Samsung QM55H Instrukcja obsługi

Add to My manuals
146 Pages

advertisement

Samsung QM55H Instrukcja obsługi | Manualzz
Instrukcja obsługi
DBJ (DB43J DB49J)
QBH (QB65H QB75H)
QHH (QH55H QH65H)
QMH (QM49H QM55H QM65H)
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego specyfikacja może bez wcześniejszego
powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
Zaleca się, aby nie korzystać z modeli DBJ, QBH, QHH dłużej niż 16 godzin dziennie.
W przypadku używania produktu przez czas dłuższy niż 16 godzin dziennie gwarancja może stracić
ważność.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Copyright
6
Zasady bezpieczeństwa
Czyszczenie
Przechowywanie
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
7
7
8
8
9
11
(VESA)
29
Pilot (RS232C)
Połączenie kablowe
Podłączanie
Kody sterujące
30
30
33
34
Sprawdzanie zawartości
Elementy
14
14
Części
Panel sterowania
Widok z tyłu
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Pilot
15
15
19
22
23
Przed zainstalowaniem produktu (podręcznik
instalacji)
25
Kąt odchylenia i obrotu
25
Wentylacja
25
Montaż mocowania ściennego
27
Przygotowanie do montażu mocowania
ściennego
28
Montaż mocowania ściennego
28
Dane techniczne zestawu do montażu ściennego
52
52
53
54
Korzystanie z programu MDC
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
Przygotowania
Zmiana źródła sygnału
Źródło
Web Browser
Zdalny obszar roboczy
42
42
Łączenie z komputerem PC
42
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
42
Podłączanie za pomocą kabla DP
43
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy) 43
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
44
Podłączanie do monitora zewnętrznego
45
Łączenie z urządzeniem wideo
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
46
46
47
Podłączanie do systemu audio
47
Podłączanie kabla zasilającego
48
Montaż skrzynki sieciowej (sprzedawana
oddzielnie)
49
Podłączanie skrzynki sieciowej (sprzedawane
oddzielnie)
50
MagicInfo
50
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
Instalacja
Dezinstalacja
55
55
55
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Połączenie RS-232C (szeregowa transmisja
danych)
Połączenie Ethernet
56
56
57
Funkcja Odtwarzacz
Odtwarzacz
Wyświetlanie zawartości
Gdy zawartość jest odtwarzana
Dostępne menu
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarzacz
59
59
60
60
Harmonogram
66
Klonuj produkt
67
Ustawienia ID
Identyfikator urządzenia
68
68
61
2
Spis treści
Autom. ustaw. ID urządz.
Połącz. kablowe z PC
68
68
Ściana wideo
Ściana wideo
Horizontal x Vertical
Położenie obrazu
Format
69
69
69
70
70
Stan sieci
71
Tryb obrazu
72
Czasomierz wł./wyłącz.
Włącznik czasowy
Wyłącznik czasowy
Zarządzanie świętami
73
73
74
74
Pasek informacyjny
75
Otwieranie adresu URL
76
Ustawienia otwierania adresu URL
77
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez
serwer
78
Ustawianie bieżącej godziny
79
Regulacja ekranu
Tryb obrazu
80
Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość /
81
Kolor / Odcień (Z/C)
Temperat. barwowa
82
Balans bieli
2-punktowo
Ustawienia 20-punktowe
83
83
83
Gamma
HLG / ST.2084 / BT.1886
84
84
Wartość skalibrowana
84
Ustawienia zaawansowane
Contrast Enhancer
Tonacja czerni
Odcień skóry
Tylko tryb RGB
Ustawienia przestrzeni kolorów
HDMI UHD Color
Oświetl. dynamiczne
Tryb HDR+
85
85
85
85
85
86
86
86
86
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Czysty obraz cyfrowy
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Ustawienia Auto Motion Plus
Local Dimming
Dynamiczne podświetlenie
Wyświetlacz ekranowy
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Orientacja zawartości źródłowej
Proporcje obrazu
93
93
93
93
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
Ochr. przed wypalan.
94
94
94
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Wiadom. o braku sygnału
Wiadomość MDC
Wiadomość dotycząca stanu pobierania
97
97
97
97
97
Język
98
87
87
87
88
88
89
89
90
Resetuj wyświetlacz ekr.
98
Ustawienia rozmiaru obrazu
Rozmiar obrazu
Dopasuj do ekr.
Powiększenie i pozycja
91
91
91
91
Resetowanie obrazu
92
Ustawienia dźwięku
Tryb dźwięku
99
Balans
100
Korektor
100
Dźwięk HDMI
100
Dźwięk połączenia wideo
100
Wyjście dźwięku
101
Głośność automatyczna
101
3
Spis treści
Zeruj dźwięk
101
Sieć
System
Dostępność
Wysoki kontrast
Powiększ
109
109
109
Stan sieci
102
Rozpocznij konfigurację
110
Otwórz Ustawienia sieci
Typ sieci
Ustawienia sieci (przewodowej)
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
Użyj WPS
102
102
103
105
107
Sterowanie dotykiem
Sterowanie dotykiem
Blokada menu admin.
110
110
110
IPv6
107
Stan IPv6
107
Czas
Ustawienie zegara
Ustawienia NTP
DST
Opóźnienie włączenia
111
111
111
111
111
Ustawienia sieci serwera
Połącz z serwerem
Tryb MagicInfo
Dostęp do serw.
Tryb FTP
Serwer proxy
108
108
108
108
108
108
Autoprzełączanie źródła
Autoprzełączanie źródła
Przywracanie źródła gł.
Źródło główne
Źródło pomocnicze
112
112
112
112
112
Nazwa urządzenia
108
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Zasilanie modułu PC
Maks. oszcz. en.
Ster. trybem gotowości
Sieć w trybie czuwania
Przycisk zasilania
113
113
113
113
114
114
114
Rozwiązanie Eco
Tryb oszczędzania energii
Czujnik Eco
115
115
115
Harmonogram lampy ekranu
Tr. got. br. sygn.
Aut. wył. zasil.
116
116
116
Sterowanie temperaturą
117
Menedżer urządzeń zewnętrznych
Menedżer klawiatury
Menedżer podłączania urządzeń
118
118
118
Odtwarzaj przez
119
Zmień kod PIN
119
Zabezpieczenia
Blokada bezpieczeństwa włączona
Blokada przycisków
Blok. autom. odtw. z USB
Blokada połączenia mobilnego
Zarządzanie zdalne
Zabezpieczony protokół
Port sieci
Port USB
120
120
120
120
121
121
121
121
121
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Hot Plug HDMI
Własne logo
Tryb gry
Wyczyść pamięć
Nieregularna ściana wideo
122
122
122
124
124
125
125
125
Resetuj system
126
4
Spis treści
Pomoc techniczna
Dane techniczne
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizuj teraz
Aktualizacja autom.
127
127
127
Kontakt z firmą Samsung
127
Zeruj wszystko
127
Ogólne
136
Zaprogramowane tryby synchronizacji
138
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
143
Okoliczności inne niż defekt produktu
143
Uszkodzenie produktu powstałe z winy
klienta
143
Pozostałe okoliczności
143
Instrukcja rozwiązywania
problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
128
128
128
129
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Co to jest wypalenie powidoku?
Zalecane działania prewencyjne
144
144
144
Licencja
145
Pytania i odpowiedzi
135
Terminologia
146
5
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Copyright
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© 2017 Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki Microsoft, Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards Association.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.
•• Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
–– (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
–– (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
•• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub
przed wizytą technika.
6
Zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Czyszczenie
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne
zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od
tych na obrazach.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.
1
Wyłączyć produkt i komputer.
2
Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi
Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
rękami. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
Do wycierania produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej
szmatki.
•• Nie używać detergentów zawierających alkohole,
rozpuszczalniki albo środki powierzchniowo czynne.
!
•• Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani
detergentem.
4
Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a
następnie starannie ją wycisnąć.
5
Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu
czyszczenia.
6
Włączyć produkt i komputer.
7
Przechowywanie
Ze względu na charakterystykę produktów o wysokim połysku, używanie ultradźwiękowych
nawilżaczy UV może spowodować powstanie białych plam na produkcie.
――Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko
izolowane urządzenia typu 1).
•• Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
!
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie
przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
Klienta firmy Samsung (usługa płatna).
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
•• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od
tych na obrazach.
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł
ciepła.
Ostrzeżenie
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej
wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.
Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za
pomocą suchej szmatki.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
!
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
!
8
Instalacja
Uwaga
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia
prądem.
Ostrzeżenie
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani
papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do
produktu przez firmę Samsung. Nie stosować przewodu zasilającego
do innych produktów.
!
Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do
którego podłączony jest przewód zasilający.
•• Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować
obrażeniami ciała.
!
•• W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód
zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.
!
•• Można stosować tylko zatwierdzone szafki.
Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład
na półkach na książki czy ciasnych szafkach.
•• Należy pamiętać, że za pomocą przycisku zasilania na pilocie nie
można całkowicie odciąć zasilania produktu.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za
wtyczkę.
Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby
zapewnić wentylację.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
!
!
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem
dzieci.
•• Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
!
9
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach
(niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).
Uwaga
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować
obrażenia ciała.
•• Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może
spowodować jego uszkodzenie lub pożar.
Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na
kurz, wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Może dojść do uszkodzenia ekranu.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła
słonecznego, wysokiej temperatury ani na wpływ gorących
przedmiotów, na przykład pieców.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna
krawędź przedniej części produktu nie wystaje.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować
obrażenia ciała.
•• Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub
pożaru.
•• Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach
odpowiednich rozmiarów.
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
•• Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
Produkt należy ustawiać starannie.
•• Ponieważ część przednia produktu jest ciężka, stawiać go na
płaskiej i stabilnej powierzchni.
Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować
produkt. Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu
kuchennego.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
SAMSUNG
!
Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ
wielu drobnych cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych
temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie
produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie
wpłynąć na jego wydajność.
•• Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się
koniecznie skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
10
Działanie
Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi
interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).
•• Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze,
mogłoby dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu,
a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
Ostrzeżenie
Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie
rozbierać, nie naprawiać ani nie modyfikować produktu samodzielnie.
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i
odłączyć przewód zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.
Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem.
!
!
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach
spalenizny albo dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny
kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie
na niego.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda
elektrycznego. Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
•• Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u
dzieci.
•• Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
!
W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy
wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający.
Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
•• Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub
porażeniem prądem.
GAS
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający
albo inny kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
11
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych
substancji w pobliżu produktu.
Uwaga
•• Może dojść do wybuchu lub pożaru.
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas
może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
!
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy
aktywować tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu z
ruchomymi obrazami.
!
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
-_100
Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/
wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek
do włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji
do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.),
odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
•• Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować
pożarem, porażeniem prądem lub upływem prądu.
!
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i
częstotliwości.
•• Może dojść do pogorszenia wzroku.
!
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za
stojak.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz,
garnków, butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować
obrażenia ciała.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji
do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód
zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może
spowodować pogorszenie wzroku.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
12
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który
powinien trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
Należy uważać, aby dziecko nie włożyło do buzi baterii wyjętych z
pilota zdalnego sterowania. Baterie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
•• Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
•• Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem.
!
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu,
ponieważ może być gorący.
Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).
!
Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na
to, aby nie stosować nowych i używanych baterii jednocześnie.
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w
wyniku wycieku elektrolitu.
!
Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość
stojaka.
Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają
specjalnej utylizacji. Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii
oraz akumulatorów procesowi specjalnej utylizacji.
•• Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
!
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
baterii, a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w
wyniku wycieku elektrolitu.
•• Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego
upadek i obrażenia ciała.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
!
•• Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji
lub do sklepu sprzedającego baterie lub akumulatory tego
samego typu.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy
ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności.
•• Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie
słuchu.
13
Rozdział 02
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
Elementy
–– Jeżeli brakuje jakichkolwiek
elementów, skontaktuj się ze
sprzedawcą produktu.
–– Wygląd rzeczywistych elementów
może się różnić od elementów
pokazanych na rysunkach.
Skrócona instrukcja konfiguracji
–– Podstawa nie jest dołączona do
produktu. Aby zamontować stojak,
można go zakupić osobno.
–– Można użyć adaptera RS232C w celu
podłączenia do innego monitora za
pośrednictwem 9-stykowego kabla
D-SUB typu RS232C.
Baterie
(Dostępna w zależności od kraju)
Adapter uchwytu ściennego (4 EA)
(Obsługiwane modele: QHH)
Karta gwarancyjna
(Dostępna w zależności od kraju)
Pilot
Instrukcja montażu
Adapter RS232C (IN)
Kabel zasilający
Osłona złączy
(Obsługiwane modele: QHH)
UCHWYT NA PRZEWODY (3 EA)
(Obsługiwane modele: QBH,
QH65H)
14
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
Części
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Części
Panel sterowania
DBJ
Element dystansowy z
logo
QHH
Głośnik
Opis
Nie ciągnąć z nadmierną siłą za element dystansowy opatrzony logo. Logo może zostać
rozerwane lub odłamane.
――Obsługiwane modele: QB65H, QMH
Aby skorzystać z funkcji, należy nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania
skierowanym na dolną część przodu urządzenia. Czujnik zdalnego sterowania znajduje
się w dolnej części urządzenia.
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do
Głośnik
korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
QB65H / QMH
Czujnik pilota
Aby skorzystać z pilota/czujnika eco, upewnij się, że
suwakowy przycisk panelu wystaje od dołu produktu.
――Obsługiwane modele: QB65H, QHH, QMH
Czujnik pilota &
Przycisk panelu
Głośnik
QB65H / QHH / QMH
Przycisk panelu
Aby skorzystać z przycisku panelu, upewnij się, że suwakowy
przycisk panelu nie wystaje od dołu produktu.
――Obsługiwane modele: QB65H, QHH, QMH
Element dystansowy z logo
Czujnik pilota &
Przycisk panelu
Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30° od lewej lub prawej strony.
――Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
――Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
――W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.
15
――Przycisk panelu znajduje się u dołu po prawej stronie w przedniej części
urządzenia.
Przyciski
Opis
――Naciśnięcie przycisku P w bloku przycisków panelu, gdy urządzenie
jest włączone spowoduje wyświetlenie menu sterowania.
Wyłączanie urządzenia.
Wyłącz
Menu sterowania
Gdy wyświetlony jest ekran menu sterowania należy krótko nacisnąć przycisk
panelu, aby przenieść kursor do opcji Wyłącz , a następnie nacisnąć i
przytrzymać przycisk panelu, aby wyłączyć urządzenie.
Wybór podłączonego źródła sygnału.
Źródło
Gdy wyświetlony jest ekran menu sterowania należy krótko nacisnąć przycisk
panelu, aby przenieść kursor do opcji Źródło , a następnie nacisnąć i
przytrzymać przycisk panelu, aby wyświetlić ekran źródła sygnału.
Gdy wyświetlony jest ekran źródła sygnału, nacisnąć i przytrzymać przycisk
panelu, aby przełączyć na wybrane źródło sygnału.
Wyłącz
Źródło
――Przycisku panelu można używać tylko do obsługi opcji Wyłącz i Źródło.
――Aby wyjść z ekranu menu sterowania, należy odczekać co najmniej 3 sekundy bez naciskania przycisku panelu.
Naciśnij: Przenieś
Naciśnij i trzymaj: Wybierz
16
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie
Panel sterowania
prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
QB75H
Części
Opis
Włączenie urządzenia.
Naciśnięcie przycisku , gdy urządzenie jest włączone spowoduje wyświetlenie menu
sterowania.
――Aby wyjść z menu ekranowego, należy nacisnąć przycisk panelu i przytrzymać go
przez przynajmniej jedną sekundę.
Wybór wyższej lub niższej opcji menu. Te przyciski umożliwiają również zmianę
wartości opcji.
Głośnik
Przycisk panelu
Wybór opcji menu po lewej lub prawej stronie.
――Gdy menu sterowania nie jest wyświetlane, naciśnięcie prawego lub lewego
przycisku panelu umożliwia dostosowanie głośności.
Element dystansowy z
logo
Element dystansowy z logo
Czujnik pilota
Czujnik pilota
Nie ciągnąć z nadmierną siłą za element dystansowy opatrzony logo. Logo może zostać
rozerwane lub odłamane.
Aby skorzystać z funkcji, należy nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania
skierowanym na dolną część przodu urządzenia. Czujnik zdalnego sterowania znajduje
się w dolnej części urządzenia.
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do
korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30° od lewej lub prawej strony.
――Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
――Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
――W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.
17
――Naciśnięcie przycisku
w bloku przycisków panelu, gdy urządzenie
jest włączone spowoduje wyświetlenie menu sterowania.
Przyciski
Opis
Wyświetlanie menu Odtwarzacz.
Menu sterowania
Strona główna
Nacisnąć górny przycisk panelu, aby wybrać opcję Strona główna
sterowania.
z menu
Wyświetlenie menu ekranowego.
Ustawienia
Strona główna
Nacisnąć lewy przycisk panelu, aby wybrać opcję Ustawienia
z menu
sterowania. Wyświetli się ekranowe menu sterowania. Nacisnąć prawy przycisk
panelu, aby wybrać odpowiednie menu. Naciśnięcie górnego, dolnego, lewego
lub prawego przycisku panelu umożliwia wybór opcji menu podrzędnego. Aby
zmienić ustawienia, należy wybrać odpowiednie menu, a następnie nacisnąć
przycisk panelu.
Wyłączanie urządzenia.
Ustawienia
Wróć
Źródło
Wyłącz
Nacisnąć dolny przycisk panelu, aby wybrać opcję Wyłącz
Następnie należy nacisnąć przycisk panelu.
z menu sterowania.
Wybór podłączonego źródła sygnału.
Wyłącz
Źródło
Wróć
z menu sterowania.
Nacisnąć prawy przycisk panelu, aby wybrać opcję Źródło
Po wyświetleniu listy źródeł sygnału należy nacisnąć lewy lub prawy przycisk
panelu, aby wybrać odpowiednie źródło sygnału. Następnie należy nacisnąć
przycisk panelu.
Wychodzenie z menu sterowania.
18
Widok z tyłu
Gniazdo
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu
RS232C OUT
polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
QHH
Opis
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
RS232C IN
RJ45
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN. (10/100 Mbps)
――Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana).
DP IN
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
HDMI 1 (ARC)
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla
HDMI-DVI.
HDMI 2
USB ¨(5V 0.5A)
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
――Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do
0,5 A. W przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą
nie działać.
USB ¨(5V 1A)
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
――Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do
1,0 A. W przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą
nie działać.
19
Widok z tyłu
Gniazdo
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu
USB 1 ¨(1.0A)
polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
QBH
QMH
Opis
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
――Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do
1,0 A. W przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą
nie działać.
RJ45
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN. (10/100 Mbps)
――Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana).
RS232C IN
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI lub kabla HDMI/
DVI.
MAGICINFO IN: Aby móc używać funkcji MagicInfo, należy podłączyć kabel DP-DVI.
HDMI IN 1 (ARC)
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla
HDMI-DVI.
HDMI IN 2
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DP IN
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
Do podłączenia do innego produktu za pomocą kabla HDMI.
USB 2(0.5A)
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
――Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do
0,5 A. W przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą
nie działać.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Odbiór dźwięku z urządzenia wejściowego za pomocą kabla audio.
AUDIO OUT
Przesyłanie dźwięku do urządzenia audio za pomocą kabla wideo.
IR IN
Do zasilania zewnętrznej płyty czujnika lub odbioru sygnału czujnika światła.
RS232C OUT
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
20
Widok z tyłu
Gniazdo
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu
USB 1 ¨(1.0A)
polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
DBJ
Opis
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
――Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały o natężeniu do
1,0 A. W przypadku wyższej wartości natężenia prądu porty USB mogą
nie działać.
HDMI IN 1 (ARC)
HDMI IN 2
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla
HDMI-DVI.
DVI/MAGICINFO IN
DVI : Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI lub kabla
HDMI/DVI.
MAGICINFO IN: Aby móc używać funkcji MagicInfo, należy podłączyć kabel DPDVI.
RS232C IN
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
RS232C OUT
RJ45
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN. (10/100 Mbps)
――Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana).
DVI/HDMI/AUDIO IN
Odbiór dźwięku z urządzenia wejściowego za pomocą kabla audio.
AUDIO OUT
Przesyłanie dźwięku do urządzenia audio za pomocą kabla wideo.
21
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w
miejscach publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe
informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej
do tego urządzenia.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od
tych na obrazach.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
QBH / QHH / QMH
DBJ
DBJ
1
Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3
Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4
Zamknij urządzenie blokujące.
–– Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
–– Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji
użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
–– Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
22
Pilot
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie
tych urządzeń.
――Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez urządzenie.
POWER
OFF
Włączenie urządzenia.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Ustaw głośność dźwięku.
Zmiana źródła sygnału.
Wyświetlanie lub ukrywanie menu ekranowego
albo powrót do poprzedniego menu.
2
5
8
SYMBOL
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Przyciski numeryczne
Wprowadzić hasło w menu ekranowym.
9
–– Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
CH LIST
Wycisz dźwięk.
Wyłączanie funkcji wyciszenia: Naciśnij
przycisk MUTE ponownie lub przycisk
regulacji głośności (+ VOL -).
MUTE
VOL
Wyłączanie urządzenia.
CH
MagicInfo
Player I
DBJ / QBH / QMH: Ten przycisk skrótu
umożliwia bezpośredni dostęp do aplikacji
MagicInfo. Przycisk skrótu jest dostępny po
podłączeniu modułu sieciowego.
Przycisk Odtwarzacz.
23
Szybki wybór często używanych funkcji.
TOOLS
INFO
Wyświetlanie informacji na temat obecnego
źródła sygnału.
Przechodzenie do górnego, dolnego, lewego
lub prawego menu albo zmiana ustawień.
Potwierdzanie wyboru menu.
Powrót do poprzedniego menu.
Włącza bądź wyłącza funkcję blokady
bezpieczeństwa.
Jeśli za pomocą funkcji Ściana wideo połączono
wiele produktów, należy nacisnąć przycisk
SET i za pomocą przycisków numerycznych
wprowadzić identyfikator produktu.
Obsługa produktu za pomocą pilota.
Anulowanie wartości ustawionej za pomocą
przycisku SET i obsługa wszystkich połączonych
produktów za pomocą pilota.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Wychodzenie z bieżącego menu.
DBJ: Wybrać podłączone źródło sygnału
spośród opcji DVI, HDMI 1 i HDMI 2.
QHH: Wybrać podłączone źródło sygnału
spośród opcji HDMI 1, HDMI 2 i DisplayPort.
QBH / QMH: Wybrać podłączone źródło
sygnału spośród opcji DVI, HDMI 1, HDMI 2 i
DisplayPort.
–– Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
–– W przypadku dłuższej przerwy w
używaniu pilota należy wyjąć z niego
baterie.
Aby włożyć baterie do pilota
24
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy w sposób bezpieczny przymocować do podłogi lub ściany, zgodnie z
instrukcją instalacji.
•• Montaż na ścianie powinna przeprowadzić autoryzowana firma instalacyjna.
•• W przeciwnym wypadku urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała.
•• W przypadku montażu naściennego należy użyć zestawu do instalacji naściennej opisanego w specyfikacji.
15°
Kąt odchylenia i obrotu
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Produkt można odchylić maksymalnie o 15° od pionowej powierzchni ściany.
•• Aby korzystać z urządzenia w pozycji pionowej (portretowej), należy obrócić je w prawo, tak aby dioda LED była
zwrócona w dół.
――Nie montować tego modelu na suficie, w podłodze lub stole.
Wentylacja
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
A
Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie
A Minimalnie 40 mm
B Temperatura otoczenia: poniżej 35°C
――W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy pozostawić co najmniej 40 mm przestrzeni
B
między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury
otoczenia na poziomie poniżej 35°C.
25
Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem
B
B
A Minimalnie 40 mm
B Minimalnie 70 mm
C Minimalnie 50 mm
D
A
D
D Minimalnie 50 mm
E Temperatura otoczenia: poniżej 35°C
――W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy pozostawić co najmniej wskazaną wyżej
C
E
C
ilość przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie
temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35°C.
26
Montaż mocowania ściennego
――Osłonę łatwo się demontuje bez użycia narzędzi. Osłonę należy zdjąć w przypadku montażu wspornika ściennego. Jeśli montaż nie obejmuje wspornika ściennego, nie należy zdejmować osłony.
――Osłonę zdejmuje się wyłącznie w przypadku montażu modelu WMN-M11E (bezodstępowy wspornik ścienny).
――Obsługiwane modele: QHH
1
2
3
27
Przygotowanie do montażu mocowania
ściennego
W celu montażu mocowania ściennego innego producenta należy zastosować adapter uchwytu ściennego (1).
――Obsługiwane modele: QHH
Montaż mocowania ściennego
Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż elementu na ścianie.
Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.
1
Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała
użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu mocowania ściennego.
28
Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)
――Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie
o jednolitej i mocnej konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu
mocowania ściennego na powierzchniach wykonanych z takich
materiałów, jak płyta gipsowo-kartonowa należy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych
informacji.
Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać,
powodując poważne obrażenia ciała.
•• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz
wszystkimi niezbędnymi elementami.
•• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących
śrub. Dłuższe śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.
•• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może
się różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.
•• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub
oderwaniem się urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za
takie wypadki.
•• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane
używaniem zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się
użytkownika do instrukcji montażu elementu.
•• Nie należy montować urządzenia pod kątem nachylenia większym niż 15 stopni.
•• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału dwóch osób.
•• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Nazwa modelu
Rozstaw otworów na śruby
zgodne ze standardem VESA
(A * B) w milimetrach
DBJ
200 × 200
QBH / QHH / QMH
400 × 400
Śruby
standardowe
M8
Liczba szt.
4
――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować
obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.
――Aby korzystać ze stelaża ściennego, należy upewnić się, że wybrany model pozwoli zdemontować urządzenie bez
użycia dodatkowych narzędzi. (Obsługiwane modele: DBJ)
29
Pilot (RS232C)
•• Przypisanie styków
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Typ męski>
<Typ żeński>
Połączenie kablowe
Kabel RS232C
Interfejs
RS232C (9-stykowy)
Styk
TxD (Nr 2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr 5)
Szybkość przesyłania
danych
9600 b/s
Bity danych
8 bitów
1
Sygnał wykrycia nośnej
Parzystość
Brak
2
Odebrane dane
Bity stopu
1 bitów
3
Przesłane dane
Sterowanie przepływem
Brak
4
Przygotowanie terminalu danych
Długość maksymalna
15 m (wyłącznie typ ekranowany)
5
Masa sygnału
6
Przygotowanie zbioru danych
7
Wysyłanie żądania
8
Sygnał pozwolenia na wysłanie
9
Sygnał RI
Styk
Sygnał
30
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo
6
•• Przypisanie styków
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Typ męski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
WTYK
Masa
5
----------
3
Masa
(3,5ø)
Numer styku
Standardowy kolor
Sygnał
1
Biały i pomarańczowy
TX+
2
Pomarańczowy
TX-
3
Biały i zielony
RX+
4
Niebieski
NC
5
Biały i niebieski
NC
6
Zielony
RX-
7
Biały i brązowy
NC
8
Brązowy
NC
31
Kabel krosowy (PC do PC)
•• Złącze: RJ45
Kabel LAN (PC do HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Sygnał
P1
TX+
1
P2
Sygnał
↔
3
RX+
P2
Sygnał
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Sygnał
P1
TX+
1
TX-
32
Podłączanie
•• Sposób połączenia 2
――Upewnij się, że adaptery są podłączone do odpowiedniego gniazda RS232C IN lub OUT
produktu.
•• Sposób połączenia 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Sposób połączenia 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
33
Kody sterujące
Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie „pokaż”)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Długość danych
0
Suma
kontrolna
•• Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną
oblicza się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa
się z więcej niż dwóch cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę
należy usunąć.
Przykład: włączenie zasilania i ID = 0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Dane 1
1
"Power"
Długość danych
Dane 1
1
1
Suma
kontrolna
Sterowanie (polecenie „ustaw”)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
Wartość
Suma
kontrolna
Polecenie
Nr
Typ polecenia
Polecenie
Zakres wartości
1
Sterowanie zasilaniem
0x11
0~1
2
Kontrola głośności
0x12
0~100
3
Wybór źródła sygnału
0x14
-
4
Wybór rozmiaru ekranu
0x19
0~255
5
Sterowanie trybem ściany
wideo
0x5C
0~1
6
Blokada bezpieczeństwa
0x5D
0~1
7
Włączanie funkcji ściany wideo
0x84
0~1
8
Sterowanie funkcją ściany
wideo
0x89
-
Identyfikator
12
•• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym,
bez względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator jako „0xFE” i przesłać
polecenia. Polecenia będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie
odpowiedzi ACK.
34
Sterowanie zasilaniem
Kontrola głośności
•• Funkcja
Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego.
•• Funkcja
Głośność urządzenia można ustawić przy użyciu komputera.
•• Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan zasilania: WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
•• Sprawdzanie stanu głośności (pokaż poziom głośności)
Nagłówek
Polecenie
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
0xAA
0x12
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
0
•• Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Power"
Identyfikator
Suma
kontrolna
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek Polecenie Identyfikator
0xFF
Długość
danych
3
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
1
"Volume"
Suma
kontrolna
„A”
"Power"
0x11
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„N”
0x11
Wartość1
"ERR"
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x12
"Volume"
Suma
kontrolna
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Identyfikator Długość
danych
Długość
danych
Suma
kontrolna
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
0xFF
Dane
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0: zasilanie WYŁĄCZONE
0xAA
Długość danych
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
1: zasilanie WŁĄCZONE
Nagłówek Polecenie
Suma
kontrolna
•• Ustawianie głośności (ustaw poziom głośności)
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
0xAA
Długość danych
Identyfikator
Długość
danych
r-CMD Wartość1 Suma
ACK/NAK
kontrolna
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
3
„N”
Suma
kontrolna
0x12
"ERR"
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
35
Wybór źródła sygnału
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
•• Funkcja
Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Nagłówek
Polecenie Identyfikator
r-CMD
Długość ACK/NAK
danych (potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
0xAA
0xFF
3
"Input
Source"
•• Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
Polecenie
0xAA
0x14
0x14
0
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
•• Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)
Nagłówek
„A”
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Input Source"
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator Długość
danych
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
0x18
DVI
0x0C
Źródło sygnału
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
Suma
kontrolna
3
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1 Suma
kontrolna
„N”
"ERR"
0x14
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
――Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie można używać za pomocą polecenia Set.
Należy użyć poleceń „Pokaż”.
――Ten model nie obsługuje portów HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 oraz HDMI2_PC.
――Tryb MagicInfo jest dostępny jedynie w przypadku modeli obsługujących funkcję MagicInfo.
36
Wybór rozmiaru ekranu
Sterowanie trybem ściany wideo
•• Funkcja
Rozmiar ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
•• Funkcja
Tryb Ściana wideo można aktywować w produkcie za pomocą komputera.
Jest to możliwe tylko w przypadku produktów z włączoną funkcją Ściana wideo.
•• Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaż stan rozmiaru ekranu)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x19
Identyfikator
Długość danych
•• Sprawdzanie trybu ściany wideo (pokaż tryb ściany wideo)
Suma kontrolna
0
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek Polecenie Identyfikator Długość
danych
0xAA
0xFF
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD Wartość1
„A”
0x19
Suma
kontrolna
"Screen Size"
0xAA
0xFF
0xAA
0x5C
Identyfikator
Długość danych
0
Suma
kontrolna
•• Ustawianie trybu ściany wideo (Ustaw tryb ściany wideo)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Video Wall
Mode"
Suma
kontrolna
1: Pełny
0: Naturalny
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
Polecenie
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
"Screen Size": rozmiar ekranu produktu (zakres: od 0 do 255, jednostka: cale)
Nagłówek
Nagłówek
Identyfikator Długość
danych
3
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
„N”
"ERR"
0x19
Suma
kontrolna
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
r-CMD
Identyfikator Długość ACK/NAK
danych (potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
3
„A”
0x5C
Wartość1
Suma
kontrolna
"Video Wall
Mode"
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie Identyfikator Długość
danych
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
0xAA
0xFF
„A”
"ERR"
3
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
0x5C
Suma
kontrolna
37
Blokada bezpieczeństwa
Włączanie funkcji ściany wideo
•• Funkcja
Do włączania lub wyłączania funkcji Blokada bezpieczeństwa włączona w produkcie
można używać komputera.
Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.
•• Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość
danych
Suma
kontrolna
•• Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość
danych
Dane
Suma
kontrolna
1
"Safety Lock"
0xAA
Polecenie
Identyfikator Długość ACK/NAK
danych (potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
0xFF
3
0xAA
0xFF
3
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
0xAA
0x84
Identyfikator
Długość
danych
Suma
kontrolna
0
„A”
r-CMD
0x5D
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„N”
0x5D
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x84
"Safety
Lock"
"ERR"
Długość
danych
Dane
1
V.Wall_On
Suma
kontrolna
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie Identyfikator Długość
danych
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
0xAA
0xFF
„A”
V.Wall_On
Wartość1 Suma
kontrolna
Wartość1
Identyfikator
0: Wyłączanie ściany wideo
3
0x84
Suma
kontrolna
V.Wall_On : Jak powyżej
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Identyfikator Długość
danych
Polecenie
1: Włączanie ściany wideo
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
Nagłówek Polecenie
Nagłówek
•• V.Wall_On : Kod funkcji ściany wideo ustawiony dla produktu
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
1: WŁĄCZONY
0: WYŁĄCZONY
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo (włączona/wyłączona)
•• Włączanie lub wyłączanie funkcji ściany wideo
0
Nagłówek
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
Nagłówek
Polecenie Identyfikator Długość
danych
r-CMD
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Wartość1
0xAA
0xFF
„N”
ERR
Suma
kontrolna
3
0x84
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
38
Sterowanie funkcją ściany wideo
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Identyfikator
Długość
danych
Suma kontrolna
0
•• Ustawiani funkcji ściany wideo
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Identyfikator
Długość
danych
Wartość1
Wartość2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Suma
kontrolna
Wall_Div: Kod sterownika ściany wideo ustawiony dla produktu
39
Ściana wideo — opcja 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wyłączone
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
40
Wall_SNo : Kod numeru produktu ustawiony dla produktu
Ściana wideo — opcja 10x10: ( 1 ~ 100)
Ustawiony numer
Dane
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
Wartość2
4
„A”
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x89
ERR
Suma kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
41
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
――Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję
obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od
produktu.
――Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować
uszkodzenie produktu.
Łączenie z komputerem PC
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe
zostało podłączone.
•• Komputer może zostać podłączony to produktu na kilka różnych sposobów.
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
――Podłącz kable do gniazd dźwiękowych w odpowiedni sposób: lewy = biały, prawy = czerwony.
――Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
――Zalecamy stosowanie zatwierdzonych kabli HDMI lub DP.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
42
Podłączanie za pomocą kabla DP
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy)
――Obsługiwane modele: DBJ, QBH, QMH
QBH / QHH: DP IN
QMH: DP IN (DAISY CHAIN IN)
•• Środki ostrożności dotyczące korzystania ze standardu DP
――Karty graficzne niezgodne ze standardem DP mogą uniemożliwiać wyświetlanie ekranu
rozruchu systemu BIOS, gdy urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii. W
takim przypadku należy pamiętać, aby przed włączeniem komputera najpierw włączyć
produkt.
――Interfejs DP IN na produkcie oraz dołączony kabel DP zaprojektowano zgodnie ze
standardami VESA. Stosowanie kabla DP, który nie jest zgodny ze standardami VESA, może
spowodować awarię produktu. Firma Samsung Electronics nie jest odpowiedzialna za
jakiekolwiek problemy wynikające ze stosowania kabla niezgodnego z tymi standardami.
Należy stosować kabel DP określony w standardach VESA.
DVI/MAGICINFO IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Adapter DVI-HDMI umożliwia wykorzystywanie portu DVI produktu jako portu HDMI.
――Dźwięk nie będzie niedostępny, jeśli port DVI produktu jest połączony z portem HDMI
komputera za pomocą adaptera DVI-HDMI.
――Aby skorzystać z rozdzielczości optymalnej (3840 × 2160 przy 60 Hz), gdy źródło sygnału
DisplayPort, może spowodować zaimportowanie nowych informacji o rozdzielczości i
przywrócenie domyślnych ustawień rozmiaru lub położenia okna zadań.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
jest ustawione w pozycji DisplayPort, zaleca się użycie kabla DP krótszego niż 5 m.
――Wyłączenie trybu oszczędzania energii, gdy źródło sygnału jest ustawione w pozycji
43
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Aby możliwe było odbieranie sygnału wideo i audio z komputera, po podłączeniu komputera
do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI ustawienia należy skonfigurować w sposób pokazany
poniżej.
•• Dźwięk → dla opcji Dźwięk HDMI wybrać ustawienie PC(DVI)
•• Obraz → dla każdego trybu ekranu wybrać ustawienie Tekst w obszarze Tryb obrazu
•• System → Ogólne → dla opcji Hot Plug HDMI wybrać ustawienie Wył.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Modele QHH nie obsługują portu AUDIO.
44
Podłączanie do monitora zewnętrznego
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Z portu HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) można skorzystać tylko w przypadku źródła sygnału wejściowego HDMI 2 (podłączenie do komputera PC) lub DisplayPort.
――W celu uzyskania najlepszej jakości wyświetlania obrazu w trybie UHD należy korzystać z przewodu nie dłuższego niż 3 m (10 stóp).
――Maksymalna liczba pętli: Do 4 w przypadku obsługi HDCP 2.2, do 7 w przypadku obsługi HDCP 1.4, do 9 w przypadku obsługi HDCP.
――Obsługiwane modele: QMH
DP IN (DAISY CHAIN IN)
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
45
Łączenie z urządzeniem wideo
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
•• Urządzenie wideo można podłączyć za pomocą kabla.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Aby zmienić źródło, należy nacisnąć na pilocie przycisk SOURCE.
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
――Odtwarzanie dźwięku nie będzie możliwe w przypadku podłączenia urządzenia wideo za
pomocą kabla HDMI-DVI. Aby rozwiązać ten problem, należy dodatkowo podłączyć kabel
audio do gniazd audio produktu oraz urządzenia wideo.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
――Aby możliwe było odbieranie sygnału wideo i audio z urządzenia wideo, po podłączeniu
urządzenia wideo do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI ustawienia należy skonfigurować
w sposób pokazany poniżej.
Adapter DVI-HDMI umożliwia wykorzystywanie portu DVI produktu jako portu HDMI. Dźwięk
nie będzie niedostępny, jeśli port DVI produktu jest połączony z portem HDMI komputera za
pomocą adaptera DVI-HDMI.
――Dźwięk → dla opcji Dźwięk HDMI wybrać ustawienie AV(HDMI)
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Obraz → dla każdego trybu ekranu wybrać ustawienie Film/zdjęcie w obszarze Tryb obrazu
――Modele QHH nie obsługują portów DVI oraz AUDIO.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
――System → Ogólne → dla opcji Hot Plug HDMI wybrać ustawienie Włączone
――Obsługiwane rozdzielczości obejmują 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
46
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Podłączanie do systemu audio
Korzystanie z kabla HDMI lub HDMI-DVI (UHD 30Hz)
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
•• Aby uzyskać obraz i dźwięk o wyższej jakości, należy podłączyć produkt do urządzenia
cyfrowego za pomocą kabla HDMI.
•• Kabel HDMI obsługuje sygnały cyfrowe wideo i audio; nie wymaga zastosowania kabla
audio.
–– Aby podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego, które nie obsługuje sygnału
wyjściowego HDMI, należy użyć kabli HDMI-DVI i audio.
――Obsługiwane modele: DBJ, QBH, QMH
AUDIO OUT
•• Jeżeli do produktu podłączono urządzenie zewnętrzne korzystające ze starszej wersji trybu
HDMI, obraz może nie wyświetlać się poprawnie (albo wcale), może też nie działać dźwięk.
Jeśli taki problem wystąpi, należy skierować do producenta urządzenia zewnętrznego
zapytanie o wersję HDMI i — jeśli jest przestarzała — poprosić o aktualizację.
•• Używać kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej.
•• Zakupić certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem z
wyświetlaniem obrazu lub błąd w połączeniu.
•• Zaleca się stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem
Ethernet.
To urządzenie nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
47
Podłączanie kabla zasilającego
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
――Obsługiwane modele: QHH
1
1
Podłączyć przewód zasilania do gniazda
zasilania z tyłu produktu.
2
Przeprowadzić podłączony przewód przez
wyżłobienie.
3
Wyrównać osłonę złączy z wyżłobieniem
i przesunąć ją w kierunku wskazanym na
rysunku.
48
Montaż skrzynki sieciowej (sprzedawana oddzielnie)
――Obsługiwane modele: QBH, QMH
1
Założyć moduł sieciowy w zilustrowany
sposób.
2
Najpierw umieść haczyki znajdujące
się na skrzynce sieciowej w otworach w
3
Przykręć skrzynkę sieciową do
zamocowanej ramki montażowej.
ramce montażowej oznaczonych jako ( A
). Haczyki powinny zaczepić się o ramkę.
Następnie wyrównaj otwory oznaczone
jako ( B ).
49
Podłączanie skrzynki sieciowej (sprzedawane oddzielnie)
――Szczegóły dotyczące podłączania skrzynki sieciowej do urządzeń zawiera instrukcja obsługi dostarczana ze skrzynką sieciową.
――Obsługiwane modele: DBJ, QBH, QMH
MagicInfo
Aby możliwe było używanie funkcji MagicInfo, należy najpierw podłączyć do produktu skrzynkę sieciową (sprzedawana oddzielnie).
――Aby zmienić ustawienia funkcji MagicInfo, należy uruchomić z poziomu pulpitu aplikację „MagicinfoSetupWizard”.
――Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z funkcji MagicInfo znajdują się na płycie DVD dostarczanej ze skrzynką sieciową.
――Informacje zawarte w niniejszej sekcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia celem poprawy jakości produktu.
――W przypadku pojawienia się problemu wynikającego z zainstalowania systemu operacyjnego innego niż dostarczony ze skrzynką sieciową, przywrócenia
poprzedniej wersji systemu operacyjnego bądź zainstalowania oprogramowania niezgodnego z dostarczonym systemem operacyjnym, użytkownik nie
będzie mógł skorzystać ze wsparcia technicznego, a wizyta technika serwisowego będzie odpłatna. Nie będzie również możliwa wymiana produktu ani
otrzymanie zwrotu kosztów zakupu.
Wybieranie trybu MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Po zainstalowaniu i podłączeniu skrzynki sieciowej (sprzedawana osobno) do produktu, włącz produkt.
2
Nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie, a następnie wybrać tryb MagicInfo.
――Podłączenie skrzynki sieciowej do portu DVI/MAGICINFO IN w produkcie zmieni ustawienie opcji Źródło z DVI na
MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Wybierz domyślną aplikację, która będzie się uruchamiać wraz funkcją MagicInfo.
Cancel
50
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Wprowadź dane adresu IP.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Wybierz tryb wyświetlania.
7
Sprawdź skonfigurowane
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Wybierz język. (Ustawieniem
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
domyślnym języka jest opcja
Select Language -step 3
ustawienia.
Setup Information
English).
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
się nie pojawiła, należy dwukrotnie
kliknąć ikonę funkcji MagicInfo na
pulpicie. Ikona pojawi się w prawej
dolnej części ekranu.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Jeżeli ikona pliku wykonywalnego
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
51
Zmiana źródła sygnału
Menu Źródło umożliwia wybór źródła oraz zmianę nazwy urządzenia źródłowego.
Źródło
――Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany
Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z
menu Source List, aby wyświetlić ekran wybranego urządzenia.
――Źródło wejściowe można również zmienić za pomocą przycisku SOURCE na pilocie.
nieprawidłowo.
SOURCE → Źródło
Edytuj
Źródło
SOURCE → Źródło → u → Edytuj → ENTER E
MagicInfo S
Web Browser
Screen Mirroring Zdalny obszar roboczy
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
Edytowanie nazwy i typu podłączonego urządzenia zewnętrznego.
•• Lista może obejmować urządzenia źródłowe wymienione poniżej. Urządzenia źródłowe
wymienione na liście różnią się w zależności od wybranego źródła.
DBJ: HDMI 1 / HDMI 2 / DVI / Dekoder kablowy / Konsola do gier / PC / Odtwarzacz Blu-ray
QHH: HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Dekoder kablowy / Konsola do gier / PC / Odtwarzacz
Blu-ray
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
–– Opcja DisplayPort jest dostępna wyłącznie w przypadku modeli QBH, QHH, QMH.
QBH / QMH: HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Dekoder kablowy / Konsola do gier / PC
/ Odtwarzacz Blu-ray
•• Nie można edytować źródeł wymienionych poniżej.
MagicInfo S / Otwieranie adresu URL / Web Browser / Screen Mirroring / Zdalny obszar
roboczy
Informacja
INFO
Ta opcja służy do wyświetlenia szczegółowych informacji na temat wybranego urządzenia
zewnętrznego.
52
Web Browser
Ustawienia zaawansowane
SOURCE → Źródło →
Web Browser → ENTER E
――Aby zapewnić dostęp do Internetu za pośrednictwem produktu, podobnie jak za
pośrednictwem komputera, należy podłączyć kabel LAN.
Ogólne
Automatyczne ukrywanie
zakładek i paska narzędzi
Aby wyświetlić je ponownie, należy przesunąć wskaźnik lub
wiązkę do górnej części ekranu.
Ustawienia
SOURCE → Źródło →
Jeżeli zakładki przeglądarki, menu lub pasek narzędzi nie są
używane przez określony czas, zostaną automatycznie ukryte.
•• Użyj / Nie używaj
Web Browser → u → Ustawienia → ENTER E
Częst. odświeżania
Ustawianie czasu, po jakim wyszukiwarka internetowa powróci do strony głównej.
Ukrywanie kursora w trybie
sterowania dotykowego
•• Użyj / Nie używaj
•• Wył. / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Powiększenie
Blokowanie wyskakujących
okienek
Ustawianie skali powiększenia stosowanej po odświeżeniu okna przeglądarki.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Przywracanie ustawień
Zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich
niestandardowych ustawień przeglądarki internetowej. Nie
wpłynie to na zakładki i historię wyszukiwania.
Serwer proxy
Skonfiguruj serwer proxy dla przeglądarki internetowej.
Ustawianie strony internetowej wyświetlanej po odświeżeniu okna przeglądarki.
•• Użyj / Nie używaj
Użytkownika
Wprowadzanie adresu URL strony głównej.
•• Wpisz adres URL
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Strona główna wybrano ustawienie Użytkownika.
Funkcja blokowania wyskakujących okienek usprawnia
korzystanie z przeglądarki.
•• Użyj / Nie używaj
Strona główna
•• Wyśw. Samsung / Użytkownika
Ukrywanie kursora w celu zapobieżenia konfliktom ze
sterowaniem dotykowym.
Wyszukiwarka internetowa
Po wprowadzeniu hasła w polu wprowadzania adresu URL/słowa kluczowego w wyszukiwarce
internetowej zostanie otwarta strona wyników wyszukiwania. Należy wybrać wyszukiwarkę
internetową, która będzie używana.
•• Google / Bing
53
Zdalny obszar roboczy
Prywatność i zabezpieczenia
Nie śledź
Wyłączenie opcji śledzenia działań użytkownika przez strony
internetowe.
•• Użyj / Nie używaj
Usuń historię
Usunięcie całej historii wyszukiwania.
JavaScript
Włączenie skryptu JavaScript na wszystkich witrynach w celu
usprawnienia wyszukiwania.
•• Użyj / Nie używaj
Usuń dane wyszukiwania
SOURCE → Źródło →
Zdalny obszar roboczy → ENTER E
Ta funkcja umożliwia podłączenie produktu do zdalnego komputera lub serwera w chmurze.
Należy wprowadzić adres komputera lub serwera w chmurze, z którym ma zostać nawiązane
połączenie. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
――Należy upewnić się, że produkt jest podłączony do sieci.
――Ta funkcja jest obsługiwana, gdy system operacyjny zainstalowany na komputerze lub
serwerze w chmurze to Windows Vista lub nowszy system.
――Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy podłączyć klawiaturę i mysz.
Usuwanie wszystkich danych wyszukiwania, takich jak
pliki cookie, obrazy oraz dane przechowywane w pamięci
podręcznej. Nie wpłynie to na zakładki i historię wyszukiwania.
Kodowanie
Kodowanie
Wybór metody kodowania stron internetowych. Bieżące
ustawienie to Auto.
•• Auto / Ręczne (bieżące : Unicode)
Informacje
Wyświetlanie bieżącej wersji przeglądarki.
54
Rozdział 04
Korzystanie z programu MDC
Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umożliwiająca łatwe sterowanie kilkoma wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MDC można znaleźć w pomocy dostępnej po zainstalowaniu programu. Program MDC jest dostępny na stronie internetowej.
Po naciśnięciu przycisku On następującym po naciśnięciu przycisku Off następuje
sprawdzenie statusu urządzenia, co może potrwać około minuty. Polecenie należy uruchomić
po upływie około minuty.
6
W oknie „Destination Folder” należy wybrać miejsce docelowe instalacji programu, a
następnie kliknąć przycisk „Next”.
――Jeśli ścieżka docelowa nie zostanie określona, program zostanie zainstalowany w
lokalizacji domyślnej.
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
Instalacja
――Na instalację programu MDC może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna, a także
7
a następnie kliknąć przycisk „Install”.
8
Pojawi się informacja o postępie instalacji.
9
Kliknąć przycisk „Finish” w wyświetlonym oknie „InstallShield Wizard Complete”.
warunki sieciowe.
1
Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC Unified.
2
Wybierz język instalacji. Następnie należy kliknąć przycisk „OK”.
3
Gdy pojawi się ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, należy
――Wybrać opcję „Launch MDC Unified”, a następnie kliknąć przycisk „Finish”, aby od razu
uruchomić program MDC.
10
W wyświetlonym oknie „License Agreement” wybrać opcję „I accept the terms in the
license agreement” oraz kliknąć przycisk „Next”.
5
komputerowego lub specyfikacji produktu.
――Naciśnij klawisz F5, jeśli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.
Dezinstalacja
1
Wybrać opcję Ustawienia > Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie kliknąć opcję
Dodaj/Usuń Programy.
W wyświetlonym oknie „Customer Information” wypełnić wszystkie pola, a następnie
kliknąć przycisk „Next”.
Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu MDC Unified.
――Ikona pliku wykonywalnego MDC może nie być widoczna w zależności od systemu
kliknąć przycisk „Next”.
4
W oknie „Ready to Install the Program” sprawdzić miejsce docelowe instalacji programu,
2
Wybierz program MDC Unified z listy i kliknij opcję Zmień/Usuń.
55
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Połączenie RS-232C (szeregowa transmisja danych)
Kabel szeregowy RS-232C należy podłączyć do portów szeregowych komputera i wyświetlacza.
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Komputer
56
Połączenie Ethernet
Wpisz adres IP głównego wyświetlacza i podłącz wyświetlacz do komputera. Wyświetlacze można połączyć ze sobą, używając kabla LAN.
Połączenie z wykorzystaniem standardowego kabla LAN
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Przez port RJ45 na produkcie oraz porty LAN na koncentratorze można do produktu podłączyć wiele urządzeń.
Komputer
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
57
Połączenie z wykorzystaniem krosowanego kabla LAN
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Przez port RS232C IN/OUT na produkcie można podłączyć wiele urządzeń.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Komputer
58
Rozdział 05
Funkcja Odtwarzacz
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME na pilocie.
Odtwarzacz
HOME
Nr
→ Odtwarzacz → ENTER E
Odtwarzanie różnych treści, takiej jak kanały z przydzielonymi harmonogramami, szablony lub
pliki.
Odtwarzacz
Pamięć wewnętrzna
Used
199.33 MB
Filtruj według: Wszystkie
1
5
Opis
1
Wybór pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej.
2
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie zawartości, szablonów i harmonogramów
skonfigurowanych na serwerze.
•• Na ekranie Odtwarzacz można sprawdzić, czy nawiązano połączenie z
serwerem (zatwierdzenie). Aby sprawdzić połączenie z serwerem po
uruchomieniu funkcji Network Channel (Kanał sieciowy), należy na
pilocie nacisnąć przycisk INFO.
Available
4.26 GB(95%)
Opcje
6
1
Na ekranie Odtwarzacz wybrać opcję Kanał sieciowy. Wiadomość
Brak kanału. zostanie wyświetlona, jeżeli żaden kanał nie został
zarejestrowany w obszarze Kanał sieciowy.
2
Uruchomiony zostanie kanał Kanał sieciowy.
Brak kanału.
2
Kanał sieciowy
3
Plik sieciowy
4
Moje szablony
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
–– Aby korzystać z funkcji Odtwarzacz, należy ustawić dla opcji Odtwarzaj przez wartość MagicInfo w obszarze
System.
3
Odtwarzanie zawartości zapisanej na serwerze.
4
Odtwarzanie szablonu zapisanego w pamięci wewnętrznej.
5
Wybór typu zawartości jako kryterium wyszukiwania odpowiedniej listy
zawartości.
6
Ustawianie różnych opcji funkcji Odtwarzacz.
Wyświetlanie zawartości
1
Wybór pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej. Zostaną wyświetlone pliki zapisane w wybranej pamięci.
2
Wybór żądanego pliku. Zawartość jest wyświetlana na ekranie. (Więcej informacji na temat
zgodnych formatów plików zawiera część „Formaty plików zgodne z funkcją Player”).
59
Gdy zawartość jest odtwarzana
Dostępne menu
Przyciski sterowania na pilocie
Należy nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie podczas odtwarzania zawartości, aby skonfigurować
ustawienia.
Za pomocą przycisków na pilocie można odtwarzać, wstrzymywać lub pomijać zawartość na
liście odtwarzania.
Przycisk
Funkcja
Menu
Opis
Lista odt.
Wyświetlanie listy aktualnie odtwarzanych elementów zawartości.
Lista kanałów
Kanał sieciowy / Wewnętrzna Kanał / USB
Tryb obrazu
Dostosowanie ustawień ekranu do aktualnie odtwarzanej
zawartości.
Tryb dźwięku
Dostosować ustawień dźwięku do aktualnie odtwarzanej
zawartości.
Powtórz
Ustawianie trybu powtarzania.
Podkład muzyczny
Ustawianie muzyki w tle, która będzie włączana podczas
odtwarzania zawartości.
TOOLS
Wyświetlanie paska menu.
INFO
Wyświetlanie informacji o zawartości.
►
Przejście do kolejnego pliku lub strony.
◄
Przejście do poprzedniego pliku lub strony.
E/∆/³
Odtwarzanie lub wstrzymywanie prezentacji lub zawartości wideo.
´
Zatrzymywanie wyświetlania treści i przejście do ekranu Odtwarzacz.
π
Przewijanie do tyłu zawartości wideo.
Resetuj
Resetowanie ustawień muzyki w tle.
µ
Przewijanie do przodu zawartości wideo.
Pauza
Wstrzymywanie muzyki w tle.
Poprzednie
Odtwarzanie poprzedniego pliku muzyki w tle dostępnego na liście.
Dalej
Odtwarzanie następnego pliku muzyki w tle dostępnego na liście.
――Opcje Resetuj, Pauza, Poprzednie, Dalej są wyświetlane wyłącznie, gdy skonfigurowano
ustawienia muzyki w tle.
60
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarzacz
•• Obsługiwane systemy plików to FAT32 i NTFS.
•• Pliki z rozdzielczością pionową i poziomą większą niż maksymalna dozwolona nie będą
wyświetlane. Sprawdź rozdzielczość pionową i poziomą pliku.
•• Sprawdź obsługiwane rodzaje i wersje kodeków wideo i audio.
•• Sprawdź obsługiwane wersje plików.
–– Obsługiwane są pliki programu PowerPoint w wersji 97–2007 i wcześniejszych
•• Rozpoznane zostanie wyłącznie ostatnio podłączane urządzenie USB.
Wiele okien w harmonogramie sieciowym
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
•• Równocześnie odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
•• W trybie odtwarzania w orientacji pionowej można odtworzyć tylko jeden plik wideo na
raz.
•• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku
na raz.
•• Pliki LFD (.lfd) nie są obsługiwane.
Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
•• Priorytet odtwarzania: sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w głównym
oknie wybranym przez użytkownika
――Sieciowe dane BGM: ustawienia można skonfigurować na 1. etapie tworzenia
harmonogramu serwera.
――Lokalne dane BGM: ustawienia danych BGM można skonfigurować za pomocą narzędzi
wyświetlanych po naciśnięciu przycisku TOOLS podczas wyświetlania w odtwarzaczu
Odtwarzacz.
――Okno główne wybrane przez użytkownika: ustawienia okna głównego można
skonfigurować na 2. etapie tworzenia harmonogramu serwera.
Pliki szablonów i pliki LFD (.lfd)
Ograniczenia
•• Pamięć Pamięć wewnętrzna / USB musi zawierać folder rozmieszczony (materiały/
harmonogramy).
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
•• Odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
•• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku
na raz.
•• Wielu plików wideo (Wideo) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie
ściany wideo.
Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
•• Priorytet odtwarzania: sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w głównym
oknie wybranym przez użytkownika
61
Spis treści
Rozszerzenie
pliku
Kontener
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
Kodek wideo
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
Prędkość
wyświetlania
(klatki na
sekundę)
4096X2160: 30
Szybkość
przesyłania
danych
(Mbps)
60
3840X2160: 60
HEVC (H.265 - Main, Main10)
60
80
3840x2160
30
80
1920x1080
60
20
*.mov
MOV
*.3gp
FLV
MPEG4 SP/ASP
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
TS
*.tp
SVAF
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby TrueHD
MPEG(MP3)
MPEG2
MPEG1
AC3
DD+
Window Media Video v9 (VC1)
*.ts
Kodek audio
LPCM
Motion JPEG
MVC
*.trp
Rozdzielczość
G.711(A-Law, μ-Law)
30
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
*.mov
*.flv
*.vob
H 263 Sorenson
*.svi
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 60
40
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
62
Wideo
•• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.
•• Filmy wideo w rozdzielczości większej niż określona w
powyższej tabeli nie są obsługiwane.
•• Filmy wideo, których szybkość przesyłania danych
lub prędkość wyświetlania są większe niż wartości
określone w powyższej tabeli mogą się zacinać podczas
odtwarzania.
Dźwięk
Obraz
•• Pliki audio, których szybkość przesyłania danych
lub prędkość wyświetlania są większe niż wartości
określone w powyższej tabeli mogą się zacinać podczas
odtwarzania.
•• Format zgodnych plików obrazów: JPEG, PNG, BMP, MPO
――Obsługiwane są 32-, 24- i 8-bitowe pliki BMP.
•• Produkt nie odtworzy materiału dźwiękowego poprawnie
lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w
kontenerze.
•• Maksymalny obsługiwany rozmiar pliku: 20MB
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub
wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być
kompatybilne z odtwarzaczem.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być
kompatybilne z odtwarzaczem.
•• Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5,1 kanałowe.
Kodowanie bezstratne WMA nie jest obsługiwane.
•• Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
•• Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB.
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 4096 x 4096
•• Obsługiwane efekty obrazów: 9 efektów
(Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala, Szachownica, Liniowo,
Schody, Zatarcie, Losowo)
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 oraz AVCHD nie są
obsługiwane.
•• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8,
VP6:
–– Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
–– Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek
•• Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.
•• Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
•• W przypadku odtwarzania na monitorze plików wideo
korzystających z niezgodnego kodeka lub w rozdzielczości
1080 x 1920 możliwe jest odtworzenie tylko jednego
pliku na raz.
•• Podczas odtwarzania jednego pliku tryb Płynny nie jest
obsługiwany w następujących warunkach:
–– Niekompatybilny kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Niekompatybilny kodek
–– Niekompatybilny kodek ↔ Kompatybilny kodek
–– Rozdzielczość niezgodna z rozdzielczością monitora
–– Częstotliwość niezgodna z częstotliwością monitora
63
Power Point
•• Formaty zgodnych plików
–– Rozszerzenie: ppt, pptx
–– Wersja: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcje nieobsługiwane
–– Efekty animacji
–– Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty 2D)
–– Nagłówki i stopki (niektóre elementy nie są
obsługiwane)
–– Word Art
–– Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie
wyrównywania grupy elementów
–– Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.
Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
––
––
––
––
––
Umieszczanie obiektów
Znaki o szerokości połówkowej
Odstępy między literami
Wykresy
Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
PDF
•• Formaty zgodnych plików
–– Rozszerzenie: pdf
•• Funkcje nieobsługiwane
–– Zawartość poniżej jednego piksela nie jest
obsługiwana z powodu pogarszania wydajności
mechanizmu.
–– Obrazy z maską i obrazy sąsiadujące nie są
obsługiwane.
–– Zawartość z obróconym tekstem nie jest obsługiwana.
–– Efekty cienia 3D nie są obsługiwane.
–– Niektóre znaki nie są obsługiwane
(znaki specjalne mogą być wyświetlane
nieprawidłowo)
WORD
•• Formaty zgodnych plików
–– Rozszerzenie: .doc, .docx
–– Wersja: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcje nieobsługiwane
–– Efekt tła strony
–– Niektóre style akapitów
–– Word Art
–– Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie
wyrównywania grupy elementów
–– Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty 2D)
–– Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.
Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
––
––
––
––
Wykresy
Znaki o szerokości połówkowej
Odstępy między literami
Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
–– Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne
–– Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne
64
Pliki szablonów
•• Funkcje tworzenia/edycji/odtwarzania dostępne są
wyłącznie w aplikacji Moje szablony.
LFD
•• Obsługiwana w opcji Kanał sieciowy
•• Formaty zgodnych plików
–– Rozszerzenie: .lfd
65
Harmonogram
HOME
Można sprawdzić harmonogram odtwarzania zawartości zapisany na serwerze, zaimportowany
z pamięci zewnętrznej lub dostępny na urządzeniu przenośnym.
Nr
→ Harmonogram → ENTER E
Harmonogram
[Ch.1] *******
Sieć
AM
Połączono
Opis
1
Wybór serwera lub pamięci zewnętrznej.
2
Wyświetlanie tygodniowego harmonogramu odtwarzania zawartości.
Wyświetlanie szczegółowych informacji o poszczególnych zdarzeniach.
12
01
02
03
3
04
05
Wyświetlanie obrazu miniatury i skróconych informacji o zawartości.
06
07
Informacja
08
09
10
11
12
PM
00
Całodn.
Całodn.
Całodn.
Całodn.
Całodn.
Całodn.
Całodn.
01
02
03
Lokal.:
Pamięć wewnętrzna
Data:
**-**-**** ~
**-**-****
04
05
06
07
08
09
10
Powtórz:
Codziennie
Czas:
Całodn.
11
AM
00
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
66
Klonuj produkt
Eksport ustawień produktu do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej. Możliwe jest również importowanie
ustawień z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przypisywaniu jednakowych ustawień do kilku produktów.
HOME
→ Klonuj produkt → ENTER E
MENU
Brak zduplikowanego pliku na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej
1
Podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a następnie włączyć funkcję Klonuj produkt.
2
Wyświetlony zostanie komunikat W zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej nie znaleziono pliku
klonowania. Wyeksportować ustawienia tego urządzenia do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej?.
3
Klonuj produkt
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wybrać opcję Eksportuj, aby wyeksportować ustawienia.
Wykrycie zduplikowanego pliku na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej
1
Podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a następnie włączyć funkcję Klonuj produkt.
2
Wyświetlony zostanie komunikat Znaleziono plik klonowania. Wybierz jedną z opcji..
Uruchomić funkcję Klonuj z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej lub Klonuj do zewnętrznego
urządzenia pamięci masowej.
–– Klonuj z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej: kopiowanie ustawień zapisanych na zewnętrznym
urządzeniu pamięci masowej do produktu.
–– Klonuj do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej: kopiowanie ustawień produktu do zewnętrznego
urządzenia pamięci masowej.
――Po zakończeniu konfiguracji produkt zostanie automatycznie zrestartowany.
67
Ustawienia ID
HOME
→ Ustawienia ID → ENTER E
Przypisywanie identyfikatora.
Identyfikator urządzenia
Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór sygnału wejściowego.
(Zakres: 0~224)
――Nacisnąć przycisk u/d, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
――Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
Autom. ustaw. ID urządz.
Ta funkcja umożliwia automatyczne przydzielenie numeru identyfikatora do urządzenia połączonego za pomocą
przewodu RS232C.
Ustawienia ID
W przypadku podłączenia wielu urządzeń włącz funkcję na pierwszym lub ostatnim urządzeniu.
――Ta funkcja jest dostępna wyłącznie na pierwszym urządzeniu podłączonym za pomocą kabla typu daisy chain RS232C.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Połącz. kablowe z PC
Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnału MDC.
•• Kabel RS232C
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla stereo RS232C.
•• Sieć RJ-45 (LAN)/Wi-Fi
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45.
68
Ściana wideo
Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.
HOME
Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji
korzystania z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.
→ Ściana wideo → ENTER E
Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych
wyświetlaczy.
Ściana wideo
Możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji Ściana wideo.
Aby utworzyć ścianę wideo, należy wybrać opcję Włączone.
•• Wył. / Włączone
Ściana wideo
Horizontal x Vertical
Ta funkcja służy do automatycznego podziału wyświetlacza ściany wizyjnej na podstawie konfiguracji matrycy
ściany wizyjnej.
Należy wprowadzić matrycę ściany wizyjnej.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wyświetlacz ściany wizyjnej jest podzielony na podstawie skonfigurowanej matrycy. Liczbę pionowych i poziomych
urządzeń graficznych można ustawić w zakresie od 1 do 15.
――Wyświetlacz ściany wizyjnej można podzielić na maksymalnie 225 ekranów.
――Opcja Horizontal x Vertical jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
69
Położenie obrazu
Aby zmienić porządek podzielonych ekranów, należy dostosować liczbę dla każdego produktu w matrycy za pomocą
funkcji Położenie obrazu.
Wybór opcji Położenie obrazu spowoduje wyświetlenie matrycy ściany wizyjnej z numerami przypisanymi do
produktów tworzących ścianę wizyjną.
Aby zmienić porządek produktów, należy za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie przenieść produkt na
odpowiedni inny numer. Nacisnąć przycisk E.
――Funkcja Położenie obrazu umożliwia podział ekranu na maksymalnie 225 widoków (15 × 15).
――Opcja Położenie obrazu jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
――Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, że ustawienie Horizontal x Vertical zostało skonfigurowane.
Format
Wybór sposobu wyświetlania obrazów na wyświetlaczu ściany wizyjnej.
•• Pełny: wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie bez marginesów.
•• Naturalny: wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu bez powiększania lub
zmniejszania rozmiaru.
――Opcja Format jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
70
Stan sieci
HOME
Sprawdzenie bieżącego połączenia z siecią i Internetem.
→ Stan sieci → ENTER E
Stan sieci
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
71
Tryb obrazu
HOME
→ Tryb obrazu → ENTER E
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Tryb Film/zdjęcie polepsza jakość obrazu z urządzenia wideo. Tryb Tekst polepsza jakość obrazu z komputera.
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
Tryb obrazu
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane
indywidualnie za pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.
–– Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor korekcja
gamma i zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Color Expert do kalibracji
kolorów.
–– Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
72
Czasomierz wł./wyłącz.
HOME
→ Czasomierz wł./wyłącz. → ENTER E
――Przed użyciem tej funkcji należy ustawić opcję Ustawienie zegara.
Włącznik czasowy
Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję
Włącznik czasowy.
Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.
Włącznik czasowy: ustawianie włącznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. Najpierw należy ustawić
bieżący czas.
(Włącznik czasowy 1 ~ Włącznik czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wył., 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie. Po wybraniu
ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Włącznik czasowy ma włączać produkt.
–– Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
Czasomierz wł./wyłącz.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z
przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć
przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.
•• Głośność: ustawienie określonego poziomu głośności. Aby zmienić poziom głośności, należy użyć przycisków
ze strzałkami w prawo i w lewo.
•• Źródło: ta opcja pozwala na wybór źródła sygnału.
•• zawartość (przy wybraniu dla opcji Źródło ustawienia Wewnętrzne/USB): Z urządzenia USB lub pamięci
wewnętrznej wybrać folder z zawartością do odtworzenia po włączeniu produktu. Zawartość ta może składać
się z plików muzycznych, zdjęć lub plików wideo.
――Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączone jest urządzenie USB.
――Jeżeli urządzenie USB nie zawiera żadnego pliku muzycznego lub nie zostanie wybrany folder zawierający plik
muzyczny, funkcja Włącznika może nie działać poprawnie.
――Jeżeli w pamięci USB jest tylko jedno zdjęcie, pokaz slajdów Pokaz slajdów nie zostanie uruchomiony.
――Jeśli nazwa folderu jest zbyt długa, nie można go wybrać.
――Każdemu urządzeniu USB przypisywany jest oddzielny folder. Jeżeli korzysta się z więcej niż jednego urządzenia
USB tego samego typu, należy każdemu urządzeniu nadać inną nazwę.
――Zaleca się, aby przy korzystaniu z funkcji Włącznik czasowy używać pamięci USB i czytnika kart pamięci.
――Funkcja Włącznik czasowy może nie działać z urządzeniami USB z wbudowaną baterią, odtwarzaczami MP3 lub
przenośnymi odtwarzaczami multimedialnymi niektórych producentów, co wynika z faktu, że rozpoznanie tych
urządzeń może produktowi zajmować zbyt wiele czasu.
73
Wyłącznik czasowy
Ustawianie wyłącznika czasowego (Wyłącznik czasowy) zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. (Wył. czasowy 1 ~
Wył. czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wył., 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie. Po wybraniu
ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Wyłącznik czasowy ma wyłączać produkt.
–– Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z
przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć
przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.
Zarządzanie świętami
W okresie oznaczonym jako urlop funkcja programatora czasowego będzie nieaktywna.
•• Dodaj święto: określanie okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop.
Określić datę początkową i końcową okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop przy użyciu przycisków u/d,
a następnie nacisnąć przycisk Gotowe.
Wskazane dni zostaną dodane do listy urlopów.
–– Data rozpoczęcia: pozwala określić datę początku urlopu.
–– Data zakończenia: pozwala określić datę końca urlopu.
――Usuń: usuwanie wybranych pozycji z listy urlopów.
――Edytuj: wybór elementu urlopu, a następnie zmiana daty.
•• Ustaw zastosow. czasom.: opcja pozwalająca wybrać, że funkcje Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie
będą aktywne w dni wolne od pracy.
–– Nacisnąć przycisk E, aby wybrać ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy, które mają
zostać aktywowane.
–– Wybrane ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie zostaną aktywowane.
74
Pasek informacyjny
HOME
→ Pasek informacyjny → ENTER E
Podczas wyświetlania filmu lub obrazu można wprowadzić i wyświetlić na ekranie tekst komunikatu.
•• Wył. / Włączone
•• Wiad.: wprowadzanie komunikatu, który będzie wyświetlany na ekranie.
•• Czas: ustawienie czasów Czas rozpoczęcia. oraz Godz. zakończ., w których wyświetlany będzie komunikat
(Wiad.).
•• Opcja czcionek: określenie czcionki oraz koloru tekstu wiadomości.
•• Pozycja: wybór orientacji, aby wyświetlić opcję Wiad..
•• Przewijanie: określenie kierunku Kierunek oraz prędkości Szybkość przewijania wiadomości.
•• Podgląd: Podgląd skonfigurowanych ustawień podpisów.
Pasek informacyjny
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
75
Otwieranie adresu URL
HOME
→ Otwieranie adresu URL → ENTER E
Szczegółowe informacje na temat używania funkcji Otwieranie adresu URL można uzyskać, kontaktując się ze
sprzedawcą, od którego zakupiono produkt.
――Aby korzystać z funkcji Otwieranie adresu URL, należy ustawić dla opcji Odtwarzaj przez wartość Otwieranie
adresu URL w obszarze System.
Otwieranie adresu URL
Otwieranie adresu URL
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
76
Ustawienia otwierania adresu URL
HOME
→ Ustawienia otwierania adresu URL → ENTER E
•• Zainstaluj aplikację WWW: wprowadzanie adresu URL w celu instalacji aplikacji internetowej.
•• Zainstaluj z urządzenia USB: instalacja aplikacji internetowej z urządzenia pamięci USB.
•• Odinstaluj: usuwanie zainstalowanej aplikacji internetowej.
•• Ustawienia limitu czasu: ustawianie limitu czasu nawiązywania połączenia z adresem URL.
•• Tryb twórcy: włączanie trybu dewelopera.
Ustawienia otwierania adresu URL
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
77
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia
przez serwer
――Przed zatwierdzeniem urządzenia należy skonfigurować serwer Ustawienia sieci serwera.
1
Przejdź do serwera przypisanego urządzeniu.
2
Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.
4
Wybrać opcję Unapproved z podmenu.
5
Wybrać urządzenie z listy i kliknąć przycisk Approve.
6
Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.
――Device Name: wprowadzić nazwę urządzenia.
――Device Group: wybrać
, aby określić grupę.
――Location: wprowadzić bieżącą lokalizację urządzenia.
3
――Expired: ustawianie terminu ważności zatwierdzenia urządzenia. Jeżeli użytkownik nie
Z górnego paska menu wybrać opcję Device.
chce ustawić terminu ważności, wybrać opcję Never expired.
――Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego
wyświetla szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie,
wyświetlając informację o identyfikatorze urządzenia.
78
Ustawianie bieżącej godziny
Harmonogram może się nie uruchomić, jeżeli czas urządzenia nie zgadza się z bieżącym czasem
serwera.
7
Wybrać menu All, aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.
8
Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej
grupie zostanie pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania harmonogram się
1
Z bocznego paska menu wybrać opcję Device.
――Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu zawiera <Instrukcja obsługi
2
Wybierz urządzenie.
――W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie
3
Wybrać opcję Edit → Setup.
4
Wybrać opcję Time Zone.
uruchomi.
serwera MagicInfo Lite Server>.
uruchomi się ponownie w celu zresetowania ustawień.
――Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako
czas GMT miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.
――Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera, zgodnie z instrukcjami zawartymi
w 3. etapie.
――Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie
ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.
――Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie
świętami itd.) zawiera <Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Lite>.
79
Rozdział 06
Regulacja ekranu
Konfiguracja ustawień Obraz (Podświetlenie, Tonacja kolorów itp.).
Układ opcji menu Obraz może się różnić w zależności od produktu.
Tryb obrazu
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Tryb Film/zdjęcie polepsza jakość obrazu z urządzenia wideo. Tryb Tekst polepsza jakość obrazu z komputera.
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
MENU m → Obraz → Tryb obrazu → ENTER E
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
Obraz
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe
100
·Podświetlenie
·Kontrast
70
·Jasność
45
·Ostrość
65
·Kolor
50
·Odcień (Z/C)
Z50
C50
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
–– Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
W tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane
indywidualnie za pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.
–– Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor korekcja
gamma i zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Color Expert do kalibracji
kolorów.
–– Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
–– Jeśli dla opcji Tryb HDR+ wybrano ustawienie Włączone, wówczas funkcja Tryb
obrazu jest wyłączona.
80
Podświetlenie / Kontrast /
Jasność / Ostrość / Kolor / Odcień
(Z/C)
Urządzenie wyposażono w kilka opcji regulacji jakości obrazu.
――Po dokonaniu zmian w ustawieniach Podświetlenie, Kontrast, Jasność, Ostrość, Kolor lub Odcień (Z/C) menu
ekranowe (OSD) zostanie odpowiednio dostosowane.
――Można zmienić ustawienia i zapamiętać je dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda
wejściowego produktu.
――Zmniejszenie jasności obrazu redukuje zużycie energii.
――Aby możliwa była regulacja parametrów Kolor oraz Odcień (Z/C), należy ustawić opcję Tryb obrazu na Film/
MENU m → Obraz → ENTER E
zdjęcie.
Obraz
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe
100
·Podświetlenie
·Kontrast
70
·Jasność
45
·Ostrość
65
·Kolor
50
·Odcień (Z/C)
Z50
C50
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
81
Temperat. barwowa
MENU m → Obraz → Temperat. barwowa → ENTER E
Regulacja temperatury kolorów (czerwony/zielony/niebieski). (Zakres: 2800K–16000K)
――Dostępna, jeżeli funkcja Tonacja kolorów jest ustawiona na Wył..
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Temperat. barwowa jest
wyłączona.
Obraz
Temperat. barwowa
10000 K
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
82
Balans bieli
2-punktowo
Ta opcja pozwala na dostosowanie temperatury kolorów w celu uzyskania bardziej naturalnego obrazu.
MENU m → Obraz → Balans bieli → ENTER E
Obraz
Balans bieli
•• Przes. C/Przes. Z/Przes. N: ta opcja pozwala na dostosowanie ciemności każdego z kolorów (czerwonego,
zielonego, niebieskiego).
•• Wzm. C/Wzm. Z/Wzm. N: ta opcja pozwala na dostosowanie jasności każdego z kolorów (czerwonego,
zielonego, niebieskiego).
•• Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
Ustawienia 20-punktowe
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ta opcja służy do sterowania balansem bieli w 20-punktowych odstępach, poprzez dostosowanie jasności kolorów
czerwonego, zielonego i niebieskiego.
20-punktowo
Dostosowanie poziomów jasności koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w dwudziestu sekcjach w celu
umożliwienia precyzyjnej optymalizacji balansu bieli.
•• Wył. (
) / Włączone (
)
Interwał: wybór odstępu, który ma zostać ustawiony.
Czerwony: opcja pozwala na ustawienie poziomu czerwieni.
Zielony: opcja pozwala na ustawienie poziomu zieleni.
Niebieski: opcja pozwala na ustawienie poziomu koloru niebieskiego.
Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
――Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie obsługiwać tej funkcji.
83
Gamma
Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Gamma jest wyłączona.
MENU m → Obraz → Gamma → ENTER E
Funkcje podrzędne HLG, ST.2084 i BT.1886 ustawienia Gamma różnią się w zależności od obrazu wejściowego
i wartości ustawienia Tryb HDR+. Jeśli dla opcji Tryb HDR+ wybrano ustawienie Włączone, dostępne będą
wszystkie ustawienia funkcji podrzędnych HLG, ST.2084 i BT.1886.
Obraz
Gamma
·
BT.1886
BT.1886
0
HLG / ST.2084 / BT.1886
Dostosowanie poziomów HLG, ST.2084 i BT.1886 obrazu.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wartość skalibrowana
Należy zdecydować, czy ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie
za pomocą programu Color Expert do kalibracji koloru mają obowiązywać także w trybach Information i
Advertisement.
MENU m → Obraz → Wartość skalibrowana → ENTER E
•• Nie stosuj / Zastosuj
――Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Wartość skalibrowana jest
Obraz
Wartość skalibrowana
wyłączona.
Nie stosuj
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
84
Ustawienia zaawansowane
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Ustawienia zaawansowane jest
MENU m → Obraz → Ustawienia zaawansowane → ENTER E
Contrast Enhancer
Automatyczne wyrównywanie kontrastu, aby zapobiec zbyt dużym różnicom między obszarami jasnymi i ciemnymi.
Ustawienia zaawansowane
Contrast Enhancer
Tonacja czerni
Odcień skóry
Tylko tryb RGB
Ustawienia przestrzeni kolorów
Śred.
Ciemniejsza
0
Wył.
Oryginalna
HDMI UHD Color
Oświetl. dynamiczne
wyłączona.
Wył.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Ściana wideo, wówczas funkcja Contrast Enhancer jest
wyłączona.
Tonacja czerni
Aby ustawić głębię ekranu, należy wybrać poziom czerni.
•• Wył. / Ciemna / Ciemniejsza / Najciemniejsza
Odcień skóry
Podkreślenie koloru różowego w trybie Odcień skóry.
――Dostępna, jeżeli funkcja Tryb obrazu jest ustawiona na Film/zdjęcie.
Tylko tryb RGB
Wyświetlenie kolorów Czerwony, Zielony oraz Niebieski w celu wykonania precyzyjnej regulacji odcienia i nasycenia.
•• Wył. / Czerwony / Zielony / Niebieski
――Dostępna, jeżeli funkcja Tryb obrazu jest ustawiona na Film/zdjęcie.
85
Ustawienia przestrzeni kolorów
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia przestrzeni kolorów
Oryginalna
HDMI UHD Color
Oświetl. dynamiczne
Wył.
Tryb HDR+
Wył.
Konfiguracja ustawień przestrzeni barw w celu poprawy widm kolorów na ekranie.
――Dostępna, jeżeli funkcja Tryb obrazu jest ustawiona na Film/zdjęcie.
Przestrzeń kolorów
Wybór przestrzeni kolorów.
•• Auto / Oryginalna / Użytkownika
――Aby możliwa była regulacja parametrów Kolor, Czerwony, Zielony, Niebieski oraz Resetuj, należy ustawić opcję
Przestrzeń kolorów na Użytkownika.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
HDMI UHD Color
Optymalizacja jakości obrazu podczas korzystania z połączenia HDMI UHD.
•• HDMI1 (Wył. (
) / Włączone (
))
•• HDMI2 (Wył. ( ) / Włączone ( ))
――To rozwiązanie jest dostępne wyłącznie w modelach z rozdzielczością UHD.
――Opcja HDMI UHD Color jest dostępna wyłącznie w przypadku modeli QBH, QHH, QMH.
Oświetl. dynamiczne
Ta opcja pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez redukcję jasności ekranu, kiedy obraz na ekranie jest w
ruchu.
•• Wył. / Włączone
Tryb HDR+
Automatyczne wywoływanie optymalnego efektu HDR na podstawie źródła wideo.
•• Wył. / Włączone
86
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Tekst
MENU m → Obraz → Opcje obrazu → ENTER E
•• Wył. / Chłodno / Standardowy / Ciep.
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Film/zdjęcie
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Wył.
Tryb Film
Auto
Auto2
Ustawienia Auto Motion Plus
Auto
Local Dimming
Wył.
Dynamiczne podświetlenie
――Ustawienia można zmienić i zapamiętać dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda
wejściowego produktu.
Czysty obraz cyfrowy
Poziom czerni HDMI
•• Wył. / Chłodno / Standardowy / Ciepły 1 / Ciepły 2
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Tonacja kolorów jest wyłączona.
Włączone
Czysty obraz cyfrowy
Zmniejszanie zakłóceń na obrazie w celu uniknięcia zniekształceń, takich jak miganie.
•• Wył. ( ) / Włączone ( )
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Czysty obraz cyfrowy jest
wyłączona.
――Dostępna, jeżeli funkcja Tryb obrazu jest ustawiona na Film/zdjęcie.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
87
Poziom czerni HDMI
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Auto
Auto2
Ustawienia Auto Motion Plus
Auto
Local Dimming
Wył.
Dynamiczne podświetlenie
Włączone
Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.
•• Normalny / Nisk. / Auto
Tryb Film
Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania filmów.
Ta opcja pozwala na takie ustawienie produktu, aby automatycznie wykrywał i przetwarzał sygnały ze wszystkich
źródeł oraz ustawiał optymalną jakość obrazu.
•• Wył. / Auto1 / Auto2
――Tę opcję można skonfigurować, jeśli źródło sygnału obsługuje rozdzielczość 480i, 576i lub 1080i.
――Ta opcja jest nieobsługiwana po podłączeniu komputera.
――Dostępna, jeżeli funkcja Tryb obrazu jest ustawiona na Film/zdjęcie.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
88
Ustawienia Auto Motion Plus
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Wył.
――Dostępna, jeżeli funkcja Tryb obrazu jest ustawiona na Film/zdjęcie.
Czysty obraz cyfrowy
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Auto
Auto2
Ustawienia Auto Motion Plus
Auto
Local Dimming
Wył.
Dynamiczne podświetlenie
Zwiększanie ostrości w celu optymalizacji wyświetlania dynamicznych obrazów.
――Opcja Ustawienia Auto Motion Plus jest dostępna wyłącznie w przypadku modeli QHH.
Włączone
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Auto Motion Plus
Ta opcja pozwala na usunięcie zamazań i zakłóceń obrazu w celu uzyskania większej wyrazistości w scenach z dużą
liczbą gwałtownych ruchów.
Nazwy menu mogą się różnić, w zależności od kraju.
Wył.: wyłącza funkcję Auto Motion Plus.
Auto: ustawia funkcję Auto Motion Plus w trybie Auto.
Użytkownika: umożliwia redukcję powidoków i niestabilności obrazu według preferencji użytkownika.
•• Redukcja rozmycia: pozwala na redukcję powidoków według preferencji użytkownika.
–– Dostępna, jeżeli funkcja Wyraźny ruch (LED) jest ustawiona na Wył..
–– Opcja ta jest obsługiwana tylko wtedy, gdy dla opcji Auto Motion Plus wybrano ustawienie Użytkownika.
•• Redukcja drgań: pozwala na redukcję niestabilności obrazu według preferencji użytkownika.
–– Dostępna, jeżeli funkcja Wyraźny ruch (LED) jest ustawiona na Wył..
–– Opcja ta jest obsługiwana tylko wtedy, gdy dla opcji Auto Motion Plus wybrano ustawienie Użytkownika.
•• Wyraźny ruch (LED): pozwala na redukcję niestabilności obrazu według preferencji użytkownika.
–– Opcja ta jest obsługiwana tylko wtedy, gdy dla opcji Auto Motion Plus wybrano ustawienie Użytkownika.
Local Dimming
Dopasowuje automatycznie jasność poszczególnych obszarów ekranu, zapewniając najlepszy kontrast.
――Opcja Local Dimming jest dostępna wyłącznie w przypadku modeli QHH.
•• Wył. / Nisk. / Standardowy / Wysoko
89
Dynamiczne podświetlenie
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Auto
Auto2
Ustawienia Auto Motion Plus
Auto
Local Dimming
Wył.
Dynamiczne podświetlenie
Dopasowuje automatycznie podświetlenie, zapewniając najlepszy możliwy kontrast w bieżących warunkach.
•• Wył. / Włączone
――Opcja Dynamiczne podświetlenie jest dostępna wyłącznie w przypadku modeli DBJ, QBH, QMH.
――Domyślne wartości funkcji Dynamiczne podświetlenie dla każdego trybu obrazu Tryb obrazu są następujące:
Dynamiczne
podświetlenie
Tryb obrazu
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Wył.
Sklep i centrum handlowe, Biuro i szkoła,
Terminal i stacja, Ściana wideo
Tekst
Ściana wideo
Film/zdjęcie
Włączone
Skalibrowano
Włączone
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Sklep i centrum handlowe, Biuro i szkoła,
Terminal i stacja
Film/zdjęcie
90
Ustawienia rozmiaru obrazu
MENU m → Obraz → Ustawienia rozmiaru obrazu → ENTER E
Ustawienia rozmiaru obrazu
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
W zależności od wybranego źródła sygnału w menu wyświetlane będą różne opcje regulacji ekranu.
――Dostępność portów zależy od modelu.
•• Standardowy 16:9: ustawienie trybu Standardowy 16:9 dla proporcji obrazu.
Standardowy 16:9
·Dopasuj do ekranu
Wybrać rozmiar oraz proporcje obrazu wyświetlanego na ekranie.
Wył.
·Powiększenie i pozycja
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Użytkownika: zmienia rozdzielczość zgodnie z preferencjami użytkownika.
•• 4:3: ustawienie trybu podstawowego (4:3) proporcji obrazu.
――Nie należy na długi czas ustawiać formatu obrazu 4:3.
Obramowanie wyświetlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u góry i u dołu obrazu może spowodować
retencję obrazu (wypalanie ekranu), uszkodzenie, którego nie obejmuje gwarancja.
Dopasuj do ekr.
Dostosowanie położenia obrazu. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlony pełny obraz programu. Żadna część
obrazu nie zostanie przycięta.
•• Wył. / Włączone / Auto
Powiększenie i pozycja
Dostosowuje przybliżenie i położenie obrazu. Ta opcja jest dostępna, jeśli dla źródła sygnału wybrano ustawienie
DVI, HDMI 1, HDMI 2 (1080i/1080p), DisplayPort. Aby ta opcja była dostępna, opcja Rozmiar obrazu musi być
ustawiona na wartość Użytkownika.
――Aby ustawić obraz w położeniu pierwotnym, należy wybrać opcję Resetuj na ekranie Powiększenie i pozycja.
Obraz ustawiony zostanie w położeniu domyślnym.
――Modele QHH nie obsługują trybu DVI.
――Modele DBJ nie obsługują trybu DisplayPort.
91
Resetowanie obrazu
Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu ekranu.
MENU m → Obraz → Resetowanie obrazu → ENTER E
Obraz
Resetowanie obrazu
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
92
Rozdział 07
Wyświetlacz ekranowy
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Konfiguracja ekranu menu.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Orientacja ekranu → ENTER E
•• Pejzaż: wyświetlanie menu w trybie poziomym (tryb domyślny).
•• Portret: wyświetlanie menu w orientacji pionowej z prawej strony ekranu produktu.
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Pejzaż
Orientacja zawartości źródłowej
Pejzaż
Proporcje obrazu
Pełny ekran
Orientacja zawartości źródłowej
Zmiana orientacji ekranu produktu.
•• Pejzaż: wyświetlenie ekranu w orientacji poziomej (ustawienie domyślne).
•• Portret: wyświetlenie ekranu w orientacji pionowej.
Proporcje obrazu
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wskazać, czy obrócony ekran ma być wyświetlany w trybie pełnoekranowym czy z zachowaniem oryginalnych
proporcji obrazu.
•• Pełny ekran: wyświetlanie obróconego ekranu w trybie pełnoekranowym.
•• Oryginalna proporcja: wyświetlanie obróconego ekranu z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja menu na ekranie wybrano ustawienie Portret.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret.
93
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Ochrona ekranu → ENTER E
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
Wył.
Ochr. przed wypalan.
Jeżeli na ekranie przez zdefiniowany przez użytkownika czas wyświetlany jest nieruchomy obraz, produkt aktywuje
wygaszacz ekranu. Zapobiega to wypalaniu powidoków na ekranie.
•• Wył. / 2 godziny / 4 godziny / 6 godz / 8 godz / 10 godz
Ochr. przed wypalan.
Aby zredukować możliwość wypalania ekranu, produkt wyposażono w technologię zapobiegania wypalaniu Ochr.
przed wypalan..
Funkcja Ochr. przed wypalan. nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.
Ustawienie Ochr. przed wypalan. Czas pozwala na zaprogramowanie w minutach odstępu czasu pomiędzy
przesunięciami obrazu.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przesunięcie pikselowe
Funkcja zapobiegająca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w górę lub w dół.
――Opcja Przesunięcie pikselowe jest dostępna wyłącznie w przypadku modeli QBH, QHH, QMH.
•• Przesunięcie pikselowe (Wył. ( ) / Włączone ( ))
――Opcje Poziomy, Pionowy oraz Czas będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Przesunięcie pikselowe wybrane
zostanie ustawienie Włączone.
•• Poziomy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku poziomym.
•• Pionowy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku pionowym.
•• Czas: służy do ustawienia odstępu czasu odpowiednio pomiędzy przesunięciami poziomymi i pionowymi.
Dostępne i optymalne ustawienia funkcji Przesunięcie pikselowe.
Dostępne ustawienia
Ustawienia optymalne
Poziomy (piksele)
0~4
4
Pionowy (piksele)
0~4
4
Czas (minuty)
1 minuta ~ 4 minuty
4 minuty
――Wartość opcji Przesunięcie pikselowe może się różnić w zależności od wielkości produktu (w calach) i trybu.
――Wyświetlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie 4:3 przez dłuższy okres może spowodować retencję
obrazu. Nie oznacza to defektu produktu.
94
Wył. czasowy
Ochr. przed wypalan.
Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Ochr. przed wypalan..
Przesunięcie pikselowe
Funkcja Ochr. przed wypalan. zatrzyma się automatycznie po określonym okresie.
Wył. czasowy
Wył. czasowy
Wyświetl natychmiast
Wył.
Wył.
Powtórz: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonych
odstępach czasu.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Interwał: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonym
okresie (od czasu Czas rozpoczęcia. do czasu Godz. zakończ.).
――Opcje Tryb, Okres, Czas, Czas rozpoczęcia. i Godz. zakończ. są dostępne jedynie, jeśli dla funkcji Wył. czasowy
wybrano ustawienie Powtórz lub Interwał.
•• Tryb: wybór wyświetlanego wzoru zapobiegającego wypalaniu.
–– Piksel: piksele na ekranie są wyświetlane na przemian z kolorem czarnym.
–– Przesuwany pasek: pionowy pasek przesuwa się z lewej strony na prawą.
–– Zmiana odcienia: cały ekran staje się jaśniejszy, po czym ciemnieje.
――Wzory Przesuwany pasek oraz Zmiana odcienia pojawiają się tylko raz niezależnie od ustawienia czasu lub
okresu powtórzeń.
•• Okres: określanie przedziału czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Ochr. przed wypalan..
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Powtórz dla funkcji Wył. czasowy.
•• Czas: określenie czasu aktywności funkcji Ochr. przed wypalan..
――Włączone, jeżeli dla funkcji Wył. czasowy włączono ustawienie Powtórz, a dla funkcji Tryb ustawienie Piksel.
•• Czas rozpoczęcia.: określenie czasu włączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
•• Godz. zakończ.: określenie czasu wyłączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
95
Wyświetl natychmiast
Ochr. przed wypalan.
Wybór wygaszacza ekranu, który zostanie natychmiast wyświetlony.
Przesunięcie pikselowe
•• Wył. / Piksel / Przesuwany pasek / Zmiana odcienia
Wył. czasowy
Wyświetl natychmiast
Wył.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
96
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Istnieje możliwość wyboru, czy po zmianie źródła sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe informacji o źródle.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Wyświetlanie komunikatu → ENTER E
Wiadom. o braku sygnału
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Włączone
Wiadom. o braku sygnału
Włączone
Wiadomość MDC
Włączone
Wiadomość dotycząca stanu pobierania
•• Wył. / Włączone
Wył.
Ta opcja umożliwia wybór, czy w przypadku niewykrycia sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe braku
sygnału.
•• Wył. / Włączone
Wiadomość MDC
Można określić, czy ma być wyświetlane menu ekranowe programu MDC, jeżeli produkt jest sterowany przez ten
program.
•• Wył. / Włączone
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wiadomość dotycząca stanu pobierania
Ta opcja umożliwia wyświetlanie stanu pobierania zawartości z serwera lub innego urządzenia.
•• Wył. / Włączone
97
Język
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą dotyczyły pozostałych
funkcji komputera.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Język → ENTER E
Wyświetlacz ekranowy
Język
Polski
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetuj wyświetlacz ekr.
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu Wyświetlacz ekranowy.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Resetuj wyświetlacz ekr. → ENTER E
Wyświetlacz ekranowy
Resetuj wyświetlacz ekr.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
98
Rozdział 08
Ustawienia dźwięku
Konfiguracja ustawień dźwięku (Dźwięk) produktu.
Tryb dźwięku
Możliwość wybrania trybu odtwarzania dźwięku dopasowanego do preferencji użytkownika.
•• Standardowy: opcja pozwala na wybór normalnego trybu dźwięku.
MENU m → Dźwięk → Tryb dźwięku → ENTER E
•• Film: opcja zapewnia najlepszą jakość dźwięku do oglądania filmów.
•• Wyraźny głos: opcja pozwala na uwydatnienie głosów względem pozostałych dźwięków.
Dźwięk
Tryb dźwięku
•• Muzyka: opcja pozwala na uwydatnienie muzyki względem głosów.
Standardowy
•• Wzmocnienie: opcja pozwala na zwiększenie intensywności dźwięków o wysokiej częstotliwości, umożliwiając
lepszą słyszalność osobom upośledzonym słuchowo.
――Jeśli dla opcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienia Zewnętrzne i Odbiornik (HDMI), wówczas funkcja Tryb
dźwięku jest wyłączona.
Balans
Korektor
Dźwięk HDMI
Dźwięk połączenia wideo
Wyjście dźwięku
AV(HDMI)
Bieżące źródło
Wewnętrzne
Głośność automatyczna
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
99
Balans
Dźwięk HDMI
MENU m → Dźwięk → Balans → ENTER E
MENU m → Dźwięk → Dźwięk HDMI → ENTER E
Dostosowanie poziomów głośności głośników w celu zoptymalizowana balansu dźwięku.
Wybierz źródło dźwięku: AV(HDMI) lub PC(DVI).
•• Balans L/P: ta opcja pozwala na regulację balansu między prawym i lewym głośnikiem.
•• Resetuj: ta opcja służy do przywracania domyślnych ustawień balansu.
――Jeśli dla opcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienia Zewnętrzne i Odbiornik (HDMI),
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
――Opcja Dźwięk HDMI jest dostępna wyłącznie w przypadku modeli DBJ, QBH, QMH.
wówczas funkcja Balans jest wyłączona.
Dźwięk połączenia wideo
Korektor
MENU m → Dźwięk → Korektor → ENTER E
Dostosowanie korektora w celu wybrania niestandardowych ustawień głośności i natężenia
dźwięku oraz wzbogacenia sygnału dźwiękowego.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (regulacja szerokości pasma):
regulacja poziomu określonych częstotliwości szerokości pasma.
MENU m → Dźwięk → Dźwięk połączenia wideo → ENTER E
Ta opcja umożliwia wybór wyjścia dźwięku używanego podczas połączenia wideo.
•• Bieżące źródło / Połączenie Wideo
――Opcja Dźwięk połączenia wideo jest dostępna wyłącznie w przypadku modeli DBJ, QBH,
QMH.
•• Resetuj: służy do przywrócenia domyślnych ustawień korektora.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Tryb dźwięku wybrano ustawienie Standardowy.
――Jeśli dla opcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienia Zewnętrzne i Odbiornik (HDMI),
wówczas funkcja Korektor jest wyłączona.
100
Wyjście dźwięku
Głośność automatyczna
MENU m → Dźwięk → Wyjście dźwięku → ENTER E
MENU m → Dźwięk → Głośność automatyczna → ENTER E
Wybór głośników dla wyjścia dźwięku.
Poziom głośności może być różny dla poszczególnych kanałów.
•• Wewnętrzne / Zewnętrzne / Odbiornik (HDMI)
――Wybranie dla funkcji Wyjście dźwięku ustawień Zewnętrzne i Odbiornik (HDMI) powoduje
Funkcja ta w sposób automatyczny koryguje poziom głośności po wybraniu innego kanału.
wyłączenie głośników produktu.
Dźwięk słychać jedynie z głośników zewnętrznych. Jeśli dla funkcji Wyjście dźwięku wybrano
ustawienie Wewnętrzne włączone będą głośniki produktu oraz głośniki zewnętrzne. Dźwięk
słychać z obu zestawów głośników.
――Jeżeli sygnał wideo nie jest przesyłany, to głośniki produktu i głośniki zewnętrzne są
•• Wył. ( ) / Włączone ( )
――Aby możliwe było sterowanie głośnością podłączonego urządzenia źródłowego, dla funkcji
Głośność automatyczna należy wybrać ustawienie Wył..
――Jeśli dla opcji Wyjście dźwięku wybrano ustawienia Zewnętrzne i Odbiornik (HDMI),
wówczas funkcja Głośność automatyczna jest wyłączona.
wyciszone.
Zeruj dźwięk
MENU m → Dźwięk → Zeruj dźwięk → ENTER E
W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Ta opcja służy do
przywrócenia fabrycznych ustawień dźwięku.
101
Rozdział 09
Sieć
Stan sieci
Otwórz Ustawienia sieci
MENU m → Sieć → Stan sieci → ENTER E
MENU m → Sieć → Otwórz Ustawienia sieci → ENTER E
Ta opcja pozwala na sprawdzenie stanu bieżącego sieci i Internetu.
Należy skonfigurować ustawienia sieci, aby korzystać z różnych funkcji interfejsu Smart Hub,
takich jak wyszukiwanie w Internecie, udostępnianie treści w sieci domowej oraz aktualizacje
funkcji.
Typ sieci
•• Bezprz. / Kablowa
102
Ustawienia sieci (przewodowej)
•• W zależności od konfiguracji sieci urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez
połączenie portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia bezpośrednio do ściennego
gniazda sieciowego przy użyciu kabla LAN.
Przedstawia to poniższy schemat. Należy pamiętać, że sieciowe gniazdo ścienne może
być połączone z modemem lub routerem, znajdującym się w innymi pomieszczeniu w
budynku.
Podłączanie do sieci przewodowej
Urządzenie można podłączyć do sieci LAN przy użyciu kabla na trzy sposoby.
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN, podłączając kabel LAN połączony z
zewnętrznym modemem do portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia.
Przedstawia to poniższy schemat.
RJ45
LAN
Modem zewnętrzny
Gniazdo modemu na ścianie
LAN
Port LAN zamontowany na ścianie
(ADSL / VDSL)
RJ45
Kabel LAN
Kabel modemu
Kabel LAN
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez podłączenie kabla do portu LAN,
połączonego z urządzeniem typu IP Sharer, połączonego z zewnętrznym modemem.
Połączenie wymaga zastosowania kabla LAN. Przedstawia to poniższy schemat.
Gniazdo modemu na ścianie
Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
Kabel modemu
Urządzenie do
współdzielenia adresu IP
(wyposażone w serwer DHCP)
Kabel LAN
Kabel LAN
LAN
RJ45
W przypadku sieci dynamicznej należy wykorzystać modem lub router ADSL, obsługujący
protokół dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP).
Modemy i routery obsługujące protokół DHCP automatycznie udostępniają dane niezbędne do
połączenia urządzenia z Internetem, takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera
nazw domen (DNS), co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania tych danych. Sieci
domowe są przeważnie sieciami dynamicznymi.
Niektóre sieci wymagają statycznego adresu IP. Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, dane
takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera DNS należy ręcznie wprowadzić na
ekranie Cable Setup podczas konfiguracji połączenia sieciowego. Aby uzyskać adres IP, maskę
podsieci, adres bramy i serwera DNS, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych.
W przypadku korzystania z komputera, na którym zainstalowano system operacyjny Windows,
dane te można również odczytać z komputera.
――Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, można korzystać z modemów ADSL, obsługujących
protokół DHCP.
――Modemy ADSL, obsługujące protokół DHCP umożliwiają stosowanie statycznych adresów IP.
103
Skonfiguruj połączenie internetowe, aby móc korzystać z usług internetowych, takich jak
możliwość aktualizacji oprogramowania.
Automatycznie konfigurowanie opcji Otwórz Ustawienia sieci
(sieć przewodowa)
2
W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4
W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
Pozwala na uzyskanie połączenia z siecią za pomocą kabla LAN.
Najpierw należy się upewnić się, że kabel LAN jest podłączony.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
2
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.”.
――Jeżeli się nie uda połączyć z Internetem, należy sprawdzić podłączenie portu LAN.
――Jeżeli urządzenie nie będzie mogło ustalić parametrów połączenia sieciowego
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
2
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego. Nacisnąć
przycisk Anuluj. Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.
3
Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
4
Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustawienia IP wybrać
ustawienie Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.
automatycznie lub jeżeli użytkownik chce ręcznie skonfigurować połączenie, należy
skorzystać z informacji zamieszczonych w kolejnym punkcie poświęconym ręcznemu
konfigurowaniu sieci.
Ręczne konfigurowanie opcji Otwórz Ustawienia sieci (sieć
przewodowa)
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski
podsieci oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić
ręcznie.
――Wybranie dla opcji Ustawienia IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną
zmianę opcji Ustaw. DNS na Wprowadź ręcznie.
5
Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E.
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
6
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.”.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem
Windows, należy postępować w następujący sposób.
1
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
104
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Bezprzewodowe urządzenie typu IP sharer
(router z serwerem DHCP)
Port LAN zamontowany na ścianie
Automatyczne konfigurowanie sieci (bezprzewodowej)
Większość sieci bezprzewodowych wyposażona jest w opcjonalny system zabezpieczający,
który wymaga, aby urządzenia chcące uzyskać dostęp do sieci wysłały zaszyfrowany kod
zabezpieczający nazywany kluczem dostępu lub kluczem zabezpieczeń (Klucz bezpieczeństwa).
Klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa to hasło — zwykle słowo lub sekwencja liter i cyfr o
określonej długości — które podano podczas konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Jeżeli użytkownik korzysta z tej metody konfiguracji połączenia sieciowego i posiada klucz
zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa do sieci bezprzewodowej, będzie musiał podać to hasło
podczas procesu automatycznej lub ręcznej konfiguracji sieci.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
Kabel LAN
Firma Samsung zaleca korzystanie z protokołu IEEE 802.11n. Mogą występować problemy z
płynnym odtwarzaniem plików wideo za pośrednictwem połączenia sieciowego.
――Wybrać nieużywany kanał dla urządzenia typu IP Sharer. Jeśli w pobliżu znajduje się inne
urządzenie, korzystające z kanału wybranego dla bezprzewodowego urządzenia typu IP
Sharer, może to spowodować zakłócenia i uniemożliwić nawiązanie połączenia.
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
2
Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu
wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
3
przycisk E.
――Urządzenie obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej.
Jeśli w ustawieniach punktu dostępu lub routera bezprzewodowego wybrano połączenie w
trybie 802.11n o wysokiej przepustowości (Greenfield), a w ustawieniach typu szyfrowania
wybrano opcję WEP, TKIP lub TKIP AES (WPS2Mixed), uniemożliwi to połączenie produktów
firmy Samsung zgodnie z nowymi wymaganiami certyfikacji Wi-Fi.
――Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie
――Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież,
aby ponownie wyszukać.
――Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop.
Wyświetlony zostanie przycisk Dodawanie sieci.
4
Konfiguracja automatyczna (przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania sieci),
konfiguracja ręczna, Użyj WPS
Jeżeli wyświetli się ekran Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy przejść do punktu 5. Jeżeli
wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do
z siecią jest możliwe przez konfigurowanie za pomocą naciśnięcia przycisku (Push Button
Configuration, PBC) lub numeru PIN (Personal Identification Number). W każdym z tych
trybów protokół WPS automatycznie określa identyfikator SSID i klucz WPA.
――Sposoby połączenia: sieć bezprzewodową można skonfigurować na trzy sposoby.
Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski ▲ lub ▼, a następnie dwukrotnie nacisnąć
punktu 7.
5
Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy go
wprowadzić (klucz zabezpieczeń albo PIN).
105
6
Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
Gotowe, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
2
Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu
sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.
――Połączenie z routerem zostało nawiązane, nie uzyskano jednak dostępu do Internetu.
7
wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.”.
3
przycisk E.
――Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież,
Ręczna konfiguracja sieci (bezprzewodowej)
aby ponownie wyszukać.
――Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop.
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski
podsieci oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić
ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem
Windows, należy postępować w następujący sposób.
1
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
2
W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4
W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski u lub d, a następnie dwukrotnie nacisnąć
Wyświetlony zostanie przycisk Dodawanie sieci.
4
Jeżeli wyświetli się ekran Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy przejść do punktu 5. Jeżeli
wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do punktu 7.
5
Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy go
wprowadzić (klucz zabezpieczeń albo PIN).
6
Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji
Gotowe, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia
sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.
7
Wybrać polecenie Anuluj podczas wykonywania prób nawiązania połączenia sieciowego.
Spowoduje to przerwanie nawiązywania połączenia.
8
Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
9
Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustawienia IP wybrać
ustawienie Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.
――Wybranie dla opcji Ustawienia IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną
zmianę opcji Ustaw. DNS na Wprowadź ręcznie.
106
10
11
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
IPv6
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
MENU m → Sieć → IPv6 → ENTER E
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
Włączanie/wyłączanie funkcji IPv6.
Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E.
usług internetowych.”.
Użyj WPS
Konfiguracja za pomocą opcji Użyj WPS
Jeżeli router jest wyposażony w przycisk Użyj WPS, należy postępować w następujący sposób.
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
2
Wybrać polecenie Użyj WPS, nacisnąć przycisk E, a następnie ponownie przycisk E.
3
W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS lub PBC na routerze bezprzewodowym.
•• Wył. (
) / Włączone (
)
Stan IPv6
MENU m → Sieć → Stan IPv6 → ENTER E
Sprawdzanie stanu połączenia z Internetem za pomocą protokołu IPv6.
Produkt automatycznie pozyska wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których
potrzebuje i ustanowi połączenie.
4
Pojawi się ekran połączenia sieciowego. Konfiguracja sieci jest zakończona.
107
Ustawienia sieci serwera
Serwer proxy
Umożliwia konfigurowanie połączenia z serwerem proxy i odnośnych funkcji.
MENU m → Sieć → Ustawienia sieci serwera → ENTER E
Połącz z serwerem
Aby uruchomić program Odtwarzacz, należy uzyskać połączenie z siecią.
•• Adres serwera / TLS / Port
――Jeśli opcja TLS jest włączona, serwer będzie korzystał z protokołu https, a transfer danych
będzie zaszyfrowany.
――Wprowadzić adres IP serwera i numer portu. Jako numer portu wpisać 7001. Jeżeli nie można
połączyć się z serwerem przez port numer 7001, należy się dowiedzieć od administratora
serwera, jaki jest właściwy numer portu i zmienić numer w ustawieniach.
Wył. / Włączone
•• Adres / Port / Identyfik. / Hasło
――Opcje Adres / Port / Identyfik. oraz Hasło będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Serwer
proxy wybrane zostanie ustawienie Włączone.
Nazwa urządzenia
MENU m → Sieć → Nazwa urządzenia → ENTER E
Wybierz lub wprowadź nazwę urządzenia.
Tryb MagicInfo
Wybór odpowiedniego trybu Tryb MagicInfo w zależności od środowiska, w jakim używany
będzie produkt.
Nazwa ta może być wyświetlana w sieci na sieciowych pilotach zdalnego sterowania.
•• Ekran [Signage] 1 ~ 6 / Źród. użyt.
•• Lite / Premium
Dostęp do serw.
Wybór metody połączenia z siecią serwera.
•• Zezwól / Odmów
Tryb FTP
Określanie trybu działania FTP.
•• Aktywny / Pasywny
108
Rozdział 10
System
Dostępność
MENU m → System → Dostępność → ENTER E
System
Dostępność
Rozpocznij konfigurację
Wysoki kontrast
Ustawianie w menu kolorów tła i czcionki o wysokim kontraście. Po wybraniu tej opcji menu staje się
nieprzeźroczyste.
•• Wył. (
) / Włączone (
)
Powiększ
Ustawienie powiększania podkreślonego elementu menu.
•• Wył. (
) / Włączone (
)
Sterowanie dotykiem
Czas
Autoprzełączanie źródła
Sterowanie zasilaniem
Rozwiązanie Eco
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
109
Rozpocznij konfigurację
Wykonaj początkowe kroki konfiguracji jak przy pierwszym uruchomieniu tego produktu.
――Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0–0-0–0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
MENU m → System → Rozpocznij konfigurację → ENTER E
――Kod PIN należy zmienić, aby odpowiednio zabezpieczyć urządzenie.
System
Rozpocznij konfigurację
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Sterowanie dotykiem
MENU m → System → Sterowanie dotykiem → ENTER E
Wyświetlanie funkcji związanych ze sterowaniem dotykowym.
Sterowanie dotykiem
Zablokuj sterowanie urządzeniem za pomocą gestów dotykowych.
•• Wył. / Włączone
Sterowanie dotykiem
Sterowanie dotykiem
Wył.
Blokada menu admin.
Blokada menu admin.
Wył.
Opcja Blokada menu admin. pozwala określić, czy menu ustawień administratora będzie wyświetlane po
przyciśnięciu i przytrzymaniu palca na ekranie.
•• Wył. / Włączone
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Sterowanie dotykiem wybrano ustawienie Włączone.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
110
Czas
Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji Ustawienie zegara i DST. Skonfiguruj różne ustawienia związane z czasem.
――Należy nacisnąć przycisk INFO, aby wyświetlić aktualny czas.
MENU m → System → Czas → ENTER E
Ustawienie zegara
Wybrać opcję Ustawienie zegara. Wybrać parametr Data lub Czas, a następnie nacisnąć przycisk E.
Czas
Aby wprowadzić cyfry, użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby
przechodzić z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo. Po
zakończeniu nacisnąć przycisk E.
――Parametry Data i Czas można ustawić, korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.
Ustawienie zegara
Ustawienia NTP
DST
Opóźnienie włączenia
Wył.
0
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ustawienia NTP
Ustaw adres URL serwera oraz strefę czasową, aby korzystać z czasu sieci.
DST
Ta opcja pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji DST (czas letni).
Wył. / Włączone
•• Data rozpoczęcia: pozwala określić datę początku czasu letniego (DST).
•• Data zakończenia: Pozwala określić datę końcową okresu czasu letniego.
•• Przesunięcie czasowe: Pozwala określić przesunięcie czasu wynikające ze strefy czasowej.
――Opcje Data rozpoczęcia, Data zakończenia oraz Przesunięcie czasowe będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji DST
wybrano ustawienie Włączone.
Opóźnienie włączenia
W przypadku podłączania kilku produktów należy dostosować czas włączenia każdego produktu, aby zapobiec
przeciążeniu sieci (w zakresie 0–50 sekund).
111
Autoprzełączanie źródła
W przypadku, gdy podczas włączania wyświetlacza opcja Autoprzełączanie źródła jest ustawiona jako Włączone, a
poprzednie źródło obrazu jest nieaktywne, urządzenie automatycznie wyszuka inne źródło obrazu wideo.
MENU m → System → Autoprzełączanie źródła → ENTER E
Autoprzełączanie źródła
Jeśli dla funkcji Autoprzełączanie źródła wybrano ustawienie Włączone, urządzenie będzie automatycznie
wyszukiwać aktywne źródło obrazu wideo.
Autoprzełączanie źródła
Autoprzełączanie źródła
Wył.
Przywracanie źródła gł.
Wył.
Źródło główne
Źródło pomocnicze
Wszystkie
DisplayPort
Jeśli bieżące źródło obrazu nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz automatycznie przełączy się na opcję Źródło główne.
W sytuacji, gdy główne źródło nie jest dostępne, aktywowana zostanie opcja Źródło pomocnicze.
Jeśli zarówno główne jak i dodatkowe źródło nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz ponownie uruchomi
wyszukiwanie aktywnego źródła, za każdym razem sprawdzając zarówno główne źródło, jak i dodatkowe. Jeśli oba
wyszukiwania nie powiodą się, wyświetlacz powróci do pierwszego źródła wideo i wyświetli komunikat o braku
sygnału.
Przywracanie źródła gł.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Określenie, czy wybrane urządzenie podstawowe ma zostać przywrócone po jego podłączeniu.
――Funkcja Przywracanie źródła gł. jest wyłączona, jeśli dla funkcji Źródło główne wybrano ustawienie Wszystkie.
Źródło główne
Określanie źródła głównego (Źródło główne) dla automatycznego źródła sygnału.
Źródło pomocnicze
Określanie źródła głównego (Źródło pomocnicze) dla automatycznego źródła sygnału.
――Funkcja Źródło pomocnicze jest wyłączona, jeśli dla funkcji Źródło główne wybrano ustawienie Wszystkie.
112
Sterowanie zasilaniem
MENU m → System → Sterowanie zasilaniem → ENTER E
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Wył.
Zasilanie modułu PC
Autom. włączanie zasil.
Ta funkcja służy do automatycznego włączania produktu po podłączeniu. Naciskanie przycisku zasilania nie jest
potrzebne.
•• Wył. / Włączone
Zasilanie modułu PC
Moduł PC można włączyć/wyłączyć niezależnie od wyświetlacza LFD.
――Opcja Zasilanie modułu PC jest dostępna wyłącznie w przypadku modeli DBJ, QBH, QMH.
Maks. oszcz. en.
Włączone
Zsynchr. wł. zasil.
Ster. trybem gotowości
Włączone
Wyłącz, aby umożliwić włącznie modułu PC bez włączania ekranu LFD.
Sieć w trybie czuwania
Wył.
Przycisk zasilania
Tylko włączanie
•• Wył. / Włączone
Zsynchr. wył. zasil.
Wyłącz, aby umożliwić wyłączanie modułu PC bez wyłączania ekranu LFD.
•• Wył. / Włączone
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Maks. oszcz. en.
Ta funkcja powoduje wyłączenie produktu w celu zredukowania zużycia energii, jeżeli komputer przez określony
czas pozostaje w stanie bezczynności.
•• Wył. / Włączone
113
Ster. trybem gotowości
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Wył.
Zasilanie modułu PC
Maks. oszcz. en.
Włączone
Ster. trybem gotowości
Włączone
Sieć w trybie czuwania
Wył.
Przycisk zasilania
Tylko włączanie
Ta opcja służy do konfigurowania trybu gotowości monitora zależnie od dostępności sygnału wejściowego.
•• Auto
W przypadku braku sygnału mimo podłączenia urządzenia źródłowego zostanie uaktywniony tryb
oszczędzania energii.
Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie źródłowe, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
•• Wył.
Jeśli nie zostanie wykryty sygnał wejściowy, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
――Jeśli pomimo podłączenia urządzenia źródłowego jest wyświetlany komunikat Brak sygnału, należy sprawdzić
połączenie kablowe.
――Jeśli dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawiono wartość Wył., komunikat Brak sygnału nie zostanie
wyświetlony.
W takim przypadku należy dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawić wartość Włączone.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Włączone
W przypadku niewykrycia sygnału wejściowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.
Sieć w trybie czuwania
Ta funkcja umożliwia pozostawienie zasilania sieci włączonego po wyłączeniu produktu.
•• Wył. / Włączone
Przycisk zasilania
Przyciskowi zasilania można przypisać funkcję włączania zasilania lub włączania/wyłączania zasilania.
•• Tylko włączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania tylko funkcji włączania zasilania.
•• Włączanie/wyłączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania funkcji włączania/wyłączania zasilania.
114
Rozwiązanie Eco
Tryb oszczędzania energii
Redukcja zużycia energii przez regulację jasności ekranu.
MENU m → System → Rozwiązanie Eco → ENTER E
Czujnik Eco
Rozwiązanie Eco
Tryb oszczędzania energii
Czujnik Eco
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko
Wył.
Włączone
Aby zwiększyć oszczędność energii, obraz będzie automatycznie dostosowywał się do oświetlenia w pokoju.
Czujnik Eco
Wył.
Automatyczna optymalizacja jasności ekranu do wyświetlania materiałów Signage w zależności od oświetlenia w
pomieszczeniu.
Tr. got. br. sygn.
15 minuty
Aut. wył. zasil.
Wyłączone (zalecane)
•• Wył. / Włączone
――Jeśli kontrast ekranu jest niewystarczający, dla opcji Czujnik Eco należy wybrać ustawienie Wył.. Jeśli dla opcji
Harmonogram lampy ekranu
Czujnik Eco wybrano ustawienie Wył., urządzenie może nie spełniać standardów energetycznych.
Minimalne podświetlenie
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ustawienie minimalnej jasności ekranu do wyświetlania materiałów Signage. Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy
wartość jest niższa od wartości ustawionej w ustawieniu Podświetlenie w menu Obraz.
――Jeżeli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone, jasność ekranu może się zmieniać (ekran może
stawać się trochę jaśniejszy lub trochę ciemniejszy), w zależności od intensywności światła w otoczeniu.
115
Harmonogram lampy ekranu
Rozwiązanie Eco
Tryb oszczędzania energii
Czujnik Eco
Wył.
Włączone
Harmonogram lampy ekranu
Wył.
Tr. got. br. sygn.
15 minuty
Aut. wył. zasil.
Wyłączone (zalecane)
Harmonogram lampy ekranu
Włączanie lub wyłączanie harmonogramu lampy.
•• Wył. / Włączone
Harmonogram 1, Harmonogram 2
Czas
Jasność panelu zostanie zmieniona zgodnie z jasnością ustawioną dla opcji Lampa w określonym czasie.
Lampa
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Dostosowywanie jasności panelu. Ustawienie wartości zbliżonych do 100 powoduje rozjaśnienie panelu.
•• 0 ~ 100
Tr. got. br. sygn.
Tryb oszczędzanie energii przez wyłączanie urządzenia, gdy nie odbiera ono sygnału z żadnego źródła.
•• Wył. / 15 minuty / 30 minut / 60 minut
――Ta funkcja nie działa, gdy wyświetlacz pracuje w trybie gotowości.
――Urządzenie wyłączy się automatycznie o określonej godzinie. Godzinę tę można zmienić stosownie do wymagań.
Aut. wył. zasil.
Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zostanie ono automatycznie wyłączone, jeżeli po ustawionym okresie czasu
nie naciśnie się przycisku na pilocie i nie dotknie przycisku na przednim panelu urządzenia.
•• Wyłączone (zalecane) / 4 godziny / 6 godz / 8 godz
116
Sterowanie temperaturą
Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział temperatur, który jest
prawidłowy.
Domyślnie temperatura jest ustawiona na 77 °C.
MENU m → System → Sterowanie temperaturą → ENTER E
będzie nadal rosła, produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu.
System
Sterowanie temperaturą
Zalecana temperatura urządzenia wynosi między 75 a 80 °C (przy temperaturze otoczenia rzędu 40 °C).
――Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony. Jeśli temperatura
77
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
117
Menedżer urządzeń zewnętrznych
Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi podłączonymi do urządzenia do wyświetlania materiałów Signage.
――Opcja Menedżer urządzeń zewnętrznych jest dostępna wyłącznie w przypadku modeli QBH, QHH, QMH.
MENU m → System → Menedżer urządzeń zewnętrznych → ENTER E
Menedżer klawiatury
Menedżer urządzeń zewnętrznych
Menedżer klawiatury
Menedżer podłączania urządzeń
Konfiguracja klawiatury urządzenia do wyświetlania materiałów Signage. Klawiatury można dodawać i je
konfigurować.
Dodaj klawiaturę Bluetooth
Podłączanie klawiatury Bluetooth do urządzenia do wyświetlania materiałów Signage.
Język klawiatury
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ustawienie języka klawiatury.
Typ klawiatury
Ustawienie typu klawiatury.
Menedżer podłączania urządzeń
Zezwolenie na współdzielenie materiałów Signage między produktem a innymi podłączonymi do sieci
urządzeniami, takimi jak smartfony i tablety.
Powiadomienie o dostępie
Wyświetlanie powiadomienia podczas pierwszorazowego połączenia urządzenia.
Ta funkcja powoduje wyłączenie powiadomienia o dostępie w celu umożliwienia automatycznego łączenia urządzeń.
•• Wył. / Tylko pierwszy raz / Zawsze włączone
Lista urządzeń
Wyświetlanie i zarządzanie połączonymi urządzeniami.
118
Odtwarzaj przez
Należy wybrać odpowiedni tryb Odtwarzaj przez w zależności od środowiska, w jakim używany będzie produkt.
Wygląd ekranu startowego może różnić się w zależności od ustawień.
MENU m → System → Odtwarzaj przez → ENTER E
•• MagicInfo / Otwieranie adresu URL
System
Odtwarzaj przez
MagicInfo
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Zmień kod PIN
Wyświetli się ekran Zmień kod PIN.
MENU m → System → Zmień kod PIN → ENTER E
Produkt zapamiętał nowy kod PIN.
――Hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0
System
Wybrać 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadzić je w polu Wprowadź nowy PIN.. Ponownie wprowadzić te
same 4 cyfry w polu Ponownie wprowadź PIN..
――Kod PIN należy zmienić, aby odpowiednio zabezpieczyć urządzenie.
Zmień kod PIN
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
119
Zabezpieczenia
Blokada bezpieczeństwa włączona
――Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0–0-0–0”.
MENU m → System → Zabezpieczenia → ENTER E
Włączanie i wyłączanie funkcji Blokada bezpieczeństwa włączona. Funkcja Blokada bezpieczeństwa włączona
blokuje komendy wydawane za pomocą pilota zdalnego sterowania. Wyłączenie funkcji Blokada bezpieczeństwa
włączona wymaga podania numeru PIN.
Zabezpieczenia
Blokada bezpieczeństwa włączona
· Przycisk włączania
Włączone
Blokada przycisków
Wył.
Blok. autom. odtw. z USB
Wył.
Blokada połączenia mobilnego
Wył.
Zarządzanie zdalne
Zabezpieczony protokół
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
――Kod PIN należy zmienić, aby odpowiednio zabezpieczyć urządzenie.
Zezwól
Wył.
Przycisk włączania
Włączenie tej funkcji umożliwia włączanie urządzenia za pomocą przycisku zasilania pilota, gdy opcja Blokada
bezpieczeństwa włączona jest włączona.
•• Wył. / Włączone
Blokada przycisków
To menu pozwala na zablokowanie przycisków na produkcie.
Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone, produkt może być sterowany jedynie za pomocą
pilota.
•• Wył. / Włączone
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Blok. autom. odtw. z USB
Ta opcja umożliwia włączenie bądź wyłączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na
podłączonym urządzeniu USB.
•• Wył.
Włączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na podłączonym urządzeniu USB.
•• Włączone
Wyłączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na podłączonym urządzeniu USB.
――Podłączenie urządzenia USB zawierającego treści MagicInfo spowoduje wyświetlenie komunikatu „Blok.
autom. odtw. z USB : Włączone” na pięć sekund.
120
Blokada połączenia mobilnego
Zabezpieczenia
Blokada połączenia mobilnego
Zarządzanie zdalne
Zabezpieczony protokół
Wył.
Zezwól
Wył.
Port sieci
Włączone
Port USB
Włączone
Ograniczenie współdzielenia materiałów Signage między produktem a innymi podłączonymi do sieci urządzeniami,
takimi jak smartfony i tablety.
•• Wył. / Włączone
Zarządzanie zdalne
Przy użyciu przycisku Zezwól lub Odmów można zezwolić na dostęp lub odmówić dostępu do urządzenia
zewnętrznym poleceniom przesyłanym za pośrednictwem sieci.
•• Odmów / Zezwól
――Zmienione ustawienie pozostaje aktywne nawet po wyłączeniu produktu i jego ponownym włączeniu za pomocą
przycisku panelu lub przełącznika zasilania.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Zabezpieczony protokół
Umożliwia zabezpieczenie protokołu między tym urządzeniem i innymi urządzeniami.
•• Wył. / Włączone
Port sieci
Blokowanie dostępu do sieci zewnętrznych. Można zarejestrować sieci na serwerze, aby umożliwić dostęp.
•• Wył. / Włączone
Port USB
Blokowanie połączenia z zewnętrznymi portami USB.
•• Wył. / Włączone
121
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Ochrona wyświetlacza użytkownika oraz podłączonych urządzeń pamięci masowej przed wirusami.
MENU m → System → Ogólne → ENTER E
Skanuj
Sprawdzanie wyświetlacza i podłączonych urządzeń pamięci masowej pod kątem wirusów.
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Lista izolowanych
Anynet+ (HDMI-CEC)
Jest to lista izolowanych elementów, które zawierają wirusy.
Hot Plug HDMI
Własne logo
Włączone
Wył.
Tryb gry
Wyczyść pamięć
Nieregularna ściana wideo
Wył.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ to funkcja umożliwiająca sterowanie za pomocą pilota produktu marki Samsung wszystkimi obsługującymi
tę funkcję urządzeniami marki Samsung podłączonymi do produktu. Z systemu Anynet+ można korzystać jedynie
przy podłączeniu do urządzeń marki Samsung, które wyposażono w tę funkcję. Aby się upewnić, czy określony
produkt marki Samsung wyposażono w tę funkcję, należy sprawdzić, czy znajduje się na nim logo Anynet+.
•• Wył. ( ) / Włączone ( )
――Urządzeniami Anynet+ można sterować tylko za pomocą pilota produktu, a nie przyciskami na produkcie.
――W niektórych warunkach pilot produktu może nie działać. Jeżeli tak się zdarzy, należy ponownie wybrać
urządzenie Anynet+.
――Funkcja Anynet+ działa wtedy, gdy urządzenie AV obsługujące funkcję Anynet+ jest włączone lub w trybie
gotowości.
――Funkcja Anynet+ może obsługiwać do 12 urządzeń AV. Należy pamiętać, że można podłączyć najwyżej 3
urządzenia takiego samego typu.
122
Rozwiązywanie problemów z funkcją Anynet+
Problem
Funkcja Anynet+ nie działa.
Rozwiązanie problemu
•• Należy sprawdzić, czy podłączone urządzenie obsługuje funkcję Anynet+. System Anynet+ obsługuje wyłącznie
urządzenia Anynet+.
•• Należy sprawdzić, czy kabel zasilania urządzenia Anynet+ jest prawidłowo podłączony.
•• Należy sprawdzić podłączenie kabli Wideo/Audio/HDMI urządzenia Anynet+.
•• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
•• Należy sprawdzić, czy pilot jest kompatybilny z systemem Anynet+.
•• Funkcja Anynet+ może nie działać w niektórych sytuacjach (konfiguracja początkowa)
•• Jeżeli odłączono, a potem ponownie podłączono kabel HDMI, należy ponownie wyszukać urządzeń lub wyłączyć i
włączyć produkt.
•• Należy sprawdzić, czy funkcja Anynet+ urządzenia Anynet+ jest włączona.
Chcę uruchomić funkcję
Anynet+.
•• Sprawdzić, czy urządzenie Anynet+ jest prawidłowo podłączone do produktu oraz sprawdzić, czy funkcja Anynet+
(HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
Chcę wyłączyć funkcję Anynet+.
•• Nacisnąć na pilocie produktu przycisk SOURCE i wybrać urządzenie bez funkcji Anynet+.
Na ekranie wyświetli się komunikat
„Rozłączanie połączenia z
urządzeniem Anynet +...”.
•• Podczas konfiguracji funkcji Anynet+ lub przełączania w tryb wyświetlania nie można korzystać z pilota.
Urządzenie Anynet+ nie odtwarza.
•• Podczas wykonywania konfiguracji wstępnej funkcja odtwarzania jest niedostępna.
Podłączone urządzenie nie jest
wyświetlane.
•• Należy sprawdzić, czy urządzenie obsługuje funkcje Anynet+.
•• Z pilota można korzystać, kiedy produkt zakończy konfigurację funkcji Anynet+ lub przełączanie w tryb Anynet+.
•• Należy sprawdzić, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.
•• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
•• Należy jeszcze raz wyszukać urządzenia Anynet+.
•• Funkcja Anynet+ wymaga podłączenia urządzenia za pomocą kabla HDMI. Należy się upewnić, czy urządzenie
podłączono do produktu kablem HDMI.
•• Niektóre rodzaje kabli HDMI mogą nie obsługiwać funkcji Anynet+.
•• Jeżeli połączenie się zakończyło z powodu awarii zasilania lub odłączenia kabla HDMI, należy ponownie
przeprowadzić wyszukiwanie urządzeń.
123
Hot Plug HDMI
Ogólne
Ta funkcja służy do aktywowania opóźnienia włączenia urządzenia źródłowego DVI/HDMI.
Intelig. zabezpiecz.
•• Wył. / Włączone
Anynet+ (HDMI-CEC)
Hot Plug HDMI
Własne logo
Włączone
Wył.
Tryb gry
Po pobraniu pliku własnego logo można je wybrać i ustawić czas jego wyświetlania po włączeniu produktu.
•• Własne logo
――Można wybrać własne logo (obraz/klip wideo) lub wyłączyć jego wyświetlanie.
――Aby ustawić wyświetlanie własnego logo, należy pobrać plik własnego logo z zewnętrznego urządzenia USB.
Wyczyść pamięć
Nieregularna ściana wideo
Własne logo
Wył.
•• Czas wyświetl. logo
――Jeśli własne logo to Obraz, można ustawić dla niego Czas wyświetl. logo.
•• Pobierz plik logo
――Plik własnego logo można pobrać z zewnętrznego urządzenia USB i zainstalować w produkcie.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Pobierany plik własnego logo musi być zapisany pod nazwą „samsung” z małych liter.
――Jeśli do produktu podłączona jest większa liczba zewnętrznych urządzeń USB, zostanie podjęta próba
pobrania pliku własnego logo z urządzenia ostatnio podłączonego do produktu.
Ograniczenia dotyczące pliku własnego logo
•• W przypadku własnego logo w postaci obrazu obsługiwane są tylko pliki bitmap (w formacie aRGB 32 bity
na piksel).
•• Obraz użyty we własnym logo musi mieć rozdzielczość od minimalnej wynoszącej 64 × 64 do maksymalnej
odpowiadającej największej rozdzielczości ekranu. (Wartości rozdzielczości poziomej/pionowej muszą być
wielokrotnościami 4).
•• W przypadku własnego logo w postaci klipu wideo obsługiwany jest tylko format TS Stream.
•• Obsługiwana wielkość pliku wideo to maksymalnie 150 MB. Czas odtwarzania pliku wideo nie powinien
przekraczać 20 sekund.
124
Tryb gry
Ogólne
Jeżeli do produktu podłączy się konsolę gier, na przykład PlayStation™ lub Xbox™, bardziej realistyczne efekty
uzyskuje się po wyborze trybu gry.
Intelig. zabezpiecz.
•• Wył. ( ) / Włączone ( )
――Środki ostrożności i ograniczenia dotyczące trybu Tryb gry
Anynet+ (HDMI-CEC)
Hot Plug HDMI
Własne logo
Włączone
Wył.
Aby odłączyć konsolę gier i podłączyć inne urządzenie zewnętrzne należy w menu konfiguracji wybrać dla trybu
Tryb gry ustawienie Wył..
Tryb gry
Wyczyść pamięć
Wyczyść pamięć
Usuń pliki, aby zrobić miejsce na nową zawartość. Pliki z ostatniego harmonogramu nie zostaną usunięte.
Nieregularna ściana wideo
Wył.
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Nieregularna ściana wideo
Wyrównanie jasności powierzchniowej (luminancja) spowodowanej nierównością ściany wideo w poziomie i w
pionie.
•• Wył. / Włączone
――Opcja Nieregularna ściana wideo jest dostępna wyłącznie w przypadku modeli QHH.
125
Resetuj system
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu System.
MENU m → System → Resetuj system → ENTER E
System
Resetuj system
–– W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
126
Rozdział 11
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
Kontakt z firmą Samsung
MENU m → Pomoc techn. → Aktualizacja oprogramowania → ENTER E
MENU m → Pomoc techn. → Kontakt z firmą Samsung → ENTER E
Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania
produktu.
――Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po
Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją
oprogramowania.
zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy automatycznie.
――Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich
ustawień wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać swoje ustawienia,
aby łatwo było je ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.
Aktualizuj teraz
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
――Obecna wersja: wersja oprogramowania obecnie zainstalowana w produkcie.
Aktualizacja autom.
Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i
oprogramowania.
――Należy skontaktować się z firmą Samsung (Kontakt z firmą Samsung) oraz odszukać kod
modelu (Kod modelu) oraz wersję oprogramowania (Wersja oprogramowania).
Zeruj wszystko
MENU m → Pomoc techn. → Zeruj wszystko → ENTER E
Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.
Ta funkcja służy do automatycznej aktualizacji produktu, gdy nie jest on używany.
•• Wył. (
) / Włączone (
)
127
Rozdział 12
Instrukcja rozwiązywania problemów
–– Przed skontaktowaniem się z
Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung należy przetestować
produkt zgodnie z poniższą
instrukcją. Jeżeli problem nadal
występuje, należy skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
–– Jeżeli ekran nadal nie wyświetla
żadnego obrazu, sprawdź
ustawienia systemu operacyjnego
zainstalowanego na komputerze i
kontrolera wideo oraz kabel.
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a dioda LED zasilania miga i monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.
1
Wyłącz komputer i monitor.
2
Odłącz kable od monitora.
3
Włączenie urządzenia.
4
Jeśli pojawi się komunikat Brak sygnału, produkt działa poprawnie.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Jeśli ustawienia wybranego trybu przekraczają obsługiwaną rozdzielczość, na chwilę wyświetli się komunikat Niewłaściwy tryb
(patrz część poświęcona obsługiwanym rozdzielczościom).
128
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane
poprawnie.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą
kabla HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu
widoczne są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując
rozmiar ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj
sterownik karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem
karty graficznej lub komputera.)
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Na ekranie pojawia się komunikat Brak sygnału.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
W zależności od rodzaju urządzenia zewnętrznego ekran może się nie wyświetlać poprawnie.
W takim przypadku należy je podłączyć po ustawieniu funkcji Hot Plug HDMI na wartość
Włączone.
Wyświetlany jest komunikat Niewłaściwy tryb.
Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną
rozdzielczość i częstotliwość urządzenia.
Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie
ze specyfikacją urządzenia.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
129
Problem z ekranem
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest
rozmazany.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione
w zakresie zgodnym z urządzeniem. Następnie zmień ustawienia ekranu, jeśli to konieczne,
w oparciu o Informacje dodatkowe dostępne w menu urządzenia oraz o Tabelę trybu
standardowego.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Ustawienia przestrzeni kolorów.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED
zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Produkt wyłącza się automatycznie.
Jeśli do produktu podłączony jest komputer, sprawdź stan jego zasilania.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego
ekranu.
Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda
sieciowego.
W przypadku niewykrycia sygnału z podłączonego urządzenia, produkt wyłącza się
automatycznie po upływie od 10 do 15 minut.
Jakość obrazu oferowana przez produkt różni się od jakości
prezentowanej w punkcie sprzedaży urządzenia.
Użyj kabla HDMI, aby uzyskać obraz o rozdzielczości HD.
Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.
Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku
dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania
filmów akcji.
Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu.
Nie oznacza to, że produkt jest wadliwy.
Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz
cyfrowych może zakłócać ich pracę.
130
Problem z ekranem
Nietypowa jasność i kolor.
Przejdź do menu Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Tryb obrazu, Kolor, Jasność i
Ostrość.
Przejść do opcji System i dostosować ustawienia Rozwiązanie Eco.
Przywróć domyślne ustawienia ekranu.
Na ekranie wyświetlają się linie (czerwone, zielone lub
niebieskie).
Tego typu linie wyświetlają się w przypadku wystąpienia usterki sterownika DATA SOURCE
DRIVER IC monitora. Aby usunąć ten problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy
Samsung.
Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje
zatrzymanie obrazu.
Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż
zalecana lub gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość
komputera na zalecaną.
Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.
Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach
obrazu HD.
Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować
wyświetlanie czarnych pasów u góry i na dole ekranu.
Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy
ustawić odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
131
Problem z dźwiękiem
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Jeśli kabel HDMI jest podłączony, sprawdź ustawienia wyjścia audio komputera.
Przejdź do menu Dźwięk i zmień ustawienie Wyjście dźwięku na Wewnętrzne.
W przypadku korzystania z urządzenia źródłowego
•• Upewnij się, że przewód audio jest prawidłowo podłączony do gniazda wejściowego
audio produktu.
•• Sprawdź ustawienia wyjścia audio urządzenia źródłowego.
(Na przykład jeżeli kabel HDMI jest podłączony do monitora, ustawienie dźwięku
dekodera telewizji kablowej należy zmienić na HDMI).
Jeśli używany jest kabel DVI-HDMI, wymagane jest użycie osobnego przewodu audio.
Jeśli produkt posiada gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nic nie jest do niego podłączone.
Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom urządzenie.
Z głośników słychać zakłócenia.
Sprawdź połączenie kablowe. Upewnij się, że kabel wideo nie jest podłączony do gniazda
wejściowego audio.
Sprawdź siłę sygnału po podłączeniu kabla.
Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.
132
Problem z pilotem
Pilot nie działa.
Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).
Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały
dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer
do naprawy.
Inne problemy
Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.
Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.
Monitor jest przekrzywiony.
Zdemontować, a następnie ponownie zamontować produkt na podstawie.
Co jakiś czas pojawiają się przycięcia dźwięku lub obrazu
wideo.
Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.
Korzystanie z bardzo sztywnego lub grubego kabla może powodować zakłócenia sygnału
audio i wideo.
Upewnij się, że kable są dostatecznie elastyczne, aby zapewnić trwałość. Podczas montażu
produktu na ścianie zaleca się użycie przewodów z wtyczką kątową.
Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.
Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.
Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się
komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.”.
Komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.” wyświetla się w przypadku, gdy
rozdzielczość źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.
Po podłączeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie słychać
dźwięku.
Kable DVI nie przesyłają danych dźwiękowych.
Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez
wyświetlacz.
Podłącz przewód audio do właściwego wejścia, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku.
133
Inne problemy
Funkcja Poziom czerni HDMI nie działa prawidłowo w
przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak
odtwarzacz DVD bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI
(sygnał RGB).
W trybie HDMI nie słychać dźwięku.
Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny.
Może do tego dojść w przypadku podłączenia do produktu urządzenia obsługującego
wyłącznie starszą wersję interfejsu HDMI.
W przypadku wystąpienia tego typu problemów podłącz przewód audio wraz z kablem HDMI.
Niektóre komputerowe karty graficzne mogą nie rozpoznawać automatycznie sygnałów
HDMI, które nie przenoszą dźwięku. W takim przypadku ręcznie wskaż wejście audio.
DVI PC
Funkcja HDMI-CEC nie działa.
Wejście audio
Tryb ekranu
Audio In (wejścia stereo)
Ustawienia komputera
Aby używać kilku urządzeń zewnętrznych obsługujących funkcję HDMI-CEC po podłączeniu
ich do portów HDMI IN produktu, należy wyłączyć obsługę funkcji HDMI-CEC we wszystkich
urządzeniach zewnętrznych. Urządzenia zewnętrzne obejmują odtwarzacze Blu-ray i DVD.
Korzystanie z urządzenia zewnętrznego z włączoną obsługą funkcji HDMI-CEC może
spowodować automatyczne zatrzymanie pozostałych urządzeń zewnętrznych.
Aby zmienić ustawienia funkcji HDMI-CEC, należy się zapoznać z instrukcją obsługi urządzenia
lub skontaktować z jego producentem.
W trybie oszczędzania energii, po ustawieniu źródła
sygnału DisplayPort, nie można zapisać ustawień
monitora.
Przejdź do menu System → Sterowanie zasilaniem i w obszarze Maks. oszcz. en. ustaw opcję
Wył.. Można również ponownie skonfigurować ustawienia obrazu monitora. Upewnij się, że
zestaw jest włączony.
W przypadku uruchamiania komputera z ustawionym
źródłem sygnału DisplayPort ekran BIOS i ekran
uruchamiania się nie pojawią.
Uruchom komputer po włączeniu zestawu lub ustawieniu źródła sygnału innego niż
DisplayPort.
134
Pytania i odpowiedzi
Pytanie
Jak zmienić częstotliwość?
Odpowiedź
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran
→ Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość
w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane →
Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
–– Dalsze instrukcje dotyczące
regulacji można znaleźć w
podręczniku użytkownika danego
komputera lub karty graficznej.
•• Windows 10: Otwórz Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane ustawienia
wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i dostosować
ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj
rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8: Otwórz Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran
→ Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane
ustawienia wyświetlania i zmień rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd
i personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu
Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja →
Ustawienia wygaszacza ekranu lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Ustawienia → Personalizacja
→ Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu → Zasilanie i uśpienie lub otworzyć
USTAWIENIA BIOS na komputerze.
135
Rozdział 13
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
Panel
DB49J
QM49H
Wymiary
Kategoria 43 (42,5 cali / 107,9 cm)
Kategoria 49 (48,5 cali / 123,2 cm)
Kategoria 49 (48,5 cali / 123,2 cm)
Obszar wyświetlania
940,89 mm (poziomo) x 529,25 mm (pionowo)
1073,779 mm (poziomo) x 604,00 mm (pionowo)
1073,78 mm (poziomo) x 604,00 mm (pionowo)
Nazwa modelu
Panel
DB43J
QH55H / QM55H
QB65H / QH65H / QM65H
QB75H
Wymiary
Kategoria 55 (54,6 cali / 138,7 cm)
Kategoria 65 (64,5 cali / 163,8 cm)
Kategoria 75 (74,5 cali / 189,3 cm)
Obszar wyświetlania
1209,60 mm (poziomo) x 680,40 mm (pionowo)
1428,48 mm (poziomo) x 803,52 mm (pionowo)
1650,24 mm (poziomo) x 928,26 mm (pionowo)
Zasilanie
AC100-240V~ 50/60Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.
Środowisko
pracy
Obsługa urządzenia
Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* W przypadku instalacji obudowy temperatura wewnętrzna nie może przekraczać 40°C.
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
136
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem
a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować
ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
――W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie
ma to wpływu na wydajność produktu.
――To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane
podjęcie odpowiednich środków.
――Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
137
Zaprogramowane tryby synchronizacji
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu.
W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie
optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
――Należy sprawdzić częstotliwość podczas wymiany produktu CDT (podłączonego do komputera) na produkt LCD. Jeżeli produkt LCD nie obsługuje
częstotliwości 85 Hz, przed wymianą w produkcie CDT należy zmienić częstotliwość pionową na 60 Hz.
–– Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania
pojedynczej linii od lewej do
prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność
liczby cyklów poziomych stanowi
wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w
kHz.
–– Częstotliwość odświeżania
pionowego
Aby wygenerować obraz widoczny
dla ludzkiego oka, produkt wyświetla
ten sam obraz wiele razy na sekundę
(w sposób podobny do działania
migającej lampy jarzeniowej). Ilość
wyświetleń pojedynczego obrazu na
sekundę to częstotliwość pionowa lub
inaczej częstotliwość odświeżania.
Częstotliwość pionową mierzy się w
Hz.
Nazwa modelu
DB43J / DB49J
QB65H / QB75H /
QM49H / QM55H / QM65H
Synchronizacja
Częstotliwość pozioma
30 – 81 kHz
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Częstotliwość odświeżania
pionowego
48 – 75 Hz
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Rozdzielczość
Złącze DVI (Digital Visual Interface), obsługujące cyfrowy sygnał RGB
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
1920 x 1080 przy 60 Hz, 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
1920 x 1080 przy 60 Hz, 3840 x 2160 przy 60 Hz
QH55H / QH65H
-
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał
przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W
takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
138
QB65H / QB75H / QH55H / QH65H / QM49H / QM55H / QM65H
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
139
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
-/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
-/-
140
DB43J / DB49J
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
141
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
142
Rozdział 14
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji
klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych
okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez
konieczności demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z
Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej
instalacji zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego
lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź
zbędnych przedmiotów.
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub
nieprawidłowej naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów
sprzedawanych oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez
zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung
Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru,
trzęsienia ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego
produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią
Instrukcji użytkownika.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w
systemie zakupów domowych albo przez Internet.
143
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Co to jest wypalenie powidoku?
Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu. Normalna praca
oznacza stale zmieniający się obraz. Jeżeli panel wyświetla ten sam obraz przez dłuższy
czas, może dojść do niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w pikselach ekranu
ciekłokrystalicznego.
Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran
ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać
na ekranie kiedy zmieni się wyświetlany obraz.
Informacja ta ma na celu ustrzeżenie przed wypaleniem powidoku. Wyświetlanie tego
samego obrazu przez dłuższy czas może powodować wypalenie powidoku.
Zalecane działania prewencyjne
Wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas może powodować wypalenie powidoku
lub powstanie smug. Jeśli produkt jest nieużywany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć,
uruchomić tryb oszczędzania energii lub uruchomić ruchomy wygaszacz ekranu.
•• Należy regularnie zmieniać kolory.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Unikać kombinacji kolorów tekstu i tła o kontrastującej jasności.
――Unikać kolorów o dużym kontraście jasności (biały i czarny; szary).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
144
Licencja
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source
jest dostępna poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest
wyłącznie w języku angielskim.
Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub przesłać wiadomość e-mail
na adres [email protected].
NINIEJSZY PRODUKT JEST SPRZEDAWANY Z OGRANICZONĄ LICENCJĄ I JEST
DOPUSZCZONY DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE W ODNIESIENIU DO TREŚCI HEVC, KTÓRA
SPEŁNIA KAŻDY Z TRZECH NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW: (1) TREŚĆ HEVC WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU OSOBISTEGO; (2) TREŚĆ HEVC, KTÓRA NIE JEST OFEROWANA W CELU
SPRZEDAŻY; ORAZ (3) TREŚĆ HEVC, KTÓRA ZOSTAŁA STWORZONA PRZEZ WŁAŚCICIELA
PRODUKTU.
PRODUKTU NIE MOŻNA UŻYWAĆ W ODNIESIENIU DO TREŚCI KODOWANEJ W
STANDARDZIE HEVC UTWORZONEJ PRZEZ STRONY TRZECIE, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK
ZAMÓWIŁ LUB ZAKUPIŁ OD STRONY TRZECIEJ, O ILE LICENCJONOWANY SPRZEDAWCA
TREŚCI NIE UDZIELIŁ UŻYTKOWNIKOWI ODDZIELNYCH PRAW DO UŻYCIA PRODUKTU Z
TAKĄ TREŚCIĄ.
UŻYCIE NINIEJSZEGO PRODUKTU W ODNIESIENIU DO TREŚCI KODOWANEJ W
STANDARDZIE HEVC STANOWI WYRAŻENIE ZGODY NA OGRANICZONE PRAWA DO
UŻYTKU OKREŚLONE POWYŻEJ.
145
Terminologia
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Każda z powyższych
częstotliwości skanowania
odnosi się do liczby efektywnych
linii skanowania, która określa
rozdzielczość ekranu. Częstotliwość
skanowania może być podawana
jako i (naprzemienna) lub p
(progresywna), w zależności od
metody skanowania.
- Skanowanie
Skanowanie to proces
progresywnego przesyłania pikseli,
które tworzą obraz. Większa liczba
pikseli oznacza wyraźniejszy, żywszy
obraz.
- Progresywne
Podczas skanowania progresywnego
wszystkie linie pikseli są skanowane
po kolei (w sposób progresywny) na
ekranie.
- Naprzemienne
Podczas skanowania z przeplotem
linie pikseli skanowane są
naprzemiennie co druga z góry
do dołu, następnie skanowane są
pozostałe linie (te, które nie zostały
zeskanowane wcześniej).
Tryby bez przeplotu i z
przeplotem____ Tryb bez przeplotu
(skan progresywny) stopniowo
wyświetla linię poziomą z góry
na dół ekranu. Tryb z przeplotem
(naprzemienny) wyświetla
najpierw linie nieparzyste, potem
parzyste. Tryb bez przeplotu jest
najczęściej wykorzystywany w
monitorach, ponieważ gwarantuje
dużą wyrazistość obrazu. Trybu z
przeplotem używa się głównie w
telewizorach.
Odległość plamek____ Ekran
składa się z czerwonych, zielonych
i niebieskich plamek. Im krótszy
odstęp między plamkami, tym
wyższa rozdzielczość. Odległość
plamek matrycy oznacza
najmniejszą odległość między
plamkami w tym samym kolorze.
Odległość tę mierzy się w
milimetrach.
Częstotliwość odświeżania
pionowego____ Produkt wyświetla
pojedynczy obraz wielokrotnie w
ciągu sekundy (w sposób podobny
do działania migającej lampy
jarzeniowej), aby wygenerować
obraz widoczny dla ludzkiego oka.
Ilość wyświetleń pojedynczego
obrazu na sekundę to częstotliwość
pionowa lub inaczej częstotliwość
odświeżania. Częstotliwość pionową
mierzy się w Hz.
Na przykład 60 Hz oznacza, że ten
sam obraz jest wyświetlany 60 razy
na sekundę.
Częstotliwość odświeżania
poziomego____ Czas potrzebny do
zeskanowania pojedynczej linii od
lewej do prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność
liczby cyklów poziomych stanowi
wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w
kHz.
Plug & Play____ Funkcja Plug
& Play umożliwia automatyczną
wymianę informacji między
monitorem a komputerem w celu
uzyskania optymalnego środowiska
wyświetlania. Do wykonania funkcji
Plug & Play produkt wykorzystuje
międzynarodowy standard VESA
DDC.
Rozdzielczość____ Rozdzielczość
to liczba poziomych plamek
(pikseli) oraz pionowych plamek
(pikseli), które tworzą ekran.
Wskazuje ona na szczegółowość
wyświetlanego obrazu. Wyższa
rozdzielczość oznacza, że na
ekranie wyświetlana jest większa
ilość danych, co jest przydatne w
przypadku wykonywania kilku zadań
równocześnie.
Na przykład rozdzielczość 1920
x 1080 oznacza 1920 pikseli
poziomych (rozdzielczość pozioma)
oraz 1080 pikseli pionowych
(rozdzielczość pionowa).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Płyta DVD oznacza dysk pamięci
masowej o rozmiarze płyty CD, na
której można przechowywać dane
multimedialne (audio, wideo, gry)
przy użyciu technologii kompresji
wideo MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Jest to interfejs,
który można podłączyć do
cyfrowego źródła audio, a także
do źródła wideo w jakości HD za
pomocą kabla, bez kompresji.
Multiple Display Control
(MDC)____ MDC (Multiple
Display Control) to program
umożliwiający sterowanie kilkoma
wyświetlaczami równocześnie przy
użyciu komputera. Komunikacja
między komputerem i monitorem
odbywa się za pomocą kabli RS232C
(szeregowego przesyłu danych) oraz
RJ45 (LAN).
Źródło____ Źródło sygnału
to podłączone do urządzenia
źródłowego urządzenie wideo, takie
jak kamera wideo, odtwarzacz wideo
lub DVD.
146

advertisement

Key Features

  • Indoor/outdoor Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 3840 x 2160 pixels LED 500 cd/m²
  • Edge-LED 8 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

advertisement