Samsung | PH49F | Samsung PH49F Vartotojo vadovas

Samsung PH49F Vartotojo vadovas
NAUDOTOJO
INSTRUKCIJA
PM32F PM43F PM49F PM55F
PH43F PH49F PH55F
PH43F-P PH49F-P PH55F-P
Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis; siekiant pagerinti gaminio veikimo efektyvumą
specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Rekomenduojamas naudojimo valandų per dieną skaičius PM32F modeliams yra mažiau nei 16 val. Jei
gaminys naudojamas daugiau nei 16 val. per dieną, garantija gali negalioti.
2
Turinys
Turinys
01. Sauga
LAN jungtis
36
Autom. įreng. ID nustat.
47
Šaltinio pasirinkimas
36
PC prijungimo kabelis
47
Vaizdas keliuose ekranuose
48
Vaizdas keliuose ekranuose
48
Tinklo būsena
48
Vaizdo režimas
49
Įjung. / išj. laikmatis
49
Įjungimo laikmatis
49
Išjungimo laikm.
50
Juostelė
50
Prijungto įrenginio patvirtinimas iš serverio
51
Saugos priemonės
5
Elektra ir saugumas
5
Montavimas
6
Veikimas
7
03. Asmeninio kompiuterio programinė
įranga (kelių ekranų valdiklis)
Laikymas
8
Diegimas / pašalinimas
37
Valymas
9
Diegimas
37
Atsargumo priemonės naudojant ekraną
9
Programos pašalinimas
37
Jungtis
38
RS232C laido naudojimas
38
Eterneto laido naudojimas
38
02. Įrenginio sąranka
Montavimas
10
Dėžutės turinys
10
Dalys
11
04. Pagr. ekranas
Užpakalinė pusė
12
Leistuvas
40
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
13
Turinio peržiūra
40
Kai leidžiamas turinys
41
Prijungiamas modulis „Plug In Module“ (parduodamas
05. Meniu
atskirai)
14
Su „Player“ suderinami failų formatai
41
Nuotolinio valdymo pultas
15
Grafikas
46
Montavimo vadovas
17
URL paleidyklė
46
Išorinis prijungimas
20
URL paleidyklės nustatymai
46
Kontroliniai punktai
20
Klonuoti įrenginį
46
Laidų jungtys
20
Jei išoriniame atminties įrenginyje failo kopijos nėra
46
Kontroliniai kodai
22
Jei išoriniame atminties įrenginyje failo kopija yra
47
Kompiuterio prijungimas
31
ID nustatymai
47
AV jungtis
34
Įrenginio ID
47
Ekrano reguliavimas
53
Ekrane rodomo vaizdo koregavimas
57
Garso nustatymas
59
Tinklas
60
Tinklo nustatymas (laidinio)
62
Tinklo nustatymas (belaidis)
64
WPS(PBC)
65
Sistema
66
Anynet+ (HDMI-CEC)
71
3
Turinys
Pagalba
73
06. Trikčių diagnostika
Prieš kreipdamiesi į mus
74
Diagnostika
74
Ekrano skiriamoji geba
74
Kontroliniai punktai
75
Dažnai užduodami klausimai
79
07. Priedas
Specifikacijos
81
Bendra
81
Įprastų signalų veiksenos lentelė
83
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų
išlaidos)
85
Tai nėra gaminio defektas.
85
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
85
Kita
85
Apsauga nuo liekamojo vaizdo išdegimo
86
Liekamojo vaizdo išdegimas. Kas tai?
86
Rekomendacijos, kaip to išvengti
86
Licencija
87
4
Apie šį vadovą
Apie šį vadovą
Autorių teisės
Siekiant pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
© 2015, „Samsung Electronics“
Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“.
Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis arba visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama.
„Microsoft“, „Windows“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.
VESA, DPM ir DDC yra registruotieji Vaizdo elektronikos standartų asociacijos (angl. „Video
Electronics Standards Association“) prekių ženklai.
Nuosavybės teisė į visus kitus prekių ženklus priklauso jų tikrajam savininkui.
• Administracinis mokestis taikomas, jei:
a iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų (t. y. jei
neperskaitėte šio naudotojo vadovo);
b atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų
(t. y. jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
• Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie
administracinio mokesčio dydį.
Simboliai
ĮSPĖJIMAS
Jei nesilaikoma instrukcijų, galima sunkiai arba mirtinai susižeisti.
PERSPĖJIMAS
Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti padaryta žalos.
Pastaba
Būtina laikytis šiuo ženklu pažymėtų instrukcijų.
5
1 skyrius. Sauga
Sauga
Saugos priemonės
PERSPĖJIMAS
• Galite patirti elektros iškrovą arba susižeisti.
Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nepalikite maitinimo laido po sunkiu
daiktu.
ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJUS! NEATIDARYKITE PRIETAISO.
• Dėl pažeisto laido gali kilti gaisro ar elektros iškrovos pavojus.
KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA
UŽPAKALINĖS DALIES).
Nedėkite maitinimo laido ar gaminio šalia šilumos šaltinių.
NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS.
PALIKITE VISUS PRIEŽIŪROS DARBUS KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukšta įtampa. Liestis su bet kokiomis vidinėmis
gaminio dalimis yra pavojinga.
Šis simbolis nurodo, kad televizorius pristatomas kartu su svarbia medžiaga apie jo
veikimą ir techninę priežiūrą.
Elektra ir saugumas
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.
• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nenaudokite keleto gaminių, įjungtų į vieną maitinimo lizdą.
• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
Aplink maitinimo laido kištuko kontaktus arba maitinimo lizdą susikaupusias dulkes valykite
sausa servetėle.
• Gali kilti gaisras.
PERSPĖJIMAS
Neištraukite maitinimo laido, kol gaminį naudojate.
• Gaminį gali sugadinti elektros iškrova.
Naudokite tik „Samsung“ maitinimo laidą, kurį gavote su gaminiu. Nenaudokite maitinimo laido
su kitais gaminiais.
• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo laidas.
• Kai iškyla problema, maitinimo laidas turi būti ištrauktas norint nutraukti gaminio maitinimą.
• Dėl perkaitusių maitinimo lizdų gali kilti gaisras.
• Atminkite tai, kad gaminio maitinimas nėra visiškai nutrauktas, jei naudojatės tik įjungimo /
išjungimo mygtuku ant nuotolinio valdymo pulto.
Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis. Antraip gali įvykti elektros iškrova.
Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo, laikykite už kištuko.
Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.
• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
• Dėl nesaugaus ryšio gali kilti gaisras.
Maitinimo laido kištuką įjunkite į įžemintą maitinimo lizdą
(taikoma tik 1-ojo tipo izoliuotiems įrenginiams).
6
1 skyrius. Sauga
Montavimas
ĮSPĖJIMAS
Ant gaminio nedėkite žvakių, priemonių vabzdžiams naikinti ar cigarečių. Nemontuokite
gaminio šalia šilumos šaltinių.
• Gali kilti gaisras.
Sieninį laikiklį leiskite pritvirtinti technikui.
• Nekvalifikuotas asmuo montuodamas gali susižeisti.
• Montuokite tik tam pritaikytose spintose.
Nemontuokite gaminio blogai ventiliuojamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje ar spintelėje.
• Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Montuokite gaminį mažiausiai 10 cm atstumu nuo sienos, kad liktų vietos ventiliacijai.
• Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Plastikinę pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Vaikai gali uždusti.
Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojančio paviršiaus (nesaugios lentynos,
nuožulnaus paviršiaus ir pan.).
• Gaminys gali nukristi, sugesti ir (arba) sužeisti.
• Stipriai vibruojančioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba gali kilti gaisras.
Nemontuokite gaminio transporto priemonėje ar vietoje, kurioje yra dulkių, drėgna (laša
vanduo ir pan.), alyvos ar dūmų.
• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje ar prie karšto objekto, pvz.,
viryklės.
• Gali sutrumpėti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.
Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.
• Gaminys gali nukristi ir sužeisti vaikus.
• Kadangi gaminio priekinė dalis yra sunki, montuokite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus.
Maistinis aliejus, pavyzdžiui, sojų pupelių aliejus, gali pažeisti arba deformuoti gaminį.
Nemontuokite gaminio virtuvėje arba šalia virtuvės stalviršio.
PERSPĖJIMAS
Keldami nenumeskite gaminio.
• Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
Neguldykite gaminio ekranu į apačią.
• Taip galima pažeisti ekraną.
Montuodami gaminį spintoje arba lentynoje, žiūrėkite, kad neišsikištų apatinis gaminio
priekinės dalies kraštas.
• Gaminys gali nukristi, sugesti ir (arba) sužeisti.
• Montuokite gaminį tik tinkamo dydžio spintose ar lentynose.
Atsargiai pastatykite gaminį.
• Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
Neįprastoje vietoje (daugybės smulkių dalelių, cheminių medžiagų ar ekstremalios
temperatūros veikiamoje ar drėgnoje vietoje arba vietose, kur gaminys turėtų veikti
nepertraukiamai ilgą laiką) įmontuotas gaminys gali sugesti.
• Jei gaminį norite montuoti tokioje vietoje, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru.
7
1 skyrius. Sauga
Veikimas
ĮSPĖJIMAS
Gaminiu teka aukštoji įtampa. Niekada patys neardykite, netaisykite ar neatlikite gaminio
pakeitimų.
Įvykus dujų nuotėkiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kištuko. Be to, nedelsdami
išvėdinkite patalpą.
• Kibirkščiavimas gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.
• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
• Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
• Dėl pažeisto laido gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros iškrovos ar gaisro pavojus.
Prieš perkeldami gaminį, išjunkite maitinimo jungiklį ir atjunkite maitinimo laidą bei visus kitus
prijungtus laidus.
• Gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras.
• Dėl pažeisto laido gali kilti gaisro ar elektros iškrovos pavojus.
• Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Jei gaminys skleidžia keistus garsus, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo
laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir pan.) ar lengvai
užsidegančių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminį (pro ventiliacijos angą ar įvesties /
išvesties prievadus ir pan.).
• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Neleiskite vaikams persisverti per monitorių arba ant jo užlipti.
• Vaikai gali stipriai susižeisti.
Jei gaminys nukrito arba pažeidėte išorinį korpusą, išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite
maitinimo laidą. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
• Jei toliau naudosite gaminį, gali kilti gaisras ar elektros iškrova.
Ant gaminio viršaus nepalikite sunkių ar vaikų mėgstamų daiktų (žaislų, saldumynų ir pan.).
• Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti žaislus ar saldumynus ir
stipriai sužeisti.
Jei žaibuoja ar griaudėja perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.
• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
Nemeskite į gaminį daiktų ar kitaip jo nesutrenkite.
• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.
• Dėl pažeisto laido gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros iškrovos ar gaisro pavojus.
Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.
Įsitikinkite, kad ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.
• Įsitikinkite, kad išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į gaminį pateko vandens ar
kitų pašalinių medžiagų.
Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
• Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių daiktų ant gaminio.
• Įsitikinkite, kad išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į gaminį pateko vandens ar
kitų pašalinių medžiagų.
Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
• Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
PERSPĖJIMAS
Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas arba atsirasti
defektinių pikselių.
• Įjunkite energijos taupymo režimą arba naudokite judančio vaizdo ekrano užsklandą, jei
gaminio nenaudosite ilgą laiką.
Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilgą laiką (atostogausite ir
pan.).
8
1 skyrius. Sauga
• Dėl susikaupusių dulkių ir karščio gali kilti gaisras, įvykti elektros nuotėkis ar iškrova.
Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.
• Jūsų regėjimas gali pablogėti.
Nelaikykite gaminio apvertę ar nejudinkite jo laikydami už stovo.
• Gaminys gali nukristi ir sugesti arba sužeisti.
Ilgą laiką žiūrėdami į ekraną per arti, galite pakenkti regėjimui.
Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.
• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5 minutes.
Naudokite tik nurodytas standartizuotas baterijas, nenaudokite naujos ir senos baterijos vienu
metu.
• Priešingu atveju baterijos gali būti pažeistos arba sukelti gaisrą, sužeisti arba gali būti
pažeistos, iš vidaus išsiliejus skysčiui.
Maitinimo elementai (ir įkraunamieji elementai) nėra įprastos buitinės atliekos, juos reikia
grąžinti perdirbti. Klientas privalo grąžinti panaudotus ar įkraunamuosius maitinimo elementus
perdirbti.
• Klientas gali grąžinti panaudotus ar įkraunamuosius maitinimo elementus artimiausiam
perdirbimo centrui arba parduotuvei, prekiaujančiai to paties tipo maitinimo elementais ar
akumuliatoriais.
• Taip sumažinsite akių nuovargį.
Laikymas
Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.
Ant labai blizgių gaminių paviršiaus gali atsirasti baltų dėmių, jei netoliese bus naudojamas UV
drėkintuvas.
Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Reguliuodami gaminio kampą ar stovo aukštį, būkite atsargūs.
• Įstrigus rankai ar pirštui, galite susižeisti.
• Per daug pakreiptas gaminys gali nukristi ir sužeisti.
Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.
• Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
Naudodami uždedamąsias ar įkišamąsias ausines, nenustatykite per didelio garsumo.
• Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.
Iš nuotolinio valdymo pulto išėmę maitinimo elementus, užtikrinkite, kad vaikai neįsidėtų jų į
burną. Maitinimo elementus laikykite vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.
• Jei vaikai įsidėjo į burną maitinimo elementą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Keisdami maitinimo elementus, nesupainiokite jų polių (+, -).
• Antraip, ištekėjus jų viduje esančiam skysčiui, maitinimo elementai gali sugesti arba sukelti
gaisrą, sužeisti ar sugadinti gaminį.
Jeigu reikia išvalyti gaminio vidų, susisiekite su klientų aptarnavimo centru (už suteiktą
paslaugą reikės sumokėti mokestį).
1 skyrius. Sauga
Valymas
Valydami būkite atsargūs, nes ekranus ir korpusus galima lengvai subraižyti.
Valydami vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais.
1 Išjunkite gaminį ir kompiuterį.
2 Atjunkite maitinimo laidą nuo gaminio.
3
4
5
6
‒‒ Laikykite maitinimo kabelį už kištuko ir nelieskite kabelio šlapiomis rankomis. Antraip gali
įvykti elektros iškrova.
Gaminį valykite švaria, minkšta ir sausa šluoste.
‒‒ Nenaudokite valymo priemonių, kuriose yra alkoholio, tirpiklio ar aktyviai paviršių
veikiančių medžiagų.
‒‒ Ant monitoriaus tiesiogiai nepurkškite vandens arba valymo priemonės.
Norėdami nuvalyti gaminio korpusą, sušlapinkite minkštą ir sausą šluostę vandeniu ir gerai
ją išgręžkite.
Baigę valyti, prijunkite maitinimo laidą prie gaminio.
Įjunkite gaminį ir kompiuterį.
Atsargumo priemonės naudojant ekraną
Nestatykite gaminio vertikaliai ant grindų. Ekranas yra lūžus ir gali būti pažeistas.
Jei norite tvarkyti ekraną, paguldykite jį (galima naudoti pakuotę).
Keldami gaminį, būtinai laikykite jį už rankenų, pritvirtintų ant užpakalinės jo nugarėlės.
Neimkite ir nelaikykite gaminio už vietos, esančios arčiau nei 15 mm prie priekio.
9
10
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Įrenginio sąranka
Montavimas
Dėžutės turinys
Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.
Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.
Tikrovėje sudedamosios dalys gali atrodyti kitaip negu tos, kurios pavaizduotos paveikslėliuose.
Stovas prie gaminio nepridedamas. Jei norite primontuoti stovą, galite įsigyti jį atskirai.
RS232C adapterį galite naudoti, kai kitą monitorių norite prijungti D-SUB (9 kontaktų) tipo RS232C laidu.
-
+
-
•
•
•
•
•
+
Greitosios sąrankos vadovas
Garantijos kortelė
(neteikiama kai kuriose vietose)
Nustatymų vadovas
Maitinimo laidas
Nuotolinio valdymo pultas
RS232C(IN) adapteris
Varžtas ((M3 x L8) x 1)
USB dangtelis
Baterijos
(neteikiamos kai kuriose vietovėse)
11
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Dalys
Nuotolinis jutiklis ir logotipo kortelė (pasirinktina)
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje.
Logotipo kortelė
Maitinimas
Valdymo
klavišas
Nuotolinis jutiklis
Nuotolinis jutiklis
Garsiakalbis
Valdymo klavišas
Įjungtas maitinimas
Paspauskite ir palaikykite paspaudę tris sekundes.
Išjungti
Paspauskite valdymo klavišą. Pasirodys iškylantysis meniu.
Įsitikinkite, kad Išjungti yra pasirinktas, tuomet paspauskite ir
palaikykite paspaudę valdymo klavišą, kol ekranas išsijungs.
Pasirinkti šaltinį
Paspauskite valdymo klavišą. Pasirodys iškylantysis meniu.
Dar kartą paspauskite valdymo klavišą ir pasirinkite Šaltinis.
Tuomet paspauskite ir palaikykite paspaudę valdymo klavišą,
kad pereitumėte prie norimo šaltinio.
Paspauskite į nuotolinį jutiklį, esantį ant gaminio, nukreipto nuotolinio valdymo pulto mygtuką,
kad būtų atlikta atitinkama funkcija.
• Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali
būti, kad šie įrenginiai valdomi netyčia.
Nuotolinio valdymo pultą naudokite 7–10 m atstumu nuo gaminio jutiklio ir 30° kampu iš
dešinės ir iš kairės.
Gaminio ekranas taip pat veikia kaip nuotolinis jutiklis.
Nukreipdami nuotolinio valdymo pultą į ekraną, įsitikinkite, kad:
• nuotolinio valdymo pultas yra nukreiptas į ekrano vidurį;
• nuotolinio valdymo pultas yra naudojamas 40–70 cm atstumu iki ekrano.
ĮSPĖJIMAS
Panaudotus maitinimo elementus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir utilizuokite.
• Norėdami naudoti valdymo klavišą, įsitikinkite, kad slankusis valdymo klavišas nekyšo
gaminio apačioje.
• Norėdami naudoti nuotolinį / ekologinį jutiklį, įsitikinkite, kad slankusis valdymo klavišas
kyšo gaminio apačioje.
• Nenaudokite kartu naujų ir panaudotų maitinimo elementų. Vienu metu pakeiskite abu
maitinimo elementus.
• Jeigu ilgai nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus.
12
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Logotipo kortelė (pasirinktina)
Stipriai netraukite logotipo kortelės. Logotipas gali nuplyšti arba sulūžti.
Užpakalinė pusė
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje.
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C
IN
RS232C
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
HDMI1
HDMI2
DVI / PC /
MAGICINFO IN
DP IN
DAISY CHAIN
RJ45
13
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Prievadas
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C IN
Aprašymas
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
Prijungiamas USB atminties įrenginys.
Naudojant nuo vagystės apsaugantį užraktą gaminį saugu naudoti net ir viešose vietose.
Gaminys prie MDC prijungiamas RS232C adapteriu.
RS232C OUT
AUDIO IN
Per garso kabelį priimamas garsas iš šaltinio įrenginio.
AUDIO OUT
Prijungiamas šaltinio įrenginio garsas.
HDMI1
Prijungiama prie šaltinio įrenginio HDMI kabeliu.
Užrakto forma ir užrakinimo būdas priklauso nuo gamintojo. Išsamesnė informacija pateikiama
naudotojo vadove, pridedamame prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto.
Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas
pavaizduota paveikslėliuose.
Toliau aprašyta, kaip užfiksuoti nuo vagystės apsaugantį užraktą.
HDMI2
DVI / PC / MAGICINFO IN
DVI IN: Gaminys prie šaltinio įrenginio prijungiamas DVI arba
HDMI ir DVI jungiamuoju laidu.
PC IN: Kompiuteriui prijungti naudokite (skirtąjį) D-SUB–DVI
kabelį (arba D-SUB kabelį su D-SUB–DVI adapteriu).
MAGICINFO IN: Prijungdami tinklo dėžutę (parduodama
atskirai), naudokite (specialų) DP-DVI laidą.
DP IN
Prijungiama prie šaltinio įrenginio naudojant DP laidą.
DAISY CHAIN
Prie kito prietaiso galima jungtis naudojant grandininio
jungimo („daisy chain“) kabelį (per DP prievadą).
RJ45
Prijungiama MDC naudojant LAN laidą.
1 Pritvirtinkite nuo vagystės apsaugančio užrakto laidą prie sunkaus daikto, pavyzdžiui,
rašomojo stalo.
2 Perkiškite vieną laido galą per kilpą kitame gale.
3 Įkiškite nuo vagystės apsaugantį užraktą į tam skirtą angą užpakalinėje gaminio pusėje.
4 Užfiksuokite užraktą.
• Nuo vagystės apsaugantį užraktą galima įsigyti atskirai.
Nuo vagystės apsaugančius užraktus galima įsigyti elektronikos prekių parduotuvėse
arba internetu.
• Išsamesnė informacija pateikiama naudotojo vadove, pridedamame prie nuo vagysčių
apsaugančio užrakto.
14
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Prijungiamas modulis „Plug In Module“ (parduodamas atskirai)
• Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti
kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
• Palaikomi tik PH43F-P / PH49F-P / PH55F-P modeliai.
PIM lizdas
Jei norite naudoti „Plug In Module“, būtinai prijunkite „Samsung“ PIM (parduodama atskirai).
Jei norite prijungti kito gamintojo įrenginį, įsitikinkite, kad jis yra suderinamas su OPS (angl.
„Open Pluggable Specification“) standartais.
• Išsamios informacijos, kaip prijungti įrenginį, ieškokite naudotojo vadove, kurį gavote
įsigydami PIM.
• Jei norite mėgautis optimalia garso kokybe, naudodami „Windows“ valdymo skydą
sukonfigūruokite OPS įrenginio HDMI garso parametrus. Jei naudojate kito gamintojo
gaminius, tai taikoma tik su HDMI suderinamiems įrenginiams.
• Jei norite įjungti gaminio garso išvestį naudodami OPS įrenginį, kuris nepalaiko HDMI,
sukonfigūruokite analoginio garso parametrus „Windows“ valdymo skyde, eikite į Plug In
Module > Edit Name ir nustatykite įvesties šaltinį kaip PC, DVI PC arba DVI.
15
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Nuotolinio valdymo pultas
• Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, kad šie įrenginiai valdomi netyčia.
• Toliau paveikslėlyje parodytas mygtukas be aprašymo gaminyje nepalaikomas.
Nuotolinio valdymo pulto funkcijos priklauso nuo gaminio.
POWER
OFF
Įjungiamas gaminys.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Reguliuojamas garsumas.
Pakeičiamas įvesties šaltinis.
Parodomas arba paslepiamas ekrano rodinio meniu arba grįžtama
į ankstesnį meniu.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Skaičių mygtukai
Įvedamas slaptažodis į OSD meniu.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Išjungiamas gaminio maitinimas.
CH
Išjungiamas garsas.
Nutildymo išjungimas: dar kartą paspauskite MUTE arba
paspauskite garsumo valdymo ( + VOL - ) mygtuką.
Pasinaudokite šiuo sparčiuoju klavišu ir tiesiogiai įjunkite
„MagicInfo“.
MagicInfo
Player I
Šiuo sparčiuoju klavišu galite naudotis, kai yra prijungta tinklo
dėžutė arba PIM („Plug In Module“).
Pagr. paleidimo mygtukas.
16
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Sparčiai pasirenkama dažnai naudojamas funkcijas.
TOOLS
INFO
Parodoma informacija apie esamą įvesties šaltinį.
Pereinama prie aukščiau, žemiau, kairiau arba dešiniau esančio
meniu arba koreguojama atitinkamos parinkties nuostata.
Grįžtama į ankstesnį meniu.
Įjungiama apsauginio užrakto funkcija.
Jei naudojantis funkcija Vaizdas keliuose ekranuose prijungti keli
gaminiai, paspauskite mygtuką SET ir naudodamiesi skaitmenų
mygtukais įveskite gaminio ID. Gaminį valdykite nuotolinio
valdymo pultu.
Atšaukite reikšmę, nustatytą mygtuku SET , ir valdykite visus
prijungtus gaminius nuotolinio valdymo pultu.
Kaip įdėti elementus į nuotolinio valdymo pultą
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Patvirtinamas parinkimas meniu.
Išeinama iš esamo meniu.
Rankiniu būdu parenkamas prijungtas įvesties šaltinis iš PC, DVI,
HDMI arba Ekrano prievadas.
Naudojamas įjungus „Anynet+“ režimą ir multimedijos režimą.
17
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Montavimo vadovas
ĮSPĖJIMAS
Vėdinimas
Montavimas ant statmenos sienos
Kad nesusižeistumėte, šis prietaisas, laikantis tvirtinimo nurodymų, turi būti tinkamai
pritvirtintas prie grindų ar sienos.
• Pasirūpinkite, kad sieninį laikiklį pritvirtintų kompetentinga montavimo įmonė.
Kitaip jis gali nukristi ir ką nors sužeisti.
• Pasirūpinkite, kad būtų montuojamas nurodytas sieninis laikiklis.
• Dėl daugiau informacijos kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
A
PERSPĖJIMAS
Nemontuokite šio modelio ant lubų, grindų ar stalo.
B
A Mažiausiai 40 mm
B Aplinkos temperatūra: iki 35 °C
Montuodami gaminį ant statmenos sienos, palikite bent 40 mm tarpą, kad gaminys vėdintųsi.
Taip pat pasirūpinkite, kad aplinkos temperatūra būtų žemesnė nei 35 °C.
Gaminį nuo statmeno sienos paviršiaus galima palenkti daugiausia 15° kampu.
Jei gaminį norite naudoti vertikaliai (stačią), pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę taip, kad
LED ekranas būtų nukreiptas žemyn.
15°
18
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Sieninio laikiklio montavimas
Montavimas ant dantytos sienos
Dėl daugiau informacijos kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
B
Pasiruošimas prieš montuojant sieninį laikiklį
B
1
A
D
D
Norėdami pritvirtinti kito gamintojo sieninį laikiklį, naudokite laikiklio žiedą ( 1 ).
Sieninio laikiklio montavimas
C
A
B
C
D
E
E
C
Mažiausiai 40 mm
Mažiausiai 70 mm
Mažiausiai 50 mm
Mažiausiai 50 mm
Aplinkos temperatūra: iki 35 °C
Montuodami gaminį ant dantytos sienos, palikite bent anksčiau nurodyto pločio tarpą, kad
gaminys vėdintųsi. Taip pat pasirūpinkite, kad aplinkos temperatūra būtų žemesnė nei 35 °C.
• Sieninio laikiklio komplektas (parduodamas atskirai) leidžia gaminį pakabinti ant sienos.
• Norėdami išsamiau sužinoti, kaip jį pritvirtinti, skaitykite instrukciją, pridėtą prie sieninio
laikiklio.
• Rekomenduojame kreiptis į specialistą, kad jis sumontuotų sieninį laikiklį.
ĮSPĖJIMAS
• „Samsung Electronics“ neatsako už sugadintą gaminį arba kliento susižalojimą ar kitų
asmenų sužalojimą, jei gaminį sumontuoti klientas nusprendžia pats.
19
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos (VESA)
Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie tvirtos sienos statmenai grindims. Jei sieninį laikiklį reikia
tvirtinti prie tokio paviršiaus kaip gipso kartono plokštė, kreipkitės į artimiausią prekybos tašką
ir paprašykite papildomos informacijos.
ĮSPĖJIMAS
Jei gaminį pritvirtinsite prie pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir rimtai sužaloti.
A
B
• „Samsung“ sieninio laikiklio komplektuose pateikiamas išsamus montavimo vadovas ir visos
reikiamos dalys.
• Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių VESA keliamų
specifikacijų, varžtų ilgis gali skirtis, atsižvelgiant į sieninių laikiklių specifikacijas.
• Toliau pateikiamoje lentelėje nurodyti standartiniai sieninių laikiklių matmenys.
Modelio
pavadinimas
VESA varžtų skylių specifikacijos
(A * B) milimetrais
Standartinis
varžtas
Kiekis
PM32F
200,0 mm * 200,0 mm
M8
4
PM43F / PH43F /
PH43F-P
PM49F / PH49F /
PH49F-P
400,0 mm * 400,0 mm
PM55F / PH55F /
PH55F-P
ĮSPĖJIMAS
• Nepriveržkite varžtų per stipriai. Taip galite pažeisti gaminį arba gaminys gali nukristi ir
sužeisti. Bendrovė „Samsung“ neatsako už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
• Bendrovė „Samsung“ neatsako už gaminio pažeidimus ar asmeninius sužalojimus, kai
naudojamas ne VESA arba nenurodytas sieninis laikiklis arba naudotojas nesilaiko
gaminio montavimo nurodymų.
PERSPĖJIMAS
• Gaminį prie sienos visada montuokite dviese.
• Nenaudokite ilgesnių nei standartiniai matmenų arba neatitinkančių standartinių VESA
varžtų specifikacijų varžtų. Per ilgi varžtai gali pažeisti gaminio vidų.
• Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei gaminys įjungtas. Galite susižaloti ištikus elektros šokui.
20
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Išorinis prijungimas
Adatėlių priskyrimas
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kontroliniai punktai
• Prieš prijungdami šaltinio įrenginį, perskaitykite su juo pristatytą naudotojo vadovą.
Prievadų skaičius ir vieta priklauso nuo šaltinio įrenginio.
• Tinkamai prijunkite garso prievadus: kairysis = baltas, dešinysis = raudonas.
• Patikrinkite pageidaujamų jungčių prievadus užpakalinėje gaminio pusėje.
Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
<Kištukinio tipo>
ĮSPĖJIMAS
Adatėlė
Signalas
1
Aptikti duomenų nešlį
2
Gauti duomenys
Laidų jungtys
3
Perduoti duomenys
RS232C kabelis
4
Paruošti duomenų terminalą
5
Signalo įžeminimas
6
Paruošti duomenų rinkinį
7
Siųsti užklausą
8
Saugu siųsti
9
Skambinimo indikatorius
Maitinimo laidą junkite tik prijungę visus kitus laidus.
Priešingu atveju galite pažeisti gaminį.
Sąsaja
RS232C (9 adatėlės)
Adatėlė
TxD (Nr. 2), RxD (Nr. 3), GND (Nr. 5)
Sparta bitais
9600 bps
Duomenys bitais
8 bitai
Lyginumas
Nėra
Galutinis bitas
1 bitas
Srauto kontrolė
Nėra
Didžiausias ilgis
15 m (tik ekranuotojo tipo)
<Lizdinio tipo>
21
2 skyrius. Įrenginio sąranka
RS232C kabelis
• Jungtis: 9 kontaktų „D-Sub“ stereofoninis laidas
6
3
2
1
1
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
-P1-
Kištukas
-P2-
-P2-
Rx
3
—
1
Tx
STEREO
Tx
2
—
2
Rx
KIŠTUKAS
Gnd
5
—
3
GND
(3,5 ø)
Kontaktų
skaičius
Įprasta spalva
Signalas
3
Balta ir žalia
RX+
4
Mėlyna
NC
5
Balta ir mėlyna
NC
6
Žalia
RX-
7
Balta ir ruda
NC
8
Ruda
NC
Tiesioginis LAN laidas (iš PC į HUB)
• Jungtis: RJ45
HUB
LAN laidas
Adatėlių priskyrimas
P2
1 2 3 4 5 6 7 8
RJ45
Kontaktų
skaičius
Įprasta spalva
Signalas
1
Balta ir oranžinė
TX+
2
Oranžinė
TX-
P1
P1
P2
Signalas
P1
TX+
1
TX-
RJ45
P2
Signalas

1
TX+
2

2
TX-
RX+
3

3
RX+
RX-
6

6
RX-
22
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Pereinamasis LAN laidas (PC į PC)
2 sujungimas
Kompiuteris
RJ45
P1
P2
Signalas
P1
TX+
1
TX-
RJ45
P2
Signalas

3
RX+
2

6
RX-
RX+
3

1
TX+
RX-
6

2
TX-
1 monitorius
2 monitorius
RJ45
RJ45
RJ45
3 sujungimas
Jungtis
Kompiuteris
1 monitorius
• Įsitikinkite, kad abu adapterius prijungėte prie reikiamo gaminio prievado (RS232C IN arba
OUT).
2 monitorius
3 monitorius
4 monitorius
1 sujungimas
Kompiuteris
RJ45
1 monitorius
RS232C IN
RS232C OUT
2 monitorius
RS232C IN
RS232C OUT
3 monitorius
RS232C IN
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
4 monitorius
RS232C IN
RS232C OUT
Kontroliniai kodai
Kontrolinės būsenos peržiūra (gauti informaciją apie kontrolinę komandą)
Antraštė
Komanda
0xAA
Komandos tipas
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
0
Kontrolinė suma
23
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Kontroliavimas (nustatyti kontrolinę komandą)
Antraštė
Komanda
0xAA
Komandos tipas
Atpažinimo
kodas
Pvz., įjungti & ID = 0.
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
Vertė
Kontrolinė
suma
Komanda
Nr.
Komandos tipas
Komanda
Verčių intervalas
1
Maitinimo valdymas
0x11
0~1
2
Garsumo valdymas
0x12
0~100
3
Įvesties šaltinio valdymas
0x14
-
4
Ekrano veiksenos valdymas
0x18
-
5
Ekrano dydžio valdymas
0x19
0~255
6
PIP įjungimo / išjungimo valdymas
0x3C
0~1
7
Automatinio reguliavimo valdymas
(tik jungtims PC ir BNC)
0x3D
0
8
Vaizdo sienos veiksenos valdymas
0x5C
0~1
9
Saugos užraktas
0x5D
0~1
10
Vaizdo sienos įjungimas
0x84
0~1
11
Vaizdo sienos naudotojo valdymas
0x89
-
• Visos komunikacijos vyksta šešioliktainėmis. Kontrolinė suma apskaičiuojama sudėjus visas
vertes, išskyrus antraštę. Jeigu kontrolinė suma viršija 2 skaitmenis, kaip pavaizduota toliau
(11 + FF + 01 + 01 = 112), pirmasis skaitmuo pašalinamas.
Antraštė
Komanda
0xAA
0x11
Antraštė
Komanda
0xAA
0x11
Atpažinimo
kodas
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
1 duomenų
rinkinys
1
„Power“
Duomenų
ilgis
1 duomenų
rinkinys
1
1
Kontrolinė
suma
12
• Jei norite vienu metu kontroliuoti visus serijiniu laidu prijungtus įrenginius, neatsižvelgdami į
atpažinimo kodus, nustatykite atpažinimo kodą kaip 0xFE ir perduokite komandas. Komandas
vykdys kiekvienas įrenginys atskirai, tačiau ACK nereaguos.
Maitinimo valdymas
Funkcija
• Gaminį galima įjungti ir išjungti naudojant kompiuterį.
Maitinimo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie tai, ar maitinimas ĮJUNGTAS ar
IŠJUNGTAS)
Antraštė
Komanda
0xAA
0x11
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė suma
0
Maitinimo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS (ĮJUNGTI / IŠJUNGTI maitinimą)
Antraštė
Komanda
0xAA
0x11
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
„Power“
„Power“: maitinimo kodas, kuris bus nustatytas gaminyje.
• 1: ĮJUNGTAS maitinimas
• 0: Išjungti
Kontrolinė
suma
24
2 skyrius. Įrenginio sąranka
ACK
ACK
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
Kontrolinė
suma
3
A
0x11
„Power“
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
A
0x12
„Volume“
„Power“: maitinimo kodas, kuris bus nustatytas gaminyje.
„Volume“: garsumo reikšmės kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje. (0–100)
NAK
NAK
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
N
0x11
„ERR“
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
N
0x12
„ERR“
Kontrolinė
suma
Kontrolinė
suma
„ERR“ : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
„ERR“ : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
Garsumo valdymas
Įvesties šaltinio valdymas
Funkcija
Funkcija
• Gaminio garsumą galima reguliuoti naudojant kompiuterį.
• Gaminio įvesties šaltinį galima pakeisti naudojant kompiuterį.
Garsumo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie garsumo būseną)
Įvesties šaltinio būsenos peržiūra (gauti informaciją apie įvesties šaltinio būseną)
Antraštė
Komanda
0xAA
0x12
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė suma
0
Garsumo nustatymas (nustatyti garsumą)
Antraštė
Komanda
0xAA
0x12
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
„Volume“
„Volume“: garsumo reikšmės kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje. (0–100)
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0xAA
0x14
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
0
Kontrolinė suma
25
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Įvesties šaltinio nustatymas (nustatyti įvesties šaltinį)
Antraštė
Komanda
0xAA
0x14
Atpažinimo
kodas
ACK
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
„Input Source“
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
A
0x14
„Input
Source“
„Input Source“: įvesties šaltinio kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.
„Input Source“: įvesties šaltinio kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Įvesties šaltinis
0x08
„Component“
0x20
„MagicInfo“
0x1F
„DVI_video“
0x30
RF (TV)
Ekrano veiksenos valdymas
0x40
DTV
Funkcija
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
Ekrano prievadas
„DVI_video“, HDMI1_PC ir HDMI2_PC negalima naudoti su komanda „Nustatyti“. Jos reaguoja tik
į komandą „Gauti“.
• „MagicInfo“ veikia tik modeliuose, kuriuose yra „MagicInfo“ funkcija.
• RF (TV), DTV jungtys yra tik modeliuose su televizoriaus funkcija.
Kontrolinė
suma
NAK
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
N
0x14
„ERR“
Kontrolinė
suma
„ERR“ : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
• Gaminio ekrano režimą galima pakeisti naudojant kompiuterį.
• Ekrano režimo negalima valdyti, jei įjungta funkcija Vaizdas keliuose ekranuose.
• Valdymas galimas tik tada, jei naudojamas modelis su televizoriumi.
Ekrano būsenos peržiūra (gauti informaciją apie ekrano veiksenos būseną)
Antraštė
Komanda
0xAA
0x18
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė suma
0
Vaizdo dydžio nustatymas (nustatyti vaizdo dydį)
Antraštė
Komanda
0xAA
0x18
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
„Screen Mode“
„Screen Mode“: kodas, kuriuo nustatoma gaminio būsena
Kontrolinė
suma
26
2 skyrius. Įrenginio sąranka
ACK
0x01
16: 9
0x04
Priartinimas
0x31
Platusis priartinimas
0x0B
4: 3
ACK
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
A
0x19
„Screen
Size“
Kontrolinė
suma
„Screen Size“: gaminio ekrano rodinio dydis (diapazonas: 0–255, matavimo vienetai: coliai)
Antraštė
Komanda
0xAA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
A
0x18
„Screen
Mode“
Kontrolinė
suma
„Screen Mode“: kodas, kuriuo nustatoma gaminio būsena
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
N
0x18
„ERR“
Kontrolinė
suma
„ERR“ : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
Ekrano dydžio valdymas
• Gaminio ekrano rodinio dydį galima pakeisti naudojant kompiuterį.
Ekrano rodinio dydžio peržiūra (gauti informaciją apie ekrano rodinio dydžio būseną)
Komanda
0xAA
0x19
Atpažinimo
kodas
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
N
0x19
„ERR“
Kontrolinė
suma
Duomenų ilgis
0
PIP įjungimo / išjungimo valdymas
Funkcija
•
•
•
•
Gaminio PIP režimą galima įjungti arba išjungti naudojant kompiuterį.
Tik modeliams su PIP funkcija.
Režimo negalima valdyti, jei Vaizdas keliuose ekranuose yra nustatytas į Įjungti.
Šia funkcija negalima naudotis „MagicInfo“.
PIP įjungimo / išjungimo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie tai, ar PIP veiksena
ĮJUNGTA ar IŠJUNGTA)
Funkcija
Antraštė
Antraštė
„ERR“ : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
NAK
Antraštė
NAK
Kontrolinė suma
Antraštė
Komanda
0xAA
0x3C
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
0
Kontrolinė suma
27
2 skyrius. Įrenginio sąranka
PIP įjungimas / išjungimas (ĮJUNGTI / IŠJUNGTI PIP)
Antraštė
Komanda
0xAA
0x3C
Atpažinimo
kodas
Automatinio reguliavimo nustatymas (nustatyti automatinį reguliavimą)
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
PIP
Kontrolinė
suma
PIP: kodas, naudojamas norint įjungti arba išjungti gaminio PIP režimą
• 1: ĮJUNGTI PIP
• 0: IŠJUNGTI PIP
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
A
0x3C
PIP
Kontrolinė
suma
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
N
0x3C
„ERR“
Kontrolinė
suma
„ERR“ : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
Automatinio reguliavimo valdymas (tik jungtims PC ir BNC)
Funkcija
• Kompiuterio sistemos ekrano rodinys savaime nustatomas per kompiuterį.
Automatinio reguliavimo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie automatinio
reguliavimo būseną)
• Nėra
0x3D
Duomenų
ilgis
Duomenys
Kontrolinė
suma
1
„Auto
Adjustment“
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
Kontrolinė
suma
3
A
0x3D
„Auto
Adjustment“
NAK
NAK
Komanda
0xAA
Atpažinimo
kodas
ACK
PIP: kodas, naudojamas norint įjungti arba išjungti gaminio PIP režimą
Antraštė
Komanda
„Auto Adjustment“: 0x00 (visada)
ACK
Antraštė
Antraštė
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
Kontrolinė
suma
3
N
0x3D
„ERR“
„ERR“ : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
Vaizdo sienos veiksenos valdymas
Funkcija
• Gaminio Vaizdas keliuose ekranuose režimą galima suaktyvinti naudojant kompiuterį.
• Šiuo valdikliu galima naudotis tik įjungus gaminio funkciją Vaizdas keliuose ekranuose.
Vaizdo sienos veiksenos peržiūra (gauti informaciją apie vaizdo sienos veikseną)
Antraštė
Komanda
0xAA
0x5C
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
0
Kontrolinė suma
28
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Saugos užraktas
Vaizdo sienos nustatymas (nustatyti vaizdo sienos veikseną)
Antraštė
Komanda
0xAA
0x5C
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
„Video Wall
Mode“
Kontrolinė
suma
ACK
Antraštė
Komanda
0xAA
0x5D
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė suma
0
Apsauginio užrakto įjungimas ir išjungimas (įjungti / išjungti apsauginį užraktą)
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
A
0x5C
„Video Wall
Mode“
Kontrolinė
suma
NAK
Komanda
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
3
N
0x5C
„ERR“ : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
Val1
Antraštė
Komanda
0xAA
0x5D
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
„Safety Lock“
Kontrolinė
suma
„Safety Lock“: apsauginio užrakto kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.
• 1: Įj.
• 0: Išj.
„Video Wall Mode“: kodas, naudojamas gaminio režimui „Video Wall“ suaktyvinti
0xAA
• Gaminio funkciją Saugos užraktas galima įjungti ir išjungti kompiuteriu.
• Valdymas galimas neatsižvelgiant į tai, ar maitinimas įjungtas ar išjungtas.
Apsauginio užrakto būsenos peržiūra (gauti informaciją apie apsauginio užrakto
būseną)
„Video Wall Mode“: kodas, naudojamas gaminio režimui „Video Wall“ suaktyvinti
• 1: Visas
• 0: Natūralus
Antraštė
Funkcija
Kontrolinė
suma
ACK
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
„ERR“
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
A
0x5D
„Safety Lock“
Kontrolinė
suma
„Safety Lock“: apsauginio užrakto kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.
NAK
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
N
0x5D
„ERR“
„ERR“ : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
Kontrolinė
suma
29
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Vaizdo sienos įjungimas
Vaizdo sienos naudotojo valdymas
Funkcija
Funkcija
• Kompiuteris ĮJUNGIA / IŠJUNGIA gaminio Vaizdas keliuose ekranuose.
• Kompiuteris įjungia / išjungia gaminio vaizdo sienos funkciją.
Peržiūrėti ĮJUNGTOS / IŠJUNGTOS vaizdo sienos būseną
Peržiūrėkite vaizdo sienos būseną
Antraštė
Komanda
0xAA
0x84
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė suma
0
Nustatyti vaizdo sienos ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO būseną
Antraštė
Komanda
0xAA
0x84
Atpažinimo
kodas
Komanda
0xAA
0x89
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
„V.Wall_On“
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0xAA
0x89
Kontrolinė suma
0
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
3
A
0x84
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
Val1
Val2
Kontrolinė
suma
2
„Wall_Div“
„Wall_SNo“
10 x 10 vaizdo sienos modelis
1
Išj.
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
„Wall_Div“: vaizdo sienos dalytuvo kodas, nustatytas gaminyje
ACK
Komanda
Atpažinimo
kodas
Nustatyti vaizdo sieną
„V.Wall_On“: vaizdo sienos kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje
• 1: vaizdo sienos ĮJUNGIMAS
• 0: vaizdo sienos IŠJUNGIMAS
Antraštė
Antraštė
Val1
Kontrolinė
suma
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
0x12
2
0x21
0x22 0x23 0x24 0x25 0x26
3
0x31
0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
„V.Wall_On“: kaip ir pirmiau
4
0x41
0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
NAK
5
0x51
0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
6
0x61
0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71
0x72
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0xAA
0xFF
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
„V.Wall_On“
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
N
0x84
„ERR“
„ERR“ : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
Kontrolinė
suma
0x13
0x73
0x14
0x74
0x15
0x75
0x16
0x76
0x17
0x18
0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E
0x1F
0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
0x77
0x78
0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E
0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B
N/A
N/A
30
2 skyrius. Įrenginio sąranka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6
N/A
• „Wall_SNo“: gaminio numerio kodas, nustatytas gaminyje
10 x 10 vaizdo sienos modelis: (1~100)
Nustatytas skaičius
Duomenys
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
ACK
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
Val2
3
A
0x89
„Wall_
Div“
„Wall_
SNo“
Kontrolinė
suma
NAK
Antraštė
Komanda
0xAA
0xFF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
r-CMD
Val1
3
N
0x89
„ERR“
„ERR“ : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
Kontrolinė
suma
31
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Kompiuterio prijungimas
Naudodamiesi DVI–HDMI adapteriu, gaminio DVI prievadą galite paversti HDMI prievadu.
• Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą, patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
• Kompiuterį prie gaminio galima prijungti įvairiais būdais.
Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.
• Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
Prijungimas naudojant DVI laidą (skaitmeninio tipo)
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
Prijungimas naudojant D-SUB laidą (analoginio tipo)
Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
32
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Naudodamiesi D-SUB-DVI adapteriu, gaminio DVI prievadą galite paversti D-SUB prievadu.
Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą
Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
Kai kompiuteris prijungiamas prie gaminio HDMI-DVI laidu, būtinai nustatykite toliau
DVI / PC / MAGICINFO IN
nurodytas nuostatas, kad iš kompiuterio būtų galima transliuoti vaizdo ir garso failus.
• Garsas → nustatykite HDMI garsas į PC(DVI)
• Vaizdas → nustatykite kiekvieną ekrano režimą į Tekstas per Vaizdo režimas
• Sistema → Bendra → nustatykite HDMI spart. prijung. į Išjungti
HDMI1, HDMI2
AUDIO IN
33
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Prijungimas naudojant HDMI laidą
Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
HDMI1, HDMI2
Prijungimas naudojant DP laidą
Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
DP IN
Atsargumo priemonės naudojant DP
• Kad būtų sumažintas budėjimo režimu suvartojamos energijos kiekis, nutraukiamas DP ryšys,
kai gaminys yra išjungiamas arba įjungiamas energijos taupymo režimu.
Jei veikiant dviejų monitorių režimui gaminys išjungiamas arba įjungiamas energijos taupymo
režimas, monitoriaus nuostatų pakeitimai gali būti neatnaujinti. Dėl to ekrano išvestis gali
būti rodoma netinkamai.
Susidūrę su šiuo sutrikimu, prieš naudodami šį gaminį, nustatykite Didž. energ. taup. į
Išjungti.
• Naudojant vaizdo plokštes, kurios neatitinka DP standarto, gali būti nerodomas „Windows“
įkrovimo / BIOS ekranas, kai gaminys veikia energijos taupymo režimu. Tokiu atveju, prieš
įjungdami kompiuterį, įjunkite gaminį.
• Gaminio ekrano (DP IN) prievadas ir pridedamas DP laidas sukurti vadovaujantis VESA
standartais. Jei naudosite VESA standartų neatitinkantį DP laidą, gaminys gali veikti
netinkamai. Bendrovė „Samsung Electronics“ neatsako už jokius gedimus, atsiradusius
naudojant standartų neatitinkantį laidą.
Būtina naudoti VESA standartus atitinkantį DP laidą.
34
2 skyrius. Įrenginio sąranka
AV jungtis
• Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą, patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
• Gaminį prie vaizdo įrenginio galite prijungti laidu.
‒‒ Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
‒‒ Jei norite pakeisti šaltinį, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką
• Palaikomos skiriamosios gebos: 1 080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480pir 576p.
SOURCE .
HDMI1, HDMI2
Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą
Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
• Jei gaminys prijungtas prie vaizdo įrenginio HDMI-DVI laidu, garsas nebus įjungtas. Kad jį
įjungtumėte, prie gaminio ir vaizdo įrenginio garso prievadų papildomai prijunkite garso laidą.
• Kai vaizdo įrenginys prijungiamas prie gaminio HDMI-DVI laidu, būtinai nustatykite toliau
nurodytas nuostatas, kad iš vaizdo įrenginio būtų galima transliuoti vaizdo ir garso failus.
‒‒ Garsas → nustatykite HDMI garsas į AV(HDMI)
‒‒ Vaizdas → nustatykite kiekvieną ekrano režimą į V. įr. / vaizdas per Vaizdo režimas
‒‒ Sistema → Bendra → nustatykite HDMI spart. prijung. į Įjungti
35
2 skyrius. Įrenginio sąranka
Prijungimas naudojant HDMI laidą (iki 1 080p)
Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
• Kad vaizdo ir garso kokybė būtų geresnė, prijunkite skaitmeninį įrenginį, naudodami HDMI
laidą.
• HDMI laidas palaiko skaitmeninius vaizdo ir garso signalus, todėl nereikia atskiro garso
signalo laido.
‒‒ Norėdami gaminį prijungti prie skaitmeninio įrenginio, kuris nepalaiko HDMI išvesties,
naudokite HDMI-DVI ir garso signalo laidus.
• Vaizdas gali būti rodomas netinkamai (arba visai nerodomas) arba gali neveikti garsas, jei prie
gaminio prijungiamas išorinis įrenginys, kuris naudoja senesnės versijos HDMI režimą. Jei kyla
tokių problemų, pasiteiraukite išorinio įrenginio gamintojo dėl HDMI versijos ir, jei ji pasenusi,
paprašykite naujovinimo.
• Būtinai naudokite 14 mm ar plonesnį HDMI laidą.
• Būtinai įsigykite sertifikuotą HDMI laidą. Kitaip vaizdo gali nerodyti arba gali įvykti
prisijungimo klaida.
• Rekomenduojama naudoti bazinį didelės spartos HDMI laidą arba laidą su eterneto jungtimi.
Šis gaminys nepalaiko eterneto funkcijos per HDMI.
HDMI1, HDMI2
Garso sistemos prijungimas
• Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
• Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
AUDIO OUT
36
2 skyrius. Įrenginio sąranka
LAN jungtis
• Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
• Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
Jungčiai naudokite „Cat7“(*STP tipo) laidą.
• *Izoliuotas, pintas, dviejų gijų.
Red.
SOURCE
→ Šaltinis →

→ Red. →
Redaguokite prijungto išorinio įrenginio pavadinimą ir tipą.
• Sąraše gali būti pateikti toliau nurodyti šaltinio įrenginiai. Sąraše nurodomi šaltinio įrenginiai
priklauso nuo pasirinkto šaltinio.
HDMI1 / HDMI2 / Ekrano prievadas / DVI / Kabelinės televizijos imtuvas /
Žaidimų pultas / PC / „Blu-ray“ leistuvas
• Negalite redaguoti toliau nurodytų šaltinių.
„MagicInfo S“ / URL paleidyklė / Žiniat. naršyk. / „Screen Mirroring“ / „MagicInfo“ / PC
Informacija
RJ45
INFO
Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie pasirinktą išorinį įrenginį.
Šaltinio pasirinkimas
Šaltinis
SOURCE
→ Šaltinis
Naudodami Šaltinis, galite rinktis įvairius šaltinius ir keisti šaltinio įrenginių pavadinimus.
Galite nustatyti, kad būtų rodomas šaltinio įrenginio, prijungto prie gaminio, ekrano rodinys. Iš
šaltinių sąrašo pasirinkite šaltinį. Bus rodomas pasirinkto šaltinio ekrano rodinys.
• Įvesties šaltinį galite pakeisti ir naudodami nuotolinio valdymo pulto mygtuką SOURCE .
• Pasirinkus pageidaujamam šaltinio įrenginiui netinkamą šaltinį, ekrano vaizdas gali būti
rodomas netinkamai.
37
3 skyrius. Asmeninio kompiuterio programinė įranga (kelių ekranų valdiklis)
Asmeninio kompiuterio programinė įranga (kelių ekranų
valdiklis)
Kelių ekranų valdiklis (angl. „Multiple Display Control“, MDC) – tai taikomoji programa,
leidžianti lengvai vienu metu per kompiuterį valdyti keletą vaizdo įrenginių.
Įdiegę programą, išsamesnės informacijos apie MDC programos naudojimą rasite žinyne.
MDC programą rasite svetainėje.
Diegimas / pašalinimas
Diegimas
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Diegiant MDC dėl grafinės plokštės, pagrindinės plokštės ir tinklo sąlygų gali atsirasti trikdžių.
Spustelėkite diegimo programą „MDC Unified“.
Pasirinkite diegimo kalbą. Tada spustelėkite OK.
Kai pasirodys ekranas „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified“, spustelėkite
„Next“.
Pasirodžiusiame „License Agreement“ lange pasirinkite
„I accept the terms in the license agreement“ ir spustelėkite „Next“.
Pasirodžiusiame lange „Customer Information“ užpildykite informacijos laukus ir
spustelėkite „Next“.
Pasirodžiusiame lange „Destination Folder“ pasirinkite katalogo kelią, kuriuo ketinate diegti
programą, ir spustelėkite „Next“.
‒‒ Nenurodžius kelio vardo, programa bus įdiegta numatytojo vardo keliu.
Pasirodžiusiame lange „Ready to Install the Program“ patikrinkite katalogo kelią, kuriuo
ketinate diegti programą, ir spustelėkite „Install“.
Bus rodoma diegimo eiga.
Pasirodžiusiame lange „InstallShield Wizard Complete“ spustelėkite „Finish“.
‒‒ Pasirinkite „Launch MDC Unified“ ir spustelėkite „Finish“, kad MDC programą paleistumėte
iškart.
10 Baigus diegti, darbalaukyje sukuriama „MDC Unified“ nuorodos piktograma.
‒‒ Gali būti, kad dėl kompiuteryje įdiegtos sistemos ar gaminio specifikacijų nebus rodoma
MDC vykdymo piktograma.
‒‒ Jeigu vykdymo piktograma nerodoma, paspauskite F5.
Programos pašalinimas
1
2
3
4
Eikite į „Control Panel“.
Po „Programs“ spustelėkite „Uninstall a program“.
Sąraše pasirinkite „MDC Unified“.
Spustelėkite „Uninstall/Change“.
Meniu kelias ir pavadinimas gali skirtis, atsižvelgiant į operacinę sistemą.
38
3 skyrius. Asmeninio kompiuterio programinė įranga (kelių ekranų valdiklis)
Jungtis
Eterneto laido naudojimas
Įveskite pagrindinio rodomo įrenginio IP ir prijunkite įrenginį prie kompiuterio. LAN laidu
sujunkite ekranus tarpusavyje.
RS232C laido naudojimas
Prijungimas tiesioginiu LAN kabeliu
Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
RS232C serijinis laidas turi būti prijungtas prie kompiuterio ir ekrano serijinių prievadų.
Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
Kelis gaminius galite prijungti naudodami gaminio RJ45 prievadą ir šakotuvo LAN prievadus.
RS232C IN
1 monitorius
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
Kompiuteris
RS232C IN
RJ45
2 monitorius
HUB
1 monitorius
Kompiuteris
2 monitorius
39
3 skyrius. Asmeninio kompiuterio programinė įranga (kelių ekranų valdiklis)
Prijungimas kryžminio tipo LAN kabeliu
Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
Kelis gaminius galima prijungti naudojant gaminio prievadą RS232C IN / OUT.
RS232C IN
1 monitorius
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
2 monitorius
Kompiuteris
40
4 skyrius. Pagr. ekranas
Pagr. ekranas
Nr.
Aprašymas
2
Galite leisti serveryje sukonfigūruotą turinį, šablonus ir tvarkaraščius.
• Leistuvas ekrane galite peržiūrėti, ar prisijungta prie serverio (jis
patvirtintas). Jei norite peržiūrėti, ar esate prisijungę prie serverio, kai veikia
„Network Channel“, nuotolinio valdymo pulte paspauskite INFO .
Leistuvas
HOME
1 Leistuvas ekrane pasirinkite Tinklo kanalas. Rodomas pranešimas
Kanalo nėra, jei Tinklo kanalas nėra užregistruotų kanalų.
2 Bus paleistas Tinklo kanalas.
→ Leistuvas →
Leiskite įvairų turinį, pvz., kanalus su priskirtais tvarkaraščiais, šablonus arba failus.
• Norėdami naudotis funkcija Leistuvas, nustatykite Leisti naudojant į „MagicInfo“
Sistema.
• Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks įrenginio modelis.
Leistuvas
Vidinė atmintis
Naudojami
199,33 MB
1
Kanalo nėra.
2
Tinklo kanalas
3
Tinklo failas
4
Mano šablonai
Nr.
Aprašymas
1
Rinkitės tarp vidinės ir išorinės atminties.
Filtr. pagal: Visi
5
6
3
Leisti serveryje laikomą turinį.
4
Leisti vidinėje atmintyje laikomą turinį.
5
Kaip kriterijų pasirinkite turinio tipą, kad surastumėte pageidaujamo turinio
sąrašą.
6
Nustatykite skirtingas Leistuvas parinktis.
Galimi
4,26 GB (95 %)
Parink.
Turinio peržiūra
1 Pasirinkite vidinę arba išorinę atmintį. Bus parodyti pasirinktoje atmintyje įrašyti failai.
2 Pasirinkite norimą failą. Turinys bus rodomas ekrane.
(Daugiau informacijos apie suderinamus failų formatus rasite skyriuje „Su „Player“
suderinami failų formatai“.)
41
4 skyrius. Pagr. ekranas
Kai leidžiamas turinys
Meniu
Aprašymas
Valdymo mygtukai nuotolinio valdymo pulte
Foninė muzika
Paleidžiama foninė muzika, kai atkuriamas turinys.
Nuotolinio valdymo pulto mygtukais galite paleisti, pristabdyti arba praleisti grojaraštyje
esantį turinį.
Atstatyti
Atstatoma foninė muzika.
Pauzė
Pristabdoma foninė muzika.
Mygtukas
Funkcija
Ankstesnis
Paleidžiama prieš tai sąraše esanti foninė muzika.
TOOLS
Rodoma meniu juosta.
Toliau
Paleidžiama kita sąraše esanti foninė muzika.
INFO
Rodoma turinio informacija.

Einama prie kito failo arba į kitą puslapį.

Einama prie ankstesnio failo arba į ankstesnį puslapį.
Su „Player“ suderinami failų formatai
Paleidžiamas arba pristabdomas skaidrių demonstravimas ar vaizdo turinys.
• Palaikomos tokios failų sistemos kaip FAT32 ir NTFS.
• Failų, kurių vertikalioji ir horizontalioji skiriamoji geba yra didesnė nei didžiausia leistina,
negalima paleisti.
• Patikrinkite vertikaliąją ir horizontaliąją failo skiriamąją gebą.
• Peržiūrėkite palaikomus vaizdo ir garso kodekų tipus bei versijas.
• Peržiūrėkite palaikomas failų versijas.
‒‒ Palaikoma „PowerPoint“ versija iki 97–2007
• Atpažįstamas tik pastarąjį kartą prijungtas USB įrenginys.
/
/
Atstatyti, Pauzė, Ankstesnis, Toliau rodomi tik tuomet, kai nustatyta foninė muzika.
Sustabdomas turinio rodymas ir einama į „Player“ ekraną.
Vaizdo turinys atsukamas atgal.
Vaizdo turinys persukamas į priekį.
Rodomas meniu
Kai turinys atkuriamas, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką
sukonfigūruotumėte nuostatas.
TOOLS , kad
Meniu
Aprašymas
Grojarašt.
Galite peržiūrėti šiuo metu leidžiamų turinio elementų sąrašą.
Vaizdo režimas
Pagal individualius poreikius parenkamos tuo metu atkuriamo
turinio ekrano rodinio nuostatos.
Garso režimas
Pagal individualius poreikius parenkamos tuo metu atkuriamo
turinio garso nuostatos.
Kartoti
Nustato kartojimo režimą.
Tinklo tvarkaraščio kelių vaizdų funkcija
Atkūrimo apribojimai
• Vienu metu galima leisti ne daugiau kaip du vaizdo failus (Vaizdas).
• Veikiant stačiajam atkūrimo režimui vienu metu galima leisti tik vieną vaizdo failą.
• Jei naudojate „Office failus (PPT ir „Word“ failus) ir PDF failus, vienu kartu galite naudoti tik
vieno tipo failus.
• LFD (.lfd) failai nepalaikomi.
Garso išvesties apribojimai
• Negalima naudoti daugiau nei vieno garso išvesties šaltinio.
4 skyrius. Pagr. ekranas
• Atkūrimo prioritetas: tinklo BGM > vietinis BGM > vaizdo įrašų failas naudotojo pasirinktame
pagrindiniame vaizde
‒‒ Tinklo BGM: nuostatas galima sukonfigūruoti atliekant 1 veiksmą, kai kuriamas serverio
tvarkaraštis.
‒‒ Vietinis BGM: BGM nuostatos gali būti konfigūruojamos naudojant priemones, kurios
rodomos paspaudus mygtuką TOOLS Leistuvas atkuriant.
‒‒ Vartotojo pasirenkamas pagrindinis kadras: pagrindinio kadro nuostatos gali būti
konfigūruojamos 2 veiksme, kai sudaromas serverio tvarkaraštis.
Šablonų failai ir LFD (.lfd) failai
Apribojimai
• Įsitikinkite, kad Vidinė / USB atmintyje yra paskirstytasis aplankas (su turiniu /
tvarkaraščiais).
Atkūrimo apribojimai
• Daugiausia galima leisti du vaizdo įrašų (Vaizdas) failus.
• Jei naudojate „Office failus (PPT ir „Word“ failus) ir PDF failus, vienu kartu galite naudoti tik
vieno tipo failus.
• Vienu metu viename iš vaizdo sienos ekranų negali būti leidžiami keli vaizdo įrašai („Video“).
Garso išvesties apribojimai
• Negalima naudoti daugiau nei vieno garso išvesties šaltinio.
• Atkūrimo prioritetas: tinklo BGM > vietinis BGM > vaizdo įrašų failas naudotojo pasirinktame
pagrindiniame vaizde
42
43
4 skyrius. Pagr. ekranas
Turinys
Failo plėtinys
Plėtinys
Vaizdo kodekas
Skiriamoji geba
Kadrų sparta (fps)
Sparta bitais (Mbps)
Garso kodekas
*.avi
AVI
H.264 BP / MP / HP
4096 x 2160
4096 x 2160: 24
40
AC3
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
MKV
ASF
3840 x 2160: 30
LPCM
60
MP4
HEVC (H.265 – Main,
Main10, Main4:2:2 10)
3GP
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
MVC
80
ADPCM (IMA, MS)
AAC
1920 x 1080
DivX 3.11 / DivX 4 / DivX 5
/ DivX 6
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG (MP3)
DTS (Core, LBR)
MPEG4 SP / ASP
G.711(A-Law, μ-Law)
Window Media Video v9
(VC1)
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v1,
v2, v3
30
20
Window Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920 x 1080
90
20
VP9
4096 x 2160
4096 x 2160: 24
20
Vorbis
3840 x 2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
RealAudio 6
44
4 skyrius. Pagr. ekranas
Vaizdas
Garsas
• 3D vaizdas nepalaikomas.
• Turinys, kurio skiriamoji geba yra didesnė nei nurodytoji anksčiau pateiktoje lentelėje,
nepalaikomas.
• Vaizdo turinys, kurio sparta bitais arba kadrų dažnis yra didesnis nei nurodytasis anksčiau
pateiktoje lentelėje, atkuriant gali trūkčioti.
• Vaizdo turinys nebus leidžiamas arba bus leidžiamas netinkamai, jei turinyje arba saugojimo
vietoje bus klaida.
• Kai kurie USB įrenginiai / skaitmeniniai fotoaparatai gali būti nesuderinami su leistuvu.
• Palaiko iki H.264, 4.1 lygio
• Nepalaiko H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ir AVCHD.
• Skirta visiems vaizdo įrašų kodekams, išskyrus MVC, VP8, VP6:
‒‒ Mažesnė nei 1280 x 720: maks. 60 kadr.
‒‒ Didesnė nei 1280 x 720: maks. 30 kadr.
• GMC 2 arba naujesnė nepalaikoma.
• Palaikomas tik „BD MVC Spec“.
• Vienu metu gali būti atkuriamas tik vienas vaizdo failas, jei monitoriuje rodomi vaizdo failai
naudoja nesuderinamus kodekus arba skyra yra 1080 x 1920.
• Kai leidžiamas vienas vaizdo įrašo failas, vientisas režimas nepalaikomas esant toliau
nurodytoms sąlygoms.
‒‒ Nesuderinamas kodekas (MVC, VP3, MJPEG)  Nesuderinamas kodekas
‒‒ Nesuderinamas kodekas  Nesuderinamas kodekas
‒‒ Skyra skiriasi nuo monitoriaus skyros
‒‒ Dažnis skiriasi nuo monitoriaus dažnio
• Garso turinys, kurio sparta bitais arba kadrų dažnis yra didesnis nei nurodytasis anksčiau
pateiktoje lentelėje, atkuriant gali trūkčioti.
• Garso turinys nebus leidžiamas arba bus leidžiamas netinkamai, jei turinyje arba saugojimo
vietoje bus klaida.
• Kai kurie USB įrenginiai / skaitmeniniai fotoaparatai gali būti nesuderinami su leistuvu.
• Palaikymas suteikiamas iki „WMA 10 Pro“ 5.1 kanalų signalo. WMA glaudintojo garso signalas
nepalaikomas.
• QCELP, AMR NB / WB nepalaikomi.
Vaizdai
• Palaikomas vaizdo failų formatas: JPEG, PNG, BMP
‒‒ Palaikomi 32 bitų, 24 bitų ir 8 bitų BMP failai.
• Didžiausia palaikoma skiriamoji geba: 4 096 x 4 096
• Didžiausias palaikomas failo dydis: 20 MB
• Palaikomi vaizdo efektai: 9 efektai (Ryšk.1, Ryšk.2, Atvėrimas, Spiralė, Šaškės, Linijos, Laiptai,
Braukimas, Atsitikt.)
„Power Point“
• Suderinami dokumentų failų formatai
‒‒ Plėtinys: ppt, pptx
‒‒ Versija: „Office 97“ ~ „Office 2007“
45
4 skyrius. Pagr. ekranas
• Nepalaikomos funkcijos
‒‒ Animacijos efektas
‒‒ 3D figūros (bus rodomos 2D)
‒‒ Puslapinės antraštės ir poraštės (nepalaikomi kai kurie papildomi elementai)
‒‒ „Word Art“
‒‒ Lygiavimas
∙∙ Gali kilti grupės lygiavimo klaida.
‒‒ „Office 2007“
∙∙ „SmartArt“ nėra visiškai palaikoma. Palaikomi 97 iš 115 papildomų elementų.
‒‒ Objektų įterpimas
‒‒ Pusės pločio simboliai
‒‒ Tarpai tarp raidžių
‒‒ Diagramos
‒‒ Vertikalusis tekstas
∙∙ Nepalaikomi kai kurie papildomi elementai
‒‒ Skaidrių pastabos ir dalijamoji medžiaga
PDF
• Suderinami dokumentų failų formatai
‒‒ Plėtinys: pdf
• Nepalaikomos funkcijos
‒‒ Mažesnis nei 1 pikselio turinys nepalaikomas dėl suprastėjusio veikimo.
‒‒ Neįprastų formų vaizdai ar vaizdai iš daugybės dalių nepalaikomi.
‒‒ Turinys su pasuktu tekstu nepalaikomas.
‒‒ 3D šešėlių efektai nepalaikomi.
‒‒ Kai kurie simboliai nepalaikomi (specialieji simboliai gali būti iškraipyti)
WORD
• Suderinami dokumentų failų formatai
‒‒ Plėtinys: .doc, .docx
‒‒ Versija: „Office 97“ ~ „Office 2007“
• Nepalaikomos funkcijos
‒‒ Puslapio fono efektas
‒‒ Keli pastraipų stiliai
‒‒ „Word Art“
‒‒ Lygiavimas
∙∙ Gali kilti grupės lygiavimo klaida
‒‒ 3D figūros (bus rodomos 2D)
‒‒ „Office 2007“
∙∙ „SmartArt“ nėra visiškai palaikoma. Palaikomi 97 iš 115 papildomų elementų.
‒‒ Diagramos
‒‒ Pusės pločio simboliai
‒‒ Tarpai tarp raidžių
‒‒ Vertikalusis tekstas
∙∙ Nepalaikomi kai kurie papildomi elementai
‒‒ Skaidrių pastabos ir dalijamoji medžiaga
Šablono failas
• Kūrimo / redagavimo / atkūrimo funkcijos veikia tik naudojant Šablonas.
LFD
• Palaiko Tinklo kanalas ir Vietinis kanalas
• Suderinami dokumentų failų formatai
‒‒ Plėtinys: .lfd
46
4 skyrius. Pagr. ekranas
Grafika
HOME
URL paleidyklė
→ Grafika →
HOME
Galite patikrinti turinio atkūrimo tvarkaraštį, importuotą iš išorinio atminties įrenginio,
serveryje arba mobiliajame įrenginyje.
Grafika
Prijungta
1
Tinklas
Sek
Pir
Ant
Tre
Ket
Pen
→ URL paleidyklė →
Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks įrenginio modelis.
Jei reikia daugiau informacijos, kaip naudoti URL paleidyklė funkciją, kreipkitės į gaminį
pardavusi platintoją.
• Norėdami naudotis funkcija URL paleidyklė, nustatykite Leisti naudojant į URL paleidyklė
Sistema.
Šeš
AM
URL paleidyklės nustatymai
2
Informacija
3
Visą d.
PM
Visą d.
Visą d.
Visą d.
Visą d.
Vieta:
Vidinė atmintis
Data:
2016 06 07
2999 12 31
Kartoti:
Kasdien
Laikas:
Visą d.
AM
Nr.
Aprašymas
1
Rinkitės tarp serverio ir išorinės atminties.
2
Peržiūrėkite savaitinį turinio atkūrimo tvarkaraštį.
Pasirinkite ir peržiūrėkite išsamią informaciją apie kiekvieną įvykį.
3
Galite matyti miniatiūrą ir trumpą turinio informaciją.
HOME
→ URL paleidyklės nustatymai →
URL paleidyklės nustatymai leidžia diegti / šalinti internetines programėles, konfigūruoti
Skirtojo laiko nustatymas ir nustatyti Kūrėjo režimas.
•
•
•
•
•
Įdiegti žiniatinklio programą: diegiama internetinė programa įvedant adresą.
Diegti iš USB įrenginio: diegiama internetinė programa iš USB atminties įrenginio.
Šalinti: šalinama įdiegta internetinė programa.
Skirtojo laiko nustatymas: nustatomas skirtasis laikas prisijungti prie URL.
Kūrėjo režimas: pasirenkama kūrėjo veiksenai nustatyti.
Klonuoti įrenginį
HOME
→ Klonuoti įrenginį →
Eksportuokite gaminio nuostatas į išorinį atminties įrenginį. Taip pat galite importuoti
nuostatas iš išorinio atminties įrenginio.
Šia parinktimi patogu naudotis priskiriant tas pačias nuostatas keliems gaminiams.
Jei išoriniame atminties įrenginyje failo kopijos nėra
1 Prijunkite išorinį atminties įrenginį ir įjunkite Klonuoti įrenginį funkciją.
47
4 skyrius. Pagr. ekranas
2 Bus parodytas pranešimas Išoriniame saugojimo įrenginyje klonuojamų failų nerasta.
Eksportuoti šio įrenginio nustatymus į išorinį saugojimo įrenginį?.
3 PasirinkiteEksportuoti, kad eksportuotumėte nuostatas.
Jei išoriniame atminties įrenginyje failo kopija yra
1 Prijunkite išorinį atminties įrenginį ir įjunkite Klonuoti įrenginį funkciją.
2 Bus parodytas pranešimas Klonuojamas failas rastas. Pasirinkite parinktį..
3 Pasirinkite Klonuoti iš išorinės atmintinės arba Klonuoti į išorinę atmintinę.
‒‒ Klonuoti iš išorinės atmintinės: išoriniame atminties įrenginyje įrašytos nuostatos
nukopijuojamos į gaminį.
‒‒ Klonuoti į išorinę atmintinę: Nukopijuokite gaminio nuostatas į išorinį atminties įrenginį.
Baigus konfigūruoti, gaminys automatiškai paleidžiamas iš naujo.
ID nustatymai
HOME
→ ID nustatymai →
Priskirkite atpažinimo kodą.
Įrenginio ID
Įveskite gaminio, prijungto prie įvesties laido, kad būtų gaunamas įvesties signalas, atpažinimo
kodą. (Intervalas: 0~224)
.
• Paspauskite ▲/▼ ir pasirinkite skaičių, tada paspauskite
• Pageidaujamą kodą įveskite skaitiniais nuotolinio valdymo mygtukais.
Autom. įreng. ID nustat.
Ši funkcija automatiškai priskiria RS232C laidu prijungtam įrenginiui atpažinimo numerį.
Kai prijungiami keli įrenginiai, įjunkite funkciją pirmajame arba paskutiniame įrenginyje.
PC prijungimo kabelis
Pasirinkite būdą, kurį naudodami jungsitės prie MDC ir gausite MDC signalą.
• RS232C kabelis
Prisijunkite prie MDC, naudodami RS232C stereofoninio signalo laidą.
• RJ-45 (LAN) / „Wi-Fi“ tinklas
Prisijunkite prie MDC, naudodami RJ45 laidą arba per belaidį tinklą.
48
4 skyrius. Pagr. ekranas
Vaizdas keliuose ekranuose
HOME
→ Vaizdas keliuose ekranuose →
Priskirkite atpažinimo kodą.
Individualizuokite daugybinių ekranų, prijungtų, kad sudarytų vaizdo sieną, išdėstymą.
Be to, galite pasirinkti, kad būtų rodomas visas vaizdas ar dalis jo arba kad kiekviename
prijungtame ekrane būtų atkartojamas tas pats vaizdas.
Kaip nustatyti, kad būtų rodomi keli vaizdai, žr. MDC žinyną arba „MagicInfo“ naudotojo vadovą.
Gali būti, kad kai kurie modeliai nepalaiko funkcijos „MagicInfo“.
Vaizdas keliuose ekranuose
Galite įjungti arba išjungti Vaizdas keliuose ekranuose.
Jei norite parengti vaizdo sieną, pasirinkite Įjungti.
Horizontalus x Vertikalus
Ši funkcija automatiškai suskaido vaizdo sienos ekraną pagal vaizdo sienos matricos
konfigūraciją.
Eikite į vaizdo sienos matricą.
Vaizdo sienos ekranas suskaidomas pagal matricos konfigūraciją. Vertikaliųjų arba
horizontaliųjų ekranų skaičius gali būti nustatytas nuo 1 iki 15.
Vaizdo sienos ekraną galima padalyti daugiausia į 16 ekranus.
Parinktis Horizontalus x Vertikalus įjungiama tik tada, kai Vaizdas keliuose ekranuose
nustatomas į Įjungti.
Ekrano padėtis
Jei norite pertvarkyti suskaidytus ekranus, nustatykite kiekvieno gaminio numerį matricoje,
naudodami funkciją Ekrano padėtis.
Pasirinkus Ekrano padėtis, bus rodoma vaizdo sienos matrica su vaizdo sieną formuojantiems
gaminiams priskirtais numeriais.
Jei norite pertvarkyti gaminius, pasinaudokite nuotolinio valdymo pulto rodykliniais mygtukais
ir perkelkite gaminį į kitą norimą numerį. Paspauskite mygtuką
.
• Visi ekranai: ekrano padėtys priskiriamos visiems ekranams. Tada nereikės nustatyti vaizdo
sienos atskiruose ekranuose.
• Dabartiniai ekranai: ekrano padėtis priskiriama tik pirmajam ekranui.
Ekrano padėtis leidžia padalyti ekraną daugiausia į 16 vaizdų (15 x 15). Didžiausias padalytinų
vaizdų skaičius taip pat lygus 16, kai gaminiai sujungti per „DP Loopout“.
• Parinktis Ekrano padėtis įjungiama tik tada, kai Vaizdas keliuose ekranuose nustatomas
į Įjungti.
• Jei norite pasinaudoti funkcija, įsitikinkite, kad Horizontalus x Vertikalus yra
sukonfigūruota.
Formatas
Pasirinkite, kaip rodyti vaizdus vaizdo sienos ekrane.
• Visas: rodomas viso ekrano vaizdas be paraščių.
• Natūralus: rodomas originalus vaizdo formatas, nedidinant ir nesumažinant jo dydžio.
Parinktis Formatas įjungiama tik tada, kai Vaizdas keliuose ekranuose nustatomas į Įjungti.
Tinklo būsena
HOME
→ Tinklo būsena →
Patikrinkite esamą tinklą ir interneto ryšį.
49
4 skyrius. Pagr. ekranas
Vaizdo režimas
HOME
→ Vaizdo režimas →
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje gaminys bus naudojamas, pasirinkite vaizdo režimą
(Vaizdo režimas).
Naudojant V. įr. / vaizdas režimą vaizdo įrenginys atkuria kokybiškesnį vaizdą. Tekstas režimas
pagerina kompiuterio rodomo vaizdo kokybę.
• Parduotuvė ir PC
Tinka naudoti prekybos centruose.
‒‒ Atsižvelgdami į vaizdo režimą, pasirinkite V. įr. / vaizdas arba Tekstas.
• Biuras ir mokykla
Tinka naudoti biuruose ir mokyklose.
‒‒ Atsižvelgdami į vaizdo režimą, pasirinkite V. įr. / vaizdas arba Tekstas.
• Terminalas ir stotis
Tinka naudoti autobusų ir traukinių stotyse.
‒‒ Atsižvelgdami į vaizdo režimą, pasirinkite V. įr. / vaizdas arba Tekstas.
• Vaizdas keliuose ekranuose
Tinka naudoti vietose, kuriose naudojamas vaizdo sienos ekranas.
‒‒ Atsižvelgdami į vaizdo režimą, pasirinkite V. įr. / vaizdas arba Tekstas.
• Kalibruotas
Veikiant šiam režimui taikomos ryškumo, spalvų ir gamos nuostatos, kurias pagal savo
poreikius galima nustatyti naudojant spalvų kalibravimo programą Color Expert.
‒‒ Kad režimas Kalibruotas veiktų tinkamai, vaizdo kokybės nuostatas, pvz., ryškumą, spalvą
ir gamą, būtinai nustatykite, naudodami spalvų kalibravimo programą Color Expert.
‒‒ Jei norite atsisiųsti programą Color Expert, apsilankykite www.samsung.com/
displaysolutions.
Įjung. / išj. laikmatis
HOME
→ Įjung. / išj. laikmatis →
Jei norite taikyti šią funkciją, pirmiausia turite nustatyti Laikrodis.
Įjungimo laikmatis
Įjungimo laikmatis nustatykite taip, kad gaminys būtų įjungiamas automatiškai pasirinktu laiku
ir pasirinktą dieną.
Maitinimas įjungiamas naudojant nustatytą garsumą ar įvesties šaltinį.
Nustatykite išjungimo laikmatį, pasirinkę vieną iš septynių parinkčių. Pirmiausia patikrinkite, ar
nustatytas dabartinis laikas. (1 įjungimo laikm. ~ 7 įjungimo laikm.)
• Nustatymai: pasirinkite Išjungti, Kartą, Kasdien, Pir~Pen, Pir~Šeš, Šeš~Sek arba Rankinis.
Jei pasirinksite Rankinis, galėsite nustatyti dienas, kuriomis Įjungimo laikmatis įjungs gaminį.
‒‒ Varnelė rodo jūsų pasirinktas dienas.
• Laikas: nustatykite valandą ir minutes. Įveskite skaičius mygtukais su skaičiais arba
mygtukais ▲/▼. Mygtukais ◀/▶ keiskite įvesties laukus.
• Garsumas: nustatykite norimą garsumo lygį. Aukštyn ir žemyn rodančių rodyklių mygtukais
pakeiskite garsumo lygį.
• Šaltinis: pasirinkite norimą įvesties šaltinį.
• Turinys: vidinėje arba išorinėje atmintyje pasirinkite konkretų turinį.
Turinys galimas tik tuomet, kai šaltinis nustatytas į Vidinė/USB.
50
4 skyrius. Pagr. ekranas
• Jei USB įrenginyje nėra muzikos failų arba nepasirinkote aplanko su muzikos failu,
laikmačio funkcija neveiks tinkamai.
• Jei USB yra tik vienas nuotraukos failas, Skaidrių demonstr. nebus paleistas.
• Negalima pasirinkti aplanko, kurio pavadinimas per ilgas. Atpažįsta iki 255 ženklų.
• Su funkcija Įjungimo laikmatis rekomenduojama naudoti USB atmintinę ir kelių kortelių
skaitytuvą.
• Funkcija Įjungimo laikmatis gali veikti netinkamai su kai kurių gamintojų USB įrenginiais,
kuriuose integruota baterija, MP3 grotuvais arba PMP, nes gaminiui gali reikėti per daug
laiko jiems atpažinti.
Išjungimo laikm.
Nustatykite išjungimo laikmatį (Išjungimo laikm.), pasirinkę vieną iš septynių parinkčių.
(1 išjungimo laikm. ~ 7 išjungimo laikm.)
• Nustatymai: pasirinkite Išjungti, Kartą, Kasdien, Pir~Pen, Pir~Šeš, Šeš~Sek arba Rankinis.
Jei pasirinksite Rankinis, galėsite nustatyti dienas, kuriomis Išjungimo laikm. išjungs gaminį.
‒‒ Varnelė rodo jūsų pasirinktas dienas.
• Laikas: nustatykite valandą ir minutes. Įveskite skaičius mygtukais su skaičiais arba
mygtukais ▲/▼. Mygtukais ◀/▶ keiskite įvesties laukus.
Juostelė
HOME
→ Juostelė →
Tekstą veskite, kol rodomas vaizdo įrašas ar vaizdas, ir peržiūrėkite jį ekrane.
•
•
•
•
•
•
•
Išjungti / Įjungti
Praneš.: įvedamas pranešimas, kuris bus rodomas ekrane.
Laikas: nustatykite Pradžios laikas ir Pabaigos laikas, kad būtų rodomas Praneš..
Šrifto parinktis: nustatomos pranešimo šrifto parinktys.
Padėtis: pasirenkama rodomo ekrano Praneš. padėtis.
Slinkti: nurodoma pranešimo slinkties Kryptis ir Greitis.
Peržiūra: peržiūrėkite sukonfigūruotas antraščių nuostatas.
51
4 skyrius. Pagr. ekranas
Prijungto įrenginio patvirtinimas iš serverio
Prieš patvirtinant įrenginį sukonfigūruokite Serverio tinklo nuostatos.
4 Iš papildomų meniu pasirinkite Unapproved.
5 Sąraše pasirinkite įrenginį ir spustelėkite mygtuką Approve.
1 Atverkite serverį, kurį priskyrėte įrenginiui.
2 Įvesdami ID ir slaptažodį prisijunkite.
3 Šoninėje meniu juostoje pasirinkite Device.
6 Įveskite įrenginiui patvirtinti reikiamą informaciją.
‒‒ Device Name: įveskite įrenginio pavadinimą.
‒‒ Device Group: pasirinkite , kad nurodytumėte grupę.
‒‒ Location: nurodykite dabartinę įrenginio vietą.
‒‒ Expired: nustatykite įrenginio patvirtinimo galiojimo pabaigos datą. Jei nenorite nustatyti
patvirtinimo galiojimo pabaigos datos, pasirinkite Never expired.
‒‒ Paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką INFO , kai veikia tinklo tvarkaraštis,
bus parodyta išsami tvarkaraščio informacija. Peržiūrėdami įrenginio ID duomenis ir
patikrinkite, ar pasirinkote reikiamą įrenginį.
52
4 skyrius. Pagr. ekranas
Laiko nustatymas
Tvarkaraštis gali būti nepaleistas, jei įrenginyje nustatytas laikas skirsis nuo serverio laiko.
7 Pasirinkite meniu All ir patikrinkite, ar įrenginys užregistruotas.
8 Kai įrenginį patvirtina serveris, į jį atsisiunčiamas pasirinktoje grupėje užregistruotas
tvarkaraštis. Atsisiuntus tvarkaraštį, jis bus paleistas.
• Išsamios informacijos, kaip sukonfigūruoti tvarkaraštį, rasite „MagicInfo Server“
naudotojo vadove.
• Jei įrenginys ištrinamas iš serverio patvirtinto įrenginių sąrašo, jis bus paleistas iš naujo ir
atkurtos jo nuostatos.
1
2
3
4
Šoninėje meniu juostoje pasirinkite Device.
Pasirinkite naudojamą įrenginį.
Pasirinkite Edit  Setup.
Pasirinkite Time Zone.
‒‒ Jungiantis prie serverio pirmą kartą gaminio laikas nustatomas pagal regiono, kuriame yra
serveris, GMT laiką.
‒‒ Gaminyje nustatytą laiką galima keisti serveryje.
‒‒ Gaminį išjungus ir vėl įjungus, bus atkurtas paskutinis pagal serverį nustatytas laikas.
• Išsamios informacijos, kaip tvarkyti laiką (planavimą, atostogų valdymą ir pan.), rasite
„MagicInfo Server“ naudotojo vadove.
53
5 skyrius. Meniu
Meniu
Ekrano reguliavimas
Vaizdas ▼
Antras
Trečias
Aprašymas
Vaizdo režimas
Parduotuvė ir PC /
Biuras ir mokykla /
Terminalas ir stotis /
Vaizdas keliuose ekranuose /
Kalibruotas
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje gaminys bus naudojamas, pasirinkite vaizdo režimą (Vaizdo režimas).
Fono apšviet. / Kontrastas /
Šviesumas / Ryškumas / Spalva /
Atspalvis (Ž/R)
Gaminyje yra kelios vaizdo kokybės reguliavimo parinktys.
Spalv. temperatūra
Naudojant V. įr. / vaizdas režimą vaizdo įrenginys atkuria kokybiškesnį vaizdą. Tekstas režimas pagerina kompiuterio rodomo
vaizdo kokybę.
• Kalibruotas
Veikiant šiam režimui taikomos ryškumo, spalvų ir gamos nuostatos, kurias pagal savo poreikius galima nustatyti naudojant
spalvų kalibravimo programą Color Expert.
‒‒ Kad režimas Kalibruotas veiktų tinkamai, vaizdo kokybės nuostatas, pvz., ryškumą, spalvą ir gamą, būtinai nustatykite,
naudodami spalvų kalibravimo programą Color Expert.
‒‒ Jei norite atsisiųsti programą Color Expert, apsilankykite www.samsung.com/displaysolutions.
• Jei keičiate Fono apšviet., Kontrastas, Šviesumas, Ryškumas, Spalva arba Atspalvis (Ž/R), atitinkamai bus pakoreguotas OSD.
• Galite reguliuoti ir išsaugoti kiekvieno prie gaminio įvesties prijungto išorinio įrenginio nuostatas.
• Sumažinus vaizdo skaistį, suvartojama mažiau elektros energijos.
Sureguliuokite spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) temperatūrą. (intervalas: 2800–16000 K)
• Įjungiama, kai Spalvų ryškumas nustatomas į Išjungti.
• Spalv. temperatūra išjungiama, jei Vaizdo režimas nustatomas į Kalibruotas.
Baltumo balansas
2 taškai
Kontroliuokite baltos spalvos balansą 2 taškų intervalais ir reguliuokite raudonos, žalios bei mėlynos spalvų skaistį.
10 taškų
Kontroliuokite baltos spalvos balansą 10 taškų intervalais ir reguliuokite raudonos, žalios bei mėlynos spalvų skaistį.
• Šią funkciją palaiko ne visi išoriniai įrenginiai.
• Įjungiama, kai Vaizdo režimas nustatomas į Biuras ir mokykla (V. įr. / vaizdas).
54
5 skyrius. Meniu
Vaizdas ▼
Antras
Trečias
Aprašymas
Gama
Nustatykite pradinį spalvų intensyvumą.
• Jei Vaizdo režimas nustatomas į Kalibruotas, Gama išjungiama.
Sukalibruota reikšmė
Pasirinkite, ar ryškumo, spalvų ir gamos nuostatos, pasirinktos naudojant spalvų kalibravimo programą Color Expert, turi būti
taikomos veikiant informacijos ir reklamos režimams.
• Jei norite atsisiųsti programą Color Expert, apsilankykite www.samsung.com/displaysolutions.
• Jei Vaizdo režimas nustatomas į Kalibruotas, Sukalibruota reikšmė išjungiama.
Išplėstinės nuostatos
Dinaminis kontrastas
Nustatykite ekrano vaizdo kontrastą.
Juodas tonas
Norėdami sureguliuoti ekrano vaizdo sodrumą, pasirinkite juodos spalvos lygį.
Kūno atspalvis
Pabrėžkite rožinį Kūno atspalvis.
Tik RGB režimas
Parodomos Raudona, Žalia ir Mėlyna spalvos, kad galėtumėte tiksliai nustatyti atspalvius ir sodrį.
Spalvų erdvė
Reguliuojamas spalvos diapazonas ir atmaina (spalvos erdvė), kurie gali būti naudojami kuriant vaizdus.
• Norėdami pakoreguoti Spalva, Raudona, Žalia, Mėlyna ir Atstatyti, nustatykite Spalvų erdvė į Pasirenkamas.
HDMI UHD Color
Leidžia optimizuoti vaizdo kokybę HDMI UHD jungtims. Galima HDMI1, HDMI2 ir Ekrano prievadas.
• Įjungtus šią nuostatą, palaikomi tik UHD gaminiai.
• Įjungtus šią nuostatą, turite pritaikyti tokias pačias nuostatas visiems gaminiams ciklo išvesties jungtyje.
Judesio apšviet.
Sumažinę ekrano skaistį, kai vaizdas ekrane juda, sumažinsite energijos sąnaudas.
• Įjungiama, kai Vaizdo režimas nustatomas į Terminalas ir stotis (V. įr. / vaizdas).
Vaizdo nustatymai
Spalvų ryškumas
Pasirinkite spalvų toną, geriausiai atitinkantį jūsų žiūrėjimo poreikius.
• Jei Vaizdo režimas nustatomas į Kalibruotas, Spalvų ryškumas išjungiama.
• Galima koreguoti ir išsaugoti kiekvieno prie gaminio įvesčių prijungto išorinio įrenginio nuostatas.
Skaitm. aiškus vaizdas
Jei gaminio priimamas transliuojamas signalas yra silpnas, galite suaktyvinti funkciją Skaitm. aiškus vaizdas, kad
sumažintumėte statinių trukdžių ir vaizdo susidvejinimą.
• Gaunamas signalas stipriausias, jei juosta yra žalios spalvos.
• Kai signalas silpnas, išbandykite visas parinktis, kol gaminys rodys geriausią vaizdą.
55
5 skyrius. Meniu
Vaizdas ▼
Antras
Trečias
Aprašymas
HDMI tamsumo lygis
Parenka juodos spalvos lygį, kad sureguliuotų ekrano rodinio gylį.
Filmo režimas
Šis režimas tinka filmų peržiūroms.
Nustatoma, kad gaminys automatiškai atpažintų ir apdorotų įvairių šaltinių siunčiamus filmo signalus ir nustatytų optimalią
vaizdo kokybę.
• Galima HDMI (1080i).
Vaizdo dydis
Dinaminis foninis apšvietimas
Automatiškai reguliuoja foninį apšvietimą ir taip užtikrina geriausią galimą ekrano rodinio kontrastą esamomis sąlygomis.
Vaizdo dydis
Atsižvelgiant į esamą įvesties šaltinį rodomos skirtingos ekrano reguliavimo parinktys.
PERSPĖJIMAS
Gaminio 4:3 formato nenaudokite ilgai.
Kairiajame ir dešiniajame arba viršutiniame ir apatiniame ekrano kraštuose rodomas vaizdas gali užsilikti (išdeginti ekraną) –
tam netaikoma garantija.
Talpinti ekrane
Pasirinkus bus rodomas visas vaizdas. Jokia vaizdo dalis nebus nukirpta.
Priart. / padėt.
Galite reguliuoti vaizdo dydį ir padėtį. Kad parinktimi būtų galima pasinaudoti, Vaizdo dydis būtina nustatyti į Pasirenkamas.
• Pasirenkamas, pasirenkamas per Vaizdo dydis, įjungiamas tik tuomet, kai Vaizdo režimas nustatomas į V. įr. / vaizdas DVI
režimu.
• Jei norite grąžinti pradinę vaizdo padėtį, pasirinkite parinktį Atstatyti, esančią ekrane Priart. / padėt..
Bus atkurta numatytojo vaizdo padėtis.
Automatinis
reguliavimas
Kompiuterio ekrano reg.
Galite automatiškai ir tiksliai nustatyti dažnio reikšmių / padėčių nuostatas.
Grubus / Švelnus
Pašalinamas arba sumažinamas vaizdo triukšmas.
Jei atliekant tikslų kanalų nustatymą nepavyksta pašalinti vaizdo trukdžių, naudodami funkciją „Coarse“, kuo tiksliau nustatykite
dažnį (Grubus), tada dar kartą pabandykite atlikti tikslų nustatymą. Sumažinę vaizdo triukšmą, iš naujo sureguliuokite vaizdą
taip, kad jis būtų ekrano centre.
56
5 skyrius. Meniu
Vaizdas ▼
Antras
Trečias
Aprašymas
Padėtis
Kompiuterio ekrano padėties reguliavimas, kai jis nėra centre arba netelpa gaminio ekrane.
Paspauskite mygtuką  arba  ir reguliuokite padėtį vertikaliai. Paspauskite mygtuką  arba  ir reguliuokite padėtį
horizontaliai.
Vaizdo nustatymas iš naujo
Vaizdas išj.
Atkuriamos numatytosios vaizdo nuostatos.
Pasirinkus Vaizdas išj., išjungiamas ekranas. Garsas neišjungiamas.
Jei norite įjungti ekraną, paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus garsumo.
Nust. vai. iš nau.
Atkuriamos numatytosios esamo vaizdo režimo nuostatos.
57
5 skyrius. Meniu
Ekrane rodomo vaizdo koregavimas
Ekrane pateikiamas vaizdas ▼
Antras
Trečias
Aprašymas
Rodymo padėtis
Ekrane pateikiamo meniu
orientacija
Nustatykite meniu ekrano pasukimo padėtį.
Šaltinio turinio orientacija
Nustatykite iš išorinių prie gaminio prijungtų prietaisų gaunamo turinio pasukimo padėtį.
Proporcija
Pasukę vaizdą, įjunkite viso ekrano arba pradinio dydžio režimą.
• Prieinamas tik tuomet, kai Šaltinio turinio orientacija nustatomas į Stačias.
Ekrano apsauga
Autom. Apsaug. laikas
Jei ekrane tam tikrą jūsų nurodytą laiką rodomas sustabdytas vaizdas, gaminys įjungia ekrano užsklandą, kad ekrane neliktų
išdegusių dvigubų vaizdų.
Ekrano išdeg. apsauga
Siekiant sumažinti išliekamojo vaizdo efekto tikimybę šiame įrenginyje yra įdiegta apsaugos nuo šio efekto technologija
Ekrano išdeg. apsauga.
Ekrano išdeg. apsauga šiek tiek perkelia ekrane rodomą vaizdą.
• Piksel. pakeitimas
‒‒ Sumažinamas vaizdo išliekamumas horizontaliai ar vertikaliai šiek tiek perkeliant vaizdo taškus.
‒‒ Jei ilgai rodomas nejudantis vaizdas arba 4:3 išvestis, vaizdas gali išlikti. Tai nėra gaminio defektas.
• Laikmatis
‒‒ Galite nustatyti laikmatį, skirtą Ekrano išdeg. apsauga.
‒‒ Funkcija Ekrano išdeg. apsauga išjungiama automatiškai praėjus nustatytam laikui.
• Paskesnis ekranas
‒‒ Pasirinkite ekrano užsklandą, kuri turėtų būti rodoma nedelsiant.
Pranešimo rodymas
Šaltinio informacija
Pasirinkite, ar rodyti šaltinio OSD, kai pasikeičia įvesties šaltinis.
Praneš. „Nėra signalo“
Pasirinkite, ar rodyti „Nėra signalo“ OSD, jei neaptinkamas joks signalas.
MDC pranešimas
Pasirinkite, ar rodyti MDC OSD, jei gaminį valdo MDC.
Atsisiuntimo būsenos pranešimas
Pasirinkite, kad atsisiunčiant turinį iš serverio ar kito įrenginio būtų rodoma būsena.
58
5 skyrius. Meniu
Ekrane pateikiamas vaizdas ▼
Antras
Kalba
Trečias
Aprašymas
Nustatykite meniu kalbą.
• Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu. Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio funkcijoms.
Atstatyti rodymą ekrane
Naudojant šią parinktį atkuriamos esamų Ekrane pateikiamas vaizdas parametrų gamyklinės nuostatos.
59
5 skyrius. Meniu
Garso nustatymas
Garsas ▼
Antras
Garso režimas
Trečias
Aprašymas
Galite pasirinkti garso režimą, atitinkantį asmeninius pageidavimus.
• Jei Garso išvestis nustatomas į Išorinis, Garso režimas išjungiama.
Balansas
Reguliuodami garsiakalbių garsumo lygį, nustatykite tinkamą garso pusiausvyrą.
• Jei Garso išvestis nustatomas į Išorinis, Balansas išjungiama.
Glodintuvas
Pakoreguokite vienodintuvą, kad pritaikytumėte garsumą ir garso stiprumą, taip pat pagerintumėte garso išvesties sodrumą.
• Jei Garso išvestis nustatomas į Išorinis, Glodintuvas išjungiama.
HDMI garsas
Pasirinkite garso šaltinį – AV(HDMI) arba PC(DVI).
Garsasvaizdoskamb.metu
Pasirinkite garso išvestį, kuri bus naudojama per vaizdo skambutį.
Garso išvestis
Jei klausotės laidos ar filmo garso takelio per išorinį imtuvą, gali būti girdimas garso aidas, kurį sukelia skirtingas gaminių ir prie
jūsų garso imtuvo prijungtų garsiakalbių iššifravimo greitis. Jei taip nutinka, nustatykite gaminio režimą Išorinis.
• Jei Garso išvestis nustatysite į Išorinis, gaminio garsiakalbiai bus išjungti.
Garsas bus girdimas tik per išorinius garsiakalbius. Kai Garso išvestis nustatomas į Vidinė, įjungiami ir gaminio, ir išoriniai
garsiakalbiai. Garsas bus girdimas per abiejų įrenginių garsiakalbius.
• Jei negaunamas joks vaizdo signalas, neveiks nei kitų gaminių, nei išoriniai garsiakalbiai.
Auto Garsumas
Garsumas priklauso nuo kanalo.
Garsumo lygis bus automatiškai vienodinamas, kai įjungsite kitą kanalą.
• Jei norite naudotis prijungto šaltinio įrenginio garso valdikliu, Auto Garsumas nustatykite į Išjungti. Prijungto šaltinio įrenginio
garsumo valdiklio pakeitimai gali būti nepritaikyti, jei Auto Garsumas nustatytas į Normalus arba Naktinis.
• Jei Garso išvestis nustatomas į Išorinis, Auto Garsumas išjungiama.
Nst. grs. iš n.
Atkuriamos visų garso nuostatų gamyklinės numatytosios reikšmės.
60
5 skyrius. Meniu
Tinklas
Tinklas ▼
Antras
Trečias
Aprašymas
Tinklo būsena
Galite patikrinti esamo tinklo ir interneto būseną.
Atidaryti tinklo nuostatas
Sukonfigūruokite tinklo nuostatas, kad galėtumėte naudotis įvairiomis „Smart Hub“ funkcijomis, pavyzdžiui, paieška internete,
turinio bendrinimu naudojant namų tinklą ir funkcijų naujinimu.
Serverio tinklo nuostatos
Prisijungti prie serverio
Jei norite paleisti Leistuvas, prisijunkite prie tinklo.
• Jei įjungta parinktis SSL, serveris sukonfigūruojamas naudoti „https“, o siunčiami duomenys šifruojami.
• Įveskite serverio IP adresą ir prievado numerį. Kaip prievado numerį naudokite 7001. (Jei naudodami prievado numerį 7001
negalite prisijungti prie serverio, pasiteiraukite serverio administratoriaus, koks turėtų būti teisingas prievado numeris, tada jį
pakeiskite.)
„Wi-Fi Direct“
MagicInfo rež.
Pasirinkite atitinkamą MagicInfo rež., atsižvelgdami į aplinką, kurioje naudojamas gaminys.
Serv. prieiga
Leiskite arba atmeskite prieigą iš „MagicInfo“ serverio.
FTP režimas
Nurodykite FTP veikimo režimą.
Tarpin. serveris
Įjunkite ir išjunkite bei sukonfigūruokite tarpinio serverio nuostatas.
Nustatykite parametrus, kurių reikia gaminiui su belaidžiais mobiliaisiais įrenginiais sujungti. Naudodami šią funkciją, belaidžius
mobiliuosius įrenginius galite jungti prie savo gaminio tiesiogiai, tam nereikia kelvedžio.
• Jei norite naudotis šia funkcija, jūsų mobilųjį įrenginį turi palaikyti „Wi-Fi Direct“.
Jei mobilųjį įrenginį norite prijungti prie gaminio naudodami „Wi-Fi Direct“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1 Eikite į „Wi-Fi Direct“ ekraną. Gaminys pradės ieškoti įrenginių.
2 Įjunkite funkciją „Wi-Fi Direct“ įrenginyje. Pasirinkite norimą belaidžio tinklo įrenginį.
‒‒ PBC (konfigūracija paspaudus mygtuką, angl. „Push Button Configuration“): per 2 min. belaidžio tinklo įrenginyje
paspauskite mygtuką WPS(PBC). Jūsų gaminys automatiškai gaus visas jam reikalingas tinklo nuostatų reikšmes ir
prisijungs prie tinklo.
‒‒ PIN kodas: įveskite įrenginyje rodomą PIN kodas.
• Jei įrenginį norite atjungti, pasirinkite prijungtą belaidžio tinklo įrenginį, tada pasirinkite Atjungta.
61
5 skyrius. Meniu
Tinklas ▼
Antras
Trečias
Aprašymas
Mob. įreng. tvark.
Pranešimas apie prieigą
Pakeiskite pranešimų rodymo nuostatas, kai įrenginys yra prijungtas.
Mobiliųjų įrenginių sąrašas
Peržiūrėkite ir tvarkykite prijungtus įrenginius.
Įrenginio pavadinimas
Pasirinkite arba įveskite įrenginio pavadinimą.
Šis pavadinimas per tinklą gali būti rodomas nuotoliniuose tinklo valdikliuose.
62
5 skyrius. Meniu
Tinklo nustatymas (laidinio)
• Pagal tinklo konfigūraciją gaminį prie LAN galite prijungti jo gale esantį LAN prievadą LAN
laidu sujungdami su sieniniu kištukiniu lizdu.
Žr. toliau pateiktą schemą. Turėkite omenyje, kad sieninis kištukinis lizdas prijungtas prie
modemo arba maršrutizatoriaus kitur jūsų namuose.
Prijungimas prie laidinio tinklo
Gaminį prie LAN laidu galite prijungti trimis būdais.
• Gaminį prie LAN laidu galite prijungti gaminio gale esantį LAN prievadą sujungdami su
išoriniu modemu.
Žr. toliau pateiktą schemą.
RJ45
LAN
Modemo prievadas
ant sienos
Išorinis modemas
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN laidas
Modemo laidas
• Gaminį prie LAN galite prijungti gaminio gale esantį LAN prievadą sujungdami su IP dalytuvu,
kuris yra prijungtas prie išorinio modemo. Junkite LAN kategorijos laidu.
Žr. toliau pateiktą schemą.
Modemo
prievadas
ant sienos
LAN
LAN prievadas
ant sienos
Išorinis modemas
(ADSL / VDSL)
LAN
IP maršruto
parinktuvas (su DHCP
serveriu)
RJ45
LAN laidas
Jei naudojatės dinaminiu tinklu, jums reikės ADSL modemo arba kelvedžio, kuris palaiko
dinaminį tinklo kompiuterių konfigūravimo protokolą (DHCP). DHCP palaikantys modemai ir
kelvedžiai automatiškai pateikia IP adreso, potinklio šablono, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes,
kurių reikia gaminį norint prijungti prie interneto, taigi šių reikšmių jums nereikės įvesti
rankiniu būdu. Daugelis namų tinklų yra dinaminiai.
Kai kuriems tinklams reikia statinio IP adreso. Jei tinklui nustatant ryšį reikia statinio IP adreso,
gaminio kabelinės televizijos sąrankos ekrane rankiniu būdu turite įvesti IP adreso, potinklio
šablono, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes. Norėdami gauti duomenų apie IP adreso, potinklio
šablono, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes, kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją (ISP).
Jei jūsų kompiuteryje įdiegta „Windows“, šias reikšmes galite rasti kompiuteryje.
Modemo laidas
LAN laidas
LAN laidas
• Kai jūsų tinklui reikalingas statinis IP adresas, galite naudoti DHCP palaikančius ADSL
modemus.
• DHCP palaikantys ADSL modemai taip pat leidžia jums naudoti statinius IP adresus.
63
5 skyrius. Meniu
Automatinis tinklo nustatymas (laidinio)
Prijunkite prie tinklo naudodami LAN laidą.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas LAN laidas.
Kaip atlikti automatinę sąranką?
1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU .
2 Pasirinkite Tinklas ‒ Atidaryti tinklo nuostatas.
3 Pasirinkite Kab..
‒‒ Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir tuomet pradedamas patikrinimo procesas.
4 Patikrinus ryšį, pasirinkite Gerai.
• Jei prisijungti nepavyksta, patikrinkite LAN prievado jungtį.
• Jei atliekant automatinį procesą tinklo ryšio reikšmių surasti nepavyksta arba jei ryšį norite
nustatyti rankiniu būdu, eikite į kitą skyrių „Tinklo sąranka“.
Rankinis tinklo nustatymas (laidinis)
Biuruose gali būti naudojami statiniai IP adresai.
Jei taip, paprašykite tinklo administratoriaus, kad jis nurodytų IP adresą, potinklio šabloną,
tinklų sietuvą ir DNS serverio adresą. Šias reikšmes įveskite rankiniu būdu.
Tinklo ryšio reikšmių gavimas
Norėdami peržiūrėti tinklo ryšio reikšmes daugumoje kompiuterių su operacine sistema
„Windows“, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
1 Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje dešinėje.
2 Atsivėrusiame iškylančiajame meniu spustelėkite Status.
3 Pasirodžiusiame dialogo lange spustelėkite skirtuką Support.
4 Skirtuke Support spustelėkite mygtuką Details. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.
Kaip atlikti rankinę sąranką?
1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU .
2 Pasirinkite Tinklas ‒ Atidaryti tinklo nuostatas.
3 Pasirinkite Kab..
‒‒ Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir tuomet pradedamas patikrinimo procesas.
4 Pasirinkite Stabdyti. Patikrinimo procesas sustabdomas.
5 Pasirinkite IP nuost.. Pasirodys ekranas IP nuost..
6 Pasirinkite IP nuostata ir nustatykite į Įvesti rankiniu būdu.
‒‒ Nustačius IP nuostata į Įvesti rankiniu būdu, DNS nuostata automatiškai keičiama į
Įvesti rankiniu būdu.
7 Įveskite tinklo ryšio reikšmes.
‒‒ IP adresas, Potinklio šablon., Išėjimas, DNS serveris.
8 Baigę puslapio apačioje pasirinkite Gerai, tada paspauskite
. Pasirodo tinklo patikrinimo
ekranas ir pradedamas patikrinimo procesas.
9 Patikrinus ryšį, pasirinkite Gerai.
64
5 skyrius. Meniu
Tinklo nustatymas (belaidis)
Prijungimas prie belaidžio tinklo
LAN prievadas
ant sienos
Belaidis IP maršruto
parinktuvas
(kelvedis su DHCP
serveriu)
Automatinė tinklo sąranka (belaidis)
Daugelyje belaidžių tinklų yra papildoma apsaugos sistema, kuri reikalauja, kad prie
tinklo prisijungiantys įrenginiai perduotų užšifruotą saugos kodą, vadinamą prieigos arba
Saugos raktas. Saugos raktas sukuriamas pagal prieigos frazę, dažniausiai tam tikro ilgio
žodį arba raidžių ir skaičių seką, kurią turėjote įvesti, nustatydami savo belaidžio tinklo
saugą. Jei pasirinksite šį tinklo ryšio nustatymo metodą ir savo belaidžiame tinkle naudosite
Saugos raktas, per automatinę ar rankinę sąranką turėsite įvesti prieigos frazę.
Kaip atlikti automatinę sąranką?
LAN laidas
„Samsung“ rekomenduoja naudoti IEEE 802.11n. Kai vaizdo įrašas leidžiamas per tinklą, jis gali
būti leidžiamas nesklandžiai.
• Belaidžiui IP dalytuvui pasirinkite šiuo metu nenaudojamą kanalą. Jei belaidžiui IP dalytuvui
nustatytas kanalas tuo metu naudojamas kito šalia esančio įrenginio, atsiras trukdžių ir ryšio
gedimų.
• Jūsų įsigytas gaminys palaiko tik toliau pateikiamus belaidžio tinklo saugos protokolus.
Jei pasirinksite didelio pralaidumo („Greenfield“) 802.11n režimą, o prieigos taško arba
belaidžio ryšio kelvedžio šifravimo tipą nustatysite kaip WEP, TKIP ar TKIP AES („WPS2Mixed“),
„Samsung“ gaminiai nepalaikys ryšio pagal naujo belaidžio tinklo sertifikato specifikacijas.
• Jei naudojamas belaidžio ryšio kelvedis palaiko WPS (apsaugotąją belaidžio tinklo sąranką),
prie tinklo galite prisijungti naudodami PBC (konfigūravimo mygtuko paspaudimu) arba PIN
(asmeninio identifikavimo numerio) būdą. WPS automatiškai sukonfigūruos SSID ir WPA raktą
bet kuriuo režimu.
• Prijungimo būdai Belaidžio tinklo ryšį galite sukonfigūruoti trimis būdais:
automatine sąranka (naudodami automatinės tinklo ieškos funkciją), rankine sąranka,
WPS(PBC)
1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU .
2 Pasirinkite Tinklas ‒ Atidaryti tinklo nuostatas.
3 Pasirinkite Belaidis.
‒‒ Tinklo funkcija ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas pasiekiamų tinklų
sąrašas.
4 Tinklų sąraše paspauskite mygtuką  arba  ir pasirinkite tinklą, tada paspauskite
.
‒‒ Jei nematote norimo belaidžio kelvedžio, pasirinkite Atnaujinti ir pakartokite paiešką.
‒‒ Jei po pakartotinės paieškos kelvedis nerandamas, pasirinkite mygtuką Stabdyti. Pasirodys
mygtukas Pridėti tinklą, o jūs galėsite nustatyti tinklą rankiniu būdu.
5 Jei pasirodo ekranas Įveskite slaptažodį, pereikite prie 6 veiksmo. Jei pasirinksite belaidžio
ryšio kelvedį, kuris nėra apsaugotas, pereikite prie 8 veiksmo.
6 Jei kelvedyje yra saugos funkcija, įveskite slaptažodį. (Saugos raktą arba PIN.)
7 Kai baigsite, naudodami mygtuką , pereikite žymekliu prie Atlikta, tada paspauskite
.
Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir tuomet pradedamas patikrinimo procesas.
8 Patikrinus ryšį, pasirinkite Gerai.
65
5 skyrius. Meniu
Rankinė tinklo sąranka (belaidis)
1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką
Biuruose gali būti naudojami statiniai IP adresai.
2 Pasirinkite Tinklas ‒ Atidaryti tinklo nuostatas.
3 Pasirinkite Belaidis.
‒‒ Tinklo funkcija ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas pasiekiamų tinklų
sąrašas.
4 Pasirinkite Stabdyti. Patikrinimo procesas sustabdomas.
5 Pasirinkite Naudoti WPS ir paspauskite
.
6 Per 2 minutes paspauskite ant savo kelvedžio esantį mygtuką WPS(PBC). Jūsų gaminys
automatiškai gaus visas jam reikalingas tinklo nuostatų reikšmes ir prisijungs prie tinklo.
7 Pasibaigus tinklo sąrankai, pasirodys tinklo ryšio ekranas.
Jei taip, paprašykite tinklo administratoriaus, kad jis nurodytų IP adresą, potinklio šabloną,
tinklų sietuvą ir DNS serverio adresą. Šias reikšmes įveskite rankiniu būdu.
Tinklo ryšio reikšmių gavimas
Norėdami peržiūrėti tinklo ryšio reikšmes daugumoje kompiuterių su operacine sistema
„Windows“, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
1 Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje dešinėje.
2 Atsivėrusiame iškylančiajame meniu spustelėkite Status.
3 Pasirodžiusiame dialogo lange spustelėkite skirtuką Support.
4 Skirtuke Support spustelėkite mygtuką Details. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.
Kaip atlikti rankinę sąranką?
1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU .
2 Pasirinkite Tinklas ‒ Atidaryti tinklo nuostatas.
3 Pasirinkite Belaidis.
‒‒ Tinklo funkcija ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas pasiekiamų tinklų
sąrašas.
4 Pasirinkite Stabdyti. Patikrinimo procesas sustabdomas.
5 Pasirinkite Pridėti tinklą.
6 Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite Atlikta.
7 Pasirinkite Saugos tipas, tada pasirinkite Gerai. Jei pasirinkote Atid., pereikite prie 10
veiksmo.
8 Jei kelvedyje yra saugos funkcija, įveskite slaptažodį. (Saugos raktą arba PIN.)
9 Kai baigsite, naudodami mygtuką  , pereikite žymekliu prie Atlikta, tada paspauskite
Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir tuomet pradedamas patikrinimo procesas.
10 Patikrinus ryšį, pasirinkite Gerai.
WPS(PBC)
Nustatymas naudojant WPS(PBC)
Jei jūsų kelvedyje yra mygtukas WPS(PBC), atlikite toliau pateikiamus veiksmus.
.
MENU .
66
5 skyrius. Meniu
Sistema
Sistema ▼
Antras
Trečias
Aprašymas
Prieinamumas
Nurodymai balsu
Įjunkite ir išjunkite Nurodymai balsu, tuomet sukonfigūruokite balso garsumą, greitį ir stiprumą. Balso vadovo kalba bus tokia
pati, kaip ir Kalba nustatyta kalba.
Meniu ryškumas
Pakoreguokite meniu langelio skaidrumą.
Didelis kontrastas
Nustatykite didelio kontrastingumo meniu foną ir šriftą. Pasirinkus šią parinktį, meniu skaidrumas tampa matinis.
Didelis
Išplėskite meniu dydį.
Įjungti nustatymus
Atstatykite originalias televizoriaus nuostatas ir dar kartą atlikite pirminę Nustatymai.
• Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą. Numatytasis PIN kodas yra 0-0-0-0.
Jei norite pakeisti PIN kodą, naudokite funkciją Keisti PIN kodą.
Laikas
Konfigūruokite įvairius su laiku susijusius nustatymus.
• Paspauskite mygtuką
Laikrodžio nustatymas
INFO , jei norite sužinoti laiką.
Pasirinkite Laikrodžio nustatymas. Pasirinkite Data arba Laikas, tuomet spustelėkite
.
Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba spausdami rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus. Norėdami pereiti iš
.
vieno įvesties lauko į kitą, naudokite mygtukus  arba . Baigę paspauskite
NTP nustatymai
Norėdami naudoti tinklo laiką nustatykite serverio URL ir laiko juostą.
DST
Įjungiama arba išjungiama DST (vasaros laiko) funkcija.
Išjung. laikmat.
Gaminys automatiškai išjungiamas praėjus nustatytam laikotarpiui.
• Jei norite pasirinkti laikotarpį, naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus, tada paspauskite
. Norėdami atšaukti
Išjung. laikmat., pasirinkite Išjungti.
Įjungimo delsa
Autom. šaltinio perjung.
Jei prijungiate kelis gaminius, sureguliuokite kiekvieno gaminio įjungimo trukmę, kad apsisaugotumėte nuo maitinimo
perkrovos (0–50 sek. intervalu).
Jeigu ekraną mėginama įjungti, kai Autom. šaltinio perjung. ir kai nėra suaktyvinta ankstesnio vaizdo signalų šaltinio parinktis,
ekranas savaime ieško kito aktyvaus vaizdo signalų įvesties šaltinio.
67
5 skyrius. Meniu
Sistema ▼
Antras
Trečias
Aprašymas
Autom. šaltinio perjung.
Jei Autom. šaltinio perjung. yra nustatytas į Įjungti, savaime bus ieškoma aktyvaus vaizdo signalų šaltinio.
Jei esamas vaizdo signalų įvesties šaltinis neatpažįstamas, įjungiama parinktis Pirminis šaltinis.
Jeigu pirminis vaizdo signalų šaltinis yra neprieinamas, įjungiama parinktis Antrinis šaltinis.
Jei ir pagrindinis, ir papildomas įvesties šaltiniai neatpažįstami, ekranas atliks dvi aktyvaus šaltinio paieškas; kiekviena paieška
patikrins pagrindinį ir papildomą šaltinį. Jei abi paieškos bus nesėkmingos, ekranas grįš į pirmąjį vaizdo šaltinį ir parodys
pranešimą, kad signalo nerasta.
Jei Pirminis šaltinis nustatomas į Visi, ekranas dukart iš eilės tarp visų galimų vaizdo signalų šaltinio įvesčių ieškos aktyvaus
vaizdo signalų šaltinio, o neaptikęs grįš prie pirmojo vaizdo signalų šaltinio.
Pirm. šalt. atkūrimas
Pasirinkite, ar norite atkurti pasirinktą pagrindinį įvesties šaltinį, kai prijungiamas pagrindinis įvesties šaltinis.
• Funkcija Pirm. šalt. atkūrimas išjungiama, jei Pirminis šaltinis nustatomas į Visi.
Pirminis šaltinis
Nurodykite Pirminis šaltinis, kuris bus naudojamas kaip automatinis įvesties šaltinis.
Antrinis šaltinis
Nurodykite Antrinis šaltinis, kuris bus naudojamas kaip automatinis įvesties šaltinis.
DVI jungtis
Pasirinkite šaltinio įrenginį, prijungtą prie DVI įvesties.
• Jei ekranas nerodomas, paleiskite šaltinio įrenginį iš naujo.
Maitinimo valdymas
Automatinis įjungimas
Naudojant šią funkciją gaminys automatiškai įjungiamas jį prijungus. Nebereikia spausti maitinimo mygtuko.
Komp. modul. maitin.
AK modulį ir LFD galima įjungti / išjungti atskirai.
Didž. energ. taup.
Kai kompiuteriu nesinaudojama nurodytą laiką, gaminys išjungiamas, kad būtų taupoma elektros energija.
• Prieinamas tik DVI, HDMI, Ekrano prievadas režimas.
Budėjimo režimo valdymas
Galite nustatyti, kad pradėjus gauti įvesties signalą įsijungtų ekrano budėjimo veiksena.
• Prieinamas tik DVI, HDMI, Ekrano prievadas režimas.
• Pasirodžius pranešimui Nėra signalo arba jis silpnas, įsitikinkite, kad šaltinio įrenginys yra tinkamai prijungtas.
• Jei Praneš. „Nėra signalo“ nustatytas į Išjungti, pranešimas Nėra signalo arba jis silpnas nebus rodomas. Nustatykite Praneš.
„Nėra signalo“ į Įjungti.
Tinklo budėjimo režimas
Naudojant šią funkciją tinklo maitinimas tiekiamas ir gaminiui išsijungus.
68
5 skyrius. Meniu
Sistema ▼
Antras
Ekonom. sprendimas
Trečias
Aprašymas
Įjungimo mygtukas
Maitinimo mygtukas (viršutiniame kairiajame nuotolinio valdymo pulto kampe) gali būti nustatytas įjungti maitinimą arba
įjungti / išjungti maitinimą.
Energijos taupymo režimas
Sumažinkite energijos sąnaudas sureguliuodami ekrano ryškumą.
Ekonom. jutiklis
Kad būtų suvartojama kuo mažiau elektros energijos, vaizdo nuostatos automatiškai pritaikomos prie patalpos apšvietimo.
• Koreguojant Fono apšviet. nuostatą meniu Vaizdas, bus išjungtas Ekonom. jutiklis.
• Jei Ekonom. jutiklis nustatytas į Įjungti, ekrano ryškumas gali pasikeisti (daugeliu atvejų ekranas gali tapti tamsesnis) pagal
aplinkos apšvietimo intensyvumą.
Ekrano lempos tvarkar.
Sureguliuokite skydelio ryškumą. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo ryškesnis skydelis.
Bdj. r. neg. sgnl.
Taupykite energiją išjungę gaminį, kai nė iš vieno šaltinio negaunama jokio signalo.
• Funkcija išjungiama, kai prijungiamas kompiuteris, veikiantis energijos taupymo režimu.
• Jūsų gaminys automatiškai išsijungs nurodytu laiku. Prireikus laiką galima keisti.
Auto. išjung.
Temperatūros valdymas
Gaminys bus automatiškai išjungtas, jei nustatytomis valandomis nepaspausite jokio nuotolinio valdymo pulto mygtuko arba
nepaliesite jokio ant gaminio priekinio skydelio esančio mygtuko, kad būtų išvengta perkaitimo.
Naudojant šią funkciją nustatoma gaminio vidaus temperatūra. Galite nustatyti priimtiną temperatūros intervalą.
Nustatyta 77 °C numatytoji temperatūra.
Rekomenduojama gaminio veikimo temperatūra yra 75–80 °C (jeigu aplinkos temperatūra yra 40 °C).
• Jei esama temperatūra viršija nurodytas temperatūros ribas, ekranas patamsės. Jei temperatūra ir toliau kyla, gaminys
išsijungs, kad neperkaistų.
Įvest. įreng. tvark.
Nustatykite įvesties įrenginius, kad galėtumėte juos naudoti su šiuo produktu. Šiame meniu galite patikrinti įrenginių sąrašą ir
sureguliuoti nustatymus.
Klaviatūros kalba
Nustatykite klaviatūros kalbą.
Klaviatūros tipas
Klaviatūros tipas.
Įvesties kalbos spartieji klavišai
Pasirinkite įvesties kalbos perjungimo sparčiuosius klavišus.
69
5 skyrius. Meniu
Sistema ▼
Antras
Trečias
Leisti naudojant
Aprašymas
Pasirinkite atitinkamą Leisti naudojant režimą, atsižvelgdami į aplinką, kurioje naudojamas gaminys.
Pradžios ekranas gali skirtis atsižvelgiant į nuostatas.
Keisti PIN kodą
Bus parodytas ekranas Keisti PIN kodą.
Pasirinkite bet kokius 4 skaitmenis, kuriuos naudosite kaip PIN, tada juos įveskite į lauką Įveskite naują PIN kodą. Dar kartą
įveskite tuos pačius 4 skaitmenis į lauką Patvirtinkite naują PIN kodą.
• Numatytasis slaptažodis: 0 - 0 - 0 - 0
Sauga
Saugos užraktas
. Numatytasis PIN kodas yra 0-0-0-0.
• Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą ir paspauskite
Jei norite pakeisti PIN kodą, naudokite funkciją Keisti PIN kodą.
Visi gaminio ir nuotolinio valdymo pulto meniu bei mygtukai, išskyrus nuotolinio valdymo pulto mygtuką
naudojant funkciją Saugos užraktas.
LOCK , bus užrakinti
Jei norite atrakinti meniu ir mygtukus, paspauskite bet kurį mygtuką ir įveskite slaptažodį
(numatytasis slaptažodis – 0 - 0 - 0 - 0).
Įjunkite Įjungimo mygtukas, kad nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuku galėtumėte įjungti įrenginį, kai įjungtas
Saugos užraktas.
Mygtukų užraktas
Šis meniu gali būti naudojamas ant gaminio esančiam mygtukui užrakinti.
Jei Mygtukų užraktas yra nustatytas į Įjungti, gaminį galima valdyti tik nuotolinio valdymo pultu.
USB auto. leid. užraktas
Pasirinkite, ar norite automatiškai paleisti prijungtame USB įrenginyje saugomą „MagicInfo“ turinį.
• Prijungus USB įrenginį su „MagicInfo“ turiniu, penkias sekundes bus rodoma „USB auto. leid. užraktas: Įj.“.
Mobiliojo įrenginio prijungimo
užraktas
Neleiskite kitiems įrenginiams, pavyzdžiui, prie jūsų tinklo prijungtiems išmaniesiems telefonams ir planšetiniams
kompiuteriams, dalytis turiniu su „Signage“ įrenginiu.
Jutikl. valdymo užraktas
Apsaugokite įrenginį nuo valdymo jutikliniais gestais.
Nuotolinis valdymas
Galite Leisti arba Neleist. išorinių komandų, kad pasiektumėte savo įrenginį per tinklą.
• Pakeista nuostata išliks net tada, kai gaminys bus išjungtas, arba naudojant skydelio mygtuką ar maitinimo mygtuką.
Bendra
Išmanioji sauga
Ši funkcija apsaugo visus išorinius įrenginius, prijungtus prie televizoriaus, nuo įsilaužėlių, šnipinėjimo programų ir virusų.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Žr. Anynet+ (HDMI-CEC) 71 psl.
70
5 skyrius. Meniu
Sistema ▼
Antras
Trečias
Aprašymas
HDMI spart. prijung.
Ši funkcija naudojama siekiant suaktyvinti laiko delsą ir įjungti DVI / HDMI šaltinio įrenginį.
Pasirinkt. logo.
Galite atsisiųsti, pasirinkti ir nustatyti pasirinkto logotipo, pasirodančio įjungiant gaminį, rodymo laiką.
• Pasirinkt. logo.
‒‒ Galite pasirinkti pasirinktą logotipą (vaizdą / vaizdo įrašą) arba išjungti pasirinkto logotipo rodymą.
‒‒ Kad nustatytumėte pasirinktą logotipą, turite atsisiųsti jį iš išorinio USB įrenginio.
• Logot. rodymo laikas
‒‒ Jei pasirinktas logotipas yra Vaizdas, galite nustatyti Logot. rodymo laikas.
• Ats. logotipo failą
‒‒ Pasirinktą logotipą galite atsisiųsti į gaminį iš išorinio USB įrenginio.
‒‒ Pasirinkto logotipo, kurį norite atsisiųsti, failo pavadinimas turi būti „samsung“ mažosiomis raidėmis.
‒‒ Jei prijungti keli išoriniai USB įrenginiai, gaminys bandys atsisiųsti pasirinktą logotipą iš pastarojo įrenginio, kuris buvo prie
jo prijungtas prie.
Pasirinkto logotipo failo apribojimai
• Jei pasirinktas logotipas yra vaizdas, palaikomi tik taškinės grafikos failai (aRGB 32 bpp formato).
• Vaizdo tipo pasirinkto logotipo skiriamoji geba turi būti mažiausiai nuo 128 x 64 iki didžiausios ekrano skiriamosios gebos.
(Skiriamosios gebos horizontaliosios / vertikaliosios vertės turi būti skaičiaus 4 kartotiniai.)
• Jei pasirinktas logotipas yra vaizdo įrašas, palaikomi tik „TS Stream“ failų tipai.
• Didžiausias palaikomas vaizdo įrašo failas yra 150 MB. Rekomenduojama vaizdo įrašo failo trukmė yra ne daugiau nei 20
sekundžių.
Ždm. rež.
Prijungę žaidimų pultus, pvz., „PlayStation™“ ar „Xbox™“, ir pasirinkę žaidimų meniu, galėsite mėgautis tikroviškesne žaidimų
aplinka.
• Atsargumo priemonės dėl žaidimų režimo ir jo apribojimai
Jei norite atjungti žaidimų pultą ir prijungti kitą išorinį įrenginį, sąrankos meniu „Game Mode“ nustatykite į „Off“.
Iš naujo nustatyti
sistemą
Naudojant šią parinktį atkuriamos esamų sistemos parametrų gamyklinės nuostatos.
71
5 skyrius. Meniu
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
„Anynet+“ – tai funkcija, suteikianti galimybę gaminio nuotolinio valdymo pultu valdyti visus
prijungtus „Samsung“ įrenginius, kurie palaiko „Anynet+“ funkciją. Sistemą „Anynet+“ galima
naudoti tik tiems „Samsung“ įrenginiams, kuriuose įdiegta funkcija „Anynet+“. Norėdami
sužinoti, ar jūsų „Samsung“ įrenginyje yra ši funkcija, patikrinkite, ar ant jo yra „Anynet+“
ženklas.
• „Anynet+“ įrenginius galite valdyti tik nuotolinio valdymo pultu, o ne mygtukais ant gaminio.
• Gaminio nuotolinio valdymo pultas tam tikromis sąlygomis gali neveikti. Tokiu atveju dar
kartą pasirinkite „Anynet+“ įrenginį.
• „Anynet+“ veikia, kai AV įrenginys su „Anynet+“ yra įjungtas arba veikia budėjimo režimu.
• Įjungus PIP režimą, „Anynet+“ veikia tik tada, kai AV įrenginys prijungtas kaip pagrindinis
ekranas. Jis neveikia, kai AV įrenginys įjungtas kaip papildomas įrenginys.
• „Anynet+“ palaiko iki 12 AV įrenginių. Atkreipkite dėmesį, kad galite prijungti iki 3 to paties
tipo įrenginių.
„Anynet+“ trikčių diagnostika
Problema
Galimas sprendimas
„Anynet+“ neveikia.
• Patikrinkite, ar tai įrenginys su „Anynet+“. „Anynet+“ sistema
•
•
•
•
•
•
•
palaiko tik „Anynet+“ įrenginius.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas „Anynet+“ įrenginio
maitinimo laidas.
Patikrinkite „Anynet+“ įrenginių vaizdo / garso / HDMI laidų
jungtis.
Patikrinkite, ar Anynet+ (HDMI-CEC) nustatytas į Įjungti
Sistema meniu.
Patikrinkite, ar nuotolinis valdymo pultas yra suderinamas su
„Anynet+“.
„Anynet+“ neveikia esant tam tikroms sąlygoms. (pradinė
sąranka)
Prijungdami ar atjungdami ir vėl prijungdami HDMI laidą, dar
kartą atlikite įrenginių paiešką arba išjunkite ir dar kartą iš
naujo įjunkite gaminį.
Patikrinkite, ar „Anynet+“ funkcija įjungta „Anynet+“
įrenginyje.
Noriu pradėti naudoti
„Anynet+“.
• Patikrinkite, ar „Anynet+“ įrenginys yra tinkamai prijungtas
prie gaminio ir ar Anynet+ (HDMI-CEC) nustatytas į Įjungti
Sistema meniu.
Noriu baigti darbą su
„Anynet+“.
• Paspauskite gaminio nuotolinio valdymo pulto mygtuką
Ekrane bus parodytas
pranešimas
„Disconnecting Anynet+
device ...“.
• Kai konfigūruojate „Anynet+“ ar jungiate televizoriaus
peržiūros režimą, negalite naudoti nuotolinio valdymo pulto.
• Baigę gaminio „Anynet+“ konfigūraciją arba perjungę į
„Anynet+“, naudokite nuotolinį valdymo pultą.
SOURCE
ir pasirinkite ne „Anynet+“ prietaisą.
72
5 skyrius. Meniu
Problema
Galimas sprendimas
Nepavyksta paleisti
• Atlikdami pradinę sąranką, negalite naudotis paleidimo
funkcija.
„Anynet+“ įrenginio.
Nerodomas prijungtas
įrenginys.
• Patikrinkite, ar įrenginys palaiko „Anynet+“ funkcijas.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas HDMI laidas.
• Patikrinkite, ar Anynet+ (HDMI-CEC) nustatytas į Įjungti
Sistema meniu.
• Vėl atlikite „Anynet+“ įrenginių paiešką.
• „Anynet+“ reikia HDMI ryšio. Pasirūpinkite, kad įrenginys prie
gaminio būtų prijungtas naudojant HDMI laidą.
• Kai kurie HDMI laidai gali nepalaikyti „Anynet+“ funkcijų.
• Jei ryšys nutraukiamas sutrikus elektros tiekimui arba
atjungus HDMI laidą, vėl atlikite įrenginių nuskaitymą.
73
5 skyrius. Meniu
Pagalba
Pagalba ▼
Antras
Trečias
Program. įrangos
naujinimas
Susis. su „Samsung“
Aprašymas
Meniu Program. įrangos naujinimas galite atnaujinti gaminio programinę įrangą ir įdiegti naujausią jos versiją.
• Pasirūpinkite, kad, kol nebus baigta naujinti versija, nebūtų atjungtas gaminio maitinimas. Baigus diegti programinės įrangos
versijos naujinimą, gaminys automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.
• Kai programinė įranga bus atnaujinta, visos ankstesnės vaizdo ir garso nuostatos bus grąžintos į numatytąsias reikšmes.
Patariame užsirašyti pasirinktas nuostatas, kad atnaujinę galėtumėte lengvai nustatyti jas iš naujo.
Atnaujinti dabar
Atnaujinkite programinę įrangą į naujausią versiją.
Automat. naujinimas
Ši funkcija automatiškai atnaujina nenaudojamą gaminį.
Šią informaciją peržiūrėkite, jei gaminys veikia netinkamai arba jei norite atnaujinti programinės įrangos versiją.
Galite rasti informacijos apie mūsų skambučių centrus ir apie tai, kaip parsisiųsti gaminius ir programinę įrangą.
• Susisiekite su „Samsung“ ir sužinokite gaminio Modelio kodas bei Programinės įrangos versija.
Grąžinti viską
Naudojant šią parinktį esamos ekrano nuostatos atkuriamos į gamyklines nuostatas.
6 skyrius. Trikčių diagnostika
Trikčių diagnostika
Prieš kreipdamiesi į mus
Prieš skambindami į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, patikrinkite gaminį, kaip aprašyta toliau. Jeigu nepavyksta pašalinti gedimo, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
Diagnostika
Naudodami gaminio tikrinimo funkciją, patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.
Jeigu net ir tada, kai gaminys buvo tinkamai prijungtas prie kompiuterio, rodomas tuščias ekranas ir mirksi LED lemputė, atlikite gaminio patikrinimą.
1 Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
2 Atjunkite nuo gaminio visus laidus.
3 Įjungiamas gaminys.
4 Jei ekrane rodoma Neprijungtas kabelis, vadinasi, gaminys veikia normaliai.
Jeigu vis vien rodomas tuščias ekranas, patikrinkite kompiuterio sistemą, vaizdo valdiklį ir laidą.
Ekrano skiriamoji geba
Jei pasirenkamas režimas, kuris viršija palaikomą skiriamąją gebą, ekrane trumpam parodoma Neoptimalus režimas (žr. „Palaikoma skiriamoji geba“).
74
75
6 skyrius. Trikčių diagnostika
Kontroliniai punktai
Sunkumai diegiant (kompiuterio veiksena)
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.
Patikrinkite laidą, kuriuo gaminys prijungtas prie kompiuterio, ir įsitikinkite, kad jis gerai pritvirtintas.
Kai HDMI arba HDMI-DVI laidas prijungiamas prie gaminio ir
kompiuterio, visose keturiose ekrano pusėse atsiranda tuščių
vietų.
Tarpai ekrane neturi nieko bendra su gaminio veikimu.
Tarpai ekrane atsiranda dėl kompiuterio arba vaizdo plokštės. Norėdami išspręsti šią problemą, nustatykite ekrano dydį grafikos
plokštės HDMI arba DVI nuostatose.
Jei vaizdo plokštės nuostatų meniu nėra parinkties ekrano dydžiui nustatyti, įdiekite naujausią vaizdo plokštės tvarkyklės versiją.
(Išsamesnės informacijos apie tai, kaip atlikti ekrano nuostatas, kreipkitės į vaizdo plokštės ar kompiuterio gamintoją.)
PC rodoma Šaltinis, kai kompiuteris neprijungtas.
Asmeninis kompiuteris visada rodomas „Source“ veiksena ir nepriklauso nuo to, ar prijungtas kompiuteris.
Sunkumai dėl ekrano
Maitinimo LED lemputė yra išjungta. Ekranas neįsijungia.
Patikrinkite laidą, kuriuo gaminys prijungtas prie kompiuterio, ir įsitikinkite, kad jis gerai pritvirtintas.
Ekrane parodoma Neprijungtas kabelis.
Patikrinkite, ar gaminys tinkamai prijungtas laidu.
Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris prijungtas prie gaminio, maitinimas.
Rodoma Neoptimalus režimas.
Jis rodomas, kai iš grafinės plokštės gaunamas signalas viršija didžiausią gaminio skiriamąją gebą ir dažnį.
Vadovaudamiesi Įprastų signalų veiksenos lentelė ir gaminio specifikacijomis, nustatykite didžiausią skiriamąją gebą ir dažnį.
Ekrane vaizdai rodomi iškraipyti.
Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio.
Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane rodomas susiliejęs
vaizdas.
Pareguliuokite Grubus ir Švelnus.
Atjunkite visus priedus (vaizdo laido ilgintuvą ir pan.) ir mėginkite dar kartą.
Nustatykite rekomenduojamas skyros ir dažnio vertes.
Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas.
Ekrano kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.
Patikrinkite, ar kompiuterio ir grafinės plokštės skyra ir dažnis nustatyti su gaminiu suderintame intervale. Paskui, jei reikia,
pakeiskite ekrano nuostatas (žr. gaminio meniu kortelę „Papildoma informacija“ ir įprasto signalo veiksenos verčių lentelę).
Ekrane rodomas pernelyg skaistus vaizdas. Ekrane rodomas
pernelyg tamsus vaizdas.
Pareguliuokite Šviesumas ir Kontrastas.
Ekrane rodomo vaizdo spalva nevienoda.
Eikite į Vaizdas ir paderinkite Spalvų erdvė nuostatas.
76
6 skyrius. Trikčių diagnostika
Balta spalva nėra visiškai balta.
Eikite į Vaizdas ir paderinkite Baltumo balansas nuostatas.
Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas 0,5–1 sekundę.
Gaminys veikia energijos taupymo veiksena.
Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę.
Gaminys išsijungs automatiškai.
Eikite į Sistema ir įsitikinkite, kad Išjung. laikmat. nustatytas į Išjungti.
Jei kompiuteris prijungtas prie gaminio, patikrinkite maitinimo tiekimą kompiuteriui.
Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie gaminio ir į tinklo lizdą įjungtas tinkamai.
Jei signalas iš prijungto įrenginio neaptinkamas, gaminys išsijungia automatiškai po 10–15 minučių.
Gaminio vaizdo kokybė gali skirtis, atsižvelgiant į tai, iš kurio
prekybos atstovo pirkote gaminį.
Norėdami mėgautis didelės raiškos (HD) vaizdo kokybe, naudokite HDMI laidą.
Ekrano rodinys atrodo neįprastai.
Dėl koduoto vaizdo turinio greitai judančių objektų, pvz., sporto varžybų ar veiksmo filmo, scenos ekrane gali būti sugadintos.
Dėl žemo signalo lygio arba prastos vaizdo kokybės vaizdas ekrane gali būti iškraipomas. Tai nereiškia, kad gaminys yra su
defektu.
Mobilieji telefonai, esantys vieno metro spinduliu iki analoginių ir skaitmeninių gaminių, gali sukelti statinių trikdžių.
Ryškumas ir spalvos atrodo neįprastai.
Eikite į Vaizdas ir pakoreguokite ekrano nuostatas, pvz., Vaizdo režimas, Spalva, Šviesumas ir Ryškumas.
Eikite į Sistema ir paderinkite Energijos taupymo režimas nuostatas.
Iš naujo nustatykite numatytuosius ekrano parametrų nustatymus.
Ekrano kraštuose rodomos netaisyklingos linijos.
Jei Vaizdo dydis nustatytas į Talpinti ekrane, pakeiskite nuostatą į 16:9 standartinis.
Ekrane rodomos raudonos, žalios ar mėlynos linijos.
Šios linijos rodomos, kai pažeistas monitoriaus DATA SOURCE DRIVER IC.
Susisiekite su „Samsung“ techninės priežiūros centru, kad išspręstumėte problemą.
Vaizdas ekrane yra nestabilus ir užlaikomas.
Vaizdas ekrane gali būti užlaikomas, kai naudojama kitokia, nei nurodyta, skiriamoji geba arba signalas yra nestabilus. Kad
išspręstumėte problemą, pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebą į rekomenduojamą.
Vaizdas nerodomas per visą ekraną.
Kai rodomas padidinto SD (4:3) turinio failas, HD kanalo ekrane abiejose pusėse gali būti matomos juodos juostos.
Jei vaizdo įrašo formatas skiriasi nuo gaminio formato, ekrano viršuje ir apačioje gali būti matomos juodos juostos.
Gaminyje ar šaltinio įrenginyje pakeiskite ekrano dydžio nuostatą į visą ekraną.
77
6 skyrius. Trikčių diagnostika
Sunkumai dėl garso
Nėra garso.
Patikrinkite garso kabelio jungtį arba sureguliuokite garsumą.
Patikrinkite garsumą.
Garsumas per silpnas.
Reguliuojamas garsumas.
Jei garsumas išlieka per silpnas net ir tada, kai buvo nustatytas didžiausias leistinas lygis, nustatykite garsumą kompiuterio
garso plokštėje arba atitinkamoje programinės įrangos programoje.
Vaizdas yra, o garso nėra.
Jei prijungtas HDMI kabelis, patikrinkite kompiuterio garso išvesties nuostatas.
Eikite į Garsas ir pakeiskite Garso išvestis į Vidinė.
Jei naudojamas šaltinio įrenginys
• Patikrinkite, ar garso kabelis tinkamai prijungtas prie gaminio garso įvesties.
• Patikrinkite šaltinio įrenginio garso išvesties nuostatas.
(Pavyzdžiui, jei prie monitoriaus prijungtas HDMI kabelis, kabelinės televizijos imtuvo garso nuostatą reikia pakeisti į HDMI.)
Jei naudojamas DVI-HDMI kabelis, reikalingas atskiras garso kabelis.
Jei gaminyje yra ausinių prievadas, patikrinkite, ar prie jo kas nors neprijungta.
Pakartotinai prijunkite maitinimo laidą prie įrenginio ir iš naujo paleiskite įrenginį.
Garsiakalbiai sukelia statinių trikdžių.
Patikrinkite, ar gerai prijungtas kabelis. Patikrinkite, ar vaizdo kabelis nėra prijungtas prie garso įvesties prievado.
Prijungę kabelį, patikrinkite signalo stiprumą.
Dėl žemo signalo lygio garsas gali būti iškraipomas.
Garsas girdimas net ir nutildžius.
Jei Garso išvestis nustatyta į Išorinis, garsumo mygtukas ir nutildymo funkcija neveikia.
Sureguliuokite išorinių garsiakalbių garsumą.
Pagrindinių garsiakalbių garso nuostatos skiriasi nuo vidinių gaminio garsiakalbių nuostatų.
Pakeitus garsumo lygį arba nutildžius garsą gaminyje, išoriniam stiprintuvui (dekoderiui) nėra daroma įtaka.
Garsas iš monitoriaus nepasikeičia net ir pakeitus
Garso režimas.
Pagrindinių garsiakalbių garso nuostatos skiriasi nuo vidinių gaminio garsiakalbių nuostatų.
Iš garsiakalbių sklinda aidas.
Aidas gali atsirasti dėl skirtingų gaminio garsiakalbių ir išorinių garsiakalbių dekodavimo greičių.
Šaltinio įrenginio garso nuostatos nedaro įtakos vidinių gaminio garsiakalbių nuostatoms.
Tokiu atveju nustatykite Garso išvestis į Išorinis.
78
6 skyrius. Trikčių diagnostika
Sunkumai dėl nuotolinio valdymo pulto
Nuotolinio valdymo pultas neveikia.
Įsitikinkite, kad tinkamai įdėjote maitinimo elementus (+ / -).
Patikrinkite, ar maitinimo elementai neišsikrovė.
Patikrinkite, ar nenutrūko maitinimas.
Įsitikinkite, kad prijungtas maitinimo laidas.
Patikrinkite, ar netoliese nėra įjungtų fluorescencinių ar neoninių iškabų.
Sunkumai dėl šaltinio įrenginio
Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.
Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas, kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros specialistas.
Kitos problemos
Nuo gaminio sklinda plastiko kvapas.
Tai yra normalus reiškinys, o kvapas bėgant laikui išnyks.
Monitorius yra pakreiptas.
Nuimkite ir vėl pritvirtinkite stovą prie gaminio.
Retkarčiais dingsta garsas arba vaizdas.
Patikrinkite kabelių jungtis ir, jei reikia, sujunkite iš naujo.
Naudojant itin kietus arba storus kabelius galima sugadinti vaizdo ir garso failus.
Įsitikinkite, kad kabeliai lankstūs ir gali būti naudojami ilgai. Jei montuojate gaminį prie sienos, rekomenduojame naudoti
kabelius stačiu kampu.
Gaminio kraštuose yra mažų dalių.
Šios dalys priklauso gaminio dizainui. Tai nėra gaminio defektas.
Meniu PIP neprieinamas.
Ar meniu įjungtas ar išjungtas, priklauso nuo Šaltinis režimo.
Bandant pakeisti kompiuterio skiriamąją gebą, rodomas
pranešimas Tokia skir. geba šiuo metu nepalaikoma..
Pranešimas Tokia skir. geba šiuo metu nepalaikoma. rodomas, jei įvesties šaltinio skiriamoji geba viršija didžiausią leistiną
ekrano skiriamąją gebą.
Kad išspręstumėte problemą, pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebą į tokią, kurią palaiko ekranas.
Kai prijungtas DVI-HDMI kabelis, HDMI režimu iš garsiakalbių
nesklinda garsas.
DVI kabeliai garso duomenų neperduoda.
HDMI tamsumo lygis neveikia tinkamai HDMI įrenginyje su
„YCbCr“ išvestimi.
Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai šaltinio įrenginys, pvz., DVD leistuvas ir STB, yra prijungtas prie
Norėdami girdėti garsą, pasirūpinkite, kad garso kabelis būtų prijungtas prie tinkamo įvesties lizdo.
gaminio HDMI (RGB signalo) kabeliu.
79
6 skyrius. Trikčių diagnostika
Veikiant HDMI režimui nėra garso.
Rodomo vaizdo spalvos atrodo neįprastai. Nėra vaizdo arba garso. Taip gali nutikti, jei prie gaminio prijungtas šaltinio įrenginys,
kuris palaiko senesnės versijos HDMI standartą.
Jei taip atsitiktų, kartu su HDMI kabeliu prijunkite ir garso kabelį.
Kai kurios kompiuterių vaizdo plokštės negali automatiškai atpažinti HDMI signalų, kuriuose nėra garso.
Tokiu atveju garso įvestį pasirinkite rankiniu būdu.
Garso įvestis
Ekrano režimas
PC
Automatinis
Asmeninio kompiuterio nuostatos
DVI PC
Garso įvestis (stereofoniniai lizdai)
Asmeninio kompiuterio nuostatos
Veikiant energijos taupymo režimui, kai įvesties šaltinis
yra Ekrano prievadas, kompiuterio ekrano vaizdo nuostatų
negalima išsaugoti.
Eikite į Sistema → Maitinimo valdymas ir pakeiskite Didž. energ. taup. į Išjungti. Arba dar kartą sukonfigūruokite kompiuterio
ekrano vaizdo išvesties nuostatas. Patikrinkite, ar monitorius įjungtas.
Kai kompiuteris paleidžiamas įvesties šaltiniui esant
nustatytam kaip Ekrano prievadas, BIOS ir paleidimo ekranų
vaizdas nebus rodomas.
Kompiuterį paleiskite, kai monitorius yra įjungtas arba įvesties šalinis nėra Ekrano prievadas.
Dažnai užduodami klausimai
Daugiau reguliavimo instrukcijų rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės naudotojo vadove.
Klausimas
Atsakymas
Kaip pakeisti dažnį?
Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje.
• „Windows 7“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Koreguoti skiriamąją gebą → Išplėstinės
nuostatos → Monitorius ir nustatykite dažnį lange Monitoriaus nuostatos.
• „Windows 8“: eikite į Nuostatos → Valdymo skydelis → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Koreguoti skiriamąją gebą →
Išplėstinės nuostatos → Monitorius ir nustatykite dažnį lange Monitoriaus nuostatos.
• „Windows 10“: eikite į Nuostatos → Sistema → Ekranas → Išplėstinės ekrano nuostatos → Rodyti plokštės ypatybes →
Monitoriusir pakoreguokite Ekrano naujinimo dažnis po Monitoriaus nuostatos.
80
6 skyrius. Trikčių diagnostika
Klausimas
Atsakymas
Kaip pakeisti skyrą?
• „Windows 7“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Reguliuoti skiriamąją gebą ir
pareguliuokite skiriamąją gebą.
• „Windows 8“: eikite į Nuostatos → Valdymo skydelis → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Reguliuoti skiriamąją gebą ir
pareguliuokite skiriamąją gebą.
• „Windows 10“: eikite į Nuostatos → Sistema → Ekranas → Išplėstinės ekrano nuostatosir pareguliuokite skiriamąją gebą.
Kaip įjungti energijos taupymo režimą?
• „Windows 7“: norėdami nustatyti energijos taupymo režimą, eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir personalizavimas →
Personalizavimas → Ekrano užsklanda → Keisti maitinimo nuostatas arba kompiuterio „BIOS“ SĄRANKĄ.
• „Windows 8“: norėdami nustatyti energijos taupymo režimą, eikite į Nuostatos → Valdymo skydelis → Išvaizda ir
personalizavimas → Personalizuoti → Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuterio „BIOS“ SĄRANKĄ.
• „Windows 10“: norėdami nustatyti energijos taupymo režimą, eikite į Nuostatos → Personalizavimas → Ekrano užrakinimas →
Ekrano skirtojo laiko nuostatos → Maitinimas ir miego režimas arba kompiuterio „BIOS“ SĄRANKĄ.
81
7 skyrius. Priedas
Priedas
Specifikacijos
Bendra
Modelio pavadinimas
PM32F
PM43F / PH43F / PH43F-P
PM49F / PH49F / PH49F-P
PM55F / PH55F / PH55F-P
Dydis
32 klasė (80,1 cm / 31,5 col.)
43 klasė (107,9 cm / 42,5 col.)
49 klasė (123,2 cm / 48,5 col.)
55 klasė (138,7 cm / 54,6 col.)
Rodymo sritis
698,4 mm (horizontaliai) x
392,85 mm (vertikaliai)
(27,5 col. (horizontaliai) x 15,5 col.
(vertikaliai)
940,89 mm (horizontaliai) x
529,25 mm (vertikaliai)
(37,0 col. (horizontaliai) x 20,8 col.
(vertikaliai)
1 073,78 mm (horizontaliai)
x 604,00 mm (vertikaliai)
(42,2 col. (horizontaliai) x 23,7 col.
(vertikaliai)
1 209,6 mm (horizontaliai) x
680,4 mm (vertikaliai)
(47,7 col. (horizontaliai) x 26,8 col.
(vertikaliai)
Garso išvestis
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Maitinimo šaltinis
AC100-240V~ 50/60Hz
Ekranas
Žr. etiketę užpakalinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali skirtis pagal šalį.
Aplinka
Naudojimas
Temperatūra: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F), su PIM: 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
PERSPĖJIMAS
Montuojant korpusą vidaus temperatūra turi būti ne didesnė nei 40 °C.
Laikymas
Temperatūra: -20 °C–45 °C (-4 °F–113 °F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
7 skyrius. Priedas
• „Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos
monitoriaus nuostatos.
Monitoriaus diegimas vyksta savaime. Tačiau pageidaujant diegimo nuostatas galima individualizuoti.
• Dėl šio gaminio gamybos pobūdžio apytiksliai vienas pikselis iš milijono (1 ppm) ekrane gali būti šviesesnis ar tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
• Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo dažnių trukdžius, todėl naudotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių.
• Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung Electronics“ svetainėje.
82
83
7 skyrius. Priedas
Įprastų signalų veiksenos lentelė
Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti. Nustačius kitokią skyrą nei nurodyta, vaizdo kokybė gali pablogėti. Kad to būtų išvengta,
rekomenduojama pasirinkti optimalią turimam gaminiui nurodytą raišką.
Modelio pavadinimas
Sinchronizavimas
Skiriamoji geba
PM32F / PM43F / PM49F / PM55F
PH43F / PH49F / PH55F / PH43F-P / PH49F-P / PH55F-P
Horizontaliosios skleistinės dažnis
30–80 kHz
Vertikaliosios skleistinės dažnis
60–75 kHz
Optimali skiriamoji geba
1920 x 1080 60 Hz dažniu
Didžiausia skiriamoji geba
1920 x 1080 60 Hz dažniu
• Horizontaliosios skleistinės dažnis
Laikas, kuris sugaištamas norint nuskaityti vieną liniją nuo kairės iki dešinės ekrano pusės, vadinamas horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo ciklo atvirkštinė vertė vadinama horizontaliosios
skleistinės dažniu. Horizontaliosios skleistinės dažnis matuojamas hercais.
• Vertikaliosios skleistinės dažnis
Gaminyje daug kartų per sekundę rodomas tas pats vaizdas (tai primena fluorescencinės šviesos mirkčiojimą), kol susiformuoja žiūrovui skirtas vaizdas. Dažnis, kuriuo tas pats vaizdas per
sekundę yra pakartotinai parodomas ekrane, vadinamas vertikaliosios skleistinės dažniu, arba atnaujinimo dažniu. Vertikaliosios skleistinės dažnis matuojamas hercais.
Jeigu iš kompiuterio perduodamas vieną iš toliau išvardytų standartinio signalo veiksenų atitinkantis signalas, ekranas sureguliuojamas savaime. Jeigu iš kompiuterio perduodamas nė vienos iš toliau
išvardytų standartinio signalo veiksenų neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors maitinimo LED indikatorius bus įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje
pateikiamas vertes. Taip pat žr. grafinės plokštės naudotojo vadovą.
Skiriamoji geba
Horizontaliosios skleistinės dažnis
(kHz)
Vertikaliosios skleistinės dažnis
(Hz)
Taškų laikrodis (MHz)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
MAC, 640 x 480
35,000
MAC, 832 x 624
Sinchronizavimo poliškumas
H
V
28,322
−
+
66,667
30,240
−
−
49,726
74,551
57,284
−
−
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
−
−
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
−
−
84
7 skyrius. Priedas
Skiriamoji geba
Horizontaliosios skleistinės dažnis
(kHz)
Vertikaliosios skleistinės dažnis
(Hz)
Taškų laikrodis (MHz)
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
VESA, 640 x 480
37,500
VESA, 800 x 600
Sinchronizavimo poliškumas
H
V
31,500
−
−
75,000
31,500
−
−
35,156
56,250
36,000
+
+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+
+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+
+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+
+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
−
−
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
−
−
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+
+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+
+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+
+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
−
+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+
+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+
+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+
+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
−
+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+
+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
−
+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+
+
85
7 skyrius. Priedas
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų
išlaidos)
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui, už apsilankymą pas
techninės priežiūros specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.
Jei gaminio gedimas atsirado dėl:
Tai nėra gaminio defektas.
Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.
• Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja, kaip naudoti gaminį, ar tiesiog sureguliuoja
parinktis gaminio neišrinkdamas.
• Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių (interneto, antenos, laidinio signalo ir pan.)
• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas
gaminys jau buvo įrengtas pirmą kartą.
• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba kitą namą.
• Jei klientas prašo konsultacijos, kaip naudoti kito gamintojo gaminį.
• Jei klientas prašo konsultacijos, kaip naudotis tinklu ar kito gamintojo programa.
• Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.
• Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš
gaminio vidaus.
• Jei klientas, įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu, prašo papildomai įrengti.
Gaminio gedimas atsirado, nes klientas netinkamai juo naudojosi arba netinkamai atliko
remonto darbus.
• išorinio smūgio ar numetus;
• eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“,
naudojimo;
• remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba bendrovės
„Samsung Electronics Co., Ltd“ partneris;
• konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas;
• gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros
jungties;
• naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.
Kita
• Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.).
• Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai (akumuliatorius, dažų kasetė, fluorescencinės
lempos, galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.).
Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės
priežiūros paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.
86
7 skyrius. Priedas
Apsauga nuo liekamojo vaizdo išdegimo
Liekamojo vaizdo išdegimas. Kas tai?
Liekamasis vaizdas neturėtų išdegti, jeigu ekranas veikia kaip įprastai. Įprastu veikimu
vadinamas toks veikimas, kai vaizdai nuolat keičiasi. Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis
vaizdas, tarp pikselių elektrodų, kurie valdo skystuosius kristalus, gali atsirasti nedidelis
įtampos skirtumas.
Toks įtampos skirtumas tarp elektrodų ilgainiui didėja, todėl skystieji kristalai suplonėja. Tokiu
atveju, pasikeitus vaizdui, ekrane gali užsilaikyti ankstesnis vaizdas.
PERSPĖJIMAS
Ši informacija nurodo, kaip išvengti liekamojo vaizdo išdeginimo. Žiūrint nejudantį vaizdą
ekrane ilgą laiką, gali išdegti liekamasis vaizdas. Ši problema nėra įtraukta į garantiją.
Rekomendacijos, kaip to išvengti
Žiūrint nejudantį vaizdą ekrane ilgą laiką, gali išdegti liekamasis vaizdas arba atsirasti dėmių.
Išjunkite gaminį, kai nenaudojate jo ligą laiką, aktyvinkite energijos taupymo režimą arba
paleiskite judančią ekrano užsklandą.
• Reguliariai keiskite spalvas.
1 tipas
2 tipas
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
• Venkite skirtingo skaisčio teksto ir fono spalvų derinių.
PERSPĖJIMAS
Stenkitės nenaudoti skirtingo skaisčio spalvų (juodos ir baltos; pilkos).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
87
7 skyrius. Priedas
Licencija
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including
.avi, .divx).
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.
„Dolby“, „Dolby Audio“, „Pro Logic“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekių ženklai.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767,
8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976,
7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and
7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc.
©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Download free software at www.divx.com to create, play and stream
digital videos.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi,
.divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 8,731,369;
RE45,052.
Atvirojo šaltinio įspėjimas dėl licencijos
Jei naudojama atvirojo šaltinio programinė įranga, atvirojo šaltinio licencijos prieinamos
gaminio meniu. Įspėjimas dėl licencijos naudoti atvirąjį šaltinį parašytas tik anglų kalba.
Norėdami gauti informacijos apie atvirojo šaltinio įspėjimą dėl licencijos, kreipkitės į
„Samsung“ klientų aptarnavimo centrą arba siųskite el. laišką adresu
oss.request@samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising