Samsung | U32D970Q | User manual | Samsung 32" Profesjonalny monitor biznesowy z rozdzielczością UHD U32D970Q Instrukcja obsługi

Samsung 32" Profesjonalny monitor biznesowy z rozdzielczością UHD U32D970Q Instrukcja obsługi
Monitor UHD
Instrukcja obsługi
U32D970
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego
specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec
zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
BN46-00430A-07
Spis treści
Przed rozpoczęciem używania
produktu
Copyright
5
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Środki ostrożności przy przechowywaniu
6
6
Zasady bezpieczeństwa
Symbole
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
6
6
7
7
8
10
Prawidłowa postawa przy używaniu
produktu
12
MagicRotation Auto
Instalacja oprogramowania
Uwaga
22
22
22
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Obracanie monitora
Uwaga
23
23
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
34
34
Podłączanie i korzystanie z komputera
Połączenie za pomocą kabla Dual-Link DVI
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Połączenie za pomocą kabla DP
Podłączanie słuchawek lub głośników
Podłączanie kabla zasilania
Porządkowanie podłączonych kabli
34
34
35
35
36
36
37
Podłączanie produktu do komputera jako
koncentratora USB
Podłączanie komputera do produktu
Używanie produktu jako koncentratora USB
38
38
39
Instalacja sterownika
40
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
40
Obsługa programu NCE (Natural
Color Expert)
Na czym polega kalibracja monitora?
Obsługiwane programy do kalibracji
Co to jest program NCE (Natural Color
Expert)?
Instalacja i usuwanie programu NCE
24
24
25
25
Uruchamianie programu NCE (Natural Color
Expert)
26
Podłączanie kalibratora
26
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
Elementy
13
13
Elementy monitora
Przyciski przednie
Widok z tyłu
14
14
16
Instalacja
17
Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy
biurkowej
18
Regulacja odchylenia i wysokości produktu
20
Obracanie monitora
20
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
21
Cechy programu NCE
Rozmieszczenie elementów i opcje menu na
ekranie głównym programu NCE
Rozmieszczenie Elementów i Opcje Menu na
Ekranie Jednorodność
Przegląd i funkcje ekranu weryfikacji
Rozpoczynanie kalibracji
27
27
28
28
29
2
Spis treści
Ustawienia ekranu
Regulacja ekranu
Tryb koloru
Konfiguracja trybu Tryb koloru (przy
podłączonym komputerze)
Konfiguracja trybu Tryb koloru (przy
podłączonym AV)
41
Jasność
Konfiguracja funkcji Jasność
43
43
Kontrast
Konfiguracja funkcji Kontrast
44
44
Ostrość
Konfiguracja funkcji Ostrość
45
45
Kolor
Konfiguracja funkcji Kolor
46
46
Tryb podwójnego koloru
Konfiguracja funkcji Tryb podwójnego koloru
47
47
Czas reakcji
Konfiguracja opcji Czas reakcji
48
48
Wyświetl wartości kalibracji
Przeglądanie ustawień kalibracji
49
49
Czerń HDMI
Konfiguracja ustawień Czerń HDMI
50
50
Resetuj tryb kolorów
Konfiguracja funkcji Resetuj tryb kolorów
51
51
41
42
Rozmiar obrazu
Zmiana Rozmiar obrazu
Konfiguracja i zerowanie
52
52
Oszcz. energii
Konfiguracja funkcji Oszcz. energii
70
70
Dodatk. ładow. USB
Konfiguracja funkcji Dodatk. ładow. USB
71
71
Tryb PC/AV
Konfiguracja funkcji Tryb PC/AV
72
72
DisplayPort Wer.
Konfiguracja funkcji DisplayPort Wer.
73
73
Wykrywanie źródła
Konfiguracja funkcji Wykrywanie źródła
74
74
Powt. przycisków
Konfiguracja funkcji Powt. przycisków
75
75
Ustawianie elementów menu OSD
Wyłącznik czasowy
Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
Konfiguracja funkcji Wył. czasowy
76
76
77
Język
Konfiguracja funkcji Język
68
68
Przywróć wszystko
Zerowanie ustawień (Przywróć wszystko)
78
78
Czas wyświetlania
Konfiguracja funkcji Czas wyświetlania
69
69
Poł. w poziomie & Położenie pionowe
54
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie
54
pionowe
PIP/PBP
Konfiguracja funkcji Tryb PIP/PBP
Konfiguracja funkcji Rozmiar
Konfiguracja funkcji Pozycja
Konfiguracja funkcji Źródło dźwięku
Konfiguracja funkcji Źródło
Konfiguracja funkcji Rozmiar obrazu
Konfiguracja funkcji Kontrast i kolor
55
56
57
58
59
61
64
66
3
Spis treści
Menu Informacje i inne
Informacja
Wyświetlanie menu Informacja
Dane techniczne
79
79
Konfiguracja opcji Jasność i Kontrast z poziomu
ekranu początkowego
80
Konfiguracja funkcji Głośność na ekranie
początkowym
Ogólne
87
Oszczędzanie energii
89
Tabela standardowych trybów sygnału
90
80
Dodatek
Kontakt do SAMSUNG
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Instalacja oprogramowania
Usuwanie programu
81
81
81
92
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
101
Okoliczności inne niż defekt produktu
101
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta 101
Pozostałe okoliczności
101
Zasady utylizacji
102
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
102
Instrukcja rozwiązywania
problemów
Terminologia
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
82
82
82
83
Pytania & odpowiedzi
86
103
4
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Copyright
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
ⓒ 2014 Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki Microsoft, Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards Association.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.
•• Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
-- (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
-- (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
•• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą
technika.
5
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna może
spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji produktu była
taka, jak podano poniżej, lub większa.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Zasady bezpieczeństwa
Uwaga
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ)
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
10 cm
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
10 cm
10 cm
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.
10 cm
Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z niebezpieczeństwem.
10 cm
Środki ostrożności przy przechowywaniu
Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu
używane są nawilżacze ultradźwiękowe.
――Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe).
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały drukowane dotyczące obsługi i
konserwacji.
Symbole
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.
Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
6
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Ostrzeżenie
obrazach.
1
Wyłączyć produkt i komputer.
2
Odłączyć przewód zasilający od produktu.
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani
obluzowanego gniazda elektrycznego.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi
•• Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3
Do wycierania monitora należy używać czystej, miękkiej i suchej
szmatki.
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
•• Do czyszczenia monitora nie stosować środków
czyszczących zawierających alkohol, rozpuszczalniki
lub substancje powierzchniowo czynne.
!
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani
detergentem.
4
Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a
•• Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
!
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko
izolowane urządzenia typu 1).
następnie starannie ją wycisnąć.
•• Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
!
5
Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu
czyszczenia.
6
Włączyć produkt i komputer.
7
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać
przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za
wtyczkę,
•• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem
prądem.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Instalacja
Ostrzeżenie
Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za
pomocą suchej szmatki.
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani
papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
!
Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na
półkach na książki czy ciasnych szafkach.
Uwaga
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić
wentylację.
Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu
przez firmę Samsung. Nie stosować przewodu zasilającego do innych
produktów.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
!
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
!
•• Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego
podłączony jest przewód zasilający.
•• W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód
zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.
!
!
8
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach
(niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).
Uwaga
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia
ciała.
Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować
jego uszkodzenie lub pożar.
!
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz,
wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Może dojść do uszkodzenia ekranu.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego,
wysokiej temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład
pieców.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź
przedniej części produktu nie wystaje.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia
ciała.
•• Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich
rozmiarów.
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
•• Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
Produkt należy ustawiać starannie.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt.
Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
!
SAMSUNG
!
Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu
drobnych cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o
znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie produkt będzie działać
ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.
•• Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie
skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
9
Działanie
Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi
interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).
•• Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby
dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w
konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
Ostrzeżenie
Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie
naprawiać i nie modyfikować produktu samodzielnie.
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć
przewód zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.
Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem
prądem.
!
!
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo
dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na
niego.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego.
Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
•• Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
!
W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy
wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający. Następnie
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem
prądem.
GAS
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo
inny kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
10
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych
substancji w pobliżu produktu.
Uwaga
•• Może dojść do wybuchu lub pożaru.
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może
spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
!
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować
tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu z ruchomymi
obrazami.
!
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
-_100
Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/
wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do
włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).
•• Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem,
porażeniem prądem lub upływem prądu.
!
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do
produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.
Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć
przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
•• Może dojść do pogorszenia wzroku.
!
Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków,
butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia
ciała.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do
produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.
Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może
spowodować pogorszenie wzroku.
!
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
11
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien
trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
•• Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
Prawidłowa postawa przy używaniu
produktu
!
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu,
ponieważ może być gorący.
Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
!
Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
!
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:
•• Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
•• Wyprostować plecy.
•• Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i
obrażenia ciała.
•• Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry.
Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.
•• Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
•• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
•• Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem
co najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.
Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt
wysokiego poziomu głośności.
•• Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
12
Rozdział 02
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
-- Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów,
skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
-- Wygląd elementów znajdujących
się w opakowaniu oraz akcesoriów
sprzedawanych oddzielnie może się
różnić od elementów pokazanych na
ilustracji.
-- Zaleca się użyć kabla HDMI i DP
dostarczonego w zestawie.
Elementy
――Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.
Skrócona instrukcja konfiguracji
Instrukcja montażu
(Dostępna w zależności od kraju)
-- Optymalna rozdzielczość może nie być
dostępna, jeśli użyto kabla innego niż
HDMI lub HDMI-DVI.
-- Aby wyświetlić ekran w obsługiwanej
rozdzielczości, użyj kabli dostarczonych z
produktem. Można również używać kabli
DP lub HDMI z obsługą rozdzielczości
UHD.
Karta gwarancyjna
Instrukcja obsługi
Kabel DP (str.35)
Adapter Mini DP do DP
(opcjonalnie)
Kabel zasilania (str.36)
Uchwyt wspornika naściennego
Informacje na temat programu
Natural Color Expert
Kabel HDMI (str.35)
-- Do niektórych modeli może nie być
dołączony adapter Mini DP-DP.
Kabel USB 3.0 (str.38)
Szmatka do czyszczenia
(opcjonalnie)
13
Elementy monitora
Ikony
Opis
Otwarcie lub zamknięcie menu wyświetlanego na ekranie (OSD) albo powrót do
poprzedniego menu.
Przyciski przednie
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia
jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
wcześniejszego powiadomienia.
Aby wyświetlić Przewodnik po klawiszach funkcyjnych, gdy zostanie wyświetlony ekran
początkowy, naciśnij dowolny przycisk z przodu urządzenia. Po uruchomieniu przewodnika
, aby wyświetlić menu ekranowe.
naciśnij przycisk
Po wyświetleniu przewodnika po klawiszach funkcyjnych naciśnij przycisk , aby ustawić
funkcję Głośność.
――Ustawienia opcji Głośność można zmienić, jeśli źródło wejściowe to DisplayPort1,
DisplayPort2 lub HDMI.
Przejście do menu górnego bądź dolnego albo ustawienie wartości opcji w menu OSD.
Po wyświetleniu przewodnika po klawiszach funkcyjnych naciśnij przycisk
funkcje Jasność i Kontrast.
, aby ustawić
Potwierdzanie wyboru menu.
Naciśnięcie przycisku
, gdy menu OSD nie jest wyświetlone spowoduje zmianę
źródła wejściowego (DVI, HDMI, DisplayPort1, DisplayPort2).
Gdy opcja PIP/PBP jest ustawiona w pozycji Włączona, a Przewodnik po klawiszach
, aby ustawić funkcję Źródło dla
funkcyjnych jest wyświetlony, naciśnij przycisk
opcji PIP/PBP.
――Włączenie produktu albo zmiana źródła wejściowego przez naciśnięcie przycisku
Menu ekranowych
przycisków funkcyjnych
spowoduje wyświetlenie w lewym górnym rogu ekranu komunikatu
zawierającego zmienione źródło wejściowe.
Przy wyświetlonym przewodniku po klawiszach funkcyjnych naciśnij przycisk , aby
dostosować ustawienia trybu Tryb koloru.
――Szczegółowe informacje na temat konfiguracji ustawień trybu Tryb koloru znajdują się
w sekcji Tryb koloru (str.41).
Przy wyświetlonym przewodniku po klawiszach funkcyjnych naciśnij przycisk
, aby
dostosować ustawienia trybu PIP/PBP.
――Szczegółowe informacje na temat konfiguracji ustawień trybu PIP/PBP znajdują się w
sekcji PIP/PBP (str.55).
14
Ikony
Opis
Włącza lub wyłącza monitor.
Jeśli produkt działa normalnie, zaświeci się kontrolka zasilania.
――Szczegółowe informacje dotyczące funkcji oszczędzania energii można znaleźć w części
„Funkcja oszczędzania energii(str.89)” danych technicznych produktu.
――Aby ograniczyć zużycie energii, należy odłączyć przewód zasilający, jeśli produkt nie
będzie używany przez dłuższy czas.
Gdy naciśnięty zostanie przycisk na produkcie, przed wyświetleniem menu ekranowego
wyświetli się menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
(Przewodnik wskazuje funkcję naciśniętego przycisku).
Menu ekranowych
przycisków funkcyjnych
Aby otworzyć menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, naciśnij ponownie
odpowiedni przycisk.
Wygląd menu ekranowych przycisków funkcyjnych może się różnić w zależności od funkcji
lub modelu produktu.
Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.
15
Widok z tyłu
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia
jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
wcześniejszego powiadomienia.
Gniazdo
Opis
Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania POWER IN znajdującego się z tyłu
produktu.
――Aby uzyskać jak najlepszą jakość obrazu, zaleca się stosowanie karty graficznej z
obsługą rozdzielczości UHD (3840 × 2160).
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI.
――Rozdzielczość UHD (3840 × 2160 przy 30 Hz) jest dostępna po podłączeniu za pomocą
kabla Dual-Link DVI.
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla HDMI/DVI.
――Produkt obsługuje rozdzielczość UHD (3840 x 2160 przy częstotliwości 30 Hz) po
podłączeniu kabla HDMI.
――Produkt nie obsługuje rozdzielczości UHD po podłączeniu kabla HDMI-DVI.
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
――Produkt obsługuje rozdzielczość UHD (3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz) po
podłączeniu kabla DP.
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład słuchawek.
ON
Podłączenie do komputera za pomocą kabla USB.
――Ten port służy tylko do podłączania do komputera.
Podłącz urządzenie USB. Zgodność z kablami USB w wersji 3.0 i niższych.
――Te porty USB można wykorzystać do ładowania urządzeń źródłowych.
――Aby skorzystać z funkcji Dodatk. ładow. USB, przejdź do zakładki Ustawienia
Dodatk. ładow. USB i ustaw gniazdo USB, które będzie wykorzystane do szybkiego
ładowania w pozycji Włączona.
Jeśli funkcja Dodatk. ładow. USB jest ustawiona w pozycji Włączona, transfer danych
za pomocą gniazda USB jest niedostępny.
――Szybkie ładowanie jest możliwe wyłącznie za pomocą portu
i
. Te porty
umożliwiają szybsze ładowanie urządzeń w porównaniu do standardowych portów
USB. Szybkość ładowania zależy od podłączonych urządzeń.
16
Instalacja
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego
powiadomienia.
Uwaga
Należy zachować szczególną ostrożność, aby ręka nie utknęła w obszarze obracania lub dostosowywania wysokości. Może to spowodować uraz ręki.
Nie umieszczaj rąk pod korpusem podstawy.
Urządzenia nie wolno podnosić za samą podstawę.
17
Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy
biurkowej
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Przed mocowaniem
――Wyłącz zasilanie i wyjmij z gniazdka przewód zasilający.
1
Połóż na płaskiej powierzchni miękką tkaninę lub
poduszkę. Następnie na tkaninie lub poduszce połóż
produkt ekranem do dołu.
4
Odkręć śruby ze spodniej części produktu.
2
Unieś i zdejmij tylną pokrywę urządzenia w kierunku
wskazanym przez strzałkę.
5
Podnieś i oddziel podstawę.
3
Odłącz osłonę od tylnej części produktu, przesuwając ją
w kierunku wskazanym strzałkami.
18
Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy biurkowej
1
2
Wyrównaj rowki i dokręć śruby na wsporniku produktu do odpowiednich elementów zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej.
――Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może uszkodzić wewnętrzne elementy produktu.
――W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość
wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.
――Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA. Nie wolno mocować zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły. Może to spowodować uszkodzenie
produktu lub kontuzję. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia
lub obrażenia ciała spowodowane użyciem nieprawidłowych wkrętów lub zamocowaniem zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły.
――Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała
3
4
spowodowane używaniem zestawu naściennego niezgodnego ze specyfikacją lub samodzielnym
montażem zestawu naściennego.
――Aby zamontować produkt na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego, który można
zamocować w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
――Należy pamiętać o użyciu zestawu zgodnego ze standardami.
――Aby zainstalować produkt na ścianie przy użyciu zestawu do montażu na ścianie, należy wymontować
podstawę.
- Zamocuj zestaw naścienny lub podstawę biurkową we wskazanym miejscu
- Uchwyt wspornika naściennego
19
Regulacja odchylenia i wysokości produktu
Obracanie monitora
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent
Monitor można obrócić zgodnie z poniższymi wskazówkami.
zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
1
2
3
4
5
6
-1.5˚(-1.5˚,+1.5˚) ~ 91.5˚(-1.5˚,+1.5˚)
-30˚(+0,-2˚) ~ 30˚(+2˚,0)
-5˚(±2.0˚) ~ 20˚(±2.0˚)
130 mm ± 2.0 mm
――Ustaw monitor w kierunku wskazanym przez strzałkę.
――Obróć monitor w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ustaw całkowicie pionowo.
――Obracanie ekranu w lewo może spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeśli urządzenie jest w pozycji
pionowej, lub gdy wysokość nie jest ustawiona na maksimum, obracanie ekranu może również
spowodować uszkodzenie urządzenia.
•• Możliwe jest dopasowanie odchylenia i wysokości monitora.
•• Aby uniknąć uszkodzenia produktu podczas regulacji nachylenia, należy popchnąć lub pociągnąć
górną środkową część produktu, przytrzymując jednocześnie górną część podstawy.
20
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji
użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
1
Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3
Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4
Zamknij urządzenie blokujące.
-- Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
-- Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
-- Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i internetowych.
21
MagicRotation Auto
Funkcja MagicRotation Auto umożliwia wykrywanie obrotu monitorów wyposażonych w czujnik
obrotu i odpowiednie obracanie ekranu systemu Windows.
4
Dostępnych jest 14 języków instalacji.
5
Jeśli dla orientacji w menu rozdzielczości ekranu w systemie Windows 7 zostanie ustawiony tryb
inny niż „Pozioma”, funkcja „MagicRotation Auto” może nie działać prawidłowo.
Instalacja oprogramowania
1
Włóż płytę CD z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia do napędu CD-ROM.
2
Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.
6
wyświetlone menu ponownej konfiguracji lub może wystąpić efekt wypalenia ekranu, w zależności
od karty graficznej. Jest to działanie systemu operacyjnego Windows i nie jest związane z
produktem.
――Po instalacji język menu aplikacji będzie taki sam, jak język systemu operacyjnego. (Takie działanie jest
zgodne z podstawowymi politykami systemu Windows).
Po obróceniu monitora zostanie wyświetlone menu OSD. Po obróceniu monitora może zostać
7
Aby nie obracać automatycznie ekranu wraz z monitorem, należy nacisnąć kombinację
Uwaga
klawiszy Windows i L, aby zablokować system operacyjny Windows. Jeśli zablokowanie systemu
1
Windows i nie jest związane z produktem.
Obsługiwane wyłącznie przez system Windows 7 (wersja 32- lub 64-bitowa) i Windows 8 (wersja
operacyjnego nie jest możliwe, jest to spowodowane ograniczeniami interfejsu API systemu
32- lub 64-bitowa), Windows 8.1 (wersja 32- lub 64-bitowa).
2
Obsługiwane przez kartę graficzną zgodną ze standardami DDC/CI i MS API
W przypadku karty graficznej niezgodnej z wymienionymi standardami funkcja MagicRotation
Auto może nie być dostępna.
3
Aby zapewnić maksymalną wydajność funkcji, należy zaktualizować sterownik karty graficznej do
najnowszej wersji.
22
Obracanie monitora
Uwaga
Kąt obrotu monitora po jego obróceniu jest wyświetlany na jego ekranie.
1
Jeśli w monitorze nie zainstalowano programu MagicRotation Auto, nie można obracać obrazu
wyświetlanego na ekranie. Menu ekranowe OSD będzie się jednak obracać o 90° i wyświetlać
prawidłowo.
2
Obrócone menu ekranowe OSD może się wyświetlić w trybie innym niż było wyświetlane przed
jego obróceniem.
0°
90°
Obrót ekranu spowoduje automatyczne obrócenie elementów menu ekranowego (OSD).
MENU
MENU
SOURCE
PIP/PBP
SOURCE
PIP/PBP
23
Rozdział 03
Obsługa programu NCE (Natural Color Expert)
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności i tonu kolorów.
Na czym polega kalibracja monitora?
Obróbka większości cyfrowych obrazów jest przeprowadzana na ekranie monitora. Z tego względu monitor jest bardzo ważnym urządzeniem dla fotografów i projektantów.
Proces kalibracji monitora, mający na celu prawidłowe wyświetlanie kolorów na jego ekranie, jest nazywany kalibracją monitora.
Niniejszy produkt został poddany kalibracji z zastosowaniem narzędzi do pomiaru kolorów, którą przeprowadzono przed wysyłką w zakładzie produkcyjnym.
Aby uzyskać optymalną jakość obrazu po przeprowadzeniu kalibracji, należy wybrać w monitorze trybNiestandar. lub Kalibracja 1, Kalibracja 2, Kalibracja 3.
Obsługiwane programy do kalibracji
I1 Pro
i1Display Pro
ColorMunki Design
ColorMunki Photo
CA-210 / CA-310
Spyder 4
Producent
xrite
xrite
xrite
KONICA MINOLTA
datacolor
Zgodne systemy
operacyjne
(Windows)
Windows Vista, wersja 32- i
64-bitowa
Windows Vista, wersja 32- i
64-bitowa
Windows Vista, wersja 32- i
64-bitowa
Windows Vista, wersja 32- i
64-bitowa
Windows Vista, wersja 32- i
64-bitowa
Windows 7, wersja 32- i 64-bitowa
Windows 7, wersja 32- i 64-bitowa
Windows 7, wersja 32- i 64-bitowa
Windows 7, wersja 32- i 64-bitowa
Windows 7, wersja 32- i 64-bitowa
Windows 8, wersja 32- i 64-bitowa
Windows 8, wersja 32- i 64-bitowa
Windows 8, wersja 32- i 64-bitowa
Windows 8, wersja 32- i 64-bitowa
Windows 8, wersja 32- i 64-bitowa
Windows 8.1, wersja 32- i 64-bitowa
Windows 8.1, wersja 32- i 64-bitowa
Windows 8.1, wersja 32- i 64-bitowa
Windows 8.1, wersja 32- i 64-bitowa
Windows 8.1, wersja 32- i 64-bitowa
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Mac OS X 10.7 Lion
Mac OS X 10.7 Lion
Mac OS X 10.7 Lion
Mac OS X 10.7 Lion
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Mac OS X 10.9 Mavericks
Mac OS X 10.9 Mavericks
Mac OS X 10.9 Mavericks
Mac OS X 10.9 Mavericks
Zgodne systemy
operacyjne (Mac)
24
Co to jest program NCE (Natural
Color Expert)?
Program Natural Color Expert (zwany również NCE) to narzędzie
opracowane przez firmę Samsung Electronics, umożliwiające wyświetlanie
kolorów dostosowanych do własnych potrzeb użytkowników.
――Ten produkt obsługuje funkcję kalibracji monitora za pomocą wbudowanej
funkcji NCE oraz dostarczonego programu NCE (kalibrator można zakupić
osobno).
――Domyślne fabryczne ustawienia kalibracji można przywrócić po
przeprowadzeniu kalibracji z użyciem oprogramowania NCE.
――Należy zauważyć, że domyślne fabryczne ustawienia kalibracji mogą się
różnić w zależności od parametrów panelu. Parametry panelu mogą
zmieniać się w zależności od czasu jego pracy.
Instalacja i usuwanie programu NCE
Instalacja
1
Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM.
2
Kliknąć program instalacyjny Natural Color Expert V4.
――Jeśli na ekranie głównym nie wyświetli się ekran instalacji oprogramowania, wyświetl zawartość płyty CD-ROM, a następnie
AutoPlay
otwórz folder
Color Expert v4.
Manual
NCE. Następnie uruchom instalację za pomocą pliku wykonywalnego Natural
3
Gdy wyświetli się ekran kreatora Natural Color Expert V4 InstallShield Wizard, kliknij przycisk Dalej, a następnie Install.
4
Pojawi się informacja o postępie instalacji.
5
Kliknij przycisk Zakończ na ekranie InstallShield Wizard Complete.
6
Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu Natural Color Expert V4.
――W zależności od systemu komputerowego lub specyfikacji produktu ikona pliku wykonywalnego Natural Color Expert V4
może nie być widoczna.
――Naciśnij klawisz F5 (Odśwież), jeśli ikona pliku wykonywalnego nie pojawi się.
Dezinstalacja
1
Przejść do opcji menu Start: Ustawienia
2
Wybierz program Natural Color Expert V4 z listy i kliknij opcję Zmień/Usuń
Panel sterowania i dwukrotnie kliknąć opcję Dodaj lub usuń programy.
――Na instalację programu Natural Color Expert V4 może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna, a także warunki sieciowe.
25
Uruchamianie programu NCE (Natural Color Expert)
Podłączanie kalibratora
1
Połącz port PC IN produktu z portem USB komputera za pomocą kabla USB.
2
Podłącz kalibrator do portu USB produktu.
――Przed podłączeniem kalibratora zainstaluj sterownik dostarczony przez producenta kalibratora (jest on zazwyczaj dostarczany razem z programem kalibracyjnym).
3
Podłączony kalibrator wyświetli się automatycznie na ekranie Wybierz kalibrator.
――W przypadku podłączenia przynajmniej dwóch kalibratorów wybierz odpowiedni kalibrator na ekranie Wybierz kalibrator. Następnie należy kliknąć przycisk Dalej.
26
Cechy programu NCE
1
Wybierz zakładkę odpowiadającą wybranym funkcjom.
2
Jeżeli lista Lista profilów nie zawiera profilów, wybierz opcję Default, a następnie
rozpocznij kalibrację.
Rozmieszczenie elementów i opcje menu na ekranie
głównym programu NCE
Wybranie opcji Lista profilów pozwala wyświetlić informacje o każdym profilu. Przycisk Uruchom
pozwala przeprowadzić kalibrację.
1
5
3
Jeżeli lista Lista profilów zawiera profile, wybierz profil, aby przeprowadzić edycję lub
kalibrację.
3
Wybierz profil, którego podgląd ma być wyświetlony na ekranie. Upewnij się, że lista Lista
profilów zawiera profile.
4
Wybierz opcję Wię., aby edytować profil zgodnie z poniższym opisem.
•• Zmień nazwę: Zmiana nazwy profilu.
4
•• Usuń: Usunięcie wybranego profilu.
•• Usuń wsz.: Usunięcie wszystkich profilów na liście.
•• Eksportuj: Zapisanie wybranego profilu w innej lokalizacji.
•• Importuj: Import profilu z innej lokalizacji.
5
Skonfiguruj ustawienia systemu.
2
27
Rozmieszczenie Elementów i Opcje Menu na Ekranie
Jednorodność
Ta opcja umożliwia przeprowadzanie kalibracji opcji Jednorodność w celu uzyskania optymalnej
jednolitości obrazu wyświetlanego na monitorze.
Przegląd i funkcje ekranu weryfikacji
Ekran ten umożliwia weryfikację różnic między bieżącą jakością obrazu monitora a jakością docelową.
(tylko na potrzeby trybu kalibracji)
1
1
2
2
3
1
Przeprowadzanie weryfikacji kolorów bieżącego ekranu w porównaniu do profilów (tylko na
potrzeby trybu kalibracji).
2
Przeprowadzanie weryfikacji jednorodności bieżącego ekranu (tylko na potrzeby trybu
kalibracji).
Określi liczbę bloków wyświetlanych na ekranie w czasie kalibracji opcji Jednorodność.
Wybór większej liczby prostokątnych części pozwala zwiększyć dokładność kalibracji
jednorodności.
2
1
Wybierz opcję Tylko luminancja, aby przeprowadzić kalibrację obejmującą tylko jasność.
Wybierz opcję Luminancja i kolor, aby przeprowadzić kalibrację obejmującą zarówno
jasność, jak i kolory.
Jeżeli obie opcje Luminancja i kolor są włączone, po kalibracji poprawi się również
jednorodność temperatury kolorów.
3
Ta opcja pozwala na ustawienie temperatury kolorów w trakcie przeprowadzania kalibracji.
Aby uzyskać dokładniejszą temperaturę kolorów, zaleca się przeprowadzenie kalibracji opcji
Jednorodność przed przeprowadzeniem kalibracji kolorów.
28
Rozpoczynanie kalibracji
2
Wybierz gamę kolorów
3
Skonfiguruj ustawienia opcji Jasność. Poziom jasności po zakończeniu kalibracji może być
Jeżeli lista Lista profilów nie zawiera profilów, wybierz opcję Default, a następnie rozpocznij kalibrację.
Jeżeli lista Lista profilów zawiera profile, wybierz profil, aby przeprowadzić edycję lub kalibrację.
Przejdź do ekranu „Ekran główny – Ustawienia systemowe – Tryb profilu”.
Tryb podstawowy
1
Wybierz opcję Default lub profil z listy Lista profilów. Następnie wybierz opcję Uruchom.
uzależniony od temperatury kolorów.
29
4
Skonfiguruj ustawienia opcji Poz. czer.. Jeśli ustawienie poziomu czerni nie zostanie wyregulowane
przy użyciu suwaka, minimalna jasność zostanie automatycznie zastosowana.
6
Skonfiguruj ustawienia opcji C/Z/N Gamma. W przypadku konfiguracji opcji LUT zostanie
zastosowana krzywa gamma opcji sRGB.
•• Jeżeli wybrano opcję Szary liniowy, po kalibracji wartość DeltaE (różnica kolorów) skali szarości
będzie mniejsza niż 1.
•• Jeżeli wybrano opcję Głęboka czerń, po kalibracji luminancja czerni staje się ciemniejsza niż
ustawienie Szary liniowy. Minimalna jasność różni się w zależności od ustawień opcji „Poz. czer.”.
5
Skonfiguruj ustawienia temperatury kolorów dla opcji Punkt bieli (zakres: 4000 K – 10000 K). Aby
wybrać standardowe ustawienie jasności, kliknij przycisk Standardowy.
30
7
Rozpocznij kalibrację.
•• Wybierz podłączony kalibrator, a następnie kliknij przycisk Dalej.
•• Przyłóż kalibrator do wskazanego punktu na ekranie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
――Przed rozpoczęciem pomiaru ustaw czas aktywacji wygaszacza ekranu na przynajmniej 30 minut.
――Proces kalibracji zostanie przeprowadzony w trybie pełnoekranowym. Aby przerwać trwającą
8
Po zakończeniu kalibracji można użyć przycisków Po / Przed, aby porównać wygląd ekranu przed
kalibracją i po jej zakończeniu.
Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wyniki kalibracji w trybie Skalibrowano monitora.
kalibrację, naciśnij klawisz ESC.
31
Zaawansowane
1
Ustawienia konieczne do przeprowadzenia kalibracji można skonfigurować za pomocą pojedynczej
strony.
2
Rozpocznij kalibrację.
•• Wybierz podłączony kalibrator, a następnie kliknij przycisk Dalej.
•• Przyłóż kalibrator do wskazanego punktu na ekranie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
――Przed rozpoczęciem pomiaru ustaw czas aktywacji wygaszacza ekranu na przynajmniej 30 minut.
――Proces kalibracji zostanie przeprowadzony w trybie pełnoekranowym. Aby przerwać trwającą
kalibrację, naciśnij klawisz ESC.
32
3
Po zakończeniu kalibracji można użyć przycisków Po / Przed, aby porównać wygląd ekranu przed
kalibracją i po jej zakończeniu.
Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wyniki kalibracji w trybie Skalibrowano monitora.
33
Rozdział 04
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Podłączanie i korzystanie z komputera
Przeczytaj poniższe informacje, zanim podłączysz inne urządzenia do tego
produktu.
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
Czynności sprawdzające
Połączenie za pomocą kabla Dual-Link DVI
――Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do
――Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
niego instrukcję obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w
zależności od produktu.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
――Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych
urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może
spowodować uszkodzenie produktu.
――Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz
podłączyć.
DVI IN
――Aby uzyskać jak najlepszą jakość obrazu, zaleca się stosowanie karty graficznej z
obsługą rozdzielczości UHD (3840 × 2160).
1
Podłącz kabel DVI do portu DVI IN z tyłu produktu oraz portu DVI w komputerze.
2
Nacisnąć przycisk
, aby zmienić źródło wejściowe na DVI.
――Dźwięk nie będzie słyszalny, jeśli produkt jest połączony z komputerem za pomocą kabla DVI.
――Rozdzielczość UHD (3840 × 2160 przy 30 Hz) jest dostępna po podłączeniu za pomocą kabla Dual-Link DVI.
34
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Połączenie za pomocą kabla DP
――Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
――Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało
podłączone.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało
podłączone.
DP IN 1, DP IN 2
HDMI IN
1
Podłącz kabel HDMI do portu HDMI IN z tyłu produktu oraz portu HDMI w komputerze.
2
Nacisnąć przycisk
, aby zmienić źródło wejściowe na HDMI.
――Jeśli dźwięk jest obsługiwany, ustawienie Głośność można regulować za pomocą przycisków
znajdujących się z przodu monitora.
――Kabel DVI-HDMI można podłączyć wyłącznie do portu HDMI.
1
Podłącz kabel DP do portu DP IN 1, DP IN 2 z tyłu produktu oraz portu DP w komputerze.
2
Nacisnąć przycisk
, aby zmienić źródło wejściowe na DisplayPort1, DisplayPort2.
――Jeśli dźwięk jest obsługiwany, ustawienie Głośność można regulować za pomocą przycisków
znajdujących się z przodu monitora.
――Połączenia z użyciem kabla HDMI lub DVI nie są obsługiwane.
――W zależności od typu kabla użycie maksymalnej rozdzielczości może nie być możliwe, a jakość obrazu
może się obniżyć.
――Produkt nie obsługuje rozdzielczości UHD po podłączeniu kabla HDMI-DVI.
35
Podłączanie słuchawek lub głośników
Podłączanie kabla zasilania
――Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało
podłączone.
Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Aby skorzystać z produktu, podłącz kabel zasilania do gniazdka elektrycznego i portu POWER IN na
produkcie.
AUDIO OUT
POWER IN
ON
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
1
Podłączyć wyjściowe urządzenie audio, na przykład słuchawki lub głośniki, do portu AUDIO OUT
produktu.
――Jeśli jest podłączony kabel stereo, ustawienie Głośność można regulować za pomocą przycisków
znajdujących się z przodu monitora.
36
Porządkowanie podłączonych kabli
1
Zdejmij OSŁONĘ KABLI, przesuwając ją obiema dłońmi w
kierunku wskazanym strzałką.
4
Mocno przytrzymaj dolną część wspornika lewą dłonią, a
kciukiem prawej dłoni wsuń OSŁONĘ KABLI w taki sposób, aby
się zablokowała w odpowiedniej pozycji.
2
Zamocuj kable w gnieździe.
5
Instalacja zakończona.
3
Przytrzymaj OSŁONĘ KABLI i włóż kable do wgłębienia w
TYLNEJ CZĘŚCI PODSTAWY.
37
Podłączanie produktu do komputera jako koncentratora USB
Podłączanie komputera do produktu
――Po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla USB, można go używać jako koncentratora. Dzięki temu urządzenia wejściowe można podłączyć
bezpośrednio do produktu i sterować nimi bez konieczności podłączania ich do komputera.
Aby używać produktu jako koncentratora USB, należy podłączyć go do komputera PC za pomocą kabla USB.
Podłączyć kabel USB do portu z tyłu produktu i portu USB
komputera.
――Do podłączenia produktu do komputera PC można użyć kabla USB 2.0. Aby jednak korzystać ze wszystkich zalet standardu USB 3.0, należy podłączyć produkt do
komputera za pomocą kabla USB 3.0. Należy się upewnić, że komputer obsługuje standard USB 3.0.
38
Używanie produktu jako koncentratora USB
Używanie produktu jako koncentratora pozwala na równoczesne podłączanie do produktu i używanie różnych urządzeń źródłowych.
Komputera nie można połączyć z wieloma urządzeniami źródłowymi równocześnie, ponieważ jest on wyposażony w ograniczoną liczbę portów wejściowych/wyjściowych.
Funkcja HUB produktu poprawia wydajność pracy, umożliwiając podłączenie wielu urządzeń źródłowych do portów USB produktu równocześnie, bez podłączania ich do
komputera.
Podłączenie do komputera wielu urządzeń źródłowych powoduje bałagan związany z zastosowaniem wielu kabli. Podłączenie urządzeń bezpośrednio do produktu
eliminuje tę niedogodność.
Podłączanie urządzeń przenośnych, na przykład odtwarzacza MP3 lub smartfona, do produktu podłączonego do komputera. Umożliwia sterowanie urządzeniem za
pośrednictwem komputera i ładowanie akumulatora urządzenia.
――Aby przyspieszyć wykrywanie i uruchamianie urządzenia źródłowego, należy podłączyć je do portu USB 3.0 na produkcie.
――Zewnętrzny dysk twardy wymaga zewnętrznego źródła zasilania. Należy pamiętać o jego podłączeniu do źródła zasilania.
――Szybkie ładowanie jest możliwe wyłącznie za pomocą portu
i
. Te porty umożliwiają szybsze ładowanie urządzeń w porównaniu do standardowych portów
USB. Szybkość ładowania zależy od podłączonych urządzeń.
――Ładowanie akumulatora jest możliwe w trybie oszczędzania energii. Jednak nie jest możliwe po wyłączeniu zasilania produktu.
――Przed ładowaniem baterii należy się upewnić, że port USB do podłączania urządzenia nadrzędnego produktu jest podłączony do komputera za pomocą kabla USB.
――Ładowanie akumulatora nie jest możliwe, jeśli przewód zasilający zostanie odłączony od gniazda elektrycznego.
――Urządzenia przenośne należy zakupić osobno.
39
Instalacja sterownika
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
――Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o
ustawieniu optymalnej rozdzielczości.
odpowiednich sterowników.
――Sterowniki do urządzenia znajdują się na dołączonej do niego płycie CD.
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
――Jeśli dostarczony plik jest uszkodzony, sterownik należy pobrać ze strony firmy Samsung (http://www.
samsung.com/).
1
Włóż płytę CD z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia do napędu CD-ROM.
2
Kliknij opcję „Windows Driver”.
3
Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.
4
Wybierz z listy posiadany model produktu.
Przewodnik konfiguracji
Optymalna rozdzielczość tego monitora to:
****x**** **Hz
Ustaw rozdzielczość zgodnie z powyższymi ustawieniami.
Język
[
Polski
]
OK
1
Naciśnij przycisk
2
Aby ukryć komunikat z informacją, nacisnąć przycisk
, aby przejść do wybranego języka, a następnie naciśnij przycisk
lub
.
.
――Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy
przez określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
――Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
5
Przejdź do okna Właściwości ekranu i upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość odświeżania są
odpowiednie.
Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi systemu operacyjnego Windows.
40
Rozdział 05
Ustawienia ekranu
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności.
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Tryb koloru
Konfiguracja trybu Tryb koloru (przy podłączonym komputerze)
Wybór trybu kolorów (Tryb koloru) odpowiedniego dla środowiska, w którym
produkt będzie używany.
Funkcje Kalibracja 1 / Kalibracja 2 / Kalibracja 3 służą do kalibracji ekranu przy
pomocy ustawień z programu Natural Color Expert.
Obraz
Tryb koloru
Niestandar.
Jasność
100
Kontrast
75
Ostrość
60
Kolor
▶
Tryb podwójnego koloru
▶
Czas reakcji
Wybierz tryb koloru
najlepiej odpowiadający
warunkom oglądania.
Obraz kalibracyjny
zostanie wyświetlony
przy użyciu
zoptymalizowanych
kolorów z programu
Natural Color Expert.
Szybszy
1
Następnie naciśnij przycisk
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Tryb koloru i nacisnąć przycisk
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
High-brightness
sRGB
Adobe RGB
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Niestandar.
Tryb koloru
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
na produkcie.
na produkcie.
Niestandar.: Wprowadzanie ustawień własnych ekranu.
High-brightness: rozjaśnianie ekranu względem trybu sRGB.
sRGB: dostosowywanie systemu kolorów do trybu sRGB. Jest to standardowy tryb tego monitora.
Adobe RGB: dostosowywanie systemu kolorów do trybu Adobe RGB. Tryb ten jest optymalny do drukowania.
SMPTE-C: dostosowywanie systemu kolorów do trybu SMPTE-C. Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania treści TV
NTSC.
BT.709: dostosowywanie systemu kolorów do trybu BT.709. Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania treści HDTV.
EBU: dostosowywanie systemu kolorów do trybu EBU. Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania treści TV PAL.
DCI: dostosowywanie systemu kolorów do trybu DCI. Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania filmów.
DICOM: dostosowywanie systemu kolorów do trybu DICOM. Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania obrazów
medycznych.
Kalibracja 1 / Kalibracja 2 / Kalibracja 3: Ten tryb przeprowadza analizę właściwości kolorów monitora i umożliwia
zapisanie informacji dotyczących kolorów w postaci profilu ICC. Monitor może wykorzystać te dane w celu wyboru
optymalnej przestrzeni kolorów, a także sposobu interpretacji i wyświetlania kolorów. Na ekranie wyświetlą się
zoptymalizowane kolory, otrzymane przy użyciu programu Natural Color Expert oraz w wyniku zastosowania ustawienia
Kalibracja 1 / Kalibracja 2 / Kalibracja 3.
――Jeśli tryb Tryb koloru zostanie ustawiony w pozycji Kalibracja 1 / Kalibracja 2 / Kalibracja 3, nie można zmienić
ustawień Jasność, Kontrast, Ostrość i Kolor.
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
41
Dynamiczny
Standard
Film
Tryb koloru
Niestandar.
Konfiguracja trybu Tryb koloru (przy podłączonym AV)
――Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez DVI/HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV, opcję Tryb koloru
można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Dynamiczny, Standard, Film, Niestandar.).
――Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film, Niestandar.. Wybranie ustawienia Niestandar.
powoduje automatyczne przywrócenie ustawień obrazu dokonanych przez użytkownika.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Tryb koloru i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
•• Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
•• Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.
•• Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza zmęczenie oczu.
•• Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
42
Jasność
Konfiguracja funkcji Jasność
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
――To menu nie jest dostępne, jeśli ustawiono opcję Oszcz. energii.
Obraz
Tryb koloru
Niestandar.
Jasność
100
Kontrast
75
Ostrość
60
Kolor
▶
Tryb podwójnego koloru
▶
Czas reakcji
Regulacja poziomu
jasności. Wartości
bliskie 100 oznaczają
jaśniejszy ekran.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Jasność i nacisnąć przycisk
4
Wyregulować opcję Jasność za pomocą przycisku
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
na produkcie.
na produkcie.
.
Szybszy
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
43
Kontrast
Konfiguracja funkcji Kontrast
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie
Włączona, a dla opcji Rozmiar ustawienie:
/
(tryb PBP).
Obraz
Tryb koloru
Niestandar.
Jasność
100
Kontrast
75
Ostrość
60
Kolor
▶
Tryb podwójnego koloru
▶
Czas reakcji
Regulacja poziomu
kontrastu. Wartości
bliskie 100 oznaczają
większy kontrast jasno/
ciemno.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Kontrast i nacisnąć przycisk
4
Wyregulować opcję Kontrast za pomocą przycisku
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
na produkcie.
na produkcie.
.
Szybszy
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
44
Ostrość
Konfiguracja funkcji Ostrość
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Obraz
Tryb koloru
Niestandar.
Jasność
100
Kontrast
75
Ostrość
60
Kolor
▶
Tryb podwójnego koloru
▶
Czas reakcji
Regulacja ostrości
obrazu. Wartości bliskie
100 oznaczają ostrzejszy
obraz.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ostrość i nacisnąć przycisk
4
Wyregulować opcję Ostrość za pomocą przycisku
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
na produkcie.
na produkcie.
.
Szybszy
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
45
Kolor
Konfiguracja funkcji Kolor
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w
produkcie.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
――Jeśli tryb Tryb koloru jest ustawiony w pozycji High-brightness, nie można
zmienić ustawień Temp. kolorów i Gamma.
――Jeśli tryb Tryb koloru jest ustawiony w pozycji DICOM, nie można zmienić
ustawień Gamma.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk
na produkcie.
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Kolor i nacisnąć przycisk
na produkcie.
•• Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru.
•• Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru.
Obraz
Tryb koloru
Niestandar.
Konfigurowanie
ustawień koloru.
•• Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru.
――Jeśli tryb Tryb koloru jest ustawiony w pozycji sRGB, Adobe RGB, SMPTE-C, BT.709, EBU, DCI lub DICOM, nie można
zmienić ustawień Czerwony, Zielony i Niebieski.
Jasność
100
Kontrast
75
•• Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji. (Zakres: Optymalny ~ 2.6)
Ostrość
60
•• Temp. kolorów: Regulacja temperatury kolorów (czerwony/zielony/niebieski). (Zakres: Optymalny ~ 10000K)
Kolor
▶
Tryb podwójnego koloru
▶
Czas reakcji
Szybszy
Kolor
Czerwony
50
Zielony
50
Niebieski
50
Gamma
Optymalny
Temp. kolorów
Optymalny
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
Regulacja poziomu
nasycenia czerwienią.
Wartości bliskie 100
oznaczają większą
intensywność tego
koloru.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
46
Tryb podwójnego koloru
Konfiguracja funkcji Tryb podwójnego koloru
Należy podzielić ekran na dwie części, aby przydzielić różne ustawienia do
podzielonych ekranów.
Obraz
Tryb koloru
Niestandar.
Podziel ekran i włącz
odrębne ustawienia
koloru dla każdej
połówki.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Tryb podwójnego koloru i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
Jasność
100
Kontrast
75
•• Tryb podwójnego koloru: Wył. / Włączona
Ostrość
60
Kolor
▶
Tryb podwójnego koloru
▶
•• Tryb koloru: Niestandar. / High-brightness / sRGB / Adobe RGB / SMPTE-C / BT.709 / EBU / DCI / DICOM /
Kalibracja 1 / Kalibracja 2 / Kalibracja 3
――Jest to taki sam tryb jak opisany powyżej Tryb koloru strona(str.41).
Czas reakcji
•• Kontrast: ustawianie kontrastu dla podzielonych ekranów.
Szybszy
•• Ostrość: ustawianie ostrości dla podzielonych ekranów.
•• Czerwony: ustawianie intensywności barwy czerwonej na podzielonych ekranach.
Tryb podwójnego koloru
Tryb podwójnego koloru
Tryb koloru
Wył.
Niestandar.
Kontrast
75
Ostrość
60
Czerwony
50
Zielony
50
Niebieski
50
Podziel ekran i włącz
odrębne ustawienia
koloru dla każdej
połówki.
•• Zielony: ustawianie intensywności barwy zielonej na podzielonych ekranach.
•• Niebieski: ustawianie intensywności barwy niebieskiej na podzielonych ekranach.
•• Gamma: ustawianie korekcji gamma na podzielonych ekranach.
•• Temp. kolorów: ustawianie korekcji kolorów na podzielonych ekranach.
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
47
Czas reakcji
Konfiguracja opcji Czas reakcji
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo
były bardziej żywe i naturalne.
――Najlepiej ustawić Czas reakcji na Standard albo Szybszy, o ile nie jest
wyświetlany film.
Obraz
Niestandar.
Tryb koloru
Jasność
100
Kontrast
75
Jeśli czas reakcji
wyświetlacza jest
krótszy, obraz
wygląda bardziej
dynamicznie i
naturalnie.
60
Ostrość
Kolor
Standardowy
Tryb podwójnego koloru
Szybszy
Czas reakcji
Najszybszy
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Czas reakcji i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
•• Standard / Szybszy / Najszybszy
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
48
Wyświetl wartości kalibracji
Przeglądanie ustawień kalibracji skonfigurowanych za pomocą programu Natural
Color Expert.
Obraz
Ostrość
60
Kolor
▶
Tryb podwójnego koloru
Wyświetl wartości
kalibracji z programu
Natural Color Expert.
▶
Przeglądanie ustawień kalibracji
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Wyświetl wartości kalibracji i nacisnąć przycisk
4
Za pomocą przycisków
5
Wyświetl ustawienia opcji:
na produkcie.
na produkcie.
podświetl pozycję Kalibracja 1, Kalibracja 2 lub Kalibracja 3.
Szybszy
Czas reakcji
Wyświetl wartości kalibracji
▶
Czerń HDMI
Resetuj tryb kolorów
•• Gama kolorów: wyświetlanie gamy kolorów (zakres współrzędnych kolorów z możliwością wyświetlenia wartości R/G/B)
dla każdego trybu, np. sRGB i Adobe RGB.
▶
•• Temp. kolorów: wyświetlanie temperatury kolorów w określonym zakresie od 4000 K do 10000 K.
Wyświetl wartości kalibracji
Wyświetl wartości
kalibracji z programu
Natural Color Expert.
Kalibracja 1
Gama kolorów
Brak danych
Temp. kolorów
Brak danych
Jasność
Brak danych
Poz. czer.
Brak danych
C/Z/N Gamma
Brak danych
•• Jasność: wyświetlanie określonego poziomu luminancji.
•• Poz. czer.: wyświetlanie określonego poziomu luminancji koloru czarnego.
•• C/Z/N Gamma: wyświetlanie wartości gammy koloru zielonego, czerwonego i niebieskiego.
――Te opcje można ręcznie dostosować za pomocą programu Natural Color Expert.
6
Naciśnij przycisk
, aby powrócić do poprzedniego menu.
Image Size
Wróć
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
49
Czerń HDMI
Konfiguracja ustawień Czerń HDMI
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI
może spowodować pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia,
zmniejszenie kontrastu / natężenia kolorów itp.) w zależności od podłączonego
urządzenia. W takim przypadku jakość obrazu można poprawić za pomocą opcji
Czerń HDMI. W takim przypadku jakość obrazu można poprawić, używając opcji
Czerń HDMI.
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Czerń HDMI i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
•• Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.
Obraz
Ostrość
60
Kolor
▶
Tryb podwójnego koloru
▶
Szybszy
Czas reakcji
Wyświetl wartości kalibra
Normalnie
Czerń HDMI
Niska
Resetuj tryb kolorów
Optymalizowanie
jasności i kontrastu
obrazu HDMI za
pomocą regulacji
poziomu czerni w
sygnale wideo.
▶
•• Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia degradacji stosunku kontrastu.
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
――Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
표준
▶
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
50
Resetuj tryb kolorów
Konfiguracja funkcji Resetuj tryb kolorów
Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu kolorów.
Obraz
Ostrość
60
Kolor
▶
Tryb podwójnego koloru
▶
Szybszy
Czas reakcji
Wyświetl wartości kalibracji
▶
Normalnie
Czerń HDMI
Resetuj tryb kolorów
60
Ostrość
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Obraz i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Resetuj tryb kolorów i nacisnąć przycisk
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
na produkcie.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
na produkcie.
.
▶
Obraz
Kolor
Przywróć ustawienia
domyślne bieżącego
trybu koloru.
1
Przywróć ustawienia
domyślne bieżącego
trybu koloru.
▶
Czy na pewno chcesz zresetować tryb kolorów?
▶
Tryb podwójnego koloru
Czas reakcji
Tak
Wyświetl wartości kalibracji
Czerń HDMI
Resetuj tryb kolorów
Szybszy
Nie ▶
Normalnie
▶
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
51
Rozdział 06
Regulacja ekranu
Rozmiar obrazu
Zmiana Rozmiar obrazu
Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie
Włączona, a dla opcji Rozmiar ustawienie:
,
(tryb PBP).
W trybie PC
Ekran
Rozmiar obrazu
Auto
Poł. w poziomie
Szeroki
Położenie pionowe
PIP/PBP
와이드
3
3
Wybór rozmiaru
i współczynnika
proporcji obrazu
wyświetlanego na
ekranie.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ekran i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Rozmiar obrazu i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
W trybie PC
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu źródła wejściowego.
▶
52
W trybie AV
W trybie AV
Ekran
Rozmiar obrazu
4:3
Poł. w poziomie
16:9
Dopasuj do ekranu
Położenie pionowe
PIP/PBP
와이드
3
3
Wybór rozmiaru
i współczynnika
proporcji obrazu
wyświetlanego na
ekranie.
▶
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów wideo i standardowych
transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla DVI/HDMI/DP.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo wyświetlany na
monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze DVI/HDMI/DP i ustawieniu opcji
Tryb PC/AV na AV.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
53
Poł. w poziomie & Położenie
pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
――To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano
ustawienie Dopasuj do ekranu w trybie AV.
W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub 576p
albo 720p lub 1080p w trybie AV oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na
monitorze należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby dostosować
wartość położenia w pionie w zakresie od 0 do 6.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Ekran
Rozmiar obrazu
Dopasuj do ekranu
Poł. w poziomie
3
Położenie pionowe
PIP/PBP
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ekran i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do opcji Poł. w poziomie lub Położenie pionowe, a następnie nacisnąć przycisk
na produkcie.
.
4
Nacisnąć przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby skonfigurować opcję Poł. w poziomie lub Położenie pionowe.
3
Rozmiar obrazu
Dopasuj do ekranu
Poł. w poziomie
3
PIP/PBP
1
▶
Ekran
Położenie pionowe
Przesunięcie obrazu
wyświetlanego na
ekranie w prawo lub w
lewo.
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie pionowe
Przesunięcie obrazu
wyświetlanego na
ekranie w górę lub w
dół.
3
▶
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
54
――Funkcja PIP/PBP może nie być dostępna, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej.
PIP/PBP
Jeśli ekran w trybie PIP/PBP, przy optymalnej rozdzielczości, jest pusty, wybierz kolejno Panel sterowania
Rozdzielczość ekranu i kliknij Wykryj na ekranie komputera PC. (Instrukcje oparte o system Windows 7.)
Funkcja PIP (Picture in Picture) powoduje rozdzielenie ekranu na dwie części. Obraz
z jednego urządzenia źródłowego jest wyświetlany w głównym oknie, a w tym
samym czasie obraz z innego urządzenia jest pokazywany w oknie wewnętrznym.
Po włączeniu funkcji PBP (Picture by Picture: ekran dzielony) ekran dzieli się na
dwie lub cztery części. Na każdym z podzielonych ekranów wyświetlany jest ekran
innego urządzenia zewnętrznego.
――Po włączeniu lub wyłączeniu funkcji PIP/PBP lub też w przypadku zmiany
Ekran
Jeśli po ustawieniu optymalnej rozdzielczości ekran jest pusty, należy zmienić rozdzielczość na następującą:
――W przypadku podziału na dwa ekrany: 1920 x 2160 (w przypadku obrócenia: 2160 x 1920)
――W przypadku podziału na cztery ekrany: 1920 x 1080 (w przypadku obrócenia: 2160 x 960)
rozmiaru ekranu z włączoną funkcją PIP/PBP obraz na ekranie może przez
chwilę migać lub pojawić się z opóźnieniem.
Problem ten może się pojawić, kiedy komputer i monitor są podłączone
do dwóch lub więcej źródeł sygnału wejściowego. Nie jest to związane z
nieprawidłowym działaniem monitora.
Problem ten jest zwykle spowodowany opóźnieniami w przesyłaniu sygnałów
wideo do monitora, zależnie od wydajności karty graficznej.
Ekran
Rozmiar obrazu
Dopasuj do ekranu
Poł. w poziomie
3
Położenie pionowe
3
PIP/PBP
Skonfiguruj opcje
funkcji PIP/PBP.
▶
――Aby uzyskać możliwie najlepszą jakość obrazu, zaleca się stosowanie karty graficznej z obsługą następujących rozdzielczości:
――W przypadku podziału na dwa ekrany: 1920 x 2160 (w przypadku obrócenia: 2160 x 1920)
――W przypadku podziału na cztery ekrany: 1920 x 1080 (w przypadku obrócenia: 2160 x 960)
――Jeśli funkcja PIP/PBP jest włączona, automatyczne ustawienie rozdzielczości na optymalną może nie być możliwe z powodu
problemu z kompatybilnością między kartą graficzną i systemem Windows.
W takiej sytuacji dla trybu Tryb PIP/PBP należy wybrać ustawienie Wył. lub ręcznie wybrać optymalną rozdzielczość,
korzystając z interfejsu systemu Windows.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
55
Konfiguracja funkcji Tryb PIP/PBP
PIP/PBP
스크린
Tryb
화면 PIP/PBP
크기
Wył.
Rozmiar
수평 위치
Włączona
Pozycja
수직 위치
Źródło
dźwięku
동시 화면
모드
Źródło
Rozmiar obrazu
와이드
Włącz lub wyłącz tryb
PIP/PBP.
Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb PIP/PBP.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ekran i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk
4
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Tryb PIP/PBP i nacisnąć przycisk
na produkcie.
3
3
na produkcie.
▶
DisplayPort1/DisplayPort2/HDMI/DVI
Szeroki/Szeroki/Szeroki/Szeroki
Kontrast i kolor
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
na produkcie.
•• Wył. / Włączona
5
Naciśnij przycisk
6
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
56
Konfiguracja funkcji Rozmiar
Określanie rozmiaru i formatu obrazu w oknie wewnętrznym.
1
PIP/PBP
스크린
Tryb
화면 PIP/PBP
크기
Rozmiar
수평 위치
Pozycja
수직 위치
Źródło
dźwięku
동시 화면
모드
Włączona
와이드
Wybierz rozmiar i
proporcje okienka
podglądu.
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ekran i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk
na produkcie.
4
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Rozmiar i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
3
3
▶
Źródło
Rozmiar obrazu
Kontrast i kolor
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
••
: Aby uruchomić tryb PBP, należy podzielić ekran na cztery części. Tryb PBP obsługuje maksymalnie do czterech
źródeł wejściowych przy optymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (szerokość x wysokość).
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość prawej i lewej części ekranu w trybie PBP wynosiła 1920 x
2160 (szer. x wys.).
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP wynosiła 720 x 480 (szer. x
wys.).
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP wynosiła 1280 x 720 (szer.
x wys.).
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP wynosiła 1920 x 1080 (szer.
x wys.).
5
Naciśnij przycisk
6
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
57
Konfiguracja funkcji Pozycja
Określanie położenia okna wewnętrznego przy pomocy dostępnych opcji.
――Funkcja jest niedostępna, jeśli opcja Rozmiar jest ustawiona w pozycji
lub
1
Następnie naciśnij przycisk
(tryb PBP).
PIP/PBP
스크린
Tryb
화면 PIP/PBP
크기
Rozmiar
수평 위치
Pozycja
수직 위치
Źródło
dźwięku
동시 화면
모드
Włączona
와이드
3
Wybierz pozycję
okienka podglądu
spośród dostępnych
opcji.
3
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ekran i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk
na produkcie.
4
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Pozycja i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
▶
Rozmiar obrazu
/
/
/
――Opcje te nie są dostępne, jeżeli został wybrany tryb PBP.
Kontrast i kolor
――Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
Źródło
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
••
5
Naciśnij przycisk
6
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
58
Konfiguracja funkcji Źródło dźwięku
PIP/PBP
스크린
Tryb
화면 PIP/PBP
크기
Rozmiar
수평 위치
Pozycja
수직 위치
Źródło
dźwięku
동시 화면
모드
Źródło
Rozmiar obrazu
Włączona
와이드
Ustaw, dla którego
ekranu chcesz usłyszeć
dźwięk.
Wybieranie ekranu, dla którego będzie emitowany dźwięk.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ekran i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk
4
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Źródło dźwięku i nacisnąć przycisk
na produkcie.
3
3
na produkcie.
▶
DisplayPort1/DisplayPort2/HDMI/DVI
Szeroki/Szeroki/Szeroki/Szeroki
Kontrast i kolor
na produkcie.
――Szary obszar na każdej z ikon odnosi się do źródła dźwięku (Źródło dźwięku). Źródło dźwięku może pochodzić z ekranu
głównego, pobocznego, prawego lub lewego.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
(dostępny w trybie PIP(Rozmiar
/
/
))
PIP/PBP
스크린
Tryb
화면 PIP/PBP
크기
Włączona
와이드
Rozmiar
수평 위치
3
Pozycja
수직 위치
3
Źródło
dźwięku
동시 화면
모드
Ustaw, dla którego
ekranu chcesz usłyszeć
dźwięk.
▶
Źródło
Rozmiar obrazu
Kontrast i kolor
••
/
59
(dostępny w trybie PBP(Rozmiar
))
PIP/PBP
스크린
Tryb
화면 PIP/PBP
크기
Włączona
와이드
Rozmiar
수평 위치
3
Pozycja
수직 위치
3
Źródło
dźwięku
동시 화면
모드
Ustaw, dla którego
ekranu chcesz usłyszeć
dźwięk.
▶
Źródło
Rozmiar obrazu
Kontrast i kolor
••
/
(dostępny w trybie PBP(Rozmiar
))
PIP/PBP
스크린
Tryb
화면 PIP/PBP
크기
Włączona
와이드
Rozmiar
수평 위치
3
Pozycja
수직 위치
3
Źródło
dźwięku
동시 화면
모드
Ustaw, dla którego
ekranu chcesz usłyszeć
dźwięk.
▶
Źródło
Rozmiar obrazu
Kontrast i kolor
••
/
/
/
5
Naciśnij przycisk
6
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
60
Konfiguracja funkcji Źródło
Określanie źródła obrazu wyświetlanego w poszczególnych oknach.
1
Tryb PIP
Następnie naciśnij przycisk
(dostępny w trybie PIP(Rozmiar
/
/
))
PIP/PBP
스크린
Tryb
화면 PIP/PBP
크기
Włączona
와이드
Rozmiar
수평 위치
3
Pozycja
수직 위치
3
Źródło
dźwięku
동시 화면
모드
Źródło
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Wybierz źródło dla
każdego ekranu.
▶
Rozmiar obrazu
DisplayPort1
DisplayPort2
Kontrast i kolor
HDMI
DVI
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ekran i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk
4
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Źródło i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
na produkcie.
•• DisplayPort1 / DisplayPort2 / HDMI / DVI
5
Naciśnij przycisk
6
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
――Źródło sygnału ekranu pobocznego zostanie zmienione.
――Wybierz inne źródło sygnału niż to, które jest obecnie używane.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
――Jeśli wyświetli się strona z opisem przycisku funkcyjnego, naciśnij przycisk
będzie kolejno przełączane między DisplayPort1
DisplayPort2
HDMI
. Źródło obrazu na głównym ekranie
DVI.
61
Tryb PBP
Wybór źródła sygnału wejściowego dla urządzeń, z których wyświetlany jest obraz dla każdego z podzielonych ekranów.
(dostępny w trybie PBP(Rozmiar
1
))
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Następnie naciśnij przycisk
Źródło
DisplayPort1
DisplayPort2
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ekran i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk
4
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Źródło i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
na produkcie.
•• DisplayPort1 / DisplayPort2 / HDMI / DVI
HDMI
DVI
5
Za pomocą przycisków
6
Naciskać przycisk
i
/
wybierz źródło sygnału dla każdego z podzielonych ekranów.
, aby przejść do menu Zastosuj i nacisnąć przycisk
na produkcie. Wybrana opcja
zostanie zastosowana.
po wybraniu opcji Anuluj spowoduje skasowanie ustawień opcji Źródło i wyświetlenie menu
Naciśnięcie przycisku
dostosowania trybu PIP/PBP.
Zastosuj
Anuluj
――Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
――Jeśli wyświetli się strona z opisem przycisku funkcyjnego, naciśnij przycisk
. Zostanie wyświetlone menu wyboru
źródła sygnału.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
62
(dostępny w trybie PBP(Rozmiar
))
Wybierz źródła sygnału dla urządzeń wyświetlonych na ekranie głównym i ekranach pobocznych.
1
Źródło
DisplayPort1
DisplayPort2
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Następnie naciśnij przycisk
Zastosuj
Anuluj
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ekran i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk
4
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Źródło i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
na produkcie.
•• DisplayPort1 / DisplayPort2 / HDMI / DVI
5
Za pomocą przycisków
6
Naciskać przycisk
i
/
wybierz źródło sygnału dla ekranów po prawej i lewej.
, aby przejść do menu Zastosuj i nacisnąć przycisk
na produkcie. Wybrana opcja
zostanie zastosowana.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
po wybraniu opcji Anuluj spowoduje skasowanie ustawień opcji Źródło i wyświetlenie
Naciśnięcie przycisku
menu dostosowania trybu PIP/PBP.
――Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
――Jeśli źródło wejściowe dla lewej i prawej części ekranu jest takie samo, tej operacji nie można przeprowadzić.
――Jeśli wyświetli się strona z opisem przycisku funkcyjnego, naciśnij przycisk
. Zostanie wyświetlone menu wyboru
źródła sygnału.
63
Konfiguracja funkcji Rozmiar obrazu
Określanie formatu obrazu dla okna wewnętrznego.
1
Tryb PIP
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
W trybie PC
PIP/PBP
스크린
Tryb
화면 PIP/PBP
크기
Włączona
와이드
Rozmiar
수평 위치
Wybierz rozmiar obrazu
dla każdego ekranu.
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ekran i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk
4
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Rozmiar obrazu i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
na produkcie.
3
Pozycja
수직 위치
3
Źródło
dźwięku
동시 화면
모드
(dostępny w trybie PIP(Rozmiar
/
/
))
▶
Źródło
HDMI
Rozmiar obrazu
Auto
Kontrast i kolor
Szeroki
W trybie PC
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych źródeł wejściowych.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu źródła wejściowego
dla poszczególnych okien.
W trybie AV
W trybie AV
PIP/PBP
스크린
Tryb
화면 PIP/PBP
크기
Włączona
와이드
Rozmiar
수평 위치
3
Pozycja
수직 위치
3
Źródło
dźwięku
동시 화면
모드
Wybierz rozmiar obrazu
dla każdego ekranu.
▶
Źródło
HDMI
Rozmiar obrazu
4:3
Kontrast i kolor
16:9
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów
wideo i standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w oryginalnym formacie bez
obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
-- Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla DVI/HDMI/DP.
-- Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo wyświetlany na
monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
-- Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze DVI/HDMI/DP i ustawieniu
opcji Tryb PC/AV na AV.
Dopasuj do ekranu
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
5
Naciśnij przycisk
6
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
64
Tryb PBP
Ustawianie opcji Rozmiar obrazu dla każdego z podzielonych ekranów.
(dostępny w trybie PBP(Rozmiar
1
))
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Następnie naciśnij przycisk
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ekran i nacisnąć przycisk
Szeroki
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk
Szeroki
4
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Rozmiar obrazu i nacisnąć przycisk
Szeroki
W trybie PC
Rozmiar obrazu
na produkcie.
na produkcie.
na produkcie.
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych źródeł wejściowych.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu źródła wejściowego
dla poszczególnych okien.
Szeroki
Zastosuj
W trybie AV
Anuluj
(dostępny w trybie PBP(Rozmiar
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów
wideo i standardowych transmisji.
))
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w oryginalnym formacie bez
obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
Rozmiar obrazu
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
-- Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla DVI/HDMI/DP.
-- Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo wyświetlany na
monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
-- Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze DVI/HDMI/DP i ustawieniu
opcji Tryb PC/AV na AV.
Zastosuj
Szeroki
Szeroki
Anuluj
5
Za pomocą przycisków
i
/
określ wartość parametru Rozmiar obrazu dla każdego z podzielonych
i
/
przejdź do pozycji Zastosuj i naciśnij przycisk
ekranów.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
6
Za pomocą przycisków
7
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
.
65
Konfiguracja funkcji Kontrast i kolor
Konfigurowanie funkcji Kontrast i Kolor(Czerwony, Zielony i Niebieski) dla ekranu pobocznego.
1
Tryb PIP
Następnie naciśnij przycisk
PIP/PBP
스크린
Tryb
화면 PIP/PBP
크기
Włączona
와이드
Rozmiar
수평 위치
3
Pozycja
수직 위치
3
Źródło
dźwięku
동시 화면
모드
Źródło
Rozmiar obrazu
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Dostosuj poziom
kontrastu dla
każdego ekranu.
▶
HDMI
Szeroki
Kontrast i kolor
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ekran i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk
4
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Kontrast i kolor i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
na produkcie.
•• Kontrast / Czerwony / Zielony / Niebieski
5
Za pomocą przycisku
6
Aby zapisać zmiany, naciśnij
7
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
przejdź do wybranej opcji i ustaw własną wartość, korzystając z przycisku
.
.
66
Tryb PBP
Konfigurowanie funkcji Kontrast i Kolor (Czerwony, Zielony i Niebieski) dla każdego ekranu.
(dostępny w trybie PBP(Rozmiar
1
))
Kontrast
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Następnie naciśnij przycisk
Kontrast i kolor
C/Z/N Gamma
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
: 75
: 50/50/50
Anuluj
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ekran i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu PIP/PBP i nacisnąć przycisk
4
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Kontrast i kolor i nacisnąć przycisk
5
Za pomocą przycisków
i
/
na produkcie.
na produkcie.
na produkcie.
przejdź do wybranego ekranu i naciśnij przycisk
.
•• Kontrast / Czerwony / Zielony / Niebieski
(dostępny w trybie PBP(Rozmiar
))
Kontrast i kolor
Kontrast
C/Z/N Gamma
6
Za pomocą przycisku
7
Aby zapisać zmiany, naciśnij
8
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
przejdź do wybranej opcji i ustaw własną wartość, korzystając z przycisku
.
.
: 75
: 50/50/50
Anuluj
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
67
Rozdział 07
Ustawianie elementów menu OSD
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Język
Konfiguracja funkcji Język
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
――Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
Opcje
Ustawia język menu.
Język
Deutsch
Czas wyświetlania
English
Español
Français
Italiano
사용자 조정
50
98
200 초
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Opcje i nacisnąć przycisk
na produkcie.
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Język i nacisnąć przycisk
na produkcie.
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranego języka, a następnie naciśnij przycisk
.
Magyar
Polski
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
68
Czas wyświetlania
Konfiguracja funkcji Czas wyświetlania
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki
sposób, aby znikało, gdy nie jest używane przez określony czas.
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego
menu OSD ma znikać.
Opcje
Polski
Język
Czas wyświetlania
5s
Ustawienie czasu, przez
który nieużywane
okno menu będzie
wyświetlane na ekranie.
10 s
20 s
200 s
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Opcje i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Czas wyświetlania i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
•• 5 s / 10 s / 20 s / 200 s
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
69
Rozdział 08
Konfiguracja i zerowanie
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Oszcz. energii
Konfiguracja funkcji Oszcz. energii
Funkcja Oszcz. energii redukuje zużycie energii, sterując poborem prądu
elektrycznego monitora.
Ustawienia
Oszcz. energii
Dodatk. ładow. USB
Wył.
Minimalny
Tryb PC/AV
Maksymalne
DisplayPort Wer.
Wykrywanie źródła
Powt. przycisków
Wyłącznik czasowy
해제
▶
Regulacja poboru
mocy przez produkt
w celu oszczędzania
energii.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ustawienia i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Oszcz. energii i nacisnąć przycisk
▶
•• Wył.: Wyłącza funkcję Oszcz. energii.
▶
•• Minimalny: zużycie prądu zostanie ustalone na 50% ustawień domyślnych.
Auto
Przyspieszenie
▶
na produkcie.
na produkcie.
•• Maksymalne: zużycie prądu zostanie ustalone na 75% ustawień domyślnych.
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
70
――Wybranie dla opcji Dodatk. ładow. USB ustawienia Włączona w trakcie przenoszenia danych spowoduje zatrzymanie
Dodatk. ładow. USB
przenoszenia danych. Jeśli dla opcji Dodatk. ładow. USB wybrano ustawienie Wył., funkcje standardowego ładowania oraz
przenoszenia danych będą dostępne.
Akumulator podłączonego urządzenia źródłowego można szybko naładować
dzięki wykorzystaniu portu USB 3.0 produktu.
Ustawienia
Oszcz. energii
Wył.
Dodatk. ładow. USB
▶
Tryb PC/AV
▶
DisplayPort Wer.
▶
Wykrywanie źródła
USB1
에코 세이빙
Wył.
해제
해제
USB2
USB 고속 충전
Włączona
해제
▶
PC/AV 모드
▶
DisplayPort 버전
▶
꺼짐 예약
ustawienie Włączona. Ładowanie podłączonego urządzenia będzie przebiegać zgodnie z parametrami standardu USB 2.0
(0,45 A lub więcej) albo USB 3.0 (0,90 A lub więcej).
― Funkcja ładowania może być niedostępna w niektórych urządzeniach przenośnych.
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
▶
Dodatk. ładow. USB
설정
키반복 시간설정
――Aby prawidłowo naładować urządzenia USB w trybie oszczędzania energii, dla opcji Dodatk. ładow. USB wybierz
1
Przyspieszenie
Wyłącznik czasowy
i
. Te porty umożliwiają szybsze ładowanie
urządzeń w porównaniu do standardowych portów USB. Szybkość ładowania zależy od podłączonych urządzeń.
Konfiguracja funkcji Dodatk. ładow. USB
Auto
Powt. przycisków
입력 인식
Ustaw tryb
dodatkowego
ładowania USB.
――Szybkie ładowanie jest możliwe wyłącznie za pomocą portu
Ustaw ładujący Port1
USB na Wł./Wył.
자동
가속반복
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ustawienia i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Dodatk. ładow. USB i nacisnąć przycisk
4
Wybierz gniazdo USB, które będzie obsługiwać funkcję Dodatk. ładow. USB.
na produkcie.
na produkcie.
•• Wył.: Wyłączanie funkcji Dodatk. ładow. USB.
•• Włączona: Włączenie funkcji w celu szybkiego naładowania urządzenia źródłowego podłączonego do portu USB 3.0.
5
Naciśnij przycisk
6
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
▶
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
71
――Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych, np. 16:9 lub 16:10.
Tryb PC/AV
――Jeśli monitor (ustawiony na tryb DVI, HDMI, DisplayPort1 lub DisplayPort2) jest w trybie oszczędzania energii lub
wyświetla komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij przycisk
tryby PC lub AV.
Ustaw opcję Tryb PC/AV na AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony.
Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.
Konfiguracja funkcji Tryb PC/AV
Ustawienia
Oszcz. energii
Wył.
Dodatk. ładow. USB
▶
Tryb PC/AV
▶
DisplayPort Wer.
▶
Wykrywanie źródła
Ustaw AV, aby
powiększyć obraz.
Przyspieszenie
Wyłącznik czasowy
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
Auto
Powt. przycisków
, aby wyświetlić menu ekranowe OSD. Dostępne są
▶
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ustawienia i nacisnąć przycisk
na produkcie.
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Tryb PC/AV i nacisnąć przycisk
na produkcie.
4
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI lub DVI i nacisnąć przycisk
na produkcie.
Tryb PC/AV
설정
DisplayPort1
에코 세이빙
PC
DisplayPort2
PC/AV 모드
AV
HDMI
입력 인식
DVI
키반복 시간설정
꺼짐 예약
해제
해제
최소
▶
최대
PC
자동
Wybierz tryb PC/AV dla
źródła DisplayPort1.
PC
가속반복
•• Po podłączeniu do komputera PC należy ustawić „PC”.
•• Po podłączeniu do urządzenia AV należy ustawić „AV”.
5
Naciśnij przycisk
6
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
▶
모두 초기화
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
72
――Wybranie nieprawidłowego ustawienia może spowodować, że na ekranie nie wyświetli się obraz. W takim przypadku należy
DisplayPort Wer.
sprawdzić dane techniczne urządzenia.
――Jeśli monitor (ustawiony na tryb DisplayPort1 lub DisplayPort2) jest w trybie oszczędzania energii lub wyświetla
komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij przycisk
lub 1.2.
Ta opcja pozwala wybrać port wyświetlacza. Wersja 1.1 portu obsługuje wysoką
prędkość transmisji danych 1, a wersja 1.2 obsługuje wysoką prędkość transmisji
danych 2.
Konfiguracja funkcji DisplayPort Wer.
Ustawienia
Oszcz. energii
Wył.
Dodatk. ładow. USB
▶
Tryb PC/AV
▶
DisplayPort Wer.
▶
Wykrywanie źródła
Przyspieszenie
Wyłącznik czasowy
▶
DisplayPort Wer.
설정
DisplayPort1
에코 세이빙
1.1
DisplayPort2
PC/AV 모드
1.2
키반복 시간설정
꺼짐 예약
Wybierz Displayport.
Displayport 1.1
obsługuje HBR 1, a 1.2
obsługuje HBR 2.
Auto
Powt. przycisków
입력 인식
, aby wyświetlić menu ekranowe OSD. Dostępne są tryby 1.1
해제
최소
최대
1.2
해제
1.2
▶
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ustawienia i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu DisplayPort Wer. i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
•• 1.1 / 1.2
Wybierz Displayport.
Displayport 1.1
obsługuje HBR 1, a 1.2
obsługuje HBR 2.
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
자동
가속반복
▶
모두 초기화
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
73
Wykrywanie źródła
Konfiguracja funkcji Wykrywanie źródła
Aktywowanie opcji Wykrywanie źródła.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Ustawienia
Dodatk. ładow. USB
▶
Tryb PC/AV
▶
DisplayPort Wer.
▶
Wykrywanie źródła
Powt. przycisków
Wyłącznik czasowy
Auto
Ręczn.
Określenie sposobu
wykrywania źródeł
sygnału.
가속반복
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ustawienia i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Wykrywanie źródła i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
•• Auto: Źródło wejściowe jest rozpoznawane automatycznie.
•• Ręczn.: Ręcznie wybrać źródło wejściowe.
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
▶
Przywróć wszystko
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
74
Powt. przycisków
Konfiguracja funkcji Powt. przycisków
Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on
naciśnięty.
Ustawienia
Dodatk. ładow. USB
Tryb PC/AV
DisplayPort Wer.
Wykrywanie źródła
Powt. przycisków
Wyłącznik czasowy
▶
Przyspieszenie
▶
1s
자동
2s
Bez powtarzania
가속반복
Konfigurowanie
czasu reakcji
na naciśnięcie
przycisku.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ustawienia i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Powt. przycisków i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
•• Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez powtarzania, polecenie reaguje
tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
▶
Przywróć wszystko
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
75
Wyłącznik czasowy
Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
1
Można ustawić automatyczne wyłączenie produktu.
Następnie naciśnij przycisk
Ustawienia
Dodatk. ładow. USB
▶
Tryb PC/AV
▶
DisplayPort Wer.
Włączenie lub
wyłączenie wyłącznika
czasowego.
▶
Auto
Wykrywanie źródła
Przyspieszenie
Powt. przycisków
Wyłącznik czasowy
Wyłącznik
에코 세이빙 czasowy
Wył.
Wył.
czasowy
PC/AV
모드
Włączona
꺼짐 예약
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ustawienia i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Wyłącznik czasowy i nacisnąć przycisk
na produkcie.
4
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Wyłącznik czasowy i nacisnąć przycisk
na produkcie.
na produkcie.
•• Włączona: Aktywowanie wyłącznika czasowego, aby produkt wyłączał się automatycznie.
Wyłącznik czasowy
설정
키반복 시간설정
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
•• Wył.: Dezaktywowanie wyłącznika czasowego, aby produkt nie wyłączał się automatycznie.
▶
Przywróć wszystko
입력 인식
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
해제
해제
4
▶
Włączenie lub
wyłączenie wyłącznika
czasowego.
5
Naciśnij przycisk
6
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
.
자동
가속반복
▶
모두 초기화
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
76
Wyłącznik czasowy
설정
Wyłącznik
에코 세이빙 czasowy
Wył.
czasowy
PC/AV
모드
입력 인식
키반복 시간설정
꺼짐 예약
Wył.
해제
4h
▶
자동
Programowanie
automatycznego
wyłączania monitora
po upływie
określonego czasu.
Konfiguracja funkcji Wył. czasowy
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona.
1
Następnie naciśnij przycisk
가속반복
▶
모두 초기화
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ustawienia i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Wyłącznik czasowy i nacisnąć przycisk
4
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Wył. czasowy i nacisnąć przycisk
5
Nacisnąć przycisk
, aby skonfigurować opcję Wył. czasowy.
6
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
na produkcie.
na produkcie.
na produkcie.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy się automatycznie po upływie
określonej liczby godzin.
――W przypadku produktów przeznaczonych na niektóre rynki opcja Wyłącznik czasowy jest aktywowana po upływie 4
godzin od momentu włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny z przepisami prawnymi regulującymi zasilanie
Ustawienia i dla opcji
urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, należy przejść do obszaru MENU
Wyłącznik czasowy wybrać ustawienie Wył..
77
Przywróć wszystko
Zerowanie ustawień (Przywróć wszystko)
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych
wartości domyślnych.
Ustawienia
Dodatk. ładow. USB
▶
Tryb PC/AV
▶
DisplayPort Wer.
Przywrócenie
fabrycznych ustawień
domyślnych wszystkich
parametrów produktu.
▶
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Następnie naciśnij przycisk
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
2
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Ustawienia i nacisnąć przycisk
3
Naciskać przycisk
, aby przejść do menu Przywróć wszystko i nacisnąć przycisk
4
Naciśnij przycisk
5
Wybrana opcja zostanie zastosowana.
, aby przejść do wybranej opcji, a następnie naciśnij przycisk
na produkcie.
na produkcie.
.
Auto
Wykrywanie źródła
Przyspieszenie
Powt. przycisków
Wyłącznik czasowy
▶
Przywróć wszystko
Ustawienia
Dodatk. ładow. USB
▶
Tryb PC/AV
▶
DisplayPort Wer.
Wykrywanie źródła
Powt. przycisków
Przywrócenie
fabrycznych ustawień
domyślnych wszystkich
parametrów produktu.
Przywrócić wszystkie ustawienia?
Tak
Nie
▶
Wyłącznik czasowy
Przywróć wszystko
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
78
Rozdział 09
Menu Informacje i inne
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Informacja
Obraz
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.
Opcje
Wyświetlanie menu Informacja
1
2
Ustawienia
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia, aby wyświetlić menu ekranowych
przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk
Nacisnąć przycisk
Ekran
, aby wyświetlić odpowiedni ekran menu.
Informacja
DisplayPort1
****x****
**kHz **Hz
HDMI
****x****
**kHz **Hz
DisplayPort1
****x****
**kHz **Hz
HDMI
****x****
**kHz **Hz
, aby przejść do menu Informacja. Zostaną wyświetlone informacje o
aktualnym źródle wejściowym, częstotliwości i rozdzielczości.
Obraz
Ekran
Obraz
Opcje
Ekran
Ustawienia
Opcje
Informacja
Ustawienia
Informacja
DisplayPort1
****x****
**kHz **Hz
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
79
Konfiguracja opcji Jasność i
Kontrast z poziomu ekranu
początkowego
Jasność
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. energii.
Kontrast
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
ustawienie:
1
Wyregulować opcję Jasność, Kontrast za pomocą przycisku na ekranie
startowym, na którym menu wyświetlane na ekranie jest niedostępne.
Jasność
/
(tryb PBP).
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia (gdy nie jest wyświetlany żaden ekran menu), aby wyświetlić
menu ekranowych przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk
100
Kontrast
2
Naciśnij przycisk
3
Wyregulować opcję Jasność, Kontrast za pomocą przycisku
.
, aby przejść odpowiednio do ustawień opcji Jasność i Kontrast.
.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Konfiguracja funkcji Głośność na
ekranie początkowym
Wyregulować opcję Głośność za pomocą przycisku
na ekranie startowym, na
którym menu wyświetlane na ekranie jest niedostępne.
Głośność
――Te ustawienia są dostępne wyłącznie wówczas, gdy źródło wejściowe to DisplayPort1, DisplayPort2 lub HDMI.
1
Naciśnij dowolny przycisk na panelu przednim urządzenia (gdy nie jest wyświetlany żaden ekran menu), aby wyświetlić
menu ekranowych przycisków funkcyjnych. Następnie naciśnij przycisk
2
Dostosuj ustawienie opcji Głośność za pomocą przycisków
.
.
50
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
80
Rozdział 10
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu Easy
Setting Box
Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
Wymagania systemowe
Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
Instalacja oprogramowania
1
Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM.
2
Uruchom instalację programu Easy Setting Box.
――Jeśli na głównym ekranie nie zostanie wyświetlone okno instalacyjne programu, znajdź plik
instalacyjny Easy Setting Box na dysku CD-ROM i kliknij go dwa razy.
3
Gdy zostanie wyświetlony kreator instalacji, kliknij przycisk Next.
4
Postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi się na ekranie.
――Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać
prawidłowo.
――Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona Easy Setting Box
nie zostanie utworzona.
System operacyjny
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Sprzęt
•• Przynajmniej 32 MB pamięci
•• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku twardym
Usuwanie programu
Kliknij przycisk Start, wybierz opcje Ustawienia/Panel sterowania i kliknij dwa razy polecenie Dodaj
lub usuń programy.
Wybierz na liście programów pozycję Easy Setting Box i kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
――W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
81
Rozdział 11
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
Przed skontaktowaniem się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung należy
przetestować produkt zgodnie z poniższą
instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje,
należy skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego
obrazu, sprawdź ustawienia systemu
operacyjnego zainstalowanego na
komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.
1
Wyłącz komputer i monitor.
2
Odłączyć kabel od produktu.
3
Włączenie urządzenia.
4
Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, produkt działa normalnie.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. Tabela standardowych trybów sygnału) na krótko pojawi się komunikat Tryb
nieoptymalny.
――Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.
82
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Problem
Rozwiązanie
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno
wciśnięte.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla
HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu widoczne
są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
Problem z ekranem
Problem
Rozwiązanie
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
Pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość
lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z
Tabeli standardowych trybów sygnału (str.90).
83
Problem
Rozwiązanie
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest
rozmazany.
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z
urządzeniem. Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu
standardowego (str.90) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu Informacja produktu.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Zmienić ustawienia Kolor.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED
zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Tekst jest rozmazany.
W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Windows 7, Windows 8 lub Windows 8.1): Otwórz
Panel sterowania Czcionki Dopasuj tekst ClearType i zmień ustawienie opcji
Włącz technologię ClearType.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
84
Problem z dźwiękiem
Problem
Rozwiązanie
Brak dźwięku.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Po podłączeniu urządzenia wejściowego za pomocą kabla DVI przestaje działać dźwięk.
Urządzenie należy podłączyć za pomocą kabla HDMI lub DP.
Problem z urządzeniem źródłowym
Problem
Rozwiązanie
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały
dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
Inne problemy
Problem
Nie działają gniazda
Rozwiązanie
i
.
Jeśli funkcja Dodatk. ładow. USB jest ustawiona w pozycji Włączona, transfer danych za pomocą
gniazda USB jest niedostępny.
Aby skorzystać z funkcji transferu danych za pomocą gniazda USB, przejdź do zakładki Ustawienia
Dodatk. ładow. USB, wybierz gniazdo USB (USB1 lub USB2), a następnie zaznacz pozycję Wył..
85
Pytania & odpowiedzi
Dalsze instrukcje dotyczące regulacji
można znaleźć w podręczniku
użytkownika danego komputera lub karty
graficznej.
Pytanie
Jak zmienić częstotliwość?
Odpowiedź
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows Vista: Kliknij kolejno Panel sterowania Wygląd i personalizacja Personalizacja
Ustawienia ekranu Ustawienia zaawansowane Monitor i w menu Ustawienia
monitora ustaw odpowiednią Częstotliwość odświeżania.
•• Windows 7: Należy przejść do opcji menu Panel sterowania Wygląd i personalizacja
Ekran Rozdzielczość ekranu Ustawienia zaawansowane Monitor i dostosować
ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 8(Windows 8.1): Przejść do opcji menu Ustawienia Panel sterowania Wygląd
i personalizacja Ekran Rozdzielczość ekranu Ustawienia zaawansowane
Monitor i wyregulować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia
monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows Vista: Otwórz Panel sterowania
Ustawienia ekranu i zmień rozdzielczość.
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania
rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
Wygląd i personalizacja
Wygląd i personalizacja
Personalizacja
Ekran
Dopasuj
•• Windows 8(Windows 8.1): Otwórz Ustawienia Panel sterowania Wygląd i
personalizacja Ekran Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania Wygląd i
personalizacja Personalizacja Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania Wygląd i
personalizacja Personalizacja Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 8(Windows 8.1): Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu
Ustawienia Panel sterowania Wygląd i personalizacja Personalizacja
Ustawienia wygaszacza ekranu lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
86
Rozdział 12
Dane techniczne
-
Ogólne
Wymiary
Nazwa modelu
Panel
-
Obszar wyświetlania
U32D970
Wymiary
Kategoria 32 (31,5 cali / 80 cm)
Obszar wyświetlania
697,92 mm (poziomo) x 392,58 mm (pionowo)
Plamka matrycy
0,18175 mm (poziomo) x 0,18175 mm (pionowo)
Bez podstawy
727,8 x 427,3 x 62,1 mm / 10,3 kg
Z podstawą
MIN.: 727,8 x 490,6 x 280,0 mm / 13,7 kg
poziomo
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
/ Waga
pionowo
MAKS.: 727,8 x 620,6 x 280,0 mm / 13,7 kg
Mocowanie VESA
-
100 mm x 100 mm
Zestaw ścienny ze wspornikiem: 200 mm x 200 mm
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
głęb.
Gama kolorów
1,07 B (faktyczne 10 bitów)
Zakres przestrzeni barw
AdobeRGB 99,5% (typowy), 99% (minimalny)
Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli
533,25 MHz(DP)
Zasilanie
Produkt można podłączyć do gniazdka o napięciu 100 lub 240 V. Sprawdź informację o dopuszczalnym
napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.
wys.
szer.
87
Nazwa modelu
U32D970
Złącza sygnałowe
Warunki
DL-DVI, HDMI, DP Gniazdo
Obsługa urządzenia
Temperatura: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Wilgotność: 10 – 80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Wilgotność: 5 – 95%, bez kondensacji
Ciśnienie
atmosferyczne
700–1035 hPa
Wysokość
≤ 5000 m
Oświetlenie
≥ 500 lx
――Tego produktu można używać do wyświetlania obrazów medycznych w środowisku niedostępnym dla pacjenta.
――W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu
na wydajność produktu.
――To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B
Działający produkt może zakłócać pracę innych urządzeń (ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych lub szumów).
――Sprzęt zewnętrzny przeznaczony do podłączenia sygnału wejściowego, wyjściowego oraz inne złącza muszą spełniać odpowiednie normy IEC (np. normę IEC 60950
dotyczącą sprzętu informatycznego i normy serii IEC 60601 dotyczące elektrycznego sprzętu medycznego). Dodatkowo wszystkie takie systemy łączone muszą spełniać
wymagania normy IEC 60601-1-1 w zakresie bezpieczeństwa odnoszące się do elektrycznych systemów medycznych. Stąd, wszystkie osoby konfigurujące system są
odpowiedzialne za zapewnienie jego zgodności z wymogami normy IEC 60601-1-1. W razie wątpliwości należy się skontaktować z wykwalifikowanym technikiem lub
lokalnym przedstawicielem firmy.
――Wielkość i pokrycie przestrzeni barw są obliczone jako obszar 2D w przestrzeni barw CIE 1931 XY.
Pokrycie jest względnym obszarem wyświetlania barw zawartym w przestrzeni referencyjnej.
Przestrzeń barw Adobe RGB jest standardem zdefiniowanym przez firmę Adobe Systems Incorporated.
――Dane techniczne wyświetlania barw przedstawiają typowe dane techniczne uzyskane w zakładzie produkcyjnym za pomocą narzędzia pomiarowego SEC (CA-310).
: Rzeczywista liczba wyświetlanych barw może być większa lub mniejsza.
88
Oszczędzanie energii
Funkcja oszczędzania energii ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie ekranu i zmianę koloru diody zasilania LED w przypadku braku aktywności urządzenia przez
określony czas. W trybie oszczędzania energii zasilanie nie jest odłączane. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą. Tryb
oszczędzania energii działa jedynie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest do komputera wyposażonego w taką funkcję.
Oszczędzanie energii
Tryb standardowy
Tryb oszczędzania energii
Zasilanie wyłączone
(przyciskiem zasilania)
Wskaźnik zasilania
Włączona
Miga
Wył.
Zużycie energii
Standardowo 90 W (bez USB)
0,5 W
0,5 W
Standardowo 130 W (z USB, maks. 140 W)
――Wyświetlony poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków pracy lub z uwagi na zmianę ustawień.
――Synchronizacja SOG (Sync On Green) nie jest obsługiwana.
――Aby ograniczyć zużycie energii do 0, wyłącz przycisk znajdujący się z tyłu urządzenia lub odłącz zasilanie. Odłącz przewód zasilania, jeśli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy czas (podczas urlopu itp.).
――Aby prawidłowo naładować urządzenia USB w trybie oszczędzania energii, dla opcji Dodatk. ładow. USB wybierz ustawienie Włączona. Ładowanie podłączonego
urządzenia będzie przebiegać zgodnie z parametrami standardu USB 2.0 (0,45 A lub więcej) albo USB 3.0 (0,90 A lub więcej).
89
Tabela standardowych trybów sygnału
-- W urządzeniu można ustawić tylko
jedną rozdzielczość dla każdego
rozmiaru ekranu, aby uzyskać
optymalną jakość obrazu z uwagi
na rodzaj ekranu. W związku z tym
ustawienie rozdzielczości innej niż
wskazana może wpłynąć negatywnie na
jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca
się wybranie optymalnej rozdzielczości
określonej dla produktu.
Nazwa modelu
Synchronizacja
Rozdzielczość
U32D970
Częstotliwość pozioma
30 – 81 kHz
Częstotliwość odświeżania
pionowego
56 – 75 Hz
Rozdzielczość optymalna
DisplayPort1 / DisplayPort2: 3840 x 2160 przy 60 Hz
HDMI / DVI: 3840 x 2160 przy 30 Hz
Rozdzielczość maksymalna
DisplayPort1 / DisplayPort2: 3840 x 2160 przy 60 Hz
HDMI / DVI: 3840 x 2160 przy 30 Hz
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany
z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy
zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma Częstotliwość pionowa Częstotliwość
(kHz)
(Hz)
taktowania (MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
90
Rozdzielczość
-- Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania
pojedynczej linii od lewej do prawej
strony ekranu to tak zwany cykl poziomy.
Odwrotność liczby cyklów poziomych
stanowi wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.
-- Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu
kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia
wyświetlenie obrazu naturalnego.
Częstotliwość powtarzania nazywa
się „częstotliwością pionową” lub
„częstotliwością odświeżania” i wyraża się
w hercach (Hz).
Częstotliwość pozioma Częstotliwość pionowa Częstotliwość
(kHz)
(Hz)
taktowania (MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,556
59,885
193,250
-/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160 (30 Hz)
67,500
30,000
297,000
+/+
VESA, 3840 x 2160 (60 Hz)
133,313
59,997
533,250
+/+
91
Rozdział 13
Dodatek
Kontakt do SAMSUNG
――Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/support
http://www.samsung.com/ca/support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL
CHILE
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/br/support
http://www.samsung.com/cl/support
Bogotá 600 12 72
COLOMBIA
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular
#SAM(726)
http://www.samsung.com/co/support
92
LATIN AMERICA
COSTA RICA
DOMINICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-10-72670
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
800-6225
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
800-27919267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
NICARAGUA
001-800-5077267
PANAMA
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
http://www.samsung.com/mx/support
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
800-7267
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
800-0101
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY
009-800-542-0001
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
http://www.samsung.com/pe/support
93
LATIN AMERICA
PUERTO RICO
1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY
000-405-437-33
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
http://www.samsung.com/latin/support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
http://www.samsung.com/ve/support
EUROPE
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG
(0800 - 7267864)
http://www.samsung.com/at/support
http://www.samsung.com/be/support (Dutch)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
051 331 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
http://www.samsung.com/gr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz/support
http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/support
94
EUROPE
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com/de/support
GERMANY
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf )
GREECE
HUNGARY
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/support
0 801-172-678*
POLAND
lub +48 22 607-93-33 *
http://www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
95
EUROPE
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT
http://www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267
090 726 786
http://www.samsung.com/si
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/support
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
http://www.samsung.com/ch/support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CIS
96
CIS
MONGOLIA
7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com/ru/support
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
(852) 3698 4698
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/support
http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
CHINA
http://www.samsung.com/hk/support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
S.E.A
AUSTRALIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
MYANMAR
021-56997777
08001128888
0120-363-905
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
01-2399888
http://www.samsung.com/id/support
http://www.samsung.com/jp/support
http://www.samsung.com/my/support
http://www.samsung.com/support
97
S.E.A
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/support
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
http://www.samsung.com/ph/support
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND
VIETNAM
0-2689-3232,
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th/support
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/support
09612300300
http://www.samsung.com/in/support
S.W.A
BANGLADESH
INDIA
SRI LANKA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
0094117540540
0094115900000
http://www.samsung.com/in/support
http://www.samsung.com/support
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/n_africa/support
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
98
MENA
EGYPT
IRAN
JORDAN
08000-726786
16580
021-8255
0800-22273
06 5777444
http://www.samsung.com/eg/support
http://www.samsung.com/iran/support
http://www.samsung.com/Levant/support (English)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
MOROCCO
080 100 22 55
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-CALL (800-2255)
SAUDI ARABIA
920021230
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
http://www.samsung.com/n_africa/support
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
http://www.samsung.com/pk/support
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
http://www.samsung.com/sa/support
http://www.samsung.com/sa_en/support (English)
http://www.samsung.com/ae/support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
99
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
0302-200077
http://www.samsung.com/africa_en/support
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/africa_en/support
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
100
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może
zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez
konieczności demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego
lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia
ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu
może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji
użytkownika.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
101
Zasady utylizacji
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego
akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów
od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy
usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
102
Terminologia
Menu ekranowe OSD (On
Screen Display)____ Funkcja OSD
umożliwia konfigurowanie ustawień
wyświetlanych na ekranie pod kątem
oczekiwanej jakości obrazu. Umożliwia
zmienianie jasności, odcienia, rozmiaru
i wielu innych ustawień ekranu za
pomocą opcji menu wyświetlanych na
ekranie.
HUB____ Funkcja HUB dotyczy
urządzenia będącego wspólnym
punktem łączności dla wielu urządzeń
połączonych w sieci. Służy do łączenia
wielu komputerów, urządzeń wideo,
urządzeń biurowych i/lub sieci LAN
przez jedną sieć.
Gamma____ Menu Gamma pozwala
na regulowanie skali szarości
odzwierciedlanej na ekranie w
półtonach. Regulowanie jasności
wpływa na jasność całego ekranu, a
regulowanie menu Gamma wpływa
tylko na jasność średnią.
Skala szarości____ Skala dotyczy
poziomów intensywności kolorów, które
odzwierciedlają różnice w zmianach
kolorów między ciemniejszymi i
jaśniejszymi obszarami ekranu. Zmiany
jasności ekranu wyrażane są różnicami
w bieli i czerni, a skala szarości dotyczy
obszaru pośredniego pomiędzy czernią
a bielą. Zmiana skali szarości za pomocą
regulacji menu Gamma powoduje
zmianę jasności średniej ekranu.
Prędkość skanowania____
Częstotliwość skanowania albo
częstotliwość odświeżania odnosi się
do częstotliwości odświeżania ekranu.
Odświeżane dane obrazu są nadawane
w celu wyświetlenia obrazu na ekranie,
choć odświeżanie jest niewidoczne
gołym okiem. Liczbę odświeżeń ekranu
nazywa się częstotliwością skanowania,
którą mierzy się w hercach (Hz).
Częstotliwość skanowania na poziomie
60 Hz oznacza, że ekran jest odświeżany
60 razy na sekundę, Częstotliwość
skanowania ekranu zależy od
parametrów kart graficznych komputera
i monitora.
Odległość plamek____ Ekran składa
się z czerwonych, zielonych i niebieskich
plamek.
Im krótszy odstęp między plamkami,
tym wyższa rozdzielczość. Odległość
plamek matrycy oznacza najmniejszą
odległość między plamkami w tym
samym kolorze. Odległość tę mierzy się
w milimetrach.
Częstotliwość pozioma____ Znaki
i obrazy wyświetlane na monitorze
składają się z wielu kropek (pikseli).
Piksele są nadawane w liniach
poziomych, które następnie są układane
pionowo, tworząc obraz. Częstotliwość
pozioma, mierzona w kHz, informuje,
ile razy na sekundę linie poziome są
nadawane i wyświetlane na ekranie
monitora. Wartość 85 częstotliwości
poziomej oznacza, że linie poziome
tworzące obraz są nadawane 85000
razy na sekundę. Częstotliwość pozioma
wynosi 85 kHz.
Częstotliwość pionowa____ Każdy
obraz składa się z wielu linii poziomych.
Częstotliwość pionowa, mierzona w Hz,
informuje, ile obrazów da się stworzyć
w ciągu sekundy za pomocą tych linii
poziomych. Wartość 60 częstotliwości
pionowej oznacza, że obraz jest
nadawany 60 razy na sekundę.
Częstotliwość pionowa, nazywana także
„częstotliwością odświeżania”, wypływa
na migotanie ekranu.
Plug & Play____ Technologia Plug
& Play umożliwia automatyczną
wymianę informacji między monitorem
i komputerem, tworząc optymalne
środowisko wyświetlania.
Do korzystania z funkcji Plug & Play
monitor wykorzystuje międzynarodowy
standard VESA DDC.
Rozdzielczość____ Rozdzielczość to
liczba pikseli poziomych i pionowych,
które tworzą ekran. Wskazuje ona na
szczegółowość wyświetlanego obrazu.
Wysoka rozdzielczość to wyświetlanie
większej ilości informacji na ekranie,
które odpowiada potrzebom realizacji
wielu zadań w tym samym czasie.
Na przykład rozdzielczość 1366 ×
768 oznacza 1366 pikseli poziomych
(rozdzielczość pozioma) i 768 linii
pionowych (rozdzielczość pionowa).
Na przykład rozdzielczość 1920 ×
1080 oznacza 1920 pikseli poziomych
(rozdzielczość pozioma) i 1080 linii
pionowych (rozdzielczość pionowa).
103
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising