Samsung | PH49F | Samsung PH49F Vartotojo vadovas

Samsung PH49F Vartotojo vadovas
LIETOŠANAS
ROKASGRĀMATA
PM32F PM43F PM49F PM55F
PH43F PH49F PH55F
PH43F-P PH49F-P PH55F-P
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma, un lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
Ieteicamais izmantošanas stundu skaits dienā PM32F modeļiem ir mazāk par 16 stundām. Ja
izstrādājums tiek izmantots vairāk par 16 stundām dienā, garantija var tikt atzīta par spēkā neesošu.
2
Saturā rādītājs
Saturā rādītājs
01. Drošība
Avota atlase
37
Drošības pasākumi
5
Elektrība un drošība
5
Uzstādīšana
6
03. Datora programmatūra (Vairāku
displeju vadība)
Izmantošana
7
Instalēšana/atinstalēšana
38
Uzglabāšana
8
Instalēšana
38
Tīrīšana
9
Atinstalēšana
38
Drošības pasākumi darbā ar paneli
9
Savienojums
39
Izmantojot RS232C kabeli
39
Izmantojot Ethernet kabeli
39
02. Ierīces iestatīšana
PC savienojuma vads
48
Video siena
49
Video siena
49
Tīkla statuss
49
Attēla režīms
50
Iesl./izsl. taimeris
50
Iesl. taimeris
50
Izsl. taimeris
51
Paziņojumi
51
Pievienotās ierīces apstiprināšana serverī
52
05. Izvēlne
Uzstādīšana
10
Izstrādājuma komplektācija
10
04. Sākuma ekrāns
Detaļas
11
Atskaņot.
41
Otra puse
12
Satura apskate
41
Pretnozagšanas slēdzene
13
Kad tiek palaists saturs
42
Spraudņa modulis (nopērkams atsevišķi)
14
Ar Atskaņot. saderīgi failu formāti
42
Tālvadības pults
15
Grafiks
47
Uzstādīšanas norādījumi
17
URL palaidējs
47
Ārējais savienojums
21
URL palaidēja iestatījumi
47
Kontrolpunkti
21
Klonēt ierīci
47
Kabeļa savienojums
21
Ja ārējā atmiņas ierīcē nav atrasts dublikāta fails
47
Vadības kodi
23
Ja ārējā atmiņas ierīcē ir atrasts dublikāta fails
48
Datora savienojums
32
ID iestatījumi
48
AV savienojums
35
Ierīces ID
48
Lokālā tīkla kabeļa pievienošana
37
Ierīces ID autom. iest.
48
Ekrāna regulēšana
54
Ekrāna displeja regulēšana
58
Skaņas regulēšana
60
Tīkls
61
Tīkla iestatījumi (vadu)
63
Tīkla iestatījumi (bezvadu)
65
WPS(PBC)
66
Sistēma
67
Anynet+ (HDMI-CEC)
72
3
Saturā rādītājs
Atbalsts
74
06. Problēmu novēršana
Pirms sazināties ar mums
75
Diagnosticēšana
75
Ekrāna izšķirtspēja
75
Kontrolpunkti
76
Bieži uzdotie jautājumi
81
07. Pielikums
Specifikācijas
82
Vispārēji
82
Standarta signāla režīma tabula
84
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas, ko sedz
klients)
86
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
86
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
86
Citi gadījumi
86
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
87
Kas ir pēcattēlu izdegšana?
87
Ieteicamā rīcība, lai to novērstu
87
Licence
88
4
Par šo rokasgrāmatu
Par šo rokasgrāmatu
Autortiesības
Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja
brīdinājuma.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung
Electronics atļaujas ir aizliegta.
Microsoft, Windows ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.
VESA, DPM un DDC ir Videoelektronikas standartu asociācijas reģistrētas preču zīmes.
Visu pārējo preču zīmju īpašumtiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
• Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja
a pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces
defektu
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
b esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces
defekts
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
• Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu
remontdarbu veikšanas vai mājas izsaukuma.
Simboli
BRĪDINĀJUMS
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus ievainojumus.
UZMANĪBU
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu bojājumi.
Piezīme
Ir jāievēro instrukcijas, kuras apzīmētas ar šo simbolu.
5
1. nodaļa Drošība
Drošība
Drošības pasākumi
• Var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.
Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada.
UZMANĪBU
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS! NEATVERIET IZSTRĀDĀJUMU.
LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEATVERIET PĀRSEGU. (VAI
AIZMUGURES PĀRSEGU)
IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU NOMAINĪT LIETOTĀJS.
APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM DARBINIEKIEM.
Šis simbols norāda uz to, ka iekšpusē ir augsta voltāža. Jebkāda veida saskarsme ar
jebkuru šī izstrādājuma iekšēju daļu ir bīstama.
Šis simbols norāda, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta svarīga literatūra par
izmantošanu un apkopi.
Elektrība un drošība
BRĪDINĀJUMS
Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu kontaktligzdu.
• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.
• Pārkarsušas kontaktligzdas dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts
elektriskās strāvas trieciens.
Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.
• Nedrošs savienojums var izraisīt ugunsgrēku.
Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām ierīcēm).
• Vada bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.
• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas, izmantojiet sausu drānu.
• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
UZMANĪBU
Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.
• Elektriskās strāvas trieciens var sabojāt izstrādājumu.
Lietojiet tikai Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto strāvas vadu. Nelietojiet stāvas
vadu ar citiem izstrādājumiem.
• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu priekšmetu.
• Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu strāvas padevi izstrādājumam.
• Ņemiet vērā, ka, lietojot tikai tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, strāvas padeve
izstrādājumam netiek pilnībā pārtraukta.
Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.
• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
6
1. nodaļa Drošība
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS
Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes. Neuzstādiet
izstrādājumu karstuma avota tuvumā.
• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Pie sienas piestiprināmas piekares uzstādīšanu uzticiet tehniķim.
• Ja uzstādīšanas darbus veic nekvalificēts personāls, var tikt izraisīti savainojumi.
• Izmantojiet tikai piemērotus skapīšus.
Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram, grāmatplauktā vai skapī.
• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Uzstādot izstrādājumu pie sienas, nodrošiniet, lai starp izstrādājumu un sienu būtu vismaz 10
cm brīva vieta ventilācijai.
• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
• Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis, slīpa virsma utt.).
• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
• Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var tikt sabojāts vai var
izraisīt ugunsgrēku.
Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts putekļiem, mitrumam
(piemēram, ūdens pilēm u.c.) eļļai vai dūmiem.
• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu, piemēram,
krāsns, iedarbībai.
• Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums vai izraisīts ugunsgrēks.
Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.
• Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.
• Tā kā izstrādājuma priekšpuse ir smaga, uzstādiet izstrādājumu uz līdzenas un stabilas
virsmas.
Pārtikā lietojamā eļļa, piemēram, sojas pupiņu eļļa, var sabojāt vai deformēt izstrādājumu.
Neuzstādiet izstrādājumu virtuvē vai virtuves letes tuvumā.
UZMANĪBU
Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.
• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.
• Tā var sabojāt ekrānu.
Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma apakšējā mala
neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.
• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
• Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.
Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.
• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta smalku putekļu, ķīmisku
vielu, pārmērīgas temperatūras vai liela mitruma līmeņa ietekmei, vai vietā, kur izstrādājums
tiks darbināts nepārtraukti ilgu laika periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veiktspēju.
• Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru.
7
1. nodaļa Drošība
Izmantošana
BRĪDINĀJUMS
Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai modificēt
izstrādājumu.
• Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam. Nekavējoties
izvēdiniet telpas.
• Dzirksteles var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.
• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
• Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
Pirms pārvietojat izstrādājumu, izslēdziet to, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un
atvienojiet gan strāvas vadu, gan visus izstrādājumam pievienotos kabeļus.
Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas vielas.
• Vada bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet
strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.
• Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.
Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet izstrādājumu, izmantojot
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma
Samsung klientu apkalpošanas centru.
• Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas piesaista bērnu
uzmanību (piemēram, rotaļlietas, saldumus u.c.).
• Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai smagie priekšmeti var
krist, izraisot nopietnus savainojumus.
Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.
• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.
• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
• Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
• Var tikt izraisīta eksplozija vai ugunsgrēks.
Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.
• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu spraudītes u.c.) vai viegli
uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru, sērkociņus u.c.) izstrādājumā (piemēram,
atverēs vai ievades/izvades portos u.c.).
• Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet
strāvas vadu.
Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram, vāzes, podus,
pudeles u.c.) vai citus metāla priekšmetus.
• Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet
strāvas vadu.
Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
UZMANĪBU
Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties
bojāti pikseļi.
• Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai
kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.
8
1. nodaļa Drošība
Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma laikā u.c.), atvienojot
strāvas vadu no kontaktligzdas.
• Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai
elektriskās strāvas noplūdi.
Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.
• Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
Neturiet izstrādājumu apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz statīva.
• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt ievainojumus.
Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var pasliktināties redze.
Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.
• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.
• Tādējādi atvieglosit acu nogurumu.
Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo tas ir karsts.
Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties uzmanīgi.
• Jūsu roka vai pirksts var iesprūst un tikt savainots.
• Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un radīt savainojumus.
Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.
• Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.
Izņemot bateriju no tālvadības pults, uzmaniet, lai bērns neliktu to mutē. Novietojiet bateriju
vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai zīdaiņi.
• Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to ārstam.
Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo polaritāti (+, -).
• Pretējā gadījumā baterija var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var izcelties
ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.
Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas, neizmantojiet vienlaicīgi jaunu un lietotu
bateriju.
• Pretējā gadījumā baterijas var sabojāties vai to iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var izcelties
ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.
Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod ražotājam otrreizējai
pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto bateriju vai akumulatoru nodošanu otrreizējai
pārstrādei.
• Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā otrreizējas pārstrādes punktā
vai veikalā, kurā pārdod tāda paša veida baterijas vai akumulatorus.
Uzglabāšana
Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots UV
mitrinātājs.
Ja nepieciešams iztīrīt izstrādājuma iekšpusi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru
(maksas pakalpojums).
1. nodaļa Drošība
Tīrīšana
Tīriet uzmanīgi, jo paneli un ārpusi var viegli saskrāpēt.
Tīrot ievērojiet šādas darbības.
1 Izslēdziet izstrādājumu un datoru.
2 Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.
3
4
5
6
‒‒ Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim ar mitrām rokām.
Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
Izstrādājuma slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu drānu.
‒‒ Tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai
virsmaktīvās vielas.
‒‒ Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz izstrādājuma.
Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu, sausu drānu, no kuras
kārtīgi izgriezts liekais ūdens.
Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas vadu.
Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.
Drošības pasākumi darbā ar paneli
Nenovietojiet izstrādājumu vertikālā pozīcijā uz grīdas. Panelis ir trausls un var tikt sabojāts.
Novietojiet izstrādājumu guļus pozīcijā (par pamatu var izmantot tā iesaiņojumu).
Pārliecinieties, ka izstrādājuma pārvietošanas laikā izmantojat tā aizmugurējā daļā esošos
rokturus.
Neturiet un nesatveriet izstrādājumu zonās, kas atrodas tuvāk nekā 15 mm attālumā no tā
priekšējās daļas.
9
10
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Ierīces iestatīšana
Uzstādīšana
Izstrādājuma komplektācija
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.
Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Sastāvdaļu izskats var atšķirties no attēlos redzamajām sastāvdaļām.
Statīvs nav iekļauts izstrādājuma komplektācijā. Lai uzstādītu statīvu, varat iegādāties to atsevišķi.
RS232C adapteri var izmantot, lai pievienotu citu monitoru, lietojot D-SUB (9 kontaktu) tipa RS232C kabeli.
-
+
-
•
•
•
•
•
+
Ātrās uzstādīšanas pamācība
Garantijas karte (nav pieejama dažās
atrašanās vietās)
Normatīvā dokumentācija
Strāvas vads
Tālvadības pults
RS232C(IN) adapteris
Skrūve ((M3 x L8) x 1)
USB porta pārsegs
Baterijas (nav pieejamas dažās
atrašanās vietās)
11
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Detaļas
Tālvadības sensors un logotipa etiķete (papildaprīkojums)
Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās.
Logotipa etiķete
Strāvas padeve
Paneļa
taustiņš
Tālvadības sensors
Tālvadības sensors
Skaļrunis
Paneļa taustiņš
Ieslēgšana
Nospiediet un turiet nospiestu trīs sekundes.
Izslēgšana
Nospiediet paneļa taustiņu. Parādās uznirstošā izvēlne.
Pārliecinieties, ka atlasīta opcija Izslēgt, un pēc tam nospiediet
un turiet nospiestu paneļa taustiņu, līdz displejs izslēdzas.
Avota atlase
Nospiediet paneļa taustiņu. Parādās uznirstošā izvēlne.
Vēlreiz nospiediet paneļa taustiņu, lai atlasītu opciju Avots.
Pēc tam nospiediet un turiet nospiestu paneļa taustiņu, lai
pārslēgtos starp vēlamajiem avotiem.
Nospiediet kādu no tālvadības pults pogām, pavēršot to pret izstrādājuma tālvadības sensoru,
lai palaistu atbilstošo funkciju.
• Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt
netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
Izmantojiet tālvadības pulti 7 m līdz 10 m attālumā un 30° leņķi pa kreisi un pa labi no
izstrādājuma sensora.
Izstrādājuma ekrāns arī darbojas kā tālvadības sensors.
Pavēršot tālvadības pulti pret ekrānu, pārliecinieties, ka:
• tālvadības pults ir pavērsta pret ekrāna centrālo daļu.
• tālvadības pults tiek izmantota 40 cm līdz 70 cm attālumā no ekrāna.
BRĪDINĀJUMS
Glabājiet izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā un veiciet to atkārtotu pārstrādi.
• Lai izmantotu paneļa taustiņu, pārliecinieties, ka bīdāmais paneļa taustiņš nav izbīdīts uz
āru no izstrādājuma apakšējās daļas.
• Lai izmantotu tālvadības/ekoloģisko sensoru, pārliecinieties, ka bīdāmais paneļa taustiņš
nav izbīdīts uz āru no izstrādājuma apakšējās daļas.
• Neizmantojiet vienlaikus jaunas un jau lietotas baterijas. Nomainiet abas baterijas
vienlaicīgi.
• Ja ilgāku laika periodu neizmantosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas.
12
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Logotipa etiķete (papildaprīkojums)
Nevelciet logotipa etiķeti ar spēku. Logotips var tikt norauts vai nolauzts.
Otra puse
Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās.
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C
IN
RS232C
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
HDMI1
HDMI2
DVI / PC /
MAGICINFO IN
DP IN
DAISY CHAIN
RJ45
13
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Ports
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C IN
Apraksts
Pretnozagšanas slēdzene
USB atmiņas ierīces pievienošanai.
Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.
MDC pievienošanai, izmantojot RS232C adapteri.
RS232C OUT
AUDIO IN
Uztver skaņu no avota ierīces pa audio kabeli.
AUDIO OUT
Avota ierīces audio pievienošanai.
HDMI1
Avota ierīces pievienošanai, izmantojot HDMI kabeli.
Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai
informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no
attēlos redzamajām.
Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:
HDMI2
DVI / PC / MAGICINFO IN
DVI IN: avota ierīces pievienošanai, izmantojot DVI kabeli vai
HDMI-DVI kabeli.
PC IN: datora pievienošanai izmantojiet (atvēlēto) D-SUB - DVI
kabeli (vai D-SUB kabeli ar D-SUB - DVI adapteri).
MAGICINFO IN: lai pievienotu tīkla bloku (iegādājams atsevišķi),
izmantojiet (atvēlēto) DP-DVI kabeli.
DP IN
Avota ierīces pievienošanai, izmantojot DP kabeli.
DAISY CHAIN
Ļauj izveidot savienojumu ar citu izstrādājumu, izmantojot
ziedlapķēdes (DP pieslēgvietas) kabeli.
RJ45
MDC pievienošanai, izmantojot lokālā tīkla kabeli.
1 Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
2 Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
3 Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma
aizmugurē.
4 Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.
• Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.
Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai
tiešsaistē.
• Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja
rokasgrāmatu.
14
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Spraudņa modulis (nopērkams atsevišķi)
• Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma
kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
• PH43F-P/PH49F-P/PH55F-P modeļi netiek atbalstīti.
PIM slots
Lai lietotu opciju Spraudņa modulis, pārliecinieties, vai ir pievienots Samsung PIM (nopērkams
atsevišķi).
Lai pievienotu cita ražotāja ierīci, pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar atvērtas spraudnēšanas
specifikācijas (OPS) standartiem.
• Plašāku informāciju par ierīces pievienošanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas tiek
piegādāta kopā ar iegādāto PIM.
• Lai iegūtu optimālu audio kvalitāti, konfigurējiet HDMI audio iestatījumus, izmantojot
Windows vadības paneli OPS ierīcē. Citu ražotāju izgatavotajiem izstrādājumiem šis
nosacījums ir attiecināms tikai uz tām ierīcēm, kas ir saderīgas ar HDMI.
• Lai aktivizētu skaņas izvadi izstrādājumam ar OPS ierīci, kas neatbalsta HDMI, konfigurējiet
analogā audio iestatījumus, izmantojot Windows vadības paneli, atveriet Spraudņa modulis >
Rediģēt nosaukumu un iestatiet ieejas avotu uz PC, DVI PC vai DVI.
15
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Tālvadības pults
• Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
• Poga bez apraksta tālāk redzamajā attēlā šajā izstrādājumā netiek atbalstīta.
Tālvadības pults pogu funkcijas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
POWER
OFF
Ieslēdziet izstrādājumu.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Noregulējiet skaļumu.
Mainiet ievades avotu.
2
5
8
0
3
6
SOURCE
Ciparu pogas
Ievadiet paroli ekrāna displeja izvēlnē.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Izslēdziet izstrādājumu.
CH
Izslēdziet skaņu.
Ieslēdziet atpakaļ skaņu: vēlreiz nospiediet
skaļuma kontroles ( + VOL - ) pogu.
MUTE
vai nospiediet
Izmantojiet šo karsto taustiņu, lai piekļūtu MagicInfo.
Attēlojiet vai paslēpiet ekrāna displeja izvēlni vai atgriezieties
iepriekšējā izvēlnē.
MENU
HOME
MagicInfo
Player I
Šis karstais taustiņš ir pieejams, kad ir pievienots tīkla bloks vai
PIM (spraudņa modulis).
Mājas palaišanas poga.
16
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Izmantojiet, lai ātri atlasītu bieži izmantotās funkcijas.
TOOLS
INFO
Attēlojiet informāciju par pašreizējo ievades avotu.
Pārejiet uz augšā, apakšā, pa kreisi vai pa labi esošo izvēlni vai
pielāgojiet opcijas iestatījumu.
Atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
Iestata drošas bloķēšanas funkciju.
Ja ir pievienotas vairākas ierīces, izmantojot funkciju Video siena,
nospiediet pogu SET un, izmantojot ciparu pogas, ievadiet
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Apstipriniet izvēlnes atlasi.
Izejiet no pašreizējās izvēlnes.
Manuāli izvēlieties kādu no pievienotajiem ievades avotiem starp
opcijām PC, DVI, HDMI vai DisplayPort.
izstrādājuma ID. Vadiet ierīci, izmantojot tālvadības pulti.
Atceliet iestatīto vērtību, izmantojot pogu SET , un vadiet visas
pievienotās ierīces, izmantojot tālvadības pulti.
Lai ievietotu tālvadības pultī baterijas
Tiek izmantota Anynet+ režīmā un multivides režīmā.
17
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Uzstādīšanas norādījumi
BRĪDINĀJUMS
UZMANĪBU
Neuzstādiet šo modeli pie griestiem, uz grīdas vai galda.
Lai izvairītos no savainojumiem, šai ierīcei ir jābūt stingri piestiprinātai pie grīdas/sienas
atbilstoši uzstādīšanas instrukcijām.
• Parūpējieties, lai sienas montāžas komplektu uzstādītu pieredzējuši uzstādīšanas
speciālisti.
Pretējā gadījumā tas var nokrist, radot traumas.
• Pārliecinieties, lai tiek uzstādīts pareizais sienas montāžas komplekts.
• Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
Izstrādājumu var saliekt maksimums 15° leņķī attiecībā pret perpendikulāri esošu sienas
virsmu.
Lai izmantotu izstrādājumu vertikāli (portretorientācijā), sagrieziet to pulksteņrādītāja
virzienā tā, lai LED indikators ir pavērsts virzienā uz leju.
15°
18
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Ventilācija
Uzstādīšana pie nelīdzenas sienas
Uzstādīšana pie perpendikulāras sienas
Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
B
B
A
A
D
D
C
B
A Minimālais attālums 40 mm
B Apkārtējas vides temperatūra: līdz 35 °C
Uzstādot izstrādājumu pie perpendikulāras sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp
izstrādājumu un sienu vismaz 40 mm platu spraugu, kā arī nodrošiniet, lai apkārtējās vides
temperatūra nepārsniegtu 35 °C.
A
B
C
D
E
E
C
Minimālais attālums 40 mm
Minimālais attālums 70 mm
Minimālais attālums 50 mm
Minimālais attālums 50 mm
Apkārtējas vides temperatūra: līdz 35 °C
Uzstādot izstrādājumu pie nelīdzenas sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu
un sienas virsmu vismaz nelielu spraugu, un nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra
nepārsniedz 35 °C.
19
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Uzstādīšana ar sienas montāžas komplektu
Sienas montāžas komplekta specifikācijas (VESA)
Sagatavošanās sienas montāžas komplekta uzstādīšanai
Sienas montāžas komplektu uzstādiet uz stabilas sienas perpendikulāri grīdai. Pirms uzstādāt
sienas montāžas komplektu uz tādām virsmām kā, piemēram, ģipškartons, lūdzu, sazinieties ar
tuvāko izplatītāju, lai saņemtu papildinformāciju.
BRĪDINĀJUMS
Ja uzstādīsit izstrādājumu pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt nopietnus
savainojumus.
1
A
Lai uzstādītu cita ražotāja sienas montāžas komplektu, izmantojiet turētāja gredzenu ( 1 ).
B
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
• Sienas montāžas komplekts (nopērkams atsevišķi) ļauj izstrādājumu piestiprināt pie sienas.
• Plašāku informāciju par sienas montāžas komplekta uzstādīšanu skatiet tā komplektācijā
iekļautajās instrukcijās.
• Uzstādot sienas montāžas komplekta balsteni, ieteicams izmantot pieredzējuša speciālista
palīdzību.
BRĪDINĀJUMS
• Samsung Electronics neuzņemas atbildību par jebkāda veida izstrādājuma bojājumiem
vai savainojumiem, kas rodas jums vai citiem, ja sienas montāžas komplekta uzstādīšanu
veicat pašrocīgi.
• Samsung sienas montāžas komplektos ir iekļauta detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un
visas uzstādīšanai nepieciešamās detaļas.
• Sienas montāžas komplektiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju
garums var atšķirties atkarībā no sienas montāžas komplekta specifikācijām.
• Sienas montāžas komplektu standarta izmēri ir norādīti tālāk tabulā.
20
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Modeļa
nosaukums
VESA skrūvju caurumu izmēri
(A * B) milimetros
Standarta skrūve
Daudzums
PM32F
200,0 mm * 200,0 mm
M8
4
PM43F / PH43F /
PH43F-P
PM49F / PH49F /
PH49F-P
400,0 mm * 400,0 mm
PM55F / PH55F /
PH55F-P
BRĪDINĀJUMS
• Nepievelciet skrūves pārāk stingri. Tādējādi var sabojāt izstrādājumu vai arī tas var nokrist
un izraisīt savainojumus. Samsung neuzņemas atbildību par šādiem negadījumiem.
• Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas
radušies, ja ticis izmantots sienas montāžas komplekts, kas nav VESA ražojums, vai ja
lietotājs nav ievērojis izstrādājuma uzstādīšanas instrukcijas.
UZMANĪBU
• Izstrādājuma piestiprināšanu pie sienas vienmēr veiciet divatā.
• Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas nekā standarta garums vai neatbilst VESA standarta
skrūvju specifikācijām. Skrūves, kas ir par garu, var sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
• Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt
elektrošoku kā rezultātā var rasties savainojumi.
21
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Ārējais savienojums
Kontaktu izvietojums
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kontrolpunkti
• Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas
rokasgrāmatu.
Avota ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ierīces.
• Izveidojiet pareizu savienojumu ar skaņas pieslēgvietām: kreisā = baltā un labā = sarkanā.
• Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma aizmugurējā daļā.
Atkarībā no izstrādājuma izskats var atšķirties.
<Vīrišķā tipa>
Kontakts
Signāls
Nepievienojiet strāvas vadu, līdz nav izveidoti citi savienojumi.
1
Datu nesēja noteikšana
Strāvas vada pievienošana citu savienojumu izveidošanas laikā var radīt izstrādājuma
bojājumus.
2
Saņemtie dati
3
Pārraidītie dati
4
Datu termināļa sagatavošana
5
Pamata signāls
6
Datu komplekta sagatavošana
BRĪDINĀJUMS
Kabeļa savienojums
RS232C kabelis
Saskarne
RS232C (9 kontaktu)
7
Pieprasījuma nosūtīšana
Kontakts
TxD (Nr.2) RxD (Nr.3) GND (Nr.5)
8
Gatavs nosūtīt
Bitu pārraides ātrums
9600 b/s
9
Apļa indikators
Datu biti
8 biti
Pārība
Nav
Stopbits
1 bits
Plūsmas kontrole
Nav
Maksimālais garums
15 m (tikai ekranētā tipa)
<Sievišķā tipa>
22
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
RS232C kabelis
• Savienotājs: 9 kontaktu D-Sub ar stereo kabeli
6
3
2
1
1
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
-P1-
-P2-
-P2-
Vīrišķais
Rx
3
—
1
Tx
STEREO
tips
Tx
2
—
2
Rx
SPRAUDNIS
Gnd
5
—
3
GND
(3,5 ø)
Kontakta
numurs
Standarta krāsa
Signāls
3
Balta un zaļa
RX+
4
Zila
NC
5
Balta un zila
NC
6
Zaļa
RX-
7
Balta un brūna
NC
8
Brūna
NC
Tiešais lokālais tīkla kabelis (no datora uz centrmezglu)
• Savienotājs: RJ45
Centrmezgls
Lokālais tīkla kabelis
Kontaktu izvietojums
P2
1 2 3 4 5 6 7 8
RJ45
Kontakta
numurs
Standarta krāsa
Signāls
1
Balta un oranža
TX+
2
Oranža
TX-
P1
P1
P2
Signāls
P1
TX+
1
TX-
RJ45
P2
Signāls

1
TX+
2

2
TX-
RX+
3

3
RX+
RX-
6

6
RX-
23
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Krusteniskais lokālā tīkla kabelis (no datora uz datoru)
2. savienojums
Dators
RJ45
P1
P2
Signāls
P1
TX+
1
TX-
RJ45
P2
Signāls

3
RX+
2

6
RX-
RX+
3

1
TX+
RX-
6

2
TX-
1. monitors
2. monitors
RJ45
RJ45
RJ45
3. savienojums
Savienojums
Dators
1. monitors
• Pārliecinieties, ka katrs no adapteriem ir pievienots pareizajai izstrādājuma RS232C IN vai OUT
pieslēgvietai.
2. monitors
3. monitors
4. monitors
1. savienojums
Dators
RJ45
1. monitors
RS232C IN
RS232C OUT
2. monitors
RS232C IN
RS232C OUT
3. monitors
RS232C IN
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
4. monitors
RS232C IN
RS232C OUT
Vadības kodi
Vadības statusa aplūkošana (Iegūt vadības komandu)
Galvene
Komanda
0xAA
Komandas tips
ID
Datu garums
0
Kontrolsumma
24
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Vadība (Iestatīt vadības komandu)
Galvene
Komanda
0xAA
Komandas tips
ID
Piem., Ieslēgšana un ID=0
Datu garums
Dati
1
Vērtība
Kontrolsumma
Komanda
Nr.
Komandas tips
Komanda
Vērtību diapazons
1
Ieslēgšanas vadība
0x11
0~1
2
Skaļuma kontrole
0x12
0~100
3
Ievades avota kontrole
0x14
-
4
Ekrāna režīma kontrole
0x18
-
5
Ekrāna izmēra kontrole
0x19
0~255
6
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole
0x3C
0~1
7
Automātiskās pielāgošanas kontrole
(tikai datoram un BNC savienotājam)
0x3D
0
8
Video sienas režīma kontrole
0x5C
0~1
9
Drošības slēdzene
0x5D
0~1
10
Video sienas ieslēgšana
0x84
0~1
11
Video sienas lietotāja vadība
0x89
-
• Visi sakari notiek heksadecimālskaitļos. Kontrolsumma tiek aprēķināta, saskaitot visas
vērtības, izņemot galvenes vērtību. Ja kontrolsumma ir lielāka par divciparu skaitli, kā
redzams zemāk attēlā (11+FF+01+01=112), pirmais cipars tiek dzēsts.
Galvene
Komanda
0xAA
0x11
Galvene
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Dati 1
1
„Power”
ID
Datu garums
Dati 1
1
1
Kontrolsumma
12
• Lai vienlaicīgi, neatkarīgi no to ID numuriem, vadītu visas ierīces, kas pievienotas ar seriālo
kabeli, iestatiet ID vērtību „0xFE” un sūtiet komandas. Katra ierīce izpildīs visas komandas, bet
ACK uz tām neatbildēs.
Ieslēgšanas vadība
Funkcija
• Izstrādājumu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot datoru.
Strāvas statusa aplūkošana (Iegūt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS statusu)
Galvene
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS iestatīšana (Iestatīt IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU)
Galvene
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Dati
1
„Power”
„Power”: izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
• 1: IESLĒGTA
• 0: IZSLĒGTA
Kontrolsumma
25
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Ack
Galvene
0xAA
„Volume”: izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
Komanda
ID
0xFF
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
3
A
0x11
Val1
Kontrolsumma
Nak
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
ID
„Power”
„Power”: izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
Nak
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x12
„ERR”
Kontrolsumma
„ERR” : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x11
„ERR”
Kontrolsumma
Ievades avota kontrole
Funkcija
• Izstrādājuma ievades avotu var mainīt, izmantojot datoru.
Ievades avota statusa aplūkošana (Iegūt ievades avota statusu)
„ERR” : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Skaļuma kontrole
Galvene
Komanda
Funkcija
0xAA
0x14
• Izstrādājuma skaļuma līmeni var regulēt, izmantojot datoru.
Skaļuma statusa aplūkošana (Iegūt skaļuma statusu)
Galvene
Komanda
0xAA
0x12
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
Skaļuma iestatīšana (Iestatīt skaļumu)
Galvene
Komanda
0xAA
0x12
ID
Datu garums
Dati
1
„Volume”
Kontrolsumma
„Volume”: izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
Ack
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x12
„Volume”
Kontrolsumma
ID
Datu garums
0
Kontrolsumma
26
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Ievades avota iestatīšana (Iestatīt ievades avotu)
Galvene
Komanda
0xAA
0x14
ID
Ack
Datu garums
Dati
1
„Input Source”
Kontrolsumma
„Input Source”: izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods.
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x14
„Input
Source”
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ievades avots
0x08
Komponents
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
• Izstrādājuma ekrāna režīmu var mainīt, izmantojot datoru.
• Ja ir iespējota funkcija Video siena, ekrāna režīmu nevar vadīt.
• Šo vadību var izmantot tikai modeļiem, kas aprīkoti ar televīzijas funkciju.
0x24
HDMI2_PC
Ekrāna statusa aplūkošana (Iegūt ekrāna režīma statusu)
0x25
DisplayPort
DVI_video, HDMI1_PC un HDMI2_PC nav iespējams lietot ar „Iestatīt” komandu. Tie atbild tikai
uz „Iegūt” komandām.
• Režīms MagicInfo ir pieejams tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama funkcija MagicInfo.
• Opcijas RF(TV) un DTV ir pieejamas tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama televīzijas funkcija.
Kontrolsumma
„Input Source”: izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods.
Nak
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x14
„ERR”
Kontrolsumma
„ERR” : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Ekrāna režīma kontrole
Funkcija
Galvene
Komanda
0xAA
0x18
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
Attēla izmēra iestatīšana (Iestatīt attēla izmēru)
Galvene
Komanda
0xAA
0x18
ID
Datu garums
Dati
1
„Screen Mode”
„Screen Mode”: kods, kas iestata izstrādājuma statusu
Kontrolsumma
27
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Ack
0x01
16 : 9
0x04
Tālummaiņa
0x31
Plašā tālummaiņa
0x0B
4:3
Ack
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x19
„Screen
Size”
Kontrolsumma
„Screen Size”: izstrādājuma ekrāna izmēri (diapazons: 0–255, mērvienība: collas)
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x18
„Screen
Mode”
Kontrolsumma
„Screen Mode”: kods, kas iestata izstrādājuma statusu
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x18
„ERR”
Kontrolsumma
Ekrāna izmēra kontrole
• Izstrādājuma ekrāna izmēru var mainīt, izmantojot datoru.
Ekrāna izmēra aplūkošana (Iegūt ekrāna izmēra statusu)
0xAA
0x19
ID
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x19
„ERR”
Kontrolsumma
Funkcija
Izstrādājuma režīmu PIP var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot datoru.
Pieejams tikai tiem modeļiem, kuriem ir PIP funkcija.
Šo režīmu nevar vadīt, ja režīms Video siena ir iestatīts pozīcijā Ieslēgts.
Šī funkcija nav pieejama režīmā MagicInfo.
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas statusa aplūkošana (Iegūt PIP IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS statusu)
Funkcija
Komanda
Komanda
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole
•
•
•
•
„ERR” : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Galvene
Galvene
„ERR” : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Nak
Galvene
Nak
Datu garums
0
Kontrolsumma
Galvene
Komanda
0xAA
0x3C
ID
Datu garums
0
Kontrolsumma
28
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas iestatīšana (Iestatīt PIP IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU)
Galvene
Komanda
0xAA
0x3C
ID
Datu garums
Dati
1
„PIP”
Kontrolsumma
„PIP”: izstrādājuma PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojamais kods
• 1: PIP IESLĒGTS
• 0: PIP IZSLĒGTS
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x3C
„PIP”
Kontrolsumma
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
3
N
0x3C
Val1
0x3D
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
„Auto
Adjustment”
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x3D
„Auto
Adjustment”
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Kontrolsumma
„ERR”
„ERR” : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Automātiskās pielāgošanas kontrole (tikai datoram un BNC savienotājam)
Funkcija
• Varat automātiski pielāgot datora sistēmas ekrānu, izmantojot datoru.
Automātiskās pielāgošanas statusa aplūkošana (Iegūt automātiskās pielāgošanas
statusu)
• Nav
0xAA
ID
Kontrolsumma
Nak
Nak
Komanda
Komanda
Ack
„PIP”: izstrādājuma PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojamais kods
Galvene
Galvene
„Auto Adjustment”: 0x00 (vienmēr)
Ack
Galvene
Automātiskās pielāgošanas iestatīšana (Iestatīt automātisko pielāgošanu)
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x3D
„ERR”
Kontrolsumma
„ERR” : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Video sienas režīma kontrole
Funkcija
• Izstrādājuma režīmu Video siena var aktivizēt, izmantojot datoru.
• Šis vadības veids ir pieejams tikai tajos izstrādājumos, kuros ir iespējots režīms Video siena.
Video sienas režīma aplūkošana (Iegūt video sienas režīmu)
Galvene
Komanda
0xAA
0x5C
ID
Datu garums
0
Kontrolsumma
29
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Drošības slēdzene
Video sienas iestatīšana (Iestatīt video sienas režīmu)
Galvene
Komanda
0xAA
0x5C
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
„Video Wall
Mode”
„Video Wall Mode”: izstrādājuma video sienas režīma aktivizēšanai izmantojamais kods
• 1: Pilns
• 0: Dabīgs
Ack
Galvene
0xAA
Komanda
ID
0xFF
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
3
A
0x5C
Val1
Kontrolsumma
„Video Wall
Mode”
„Video Wall Mode”: izstrādājuma video sienas režīma aktivizēšanai izmantojamais kods
Nak
Galvene
0xAA
Komanda
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
3
N
0x5C
„ERR” : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Val1
Kontrolsumma
Funkcija
• Lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājuma funkciju Drošības slēdzene, var izmantot datoru.
• Šī vadība ir pieejama neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgta strāva.
Drošības slēdzenes statusa aplūkošana (Iegūt drošības slēdzenes statusu)
Galvene
Komanda
0xAA
0x5D
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
Drošības slēdzenes iespējošana vai atspējošana (Iestatīt drošības slēdzenes
iespējošanu / atspējošanu)
Galvene
Komanda
0xAA
0x5D
ID
Datu garums
Dati
1
„Safety Lock”
Kontrolsumma
„Safety Lock”: izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
• 1: IESLĒGTS
• 0: IZSLĒGTS
Ack
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
„ERR”
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x5D
„Safety Lock”
„Safety Lock”: izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
Kontrolsumma
30
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Nak
Nak
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x5D
„ERR”
Kontrolsumma
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x84
„ERR”
Kontrolsumma
„ERR” : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
„ERR” : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Video sienas ieslēgšana
Video sienas lietotāja vadība
Funkcija
Funkcija
• Izmantojiet datoru, lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājuma režīmu Video siena.
• Izmantojiet datoru, lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājuma funkciju Video siena.
Iegūt video sienas ieslēgšanas/izslēgšanas statusu
Iegūt video sienas statusu
Galvene
Komanda
0xAA
0x84
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
Iestatīt video sienas ieslēgšanu/izslēgšanu
Galvene
Komanda
0xAA
0x84
ID
Galvene
Komanda
0xAA
0x89
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
Iestatīt video sienu
Datu garums
Dati
1
V.Wall_On
Kontrolsumma
V.Wall_On: video sienas kods, kas jāiestata izstrādājumā
• 1: Video siena IESLĒGTA
• 0: Video siena IZSLĒGTA
Galvene
Komanda
0xAA
0x89
ID
Datu garums
Val1
Val2
Kontrolsumma
2
Wall_Div
Wall_SNo
Wall_Div: izstrādājumā iestatītais video sienas dalītāja kods
10x10 video sienas modelis
1
Ack
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Izslēgts 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
ID
V.Wall_On: tāpat kā iepriekš
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
A
0x84
V.Wall_On
Kontrolsumma
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E
0x1F
2
0x21
0x22 0x23 0x24 0x25 0x26
3
0x31
0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4
0x41
0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
5
0x51
0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
6
0x61
0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
31
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E
0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B
0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6
13
15
N/A
• Wall_SNo: izstrādājumā iestatītais izstrādājuma numura kods
10x10 video sienas modelis: (1 ~ 100)
Iestatīt numuru
Dati
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
Ack
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
Val2
3
A
0x89
Wall_
Div
Wall_
SNo
Kontrolsumma
Nak
Galvene
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
N
0x89
„ERR”
„ERR” : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Kontrolsumma
32
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Datora savienojums
Izmantojot DVI-HDMI adapteri, varat izmantot izstrādājuma DVI portu kā HDMI portu.
• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
• Datoru var pievienot izstrādājumam vairākos veidos.
Atlasiet datoram piemērotāko savienojuma metodi.
• Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Savienojuma izveide, izmantojot DVI kabeli (digitālā tipa)
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
Atkarībā no izstrādājuma izskats var atšķirties.
Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli (analogā tipa)
Atkarībā no izstrādājuma izskats var atšķirties.
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
33
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Izmantojot D-SUB-DVI adapteri, varat izmantot izstrādājuma DVI portu kā D-SUB portu.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Atkarībā no izstrādājuma izskats var atšķirties.
Kad būsit pievienojis izstrādājumam datoru, izmantojot HDMI-DVI kabeli, konfigurējiet
DVI / PC / MAGICINFO IN
iestatījumus, kā parādīts tālāk, lai aktivizētu video un audio signālu no datora.
• Skaņa → izvēlieties HDMI skaņa iestatījumu PC(DVI)
• Attēls → izvēlieties katram režīmam iestatījumu Teksts sadaļā Attēla režīms
• Sistēma → Vispārēji → izvēlieties HDMI karstā pievien. iestatījumu Izslēgts
HDMI1, HDMI2
AUDIO IN
34
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Atkarībā no izstrādājuma izskats var atšķirties.
HDMI1, HDMI2
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli
Atkarībā no izstrādājuma izskats var atšķirties.
DP IN
Drošības norādījumi par DP lietošanu
• Lai palielinātu gaidstāves režīma jaudu, izstrādājums aptur DP saziņu, kad tas ir izslēgts vai
atrodas enerģijas taupīšanas režīmā.
Ja izstrādājums duālajā monitora režīmā tiek izslēgts vai pāriet enerģijas taupīšanas režīmā,
monitora iestatījumu izmaiņas var netikt atjauninātas. Tādējādi ekrāna rādījums var nebūt
pareizs.
Šādā gadījumā pirms izstrādājuma lietošanas iestatiet funkciju Maks. enerģijas taupīšana uz
Izslēgts.
• Dažas videokartes, kas nav saderīgas ar DP standartu, izstrādājumam esot enerģijas
taupīšanas režīmā, var nerādīt Windows sāknēšanas/Bios ekrānu. Šādā gadījumā pirms datora
ieslēgšanas pārliecinieties, vai izstrādājums ir ieslēgts.
• Izstrādājuma displeja (DP IN) ports un komplektācijā iekļautais DP kabelis ir konstruēti
atbilstoši VESA standartiem. VESA standartiem neatbilstoša DP kabeļa lietošana var izraisīt
nepareizu izstrādājuma darbību. Samsung Electronics nav atbildīgs par problēmām, kas rodas
VESA standartiem neatbilstoša kabeļa izmantošanas gadījumā.
Izmantojiet tikai VESA standartiem atbilstošu DP kabeli.
35
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
AV savienojums
• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
• Varat pievienot izstrādājumam video ierīci, izmantojot īpašu kabeli.
‒‒ Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
‒‒ Lai mainītu avotu, nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE .
• Atbalstītās izšķirtspējas ir 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p un 576p.
HDMI1, HDMI2
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Atkarībā no izstrādājuma izskats var atšķirties.
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
• Ja izstrādājums būs pievienots video ierīcei, izmantojot HDMI-DVI kabeli, audio skaņa nebūs
pieejama. Lai novērstu šo problēmu, papildus pievienojiet audio kabeli izstrādājuma un video
ierīces audio pieslēgvietām.
• Kad būsit pievienojis izstrādājumam video ierīci, izmantojot HDMI-DVI kabeli, konfigurējiet
iestatījumus, kā parādīts tālāk, lai aktivizētu video un audio signālu no video ierīces.
‒‒ Skaņa → izvēlieties HDMI skaņa iestatījumu AV(HDMI)
‒‒ Attēls → izvēlieties katram režīmam iestatījumu Video/attēls sadaļā Attēla režīms
‒‒ Sistēma → Vispārēji → izvēlieties HDMI karstā pievien. iestatījumu Ieslēgts
36
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli (līdz 1080p)
Atkarībā no izstrādājuma izskats var atšķirties.
• Lai nodrošinātu labāku attēla un skaņas kvalitāti, pievienojiet digitālo ierīci, izmantojot HDMI
kabeli.
• HDMI kabelis atbalsta digitālo video un audio signālus un tam nav nepieciešams audio
kabelis.
‒‒ Lai izstrādājumam pievienotu kādu digitālo ierīci, kas neatbalsta HDMI izvadi, izmantojiet
HDMI-DVI un audio kabeļus.
• Attēls var netikt parādīts pareizi (vai netikt parādīts nemaz) vai audio var nedarboties, ja
izstrādājumam ir pievienota ārēja ierīce, kas izmanto vecāku HDMI režīma versiju. Ja rodas
šāda problēma, sazinieties ar ārējās ierīces ražotāju, lai noskaidrotu HDMI versiju un, ja tā ir
novecojusi, pieprasītu jauninājumu.
• Izmantojiet HDMI kabeli, kura biezums nepārsniedz 14 mm.
• Iegādājieties tikai sertificētu HDMI kabeli. Pretējā gadījumā attēls var netikt parādīts vai var
rasties savienojuma kļūda.
• Ieteicams pamata ātrgaitas HDMI kabelis vai Ethernet kabelis.
Šis izstrādājums neatbalsta Ethernet funkciju, izmantojot HDMI.
HDMI1, HDMI2
Audio sistēmas pievienošana
• Atkarībā no izstrādājuma izskats var atšķirties.
• Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
AUDIO OUT
37
2. nodaļa Ierīces iestatīšana
Lokālā tīkla kabeļa pievienošana
• Atkarībā no izstrādājuma izskats var atšķirties.
• Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Savienojuma izveidei izmantojiet Cat7(*STP tipa) kabeli.
• *Ekranēts vītais pāris.
Red.
SOURCE
→ Avots →

→ Red. →
Rediģējiet pievienotās ārējās ierīces nosaukumu un ierīces veidu.
• Sarakstā var būt ietvertas tālāk norādītās avota ierīces. Sarakstā redzamās avota ierīces
atšķiras atkarībā no izvēlētā avota.
HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort / DVI / Kabeļtelevīzijas uztvērējs / Spēļu konsole / PC /
Blu-ray atskaņotājs
• Tālāk norādītos avotus nav iespējams rediģēt.
MagicInfo S / URL palaidējs / Web Browser / Screen Mirroring / MagicInfo / PC
Informācija
RJ45
INFO
Varat apskatīt detalizētu informāciju par izvēlēto ārējo ierīci.
Avota atlase
Avots
SOURCE
→ Avots
Opcija Avots ļauj atlasīt dažādus avotus un mainīt avotu ierīču nosaukumus.
Varat attēlot izstrādājumam pievienotas avota ierīces ekrānu. Lai attēlotu atlasītā avota
ekrānu, atlasiet avotu no avotu saraksta.
• Ievades avotu var mainīt arī, izmantojot tālvadības pults pogu SOURCE .
• Ja avota ierīcei, uz kuru vēlaties pārslēgties, ir atlasīts nepareizs avots, ekrāns var netikt
attēlots pareizi.
38
3. nodaļa Datora programmatūra (Vairāku displeju vadība)
Datora programmatūra (Vairāku displeju vadība)
Vairāku displeju vadība („Multiple Display Control – MDC”) ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti
pārvaldīt vairākas displeja ierīces vienlaicīgi, izmantojot datoru.
Plašāku informāciju par programmas MDC lietošanu skatiet sadaļā Palīdzība pēc
programmas instalēšanas. Programma MDC ir pieejama tīmekļa vietnē.
Instalēšana/atinstalēšana
Instalēšana
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MDC instalāciju var ietekmēt grafiskās kartes, pamatplates un tīkla stāvoklis.
Noklikšķiniet uz MDC Unified instalācijas programmas.
Izvēlieties instalācijas valodu. Pēc tam noklikšķiniet uz „OK”.
Kad tiek parādīts ekrāns „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”,
noklikšķiniet uz „Next”.
Atvērtajā logā „License Agreement” izvēlieties „I accept the terms in the license agreement”
un noklikšķiniet uz „Next”.
Atvērtajā logā „Customer Information” aizpildiet visus informācijas laukus un noklikšķiniet
uz „Next”.
Atvērtajā logā „Destination Folder” izvēlieties direktorija ceļu, kurā vēlaties instalēt
programmu, un noklikšķiniet uz „Next”.
‒‒ Ja direktorijas ceļš nav norādīts, programma tiks uzinstalēta noklusējuma direktorijas ceļa
atrašanās vietā.
Atvērtajā logā „Ready to Install the Program” pārbaudiet direktorija ceļu, kurā instalēt
programmu, un noklikšķiniet uz „Install”.
Tiks parādīts instalācijas progress.
Atvērtajā logā „InstallShield Wizard Complete” noklikšķiniet uz „Finish”.
‒‒ Atlasiet „Launch MDC Unified” un noklikšķiniet uz „Finish”, lai nekavējoties palaistu MDC
programmu.
10 Pēc instalācijas uz darbvirsmas tiks izveidota MDC Unified īsinājumikona.
‒‒ Atkarībā no datora sistēmas un izstrādājuma specifikācijām, MDC izpildes ikona var nebūt
redzama.
‒‒ Ja izpildes ikona nav redzama, nospiediet taustiņu F5.
Atinstalēšana
1
2
3
4
Dodieties uz Vadības panelis.
Zem Programmas noklikšķiniet uz Atinstalēt programmu.
Atlasiet sarakstā MDC Unified.
Noklikšķiniet uz Atinstalēt/mainīt.
Ceļš un izvēlnes nosaukums var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas.
39
3. nodaļa Datora programmatūra (Vairāku displeju vadība)
Savienojums
Izmantojot Ethernet kabeli
Ievadiet primārās displeja ierīces IP adresi un pievienojiet ierīci datoram. Displeja ierīces var
savstarpēji savienot, izmantojot lokālā tīkla kabeli.
Izmantojot RS232C kabeli
Savienojuma izveide, izmantojot tiešo lokālā tīkla kabeli
Atkarībā no izstrādājuma izskats var atšķirties.
Atkarībā no izstrādājuma izskats var atšķirties.
RS232C seriālo kabeli ir jāpievieno datora un monitora seriālajām pieslēgvietām.
Izmantojot izstrādājuma RJ45 portu un centrmezgla lokālā tīkla portus, var pievienot vairākus
izstrādājumus.
RS232C IN
1. monitors
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Dators
2. monitors
RJ45
Centrmezgls
1. monitors
Dators
2. monitors
40
3. nodaļa Datora programmatūra (Vairāku displeju vadība)
Savienojuma izveide, izmantojot pārejas lokālā tīkla kabeli
Atkarībā no izstrādājuma izskats var atšķirties.
Izmantojot izstrādājuma portu RS232C IN/OUT, var pievienot vairākus izstrādājumus.
RS232C IN
1. monitors
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
2. monitors
Dators
41
4. nodaļa Sākuma ekrāns
Sākuma ekrāns
Nr.
Apraksts
2
Atskaņojiet saturu, veidnes un serverī konfigurētos grafikus.
• Atskaņot. ekrānā varat redzēt, vai ir izveidots savienojums ar serveri
(apstiprinājums). Lai redzētu, vai ir izveidots savienojums ar serveri, kad
darbojas funkcija Tīkla kanāls, nospiediet tālvadības pults pogu INFO .
Atskaņot.
HOME
1 Ekrānā Atskaņot. atlasiet Tīkla kanāls. Ja izvēlnē Tīkla kanāls nav
reģistrēts neviens kanāls, tiks parādīts paziņojums Nav kanālu.
2 Tiks palaista funkcija Tīkla kanāls.
→ Atskaņot. →
Atskaņojiet dažādu saturu, piemēram, kanālus ar piešķirtiem grafikiem, veidnes vai failus.
• Lai izmantotu funkciju Atskaņot., izvēlnē Sistēma atlasiet Atskaņot, izmantojot
iestatījumu MagicInfo.
• Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Atskaņot.
Iekšējā atmiņa
Izmant.
199,33 MB
1
Nav kanālu.
2
Tīkla kanāls
3
Tīkla fails
4
Manas veidnes
Nr.
Apraksts
1
Izvēlieties starp iekšējo vai ārējo atmiņu.
Filtrēt pēc: Visi
5
6
Pieejams
4,26 GB(95%)
3
Atskaņojiet serverī saglabātu saturu.
4
Atskaņojiet iekšējā atmiņā saglabātu veidni.
5
Kā kritēriju izvēlieties satura veidu, lai meklētu vēlamo ierīču sarakstu.
6
Iestatiet dažādas Atskaņot. opcijas.
Opcijas
Satura apskate
1 Atlasiet iekšējo vai ārējo atmiņu. Tiek parādīti atlasītajā atmiņā saglabātie faili.
2 Atlasiet vēlamo failu. Ekrānā tiek parādīts tā saturs.
(Plašāku informāciju par saderīgiem failu formātiem skatiet sadaļā „Ar Atskaņot. saderīgi
failu formāti”.)
42
4. nodaļa Sākuma ekrāns
Kad tiek palaists saturs
Izvēlne
Apraksts
Tālvadības pults vadības pogas
Fona mūzika
Iestatiet, lai satura demonstrācijas laikā tiktu atskaņota fona
Jūs varat izmantot tālvadības pults pogas, lai atskaņotu, pauzētu vai pārvietotos starp
atskaņošanas sarakstā redzamo saturu.
Atiestatīt
Atiestatiet fona mūziku.
mūzika.
Poga
Funkcija
Pauze
Pauzējiet fona mūziku.
TOOLS
Atver izvēlnes joslu.
Iepriekšējais
Atskaņojiet no saraksta iepriekšējo fona mūziku.
INFO
Attēlo satura informāciju.
Tālāk
Atskaņojiet no saraksta nākamo fona mūziku.

Pāriet uz nākamo failu vai lapu.

Pāriet uz iepriekšējo failu vai lapu.
/
/
Opcijas Atiestatīt, Pauze, Iepriekšējais, Tālāk parādās tikai tad, ja ir iestatīta fona mūzika.
Atskaņo vai pauzē slaidrādi vai video saturu.
Aptur satura atskaņošanu un pāriet uz Atskaņot. ekrānu.
Attin video saturu.
Patin uz priekšu video saturu.
Pieejamā izvēlne
Satura atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu
TOOLS , lai konfigurētu iestatījumus.
Ar Atskaņot. saderīgi failu formāti
• Atbalstītās failu sistēmas ir FAT32 un NTFS.
• Failu, kura vertikālā un horizontālā izšķirtspēja pārsniedz maksimālo izšķirtspēju, nevar
atskaņot.
• Pārbaudiet faila vertikālo un horizontālo izšķirtspēju.
• Pārbaudiet atbalstīto video failu un audio kodeku tipus un versijas.
• Pārbaudiet atbalstītās failu versijas.
‒‒ Tiek atbalstītas PowerPoint versijas līdz 97 – 2007
• Tiek atpazīta tikai pēdējā pievienotā USB ierīce.
Izvēlne
Apraksts
Tīkla grafika vairāki rāmji
Atsk. sar.
Skatiet šobrīd atskaņoto satura vienumu sarakstu.
Atskaņošanas ierobežojumi
Attēla režīms
Pielāgo ekrāna iestatījumus atbilstoši šobrīd atskaņotajam
saturam.
Skaņas režīms
Pielāgo audio iestatījumus atbilstoši šobrīd atskaņotajam
saturam.
Atkārtot
Iestatiet atkārtošanas režīmu.
• Vienlaikus var atskaņot ne vairāk kā divus video failus (Video).
• Portreta atskaņošanas režīmā vienlaikus var atskaņot tikai vienu video failu.
• Lai atskaņotu Offic failus (PPT un Word failus) un PDF failus, jāizvēlas viens faila veids, jo
vienā atskaņošanas reizē tiek atbalstīts tikai viens faila veids.
• LFD(.lfd) faili netiek atbalstīti.
Skaņas izvades ierobežojumi
• Nevar lietot vairākas skaņas izvades.
4. nodaļa Sākuma ekrāns
• Atskaņošanas prioritāte: tīkla BGM > vietējais BGM > galvenajā rāmī esošs video fails, ko
izvēlējies lietotājs.
‒‒ Tīkla BGM: iestatījumus var konfigurēt, veicot 1. darbību, kad tiek izveidots servera grafiks.
‒‒ Vietējais BGM: BGM iestatījumus var konfigurēt, izmantojot rīkus, kas tiek parādīti,
Atskaņot. atskaņošanas laikā nospiežot pogu TOOLS .
‒‒ Lietotāja izvēlētais galvenais rāmis: galvenā rāmja iestatījumus var konfigurēt, veicot
2. darbību, kad tiek izveidots servera grafiks.
Veidņu faili un LFD(.lfd) faili
Ierobežojumi
• Pārliecinieties, vai atmiņā Iekšējā / USB atrodas dalītā mape (saturs / grafiki).
Atskaņošanas ierobežojumi
• Var atskaņot ne vairāk kā divus video (Video) failus.
• Lai atskaņotu Offic failus (PPT un Word failus) un PDF failus, jāizvēlas viens faila veids, jo
vienā atskaņošanas reizē tiek atbalstīts tikai viens faila veids.
• Vienā video sienas displejā vienlaicīgi nevar atskaņot vairākus videoklipus (Video).
Skaņas izvades ierobežojumi
• Nevar lietot vairākas skaņas izvades.
• Atskaņošanas prioritāte: tīkla BGM > vietējais BGM > galvenajā rāmī esošs video fails, ko
izvēlējies lietotājs.
43
44
4. nodaļa Sākuma ekrāns
Saturs
Faila paplašinājums
Konteiners
Video kodeks
Izšķirtspēja
Kadru nomaiņas ātrums
(kadri/s)
Bitu pārraides ātrums
(Mb/s)
Audio kodeks
*.avi
AVI
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
4096X2160: 24
40
AC3
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
MKV
ASF
3840X2160: 30
LPCM
60
MP4
HEVC (H.265 - Main,
Main10, Main4:2:2 10)
3GP
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
MVC
80
ADPCM(IMA, MS)
AAC
1920x1080
DivX 3.11 / DivX 4 / DivX 5
/ DivX 6
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
MPEG4 SP/ASP
G.711(A-Law, μ-Law)
Window Media Video v9
(VC1)
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v1,
v2, v3
30
20
Window Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
45
4. nodaļa Sākuma ekrāns
Video
Audio
• 3D video netiek atbalstīts.
• Saturs ar izšķirtspēju, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā norādīto izšķirtspēju, netiek
atbalstīts.
• Video saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas ātrumu, kas pārsniedz iepriekšminētajā
tabulā norādīto ātrumu, atskaņošanas laikā var radīt saraustītu attēlu.
• Video saturs netiks atskaņots vai netiks atskaņots pareizi, ja saturā vai konteinerā būs kāda
kļūda.
• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
• Atbalsta līdz pat H.264, līmenis 4.1.
• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 un AVCHD netiek atbalstīti.
• Visiem video kodekiem, izņemot MVC, VP8, VP6:
‒‒ zem 1280 x 720: maks. 60 kadri
‒‒ virs 1280 x 720: maks. 30 kadri
• GMC 2 vai jaunāks netiek atbalstīts.
• Atbalsta tikai BD MVC Spec.
• Ja monitorā parādītajiem video failiem ir izmantoti nesaderīgi kodeki vai izšķirtspēja ir
1080x1920, vienlaicīgi var atskaņot tikai vienu video failu.
• Kad tiek atskaņots viens video fails, kompleksais režīms netiek atbalstīts šādos gadījumos:
‒‒ nesaderīgs kodeks (MVC, VP3, MJPEG)  nesaderīgs kodeks
‒‒ nesaderīgs kodeks  saderīgs kodeks
‒‒ izšķirtspēja atšķiras no monitora izšķirtspējas
‒‒ frekvence atšķiras no monitora frekvences
• Audio saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas ātrumu, kas pārsniedz iepriekšminētajā
tabulā norādīto ātrumu, atskaņošanas laikā var radīt saraustītu skaņu.
• Audio saturs netiks atskaņots vai netiks atskaņots pareizi, ja saturā vai konteinerā būs kāda
kļūda.
• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
• Atbalsta līdz pat WMA 10 Pro 5.1 kanālam. WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.
• QCELP, AMR NB/WB netiek atbalstīti.
Attēls
• Saderīgais attēlu failu formāts: JPEG, PNG, BMP
‒‒ Tiek atbalstīti 32, 24 un 8 bitu BMP faili.
• Atbalstītā maksimālā izšķirtspēja: 4096 x 4096
• Maksimālais atbalstītais faila lielums: 20 MB
• Atbalstītie attēlu efekti: 9 efekti (Parād. 1, Parād. 2, Neredzams, Spirālv., Šaha gald., Lineārs,
Kāpņveida, Izgaismojas, Izlases)
Power Point
• Saderīgie dokumentu failu formāti
‒‒ Paplašinājums: ppt, pptx
‒‒ Versija: Office 97 - Office 2007
46
4. nodaļa Sākuma ekrāns
• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
‒‒ Animācijas efekts
‒‒ 3D formas (tiks parādītas kā 2D)
‒‒ Galvene un kājene (daži apakšobjekti netiek atbalstīti)
‒‒ Word Art
‒‒ Līdzināšana
∙∙ Var rasties grupas līdzinājuma kļūda.
‒‒ Office 2007
∙∙ SmartArt netiek pilnībā atbalstīts. Tiek atbalstīti 97 no 115 apakšobjektiem.
‒‒ Objektu ievietošana
‒‒ Pusplatuma rakstzīmes
‒‒ Burtu atstarpes
‒‒ Diagrammas
‒‒ Vertikāli izvietots teksts
∙∙ Daži apakšobjekti netiek atbalstīti.
‒‒ Slaidu piezīmes un izdales materiāli
PDF
• Saderīgie dokumentu failu formāti
‒‒ Paplašinājums: pdf
• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
‒‒ Saturs, kura lielums ir mazāks par 1 pikseli, netiek atbalstīts atveides problēmu dēļ.
‒‒ Netiek atbalstīts maskētu un mozaīkas attēlu saturs.
‒‒ Netiek atbalstīts pagriezta teksta saturs.
‒‒ Netiek atbalstīti 3D ēnu efekti.
‒‒ Dažas rakstzīmes netiek atbalstītas (īpašās rakstzīmes var būt bojātas).
WORD
• Saderīgie dokumentu failu formāti
‒‒ Paplašinājums: .doc, .docx
‒‒ Versija: Office 97 - Office 2007
• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
‒‒ Lapas fona efekts
‒‒ Daži paragrāfu stili
‒‒ Word Art
‒‒ Līdzināšana
∙∙ Var rasties grupas līdzinājuma kļūda.
‒‒ 3D formas (tiks parādītas kā 2D)
‒‒ Office 2007
∙∙ SmartArt netiek pilnībā atbalstīts. Tiek atbalstīti 97 no 115 apakšobjektiem.
‒‒ Diagrammas
‒‒ Pusplatuma rakstzīmes
‒‒ Burtu atstarpes
‒‒ Vertikāli izvietots teksts
∙∙ Daži apakšobjekti netiek atbalstīti.
‒‒ Slaidu piezīmes un izdales materiāli
Veidņu faili
• Izveide/rediģēšana/atskaņošana ir pieejama tikai sadaļā Veidne.
LFD
• Tiek atbalstīts sadaļā Tīkla kanāls un Vietējais kanāls
• Saderīgie dokumentu failu formāti
‒‒ Paplašinājums: .lfd
47
4. nodaļa Sākuma ekrāns
Grafik
HOME
URL palaidējs
→ Grafik →
HOME
Jūs varat pārbaudīt satura atskaņošanas grafiku serverī vai mobilajā ierīcē, vai, ja tas ir
importēts no ārējās atmiņas ierīces.
Grafik
Savienots
1
Tīkls
Sv.
Pr.
Ot.
Tr.
Ce.
Pk.
→ URL palaidējs →
Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Lai iegūtu papildinformāciju, kā izmantot funkciju URL palaidējs, sazinieties ar izstrādājuma
izplatītāju, ko kura to iegādājāties.
• Lai izmantotu funkciju URL palaidējs, izvēlnē Sistēma atlasiet Atskaņot, izmantojot
iestatījumu URL palaidējs.
Se.
AM
URL palaidēja iestatījumi
2
Informācija
3
Visu d.
PM
Visu d.
Visu d.
Visu d.
Visu d.
Atrašanās vieta:
Iekšējā atmiņa
Datums:
06-07-2016 12-31-2999
Atkārtot:
Ikdienas
Laiks:
Visu d.
AM
Nr.
Apraksts
1
Izvēlieties starp serveri un ārējo atmiņu.
2
Aplūkojiet satura atskaņošanas iknedēļas grafiku.
Atlasiet, lai aplūkotu detalizētu informāciju par katru notikumu.
3
Aplūkojiet sīktēla attēlu un īsu informāciju par saturu.
HOME
→ URL palaidēja iestatījumi →
Funkcija URL palaidēja iestatījumi ļauj jums instalēt/atinstalēt tīmekļa lietotnes, konfigurēt
opciju Taimauta iestatījums un iestatīt opciju Izstrādātāju režīms.
•
•
•
•
•
Instalēt tīmekļa lietotni: uzinstalējiet tīmekļa lietotni, ievadot adresi.
Instalēt no USB ierīces: uzinstalējiet tīmekļa lietotni no USB atmiņas ierīces.
Atinstalēt: izdzēsiet uzinstalēto tīmekļa lietoti.
Taimauta iestatījums: iestatiet taimauta periodu savienojuma izveidošanai ar URL.
Izstrādātāju režīms: atlasiet, lai iestatītu izstrādātāju režīmu.
Klonēt ierīci
HOME
→ Klonēt ierīci →
Eksportējiet izstrādājuma iestatījumus uz ārēju atmiņas ierīci. Varat arī importēt iestatījumus
no ārējas atmiņas ierīces.
Šī opcija ir noderīga, ja nepieciešams piešķirt vienādus iestatījumus vairākiem izstrādājumiem.
Ja ārējā atmiņas ierīcē nav atrasts dublikāta fails
1 Pievienojiet ārējo atmiņas ierīci un palaidiet funkciju Klonēt ierīci.
48
4. nodaļa Sākuma ekrāns
2 Tiek parādīts paziņojums Ārējā atmiņas ierīcē nav atrasts neviens klonēšanas fails. Vai
eksportēt šīs ierīces iestatījumus uz ārējo atmiņas ierīci?.
3 Atlasiet Eksportēt, lai eksportētu iestatījumus.
Ja ārējā atmiņas ierīcē ir atrasts dublikāta fails
1 Pievienojiet ārējo atmiņas ierīci un palaidiet funkciju Klonēt ierīci.
2 Tiek parādīts paziņojums Atrasts klonēšanas fails. Lūdzu, atlasiet opciju..
3 Atlasiet Klonēt no ārējās atmiņas ierīces vai Klonēt uz ārējo atmiņas ierīci.
‒‒ Klonēt no ārējās atmiņas ierīces: kopējiet ārējā atmiņas ierīcē saglabātos iestatījumus
izstrādājuma atmiņā.
‒‒ Klonēt uz ārējo atmiņas ierīci: kopējiet izstrādājuma iestatījumus uz ārēju atmiņas ierīci.
Kad konfigurācija ir pabeigta, izstrādājums tiek automātiski atsāknēts.
ID iestatījumi
HOME
→ ID iestatījumi →
Piešķiriet komplektam ID numuru.
Ierīces ID
Ievadiet ID numuru izstrādājumam, kas pievienots ievades kabelim, lai nodrošinātu ievades
signāla uztveri. (Diapazons: 0-224)
.
• Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos skaitli, un pēc tam nospiediet
• Ievadiet skaitli, kuru vēlaties izmantot, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.
Ierīces ID autom. iest.
Šī funkcija automātiski piešķir ID numuru ierīcei, kas ir savienota, izmantojot RS232C kabeli.
Ja ir pievienotas vairākas ierīces, aktivizējiet šo funkciju pirmajā vai pēdējā ierīcē.
PC savienojuma vads
Izvēlieties metodi MDC pievienošanai, lai uztvertu MDC signālu.
• RS232C kabelis
Savieno ar MDC, izmantojot RS232C-stereo kabeli.
• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi tīkls
Savieno ar MDC, izmantojot RJ45 kabeli vai Wi-Fi tīklu.
49
4. nodaļa Sākuma ekrāns
Video siena
HOME
→ Video siena →
Piešķiriet komplektam ID numuru.
Pielāgojiet vairāku displeju izkārtojumu, kas savienoti, lai izveidotu vienu video sienu.
Turklāt jūs varat izmantot šo funkciju, lai katrā displejā attēlotu daļu no viena kopēja attēla vai
arī atkārtotu to pašu attēlu katrā pievienoto displeju ekrānā.
Lai attēlotu vairākus attēlus, skatiet MDC palīdzības sadaļu vai MagicInfo lietotāja
rokasgrāmatu. Daži modeļi var neatbalstīt MagicInfo funkciju.
Video siena
Varat aktivizēt vai deaktivizēt opciju Video siena.
Lai kārtotu video sienu, atlasiet opciju Ieslēgts.
Horizontāls x Vertikāls
Šī funkcija automātiski sadala video sienas displeju, ņemot vērā video sienas matricas
konfigurāciju.
Ievadiet video sienas matricu.
Video sienas displejs tiek sadalīts, ņemot vērā konfigurēto matricu. Vertikālo vai horizontālo
displeja ierīču skaitu var iestatīt diapazonā no 1 līdz 15.
Video sienas displeju var sadalīt ne vairāk kā 16 ekrānos.
Opcija Horizontāls x Vertikāls ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video siena iestatījums ir
Ieslēgts.
Ekrāna novietojums
Lai pārkārtotu sadalītos ekrānus, pielāgojiet katra izstrādājuma numuru matricā, izmantojot
funkciju Ekrāna novietojums.
Atlasot Ekrāna novietojums, tiks parādīta video sienas matrica ar numuriem, kas piešķirti
izstrādājumiem, kuri veido video sienu.
Lai pārkārtotu izstrādājumus, izmantojiet tālvadības pults virzienu pogas, lai pārvietotu
izstrādājumu uz citu vajadzīgo numuru. Nospiediet pogu
.
• Visi displeji: piešķiriet ekrāna novietojumu visiem displejiem. Pēc tam jums nav jāiestata
video siena atsevišķiem displejiem.
• Pašreizējie displeji: piešķiriet ekrāna novietojumu pirmajam displejam.
Ekrāna novietojums ļauj sadalīt ekrānu maksimums 16 skatos (15x15). Maksimālo skatu skaitu
var iegūt, ja, izmantojot DP Loopout, pievienoto izstrādājumu skaits arī ir 16.
• Opcija Ekrāna novietojums ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video siena iestatījums ir
Ieslēgts.
• Lai izmantotu šo funkciju, pārliecinieties, vai ir konfigurēts iestatījums Horizontāls x
Vertikāls.
Formāts
Izvēlieties, kā parādīt attēlus video sienas displejā.
• Pilns: parādīt attēlus pilnekrāna režīmā bez malas.
• Dabīgs: parādīt attēlus to sākotnējā proporcijā, nepalielinot un nesamazinot to lielumu.
Opcija Formāts ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video siena iestatījums ir Ieslēgts.
Tīkla statuss
HOME
→ Tīkla statuss →
Pārbaudiet pašreizējo tīkla un interneta savienojuma statusu.
50
4. nodaļa Sākuma ekrāns
Attēla režīms
HOME
→ Attēla režīms →
Atlasiet attēla režīmu (Attēla režīms), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
Video/attēls režīms uzlabo video ierīces attēla kvalitāti. Teksts režīms uzlabo datora attēla
kvalitāti.
• Veikals un tirdz. centrs
Piemērots tirdzniecības vietām.
‒‒ Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/attēls vai Teksts.
• Birojs un skola
Piemērots birojiem un skolām.
‒‒ Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/attēls vai Teksts.
• Galapunkts un stacija
Piemērots autoostām un dzelzceļa stacijām.
‒‒ Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/attēls vai Teksts.
• Video siena
Piemērots vietām, kur tiek izmantots video sienas displejs.
‒‒ Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/attēls vai Teksts.
• Kalibrēšana
Šajā režīmā tiek lietoti spilgtuma, krāsu un gammas iestatījumi, kas pielāgoti, izmantojot
krāsu kalibrēšanas programmu Color Expert.
‒‒ Lai pareizi lietotu režīmu Kalibrēšana, konfigurējiet attēla kvalitātes iestatījumus,
piemēram, spilgtumu, krāsu un gammu, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Color
Expert.
‒‒ Lai lejupielādētu programmu Color Expert, apmeklējiet vietni www.samsung.com/
displaysolutions.
Iesl./izsl. taimeris
HOME
→ Iesl./izsl. taimeris →
Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiestata opcija Pulkstenis.
Iesl. taimeris
Iestatiet funkciju Iesl. taimeris, lai izstrādājums automātiski ieslēgtos jūsu izvēlētajā laikā un
dienā.
Ierīce tiek ieslēgta kopā ar norādīto skaļuma līmeni vai ievades avotu.
Iestatiet ieslēgšanas taimeri, izvēloties kādu no septiņām opcijām. Vispirms iestatiet pašreizējo
laiku. (1. iesl. taimeris - 7. iesl. taimeris)
• Uzstādīšana: atlasiet opciju Izslēgts, Vienreiz, Katru d., Pr.-Pk., Pr.-Se., Se.-Sv. vai Manuāls.
Ja atlasīsiet Manuāls, varat izvēlēties dienas, kad funkcijai Iesl. taimeris ir jāieslēdz
izstrādājums.
‒‒ Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
• Laiks: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu pogas vai ▲/▼ pogas, lai ievadītu
ciparus. Izmantojiet ◀/▶ pogas, lai mainītu ievades laukus.
• Skaļums: iestatiet vajadzīgo skaļuma līmeni. Izmantojiet augšup un lejup vērsto bultiņu
pogas, lai mainītu skaļuma līmeni.
• Avots: izvēlieties ievades avotu.
• Saturs: izvēlieties konkrētu saturu, kas saglabāts iekšējā vai ārējā atmiņā.
Opcija Saturs ir pieejama tikai tad, ja avota iestatījums ir Iekšējā/USB.
51
4. nodaļa Sākuma ekrāns
• Ja USB ierīcē nebūs mūzikas failu vai ja neizvēlējāties mapi, kurā ir mūzikas fails, taimera
funkcija nedarbosies pareizi.
• Ja USB ierīcē būs tikai viens fotoattēla fails, funkcija Slaidrāde nedarbosies.
• Ja mapes nosaukums ir par garu, mapi nevar izvēlēties. Tiek atpazītas 255 rakstzīmes.
• Ja izmantojat funkciju Iesl. taimeris, ieteicams lietot USB zibatmiņu un multikaršu
lasītāju.
• Funkcija Iesl. taimeris var nedarboties ar USB ierīcēm, kurās ir iebūvēts akumulators,
dažu ražotāju MP3 atskaņotājiem vai PMP, jo izstrādājumam ir nepieciešams pārāk ilgs
laiks, lai atpazītu šīs ierīces.
Izsl. taimeris
Iestatiet izslēgšanas taimeri (Izsl. taimeris), izvēloties kādu no septiņām opcijām. (1. izsl. taimeris
- 7. izsl. taimeris)
• Uzstādīšana: atlasiet opciju Izslēgts, Vienreiz, Katru d., Pr.-Pk., Pr.-Se., Se.-Sv. vai Manuāls.
Ja izvēlaties opciju Manuāls, varat izvēlēties dienas, kad funkcijai Izsl. taimeris ir jāizslēdz
izstrādājums.
‒‒ Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
• Laiks: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu pogas vai ▲/▼ pogas, lai ievadītu
ciparus. Izmantojiet ◀/▶ pogas, lai mainītu ievades laukus.
Paziņojumi
HOME
→ Paziņojumi →
Ievadiet tekstu, kamēr tiek rādīts videoklips vai attēls, un parādiet tekstu ekrānā.
•
•
•
•
•
•
•
Izslēgts / Ieslēgts
Ziņojums: ievadiet ekrānā parādāmo ziņojumu.
Laiks: iestatiet iestatījumus Sākuma laiks un Beigu laiks, kad attēlot Ziņojums.
Fonta opcija: iestatiet ziņojuma fonta opcijas.
Pozīcija: izvēlieties orientāciju, lai parādītu Ziņojums.
Ritin.: norādiet ziņojuma iestatījumus Virziens un Ātrums.
Priekšskatījums: priekšskatiet konfigurētos subtitru iestatījumus.
52
4. nodaļa Sākuma ekrāns
Pievienotās ierīces apstiprināšana serverī
Pirms ierīces apstiprināšanas konfigurējiet opciju Servera tīkla iestatījumi.
4 Apakšizvēlnēs atlasiet Unapproved.
5 Izvēlieties sarakstā savu ierīci un noklikšķiniet uz pogas Approve.
1 Piekļūstiet serverim, kas ir piešķirts ierīcei.
2 Lai pieteiktos, ievadiet ID un paroli.
3 Sānu izvēlnes joslā atlasiet Device.
6 Lai apstiprinātu ierīci, ievadiet nepieciešamo informāciju.
‒‒ Device Name: ievadiet ierīces nosaukumu.
‒‒ Device Group: lai norādītu grupu, izvēlieties .
‒‒ Location: ievadiet ierīces pašreizējo atrašanās vietu.
‒‒ Expired: iestatiet ierīces apstiprināšanas beigu datumu. Ja nevēlaties iestatīt beigu
datumu, atlasiet Never expired.
‒‒ Tīkla grafika darbības laikā nospiežot tālvadības pults pogu INFO , tiek parādīti šī grafika
dati. Pārbaudiet, vai ir izvēlēta pareizā ierīce, datos apskatot ierīces ID.
53
4. nodaļa Sākuma ekrāns
Pareiza laika iestatīšana
Ja ierīcē iestatītais laiks atšķiras no servera pašreizējā laika, grafiks, iespējams, netiks palaists.
7 Lai pārbaudītu, vai ierīce ir reģistrēta, atlasiet izvēlni All.
8 Kad serveris ir apstiprinājis ierīci, izvēlētajā grupā reģistrētais grafiks tiek lejupielādēts
ierīcē. Grafiks pēc lejupielādes tiek palaists.
• Plašāku informāciju par grafika konfigurēšanu skatiet sadaļā „MagicInfo servera lietotāja
rokasgrāmata”.
• Ja ierīce tiek dzēsta no servera apstiprināto ierīču saraksta, šī ierīce tiks atsāknēta, lai
atiestatītu iestatījumus.
1
2
3
4
Sānu izvēlnes joslā atlasiet Device.
Izvēlieties ierīci.
Atlasiet opciju Edit  Setup.
Atlasiet opciju Time Zone.
‒‒ Pirmo reizi veidojot savienojumu ar serveri, izstrādājumā tiek iestatīts laiks, izmantojot tā
reģiona vidējo laiku pēc Griničas meridiāna (GMT), kurā atrodas serveris.
‒‒ Izstrādājumā pieejamo laiku var mainīt no servera.
‒‒ Izslēdzot izstrādājumu un pēc tam atkārtoti ieslēdzot, izstrādājumā tiks atjaunots laika
iestatījums, izmantojot pēdējo laiku, kas tika iestatīts no servera.
• Plašāku informāciju par laika pārvaldību (piemēram, laika plānošanu, brīvdienām u.c.)
skatiet sadaļā „MagicInfo servera lietotāja rokasgrāmata”.
54
5. nodaļa Izvēlne
Izvēlne
Ekrāna regulēšana
Attēls ▼
2.
3.
Apraksts
Attēla režīms
Veikalsuntirdz.centrs/Birojsunskola
/ Galapunkts un stacija / Video siena
/ Kalibrēšana
Atlasiet attēla režīmu (Attēla režīms), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
Fona apgaism. / Kontrasts /
Spilgtums / Asums / Krāsa /
Tonis (Z/S)
Šis izstrādājums piedāvā vairākas opcijas attēla kvalitātes pielāgošanai.
Krāsas temperatūra
Video/attēls režīms uzlabo video ierīces attēla kvalitāti. Teksts režīms uzlabo datora attēla kvalitāti.
• Kalibrēšana
Šajā režīmā tiek lietoti spilgtuma, krāsu un gammas iestatījumi, kas pielāgoti, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Color
Expert.
‒‒ Lai pareizi lietotu režīmu Kalibrēšana, konfigurējiet attēla kvalitātes iestatījumus, piemēram, spilgtumu, krāsu un gammu,
izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Color Expert.
‒‒ Lai lejupielādētu programmu Color Expert, apmeklējiet vietni www.samsung.com/displaysolutions.
• Ja veiksit izmaiņas opcijām Fona apgaism., Kontrasts, Spilgtums, Asums, Krāsa vai Tonis (Z/S), atbilstoši tiks pielāgots ekrāna
displejs.
• Varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.
• Samazinot attēla spilgtumu, tiek samazināts enerģijas patēriņš.
Pielāgojiet krāsu temperatūru (sarkana / zaļa / zila). (Diapazons: 2800K–16000K)
• Lai funkcija būtu pieejama, izvēlieties Krāsu tonis iestatījumu Izslēgts.
• Opcija Krāsas temperatūra tiek atspējota, ja opcijas Attēla režīms iestatījums ir Kalibrēšana.
Baltā balanss
2 punktu
Regulē baltās krāsas balansu 2 punktu intervālā, pielāgojot sarkanās, zaļās un zilās krāsas spilgtumu.
10 punktu
Regulē baltās krāsas balansu 10 punktu intervālā, pielāgojot sarkanās, zaļās un zilās krāsas spilgtumu.
• Dažas ārējās ierīces, iespējams, neatbalsta šo funkciju.
• Lai funkcija būtu pieejama, izvēlieties Attēla režīms iestatījumu Birojs un skola (Video/attēls).
55
5. nodaļa Izvēlne
Attēls ▼
2.
3.
Apraksts
Gamma
Pielāgojiet pamatkrāsu intensitāti.
• Ja opcijas Attēla režīms iestatījums ir Kalibrēšana, opcija Gamma tiek atspējota.
Kalibrēta vērtība
Izvēlieties, vai lietot spilgtuma, krāsu un gammas iestatījumus, kas pielāgoti, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Color
Expert, režīmā Informācija un Reklāma.
• Lai lejupielādētu programmu Color Expert, apmeklējiet vietni www.samsung.com/displaysolutions.
• Ja opcijas Attēla režīms iestatījums ir Kalibrēšana, opcija Kalibrēta vērtība tiek atspējota.
Paplašinātie iestatījumi
Dinamiskais kontrasts
Pielāgojiet ekrāna kontrastu.
Melnais tonis
Izvēlieties melnās krāsas līmeni, lai pielāgotu ekrāna dziļumu.
Ādas krāsa
Izceļ rozā krāsu Ādas krāsa.
Režīms “Tikai RGB”
Parāda krāsu Sarkana, Zaļa un Zila, lai varētu pielāgot nokrāsas un piesātinājumu.
Krāsu intervāls
Pielāgo pieejamo krāsu gammu un daudzumu (krāsu spektru), lai veidotu attēlus.
• Lai pielāgotu opcijas Krāsa, Sarkana, Zaļa, Zila un Atiestatīt, iestatiet opciju Krāsu intervāls uz Pielāgots.
HDMI UHD Colour
Iespējojiet, lai optimizētu attēla kvalitāti HDMI UHD savienojumiem. Pieejama režīmiem HDMI1, HDMI2 un DisplayPort.
• Kad aktivizēts šis iestatījums, tiek atbalstīti tikai UHD izstrādājumi.
• Kad aktivizēts šis iestatījums, jums ir jāizmanto tie paši iestatījumi visiem izstrādājumiem, kas savienoti ar LOOP OUT izeju.
Kustības apgaism.
Samazina enerģijas patēriņu, samazinot ekrāna spilgtumu, ja ekrānā tiek attēlota kustība.
• Lai funkcija būtu pieejama, izvēlieties Attēla režīms iestatījumu Galapunkts un stacija (Video/attēls).
Attēla iespējas
Krāsu tonis
Izvēlieties krāsu toni, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.
• Ja opcijas Attēla režīms iestatījums ir Kalibrēšana, opcija Krāsu tonis tiek atspējota.
• Iestatījumus var pielāgot un saglabāt katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.
Digitālais tīrais skats
Ja izstrādājuma uztvertais apraides signāls ir vājš, varat aktivizēt funkciju Digitālais tīrais skats, lai samazinātu statiskos attēlus
vai māņattēlus, kas var parādīties ekrānā.
• Uztvertais signāls ir visspēcīgākais, ja josla ir zaļa.
• Ja signāls ir vājš, izmēģiniet visas opcijas, līdz izstrādājums parāda vislabāko attēlu.
56
5. nodaļa Izvēlne
Attēls ▼
2.
3.
Apraksts
HDMI melnās krāsas līmenis
Atlasa ekrāna melnās krāsas līmeni, lai regulētu ekrāna dziļumu.
Filmas režīms
Šis režīms ir piemērots, lai skatītos filmas.
Iestata izstrādājumu tā, lai tas automātiski uztver un apstrādā filmu signālus no visiem avotiem un pielāgo attēlu optimālai
kvalitātei.
• Pieejama režīmā HDMI (1080i).
Attēla izmērs
Dinamiskais fona apgaismojums
Automātiski pielāgo fona apgaismojumu, lai nodrošinātu vislabāko ekrāna kontrastu pašreizējos apstākļos.
Attēla izmērs
Atkarībā no pašreizējā ievades avota tiek attēlotas dažādas ekrāna pielāgošanas opcijas.
UZMANĪBU
Neizmantojiet izstrādājumam formāta 4:3 iestatījumu uz ilgu laiku.
Kreisajā un labajā pusē vai ekrāna augšā un apakšā redzamās malas var izraisīt attēla saglabāšanu (ekrāna iededzināšanu),
uz ko garantija neattiecas.
Ietilpināt ekrānā
Atlasot šo opciju, tiek attēlots pilns programmas attēls. Netiek nogriezta neviena attēla daļa.
Tālummaiņa/pozīcija
Pielāgojiet attēla tālummaiņu un novietojumu. Lai opcija būtu pieejama, Attēla izmērs jāiestata uz Pielāgots.
• Opcija Pielāgots izvēlnē Attēla izmērs ir pieejama tikai tad, ja Attēla režīms iestatījums ir Video/attēls, kamēr ir aktivizēts
režīms DVI.
• Ja vēlaties atjaunot attēla sākotnējo pozīciju, ekrānā Tālummaiņa/pozīcija atlasiet opciju Atiestatīt.
Attēls tiks atjaunots tā sākotnējā pozīcijā.
Automātiskā regulēšana
Datora ekrāna regulēšana
Automātiski pielāgo frekvences vērtības/pozīcijas un noregulē iestatījumus.
Rupja / Precīza
Noņem vai samazina attēla trokšņus.
Ja pēc funkcijas Precīza regulēšana izmantošanas trokšņi nav pilnībā izzuduši, izmantojiet funkciju Rupja, lai pēc iespējas labāk
pielāgotu frekvenci (Rupja), un pēc tam vēlreiz izmantojiet funkciju Precīza regulēšana. Kad trokšņu daudzums ir samazināts,
vēlreiz pielāgojiet attēlu, lai tas būtu centrēts attiecībā pret ekrāna centru.
Pozīcija
Lai pielāgotu datora ekrāna novietojumu, ja tas nav centrēts vai neietilpst izstrādājuma ekrānā.
Nospiediet pogu  vai , lai pielāgotu vertikālo pozīciju. Nospiediet pogu  vai , lai pielāgotu horizontālo pozīciju.
57
5. nodaļa Izvēlne
Attēls ▼
2.
Att. izsl.
3.
Apraksts
Attēla atiestatīšana
Atjauno attēla noklusējuma iestatījumus.
Izvēloties opciju Att. izsl., ekrāns tiek izslēgts. Skaļums netiek izslēgts.
Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru pogu, izņemot skaļuma regulēšanas pogu.
Attēla atiestat.
Atjauno pašreizējā attēlu režīma noklusējuma iestatījumus.
58
5. nodaļa Izvēlne
Ekrāna displeja regulēšana
Ekrāna displejs ▼
2.
3.
Apraksts
Displeja orientācija
Ekrānā redzamās izvēlnes
orientācija
Iestatiet izvēlnes ekrāna orientāciju.
Avota satura orientācija
Iestatiet izstrādājumam pievienoto ārējo ierīču satura orientāciju.
Proporcijas
Iestatiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna vai oriģinālajā režīmā.
• Opcija ir pieejama tikai tad, ja opcija Avota satura orientācija ir iestatīta uz Portretorientācija.
Ekrāna aizsardzība
Automātiskās aizsardzības laiks
Ja ekrānā noteiktu laiku (ko jūs definējat) tiek rādīts nekustīgs attēls, izstrādājums aktivizē ekrānsaudzētāju, lai novērstu
māņattēlu iededzināšanu ekrānā.
Ekr. iedegšanas aizs.
Lai samazinātu ekrāna iededzināšanas iespēju, šai ierīcei ir uzstādīta ekrāna iededzināšanas novēršanas tehnoloģija
Ekr. iedegšanas aizs..
Izmantojot tehnoloģiju Ekr. iedegšanas aizs., attēls tiek lēni pārvietots ekrānā.
• Pikseļu maiņa
‒‒ Samaziniet pēcattēla efektu, precīzi pārvietojot pikseļus horizontāli vai vertikāli.
‒‒ Ja ilgāku laika periodu tiek rādīts nekustīgs attēla vai 4:3 formāta attēls, tas var radīt pēcattēla efektu. Tas nav izstrādājuma
defekts.
• Taimeris
‒‒ Varat iestatīt taimeri funkcijai Ekr. iedegšanas aizs..
‒‒ Pēc norādītā laika perioda funkcija Ekr. iedegšanas aizs. tiek automātiski apturēta.
• Tūlītēja parādīšana
‒‒ Izvēlieties ekrānsaudzētāju, ko rādīt tūlīt.
Ziņojumu attēlojums
Avota informācija
Izvēlieties, vai parādīt avota ekrāna displeju, kad tiek mainīts ievades avots.
Nav signāla ziņojuma
Izvēlieties, vai parādīt "nav signāla" ekrāna displeju, kad nav noteikts neviens signāls.
MDC ziņojums
Izvēlieties, vai parādīt MDC ekrāna displeju, kad izstrādājums tiek vadīts, izmantojot MDC.
Lejupielādes statusa ziņojums
Izvēlieties, lai rādītu statusu, kad tiek lejupielādēts saturs no servera vai citas ierīces.
59
5. nodaļa Izvēlne
Ekrāna displejs ▼
2.
Valoda
3.
Apraksts
Iestatiet izvēlnes valodu.
• Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju. Tā neattiecas uz citām datora funkcijām.
Atiestatīt ekr. displeju
Šī opcija sadaļā Ekrāna displejs atjauno pašreizējos pielāgotos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
60
5. nodaļa Izvēlne
Skaņas regulēšana
Skaņa ▼
2.
Skaņas režīms
3.
Apraksts
Varat atlasīt savām vēlmēm atbilstošu skaņas režīmu.
• Ja opcijas Skaņas izvade iestatījums ir Ārējā, opcija Skaņas režīms tiek atspējota.
Līdzsvars
Noregulējiet skaļruņa skaļuma līmeņus optimālam skaņas līdzsvaram.
• Ja opcijas Skaņas izvade iestatījums ir Ārējā, opcija Līdzsvars tiek atspējota.
Stabilizators
Noregulējiet stabilizatoru, lai pielāgotu skaļumu un skaņas augstumu, kā arī uzlabotu skaņas izvades intensitāti.
• Ja opcijas Skaņas izvade iestatījums ir Ārējā, opcija Stabilizators tiek atspējota.
HDMI skaņa
Izvēlieties, lai kā atskaņotās skaņas avots tiktu izmantots AV(HDMI) vai PC(DVI).
Skaņa videozvana laikā
Izvēlieties skaņas izvadi, kuru klausīties videozvana laikā.
Skaņas izvade
Ja klausāties apraides vai filmas mūzikas ierakstu, izmantojot kādu ārējo skaņas uztvērēju, var būt dzirdama atbalss, ko izraisa
atkodēšanas ātruma atšķirība starp izstrādājumu skaļruņiem un jūsu audio uztvērējam pievienotajiem skaļruņiem. Ja tā notiek,
iestatiet izstrādājumu uz Ārējā.
• Iestatot opciju Skaņas izvade uz Ārējā, izstrādājumu skaļruņi tiek izslēgti.
Skaņa tiks atskaņota tikai pa ārējiem skaļruņiem. Ja opcija Skaņas izvade ir iestatīta uz Iekšējā, tiek ieslēgti gan izstrādājuma,
gan ārējie skaļruņi. Skaņa tiks atskaņota pa visiem skaļruņiem.
• Ja nav video signāla, gan izstrādājuma skaļruņu, gan ārējo skaļruņu skaņa ir izslēgta.
Auto skaļums
Skaņas līmenis var atšķirties atkarībā no kanāla.
Pārslēdzoties uz citu kanālu, skaļuma līmenis tiek pielāgots automātiski.
• Lai izmantotu pievienotās avota ierīces skaļuma līmeņa vadību, iestatiet opciju Auto skaļums uz Izslēgts. Pievienotās avota
ierīces skaļuma vadības izmaiņas var netikt pielietotas, ja opcijas Auto skaļums iestatījums ir Normāls vai Nakts.
• Ja opcijas Skaņas izvade iestatījums ir Ārējā, opcija Auto skaļums tiek atspējota.
Atiestat. skaņu
Atjaunojiet visus skaņas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
61
5. nodaļa Izvēlne
Tīkls
Tīkls ▼
2.
3.
Apraksts
Tīkla statuss
Varat pārbaudīt pašreizējo tīkla un interneta statusu.
Atvērt tīkla iestatījumus
Konfigurējiet tīkla iestatījumus, lai izmantotu dažādas viedā centrmezgla funkcijas, piemēram, meklēšanu internetā, satura
kopīgošanu mājas tīklā un funkciju atjauninājumus.
Servera tīkla iestatījumi
Izveidot savienojumu ar serveri
Lai palaistu Atskaņot., izveidojiet savienojumu ar tīklu.
• Ja iespējosit opciju SSL, serveris izmantos https, un datu pārsūtīšana tiks šifrēta.
• Ievadiet servera IP adresi un porta numuru. Kā porta numuru izmantojiet 7001. (Ja, izmantojot porta numuru 7001, nevar
izveidot savienojumu ar serveri, sazinieties ar sava servera administratoru, lai uzzinātu pareizu porta numuru, un pēc tam to
nomainiet.)
Tiešais Wi-Fi
MagicInfo rež.
Izvēlieties piemēroto MagicInfo rež. atbilstoši videi, kādā izmantojat savu izstrādājumu.
Servera piekļ.
Atļaujiet vai aizliedziet piekļuvi no MagicInfo servera.
FTP režīms
Norādiet FTP darbības režīmu.
Starpniekserv.
Ieslēdziet vai izslēdziet starpniekserveri, kā arī konfigurējiet tā iestatījumus.
Iestatiet, lai izstrādājumu savienotu ar bezvadu mobilajām ierīcēm. Izmantojot šo funkciju, varat izstrādājumam pievienot
bezvadu mobilās ierīces, neizmantojot maršrutētāju.
• Lai izmantotu šo funkciju, mobilajai ierīcei ir jāatbalsta opcija Tiešais Wi-Fi.
Lai mobilo ierīci savienotu ar izstrādājumu, izmantojot opciju Tiešais Wi-Fi, rīkojieties šādi:
1 Dodieties uz ekrānu Tiešais Wi-Fi. Izstrādājums sāk meklēt ierīces.
2 Ieslēdziet ierīcē funkciju Tiešais Wi-Fi. Izvēlieties vajadzīgo Wi-Fi ierīci.
‒‒ PBC (konfigurēšana ar pogu): Wi-Fi ierīcē 2 minūšu laikā nospiediet pogu WPS(PBC). Izstrādājums automātiski iegūs visas
nepieciešamās tīkla iestatījumu vērtības un veidos savienojumu ar tīklu.
‒‒ PIN: savā ierīcē ievadiet parādīto PIN.
• Ja vēlaties atvienot ierīci, atlasiet pievienoto Wi-Fi ierīci un pēc tam atlasiet Atvienots.
62
5. nodaļa Izvēlne
Tīkls ▼
2.
3.
Apraksts
Mobilo ierīču
pārvaldnieks
Paziņojums par piekļuvi
Pielāgojiet iestatījumus paziņojumu displejam, kas parādās, kad ir pievienota ierīce.
Mobilo ierīču saraksts
Aplūkojiet un pārvaldiet pievienotās ierīces.
Ierīces nosaukums
Izvēlieties vai ievadiet ierīces nosaukumu.
Šis nosaukums var tikt parādīts tīklā esošajās tīkla tālvadības pultīs.
63
5. nodaļa Izvēlne
Tīkla iestatījumi (vadu)
Savienojuma izveide ar vadu tīklu
Izmantojot kabeli, izstrādājumu lokālajam tīklam varat pievienot trīs veidos.
• Izstrādājuma un lokālā tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma aizmugurē esošo lokālā
tīkla portu savienojot ar ārēju modemu, lietojot lokālā tīkla kabeli.
Skatiet diagrammu tālāk.
• Atkarībā no tīkla konfigurācijas izstrādājuma un lokālā tīkla savienojumu varat izveidot,
izstrādājuma aizmugurē esošo lokālā tīkla portu tieši savienojot ar tīkla sienas ligzdu,
izmantojot lokālā tīkla kabeli.
Skatiet diagrammu tālāk. Ņemiet vērā, ka sienas ligzdai ir pievienots modems vai
maršrutētājs, kas atrodas jūsu mājvietā kādā citā vietā.
Lokālais tīkls
Lokālā tīkla ports
uz sienas
RJ45
Lokālais tīkls
Modema ports
uz sienas
Ārējais modems (ADSL/VDSL)
RJ45
Lokālā tīkla kabelis
Lokālā tīkla kabelis
Modema kabelis
• Izstrādājuma un lokālā tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma aizmugurē esošo lokālā
tīkla portu savienojot ar IP koplietotāju, kas ir savienots ar ārēju modemu. Šim savienojumam
izmantojiet lokālā tīkla kabeli.
Skatiet diagrammu tālāk.
Modema ports
uz sienas
Lokālais tīkls
Ārējais modems
(ADSL/VDSL)
IP koplietotājs (ar DHCP
servera funkciju)
RJ45
Ja izmantojat dinamisko tīklu, ieteicams izmantot ADSL modemu vai maršrutētāju, kas atbalsta
dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokolu (Dynamic Host Configuration Protocol —
DHCP). Modemi un maršrutētāji, kas atbalsta DHCP, automātiski nodrošina IP adreses,
apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības, kas izstrādājumam nepieciešamas, lai piekļūtu
internetam, tādējādi jums tās nav jāievada manuāli. Lielākā daļa mājas tīklu ir dinamiskie tīkli.
Daži tīkli pieprasa statisko IP adresi. Ja jūsu tīkls pieprasa statisko IP adresi, iestatot tīkla
savienojumu, izstrādājuma kabeļa iestatīšanas ekrānā manuāli ievadiet IP adreses, apakštīkla
maskas, vārtejas un DNS vērtības. Lai saņemtu IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS
vērtības, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.
Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows, šīs vērtības varat iegūt, izmantojot datoru.
• Ja jūsu tīkls pieprasa statisko IP adresi, varat izmantot ADSL modemus, kas atbalsta DHCP.
• ADSL modemi, kas atbalsta DHCP, ļauj izmantot arī statiskās IP adreses.
Modema kabelis
Lokālā tīkla kabelis
Lokālā tīkla kabelis
64
5. nodaļa Izvēlne
Automātiskie tīkla iestatījumi (vadu)
Izveidojiet savienojumu ar tīklu, izmantojot lokālā tīkla kabeli.
Vispirms pārliecinieties, vai lokālā tīkla kabelis ir pievienots.
Automātiskā iestatīšana
1 Nospiediet tālvadības pults pogu MENU .
2 Atlasiet opciju Tīkls - Atvērt tīkla iestatījumus.
3 Atlasiet opciju Kabelis.
‒‒ Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un tad sākta tīkla savienojuma pārbaude.
4 Kad savienojums ir verificēts, atlasiet opciju Labi.
• Ja savienojuma izveide neizdodas, pārbaudiet lokālā tīkla porta savienojumu.
• Ja automātiskais process nevar atrast tīkla savienojuma vērtības vai ja vēlaties iestatīt
savienojumu manuāli, pārejiet uz nākamo sadaļu par tīkla iestatīšanu.
Manuālie tīkla iestatījumi (vadu)
Birojos var tikt izmantotas statiskās IP adreses.
Tādā gadījumā vaicājiet tīkla administratoram IP adresi, apakštīkla masku, vārteju un DNS
servera adresi. Ievadiet šīs vērtības manuāli.
Tīkla savienojuma vērtību iegūšana
Lai apskatītu tīkla savienojuma vērtības vairākumā Windows datoru, rīkojieties šādi.
1 Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz tīkla ikonas ekrāna apakšējā labajā stūrī.
2 Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Statuss.
3 Atvērtajā dialoglodziņā noklikšķiniet uz cilnes Atbalsts.
4 Cilnē Atbalsts noklikšķiniet uz pogas Detaļas. Tiks parādītas tīkla savienojuma vērtības.
Manuālā iestatīšana
1 Nospiediet tālvadības pults pogu MENU .
2 Atlasiet opciju Tīkls - Atvērt tīkla iestatījumus.
3 Atlasiet opciju Kabelis.
‒‒ Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un tad sākta tīkla savienojuma pārbaude.
4 Atlasiet opciju Apturēt. Pārbaudes process tiks apturēts.
5 Atlasiet opciju IP iestat.. Tiek parādīts ekrāns IP iestat..
6 Atlasiet opciju IP iestat. un iestatiet to uz Ievadīt manuāli.
‒‒ Iestatot opciju IP iestat. uz Ievadīt manuāli, opcijas DNS iestat. iestatījums tiek automātiski
mainīts uz Ievadīt manuāli.
7 Ievadiet tīkla savienojuma vērtības.
‒‒ IP adrese, Apakštīkla maska, Vārteja, DNS Serveris.
8 Kad tas ir izdarīts, lapas apakšdaļā izvēlieties Labi un pēc tam nospiediet pogu
. Tiks
atvērts tīkla testa ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.
9 Kad savienojums ir verificēts, atlasiet opciju Labi.
65
5. nodaļa Izvēlne
Tīkla iestatījumi (bezvadu)
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
Lokālā tīkla ports
uz sienas
Bezvadu IP koplietotājs
(maršrutētājs ar DHCP
servera funkciju)
Automātiska tīkla iestatīšana (bezvadu)
Lielākajai daļai bezvadu tīklu ir papildu drošības sistēma, kas pieprasa, lai ierīces, kas piekļūst
tīklam, pārraida šifrētu drošības kodu, ko sauc par piekļuves kodu vai Drošības atslēga.
Drošības atslēga pamatā ir piekļuves frāze, parasti vārds vai noteikta garuma burtu un ciparu
kombinācija, kas ir jāievada, kad iestatāt sava bezvadu tīkla drošību. Ja izmantosit šo metodi
tīkla savienojuma iestatīšanā un jūsu bezvadu tīklam būs Drošības atslēga, automātiskās vai
manuālās iestatīšanas laikā būs jāievada piekļuves frāze.
Automātiskā iestatīšana
Lokālā tīkla kabelis
Samsung iesaka izmantot protokolu IEEE 802.11n. Ja atskaņosiet video, izmantojot tīkla
savienojumu, video, iespējams, netiks atskaņots vienmērīgi.
• Bezvadu IP koplietotājam izvēlieties kanālu, kurš šobrīd netiek lietots. Ja bezvadu IP
koplietotājam iestatīto kanālu šobrīd lieto cita tuvumā esoša ierīce, tas var radīt traucējumus
un sakaru kļūmi.
• Šis izstrādājums atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus.
Ja izvēlēsities režīmu Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n un jūsu piekļuves punktā
vai bezvadu maršrutētājā kā šifrēšanas tips būs iestatīts WEP, TKIP vai TKIP AES (WPS2Mixed),
Samsung izstrādājums neatbalstīs savienojuma izveidi saskaņā ar jaunajām Wi-Fi
sertifikācijas specifikācijām.
• Ja jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), varat veidot
savienojumu ar tīklu, izmantojot PBC (konfigurēšana ar pogu) vai PIN (personīgās
identifikācijas numurs) kodu. WPS jebkurā režīmā automātiski konfigurēs SSID un WPA
atslēgu.
• Savienojuma metodes: bezvadu tīkla savienojumu var iestatīt trīs veidos.
Automātiskā iestatīšana (izmantojot funkciju Automātiska tīkla meklēšana), manuālā
iestatīšana, WPS(PBC)
1 Nospiediet tālvadības pults pogu MENU .
2 Atlasiet opciju Tīkls - Atvērt tīkla iestatījumus.
3 Atlasiet opciju Bezvadu.
‒‒ Funkcija Tīkls meklēs pieejamos bezvadu tīklus. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts
pieejamo tīklu saraksts.
4 Tīklu sarakstā nospiediet pogu  vai , lai izvēlētos tīklu, un pēc tam nospiediet pogu
.
‒‒ Ja vēlamais bezvadu maršrutētājs netiek parādīts, izvēlieties Atjaunināt, lai meklētu
vēlreiz.
‒‒ Ja pēc atkārtotas meklēšanas maršrutētājs nav atrasts, izvēlieties pogu Apturēt. Parādās
poga Pievienot tīklu, un tīklu var iestatīt manuāli.
5 Ja tiek parādīts ekrāns Ievadīt paroli, pārejiet pie 6. darbības. Ja esat izvēlējies bezvadu
maršrutētāju bez drošības iestatījumiem, pārejiet pie 8. darbības.
6 Ja maršrutētājam ir drošības iestatījumi, ievadiet paroli. (Drošības atslēga vai PIN kods).
7 Kad tas ir izdarīts, izmantojiet pogu , lai pārvietotu kursoru uz Gatavs, un pēc tam
nospiediet pogu
. Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un tad sākta tīkla savienojuma pārbaude.
8 Kad savienojums ir verificēts, atlasiet opciju Labi.
66
5. nodaļa Izvēlne
Manuāla tīkla iestatīšana (bezvadu)
Birojos var tikt izmantotas statiskās IP adreses.
Tādā gadījumā vaicājiet tīkla administratoram IP adresi, apakštīkla masku, vārteju un DNS
servera adresi. Ievadiet šīs vērtības manuāli.
Tīkla savienojuma vērtību iegūšana
Lai apskatītu tīkla savienojuma vērtības vairākumā Windows datoru, rīkojieties šādi.
1 Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz tīkla ikonas ekrāna apakšējā labajā stūrī.
2 Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Statuss.
3 Atvērtajā dialoglodziņā noklikšķiniet uz cilnes Atbalsts.
4 Cilnē Atbalsts noklikšķiniet uz pogas Detaļas. Tiks parādītas tīkla savienojuma vērtības.
Manuālā iestatīšana
1 Nospiediet tālvadības pults pogu MENU .
2 Atlasiet opciju Tīkls - Atvērt tīkla iestatījumus.
3 Atlasiet opciju Bezvadu.
‒‒ Funkcija Tīkls meklēs pieejamos bezvadu tīklus. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts
pieejamo tīklu saraksts.
4 Atlasiet opciju Apturēt. Pārbaudes process tiks apturēts.
5 Atlasiet opciju Pievienot tīklu.
6 Ievadiet tīkla SSID un atlasiet Gatavs.
7 Atlasiet opciju Drošības veids un tad atlasiet Labi. Ja esat izvēlējies opciju Atvērt, pārejiet
pie 10. darbības.
8 Ja maršrutētājam ir drošības iestatījumi, ievadiet paroli. (Drošības atslēga vai PIN kods)
9 Kad tas ir izdarīts, izmantojiet pogu , lai pārvietotu kursoru uz Gatavs, un pēc tam
. Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un tad sākta tīkla savienojuma pārbaude.
nospiediet pogu
10 Kad savienojums ir verificēts, atlasiet opciju Labi.
WPS(PBC)
Iestatīšana, izmantojot WPS(PBC)
Ja maršrutētājam ir poga WPS(PBC), veiciet tālāk norādītās darbības.
1 Nospiediet tālvadības pults pogu MENU .
2 Atlasiet opciju Tīkls - Atvērt tīkla iestatījumus.
3 Atlasiet opciju Bezvadu.
‒‒ Funkcija Tīkls meklēs pieejamos bezvadu tīklus. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts
pieejamo tīklu saraksts.
4 Atlasiet opciju Apturēt. Pārbaudes process tiks apturēts.
5 Atlasiet opciju Izmantot WPS un nospiediet pogu
.
6 2 minūšu laikā nospiediet maršrutētāja pogu WPS(PBC). Izstrādājums automātiski iegūs
visas nepieciešamās tīkla iestatījumu vērtības un veidos savienojumu ar tīklu.
7 Tiks atvērts tīkla savienojuma ekrāns, un tīkla iestatīšana būs pabeigta.
67
5. nodaļa Izvēlne
Sistēma
Sistēma ▼
2.
3.
Apraksts
Pieejamība
Balss norādījumi
Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Balss norādījumi, kā arī konfigurējiet skaļumu, ātrumu un balss augstumu. Funkcijā Balss
norādījumi izmantotā valoda būs tāda pati, kā iestatījums, kas izvēlēts opcijai Valoda.
Izv. caursp.
Pielāgojiet izvēlnes lodziņa caurspīdīgumu.
Augsts kontrasts
Iestatiet izvēlnes fonu un fontu augsta kontrasta krāsās. Kad ir izvēlēta šī funkcija, izvēlne kļūst necaurspīdīga.
Palielināt
Palieliniet izvēlnes izmēru.
Sākt uzstādīšanu
Atjaunojiet televizorā tā oriģinālos iestatījumus un vēlreiz veiciet sākotnējo Uzstādīšana.
• Ievadiet 4 ciparu PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir „0-0-0-0”.
Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju Mainīt PIN.
Laiks
Konfigurējiet dažādus laika iestatījumus.
• Nospiediet pogu
Pulksteņa iestatīšana
INFO , ja vēlaties aplūkot pašreizējo laiku.
Atlasiet opciju Pulksteņa iestatīšana. Atlasiet opciju Datums vai Laiks un pēc tam nospiediet pogu
.
Izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu ciparus, vai nospiediet augšup un lejup vērsto bultiņu pogas. Izmantojiet pogas  un , lai
.
pārietu no viena ievades lauka uz nākamo. Kad tas ir izdarīts, nospiediet pogu
NTP iestatījumi
Iestatiet servera vietrādi URL un laika joslu, lai izmantotu tīkla laiku.
DST
Ieslēdz vai izslēdz vasaras laika funkciju.
Miega taimeris
Automātiski izslēdz izstrādājumu, kad ir pagājis iepriekš iestatīts laika periods.
• Izmantojiet augšup un lejup vērsto bultiņu pogas, lai izvēlētos laika periodu, un pēc tam nospiediet pogu
. Lai atceltu opciju
Miega taimeris, atlasiet Izslēgts.
Ieslēgšanas aizkave
Avota autom. pārslēgšana
Savienojot vairākus izstrādājumus, pielāgojiet katra izstrādājuma ieslēgšanas laiku, lai novērstu jaudas pārslodzi (0-50 sekunžu
diapazonā).
Ieslēdzot displeju, kad aktivizēta opcija Automātiska avota ieslēgšana un iepriekš izvēlētais video avots nav aktīvs, displejs
automātiski veic aktīva video meklēšanu citos video ievades avotos.
68
5. nodaļa Izvēlne
Sistēma ▼
2.
3.
Apraksts
Avota autom. pārslēgšana
Ja opcijas Avota autom. pārslēgšana iestatījums ir Ieslēgts, displeja video avots automātiski meklē aktīvu video.
Ja pašreizējais video avots netiks atpazīts, tiks aktivizēta opcija Primārais avots.
Ja primārais video avots nebūs pieejams, tiks aktivizēta opcija Sekundārais avots.
Ja gan primārais, gan sekundārais ievada avoti netiek atpazīti, displejs veiks divas aktīvā avota meklēšanas, katrā meklēšanas
reizē pārbaudot primāro un tad sekundāro avotu. Ja abas meklēšanas ir nesekmīgas, displejs atgriezīsies pie pirmā video avota
un attēlos paziņojumu, norādot, ka nav signāla.
Ja opcijas Primārais avots iestatījums ir Visi, displejs, lai noteiktu aktīvu video avotu, divas reizes secīgi meklēs video avota
ievadi, un, ja video netiks atrasts, pēc tam atgriezīsies pie pirmā video avota.
Primārā avota atkopšana
Izvēlieties, vai atjaunot atlasīto primāro ievades avotu, ja primārais ievades avots ir pievienots.
• Funkcija Primārā avota atkopšana tiek atspējota, ja opcijas Primārais avots iestatījums ir Visi.
Primārais avots
Norādiet Primārais avots, lai lietotu automātisko ievades avotu.
Sekundārais avots
Norādiet Sekundārais avots, lai lietotu automātisko ievades avotu.
DVI savienojums
Atlasiet avota ierīci, kas ir pievienota DVI ievadei.
• Ja ekrāns netiek attēlots, restartējiet avota ierīci.
Ieslēgšanas vadība
Autom. iesl.
Šī funkcija automātiski ieslēdz izstrādājumu, kolīdz tas tiek pievienots barošanas avotam. Nav jānospiež ieslēgšanas/izslēgšanas
poga.
PC moduļa iesl/./iz.
Datora moduli var ieslēgt/izslēgt atsevišķi no LFD.
Maks. enerģijas taupīšana
Izslēdz izstrādājumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu pēc tam, kad dators ir atradies gaidīšanas režīmā noteiktu laika periodu.
• Opcija pieejama tikai režīmā DVI, HDMI, DisplayPort.
Gaidstāves vadība
Varat iestatīt ekrāna gaidstāves režīmu, kas tiks pielietots, kad tiek saņemts ievades signāls.
• Opcija pieejama tikai režīmā DVI, HDMI, DisplayPort.
• Ja tiek parādīts paziņojums Nav signāla vai signāls ir vājš, pārbaudiet, vai avota ierīce ir pareizi pievienota.
• Ja opcijas Nav signāla ziņojuma iestatījums ir Izslēgts, paziņojums Nav signāla vai signāls ir vājš netiek parādīts. Iestatiet
opciju Nav signāla ziņojuma uz Ieslēgts.
Tīkla gaidst. rež.
Šī funkcija atstāj tīklu ieslēgtu, kad izstrādājums tiek izslēgts.
69
5. nodaļa Izvēlne
Sistēma ▼
2.
Ekol. risinājums
3.
Apraksts
Strāvas poga
Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (tālvadības pults augšējā kreisajā stūrī) var iestatīt, lai tā ieslēgtu izstrādājumu vai ieslēgtu/
izslēgtu izstrādājumu.
Enerģijas taupīšanas režīms
Samaziniet enerģijas patēriņu, pielāgojot ekrāna spilgtumu.
Ekol. sensors
Lai taupītu enerģiju, attēla iestatījumi automātiski tiks pielāgoti telpas apgaismojumam.
• Pielāgojot opcijas Fona apgaism. iestatījumu izvēlnē Attēls, tiek atspējota opcija Ekol. sensors.
• Ja opcijas Ekol. sensors iestatījums ir Ieslēgts, displeja spilgtums var mainīties (kļūt nedaudz tumšāks vai gaišāks) atkarībā no
apkārtējās gaismas intensitātes.
Ekrāna apgaism. grafik
Pielāgojiet paneļa spilgtumu. Jo tuvāk vērtībai 100, jo spilgtāks ir panelis.
Nav sign.— gaidst.
Taupiet enerģiju, izslēdzot ierīci, kad netiek saņemts neviens signāls.
• Šī funkcija ir atspējota, ja pievienotais dators ir enerģijas taupīšanas režīmā.
• Norādītajā laikā izstrādājums automātiski izslēgsies. Laiku var mainīt pēc vajadzības.
Autom. izsl.
Temperatūras vadība
Lai novērstu pārkaršanu, izstrādājums automātiski izslēdzas, ja norādītajā laikā netiek nospiesta neviena tālvadības pults poga
vai poga uz izstrādājuma priekšējā paneļa.
Šī funkcija nosaka izstrādājuma iekšējo temperatūru. Varat norādīt pieļaujamo temperatūras diapazonu.
Pēc noklusējuma temperatūra ir iestatīta uz 77 °C.
Ieteicamā izstrādājuma darbības temperatūra ir robežās no 75 līdz 80 °C (balstoties uz pieņēmumu, ka apkārtējās vides
temperatūra ir 40 °C).
• Ja pašreizējā temperatūra pārsniegs norādīto temperatūras limitu, ekrāns kļūs tumšāks. Ja temperatūra turpinās
paaugstināties, izstrādājums izslēgsies, lai aizsargātu sevi no pārkaršanas.
Ievades ierīces
pārvaldnieks
Iestatiet ievades ierīces, kuras izmantot šai iekārtai. Pārbaudiet ierīču sarakstu un pielāgojiet iestatījumus, izmantojot šo izvēlni.
Tastatūras valoda
Iestatiet tastatūras valodu.
Tastatūras veids
Tastatūras veids.
Ievades valodas saīsne
Atlasiet saīsnes taustiņus, lai pārslēgtos starp ievades valodām.
70
5. nodaļa Izvēlne
Sistēma ▼
2.
3.
Atskaņot, izmantojot
Apraksts
Izvēlieties piemēroto Atskaņot, izmantojot režīmu atbilstoši videi, kādā izmantojat savu izstrādājumu.
Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no iestatījuma.
Mainīt PIN
Tiek atvērts ekrāns Mainīt PIN.
Izvēlieties 4 ciparu PIN kodu un ievadiet to laukā Ievadiet jaunu PIN. Atkārtoti ievadiet šos 4 ciparus laukā Apstipriniet jauno PIN.
• Noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0
Drošība
Drošības slēdzene
. Noklusējuma PIN kods ir „0-0-0-0”.
• Ievadiet 4 ciparu PIN kodu un nospiediet pogu
Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju Mainīt PIN.
Funkcija Drošības slēdzene bloķē visas izstrādājuma un tālvadības pults izvēlnes un pogas, izņemot tālvadības pults pogu
LOCK .
Lai atbloķētu izvēlnes un pogas, nospiediet jebkuru pogu un pēc tam ievadiet paroli (noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0).
Ieslēdziet opciju Ieslēgšanas poga, lai ļautu ar tālvadības pults pogu POWER ieslēgtu ierīci, kad aktivizēta opcija
Drošības slēdzene.
Pogu bloķēšana
Šo izvēlni var izmantot, lai bloķētu izstrādājuma pogas.
Ja opcijas Pogu bloķēšana iestatījums ir Ieslēgts, izstrādājumu var vadīt tikai izmantojot tālvadības pulti.
USB autom. atsk. bloķ.
Izvēlieties, vai automātiski atskaņot pievienotajā USB ierīcē saglabāto MagicInfo saturu.
• Ja pievienosit USB ierīci, kurā saglabāts MagicInfo saturs, piecas sekundes tiks rādīts paziņojums
„USB automātiskās atskaņošanas bloķēšana ir ieslēgta.”.
Mobilās ierīces savienojuma
bloķēšanā
Neļaujiet citām sava tīkla ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem un planšetdatoriem, kopīgot saturu ar jūsu Signage ierīci.
Skārienvadības bloķēšana
Neļaujiet savu ierīci kontrolēt, izmantojot pieskārienu žestus.
Attālā pārvaldība
Nosakot piekļuvi ierīcei, izmantojot tīklu, varat Atļaut vai Aizliegt ārējās komandas.
• Jaunais iestatījums ir spēkā arī tad, ja izstrādājums tiek izslēgts un atkal ieslēgts, izmantojot paneļa taustiņu vai ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi.
Vispārēji
Viedā drošība
Šī funkcija pasargā visas televizoram pievienotās ārējās ierīces no urķiem, spiegprogrammatūras un vīrusiem.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Skatiet sadaļu Anynet+ (HDMI-CEC), kas atrodama 72. lpp.
71
5. nodaļa Izvēlne
Sistēma ▼
2.
3.
Apraksts
HDMI karstā pievien.
Šī funkcija tiek izmantota, lai aktivizētu laika aizkavi DVI/HDMI avota ierīces ieslēgšanai.
Pielāgots logo
Varat lejupielādēt, atlasīt un iestatīt rādīšanas laiku pielāgotam logotipam, kurš ir redzams brīdī, kad izstrādājums tiek ieslēgts.
• Pielāgots logo
‒‒ Varat atlasīt pielāgotu logotipu (attēlu/video) vai izslēgt pielāgotā logotipa rādīšanu.
‒‒ Lai iestatītu pielāgoto logotipu, tas jālejupielādē no ārējas USB ierīces.
• Logotipa rād. laiks
‒‒ Ja pielāgotā logotipa formāts ir Attēls, varat iestatīt opciju Logotipa rād. laiks.
• Lejupl. log. failu
‒‒ Varat lejupielādēt izstrādājumā pielāgotu logotipu, kurš saglabāts ārējā USB ierīcē.
‒‒ Lejupielādējamā pielāgotā logotipa faila nosaukumam ir jābūt saglabātam kā tekstam „samsung” ar mazajiem burtiem.
‒‒ Gadījumos, kad eksistē vairāki ārējie USB savienojumi, izstrādājums mēģinās lejupielādēt pielāgoto logotipu no pēdējās
izstrādājumam pievienotās ārējās ierīces.
Pielāgotā logotipa failu ierobežojumi
• Attēla formāta pielāgotajam logotipam tiek atbalstīti tikai bitkartes faili (aRGB 32bpp formāts).
• Attēla formāta pielāgotā logotipa izšķirtspējai ir jābūt minimums 128x64 un maksimums jāsakrīt ar ekrāna izšķirtspēju.
(Izšķirtspējas horizontālajām/vertikālajām vērtībām ir jādalās ar 4.)
• Video formāta pielāgotajam logotipam tiek atbalstīti tikai TS Stream tipa faili.
• Maksimālais atbalstītais video faila izmērs ir 150 MB. Ieteicamais video faila garums ir 20 sekundes vai mazāk.
Spēļu režīms
Ja ir izveidots savienojums ar spēļu konsoli, piemēram, PlayStation™ vai Xbox™, varat izbaudīt daudz reālistiskāku spēli,
izvēloties spēļu režīmu.
• Opcijas Spēļu režīms piesardzības pasākumi un ierobežojumi
Lai atvienotu spēļu konsoli un pievienotu citu ārējo ierīci, iestatīšanas izvēlnē iestatiet opciju Spēļu režīms uz Izslēgts.
Atiestatīt sistēmu
Šī opcija sadaļā Sistēma atjauno pašreizējos pielāgotos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
72
5. nodaļa Izvēlne
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ ir funkcija, kas ļauj jums vadīt visas pievienotās Samsung ierīces, kas atbalsta Anynet+,
ar jūsu Samsung izstrādājuma tālvadības pulti. Anynet+ sistēmu var izmantot tikai ar Samsung
ierīcēm, kurām ir Anynet+ funkcija. Lai pārliecinātos, vai jūsu Samsung ierīcei ir šāda funkcija,
pārbaudiet, vai uz tās ir Anynet+ logotips.
• Anynet+ ierīces var vadīt tikai ar izstrādājuma tālvadības pulti, nevis ar izstrādājuma pogām.
• Izstrādājuma tālvadības pults noteiktos apstākļos var nedarboties. Ja tā notiek, atkārtoti
izvēlieties Anynet+ ierīci.
• Anynet+ darbojas, ja AV ierīce, kas atbalsta funkciju Anynet+, atrodas gaidstāves režīmā vai ir
ieslēgta.
• PIP režīmā funkcija Anynet+ darbojas tikai tad, ja AV ierīce ir pievienota kā primārais displejs.
Tā nedarbojas, ja AV ierīce ir pievienota kā sekundārais displejs.
• Funkcija Anynet+ kopumā atbalsta līdz pat 12 AV ierīcēm. Ņemiet vērā, ka varat pievienot ne
vairāk kā 3 viena tipa ierīces.
Anynet+ problēmu novēršana
Problēma
Iespējamais risinājums
Anynet+ nedarbojas.
• Pārbaudiet, vai šī ierīce ir Anynet+ ierīce. Anynet+ sistēma
•
•
•
•
•
•
•
atbalsta tikai Anynet+ ierīces.
Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīces strāvas kabelis ir pareizi
pievienots.
Pārbaudiet Anynet+ ierīces video/audio/HDMI kabeļa
savienojumus.
Pārbaudiet, vai funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz
Ieslēgts izvēlnē Sistēma.
Pārbaudiet, vai šī tālvadības pults ir saderīga ar Anynet+.
Anynet+ nedarbojas atsevišķās situācijās. (sākotnējā
iestatīšana)
Ja HDMI kabelis ir bijis noņemts un atkal pievienots,
atkārtojiet ierīču meklēšanu vai arī izslēdziet un ieslēdziet
izstrādājumu.
Pārbaudiet, vai Anynet ierīcē ir ieslēgta Anynet+ funkcija.
Gribu startēt Anynet+.
• Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota pie
izstrādājuma, kā arī to, vai funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir
iestatīta uz Ieslēgts izvēlnē Sistēma.
Gribu iziet no Anynet+.
• Nospiediet izstrādājuma tālvadības pults pogu
SOURCE
un
izvēlieties ierīci, kura neizmanto Anynet+.
Ekrānā tiek parādīts
paziņojums „Notiek
Anynet+ ierīces
noņemšana...”.
• Anynet+ konfigurēšanas laikā vai pārslēdzoties uz apskates
režīmu nevar lietot tālvadības pulti.
• Tālvadības pulti var lietot, kad izstrādājums ir pabeidzis
Anynet+ konfigurēšanu vai ir pabeidzis pārslēgšanos uz
Anynet+.
Anynet+ ierīce neatskaņo
saturu.
• Kamēr notiek sākotnējā iestatīšana, atskaņošanas funkciju
nevar izmantot.
73
5. nodaļa Izvēlne
Problēma
Iespējamais risinājums
Pievienotā ierīce netiek
• Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Anynet+ funkcijas.
• Pārbaudiet, vai HDMI kabelis ir pareizi pievienots.
• Pārbaudiet, vai funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz
Ieslēgts izvēlnē Sistēma.
• Vēlreiz veiciet Anynet+ ierīču meklēšanu.
• Anynet+ ir nepieciešams HDMI savienojums. Pārliecinieties,
vai ierīce izstrādājumam ir pievienota, izmantojot HDMI
kabeli.
• Daži HDMI kabeļi, iespējams, neatbalsta Anynet+ funkcijas.
• Ja savienojums ticis pārtraukts, jo bijis strāvas padeves
traucējums vai HDMI kabelis ir bijis atvienots, vēlreiz veiciet
ierīču meklēšanu.
parādīta.
74
5. nodaļa Izvēlne
Atbalsts
Atbalsts ▼
2.
3.
Programmatūras
atjaunināšana
Sazināt. ar Samsung
Apraksts
Izvēlne Programmatūras atjaunināšana ļauj jaunināt izstrādājuma programmatūru uz tās jaunāko versiju.
• Neizslēdziet izstrādājumu, kamēr nav pabeigta jaunināšana. Izstrādājums automātiski izslēgsies un ieslēgsies pēc
programmatūras jaunināšanas pabeigšanas.
• Kad jaunināt programmatūru, visiem video un audio iestatījumiem tiek atjaunotas noklusējuma vērtības. Ieteicams pierakstīt
šos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas tos varētu viegli atjaunot.
Atjaunināt tagad
Atjauniniet programmatūru uz jaunāko versiju.
Autom. atjaunināšana
Šī funkcija automātiski atjaunina izstrādājumu, kad tas netiek lietots.
Skatiet šo informāciju, ja izstrādājums nedarbojas pareizi vai ja vēlaties jaunināt programmatūru.
Varat arī atrast informāciju par mūsu zvanu centriem un norādījumus par izstrādājumu un programmatūras lejupielādi.
• Sazinieties ar Samsung un uzziniet izstrādājuma Modeļa kods un Programmatūras versija.
Atiestatīt visu
Šī opcija atjauno visus pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
6. nodaļa Problēmu novēršana
Problēmu novēršana
Pirms sazināties ar mums
Pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, veiciet šādu izstrādājuma pārbaudi. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
Diagnosticēšana
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Ja ekrāns ir tukšs un strāvas LED indikators mirgo arī tad, kad izstrādājums ir pareizi pievienots datoram, veiciet izstrādājuma pārbaudi.
1 Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2 Atvienojiet no izstrādājuma visus kabeļus.
3 Ieslēdziet izstrādājumu.
4 Ja tiek parādīts paziņojums Nav pievienots neviens kabelis, izstrādājums darbojas normāli.
Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.
Ekrāna izšķirtspēja
Ja tiek izvēlēts režīms, kas pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju, īsu brīdi tiek parādīts paziņojums Neoptimālais režīms (skatiet sadaļu par atbalstītajām izšķirtspējām).
75
76
6. nodaļa Problēmu novēršana
Kontrolpunkti
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru un pārliecinieties, ka tas ir rūpīgi pievienots.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI vai
HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir redzami tukši laukumi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo problēmu, pielāgojiet ekrāna izmēru
grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru, atjauniniet grafiskās kartes draiveri
ar tā jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu, sazinieties ar grafiskās kartes vai datora
ražotāju.)
Izvēlnē Avots tiek rādīts PC, kad dators nav pievienots.
PC tiek rādīts izvēlnē Avots vienmēr neatkarīgi no tā, vai ir izveidots savienojums ar datoru.
Ekrāna problēma
Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru un pārliecinieties, ka tas ir rūpīgi pievienots.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums
Nav pievienots neviens kabelis.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabelis.
Tiek parādīts paziņojums Neoptimālais režīms.
Šis ziņojums tiek attēlots, kad no grafiskās kartes saņemtais signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
Skatiet sadaļu Standarta signāla režīma tabula un iestatiet izstrādājuma specifikācijām atbilstošo maksimālo izšķirtspēju un
frekvenci.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu.
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Pielāgojiet opcijas Rupja un Precīza.
Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.
Ekrāns izskatās nestabils un trīc.
Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Pārbaudiet, vai datora un grafiskās kartes izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu saderīgu iestatījumu diapazonā.
Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet ekrāna iestatījumus, kas atrodami izstrādājuma izvēlnes sadaļās Papildus informācija un
Standarta signāla režīma tabula.
77
6. nodaļa Problēmu novēršana
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet opcijas Spilgtums un Kontrasts.
Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.
Dodieties uz sadaļu Attēls un pielāgojiet opcijas Krāsu intervāls iestatījumus.
Baltā krāsa neizskatās balta.
Dodieties uz sadaļu Attēls un pielāgojiet opcijas Baltā balanss iestatījumus.
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo ik
pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir pārslēdzies enerģijas taupīšanas režīmā.
Izstrādājums tiek automātiski izslēgts.
Dodieties uz sadaļu Sistēma un pārliecinieties, vai Miega taimeris iestatījums ir Izslēgts.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Ja izstrādājumam ir pievienots dators, pārbaudiet datora energopadeves statusu.
Pārliecieties, vai strāvas kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un strāvas kontaktligzdai.
Ja netiek noteikts signāls no pievienotās ierīces, izstrādājums automātiski izslēdzas pēc 10–15 minūtēm.
Izstrādājuma attēla kvalitāte atšķiras no kvalitātes izplatītāja
veikalā, kur tas tika iegādāts.
Izmantojiet HDMI kabeli, lai iegūtu augstas izšķirtspējas (HD) attēla kvalitāti.
Ekrānā rādījums neizskatās normāli.
Kodēts video saturs ainās, kurās tiek attēloti objekti ātrā kustībā, piemēram, sporta notikumi vai spraiga sižeta video, var likt
displejam izskatīties bojātam.
Zems signāla līmenis vai zema attēla kvalitāte var likt displejam izskatīties bojātam. Tas nenozīmē, ka izstrādājums ir bojāts.
Viena metra attālumā esošs mobilais tālrunis analogajos un digitālajos izstrādājumos var radīt statisku attēlu.
Spilgtums un krāsa neizskatās pareizi.
Dodieties uz sadaļu Attēls un pielāgojiet ekrāna iestatījumus, piemēram, Attēla režīms, Krāsa, Spilgtums un Asums.
Dodieties uz sadaļu Sistēma un pielāgojiet opcijas Enerģijas taupīšanas režīms iestatījumus.
Atjaunojiet ekrāna noklusējuma iestatījumus.
Ekrāna malās ir redzamas raustītas līnijas.
Ja funkcijas Attēla izmērs iestatījums ir Ietilpināt ekrānā, nomainiet šo iestatījumu uz 16:9 standarts.
Ekrānā tiek rādītas līnijas (sarkanas, zaļas vai zilas).
Šīs līnijas tiek parādītas, ja radies monitora funkcijas DATA SOURCE DRIVER IC defekts.
Sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, lai novērstu šo problēmu.
Attēls izskatās nestabils un pēc tam sastingst.
Ekrāns var sastingt, ja netiek izmantota ieteicamā izšķirtspēja vai signāls nav stabils. Lai novērstu šo problēmu, mainiet datora
izšķirtspēju uz ieteikto izšķirtspēju.
78
6. nodaļa Problēmu novēršana
Ekrānu nevar parādīt pilnekrāna režīmā.
Mērogots SD (4:3) satura fails var radīt melnas joslas abās HD kanāla ekrāna pusēs.
Video, kura izmēru attiecība atšķiras no izstrādājuma, var radīt melnas joslas ekrāna augšā un apakšā.
Izstrādājumā vai avota ierīcē nomainiet ekrāna izmēra iestatījumu uz pilnekrāna režīmu.
Skaņas problēma
Nav skaņas.
Pārbaudiet audio kabeļa savienojumu vai pielāgojiet skaļumu.
Pārbaudiet skaļumu.
Skaļuma līmenis ir pārāk zems.
Noregulējiet skaļumu.
Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems, noregulējiet skaļuma līmeni datora skaņas
kartē vai programmatūrā.
Video ir pieejams, bet nav skaņas.
Ja HDMI kabelis ir pievienots, pārbaudiet audio izvades iestatījumus datorā.
Dodieties uz sadaļu Skaņa un nomainiet iestatījumu Skaņas izvade uz Iekšējā.
Ja tiek izmantota avota ierīce
• Pārliecinieties, vai audio kabelis ir pareizi pievienots izstrādājuma audio ievades portam.
• Pārbaudiet avota ierīces audio izvades iestatījumus.
(Piemēram, ja monitoram ir pievienots HDMI kabelis, kabeļtelevīzijas uztvērēja audio iestatījumu, iespējams, arī ir jāmaina uz
HDMI.)
Ja tiek izmantots DVI-HDMI kabelis, ir nepieciešams atsevišķs audio kabelis.
Ja izstrādājumam ir austiņu pieslēgvieta, pārliecinieties, vai tai nav pievienota neviena ierīce.
Vēlreiz pievienojiet strāvas kabeli ierīcei un pēc tam atsāknējiet ierīci.
Skaļruņi atskaņo statisku skaņu.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu. Pārliecinieties, vai video kabelis nav pievienots audio ievades portam.
Pēc kabeļa pievienošanas pārbaudiet signāla stiprumu.
Zems signāla līmenis var izraisīt skaņas traucējumus.
79
6. nodaļa Problēmu novēršana
Kad skaļums ir izslēgts, skaņa tomēr ir dzirdama.
Ja funkcijas Skaņas izvade iestatījums ir Ārējā, skaļuma poga un skaņas izslēgšanas funkcija ir atspējota.
Pielāgojiet ārējo skaļruņu skaļumu.
Galveno skaļruņu audio iestatījumi atšķiras no izstrādājuma iekšējiem skaļruņu iestatījumiem.
Skaļuma maiņa vai skaņas izslēgšana izstrādājumā neietekmē ārējo pastiprinātāju (dekoderi).
Skaņa no monitora nemainās, kad tiek mainīts iestatījums
Skaņas režīms.
Galveno skaļruņu audio iestatījumi atšķiras no izstrādājuma iekšējiem skaļruņu iestatījumiem.
Skaļruņi atskaņo atbalsi.
Atšķirīgi atkodēšanas ātrumi starp izstrādājuma skaļruņiem un ārējiem skaļruņiem var radīt atbalsi.
Avota ierīces audio iestatījumi neietekmē izstrādājuma iekšējā skaļruņa iestatījumus.
Šādā gadījumā iestatiet funkciju Skaņas izvade uz Ārējā.
Tālvadības pults problēma
Tālvadības pults nedarbojas.
Pārliecinieties, ka baterijas atrodas pareizajā vietā (+/-).
Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.
Pārbaudiet, vai nav radusies strāvas padeves kļūda.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Pārliecinieties, vai tuvumā nav ieslēgts speciālais apgaismojums vai neona izkārtnes.
Skaņas ierīces problēma
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.
Cita problēma
Izstrādājums smaržo pēc plastmasas.
Tas ir normāli un ar laiku plastmasas aromāts izgaist.
Monitors izskatās sašķiebts.
Noņemiet statīvu no izstrādājuma un pēc tam pievienojiet to no jauna.
Audio un video ir saraustīts.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu un pievienojiet to vēlreiz, ja nepieciešams.
Izmantojot ļoti stingru vai resnu kabeli, var tikt bojāti audio un video faili.
Pārliecinieties, vai kabeļi ir pietiekami elastīgi, lai nodrošinātu to ilgstošu darbību. Ja uzstādāt izstrādājumu pie sienas, ieteicams
izmantot taisnleņķa kabeļus.
80
6. nodaļa Problēmu novēršana
Izstrādājuma malās ir mazas daļiņas.
Šīs daļiņas ir daļa no izstrādājuma dizaina. Izstrādājums nav bojāts.
Izvēlne PIP nav pieejama.
Šī izvēlne tiek iespējota vai atspējota atkarībā no režīma Avots.
Mēģinot mainīt datora izšķirtspēju, tiek parādīts paziņojums
„Norādītā izšķirtspēja netiek atbalstīta.”.
Paziņojums „Norādītā izšķirtspēja netiek atbalstīta.” tiek parādīts, ja ievades avota izšķirtspēja pārsniedz displeja maksimālo
izšķirtspēju.
Lai novērstu šo problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz displeja atbalstītu izšķirtspēju.
HDMI režīmā, kad ir pievienots DVI-HDMI kabelis, skaļruņi
neatskaņo skaņu.
DVI kabeļi nepārraida skaņas datus.
Funkcija HDMI melnās krāsas līmenis nedarbojas pareizi HDMI
ierīcē ar YCbCr izvadi.
Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja avota ierīce, piemēram, DVD atskaņotājs un STB, ir savienota ar
HDMI režīmā netiek atskaņota skaņa.
Parādītā attēla krāsas var neizskatīties normāli. Video vai skaņa var nebūt pieejama. Tas var notikt, ja izstrādājumam ir pievienota
avota ierīce, kas atbalsta tikai vecāku HDMI standarta versiju.
Lai aktivizētu skaņu, pārliecinieties, vai audio kabelis ir pievienots pareizajai ievades ligzdai.
izstrādājumu, izmantojot HDMI (RGB signāla) kabeli.
Ja rodas šādas problēmas, kopā ar HDMI kabeli pievienojiet arī audio kabeli.
Dažas datoru grafikas kartes, iespējams, automātiski neatpazīst HDMI signālus, kas neietver skaņu.
Šādā gadījumā izvēlieties skaņas ievadi manuāli.
Skaņas ievade
Ekrāna režīms
PC
Automātiski
Datora iestatījumi
DVI PC
Audio ieeja (stereo porti)
Datora iestatījumi
Ja enerģijas taupīšanas režīmā ievades avots ir DisplayPort,
datora displeja iestatījumus nevar saglabāt.
Dodieties uz sadaļu Sistēma → Ieslēgšanas vadība un iestatiet Maks. enerģijas taupīšana uz Izslēgts. Varat arī vēlreiz konfigurēt
datora displeja izvades iestatījumus. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
Kad sāknējat datoru ar ievades avota iestatījumu DisplayPort,
BIOS un sāknēšanas ekrāni netiek parādīti.
Sāknējiet datoru, kad ierīce ir ieslēgta vai kad ievades avota iestatījums nav DisplayPort.
81
6. nodaļa Problēmu novēršana
Bieži uzdotie jautājumi
Plašāku informāciju par pielāgošanu skatiet datora vai grafikas kartes rokasgrāmatā.
Jautājums
Atbilde
Kā es varu mainīt frekvenci?
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.
• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi
→ Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
• Windows 8: dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot izšķirtspēju →
Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
• Windows 10: dodieties uz Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi → Displeja adaptera rekvizīti →
Monitors un pielāgojiet Ekrāna atsvaidzināšanas frekvence, kas atrodams zem Monitora iestatījumi.
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet
izšķirtspēju.
• Windows 8: dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un
noregulējiet izšķirtspēju.
• Windows 10: dodieties uz Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?
• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu sadaļā Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizācija →
Ekrānsaudzētājs → Mainīt enerģijas iestatījumus vai izmantojiet datora BIOS IESTATĪŠANU.
• Windows 8: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu sadaļā Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija →
Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS IESTATĪŠANU.
• Windows 10: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu sadaļā Iestatījumi → Personalizācija → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna
taimauta iestatījumi → Enerģija un miega režīms vai izmantojiet datora BIOS IESTATĪŠANU.
82
7. nodaļa Pielikums
Pielikums
Specifikācijas
Vispārēji
Modeļa nosaukums
PM32F
PM43F / PH43F / PH43F-P
PM49F / PH49F / PH49F-P
PM55F / PH55F / PH55F-P
Izmērs
32 COLLU KLASE
(80,1 cm / 31,5 collas)
43 COLLU KLASE
(107,9 cm / 42,5 collas)
49 COLLU KLASE
(123,2 cm / 48,5 collas)
55 COLLU KLASE
(138,7 cm / 54,6 collas)
Displeja
laukums
698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)
(27,5 collas (H) x 15,5 collas (V))
940,89 mm (H) x 529,25 mm (V)
(37,0 collas (H) x 20,8 collas (V))
1073,78 mm (H) x 604,00 mm (V)
(42,2 collas (H) x 23,7 collas (V))
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
(47,7 collas (H) x 26,8 collas (V))
Audio izeja
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Strāvas padeve
AC100-240V~ 50/60Hz
Panelis
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs, skatiet izstrādājuma aizmugurē esošo uzlīmi.
Ārējās vides apstākļi
Darbība
Temperatūra: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F), izmantojot PIM: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Mitrums: 10 % – 80 %, nekondensējošs
UZMANĪBU
Uzstādot korpusu, raugieties, lai iekšējā temperatūra būtu 40 °C vai zemāka.
Uzglabāšana
Temperatūra: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Mitrums: 5 % – 95 %, nekondensējošs
7. nodaļa Pielikums
• Plug & Play
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus.
Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
• Ņemot vērā šī izstrādājuma ražošanas veidu, panelī apmēram 1 pikselis no miljona (1 miljonā daļa) var izskatīties gaišāks vai tumšāks. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
• Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radiosakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
• Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.
83
84
7. nodaļa Pielikums
Standarta signāla režīma tabula
Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai,
var pasliktināties attēla kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
Modeļa nosaukums
Sinhronizācija
Izšķirtspēja
PM32F / PM43F / PM49F / PM55F
PH43F / PH49F / PH55F / PH43F-P / PH49F-P / PH55F-P
Horizontālā frekvence
30 - 80 kHz
Vertikālā frekvence
60 - 75 Hz
Optimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
• Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz labajai malai, sauc par horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci.
Horizontālā frekvence tiek mērīta kHz vienībās.
• Vertikālā frekvence
Lai skatītājs varētu redzēt attēlu, izstrādājums sekundes laikā attēlo vienu un to pašu attēlu vairākas reizes (līdzīgi kā luminiscējoša lampa). Biežumu, kādā viens attēls tiek atkārtoti attēlots
sekundes laikā, sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti. Vertikālā frekvence tiek mērīta Hz vienībās.
Ja no datora tiek pārsūtīt signāls, kas atbilst šādiem standarta signālu režīmiem, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst šādiem standarta signālu režīmiem,
ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus atbilstoši šādai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu pulkstenis (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte
H
V
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
−
+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
−
−
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
−
−
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
−
−
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
−
−
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
−
−
85
7. nodaļa Pielikums
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu pulkstenis (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte
H
V
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
−
−
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+
+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+
+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+
+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+
+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
−
−
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
−
−
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+
+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+
+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+
+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
−
+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+
+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+
+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+
+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
−
+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+
+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
−
+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+
+
86
7. nodaļa Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas, ko sedz
klients)
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta
samaksa par tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung
nav norādījis.
• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu
uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie „piesardzības” pasākumi.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai
veikta cita veida darbība.
• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo
iespējas, neizjaucot izstrādājumu.
• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas
tiek pievienotas papildu ierīces.
• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.
• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma
iekšpusē.
• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta
vai televīzijas starpniecību.
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ
Izstrādājuma bojājuma iemesli:
Citi gadījumi
• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi
u.c.)
• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas,
galviņa, vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts
nekāds bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma
pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
87
7. nodaļa Pielikums
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
Kas ir pēcattēlu izdegšana?
Ja panelis darbojas pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties. Pareiza izmantošana
nozīmē, ka tiek nodrošināta nepārtraukti mainīga video vide. Ja panelī ilgāku laika periodu tiek
attēlots nemainīgs attēls, var rasties neliela sprieguma starpība starp pikseļu elektrodiem, kas
kontrolē šķidros kristālus.
Šī elektrodu sprieguma starpība ar laiku pieaug, liekot šķidrajiem kristāliem sarauties. Ja tā
notiek, videi mainoties, ekrānā var aizkavēties iepriekšējais attēls.
UZMANĪBU
Šī ir pamācība, kā novērst pēcattēlu izdegšanu. Fiksēta ekrāna rādīšana ilgstošu laika
periodu var izraisīt pēcattēlu izdegšanu. Šī problēma nav ietverta garantijā.
Ieteicamā rīcība, lai to novērstu
Fiksēta ekrāna rādīšana ilgstošu laika periodu var izraisīt pēcattēlu izdegšanu vai izplūdušu
attēlu. Ja izstrādājums netiks lietots ilgāku laiku, izslēdziet to, aktivizējiet enerģijas taupīšanas
režīmu vai palaidiet kustīgu ekrānsaudzētāju.
• Regulāri mainiet krāsas.
1. tipa
2. tipa
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
• Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma teksta krāsas un fona krāsas kombinācijām.
UZMANĪBU
Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma krāsu izmantošanas (melna ar baltu, pelēka).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
88
7. nodaļa Pielikums
Licence
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including
.avi, .divx).
Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic un dubultais „D” simbols ir Dolby
Laboratories preču zīmes.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767,
8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976,
7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and
7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc.
©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Download free software at www.divx.com to create, play and stream
digital videos.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi,
.divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 8,731,369;
RE45,052.
Atvērtā koda avota licences paziņojums
Gadījumā, ja izmantojat atvērta avota programmatūru, izstrādājuma izvēlnē ir pieejamas
atvērtā avota licences. Atvērtā koda avota licences paziņojums ir pieejams tikai angļu valodā.
Lai iegūtu informāciju par atklātā pirmkoda licences paziņojumu, sazinieties ar Samsung
klientu apkalpošanas centru vai rakstiet uz e-pasta adresi oss.request@samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising