Samsung | SBB-SSN | Samsung SBB-SSN Vartotojo vadovas

Samsung SBB-SSN Vartotojo vadovas
Vartotojo instrukcija
SBB-SSN
Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio vadovo
turinys gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Administravimo mokestis gali būti imamas šiais atvejais:
(a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų (pvz., neperskaitėte
naudotojo vadovo);
(b) atnešėte prietaisą į taisymo centrą, tačiau ten neaptikta jokių gaminio defektų (pvz.,
neperskaitėte naudotojo vadovo).
Prieš atvykstant technikui, jums bus pranešta apie administravimo mokesčio dydį.
© Samsung Electronics
Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“. Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama. Ne „Samsung Electronics“ prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.
Turinys
Prieš naudojant gaminį
Saugos priemonės
Saugos simboliai
Elektra ir saugumas
Diegimas
Veikimas
Valymas
5
5
6
7
7
9
Pasiruošimas
Šaltinio įrenginio prijungimas
ir naudojimas
Player funkcija
17
Player
Turinio peržiūra
Kai leidžiamas turinys
Galimi meniu
Su Player suderinami failų formatai
29
29
30
30
31
LAN laido prijungimas
17
Schedule
35
Įvesties šaltinio keitimas
Source
Web Browser
18
18
19
Clone Product
36
ID Settings
Device ID
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
37
37
37
37
Network Status
38
Prieš prijungiant
Ką patikrinti prieš prijungiant
17
17
Prijungimas prie garso sistemos
Sudedamųjų dalių tikrinimas
10
Dalys
Valdymo meniu
11
11
Keleto ekranų valdymas
Prievadai
12
Tvirtinimas prie ekrano
13
„Signage“ grotuvo dėžutės prijungimas
14
39
39
40
40
15
21
21
22
24
25
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Nuotolinio valdymo pultas
Laidų jungtys
RS232C laidas
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas
Jungtis
Kontroliniai kodai
MDC naudojimas
MDC programos diegimas / pašalinimas
28
28
URL Launcher
41
URL Launcher Settings
42
2
Turinys
OnScreen Display
Network
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
43
43
Screen Protection
Auto Protection Time
44
44
Message Display
MDC Message
Download Status Message
44
44
44
Language
Reset OnScreen Display
System
Network Status
48
Open Network Settings
Network Type
Tinklo nustatymai (laidinio)
Tinklo nustatymai (belaidžio)
Use WPS
48
48
49
51
53
IPv6
53
45
IPv6 Status
53
45
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
Proxy server
54
54
54
54
54
54
Device Name
54
Garso nustatymas
Sound Mode
46
Balance
47
Equaliser
47
Auto Volume
47
Reset Sound
47
Accessibility
High Contrast
Enlarge
55
55
55
Start Setup
56
Time
Clock Set
NTP Settings
DST
Power On Delay
57
57
57
57
57
Power Control
Network Standby
Power Button
58
58
58
Eco Solution
Auto Power Off
58
58
Temperature Control
59
Play via
59
Change PIN
60
Security
Safety Lock On
Button Lock
USB Auto Play Lock
Network Port
USB Port
61
61
61
62
62
62
General
Smart Security
Frame Rate
63
63
63
3
Turinys
Empty Storage
63
Reset System
64
Palaikymas
Software Update
Update Now
65
65
Contact Samsung
65
Terms & Conditions
65
Reset All
65
Specifikacijos
Bendros
70
Iš anksto nustatytos laiko sinchronizavimo
veiksenos
71
Priedas
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
(klientų išlaidos)
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Kita
72
72
72
72
Licencija
73
Gedimų nustatymo ir
šalinimo instrukcija
Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“
klientų aptarnavimo centru
66
Gaminio tikrinimas
66
Skyros ir dažnio tikrinimas
66
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
67
4
01 skyrius
Prieš naudojant gaminį
Saugos priemonės
Siekdami užtikrinti asmens saugumą ir išvengti žalos turtui, būtinai perskaitykite šiuos saugos
nurodymus. Perskaitykite juos ir tam, kad galėtumėte tinkamai naudoti gaminį.
DĖMESIO
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS. NEATIDARYTI.
Saugos simboliai
Simbolis Pavadinimas
Reikšmė
Įspėjimas
Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai
susižeisti.
Dėmesio
Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti
padaryta žalos.
Draudimas
Nebandykite.
Instrukcija
Laikykitės nurodymų.
DĖMESIO: KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA
GALINĖS DALIES). NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PALIKITE VISUS
PRIEŽIŪROS DARBUS KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
Šis simbolis nurodo, kad viduje
teka aukšta įtampa. Liestis su bet
kokiomis vidinėmis gaminio dalimis
yra pavojinga.
Kintamosios srovės įtampa. Šiuo
simboliu pažymėta vardinė įtampa
yra kintamosios srovės įtampa.
Šis simbolis nurodo, kad televizorius
pristatomas kartu su svarbia
medžiaga apie jo veikimą ir techninę
priežiūrą.
Nuolatinės srovės įtampa. Šiuo
simboliu pažymėta vardinė įtampa
yra nuolatinės srovės įtampa.
Tai yra II klasės prietaisas. Šis
simbolis reiškia, kad apsauginis
elektrinis sujungimas su žeme
(įžeminimas) nebūtinas.
Dėmesio. Vadovaukitės naudojimo
instrukcijomis. Šis simbolis rodo,
kad būtina vadovautis naudojimo
instrukcijomis, susijusiomis su sauga.
5
Elektra ir saugumas
"" Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas
pavaizduota paveikslėliuose.
Dėmesio
Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Įspėjimas
Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis.
Antraip gali įvykti elektros iškrova.
Kai jungiate maitinimo kištuką prie jungties, būtinai įkiškite jį iki
galo.
Jei maitinimo kištukas ne iki galo įkištas į jungtį, jis gali netikėtai
atsijungti arba jis gali perkaisti dėl per didelės srovės, o tai gali kelti
pavojų saugai.
Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nepalikite
maitinimo laido po sunkiu daiktu.
Dėl pažeisto laido gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros
iškrovos ar gaisro pavojus.
Naudokite tik „Samsung“ maitinimo laidą, kurį gavote su gaminiu. Nenaudokite
maitinimo laido kištuko su kitais gaminiais.
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nejunkite keleto gaminių į vieną maitinimo lizdą.
Dėl perkaitusių maitinimo lizdų gali kilti gaisras.
Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo
laidas.
Jei iškilo problema dėl gaminio, maitinimo laidą reikia visiškai atjungti, kad būtų
visiškai nutrauktas elektros tiekimas į gaminį. Elektros įtampa nėra visiškai
atjungiama naudojant vien tik maitinimo mygtuką ant gaminio korpuso.
Neištraukite maitinimo laido, kol gaminį naudojate.
Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.
Gaminį gali sugadinti elektros iškrova.
Dėl nesaugaus ryšio gali kilti gaisras.
Aplink maitinimo laido kištuko kontaktus arba maitinimo lizdą susikaupusias dulkes
valykite sausa servetėle.
Gali kilti gaisras.
Maitinimo laido kištuką įjunkite į įžemintą maitinimo lizdą. (išskyrus įrenginius,
kuriems nenumatytas įžeminimas)
Galite patirti elektros iškrovą arba susižeisti.
Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
6
Diegimas
Įspėjimas
Veikimas
Įspėjimas
Prieš perkeldami gaminį, išjunkite maitinimo jungiklį ir atjunkite maitinimo laidą ir
visus kitus prijungtus laidus.
Jei gaminys skleidžia keistą garsą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite
maitinimo kištuką ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
Dėl pažeisto laido gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Gaminį įrenkite palikdami tarpą iki sienos, kad jis būtų gerai vėdinamas.
Jei pastebėjote, kad prateka dujos, nelieskite gaminio ir maitinimo laido kištuko, o
pirmiausia nedelsdami išvėdinkite patalpą.
Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Jei gaminys įrengtas neįprastoje vietoje, aplinka gali kelti rimtų kokybės problemų.
Todėl prieš įrengdami būtinai kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
(Vietose, kur yra daug smulkių dulkių, kur naudojami chemikalai, kur per aukšta ar per
žema temperatūra, kur naudojama daug drėgmės ar vandens, transportavimo vietose,
pavyzdžiui, transporto priemonėse, oro uostose ir stotyse, naudojant nepertraukiamai
ilgą laiką ir t. t.)
Nestatykite gaminio blogai vėdinamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje ar spintelėje.
Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Plastikinę pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Kibirkščiavimas gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
Laikykite nuotolinio valdymo pulto baterijas ir mažus priedus vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Saugokite, kad vaikai jų neprarytų.
Jei vaikai įsidėjo į burną maitinimo elementą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Jei gaminys nukrito ir buvo pažeistas, išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite
maitinimo laidą. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
Jei toliau naudosite gaminį, galimas elektros smūgis ar gaisras.
Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.
Netinkamai elgdamiesi su plastikine pakuote vaikai gali uždusti.
Dėl pažeisto laido gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros iškrovos ar gaisro
pavojus.
Nedėkite maitinimo laido (DC maitinimo šaltinio) ir gaminio prie šildymo šaltinių.
Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.
(Žvakių, uodų repelentų, cigarečių, purkštuvų, šildymo įrenginių, tiesioginių saulės
spindulių ir t. t.)
Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Nemontuokite gaminių vieno virš kito.
•• Tai gali sugadinti ekraną.
Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Saugokite gaminį nuo smūgių.
•• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir pan.)
ar lengvai užsidegančių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminį (pro ventiliacijos
angą ar įvesties / išvesties prievadus ir pan.).
•• Jei į gaminį patenka pašalinių medžiagų, būtinai išjunkite gaminio maitinimą ir
atjunkite maitinimo laidą. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru.
•• Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
7
Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių daiktų ant
gaminio.
•• Jei pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, vandens, pateko į gaminį, būtinai atjunkite
maitinimo laidą. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Kai maitinimo kištukas įkištas į elektros lizdą, nekiškite smeigtukų ar kitų laidininkų
į likusį maitinimo lizdą. Be to, atjungę maitinimo kištuką nuo elektros lizdo, iškart
nelieskite kištuko kontaktų.
Antraip gali įvykti elektros iškrova.
Gaminiu teka aukšta įtampa. Niekada patys neardykite, netaisykite ar neatlikite
gaminio pakeitimų.
•• Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
Dėmesio
Įdėkite kiekvieną bateriją laikydamiesi jos poliškumo (+, –).
Jei poliškumas neteisingas, baterija gali sprogti arba gali ištekėti jos skystis ir užteršti
bei sugadinti aplinką, sukelti gaisrą ar sužeisti.
Kai vykdami atostogauti ar dėl kitų priežasčių ilgai nenaudojate gaminio, atjunkite
maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
Dėl susikaupusių dulkių ir karščio gali kilti gaisras, įvykti elektros nuotėkis ar iškrova.
Maitinimo elementai (ir įkraunami elementai) nėra įprastinės buitinės atliekos,
juos reikia grąžinti perdirbimui. Klientas privalo grąžinti panaudotus ar įkraunamus
maitinimo elementus perdirbimui.
Klientas gali grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus artimiausiam
perdirbimo centrui arba parduotuvei, prekiaujančiai to paties tipo maitinimo
elementais ar akumuliatoriais.
•• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.
Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.
Gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras.
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.
Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
Naudokite tik nurodytas standartizuotas baterijas, nenaudokite naujos ir senos
baterijos vienu metu.
Priešingu atveju baterijos gali būti pažeistos arba sukelti gaisrą, sužeisti arba gali būti
pažeistos, iš vidaus išsiliejus skysčiui.
Nekelkite ir nepernešinėkite gaminio, kai jis veikia.
8
Valymas
Įspėjimas
Ant monitoriaus tiesiogiai nepurkškite vandens arba valymo priemonės.
•• Taip galima pažeisti gaminio paviršių arba gali nusitrinti ženklinimas.
•• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Dėmesio
Valydami būtinai atjunkite maitinimo kištuką ir švelniai braukite minkšta ir sausa
šluoste, pavyzdžiui, iš mikropluošto ar flanelės, kad nesubraižytumėte.
Taip galima pažeisti gaminio paviršių arba gali nusitrinti ženklinimas.
Naudokite tik minkštą šluostę (pvz., mikropluošto, flanelės), kad apsaugotumėte
produkto paviršių nuo subraižymo.
Gaminio paviršių arba ekraną galima lengvai subraižyti pašalinėmis medžiagomis.
Neleiskite, kad ant gaminio patektų cheminių medžiagų, kuriose yra alkoholio,
tirpiklių ar paviršinio aktyvumo medžiagų, tokių kaip vaškas, benzolas, skiedikliai,
priemonės nuo vabzdžių, oro gaivikliai, lubrikantai ar valikliai.
Gaminio paviršius gali išblukti ar suskilinėti, ekrano paviršius gali pradėti luptis ar
nusitrinti ženklinimas.
9
02 skyrius
Pasiruošimas
Sudedamųjų dalių tikrinimas
"" Jeigu trūksta sudedamųjų dalių,
kreipkitės į pardavėją, iš kurio
įsigijote šį gaminį.
"" Tikrovėje sudedamosios dalys gali
atrodyti kitaip negu tos, kurios
pavaizduotos paveikslėliuose.
"" RS232C adapteris gali būti
naudojamas prijungiant D-SUB (9
kontaktų) prie stereofoninio RS232C
laido.
Garantijos kortelė
Greitos sąrankos vadovas
(Neprieinama kai kuriose
vietovėse)
Nuotolinio valdymo pultas
Montavimo laikiklis
Baterijos (AAA x 2)
Nustatymų vadovas
Maitinimo laidas
(Neprieinama kai kuriose
vietovėse)
RS232C(IN) adapteris
Kintamosios / nuolatinės
srovės adapteris
HDMI laidas
Išorinis IR laidas
Pado guma x 2
Varžtas (M4 x L8, S tipo) x 5
Varžtas (M4 x L8, B tipo) x 4
10
Dalys
Mygtukai
Aprašymas
Išjungiamas gaminio maitinimas.
Power off
Valdymo meniu
"" Jei paspausite mygtuką P ant gaminio, kai šis įjungtas, bus rodomas
valdymo meniu.
•• Ekrane pasirodžius valdymo meniu, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką,
kad perkeltumėte žymeklį į Power off , tada paspauskite ir palaikykite
maitinimo mygtuką, kad gaminį išjungtumėte.
Pasirenkamas prijungtas įvesties šaltinis.
Source
•• Ekrane pasirodžius valdymo meniu, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką,
kad perkeltumėte žymeklį į Source , tada paspauskite ir palaikykite
maitinimo mygtuką, kad būtų parodytas įvesties šaltinių ekranas.
•• Ekrane pasirodžius įvesties šaltiniams, paspauskite ir palaikykite maitinimo
mygtuką, kad perjungtumėte reikiamą įvesties šaltinį.
"" Maitinimo mygtuką galima naudoti tik su Power off ir Source.
Power off
Press: Move
Source
"" Jei norite išeiti iš valdymo meniu ekrano, palaukite 3 sek. ar daugiau nespausdami mygtuko P.
Press & Hold: Select
11
Prievadai
"" Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
SD CARD
USB
IR IN
POWER
STATUS
1
Prievadas
2
Aprašymas
AUDIO OUT
HDMI OUT
RS232C
OUT
Prievadas
Patikrinkite „Signage“ grotuvo dėžutės maitinimo būseną.
AUDIO OUT
P
Įjunkite arba išjunkite „Signage“ grotuvo dėžutės maitinimą.
RS232C OUT
Prijungiamas USB atminties įrenginys.
RS232C IN
USB 1, USB 2
"" USB 2: Gaminio USB prievaduose naudojama 1,0 A (maks.)
nuolatinė srovė. Viršijus didžiausią leistiną reikšmę USB
prievadai gali neveikti.
IR IN
Prijunkite išorinį IR laidą.
DC 14V
IN
POWER STATUS
"" USB 1: Gaminio USB prievaduose naudojama 0,5 A (maks.)
nuolatinė srovė. Viršijus didžiausią leistiną reikšmę USB
prievadai gali neveikti.
RJ 45
Aprašymas
Per garso kabelį perduoda garsą į garso įrenginį.
Gaminys prie MDC prijungiamas RS232C adapteriu.
Prijungiama prie kito peržiūros įrenginio HDMI laidu.
HDMI OUT
"" HDMI laidų jungtims rekomenduojame naudoti patvirtintus
laidus. Naudokite pridedamą HDMI laidą.
RJ45
Prijungiama MDC naudojant LAN laidą. (10/100 Mbps)
DC 14V
Prijungiama prie kintamosios / nuolatinės srovės adapterio.
SD CARD
SD atminties kortelei prijungti.
12
Tvirtinimas prie ekrano
"" Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
1
3
2
1 Išlygiuokite trumpąją montavimo
laikiklio pusę su „Signage Player
Box“ apačia ir spustelėkite, kad
užfiksuotumėte.
2 Atlikite montavimą kitoje laikiklio
pusėje.
3 Priveržkite varžtus (M4 x L8, S tipo).
4
4 Padėkite „Signage Player Box“ ekrano
gale ir pritvirtinkite.
"" Naudokite varžtus atsižvelgdami į tai,
iš ko yra pagaminta kita ekrano pusė.
–– Plastikas: M4 x L8, B tipo
–– Metalas: M4 x L8, S tipo
13
„Signage“ grotuvo dėžutės prijungimas
1 Prijunkite HDMI laidą prie „Signage Player Box“ ir ekrano HDMI OUT prievado.
2 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SOURCE, jei įvesties šaltinį norite pakeisti į HDMI.
"" Jei medijos turinį norite žiūrėti UHD raiška, naudokite pridedamą HDMI laidą.
"" Prietaisas veikdamas gali skleisti šilumą. Būkite atsargūs.
14
Nuotolinio valdymo pultas
"" Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.
"" Žemiau paveikslėlyje parodytas mygtukas be aprašymo gaminyje nepalaikomas.
Gaminys įjungiamas.
Išjungiamas gaminio maitinimas.
Skaičių mygtukai
Naudokite PIN, datos įvedimui ir t. t.
"" Nuotolinio valdymo pulto funkcijos
priklauso nuo gaminio.
Išjungiamas garsas.
Sureguliuokite garsumą.
•• Jei norite vėl įjungti garsą, dar kartą
paspauskite MUTE arba spauskite
garsumo valdymo (+ VOL -) mygtuką.
Pakeičiamas įvesties šaltinis.
Parodomas arba paslepiamas ekrano rodinio
meniu arba grįžtama į ankstesnį meniu.
Pagrindinio ekrano nuorodos mygtukas
(MagicInfo arba URL Launcher).
15
Greitai pasirinkite dažnai naudojamas
funkcijas paspausdami jį kol atkuriamas
turinys.
Parodo informaciją apie režimą MagicInfo.
Pereinama prie aukščiau, žemiau, kairiau arba
dešiniau esančio meniu arba koreguojama
atitinkamos parinkties nuostata.
Patvirtinamas parinkimas meniu.
Grįžtama į ankstesnį meniu.
Išeinama iš esamo meniu.
Naudojamas atkuriant turinį.
POWER ON / POWER OFF
Įjunkite arba išjunkite Smart Signage įrenginį.
SOURCE
Peržiūrėkite arba pasirinkite prie Smart
Signage įrenginio prijungtą išorinį įrenginį.
Kaip įdėti elementus į nuotolinio valdymo pultą (AAA x 2)
"" Nuotolinio valdymo pulto funkcijos
priklauso nuo gaminio.
Nukreipkite nuotolinio valdymo
pultą į IR laido jutiklį ir paspausite
mygtuką, kad atliktumėte
atitinkamą funkciją.
Nuotolinio valdymo pultą naudokite
7–10 m atstumu nuo gaminio jutiklio
ir 30° laipsnių kampu iš dešinės ir iš
kairės.
"" Panaudotus maitinimo elementus
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje ir utilizuokite.
"" Nenaudokite kartu naujų ir
panaudotų maitinimo elementų.
Vienu metu pakeiskite abu maitinimo
elementus.
"" Jeigu ilgai nenaudojate nuotolinio
valdymo pulto, išimkite maitinimo
elementus.
16
03 skyrius
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Prieš prijungiant
Ką patikrinti prieš prijungiant
"" Taip pat vartotojo vadove ieškokite šaltinio įrenginio, su kuriuo norite sujungti.
Šaltinio įrenginio prievadų skaičius ir vieta gali skirtis.
"" Maitinimo laidą junkite tik prijungę visus kitus laidus.
Priešingu atveju galite pažeisti gaminį.
Prijungimas prie garso sistemos
"" Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
"" Būkite atidūs ir sujunkite tokių pačių spalvų jungtis. (balta su balta, raudona su raudona ir t.
t.)
AUDIO OUT
"" Patikrinkite pageidaujamų jungčių prievadus galinėje gaminio pusėje.
LAN laido prijungimas
"" Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
RJ45
•• Jungčiai naudokite „Cat 7“ (*STP tipo) laidą. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
17
Įvesties šaltinio keitimas
Galite nustatyti, kad būtų rodomas šaltinio įrenginio, prijungto prie gaminio, ekrano rodinys. Iš
šaltinių sąrašo pasirinkite šaltinį. Bus rodomas pasirinkto šaltinio ekrano rodinys.
"" Įvesties šaltinį galite pakeisti ir naudodami nuotolinio valdymo pulto mygtuką SOURCE.
"" Pasirinkus pageidaujamam šaltinio įrenginiui netinkamą šaltinį, ekrano vaizdas gali būti
rodomas netinkamai.
Source
•• MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser
sSOURCE
Source
MagicInfo S
Web Browser
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
18
Web Browser
sSOURCE →
Web Browser → E
"" Prisijunkite prie tinklo, jei gaminyje norite naudotis internetu taip, kaip naudojatės
internetu kompiuteryje.
Settings
sSOURCE →
Advanced Settings
General
Automatinis skirtukų ir
įrankių juostos slėpimas
Jei naršyklėje tam tikrą laiką nesinaudojama skirtukais, meniu
ar įrankių juosta, jie automatiškai paslepiami. Kad jie vėl būtų
rodomi, užveskite pelės žymeklį arba perkelkite jį į ekrano viršų.
•• Naudoti / nenaudoti
Web Browser → u → Settings → E
Refresh Interval
Nustatykite laiką, kurį žiniatinklio naršyklė turi išlaukti prieš grąžinant į pagrindinį puslapį.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Nustatykite mastelio keitimo dydį, kuris bus taikomas atnaujinus žiniatinklio naršyklę.
Slėpti žymeklį liečiamojo
ekrano režimu
Slėpti žymeklį, kad netrukdytų jutiklinio valdymo veiksmams.
•• Naudoti / nenaudoti
Iškylančiųjų langų blokavimo Užblokuokite iškylančiuosius langus, kad naršyti būtų smagiau.
programa
•• Naudoti / nenaudoti
Nustatymų nustatymas iš
naujo
Visi jūsų pasirinkti žiniatinklio naršyklės nustatymai bus
nustatyti iš naujo atkuriant numatytąsias reikšmes. Tai neturės
įtakos jūsų žymoms ir istorijai.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Search Engine
Nustatykite svetainę, kuri bus rodoma atnaujinus žiniatinklio naršyklę.
Jei įvesties lauke „URL / raktažodis“ įvesite raktažodį, žiniatinklio naršyklė atidarys paieškos
rezultatų puslapį. Pasirinkite norimą naudoti paieškos sistemą.
•• Samsung Display / Custom
•• „Google“ / „Bing“
Custom
Įveskite URL ir nustatykite jį kaip pagrindinį puslapį.
•• Enter URL
"" Galima naudoti, kai Home Page nustatytas kaip Custom.
19
Privacy & Security
Funkcija „Do Not Track“
Nurodykite svetainėms jūsų nesekti.
•• Naudoti / nenaudoti
Ištrinti istoriją
Ištrinkite visą naršymo istoriją.
JavaScript
Leiskite visoms svetainėms paleisti „JavaScript“, kad būtų
patogiau naršyti.
•• Naudoti / nenaudoti
Ištrinkite visus naršymo duomenis, pvz., slapukus, talpykloje
Naršymo duomenų trynimas įrašytus vaizdus ir duomenis. Tai neturės įtakos jūsų žymoms ir
istorijai.
Encoding
Encoding
Galite pasirinkti tinklalapių kodavimo būdą. Dabartinis
nustatymas yra „Automatinis“.
•• Automatinis / rankinis (dabartinis : „Unicode“)
Apie
Rodoma esama interneto naršyklės versija.
20
04 skyrius
Keleto ekranų valdymas
Valdykite keletą ekranų, prijungtų prie kompiuterio vienu metu.
Laidų jungtys
•• Adatėlių priskyrimas
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
RS232C laidas
Sąsaja
RS232C (9 adatėlės)
Adatėlė
TxD (Nr.2), RxD (Nr.3), GND (Nr.5)
Sparta bitais
9600 bps
Duomenys bitais
8 bitas
Lyginumas
Nėra
Galutinis bitas
1 bitas
Srauto kontrolė
Nėra
Didžiausias ilgis
15 m (tik ekranuoto tipo)
<Kištukas>
<Lizdas>
Adatėlė
Signalas
Adatėlė
Signalas
1
Aptikti duomenų nešlį
6
Paruošti duomenų rinkinį
2
Gauti duomenys
7
Siųsti užklausą
3
Perduoti duomenys
8
Saugu siųsti
4
Paruošti duomenų terminalą
9
Skambinimo indikatorius
5
Signalo įžeminimas
21
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas
•• RS232C laidas
Jungtis: 9 kontaktų „D-Sub“ stereofoninis laidas
•• Adatėlių priskyrimas
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Kištukas
-P1-
-P2-
-P2-
„Rx“
3
1
„Tx“
STEREOFONINIO
SIGNALO
„Tx“
2
2
„Rx“
KIŠTUKAS
„Gnd“
5
3
„Gnd“
(3,5 ø)
Kontaktų
skaičius
Įprasta spalva
Signalas
1
Balta ir oranžinė
TX+
2
Oranžinė
TX-
3
Balta ir žalia
RX+
4
Mėlyna
NC
5
Balta ir mėlyna
NC
6
Žalia
RX-
7
Balta ir ruda
NC
8
Ruda
NC
22
Pereinamasis LAN laidas (PC į PC)
•• Jungtis : RJ45
Tiesioginis LAN laidas(PC į HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signalas
P1
P2
Signalas
TX+
1
3
RX+
TX-
2
6
RX-
Signalas
P1
P2
Signalas
RX+
3
1
TX+
TX+
1
1
TX+
RX-
6
2
TX-
TX-
2
2
TX-
RX+
3
3
RX+
RX-
6
6
RX-
23
Jungtis
•• 2 sujungimas
PC
"" Įsitikinkite, kad abu adapterius prijungėte prie reikiamo gaminio prievado (RS232C IN arba
OUT).
1 monitorius
2 monitorius
•• 1 sujungimas
5
PC
1 monitorius
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
2 monitorius
RS232C IN
RS232C OUT
3 monitorius
RS232C IN
4
3
2
1
RJ45
RJ45
RJ45
RJ45
RS232C OUT
•• 3 sujungimas
PC
RJ45
1 monitorius
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
2 monitorius
RS232C IN
RS232C OUT
3 monitorius
RS232C IN
RS232C OUT
24
Kontroliniai kodai
•• Visos komunikacijos vyksta šešioliktainėmis. Kontrolinė suma apskaičiuojama sudėjus visas
vertes, išskyrus antraštę. Jeigu kontrolinė suma viršija 2 skaitmenis, kaip pavaizduota toliau
(11 + FF + 01 + 01 = 112), pirmasis skaitmuo pašalinamas.
Kontrolinės būsenos peržiūra (gauti informaciją apie kontrolinę komandą)
Pvz., įjungti & ID=0
Antraštė
0 x AA
Komanda
Atpažinimo
kodas
Komandos tipas
Duomenų ilgis
0
Kontrolinė
suma
Kontroliavimas (nustatyti kontrolinę komandą)
Antraštė
Komanda
0 x AA
Komandos tipas
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Duomenys
1
Vertė
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
1 duomenų
rinkinys
1
"Power"
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
1 duomenų
rinkinys
1
1
Kontrolinė
suma
12
•• Jei norite vienu metu kontroliuoti visus serijiniu laidu prijungtus įrenginius neatsižvelgdami
į atpažinimo kodus, nustatykite atpažinimo kodą kaip „0 x FE“ ir perduokite komandas.
Komandas vykdys kiekvienas įrenginys atskirai, tačiau ACK nereaguos.
Komanda
Nr.
Komandos tipas
Komanda
Verčių intervalas
1
Maitinimo valdymas
0 x 11
0~1
2
Garsumo valdymas
0 x 12
0~100
3
Įvesties šaltinio valdymas
0 x 14
-
4
Apsauginis užraktas
0 x 5D
0~1
25
Maitinimo valdymas
Garsumo valdymas
•• Funkcija
Gaminį galima įjungti ir išjungti naudojant kompiuterį.
•• Funkcija
Gaminio garsumą galima reguliuoti naudojant kompiuterį.
•• Maitinimo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie tai, ar maitinimas ĮJUNGTAS, ar
IŠJUNGTAS)
•• Garsumo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie garsumo būseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Duomenų ilgis
Atpažinimo
kodas
0
Kontrolinė
suma
Komanda
0 x AA
0 x 11
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Duomenys
1
"Power"
Kontrolinė
suma
•• ACK
R-CMD
1 vertė
0 x 11
"Power"
Kontrolinė
suma
•• NAK
0 x AA
Komanda Atpažinimo Duomenų ilgis ACK / NAK
kodas
0 x FF
3
„N“
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 12
Atpažinimo
kodas
Kontrolinė
suma
Duomenų ilgis
Duomenys
1
"Volume"
Kontrolinė
suma
R-CMD
1 vertė
0 x 11
"ERR"
Kontrolinė
suma
R-CMD
1 vertė
0 x 12
"Volume"
Kontrolinė
suma
"Volume": garsumo reikšmės kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje. (0-100)
•• NAK
Antraštė Komanda Atpažinimo Duomenų ilgis ACK / NAK
kodas
0 x AA
0 x FF
3
„N“
"Power": maitinimo kodas, kuris bus nustatytas gaminyje.
Antraštė
0
Antraštė Komanda Atpažinimo Duomenų ilgis ACK / NAK
kodas
0 x AA
0 x FF
3
„A“
0: IŠJUNGTI maitinimą
0 x AA
0 x 12
Duomenų ilgis
•• ACK
1: ĮJUNGTI maitinimą
Komanda Atpažinimo Duomenų ilgis ACK / NAK
kodas
0 x FF
3
„A“
0 x AA
Atpažinimo
kodas
"Volume": garsumo reikšmės kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje. (0-100)
"Power": maitinimo kodas, kuris bus nustatytas gaminyje.
Antraštė
Komanda
•• Garsumo nustatymas (nustatyti garsumą)
•• Maitinimo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS (ĮJUNGTI / IŠJUNGTI maitinimą)
Antraštė
Antraštė
R-CMD
1 vertė
0 x 12
"ERR"
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
26
Įvesties šaltinio valdymas
Apsauginis užraktas
•• Funkcija
gaminio įvesties šaltinį galima pakeisti naudojant kompiuterį.
•• Funkcija
Gaminio funkciją Safety Lock On galima įjungti ir išjungti kompiuteriu.
•• Įvesties šaltinio būsenos peržiūra (gauti informaciją apie įvesties šaltinio būseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 14
Duomenų ilgis
Atpažinimo
kodas
•• Apsauginio užrakto būsenos peržiūra (gauti informaciją apie apsauginio užrakto būseną)
Kontrolinė
suma
0
•• Įvesties šaltinio nustatymas (nustatyti įvesties šaltinį)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 14
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Duomenys
1
"Input Source"
Kontrolinė
suma
"Input Source": įvesties šaltinio kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.
0x60
MagicInfo S
0x65
Web Browser
0x63
URL Launcher
Komanda
0 x AA
0 x 5D
Komanda
0 x FF
Atpažinimo
kodas
3
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 5D
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Duomenys
1
"Safety Lock"
Kontrolinė suma
•• ACK
ACK / NAK
„A“
R-CMD
1 vertė
0 x 14
"Input
Source"
Kontrolinė
suma
•• NAK
Komanda
0
Kontrolinė
suma
0: IŠJUNGTI
"Input Source": įvesties šaltinio kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.
Antraštė
Duomenų ilgis
•• Apsauginio užrakto įjungimas ir išjungimas (įjungti / išjungti apsauginį užraktą)
Antraštė
0 x AA
Duomenų
ilgis
Atpažinimo
kodas
1: ĮJUNGTI
•• ACK
0 x AA
Antraštė
"Safety Lock": apsauginio užrakto kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje
"" DVI_video, HDMI1_PC ir HDMI2_PC negalima naudoti su komanda Nustatyti. Jos reaguoja
tik į komandą „Gauti“.
Antraštė
Valdymas galimas neatsižvelgiant į tai, ar maitinimas įjungtas, ar išjungtas.
Atpažinimo Duomenų ilgis ACK / NAK
kodas
3
„N“
R-CMD
1 vertė
0 x 14
"ERR"
Kontrolinė
suma
Komanda Atpažinimo
kodas
0 x FF
Duomenų
ACK / NAK
ilgis
3
„A“
R-CMD
1 vertė
0 x 5D
"Safety Lock"
Kontrolinė
suma
"Safety Lock": apsauginio užrakto kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ACK / NAK
ilgis
3
„N“
R-CMD
1 vertė
0 x 5D
"ERR"
Kontrolinė
suma
"ERR": kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
27
MDC naudojimas
Kelių ekranų valdiklis MDC (angl. Multiple Display Control) – tai taikomoji programa, leidžianti
lengvai vienu metu per kompiuterį valdyti keletą vaizdo įrenginių.
Įdiegę programą, išsamesnės informacijos apie MDC programos naudojimą rasite žinyne. MDC
programą rasite svetainėje. (http://displaysolutions.samsung.com)
"" Jei paspausite mygtuką On arba Off ekrano viršuje kairėje, gaminys tikrins savo būseną
maždaug vieną minutę. Paleisti kitas komandas bandykite po vienos minutės.
"" Išsamios informacijos, kaip prijungti įrenginius, kad galėtumėte valdyti keletą ekranų, rasite
24 psl.
7 Pasirodžiusiame lange Ready to Install the Program patikrinkite katalogo kelią, kuriuo
ketinate diegti programą, ir spustelėkite Install.
8 Bus rodoma diegimo eiga.
9 Pasirodžiusiame lange InstallShield Wizard Complete spustelėkite Finish.
"" Pasirinkite Launch the program ir spustelėkite Finish, kad MDC programą paleistumėte
iškart.
10 Baigus diegti, darbalaukyje sukuriama MDC Unified nuorodos piktograma.
"" Gali būti, kad dėl kompiuteryje įdiegtos sistemos ar gaminio specifikacijų nebus rodoma
MDC vykdymo piktograma.
"" Jeigu vykdymo piktograma nerodoma, paspauskite F5.
MDC programos diegimas / pašalinimas
Programos pašalinimas
"" Diegimo ir šalinimo veiksmai gali skirtis priklausomai nuo OS.
1 Pasirinkite Parametrai → Valdymo skydas (meniu Pradžia) ir dukart spustelėkite Įtraukti /
Diegimas
2 Sąraše pasirinkite MDC Unified ir spustelėkite Keisti / šalinti.
panaikinti programą.
"" Diegiant MDC, dėl grafinės plokštės, pagrindinės plokštės ir tinklo sąlygų gali atsirasti
trikdžių.
1 Spustelėkite diegimo programą MDC Unified.
2 Spustelėkite Next.
3 Kai pasirodys Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified ekranas, spustelėkite
Next.
4 Pasirodžiusiame License Agreement lange pasirinkite I accept the terms in the license
agreement ir spustelėkite Next.
5 Pasirodžiusiame lange Customer Information užpildykite informacijos laukus ir spustelėkite
Next.
6 Pasirodžiusiame lange Destination Folder pasirinkite katalogo kelią, kuriuo ketinate diegti
programą, ir spustelėkite Next.
"" Nenurodžius kelio vardo, programa bus įdiegta numatytojo vardo keliu.
28
05 skyrius
Player funkcija
Pasiekiamas naudojant nuotolinio valdymo pulto mygtuką
.
Player
Nr.
Aprašymas
Pasirinkite vidinę arba išorinę atmintį.
→ Player → E
Leiskite įvairų turinį, pvz., kanalus su priskirtais tvarkaraščiais, šablonus arba failus.
Player
Internal Memory
Filter By: All
Options
No channels
Network Channel
Galite leisti serveryje sukonfigūruotą turinį, šablonus ir tvarkaraščius.
•• Ekrane Player galite peržiūrėti, ar prisijungta prie serverio (jis patvirtintas).
Jei veikiant tinklo kanalui norite pažiūrėti ar serveris yra prijungtas,
nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite INFO.
1 Ekrane Player pasirinkite Network Channel. Pranešimas No channels
parodomas, jei Network Channel nėra užregistruotų kanalų.
2 Bus paleistas Network Channel.
Leiskite serveryje saugomą turinį.
Leidimo šablonai, išsaugoti vidinėje atmintyje, aplanke My Templates.
Network File
Kaip kriterijų pasirinkite turinio tipą, kad surastumėte pageidaujamo turinio
sąrašą.
Nustatykite įvairias Player parinktis.
My Templates
Turinio peržiūra
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
1 Pasirinkite vidinę ar išorinę atmintį. Parodomi pasirinktoje atmintyje saugomi failai.
"" Jei norite pasinaudoti funkcija Player, Play via nustatykite kaip MagicInfo (ją rasite System).
(m MENU → System → Play via → MagicInfo)
2 Pasirinkite reikiamą failą. Ekrane pasirodys turinys. (Jei reikia daugiau informacijos apie
suderinamus failų formatus, žr. skyrių „Su leistuvu suderinami failų formatai“.)
"" Jei norite taikyti šią funkciją, pirmiausia turite nustatyti Clock Set.
29
Kai leidžiamas turinys
Galimi meniu
Nuotolinio valdymo pulto valdymo mygtukai
Spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtukus galite leisti, pristabdyti arba praleisti
grojaraščio turinį.
Atkuriant turinį nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką TOOLS ir sukonfigūruokite
nustatymus.
Meniu
Playlist
Mygtukas
TOOLS
INFO
Funkcija
Parodoma meniu juosta.
Parodoma bendra informacija apie turinį.
►
Pereinama prie kito failo arba į kitą puslapį.
◄
Pereinama prie ankstesnio failo arba į ankstesnį puslapį.
E/∆/³
Paleidžiama arba pristabdoma skaidrių demonstracija ar vaizdo įrašas.
´
Sustabdomas turinio rodymas ir pereinama į Player ekraną.
π
Vaizdo įrašas atsukamas atgal.
µ
Vaizdo įrašas persukamas į priekį.
"" Jei vidinėje atmintyje ar USB įrenginyje saugomas tik vienas vaizdas, skaidrių peržiūros
funkcija neveikia.
Aprašymas
Galite peržiūrėti šiuo metu leidžiamų turinio elementų sąrašą.
Channel List
Network Channel / Internal Channel / USB
Sound Mode
pagal individualius poreikius parenkami tuo metu atkuriamo turinio
garso parametrai.
Repeat All / Repeat One Nustato kartojimo režimą.
Background Music
Nustatykite foninę muziką, kuri bus leidžiama atkuriant turinį.
Reset
Iš naujo nustatykite foninę muziką.
Pause
Pristabdykite foninę muziką.
Prev
Paleiskite ankstesnę foninę muziką iš sąrašo.
Next
Paleiskite kitą foninę muziką iš sąrašo.
"" Reset, Pause, Prev, Next pasirodo tik nustačius foninę muziką.
"" Jei USB įrenginyje aplanko pavadinimas yra per ilgas, aplanko negalėsite pasirinkti.
30
Su Player suderinami failų formatai
•• Palaikomos tokios failų sistemos kaip FAT32 ir NTFS.
•• Failų, kurių vertikalioji ir horizontalioji skiriamoji geba yra didesnė nei maksimali leistina,
negalima paleisti. Patikrinkite vertikaliąją ir horizontaliąją failo skiriamąją gebą.
•• Peržiūrėkite palaikomus vaizdo ir garso kodekų tipus bei versijas.
•• Peržiūrėkite palaikomas failų versijas.
"" Palaikomos „PowerPoint“ versijos iki 97–2013
"" Norėdami perkelti failus iš / į USB-Internal Memory, spustelėkite Options → Send.
•• Šablonų failų vieta
–– Internal Memory → USB perkėlimas: USB → aplanke MagicinfoSlide
–– USB → Internal Memory perkėlimas: Internal Memory → aplanke My Templates
•• Kitų failų vieta (ne šablonų)
–– Internal Memory → USB perkėlimas: USB → aplanke MagicinfoSlide
–– USB → Internal Memory perkėlimas: Šakniniame aplanke
Tinklo tvarkaraščio kelių vaizdų funkcija
Atkūrimo apribojimai
•• Vienu metu gali būti leidžiami 1–3 FHD vaizdo failai, arba tik vienas UHD vaizdo failas ir
vienas FHD vaizdo failas. Naudojant statųjį režimą, vienu metu galima leisti 3 FHD vaizdo
failus arba tik vieną UHD vaizdo failą.
•• Jei naudojate Office (PPT ir „Word“ failus) ir PDF failus, vienu kartu galite naudoti tik vieno
tipo failus.
•• LFD (*.LFD) failai nepalaikomi.
Garso išvesties apribojimai
•• Negalima naudoti daugiau nei vieno garso išvesties šaltinio.
•• Atkūrimo pirmenybė: tinklo BGM → vietinis BGM → vaizdo įrašų failas naudotojo
pasirinktame pagrindiniame rėme
"" Tinklo BGM: Nustatymus galima konfigūruoti kuriant serverio tvarkaraštį.
"" Vietinis BGM: BGM nustatymus galima sukonfigūruoti naudojant įrankius, rodomus
paspaudus mygtuką TOOLS vykstant Player atkūrimui.
"" Naudotojo pasirinktas pagrindinis vaizdas: Pagrindinio rėmo nustatymus galima
konfigūruoti kuriant serverio tvarkaraštį.
Šablono failas(*.LFD)
Apribojimai
•• Patikrinkite, ar Contents ir Schedules aplankai yra paskelbti USB atminties įrenginyje.
"" Tinkamai paskelbtas turinys USB įrenginyje rodomas kaip Published Content
.
"" Kai kopijuojate USB įrenginyje paskelbtą turinį (Published Content
) į Internal
. Aplankai
Memory, turinys rodomas Internal Memory tik kaip Published Content
Contents ir Schedules nematomi Internal Memory.
Atkūrimo apribojimai
•• Daugiausiai galima leisti du vaizdo įrašų (Video) failus.
•• Jei naudojate Office (PPT ir „Word“ failus) ir PDF failus, vienu kartu galite naudoti tik vieno
tipo failus.
•• Jei vienu metu leidžiamas daugiau nei vienas vaizdo įrašo failas, patikrinkite, ar ekrano
sritys neuždengia viena kitos.
Garso išvesties apribojimai
•• Negalima naudoti daugiau nei vieno garso išvesties šaltinio.
•• Atkūrimo pirmenybė: tinklo BGM → vietinis BGM → vaizdo įrašų failas naudotojo
pasirinktame pagrindiniame rėme
31
Turinys
Failo plėtinys
Plėtinys
*.avi
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
Vaizdo kodekas
Skyra
4096x2160: 30
4096x2160
HEVC (H.265 - Main, Main10)
AVI
MKV
„Motion JPEG“
Kadrų greitis
(kadr./sek.)
3840x2160
3840x2160: 60
Sparta bitais
(Mbps)
Garso kodekas
60
60
80
30
80
AC3
MVC
LPCM
MP4
MPEG4 SP/ASP
ADPCM(IMA, MS)
3GP
Window Media Video v9 (VC1)
MOV
MPEG2
ASF
FLV
VRO
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
PS
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
SVAF
*.svi
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG1
VOB
TS
AAC
60
1920x1080
20
Dolby TrueHD
MPEG(MP3)
G.711(A-Law, μ-Law)
H 263 Sorenson
OPUS
30
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
3840x2160
3840x2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
„Vorbis“
„RealAudio 6“
32
Vaizdas
•• 3D vaizdas nėra palaikomas.
•• Turinys, kurio skiriamoji geba yra didesnė nei nurodytoji
anksčiau pateiktoje lentelėje, nėra palaikomas.
•• Vaizdo turinys, kurio sparta bitais arba kadrų dažnis yra
didesnis nei nurodytasis anksčiau pateiktoje lentelėje,
atkuriant gali trūkčioti.
•• Vaizdo turinys nebus leidžiamas arba bus leidžiamas
netinkamai, jei turinyje arba saugojimo vietoje bus klaida.
•• Kai kurie USB įrenginiai / skaitmeniniai fotoaparatai gali
būti nesuderinami su leistuvu.
•• Palaiko iki H.264, 4.1 lygio
Garsas
Vaizdai
•• Garso turinys, kurio sparta bitais arba kadrų dažnis yra
didesnis nei nurodytasis anksčiau pateiktoje lentelėje,
atkuriant gali trūkčioti.
•• Palaikomas vaizdo failų formatas: JPEG, PNG, BMP
"" Palaikomi 32 bitų, 24 bitų ir 8 bitų BMP failai.
•• Jei turinyje arba sudėtiniame rodinyje įsivėlė klaida, garso
turinys nebus leidžiamas arba bus leidžiamas netinkamai.
•• Didž. palaikomas filo dydis: 20 MB
•• Kai kurie USB įrenginiai / skaitmeniniai fotoaparatai gali
būti nesuderinami su leistuvu.
•• Palaikymas suteikiamas iki WMA 10 Pro 5.1 kanalų signalo.
WMA glaudinto garso signalas nepalaikomas.
•• Didžiausia palaikoma skiriamoji geba: 4096 × 4096
•• Palaikomi Slideshow Effect: 9 efektų
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random)
•• QCELP, AMR NB/WB nėra palaikomi.
•• Nepalaiko H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 ir AVCHD.
•• Skirta visiems vaizdo įrašų kodekams, išskyrus MVC, VP8,
VP6:
–– Mažesnė nei 1280 × 720: maks. 60 kadr.
–– Didesnė nei 1280 × 720: maks. 30 kadr.
•• GMC 2 arba naujesnė nėra palaikoma.
•• Palaikomas tik „BD MVC Spec“.
•• Kai leidžiamas vienas vaizdo įrašo failas, vientisas režimas
nepalaikomas esant tokioms sąlygoms:
–– Nesuderinamas kodekas (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Nesuderinamas kodekas
–– Nesuderinamas kodekas ↔ Suderinamas kodekas
–– Skyra skiriasi nuo monitoriaus skyros
–– Dažnis skiriasi nuo monitoriaus dažnio
33
Power Point
•• Suderinami dokumentų failų formatai
–– Plėtinys : ppt, pptx
–– Versija : Office 97 ~ Office 2013
•• Nepalaikomos funkcijos
–– Animacijos efektas
–– 3D figūros (bus rodomos 2D)
–– Puslapinės antraštės ir poraštės (nepalaikomi kai kurie
papildomi elementai)
–– Word Art
–– Lygiavimas
Gali kilti grupės lygiavimo klaida
–– Office 2007
„SmartArt“ nėra visiškai palaikoma. Palaikomi 97 iš 115
papildomų elementų.
––
––
––
––
––
Objektų įterpimas
Pusės pločio simboliai
Tarpai tarp raidžių
Diagramos
Vertikalusis tekstas
Nepalaikomi kai kurie papildomi elementai
PDF
•• Suderinami dokumentų failų formatai
–– Plėtinys : pdf
WORD
•• Suderinami dokumentų failų formatai
–– Plėtinys : .doc, .docx
–– Versija : Office 97 ~ Office 2013
•• Nepalaikomos funkcijos
–– Mažesnis nei 1 pikselio turinys nėra palaikomas dėl
••
suprastėjusio veikimo.
–– Neįprastų formų vaizdai ar vaizdai iš daugybės dalių nėra
palaikomi.
–– Turinys su pasuktu tekstu nėra palaikomas.
–– 3D šešėlių efektai nėra palaikomi.
–– Kai kurie simboliai nėra palaikomi
(Specialieji simboliai gali būti rodomi sugadinti)
Nepalaikomos funkcijos
–– Puslapio fono efektas
–– Keli pastraipų stiliai
–– Word Art
–– Lygiavimas
Gali kilti grupės lygiavimo klaida
–– 3D figūros (bus rodomos 2D)
–– Office 2007
„SmartArt“ nėra visiškai palaikoma. Palaikomi 97 iš 115
papildomų elementų.
––
––
––
––
Diagramos
Pusės pločio simboliai
Tarpai tarp raidžių
Vertikalusis tekstas
Nepalaikomi kai kurie papildomi elementai
–– Skaidrių pastabos ir dalijamoji medžiaga
–– Skaidrių pastabos ir dalijamoji medžiaga
34
Schedule
Galite patikrinti iš pasirinkto atminties įrenginio importuotą tvarkaraštį.
Nr.
→ Schedule → E
Pasirinkite tvarkaraščio išsaugojimo vietą.
Schedule
Internal Memory
Aprašymas
Sunday, January 14 08:45 AM
Schedule your content on a local channel.
Send
Kurkite / redaguokite / ištrinkite / peržiūrėkite turinio atkūrimo tvarkaraštį.
Delete
Select to create a
new schedule on this
channel
CH 2
The default content will be played when there is no programme scheduled. You can change the default content
from the Options menu.
CH 3
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
35
Clone Product
Eksportuokite gaminio nustatymus į išorinį atminties įrenginį. Taip pat galite importuoti nustatymus iš išorinio
atminties įrenginio.
Šia parinktimi patogu naudotis priskiriant tuos pačius parametrus keliems gaminiams.
→ Clone Product → E
MENU
Jei išoriniame atminties įrenginyje failo kopijos nėra
1 Prijunkite išorinį atminties įrenginį ir įjunkite Clone Product funkciją.
2 Pasirodo pranešimas No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the
external storage device?.
3 Jei norite eksportuoti nustatymus, pasirinkite Export.
Jei išoriniame atminties įrenginyje failo kopija yra
1 Prijunkite išorinį atminties įrenginį ir įjunkite Clone Product funkciją.
Clone Product
2 Pasirodo pranešimas Cloning file found. Please select an option..
Paleiskite funkciją Import from External Storage arba Export to External Storage.
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
–– Import from External Storage: nukopijuokite į gaminį išoriniame atminties įrenginyje išsaugotus
nustatymus.
–– Export to External Storage: nukopijuokite gaminio nustatymus į išorinį atminties įrenginį.
"" Baigus konfigūruoti gaminys automatiškai paleidžiamas iš naujo.
36
ID Settings
→ ID Settings → E
Priskirkite atpažinimo kodą televizoriui
Device ID
Nustatykite unikalų kiekvieno įrenginio ID numerį. (intervalas: 0~224)
"" Paspauskite u/d ir pasirinkite skaičių, tada paspauskite E.
"" Pageidaujamą kodą įveskite skaitiniais nuotolinio valdymo mygtukais.
Device ID Auto Set
Ši funkcija automatiškai priskiria RS232C laidu prijungtam įrenginiui atpažinimo numerį.
"" Šia funkcija galima naudotis tik pirmajame RS-232C „Daisy chain“ įrenginyje.
ID Settings
PC Connection Cable
Pasirinkite kabelio, kuriuo prijungsite ekraną prie kompiuterio, tipą.
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• RS232C cable
prisijunkite prie MDC naudodami RS232C laidą.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
prisijunkite prie MDC naudodami RJ45 laidą.
37
Network Status
Patikrinkite esamą tinklą ir interneto ryšį.
→ Network Status → E
Network Status
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
38
On/Off Timer
→ On/Off Timer → E
"" Jei norite taikyti šią funkciją, pirmiausia turite nustatyti Clock Set.
On Timer
On Timer nustatykite taip, kad gaminys būtų įjungiamas automatiškai pasirinktu laiku ir pasirinktą dieną.
Maitinimas įjungiamas naudojant nustatytą garsumą ar įvesties šaltinį.
On Timer: nustatykite įjungimo laikmatį pasirinkę vieną iš septynių parinkčių. Pirmiausia patikrinkite, ar nustatytas
dabartinis laikas.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
"" Nors vidinės / USB atminties parinktis gali būti naudojama su On Timer naudojant režimą MagicInfo,
rekomenduojame naudoti vidinę atmintį.
"" Tinkamas On Timer funkcijos veikimas negarantuojamas, jei kartu naudojamas baterijomis maitinamas USB
įrenginys, kurio atpažinimas gali ilgiau užtrukti.
On/Off Timer
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Setup: pasirinkite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun arba Manual. Jei pasirinksite Manual,
galėsite nustatyti dienas, kuriomis On Timer įjungs gaminį.
–– Varnelė rodo jūsų pasirinktas dienas.
•• Time: nustatykite valandas ir minutes. Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba rodyklių
aukštyn ir žemyn mygtukus. Įvesties laukus keiskite naudodami rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus.
•• Volume: nustatykite pageidaujamą garsumo lygį. Garsumo lygį keiskite naudodami rodyklių aukštyn ir žemyn
mygtukus.
•• Source: pasirinkite reikiamą įvesties šaltinį.
•• Content (kai Source nustatytas kaip Internal/USB, naudojant režimą MagicInfo): USB įrenginyje arba vidinėje
atmintyje pasirinkite failą (pvz., muzikos failą, nuotrauką arba vaizdo įrašą), kuris bus leidžiamas tik įjungus
gaminį.
39
Off Timer
Nustatykite išjungimo laikmatį (Off Timer) pasirinkę vieną iš septynių parinkčių. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: pasirinkite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun arba Manual. Jei pasirinksite Manual,
galėsite nustatyti dienas, kuriomis Off Timer išjungs gaminį.
–– Varnelė rodo jūsų pasirinktas dienas.
•• Time: nustatykite valandas ir minutes. Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba rodyklių
aukštyn ir žemyn mygtukus. Įvesties laukus keiskite naudodami rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus.
Holiday Management
Laikmatis bus išjungtas laikotarpiu, kuris įvardytas kaip atostogos.
•• Add Holiday: nurodykite laikotarpį, kurį pageidaujate įtraukti kaip atostogas.
Atostogų pradžios ir pabaigos datas pridėkite naudodami u/d mygtukus, tada spustelėkite mygtuką Done.
Šis laikotarpis bus įtrauktas į atostogų sąrašą.
–– Start Date: nustatykite atostogų pradžios datą.
–– End Date: nustatykite atostogų pabaigos datą.
•• Delete: pašalinkite pasirinktus elementus iš atostogų sąrašo.
•• Edit: pasirinkite atostogų elementą ir pakeiskite datą.
•• Set Applied Timer: nustatykite On Timer ir Off Timer, kad šios funkcijos nebūtų įjungiamos šventinėmis
dienomis.
–– Paspauskite E ir pasirinkite On Timer bei Off Timer parametrus, kurių nenorite suaktyvinti.
–– Pasirinkti On Timer ir Off Timer nebus suaktyvinami.
40
URL Launcher
Jei reikia daugiau informacijos apie URL Launcher funkcijos naudojimą, kreipkitės į gaminį pardavusi platintoją.
"" Jei norite pasinaudoti funkcija URL Launcher, Play via nustatykite kaip URL Launcher (ją rasite System).
(m MENU → System → Play via → URL Launcher)
→ URL Launcher → E
URL Launcher
URL Launcher
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
41
URL Launcher Settings
→ URL Launcher Settings → E
"" Jei reikia daugiau informacijos apie URL Launcher funkcijos naudojimą, kreipkitės į gaminį pardavusi platintoją.
•• Install Web App: įveskite URL ir įdiekite žiniatinklio programą.
•• Install from USB Device: įdiekite žiniatinklio programą iš USB saugojimo įrenginio.
•• Uninstall: pašalinkite įdiegtą žiniatinklio programą.
•• Timeout Setting: nustatykite jungimuisi prie URL skirtą laiką.
•• Developer Mode: įjunkite kūrėjo režimą.
URL Launcher Settings
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
42
06 skyrius
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Pasirinkite, ar ekrane rodomas meniu bus pateikiamas naudojant gulsčiąjį ar statųjį režimą.
m MENU → OnScreen Display → Display Orientation → E
•• Landscape: meniu rodomas gulsčiuoju režimu.
•• Portrait: peržiūrėkite meniu stačiuoju režimu dešinėje gaminio ekrano pusėje.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
43
Screen Protection
Auto Protection Time
m MENU → OnScreen Display → Screen Protection → E
Jei ekrane tam tikrą jūsų nurodytą laiką rodomas sustabdytas vaizdas, gaminys įjungia ekrano užsklandą, kad
ekrane neliktų išdegusių dvigubų vaizdų.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Protection
Auto Protection Time
Off
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Message Display
MDC Message
Pasirinkite, ar rodyti MDC OSD, jei gaminį valdo MDC.
m MENU → OnScreen Display → Message Display → E
•• Off / On
Download Status Message
Message Display
MDC Message
On
Download Status Message
Off
Pasirinkite, kad atsisiunčiant turinį iš serverio ar kito įrenginio būtų rodoma būsena.
•• Off / On
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
44
Language
Nustatykite meniu kalbą.
"" Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu. Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio
funkcijoms.
m MENU → OnScreen Display → Language → E
OnScreen Display
Language
English
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Reset OnScreen Display
Naudojant šią parinktį atkuriamos esamų OnScreen Display nustatymų gamyklinės reikšmės.
m MENU → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
45
07 skyrius
Garso nustatymas
Sukonfigūruokite gaminio Sound nustatymus.
Sound Mode
Galite pasirinkti garso režimą, atitinkantį asmeninius pageidavimus.
•• Standard: parenkamas įprastinis garso režimas.
•• Music: išryškinami ne balsai, o muzika.
m MENU → Sound → Sound Mode → E
•• Movie: nustatomas filmams tinkamiausias garsas.
•• Clear Voice: išryškinami ne kiti garsai, o balsai.
•• Amplify: padidinamas aukštų dažnių garso intensyvumas, kad turintiesiems klausos sutrikimų būtų lengviau
klausyti.
Sound
Sound Mode
Standard
Balance
Equaliser
Auto Volume
Reset Sound
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
46
Balance
Auto Volume
m MENU → Sound → Balance → E
m MENU → Sound → Auto Volume → E
Kad garso balansas būtų optimalus, sureguliuokite garsiakalbių garsumo lygį.
Automatiškai reguliuojamas garsumas, kai pakeičiate vaizdo šaltinius ar turinį, kad išliktų toks
pat garsumo lygis.
•• Balance L/R: nustatomas balansas tarp kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių.
•• Reset: atkuria numatytuosius balanso nustatymus.
Equaliser
m MENU → Sound → Equaliser → E
Reguliuodami stiprintuvą pritaikykite garsumą ir aukštį, patobulinkite garso išvesties sodrumą.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (dažnių juostos pločio
reguliavimas): nustatoma konkreti dažnių juosta.
•• Off ( ) / On ( )
"" Jei norite naudotis prijungto šaltinio įrenginio garso valdikliu, Auto Volume nustatykite
kaip Off.
Reset Sound
m MENU → Sound → Reset Sound → E
Atkuriamos visų garso parametrų gamyklinės numatytosios reikšmės.
•• Reset: atkuriami numatytieji vienodintuvo parametrai.
"" Galima naudoti, kai Sound Mode nustatytas kaip Standard
47
08 skyrius
Network
Network Status
Open Network Settings
m MENU → Network → Network Status → E
m MENU → Network → Open Network Settings → E
Galite patikrinti esamo tinklo ir interneto būseną.
Konfigūruoti tinklo nustatymus prisijungti prie pasiekiamo tinklo.
Network Type
•• Wireless / Wired
48
Tinklo nustatymai (laidinio)
•• Pagal tinklo konfigūraciją gaminį prie LAN galite prijungti jo gale esantį LAN prievadą LAN
laidu sujungdami su sieniniu kištukiniu lizdu.
Žr. toliau pateiktą schemą. Turėkite omenyje, kad sieninis kištukinis lizdas prijungtas prie
modemo arba maršrutizatoriaus kitur jūsų namuose.
Prijungimas prie laidinio tinklo
Gaminį prie LAN laidu galite prijungti trimis būdais.
•• Gaminį prie LAN laidu galite prijungti televizoriaus gale esantį LAN prievadą sujungdami su
išoriniu modemu.
Žr. toliau pateiktą schemą.
Išorinis modemas
(ADSL / VDSL)
Sieninis modemo prievadas
Modemo laidas
Išorinis modemas
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas
Jei naudojatės dinaminiu tinklu, jums reikės ADSL modemo arba kelvedžio, kuris palaiko
dinaminį tinklo kompiuterių konfigūravimo protokolą (DHCP). DHCP palaikantys modemai ir
kelvedžiai automatiškai pateikia IP adreso, potinklio šablono, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes,
kurių reikia gaminį norint prijungti prie interneto, taigi šių reikšmių jums nereikės įvesti
rankiniu būdu. Daugelis namų tinklų yra dinaminiai.
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas
IP skirstytuvas
(su DHCP serveriu)
RJ45
LAN
•• Gaminį prie LAN galite prijungti televizoriaus gale esantį LAN prievadą sujungdami su IP
dalytuvu, kuris yra prijungtas prie išorinio modemo. Junkite LAN kategorijos kabeliu. Žr.
toliau pateiktą schemą.
Sieninis modemo prievadas
LAN
Sieninis LAN prievadas
Kai kuriems tinklams reikia statinio IP adreso. Jei tinklui nustatant ryšį reikia statinio IP adreso,
gaminio IP Settings nustatymuose rankiniu būdu turite įvesti IP adreso, potinklio šablono,
tinklų sietuvo ir DNS reikšmes. Norėdami gauti duomenis apie IP adreso, potinklio šablono,
tinklų sietuvo ir DNS reikšmes kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją (ISP).
LAN
Jei jūsų kompiuteryje įdiegta „Windows“, šias reikšmes galite rasti kompiuteryje.
RJ45
"" Kai jūsų tinklui reikalingas statinis IP adresas, galite naudoti DHCP palaikančius ADSL
modemus.
"" DHCP palaikantys ADSL modemai taip pat leidžia jums naudoti statinius IP adresus.
Modemo laidas
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas
49
Nustatykite tinklo ryšį, kad galėtumėte naudotis interneto paslaugomis (pvz., atlikti
programinės įrangos naujinimus).
Kaip atlikti rankinę sąranką
Automatinis Open Network Settings (laidinis)
2 Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir pradedamas patikrinimo procesas. Paspauskite
Prijunkite prie tinklo naudodami LAN laidą.
3 Tinklo ryšio ekrane pasirinkite IP Settings. Pasirodys ekranas IP Settings.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas LAN laidas.
Kaip atlikti automatinę sąranką
1 Nustatykite Network Type kaip Wired puslapyje Open Network Settings.
2 Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir patikrinamas tinklo ryšys.
Patikrinus ryšį parodomas pranešimas „Success! Your device is connected to the Internet.
If you have any problems using online services, please contact your Internet service
provider.“.
"" Jei prisijungti nepavyksta, patikinkite LAN prievado jungtį.
1 Nustatykite Network Type kaip Wired puslapyje Open Network Settings.
Cancel. Patikrinimo procesas sustabdomas.
4 Pasirinkite viršuje esantį lauką, paspauskite E, tada IP setting nustatykite kaip Enter
manually. Pakartokite įvedimo procesą su kiekvienu IP Address lauku.
"" Jei IP setting nustatysite kaip Enter manually, DNS setting automatiškai bus nustatytas
kaip Enter manually.
5 Baigę puslapio apačioje pasirinkite OK, tada paspauskite E. Pasirodo tinklo patikrinimo
ekranas ir pradedamas patikrinimo procesas.
6 Patikrinus ryšį parodomas pranešimas „Success! Your device is connected to the Internet.
If you have any problems using online services, please contact your Internet service
provider.“.
"" Jei atliekant automatinę sąranką tinklo ryšio reikšmių surasti nepavyksta arba jei ryšį
norite nustatyti rankiniu būdu, pereikite prie kito skyriaus (Manual Open Network Settings
(Wired)).
Rankinis Open Network Settings (laidinis)
Biuruose gali būti naudojami statiniai IP adresai.
Jei taip, paprašykite tinklo administratoriaus, kad jis nurodytų IP adresą, potinklio šabloną,
tinklų sietuvą ir DNS serverio adresą. Šias reikšmes įveskite rankiniu būdu.
Tinklo ryšio reikšmių gavimas
Norėdami peržiūrėti tinklo ryšio reikšmes daugumoje kompiuterių su operacine sistema
„Windows“ galite atlikti šiuos veiksmus.
1 Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje dešinėje.
2 Atsidariusiame iškylančiajame meniu spustelėkite „Status“.
3 Pasirodžiusiame dialoge spustelėkite skirtuką Support.
4 Skirtuke Support spustelėkite mygtuką Details. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.
"" Kelias, kaip nueiti į nustatymus, priklauso nuo įdiegtos OS.
50
Tinklo nustatymai (belaidžio)
Prijungimas prie belaidžio tinklo
Belaidis IP išdalytuvas
(kelvedis su DHCP serveriu)
Sieninis LAN prievadas
Automatinė tinklo sąranka (belaidis)
Daugelyje belaidžių tinklų yra papildoma apsaugos sistema, kuri reikalauja, kad prie tinklo
besijungiantys įrenginiai perduotų užšifruotą saugos kodą, vadinamą prieigos arba Security
Key. Security Key sukuriamas pagal prieigos frazę, dažniausiai tam tikro ilgio žodį arba raidžių
ir skaičių seką, kurią turėjote įvesti nustatydami savo belaidžio tinklo saugą. Jei pasirinksite šį
tinklo ryšio nustatymo metodą ir savo belaidžiame tinkle naudosite Security Key, automatinės
ar rankinės sąrankos metu turėsite įvesti prieigos frazę.
Kaip atlikti automatinę sąranką
1 Nustatykite Network Type kaip Wireless puslapyje Open Network Settings.
2 Funkcija Network ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas pasiekiamų tinklų
sąrašas.
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas
„Samsung“ rekomenduoja naudoti IEEE 802.11n. Kai vaizdo įrašas leidžiamas per tinklą, jis gali
būti leidžiamas nesklandžiai.
"" Belaidžiam IP dalytuvui pasirinkite šiuo metu nenaudojamą kanalą. Jei belaidžiui IP
dalytuvui nustatytas kanalas tuo metu naudojamas kito šalia esančio įrenginio, atsiras
trukdžių ir ryšio gedimų.
"" Jūsų įsigytas gaminys palaiko tik toliau pateikiamus belaidžio tinklo saugos protokolus.
Jei pasirinksite didelio pralaidumo („Greenfield“) 802.11n režimą, o prieigos taško
arba belaidžio ryšio kelvedžio šifravimo tipą nustatysite kaip WEP, TKIP ar TKIP AES
(„WPS2Mixed“), „Samsung“ gaminiai nepalaikys ryšio pagal naujo „Wi-Fi“ sertifikato
specifikacijas.
"" Jei naudojamas belaidžio ryšio kelvedis palaiko WPS („Wi-Fi“ apsaugotąją sąranką), prie
tinklo galite prisijungti naudodami PBC (konfigūravimo mygtuko paspaudimu) arba PIN
(asmeninio identifikavimo numerio) būdą. WPS automatiškai sukonfigūruos SSID ir WPA
raktą bet kuriuo režimu.
"" Prijungimo būdai: Belaidžio tinklo ryšį galite sukonfigūruoti trimis būdais.
Automatinė sąranka (naudojant automatinės tinklo ieškos funkciją), rankinė sąranka, Use WPS
Tinklų sąraše paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ ir pasirinkite tinklą, tada dukart paspauskite
mygtuką E.
"" Jei nematote norimo belaidžio ryšio maršrutizatoriaus, pasirinkite Refresh ir
pakartokite paiešką.
"" Jei po pakartotinės paieškos maršrutizatorius nerandamas, pasirinkite mygtuką Stop.
Pasirodys mygtukas Add Network.
3 Jei pasirodo ekranas Enter the password for (AP Name)., pereikite prie 4 veiksmo. Jei
pasirinksite belaidžio ryšio kelvedį, kuris nėra apsaugotas, pereikite prie 6 veiksmo.
4 Jei kelvedyje yra saugos funkcija, įveskite Enter the password for (AP Name). (saugos raktą
arba PIN).
5 Kai baigsite, naudodami rodyklės į dešinę mygtuką pereikite žymekliu prie Done, tada
paspauskite E. Pasirodo tinklo ryšio patikrinimo ekranas ir pradedamas patikrinimo
procesas.
"" Ryšys su kelvedžiu užmezgamas, bet nepavyksta prisijungti prie interneto.
6 Patikrinus ryšį parodomas pranešimas „Success! Your device is connected to the Internet.
If you have any problems using online services, please contact your Internet service
provider.“.
51
Rankinė tinklo sąranka (belaidis)
Kaip atlikti rankinę sąranką
Biuruose gali būti naudojami statiniai IP adresai.
1 Nustatykite Network Type kaip Wireless puslapyje Open Network Settings.
Jei taip, paprašykite tinklo administratoriaus, kad jis nurodytų IP adresą, potinklio šabloną,
tinklų sietuvą ir DNS serverio adresą. Šias reikšmes įveskite rankiniu būdu.
Tinklo ryšio reikšmių gavimas
2 Funkcija Network ieško prieinamų belaidžių tinklų. Baigus rodomas pasiekiamų tinklų
sąrašas.
3 Tinklų sąraše paspauskite mygtuką u arba d ir pasirinkite tinklą, tada dukart paspauskite
mygtuką E.
Norėdami peržiūrėti tinklo ryšio reikšmes daugumoje kompiuterių su operacine sistema
„Windows“ galite atlikti šiuos veiksmus.
"" Jei nematote norimo belaidžio ryšio maršrutizatoriaus, pasirinkite Refresh ir
pakartokite paiešką.
1 Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje dešinėje.
"" Jei po pakartotinės paieškos maršrutizatorius nerandamas, pasirinkite mygtuką Stop.
Pasirodys mygtukas Add Network.
2 Atsidariusiame iškylančiajame meniu spustelėkite „Status“.
3 Pasirodžiusiame dialoge spustelėkite skirtuką Support.
4 Skirtuke Support spustelėkite mygtuką Details. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.
4 Jei pasirodo ekranas Enter the password for (AP Name)., pereikite prie 5 veiksmo. Jei
pasirinksite belaidžio ryšio kelvedį, kuris nėra apsaugotas, pereikite prie 7 veiksmo.
5 Jei kelvedyje yra saugos funkcija, įveskite Enter the password for (AP Name). (saugos raktą
arba PIN).
6 Kai baigsite, naudodami rodyklės į dešinę mygtuką pereikite žymekliu prie Done, tada
paspauskite E. Pasirodo tinklo ryšio patikrinimo ekranas ir pradedamas patikrinimo
procesas.
7 Kai bandoma prisijungti prie tinklo, pasirinkite Cancel. Taip ryšį nutrauksite.
8 Tinklo ryšio ekrane pasirinkite IP Settings. Pasirodys ekranas IP Settings.
9 Pasirinkite viršuje esantį lauką, paspauskite E, tada IP setting nustatykite kaip Enter
manually. Pakartokite įvedimo procesą su kiekvienu IP Address lauku.
"" Jei IP setting nustatysite kaip Enter manually, DNS setting automatiškai bus nustatytas
kaip Enter manually.
10 Baigę puslapio apačioje pasirinkite OK, tada paspauskite E. Pasirodo tinklo patikrinimo
ekranas ir pradedamas patikrinimo procesas.
11 Patikrinus ryšį parodomas pranešimas „Success! Your device is connected to the Internet.
If you have any problems using online services, please contact your Internet service
provider.“.
52
Use WPS
IPv6
Nustatymas naudojant Use WPS
m MENU → Network → IPv6 → E
Jei jūsų kelvedyje yra mygtukas Use WPS, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.
1 Nustatykite Network Type kaip Wireless puslapyje Open Network Settings.
Įjunkite arba išjunkite IPv6.
•• Off (
) / On (
)
2 Pasirinkite Use WPS, paspauskite E.
3 Per kitas dvi minutes paspauskite belaidžio maršruto parinktuvo WPS arba PBC mygtuką.
Jūsų gaminys automatiškai gaus visas jam reikalingas tinklo parametrų reikšmes ir
prisijungs prie tinklo.
–– Jei norite naudoti WPS PIN, pasirinkite WPS PIN.
Eikite į belaidžio kelvedžio nustatymus, įveskite savo PIN, tada pasirinkite OK.
4 Pasibaigus tinklo sąrankai pasirodys tinklo ryšio ekranas.
IPv6 Status
m MENU → Network → IPv6 Status → E
Patikrinkite IPv6 interneto ryšio būklę.
53
Server Network Settings
FTP Mode
Nurodykite FTP veikimo režimą.
m MENU → Network → Server Network Settings → E
•• Active / Passive
Connect to server
Proxy server
Prisijunkite prie „MagicInfo“ serv.
Nustatykite tarpinio serverio ryšį ir susijusias funkcijas.
•• Server Address / TLS / Port
"" Jei įjungta parinktis TLS, serveris sukonfigūruojamas naudoti https, o siunčiami duomenys
šifruojami. (Prievado Nr. 7002)
Off / On
"" Jei parinktis TLS išjungta, įveskite serverio IP adresą ir prievado numerį. Kaip prievado
numerį naudokite 7001. (Jei naudodami prievado numerį 7001 negalite prisijungti prie
serverio, pasiteiraukite serverio administratoriaus, koks turėtų būti teisingas prievado
numeris, tada jį pakeiskite.)
"" Įveskite serverio IP adresą ir prievado numerį. Kaip prievado numerį naudokite 7001. (Jei
naudodami prievado numerį 7001 negalite prisijungti prie serverio, pasiteiraukite serverio
administratoriaus, koks turėtų būti teisingas prievado numeris, tada jį pakeiskite.)
"" Norėdami rasti MagicInfo Server naudotojo vadovą, apsilankykite šioje svetainėje: http://
displaysolutions.samsung.com → Support → Resources → MagicInfo Web Manual.
MagicInfo Mode
•• Address / Port / ID / Password
"" Address / Port / ID ir Password veikia, tik kai Proxy server nustatytas kaip On.
Device Name
m MENU → Network → Device Name → E
Pasirinkite arba įveskite įrenginio pavadinimą.
Šis pavadinimas per tinklą gali būti rodomas tinklo įrenginyje.
•• [Signage] Display 1 ~ 6 / User Input
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje naudojate gaminį, pasirinkite atitinkamą MagicInfo Mode.
•• Lite / Premium
Server Access
Suteikite arba atmeskite prieigą prie „MagicInfo“ serverio.
•• Allow / Deny
54
09 skyrius
System
Accessibility
High Contrast
Nustatykite didelio kontrastingumo meniu foną ir šriftą. Pasirinkus šią parinktį meniu skaidrumas tampa matiniu.
m MENU → System → Accessibility → E
•• Off (
) / On (
)
Enlarge
System
Padidinti meniu srities dydį.
Accessibility
•• Off (
) / On (
)
Start Setup
Time
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
Play via
77
MagicInfo
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
55
Start Setup
Atlikite pradinio nustatymo veiksmus, kaip tai darėte pirmą kartą naudodami šį įrenginį.
m MENU → System → Start Setup → E
"" Pakeiskite PIN ir apsaugokite savo įrenginį.
"" Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą. Numatytasis PIN kodas yra „0–0-0–0“.
Jei norite pakeisti PIN kodą, naudokite funkciją Change PIN.
System
Start Setup
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
56
Time
Galite konfigūruoti Clock Set arba DST. Konfigūruokite įvairius su laiku susijusius nustatymus.
Clock Set
m MENU → System → Time → E
Pasirinkite Clock Set. Paspauskite Date arba Time, tada paspauskite E.
Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba spausdami rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus.
Norėdami pereiti iš vieno įvesties lauko į kitą, naudokite rodyklių į kairę arba dešinę mygtukus. Baigę paspauskite E.
Time
Clock Set
"" Date ir Time galite nustatyti tiesiogiai, spausdami nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukus.
NTP Settings
NTP Settings
DST
Power On Delay
Off
0
Norėdami naudoti tinklo laiką nustatykite serverio URL ir laiko juostą.
DST
Įjungiama arba išjungiama DST (vasaros laiko) funkcija.
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Off / On
•• Start Date: nustatykite vasaros laiko pradžios datą.
•• End Date: nustatykite vasaros laiko pabaigos datą.
•• Time Offset: Pasirinkite teisingą laiko skirtumą pagal savo laiko juostą.
"" Start Date, End Date ir Time Offset veikia, tik kai DST nustatytas kaip On.
Power On Delay
Jei prijungiate kelis gaminius, sureguliuokite kiekvieno gaminio įjungimo trukmę, kad apsisaugotumėte nuo
maitinimo perkrovos (0–50 sek. intervalu).
57
Power Control
Network Standby
Naudojant šią funkciją tinklo maitinimas tiekiamas ir gaminiui išsijungus.
m MENU → System → Power Control → E
•• Off / On
Power Button
Power Control
Network Standby
Power Button
Off
Power on only
Nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtukas P gali būti nustatytas įjungti maitinimą arba įjungti / išjungti
maitinimą.
•• Power on only: nustatykite nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką P tik įjungti maitinimą.
•• Power on and off: nustatykite nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką P įjungti arba išjungti maitinimą.
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Eco Solution
Auto Power Off
Pasirinkite, kiek laiko ekranas lauks prieš išsijungiant, jei neaptinkama jokia vartotojo veikla.
m MENU → System → Eco Solution → E
•• Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Eco Solution
Auto Power Off
Off (Recommended)
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
58
Temperature Control
Naudojant šią funkciją nustatoma gaminio vidaus temperatūra. Galite nustatyti priimtiną temperatūros intervalą.
Nustatyta 77 °C numatytoji temperatūra.
m MENU → System → Temperature Control → E
Rekomenduojama gaminio veikimo temperatūra yra 75–80 °C (jeigu aplinkos temperatūra yra 40 °C).
"" Jei esama temperatūra viršija nurodytas temperatūros ribas, ekranas patamsės. Jei temperatūra ir toliau kyla,
gaminys išsijungs, kad neperkaistų.
System
Temperature Control
77
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Play via
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje naudojate gaminį, pasirinkite atitinkamą Play via režimą.
Pradžios ekranas gali skirtis atsižvelgiant į nustatymus.
•• MagicInfo / URL Launcher
m MENU → System → Play via → E
System
Play via
MagicInfo
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
59
Change PIN
Pakeiskite savo 4 skaitmenų PIN.
m MENU → System → Change PIN → E
Gaminys įsimena jūsų naują PIN kodą.
Pasirinkite bet kokius 4 skaitmenis, kuriuos naudosite kaip PIN, tada juos įveskite į lauką Enter a new PIN.. Dar kartą
įveskite tuos pačius 4 skaitmenis į lauką Enter the PIN again..
"" Numatytasis PIN kodas yra „0–0-0–0“.
System
"" Pakeiskite PIN ir apsaugokite savo įrenginį.
Change PIN
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
60
Security
Safety Lock On
"" Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą. Numatytasis PIN kodas yra „0–0-0–0“.
Jei norite pakeisti PIN kodą, naudokite funkciją Change PIN.
m MENU → System → Security → E
"" Pakeiskite PIN ir apsaugokite savo įrenginį.
Įjunkite arba išjunkite Safety Lock On. Safety Lock On apriboja veiksmus, kurie gali būti atlikti nuotolinio valdymo
pultu. Būtina įvesti teisingą PIN, jei norite išjungti Safety Lock On.
Security
Safety Lock On
Power On Button
On
Power On Button
Įjunkite šią funkciją, kad suaktyvintumėte nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką ir juo naudodamiesi
įjungtumėte gaminį, kol veikia Safety Lock On.
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Network Port
On
Button Lock
USB Port
On
Šis meniu gali būti naudojamas ant gaminio esantiems mygtukams užrakinti.
•• Off / On
Jei Button Lock yra nustatytas kaip On, gaminį galima valdyti tik nuotolinio valdymo pultu.
•• Off / On
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
61
USB Auto Play Lock
Security
Pasirinkite, ar norite automatiškai paleisti prijungtame USB įrenginyje saugomą MagicInfo turinį.
Safety Lock On
Power On Button
On
"" Jūsų turinys turi būti Published Content
, kuriam įgaliojimas suteikiamas naudojant MagicInfo Premium
application ir paskelbtas jūsų naudojamame USB įrenginyje. MagicInfo Premium application programą rasite
svetainėje. (http://displaysolutions.samsung.com)
Button Lock
Off
"" Paskelbus USB įrenginyje, jūsų Published Content
aplankuose šakniniame kataloge.
USB Auto Play Lock
Off
Network Port
On
•• Off
Leisti USB įrenginyje saugomą MagicInfo turinį automatiškai.
USB Port
On
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
išsaugomas prijungto USB įrenginio Contents ir Schedules
•• On
Neleisti USB įrenginyje saugomo MagicInfo turinio automatiškai.
"" Prijungus USB įrenginį su MagicInfo turiniu, penkias sekundes rodomas pranešimas „USB Auto Play Lock :
On“.
Network Port
Blokuojama išorinių tinklų prieiga. Galite registruoti tinklus serveryje, kad būtų leidžiama prieiga.
•• Off / On
USB Port
Blokuojamas ryšys su išoriniais USB prievadais.
•• Off / On
62
General
Smart Security
Kartu pateikiama ir saugos programa, užtikrinsianti jūsų ekrano ir prijungtų atminties įrenginių apsaugą nuo virusų.
m MENU → System → General → E
Scan
General
Patikrinkite, ar ekrane ir prijungtuose atminties įrenginiuose nėra virusų.
Smart Security
Frame Rate
Isolated List
Auto
Empty Storage
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Tai elementų, kurie buvo izoliuoti dėl virusų, sąrašas.
Frame Rate
Nustato vaizdo signalo kadrų spartą. Pasirinkite Auto, jei norite automatiškai atitaikyti turinio pradinę kadrų spartą,
arba nurodyti tam tikrą kadrų spartą.
Empty Storage
Pašalinkite failus, kad atlaisvintumėte vietos naujiems turinio failams. Naujausi suplanuoti failai nebus pašalinti.
63
Reset System
Atkurti visus sistemos nustatymus į numatytuosius nustatymus.
m MENU → System → Reset System → E
System
Reset System
"" Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
64
10 skyrius
Palaikymas
Software Update
Contact Samsung
m MENU → Support → Software Update → E
m MENU → Support → Contact Samsung → E
Meniu Software Update galite atnaujinti gaminio programinę įrangą ir įdiegti naujausią jos
versiją.
Galite matyti „Samsung“ svetainės adresą, skambučių centro telefono numerį, gaminio modelio
numerį, programinės įrangos versiją, atvirojo kodo licenciją ir kitą informaciją.
"" Pasirūpinkite, kad kol nebus baigta naujinti versija, nebūtų išjungtas gaminio maitinimas.
Baigus diegti programinės įrangos versijos naujinimą, gaminys automatiškai išsijungs ir vėl
įsijungs.
"" Eikite į Contact Samsung ir suraskite gaminio Model Code bei Software Version.
"" Kai programinė įranga bus atnaujinta, visi ankstesni vaizdo ir garso parametrai bus grąžinti
į numatytąsias reikšmes. Patariame užsirašyti pasirinktus parametrus, kad atnaujinę
galėtumėte lengvai nustatyti juos iš naujo.
Terms & Conditions
Update Now
m MENU → Support → Terms & Conditions → E
Atnaujinkite programinę įrangą į naujausią versiją.
"" Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie tinklo.
"" Current version: tai programinės įrangos versija, kuri jau įdiegta gaminyje.
Peržiūrėkite ir nustatykite „MagicInfo“ ir kitų paslaugų privatumo politiką.
Reset All
m MENU → Support → Reset All → E
Naudojant šią parinktį esamos ekrano nuostatos atstatomos į gamyklines nuostatas.
65
11 skyrius
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru
"" Prieš skambindami į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą,
patikrinkite gaminį, kaip aprašyta
toliau. Jeigu nepavyksta pašalinti
gedimo, kreipkitės į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą.
Gaminio tikrinimas
Naudodami gaminio tikrinimo funkciją patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.
Jeigu net ir po to, kai gaminys buvo tinkamai prijungtas prie kompiuterio, rodomas tuščias ekranas ir mirksi maitinimo indikatoriaus lemputė, atlikite
gaminio patikrinimą.
1 Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
2 Atjunkite nuo gaminio visus laidus.
3 Gaminys įjungiamas.
4 Jei ekrane parodoma No Signal, vadinasi, gaminys veikia normaliai.
Jeigu vis vien rodomas tuščias ekranas, patikrinkite kompiuterio sistemą, vaizdo valdiklį ir laidą.
Skyros ir dažnio tikrinimas
Jei viršijama režimo palaikoma raiška, trumpam pasirodo pranešimas „Not Optimum Mode“.
Nustatykite kompiuterio raišką, kaip nurodyta Iš anksto nustatytos laiko sinchronizavimo veiksenos.
66
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
Sunkumai dėl ekrano
Maitinimo indikatoriaus lemputė yra išjungta. Ekranas
neįsijungia.
Įsitikinkite, ar prijungtas maitinimo laidas.
Ekrane vaizdai rodomi iškraipyti.
Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio.
Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane rodomas
susiliejęs vaizdas.
Nustatykite rekomenduojamas skyros ir daţnio vertes.
Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas.
Ekrano kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.
Patikrinkite, ar kompiuterio ir grafinės plokštės skyra ir dažnis nustatyti su gaminiu
suderintame intervale. Tada, jei reikia, pakeiskite ekrano parametrus pagal iš anksto nustatytus
laiko sinchronizavimo režimus.
Dėl koduoto vaizdo turinio greitai judančių objektų, pvz., sporto varžybų ar veiksmo filmo,
scenos ekrane gali būti sugadintos.
Ekrano rodinys atrodo neįprastai.
Dėl žemo signalo lygio arba prastos vaizdo kokybės vaizdas ekrane gali būti iškraipomas. Tai
nereiškia, kad gaminys yra su defektu.
Mobilieji telefonai, esantys vieno metro spinduliu iki analoginių ir skaitmeninių gaminių, gali
sukelti statinius trikdžius.
Ryškumas ir spalvos atrodo neįprastai.
Eikite į System ir sureguliuokite Eco Solution parametrus.
Patikrinkite laido jungtis.
Matau raudoną, žalią ir mėlyną.
Vaizdas ekrane yra nestabilus ir užlaikomas.
Ši problema gali iškilti, kai pažeistas ekranas ar gaminys. Susisiekite su „Samsung“ techninės
priežiūros centru, kad išspręstumėte problemą.
Vaizdas ekrane gali būti užlaikomas, kai naudojama kitokia nei nurodyta skiriamoji geba arba
signalas yra nestabilus. Kad išspręstumėte problemą, pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebą į
rekomenduojamą.
67
Sunkumai dėl ekrano
Kai rodomas padidinto SD (4:3) turinio failas, HD kanalo ekrane abiejose pusėse gali būti
matomos juodos juostos.
Vaizdas nerodomas per visą ekraną.
Jei vaizdo įrašo formatas skiriasi nuo gaminio formato, ekrano viršuje ir apačioje gali būti
matomos juodos juostos.
Gaminyje ar šaltinio įrenginyje pakeiskite ekrano dydžio nustatymą į visą ekraną.
Sunkumai dėl garso
Nėra garso.
Patikrinkite garso kabelio jungtį arba sureguliuokite garsumą.
Patikrinkite garsumą.
Sureguliuokite garsumą.
Garsumas per silpnas.
Jei garsumas iđlieka per silpnas net ir po to, kai buvo nustatytas didţiausias leistinas lygis,
nustatykite garsumŕ kompiuterio garso plokđtëje arba atitinkamoje programinës árangos
programoje.
Jei naudojamas šaltinio įrenginys
•• Patikrinkite, ar garso kabelis tinkamai prijungtas prie gaminio garso įvesties.
Vaizdas yra, o garso nėra.
•• Patikrinkite šaltinio įrenginio garso išvesties nustatymus.
(pavyzdžiui, jeigu monitorius prijungtas prie HDMI, gali reikėti pakeisti vaizdo išvesties
įrenginio garso parinktį į HDMI)
Jei gaminyje yra ausinių prievadas, patikrinkite, ar prie jo kas nors neprijungta.
Pakartotinai prijunkite maitinimo laidą prie įrenginio ir iš naujo paleiskite įrenginį.
Patikrinkite, ar gerai prijungtas kabelis. Patikrinkite, ar vaizdo kabelis nėra prijungtas prie garso
įvesties prievado.
Garsiakalbiai sukelia statinius trikdžius.
Prijungę kabelį patikrinkite signalo stiprumą.
Dėl žemo signalo lygio garsas gali būti iškraipomas.
68
Sunkumai dėl nuotolinio valdymo pulto
Įsitikinkite, ar teisingai įdėjote maitinimo elementus (+/-).
Patikrinkite, ar maitinimo elementai neišsikrovė.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia.
Patikrinkite, ar nenutrūko maitinimas.
Įsitikinkite, ar prijungtas maitinimo laidas.
Patikrinkite, ar netoliese nėra įjungtų fluorescencinių ar neoninių iškabų.
Sunkumai dėl šaltinio įrenginio
Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.
Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas, kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros
specialistas.
Kitos problemos
Nuo gaminio sklinda plastiko kvapas.
Retkarčiais dingsta garsas arba vaizdas.
Gaminio kraštuose yra mažų dalių.
Bandant pakeisti kompiuterio skiriamąją gebą pasirodo
pranešimas „The defined resolution is not supported.“.
Tai yra normalus reiškinys, o kvapas bėgant laikui išnyksta.
Patikrinkite kabelių jungtis ir, jei reikia, sujunkite iš naujo.
Naudokite standartinį laidą.
Šios dalys priklauso gaminio dizainui. Tai nėra gaminio defektas.
Pranešimas „The defined resolution is not supported.“ rodomas, jei įvesties šaltinio skiriamoji
geba viršija didžiausią leistiną ekrano skiriamąją gebą.
Kad išspręstumėte problemą, pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebą į tokią, kurią palaiko
ekranas.
69
12 skyrius
Specifikacijos
Bendros
Modelio pavadinimas
AC100-240V~ 50/60Hz
Pagal adapterio kintamosios srovės įtampą. Norėdami
sužinoti apie produkto pastoviosios srovės įtampą, žiūrėkite
ant gaminio esančią etiketę.
Maitinimo šaltinis
Naudojimas
Aplinka
Laikymas
Palaikomi modeliai
SBB-SSN
Temperatūra: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Jei gaminį ketinate įmontuoti, vidinė temperatūra negali
viršyti 40 °C.
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
"" „Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su
funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis
optimizuojamos monitoriaus nuostatos. Monitoriaus diegimas vyksta savaime. Tačiau
pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.
"" Dėl šio gaminio gamybos pobūdžio apytiksliai vienas pikselis iš milijono (1 ppm) ekrane gali
būti šviesesnis ar tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
"" Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo dažnių trukdžius,
todėl naudotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių.
"" Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung Electronics“ svetainėje.
Temperatūra: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
* Taikoma kol gaminys neišpakuotas.
OME, OHE, EDE, UDE, UHF, UHF-E, UMH-E, PMF, PMH, PHF,
PHF-P, DBE, DCE, DCE-H, DCE-M, DHE, DME, QMF, QBH, QHH,
QMH
"" Apačioje bus rodomas pranešimas, jei produktas bus prijungtas prie nepalaikomo ekrano ir
negalės tinkamai veikti.
The Signage Player Box is not supported by this display. Turn off the display and remove
the Signage Player Box.
70
Iš anksto nustatytos laiko sinchronizavimo
veiksenos
"" Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo
kokybei gauti. Nustačius kitokią skyrą nei nurodyta, vaizdo kokybė gali pablogėti. Kad to
būtų išvengta, rekomenduojama pasirinkti optimalią turimam gaminiui nurodytą raišką.
Optimali skyra
Skyra
Didžiausia skyra
3840 x 2160 @ 60 Hz dažniu
Jeigu iš kompiuterio perduodamas vieną iš toliau išvardytų standartinio signalo veiksenų
atitinkantis signalas, ekranas sureguliuojamas savaime. Jeigu iš kompiuterio perduodamas
standartinių signalų režimų neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas,
o maitinimo indikatorius bus įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje
pateikiamas vertes. Taip pat žr. grafinės plokštės vartotojo instrukciją.
Skyra
Horizontaliosios Vertikaliosios
skleistinės
skleistinės
dažnis
dažnis
(Hz)
(kHz)
Taškų
laikrodis
(MHz)
Sinchronizavimo
poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
Skyra
Horizontaliosios Vertikaliosios
skleistinės
skleistinės
dažnis
dažnis
(Hz)
(kHz)
Taškų
laikrodis
(MHz)
Sinchronizavimo
poliškumas
(H / V)
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
71
13 skyrius
Priedas
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
(klientų išlaidos)
"" Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas
techninės priežiūros specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.
•• Jei techninės priežiūros specialisto prašoma suteikti konsultaciją dėl gaminio naudojimo ar
tiesiog sureguliuoti parinktis jo neišrenkant.
•• Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių (interneto, antenos, laidinio signalo ir
pan.)
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus
remonto darbus.
Jei gaminio gedimas atsirado dėl:
•• Išorinio smūgio ar numetus.
•• Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“,
naudojimo.
•• Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba
„Samsung Electronics Co., Ltd“ partneris.
•• Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.
•• Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros
jungties.
•• Naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.
•• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas
gaminys jau buvo įrengtas pirmą kartą.
Kita
•• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.
•• Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių. (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir
pan.)
•• Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi kito gamintojo gaminiu.
•• Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.
•• Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.
•• Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš
gaminio vidaus.
•• Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumuliatorius, dažų kasetė, fluorescencinės
lempos, galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)
"" Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas
techninės priežiūros paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.
•• Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.
72
Licencija
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
KARTU SU ŠIUO GAMINIU SUTEIKIAMA RIBOTA LICENCIJA, SUTEIKIANTI TEISĘ NAUDOTI
JĮ TIK SU HEVC TURINIU, JEI TENKINAMI TRYS TOLIAU IŠVARDYTI REIKALAVIMAI: (1)
HEVC TURINYS YRA SKIRTAS TIK ASMENINIAM NAUDOJIMUI; (2) NĖRA PREKIAUJAMA
HEVC TURINIU; IR (3) HEVC TURINYS YRA SUKURTAS GAMINIO SAVININKO.
Atviro šaltinio įspėjimas dėl licencijos
DRAUDŽIAMA NAUDOTI ŠĮ GAMINĮ SU HEVC KODUOTU TURINIU, JEI TOKĮ TURINĮ
SUKŪRĖ TREČIOSIOS ŠALYS ARBA VARTOTOJAS UŽSISAKĖ ARBA ĮSIGIJO TOKĮ TURINĮ
IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ, NEBENT LICENCIJUOTAS TOKIO TURINIO PARDAVĖJAS ATSKIRAI
SUTEIKĖ VARTOTOJUI TEISĘ NAUDOTI ŠĮ GAMINĮ SU TOKIU TURINIU.
Jei naudojama atviro šaltinio programinė įranga, atviro šaltinio licencijos prieinamos
gaminio meniu. Įspėjimas dėl licencijos naudoti atvirą šaltinį parašytas tik anglų kalba.
NAUDODAMI ŠĮ GAMINĮ SU HEVC KODUOTU TURINIU JŪS SUTINKATE SU ČIA APRAŠYTA
RIBOTA NAUDOJIMO TEISE.
Norėdami gauti informacijos apie atvirojo šaltinio įspėjimą dėl licencijos, kreipkitės į
„Samsung“ klientų aptarnavimo centrą arba siųskite el. laišką adresu oss.request@samsung.
com.
73
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising