Whirlpool | ARG 9072 A++ S | Use and care guide | Whirlpool ARZ000W Användarguide

Whirlpool ARZ000W Användarguide
Bruksanvisning
BRUKSANVISNING
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Användning och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kylskåpslampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av LED-lampa (beroende på modell) . . . .
Hyllor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hur man använder apparaten . . . . . . . . . .
Första användningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kylskåpsdel och förvaring av mat . . . . . . . . . .
Förvaring av färska matvaror och drycker . . . .
Frysfack för förvaring av mat . . . . . . . . . . . . . .
Hur lång tid hemfrusen mat kan förvaras . . . . .
Hur frysdelen avfrostas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionsljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Råd att följa om apparaten inte används . . . . .
Rengöring och underhåll . . . . . . . . . . . . . .
1
...........
............
............
............
...........
............
............
............
............
............
............
............
............
...........
..........
...........
...........
...........
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..........
...........
...........
...........
..........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....... 2
........ 2
........ 2
........ 2
....... 3
........ 3
........ 3
........ 3
........ 4
........ 4
........ 4
........ 5
........ 5
....... 6
Användning och skötsel
Kylskåpslampa
SV
Till kylskåpets invändiga belysning används lysdioder som ger ett bättre ljus än traditionella glödlampor och har mycket låg
energiförbrukning. Kontakta Service om du behöver byta ut någon del.
Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas.
Byte av LED-lampa (beroende på modell)
Koppla bort apparaten från elnätet innan du byter lampan. Följ sedan anvisningarna för den typ av lampa som används i
apparaten. Byt lampan mot en med samma funktion som finns att köpa hos kundservice och auktoriserade återförsäljare.
Lamptyp 1)
Vrid lampan moturs enligt bilden för att ta ur den. Vänta 5 minuter innan du
ansluter apparaten igen.
LED-lampa (max. 25 W)
Lamptyp 2)
Om apparaten är utrustad med LED-lampor som visas i figuren nedan ska du kontakta service om lamporna behöver bytas.
LED-lampor har en längre livslängd, ger bättre belysning och är miljövänliga.
Hyllor
Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas bort.
Lucka
Vändbar dörrupphängning
Obs: Dörren kan hängas om till öppning på andra sidan. Omhängning av dörrar som utförs av vår serviceorganisation täcks inte av garantin.
Följ instruktionerna i Installationsguide.
2
Användning och skötsel
Hur man använder apparaten
Första användningen
Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget
sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.
När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med
lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det
att temperturlarmet har utlösts: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.
Kylskåpsdel och förvaring av mat
Kyldelen passar för förvaring av färska livsmedel och drycker. Avfrostning av kyldelen sker automatiskt. Under automatisk
avfrostning förekommer vattendroppar på kyldelens bakre panel. Avfrostningsvattnet leds till ett dräneringshål och samlas
sedan upp i en behållare där det förångas.
Obs: Omgivningstemperaturen, hur ofta dörrarna öppnas och apparatens placering kan påverka den invändiga temperaturen i de två
utrymmena. Ställ in temperaturen baserat på dessa faktorer. Om omgivningen är mycket fuktig kan kondens bildas i kyldelen, framför allt på
glashyllorna. Vi rekommenderar att du stänger behållare som innehåller vätskor (t.ex. buljong), slår in produkter med hög vattenhalt (t.ex.
grönsaker) och slår på fläkten (finns på vissa modeller). Alla lådor, dörrhyllor och hyllor kan tas bort.
Ventilation
Ventilationsluften möjliggör en bättre temperaturfördelning inuti facken och därmed en bättre förvaring av maten och
minskning av överskottsfuktighet. Täpp aldrig till ventilationsområdet.
Förvaring av färska matvaror och drycker
Livsmedel som avger en stor mängd etylengas (äpplen, aprikoser, päron, persikor, avokado, fikon, plommon, blåbär, meloner,
bönor) och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, bör alltid separeras eller lindas in för att inte
minska hållbarhetstiden. Till exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål. Förvara inte matvaror tätt intill
varandra för att tillåta att luften cirkulerar fritt. Använd behållare av återvinningsbar plast, metall, aluminium eller glas och
plastfolie för att slå in maten.
Om du bara har en liten mängd matvaror att förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda hyllorna ovanför frukt- och
grönsakslådan eftersom det är den svalaste delen av kylskåpet. Förvara vätska och mat som kan avge eller dra åt sig lukt eller
smak i stängda behållare eller täck över dem. Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor välter (finns på vissa modeller).
Förklaring
**
**
3
TEMPERERAD ZON
Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker,
ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
KALL ZON
Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter,
delikatesser, yoghurt
KALLASTE DELEN
Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och
fisk
FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA
För modeller med ”0 ° ZONE”-fack är den kallaste delen den som
markerats i förklaringen
SV
Användning och skötsel
Frysfack för förvaring av mat
Frysdelen
möjliggör förvaring av frysta livsmedel och nedfrysning av färsk mat. Mängden matvaror som kan frysas
in under 24 timmar visas på typskylten. Placera matvarorna som ska frysas in i frysdelen och lämna tillräckligt utrymme runt
förpackningarna så att luften kan cirkulera fritt. Delvis upptinade matvaror ska inte frysas in igen. Det är viktigt att matvarorna
slås in på ett sådant sätt att vatten, fukt eller kondens inte tränger in.
Isbitar
Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta loss isbitarna.
Borttagning av lådorna
Dra ut lådorna så långt det går, lyft dem och ta ut dem. För att få en större volym kan frysdelen användas utan lådor. Kontrollera
att dörren är ordentligt stängd efter att maten har lagts tillbaka på gallren/hyllorna.
Förklaring
FRYSLÅDOR
FRYSDELSLÅDA
(Extra kall zon)
Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat.
***
Gäller endast modellerna CB310 och CB380 (se märkplåten
vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
***
Hur lång tid hemfrusen mat kan förvaras
Produkt
Smör eller margarin
Ost
Fisk
Skaldjur
Frukt (förutom citrus)
Glass eller sorbet
Kött
Skinka, korv
Stekar (nöt/fläsk/lamm)
Biffar eller kotletter (nöt/lamm/fläsk)
Mjölk, färsk flytande
Fågel (kyckling/kalkon)
Grönsaker
Förvaringstid
6 månader
3 månader
2-3 månader
1 månad
8-12 månader
2-3 månader
2 månader
8-12 månader
4 månader
1-3 månader
5-7 månader
8-12 månader
Hur frysdelen avfrostas
1.
2.
Det är tillrådligt att justera temperaturen till kallare eller slå på Fast Freeze/Fast Cool* minst fyra timmar innan du tar bort
maten från frysdelen, för att förlänga förvaringen av maten under avfrostningsfasen.
Stäng av apparaten och ta ut lådorna för att avfrosta frysdelen. Placera de frysta matvarorna på en sval plats. Låt dörren
stå öppen så att frosten smälter. Placera en trasa på botten av frysdelen och krama ur vattnet regelbundet för att
förhindra att vattnet rinner ut under avfrostningen.
3.
Rengör frysdelens insida och torka av den noggrant.
4.
Slå på apparaten och lägg tillbaka matvarorna.
4
Användning och skötsel
Funktionsljud
1.
Det är normalt att kompressorn avger ett surrljud när apparaten är i
funktion.
2.
Kylgasen i kylkretsen avger ett gurglande och knastrande ljud och
därför kan dessa betraktas som normala ljud.
3.
Ibland kan man höra ett knarrande ljud både när kompressorn är
aktiv och inaktiv: Det är ett normalt ljud från produktens struktur.
4.
Kontrollera att dörrfacken på insidan av kylskåpsdörren och hyllorna och lådorna i kyldelen är ordentligt fastsatta och
korrekt placerade för att undvika vibrationer.
Ställ inga glasbehållare (flaskor, burkar o.s.v.) i direktkontakt med varandra för att undvika vibrationer.
5.
6.
Denna anordning är försedd med en kompressor som arbetar med optimal hastighet för att minimera
energiförbrukningen. Därför kan det hända att kompressorn i vissa fall (på sommaren eller om stora mängder mat läggs
in) ökar hastigheten och avger mer ljud än vad som är vanligt.
Råd att följa om apparaten inte används
Om apparaten inte används
Koppla bort apparaten från elnätet, ta ut produkterna, avfrosta apparaten vid behov och rengör den.
Lämna dörren på glänt så att luft kan cirkulera i utrymmena. Luftcirkulationen motverkar mögel och dålig lukt.
Vid strömavbrott
Håll dörrarna stängda så att matvarorna förblir kalla så länge som möjligt. Frys inte in delvis upptinade matvaror igen. Vid
längre strömavbrott kan strömavbrottslarmet aktiveras (finns på modeller med elektroniskt övervakningssystem).
5
Användning och skötsel
Rengöring och underhåll
SV
Dra alltid ut stickkontakten från eluttaget eller koppla bort apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av
rengöring och underhåll utförs.
Använd aldrig slipande rengöringsprodukter. Rengör aldrig kylskåpets delar med lättantändliga vätskor.
Använd inte ångtvätt.
Knapparna och kontrollpanelens display får inte rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan med en torr trasa.
Rengör regelbundet apparaten med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel som passar för
rengöring av kylskåpets insida.
Rengör regelbundet insidan av dräneringshålet i kylskåpets bakre panel
nära frukt- och grönsakslådan med det medföljande verktyget för att
garantera att avfrostningsvattnet tappas av fortlöpande och på ett korrekt
sätt.
400011372170
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising