Samsung | QM85F | User manual | Samsung QM85F Instrukcja obsługi

Samsung QM85F Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
QM85F
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez
wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.
•• Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
-- (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
-- (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt
urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
•• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy
lub przed wizytą technika.
© Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics. Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki towarowe inne niż Samsung Electronics są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Spis treści
Przed rozpoczęciem
używania produktu
Zasady bezpieczeństwa
Symbole bezpieczeństwa
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
Instalacja
Działanie
Środki ostrożności podczas korzystania z
panelu
Czyszczenie
5
5
6
7
9
Przechowywanie i konserwacja
12
11
12
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
13
Części
Panel sterowania
Widok z tyłu
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
Pilot
14
14
16
17
18
Przed zainstalowaniem produktu (podręcznik
instalacji)
20
Kąt odchylenia i obrotu
20
Wentylacja
20
Montaż mocowania ściennego
21
Montaż mocowania ściennego
21
Dane techniczne zestawu do montażu ściennego
(VESA)
21
Pilot (RS232C)
Połączenie kablowe
Podłączanie
Kody sterujące
22
22
25
26
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
Korzystanie z programu MDC
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
Instalacja
Dezinstalacja
42
42
42
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Połączenie RS-232C (szeregowa transmisja
danych)
Połączenie Ethernet
43
43
44
35
35
Łączenie z komputerem PC
35
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ
analogowy)
35
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy) 36
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
36
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
37
Podłączanie za pomocą kabla DP
37
Funkcja ekranu startowego
Wieloekranowy
46
Tryb obrazu
47
Czasomierz wł./wyłącz.
Włącznik czasowy
Wyłącznik czasowy
Zarządzanie świętami
48
48
48
49
Ustawienia sieci
50
Łączenie z urządzeniem wideo
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
38
38
39
Podłączanie do systemu audio
39
MagicInfo Player I
51
Podłączanie kabla LAN
40
Zmiana źródła sygnału
Źródło
41
41
Ustawienia ID
Identyfikator urządzenia
Połącz. kablowe z PC
52
52
52
Ściana wideo
Ściana wideo
Horizontal x Vertical
Położenie obrazu
53
53
53
54
2
Spis treści
Format
54
Wyłącz obraz
66
Więcej ustawień
55
Resetowanie obrazu
66
Regulacja ekranu
Tryb obrazu
Wyświetlacz ekranowy
56
Podświetlenie / Jasność / Kontrast / Ostrość /
57
Kolor / Odcień (Z/C)
Temperat. barwowa
58
Balans bieli
58
Gamma
59
Wartość skalibrowana
59
Opcje obrazu
Ton kolorów
Cyfrowa redukcja szumu
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Auto Motion Plus
Dynamiczne podświetlenie
60
61
61
61
61
62
62
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Powiększenie/Pozycja
Rozdzielczość
63
63
64
64
Autodopasowanie
65
Regul. ekranu komputera
65
Wieloekranowy
Wieloekranowy
67
67
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Orientacja zawartości źródłowej
Proporcje obrazu
72
72
72
72
Ochrona ekranu
Przesunięcie pikselowe
Wył. czasowy
Wyświetl natychmiast
Wyszarzenie boków
73
73
74
75
75
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Wiadom. o braku sygnału
Wiadomość MDC
75
75
75
75
Język menu
76
Resetuj wyświetlacz ekr.
76
System
Ustawienia
Ustawienia początkowe (System)
77
77
Czas
Ustawienie zegara
DST
Auto. wyłączanie
Opóźnienie włączenia
78
78
78
78
78
Źródło MagicInfo I
79
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Przywracanie źródła gł.
Źródło główne
Źródło pomocnicze
80
80
80
80
80
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Zasilanie modułu PC
Ster. trybem gotowości
Sieć w trybie czuwania
Przycisk zasilania
81
81
81
82
82
82
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
Czujnik Eco
Harmonogram lampy ekranu
Tr. got. br. sygn.
Aut. wył. zasil.
83
83
83
83
84
84
Sterowanie temperaturą
84
Zmień kod PIN
85
3
Spis treści
Ogólne
Zabezpieczenia
Hot Plug HDMI
Resetuj system
86
86
86
Instrukcja rozwiązywania
problemów
87
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung
Testowanie produktu
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Sprawdź, co następuje.
95
95
95
96
Pytania i odpowiedzi
103
Ustawienia dźwięku
Wyjście dźwięku
88
Dźwięk połączenia wideo
89
Wybór głośników
89
Zeruj dźwięk
90
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
91
Kontakt z firmą Samsung
91
Przejdź do strony główn.
Wieloekranowy
Tryb obrazu
Czasomierz wł./wyłącz.
Ustawienia sieci
MagicInfo Player I
Ustawienia ID
Ściana wideo
Więcej ustawień
92
92
92
92
92
92
93
93
93
Zeruj wszystko
94
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty
ponoszone przez klienta)
109
Okoliczności inne niż defekt produktu
109
Uszkodzenie produktu powstałe z winy
klienta
109
Pozostałe okoliczności
109
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Co to jest wypalenie powidoku?
Zalecane działania prewencyjne
110
110
110
Licencja
111
Dane techniczne
Ogólne
104
Zaprogramowane tryby synchronizacji
106
4
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Zasady bezpieczeństwa
Poniższe instrukcje z zakresu bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i
zapobieżenie uszkodzeniom mienia. Przeczytaj je, aby wiedzieć, jak prawidłowo używać produktu.
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.
Symbole bezpieczeństwa
Symbol
Nazwa
Ostrzeżenie
Uwaga
Zakaz
Instrukcja
Znaczenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub
śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała
albo uszkodzeniami mienia.
NIE podejmować prób.
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (TAKŻE TYLNEJ).
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE
NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
Ten symbol oznacza wysokie napięcie
w środku urządzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnętrznych części
produktu jest niebezpieczne.
Napięcie prądu przemiennego:
Napięcie znamionowe oznaczone
tym symbolem jest napięciem prądu
przemiennego.
Ten symbol oznacza, że do urządzenia
dołączono dokumentację zawierającą
ważne informacje na temat jego
obsługi i konserwacji.
Napięcie prądu stałego: Napięcie
znamionowe oznaczone tym
symbolem jest napięciem prądu
stałego.
Produkt klasy II: Ten symbol oznacza,
że nie jest konieczne połączenie
obudowy urządzenia z przewodem
ochronnym (uziemiającym).
Uwaga. Należy zapoznać się z
instrukcją obsługi: Ten symbol
oznacza zalecenie zapoznania się
z odpowiednim dokumentem w
celu uzyskania przez użytkownika
dalszych informacji związanych z
bezpieczeństwem.
Postępować zgodnie z wytycznymi.
5
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej
szmatki.
Mogłoby dojść do pożaru.
Ostrzeżenie
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
Przewód zasilający podłączać do uziemionego gniazda elektrycznego. (Z wyłączeniem
urządzeń, które nie mają uziemienia)
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
Nie używać uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie zginać ani nie ciągnąć przewodu zasilającego zbyt mocno. Nie
przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia
prądem lub pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
6
Instalacja
Uwaga
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za
wtyczkę.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
W przypadku podłączania wtyczki do portu upewnić się, że została
ona podłączona prawidłowo (całkowicie).
Nieprawidłowe podłączenie wtyczki do portu może spowodować
jej niespodziewane odłączenie; istnieje również ryzyko przegrzania
spowodowanego przetężeniem, co obniży bezpieczeństwo korzystania z
produktu.
Używać tylko przewodu zasilającego dołączonego do produktu przez firmę Samsung.
Przewodu zasilającego nie wolno używać do zasilania innych produktów.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego podłączony
jest przewód zasilający.
W przypadku problemu z produktem należy odłączyć przewód zasilający, aby całkowicie
odciąć zasilanie produktu. Samo naciśnięcie przycisku zasilania nie odcina całkowicie zasilania
od produktu.
Podczas korzystania z produktu nie wolno odłączać przewodu zasilającego.
Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
Ostrzeżenie
Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i
odłączyć przewód zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.
Uszkodzenie przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
Produktu nie należy stawiać bezpośrednio przy ścianie — należy
zapewnić swobodny przepływ powietrza.
Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład
na półkach na książki czy w ciasnych szafkach.
Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem
dzieci.
Nieprawidłowe użycie opakowań plastikowych przez dzieci może
spowodować uduszenie.
Nie umieszczać kabla zasilającego (zasilacza DC) ani produktu w
pobliżu źródeł ciepła.
(Świece, środki odstraszające owady, papierosy, spraye, urządzenia grzewcze,
miejsca wystawione na bezpośrednie działania promieni słonecznych itp.)
7
Produkt należy prawidłowo umocować, aby nie upadł.
Jeżeli produkt nie zostanie prawidłowo umocowany i dziecko dotknie go
podczas zabawy, produkt może upaść, powodując uszkodzenie samego
produktu lub obrażenia ciała u dziecka.
Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
Uwaga
W przypadku podnoszenia i przenoszenia produktu nie wolno dotykać
jego wyświetlacza. Produkt muszą podnosić lub przenosić co najmniej
dwie osoby.
Produkt może upaść, powodując obrażenia ciała, uszkodzenie samego
produktu lub pożar.
Olej jadalny lub opary oleju mogą uszkodzić lub zdeformować produkt.
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
Może dojść do uszkodzenia ekranu.
Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.
Zbyt długie wystawienie produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
może spowodować odbarwienie powierzchni wyświetlacza.
Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować obrażeniami ciała. Można stosować
tylko zatwierdzone szafki.
W przypadku umieszczania produktu w nietypowym miejscu jego otoczenie może być
przyczyną poważnego pogorszenia jakości jego pracy. Z tego względu przed instalacją
produktu należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
(Miejsca charakteryzujące się znacznym zapyleniem; miejsca, w których stosowane są
chemikalia; miejsca o zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach; miejsca o zbyt wysokiej
wilgotności lub zbyt dużej ilości wody; środki transportu takie jak pojazdy, lotniska i dworce
używane nieprzerwanie przez długi czas itp.)
8
Działanie
Nie wolno uderzać produktu.
•• Wyświetlacz może ulec uszkodzeniu.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Ostrzeżenie
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny
albo dym, natychmiast odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego i
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Baterie do pilota zdalnego sterowania oraz małe akcesoria trzymać
poza zasięgiem dzieci. Należy zapobiec ryzyku połknięcia ich przez
dzieci.
Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem.
W przypadku upuszczenia produktu lub zmiany jego wyglądu
przestawić wyłącznik zasilania do pozycji wyłączenia i odłączyć
przewód zasilający. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Dalsze użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem
elektrycznym.
Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/
wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do
włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).
•• W przypadku dostania się substancji obcych do wnętrza produktu
należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilający. Następnie
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz,
garnków, butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.
•• W przypadku dostania się do wnętrza produktu substancji obcych
takich jak woda należy odłączyć przewód zasilający. Następnie
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny
kabel.
W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu, porażenia
prądem lub pożaru.
Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi
interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby dojść
do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w konsekwencji do
poważnych obrażeń ciała.
Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
9
Na produkcie nie wolno się zawieszać ani się na niego wspinać.
•• Produkt może upaść, powodując obrażenia ciała, a nawet śmierć.
•• Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dzieci nie zawieszały się na
produkcie ani się na niego nie wspinały.
Po podłączeniu do gniazda elektrycznego wtyczki przewodu
zasilającego nie można wkładać żadnych podłużnych przedmiotów ani
innych przedmiotów przewodzących prąd elektryczny do wtyczki na
jego drugim końcu. Po odłączeniu wtyczki przewodu zasilającego od
gniazda zasilającego przez chwilę nie wolno dotykać jej styków.
Uwaga
Każdą baterię należy wkładać zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+,
–).
Nieprawidłowa biegunowość może spowodować pęknięcie baterii. Może
także dojść do wycieku szkodliwego dla otoczenia kwasu z baterii, pożaru
lub obrażeń ciała.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać,
nie naprawiać ani nie modyfikować produktu samodzielnie.
•• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
W przypadku nieużywania produktu przez długi czas, np. z powodu wyjazdu, przewód
zasilający należy odłączyć od gniazdka elektrycznego.
Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem, porażeniem prądem lub
upływem prądu.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego i
natychmiast wywietrzyć pomieszczenie.
Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
Może dojść do pogorszenia wzroku.
Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają specjalnej utylizacji. Klient
jest odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatorów procesowi specjalnej utylizacji.
Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji lub do sklepu sprzedającego
baterie lub akumulatory tego samego typu.
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien trwać
przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować
wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
W przypadku nieużywania produktu przez dłuższy czas należy włączyć tryb oszczędzania
energii lub przestawić wygaszacz ekranu w tryb obrazu ruchomego.
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w
pobliżu produktu.
Może dojść do wybuchu lub pożaru.
10
Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na to, aby nie
stosować nowych i używanych baterii jednocześnie.
Środki ostrożności podczas korzystania z panelu
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii, a także pożarem,
uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.
Urządzenia nie należy ustawiać w sposób pokazany na rysunku. Panel
jest wrażliwy i łatwo go uszkodzić.
Nie patrzeć w obraz na ekranie produktu z małej odległości przez dłuższy czas.
Może dojść do pogorszenia wzroku.
Nie podnosić ani nie przenosić włączonego produktu.
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu, ponieważ może być
gorący.
Ustaw urządzenie w sposób pokazany na rysunku (można skorzystać z
opakowania).
W przypadku korzystania ze słuchawek nie wolno ustawiać zbyt wysokiego poziomu
głośności ani korzystać z nich przez długi czas.
Może dojść do uszkodzenia słuchu.
Do przenoszenia urządzenia należy wykorzystywać uchwyty z tyłu.
Nie należy trzymać, ani ściskać żadnej części urządzenia, która
znajduje się w odległości do 15 mm od przedniej krawędzi.
15 mm
11
Przechowywanie i konserwacja
Czyszczenie
Ostrzeżenie
Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani środkiem
czyszczącym.
•• Może dojść do uszkodzenia powierzchni produktu lub usunięcia jego
oznaczeń.
Czyszczenie obudowy i wyświetlacza
Przetrzeć powierzchnię lekko zwilżoną, miękką ściereczką, a następnie wytrzeć suchą ściereczką.
1
2
3
Nie spryskiwać bezpośrednio
żadnej części produktu.
Obecność wody we wnętrzu
produktu może spowodować
jego awarię, porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
Ze względu na charakterystykę
produktów o wysokim połysku,
używanie ultradźwiękowych
nawilżaczy UV może
spowodować powstanie białych
plam na produkcie.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
Uwaga
Środki ostrożności
W przypadku czyszczenia odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego i delikatnie przetrzeć
produkt miękką i suchą tkaniną (o bardzo miękkich włóknach lub flanelą bawełnianą),
aby uniknąć zadrapań.
Może dojść do uszkodzenia powierzchni produktu lub usunięcia jego oznaczeń.
Należy używać wyłącznie suchych tkanin o bardzo miękkich włóknach lub flaneli
bawełnianej, ponieważ powierzchnia produktu i jego wyświetlacz są podatne na
zadrapania.
Powierzchnia produktu lub jego wyświetlacz łatwo ulega zadrapaniom.
Na produkt nie wolno nanosić środków chemicznych zawierających alkohole,
rozpuszczalniki, środki powierzchniowo czynne (np. wosk), benzen, rozcieńczalniki,
pestycydy, substancje nawilżające lub czyszczące.
Mogą one spowodować odbarwienie lub pęknięcie zewnętrznej powierzchni produktu,
odklejenie powierzchni panelu lub usunięcie oznaczeń produktu.
Nie drapać ekranu paznokciami
ani ostrymi przedmiotami.
Zadrapania mogą pozostawić na
produkcie ślady.
•• Usunięcie naklejki z ekranu może pozostawić resztki kleju. Przed rozpoczęciem korzystania z
produktu należy usunąć resztki kleju.
•• Nie wolno zbyt mocno naciskać ani pocierać produktu. Może to spowodować uszkodzenie
produktu.
•• Nie wycierać produktu środkami chemicznymi. Może to spowodować awarię produktu.
•• Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta
firmy Samsung (usługa płatna).
12
Rozdział 02
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
-- Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów,
skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
Skrócona instrukcja konfiguracji
Karta gwarancyjna
(Dostępna w zależności od kraju)
Instrukcja montażu
Kabel zasilający
Kabel DP
Adapter RS232C (IN)
-
+
-
-- Wygląd rzeczywistych elementów może
się różnić od elementów pokazanych na
rysunkach.
+
Baterie
(Dostępna w zależności od kraju)
Pilot
UCHWYT NA PRZEWODY X 3
13
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
Części
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Przycisk panelu
Panel sterowania
Przyciski
Opis
Włączenie urządzenia.
Naciśnięcie przycisku , gdy urządzenie jest włączone spowoduje wyświetlenie
menu sterowania.
――Aby wyjść z menu ekranowego, należy nacisnąć przycisk panelu i przytrzymać go
Otwór montażowy
skrzynki sieciowej
przez przynajmniej jedną sekundę.
Wybór wyższej lub niższej opcji menu. Te przyciski umożliwiają również zmianę
wartości opcji.
Głośnik
Wybór opcji menu po lewej lub prawej stronie.
――Gdy menu sterowania nie jest wyświetlane, naciśnięcie prawego lub lewego
przycisku panelu umożliwia dostosowanie głośności.
Przycisk panelu
Czujnik pilota
Aby skorzystać z wybranej funkcji, nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie
sterowania skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urządzenia.
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do
korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30° od lewej lub prawej strony.
――Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
Czujnik pilota
――Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
――W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.
14
――Naciśnięcie przycisku
w bloku przycisków panelu, gdy urządzenie jest
włączone spowoduje wyświetlenie menu sterowania.
Przyciski
Opis
Wybór podłączonego źródła sygnału.
Menu sterowania
Źródło
Nacisnąć prawy przycisk panelu, aby wybrać opcję Źródło
z menu sterowania.
Po wyświetleniu listy źródeł sygnału należy nacisnąć lewy lub prawy przycisk panelu,
aby wybrać odpowiednie źródło sygnału. Następnie należy nacisnąć przycisk panelu.
Wyświetlenie menu ekranowego.
Menu
Nacisnąć lewy przycisk panelu, aby wybrać opcję Menu
z menu sterowania.
Wyświetli się ekranowe menu sterowania. Nacisnąć prawy przycisk panelu, aby
wybrać odpowiednie menu. Naciśnięcie górnego, dolnego, lewego lub prawego
przycisku panelu umożliwia wybór opcji menu podrzędnego. Aby zmienić
ustawienia, należy wybrać odpowiednie menu, a następnie nacisnąć przycisk panelu.
Wybór trybu Przejdź do strony główn..
Strona główna
Nacisnąć górny przycisk panelu, aby wybrać opcję Strona główna
sterowania.
z menu
Wyłączanie urządzenia.
Wyłącz
Nacisnąć dolny przycisk panelu, aby wybrać opcję Wyłącz
Następnie należy nacisnąć przycisk panelu.
Wróć
Wychodzenie z menu sterowania.
Wróć
z menu sterowania.
15
Widok z tyłu
Gniazdo
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia
IR / AMBIENT SENSOR IN
Do zasilania zewnętrznej płyty czujnika lub odbioru sygnału czujnika światła.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla HDMI-DVI.
DP IN 3 (UHD 30Hz)
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
wcześniejszego powiadomienia.
――Pozwala uzyskać wysoką ostrość obrazu w trakcie wyświetlania materiałów
IR /AMBIENT
SENSOR IN
w jakości UHD przy częstotliwości odświeżania ekranu wynoszącej 30 Hz.
――Dla gniazda DP IN 3 (UHD 30Hz) zalecana rozdzielczość wynosi 3840 x
2160 przy 30 Hz. W razie konieczności rozdzielczość można zmienić na
rozdzielczość optymalną 3840 x 2160 przy 30 Hz.
HDMI IN 3
DP IN 2 (UHD 60Hz)
HDMI IN 2
DP IN 1 (UHD 60Hz)
DVI IN / MAGICINFO IN
HDMI IN 1
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
――Pozwala uzyskać wysoką ostrość obrazu w trakcie wyświetlania materiałów
w jakości UHD przy częstotliwości odświeżania ekranu wynoszącej 60 Hz.
DVI IN: Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI lub kabla HDMI/
DVI.
MAGICINFO IN: Aby móc używać funkcji MagicInfo, należy podłączyć kabel
DP-DVI.
DP IN 3
(UHD 30Hz)
RJ45
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN.
――Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
DP IN 2
(UHD 60Hz)
*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana).
IR OUT
Do odbioru sygnału zdalnego sterowania przez zewnętrzną płytę czujnika i wysyłania
sygnału przez gniazdo LOOP OUT.
RS232C OUT
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
DP IN 1
(UHD 60Hz)
DVI IN /
MAGICINFO IN
IR OUT
USB
RJ45
Opis
RGB IN
RS232C IN
RS232C OUT RS232C IN
AUDIO OUT
RGB / DVI /
HDMI /
AUDIO IN
USB
Do podłączenia do urządzenia USB podczas aktualizacji oprogramowania.
RGB IN
Do podłączenia do urządzenia źródłowego za pomocą kabla D-SUB.
AUDIO OUT
Przesyłanie dźwięku do urządzenia audio za pomocą kabla wideo.
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
Odbiór dźwięku z urządzenia wejściowego za pomocą kabla audio.
16
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
1
Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3
Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4
Zamknij urządzenie blokujące.
-- Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
-- Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
-- Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i internetowych.
17
Pilot
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
――Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez urządzenie.
POWER
OFF
Włączenie urządzenia.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Niedostępne.
Wyświetlanie lub ukrywanie menu ekranowego albo
powrót do poprzedniego menu.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Przyciski numeryczne
Wprowadzić hasło w menu ekranowym.
9
CH LIST
Niedostępne.
-- Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
Wycisz dźwięk.
MUTE
Ustaw głośność dźwięku.
Zmiana źródła sygnału.
2
Wyłączanie urządzenia.
CH
Wyłączanie funkcji wyciszenia: Naciśnij przycisk
MUTE ponownie lub przycisk regulacji głośności
(+ VOL -).
Przycisk MagicInfo Player I.
Przycisk Przejdź do strony główn..
18
Szybki wybór często używanych funkcji.
Powrót do poprzedniego menu.
Włącza bądź wyłącza funkcję blokady
bezpieczeństwa.
Jeśli za pomocą funkcji Ściana wideo połączono
wiele produktów, należy nacisnąć przycisk SET i za
pomocą przycisków numerycznych wprowadzić
identyfikator produktu.
Obsługa produktu za pomocą pilota.
Anulowanie wartości ustawionej za pomocą
przycisku
SET i obsługa wszystkich połączonych produktów
za pomocą pilota.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Wyświetlanie informacji na temat obecnego
źródła sygnału.
Przechodzenie do górnego, dolnego, lewego lub
prawego menu albo zmiana ustawień.
Potwierdzanie wyboru menu.
Wychodzenie z bieżącego menu.
Wybrać podłączone źródło sygnału spośród opcji
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3 i DisplayPort1,
DisplayPort2, DisplayPort3.
Niedostępne.
-- Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
Aby włożyć baterie do pilota
19
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy w sposób bezpieczny przymocować do podłogi lub
ściany, zgodnie z instrukcją instalacji.
•• Montaż na ścianie powinna przeprowadzić autoryzowana firma instalacyjna.
•• W przeciwnym wypadku urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała.
•• W przypadku montażu naściennego należy użyć zestawu do instalacji naściennej opisanego w
specyfikacji.
Wentylacja
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie
A Minimalnie 40 mm
B Temperatura otoczenia: poniżej 35 °C
――W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy
pozostawić co najmniej 40 mm przestrzeni między produktem a
powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie
temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35 °C.
A
Kąt odchylenia i obrotu
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
B
Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem
A Minimalnie 40 mm
B Minimalnie 70 mm
B
C Minimalnie 50 mm
D Minimalnie 50 mm
E Temperatura otoczenia: poniżej 35 °C
――W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy
A
pozostawić co najmniej wskazaną wyżej ilość przestrzeni między
produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić
utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie poniżej 35 °C.
C
E
D
D
20
Montaż mocowania ściennego
Montaż mocowania ściennego
•• Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż elementu na ścianie.
•• Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.
•• Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.
•• Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu mocowania ściennego.
Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA)
――Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o
jednolitej i mocnej konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu mocowania
ściennego na powierzchniach wykonanych z takich materiałów, jak płyta
gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży
w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać, powodując
poważne obrażenia ciała.
•• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz wszystkimi
niezbędnymi elementami.
•• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących śrub. Dłuższe
śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.
•• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może się różnić
w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.
•• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem się
urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.
•• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem
zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji
montażu elementu.
•• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału dwóch osób.
•• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Rozstaw otworów na śruby zgodne ze
standardem VESA (A * B) w milimetrach
600 × 400
Śruby standardowe
M8 / L 14~16
Liczba szt.
4
――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować obrażenia ciała
w wyniku porażenia prądem.
21
Pilot (RS232C)
•• Przypisanie styków
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Typ męski>
<Typ żeński>
Połączenie kablowe
Kabel RS232C
Interfejs
RS232C (9-stykowy)
Styk
TxD (Nr 2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr 5)
Szybkość przesyłania
danych
9600 b/s
Bity danych
8 bitów
1
Sygnał wykrycia nośnej
Parzystość
Brak
2
Odebrane dane
Bity stopu
1 bitów
3
Przesłane dane
Sterowanie przepływem
Brak
4
Przygotowanie terminalu danych
Długość maksymalna
15 m (wyłącznie typ ekranowany)
5
Masa sygnału
6
Przygotowanie zbioru danych
7
Wysyłanie żądania
8
Sygnał pozwolenia na wysłanie
9
Sygnał RI
Styk
Sygnał
22
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo
6
•• Przypisanie styków
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Typ męski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
WTYK
Masa
5
----------
3
Masa
(3,5ø)
Numer styku
Standardowy kolor
Sygnał
1
Biały i pomarańczowy
TX+
2
Pomarańczowy
TX-
3
Biały i zielony
RX+
4
Niebieski
NC
5
Biały i niebieski
NC
6
Zielony
RX-
7
Biały i brązowy
NC
8
Brązowy
NC
23
Kabel krosowy (PC do PC)
•• Złącze: RJ45
Kabel LAN (PC do HUB)
HUB
P1
P2
Sygnał
P1
P2
Sygnał
TX+
1
↔
3
RX+
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
P2
Sygnał
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Sygnał
P1
TX+
1
TX-
24
Podłączanie
•• Sposób połączenia 2
•• Sposób połączenia 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Sposób połączenia 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
25
Nr
Kody sterujące
Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie „pokaż”)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Długość danych
Polecenie
0xAA
Typ
polecenia
Typ polecenia
10
Włączanie funkcji ściany wideo
0x84
0~1
11
Sterowanie funkcją ściany wideo
0x89
-
Przykład: włączenie zasilania i ID = 0
Długość danych
Dane
1
Wartość
Suma kontrolna
Polecenie
Nr
Zakres wartości
•• Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną oblicza
się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa się z więcej niż
dwóch cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę należy usunąć.
0
Identyfikator
Polecenie
Suma kontrolna
Sterowanie (polecenie „ustaw”)
Nagłówek
Typ polecenia
Polecenie
Zakres wartości
1
Sterowanie zasilaniem
0x11
0~1
2
Kontrola głośności
0x12
0~100
3
Wybór źródła sygnału
0x14
-
4
Wybór trybu ekranu
0x18
-
5
Wybór rozmiaru ekranu
0x19
0~255
6
Wł./wył. funkcji PIP
0x3C
0~1
7
Sterowanie dopasowywaniem
automatycznym (wyłącznie PC i BNC)
0x3D
0
8
Sterowanie trybem ściany wideo
0x5C
0~1
9
Blokada bezpieczeństwa
0x5D
0~1
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Identyfikator
Długość danych
Dane 1
1
"Power"
Długość danych
Dane 1
1
1
Suma kontrolna
12
•• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym, bez
względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator jako „0xFE” i przesłać polecenia. Polecenia
będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie odpowiedzi ACK.
26
Sterowanie zasilaniem
Kontrola głośności
•• Funkcja
Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego.
•• Funkcja
Głośność urządzenia można ustawić przy użyciu komputera.
•• Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan zasilania: WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
•• Sprawdzanie stanu głośności (pokaż poziom głośności)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
•• Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Power"
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
0
Suma kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0: zasilanie WYŁĄCZONE
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK (potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x11
"Power"
Suma
kontrolna
0xAA
0xFF
Identyfikator
Suma kontrolna
1
"Volume"
Długość
danych
ACK/NAK (potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x11
"ERR"
Długość
danych
ACK/NAK (potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x12
"Volume"
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
Dane
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek
Długość danych
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
1: zasilanie WŁĄCZONE
Polecenie
Suma kontrolna
•• Ustawianie głośności (ustaw poziom głośności)
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek
Długość danych
Suma
kontrolna
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK (potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x12
"ERR"
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
27
Wybór źródła sygnału
0x25
DisplayPort
•• Funkcja
Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
0x26
DisplayPort2
•• Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)
0x27
DisplayPort3
0x31
HDMI3
0x32
HDMI3_PC
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
――Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie można używać za pomocą polecenia Set. Należy
•• Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Input Source"
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Źródło sygnału
0x08
Komponentowe
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
Suma kontrolna
użyć poleceń „Pokaż”.
――Dostępność portów zależy od modelu.
――Tryb MagicInfo jest dostępny jedynie w przypadku modeli obsługujących funkcję MagicInfo.
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK (potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x14
"Input
Source"
Suma
kontrolna
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x14
"ERR"
Suma kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
28
Wybór trybu ekranu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• Funkcja
Tryb ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator Długość danych
Sterowanie trybem ekranu nie jest możliwe, kiedy jest włączona funkcja Ściana wideo.
•• Sprawdzanie stanu ekranu (pokaż stan trybu ekranu)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x18
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
Polecenie
0xAA
0x18
Identyfikator
r-CMD
Wartość1
„N”
0x18
"ERR"
Suma kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
0
Wybór rozmiaru ekranu
•• Ustawianie rozmiaru obrazu (ustaw rozmiar obrazu)
Nagłówek
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
Długość
danych
Dane
1
"Screen Mode"
Suma kontrolna
•• Funkcja
Rozmiar ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
•• Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaż stan rozmiaru ekranu)
"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu
0x01
16 : 9
0x04
Powiększenie
0x31
Szerokie powiększenie
0x0B
4:3
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x19
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Polecenie Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK (potwierdzenie r-CMD
pozytywne/negatywne)
Wartość1
0xAA
0xFF
3
„A”
"Screen Size"
0x19
Suma
kontrolna
"Screen Size": rozmiar ekranu produktu (zakres: od 0 do 255, jednostka: cale)
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Nagłówek
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x18
"Screen Mode"
"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu
Suma kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x19
"ERR"
Suma kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
29
Wł./wył. funkcji PIP
Sterowanie dopasowywaniem automatycznym (wyłącznie PC i BNC)
•• Funkcja
Tryb PIP dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
•• Funkcja
Automatyczna regulacja parametrów ekranu systemowego za pomocą komputera.
――Dostępne jedynie w przypadku modeli wyposażonych w funkcję PIP.
――Tryb nie może być obsługiwany, jeśli funkcja Ściana wideo jest ustawiona jako Włączone.
――Funkcja ta nie jest dostępna w trybie MagicInfo.
•• Ustawianie funkcji sterowania dopasowywaniem automatycznym (ustaw funkcję sterowania
dopasowywaniem automatycznym)
•• Sprawdzanie, czy funkcja PIP jest włączona czy też wyłączona (pokaż stan funkcji PIP)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3C
Identyfikator
Długość danych
•• Sprawdzanie stanu sterowania dopasowywaniem automatycznym (pokaż stan funkcji sterowania
dopasowywaniem automatycznym)
Brak
Suma kontrolna
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3D
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Auto
Adjustment"
•• Ustawianie funkcji PIP (WŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję PIP)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3C
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"PIP"
Suma kontrolna
"Auto Adjustment" : 0x00 (zawsze)
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
"PIP": Kod używany do włączania i wyłączania funkcji PIP w produkcie
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x3D
"Auto
Adjustment"
1: PIP WŁĄCZONY
0: PIP WYŁĄCZONY
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
0xAA
Polecenie
Identyfikator
0xFF
Długość
danych
ACK/NAK (potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
r-CMD
3
„A”
0x3C
Wartość1
Suma
kontrolna
"PIP"
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK (potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x3C
"PIP"
Suma
kontrolna
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
r-CMD
(potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
Wartość1
3
„A”
"ERR"
"PIP": Kod używany do włączania i wyłączania funkcji PIP w produkcie
Nagłówek
Suma kontrolna
0x3D
Suma kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
30
Sterowanie trybem ściany wideo
Blokada bezpieczeństwa
•• Funkcja
Tryb Ściana wideo można aktywować w produkcie za pomocą komputera.
•• Funkcja
Do włączania lub wyłączania funkcji Blokada bezpieczeństwa w produkcie można używać
komputera.
Jest to możliwe tylko w przypadku produktów z włączoną funkcją Ściana wideo.
Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.
•• Sprawdzanie trybu ściany wideo (pokaż tryb ściany wideo)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Długość danych
•• Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)
Suma kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
0
•• Ustawianie trybu ściany wideo (Ustaw tryb ściany wideo)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Długość danych
Dane
Suma kontrolna
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
Identyfikator
0xFF
Długość
danych
ACK/NAK (potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
r-CMD
3
„A”
0x5C
Wartość1
Suma
kontrolna
0xAA
0xFF
Dane
Suma kontrolna
1
"Safety Lock"
Identyfikator
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK (potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
r-CMD
Wartość1
Suma
kontrolna
3
„A”
0x5D
"Safety Lock"
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
0x5D
Długość danych
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
Nagłówek
0xAA
Identyfikator
0: WYŁĄCZONY
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0xAA
Polecenie
1: WŁĄCZONY
0: Naturalny
Polecenie
Nagłówek
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
1: Pełny
Nagłówek
•• Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)
Długość
danych
ACK/NAK (potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x5C
"ERR"
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK (potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x5D
"ERR"
Suma kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
31
Włączanie funkcji ściany wideo
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo (włączona/wyłączona)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
Polecenie
0
0xAA
0x84
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
V.Wall_On
0xFF
Wartość1
3
„N”
ERR
0x84
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
•• Ustawiani funkcji ściany wideo
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0xAA
ACK/NAK (potwierdzenie r-CMD
pozytywne/negatywne)
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo
0: Wyłączanie ściany wideo
Identyfikator
0xFF
Długość danych
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
Suma kontrolna
1: Włączanie ściany wideo
Polecenie
0xAA
Identyfikator
Sterowanie funkcją ściany wideo
•• V.Wall_On : Kod funkcji ściany wideo ustawiony dla produktu
Nagłówek
Polecenie
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
•• Włączanie lub wyłączanie funkcji ściany wideo
Nagłówek
Nagłówek
Długość
danych
ACK/NAK (potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x84
V.Wall_On
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Suma
kontrolna
Identyfikator
Długość
danych
Wartość1
Wartość2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Suma
kontrolna
Wall_Div: Kod sterownika ściany wideo ustawiony dla produktu
V.Wall_On : Jak powyżej
32
Ściana wideo — opcja 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wyłączone
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
33
Wall_SNo : Kod numeru produktu ustawiony dla produktu
Ściana wideo — opcja 10x10: ( 1 ~ 100)
Ustawiony numer
Dane
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
Wartość2
4
„A”
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Suma kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator Długość danych
3
ACK/NAK (potwierdzenie
pozytywne/negatywne)
r-CMD
Wartość1
„N”
0x89
ERR
Suma kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
34
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
――Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od produktu.
――Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować uszkodzenie
produktu.
――Podłącz kable do gniazd dźwiękowych w odpowiedni sposób: lewy = biały, prawy = czerwony.
Łączenie z komputerem PC
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało
podłączone.
•• Komputer może zostać podłączony to produktu na kilka różnych sposobów.
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy)
――Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
35
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy)
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
36
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Podłączanie za pomocą kabla DP
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz)
•• Środki ostrożności dotyczące korzystania ze standardu DP
――Karty graficzne niezgodne ze standardem DP mogą uniemożliwiać wyświetlanie ekranu rozruchu
systemu BIOS, gdy urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii. W takim przypadku
należy pamiętać, aby przed włączeniem komputera najpierw włączyć produkt.
――Interfejs DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz) na produkcie oraz
dołączony kabel DP zaprojektowano zgodnie ze standardami VESA. Stosowanie kabla DP, który
nie jest zgodny ze standardami VESA, może spowodować awarię produktu. Firma Samsung
Electronics nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek problemy wynikające ze stosowania kabla
niezgodnego z tymi standardami.
Należy stosować kabel DP określony w standardach VESA.
――Aby skorzystać z rozdzielczości optymalnej (3840 x 2160 przy 60 Hz), gdy źródło sygnału jest
ustawione w pozycji DisplayPort1 lub DisplayPort2, zaleca się użycie kabla DP krótszego niż 5 m.
――Wyłączenie trybu oszczędzania energii, gdy źródło sygnału jest ustawione w pozycji DisplayPort1,
DisplayPort2 lub DisplayPort3, może spowodować zaimportowanie nowych informacji o
rozdzielczości i przywrócenie domyślnych ustawień rozmiaru lub położenia okna zadań.
37
Łączenie z urządzeniem wideo
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
•• Urządzenie wideo można podłączyć za pomocą kabla.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Aby zmienić źródło, należy nacisnąć na pilocie przycisk SOURCE.
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
――Odtwarzanie dźwięku nie będzie możliwe w przypadku podłączenia urządzenia wideo za pomocą
kabla HDMI-DVI. Aby rozwiązać ten problem, należy dodatkowo podłączyć kabel audio do gniazd
audio produktu oraz urządzenia wideo.
――Obsługiwane rozdzielczości obejmują 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
38
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Podłączanie do systemu audio
Korzystanie z kabla HDMI lub HDMI-DVI (do 1080p)
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
•• Aby uzyskać obraz i dźwięk o wyższej jakości, należy podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego za
pomocą kabla HDMI.
•• Kabel HDMI obsługuje sygnały cyfrowe wideo i audio; nie wymaga zastosowania kabla audio.
-- Aby podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego, które nie obsługuje sygnału wyjściowego
HDMI, należy użyć kabli HDMI-DVI i audio.
•• Jeżeli do produktu podłączono urządzenie zewnętrzne korzystające ze starszej wersji trybu HDMI,
obraz może nie wyświetlać się poprawnie (albo wcale), może też nie działać dźwięk. Jeśli taki
problem wystąpi, należy skierować do producenta urządzenia zewnętrznego zapytanie o wersję
HDMI i — jeśli jest przestarzała — poprosić o aktualizację.
•• Używać kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej.
AUDIO OUT
•• Zakupić certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem z
wyświetlaniem obrazu lub błąd w połączeniu.
•• Zaleca się stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem
Ethernet.
To urządzenie nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
39
Podłączanie kabla LAN
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
RJ45
40
Zmiana źródła sygnału
Menu Źródło umożliwia wybór źródła oraz zmianę nazwy urządzenia źródłowego.
Źródło
――Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany nieprawidłowo.
SOURCE → Źródło
Edytuj nazwę
Źródło
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z menu Source List, aby wyświetlić
ekran wybranego urządzenia.
――Źródło wejściowe można również zmienić za pomocą przycisku SOURCE na pilocie.
SOURCE → Źródło → TOOLS → Edytuj nazwę → ENTER E
HDMI3
DisplayPort1
Czasami ekran może być wyświetlany nieprawidłowo, chyba że nazwa urządzenia źródłowego zostanie określona w menu
Edytuj nazwę.
Ponadto, aby uzyskać optymalną jakość obrazu, najlepiej jest zmienić nazwę urządzenia źródłowego w menu Edytuj nazwę.
――Lista może obejmować urządzenia źródłowe wymienione poniżej. Urządzenia Źródło wyświetlane po lewej stronie listy są
zależne od wybranego źródła.
Magnetowid / DVD / Dekoder kabl. / Dekoder sat. / Dekoder HD / Odbiornik AV / Odbiornik DVD / Gra / Kamera /
DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / Urządzenia DVI
――Dostępność ustawień w menu Obraz zależy od aktualnie podłączonego źródła oraz ustawień wykonanych w menu Edytuj
nazwę.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Po podłączeniu komputera do portu HDMI IN 1, HDMI IN 2 lub HDMI IN 3 dla pozycji Edytuj nazwę ustaw wartość PC.
W pozostałych przypadkach w polu Edytuj nazwę należy ustawić tryb urządzeń AV.
•• Przy podłączeniu komputera do portu HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 za pomocą kabla HDMI, należy wybrać dla
produktu tryb PC w menu Edytuj nazwę.
•• Przy podłączeniu komputera do portu HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 za pomocą kabla HDMI-DVI, należy wybrać dla
produktu tryb DVI PC w menu Edytuj nazwę.
•• Przy podłączeniu urządzeń AV do portu HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 za pomocą kabla HDMI-DVI, należy wybrać
dla produktu tryb Urządzenia DVI w menu Edytuj nazwę.
41
Rozdział 04
Korzystanie z programu MDC
Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umożliwiająca łatwe sterowanie kilkoma wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MDC można znaleźć w pomocy dostępnej po zainstalowaniu programu. Program MDC można pobrać z witryny internetowej.
Po naciśnięciu przycisku On następującym po naciśnięciu przycisku Off następuje sprawdzenie statusu
urządzenia, co może potrwać około minuty. Polecenie należy uruchomić po upływie około minuty.
6
W oknie „Destination Folder” należy wybrać miejsce docelowe instalacji programu, a następnie
kliknąć przycisk „Next”.
――Jeśli ścieżka docelowa nie zostanie określona, program zostanie zainstalowany w lokalizacji
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
Instalacja
――Na instalację programu MDC może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna, a także warunki
domyślnej.
7
W oknie „Ready to Install the Program” sprawdzić miejsce docelowe instalacji programu, a
następnie kliknąć przycisk „Install”.
8
Pojawi się informacja o postępie instalacji.
9
Kliknąć przycisk „Finish” w wyświetlonym oknie „InstallShield Wizard Complete”.
――Wybrać opcję „Launch MDC Unified”, a następnie kliknąć przycisk „Finish”, aby od razu
sieciowe.
1
Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC Unified.
2
Wybierz język instalacji. Następnie należy kliknąć przycisk „OK”.
3
Gdy pojawi się ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, należy kliknąć
przycisk „Next”.
4
W wyświetlonym oknie „License Agreement” wybrać opcję „I accept the terms in the license
agreement” oraz kliknąć przycisk „Next”.
5
W wyświetlonym oknie „Customer Information” wypełnić wszystkie pola, a następnie kliknąć
przycisk „Next”.
uruchomić program MDC.
10
Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu MDC Unified.
――Ikona pliku wykonywalnego MDC może nie być widoczna w zależności od systemu
komputerowego lub specyfikacji produktu.
――Naciśnij klawisz F5, jeśli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.
Dezinstalacja
1
Wybrać opcję Ustawienia > Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie kliknąć opcję Dodaj/
Usuń Programy.
2
Wybierz program MDC Unified z listy i kliknij opcję Zmień/Usuń.
42
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Połączenie RS-232C (szeregowa transmisja danych)
Kabel szeregowy RS-232C należy podłączyć do portów szeregowych komputera i wyświetlacza.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Komputer
43
Połączenie Ethernet
Wpisz adres IP głównego wyświetlacza i podłącz wyświetlacz do komputera. Wyświetlacze można połączyć ze sobą, używając kabla LAN.
Połączenie z wykorzystaniem standardowego kabla LAN
――Przez port RJ45 na produkcie oraz porty LAN na koncentratorze można do produktu podłączyć wiele urządzeń.
Komputer
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
44
Połączenie z wykorzystaniem krosowanego kabla LAN
――Przez port RS232C IN/OUT na produkcie można podłączyć wiele urządzeń.
RS232C IN
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Komputer
45
Rozdział 05
Funkcja ekranu startowego
Dostęp do tej funkcji można uzyskać za pośrednictwem opcji Pomoc techn. → Przejdź do strony główn..
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME na pilocie.
Wieloekranowy
HOME
Wyświetlanie na ekranie obrazu z wielu źródeł jednocześnie.
•• Wyłączone
•• PIP: Obraz z zewnętrznego źródła wideo będzie wyświetlał się na ekranie głównym, a obraz z produktu w oknie
wewnętrznym PIP.
→ Wieloekranowy → ENTER E
•• Potrójny ekran: Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego urządzenia
zewnętrznego lub komputera. Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na dwie części.
lone Product
Wieloekranowy
비디오 월
•• Poczwórny ekran: Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego urządzenia
zewnętrznego lub komputera. Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na trzy części.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Więcej informacji o funkcjach podrzędnych znajduje się w sekcji Wieloekranowy w rozdziale
Wyświetlacz ekranowy.
46
Tryb obrazu
HOME
→ Tryb obrazu → ENTER E
Tryb obrazu
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
W tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za
pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.
-- Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor korekcja gamma i
zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.
-- Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
47
Czasomierz wł./wyłącz.
HOME
→ Czasomierz wł./wyłącz. → ENTER E
Czasomierz wł./wyłącz.
티커
――Przed skorzystaniem z funkcji Ustawienie zegara należy ustawić zegar.
Włącznik czasowy
Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję Włącznik
czasowy.
Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.
Włącznik czasowy: ustawianie włącznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. Najpierw należy ustawić bieżący
czas.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
(Włącznik czasowy 1 ~ Włącznik czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wyłączone, 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie.
Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Włącznik czasowy ma włączać produkt.
-- Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze
strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w
prawo i w lewo.
•• Głośność: ustawienie określonego poziomu głośności. Aby zmienić poziom głośności, należy użyć przycisków ze
strzałkami w prawo i w lewo.
•• Źródło: ta opcja pozwala na wybór źródła sygnału.
Wyłącznik czasowy
Ustawianie wyłącznika czasowego (Wyłącznik czasowy) zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. (Wył. czasowy 1 ~ Wył.
czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wyłączone, 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie.
Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Wyłącznik czasowy ma wyłączać produkt.
-- Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze
strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w
prawo i w lewo.
48
Zarządzanie świętami
W okresie oznaczonym jako urlop funkcja programatora czasowego będzie nieaktywna.
•• Dodaj święto: określanie okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop.
Określić datę początkową i końcową okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop przy użyciu przycisków u/d, a
następnie nacisnąć przycisk Zapisz.
Wskazane dni zostaną dodane do listy urlopów.
-- Uruchom: pozwala określić datę początku urlopu.
-- Koniec: pozwala określić datę końca urlopu.
――Edytuj: wybór elementu urlopu, a następnie zmiana daty.
――Usuń: usuwanie wybranych pozycji z listy urlopów.
•• Ustaw zastosow. czasom.: opcja pozwalająca wybrać, że funkcje Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie będą
aktywne w dni wolne od pracy.
-- Nacisnąć przycisk E, aby wybrać ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy, które mają zostać
aktywowane.
-- Wybrane ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie zostaną aktywowane.
49
Ustawienia sieci
HOME
Wyświetlanie ustawień sieciowych.
Ustawienia sieci
→ Ustawienia sieci → ENTER E
Ustawien. IP
Ustawienia sieci
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wprowadź ręcznie
Adres IP
***.
***.
***.
***
Maska podsieci
***.
***.
***.
***
Brama
***.
***.
***.
***
Zapisz
Zamknij
•• Ustawien. IP: Uzyskaj automatycznie, Wprowadź ręcznie
•• Adres IP: Jeśli ustawienie Ustawien. IP ma wartość Wprowadź ręcznie, ręcznie wprowadź wartość Adres IP.
•• Maska podsieci: Jeśli ustawienie Ustawien. IP ma wartość Wprowadź ręcznie, ręcznie wprowadź wartość Maska
podsieci.
•• Brama: Jeśli ustawienie Ustawien. IP ma wartość Wprowadź ręcznie, ręcznie wprowadź wartość Brama.
――Jeśli wybrano ustawienie Uzyskaj automatycznie, informacje w pozycjach Adres IP/Maska podsieci/Brama nie będą
wyświetlane.
50
MagicInfo Player I
HOME
Zmiana źródła na MagicInfo Player I.
Opcja MagicInfo Player I wyświetla i odtwarza różne pliki, w tym również treści utworzone przez użytkownika i treści
multimedialne (obrazy, filmy, pliki audio) z serwera lub podłączonego urządzenia.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
51
Ustawienia ID
HOME
one Product
Przypisywanie identyfikatora.
Nacisnąć przycisk u/d, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
→ Ustawienia ID → ENTER E
Ustawienia ID
Identyfikator urządzenia
비디오 월
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór sygnału wejściowego. (Zakres:
0~224)
――Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
Połącz. kablowe z PC
Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnału MDC.
•• Kabel RS232C
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla stereo RS232C.
•• Kabel RJ45(LAN)
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45.
52
Ściana wideo
HOME
→ Ściana wideo → ENTER E
Ściana wideo
Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.
Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych wyświetlaczy.
Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji korzystania
z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.
Ściana wideo
Możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji Ściana wideo.
Aby utworzyć ścianę wideo, należy wybrać opcję Włączone.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wyłączone / Włączone
Horizontal x Vertical
Ta funkcja służy do automatycznego podziału wyświetlacza ściany wizyjnej na podstawie konfiguracji matrycy ściany wizyjnej.
Należy wprowadzić matrycę ściany wizyjnej.
Wyświetlacz ściany wizyjnej jest podzielony na podstawie skonfigurowanej matrycy. Liczbę pionowych i poziomych urządzeń
graficznych można ustawić w zakresie od 1 do 15.
――Wyświetlacz ściany wizyjnej można podzielić na maksymalnie 225 ekranów.
――Opcja Horizontal x Vertical jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
53
Położenie obrazu
Aby zmienić porządek podzielonych ekranów, należy dostosować liczbę dla każdego produktu w matrycy za pomocą funkcji
Położenie obrazu.
Wybór opcji Położenie obrazu spowoduje wyświetlenie matrycy ściany wizyjnej z numerami przypisanymi do produktów
tworzących ścianę wizyjną.
Aby wybrać inną kolejność dla wyświetlacza, należy zmienić numer urządzenia, a następnie nacisnąć przycisk E.
――Funkcja Położenie obrazu pozwala rozmieścić maksymalnie 255 wyświetlaczy.
――Opcja Położenie obrazu jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
――Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, że ustawienie Horizontal x Vertical zostało skonfigurowane.
Format
Wybór sposobu wyświetlania obrazów na wyświetlaczu ściany wizyjnej.
•• Pełny: wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie.
•• Naturalny: wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
――Opcja Format jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
54
Więcej ustawień
HOME
Wyświetlone zostanie menu ustawień obrazu.
→ Więcej ustawień → ENTER E
Więcej ustawień
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
55
Rozdział 06
Regulacja ekranu
Konfiguracja ustawień Obraz (Podświetlenie, Ton kolorów itp.).
Układ opcji menu Obraz może się różnić w zależności od produktu.
Tryb obrazu
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
MENU m → Obraz → Tryb obrazu → ENTER E
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
Obraz
Tryb obrazu
· Podświetlenie
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
Biuro i szkoła
100
· Jasność
45
· Kontrast
70
· Ostrość
65
· Kolor
50
· Odcień (Z/C)
50
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
W tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za
pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.
-- Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor korekcja gamma i
zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Color Expert do kalibracji kolorów.
-- Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
56
Podświetlenie / Jasność / Kontrast /
Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)
Urządzenie wyposażono w kilka opcji regulacji jakości obrazu.
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe,
Biuro i szkoła, Terminal i stacja,
Ściana wideo
MENU m → Obraz → ENTER E
Obraz
Tryb obrazu
· Podświetlenie
Biuro i szkoła
100
· Jasność
45
· Kontrast
70
· Ostrość
65
· Kolor
50
· Odcień (Z/C)
50
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Opcje regulacji obrazu
Film/zdjęcie
Podświetlenie / Jasność / Kontrast / Ostrość /
Kolor / Odcień (Z/C)
Tekst
Podświetlenie / Jasność / Kontrast / Ostrość
Skalibrowano
Podświetlenie
――Po dokonaniu zmian w ustawieniach Podświetlenie, Jasność, Kontrast, Ostrość, Kolor lub Odcień (Z/C) menu ekranowe
(OSD) zostanie odpowiednio dostosowane.
――Można zmienić ustawienia i zapamiętać je dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego
produktu.
――Zmniejszenie jasności obrazu redukuje zużycie energii.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
57
Temperat. barwowa
Regulacja temperatury kolorów (czerwony/zielony/niebieski). (Zakres: 2800K–16000K)
MENU m → Obraz → Temperat. barwowa → ENTER E
Obraz
Temperat. barwowa
10000K
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Balans bieli
MENU m → Obraz → Balans bieli → ENTER E
Obraz
Ta opcja pozwala na dostosowanie temperatury kolorów w celu uzyskania bardziej naturalnego obrazu.
•• Wzm. C/Wzm. Z/Nasycenie niebieskim: ta opcja pozwala na dostosowanie jasności każdego z kolorów (czerwonego,
zielonego, niebieskiego).
•• Przes. C/Przes. Z/Przes. N: ta opcja pozwala na dostosowanie ciemności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego,
niebieskiego).
•• Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
Balans bieli
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
58
Gamma
Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Gamma jest wyłączona.
MENU m → Obraz → Gamma → ENTER E
Obraz
Gamma
0
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wartość skalibrowana
Należy zdecydować, czy ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za pomocą
programu Color Expert do kalibracji koloru mają obowiązywać także w trybach Information i Advertisement.
MENU m → Obraz → Wartość skalibrowana → ENTER E
•• Nie stosuj / Zastosuj
――Program Color Expert można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Wartość skalibrowana jest wyłączona.
Obraz
Wartość skalibrowana
Nie stosuj
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
59
Opcje obrazu
Tryb obrazu
MENU m → Obraz → Opcje obrazu → ENTER E
Sklep i centrum handlowe,
Biuro i szkoła, Terminal i stacja,
Ściana wideo
Opcje obrazu
Ton kolorów
Wyłączone
Cyfrowa redukcja szumu
Wyłączone
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Auto Motion Plus
Dynamiczne podświetlenie
Normalny
Skalibrowano
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Opcje regulacji obrazu
Film/zdjęcie
Ton kolorów / Cyfrowa redukcja szumu
/ Poziom czerni HDMI / Tryb Film / Auto
Motion Plus / Dynamiczne podświetlenie
Tekst
Ton kolorów / Cyfrowa redukcja szumu
/ Poziom czerni HDMI / Dynamiczne
podświetlenie
Cyfrowa redukcja szumu / Poziom czerni
HDMI / Dynamiczne podświetlenie
Wyłączone
Użytkownika
Wyłączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
60
Ton kolorów
Opcje obrazu
Ton kolorów
Wyłączone
Cyfrowa redukcja szumu
Wyłączone
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Auto Motion Plus
Dynamiczne podświetlenie
Normalny
Wyłączone
Użytkownika
Wyłączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Jeśli źródłem sygnału jest PC, DVI lub HDMI1 (połączenie z komputerem), HDMI2 (połączenie z komputerem), HDMI3
(połączenie z komputerem),
DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3.
•• Wyłączone / Chłodno / Normalny / Ciep.
Jeśli źródłem sygnału jest HDMI1, HDMI2 lub HDMI3.
•• Wyłączone / Chłodno / Normalny / Ciepły 1 / Ciepły 2
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Tonacja kolorów jest wyłączona.
――Ustawienia można zmienić i zapamiętać dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego
produktu.
Cyfrowa redukcja szumu
Zmniejsza zakłócenia obrazu, dzięki czemu pozwala uniknąć rozpraszającego migania.
•• Wyłączone /Włączone
Poziom czerni HDMI
Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.
•• Nisk. / Normalny
――Ta opcja jest niedostępna, jeśli źródło sygnału jest ustawione na PC.
Tryb Film
Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania filmów.
Ta opcja pozwala na takie ustawienie produktu, aby automatycznie wykrywał i przetwarzał sygnały ze wszystkich źródeł oraz
ustawiał optymalną jakość obrazu.
•• Wyłączone / Auto
――Tę opcję można skonfigurować, jeśli źródło sygnału obsługuje rozdzielczość 480i, 576i lub 1080i.
――Ta opcja jest nieobsługiwana po podłączeniu komputera.
61
Auto Motion Plus
Opcje obrazu
Ton kolorów
Wyłączone
Auto Motion Plus
Cyfrowa redukcja szumu
Wyłączone
Ta opcja pozwala na usunięcie zamazań i zakłóceń obrazu w celu uzyskania większej wyrazistości w scenach z dużą liczbą
gwałtownych ruchów.
Poziom czerni HDMI
Tryb Film
Auto Motion Plus
Dynamiczne podświetlenie
Nisk.
Wyłączone
Użytkownika
Wyłączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Nazwy menu mogą się różnić, w zależności od kraju.
•• Wyłączone: wyłącza funkcję Auto Motion Plus.
•• Wyraźny: ustawia funkcję Auto Motion Plus w trybie Wyraźny (wyostrzone ruchome obrazy).
•• Standardowy: ustawia funkcję Auto Motion Plus w trybie Standardowy.
•• Płynny: ustawia funkcję Auto Motion Plus w trybie Płynny (naturalnie wyglądające ruchome obrazy).
•• Użytkownika: umożliwia redukcję powidoków i niestabilności obrazu według preferencji użytkownika.
Redukcja rozmycia
pozwala na redukcję powidoków według preferencji użytkownika.
――Opcja ta jest obsługiwana tylko wtedy, gdy dla opcji Auto Motion Plus wybrano ustawienie Użytkownika.
Redukcja drgań
pozwala na redukcję niestabilności obrazu według preferencji użytkownika.
――Opcja ta jest obsługiwana tylko wtedy, gdy dla opcji Auto Motion Plus wybrano ustawienie Użytkownika.
Resetuj
przywraca domyślne ustawienia funkcji Auto Motion Plus.
――Przy zastosowaniu tej opcji kolory na ekranie mogą się różnić od ustawionych.
Dynamiczne podświetlenie
Dopasowuje automatycznie podświetlenie, zapewniając najlepszy możliwy kontrast w bieżących warunkach.
•• Wyłączone / Włączone
――Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli opcje Wieloekranowy lub Ściana wideo mają ustawienie Włączone.
62
Rozmiar obrazu
Wybrać rozmiar oraz proporcje obrazu wyświetlanego na ekranie.
MENU m → Obraz → Rozmiar obrazu → ENTER E
16:9
· Powiększenie/Pozycja
Rozdzielczość
W zależności od wybranego źródła sygnału w menu wyświetlane będą różne opcje regulacji ekranu.
Dostępne opcje Rozmiar obrazu mogą się różnić w zależności od tego, czy dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Film/
zdjęcie czy Tekst.
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Wyłączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• 16:9: ustawienie trybu 16:9 dla proporcji obrazu.
•• Powiększenie1: służy do umiarkowanego powiększenia obrazu. opcja powoduje odcięcie górnej i bocznych części
obrazu.
•• Powiększenie2: służy do większego powiększenia obrazu.
•• Smart View 1: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 50%.
――Opcja Smart View 1 jest aktywna jedynie w trybie HDMI1, HDMI2, HDMI3.
•• Smart View 2: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 25%.
――Opcja Smart View 2 jest aktywna jedynie w trybie HDMI1, HDMI2, HDMI3.
•• Szeroki: służy do powiększenia proporcji obrazu i dopasowania ich do wielkości ekranu.
•• 4:3: ustawienie trybu podstawowego (4:3) proporcji obrazu.
――Nie należy na długi czas ustawiać formatu obrazu 4:3.
Obramowanie wyświetlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u góry i u dołu obrazu może spowodować retencję
obrazu (wypalanie ekranu), uszkodzenie, którego nie obejmuje gwarancja.
•• Dopas. do ekranu: jeśli doprowadzane są sygnały HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p / 1080i / 1080p) opcja ta pozwala na
wyświetlenie pełnego obrazu bez obcinania żadnej jego części.
•• Użytkownika: zmienia rozdzielczość zgodnie z preferencjami użytkownika.
•• Oryginał: wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu.
――Dostępność portów zależy od modelu.
63
Powiększenie/Pozycja
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Użytkownika
· Powiększenie/Pozycja
Rozdzielczość
Wyłączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Dostosowanie rozmiaru i położenia ekranu.
Tę opcję można skonfigurować, jeśli źródło sygnału obsługuje rozdzielczość 1080i lub 1080p, a dla opcji Rozmiar obrazu
wybrano ustawienie Użytkownika.
――Ta opcja jest nieobsługiwana po podłączeniu komputera.
――Na ekranie Powiększenie/Pozycja wykonać poniższe czynności.
1
Nacisnąć przycisk d, aby wybrać funkcję Powiększenie/Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
2
Wybrać funkcję Powiększenie lub Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
3
Za pomocą przycisków u/d/l/r przesunąć obraz.
4
Nacisnąć przycisk E.
――Aby ustawić obraz w położeniu pierwotnym, należy wybrać opcję Resetuj na ekranie Powiększenie/Pozycja.
Obraz ustawiony zostanie w położeniu domyślnym.
Rozdzielczość
Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo nawet wtedy, gdy rozdzielczość karty graficznej jest jedną z przedstawionych
rozdzielczości, przy użyciu tego menu wybierz w produkcie taką samą rozdzielczość, co w komputerze. Pozwoli to uzyskać
optymalną jakość obrazu.
Dostępne rozdzielczości: Wyłączone / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
64
Autodopasowanie
Ta opcja służy do regulacji częstotliwości/położenia oraz automatycznego dostrajania ustawień.
MENU m → Obraz → Autodopasowanie → ENTER E
Obraz
Autodopasowanie
-- Opcja dostępna tylko w trybie PC.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Regul. ekranu komputera
MENU m → Obraz → Regul. ekranu komputera → ENTER E
Obraz
Regul. ekranu komputera
•• Ziarnisty / Przecyzyjne
pozwala na usunięcie bądź redukcję zakłóceń obrazu.
Jeśli zakłócenia nie zostaną usunięte za pomocą funkcji precyzyjnego dostrajania, wówczas aby możliwie jak najlepiej
ustawić częstotliwość, należy skorzystać z funkcji Ziarnisty (Ziarnisty) i ponownie przeprowadzić operację precyzyjnego
dostrajania. Po zredukowaniu zakłóceń należy ponownie wyregulować położenie obrazu tak, aby znajdował się na środku
ekranu.
•• Pozycja
Ta opcja służy do ustawiania położenia ekranu komputera, jeśli nie jest wyśrodkowany lub jeśli nie jest dopasowany do
ekranu produktu.
Aby wyregulować położenie obrazu w pionie, należy nacisnąć przycisk ▲ lub ▼. Aby wyregulować położenie obrazu w
poziomie, należy nacisnąć przycisk ◄ lub ►.
•• Reset obrazu
ta opcja służy do przywrócenia domyślnych ustawień obrazu.
-- Opcja dostępna tylko w trybie PC.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
65
Wyłącz obraz
Wybór opcji Wyłącz obraz powoduje wyłączenie ekranu. Dźwięk nie jest wyłączany.
Aby ponownie włączyć ekran, należy nacisnąć dowolny przycisk inny niż służący do regulacji głośności.
MENU m → Obraz → Wyłącz obraz → ENTER E
Obraz
Wyłącz obraz
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetowanie obrazu
Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu ekranu.
MENU m → Obraz → Resetowanie obrazu → ENTER E
Obraz
Resetowanie obrazu
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
66
Rozdział 07
Wyświetlacz ekranowy
Wieloekranowy
Wieloekranowy
•• Wyłączone
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Wieloekranowy → ENTER E
•• PIP: Obraz z zewnętrznego źródła wideo będzie wyświetlał się na ekranie głównym, a obraz z produktu w oknie
wewnętrznym PIP.
Wyświetlacz ekranowy
•• Potrójny ekran: Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego urządzenia
zewnętrznego lub komputera. Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na dwie części.
Wieloekranowy
•• Poczwórny ekran: Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego urządzenia
zewnętrznego lub komputera. Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na trzy części.
Orientacja ekranu
Ochrona ekranu
Wyświetlanie komunikatu
Język menu
Polski
Resetuj wyświetlacz ekr.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Informacje na temat dźwięku w trybie Wieloekranowy znajdują się w instrukcjach
dotyczących ustawienia Wybór dźwięku.
-- W przypadku wyłączenia produktu podczas aktywnego trybu Wieloekranowy tryb
Wieloekranowy pozostanie aktywny także po ponownym włączeniu urządzenia.
-- Obraz na ekranie PIP może wyświetlać się w sposób nieco nienaturalny, jeżeli na głównym
ekranie wyświetlana jest gra lub karaoke.
-- Tryb Wieloekranowy obsługuje dwa ekrany o rozdzielczości UHD (3840 x 2160 przy 30 Hz/60 Hz).
Podczas korzystania z tego trybu może dojść do wypalenia ekranu (obniżenie jakości obrazu).
67
PIP (Pejzaż)
PIP
Rozmiar ekranu
Õ
Pozycja
Ã
Wybór dźwięku
Proporcje obrazu
Obraz z zewnętrznego źródła wideo będzie wyświetlał się na ekranie głównym, a obraz z produktu w oknie wewnętrznym PIP.
PC
Źródło
Dźwięk główny
•• Źródło: wybór źródła obrazu w okienku.
•• Rozmiar ekranu: służy do wyboru rozmiaru okna wewnętrznego.
Zamknij
Pełny ekran
•• Pozycja: służy do wyboru położenia okna wewnętrznego.
――W trybie podwójnym nie można wybrać opcji Pozycja.
•• Wybór dźwięku (Dźwięk główny / Dźwięk PIP): służy do wyboru źródła dźwięku aktywowanego w trybie PIP.
•• Proporcje obrazu (Pełny ekran / Oryginał): wybór dla trybu ekranu ustawienia Pełny ekran lub Pełny ekran.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
PIP (Portret)
PIP
Źródło
Rozmiar ekranu
Õ
Pozycja
Ã
Wybór dźwięku
Proporcje obrazu
Obraz z zewnętrznego źródła wideo będzie wyświetlał się na ekranie głównym, a obraz z produktu w oknie wewnętrznym PIP.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret.
PC
Dźwięk główny
•• Źródło: wybór źródła obrazu w okienku.
Zamknij
Pełny ekran
•• Rozmiar ekranu: służy do wyboru rozmiaru okna wewnętrznego.
•• Pozycja: służy do wyboru położenia okna wewnętrznego.
――W trybie podwójnym nie można wybrać opcji Pozycja.
•• Wybór dźwięku (Dźwięk główny / Dźwięk PIP): służy do wyboru źródła dźwięku aktywowanego w trybie PIP.
•• Proporcje obrazu (Pełny ekran / Oryginał): wybór dla trybu ekranu ustawienia Pełny ekran lub Pełny ekran.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
68
Ograniczenia
――Poszczególne ekrany nie mogą korzystać jednocześnie z tego samego źródła sygnału. Do każdego z nich należy przypisać
inne źródło sygnału.
――W przypadku podzielonego ekranu nie można jednocześnie korzystać ze źródeł sygnału HDMI3 i DVI.
Bez podłączonej skrzynki sieciowej (sprzedawanej oddzielnie)
Obraz Dźwięk główny
Obraz Dźwięk PIP
PC
DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DVI
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, DVI, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, DVI, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
Po podłączeniu skrzynki sieciowej (sprzedawanej oddzielnie)
Obraz Dźwięk główny
Obraz Dźwięk PIP
PC
MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
69
Potrójny ekran (Pejzaż)
Potrójny ekran
Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego urządzenia zewnętrznego lub komputera.
Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na dwie części.
――Poszczególne ekrany nie mogą korzystać jednocześnie z tego samego źródła sygnału. Do każdego z nich należy przypisać
Dźwięk główny
Okienko 1
inne źródło sygnału.
Okienko 2
Zamknij
Rozmiar ekranu
Wybór dźwięku
•• Dźwięk główny: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Dźwięk główny w trybie Potrójny ekran.
•• Okienko 1: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 1 w trybie Potrójny ekran.
•• Okienko 2: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 2 w trybie Potrójny ekran.
•• Rozmiar ekranu: ustawienie rozmiarów ekranów Dźwięk główny, Okienko 1 i Okienko 2.
•• Wybór dźwięku: służy do wyboru źródła dźwięku aktywowanego w trybie Potrójny ekran.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Potrójny ekran (Portret)
Potrójny ekran
Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego urządzenia zewnętrznego lub komputera.
Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na dwie części.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret.
Dźwięk główny
Okienko 1
Okienko 2
Rozmiar ekranu
Zamknij
Wybór dźwięku
――Poszczególne ekrany nie mogą korzystać jednocześnie z tego samego źródła sygnału. Do każdego z nich należy przypisać
inne źródło sygnału.
•• Dźwięk główny: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Dźwięk główny w trybie Potrójny ekran.
•• Okienko 1: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 1 w trybie Potrójny ekran.
•• Okienko 2: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 2 w trybie Potrójny ekran.
•• Rozmiar ekranu: ustawienie rozmiarów ekranów Dźwięk główny, Okienko 1 i Okienko 2.
•• Wybór dźwięku: służy do wyboru źródła dźwięku aktywowanego w trybie Potrójny ekran.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
70
Poczwórny ekran (Pejzaż)
Poczwórny ekran
Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego urządzenia zewnętrznego lub komputera.
Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na trzy części.
――Poszczególne ekrany nie mogą korzystać jednocześnie z tego samego źródła sygnału. Do każdego z nich należy przypisać
Dźwięk główny
Okienko 1
inne źródło sygnału.
Okienko 2
Zamknij
Okienko 3
•• Dźwięk główny: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Dźwięk główny w trybie Poczwórny ekran.
•• Okienko 1: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 1 w trybie Poczwórny ekran.
Wybór dźwięku
•• Okienko 2: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 2 w trybie Poczwórny ekran.
•• Okienko 3: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 3 w trybie Poczwórny ekran.
•• Wybór dźwięku: służy do wyboru źródła dźwięku aktywowanego w trybie Poczwórny ekran.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Poczwórny ekran (Portret)
Poczwórny ekran
Umożliwia wyświetlanie w tym samym momencie zawartości ekranu podłączonego urządzenia zewnętrznego lub komputera.
Obraz będzie pokazywany na ekranie podzielonym na trzy części.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret.
Dźwięk główny
Okienko 1
Okienko 2
Okienko 3
Zamknij
Wybór dźwięku
――Poszczególne ekrany nie mogą korzystać jednocześnie z tego samego źródła sygnału. Do każdego z nich należy przypisać
inne źródło sygnału.
•• Dźwięk główny: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Dźwięk główny w trybie Poczwórny ekran.
•• Okienko 1: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 1 w trybie Poczwórny ekran.
•• Okienko 2: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 2 w trybie Poczwórny ekran.
•• Okienko 3: wybór ustawienia Źródło i Proporcje obrazu dla ekranu Okienko 3 w trybie Poczwórny ekran.
•• Wybór dźwięku: służy do wyboru źródła dźwięku aktywowanego w trybie Poczwórny ekran.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
71
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Konfiguracja ekranu menu.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Orientacja ekranu → ENTER E
•• Pejzaż: wyświetlanie menu w trybie poziomym (tryb domyślny).
•• Portret: wyświetlenie menu w orientacji pionowej.
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Pejzaż
Orientacja zawartości źródłowej
Pejzaż
Proporcje obrazu
Pełny ekran
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Funkcja Orientacja ekranu jest niedostępna w trybie z przeplotem.
Orientacja zawartości źródłowej
Zmiana orientacji ekranu produktu.
•• Pejzaż: wyświetlenie ekranu w orientacji poziomej (ustawienie domyślne).
•• Portret: wyświetlenie ekranu w orientacji pionowej.
――Opcja Orientacja zawartości źródłowej jest niedostępna w trybie Wieloekranowy.
Proporcje obrazu
Wskazać, czy obrócony ekran ma być wyświetlany w trybie pełnoekranowym czy z zachowaniem oryginalnych proporcji
obrazu.
•• Pełny ekran: wyświetlanie obróconego ekranu w trybie pełnoekranowym.
•• Oryginał: wyświetlanie obróconego ekranu z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret.
――Opcja Proporcje obrazu jest niedostępna w trybie Wieloekranowy.
72
Ochrona ekranu
Aby zredukować możliwość wypalania ekranu, produkt wyposażono w technologię zapobiegania wypalaniu Przesunięcie
pikselowe.
Przesunięcie pikselowe Funkcja nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Ochrona ekranu → ENTER E
Ustawienie czasu Przesunięcie pikselowe pozwala zaprogramować czas (w minutach) pomiędzy przesunięciami obrazu.
Przesunięcie pikselowe
Ochrona ekranu
Funkcja zapobiegająca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w górę lub w dół.
Przesunięcie pikselowe
•• Przesunięcie pikselowe (Wyłączone / Włączone)
――Opcje Poziomy, Pionowy oraz Czas będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Przesunięcie pikselowe wybrane zostanie
Wył. czasowy
Wyświetl natychmiast
Wyłączone
Wyszarzenie boków
Wyłączone
ustawienie Włączone.
•• Poziomy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku poziomym.
•• Pionowy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku pionowym.
•• Czas: służy do ustawienia odstępu czasu odpowiednio pomiędzy przesunięciami poziomymi i pionowymi.
Dostępne i optymalne ustawienia funkcji Przesunięcie pikselowe.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Dostępne ustawienia
Ustawienia optymalne
Poziomy (piksele)
0~4
4
Pionowy (piksele)
0~4
4
Czas (minuty)
1 min ~ 4 min
4 min
――Wartość opcji Przesunięcie pikselowe może się różnić w zależności od wielkości produktu (w calach) i trybu.
――Wyświetlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie 4:3 przez dłuższy okres może spowodować retencję obrazu. Nie
oznacza to defektu produktu.
73
Wył. czasowy
Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Ochrona ekranu.
Funkcja Ochrona ekranu zatrzyma się automatycznie po określonym okresie.
•• Wył. czasowy (Wyłączone / Powtórz / Interwał)
-- Wyłączone
-- Powtórz: Wyświetl, w określonych odstępach czasu, wzór zapobiegającemu zjawisku wypalania ekranu.
-- Interwał: Wyświetl wzór zapobiegający zjawisku wypalania ekranu przez określony czas (od czasu początkowego do
końcowego).
――Po skonfigurowaniu opcji Ustawienie zegara opcja Interwał będzie aktywna.
――Opcje Okres, Czas rozpoczęcia. oraz Godz. zakończ. będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Wył. czasowy wybrane
zostanie ustawienie Powtórz lub Interwał.
•• Okres: określanie przedziału czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Ochrona ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Powtórz dla funkcji Wył. czasowy.
•• Czas rozpoczęcia.: określenie czasu włączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
•• Godz. zakończ.: określenie czasu wyłączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
74
Wyświetl natychmiast
Ochrona ekranu
Wybór wygaszacza ekranu, który zostanie natychmiast wyświetlony.
Przesunięcie pikselowe
•• Wyłączone / Zmiana odcienia
Wył. czasowy
Wyświetl natychmiast
Wyłączone
Wyszarzenie boków
Wyłączone
Wyszarzenie boków
Jeżeli proporcje obrazu ustawiono na 4:3, należy wyregulować jasność białych krawędzi, aby uchronić ekran przed
uszkodzeniem.
•• Wyłączone / Jasne / Ciemna
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Istnieje możliwość wyboru, czy po zmianie źródła sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe informacji o źródle.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Wyświetlanie komunikatu → ENTER E
•• Wyłączone / Włączone
Wiadom. o braku sygnału
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Włączone
Wiadom. o braku sygnału
Włączone
Wiadomość MDC
Włączone
Ta opcja umożliwia wybór, czy w przypadku niewykrycia sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe braku sygnału.
•• Wyłączone / Włączone
Wiadomość MDC
Można określić, czy ma być wyświetlane menu ekranowe programu MDC, jeżeli produkt jest sterowany przez ten program.
•• Wyłączone / Włączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
75
Język menu
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji
komputera.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Język menu → ENTER E
Wyświetlacz ekranowy
Język menu
Polski
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetuj wyświetlacz ekr.
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu Wyświetlacz ekranowy.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Resetuj wyświetlacz ekr. → ENTER E
Wyświetlacz ekranowy
Resetuj wyświetlacz ekr.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
76
Rozdział 08
System
Ustawienia
Ustawienia początkowe (System)
MENU m → System → Ustawienia → ENTER E
Zmiana ustawień początkowych skonfigurowanych do pierwszego użycia urządzenia.
Nacisnąć przycisk .
System
Ustawienia
Czas
Źródło MagicInfo I
DVI
Auto Source Switching
Sterowanie zasilaniem
Rozwiązanie Eco
Sterowanie temperaturą
77
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
77
Czas
Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji Ustawienie zegara i Auto. wyłączanie. Skonfiguruj różne ustawienia związane z
czasem.
――Należy nacisnąć przycisk INFO, aby wyświetlić aktualny czas.
MENU m → System → Czas → ENTER E
Ustawienie zegara
Czas
Wybrać opcję Ustawienie zegara. Wybrać parametr Data lub Czas, a następnie nacisnąć przycisk E.
Ustawienie zegara
DST
Wyłączone
Auto. wyłączanie
Wyłączone
Opóźnienie włączenia
0s
Aby wprowadzić cyfry, użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przechodzić z
jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo. Po zakończeniu nacisnąć
przycisk E.
――Parametry Data i Czas można ustawić, korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.
DST
Ta opcja pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji DST (czas letni).
Wyłączone / Włączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Data rozpoczęcia: pozwala określić datę początku czasu letniego (DST).
•• Data zakończenia: Pozwala określić datę końcową okresu czasu letniego.
•• Przesunięcie czasowe: Pozwala określić przesunięcie czasu wynikające ze strefy czasowej.
Auto. wyłączanie
Ta opcja służy do automatycznego wyłączenia produktu po ustalonym wcześniej czasie.
(Wyłączone / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Należy wybrać okres, korzystając z przycisków ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk E. Aby anulować Auto.
wyłączanie, wybrać ustawienie Wyłączone.
Opóźnienie włączenia
W przypadku podłączania kilku produktów należy dostosować czas włączenia każdego produktu, aby zapobiec przeciążeniu
sieci (w zakresie 0–50 sekund).
78
――Funkcja Źródło MagicInfo I jest dostępna po podłączeniu skrzynki sieciowej (sprzedawanej oddzielnie).
Źródło MagicInfo I
Naciśnięcie przycisku MagicInfo Player I na pilocie wyświetla zawartość podłączoną do skrzynki sieciowej (sprzedawanej
oddzielnie).
MENU m → System → Źródło MagicInfo I → ENTER E
•• DVI / DisplayPort1
System
Źródło MagicInfo I
DVI
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
79
Auto Source Switching
W przypadku, gdy podczas włączania wyświetlacza opcja Auto Source Switching jest ustawiona jako Włączone, a
poprzednie źródło obrazu jest nieaktywne, urządzenie automatycznie wyszuka inne źródło obrazu wideo.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Jeśli dla funkcji Auto Source Switching wybrano ustawienie Włączone, urządzenie będzie automatycznie wyszukiwać
aktywne źródło obrazu wideo.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Wyłączone
Przywracanie źródła gł.
Wyłączone
끄기
Źródło główne
Źródło pomocnicze
Wszystkie
HDMI1
Jeśli bieżące źródło obrazu nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz automatycznie przełączy się na opcję Źródło główne.
W sytuacji, gdy główne źródło nie jest dostępne, aktywowana zostanie opcja Źródło pomocnicze.
Jeśli zarówno główne jak i dodatkowe źródło nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz ponownie uruchomi wyszukiwanie
aktywnego źródła, za każdym razem sprawdzając zarówno główne źródło, jak i dodatkowe. Jeśli oba wyszukiwania nie powiodą
się, wyświetlacz powróci do pierwszego źródła wideo i wyświetli komunikat o braku sygnału.
Jeśli opcja Źródło główne jest ustawiona na Wszystkie, wyświetlacz wykona dwukrotne wyszukiwanie aktywnego źródła
obrazu wideo, jedno po drugim, powracając do pierwszego źródła w sekwencji w przypadku braku sygnału.
Przywracanie źródła gł.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Określenie, czy wybrane urządzenie podstawowe ma zostać przywrócone po jego podłączeniu.
――Funkcja Przywracanie źródła gł. jest wyłączona, jeśli dla funkcji Źródło główne wybrano ustawienie Wszystkie.
Źródło główne
Określanie źródła głównego (Źródło główne) dla automatycznego źródła sygnału.
Źródło pomocnicze
Określanie źródła głównego (Źródło pomocnicze) dla automatycznego źródła sygnału.
80
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Ta funkcja służy do automatycznego włączania produktu po podłączeniu. Naciskanie przycisku zasilania nie jest potrzebne.
MENU m → System → Sterowanie zasilaniem → ENTER E
Zasilanie modułu PC
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Wyłączone
Moduł PC można włączyć/wyłączyć niezależnie od wyświetlacza LFD.
Zsynchr. wł. zasil.
Zasilanie modułu PC
Ster. trybem gotowości
Auto
Sieć w trybie czuwania
Wyłączone
Przycisk zasilania
•• Wyłączone / Włączone
Tylko włączanie
Aby wyłączyć monitor LFD bez wyłączania modułu PC, należy wybrać opcję Wyłączone.
•• Wyłączone / Włączone
Zsynchr. wył. zasil.
Aby włączyć moduł PC bez włączania monitora LFD, należy wybrać opcję Wyłączone.
•• Wyłączone / Włączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
81
Ster. trybem gotowości
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Wyłączone
Zasilanie modułu PC
•• Auto
W przypadku braku sygnału mimo podłączenia urządzenia źródłowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.
Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie źródłowe, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
Ster. trybem gotowości
Auto
Sieć w trybie czuwania
Wyłączone
Przycisk zasilania
Ta opcja służy do konfigurowania trybu gotowości monitora zależnie od dostępności sygnału wejściowego.
Tylko włączanie
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wyłączone
Jeśli nie zostanie wykryty sygnał wejściowy, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
――Jeśli pomimo podłączenia urządzenia źródłowego jest wyświetlany komunikat Brak sygnału, należy sprawdzić
połączenie kablowe.
――Jeśli dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawiono wartość Wyłączone, komunikat Brak sygnału nie zostanie
wyświetlony.
W takim przypadku dla opcji Wiadom. o braku sygnału należy wybrać ustawienie Włączone.
•• Włączone
W przypadku niewykrycia sygnału wejściowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.
Sieć w trybie czuwania
Ta funkcja umożliwia pozostawienie zasilania sieci włączonego po wyłączeniu produktu.
•• Wyłączone / Włączone
Przycisk zasilania
Przyciskowi zasilania można przypisać funkcję włączania zasilania lub włączania/wyłączania zasilania.
•• Tylko włączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania tylko funkcji włączania zasilania.
•• Włączanie/wyłączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania funkcji włączania/wyłączania zasilania.
82
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
Redukcja zużycia energii przez regulację jasności ekranu.
MENU m → System → Rozwiązanie Eco → ENTER E
Czujnik Eco
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
•• Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wysoko
Wyłączone
Czujnik Eco
Harmonogram lampy ekranu
Wyłączone
Tr. got. br. sygn.
Wyłączone
Aut. wył. zasil.
Wyłączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Aby zwiększyć oszczędność energii, obraz będzie automatycznie dostosowywał się do oświetlenia w pokoju.
•• Wyłączone / Włączone
――Regulacja ustawienia Wysoko w ramach opcji Obraz przy włączonej funkcji Czujnik Eco spowoduje dezaktywację
ustawienia Wyłączone.
Min. podświetlenie
Jeśli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone, możliwa jest ręczna regulacja minimalnej jasności ekranu.
Ustawienie Min. podświetlenie oznacza najciemniejszy tryb podświetlenia. Upewnić się, że ustawienie Min. podświetlenie
ma mniejszą wartość niż ustawienie Podświetlenie.
――Jeżeli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone, jasność ekranu może się zmieniać (ekran może stawać się
trochę jaśniejszy lub trochę ciemniejszy), w zależności od intensywności światła w otoczeniu.
Harmonogram lampy ekranu
Jasność panelu jest dostosowana zgodnie z ustawieniami opcji Harmonogram lampy ekranu. Ustawienie wartości zbliżonych
do 100 powoduje rozjaśnienie panelu.
――Opcja jest aktywna, jeśli skonfigurowano opcję Ustawienie zegara.
•• Wyłączone / Włączone
83
Tr. got. br. sygn.
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
Wyłączone
Czujnik Eco
Tryb oszczędzanie energii przez wyłączanie urządzenia, gdy nie odbiera ono sygnału z żadnego źródła.
•• Wyłączone / 15 min / 30 min / 60 min
――Ta funkcja jest nieaktywna, kiedy podłączony do produktu komputer pracuje w trybie oszczędzania energii.
――Urządzenie wyłączy się automatycznie o określonej godzinie. Godzinę tę można zmienić stosownie do wymagań.
Harmonogram lampy ekranu
Wyłączone
Tr. got. br. sygn.
Wyłączone
Aut. wył. zasil.
Aut. wył. zasil.
Wyłączone
Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zostanie ono automatycznie wyłączone, jeżeli po ustawionym okresie czasu nie naciśnie
się przycisku na pilocie i nie dotknie przycisku na przednim panelu urządzenia.
•• Wyłączone / 4 godziny / 6 godz / 8 godz
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Sterowanie temperaturą
MENU m → System → Sterowanie temperaturą → ENTER E
System
Sterowanie temperaturą
Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział temperatur, który jest prawidłowy.
Domyślnie temperatura jest ustawiona na 77 °C.
Zalecana wartość temperatury dla opcji Sterowanie temperaturą powinna wynosić 75 °C–80 °C (pod warunkiem, że
temperatura otoczenia wynosi 40 °C).
――Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony. Jeśli temperatura będzie nadal
rosła, produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu.
77
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
84
Zmień kod PIN
MENU m → System → Zmień kod PIN → ENTER E
Wyświetli się ekran Zmień kod PIN.
Wybrać 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadzić je w polu Wprowadź nowy PIN.. Ponownie wprowadzić te same 4 cyfry
w polu Ponownie wprowadź PIN..
Kiedy zniknie okno potwierdzenia, należy nacisnąć przycisk Zamknij. Produkt zapamiętał nowy kod PIN.
――Hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0
System
Zmień kod PIN
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
85
Ogólne
Zabezpieczenia
Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
MENUm → System → Ogólne → ENTERE
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Wprow. PIN.
Blokada bezpieczeństwa
Ogólne
Włącza bądź wyłącza funkcję blokady bezpieczeństwa.
Zabezpieczenia
Hot Plug HDMI
•• Wyłączone / Włączone
Włączone
Wszystkie menu oraz przyciski na produkcie i na pilocie, z wyjątkiem przycisku LOCK na pilocie, zostaną zablokowane przez
funkcję Blokada bezpieczeństwa.
Aby odblokować menu i przyciski, należy nacisnąć przycisk LOCK, a następnie wprowadzić hasło (hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0).
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Blokada przycisków
To menu pozwala na zablokowanie przycisków na produkcie.
Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone, produkt może być sterowany jedynie za pomocą pilota.
•• Wyłączone / Włączone
Hot Plug HDMI
Ta funkcja służy do aktywowania opóźnienia włączenia urządzenia źródłowego DVI/HDMI.
•• Wyłączone / Włączone
86
Resetuj system
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu System.
MENU m → System → Resetuj system → ENTER E
System
Resetuj system
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
87
Rozdział 09
Ustawienia dźwięku
Konfiguracja ustawień dźwięku (Dźwięk) produktu.
Wyjście dźwięku
Wybierz źródło dźwięku: AV(HDMI) lub PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Dźwięk → Wyjście dźwięku → ENTER E
Dźwięk
Wyjście dźwięku
Dźwięk połączenia wideo
Wybór głośników
Zeruj dźwięk
AV(HDMI)
Bieżące źródło
Wewnętrzny
głośnik
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
88
Dźwięk połączenia wideo
Ta opcja umożliwia wybór wyjścia dźwięku używanego podczas połączenia wideo.
•• Bieżące źródło / Video Call
MENU m → Dźwięk → Dźwięk połączenia wideo → ENTER E
Dźwięk
Dźwięk połączenia wideo
Bieżące źródło
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wybór głośników
Podczas słuchania dźwięku filmu lub programu przez głośniki zewnętrzne może wystąpić echo wywołane różnicą w prędkości
dekodowania dźwięku między głośnikami produktu i głośnikami podłączonymi do odbiornika audio. Jeżeli wystąpi taka
sytuacja, należy w produkcie wybrać ustawienie Zewnętrzne.
MENU m → Dźwięk → Wybór głośników → ENTER E
•• Wewnętrzny głośnik / Zewnętrzne
――Jeśli dla funkcji Wybór głośników wybrano ustawienie Zewnętrzne, głośniki produktu zostaną wyłączone.
Dźwięk słychać jedynie z głośników zewnętrznych. Jeśli dla funkcji Wybór głośników wybrano ustawienie Wewnętrzny
głośnik włączone będą głośniki produktu oraz głośniki zewnętrzne. Dźwięk słychać z obu zestawów głośników.
Dźwięk
――Jeżeli sygnał wideo nie jest przesyłany, to głośniki produktu i głośniki zewnętrzne są wyciszone.
Wybór głośników
Wewnętrzny głośnik
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
89
Zeruj dźwięk
W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Ta opcja służy do przywrócenia fabrycznych
ustawień dźwięku.
MENU m → Dźwięk → Zeruj dźwięk → ENTER E
Dźwięk
Zeruj dźwięk
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
90
Rozdział 10
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
MENU m → Pomoc techn. → Aktualizacja oprogramowania → ENTER E
Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania produktu.
――Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy
automatycznie.
――Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać
swoje ustawienia, aby łatwo było je ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.
Kontakt z firmą Samsung
MENU m → Pomoc techn. → Kontakt z firmą Samsung → ENTER E
Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją oprogramowania.
Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i oprogramowania.
――Należy skontaktować się z firmą Samsung (Kontakt z firmą Samsung) oraz odszukać kod modelu (Kod modelu) oraz wersję oprogramowania (Wersja
oprogramowania).
91
Przejdź do strony główn.
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME
Z menu Przejdź do strony główn. możliwe jest odtwarzanie różnych treści z urządzenia pamięci lub sieci.
na pilocie.
MENU m → Pomoc techn. → Przejdź do strony główn. → ENTER E
Wieloekranowy
Obraz z zewnętrznego źródła wideo będzie wyświetlał się na ekranie głównym, a obraz z produktu w oknie wewnętrznym PIP.
Tryb obrazu
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Czasomierz wł./wyłącz.
――Przed skorzystaniem z funkcji Czasomierz wł./wyłącz. należy ustawić zegar.
Wieloekranowy
Tryb obrazu
Czasomierz wł./wyłącz.
Ustawienia sieci
MagicInfo Player I
Ustawienia ID
Ściana wideo
Więcej ustawień
Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję Włącznik
czasowy.
Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.
Ustawienia sieci
Wyświetlanie ustawień sieciowych.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Informacje na temat pozycji podmenu można znaleźć w rozdziale „Funkcja ekranu startowego”.
MagicInfo Player I
Zmiana źródła na MagicInfo Player I.
Opcja MagicInfo Player I wyświetla i odtwarza różne pliki, w tym również treści utworzone przez użytkownika i treści
multimedialne (obrazy, filmy, pliki audio) z serwera lub podłączonego urządzenia.
92
Ustawienia ID
Przypisywanie identyfikatora.
Nacisnąć przycisk u/d, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
Ściana wideo
Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.
Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych wyświetlaczy.
Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji korzystania z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą
nie obsługiwać funkcji MagicInfo.
Więcej ustawień
Wyświetlone zostanie menu ustawień obrazu.
93
Zeruj wszystko
Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.
MENU m → Pomoc techn. → Zeruj wszystko → ENTER E
Pomoc techn.
Zeruj wszystko
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
94
Rozdział 11
Instrukcja rozwiązywania problemów
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
Przed skontaktowaniem się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung należy
przetestować produkt zgodnie z poniższą
instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje,
należy skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego
obrazu, sprawdź ustawienia systemu
operacyjnego zainstalowanego na
komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a dioda LED zasilania miga i monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.
1
Wyłącz komputer i monitor.
2
Odłącz kable od monitora.
3
Włączenie urządzenia.
4
Jeśli pojawi się komunikat Brak sygnału, produkt działa poprawnie.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Jeśli ustawienia wybranego trybu przekraczają obsługiwaną rozdzielczość, na chwilę wyświetli się komunikat Niewłaściwy tryb
(patrz część poświęcona obsługiwanym rozdzielczościom).
95
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane
poprawnie.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla
HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu widoczne
są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
Ustawienie PC wyświetla się w menu Źródło, gdy komputer
nie jest podłączony.
Ustawienie PC zawsze wyświetla się w menu Źródło, niezależnie od tego, czy komputer jest
podłączony czy nie.
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Na ekranie pojawia się komunikat Brak sygnału.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
Wyświetlany jest komunikat Niewłaściwy tryb.
Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną rozdzielczość i
częstotliwość urządzenia.
Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie ze
specyfikacją urządzenia.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem.
96
Problem z ekranem
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest
rozmazany.
Ustawić parametry Ziarnisty i Przecyzyjne.
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione w zakresie
zgodnym z urządzeniem. Następnie zmień ustawienia ekranu, jeśli to konieczne, w oparciu o
Informacje dodatkowe dostępne w menu urządzenia oraz o Tabelę trybu standardowego.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED
zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Produkt wyłącza się automatycznie.
Przejdź do menu System i upewnij się, że ustawienie opcji Auto. wyłączanie to Wyłączone.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Jeśli do produktu podłączony jest komputer, sprawdź stan jego zasilania.
Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda sieciowego.
W przypadku niewykrycia sygnału z podłączonego urządzenia, produkt wyłącza się automatycznie po
upływie od 10 do 15 minut.
Jakość obrazu oferowana przez produkt różni się od jakości
prezentowanej w punkcie sprzedaży urządzenia.
Użyj kabla HDMI, aby uzyskać obraz o rozdzielczości HD.
97
Problem z ekranem
Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.
Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku
dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania filmów akcji.
Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu. Nie
oznacza to, że produkt jest wadliwy.
Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz
cyfrowych może zakłócać ich pracę.
Nietypowa jasność i kolor.
Przejdź do menu Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Tryb obrazu, Kolor, Jasność i
Ostrość.
Przejść do opcji System i dostosować ustawienia Oszczędz. Energii.
Przywróć domyślne ustawienia ekranu.
Na krawędziach ekranu wyświetlają się przerywane linie.
Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu, zmień je na 16:9.
Na ekranie wyświetlają się linie (czerwone, zielone lub
niebieskie).
Tego typu linie wyświetlają się w przypadku wystąpienia usterki sterownika DATA SOURCE DRIVER IC
monitora. Aby usunąć ten problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje
zatrzymanie obrazu.
Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż zalecana lub
gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na zalecaną.
Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.
Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach obrazu
HD.
Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować wyświetlanie
czarnych pasów u góry i na dole ekranu.
Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).
98
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Jeśli kabel HDMI jest podłączony, sprawdź ustawienia wyjścia audio komputera.
Przejdź do menu Dźwięk i zmień ustawienie Wybór głośników na Wewnętrzny głośnik.
W przypadku korzystania z urządzenia źródłowego
•• Upewnij się, że przewód audio jest prawidłowo podłączony do gniazda wejściowego audio
produktu.
•• Sprawdź ustawienia wyjścia audio urządzenia źródłowego.
(Na przykład jeżeli kabel HDMI jest podłączony do monitora, ustawienie dźwięku dekodera
telewizji kablowej należy zmienić na HDMI).
Jeśli używany jest kabel DVI-HDMI, wymagane jest użycie osobnego przewodu audio.
Jeśli produkt posiada gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nic nie jest do niego podłączone.
Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom urządzenie.
Z głośników słychać zakłócenia.
Sprawdź połączenie kablowe. Upewnij się, że kabel wideo nie jest podłączony do gniazda wejściowego
audio.
Sprawdź siłę sygnału po podłączeniu kabla.
Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.
99
Problem z dźwiękiem
Po wyciszeniu głośności słychać dźwięk.
W przypadku wybrania dla opcji Wybór głośników ustawienia Zewnętrzne przyciski głośności i
wyciszania są nieaktywne.
Dostosuj głośność głośników zewnętrznych.
Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.
Zmiana lub wyciszenie głośności produktu nie wpływa na ustawienia wzmacniacza zewnętrznego
(dekodera).
Z głośników słychać echo.
Przyczyną efektu echa mogą być różne prędkości dekodowania między głośnikami produktu i
głośnikami zewnętrznymi.
W takim przypadku dla opcji Wybór głośników wybierz ustawienie Zewnętrzne.
Problem z pilotem
Pilot nie działa.
Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).
Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały
dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
100
Inne problemy
Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.
Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.
Monitor jest przekrzywiony.
Zdemontować, a następnie ponownie zamontować produkt na podstawie.
Co jakiś czas pojawiają się przycięcia dźwięku lub obrazu
wideo.
Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.
Korzystanie z bardzo sztywnego lub grubego kabla może powodować zakłócenia sygnału audio i wideo.
Upewnij się, że kable są dostatecznie elastyczne, aby zapewnić trwałość. Podczas montażu produktu
na ścianie zaleca się użycie przewodów z wtyczką kątową.
Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.
Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.
Menu Wieloekranowy nie jest dostępne.
To menu włącza się i wyłącza zależnie od trybu wybranego w opcji Źródło.
Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się
komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.”.
Komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.” wyświetla się w przypadku, gdy
rozdzielczość źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.
Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez wyświetlacz.
Po podłączeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie słychać
dźwięku.
Kable DVI nie przesyłają danych dźwiękowych.
Funkcja Poziom czerni HDMI nie działa prawidłowo w
przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz DVD
bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI (sygnał RGB).
W trybie HDMI nie słychać dźwięku.
Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny. Może do
tego dojść w przypadku podłączenia do produktu urządzenia obsługującego wyłącznie starszą wersję
interfejsu HDMI.
Podłącz przewód audio do właściwego wejścia, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku.
W przypadku wystąpienia tego typu problemów podłącz przewód audio wraz z kablem HDMI.
Niektóre komputerowe karty graficzne mogą nie rozpoznawać automatycznie sygnałów HDMI, które
nie przenoszą dźwięku. W takim przypadku ręcznie wskaż wejście audio.
Wejście audio
Tryb ekranu
PC
Auto
Ustawienia komputera
DVI PC
Audio In (wejścia stereo)
Ustawienia komputera
101
Inne problemy
Funkcja HDMI-CEC nie działa.
Ten produkt nie obsługuje funkcji HDMI-CEC.
Aby używać kilku urządzeń zewnętrznych obsługujących funkcję HDMI-CEC po podłączeniu ich
do portów HDMI1, HDMI2 i HDMI3 na produkcie, należy wyłączyć obsługę funkcji HDMI-CEC we
wszystkich urządzeniach zewnętrznych. Urządzenia zewnętrzne obejmują odtwarzacze Blu-ray i DVD.
Korzystanie z urządzenia zewnętrznego z włączoną obsługą funkcji HDMI-CEC może spowodować
automatyczne zatrzymanie pozostałych urządzeń zewnętrznych.
Aby zmienić ustawienia funkcji HDMI-CEC, należy się zapoznać z instrukcją obsługi urządzenia lub
skontaktować z jego producentem.
Czujnik podczerwieni nie działa.
Upewnij się, że kontrolka czujnika włącza się po naciśnięciu przycisku na pilocie.
•• Jeśli kontrolka się nie włącza, wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą przełącznika z tyłu
produktu.
(Gdy ekran jest wyłączony, dioda LED zasilania świeci kolorem czerwonym).
Jeśli kontrolka czujnika w dalszym ciągu nie włącza się po wyłączeniu i włączeniu produktu,
mogło dojść do rozłączenia jednego z połączeń wewnątrz urządzenia.
Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.
•• Jeśli świecąca kontrolka czujnika nie miga czerwonym kolorem po naciśnięciu przycisku na
pilocie, może to oznaczać uszkodzenie czujnika podczerwieni.
Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.
•• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz
DVD bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI (sygnał RGB).
W przypadku uruchamiania komputera z ustawionym
źródłem sygnału DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
ekran BIOS i ekran uruchamiania się nie pojawią.
•• Uruchom komputer po włączeniu zestawu lub ustawieniu źródła sygnału innego niż
DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3.
102
Pytania i odpowiedzi
-- Dalsze instrukcje dotyczące regulacji
można znaleźć w podręczniku
użytkownika danego komputera lub
karty graficznej.
Pytanie
Jak zmienić częstotliwość?
Odpowiedź
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran →
Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w
sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane →
Monitor i ustawić rozdzielczość w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane
ustawienia wyświetlania → Zaawansowane właściwości karty graficznej → Monitor i
dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj
rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmienić rozdzielczość.
•• Windows 10: Należy przejść do opcji Ustawienia → System → Ekran → Zaawansowane
ustawienia wyświetlania i zmienić rozdzielczość.
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia →
Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza
ekranu lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 10: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia →
Personalizacja → Ekran blokady → Ustawienia limitu czasu ekranu → Zasilanie i uśpienie
lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
103
Rozdział 12
Dane techniczne
Ogólne
Nazwa modelu
-- Wymiary
Panel
QM85F
Wymiary
Kategoria 85 (84,5 cali / 214 cm)
Obszar
wyświetlania
1872,0 mm (poziomo) x 1053,0 mm (pionowo)
Zasilanie
AC100-240V~ 50/60Hz
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności
od kraju.
-- Obszar wyświetlania
poziomo
Środowisko pracy
Obsługa
urządzenia
Temperatura: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
* W przypadku instalacji obudowy temperatura wewnętrzna nie może przekraczać 40°C.
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
pionowo
Przechowywanie
Temperatura: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
* Dotyczy produktu w nieotwartym opakowaniu.
104
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem
komputerowym optymalizuje ustawienia monitora.
――Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
――W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu
na wydajność produktu.
――To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane podjęcie
odpowiednich środków.
――Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
[ Zalecenie ]- Wyłącznie w UE
•• Niniejszym, firma Samsung Electronics zaświadcza, że ,ten Monitor jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi
odpowiadającymi zapisami Dyrektywy 1999/5/EC.
•• Oficjalną Deklarację Zgodności można przeczytać na stronie www.samsung.com/displaysolutions. W tym celu należy
kliknąć opcję Wsparcie > Wyszukaj swój produkt i wprowadzić nazwę produktu.
•• Urządzenia można używać we wszystkich państwach UE.
105
Zaprogramowane tryby synchronizacji
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym
ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej
dla produktu.
――Należy sprawdzić częstotliwość podczas wymiany produktu CDT (podłączonego do komputera) na produkt LCD. Jeżeli produkt LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz,
przed wymianą w produkcie CDT należy zmienić częstotliwość pionową na 60 Hz.
Nazwa modelu
-- Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania
pojedynczej linii od lewej do prawej
strony ekranu to tak zwany cykl poziomy.
Odwrotność liczby cyklów poziomych
stanowi wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.
-- Częstotliwość odświeżania pionowego
Aby wygenerować obraz widoczny dla
ludzkiego oka, produkt wyświetla ten
sam obraz wiele razy na sekundę (w
sposób podobny do działania migającej
lampy jarzeniowej). Ilość wyświetleń
pojedynczego obrazu na sekundę to
częstotliwość pionowa lub inaczej
częstotliwość odświeżania. Częstotliwość
pionową mierzy się w Hz.
Synchronizacja
Rozdzielczość
QM85F
Częstotliwość pozioma
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Częstotliwość odświeżania pionowego
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Złącze RGB analogowe, DVI (Digital Visual Interface), obsługujące cyfrowy sygnał RGB
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz, 3840 x 2160 przy 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz, 3840 x 2160 przy 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort3)
Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli
148,5 MHz (analogowy, cyfrowy), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał przesyłany z
komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy
zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
106
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma Częstotliwość
odświeżania
(kHz)
pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
107
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma Częstotliwość
odświeżania
(kHz)
pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
108
Rozdział 13
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może
zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez
konieczności demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego
lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia
ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu
może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji
użytkownika.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
109
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Co to jest wypalenie powidoku?
Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu. Normalna praca oznacza
stale zmieniający się obraz. Jeżeli panel wyświetla ten sam obraz przez dłuższy czas, może dojść do
niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w pikselach ekranu ciekłokrystalicznego.
Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran
ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać na ekranie
kiedy zmieni się wyświetlany obraz.
Informacja ta ma na celu ustrzeżenie przed wypaleniem powidoku. Wyświetlanie tego samego
obrazu przez dłuższy czas może powodować wypalenie powidoku.
Zalecane działania prewencyjne
Wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas może powodować wypalenie powidoku lub
powstanie smug. Jeśli produkt jest nieużywany przez dłuższy czas, należy go wyłączyć, uruchomić tryb
oszczędzania energii lub uruchomić ruchomy wygaszacz ekranu.
•• Należy regularnie zmieniać kolory.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Unikać kombinacji kolorów tekstu i tła o kontrastującej jasności.
――Unikać kolorów o dużym kontraście jasności (biały i czarny; szary).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
110
Licencja
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source jest dostępna
poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest wyłącznie w języku
angielskim.
Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy skontaktować
się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub przesłać wiadomość e-mail na adres oss.request@
samsung.com.
111
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising