Samsung WM65R Instrukcja obsługi

Add to My manuals
68 Pages

advertisement

Samsung WM65R Instrukcja obsługi | Manualzz
Instrukcja obsługi
WM55R WM65R
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez
wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.
Zalecany czas pracy produktu nie powinien przekraczać 16 godzin dziennie. W przypadku
używania produktu przez czas dłuższy niż 16 godzin dziennie gwarancja może stracić ważność.
W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:
(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj.
użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych
usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą
serwisanta.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics. Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki towarowe inne niż Samsung Electronics są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Pisanie
IMPORTUJ
Co to jest „Lista”?
21
Zasady bezpieczeństwa
Przechowywanie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
4
4
4
5
6
TRYB DŁUGOPISU
Elementy ekranowe
Rysowanie
Wymazywanie
Zmiana grubości i koloru pióra
22
22
23
23
23
Środki ostrożności
8
TRYB PĘDZLA
Elementy ekranowe
Zmiana koloru pędzla
24
24
25
Zarządzanie listami
PRZEGLĄDARKA ROLEK
26
27
Przeglądarka stron
28
Włącz/wyłącz notowanie
29
Korzystanie z narzędzi zaznaczania
30
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
9
Części
10
Porty
Półka (kupowana oddzielnie)
11
12
Przed zainstalowaniem produktu (podręcznik
13
instalacji)
13
WM55R
WM65R
14
Montaż mocowania ściennego
15
Montaż mocowania ściennego
15
Dane techniczne zestawu do montażu ściennego
15
(VESA)
Podłączanie do sieci
Ustawienia sieci (przewodowej)
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
Użyj WPS
16
16
18
20
Łączenie z urządzeniem przenośnym
32
Połączenie za pomocą funkcji Smart View lub
funkcji Screen Mirroring
32
32
Łączenie za pomocą technologii NFC
Łączenie z komputerem PC
Łączenie za pomocą kabla
Połączenie za pomocą funkcji WiFi Display
33
33
33
Import z urządzenia USB
34
Import z dysku sieciowego
34
Okno źródła
35
Widok dokumentu
36
Widok obrazu
37
EKSPORTUJ
Wysyłanie wiadomości e-mail
39
Drukowanie
Instalacja oprogramowania Flip Printing
Software
Konfiguracja drukarki
40
Eksport do urządzenia USB
42
Udostępnianie ekranu
43
Eksport z dysku sieciowego
44
40
40
2
Spis treści
Wysyłanie do urządzenia przenośnego
44
Menu
Połącz
45
System
53
Obraz
56
Pomoc techn.
58
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
67
Okoliczności inne niż defekt produktu
67
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta 67
Pozostałe okoliczności
67
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Co to jest wypalenie powidoku?
Zalecane działania prewencyjne
68
68
68
Licencja
68
Instrukcja rozwiązywania
problemów
Rozwiązywanie problemów
59
Dane techniczne
Ogólne
64
Zaprogramowane tryby synchronizacji
66
3
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.
Przechowywanie
Ze względu na charakterystykę produktów o wysokim połysku, używanie ultradźwiękowych
nawilżaczy UV może spowodować powstanie białych plam na produkcie.
"" Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung (usługa płatna).
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Ostrzeżenie
Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani
obluzowanego gniazda elektrycznego.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym razie może dojść do
porażenia prądem.
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać przewodu
zasilającego ciężkimi przedmiotami.
Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.
Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
4
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia
typu 1).
Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej
szmatki.
Mogłoby dojść do pożaru.
Uwaga
Instalacja
Ostrzeżenie
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani papierosów. Nie
ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.
Mogłoby dojść do pożaru.
Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na
książki czy ciasnych szafkach.
Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka,
nachylona powierzchnia itd.).
Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała.
Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu przez firmę
Samsung. Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów.
Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony
jest przewód zasilający.
•• Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego
uszkodzenie lub pożar.
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokiej
temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład pieców.
Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający, aby odciąć
zasilanie produktu.
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za wtyczkę.
•• Ponieważ część przednia produktu jest ciężka, stawiać go na płaskiej i stabilnej
powierzchni.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt. Nie
montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.
•• Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować obrażeniami ciała.
•• Można stosować tylko zatwierdzone szafki.
Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić wentylację.
Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
5
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz, wilgoć
(kapiąca woda itd.), olej lub dym.
Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Uwaga
Działanie
Ostrzeżenie
Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać
ani nie modyfikować produktu samodzielnie.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego.
Może dojść do uszkodzenia ekranu.
Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
Produkt należy ustawiać starannie.
W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć
przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych
cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu
bądź w miejscach, gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może
poważnie wpłynąć na jego wydajność.
Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi interesują się dzieci
(zabawek, słodyczy itd.).
Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować
z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść do upadku
ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem
lub pożaru.
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel.
W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem
lub pożaru.
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.)
metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów
łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu
koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
6
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek itd.)
ani przedmiotów metalowych.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu
koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. Następnie
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód
zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.
Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym,
natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć
przewód zasilający.
Uwaga
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być
gorący.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować
wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb
oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami.
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć przewód
zasilający z gniazda elektrycznego.
Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem
prądem lub upływem prądu.
Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Może dojść do pogorszenia wzroku.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. Ponadto
niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować
pogorszenie wzroku.
Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać
przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w
pobliżu produktu.
Może dojść do wybuchu lub pożaru.
Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
7
Środki ostrożności
Nacisk pióra nie powinien przekraczać 2,5 kg, ponieważ może to spowodować powstanie rys na
szybce ochronnej.
W przypadku użycia długopisu bądź pióra innego niż dostarczone istnieje ryzyko zabrudzenia
ekranu tuszem lub jego uszkodzenia.
Nie należy stosować brudnej szczotki, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia ekranu.
"" Zalecamy korzystanie z dostarczonego pióra. Nie należy używać ostro zakończonych
przedmiotów innych niż pióro.
"" W przypadku powstania zabrudzeń na szybce ochronnej od używania dostarczonego pióra
należy oczyścić szybkę według poniższych instrukcji.
Czyszczenie obudowy i wyświetlacza
Przetrzeć powierzchnię lekko zwilżoną, miękką ściereczką, a następnie wytrzeć suchą
ściereczką.
1
2
3
8
Rozdział 02
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
"" Jeżeli brakuje jakichkolwiek
elementów, skontaktuj się ze
sprzedawcą produktu.
Skrócona instrukcja konfiguracji
"" Wygląd rzeczywistych elementów
może się różnić od elementów
pokazanych na rysunkach.
Karta gwarancyjna
(Dostępna w zależności od kraju)
Instrukcja montażu
Kabel zasilający
Pokrywa terminalu, śruba
(M4 x L10) x 2
Pokrywa kabla, śruba (M4 x L10)
"" Patrz instrukcja montażu stojaka
WMR lub uchwytu ściennego
(dostępne opcjonalnie w sprzedaży).
Kabel USB
Pióro dotykowe x 2
9
Części
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Części
Opis
Przycisk zasilania
•• Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku wyłącza produkt.
•• Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania w trybie pisania włącza tryb wygaszacza
ekranu.
•• Pióro jest magnetyczne. Aby je przechować, należy przyczepić je w oznaczonym
miejscu.
""
: WM55R,
: WM65R
Wskaźnik zasilania
Przycisk zasilania
Głośnik
10
Porty
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Porty
USB
(1.0A)
USB
Opis
(1.0A)
"" Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do 1,0 A. W
przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą nie działać.
LAN
SERVICE
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
LAN
Podłączenie do sieci za pomocą kabla LAN. (10/100 Mbps)
"" Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twist Pair.
HDMI IN 2
SERVICE
"" Ten port jest wykorzystywany wyłącznie w trakcie serwisowania i nie pełni innych
funkcji. Do tego portu nie należy podłączać żadnych przewodów.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
TOUCH
OUT
AUDIO
OUT
Przeznaczony dla techników serwisu.
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
HDMI IN 1
TOUCH OUT
Umożliwia dotykowe sterowanie ekranem komputera podłączonego przez port HDMI
IN 1 lub HDMI IN 2. Połączyć port TOUCH OUT znajdujący się z tyłu produktu z portem w
komputerze za pomocą kabla USB.
AUDIO OUT
Przesyłanie dźwięku do urządzenia audio za pomocą kabla wideo.
11
Półka (kupowana oddzielnie)
"" Półki są sprzedawane oddzielnie. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać pomoc przy zakupie.
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Porty
Opis
USB
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
USB IN
Umożliwia łączność z komputerem za pomocą kabla USB.
USB OUT
1 Połączyć port USB OUT urządzenia z portem USB w komputerze za pomocą kabla USB.
2 Włożyć pamięć masową USB do portu USB IN urządzenia.
3 Możliwość sprawdzenia z poziomu komputera urządzenia USB podłączonego do półki.
TOUCH OUT
Umożliwia dotykowe sterowanie ekranem komputera podłączonego przez port HDMI
IN 3.
Połączyć port TOUCH OUT znajdujący się na półce z portem w komputerze za pomocą
kabla USB.
HDMI IN 3
Port HDMI do wyświetlania sygnału pochodzącego ze źródła zewnętrznego.
SCREEN SHARE
Port HDMI do podłączania wyświetlacza zewnętrznego.
•• W celu nawiązania połączenia należy przyłożyć urządzenie przenośne do podkładki
NFC.
"" W trybie pisania dotknięcie podkładki NFC powoduje automatyczne włączenie
funkcji Smart View albo Screen Mirroring.
"" Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez urządzenia z systemem Android 8.0
Oreo i nowsze urządzenia przenośne firmy Samsung.
•• Umieszczenie na podkładce NFC wizytówki z chipem NFC umożliwia automatyczne
wprowadzenie adresu e-mail.
"" Przy tworzeniu wiadomości e-mail adres e-mail jest wprowadzany
automatycznie, jeśli zostanie odczytany ze znacznika NFC.
"" Informacje na temat wprowadzania adresu e-mail do karty NFC znajdują się w
sekcji „Wysyłanie wiadomości e-mail”.
12
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
Wentylacja
Ten produkt można zamontować na ścianie. Specjalnie dopasowany stojak firmy Samsung (dla
WM55R) i uchwyt ścienny (dla WM65R) są dostępne opcjonalnie w sprzedaży.
Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie
"" Nie montować produktu przednią stroną do góry ani nie używać go w takim położeniu.
Obsługa dotykowa może nie działać prawidłowo.
WM55R
Obracanie
"" Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
A Minimalnie 15 mm
B Temperatura otoczenia: 35 ℃ lub mniej
"" W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy
pozostawić co najmniej 15 mm przestrzeni między produktem a
powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie
temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35 °C.
A
"" Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
•• Aby korzystać z produktu w trybie poziomym, obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara i upewnić się, że po obróceniu wskaźnik zasilania znajduje się po prawej
stronie.
B
Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem
A Minimalnie 15 mm
B Minimalnie 25 mm
B
C Temperatura otoczenia: 35 ℃ lub mniej
"" W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy
pozostawić co najmniej wskazaną wyżej ilość przestrzeni między
produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić
utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35 °C.
A
B
C
13
WM65R
Wentylacja
"" Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie
A Minimalnie 0 mm
B Temperatura otoczenia: 35 ℃ lub mniej
A
B
Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem
A Minimalnie 0 mm
B Minimalnie 25 mm
B
C Temperatura otoczenia: 35 ℃ lub mniej
"" W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy
pozostawić co najmniej wskazaną wyżej ilość przestrzeni między
produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić
utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35 °C.
A
B
C
14
Montaż mocowania ściennego
Montaż mocowania ściennego
•• Zestaw do montażu ściennego pozwala na montaż elementu na ścianie.
•• Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.
•• Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.
•• Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu
mocowania ściennego.
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
"" Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o
jednolitej i mocnej konstrukcji.
W celu zamontowania urządzenia na ścianie, która nie jest prostopadła
do podłoża, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem firmy
Samsung.
Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać,
powodując poważne obrażenia ciała.
•• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz
wszystkimi niezbędnymi elementami.
•• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących
śrub. Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.
•• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może
się różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.
•• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem
się urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.
•• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane
używaniem zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się
użytkownika do instrukcji montażu elementu.
•• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału co najmniej dwóch osób.
•• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Nazwa modelu
Rozstaw otworów na śruby zgodne ze
standardem VESA (A * B) w milimetrach
Śruby
standardowe
Liczba szt.
400 × 400
M8
4
WM55R
WM65R
"" Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
15
Podłączanie do sieci
•• W zależności od konfiguracji sieci urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez
połączenie portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia bezpośrednio do ściennego
gniazda sieciowego przy użyciu kabla LAN.
Przedstawia to poniższy schemat. Należy pamiętać, że sieciowe gniazdo ścienne może być
połączone z modemem lub routerem, znajdującym się w innymi pomieszczeniu w budynku.
Ustawienia sieci (przewodowej)
LAN
Gniazdo modemu na ścianie
RJ45
Podłączanie do sieci przewodowej
Urządzenie można podłączyć do sieci LAN przy użyciu kabla na trzy sposoby.
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN, podłączając kabel LAN połączony z zewnętrznym
modemem do portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia. Przedstawia to poniższy
schemat.
LAN
Modem zewnętrzny
Gniazdo modemu na ścianie
(ADSL / VDSL)
Kabel modemu
RJ45
Kabel LAN
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez podłączenie kabla do portu LAN,
połączonego z urządzeniem typu IP Sharer, połączonego z zewnętrznym modemem.
Połączenie wymaga zastosowania kabla LAN. Przedstawia to poniższy schemat.
Gniazdo modemu na ścianie
Modem zewnętrzny
Kabel modemu
(ADSL / VDSL)
LAN
Urządzenie do
współdzielenia adresu IP
(wyposażone w serwer DHCP)
Kabel LAN
RJ45
Kabel LAN
W przypadku sieci dynamicznej należy wykorzystać modem lub router ADSL, obsługujący
protokół dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP).
Modemy i routery obsługujące protokół DHCP automatycznie udostępniają dane niezbędne do
połączenia urządzenia z Internetem, takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera
nazw domen (DNS), co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania tych danych. Sieci
domowe są przeważnie sieciami dynamicznymi.
Niektóre sieci wymagają statycznego adresu IP. Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, dane
takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera DNS należy ręcznie wprowadzić na
ekranie Cable Setup podczas konfiguracji połączenia sieciowego. Aby uzyskać adres IP, maskę
podsieci, adres bramy i serwera DNS, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych.
W przypadku korzystania z komputera, na którym zainstalowano system operacyjny Windows,
dane te można również odczytać z komputera.
"" Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, można korzystać z modemów ADSL, obsługujących
protokół DHCP.
"" Modemy ADSL, obsługujące protokół DHCP umożliwiają stosowanie statycznych adresów
IP.
Kabel LAN
16
Skonfiguruj połączenie internetowe, aby móc korzystać z usług internetowych, takich jak
możliwość aktualizacji oprogramowania.
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
Automatycznie konfigurowanie opcji Otwórz Ustawienia sieci (sieć
przewodowa)
2 Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego. Nacisnąć
Pozwala na uzyskanie połączenia z siecią za pomocą kabla LAN.
Najpierw należy się upewnić się, że kabel LAN jest podłączony.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
2 Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.”.
"" Jeżeli się nie uda połączyć z Internetem, należy sprawdzić podłączenie portu LAN.
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
przycisk Anuluj. Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.
3 Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
4 Wybrać pole na samej górze, a następnie dla opcji Ustawienia IP wybrać ustawienie
Wprowadź ręcznie. Powtórzyć to działanie dla każdego pola w opcji Adres IP.
"" Wybranie dla opcji Ustawienia IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje
automatyczną zmianę opcji Ustaw. DNS na Wprowadź ręcznie.
5 Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony. Wyświetli się ekran kontrolny w celu
zweryfikowania połączenia sieciowego.
6 Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.”.
"" Jeśli urządzenie nie będzie mogło ustalić parametrów połączenia sieciowego automatycznie
lub jeśli użytkownik chce ręcznie skonfigurować połączenie, należy skorzystać z informacji
zamieszczonych w kolejnym punkcie: Ręczne konfigurowanie opcji Open Network Settings
(sieć przewodowa).
Ręczne konfigurowanie opcji Otwórz Ustawienia sieci (sieć przewodowa)
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci
oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem
Windows, należy postępować w następujący sposób.
1 Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
2 W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3 W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4 W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia sieciowego.
17
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Bezprzewodowe urządzenie typu IP sharer
(router z serwerem DHCP)
Port LAN zamontowany na ścianie
Automatyczne konfigurowanie sieci (bezprzewodowej)
Większość sieci bezprzewodowych wyposażona jest w opcjonalny system zabezpieczający,
który wymaga, aby urządzenia chcące uzyskać dostęp do sieci, wysłały zaszyfrowany kod
zabezpieczający nazywany kluczem dostępu lub kluczem zabezpieczeń. Klucz zabezpieczeń to
hasło — zwykle słowo lub sekwencja liter i cyfr o określonej długości — które podano podczas
konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Jeżeli użytkownik korzysta z tej metody
konfiguracji połączenia sieciowego i posiada klucz zabezpieczeń do sieci bezprzewodowej,
będzie musiał podać hasło podczas procesu automatycznej lub ręcznej konfiguracji sieci.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
2 Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu
Kabel LAN
Firma Samsung zaleca korzystanie z protokołu IEEE 802.11n. Mogą występować problemy z
płynnym odtwarzaniem plików wideo za pośrednictwem połączenia sieciowego.
"" Wybrać nieużywany kanał dla urządzenia typu IP Sharer. Jeśli w pobliżu znajduje się inne
urządzenie, korzystające z kanału wybranego dla bezprzewodowego urządzenia typu IP
Sharer, może to spowodować zakłócenia i uniemożliwić nawiązanie połączenia.
"" Urządzenie obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej.
Jeśli w ustawieniach punktu dostępu lub routera bezprzewodowego wybrano połączenie w
trybie 802.11n o wysokiej przepustowości (Greenfield), a w ustawieniach typu szyfrowania
wybrano opcję WEP, TKIP lub TKIP AES (WPS2Mixed), uniemożliwi to połączenie produktów
firmy Samsung zgodnie z nowymi wymaganiami certyfikacji Wi-Fi.
"" Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie
z siecią jest możliwe przez konfigurowanie za pomocą naciśnięcia przycisku (Push Button
Configuration, PBC) lub numeru PIN (Personal Identification Number). W każdym z tych
trybów protokół WPS automatycznie określa identyfikator SSID i klucz WPA.
"" Sposoby połączenia: sieć bezprzewodową można skonfigurować na trzy sposoby.
Konfiguracja automatyczna (przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania sieci),
konfiguracja ręczna, Użyj WPS
"" Ten produkt działa w standardzie Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP).
wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
3 Wybrać sieć z listy sieci.
"" Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież,
aby ponownie wyszukać.
"" Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, wybrać opcję Dodawanie sieci.
4 Jeżeli wyświetli się ekran Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy przejść do punktu 5. Jeżeli
wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do
punktu 7.
5 Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy go
wprowadzić (klucz zabezpieczeń albo PIN).
6 Po zakończeniu nacisnąć przycisk Gotowe. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia
sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.
"" Połączenie z routerem zostało nawiązane, nie uzyskano jednak dostępu do Internetu. W
takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
7 Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.”.
18
Ręczna konfiguracja sieci (bezprzewodowej)
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski
podsieci oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić
ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem
Windows, należy postępować w następujący sposób.
1 Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
2 W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3 W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4 W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
2 Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu
wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
3 Wybrać sieć z listy sieci.
"" Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież,
aby ponownie wyszukać.
"" Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop.
Wyświetlony zostanie przycisk Dodawanie sieci.
4 Jeżeli wyświetli się ekran Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy przejść do punktu 5. Jeżeli
wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do
punktu 7.
5 Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy go
wprowadzić (klucz zabezpieczeń albo PIN).
6 Po zakończeniu nacisnąć przycisk Gotowe. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia
sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.
7 Wybrać polecenie Anuluj podczas wykonywania prób nawiązania połączenia sieciowego.
Spowoduje to przerwanie nawiązywania połączenia.
8 Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
9 Wybrać górne pole, a następnie dla opcji Ustawienia IP wybrać ustawienie Wprowadź
ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.
"" Wybranie dla opcji Ustawienia IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje
automatyczną zmianę opcji Ustaw. DNS na Wprowadź ręcznie.
10 Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony. Wyświetli się ekran kontrolny w celu
zweryfikowania połączenia sieciowego.
11 Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.”.
19
Użyj WPS
Konfiguracja za pomocą opcji Użyj WPS
Jeżeli router jest wyposażony w przycisk Użyj WPS, należy postępować w następujący sposób.
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
2 Wybierz opcję Użyj WPS.
3 W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS lub PBC na routerze bezprzewodowym. Produkt
automatycznie pozyska wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i
ustanowi połączenie.
4 Pojawi się ekran połączenia sieciowego. Konfiguracja sieci jest zakończona.
20
Rozdział 03
Pisanie
Co to jest „Lista”?
•• W tym urządzeniu pliki nazywane są „listami”. „Lista” to plik z wieloma połączonymi stronami.
•• Lista może mieć do 20 połączonych stron.
"" Tryb TRYB PĘDZLA obsługuje tylko jedną stronę.
•• Strony są łączone poziomo w orientacji poziomej i pionowo w orientacji pionowej.
"" Jednocześnie na jednym ekranie można otworzyć tylko jedną listę. Więcej informacji zawiera sekcja „Zarządzanie listami”.
Orientacja pozioma
Orientacja pionowa
Strona 1
Strona 2
Strona 1
Strona 2
21
TRYB DŁUGOPISU
Przyciski
Opis
IMPORTUJ
Wyświetla ekran połączonego urządzenia przenośnego lub komputera oraz
umożliwia import danych, np. obrazów, z połączonego dysku USB lub dysku
sieciowego.
EKSPORTUJ
Udostępnianie tworzonych plików na różne sposoby.
Elementy ekranowe
Zarządzanie i zmiana list oraz ustawień.
IMPORTUJ EKSPORTUJ
Utworzone na każdej ze stron listy można przenosić lub edytować.
Tworzy na ekranie warstwę do pisania i rysowania, która pozwala także zachować
uchwycony obraz.
Zaznacza do zapisu / edycji / wysłania pocztą elektroniczną / wydruku obszar z
treścią utworzoną piórem lub pędzlem.
Cofanie lub ponawianie ostatniego działania.
•• Po wykryciu działań związanych z edycją, na przykład dodaniu lub usunięciu
jest
strony, czy z przemieszczaniem zawartości ustawienie funkcji
resetowane.
""
Funkcji można użyć do 20 razy dla każdego elementu.
Zamyka bieżącą listę i zaczyna nową.
Linia podziału strony
Pokazuje linie podziału stron.
Umożliwia przechodzenie między stronami.
Pasek przewijania
Przesunięcie czarnego obszaru przesuwa strony.
22
Rysowanie
Zmiana grubości i koloru pióra
Za pomocą dostarczonego pióra można rysować po ekranie
urządzenia.
•• Cienka końcówka (
): Tryb pióra
•• Gruba końcówka (
): Tryb podświetlenia
Aby zmienić kolor pióra, należy dotknąć ekranu piórem i przytrzymać.
Wymazywanie
Do wymazywania można użyć palca lub dłoni.
23
TRYB PĘDZLA
Elementy ekranowe
IMPORTUJ EKSPORTUJ
Przyciski
Opis
IMPORTUJ
Wyświetla ekran połączonego urządzenia przenośnego lub komputera oraz umożliwia
import danych, np. obrazów, z połączonego dysku USB lub dysku sieciowego.
EKSPORTUJ
Udostępnianie tworzonych plików na różne sposoby.
Zarządzanie i zmiana list oraz ustawień.
Zaznacza do zapisu / edycji / wysłania pocztą elektroniczną / wydruku obszar z treścią
utworzoną piórem lub pędzlem.
Cofanie lub ponawianie ostatniego działania.
•• Po wykryciu działań związanych z edycją, na przykład dodaniu lub usunięciu strony, czy
jest resetowane.
z przemieszczaniem zawartości ustawienie funkcji
""
Funkcji można użyć do 5 razy dla każdego elementu.
Zamyka bieżącą listę i zaczyna nową.
"" Zmiany grubości, w zależności od obszaru dotykającego ekranu, są stosowane natychmiast. (maks. 2 cm).
"" Zalecany jest tryb pędzla.
"" Tryb TRYB PĘDZLA obsługuje tylko gesty jednodotykowe.
24
Zmiana koloru pędzla
Po dotknięciu palety na ekranie można rysować obraz, wybierając odpowiedni tryb podczas
malowania farbami wodnymi lub emulsyjnymi.
WODA
OLEJ
: osuszanie kolorów, aby zatrzymać ich mieszanie.
: wyodrębnianie koloru z wybranego punktu.
: usuwanie wybranych list.
25
Zarządzanie listami
Przyciski
Opis
NOWY
Tworzenie nowej listy.
ZAPISZ
Zapisanie bieżącej listy.
ROLKI
Otwieranie, usuwanie lub eksportowanie zapisanych list.
TRYB DŁUGOPISU /
TRYB PĘDZLA
Wybór trybu.
KSZTAŁTY
Zmiana formatu tła.
"" To menu jest dostępne wyłącznie w trybie TRYB DŁUGOPISU.
NOWY
ZAPISZ
ROLKI
ZABLOKUJ /
ODBLOKUJ
•• ZABLOKUJ: Wprowadzanie sześciocyfrowego hasła do blokowania bieżącej listy.
GŁOŚNOŚĆ
Ustaw głośność dźwięku.
USTAWIENIA
Otwarcie menu konfiguracyjnego.
JAK UŻYWAĆ
Otwarcie instrukcji obsługi.
TRYB PĘDZLA
KSZTAŁTY
ZABLOKUJ
•• ODBLOKUJ: Aby odblokować zablokowaną listę, należy wprowadzić sześciocyfrowe
hasło podane podczas blokowania listy.
"" Po odblokowaniu bieżąca lista pozostaje odblokowana aż do jej ponownego
zablokowania.
GŁOŚNOŚĆ
USTAWIENIA
JAK UŻYWAĆ
26
PRZEGLĄDARKA ROLEK
Usuwanie / eksportowanie list
→ Rolki
→ Rolki → Wybierz
Otwieraj i przeglądaj rolki oraz zarządzaj nimi za pomocą przeglądarki
rolek.
Można wybrać kilka list do wyeksportowania lub usunięcia.
Rolki
Wszystkie
Wg nazwy Wg daty
Wybierz
Wybierz
Eksportuj
Usuń
Anuluj
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
KED
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
KED
KED
KED
KED
KED
LOC
LOC
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
KED
LOC
LOC
KED
KED
KED
LOC
KED
KED
KED
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
KED
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
Części
Wszystkie
Opis
Listę można wyświetlić w wybranym trybie.
Części
Eksportuj
•• Wszystkie / Tryb długopisu / Tryb pędzla
Opis
Udostępnianie zaznaczonych list.
•• E-mail(
) / USB( ) / Dysk sieciowy(
Wg nazwy ↔ Wg daty
Ustawienie porządku sortowania plików.
Usuń
Usuwanie wybranych list.
Wybierz
Wybór kilku list do wyeksportowania lub usunięcia.
Anuluj
Zdejmowanie zaznaczenia listy.
File Name
Zmiana nazwy pliku.
Rolki
Przeglądaj rolki i otwieraj żądane.
)
"" Aby otworzyć zablokowaną listę ( ), wprowadzić sześciocyfrowe hasło.
"" Listy są sortowane według daty ostatniego otwarcia.
27
Przeglądarka stron
"" To menu jest dostępne wyłącznie w trybie TRYB DŁUGOPISU.
Części
Numer strony
Utworzone na każdej ze stron listy można przenosić lub
edytować.
IMPORTUJ
Okno podglądu
Opis
Wyświetla numer strony.
Wyświetlanie obecnie przeglądanej strony.
•• Dotknięta strona wyświetla się w oknie podglądu.
Usunięcie strony znajdującej się w oknie podglądu.
EKSPORTUJ
Dodanie nowej strony do okna podglądu.
"" Jedna lista może mieć do 20 stron.
01
02
03
04
05
Obszar przeglądarki
stron
28
Włącz/wyłącz notowanie
Na ekranie można dodać nową warstwę, na której można pisać lub rysować.
Może to być przydatne w celu dodawania notatek do treści pochodzącej ze
źródła zewnętrznego.
"" To menu jest dostępne wyłącznie w trybie TRYB DŁUGOPISU.
1 Dotknąć ikony , aby dodać na ekranie nową warstwę notatki.
2 Zapisać notatkę na warstwie.
3 Dotknąć ikony
i zakończyć edytowanie.
•• Zapisz / Nie zapisuj / Anuluj
29
Korzystanie z narzędzi zaznaczania
Obracanie
Zmiana
rozmiaru
Zaznacza do zapisu / edycji / wysłania pocztą elektroniczną / wydruku
obszar z treścią utworzoną piórem lub pędzlem. Za pomocą ikony
można
przenieść i obrócić zaznaczony obszar lub zmienić jego rozmiar.
Przesuwanie
EDYTUJ
Zmiana
rozmiaru
Przechwytywanie / wysyłanie pocztą e-mail / drukowanie
1 Dotknąć ikony
u dołu ekranu. Na ekranie wyświetli się pole zaznaczania.
"" Przeciągnąć element
pola zaznaczania, aby dopasować rozmiar.
2 Zaznaczyć obszar i wybrać jedną z opcji:
/
/
.
"" Użycie opcji wysyłania pocztą e-mail lub drukowania wymaga połączenia sieciowego.
Edytowanie treści utworzonej piórem lub pędzlem
"" Zmiany są stosowane tylko do treści utworzonej piórem lub pędzlem.
1 Dotknąć ikony
u dołu ekranu. Na ekranie wyświetli się pole zaznaczania.
"" Przeciągnąć element
2 Dotknąć ikony
pola zaznaczania, aby dopasować rozmiar.
, aby aktywować edycję zaznaczonego obszaru.
3 Przenieść, obrócić lub zmienić rozmiar zaznaczonego obszaru i dotknąć ikony
"" Dotknąć ikony
.
, aby anulować zmiany.
30
Rozdział 04
IMPORTUJ
Możliwość wyświetlenia ekranu połączonego urządzenia przenośnego lub komputera oraz
importu danych, np. obrazów, z połączonego dysku USB lub dysku sieciowego.
•• Aby zaznaczyć dane urządzenie, należy u góry ekranu dotknąć przycisku IMPORTUJ.
Ikony
Opis
Wyświetla ekran urządzenia przenośnego za pomocą funkcji Smart View albo
Screen Mirroring.
Wyświetla ekran komputera przekazany za pomocą połączenia HDMI lub
funkcji WiFi display.
IMPORTUJ
Importowanie obrazów, natywnych plików FLIP i dokumentów z urządzenia
USB.
TELEFON
KOMÓRKOWY
PC
IMPORTUJ
USB
EKSPORTUJ
DYSK SIECIOWY
Importowanie obrazów, natywnych plików FLIP i dokumentów z dysku
sieciowego.
"" Natywny format pliku FLIP (.iwb) dotyczy plików zapisanych bezpośrednio z poziomu
urządzenia i obsługiwanych wyłącznie przez urządzenia FLIP.
"" Zgodne formaty plików obrazów: JPG, BMP, PNG, MPO
"" Obsługiwane formaty plików dokumentów: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX
31
Łączenie z urządzeniem przenośnym
Łączenie za pomocą technologii NFC
IMPORTUJ → TELEFON KOMÓRKOWY
"" Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy produkt jest wyposażony w półkę (kupowana
oddzielnie).
Połączenie za pomocą funkcji Smart View lub funkcji
Screen Mirroring
"" W trybie pisania dotknięcie podkładki NFC powoduje automatyczne włączenie funkcji
Smart View albo Screen Mirroring.
"" Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez urządzenia z systemem Android 8.0 Oreo i nowsze
urządzenia przenośne firmy Samsung.
Smart View
1 Przeciągnij w dół górny pasek na ekranie urządzenia przenośnego, aby uruchomić funkcję
Smart View lub Screen Mirroring.
2 Wybierz ten produkt z listy urządzeń wyświetlonej na ekranie.
–– Domyślna nazwa urządzenia to [FLIP] Samsung WMR Series.
1 Włącz funkcję NFC na obsługiwanym urządzeniu przenośnym.
2 Przyłożyć urządzenie przenośne do podkładki NFC.
"" Możesz sterować urządzeniem przenośnym z poziomu ekranu produktu.
"" Możesz sterować urządzeniem przenośnym z poziomu ekranu produktu.
"" Treść HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nie jest wyświetlana na ekranie,
jeśli dla opcji Przechwytywanie PIP wybrane jest ustawienie Włączone.
32
Łączenie z komputerem PC
Połączenie za pomocą funkcji WiFi Display
"" Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku komputerów obsługujących funkcję WiFi
Display.
IMPORTUJ → PC
IMPORTUJ
TELEFON
KOMÓRKOWY
USB
PC
DYSK SIECIOWY
PC
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Bezprz.
STEP. 02
Zdalny PC
STEP. 01
"" Złącze HDMI 3 jest dostępne, gdy produkt jest wyposażony w półkę (kupowana oddzielnie).
Łączenie za pomocą kabla
1 Wybrać opcję Centrum akcji lub Urządzenia na pasku zadań w obszarze powiadomień
1 Połączyć produkt z komputerem za pomocą kabla HDMI.
2 Kliknij opcję Połącz lub Wyświetlaj na innym ekranie i wybierz urządzenie [Flip] Samsung
"" Treść HDCP nie jest wyświetlana na ekranie, jeśli dla opcji Przechwytywanie PIP wybrane
jest ustawienie Włączone.
HDMI IN
komputera.
WMR Series, aby nawiązać połączenie.
"" Sposób nawiązywania połączenia może się różnić w zależności od komputera.
"" Po połączeniu za pomocą funkcji WiFi Display można kontrolować ekran komputera z
poziomu ekranu produktu.
"" Ta funkcja jest dostępna jedynie w systemach Windows 10.
2 Wybierz opcje IMPORTUJ → PC → HDMI w górnej części ekranu.
3 Aby sterować komputerem z poziomu ekranu produktu, podłączyć dostarczony kabel USB
do portu TOUCH OUT na produkcie.
"" W konfiguracji z wieloma ekranami upewnić się, że jako wyświetlacz główny ustawiono FLIP.
TOUCH OUT
33
Import z urządzenia USB
Import z dysku sieciowego
IMPORTUJ → USB
IMPORTUJ → DYSK SIECIOWY
TELEFON
KOMÓRKOWY
IMPORTUJ
PC
USB
USB
USB1
IMPORTUJ
TELEFON
KOMÓRKOWY
DYSK SIECIOWY
PC
USB
DYSK SIECIOWY
DYSK SIECIOWY
USB2
NETWORK1
NETWORK2
Dodaj
Podłącz zewnętrzny dysk twardy lub pamięć USB.
Podłączanie dysku sieciowego w celu przenoszenia plików.
"" Importowanie obrazów, natywnych plików FLIP (.iwb) i dokumentów.
"" Możesz zarejestrować dysk sieciowy, gdy sieć jest podłączona.
Informacje na temat łączenia się z siecią zawiera sekcja „Podłączanie do sieci”.
"" Aby zarejestrować konto dysku sieciowego, wybierz opcje � → USTAWIENIA → Połącz →
Ustawienia zaawansowane → Dysk sieciowy → Dodaj konto.
Aby zarejestrować konto dysku sieciowego, musisz wprowadzić dane w polach Adres,
Nazwa użytk. oraz Hasło.
Informacje na temat rejestracji konta dysku sieciowego zawiera sekcja „Dodaj konto” w
części Dysk sieciowy.
"" Importowanie obrazów, natywnych plików FLIP (.iwb) i dokumentów.
34
Okno źródła
Po podłączeniu komputera lub urządzenia przenośnego do tego produktu pojawi się okno źródła.
Części
Nazwa urządzenia
Opis
Pasek menu
Okno źródła można przeciągnąć w dowolne miejsce.
Nazwa urządzenia
Wyświetlanie nazwy podłączonego urządzenia.
Zrzut ekranu okna źródła.
"" Ta funkcja nie jest dostępna, gdy dla opcji Przechwytywanie PIP wybrano
ustawienie Wył..
Obracanie okna źródła.
"" Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez urządzenia z systemem Android 8.0 Oreo
i nowsze urządzenia przenośne firmy Samsung.
Zmiana pozycji ekranu wprowadzania lub wyświetlanie go na pełnym ekranie.
/
/
/
/
••
"" Gdy urządzenie pracuje w orientacji pionowej, tryb pełnoekranowy jest dostępny
tylko na urządzeniu z systemem Android 8.0 Oreo i na nowszych urządzeniach
przenośnych firmy Samsung.
Zamknięcie okna źródła.
Zmiana rozmiaru okna źródła.
35
Widok dokumentu
Wyświetlanie plików dokumentów wybranych do zaimportowania z urządzenia USB lub z dysku sieciowego.
"" Obsługiwane formaty plików dokumentów: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX
Części
Nazwa pliku
Opis
Pasek menu
Pasek menu można przeciągnąć, ustawiając okno przeglądarki w dowolnym miejscu.
Nazwa pliku
Nazwa aktualnie wyświetlanego pliku.
Przechwytywanie zawartości ekranu przeglądarki.
Zmiana pozycji ekranu wprowadzania lub wyświetlanie go na pełnym ekranie.
••
/
/
/
/
Zamknięcie przeglądarki.
Dotknij przycisku
lub , aby przechodzić pomiędzy stronami.
Zmiana rozmiaru okna przeglądarki.
9/11
36
Widok obrazu
Wybrać plik do zaimportowania z urządzenia USB lub dysku sieciowego.
Części
Nazwa pliku
Opis
Pasek menu
Pasek menu można przeciągnąć, ustawiając okno przeglądarki w dowolnym miejscu.
Nazwa pliku
Nazwa aktualnie wyświetlanego pliku.
Dotknąć ikony
, aby wkleić obraz do listy.
Obracanie obrazu.
Zmiana pozycji ekranu wprowadzania lub wyświetlanie go na pełnym ekranie.
••
/
/
/
/
Zamknięcie okna źródła. Zamknięcie przeglądarki.
Zmiana rozmiaru okna przeglądarki.
37
Rozdział 05
EKSPORTUJ
Możliwość eksportowania tworzonych list na różne sposoby.
Ikony
Opis
Wysyłanie utworzonych list w wiadomości e-mail.
EKSPORTUJ
E-MAIL
DRUKUJ
USB
UDOSTĘPNIANIE
EKRANU
Wydruk utworzonych list.
DYSK SIECIOWY
TELEFON
KOMÓRKOWY
Eksport utworzonych list do podłączonego urządzenia USB.
Wyświetlanie zawartości ekranu na wybranych urządzeniach.
IMPORTUJ
EKSPORTUJ
Eksport utworzonych list do zarejestrowanego i podłączonego dysku
sieciowego.
Przesyła listę do urządzenia mobilnego.
38
Wysyłanie wiadomości e-mail
EKSPORTUJ → E-MAIL
E-MAIL
Do
Temat
1
Wyślij
*****@***. ***
[FLIP] Samsung WMR Series ****-**-**, **:**
2
Aby wysłać utworzone listy w wiadomości e-mail, zarejestruj najpierw konto e-mail.
"" Aby zarejestrować konto e-mail, wybierz opcje � → USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane → E-mail.
"" W przypadku wybrania dla opcji ustawienia w obszarze Uwierzytelnienie nadawcy na Konto osobiste w opcjach
� → USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane → E-mail, należy przeprowadzić uwierzytelnianie
dostępu do konta przy każdej wysyłanej wiadomości e-mail. Patrz poniżej.
–– Wiadomości e-mail można wysyłać, gdy dla opcji Uwierzytelnienie nadawcy zostanie wybrane ustawienie
Konto osobiste, pod warunkiem posiadania konta na wybranym serwerze pocztowym (Nazwa serwera SMTP
i Numer portu SMTP).
Należy pamiętać, że nadawca powinien podać identyfikator i hasło konta SMTP oraz adres nadawcy dla
każdej wiadomości e-mail.
–– Jeśli dla opcji Uwierzytelnienie nadawcy zostanie wybrane ustawienie Domyślne konto, do wysyłania wiadomości
e-mail można używać identyfikatora SMTP ID i hasła zapisanych dla konta Domyślne konto. (Adres nadawcy jest
zwykle taki sam jak identyfikator SMTP — w zależności od serwera SMTP mogą występować pewne wyjątki).
–– W celu uzyskania danych SMTP potrzebnych do zarejestrowania serwera poczty należy skontaktować się z
administratorem serwera poczty.
"" Pliki zapisane jako pliki dedykowane są konwertowane do formatu PDF i wysyłane.
Części
Opis
Wprowadź adres e-mail odbiorcy.
•• Naciśnij przycisk , aby pisać za pomocą wirtualnej klawiatury.
"" Naciśnij przycisk na klawiaturze wirtualnej, aby wprowadzić tekst pismem odręcznym.
Do
"" Wyszukiwanie adresata (Lokalna książka adresowa lub serwer LDAP).
"" Aby możliwe było automatyczne wprowadzanie adresu przez przyłożenie zawierającej
go karty lub naklejki NFC, produkt musi być wyposażony w półkę (kupowana oddzielnie).
––
: wyjaśnia gdzie przyłożyć kartę NFC.
–– Za pomocą aplikacji NFC Writing App na urządzeniu przenośnym, komputerze
itp. zarejestrować adres e-mail w formacie NDEF Standard <Text> Record Type
na karcie NFC Forum Type 2 Card dostępnej na rynku.
Temat
Temat wiadomości e-mail jest tworzony automatycznie i zawiera nazwę urządzenia
oraz bieżącą datę.
Wyślij
Wyślij wiadomość e-mail.
Zmień tryb widoku strony dla wysyłanej listy.
Wybierz strony do wysłania.
39
Drukowanie
Aby drukować, należy skonfigurować opcje Serwer druku i Ustawienie zegara.
Instalacja oprogramowania Flip Printing Software
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować program Flip
Printing Software.
Aby skonfigurować funkcję Serwer druku, urządzenie, drukarkę i komputer należy podłączyć do
tej samej sieci.
"" Proces instalacji zajmuje około 10 min i, w zależności od komputera, może potrwać krócej
lub dłużej.
Oprogramowanie Flip Printing Software również musi być zainstalowane na połączonym
komputerze.
Wymagania sprzętowe komputera
"" Informacje na temat łączenia się z siecią zawiera sekcja „Podłączanie do sieci”.
•• Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows 7(32/64 bitowy), Windows 10(32/64 bitowy), MAC
"" Funkcję Serwer druku można skonfigurować w opcjach � → USTAWIENIA → Połącz →
Ustawienia zaawansowane → Serwer druku.
"" Funkcję Ustawienie zegara można skonfigurować w opcjach � → USTAWIENIA → System →
Czas → Ustawienie zegara.
"" Oprogramowanie Flip Printing Software jest dostępne na stronie internetowej
– http://displaysolutions.samsung.com
– http://www.samsung.com
"" Urządzenia przesyłające pliki, takie jak drukarki wirtualne (PDF, XPS, One note, itd.) lub
faksy, nie są obsługiwane — obsługiwane są tylko zwykłe drukarki.
"" Urządzenie obsługuje tylko format A4.
"" Przy instalacji oprogramowania należy się upewnić, że są już zainstalowane
najważniejsze aktualizacje systemu Windows. Przed rozpoczęciem instalacji
zaktualizować system Windows do najnowszej wersji.
"" W przypadku systemu Windows 7 należy się upewnić, czy jest już zainstalowany dodatek
Service Pack 1.
Konfiguracja drukarki
Po zainstalowaniu oprogramowania Flip Printing Software należy wprowadzić poniższe
ustawienia w menu na ekranie produktu.
Konfiguracja automatyczna
1 Wybrać menu � → USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane.
2 Wybrać opcję Serwer druku → Połącz z serwerem → Auto.
Konfiguracja ręczna
1 Wybrać menu � → USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane.
2 Wybierz opcje Serwer druku → Połącz z serwerem → Ręcznie, a następnie wprowadź adres
IP serwera komputera, na którym zainstalowano program Flip Printing Software.
40
EKSPORTUJ → DRUKUJ
Części
DRUKUJ
Drukuj
Drukarka
Lista połączonych drukarek. Wybierz drukarkę, za pomocą której chcesz
wydrukować listę.
Kopie
Liczba kopii.
Okno podglądu druku
Podgląd listy do wydruku.
Drukuj
Rozpocznij drukowanie.
Tryb koloru
Wybór trybu koloru drukowania.
Drukarka
Kopie
1
Tryb koloru
01
Opis
2
Zmiana trybu widoku listy.
Wybierz strony do wydrukowania.
41
Eksport do urządzenia USB
EKSPORTUJ → USB
EKSPORTUJ
E-MAIL
DRUKUJ
USB
UDOSTĘPNIANIE EKRANU
DYSK SIECIOWY
USB
USB1
TELEFON KOMÓRKOWY
ZAPISZ
USB2
Podłącz zewnętrzny dysk twardy lub pamięć USB.
"" Urządzenie zapisuje pliki w dwóch wersjach (w formacie IWB i PDF).
42
Udostępnianie ekranu
Wyświetlanie zawartości ekranu na wybranych urządzeniach.
EKSPORTUJ → UDOSTĘPNIANIE EKRANU
1 Połączyć komputer z portem HDMI IN produktu lub półki (kupowana oddzielnie) za pomocą
Łączenie za pomocą kabli HDMI
kabla HDMI.
2 Połączyć wyświetlacz z portem SCREEN SHARE za pomocą kabla HDMI.
EKSPORTUJ
E-MAIL
DRUKUJ
UDOSTĘPNIANIE EKRANU
USB
UDOSTĘPNIANIE EKRANU
DYSK SIECIOWY
TELEFON KOMÓRKOWY
ZAPISZ
3 U góry ekranu wybrać opcję EKSPORTUJ → UDOSTĘPNIANIE EKRANU → Kablowa.
"" Jeśli komputer jest połączony z portem HDMI IN 3 na półce (kupowana oddzielnie) bez
jego ustawienia, na wyświetlaczu jest udostępniany ekran komputera.
4 Ekran zostanie udostępniony na wyświetlaczu.
Kablowa
Bezprz.
"" Ta opcja obsługuje tylko rozdzielczości UHD (50 Hz / 60 Hz) i FHD (50 Hz / 60 Hz).
"" Ekran może mignąć jeden lub dwa razy podczas łączenia po raz pierwszy lub po zmianie
stanu produktu WMR lub źródła.
Łączenie bezprzewodowe
U góry ekranu wybrać opcję EKSPORTUJ → UDOSTĘPNIANIE EKRANU → Bezprz., a następnie
urządzenie, dla którego ma zostać udostępniony ekran.
"" Funkcja UDOSTĘPNIANIE EKRANU najlepiej sprawdza się przy korzystaniu z urządzenia FLIP
w poziomej orientacji ekranu.
"" Urządzenia muszą obsługiwać funkcję Screen Mirroring, aby można było korzystać z funkcji
UDOSTĘPNIANIE EKRANU.
Przyciski
Opis
Zmień urządz.
Zmiana urządzenia, na którym ma być wyświetlana zawartość
ekranu.
Rozłącz
Zatrzymanie udostępniania ekranu.
43
Eksport z dysku sieciowego
Wysyłanie do urządzenia przenośnego
EKSPORTUJ → DYSK SIECIOWY
EKSPORTUJ → TELEFON KOMÓRKOWY
Wyświetlić ekran produktu z poziomu urządzenia przenośnego.
EKSPORTUJ
E-MAIL
DRUKUJ
USB
UDOSTĘPNIANIE EKRANU
DYSK SIECIOWY
TELEFON KOMÓRKOWY
DYSK SIECIOWY
"" Obecnie udostępnianie jest możliwe tylko w przypadku list.
Pobrać na urządzenie przenośne klienta Samba i wprowadzić poniższe informacje, które można
znaleźć na ekranie produktu.
•• Nazwa sieci Wi-Fi, Hasło Wi-Fi, Adres IP serwera
NETWORK1
NETWORK2
Dodaj
Podłączanie dysku sieciowego w celu zapisu plików.
"" Możesz zarejestrować dysk sieciowy, gdy sieć jest podłączona.
Informacje na temat łączenia się z siecią zawiera sekcja „Podłączanie do sieci”.
"" Aby zarejestrować konto dysku sieciowego, wybierz opcje � → USTAWIENIA → Połącz →
Ustawienia zaawansowane → Dysk sieciowy → Dodaj konto.
Aby zarejestrować konto dysku sieciowego, musisz wprowadzić dane w polach Adres,
Nazwa użytk. oraz Hasło.
Informacje na temat rejestracji konta dysku sieciowego zawiera sekcja „Dodaj konto” w
części Dysk sieciowy.
"" Urządzenie zapisuje pliki w dwóch wersjach (w formacie IWB i PDF).
44
Rozdział 06
Menu
→ USTAWIENIA
Połącz
Poziom 2.
Poziom 3.
Sieć
Opis
Konfiguracja sieci w urządzeniu.
Stan sieci
Wyświetla bieżący stan sieci i połączenia z Internetem.
Otwórz Ustawienia sieci
Konfiguracja ustawień sieci w celu połączenia się z dostępną siecią.
Menedżer certyfikatów WPA
Zarządzaj certyfikatami zainstalowanymi na tym urządzeniu.
•• Zainstaluj certyfikat
•• Usuń certyfikat
Menedżer urządzeń
zewnętrznych
Resetuj sieć
Przywróć ustawienia sieci do domyślnych wartości fabrycznych.
Menedżer urządzeń
wejściowych
Skonfiguruj klawiaturę do współpracy z Signage. Możesz dodawać klawiatury i konfigurować ich ustawienia.
•• Lista urządzeń Bluetooth
•• Ustawienia klawiatury
•• Ustawienia myszy
Menedżer podłączania
urządzeń
Umożliwienie urządzeniom w sieci, takim jak smartfony i tablety, udostępniania treści dla Signage.
•• Powiadomienie o dostępie
•• Lista urządzeń
45
Poziom 2.
Poziom 3.
Opis
Ustawienia zaawansowane
E-mail
Konfiguracja konta poczty elektronicznej.
•• Nazwa serwera SMTP: Adres serwera SMTP
•• Numer portu SMTP: Port serwera SMTP
•• SSL/TLS: Włączanie/wyłączanie funkcji SSL/TLS
•• Uwierzytelnienie nadawcy: Wybór trybu uwierzytelniania używanego podczas wysyłania wiadomości e-mail
–– Konto osobiste / Domyślne konto
•• Domyślne konto: Domyślne konto SMTP
•• Hasło: Hasło domyślnego konta SMTP
•• Adres e-mail nadawcy: Adres e-mail nadawcy
•• Adres odbiorcy: Wybór opcji zarządzania kontaktami e-mail po pomyślnym wysyłaniu wiadomości e-mail
–– Automatyczne zapisywanie / Nie zapisuj / Usuń wszystko
•• Lokalna książka adresowa: Importowanie kontaktów z urządzenia USB lub usunięcie kontaktów.
–– Importuj / Usuń lokalną książkę adresową
"" Więcej informacji zawiera sekcja „Importowanie kontaktów z książki Lokalna książka adresowa”.
46
Importowanie kontaktów z książki Lokalna książka adresowa
Korzystanie z kontaktów w książce Lokalna książka adresowa
Aby skorzystać z książki Lokalna książka adresowa urządzenia FLIP, należy najpierw
przeprowadzić Importuj kontaktów z pliku CSV, korzystając z urządzenia USB.
Automatyczne wyszukiwanie i podpowiedzi z listy kontaktów podczas wybierania adresatów w
EKSPORTUJ → E-MAIL.
1 Użyj LDAP: Zmienić ustawienie opcji Nie używaj.
"" Aby skorzystać z tej funkcji, należy skonfigurować ustawienia w menu E-mail.
� → USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane → wprowadź hasło → LDAP →
Skonfiguruj połączenie LDAP → Użyj LDAP → Nie używaj
2
Ustaw szczegóły w menu E-mail.
� → USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane → wprowadź hasło → E-mail
3 Edytuj i zapisz książkę Lokalna książka adresowa na urządzeniu USB.
Usuwanie kontaktów z książki Lokalna książka adresowa
� → USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane → wprowadź hasło → E-mail →
Lokalna książka adresowa → Usuń lokalną książkę adresową
Utwórz listę kontaktów o następującej strukturze i zapisz ją w katalogu głównym jako plik
RecentSearchList.csv.
–– Struktura pliku RecentSearchList.csv (przykład)
[email protected]
Name1
Level1
Team1
Company1
[email protected]
Name2
Level2
Team2
Company2
[email protected]
Name3
Level3
Team3
Company3
4 Podłącz urządzenie USB do urządzenia FLIP, aby zaimportować kontakty.
� → USTAWIENIA → Połącz → Ustawienia zaawansowane → wprowadź hasło → E-mail →
Lokalna książka adresowa → Importuj
"" Urządzenie USB i jego zawartość mogą nie zostać wykryte, jeżeli korzysta się z
przedłużającego kabla USB. (nie są obsługiwane koncentratory USB).
"" Nie należy odłączać urządzenia USB podczas wczytywania danych.
"" Jeśli podłączono więcej niż dwa urządzenia USB, niektóre z nich mogą nie zostać
wykryte.
"" Urządzenia USB, które wymagają większej mocy, należy podłączyć do portu USB
(1.0A), znajdującego się z tyłu.
"" System plików obsługuje formaty FAT, exFAT i NTFS.
47
Poziom 2.
Poziom 3.
Opis
Ustawienia zaawansowane
Serwer druku
Konfiguracja opcji Serwer druku na potrzeby korzystania z funkcji drukowania.
"" Więcej informacji zawiera sekcja „Drukowanie”.
•• Połącz z serwerem
–– Auto: Wybierz serwer z listy dostępnych adresów IP komputerów, na których zainstalowano oprogramowanie Flip
Printing Software.
–– Ręcznie: Wprowadź adres IP serwera komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie Flip Printing Software.
•• IP serwera: Wprowadź adres IP serwera komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie Flip Printing Software.
•• Serwer Port: Wprowadź adres Serwer Port komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie Flip Printing Software.
Dysk sieciowy
Dodawanie lub edycja kont dysków sieciowych. Dodawanie dysków sieciowych jest możliwe wyłącznie za pomocą programu
Samba.
•• Dodaj konto: Dodawanie nowe konta dysków sieciowych. Do dysku sieciowego można dodać tylko program Samba.
"" Obsługiwany jest program SAMBA 2.0 w wersji lub nowszej. Jeżeli nie można połączyć się z dyskiem sieciowym, należy
zaktualizować program SAMBA do najnowszej wersji.
"" Aby zarejestrować konto dysku sieciowego, musisz wprowadzić dane w polach Adres, Nazwa użytk. oraz Hasło.
–– Adres: //adres IP komputera/nazwa współdzielonego
folderu
"" Przy wprowadzaniu adresu należy pamiętać, aby
użyć znaku /, a nie ₩ lub \.
Na przykład w przypadku współdzielenia folderu
„sharedfolder” na komputerze z adresem
IP 12.34.56.789 należy wprowadzić adres
„//12.34.56.789/sharedfolder”.
–– Nazwa użytk.: Konto Windows z uprawnieniami do
folderu współdzielonego.
"" Wprowadzając domenę, należy użyć znaku ₩ lub \.
Na przykład, DomainName₩WindowsAccount
–– Hasło: Hasło, które ustawiono dla Twojego konta
Windows
Dodaj konto
Adres
//12.34.56.789/sharedfolder
Nazwa użytk.
DomainName\WindowsAccount
Hasło
********
Zapisz
Anuluj
•• Edytuj konto: Edycja kont dysków sieciowych.
48
Poziom 2.
Poziom 3.
Opis
Ustawienia zaawansowane
LDAP
Ustawianie połączenia z katalogiem LDAP lub konfigurowanie zapytań kierowanych do podłączonego katalogu LDAP.
•• Skonfiguruj połączenie LDAP
Konfiguracja nowego połączenia LDAP.
–– Użyj LDAP: Opcja pozwalająca wskazać, czy należy użyć połączenia LDAP
–– Importuj wartości ustawień: Pozwala pobrać następujące ustawienia z pliku LDAPConnectionConfig.txt zapisanego na
dysku USB (z wyjątkiem Hasło)
"" Więcej informacji zawiera sekcja „Tworzenie pliku tekstowego do użycia na serwerze LDAP”.
–– Rodzaj uwierzytelnienia: Kerberos, Anonimowe lub Podstawowe, w zależności od tego, która z tych opcji jest
obsługiwana przez serwer LDAP
–– Identyfikator użytkownika: DN — Wyróżniająca nazwa identyfikatora użytkownika Identyfikator użytkownika
wykorzystywana na serwerze LDAP
––
––
––
––
––
"" Format identyfikatora użytkownika Identyfikator użytkownika jest zgodny z formatem nazwy DN na serwerze
LDAP.
n.p. cn=admin, dc=myldap, dc=com
Hasło: Hasło używane do uwierzytelnienia serwera LDAP
Adres serwera: Adres IP lub URL serwera LDAP
Numer portu serwera: Numer portu serwera LDAP
DN bazy: Pierwsza nazwa DN, która zostanie użyta podczas wyszukiwania w drzewie informacji katalogu DIT podczas
nawiązywania połączenia z serwerem LDAP
SSL/TLS: Opcja pozwalająca wskazać, czy należy użyć połączenia SSL/TLS
"" Po wybraniu dla opcji SSL/TLS ustawienia Użyj zostaje uruchomione połączenie szyfrowane.
–– Użyj niezaufanego certyfikatu: Opcja zezwalającą na użycie certyfikatów pochodzących z niezaufanych źródeł
""
––
––
––
Po ustawieniu typu uwierzytelniania na Kerberos aktywowane jest poniższe menu.
Obszar Kerberos: Dane segmentu Kerberos
Host KDC: KDC Host URL
Port KDC: Numer portu KDC Host
49
Poziom 2.
Poziom 3.
Opis
Ustawienia zaawansowane
LDAP
•• Konfiguracja zapytania LDAP
Konfiguracja zapytania wysłanego do serwera LDAP, z którym nawiązano połączenie.
––
––
––
––
––
––
––
––
UID: Zmiana identyfikatora użytkownika UID używanego na serwerze LDAP.
E-mail: Zmiana adresu E-mail używanego na serwerze LDAP.
Nazwa: Zmiana nazwy użytkownika (wyświetlanej), która jest używana na serwerze LDAP.
Nazwisko: Zmiana nazwiska użytkownika używanego na serwerze LDAP.
Pozycja: Zmiana tytułu używanego na serwerze LDAP.
Nazwa firmy: Zmiana nazwy firmy używanej na serwerze LDAP.
Dział: Zmiana nazwy oddziału używanej na serwerze LDAP.
Używaj zapytań użytkownika: Pobranie z pliku LDAPQuery.txt (rozróżniana wielkość liter) zapisanego na dysku USB
zapytania zdefiniowanego przez użytkownika.
"" Więcej informacji zawiera sekcja „Tworzenie pliku tekstowego do użycia na serwerze LDAP”.
"" Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy nacisnąć przycisk Resetuj.
"" Przy niezgodnym mapowaniu wyniki wyszukiwania nie będą zawierać atrybutów.
Ustawienia sieci serwera
Skonfiguruj połączenie sieciowe z serwerem i powiązane funkcje.
•• Połącz z serwerem : Ta opcja pozwala się połączyć z serwerem MagicInfo.
•• Dostęp do serw. : Zezwolenie lub odmowa dostępu do serwera MagicInfo.
•• Serwer proxy : Umożliwia konfigurowanie połączenia z serwerem proxy i odnośnych funkcji.
50
Tworzenie pliku tekstowego do użycia na serwerze LDAP
Ustawienia konfiguracyjne serwera LDAP to zasadniczo zbiór wielu długich zdań.
(2) Alokacja wartości (VAL) każdego klucza
Aby zapobiec występowaniu błędów pisowni lub w celu przeprowadzenia konfiguracji
wsadowej, podczas konfiguracji serwera LDAP parametr FLIP można pobrać z pliku tekstowego.
User ID: Wprowadzenie identyfikatora użytkownika User ID.
"" Wielkość liter jest rozróżniana, co należy uwzględnić w nazwie pliku wejściowego i jego
zawartości, aby poprawnie przeprowadzić konfigurację.
Server Port Number: Wprowadzenie portu Port serwera LDAP.
•• Format pliku LDAPConnectionConfig.txt
Use Untrusted Certificates: Wprowadzenie wartości opcji Use lub Don't Use.
(1) Przykładowy plik tekstowy
User ID=cn=Manager, dc=example, dc=com
Server Address=123.456.789.012
Server Port Number=12345
Base DN=dc=samsung, dc=example, dc=com
SSL/TLS=Don't Use
Use Untrusted Certificates=Don't Use
Authentication Type=Basic
Kerberos Realm=MYLDAP.COM
Server Address: Wprowadzenie adresu IP lub URL serwera LDAP.
SSL/TLS: Wprowadzenie wartości opcji Use lub Don't Use.
Authentication Type: Wprowadzenie wartości opcji Basic lub Anonymous.
‒‒ Jeżeli zostanie wybrany typ weryfikacji Kerberos, zostaną dodane poniższe trzy
elementy.
Kerberos Realm: Wypełnij pole Kerberos (przykład: MYLDAP.LDAP)
KDC Host: Wprowadź wartość KDC Host URL (przykład: krb1.myldap.com)
KDC Port: Wprowadź wartość KDC Host Port (przykład: 88)
"" W przypadku wyboru typu weryfikacji Kerberos należy użyć oryginalnej wartości
Kerberos User ID jako wartości User ID zamiast wartości User ID w formacie
DN(Distinguished Name). (Przykład: Mirko)
KDC Host=krb1.myldap.com
KDC Port=88
51
•• Format pliku LDAPQuery.txt
(1) Przykładowy plik tekstowy
UID=uid
Email=mail
Name=cn
Last Name=sn
Position=title
Company Name=o
Department=departmentNumber
Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))
(2) Alokacja wartości (VAL) każdego klucza
1) Część mapująca (wszystkie wiersze z wyjątkiem ostatniego)
‒‒Obejmuje wszystkie wiersze z wyjątkiem ostatniego, w następującej kolejności: UID,
E-mail, Nazwa, Nazwisko, Pozycja, Nazwa firmy i Dział.
‒‒Wartości są mapowane w poniższy sposób.
Po lewej stronie znaku "=" znajduje się nazwa widoczna w menu Konfiguracja
zapytania LDAP (również po lewej stronie), mapowana na wartości znajdujące się po
prawej stronie "=" (rzeczywiste atrybuty serwera LDAP).
‒‒Można zmienić wartości atrybutów. Na przykład można zmienić wartości znajdujące
się po prawej stronie, bez zmieniania wartości znajdujących się po lewej stronie.
2) Część Query
‒‒<A> jest słowem kluczowym Keyword używanym podczas wyszukiwania Search.
‒‒Składnia zapytania użytkownika Use Custom Query jest zgodna z regułą tworzenia
zapytania LDAP Query wyłączającego <A>.
Przykładowo uwzględnienie słowa kluczowego <A> w atrybucie mail lub cn może
wyglądać następująco.
Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))
52
System
Poziom 2.
Poziom 3.
Język
Rolki
Opis
Zmiana ustawienia opcji Język.
Automatyczne zapisywanie
Automatyczny zapis wszystkich danych.
Usuń wszystko
Usunięcie z urządzenia wszystkich danych (także zaszyfrowanych).
Interwał dla opcji Usuń
wszystkie
Ustaw interwał resetowania, przy którym wszystkie dane w pamięci wewnętrznej będą regularnie usuwane.
Czas
Skonfiguruj różne ustawienia związane z czasem.
Ustawienie zegara
Ustawianie bieżącej daty i godziny.
DST
Ustawianie czasu letniego.
"" Opcje Data rozpoczęcia, Data zakończenia oraz Przesunięcie czasowe będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji DST wybrano
ustawienie Włączone.
Intelig. zabezpiecz.
Zmień kod PIN
Ochrona wyświetlacza użytkownika oraz podłączonych urządzeń pamięci masowej przed wirusami.
Skanuj
Sprawdzanie wyświetlacza i podłączonych urządzeń pamięci masowej pod kątem wirusów.
Lista izolowanych
Sprawdzanie listy elementów izolowanych, które zawierają wirusy.
Zmień swój 6-cyfrowy osobisty numer identyfikacyjny (PIN).
"" Domyślny numer PIN to 000000.
"" Kod PIN należy zmienić, aby odpowiednio zabezpieczyć urządzenie.
Nazwa urządzenia
Wprowadzanie nazwy urządzenia.
Ta nazwa będzie wyświetlana innym użytkownikom sieci.
Wyjście dźwięku
Wybór głośników dla wyjścia dźwięku.
53
Poziom 2.
Poziom 3.
Dotknij, aby włączyć
Opis
Włączenie lub wyłączenie opcji Tap to Turn On. Umożliwia włączenie ekranu za pomocą dotknięcia.
•• Wyłączone / Włączone
Ustawienia zaawansowane
Konfigurowanie ustawień zaawansowanych, takich jak Blokada USB, Blokada sieci i Usuń wszystkie pliki.
Należy wprowadzić 6 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „000000”.
"" Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
"" Kod PIN należy zmienić, aby odpowiednio zabezpieczyć urządzenie.
Wygaszacz ekranu
Konfigurowanie wygaszacza ekranu. Jako niestandardowego wygaszacza ekranu można użyć wybranego obrazu.
Blokada ekranu
Uruchom blokadę ekranu.
"" Naciśnij i przytrzymaj ekran, aby zwolnić funkcję Blokada ekranu.
Blokada USB
Konfiguracja funkcji Blokada USB. Po konfiguracji urządzenie uruchomi się ponownie w celu wprowadzenia zmian.
•• Wyłączone / Tylko do odczytu / Wszystkie włączone
Blokada sieci
Konfiguracja funkcji Blokada sieci.
Aut. wył. zasil.
Wybór czasu, po jakim nastąpi wyłączenie wyświetlacza w przypadku braku interakcji użytkownika.
Zdalne wstrzymywanie
Włączenie lub wyłączenie opcji Zdalne wstrzymywanie. Po aktywowaniu tej funkcji połączenie sieciowe będzie
podtrzymywane, gdy produkt będzie wyłączony.
Przechwytywanie PIP
Włącz lub wyłącz przechwytywanie PIP.
"" Treść HDCP nie jest wyświetlana na ekranie, jeśli dla opcji Przechwytywanie PIP wybrane jest ustawienie Włączone.
Ustawianie źródła podczas
włączania
Ustawienie domyślnego źródła podczas włączania zasilania. Ustawienie tej opcji powoduje, że po włączeniu komputera
włączana jest lista albo źródło.
Autoprzełączanie źródła
Ustawienie funkcji Autoprzełączanie źródła. Po aktywowaniu tej funkcji nowo podłączane źródła są wyświetlane automatycznie.
Domyślny rozmiar ekranu PIP
Ustaw domyślny rozmiar ekranu PIP.
•• Pełny ekran / Częściowy ekran
54
Poziom 2.
Poziom 3.
Opis
Ustawienia zaawansowane
Klonuj produkt
Eksportuje ustawienia urządzenia lub importuje je z innych urządzeń.
Diagnostyka
Uruchom diagnostykę na poczcie e-mail, LDAP lub serwerze druku. Aby uruchomić diagnostykę, urządzenie pamięci masowej
USB musi być podłączone.
"" Istnieje możliwość pobrania na urządzenie USB szczegółowego raportu autodiagnostycznego zawierającego informacje na
temat wiadomości e-mail, katalogu LDAP i serwerów wydruków oraz inne informacje zapisane w produkcie.
Rozpocznij konfigurację
Wykonaj początkowe kroki konfiguracji jak przy pierwszym uruchomieniu tego produktu.
55
Obraz
Poziom 2.
Poziom 3.
Opis
Podświetlenie
Dostosowanie jasności podświetlenia do własnych preferencji. Ustawienie wartości 100 daje najmocniejsze podświetlenie.
Temperat. barwowa
Regulacja temperatury barwowej. Jednoczesny wzrost wartości i temperatury zwiększa również współczynnik odwzorowania
koloru niebieskiego.
(Zakres: 2800K - 16000K)
Balans bieli
Wzm. C / Wzm. Z / Wzm. N / Przes. C /
Przes. Z / Przes. N / Resetuj
Rozszerzenie sygnału wejściowego
Dostosuj temperaturę barwową obrazu, aby białe elementy wydawały się jaśniejsze.
Rozszerza zakres sygnału wejściowego dla połączeń HDMI.
"" Obsługiwane są rozdzielczości do 3840 x 2160 @ 60 Hz, gdy dla rozszerzenia Rozszerzenie sygnału wejściowego wybrane jest ustawienie Włączone.
Obsługiwane są rozdzielczości do 3840 x 2160 @ 30 Hz, gdy dla rozszerzenia Rozszerzenie sygnału wejściowego wybrane jest ustawienie Wył..
Obsługiwane rozdzielczości sygnałów wejściowych UHD
Należy zapoznać się z obsługiwanymi częstotliwościami sygnałów wejściowych UHD.
•• Rozdzielczość: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
Jeśli opcja Rozszerzenie sygnału wejściowego jest ustawiona na wartość Wył.
Liczba klatek na
sekundę (kl./s)
Głębia kolorów/próbkowanie chrominancji
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50/60
8 bitów
-
-
-
O
Jeśli opcja Rozszerzenie sygnału wejściowego jest ustawiona na wartość Włączone
Liczba klatek na
sekundę (kl./s)
Głębia kolorów/próbkowanie chrominancji
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50/60
8 bitów
O
O
O
O
10 bitów
-
-
O
O
12 bitów
-
-
O
O
56
Poziom 2.
Poziom czerni HDMI
Poziom 3.
Opis
Dostosowanie poziomu czerni w celu zoptymalizowania jasności i kontrastu obrazu HDMI.
"" Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy produkt jest połączony z komputerem za pomocą kabla HDMI i gdy okno źródła
jest włączone.
Resetowanie obrazu
Przywracanie ustawień fabrycznych obrazu.
57
Pomoc techn.
Poziom 2.
Poziom 3.
Aktualizacja oprogramowania
Opis
Aktualizacja oprogramowania urządzenia.
Aktualizuj teraz
Aktualizacja oprogramowania po uprzednim pobraniu plików aktualizacyjnych.
–– Aktualizacja online
"" Wymaga połączenia internetowego.
–– Aktualizacja przez podłączenie do urządzenia USB
Po pobraniu pliku aktualizacji ze strony internetowej firmy Samsung i zapisaniu go na urządzeniu USB podłączyć
urządzenie USB do produktu, który ma zostać zaktualizowany.
"" Upewnij się, że plik został zapisany w folderze najwyższego poziomu.
•• Obecna wersja: wersja oprogramowania obecnie zainstalowana w produkcie.
Aktualizacja automatyczna
Automatycznie rozpocznij aktualizacje oprogramowania, gdy telewizor jest wyłączony.
"" Wymaga połączenia internetowego.
Kontakt z firmą Samsung
Informacje kontaktowe potrzebne do uzyskania pomocy dotyczącej urządzenia.
"" Przejść do polecenia Kontakt z firmą Samsung i znaleźć parametry Kod modelu i Wersja oprogramowania właściwe dla
produktu.
Zeruj wszystko
Ta funkcja inicjalizuje ustawienia wszystkich elementów w całym menu.
58
Rozdział 07
Instrukcja rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie problemów
"" Przed skontaktowaniem się z
Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung należy przetestować
produkt zgodnie z poniższą
instrukcją. Jeżeli problem nadal
występuje, należy skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
"" Jeżeli urządzenie nie włącza/
wyłącza się, gdy użytkownik
naciska przyciski albo korzysta z
czujnika ruchu, można je włączyć/
wyłączyć za pomocą pilota firmy
Samsung lub aplikacji do zdalnego
sterowania firmy Samsung.
Problem z oknem źródłowym (HDMI)
W przypadku podłączenia komputera do produktu za
Nie ma to związku z działaniem produktu.
pomocą kabla HDMI po czterech stronach ekranu widoczne
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując
są puste paski.
rozmiar ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj
sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem
karty graficznej lub komputera.)
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest
rozmazany.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione w
zakresie zgodnym z urządzeniem. Następnie odpowiednio zmienić ustawienia ekranu w oparciu
o treść rozdziału „Wstępnie ustawione tryby pracy”.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
59
Problem z oknem źródłowym (HDMI)
Kolor biały nie jest do końca biały.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli.
Produkt wyłącza się automatycznie.
Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda
sieciowego.
Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.
Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku
dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania
filmów akcji.
Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu.
Nie oznacza to, że produkt jest wadliwy.
Obecność urządzenia przenośnego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz
cyfrowych może zakłócać ich pracę.
Nietypowa jasność i kolor.
Wybierz opcje � → USTAWIENIA → Pomoc techn. → Zeruj wszystko z menu, aby zresetować
ekran.
Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje
zatrzymanie obrazu.
Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż zalecana
lub gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera
na zalecaną.
Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.
Jeżeli w oknie źródła ustawiony jest tryb pełnoekranowy, gdy produkt znajduje się w orientacji
pionowej, w górnej i dolnej części ekranu wyświetlany jest czarny pasek.
Należy zmienić orientację na poziomą, a następnie przestawić okno źródła na tryb
pełnoekranowy.
60
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy
ustawić odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Jeśli kabel HDMI jest podłączony, sprawdź ustawienia wyjścia audio komputera.
W przypadku korzystania z urządzenia źródłowego
•• Sprawdź ustawienia wyjścia audio urządzenia źródłowego.
(Na przykład jeżeli monitor jest podłączony do gniazda HDMI, należy zmienić ustawienia
audio urządzenia wyjściowego wideo na HDMI).
Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom urządzenie.
Z głośników słychać zakłócenia.
Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.
Po wyciszeniu głośności słychać dźwięk.
Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.
Zmiana lub wyciszenie głośności produktu nie wpływa na ustawienia wzmacniacza
zewnętrznego (dekodera).
61
Problemy związane z obsługą dotykową
Ikony reagują na dotyk, ale rysunki nie.
Należy używać pióra przeznaczonego do tego urządzenia.
Funkcja sterowania dotykowego nie działa, gdy używane
jest połączenie HDMI.
Sprawdź, czy port TOUCH OUT na produkcie jest podłączony do komputera za pomocą kabla
USB.
•• HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 → TOUCH OUT z tyłu produktu
•• HDMI IN 3 → TOUCH OUT na półce
Używam dwóch piór, ale nie działają prawidłowo.
Upewnij się, że pomiędzy dwoma piórami zachowana jest wystarczająca odległość w punkcie
multi-touch.
Polecenia dotykowe nie działają, reakcje są spowolnione
itd.
Upewnij się, że na powierzchni ekranu nie ma żadnych substancji obcych.
Sprawdź, czy ekran nie jest uszkodzony.
Upewnij się, że produkt nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
62
Inne problemy
Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.
Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.
Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.
Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.
Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się
komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.”.
Komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.” wyświetla się w przypadku, gdy
rozdzielczość źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość produktu.
Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na rozdzielczość obsługiwaną
przez wyświetlacz.
Po podłączeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie słychać
dźwięku.
Kable DVI nie przesyłają danych dźwiękowych.
Funkcja Poziom czerni HDMI nie działa prawidłowo w
przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.
Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy sygnałem HDMI urządzenia zewnętrznego jest sygnał
wyjściowy RGB.
W trybie HDMI nie słychać dźwięku.
Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny. Może
do tego dojść w przypadku podłączenia do produktu urządzenia obsługującego wyłącznie
starszą wersję interfejsu HDMI.
63
Rozdział 08
Dane techniczne
Ogólne
"" Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania
pojedynczej linii od lewej do
prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność
liczby cyklów poziomych stanowi
wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w
kHz.
"" Częstotliwość odświeżania
pionowego
Aby wygenerować obraz widoczny
dla ludzkiego oka, produkt wyświetla
ten sam obraz wiele razy na sekundę
(w sposób podobny do działania
migającej lampy jarzeniowej).
Ilość wyświetleń pojedynczego
obrazu na sekundę to częstotliwość
pionowa lub inaczej częstotliwość
odświeżania. Częstotliwość pionową
mierzy się w Hz.
Nazwa modelu
Panel
Synchronizacja
Rozdzielczość
WM55R
WM65R
Wymiary
Kategoria 55 (54,6 cali / 138,7 cm)
Kategoria 65 (64,5 cali / 163,9 cm)
Obszar wyświetlania
1209,6 mm (poziomo) x 680,4 mm (pionowo)
1428,48 mm (poziomo) x 803,52 mm (pionowo)
Częstotliwość pozioma
30 - 90 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
24 - 75 Hz
Rozdzielczość optymalna
3840 x 2160
Rozdzielczość maksymalna
Zasilanie
AC100-240V~ 50/60Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może
się ono różnić w zależności od kraju.
Środowisko
pracy
Obsługa urządzenia
Temperatura : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* W przypadku instalacji obudowy temperatura wewnętrzna nie może przekraczać 40 °C.
Wilgotność : 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Wilgotność : 5–95%, bez kondensacji
* Dotyczy produktu w nieotwartym opakowaniu.
64
"" W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie
ma to wpływu na wydajność produktu.
"" W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu.
W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie
optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
"" Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
65
Zaprogramowane tryby synchronizacji
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów
standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeżeli sygnały wysyłane z komputera różnią
się od sygnałów w trybie standardowym, obraz się nie wyświetli. W takim przypadku należy
zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
Częstotliwość
taktowania
pikseli
Polaryzacja
synchronizacji
Gniazdo
(MHz)
(pozioma/
pionowa)
(Hz)
HDMI IN
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
O
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
O
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
O
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
O
VESA CVT, 3840 x 2160RB
110,500
49,977
442,000
+/-
-
VESA CVT, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
O
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
O
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
O
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
O
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
O
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
O
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
O
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
O
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
O
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
O
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
O
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
O
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
O
VESA DMT, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
O
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
Częstotliwość
taktowania
pikseli
Polaryzacja
synchronizacji
Gniazdo
(Hz)
(MHz)
(pozioma/
pionowa)
HDMI IN
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
O
VESA DMT, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
O
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
O
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
VESA DMT, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
O
CTA-861, 720(1440) x 576i
15,625
50,000
27,000
-/-
O
CTA-861, 720(1440) x 480i
15,734
59,940
27,000
-/-
O
CTA-861, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
-/-
O
CTA-861, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
-/-
O
CTA-861, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
+/+
O
CTA-861, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
CTA-861, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
O
CTA-861, 4096 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
O
66
Rozdział 09
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
"" W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji
klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych
okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez
konieczności demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z
Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub
nieprawidłowej naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów
sprzedawanych oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez
zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung
Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
Pozostałe okoliczności
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego
lokalu.
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru,
trzęsienia ziemi, powodzi itd.)
•• Udzielenie klientowi instruktażu obsługi produktów innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź
zbędnych przedmiotów.
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
"" W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego
produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią
Instrukcji użytkownika.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w
systemie zakupów domowych albo przez Internet.
67
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Co to jest wypalenie powidoku?
Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu. Normalna praca
oznacza stale zmieniający się obraz. Jeżeli panel wyświetla ten sam obraz przez dłuższy
czas, może dojść do niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w pikselach ekranu
ciekłokrystalicznego.
Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran
ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać
na ekranie kiedy zmieni się wyświetlany obraz.
Informacja ta ma na celu ustrzeżenie przed wypaleniem powidoku. Wyświetlanie tego
samego obrazu przez dłuższy czas może powodować wypalenie powidoku.
Licencja
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source
jest dostępna poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest
wyłącznie w języku angielskim.
Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub przesłać wiadomość e-mail
na adres [email protected].
Zalecane działania prewencyjne
Wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas może powodować wypalenie powidoku
lub powstanie smug. Jeśli produkt jest nieużywany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć,
uruchomić tryb oszczędzania energii lub uruchomić ruchomy wygaszacz ekranu.
68

advertisement

Key Features

  • Draw, write & inspire new ideas with a smooth and familiar passive pen
  • Create a masterpiece on brush mode
  • Write on any background on any background source
  • Flexible image editing with selection tool and merge to roll

Related manuals

advertisement