Samsung | U28E570D | User manual | Samsung 28" UE570 Monitor UHD Instrukcja obsługi

Samsung 28" UE570 Monitor UHD Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
U28E570D
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec
zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest
zabronione.
Znaki handlowe inne niż firmy Samsung Electronics należą do ich właścicieli.
••
Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
‒‒ (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
‒‒ (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
••
Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed
wizytą technika.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Środki ostrożności przy przechowywaniu
4
4
Zasady bezpieczeństwa
Symbole
Czyszczenie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
4
4
5
5
6
7
Przygotowania
Elementy monitora
9
9
Panel sterowania
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
10
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
11
Regulacja opcji Tr. oszczędz. oczu, Jasność i Kontrast
13
na ekranie początkowym
Konfiguracja funkcji Głośność na ekranie
13
początkowym
Widok z tyłu
14
Regulacja nachylenia produktu
14
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
15
Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy
16
biurkowej
Instalacja
Montaż podstawy
Odłączanie podpórki
17
17
18
Tryb gry
25
Czas reakcji
25
Czynności sprawdzające
19
Rozmiar obrazu
25
Podłączanie i korzystanie z komputera
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla DP
Podłączanie słuchawek
Porządkowanie podłączonych kabli
Podłączanie kabla zasilania
19
19
19
20
20
20
20
Regulacja ekranu
26
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
21
Instalacja sterownika
21
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
21
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
PIP/PBP
Konfiguracja funkcji Tryb PIP/PBP
Konfiguracja funkcji Rozmiar
Konfiguracja funkcji Pozycja
Konfiguracja funkcji Źródło dźwięku
Konfiguracja funkcji Źródło
Konfiguracja funkcji Rozmiar obrazu
Konfiguracja funkcji Kontrast
27
28
28
28
28
28
29
29
Ustawienia ekranu
SAMSUNG MAGIC Bright
22
Jasność
23
Konfigurowanie ustawień
menu ekranowego
Kontrast
23
Przezroczyst.
30
Ostrość
23
Język
30
Kolor
23
Czas wyświetlania
30
SAMSUNG MAGIC Angle
24
Czerń HDMI
24
Tr. oszczędz. oczu
24
2
Spis treści
Konfiguracja i zerowanie
Instrukcja rozwiązywania problemów
FreeSync
31
Oszcz. ener. Plus
33
Wyłącznik czasowy
33
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung
36
Testowanie produktu
36
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
36
Tryb PC/AV
33
Pytania & odpowiedzi
DisplayPort Wer.
33
Wykrywanie źródła
33
Powt. przycisków
34
Wł. lampkę LED
34
Przywróć wszystko
34
Informacja
34
38
Dane techniczne
Ogólne
39
Tabela standardowych trybów sygnału
40
Dodatek
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
35
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
44
44
44
44
3
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Pamiętaj, aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Wysoka temperatura wewnętrzna
może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. Pamiętaj, aby ilość miejsca podczas instalacji produktu
była taka, jak podano poniżej, lub większa.
Zasady bezpieczeństwa
Uwaga
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE
ZDEJMOWAĆ POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ)
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI
PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ
OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
10 cm
10 cm
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.
10 cm
Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu
wiąże się z niebezpieczeństwem.
10 cm
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne
materiały drukowane dotyczące obsługi i konserwacji.
10 cm
Symbole
Środki ostrożności przy przechowywaniu
Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy, jeśli w ich pobliżu
używane są nawilżacze ultradźwiękowe.
Ostrzeżenie
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
――Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe).
4
Czyszczenie
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne zaawansowanych
monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
1 Wyłączyć produkt i komputer.
2 Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
3 Do wycierania monitora należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki.
‒‒ Do czyszczenia monitora nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol,
rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne.
‒‒ Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem.
4 Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a następnie starannie ją wycisnąć.
5 Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia.
6 Włączyć produkt i komputer.
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Ostrzeżenie
•• Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda
elektrycznego.
•• Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
•• Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1).
•• Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu zasilającego
ciężkimi przedmiotami.
•• Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła
•• Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
Uwaga
•• Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę Samsung.
Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
•• Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest przewód
zasilający.
‒‒ W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć zasilanie
produktu.
•• Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę,
5
Instalacja
Ostrzeżenie
Uwaga
•• Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie ustawiać
produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na książki czy
ciasnych szafkach.
•• Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź przedniej części produktu
nie wystaje.
•• Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
•• Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
‒‒ Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów.
‒‒ Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
•• Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka, nachylona
powierzchnia itd.).
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
‒‒ Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub
pożar.
•• Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć (kapiąca woda
itd.), olej lub dym.
•• Produkt należy ustawiać starannie.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek,
substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach,
gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego
wydajność.
‒‒ Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej temperatury ani
na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
‒‒ Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
‒‒ Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
•• Olej jadalny (taki jak olej sojowy) może uszkodzić lub zniekształcić produkt. Trzymać produkt z dala
od miejsc, w których może on mieć kontakt z olejem. Nie montować ani nie używać produktu w
kuchni ani w pobliżu kuchenki.
6
Działanie
Ostrzeżenie
•• Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać ani nie
modyfikować produktu samodzielnie.
‒‒ W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable, w tym przewód
zasilający.
•• Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym, natychmiast
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
‒‒ Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.) metalowych
przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru,
zapałek itd.).
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.) ani
przedmiotów metalowych.
‒‒ W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć
przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
‒‒ Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
•• Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci (zabawek,
słodyczy itd.).
‒‒ Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku ciężkich
przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
•• Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający.
•• Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto niezwłocznie
przewietrzyć pomieszczenie.
•• Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
•• Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu
produktu.
•• Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
‒‒ Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
7
Uwaga
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
‒‒ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii
lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód zasilający z
gniazda elektrycznego.
‒‒ Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub
upływem prądu.
•• Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
‒‒ Może dojść do pogorszenia wzroku.
•• Nie układać zasilaczy prądu przemiennego/stałego jednego na drugim.
•• Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być gorący.
•• Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
•• Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
‒‒ Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
‒‒ Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała.
•• Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
‒‒ Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu
głośności.
‒‒ Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
•• Przed użyciem zasilacza prądu przemiennego/stałego zdjąć z niego plastikowe opakowanie.
•• Nie dopuszczać do zamoczenia urządzenia i nie pozwalać, aby dostała się do niego woda.
‒‒ Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
‒‒ Unikać używania produktu na zewnątrz, gdzie może być narażony na opady deszczu lub śniegu.
‒‒ Uważać, aby nie zamoczyć zasilacza prądu przemiennego/stałego, myjąc podłogę.
•• Nie umieszczać zasilacza prądu przemiennego/stałego w pobliżu urządzeń ogrzewających.
‒‒ W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
•• Trzymać zasilacz prądu przemiennego/stałego w dobrze wentylowanym miejscu.
•• Jeśli zasilacz prądu przemiennego/stałego wisi w pozycji pionowej, tak że złącze kabla jest
skierowane do góry, woda lub obce substancje mogą się dostać do jego wnętrza i doprowadzić do
awarii.
Zasilacz prądu przemiennego/stałego powinien być ułożony płasko na stole lub podłodze.
•• Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
‒‒ Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała.
•• Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie
wzroku.
•• Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać przynajmniej 5
minut w każdej godzinie.
8
Rozdział 02
Przygotowania
Elementy monitora
Ikony
Opis
Wielokierunkowy przycisk ułatwiający nawigację.
Przycisk JOG
Panel sterowania
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
――Przycisk JOG znajduje się po lewej stronie z tyłu obudowy urządzenia.
Umożliwia przejście w górę, w dół, w lewo i w prawo oraz służy jako
klawisz Enter.
Po uruchomieniu ekranu nacisnąć przycisk JOG. Wyświetli się
przewodnik po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Aby otworzyć
menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, ponownie
Menu ekranowych przycisków
nacisnąć odpowiednią stronę przycisku.
funkcyjnych
――Wygląd menu ekranowych przycisków funkcyjnych może się różnić
w zależności od funkcji lub modelu produktu. Należy się zapoznać z
charakterystyką posiadanego produktu.
Przycisk JOG
W GÓRĘ
W LEWO
W PRAWO
Wróć
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
W DÓŁ
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
9
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
――Pokazane poniżej menu skrótów ekranowych (menu ekranowe OSD) wyświetla się wyłącznie przy włączonym ekranie, podczas zmiany rozdzielczości lub zmiany źródła sygnału wejściowego.
Tr. oszczędz.Oczu Wył.
Głośność
Funkcje
Tr. oszczędz.Oczu Wył.
•• W GÓRĘ / W DÓŁ: Regulacja opcji Jasność, Kontrast, Tr. oszczędz.Oczu Wył..
•• W LEWO / W PRAWO: Regulacja opcji Głośność.
•• NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wyświetlenie menu ekranowych przycisków funkcyjnych
10
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
――Aby przejść do menu głównego lub użyć innych elementów, należy nacisnąć przycisk JOG w celu wyświetlenia menu ekranowych przycisków funkcyjnych. Aby zamknąć przewodnik, należy ponownie nacisnąć przycisk JOG.
W GÓRĘ / W DÓŁ / W LEWO / W PRAWO: Przejście do wybranego elementu. Po wskazaniu elementu wyświetla się jego opis.
NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany.
Wróć
Ikony
Opis
Wybór opcji
w celu zmiany sygnału wejściowego poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie przewodnika po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Komunikat o zmianie sygnału
wejściowego pojawia się w lewym górnym rogu ekranu.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Wyświetla się ekran OSD (On Screen Display) monitora.
Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD, aby zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień.
Włączanie/wyłączanie: Aby zablokować lub odblokować elementy sterujące OSD, nacisnąć przycisk W LEWO i przytrzymać go przez 10 sekund po wyświetleniu menu głównego.
――Jeżeli elementy sterujące OSD są zablokowane, można zmienić ustawienie opcji Jasność i Kontrast. Dostępna jest opcja PIP/PBP.
Dostępna jest opcja Tr. oszczędz. oczu. Istnieje możliwość wyświetlenia zawartości opcji Informacja.
Wybór funkcji
poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
Należy nacisnąć ten przycisk, jeżeli konieczne jest skonfigurowanie funkcji PIP/PBP.
Wybór funkcji
w celu wyłączenia monitora poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
――Opcje menu ekranowych przycisków funkcyjnych w rzeczywistych modelach mogą się różnić z powodu odmiennych funkcji.
11
Jeżeli monitor nic nie wyświetla (np. w trybie oszczędzania energii lub braku sygnału), 2 przycisków
bezpośrednio sterujących źródłem sygnału i zasilaniem można użyć w sposób opisany poniżej.
Przycisk JOG
Tryb oszczędzania energii/braku sygnału
W GÓRĘ
Zmiana źródła sygnału
Poprzedni
NACIŚNIĘCIE(ENTER) przez dwie sekundy
Wyłączenie zasilania
Gdy na monitorze jest wyświetlone menu główne, za pomocą przycisku JOG można wykonać opisane
poniżej czynności.
Przycisk JOG
Czynność
W GÓRĘ / W DÓŁ
Przejście do kolejnej opcji
Wyjście z menu głównego.
W LEWO
Zamknięcie listy podrzędnej bez zapisywania
wartości.
Zmniejszenie wartości za pomocą suwaka.
W PRAWO
NACIŚNIĘCIE(ENTER)
Przejście do kolejnego piętra menu.
Zwiększenie wartości za pomocą suwaka.
Przejście do kolejnego piętra menu.
Zapisanie wartości i zamknięcie listy podrzędnej.
12
Regulacja opcji Tr. oszczędz. oczu, Jasność i Kontrast na
ekranie początkowym
Zmienić ustawienie opcji Jasność, Kontrast i Tr. oszczędz. oczu, przesuwając przycisk JOG.
Ustawienie opcji Głośność można zmienić, przesuwając przycisk JOG, gdy na ekranie wyświetla się
przewodnik po ekranowych przyciskach bezpośrednich.
50
Głośność
Kontrast
Tr. oszczędz. oczu
Konfiguracja funkcji Głośność na ekranie początkowym
Wył.
Wyciszenie
Jasność
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Domyślny poziom jasności może być różny w zależności od regionu.
Tr. oszczędz. oczu
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Jasność
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. Plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
Kontrast
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――Jeśli jakość dźwięku w podłączonym urządzeniu wejściowym jest niska, dostępna w produkcie funkcja
Auto Mute może wyciszyć dźwięk lub spowodować, że będzie on przerywany w przypadku podłączenia
słuchawek lub głośników. Głośność dźwięku urządzenia wejściowego należy ustawić na przynajmniej 20%,
a następnie ją dostosować za pomocą przycisków regulacji głośności (Przycisk JOG W LEWO / W PRAWO) na
produkcie.
――Czym jest funkcja Auto Mute?
Funkcja powoduje wyciszenie dźwięku w celu poprawy jakości efektów dźwiękowych w sytuacji, gdy
występują zakłócenia lub gdy sygnał wejściowy jest słaby, zazwyczaj z powodu problemów związanych z
głośnością urządzenia wejściowego.
――Aby włączyć funkcję Wyciszenie, przejść do ekranu sterującego Głośność, a następnie za pomocą przycisku
JOG wybrać pozycję poniżej. Aby wyłączyć funkcję Wyciszenie, przejść do ekranu sterującego Głośność, a
następnie zwiększyć lub zmniejszyć wartość ustawienia Głośność.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
ustawienie:
(tryb PBP).
13
Widok z tyłu
Regulacja nachylenia produktu
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
-2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°)
•• Nachylenie produktu można regulować.
•• Złap dolną część produktu i przechyl go ostrożnie.
Gniazdo
Opis
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
――Port HDMI 1 obsługuje przesył obrazów o rozdzielczości 3840 x 2160
z częstotliwością 30 Hz
――Port HDMI 2 obsługuje przesył obrazów o rozdzielczości 3840 x 2160
z częstotliwością 60 Hz
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio, na przykład słuchawek.
――Dźwięk będzie odtwarzany tylko, jeśli użyto kabla HDMI-HDMI lub kabla
DP.
Podłączanie do zasilacza prądu przemiennego/stałego.
14
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach
publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na
temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2 Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3 Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4 Zamknij urządzenie blokujące.
‒‒ Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
‒‒ Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
‒‒ Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
15
Mocowanie zestawu naściennego lub podstawy
biurkowej
――Wyłącz zasilanie i wyjmij z gniazdka przewód zasilający.
1
2
•• Uwagi
‒‒ Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może uszkodzić wewnętrzne elementy produktu.
‒‒ W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość
wkrętów może się różnić w zależności od ich parametrów.
‒‒ Nie należy używać wkrętów, które nie spełniają standardów VESA. Nie wolno mocować zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły. Może to spowodować
uszkodzenie produktu lub kontuzję. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane użyciem nieprawidłowych wkrętów
lub zamocowaniem zestawu naściennego lub podstawy biurkowej przy użyciu nadmiernej siły.
‒‒ Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała
spowodowane używaniem zestawu naściennego niezgodnego ze specyfikacją lub samodzielnym
montażem zestawu naściennego.
‒‒ Aby zamontować produkt na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego, który można
zamocować w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
3
4
‒‒ Należy pamiętać o użyciu zestawu zgodnego ze standardami.
‒‒ Aby zainstalować monitor za pomocą zestawu do montażu naściennego, odłączyć monitor od
bazy podstawy.
Jednostka: mm
Nazwa modelu
A Zamocuj zestaw naścienny lub podstawę biurkową we wskazanym miejscu
B Wspornik (sprzedawany oddzielnie)
Wyrównaj rowki i dokręć śruby na wsporniku produktu do odpowiednich elementów zestawu
naściennego lub podstawy biurkowej.
U28E570D
Rozstaw otworów na śruby
zgodne ze standardem VESA
(A * B) w milimetrach
75,0 x 75,0
Śruby standardowe
M4
Liczba szt.
4
――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
16
Instalacja
Montaż podstawy
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
1
Zamontuj złącze podpórki do podpórki, zgodnie z
kierunkiem pokazanym na rysunku.
4
2
Sprawdź, czy złącze podpórki jest dobrze
zamontowane.
5
3
Dokręć do oporu wkręt znajdujący się na dole podpórki.
Połóż miękką szmatkę na stole, co pozwoli na
zabezpieczenie urządzenia, i połóż na niej urządzenie,
ekranem do dołu.
Przytrzymaj ręką główną część urządzenia, jak
pokazano na ilustracji. Włóż zmontowaną podpórkę do
głównej części urządzenia w kierunku wskazywanym
przez strzałki, tak jak pokazano na ilustracji.
- Uwaga
Urządzenia nie wolno podnosić za samą podstawę.
17
Odłączanie podpórki
――Przed montażem urządzenia, należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej, stabilnej powierzchni.
――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
1
2
3
Połóż miękką szmatkę na stole, co pozwoli na
zabezpieczenie urządzenia, i połóż na niej urządzenie,
ekranem do dołu.
4
Odłącz złącze podpórki od podpórki, pociągając je
w kierunku wskazywanym przez strzałkę, tak jak to
pokazano na rysunku.
Aby wymontować podpórkę monitora, jedną ręką
naciśnij dolną część monitora, a drugą ręką pociągnij i
przechylaj podpórkę na boki, jak pokazano na rysunku.
Odłącz podpórkę, odkręcając mocujący go wkręt.
18
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności sprawdzające
――Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od produktu.
――Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Podłączanie i korzystanie z komputera
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować uszkodzenie
produktu.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
――Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
19
Podłączanie za pomocą kabla DP
Podłączanie kabla zasilania
DP IN
1
2
Podłączanie słuchawek
3
1 Podłącz kabel zasilania do zasilacza prądu przemiennego/stałego. Następnie podłącz zasilacz
prądu przemiennego/stałego do gniazda DC 14V z tyłu produktu.
2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
Porządkowanie podłączonych kabli
3 Naciśnij przycisk JOG z tyłu monitora, aby go włączyć.
――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie.
20
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu
Instalacja sterownika
――Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie
odpowiednich sterowników.
――Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu, należy go pobrać z witryny internetowej firmy
Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
Ustawianie optymalnej rozdzielczości
Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o
ustawieniu optymalnej rozdzielczości.
Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca:
•• Wyprostować plecy.
•• Dopasować kąt tak, aby ekran nie odbijał światła.
Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze.
――Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości, komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez
określony czas, nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony.
――Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze.
•• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi.
•• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym.
•• Dopasować wysokość położenia produktu tak, aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co
najmniej 90 stopni, pięty dotykały podłogi, a ręce były położone poniżej serca.
21
Rozdział 04
Ustawienia ekranu
Konfiguracja ustawień ekranu, na przykład jasności.
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
SAMSUNG MAGIC Bright
W trybie PC
Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu, dopasowaną do środowiska, w którym produkt będzie
używany.
•• Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów lub
korzystania z Internetu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. Plus.
•• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów,
odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD.
•• Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja SAMSUNGAngle.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
•• Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez
automatyczną regulację kontrastu.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
W trybie AV
Jasność można dopasować do własnych potrzeb.
Obraz
SAMSUNG
MAGIC Bright
Niestandar.
Jasność
100
Kontrast
75
Ostrość
60
Ustaw
maksymalną
jakość obrazu,
odpowiednią do
warunków pracy.
MAGIC Angle
•• Dynamiczny: Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard.
•• Standard: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.
Kolor
SAMSUNG
Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV, opcję
SAMSUNG
można przełączyć na 4 fabrycznie zaprogramowane tryby (Dynamiczny, Standard, Film
i Niestandar.). Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny, Standard, Film, lub Niestandar..
Wybranie ustawienia Niestandar. powoduje automatyczne przywrócenie ustawień obrazu dokonanych
przez użytkownika.
MAGICBright
•• Film: Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza
zmęczenie oczu.
Wył.
Czerń HDMI
•• Niestandar.: Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.
Wróć
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
22
Jasność
Kolor
Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. (Zakres: 0~100)
Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu.
Im wyższa wartość, tym jaśniejszy obraz.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Oszcz. ener. Plus.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Menu Ton kolorów i Gamma są niedostępne, kiedy opcja SAMSUNGAngle jest włączona.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
MAGIC
MAGIC
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
Kontrast
Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNG Bright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
ustawienie:
(tryb PBP).
•• Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność
koloru.
•• Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą
intensywność koloru.
•• Ton kolorów: Pozwala regulować tonację kolorów w zależności od potrzeb.
‒‒ Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.
‒‒ Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie Normalnie.
‒‒ Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
‒‒ Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie Normalnie.
Ostrość
‒‒ Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.
‒‒ Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. (Zakres: 0~100)
Im wyższa wartość, tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNG Bright działa w trybie Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
――Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI/DP, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV,
opcję Ton kolorów można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny, Normalnie,
Ciepłe i Niestandar.).
•• Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji.
‒‒ Tryb1 / Tryb2 / Tryb3
23
SAMSUNG MAGIC Angle
Czerń HDMI
SAMSUNG
Funkcja MAGIC
Angle pozwala na konfigurację ustawień pod kątem optymalnej jakości obrazu według
danego kąta widzenia.
Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI może spowodować
pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu / natężenia
kolorów itp.) w zależności od podłączonego urządzenia. W takim przypadku jakość obrazu można
poprawić za pomocą opcji Czerń HDMI.
――To menu nie jest dostępne, gdy dla funkcji SAMSUNG Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry lub Tr. oszczędz. oczu.
W takim przypadku jakość obrazu można poprawić, używając opcji Czerń HDMI.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI 1 lub HDMI 2.
Kąt nachylenia produktu można dopasować do własnych potrzeb.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.
4
1
2
•• Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia degradacji
stosunku kontrastu.
1
5
5
――Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.
3
Tr. oszczędz. oczu
•• Wył.
1
: To ustawienie pozwala patrzeć na produkt na wprost.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Tryb z odchyl. 1
produktu.
2
: To ustawienie pozwala patrzeć z położenia nieco niższego od położenia
•• Tryb z odchyl. 2
Tryb z odchyl. 1.
3
: To ustawienie pozwala patrzeć z położenia niższego od położenia w ustawieniu
Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu.
•• Tryb stojący
4
: To ustawienie pozwala patrzeć z położenia wyższego od położenia produktu.
•• Tryb boczny
5
: To ustawienie pozwala patrzeć na produkt z boku.
•• Widok grupowy: To ustawienie pozwala kilku użytkownikom patrzeć z położenia
1
,
4
,i
5
.
Norma „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów, które
spełniają wymagania w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego. Po włączeniu
(Włączona) trybu Tr. oszczędz. oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła niebieskiego
o długości fali ok. 400 nm, co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na
odpoczynek oczu. Jednocześnie poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w
ustawieniach domyślnych, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i
certyfikacją pod kątem spełnienia wymagań norm „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland.
•• Niestandar.: Domyślnie stosowany będzie Tryb z odchyl. 1 w przypadku wyboru opcji Niestandar..
24
Tryb gry
Rozmiar obrazu
Konfiguracja ustawień ekranu produktu pod kątem trybu gry.
Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu.
Tej funkcji używa się w przypadku grania w gry na komputerze lub na podłączonej konsoli PlayStation™
lub Xbox™.
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
ustawienie:
(tryb PBP).
――Ta opcja nie jest dostępna, gdy funkcja FreeSync jest włączona.
W trybie PC
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego.
Czas reakcji
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego.
Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu, aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i
naturalne.
――Najlepiej ustawić Czas reakcji na Standardowy albo Szybszy, o ile nie jest wyświetlany film.
――To menu nie jest dostępne, jeżeli dla trybu Tryb PIP/PBP wybrano ustawienie Włączona, a dla opcji Rozmiar
ustawienie:
/
/
(tryb PBP).
W trybie AV
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. Jest ono odpowiednie do materiałów
wideo i standardowych transmisji.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP.
――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP i
ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
25
Regulacja ekranu
――To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopasuj do ekranu
w trybie AV.
W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub 576p albo 720p lub 1080p w trybie AV
oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na monitorze należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu, aby
dostosować wartość położenia w pionie w zakresie od 0 do 6.
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie pionowe
Poł. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo.
Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół.
26
Rozdział 05
Konfiguracja ustawień PIP/PBP
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
――Zgodność z systemem Windows 7 i Windows 8
PIP/PBP
――Funkcja PIP/PBP może nie być dostępna, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej. Jeśli ekran w
Funkcja PIP (Picture in Picture) powoduje rozdzielenie ekranu na dwie części. Obraz z jednego
urządzenia źródłowego jest wyświetlany w głównym oknie, a w tym samym czasie obraz z innego
urządzenia jest pokazywany w oknie wewnętrznym.
Funkcja PBP (Picture by Picture) dzieli ekran na dwie części i wyświetla obraz jednocześnie z dwóch
urządzeń źródłowych po lewej i prawej stronie.
Obraz
Tryb PIP/PBP
Włączona
Włącz lub wyłącz
tryb PIP/PBP.
trybie PIP/PBP, przy optymalnej rozdzielczości, jest pusty, wybierz kolejno Panel sterowania
Ekran
Rozdzielczość ekranu i kliknij Wykryj na ekranie komputera PC. (Instrukcje oparte o system Windows 7.)
Jeśli po ustawieniu optymalnej rozdzielczości ekran jest pusty, należy zmienić rozdzielczość na 1280 x 1024.
――Po włączeniu lub wyłączeniu funkcji PIP/PBP lub też w przypadku zmiany rozmiaru ekranu z włączoną
funkcją PIP/PBP obraz na ekranie może przez chwilę migać lub pojawić się z opóźnieniem.
Problem ten może się pojawić, kiedy komputer i monitor są podłączone do dwóch lub więcej źródeł sygnału
wejściowego. Nie jest to związane z nieprawidłowym działaniem monitora.
Problem ten jest zwykle spowodowany opóźnieniami w przesyłaniu sygnałów wideo do monitora, zależnie
od wydajności karty graficznej.
Rozmiar
Pozycja
Źródło dźwięku
Źródło
Rozmiar obrazu
DisplayPort
Auto
Kontrast
Wróć
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――W celu maksymalnego zwiększenia jakości obrazu oraz zapewnienia prawidłowego emitowania dźwięku
zaleca się korzystanie z karty graficznej lub odtwarzacza DVD z obsługą rozdzielczości 4K (3840 x 2160 z
częstotliwością 30 Hz) po podłączeniu do portu HDMI 1.
――W celu maksymalnego zwiększenia jakości obrazu oraz zapewnienia prawidłowego emitowania dźwięku
zaleca się korzystanie z karty graficznej lub odtwarzacza DVD z obsługą rozdzielczości 4K (3840 x 2160 z
częstotliwością 60 Hz) po podłączeniu do portu HDMI 2.
――Jeśli funkcja PIP/PBP jest wyłączona, nie można automatycznie ustawić rozdzielczości na optymalną, z
powodu problemu z kompatybilnością między kartą graficzną i systemem Windows.
Dla funkcji Tryb PIP/PBP wybrać ustawienie Wył.. Ewentualnie ponownie uruchom monitor i ustaw
optymalną rozdzielczość, korzystając z interfejsu systemu Windows.
27
Konfiguracja funkcji Tryb PIP/PBP
Konfiguracja funkcji Źródło dźwięku
Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb PIP/PBP.
Wybieranie ekranu, dla którego będzie emitowany dźwięk.
Konfiguracja funkcji Rozmiar
Tryb PIP
Określanie rozmiaru i formatu obrazu w oknie wewnętrznym.
/
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość prawej i lewej części ekranu w trybie
PBP wynosiła 1920 x 2160 (szer. x wys.).
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 720 x 480 (szer. x wys.).
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 1280 x 720 (szer. x wys.).
Konfiguracja funkcji Źródło
••
: Tę ikonę należy wybrać, aby optymalna rozdzielczość ekranu wewnętrznego w trybie PIP
wynosiła 1920 x 1080 (szer. x wys.).
Określanie źródła obrazu wyświetlanego w poszczególnych oknach.
Konfiguracja funkcji Pozycja
Tryb PBP
/
Tryb PIP (dostępny w trybie PIP(Rozmiar
/
/
))
――Można zmienić źródło obrazu wyświetlanego w głównym oknie.
Określanie położenia okna wewnętrznego przy pomocy dostępnych opcji.
――Za wyjątkiem bieżącego źródła wejściowego, można wybrać dwa inne źródła wejściowe.
••
――Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
/
/
/
――Opcje te nie są dostępne, jeżeli został wybrany tryb PBP.
――Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
――Po wyświetleniu menu ekranowych przycisków funkcyjnych przesunąć przycisk JOG w LEWO, aby
wybrać ikonę
, a następnie nacisnąć przycisk JOG. Źródło obrazu na głównym ekranie będzie kolejno
przełączane między DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2.
Tryb PBP (dostępny w trybie PBP(Rozmiar
))
――Można zmienić źródło obrazu wyświetlanego w głównym oknie.
――Jeśli sygnał będzie niestabilny, ekran może zacząć migać.
――Jeśli źródło wejściowe dla lewej i prawej części ekranu jest takie samo, tej operacji nie można
przeprowadzić.
――Po wyświetleniu menu ekranowych przycisków funkcyjnych przesunąć przycisk JOG w LEWO, aby wybrać
ikonę
, a następnie nacisnąć przycisk JOG. Zostanie wyświetlone menu źródła sygnału dla funkcji PBP.
28
Konfiguracja funkcji Rozmiar obrazu
Tryb PIP (dostępny w trybie PIP(Rozmiar
/
Tryb PBP (dostępny w trybie PBP(Rozmiar
/
))
W trybie PC
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych źródeł
wejściowych.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego dla poszczególnych okien.
))
W trybie PC
•• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie określonym dla poszczególnych źródeł
wejściowych.
•• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu
źródła wejściowego dla poszczególnych okien.
W trybie AV
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono
odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.
W trybie AV
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 16:9.
•• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 4:3. Jest ono
odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w oryginalnym
formacie bez obcinania.
•• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w formacie 16:9.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
•• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz okna wewnętrznego w oryginalnym
formacie bez obcinania.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie.
――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.
‒‒ Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP.
‒‒ Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
‒‒ Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP
i ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
‒‒ Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI/DP.
‒‒ Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p, 576p, 720p lub 1080p, a obraz jest prawidłowo
wyświetlany na monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe.).
‒‒ Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI/DP
i ustawieniu opcji Tryb PC/AV na AV.
Konfiguracja funkcji Kontrast
Tryb PIP
Regulowanie kontrastu obrazu dla okna wewnętrznego. (dostępny w trybie PIP
(Rozmiar
/
/
))
Tryb PBP
Regulowanie kontrastu obrazu dla poszczególnych okien. (dostępny w trybie PBP(Rozmiar
))
29
Rozdział 06
Konfigurowanie ustawień menu ekranowego
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
Przezroczyst.
Język
Ustawianie przezroczystości okien menu.
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego.
Wyśw. Ekranowy
Przezroczyst.
Język
Czas wyświetlania
한국어
Włączona
Konfigurowanie
przezroczystości
okien menu.
Polski
――Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera.
Czas wyświetlania
20 s
Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób, aby znikało, gdy
nie jest używane przez określony czas.
Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu, po upływie którego menu OSD ma znikać.
Wróć
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
30
Rozdział 07
Konfiguracja i zerowanie
Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie.
FreeSync
System
FreeSync
Wył.
W przypadku niektórych modeli produktów niektóre funkcje mogą nie być dostępne. Należy się
zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu.
Oszcz. ener. Plus
Wył.
Funkcja FreeSync jest dostępna, jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone przez port wyświetlacza 1.2.
Funkcja nie jest dostępna, jeśli wybrana jest opcja DisplayPort Wer. 1.1 lub jeśli urządzenie źródłowe
jest podłączone przez port HDMI. Należy użyć kabla DP firmy Samsung. Kable DP producentów innych
niż Samsung mogą być niezgodne z produktem.
Tryb PC/AV
Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Powt. przycisków
Wyłącznik czasowy
DisplayPort Wer.
Wykrywanie źródła
1.2
Auto
Przyspieszenie
Technologia
FreeSync to
rozwiązanie, które
eliminuje zjawisko
„rozrywania”
ekranu bez
typowych zacięć
i opóźnień.
FreeSync można
używać, posiadając
obsługującą to
rozwiązanie kartę
graficzną AMD.
Jakość dźwięku monitora może być niższa, gdy funkcja FreeSync jest włączona.
Wróć
•• Wył.: Wyłączanie funkcji FreeSync.
•• Włączona: włącza podstawowe funkcje technologii FreeSync karty graficznej firmy AMD.
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Jeśli włączona jest funkcja FreeSync, ekran może migać podczas grania w gry.
Technologia FreeSync rozwiązuje problem zacinania się obrazu, a także często zdarzających się
opóźnień i oczekiwania na obraz.
Z technologii FreeSync można korzystać w przypadku używania karty graficznej AMD obsługującej
rozwiązanie FreeSync.
Technologię FreeSync obsługują wyłącznie karty graficzne firmy AMD. W przypadku używania karty
graficznej innego producenta należy wybrać ustawienie FreeSync Wył..
Informacje dotyczące podobnych sytuacji znajdują się na oficjalnej stronie firmy AMD.
Tylko niektóre z poniższych typów kart graficznych firmy AMD obsługują funkcję FreeSync. Konieczne
jest zainstalowanie najnowszego sterownika firmy AMD dla funkcji FreeSync.
31
•• Radeon R9 290X/290
Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję AMD Catalyst Control Center.
•• Radeon R9 285
•• Radeon R7 260X/260
•• AMD A10 „Kaveri” APU (np. A10 7850K)
――Dodatkowe modele kart graficznych firmy AMD, które obsługują funkcję FreeSync można znaleźć na
oficjalnej stronie firmy AMD.
――W przypadku włączonej funkcji FreeSync częstotliwość reakcji podczas gry może się zmieniać zależnie od
rozdzielczości. Wyższa rozdzielczość zwykle obniża częstotliwość reakcji.
――W przypadku włączonej funkcji FreeSync ekran może migać zależnie od ustawień opcji gry. Obniżenie
wartości ustawień gry może pomóc wyeliminować miganie. Problem ten może również rozwiązać instalacja
najnowszych sterowników ze strony firmy AMD.
32
Oszcz. ener. Plus
Tryb PC/AV
Zmniejszenie zużycia energii w porównaniu do zużycia przy maksymalnym poziomie jasności.
Dla funkcji Tryb PC/AV wybrać ustawienie AV. Rozmiar ekranu zostanie powiększony.
――Opcja ta nie jest dostępna, gdy funkcja SAMSUNG Bright działa w trybie Kontrast dynamiczny.
Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
•• Po podłączeniu do komputera PC należy ustawić „PC”.
MAGIC
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
•• Wył.: Wyłącza funkcję Oszcz. ener. Plus.
•• Auto: Zużycie energii zmniejszy się automatycznie o 10% względem ustawienia bieżącego.
(Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu).
•• Po podłączeniu do urządzenia AV należy ustawić „AV”.
――Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych, np. 16:9 lub 16:10.
――Jeśli monitor (ustawiony na tryb HDMI 1, HDMI 2 lub DisplayPort) jest w trybie oszczędzania energii lub
wyświetla komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu ekranowe
OSD. Dostępne są tryby PC lub AV.
•• Niska: Pozwala zaoszczędzić nawet 25% energii w porównaniu do maksymalnej jasności.
•• Duża: Pozwala zaoszczędzić nawet 50% energii w porównaniu do maksymalnej jasności.
DisplayPort Wer.
Wyłącznik czasowy
Ta opcja pozwala wybrać port wyświetlacza. Wersja 1.1 portu obsługuje wysoką prędkość transmisji
danych 1, a wersja 1.2 obsługuje wysoką prędkość transmisji danych 2.
――Wybranie nieprawidłowego ustawienia może spowodować, że na ekranie nie wyświetli się obraz. W takim
Wyłącznik czasowy: Włącza tryb Wyłącznik czasowy.
Wył. czasowy: Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. Produkt wyłączy
się automatycznie po upływie określonej liczby godzin.
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona.
――W produktach sprzedawanych w określonych regionach opcja Wyłącznik czasowy jest ustawiana tak, aby
automatycznie uaktywnić się po 4 godzinach od włączenia produktu. Taki sposób działania jest zgodny
z przepisami prawnymi regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Aby dezaktywować wyłącznik
czasowy, należy przejść do obszaru MENU
System i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać ustawienie
Wył..
przypadku należy sprawdzić dane techniczne urządzenia.
――Jeśli monitor (ustawiony na tryb HDMI 1, HDMI 2 lub DisplayPort) jest w trybie oszczędzania energii lub
wyświetla komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, naciśnij przycisk
, aby wyświetlić menu ekranowe
OSD. Dostępne są tryby 1.1 lub 1.2.
――W przypadku wybrania ustawienia 1.1 maksymalna rozdzielczość ekranu zostanie zredukowana do 2560 x
1440 z uwagi na ograniczenia prędkości transmisji HBR1.
Wykrywanie źródła
――Niedostępne, gdy funkcja Tryb PIP/PBP ustawiona jest jako Włączona.
Pozwala wybrać metodę Auto lub Ręczn. rozpoznawania sygnału wejściowego.
33
Powt. przycisków
Informacja
Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku, gdy jest on naciśnięty.
Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego, częstotliwości i rozdzielczości.
Można wybrać ustawienia Przyspieszenie, 1 s lub 2 s. Jeśli wybrano ustawienie Bez powtarzania,
polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku.
Obraz
Informacja
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
Wyśw. Ekranowy
Wł. lampkę LED
System
Informacja
Konfigurując ustawienia, można włączyć lub wyłączyć kontrolkę zasilania (diodę LED) umieszczoną w
dolnej części produktu.
•• Działa: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest włączony.
•• Tryb gotowości: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona, gdy produkt jest wyłączony.
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
Wyjdź
PBP
Obraz
Informacja
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
Przywróć wszystko
Wyśw. Ekranowy
System
Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych.
Informacja
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
HDMI 2
****x****
**kHz **Hz
Wyjdź
PIP
Obraz
Informacja
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
Wyśw. Ekranowy
System
Informacja
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
HDMI 2
****x****
**kHz **Hz
Wyjdź
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
34
Rozdział 08
Instalacja oprogramowania
Easy Setting Box
Wymagania systemowe
System operacyjny
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 32 MB pamięci
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku
twardym
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Aby zainstalować najnowszą wersję programu Easy Setting Box, należy ją pobrać z witryny internetowej
firmy Samsung Electronics pod adresem http://www.samsung.com.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
――Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony, program może nie działać prawidłowo.
Sprzęt
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia, ikona Easy Setting Box nie zostanie
utworzona.
――W takim przypadku naciśnij klawisz F5.
Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu
Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna i środowisko
sieciowe.
35
Rozdział 09
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
――Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt
zgodnie z poniższą instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeśli ekran jest wyłączony, a kontrolka zasilania miga, mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do
komputera, należy wykonać test autodiagnostyczny.
1 Wyłącz komputer i monitor.
2 Odłączyć kabel od produktu.
3 Włączenie urządzenia.
4 Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy, produkt działa normalnie.
――Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. Tabela standardowych
trybów sygnału) na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny.
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno
wciśnięte.
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo.
Pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy.
Sprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny.
Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość
lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.
Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu, korzystając z
Tabeli standardowych trybów sygnału (str.40).
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
――Wyświetlana rozdzielczość może się różnić zależnie od ustawień systemowych komputera i użytych kabli.
36
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Problem z dźwiękiem
Upewnij się, że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z
urządzeniem. Następnie, w razie potrzeby, zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu
standardowego (str.40) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu Informacja produktu.
Brak dźwięku.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Sprawdź poziom głośności.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Ustaw głośność dźwięku.
Zmienić ustawienia Kolor.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Zmienić ustawienia Kolor.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Zmienić ustawienia Kolor.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany.
Podczas odtwarzania dużych plików wideo o wysokiej rozdzielczości obraz może być przerywany.
Może to być spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo odpowiednio do zasobów
komputerowych.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
――W zależności od kąta patrzenia na urządzenie mogą być widoczne diody LED podświetlenia znajdujące się
w jego obudowie. Emitowane przez nie światło nie jest szkodliwe dla ludzi i nie ma wpływu na funkcje ani
wydajność urządzenia. Można bezpiecznie korzystać z urządzenia.
Spróbuj odtworzyć plik w innym odtwarzaczu wideo.
37
Pytania & odpowiedzi
――Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.
Jak zmienić częstotliwość?
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
Wygląd i kompozycje
•• Windows XP: Należy przejść do opcji menu Panel sterowania
Ustawienia monitora.
•• Windows ME/2000: Kliknij kolejno Panel sterowania
•• Windows Vista: Kliknij kolejno Panel sterowania
Częstotliwość odświeżania.
Ekran
Ustawienia
Personalizacja
Wygląd i personalizacja
•• Windows 8(Windows 8.1): Przejść do opcji menu Ustawienia Panel sterowania
Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia System
odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
Ekran
Ustawienia
Zaawansowane
Wygląd i personalizacja
•• Windows 7: Należy przejść do opcji menu Panel sterowania
ekranu w menu Ustawienia monitora.
Ekran
Zaawansowane
Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu
Monitor i w menu Ustawienia monitora ustaw odpowiednią Częstotliwość odświeżania.
Ustawienia ekranu
Ekran
Ustawienia zaawansowane
Rozdzielczość ekranu
Wygląd i personalizacja
Ekran
Zaawansowane ustawienia wyświetlania
Monitor i w menu Ustawienia monitora ustaw odpowiednią
Ustawienia zaawansowane
Rozdzielczość ekranu
Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania
Ustawienia zaawansowane
Zaawansowane właściwości karty graficznej
Monitor i wyregulować ustawienie
Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows XP: Otwórz Panel sterowania
Wygląd i kompozycje
•• Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania
•• Windows Vista: Otwórz Panel sterowania
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania
Ekran
Ekran
Wygląd i personalizacja
Wygląd i personalizacja
•• Windows 8(Windows 8.1): Otwórz Ustawienia
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia
Personalizacja
Ekran
Panel sterowania
System
Ustawienia i zmień rozdzielczość.
Ustawienia i zmień rozdzielczość.
Ekran
Ustawienia ekranu i zmień rozdzielczość.
Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
Wygląd i personalizacja
Ekran
Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
Zaawansowane ustawienia wyświetlania i zmienić rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania
Wygląd i kompozycje
•• Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania
•• Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania
Ekran
Ekran
Wygląd i personalizacja
Wygląd i personalizacja
•• Windows 8(Windows 8.1): Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia
USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia
Ustawienia wygaszacza ekranu
Ustawienia wygaszacza ekranu
Personalizuj
Personalizuj
Ustawienia wygaszacza ekranu
Ustawienia wygaszacza ekranu
Panel sterowania
Personalizacja
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Ekran blokady
Wygląd i personalizacja
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Opcje zasilania lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
Personalizuj
Ustawienia limitu czasu ekranu
Ustawienia wygaszacza ekranu
Opcje zasilania lub otworzyć
Zasilanie i uśpienie lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
38
Rozdział 10
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
U28E570D
Wymiary
Kategoria 28 (28,0 cali / 70,8 cm)
Obszar wyświetlania
620,93 mm (poziomo) x 341,28 mm (pionowo)
Plamka matrycy
0,16 mm (poziomo) x 0,16 mm (pionowo)
Maksymalna częstotliwość taktowania
pikseli
533,25 MHz (DisplayPort, HDMI)
Zasilanie
AC 100 - 240 V – (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.
Złącza sygnałowe
DisplayPort, HDMI
Warunki
Obsługa urządzenia
Temperatura: 10 C – 40 C (50 F – 104 F) / Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F) / Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia monitora. Instalacja
monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
――Plamki (piksele) ekranowe
Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub ciemniejszy na panelu LCD. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
――W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
――To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B.
39
Tabela standardowych trybów sygnału
Nazwa modelu
Synchronizacja
U28E570D
Częstotliwość pozioma
30 – 135 kHz (DisplayPort)
30 – 90 kHz (HDMI1)
30 – 135 kHz (HDMI2)
Rozdzielczość
Częstotliwość odświeżania
pionowego
56 – 75 Hz (DisplayPort)
Rozdzielczość optymalna
3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
3840 x 2160 przy 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI2)
Rozdzielczość maksymalna
3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 przy 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 przy 60 Hz (HDMI2)
Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału, rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu
standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Displayport
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
40
Displayport
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
HDMI1
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
41
HDMI1
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
VESA, 1152 x 864
67,500
MAC, 1152 x 870
68,681
75,000
108,000
+/+
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
HDMI2
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
42
HDMI2
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma (kHz)
Częstotliwość pionowa (Hz)
Częstotliwość taktowania (MHz)
Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
――Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Częstotliwość poziomą mierzy
się w kHz.
――Częstotliwość odświeżania pionowego
Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w
hercach (Hz).
――Niektóre ustawienia rozdzielczości mogą nie być dostępne, zależnie od specyfikacji użytej karty graficznej.
43
Rozdział 11
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać
Uszkodzenie produktu w wyniku:
obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia
ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może
zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising