Samsung | SBB-SSN | User manual | Samsung SBB-SSN Instrukcja obsługi

Samsung SBB-SSN Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
SBB-SSN
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez
wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.
W poniższych sytuacjach może zostać naliczona opłata manipulacyjna:
(a) Serwisant został wezwany do naprawy urządzenia, w którym nie wykryto żadnej usterki (tj.
użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
(b) Urządzenie dostarczono do punktu serwisowego, gdzie ustalono, że nie ma żadnych
usterek (tj. użytkownik nie zapoznał się z instrukcją obsługi).
Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty administracyjnej przed wizytą
serwisanta.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics. Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione. Znaki
towarowe inne niż Samsung Electronics są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Zasady bezpieczeństwa
Symbole bezpieczeństwa
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
Czyszczenie
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
5
5
6
7
7
9
Funkcja Odtwarzacz
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
17
17
Podłączanie do systemu audio
17
Podłączanie kabla LAN
17
Zmiana źródła sygnału
Źródło
Web Browser
18
18
19
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
10
Części
Menu sterowania
11
11
Porty
12
Mocowanie do wyświetlacza
13
Podłączanie do odtwarzacza Signage
14
Pilot
15
Sterowanie wieloma
wyświetlaczami
Połączenie kablowe
Kabel RS232C
Kabel LAN
Podłączanie
Kody sterujące
21
21
22
24
25
Korzystanie z programu MDC
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
28
28
Odtwarzacz
Wyświetlanie zawartości
Gdy zawartość jest odtwarzana
Dostępne menu
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarzacz
29
29
30
30
Harmonogram
35
Klonuj produkt
36
Ustawienia ID
Identyfikator urządzenia
Autom. ustaw. ID urządz.
Połącz. kablowe z PC
37
37
37
37
Stan sieci
38
Czasomierz wł./wyłącz.
Włącznik czasowy
Wyłącznik czasowy
Zarządzanie świętami
39
39
40
40
Otwieranie adresu URL
41
Ustawienia otwierania adresu URL
42
31
2
Spis treści
Wyświetlacz ekranowy
Sieć
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
43
43
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
44
44
Wyświetlanie komunikatu
Wiadomość MDC
Wiadomość dotycząca stanu pobierania
44
44
44
Język
Resetuj wyświetlacz ekr.
System
Stan sieci
48
Otwórz Ustawienia sieci
Typ sieci
Ustawienia sieci (przewodowej)
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
Użyj WPS
48
48
49
51
53
IPv6
53
45
Stan IPv6
53
45
Ustawienia sieci serwera
Połącz z serwerem
Tryb MagicInfo
Dostęp do serw.
Tryb FTP
Serwer proxy
54
54
54
54
54
54
Nazwa urządzenia
54
Ustawienia dźwięku
Tryb dźwięku
46
Balans
47
Korektor
47
Głośność automatyczna
47
Zeruj dźwięk
47
Dostępność
Wysoki kontrast
Powiększ
55
55
55
Rozpocznij konfigurację
56
Czas
Ustawienie zegara
Ustawienia NTP
DST
Opóźnienie włączenia
57
57
57
57
57
Sterowanie zasilaniem
Sieć w trybie czuwania
Przycisk zasilania
58
58
58
Rozwiązanie Eco
Aut. wył. zasil.
58
58
Sterowanie temperaturą
59
Odtwarzaj przez
59
Zmień kod PIN
60
Zabezpieczenia
Blokada bezpieczeństwa włączona
Blokada przycisków
Blok. autom. odtw. z USB
Port sieci
Port USB
61
61
61
62
62
62
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Szybkość klatek
63
63
63
3
Spis treści
Wyczyść pamięć
63
Resetuj system
64
Dane techniczne
Ogólne
70
Zaprogramowane tryby synchronizacji
71
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizuj teraz
65
65
Kontakt z firmą Samsung
65
Warunki korzystania
65
Zeruj wszystko
65
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
72
Okoliczności inne niż defekt produktu
72
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta 72
Pozostałe okoliczności
72
Licencja
73
Instrukcja rozwiązywania
problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
66
66
66
67
4
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zasady bezpieczeństwa
Poniższe instrukcje z zakresu bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa
osobistego i zapobieżenie uszkodzeniom mienia. Przeczytaj je, aby wiedzieć, jak prawidłowo
używać produktu.
Nazwa
Ostrzeżenie
Znaczenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo
uszkodzeniami mienia.
Zakaz
NIE podejmować prób.
Instrukcja
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (TAKŻE
TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
Symbole bezpieczeństwa
Symbol
UWAGA
Postępować zgodnie z wytycznymi.
Ten symbol oznacza wysokie napięcie
w środku urządzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnętrznych części
produktu jest niebezpieczne.
Napięcie prądu przemiennego:
Napięcie znamionowe oznaczone
tym symbolem jest napięciem prądu
przemiennego.
Ten symbol oznacza, że do urządzenia
dołączono dokumentację zawierającą
ważne informacje na temat jego
obsługi i konserwacji.
Napięcie prądu stałego: Napięcie
znamionowe oznaczone tym
symbolem jest napięciem prądu
stałego.
Produkt klasy II: Ten symbol oznacza,
że nie jest konieczne połączenie
obudowy urządzenia z przewodem
ochronnym (uziemiającym).
Uwaga. Należy zapoznać się z
instrukcją obsługi: Ten symbol
oznacza zalecenie zapoznania się
z odpowiednim dokumentem w
celu uzyskania przez użytkownika
dalszych informacji związanych z
bezpieczeństwem.
5
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
"" Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się
od tych na obrazach.
Uwaga
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za
wtyczkę.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Ostrzeżenie
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Nie zginać ani nie ciągnąć przewodu zasilającego zbyt mocno. Nie
przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
W przypadku podłączania wtyczki do portu upewnić się, że została
ona podłączona prawidłowo (całkowicie).
Nieprawidłowe podłączenie wtyczki do portu może spowodować
jej niespodziewane odłączenie; istnieje również ryzyko przegrzania
spowodowanego przetężeniem, co obniży bezpieczeństwo
korzystania z produktu.
Używać tylko przewodu zasilającego dołączonego do produktu przez firmę Samsung.
Przewodu zasilającego nie wolno używać do zasilania innych produktów.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony
jest przewód zasilający.
W przypadku problemu z produktem należy odłączyć przewód zasilający, aby
całkowicie odciąć zasilanie produktu. Samo naciśnięcie przycisku zasilania nie odcina
całkowicie zasilania od produktu.
Podczas korzystania z produktu nie wolno odłączać przewodu zasilającego.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki.
Mogłoby dojść do pożaru.
Przewód zasilający podłączać do uziemionego gniazda elektrycznego. (Z wyłączeniem
urządzeń, które nie mają uziemienia)
Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
Nie używać uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
6
Instalacja
Ostrzeżenie
Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód
zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.
Uszkodzenie przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Produktu nie należy stawiać bezpośrednio przy ścianie — należy zapewnić swobodny
przepływ powietrza.
Działanie
Ostrzeżenie
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo dym,
natychmiast odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego i skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego i
natychmiast wywietrzyć pomieszczenie.
W przypadku umieszczania produktu w nietypowym miejscu jego otoczenie może być
przyczyną poważnego pogorszenia jakości jego pracy. Z tego względu przed instalacją
produktu należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Baterie do pilota zdalnego sterowania oraz małe akcesoria trzymać poza zasięgiem
dzieci. Należy zapobiec ryzyku połknięcia ich przez dzieci.
(Miejsca charakteryzujące się znacznym zapyleniem; miejsca, w których stosowane są
chemikalia; miejsca o zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach; miejsca o zbyt
wysokiej wilgotności lub zbyt dużej ilości wody; środki transportu takie jak pojazdy,
lotniska i dworce używane nieprzerwanie przez długi czas itp.)
Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na półkach na
książki czy w ciasnych szafkach.
Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
Nieprawidłowe użycie opakowań plastikowych przez dzieci może spowodować uduszenie.
Nie umieszczać kabla zasilającego (zasilacza DC) ani produktu w pobliżu źródeł ciepła.
(Świece, środki odstraszające owady, papierosy, spraye, urządzenia grzewcze, miejsca
wystawione na bezpośrednie działania promieni słonecznych itp.)
Nie montować produktów jeden na drugim.
Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie skonsultować się z
lekarzem.
W przypadku upuszczenia produktu lub zmiany jego wyglądu przestawić wyłącznik
zasilania do pozycji wyłączenia i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Dalsze użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Nie wolno uderzać produktu.
•• Wyświetlacz może ulec uszkodzeniu.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/wyjściowe itd.)
metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do włosów itd.) ani przedmiotów
łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).
•• W przypadku dostania się substancji obcych do wnętrza produktu należy go
wyłączyć i odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
7
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków, butelek
itd.) ani przedmiotów metalowych.
•• W przypadku dostania się do wnętrza produktu substancji obcych takich jak
woda należy odłączyć przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i
odłączyć przewód zasilający.
Uwaga
Każdą baterię należy wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+, –).
Nieprawidłowa biegunowość może spowodować pęknięcie baterii. Może także dojść
do wycieku szkodliwego dla otoczenia kwasu z baterii, pożaru lub obrażeń ciała.
W przypadku nieużywania produktu przez długi czas, np. z powodu wyjazdu, przewód
zasilający należy odłączyć od gniazdka elektrycznego.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem
prądem lub upływem prądu.
Po podłączeniu do gniazda elektrycznego wtyczki przewodu zasilającego nie można
wkładać żadnych podłużnych przedmiotów ani innych przedmiotów przewodzących
prąd elektryczny do wtyczki na jego drugim końcu. Po odłączeniu wtyczki przewodu
zasilającego od gniazda zasilającego przez chwilę nie wolno dotykać jej styków.
Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają specjalnej utylizacji.
Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatorów procesowi
specjalnej utylizacji.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji lub do sklepu
sprzedającego baterie lub akumulatory tego samego typu.
Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie naprawiać
ani nie modyfikować produktu samodzielnie.
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w
pobliżu produktu.
•• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Może dojść do wybuchu lub pożaru.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na to, aby nie
stosować nowych i używanych baterii jednocześnie.
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem,
uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.
Nie podnosić ani nie przenosić włączonego produktu.
8
Czyszczenie
Ostrzeżenie
Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani środkiem czyszczącym.
•• Może dojść do uszkodzenia powierzchni produktu lub usunięcia jego oznaczeń.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Uwaga
W przypadku czyszczenia odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego i delikatnie
przetrzeć produkt miękką i suchą tkaniną (o bardzo miękkich włóknach lub flanelą
bawełnianą), aby uniknąć zadrapań.
Może dojść do uszkodzenia powierzchni produktu lub usunięcia jego oznaczeń.
Aby uniknąć powstawania zarysowań na powierzchni produktu, należy używać
wyłącznie miękkich ściereczek (np. z mikrofibry lub flaneli).
Powierzchnia produktu lub jego wyświetlacz łatwo ulega zadrapaniom.
Na produkt nie wolno nanosić środków chemicznych zawierających alkohole,
rozpuszczalniki, środki powierzchniowo czynne (np. wosk), benzen, rozcieńczalniki,
pestycydy, substancje nawilżające lub czyszczące.
Mogą one spowodować odbarwienie lub pęknięcie zewnętrznej powierzchni produktu,
odklejenie powierzchni panelu lub usunięcie oznaczeń produktu.
9
Rozdział 02
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
"" Jeżeli brakuje jakichkolwiek
elementów, skontaktuj się ze
sprzedawcą produktu.
"" Wygląd rzeczywistych elementów
może się różnić od elementów
pokazanych na rysunkach.
"" W celu podłączenia 9-stykowego
kabla D-SUB do kabla RS232C typu
Stereo można użyć adaptera RS232C.
Skrócona instrukcja
konfiguracji
Karta gwarancyjna
Baterie (AAA x 2)
(Dostępna w zależności od
kraju)
Instrukcja montażu
Kabel zasilający
Pilot
Adapter RS232C (IN)
Zasilacz transformatorowy
Kabel HDMI
Wspornik montażowy
Gumowa stopka x 2
Śruba (M4 x L8, typ S) x 5
Śruba (M4 x L8, typ B) x 4
(Dostępna w zależności
od kraju)
Kabel zewnętrznego
czujnika IR
10
Części
Przyciski
Opis
Wyłączanie urządzenia.
Wyłącz
Menu sterowania
"" Naciśnięcie przycisku P na urządzeniu, gdy urządzenie jest włączone,
spowoduje wyświetlenie menu sterowania.
•• Przy wyświetlonym ekranie menu sterowania należy krótko nacisnąć przycisk
zasilania, aby przenieść kursor do opcji Wyłącz , a następnie nacisnąć i
przytrzymać przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
Wybór podłączonego źródła sygnału.
Źródło
•• Przy wyświetlonym ekranie menu sterowania należy krótko nacisnąć przycisk
zasilania, aby przenieść kursor do opcji Źródło , a następnie nacisnąć i
przytrzymać przycisk zasilania, aby wyświetlić ekran źródła sygnału.
•• Przy wyświetlonym ekranie źródła sygnału nacisnąć i przytrzymać przycisk
zasilania, aby przełączyć na wybrane źródło sygnału.
"" Przycisku zasilania można używać tylko do obsługi opcji Wyłącz i Źródło.
Wyłącz
Naciśnij: Przenieś
Źródło
"" Aby wyjść z ekranu menu sterowania, należy odczekać co najmniej 3 sekundy bez naciskania przycisku P.
Naciśnij i trzymaj: Wybierz
11
Porty
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
SD CARD
USB
IR IN
POWER
STATUS
1
Gniazdo
AUDIO OUT
2
HDMI OUT
RS232C
OUT
Gniazdo
POWER STATUS
Do wyświetlenia stanu zasilania odtwarzacza Signage.
AUDIO OUT
P
Do włączania i wyłączania odtwarzacza Signage.
RS232C OUT
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
RS232C IN
USB 1, USB 2
"" USB 2: Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały
o natężeniu do 1,0 A. W przypadku wyższej wartości natężenia
prądu porty USB mogą nie działać.
IR IN
Do podłączenia kabla zewnętrznego czujnika IR.
DC 14V
IN
Opis
"" USB 1: Przez porty USB produktu może przepływać prąd stały
o natężeniu do 0,5 A. W przypadku wyższej wartości natężenia
prądu porty USB mogą nie działać.
RJ 45
Opis
Przesyłanie dźwięku do urządzenia audio za pomocą kabla wideo.
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
Do podłączania innego wyświetlacza za pomocą kabla HDMI.
HDMI OUT
"" Zalecamy stosowanie zatwierdzonych kabli HDMI. Należy użyć
dostarczonego kabla HDMI.
RJ45
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN. (10/100 Mbps)
DC 14V
Podłączanie do zasilacza transformatorowego.
SD CARD
Do podłączenia karty pamięci SD.
12
Mocowanie do wyświetlacza
"" Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
1
3
2
1 Wyrównać krótszą stronę wspornika
montażowego ze spodem obudowy
odtwarzacza Signage, a następnie
docisnąć, aby zablokować.
2 Kontynuować montaż po drugiej
stronie wspornika montażowego.
3 Dokręcić śruby (M4 x L8, typ S).
4
4 Umieścić odtwarzacz Signage z tyłu
wyświetlacza i przytwierdzić go.
"" Użyć odpowiednich śrub w zależności
od materiału, z którego wykonana jest
tylna część wyświetlacza.
–– Tworzywo sztuczne: M4 x L8, typ B
–– Metal: M4 x L8, typ S
13
Podłączanie do odtwarzacza Signage
1 Podłączyć kabel HDMI do portów HDMI OUT odtwarzacza Signage oraz wyświetlacza.
2 Aby zmienić źródło sygnału na HDMI, należy nacisnąć na pilocie przycisk SOURCE.
"" Wyświetlanie multimediów w rozdzielczości UHD wymaga użycia dołączonego kabla HDMI.
"" Podczas pracy urządzenie może generować ciepło. Zachować ostrożność.
14
Pilot
"" Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie
tych urządzeń.
"" Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez urządzenie.
Włączenie urządzenia.
Wyłączanie urządzenia.
Przyciski numeryczne
Służą do wprowadzania kodu PIN, ustawiania
daty itd.
"" Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
Wycisz dźwięk.
Ustaw głośność dźwięku.
•• Wyłączanie funkcji wyciszenia: Naciśnij
przycisk MUTE ponownie lub przycisk
regulacji głośności (+ VOL -).
Zmiana źródła sygnału.
Wyświetlanie lub ukrywanie menu
ekranowego albo powrót do poprzedniego
menu.
Przycisk skrótu do wyświetlania ekranu
startowego (MagicInfo lub Otwieranie
adresu URL).
15
Szybki wybór najczęściej używanych funkcji
poprzez naciśnięcie w trakcie odtwarzania
treści.
Wyświetlanie informacji na temat trybu
MagicInfo.
Przechodzenie do górnego, dolnego, lewego
lub prawego menu albo zmiana ustawień.
Potwierdzanie wyboru menu.
Powrót do poprzedniego menu.
Wychodzenie z bieżącego menu.
Używane w trakcie odtwarzania treści.
POWER ON / POWER OFF
Włączyć lub wyłączyć urządzenie Smart
Signage.
SOURCE
Wyświetlić lub wybrać urządzenie zewnętrzne
podłączone do urządzenia Smart Signage.
Aby włożyć baterie do pilota (AAA x 2)
"" Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
Aby skorzystać z wybranej funkcji,
należy nacisnąć odpowiedni przycisk
na pilocie sterowania skierowanym
w stronę czujnika kabla IR.
Z pilota należy korzystać z odległości
od 7 do 10 metrów od czujnika,
pod kątem 30° od lewej lub prawej
strony.
"" Zużyte baterie należy przechowywać
z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
"" Nie używać nowych i używanych
baterii jednocześnie. Wymieniać
jednocześnie obie baterie.
"" W przypadku dłuższej przerwy w
używaniu pilota należy wyjąć z niego
baterie.
16
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
"" Przy podłączaniu urządzenia do urządzenia źródłowego należy także przeczytać instrukcję
obsługi takiego urządzenia.
Liczba i umiejscowienie portów w urządzeniach źródłowych może się różnić.
"" Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować
uszkodzenie produktu.
Podłączanie do systemu audio
"" Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
"" Należy pamiętać, aby podłączyć do siebie złącza o tych samych kolorach (biały do białego,
czerwony do czerwonego itd.).
AUDIO OUT
"" Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
Podłączanie kabla LAN
"" Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
RJ45
•• Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*). (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
17
Zmiana źródła sygnału
Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z
menu Source List, aby wyświetlić ekran wybranego urządzenia.
"" Źródło wejściowe można również zmienić za pomocą przycisku SOURCE na pilocie.
"" Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany
nieprawidłowo.
Źródło
•• MagicInfo S / Otwieranie adresu URL / Web Browser
sSOURCE
Źródło
MagicInfo S
Web Browser
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
18
Web Browser
sSOURCE →
Web Browser → E
"" Podłączanie produktu do sieci w celu uzyskania dostępu do Internetu tak samo, jak z
komputera.
Ogólne
Automatyczne ukrywanie
zakładek i paska narzędzi
Ustawienia
sSOURCE →
Ustawienia zaawansowane
•• Użyj / Nie używaj
Web Browser → u → Ustawienia → E
Częst. odświeżania
Ustawianie czasu, po jakim wyszukiwarka internetowa powróci do strony głównej.
•• Wył. / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Powiększenie
Ukrywanie kursora w trybie
sterowania dotykowego
Blokowanie wyskakujących
okienek
Ustawianie skali powiększenia stosowanej po odświeżeniu okna przeglądarki.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Jeżeli zakładki przeglądarki, menu lub pasek narzędzi nie są
używane przez określony czas, zostaną automatycznie ukryte.
Aby wyświetlić je ponownie, należy przesunąć wskaźnik lub
wiązkę do górnej części ekranu.
Przywracanie ustawień
Strona główna
Ukrywanie kursora w celu zapobieżenia konfliktom ze
sterowaniem dotykowym.
•• Użyj / Nie używaj
Funkcja blokowania wyskakujących okienek usprawnia
korzystanie z przeglądarki.
•• Użyj / Nie używaj
Zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich
niestandardowych ustawień przeglądarki internetowej. Nie
wpłynie to na zakładki i historię wyszukiwania.
Ustawianie strony internetowej wyświetlanej po odświeżeniu okna przeglądarki.
•• Wyśw. Samsung / Użytkownika
Wyszukiwarka
Użytkownika
Po wprowadzeniu hasła w polu wprowadzania adresu URL/słowa kluczowego w wyszukiwarce
internetowej zostanie otwarta strona wyników wyszukiwania. Należy wybrać wyszukiwarkę
internetową, która będzie używana.
Wprowadzanie adresu URL strony głównej.
•• Wpisz adres URL
"" Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Strona główna wybrano ustawienie Użytkownika.
•• Google / Bing
19
Prywatność i zabezpieczenia
Nie śledź
Wyłączenie opcji śledzenia działań użytkownika przez strony
internetowe.
•• Użyj / Nie używaj
Usuń historię
Usunięcie całej historii wyszukiwania.
JavaScript
Włączenie skryptu JavaScript na wszystkich witrynach w celu
usprawnienia wyszukiwania.
•• Użyj / Nie używaj
Usuń dane wyszukiwania
Usuwanie wszystkich danych wyszukiwania, takich jak pliki
cookie, obrazy oraz dane przechowywane w pamięci podręcznej.
Nie wpłynie to na zakładki i historię wyszukiwania.
Kodowanie
Kodowanie
Wybór metody kodowania stron internetowych. Bieżące
ustawienie to Auto.
•• Auto / Ręczne (bieżące : Unicode)
Informacje
Wyświetlanie bieżącej wersji przeglądarki.
20
Rozdział 04
Sterowanie wieloma wyświetlaczami
Równoczesne sterowanie wieloma wyświetlaczami przy użyciu komputera.
Połączenie kablowe
•• Przypisanie styków
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Typ męski>
<Typ żeński>
Kabel RS232C
Interfejs
RS232C (9-stykowy)
Styk
TxD (Nr 2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr 5)
Szybkość przesyłania
danych
9600 b/s
Bity danych
8 bitów
Parzystość
Brak
Bity stopu
Styk
Sygnał
Styk
Sygnał
1 bitów
1
Sygnał wykrycia nośnej
6
Przygotowanie zbioru danych
Sterowanie przepływem
Brak
2
Odebrane dane
7
Wysyłanie żądania
Długość maksymalna
15 m (wyłącznie typ ekranowany)
3
Przesłane dane
8
Sygnał pozwolenia na wysłanie
4
Przygotowanie terminalu danych
9
Sygnał RI
5
Masa sygnału
21
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo
•• Przypisanie styków
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Typ męski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
1
Tx
STEREO
Tx
2
2
Rx
WTYK
Masa
5
3
Masa
(ø 3,5)
Numer styku
Standardowy kolor
Sygnał
1
Biały i pomarańczowy
TX+
2
Pomarańczowy
TX-
3
Biały i zielony
RX+
4
Niebieski
NC
5
Biały i niebieski
NC
6
Zielony
RX-
7
Biały i brązowy
NC
8
Brązowy
NC
22
Kabel krosowy (PC do PC)
•• Złącze : RJ45
Kabel LAN (PC do HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Sygnał
P1
P2
Sygnał
TX+
1
3
RX+
TX-
2
6
RX-
Sygnał
P1
P2
Sygnał
RX+
3
1
TX+
TX+
1
1
TX+
RX-
6
2
TX-
TX-
2
2
TX-
RX+
3
3
RX+
RX-
6
6
RX-
23
Podłączanie
•• Sposób połączenia 2
PC
"" Upewnij się, że adaptery są podłączone do odpowiedniego gniazda RS232C IN lub OUT
produktu.
Monitor 1
Monitor 2
•• Sposób połączenia 1
5
PC
Monitor 1
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 2
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 3
RS232C IN
4
3
2
1
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
RS232C OUT
•• Sposób połączenia 3
PC
RJ45
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 2
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 3
RS232C IN
RS232C OUT
24
Kody sterujące
•• Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną
oblicza się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa się
z więcej niż dwóch cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę należy
usunąć.
Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie „pokaż”)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Długość danych
0
Przykład: włączenie zasilania i ID = 0
Suma
kontrolna
Sterowanie (polecenie „ustaw”)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
Wartość
Suma
kontrolna
Polecenie
Nr
Typ polecenia
Polecenie
Zakres wartości
1
Sterowanie zasilaniem
0x11
0~1
2
Kontrola głośności
0x12
0~100
3
Wybór źródła sygnału
0x14
-
4
Blokada bezpieczeństwa
0x5D
0~1
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Identyfikator
Długość danych
Dane 1
1
"Power"
Długość danych
Dane 1
1
1
Suma
kontrolna
12
•• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym,
bez względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator jako „0xFE” i przesłać polecenia.
Polecenia będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie odpowiedzi ACK.
25
Sterowanie zasilaniem
Kontrola głośności
•• Funkcja
Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego.
•• Funkcja
Głośność urządzenia można ustawić przy użyciu komputera.
•• Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan zasilania: WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
•• Sprawdzanie stanu głośności (pokaż poziom głośności)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
0
•• Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Power"
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Długość danych
0
Suma
kontrolna
•• Ustawianie głośności (ustaw poziom głośności)
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Volume"
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
1: zasilanie WŁĄCZONE
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0: zasilanie WYŁĄCZONE
ACK/NAK
Długość (potwierdzenie
r-CMD
Nagłówek Polecenie
pozytywne/
Identyfikator danych
negatywne)
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
ACK/NAK
Długość (potwierdzenie
Nagłówek Polecenie
pozytywne/
Identyfikator danych
negatywne)
0xAA
0xFF
3
„A”
r-CMD
Wartość1
0x11
"Power"
Suma
kontrolna
0xFF
3
„N”
3
„A”
0x12
"Volume"
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
ACK/NAK
Długość (potwierdzenie
r-CMD Wartość1
Nagłówek Polecenie
pozytywne/
Identyfikator danych
negatywne)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
0xAA
0xFF
r-CMD
Wartość1
0x11
"ERR"
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
ACK/NAK
Długość (potwierdzenie
Nagłówek Polecenie
pozytywne/
Identyfikator danych
negatywne)
0xAA
Wartość1
Suma
kontrolna
Suma
kontrolna
0xAA
0xFF
3
„N”
0x12
Suma
kontrolna
"ERR"
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
26
Wybór źródła sygnału
Blokada bezpieczeństwa
•• Funkcja
Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
•• Funkcja
Do włączania lub wyłączania funkcji Blokada bezpieczeństwa włączona w produkcie można
używać komputera.
•• Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Długość danych
Identyfikator
0
Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.
Suma
kontrolna
•• Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)
•• Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Input Source"
Suma
kontrolna
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
0x60
MagicInfo S
0x65
Web Browser
0x63
Otwieranie adresu URL
Identyfikator
0xAA
0xFF
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„A”
0x14
Wartość1
Suma
kontrolna
"Input
Source"
0xAA
0xFF
ACK/NAK
Długość (potwierdzenie
pozytywne/
danych
negatywne)
3
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
0
•• Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Safety Lock"
Suma kontrolna
„N”
r-CMD Wartość1
0x14
"ERR"
0: WYŁĄCZONY
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0xAA
0xFF
3
„A”
0x5D
Wartość1
Suma
kontrolna
"Safety
Lock"
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Identyfikator
0x5D
Suma
kontrolna
ACK/NAK
Długość (potwierdzenie
r-CMD
Nagłówek Polecenie
pozytywne/
danych
Identyfikator
negatywne)
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
Nagłówek Polecenie
0xAA
Identyfikator
Długość
danych
1: WŁĄCZONY
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek Polecenie
Polecenie
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
"" Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie można używać za pomocą polecenia Set.
Należy użyć poleceń „Pokaż”.
Długość
danych
Nagłówek
Suma
kontrolna
ACK/NAK
Długość (potwierdzenie
r-CMD
Nagłówek Polecenie
pozytywne/
Identyfikator danych
negatywne)
0xAA
0xFF
3
„N”
0x5D
Wartość1
Suma
kontrolna
"ERR"
"ERR": kod wskazujący na charakter błędu.
27
Korzystanie z programu MDC
Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umożliwiająca łatwe sterowanie kilkoma
wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MDC można znaleźć w pomocy
dostępnej po zainstalowaniu programu. Program MDC jest dostępny na stronie internetowej.
(http://displaysolutions.samsung.com)
"" Po naciśnięciu przycisku On lub Off w górnym lewym rogu ekranu produkt będzie sprawdzał
swój bieżący stan przez około jedną minutę. Inne funkcje staną się dostępne po około jednej
minucie.
"" Szczegółowe informacje na temat podłączania urządzeń na potrzeby funkcji sterowania
wieloma wyświetlaczami można znaleźć na stronie 24.
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
"" Etapy instalacji oraz dezinstalacji mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.
7 W oknie „Ready to Install the Program” sprawdzić miejsce docelowe instalacji programu, a
następnie kliknąć przycisk „Install”.
8 Pojawi się informacja o postępie instalacji.
9 Kliknąć przycisk „Finish” w wyświetlonym oknie „InstallShield Wizard Complete”.
"" Wybrać opcję „Launch the program”, a następnie kliknąć przycisk „Finish”, aby od razu
uruchomić program MDC.
10 Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu MDC Unified.
"" Ikona pliku wykonywalnego MDC może nie być widoczna w zależności od systemu
komputerowego lub specyfikacji produktu.
"" Naciśnij klawisz F5, jeśli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.
Dezinstalacja
1 Wybrać opcję Ustawienia → Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie kliknąć opcję
Dodaj/Usuń Programy.
2 Wybrać aplikację MDC Unified z listy i kliknąć opcję Zmień/Usuń.
Instalacja
"" Na instalację programu MDC może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna, a także
warunki sieciowe.
1 Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC Unified.
2 Kliknij opcję „Next”.
3 Gdy pojawi się ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, należy kliknąć
przycisk „Next”.
4 W wyświetlonym oknie „License Agreement” wybrać opcję „I accept the terms in the license
agreement” oraz kliknąć przycisk „Next”.
5 W wyświetlonym oknie „Customer Information” wypełnić wszystkie pola, a następnie
kliknąć przycisk „Next”.
6 W oknie „Destination Folder” należy wybrać miejsce docelowe instalacji programu, a
następnie kliknąć przycisk „Next”.
"" Jeśli ścieżka docelowa nie zostanie określona, program zostanie zainstalowany w
lokalizacji domyślnej.
28
Rozdział 05
Funkcja Odtwarzacz
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk
na pilocie.
Odtwarzacz
Nr
Opis
Wybór pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej.
→ Odtwarzacz → E
Odtwarzanie różnych treści, takiej jak kanały z przydzielonymi harmonogramami, szablony lub
pliki.
Odtwarzacz
Pamięć wewnętrzna
Filtruj według: Wszystkie
Opcje
Brak kanału.
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie zawartości, szablonów i harmonogramów
skonfigurowanych na serwerze.
•• Na ekranie Odtwarzacz można sprawdzić, czy nawiązano połączenie z serwerem
(zatwierdzenie). Aby sprawdzić połączenie z serwerem po uruchomieniu funkcji
Network Channel (Kanał sieciowy), należy nacisnąć przycisk INFO na pilocie.
1 Na ekranie Odtwarzacz wybrać opcję Kanał sieciowy. Wiadomość Brak
kanału. zostanie wyświetlona, jeżeli żaden kanał nie został zarejestrowany
w obszarze Kanał sieciowy.
2 Uruchomiony zostanie kanał Kanał sieciowy.
Kanał sieciowy
Plik sieciowy
Odtwarzanie zawartości zapisanej na serwerze.
Odtwarzanie szablonów przechowywanych w folderze Moje szablony ,
w pamięci wewnętrznej produktu.
Wybór typu zawartości jako kryterium wyszukiwania odpowiedniej listy zawartości.
Moje szablony
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
"" Aby korzystać z funkcji Odtwarzacz, należy ustawić dla opcji Odtwarzaj przez wartość MagicInfo w obszarze
System.
(m MENU → System → Odtwarzaj przez → MagicInfo)
"" Przed użyciem tej funkcji należy ustawić opcję Ustawienie zegara.
Ustawianie różnych opcji funkcji Odtwarzacz.
Wyświetlanie zawartości
1 Wybór pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej. Zostaną wyświetlone pliki zapisane w
wybranej pamięci.
2 Wybór żądanego pliku. Zawartość jest wyświetlana na ekranie. (Więcej informacji na temat
zgodnych formatów plików zawiera część „Formaty plików zgodne z funkcją Player”).
29
Gdy zawartość jest odtwarzana
Dostępne menu
Należy nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie podczas odtwarzania zawartości, aby skonfigurować
ustawienia.
Przyciski sterowania na pilocie
Przyciski na pilocie umożliwiają odtwarzanie, wstrzymywanie i pomijanie plików z listy
odtwarzania.
Menu
Lista odt.
Przycisk
TOOLS
INFO
Funkcja
Wyświetlanie paska menu.
Wyświetlanie ogólnych informacji o zawartości.
►
Przejście do kolejnego pliku lub strony.
◄
Przejście do poprzedniego pliku lub strony.
E/∆/³
Odtwarzanie lub wstrzymywanie prezentacji lub zawartości wideo.
´
Zatrzymywanie wyświetlania treści i przejście do ekranu Odtwarzacz.
π
Przewijanie do tyłu zawartości wideo.
µ
Przewijanie do przodu zawartości wideo.
"" Jeżeli w pamięci wewnętrznej lub urządzeniu USB jest tylko jeden plik obrazu, pokaz
slajdów nie zostanie uruchomiony.
Opis
Wyświetlanie listy aktualnie odtwarzanych elementów zawartości.
Lista kanałów
Kanał sieciowy / Wewnętrzna Kanał / USB
Tryb dźwięku
Dostosować ustawień dźwięku do aktualnie odtwarzanej zawartości.
Powt. wsz. / Powt. raz
Podkład muzyczny
Resetuj
Pauza
Poprzednie
Dalej
Ustawianie trybu powtarzania.
Ustawianie muzyki w tle, która będzie włączana podczas odtwarzania
zawartości.
Resetowanie ustawień muzyki w tle.
Wstrzymywanie muzyki w tle.
Odtwarzanie poprzedniego pliku muzyki w tle dostępnego na liście.
Odtwarzanie następnego pliku muzyki w tle dostępnego na liście.
"" Opcje Resetuj, Pauza, Poprzednie, Dalej są wyświetlane wyłącznie, gdy skonfigurowano
ustawienia muzyki w tle.
"" Jeśli nazwa folderu na urządzeniu USB jest zbyt długa, nie będzie można go wybrać.
30
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarzacz
•• Obsługiwane systemy plików to FAT32 i NTFS.
•• Pliki z rozdzielczością pionową i poziomą większą niż maksymalna dozwolona nie będą
wyświetlane. Sprawdź rozdzielczość pionową i poziomą pliku.
•• Sprawdź obsługiwane rodzaje i wersje kodeków wideo i audio.
•• Sprawdź obsługiwane wersje plików.
"" Obsługiwane są pliki programu PowerPoint w wersji 97–2013 i wcześniejszych
"" W przypadku przesyłania plików z urządzenia USBdo pamięci Pamięć wewnętrzna kliknąć
pozycję Opcje → Wyślij.
•• Lokalizacja plików szablonów
–– Przesyłanie plików z pamięci Pamięć wewnętrzna do urządzenia USB : USB → folder
MagicinfoSlide
–– Przesyłanie plików z urządzenia USB do pamięci Pamięć wewnętrzna : Pamięć Pamięć
wewnętrzna → folder Moje szablony
•• Lokalizacja plików innych niż pliki szablonów
–– Przesyłanie plików z pamięci Pamięć wewnętrzna do urządzenia USB : USB → folder
MagicinfoSlide
–– Przesyłanie plików z urządzenia USB do pamięci Pamięć wewnętrzna : folder główny
Wiele okien w harmonogramie sieciowym
Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
•• Priorytet odtwarzania: sieciowe dane BGM → lokalne dane BGM → plik wideo w głównym
oknie wybranym przez użytkownika
"" Sieciowe dane BGM: Ustawienia można skonfigurować na etapie tworzenia
harmonogramu serwera.
"" Lokalne dane BGM: ustawienia danych BGM można skonfigurować za pomocą narzędzi
wyświetlanych po naciśnięciu przycisku TOOLS podczas wyświetlania w odtwarzaczu
Odtwarzacz.
"" Okno główne wybrane przez użytkownika: Ustawienia okna głównego można
skonfigurować na etapie tworzenia harmonogramu serwera.
Pliki szablonów(*.LFD)
Ograniczenia
•• Sprawdzić, czy foldery Contents i Schedules opublikowane są na urządzeniu pamięci USB.
"" Prawidłowo opublikowana zawartość pojawia się na rządzeniu pamięci USB jako
.
Published Content
"" Podczas kopiowania zawartości opublikowanej na urządzeniu pamięci USB (Published
) do pamięci Pamięć wewnętrznazawartość pojawia się w pamięci Pamięć
Content
. FolderyContents i Schedules nie są
wewnętrzna wyłącznie jako Published Content
widoczne w pamięci Pamięć wewnętrzna.
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
•• Jednocześnie można odtwarzać 1 do 3 plików wideo FHD lub tylko jeden plik wideo UHD
i jeden plik wideo FHD. W trybie odtwarzania w orientacji pionowej jednocześnie można
odtwarzać tylko 3 pliki wideo FHD lub tylko jeden plik wideo UHD.
•• Odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
•• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na
raz.
•• Podczas jednoczesnego odtwarzania więcej niż jednego pliku wideo należy upewnić się, że
obszary wyświetlania nie nakładają się na siebie.
•• Pliki LFD (*.LFD) nie są obsługiwane.
•• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na
raz.
Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
•• Priorytet odtwarzania: sieciowe dane BGM → lokalne dane BGM → plik wideo w głównym
oknie wybranym przez użytkownika
31
Zawartość
Rozszerzenie
pliku
Kontener
*.avi
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
Kodek wideo
Rozdzielczość
Prędkość
wyświetlania
(klatki na sekundę)
4096x2160
3840x2160: 60
4096x2160: 30
HEVC (H.265 - Main, Main10)
AVI
MKV
Motion JPEG
3840x2160
Szybkość
przesyłania
danych
(Mbps)
Kodek audio
60
60
80
30
80
AC3
MVC
LPCM
MP4
MPEG4 SP/ASP
ADPCM(IMA, MS)
3GP
Window Media Video v9 (VC1)
MOV
MPEG-2
ASF
FLV
VRO
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
PS
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
SVAF
*.svi
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG-1
VOB
TS
AAC
60
1920x1080
20
Dolby TrueHD
MPEG(MP3)
G.711(A-Law, μ-Law)
H 263 Sorenson
OPUS
30
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
3840x2160
3840x2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
32
Wideo
•• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.
•• Filmy wideo w rozdzielczości większej niż określona w
powyższej tabeli nie są obsługiwane.
Dźwięk
•• Pliki audio, których szybkość przesyłania danych lub
prędkość wyświetlania są większe niż wartości określone w
powyższej tabeli mogą się zacinać podczas odtwarzania.
Obraz
•• Format zgodnych plików obrazów: JPEG, PNG, BMP
"" Obsługiwane są 32-, 24- i 8-bitowe pliki BMP.
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 4096 × 4096
•• Produkt nie odtworzy materiału dźwiękowego poprawnie
lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze. •• Maksymalny obsługiwany rozmiar pliku: 20MB
•• Obsługiwane efekty Ef. pok. slajdów: 9 efektów
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być
(Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala, Szachownica, Liniowo,
kompatybilne z odtwarzaczem.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale,
Schody, Zatarcie, Losowo)
jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze.
•• Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5.1 kanałowe.
Kodowanie bezstratne WMA nie jest obsługiwane.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być
kompatybilne z odtwarzaczem.
•• Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB.
•• Filmy wideo, których szybkość przesyłania danych lub
prędkość wyświetlania są większe niż wartości określone w
powyższej tabeli mogą się zacinać podczas odtwarzania.
•• Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 oraz AVCHD nie są
obsługiwane.
•• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:
–– Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
–– Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek
•• Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.
•• Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
•• Podczas odtwarzania jednego pliku tryb Płynny nie jest
obsługiwany w następujących warunkach:
–– Niekompatybilny kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Niekompatybilny kodek
–– Niekompatybilny kodek ↔ Kompatybilny kodek
–– Rozdzielczość niezgodna z rozdzielczością monitora
–– Częstotliwość niezgodna z częstotliwością monitora
33
Power Point
•• Formaty zgodnych plików
–– Rozszerzenie : ppt, pptx
–– Wersja : Office 97 ~ Office 2013
•• Funkcje nieobsługiwane
–– Efekty animacji
–– Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty 2D)
–– Nagłówki i stopki (niektóre elementy nie są
obsługiwane)
–– Word Art
–– Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie wyrównywania
grupy elementów
–– Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.
Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
––
––
––
––
––
Umieszczanie obiektów
Znaki o szerokości połówkowej
Odstępy między literami
Wykresy
Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
PDF
•• Formaty zgodnych plików
–– Rozszerzenie : pdf
WORD
•• Formaty zgodnych plików
–– Rozszerzenie : .doc, .docx
–– Wersja : Office 97 ~ Office 2013
•• Funkcje nieobsługiwane
–– Zawartość poniżej jednego piksela nie jest obsługiwana ••
z powodu pogarszania wydajności mechanizmu.
–– Obrazy z maską i obrazy sąsiadujące nie są obsługiwane.
–– Zawartość z obróconym tekstem nie jest obsługiwana.
–– Efekty cienia 3D nie są obsługiwane.
–– Niektóre znaki nie są obsługiwane
(znaki specjalne mogą być wyświetlane nieprawidłowo)
Funkcje nieobsługiwane
–– Efekt tła strony
–– Niektóre style akapitów
–– Word Art
–– Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie wyrównywania
grupy elementów
–– Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty 2D)
–– Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.
Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
––
––
––
––
Wykresy
Znaki o szerokości połówkowej
Odstępy między literami
Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
–– Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne
–– Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne
34
Harmonogram
Istnieje możliwość sprawdzenia harmonogramu zaimportowanego z wybranego urządzenia
pamięci.
Nr
→ Harmonogram → E
Harmonogram
Pamięć wewnętrzna
Niedziela, Styczeń 14 08:45 AM
Zaplanuj odtwarzanie zawartości na kanale lokalnym.
Wyślij
Usuń
Opis
Wybór lokalizacji zapisu harmonogramu.
Tworzenie/Edycja/Usuwanie/Wyświetlanie harmonogramu odtwarzania
zawartości.
Wybierz, aby utworzyć
nowy harmonogram
w tym kanale
KAN 2
Domyślna zawartość zostanie odtworzona, gdy nie będzie zaplanowanego programu. W menu Opcje można
zmienić domyślną zawartość.
KAN 3
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
35
Klonuj produkt
Eksport ustawień produktu do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej. Możliwe jest również importowanie
ustawień z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przypisywaniu jednakowych ustawień do kilku produktów.
→ Klonuj produkt → E
MENU
Brak zduplikowanego pliku na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej
1 Podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a następnie włączyć funkcję Klonuj produkt.
2 Wyświetlony zostanie komunikat W zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej nie znaleziono pliku
klonowania. Wyeksportować ustawienia tego urządzenia do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej?.
3 Wybrać opcję Eksportuj, aby wyeksportować ustawienia.
Wykrycie zduplikowanego pliku na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej
1 Podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a następnie włączyć funkcję Klonuj produkt.
Klonuj produkt
2 Wyświetlony zostanie komunikat Znaleziono plik klonowania. Wybierz jedną z opcji..
Uruchomić funkcję Importuj z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej lub Eksportuj do zewnętrznego
urządzenia pamięci masowej.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
–– Importuj z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej: kopiowanie ustawień zapisanych na zewnętrznym
urządzeniu pamięci masowej do produktu.
–– Eksportuj do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej: kopiowanie ustawień produktu do zewnętrznego
urządzenia pamięci masowej.
"" Po zakończeniu konfiguracji produkt zostanie automatycznie zrestartowany.
36
Ustawienia ID
→ Ustawienia ID → E
Przypisywanie identyfikatora.
Identyfikator urządzenia
Ustaw niepowtarzalny numer identyfikacyjny dla każdego produktu. (Zakres: 0~224)
"" Nacisnąć przycisk u/d, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
"" Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
Autom. ustaw. ID urządz.
Ta funkcja umożliwia automatyczne przydzielenie numeru identyfikatora do urządzenia połączonego za pomocą
przewodu RS232C.
Ustawienia ID
"" Ta funkcja jest dostępna wyłącznie na pierwszym urządzeniu podłączonym za pomocą kabla typu daisy chain
RS-232C.
Połącz. kablowe z PC
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wybierz typ kabla, który połączy ekran z komputerem.
•• Kabel RS232C
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RS232C.
•• Sieć RJ-45 (LAN)/Wi-Fi
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45.
37
Stan sieci
Sprawdzenie bieżącego połączenia z siecią i Internetem.
→ Stan sieci → E
Stan sieci
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
38
Czasomierz wł./wyłącz.
→ Czasomierz wł./wyłącz. → E
"" Przed użyciem tej funkcji należy ustawić opcję Ustawienie zegara.
Włącznik czasowy
Aby produkt włączył się automatycznie o konkretnej godzinie i w wybranym dniu, należy ustawić funkcję Włącznik
czasowy.
Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.
Włącznik czasowy: ustawianie włącznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. Najpierw należy ustawić
bieżący czas.
(Włącznik czasowy 1 ~ Włącznik czasowy 7)
"" Mimo że w przypadku funkcji Włącznik czasowy w trybie MagicInfo można korzystać zarówno z pamięci
wewnętrznej, jak i USB, zaleca się korzystanie z pamięci wewnętrznej.
Czasomierz wł./wyłącz.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
"" W przypadku korzystania z zasilanego baterią urządzenia USB nie można zagwarantować prawidłowego
działania funkcji Włącznik czasowy, ponieważ rozpoznanie takiego urządzenia trwa dłużej.
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wył., 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie. Po wybraniu
ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Włącznik czasowy ma włączać produkt.
–– Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z
przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć
przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.
•• Głośność: ustawienie określonego poziomu głośności. Aby zmienić poziom głośności, należy użyć przycisków ze
strzałkami w górę i w dół.
•• Źródło: ta opcja pozwala na wybór źródła sygnału.
•• zawartość (przy wybraniu dla opcji Źródło ustawienia Wewnętrzne/USB w trybie MagicInfo ): W pamięci USB lub
w pamięci wewnętrznej wybrać plik (np. utwór, zdjęcie lub film) do odtworzenia po włączeniu produktu.
39
Wyłącznik czasowy
Ustawianie wyłącznika czasowego (Wyłącznik czasowy) zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. (Wył. czasowy 1 ~
Wył. czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wył., 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie. Po wybraniu
ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Wyłącznik czasowy ma wyłączać produkt.
–– Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z
przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć
przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo.
Zarządzanie świętami
W okresie oznaczonym jako urlop funkcja programatora czasowego będzie nieaktywna.
•• Dodaj święto: określanie okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop.
Określić datę początkową i końcową okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop przy użyciu przycisków u/d,
a następnie nacisnąć przycisk Gotowe.
Wskazane dni zostaną dodane do listy urlopów.
–– Data rozpoczęcia: pozwala określić datę początku urlopu.
–– Data zakończenia: pozwala określić datę końca urlopu.
•• Usuń: usuwanie wybranych pozycji z listy urlopów.
•• Edytuj: wybór elementu urlopu, a następnie zmiana daty.
•• Ustaw zastosow. czasom.: opcja pozwalająca wybrać, że funkcje Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie
będą aktywne w dni wolne od pracy.
–– Nacisnąć przycisk E, aby wybrać ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy, które mają
zostać aktywowane.
–– Wybrane ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie zostaną aktywowane.
40
Otwieranie adresu URL
→ Otwieranie adresu URL → E
Szczegółowe informacje na temat używania funkcji Otwieranie adresu URL można uzyskać, kontaktując się ze
sprzedawcą, od którego zakupiono produkt.
"" Aby korzystać z funkcji Otwieranie adresu URL, należy ustawić dla opcji Odtwarzaj przez wartość Otwieranie
adresu URL w obszarze System.
(m MENU → System → Odtwarzaj przez → Otwieranie adresu URL)
Otwieranie adresu URL
Otwieranie adresu URL
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
41
Ustawienia otwierania adresu URL
"" Szczegółowe informacje na temat używania funkcji Otwieranie adresu URL można uzyskać, kontaktując się ze
sprzedawcą, od którego zakupiono produkt.
•• Zainstaluj aplikację WWW: wprowadzanie adresu URL w celu instalacji aplikacji internetowej.
→ Ustawienia otwierania adresu URL → E
•• Zainstaluj z urządzenia USB: instalacja aplikacji internetowej z urządzenia pamięci USB.
•• Odinstaluj: usuwanie zainstalowanej aplikacji internetowej.
•• Ustawienia limitu czasu: ustawianie limitu czasu nawiązywania połączenia z adresem URL.
•• Tryb twórcy: włączanie trybu dewelopera.
Ustawienia otwierania adresu URL
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
42
Rozdział 06
Wyświetlacz ekranowy
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Wybrać, czy menu ekranowe ma być wyświetlane w orientacji poziomej, czy pionowej.
m MENU → Wyświetlacz ekranowy → Orientacja ekranu → E
•• Pejzaż: Wyświetlanie menu w orientacji poziomej.
•• Portret: wyświetlanie menu w orientacji pionowej z prawej strony ekranu produktu.
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Pejzaż
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
43
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
m MENU → Wyświetlacz ekranowy → Ochrona ekranu → E
Jeżeli na ekranie przez zdefiniowany przez użytkownika czas wyświetlany jest nieruchomy obraz, produkt aktywuje
wygaszacz ekranu. Zapobiega to wypalaniu powidoków na ekranie.
•• Wył. / 2 godziny / 4 godziny / 6 godz / 8 godz / 10 godz
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
Wył.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wyświetlanie komunikatu
m MENU → Wyświetlacz ekranowy → Wyświetlanie komunikatu → E
Wyświetlanie komunikatu
Wiadomość MDC
Włączone
Wiadomość dotycząca stanu pobierania Wył.
Wiadomość MDC
Można określić, czy ma być wyświetlane menu ekranowe programu MDC, jeżeli produkt jest sterowany przez ten
program.
•• Wył. / Włączone
Wiadomość dotycząca stanu pobierania
Ta opcja umożliwia wyświetlanie stanu pobierania zawartości z serwera lub innego urządzenia.
•• Wył. / Włączone
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
44
Język
Ustawianie języka menu.
"" Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą dotyczyły pozostałych
funkcji komputera.
m MENU → Wyświetlacz ekranowy → Język → E
Wyświetlacz ekranowy
Język
Polski
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetuj wyświetlacz ekr.
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu Wyświetlacz ekranowy.
m MENU → Wyświetlacz ekranowy → Resetuj wyświetlacz ekr. → E
Wyświetlacz ekranowy
Resetuj wyświetlacz ekr.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
45
Rozdział 07
Ustawienia dźwięku
Pozwala skonfigurować ustawienia opcji Dźwięk dla produktu.
Tryb dźwięku
Możliwość wybrania trybu odtwarzania dźwięku dopasowanego do preferencji użytkownika.
•• Standardowy: opcja pozwala na wybór normalnego trybu dźwięku.
m MENU → Dźwięk → Tryb dźwięku → E
•• Muzyka: opcja pozwala na uwydatnienie muzyki względem głosów.
•• Film: opcja zapewnia najlepszą jakość dźwięku do oglądania filmów.
•• Wyraźny głos: opcja pozwala na uwydatnienie głosów względem pozostałych dźwięków.
•• Wzmocnienie: opcja pozwala na zwiększenie intensywności dźwięków o wysokiej częstotliwości, umożliwiając
lepszą słyszalność osobom upośledzonym słuchowo.
Dźwięk
Tryb dźwięku
Standardowy
Balans
Korektor
Głośność automatyczna
Zeruj dźwięk
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
46
Balans
Głośność automatyczna
m MENU → Dźwięk → Balans → E
m MENU → Dźwięk → Głośność automatyczna → E
Dostosowanie poziomów głośności głośników w celu zoptymalizowana balansu dźwięku.
Automatycznie dostosowuje poziom głośności podczas zmiany źródła wideo lub zawartości,
aby pozostawał taki sam.
•• Balans L/P: ta opcja pozwala na regulację balansu między lewym i prawym głośnikiem.
•• Resetuj: ta opcja służy do przywracania domyślnych ustawień balansu.
Korektor
m MENU → Dźwięk → Korektor → E
Dostosowanie korektora w celu wybrania niestandardowych ustawień głośności i natężenia
dźwięku oraz wzbogacenia sygnału dźwiękowego.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (regulacja szerokości pasma):
regulacja poziomu określonych częstotliwości szerokości pasma.
•• Wył. ( ) / Włączone ( )
"" Aby możliwe było sterowanie głośnością podłączonego urządzenia źródłowego, dla funkcji
Głośność automatyczna należy wybrać ustawienie Wył..
Zeruj dźwięk
m MENU → Dźwięk → Zeruj dźwięk → E
Ta opcja służy do przywrócenia fabrycznych ustawień dźwięku.
•• Resetuj: służy do przywrócenia domyślnych ustawień korektora.
"" Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Tryb dźwięku wybrano ustawienie Standardowy
47
Rozdział 08
Sieć
Stan sieci
Otwórz Ustawienia sieci
m MENU → Sieć → Stan sieci → E
m MENU → Sieć → Otwórz Ustawienia sieci → E
Ta opcja pozwala na sprawdzenie stanu bieżącego sieci i Internetu.
Konfiguracja ustawień sieci w celu połączenia się z dostępną siecią.
Typ sieci
•• Bezprz. / Kablowa
48
Ustawienia sieci (przewodowej)
•• W zależności od konfiguracji sieci urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez
połączenie portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia bezpośrednio do ściennego
gniazda sieciowego przy użyciu kabla LAN.
Przedstawia to poniższy schemat. Należy pamiętać, że sieciowe gniazdo ścienne może być
połączone z modemem lub routerem, znajdującym się w innymi pomieszczeniu w budynku.
Podłączanie do sieci przewodowej
Urządzenie można podłączyć do sieci LAN przy użyciu kabla na trzy sposoby.
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN, podłączając kabel LAN połączony z zewnętrznym
modemem do portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia.
Przedstawia to poniższy schemat.
Kabel modemu
RJ45
Kabel LAN
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez podłączenie kabla do portu LAN,
połączonego z urządzeniem typu IP Sharer, połączonego z zewnętrznym modemem.
Połączenie wymaga zastosowania kabla LAN. Przedstawia to poniższy schemat.
Gniazdo modemu na ścianie
Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN
Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
Gniazdo modemu na ścianie
LAN
Port LAN zamontowany na ścianie
Urządzenie do
współdzielenia adresu IP
(wyposażone w serwer DHCP)
LAN
RJ45
Kabel LAN
W przypadku sieci dynamicznej należy wykorzystać modem lub router ADSL, obsługujący
protokół dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP).
Modemy i routery obsługujące protokół DHCP automatycznie udostępniają dane niezbędne do
połączenia urządzenia z Internetem, takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera
nazw domen (DNS), co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania tych danych. Sieci
domowe są przeważnie sieciami dynamicznymi.
Niektóre sieci wymagają statycznego adresu IP. Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, dane
takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera DNS należy ręcznie wprowadzić na
ekranie Ustaw. IP podczas konfiguracji połączenia sieciowego. Aby uzyskać adres IP, maskę
podsieci, adres bramy i serwera DNS, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych.
W przypadku korzystania z komputera, na którym zainstalowano system operacyjny Windows,
dane te można również odczytać z komputera.
"" Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, można korzystać z modemów ADSL, obsługujących
protokół DHCP.
Kabel modemu
Kabel LAN
Kabel LAN
"" Modemy ADSL, obsługujące protokół DHCP umożliwiają stosowanie statycznych adresów
IP.
49
Skonfiguruj połączenie internetowe, aby móc korzystać z usług internetowych, takich jak
możliwość aktualizacji oprogramowania.
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
Automatycznie konfigurowanie opcji Otwórz Ustawienia sieci (sieć przewodowa)
2 Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego. Nacisnąć
Pozwala na uzyskanie połączenia z siecią za pomocą kabla LAN.
3 Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
Najpierw należy się upewnić się, że kabel LAN jest podłączony.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
2 Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.”.
"" Jeżeli się nie uda połączyć z Internetem, należy sprawdzić podłączenie portu LAN.
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
przycisk Anuluj. Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.
4 Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustawienia IP wybrać
ustawienie Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.
"" Wybranie dla opcji Ustawienia IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje
automatyczną zmianę opcji Ustaw. DNS na Wprowadź ręcznie.
5 Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E.
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
6 Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.”.
"" Jeżeli urządzenie nie będzie mogło ustalić parametrów połączenia sieciowego
automatycznie lub jeżeli użytkownik chce ręcznie skonfigurować połączenie, należy
skorzystać z informacji zamieszczonych w kolejnym punkcie (Ręczne konfigurowanie opcji
Otwórz Ustawienia sieci (sieć przewodowa)).
Ręczne konfigurowanie opcji Otwórz Ustawienia sieci (sieć przewodowa)
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci
oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem
Windows, należy postępować w następujący sposób.
1 Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
2 W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3 W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4 W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
"" Ścieżka dostępu do ustawień zależy od systemu operacyjnego.
50
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Bezprzewodowe urządzenie typu IP sharer
(router z serwerem DHCP)
Port LAN zamontowany na ścianie
Automatyczne konfigurowanie sieci (bezprzewodowej)
Większość sieci bezprzewodowych wyposażona jest w opcjonalny system zabezpieczający,
który wymaga, aby urządzenia chcące uzyskać dostęp do sieci wysłały zaszyfrowany kod
zabezpieczający nazywany kluczem dostępu lub kluczem zabezpieczeń (Klucz bezpieczeństwa).
Klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa to hasło — zwykle słowo lub sekwencja liter i cyfr o
określonej długości — które podano podczas konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
Jeżeli użytkownik korzysta z tej metody konfiguracji połączenia sieciowego i posiada klucz
zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa do sieci bezprzewodowej, będzie musiał podać to hasło
podczas procesu automatycznej lub ręcznej konfiguracji sieci.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
Kabel LAN
2 Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu
wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
Firma Samsung zaleca korzystanie z protokołu IEEE 802.11n. Mogą występować problemy z
płynnym odtwarzaniem plików wideo za pośrednictwem połączenia sieciowego.
Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski ▲ lub ▼, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk
E.
"" Wybrać nieużywany kanał dla urządzenia typu IP Sharer. Jeśli w pobliżu znajduje się inne
urządzenie, korzystające z kanału wybranego dla bezprzewodowego urządzenia typu IP
Sharer, może to spowodować zakłócenia i uniemożliwić nawiązanie połączenia.
"" Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież,
aby ponownie wyszukać.
"" Urządzenie obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej.
Jeśli w ustawieniach punktu dostępu lub routera bezprzewodowego wybrano połączenie w
trybie 802.11n o wysokiej przepustowości (Greenfield), a w ustawieniach typu szyfrowania
wybrano opcję WEP, TKIP lub TKIP AES (WPS2Mixed), uniemożliwi to połączenie produktów
firmy Samsung zgodnie z nowymi wymaganiami certyfikacji Wi-Fi.
"" Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie
z siecią jest możliwe przez konfigurowanie za pomocą naciśnięcia przycisku (Push Button
Configuration, PBC) lub numeru PIN (Personal Identification Number). W każdym z tych
trybów protokół WPS automatycznie określa identyfikator SSID i klucz WPA.
"" Sposoby połączenia: sieć bezprzewodową można skonfigurować na trzy sposoby.
Konfiguracja automatyczna (przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania sieci),
konfiguracja ręczna, Użyj WPS
"" Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop.
Wyświetlony zostanie przycisk Dodawanie sieci.
3 Jeżeli wyświetli się ekran Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy przejść do punktu 4. Jeżeli
wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do
punktu 6.
4 Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy go
wprowadzić (klucz zabezpieczeń albo PIN).
5 Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji
Gotowe, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia
sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.
"" Połączenie z routerem zostało nawiązane, nie uzyskano jednak dostępu do Internetu.
6 Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.”.
51
Ręczna konfiguracja sieci (bezprzewodowej)
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski
podsieci oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić
ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem
Windows, należy postępować w następujący sposób.
1 Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
2 W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3 W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4 W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
2 Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu
wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
3 Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski u lub d, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk
E.
"" Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież,
aby ponownie wyszukać.
"" Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop.
Wyświetlony zostanie przycisk Dodawanie sieci.
4 Jeżeli wyświetli się ekran Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy przejść do punktu 5. Jeżeli
wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do
punktu 7.
5 Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wpisz hasło dla (Nazwa AP)., należy go
wprowadzić (klucz zabezpieczeń albo PIN).
6 Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji
Gotowe, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia
sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.
7 Wybrać polecenie Anuluj podczas wykonywania prób nawiązania połączenia sieciowego.
Spowoduje to przerwanie nawiązywania połączenia.
8 Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
9 Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustawienia IP wybrać
ustawienie Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.
"" Wybranie dla opcji Ustawienia IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje
automatyczną zmianę opcji Ustaw. DNS na Wprowadź ręcznie.
10 Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E.
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
11 Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sukces! Urządzenie jest połączone z
Internetem. Jeśli masz problemy z korzystaniem z usług online, skontaktuj się z dostawcą
usług internetowych.”.
52
Użyj WPS
IPv6
Konfiguracja za pomocą opcji Użyj WPS
m MENU → Sieć → IPv6 → E
Jeżeli router jest wyposażony w przycisk Użyj WPS, należy postępować w następujący sposób.
1 Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Otwórz Ustawienia sieci.
Włączanie/wyłączanie funkcji IPv6.
•• Wył. (
) / Włączone (
)
2 Wybrać polecenie Użyj WPS i nacisnąć przycisk E.
3 W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS lub PBC na routerze bezprzewodowym. Produkt
automatycznie pozyska wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i
ustanowi połączenie.
–– Aby użyć numeru WPS PIN, należy wybrać opcję PIN WPS.
Przejść do ustawień routera bezprzewodowego, wprowadzić numer PIN i wybrać opcję
OK.
Stan IPv6
m MENU → Sieć → Stan IPv6 → E
Sprawdzanie stanu połączenia z Internetem za pomocą protokołu IPv6.
4 Pojawi się ekran połączenia sieciowego. Konfiguracja sieci jest zakończona.
53
Ustawienia sieci serwera
Tryb FTP
Określanie trybu działania FTP.
m MENU → Sieć → Ustawienia sieci serwera → E
•• Aktywny / Pasywny
Połącz z serwerem
Serwer proxy
Ta opcja pozwala się połączyć z serwerem MagicInfo.
Umożliwia konfigurowanie połączenia z serwerem proxy i odnośnych funkcji.
•• Adres serwera / TLS / Port
"" Jeśli opcja TLS jest włączona, serwer będzie korzystał z protokołu https, a transfer danych
będzie zaszyfrowany. (Numer portu: 7002)
Wył. / Włączone
"" Jeśli opcja TLS jest wyłączona, należy wprowadzić adres IP serwera i numer portu. Jako
numer portu wpisać 7001. (Jeżeli nie można połączyć się z serwerem przez port numer 7001,
należy się dowiedzieć od administratora serwera, jaki jest właściwy numer portu i zmienić
numer w ustawieniach.)
•• Adres / Port / Identyfik. / Hasło
"" Opcje Adres / Port / Identyfik. oraz Hasło będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Serwer proxy
wybrane zostanie ustawienie Włączone.
"" Wprowadzić adres IP serwera i numer portu. Jako numer portu wpisać 7001. Jeżeli
nie można połączyć się z serwerem przez port numer 7001, należy się dowiedzieć od
administratora serwera, jaki jest właściwy numer portu i zmienić numer w ustawieniach.
Nazwa urządzenia
"" Instrukcję użytkownika oprogramowania MagicInfo Server można znaleźć na następującej
stronie internetowej: http://displaysolutions.samsung.com → Support → Resources →
MagicInfo Web Manual.
m MENU → Sieć → Nazwa urządzenia → E
Tryb MagicInfo
•• Ekran [Signage] 1 ~ 6 / Źród. użyt.
Wybierz lub wprowadź nazwę urządzenia.
Nazwa ta może być wyświetlana w sieci na urządzeniu sieciowym.
Wybór odpowiedniego trybu Tryb MagicInfo w zależności od środowiska, w jakim używany
będzie produkt.
•• Lite / Premium
Dostęp do serw.
Zezwolenie lub odmowa dostępu do serwera MagicInfo.
•• Zezwól / Odmów
54
Rozdział 09
System
Dostępność
Wysoki kontrast
Ustawianie w menu kolorów tła i czcionki o wysokim kontraście. Po wybraniu tej opcji menu staje się
nieprzeźroczyste.
m MENU → System → Dostępność → E
•• Wył. (
System
) / Włączone (
)
Powiększ
Dostępność
Powiększanie rozmiaru obszaru menu.
Rozpocznij konfigurację
•• Wył. (
) / Włączone (
)
Czas
Sterowanie zasilaniem
Rozwiązanie Eco
Sterowanie temperaturą
Odtwarzaj przez
77
MagicInfo
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
55
Rozpocznij konfigurację
Wykonaj początkowe kroki konfiguracji jak przy pierwszym uruchomieniu tego produktu.
m MENU → System → Rozpocznij konfigurację → E
"" Kod PIN należy zmienić, aby odpowiednio zabezpieczyć urządzenie.
"" Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0–0-0–0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
System
Rozpocznij konfigurację
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
56
Czas
Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji Ustawienie zegara i DST. Skonfiguruj różne ustawienia związane z
czasem.
m MENU → System → Czas → E
Ustawienie zegara
Wybrać opcję Ustawienie zegara. Wybrać parametr Data lub Czas, a następnie nacisnąć przycisk E.
Czas
Ustawienie zegara
Aby wprowadzić cyfry, użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby
przechodzić z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo. Po
zakończeniu nacisnąć przycisk E.
Ustawienia NTP
"" Parametry Data i Czas można ustawić, korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.
DST
Opóźnienie włączenia
Wył.
0
Ustawienia NTP
Ustaw adres URL serwera oraz strefę czasową, aby korzystać z czasu sieci.
DST
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ta opcja pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji DST (czas letni).
Wył. / Włączone
•• Data rozpoczęcia: pozwala określić datę początku czasu letniego (DST).
•• Data zakończenia: Pozwala określić datę końcową okresu czasu letniego.
•• Przesunięcie czasowe: pozwala wybrać przesunięcie czasu dla strefy czasowej użytkownika.
"" Opcje Data rozpoczęcia, Data zakończenia oraz Przesunięcie czasowe będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji DST
wybrano ustawienie Włączone.
Opóźnienie włączenia
W przypadku podłączania kilku produktów należy dostosować czas włączenia każdego produktu, aby zapobiec
przeciążeniu sieci (w zakresie 0–50 sekund).
57
Sterowanie zasilaniem
Sieć w trybie czuwania
Ta funkcja umożliwia pozostawienie zasilania sieci włączonego po wyłączeniu produktu.
m MENU → System → Sterowanie zasilaniem → E
Przycisk zasilania
Sterowanie zasilaniem
Sieć w trybie czuwania
Przycisk zasilania
•• Wył. / Włączone
Wył.
Tylko włączanie
Przyciskowi zasilania na pilocie P można przypisać funkcję włączania zasilania albo włączania/wyłączania
zasilania.
•• Tylko włączanie: ustawia przycisk zasilania na pilocie P tak, aby tylko włączał zasilanie.
•• Włączanie/wyłączanie: ustawia przycisk zasilania na pilocie P tak, aby włączał i wyłączał zasilanie.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Rozwiązanie Eco
Aut. wył. zasil.
Ustawianie czasu, po którym nastąpi wyłączenie wyświetlacza w przypadku braku interakcji użytkownika.
m MENU → System → Rozwiązanie Eco → E
•• Wyłączone (zalecane) / 4 godziny / 6 godz / 8 godz
Rozwiązanie Eco
Aut. wył. zasil.
Wyłączone (zalecane)
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
58
Sterowanie temperaturą
Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział temperatur, który jest
prawidłowy.
Domyślnie temperatura jest ustawiona na 77 °C.
m MENU → System → Sterowanie temperaturą → E
Zalecana temperatura urządzenia wynosi między 75 a 80 °C (przy temperaturze otoczenia rzędu 40 °C).
"" Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony. Jeśli temperatura
będzie nadal rosła, produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu.
System
Sterowanie temperaturą
77
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Odtwarzaj przez
Należy wybrać odpowiedni tryb Odtwarzaj przez w zależności od środowiska, w jakim używany będzie produkt.
Wygląd ekranu startowego może różnić się w zależności od ustawień.
m MENU → System → Odtwarzaj przez → E
•• MagicInfo / Otwieranie adresu URL
System
Odtwarzaj przez
MagicInfo
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
59
Zmień kod PIN
Zmień swój 4-cyfrowy osobisty numer identyfikacyjny (PIN).
m MENU → System → Zmień kod PIN → E
Produkt zapamiętał nowy kod PIN.
Wybrać 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadzić je w polu Wprowadź nowy PIN.. Ponownie wprowadzić te
same 4 cyfry w polu Ponownie wprowadź PIN..
"" Domyślny numer PIN to „0–0-0–0”.
System
"" Kod PIN należy zmienić, aby odpowiednio zabezpieczyć urządzenie.
Zmień kod PIN
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
60
Zabezpieczenia
Blokada bezpieczeństwa włączona
"" Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0–0-0–0”.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
m MENU → System → Zabezpieczenia → E
"" Kod PIN należy zmienić, aby odpowiednio zabezpieczyć urządzenie.
Włączanie i wyłączanie funkcji Blokada bezpieczeństwa włączona. Funkcja Blokada bezpieczeństwa włączona
blokuje komendy wydawane za pomocą pilota zdalnego sterowania. Wyłączenie funkcji Blokada bezpieczeństwa
włączona wymaga podania numeru PIN.
Zabezpieczenia
Blokada bezpieczeństwa włączona
Przycisk włączania
Włączone
Blokada przycisków
Wył.
Blok. autom. odtw. z USB
Wył.
Port sieci
Włączone
Port USB
Włączone
Przycisk włączania
Włączenie tej funkcji umożliwia włączanie urządzenia za pomocą przycisku zasilania pilota, gdy opcja Blokada
bezpieczeństwa włączona jest włączona.
•• Wył. / Włączone
Blokada przycisków
To menu pozwala na zablokowanie przycisków na produkcie.
Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone, produkt może być sterowany jedynie za pomocą
pilota.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wył. / Włączone
61
Blok. autom. odtw. z USB
Zabezpieczenia
Ta opcja umożliwia włączenie bądź wyłączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na
podłączonym urządzeniu USB.
Blokada bezpieczeństwa włączona
Przycisk włączania
Włączone
Blokada przycisków
Wył.
Blok. autom. odtw. z USB
Wył.
"" Zawartość powinna mieć status Published Content
, być autoryzowana za pomocą aplikacji MagicInfo
Premium application i opublikowana na używanym urządzeniu pamięci USB. Program MagicInfo Premium
application jest dostępny na stronie internetowej. (http://displaysolutions.samsung.com)
"" Po opublikowaniu na urządzeniu pamięci USB zawartość ze statusem Published Content
jest zapisywana w
folderach Content i Schedules znajdujących się w folderze głównym podłączonego urządzenia pamięci USB.
Port sieci
Włączone
•• Wył.
Włączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na podłączonym urządzeniu USB.
Port USB
Włączone
•• Włączone
Wyłączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na podłączonym urządzeniu USB.
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
"" Podłączenie urządzenia USB zawierającego treści MagicInfo spowoduje wyświetlenie komunikatu „Blok.
autom. odtw. z USB : Włączone” na pięć sekund.
Port sieci
Blokowanie dostępu do sieci zewnętrznych. Można zarejestrować sieci na serwerze, aby umożliwić dostęp.
•• Wył. / Włączone
Port USB
Blokowanie połączenia z zewnętrznymi portami USB.
•• Wył. / Włączone
62
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Ochrona wyświetlacza użytkownika oraz podłączonych urządzeń pamięci masowej przed wirusami.
m MENU → System → Ogólne → E
Skanuj
Ogólne
Sprawdzanie wyświetlacza i podłączonych urządzeń pamięci masowej pod kątem wirusów.
Intelig. zabezpiecz.
Szybkość klatek
Lista izolowanych
Auto
Wyczyść pamięć
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Jest to lista izolowanych elementów, które zawierają wirusy.
Szybkość klatek
Ustawianie liczby klatek na sekundę sygnału wideo. Wybrać opcję Auto , aby automatycznie dobrać oryginalną
liczbę klatek na sekundę dla zawartości lub określić stałą liczbę klatek na sekundę.
Wyczyść pamięć
Usuń pliki, aby zrobić miejsce na nową zawartość. Pliki z ostatniego harmonogramu nie zostaną usunięte.
63
Resetuj system
Zresetowanie wszystkich ustawień systemu do wartości domyślnych.
m MENU → System → Resetuj system → E
System
Resetuj system
"" W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
64
Rozdział 10
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
Kontakt z firmą Samsung
m MENU → Pomoc techn. → Aktualizacja oprogramowania → E
m MENU → Pomoc techn. → Kontakt z firmą Samsung → E
Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania
produktu.
Można wyświetlić adres strony internetowej firmy Samsung, numer telefonu infolinii, numer
modelu urządzenia, wersję oprogramowania, licencję Open Source i inne informacje.
"" Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po
zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy automatycznie.
"" Przejść do polecenia Kontakt z firmą Samsung i znaleźć parametry Kod modelu i Wersja
oprogramowania właściwe dla produktu.
"" Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich
ustawień wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać swoje ustawienia,
aby łatwo było je ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.
Aktualizuj teraz
Warunki korzystania
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
m MENU → Pomoc techn. → Warunki korzystania → E
"" Obecna wersja: wersja oprogramowania obecnie zainstalowana w produkcie.
Wyświetl i zdefiniuj zasady ochrony prywatności usługi MagicInfo i innych usług.
"" Należy upewnić się, że produkt jest podłączony do sieci.
Zeruj wszystko
m MENU → Pomoc techn. → Zeruj wszystko → E
Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.
65
Rozdział 11
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
"" Przed skontaktowaniem się z
Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung należy przetestować
produkt zgodnie z poniższą
instrukcją. Jeżeli problem nadal
występuje, należy skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, wskaźnik zasilania miga, a monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.
1 Wyłącz komputer i monitor.
2 Odłącz kable od monitora.
3 Włączenie urządzenia.
4 Jeśli pojawi się komunikat Brak sygnału, produkt działa poprawnie.
Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu, sprawdź ustawienia systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
W przypadku trybów wykraczających poza obsługiwane rozdzielczości na krótko wyświetli się komunikat „Niewłaściwy tryb”.
Ustaw rozdzielczość komputera, korzystając z informacji w części Zaprogramowane tryby synchronizacji.
66
Sprawdź, co następuje.
Problem z ekranem
Nie świeci wskaźnik zasilania. Ekran się nie włącza.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest
rozmazany.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione w
zakresie zgodnym z urządzeniem. Następnie odpowiednio zmienić ustawienia ekranu w oparciu
o treść rozdziału „Wstępnie ustawione tryby pracy”.
Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku
dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania
filmów akcji.
Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.
Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu.
Nie oznacza to, że produkt jest wadliwy.
Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz
cyfrowych może zakłócać ich pracę.
Nietypowa jasność i kolor.
Przejść do opcji System i dostosować ustawienia Rozwiązanie Eco.
Sprawdź połączenia kablowe.
Na ekranie widać tylko czerwony, zielony i niebieski kolor.
Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje
zatrzymanie obrazu.
Ten problem może być spowodowany przez wadliwy panel produktu. Aby usunąć ten problem,
skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż zalecana
lub gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera
na zalecaną.
67
Problem z ekranem
Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach
obrazu HD.
Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.
Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować
wyświetlanie czarnego pasa u góry i na dole ekranu.
Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Ustaw głośność dźwięku.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy
ustawić odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
W przypadku korzystania z urządzenia źródłowego
•• Upewnij się, że przewód audio jest prawidłowo podłączony do gniazda wejściowego audio
produktu.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
•• Sprawdź ustawienia wyjścia audio urządzenia źródłowego.
(Na przykład jeżeli monitor jest podłączony do gniazda HDMI, należy zmienić ustawienia
audio urządzenia wyjściowego wideo na HDMI).
Jeśli produkt posiada gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nic nie jest do niego podłączone.
Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom urządzenie.
Sprawdź połączenie kablowe. Upewnij się, że kabel wideo nie jest podłączony do gniazda
wejściowego audio.
Z głośników słychać zakłócenia.
Sprawdź siłę sygnału po podłączeniu kabla.
Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.
68
Problem z pilotem
Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).
Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
Pilot nie działa.
Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały
dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
Inne problemy
Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.
Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.
Co jakiś czas pojawiają się przycięcia dźwięku lub obrazu
wideo.
Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.
Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.
Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.
Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się
komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.”.
Użyj kabla standardowego.
Komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.” wyświetla się w przypadku, gdy
rozdzielczość źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.
Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez
wyświetlacz.
69
Rozdział 12
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
SBB-SSN
AC100-240V~ 50/60Hz
W oparciu o napięcie AC zasilacza. Informacje o napięciu DC
produktu zawiera jego etykieta.
Zasilanie
Obsługa
urządzenia
Środowisko pracy
Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* W przypadku instalacji obudowy temperatura wewnętrzna
nie może przekraczać 40°C.
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Przechowywanie Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
* Dotyczy produktu w nieotwartym opakowaniu.
Obsługiwane modele
"" Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją
Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym
optymalizuje ustawienia monitora. Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej
jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
"" W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/
mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu na wydajność
produktu.
"" To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia
fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.
"" Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy
Samsung Electronics.
OME, OHE, EDE, UDE, UHF, UHF-E, UMH-E, PMF, PMH, PHF,
PHF-P, DBE, DCE, DCE-H, DCE-M, DHE, DME, QMF, QBH,
QHH, QMH
"" Poniższy komunikat pojawi się, gdy produkt zostanie podłączony do nieobsługiwanego
wyświetlacza i nie będzie możliwe jego prawidłowe działanie.
Signage Player Box nie jest obsługiwany przez ten wyświetlacz. Wyłącz wyświetlacz i usuń
Signage Player Box.
70
Zaprogramowane tryby synchronizacji
"" W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby
uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym ustawienie
rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego
uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.
Rozdzielczość optymalna
Rozdzielczość
Rozdzielczość maksymalna
3840 x 2160 przy 60 Hz
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów
standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie
należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo
włączonego wskaźnika zasilania. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z
poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
Częstotliwość Częstotliwość Polaryzacja
taktowania synchronizacji
odświeżania
pikseli
pionowego
(pozioma/
pionowa)
(MHz)
(Hz)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
Częstotliwość Częstotliwość Polaryzacja
taktowania synchronizacji
odświeżania
pikseli
pionowego
(pozioma/
pionowa)
(MHz)
(Hz)
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma
(kHz)
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
71
Rozdział 13
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
"" W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji
klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych
okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez
konieczności demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z
Internetem, antena, sygnał przewodowy itp.).
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub
nieprawidłowej naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów
sprzedawanych oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez
zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung
Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
Pozostałe okoliczności
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego
lokalu.
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru,
trzęsienia ziemi, powodzi itd.)
•• Udzielenie klientowi instruktażu obsługi produktów innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź
zbędnych przedmiotów.
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
"" W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego
produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią
Instrukcji użytkownika.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w
systemie zakupów domowych albo przez Internet.
72
Licencja
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source
jest dostępna poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest
wyłącznie w języku angielskim.
Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub przesłać wiadomość e-mail
na adres oss.request@samsung.com.
NINIEJSZY PRODUKT JEST SPRZEDAWANY Z OGRANICZONĄ LICENCJĄ I JEST
DOPUSZCZONY DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE W ODNIESIENIU DO TREŚCI HEVC, KTÓRA
SPEŁNIA KAŻDY Z TRZECH NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW: (1) TREŚĆ HEVC WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU OSOBISTEGO; (2) TREŚĆ HEVC, KTÓRA NIE JEST OFEROWANA W CELU
SPRZEDAŻY; ORAZ (3) TREŚĆ HEVC, KTÓRA ZOSTAŁA STWORZONA PRZEZ WŁAŚCICIELA
PRODUKTU.
PRODUKTU NIE MOŻNA UŻYWAĆ W ODNIESIENIU DO TREŚCI KODOWANEJ W
STANDARDZIE HEVC UTWORZONEJ PRZEZ STRONY TRZECIE, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK
ZAMÓWIŁ LUB ZAKUPIŁ OD STRONY TRZECIEJ, O ILE LICENCJONOWANY SPRZEDAWCA
TREŚCI NIE UDZIELIŁ UŻYTKOWNIKOWI ODDZIELNYCH PRAW DO UŻYCIA PRODUKTU Z
TAKĄ TREŚCIĄ.
UŻYCIE NINIEJSZEGO PRODUKTU W ODNIESIENIU DO TREŚCI KODOWANEJ W
STANDARDZIE HEVC STANOWI WYRAŻENIE ZGODY NA OGRANICZONE PRAWA DO
UŻYTKU OKREŚLONE POWYŻEJ.
73
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising