Samsung | C24RG50FQU | User manual | Samsung 24" Zakrzywiony monitor LC24RG50 Instrukcja obsługi

Samsung 24" Zakrzywiony monitor LC24RG50 Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Monitor do gier
C24RG5*
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec
zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest
zabronione.
Znaki handlowe inne niż firmy Samsung Electronics należą do ich właścicieli.
W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:
(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj. użytkownik nie zapoznał
się z instrukcją obsługi).
(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych usterek (tj. użytkownik nie
zapoznał się z instrukcją obsługi).
Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą serwisanta.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
4
Zasady bezpieczeństwa
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
4
5
5
6
7
Przygotowania
Części
Panel sterowania
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i
Ostrość
Konfigurowanie ustawienia Głośność
Typy portów
Regulacja nachylenia produktu
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Przestrogi dotyczące przenoszenia urządzenia
9
9
10
Instalacja
Montaż podstawy
Odłączanie podpórki
15
15
16
12
12
13
13
14
14
Obraz
Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy
zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
17
Podłączanie i korzystanie z komputera
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla DP
Podłączanie słuchawek
Podłączanie kabla zasilania
17
17
17
18
18
18
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
19
Instalacja sterownika
19
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
19
Tryb obrazu
26
Jasność
27
Kontrast
27
Ostrość
27
Kolor
27
Czerń HDMI
28
Tr. oszczędz. oczu
28
Regulacja ekranu
28
Wyśw. ekranowy
Gra
Tryb obrazu
20
Częst. odświeżania
21
Korektor czerni
21
Czas reakcji
21
FreeSync
22
Zmniejsz opóźn.we
23
Rozmiar ekranu
23
Wirtualny punkt celowania
24
Język
29
Czas wyświetlania
29
2
Spis treści
System
Informacja
Diagnostyka
30
Głośność
31
Int. oszcz. ener.+
31
Wył. czasowy Plus
32
Tryb PC/AV
32
DisplayPort Wer.
32
Tryb HDMI
32
Wykrywanie źródła
32
Powt. przycisków
33
Wł. lampkę LED
33
Przywróć wszystko
33
Informacja
Dane techniczne
34
Ogólne
39
Tabela standardowych trybów sygnału
40
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Ograniczenia i problemy związane z instalacją
programu
Aktualizacja przez pobranie oprogramowania
wbudowanego ze strony internetowej
Wymagania systemowe
35
35
35
35
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
42
42
42
42
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung
36
Diagnostyka monitora (problemy z ekranem)
36
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
36
Sprawdź, co następuje.
36
Pytania i odpowiedzi
38
3
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Zasady bezpieczeństwa
Produkt należy ustawić tak, aby pozostawiona wokół przestrzeń zapewniała odpowiedni poziom
wentylacji. Wysoka temperatura wewnętrzna może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Podczas
montażu należy pozostawić wokół produktu wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, jak pokazano to na
rysunku.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Ostrzeżenie
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
UWAGA
10 cm
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.
10 cm
10 cm
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (TAKŻE TYLNEJ).
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE
NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
10 cm
10 cm
Ten symbol oznacza wysokie napięcie
w środku urządzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnętrznych części
produktu jest niebezpieczne.
Napięcie prądu przemiennego:
Napięcie znamionowe oznaczone
tym symbolem jest napięciem prądu
przemiennego.
Ten symbol oznacza, że do urządzenia
dołączono dokumentację zawierającą
ważne informacje na temat jego
obsługi i konserwacji.
Napięcie prądu stałego: Napięcie
znamionowe oznaczone tym symbolem
jest napięciem prądu stałego.
Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że
nie jest konieczne połączenie obudowy
urządzenia z przewodem ochronnym
(uziemiającym). Jeżeli symbol ten nie
występuje na produkcie podłączanym
do sieci zasilającej, produkt MUSI mieć
niezawodne połączenie z przewodem
ochronnym (uziemiającym).
Uwaga. Należy zapoznać się z instrukcją
obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie
zapoznania się z odpowiednim
dokumentem w celu uzyskania przez
użytkownika dalszych informacji
związanych z bezpieczeństwem.
4
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu używane
są nawilżacze ultradźwiękowe.
Ostrzeżenie
――Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe).
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych
monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1
Wyłączyć urządzenie i komputer.
2
Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść
do porażenia prądem.
3
•• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
•• Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
•• Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
•• Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego
ciężkimi przedmiotami.
Do wycierania produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.
•• Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.
‒‒ Do czyszczenia urządzenia nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol,
rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.
•• Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
‒‒ Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
Uwaga
4
Zwilżyć miękką szmatkę wodą, starannie ją wycisnąć i za jej pomocą wyczyścić zewnętrzną część
urządzenia.
•• Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
5
Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.
6
Włączyć urządzenie i komputer.
•• Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung. Nie
stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
•• Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód
zasilający.
‒‒ W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie
produktu.
•• Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę.
5
Instalacja
Ostrzeżenie
Uwaga
•• Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać produktu
w pobliżu źródeł ciepła.
•• Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy
ciasnych szafkach.
•• Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu
nie wystaje.
•• Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
•• Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
‒‒ Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
‒‒ Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
•• Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona
powierzchnia itd.).
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
‒‒ Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub pożar.
•• Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda
itd.), olej lub dym.
•• Produkt należy ustawiać starannie.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek,
substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie
produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.
‒‒ Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani
na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
‒‒ Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
‒‒ Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
•• Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie montować produktu
w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
6
Działanie
Ostrzeżenie
•• Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie
modyfikować produktu samodzielnie.
‒‒ W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód
zasilający.
•• Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
‒‒ Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych
przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru,
zapałek itd.).
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani
przedmiotów metalowych.
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć
przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
‒‒ Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
•• Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek,
słodyczy itd.).
‒‒ Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich
przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
•• Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający.
•• Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie
przewietrzyć pomieszczenie.
•• Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
•• Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu produktu.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
‒‒ Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
7
Uwaga
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
‒‒ Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przełączyć ekran w tryb
oszczędzania energii lub aktywować wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z
gniazda elektrycznego.
‒‒ Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub
upływem prądu.
•• Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
‒‒ Może dojść do pogorszenia wzroku.
•• Nie ustawiać zasilaczy transformatorowych jednego na drugim.
•• Przed użyciem zasilacza transformatorowego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.
•• Nie dopuszczać do zamoczenia zasilacza transformatorowego i nie pozwalać, aby dostała się do
niego woda.
‒‒ Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
‒‒ Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady deszczu lub śniegu.
‒‒ Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza transformatorowego, myjąc podłogę.
•• Nie umieszczać zasilacza transformatorowego w pobliżu urządzeń ogrzewających.
•• Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
•• Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie
wzroku.
•• Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5 minut
w każdej godzinie pracy. W tym celu można również patrzeć w dal.
•• Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.
•• Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
•• Podczas regulacji kąta nachylenia produktu należy zachować ostrożność.
‒‒ Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
‒‒ Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.
•• Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu
głośności.
‒‒ Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
‒‒ W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
•• Trzymać zasilacz transformatorowy w dobrze wentylowanym miejscu.
•• Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, ze złączem kabla skierowanym
do góry, woda lub obce substancje mogą się dostać do jego wnętrza i doprowadzić do awarii.
Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole lub podłodze.
8
Rozdział 02
Przygotowania
Części
Części
Opis
Wielokierunkowy przycisk ułatwiający nawigację.
Przycisk JOG
――Przycisk JOG znajduje się po lewej stronie z tyłu obudowy urządzenia. Umożliwia
przejście w górę, w dół, w lewo i w prawo oraz służy jako klawisz Enter.
Panel sterowania
Dioda ta wskazuje, czy urządzenie jest zasilane, a w poszczególnych trybach
wskazuje następujące stany:
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
•• Zasilanie włączone (Przycisk zasilania): Dioda LED zasilania jest wyłączona
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
•• Tryb oszczędzania energii: Dioda LED zasilania miga
Przycisk JOG
Dioda LED zasilania
W GÓRĘ
•• Zasilanie wyłączone (Przycisk zasilania): Dioda LED zasilania jest włączona
――Działanie diody LED zasilania można zmieniać w menu. (System → Wł. lampkę
LED) Rzeczywiste modele mogą nie być wyposażone w tę funkcję z powodu
odmiennych funkcji.
W LEWO
W PRAWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
W DÓŁ
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
Dioda LED zasilania
――
Wróć
Menu ekranowych
przycisków
funkcyjnych
Przycisk zasilania znajduje się po lewej stronie z tyłu obudowy urządzenia i
służy do włączania lub wyłączania urządzenia.
Po uruchomieniu ekranu nacisnąć przycisk JOG. Wyświetli się przewodnik
po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Aby otworzyć menu ekranowe,
gdy wyświetlany jest przewodnik, ponownie nacisnąć odpowiednią stronę
przycisku.
――Wygląd menu ekranowych przycisków funkcyjnych może się różnić w zależności
od funkcji lub modelu produktu. Należy się zapoznać z charakterystyką
posiadanego produktu.
9
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
――Aby skorzystać z menu ekranowych przycisków funkcyjnych, należy nacisnąć przycisk JOG. Wyświetli się
poniższe okno.
Części
Opis
Menu
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu
ekranowych przycisków funkcyjnych.
Menu urządzenia jest wyświetlane w postaci menu ekranowego.
W GÓRĘ / W DÓŁ / W LEWO / W PRAWO: Przejście do wybranego
elementu. Po wskazaniu elementu wyświetla się jego opis.
NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany.
Źródło
Wybór opcji
w celu zmiany źródła sygnału wejściowego poprzez
przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przyciskach
funkcyjnych. Komunikat o zmianie źródła sygnału wejściowego pojawia
się w lewym górnym rogu ekranu.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu
ekranowych przycisków funkcyjnych.
Nacisnąć, aby włączyć ub wyłączyć tryb Tr. oszczędz. oczu.
Tr. oszczędz. oczu
Poniższe pozycje nie są dostępne w przypadku opcji Tr. oszczędz. oczu.
•• Gra → Tryb obrazu, Korektor czerni
•• Obraz → Tryb obrazu, Jasność, Kolor
Wróć
•• System → Int. oszcz. ener.+
Wył.
Wybór funkcji
w celu wyłączenia urządzenia poprzez przesunięcie
przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Wróć
Powrót do poprzedniego menu poprzez wybranie ikony
za pomocą
przycisku JOG, gdy wyświetlony jest ekran menu ekranowych przycisków
funkcyjnych.
――Opcje menu ekranowych przycisków funkcyjnych w rzeczywistych modelach mogą się różnić z powodu
odmiennych funkcji.
10
Jeżeli urządzenie nic nie wyświetla (np. w trybie oszczędzania energii lub braku sygnału), 2 przycisków
bezpośrednio sterujących źródłem sygnału i zasilaniem można użyć w sposób opisany poniżej.
Przycisk JOG
Tryb oszczędzania energii/braku sygnału
W GÓRĘ
Zmiana źródła sygnału
W DÓŁ
NACIŚNIĘCIE(ENTER) przez dwie sekundy
Wyłączenie zasilania
Gdy na urządzeniu jest wyświetlone menu, za pomocą przycisku JOG można wykonać opisane poniżej
czynności.
Przycisk JOG
Czynność
W GÓRĘ / W DÓŁ
Przejście do kolejnej opcji
Zamknięcie menu.
W LEWO
Zamknięcie listy podrzędnej bez zapisywania wartości.
Zmniejszenie wartości za pomocą suwaka.
W PRAWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
Przejść do listy podrzędnej.
Zwiększenie wartości za pomocą suwaka.
Zapisanie wartości i zamknięcie listy podrzędnej.
11
Konfigurowanie ustawień Jasność, Kontrast i Ostrość
Konfigurowanie ustawienia Głośność
Gdy żadne menu ekranowe OSD nie jest wyświetlone, ustawienia Jasność, Kontrast lub Ostrość można
regulować, naciskając przycisk JOG w górę lub w dół.
Gdy żadne menu ekranowe OSD nie jest wyświetlone, ustawienie Głośność można regulować, naciskając
przycisk JOG w lewo lub w prawo.
Ostrość
Jasność
Głośność
Wycisz
100
Kontrast
50
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Jeśli jakość dźwięku w podłączonym urządzeniu wejściowym jest niska, dostępna w produkcie funkcja Auto
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Domyślny poziom jasności może być różny w zależności od regionu.
Jasność
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
Kontrast
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
Ostrość
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
Mute może wyciszyć dźwięk lub spowodować, że będzie on przerywany w przypadku podłączenia słuchawek
lub głośników. Głośność dźwięku urządzenia wejściowego należy ustawić na przynajmniej 20‎%‎, a następnie
ją dostosować za pomocą przycisków regulacji głośności (Przycisk JOG W LEWO / W PRAWO) na produkcie.
――Czym jest funkcja Auto Mute?
Funkcja powoduje wyciszenie dźwięku w celu poprawy jakości efektów dźwiękowych w sytuacji, gdy
występują zakłócenia lub gdy źródło sygnału wejściowego jest słabe, zazwyczaj z powodu problemów
związanych z głośnością urządzenia wejściowego.
――Aby włączyć funkcję Wycisz, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie za pomocą przycisku JOG
wybrać pozycję poniżej.
Aby wyłączyć funkcję Wycisz, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie zwiększyć lub zmniejszyć
wartość ustawienia Głośność.
12
Typy portów
Regulacja nachylenia produktu
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego
produktu.
-2,0° (±2,0°) ~ 20,0° (±2,0°)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
•• Odchylenie urządzenia można regulować.
Gniazdo
Opis
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
•• Złap dolną część produktu i przechyl go ostrożnie.
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla
HDMI/DVI.
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład słuchawek.
――Dźwięk będzie odtwarzany tylko, jeśli użyto kabla HDMI-HDMI lub kabla DP.
DC 14V
Podłączanie do zasilacza transformatorowego.
13
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Przestrogi dotyczące przenoszenia urządzenia
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na
temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
•• Nie naciskać bezpośrednio ekranu.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
1
Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3
Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4
Zamknij urządzenie blokujące.
‒‒ Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
•• W trakcie przenoszenia urządzenia nie
dotykać ekranu.
•• Urządzenia nie wolno podnosić za samą
podstawę.
•• W trakcie przenoszenia urządzenie należy
trzymać za dolne rogi lub krawędzie.
‒‒ Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
‒‒ Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
14
Instalacja
Montaż podstawy
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu
ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
1
Zamontuj złącze podpórki do podpórki, zgodnie z
kierunkiem pokazanym na rysunku.
Sprawdź, czy złącze podpórki jest dobrze
zamontowane.
2
Dokręć do oporu wkręt znajdujący się na dole
podpórki.
Uwaga
Uwaga
Urządzenia nie wolno podnosić za samą podstawę.
Nie dociskać urządzenia do dołu. Może to prowadzić
do jego uszkodzenia.
3
Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do
opakowania na podłodze i umieść w niej produkt
skierowany przodem w dół, jak pokazano na
ilustracji. Jeśli pianka Styrofoam nie jest dostępna,
użyj grubej maty do siedzenia.
4
Przytrzymać tylną część urządzenia w sposób
pokazany na rysunku. Włóż zmontowaną podpórkę
do głównej części urządzenia w kierunku
wskazywanym przez strzałki, tak jak pokazano na
ilustracji.
5
W ten sposób montaż podstawy jest zakończony.
15
Odłączanie podpórki
――Przed wymontowaniem podstawy z urządzenia położyć je ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
: Produkt jest zakrzywiony. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. Produktu
ułożonego na ziemi, skierowanego w górę lub w dół, nie wolno naciskać.
1
Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do
opakowania na podłodze i umieść w niej produkt
skierowany przodem w dół, jak pokazano na
ilustracji. Jeśli pianka Styrofoam nie jest dostępna,
użyj grubej maty do siedzenia.
2
Jedną ręką przytrzymać urządzenie, a drugą
ręką pociągnąć za złącze podpórki, aby odłączyć
podpórkę w sposób pokazany na rysunku.
Uwaga
Uwaga
Urządzenia nie wolno podnosić za samą podstawę.
Nie dociskać urządzenia do dołu. Może to prowadzić
do jego uszkodzenia.
3
Odłącz podpórkę, odkręcając mocujący go wkręt.
4
Odłącz złącze podpórki od podpórki, pociągając je
w kierunku wskazywanym przez strzałkę, tak jak to
pokazano na rysunku.
16
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia
należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
1
Przed montażem monitora sprawdź kształt obu złącz dołączonych kabli sygnałowych i kształt oraz
umiejscowienie portów monitora i urządzenia zewnętrznego.
2
Przed montażem monitora sprawdź, czy przewody zasilające monitora i urządzenia zewnętrznego
są odłączone. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniu monitora na skutek ewentualnego zwarcia lub
przetężenia.
3
Po poprawnym podłączeniu wszystkich kabli sygnałowych ponownie podłącz przewody zasilające
monitora i urządzenia zewnętrznego.
4
Po zakończeniu montażu przeczytaj instrukcję obsługi monitora, aby zapoznać się z jego funkcjami,
a także środkami ostrożności oraz innymi informacjami wymaganymi do poprawnego użytkowania
monitora.
Podłączanie i korzystanie z komputera
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Funkcja audio nie jest obsługiwana, jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone za pomocą kabla HDMI-DVI.
――Optymalna rozdzielczość może być niedostępna w przypadku korzystania z kabla HDMI-DVI.
17
Podłączanie za pomocą kabla DP
Podłączanie kabla zasilania
HDMI IN 1
DP IN
HDMI IN 2
DP IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
DC 14V
DC 14V
1
――Zaleca się użycie kabla DP o długości nieprzekraczającej 1,5 m. Użycie kabla dłuższego niż 1,5 m może obniżyć
jakość obrazu.
2
Podłączanie słuchawek
3
1
Podłącz kabel zasilania do zasilacza transformatorowego. Następnie podłącz zasilacz
transformatorowy do gniazda DC 14V z tyłu produktu.
2
Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
――W przypadku włączania dźwięku z użyciem kabla HDMI-HDMI albo DP należy podłączyć słuchawki.
3
Naciśnij przycisk JOG z tyłu urządzenia, aby je włączyć.
――Gniazdo słuchawkowe obsługuje tylko wtyczkę 3-stykową TRS (tip-ring-sleeve).
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
18
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
Instalacja sterownika
――Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie odpowiednich
sterowników.
――Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, należy go pobrać z witryny internetowej firmy
Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o ustawieniu
optymalnej rozdzielczości.
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:
•• Wyprostować plecy.
•• Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry.
•• Utrzymywać wzrok na wprost ekranu.
•• Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
•• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
•• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
Wybierz wersję językową w komunikacie z informacją i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
――Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez
określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
――Informacje dotyczące ustawiania optymalnej rozdzielczości dla komputera można znaleźć w części (Q&A) →
„Jak dostosować rozdzielczość?”
――Aby dostosować częstotliwość odświeżania do rozdzielczości, należy wybrać opcje Gra → Częst. odświeżania w
menu ekranowym OSD.
――Aby uzyskać maksymalną częstotliwość odświeżania, należy ustawić wartość funkcji FreeSync na Najlepszy
silnik lub wartość funkcji Częst. odświeżania na 144 Hz.
•• Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co
najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.
•• W celu ulżenia zmęczonym oczom wykonać ćwiczenia odprężające oczy lub szybko wielokrotnie
zamrugać.
19
Rozdział 04
Gra
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych →
→ Gra
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części
mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
W trybie PC
•• Niestandar.: Wprowadzanie ustawień własnych ekranu.
•• FPS: Zwiększanie jasności ciemnych obszarów na ekranie gry FPS (First-Person Shooter). Tryb ten
zwiększa widoczność przeciwników w grze FPS (First-Person Shooter).
Tryb obrazu
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
•• RTS: Zwiększanie temperatury barwowej i stosunku kontrastu w celu zwiększenia widoczności na
ekranie i minimapie gier RTS (Real-Time Strategy).
•• RPG: Tryb ten zoptymalizowano pod kątem grafiki 3D i powiadomień na ekranie gier RPG (Role
Playing Game).
•• AOS: Zwiększanie stosunku kontrastu w celu uzyskania obrazu o jakości zoptymalizowanej pod
kątem gier AOS (Aeon Of Strife).
•• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
•• Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez automatyczną
regulację kontrastu.
W trybie AV
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na
AV, w opcji Tryb obrazu można ustawić jeden z czterech trybów obrazu (Dynamiczny, Standard,
Film i Niestandardowe). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film, lub
Niestandardowe. Wybranie ustawienia Niestandardowe powoduje automatyczne przywrócenie ustawień
obrazu dokonanych przez użytkownika.
•• Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
•• Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne.
•• Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza
zmęczenie oczu.
•• Niestandardowe: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
20
Częst. odświeżania
Czas reakcji
Zmiana częstotliwości odświeżania ekranu. Wyższa częstotliwość odświeżania jest mniej męcząca dla
oczu.
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i
naturalne.
•• 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――Najlepiej ustawić Czas reakcji na Standard albo Szybszy, o ile nie jest wyświetlany film.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji FreeSync wybrano tryb Standardowy silnik lub Najlepszy silnik.
――W zależności od karty graficznej zainstalowanej w komputerze klasy PC zmiana ustawienia Częst. odświeżania
może spowodować migotanie ekranu.
――Ta funkcja jest dostępna w przypadku komputerów klasy PC wyposażonych w kartę graficzną z możliwością
zmiany częstotliwości odświeżania.
Funkcja jest niedostępna w przypadku urządzeń (np. urządzeń AV) o stałej częstotliwości odświeżania. W
przypadku zastosowania tej funkcji może dojść do błędów wyświetlania.
Korektor czerni
Regulacja jasności ciemnych obszarów.
Wartości bliższe 1 powodują, że ciemne obszary na ekranie stają się jaśniejsze, co ułatwia znajdowanie
przeciwników podczas gry. Aby łatwiej znajdować przeciwników podczas gry, należy ustawić niską
wartość.
Wartości bliższe 20 powodują, że ciemne obszary na ekranie stają się ciemniejsze, a kontrast się
zwiększa.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
21
FreeSync
Technologia FreeSync rozwiązuje problem zacinania się obrazu, a także często zdarzających się opóźnień
i oczekiwania na obraz.
Ta funkcja eliminuje zacinanie się obrazu oraz opóźnienia podczas rozgrywki. Pozwala to uzyskać jeszcze
lepszą jakość i płynność obrazu w czasie gry.
Pozycje wyświetlane w menu FreeSync mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i jego
zgodności z kartą graficzną AMD.
•• Wył.: Wyłączanie funkcji FreeSync.
•• Standardowy silnik: włącza podstawowe funkcje technologii FreeSync karty graficznej firmy AMD.
•• Najlepszy silnik: włącza funkcję obsługi technologii FreeSync dla wyższej częstotliwości odświeżania
ekranu. W tym trybie zredukowane jest zrywanie obrazu (niewłaściwa synchronizacja działania
ekranu i wyświetlanych treści). Należy jednak pamiętać, że w trakcie grania może występować
miganie ekranu.
W przypadku korzystania z funkcji FreeSync w trakcie gry mogą wystąpić poniższe problemy:
Lista modeli kart graficznych obsługujących funkcję FreeSync
Korzystanie z funkcji FreeSync jest możliwe tylko w połączeniu z określonymi modelami kart graficznych
firmy AMD. Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą obsługiwanych kart graficznych:
Należy sprawdzić, czy zainstalowane są najnowsze oficjalne sterowniki karty graficznej firmy AMD, które
zapewniają obsługę funkcji FreeSync.
――Dodatkowe modele kart graficznych firmy AMD, które obsługują funkcję FreeSync można znaleźć na oficjalnej
stronie firmy AMD.
――W przypadku używania karty graficznej innego producenta należy wybrać ustawienie FreeSync Wył..
――Korzystanie z funkcji FreeSync przy użyciu kabla HDMI może się nie powieść ze względu na ograniczenia
przesyłu w przypadku niektórych kart graficznych AMD.
•• Radeon™ RX Vega series
•• Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
•• Radeon™ RX 500 series
•• Radeon™ R9 Nano series
•• Radeon™ RX 400 series
•• Radeon™ R9 Fury series
•• Radeon™ R9/R7 300 series (z wyjątkiem R9
370/X, R7 370/X, R7 265)
•• Radeon™ R9/R7 200 series (z wyjątkiem R9
270/X, R9 280/X)
•• Ekran może migotać w zależności od typu karty graficznej, ustawień gry lub odtwarzanego materiału
wideo. Możliwe rozwiązania: zmniejsz wartości ustawień gry, zmień bieżące ustawienie trybu
FreeSync na Standardowy silnik lub odwiedź stronę internetową firmy AMD, aby sprawdzić wersję
sterownika karty graficznej i zaktualizować sterownik.
•• Podczas korzystania z funkcji FreeSync ekran może migać w wyniku niewielkich zmian częstotliwości
sygnału wyjściowego karty graficznej.
•• Częstotliwość odświeżania podczas gry może się zmieniać zależnie od rozdzielczości. Wyższa
rozdzielczość zwykle obniża częstotliwość reakcji.
•• Jakość dźwięku urządzenia może być niższa.
――W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie używania tej funkcji, należy się skontaktować z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
――Jeśli rozdzielczość zostanie zmieniona, gdy dla opcji FreeSync wybrane jest ustawienie Standardowy silnik
lub Najlepszy silnik, sporadycznie może występować efekt rozrywania obrazu (ang. screen tearing). Dla opcji
FreeSync wybierz ustawienie Wył. i zmień rozdzielczość.
――Ta funkcja jest niedostępna w przypadku urządzeń niewyposażonych w kartę graficzną AMD (np. urządzeń
AV). W przypadku zastosowania tej funkcji może dojść do błędów wyświetlania.
――Aby korzystać z funkcji FreeSync, należy ustawić optymalną rozdzielczość (1920 x 1080).
――Podczas korzystania z funkcji FreeSync należy podłączyć kabel HDMI/DisplayPort.
22
Zmniejsz opóźn.we
W trybie AV
Minimalizowanie opóźnienia wejścia w celu uzyskania lepszego czasu reakcji poprzez skrócenie czasu
przetwarzania obrazu wideo.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów
wideo i standardowych transmisji.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja FreeSync.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.
――To menu nie jest dostępne, jeśli dla opcji Częst. odświeżania wybrano ustawienie 60 Hz.
•• 17" (4:3): Format 4:3 na 17-calowym ekranie. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane.
――Funkcja może nie być obsługiwana, jeśli częstotliwość odświeżania komputera jest inna niż ustawienie opcji
Częst. odświeżania urządzenia.
Rozmiar ekranu
Wybór najlepszego rozmiaru ekranu i formatu obrazu.
•• 19" (4:3): Format 4:3 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą
wyświetlane.
•• 19" szeroki (16:10): Format 16:10 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie
nie będą wyświetlane.
•• 21,5" szeroki (16:9): Format 16:9 na 21,5-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie
nie będą wyświetlane.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja FreeSync.
•• 22" szeroki (16:10): Format 16:10 na 22-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie
nie będą wyświetlane.
W trybie PC
•• 23" szeroki (16:9): Format 16:9 na 23-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie
będą wyświetlane.
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego.
•• 17" (4:3): Format 4:3 na 17-calowym ekranie. Obrazy o innym formacie nie będą wyświetlane.
•• 19" (4:3): Format 4:3 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie będą
wyświetlane.
――Zmiana wartości parametru Rozmiar ekranu możliwa będzie po spełnieniu poniższych warunków.
――Rozdzielczość źródła sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na urządzeniu (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP i
ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
――Ta opcja jest dostępna, gdy funkcja FreeSync zostanie ustawiona na wartość Wył..
•• 19" szeroki (16:10): Format 16:10 na 19-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie
nie będą wyświetlane.
•• 21,5" szeroki (16:9): Format 16:9 na 21,5-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie
nie będą wyświetlane.
•• 22" szeroki (16:10): Format 16:10 na 22-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie
nie będą wyświetlane.
•• 23" szeroki (16:9): Format 16:9 na 23-calowym ekranie panoramicznym. Obrazy o innym formacie nie
będą wyświetlane.
23
Wirtualny punkt celowania
•• Wył.: Opcja Wirtualny punkt celowania nie jest dostępna, jeśli wybrano ustawienie Wył..
••
/
/
/
/
/
1
: Wybór preferowanego stylu wirtualnego punktu celowania.
Punkt celowania jest wyświetlany na środku ekranu. Zmiana jego położenia jest możliwa wyłącznie w
wyświetlanym prostokątnym obszarze.
•• Resetuj pozycję: Przywrócenie domyślnego położenia punktu celowania.
Ruszaj punktem celowania za pomocą przycisku obrotowego i naciśnij przycisk
Wprowadź,aby zatwierdzić nową pozycję. Aby przywrócić pozycję domyślną,wybierz
w menu opcję Resetuj pozycję.
Ruszaj punktem celowania za pomocą przycisku obrotowego i naciśnij przycisk
Wprowadź,aby zatwierdzić nową pozycję. Aby przywrócić pozycję domyślną,wybierz
w menu opcję Resetuj pozycję.
2
Położenie punktu celowania reguluje się z krokiem 1 piksela pojedynczymi naciśnięciami przycisku JOG.
•• Po osiągnięciu granicy wyświetlanego prostokątnego obszaru punkt celowania przestanie się przesuwać.
•• Punkt celowania można przesuwać ruchem ciągłym, przyciskając i przytrzymując przycisk JOG.
Ruszaj punktem celowania za pomocą przycisku obrotowego i naciśnij przycisk Wprowadź,aby
zatwierdzić nową pozycję. Aby przywrócić pozycję domyślną,wybierz w menu opcję Resetuj pozycję.
24
3
Po zakończeniu konfiguracji ustawień naciśnij przycisk Enter
celowania zostanie zapisane, a ekran ustawień zniknie.
4
Po wybraniu opcji
→ Gra → Wirtualny punkt celowania → Resetuj pozycję punkt celowania
zostanie przywrócony do położenia na środku ekranu.
przycisku JOG. Położenie punktu
25
Rozdział 05
Obraz
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych →
→ Obraz
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności. Każda funkcja jest szczegółowo opisana.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części
mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
W trybie PC
•• Niestandar.: Wprowadzanie ustawień własnych ekranu.
•• FPS: Zwiększanie jasności ciemnych obszarów na ekranie gry FPS (First-Person Shooter). Tryb ten
zwiększa widoczność przeciwników w grze FPS (First-Person Shooter).
Tryb obrazu
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
•• RTS: Zwiększanie temperatury barwowej i stosunku kontrastu w celu zwiększenia widoczności na
ekranie i minimapie gier RTS (Real-Time Strategy).
•• RPG: Tryb ten zoptymalizowano pod kątem grafiki 3D i powiadomień na ekranie gier RPG (Role
Playing Game).
•• AOS: Zwiększanie stosunku kontrastu w celu uzyskania obrazu o jakości zoptymalizowanej pod
kątem gier AOS (Aeon Of Strife).
•• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
•• Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez automatyczną
regulację kontrastu.
W trybie AV
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na
AV, w opcji Tryb obrazu można ustawić jeden z czterech trybów obrazu (Dynamiczny, Standard,
Film i Niestandardowe). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film, lub
Niestandardowe. Wybranie ustawienia Niestandardowe powoduje automatyczne przywrócenie ustawień
obrazu dokonanych przez użytkownika.
•• Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
•• Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne.
•• Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza
zmęczenie oczu.
•• Niestandardowe: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
26
Jasność
Kolor
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu.
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
•• Ton kolorów: Pozwala regulować tonację kolorów w zależności od potrzeb.
‒‒ Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.
Kontrast
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
‒‒ Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
‒‒ Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.
‒‒ Niestandardowe: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
――Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV, opcję
Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny, Normalnie, Ciepłe i
Niestandardowe).
Ostrość
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji Tryb obrazu wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
•• Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
•• Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność
koloru.
•• Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
•• Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji.
‒‒ Tryb1 / Tryb2 / Tryb3
27
Czerń HDMI
Tr. oszczędz. oczu
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować
pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia
kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia.
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
W takim przypadku jakość obrazu można poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI.
Regulacja ekranu
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI1, HDMI2.
•• Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.
•• Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia degradacji
stosunku kontrastu.
――Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
――Funkcja Czerń HDMI jest włączana wyłącznie w przypadku określonych rozdzielczości AV, np. 720P przy 60Hz
oraz 1080P przy 60Hz.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb PC/AV wybrano ustawienie AV.
――To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar ekranu wybrano ustawienie Dopasuj do ekranu w
trybie AV.
W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p, 576p, 720p lub 1080p w trybie AV oraz
prawidłowego wyświetlania obrazu na urządzeniu należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby
dostosować położenie w poziomie i w pionie w zakresie od 0 do 6 poziomów.
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
28
Rozdział 06
Wyśw. ekranowy
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych →
→ Wyśw. ekranowy
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części
mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
Czas wyświetlania
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Menu ekranowe OSD znika samoczynnie, gdy jest nieużywane przez określony czas.
Język
Do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać, używa się funkcji Czas wyświetlania.
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
――Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
29
Rozdział 07
System
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych →
→ System
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części
mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Wybierz opcję OK, gdy pojawi się poniższy komunikat.
Wyświetlone zostanie zaraz zdjęcie testowe. Patrz uważnie na ekran przez 5 sekund.
OK
Diagnostyka
1
2
•• Sprawdzanie ekranu testowego.
Użyj przycisku funkcyjnego i wybierz opcje
13
Korektor czerni
144
Hz
Czas reakcji
→ System → Diagnostyka.
Wył.
Włączona
Częst. odświeżania Tr. oszczędz. oczu Zmniejsz opóźn.we
Tryb obrazu: Niestandar.
Gra
Diagnostyka
Obraz
Głośność
Wyśw. ekranowy
Int. oszcz. ener.+
System
Wył. czasowy Plus
Informacja
Tryb PC/AV
DisplayPort Wer.
Tryb HDMI
Powt. przycisków
50
Wył.
>
Wykonanie testu jest
zalecane w przypadku
wystąpienia problemu z
obrazem na monitorze.
>
1.2↑
2.0
Auto
30
3
W zależności od wyniku testu wybierz jedną z opcji: Tak / Nie / Pokaż pon..
Głośność
Czy problem jest nadal widoczny na tym zdjęciu testowym?
Jeśli potrzebujesz ponownie obejrzeć zdjęcie, kliknij przycisk Pokaż ponownie.
Zmienić ustawienie opcji Głośność, przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO.
――Aby włączyć funkcję Wycisz, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie za pomocą przycisku JOG
Tak
Nie
Pokaż pon.
wybrać pozycję poniżej.
Aby wyłączyć funkcję Wycisz, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie zwiększyć lub zmniejszyć
wartość ustawienia Głośność.
•• Po wyborze opcji Tak pojawi się następujący ekran.
Diagnostyka zakończona
Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z Centrum obsługi klientów firmy Samsung.
Int. oszcz. ener.+
Przygotuj następujące informacje:
Funkcja Int. oszcz. ener.+ redukuje zużycie energii, sterując poborem prądu elektrycznego urządzenia.
‐‐ Kod modelu: **************
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
‐‐ Wersja oprogramowania: *-*********-****.*
•• Wył.: Wyłącza funkcję Int. oszcz. ener.+.
‐‐ S/N: **************
OK
•• Włączona: Urządzenie automatycznie dostosuje zużycie mocy w celu oszczędzania energii.
(Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
•• Po wyborze opcji Nie pojawi się poniższy ekran.
Diagnostyka zakończona
Jeśli problemu nie widać na zdjęciu testowym, oznacza to, że monitor działa prawidłowo. Aby rozwiązać
problem, wykonaj poniższe czynności:
‐‐ Wyłącz monitor, komputer i wszystkie pozostałe podłączone urządzenia. Włącz najpierw monitor, a
potem komputer i inne urządzenia.
‐‐ Zaktualizuj system operacyjny i sterownik karty graficznej do najnowszych wersji, a następnie
uruchom ponownie komputer.
‐‐ Podłącz monitor do innego portu komputera lub podłączonego urządzenia.
‐‐ Resetuj ustawienia w menu 'System→Przywróć wszystko'
Zalecane jest użycie kabla znajdującego się w zestawie.
OK
31
Wył. czasowy Plus
DisplayPort Wer.
Ta opcja pozwala wybrać port wyświetlacza.
Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy
――Wybranie nieprawidłowego ustawienia może spowodować, że na ekranie nie wyświetli się obraz. W takim
Wyłącznik czasowy: Włącza tryb Wyłącznik czasowy.
Wył. czasowy: Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonej liczby godzin.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona.
――W przypadku produktów przeznaczonych na niektóre rynki opcja Wyłącznik czasowy jest aktywowana po
upływie 4 godzin od momentu włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny z przepisami prawnymi
regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik czasowy, należy przejść do
obszaru
przypadku należy sprawdzić dane techniczne urządzenia.
――Jeśli urządzenie (podczas pracy w trybie HDMI1, HDMI2 lub DisplayPort) wyświetla komunikat Sprawdź
połączenie kablowe i ustawienia urządzenia źródłowego., należy nacisnąć przycisk JOG, aby wyświetlić ekran
przycisku funkcyjnego, a następnie wybrać opcje
→ System → DisplayPort Wer. → 1.1 lub 1.2↑.
――W przypadku ustawienia dla opcji DisplayPort Wer. wartości 1.1, ze względu na ograniczenie przesyłu
protokołu DisplayPort 1.1, maksymalna częstotliwość odświeżania dla kart graficznych nie może osiągnąć
poziomu 100 Hz/120 Hz/144 Hz.
→ System → Wył. czasowy Plus i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać ustawienie Wył..
Tryb HDMI
Konfiguracja funkcji Czasomierz Eko
Czasomierz Eko: Włącza tryb Czasomierz Eko.
Eko wył. po: Ustawienie opcji Eko wył. po może mieć wartość od 10 do 180 minut. Produkt wyłączy się
automatycznie po upływie określonego czasu.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Czasomierz Eko wybrano ustawienie Włączona.
Włącz tryb HDMI.
――Obsługiwane urządzenie i rozdzielczość mogą się różnić zależnie od wersji produktu.
――Zmiana wersji może spowodować miganie ekranu.
――Jeśli dla opcji Tryb HDMI zostanie wybrane ustawienie 1.4, może to spowodować, że niektóre wysokie
rozdzielczości nie będą obsługiwane z powodu ograniczenia przepustowości protokołu HDMI 1.4.
――W przypadku wybrania nieprawidłowego ustawienia ekran może być pusty. W takim przypadku należy
Tryb PC/AV
sprawdzić dane techniczne urządzenia.
Dla funkcji Tryb PC/AV wybrać ustawienie AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony.
Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.
Wykrywanie źródła
•• Po podłączeniu do komputera PC należy ustawić „PC”.
•• Po podłączeniu do urządzenia AV należy ustawić „AV”.
――Obsługiwane są wyłącznie monitory o obszarze wyświetlania 16:9 lub 16:10.
Pozwala wybrać metodę Auto lub Ręczn. rozpoznawania źródła sygnału wejściowego.
――Jeśli urządzenie jest ustawione na tryb HDMI1, HDMI2, DisplayPort, a na ekranie wyświetlony jest komunikat
Sprawdź połączenie kablowe i ustawienia urządzenia źródłowego., należy nacisnąć przycisk JOG, aby
wyświetlić ekran przycisku funkcyjnego, a następnie wybrać opcje
HDMI2, DisplayPort → PC lub AV.
→ System → Tryb PC/AV → HDMI1,
32
Powt. przycisków
Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty.
Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez powtarzania,
polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
Wł. lampkę LED
Konfigurując ustawienia, można włączyć lub wyłączyć kontrolkę zasilania (diodę LED) umieszczoną w
dolnej części produktu.
•• Działa: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest włączony.
•• Tryb gotowości: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest wyłączony.
Przywróć wszystko
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
33
Rozdział 08
Informacja
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych →
→ Informacja
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Kolor oraz kształt części
mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Informacja
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła sygnału wejściowego, częstotliwości, rozdzielczości
i bieżącej wersji urządzenia.
144
13
Korektor czerni
Hz
Czas reakcji
Wył.
Włączona
Częst. odświeżania Tr. oszczędz. oczu Zmniejsz opóźn.we
Tryb obrazu: Niestandar.
Gra
Obraz
Wyśw. ekranowy
‐‐ Kod modelu: **************
‐‐ Wersja oprogramowania: *-*********-****.*
‐‐ S/N: **************
System
Informacja
Wyjdź
HDMI 1
****x****
** kHz ** Hz
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
34
Rozdział 09
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Wymagania systemowe
System operacyjny
Sprzęt
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 32 MB pamięci
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku twardym
Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Aby zainstalować najnowszą wersję programu Easy Setting Box, należy ją pobrać z witryny internetowej
firmy Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać prawidłowo.
――W zależności od komputera i specyfikacji urządzenia, ikona Easy Setting Box może nie zostać utworzona.
――W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją
programu
Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
Aktualizacja przez pobranie oprogramowania
wbudowanego ze strony internetowej
Przejdź na stronę internetową firmy Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com,
wprowadź model urządzenia i pobierz plik oprogramowania wbudowanego.
――Szczegółowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w dostępnym na stronie internetowej pliku
wskazówek dotyczących aktualizacji.
35
Rozdział 10
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
――Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt zgodnie
z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
Diagnostyka monitora (problemy z ekranem)
Jeśli problem dotyczy ekranu monitora, należy uruchomić Diagnostyka, aby sprawdzić, czy monitor działa
poprawnie.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Jeśli wybrano nieobsługiwaną rozdzielczość (patrz Tabela standardowych trybów sygnału), na ekranie
może pojawić się na chwilę komunikat Tryb nieoptymalny lub obraz na ekranie może być wyświetlany
nieprawidłowo.
――Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno
wciśnięte.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach
ekranu widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
Jeśli problem dotyczy ekranu monitora, należy uruchomić Diagnostyka, aby sprawdzić, czy monitor
działa poprawnie.
36
Komunikat „Sprawdź połączenie kablowe i ustawienia urządzenia źródłowego.” wyświetla się w
przypadku.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
Tekst jest rozmazany.
W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows
10): Otwórz Panel sterowania → Czcionki → Dopasuj tekst ClearType i zmień ustawienie opcji Włącz
technologię ClearType.
Jeśli monitor jest ustawiony na tryb HDMI1, HDMI2 lub DisplayPort, naciśnij przycisk JOG, aby
Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany.
wyświetlić ekran przycisku funkcyjnego, a następnie wybrać ikonę
Z menu wyświetlonego na ekranie wybierz opcję PC lub AV.
Podczas odtwarzania dużych plików wideo o wysokiej rozdzielczości obraz może być przerywany. Może
to być spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo względem zasobów komputera.
Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.
Spróbuj odtworzyć plik w innym odtwarzaczu wideo.
.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość
lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z
Tabeli standardowych trybów sygnału (str.40).
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest rozmazany.
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z
urządzeniem. Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu
standardowego (str.40) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu Informacja produktu.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Dostosuj jasność (Jasność) i kontrast (Kontrast).
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdź stan kabla audio i/lub wyreguluj głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Po podłączeniu urządzenia wejściowego za pomocą kabla HDMI-DVI przestaje działać dźwięk.
Urządzenie należy podłączyć za pomocą kabla HDMI lub DP.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Zmienić ustawienia Kolor.
Problem z urządzeniem źródłowym
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.
Zmienić ustawienia Kolor.
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
Zmienić ustawienia Kolor.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
37
Pytania i odpowiedzi
――Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.
Jak zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i dostosuj ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu
Ustawienia monitora.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i wyregulować ustawienie Częstotliwość
odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Otwórz Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania
ekranu w menu Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Rozdzielczość ekranu → Dopasuj rozdzielczość.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmień rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows 7: Otworzyć Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza ekranu → Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Otworzyć Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza ekranu Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Otworzyć Ustawienia → Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu → Zasilanie i uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
38
Rozdział 11
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
C24RG5*
Wymiary
Kategoria 24 (23,5 cali / 59,8 cm)
Obszar wyświetlania
521,3952 mm (poziomo) x 293,2848 mm (pionowo)
Plamka matrycy
0,27156 mm (poziomo) x 0,27156 mm (pionowo)
Maksymalna częstotliwość
taktowania pikseli
350 MHz
Zasilanie
AC100-240V~ 50/60Hz
W oparciu o napięcie AC zasilacza. Informacje o napięciu DC produktu
zawiera jego etykieta.
Złącza sygnałowe
HDMI, DisplayPort
Warunki
Obsługa urządzenia
――Standard Plug & Play
To urządzenie może być zainstalowane i używane z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.
Obustronna wymiana danych między urządzeniem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia
urządzenia. Instalacja urządzenia odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia
instalacji do własnych potrzeb.
――Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
――W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych bez
wcześniejszego powiadomienia.
――To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.
――Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
Temperatura: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Wilgotność: 10–80 %, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Wilgotność: 5–95 %, bez kondensacji
39
Tabela standardowych trybów sygnału
Synchronizacja
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
30 – 168 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
48 – 144 Hz
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 przy 144 Hz
Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 144 Hz
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu
standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji
(pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA , 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA , 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA , 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
40
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji
(pozioma/pionowa)
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080 RB
166,587
143,981
346,500
+/+
――Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy się w
kHz.
――Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w
hercach (Hz).
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć
negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
41
Rozdział 12
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać
Uszkodzenie produktu w wyniku:
obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
•• Udzielenie klientowi instruktażu obsługi produktów innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek
elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia ziemi,
powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp jarzeniowych,
głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może zostać
naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising