Whirlpool | WIC 3B19 | Setup and user guide | Whirlpool WIC 3B19 Gebruikershandleiding

Whirlpool WIC 3B19 Gebruikershandleiding
NL
DAGELIJKSE REFERENTIE
HANDLEIDING
BEDANKT VOOR UW KEUZE VOOR EEN PRODUCT
VAN WHIRLPOOL. Registreer uw apparaat voor betere
ondersteuning op:
www.whirlpool.eu/register
U kunt de Veiligheidsvoorschriften en de Handleiding
voor gebruik en onderhoud downloaden op onze
website
http://docs.whirlpool.eu en door het volgen van de
aanwijzingen op de achterkant van deze brochure.
Lees vóór gebruik van het apparaat de Handleiding voor gezondheid en veiligheid.
PRODUCTOMSCHRIJVING
TOEPASSING
1
7
2
8
3
4
5
9
6
Service:
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bovenste rek
Vouwbare kleppen
Hoogte-instelling voor bovenste rek
Bovenste sproeiarm
Onderste rek
Bestekmand
Onderste sproeiarm
Filtermontage
Zoutreservoir
Verdelers voor afwas- en spoelmiddel
Typeplaatje
Bedieningspaneel
10
0000 000 00000
12
Bedieningspaneel
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6 7 8
Knop Aan-Uit/Opnieuw instellen met indicatielampje
Knop voor programmaselectie
Indicatielampje voor bijvullen van zout
Indicatielampje voor bijvullen spoelmiddel (Rinse Aid)
Indicatielampjes voor programma's
Indicatielampje voor vertraging
9
10
7.
8.
9.
10.
11.
11
Scherm
Indicatielampje voor Halve lading
Vertragingsknop
Halve lading-knop
Knop Tablet (Tab) met indicatielampje
1
EERSTE GEBRUIK
ZOUT, SPOEL- EN AFWASMIDDEL
ADVIES OVER EERSTE GEBRUIK
Verwijder na installatie de stoppers uit de rekken en de resterende
elastiekjes uit het bovenste rek.
VULLEN VAN DE ZOUTTANK
Door het gebruik van zout wordt de vorming van KALK voorkomen op
de afwas en de functionele onderdelen van de machine.
• Het is belangrijk dat de zouttank nooit leeg raakt.
• Het is belangrijk de waterhardheid in te stellen.
De zouttank bevondt zich in het onderste deel van de vaatwasser (see
OMSCHRIJVING VAN PROGRAMMA'S) en dient te worden gevuld
in het
wanneer het indicatielampje ZOUT BIJVULLEN
bedieningspaneel oplicht.
1.Verwijder het onderste rek en schroef de
tankdop los (tegen de klok in).
2.Plaats de trechter (zie figuur) en vul de zouttank
helemaal tot aan de rand (ongeveer 1 kg); het is
normaal dat er een beetje water uitlekt.
3.Verwijder de trechter en veeg alle zoutresten
van de opening.
Schroef de kap stevig vast, zodat er tijdens het afwassen geen
vaatwasmiddel in de container kan komen (dit kan veroorzaken dat de
waterontharder niet meer te repareren valt).
Als u zout dient bij te vullen, raden we aan dit uit te voeren voordat
u met afwassen begint.
INSTELLEN VAN DE WATERHARDHEID
Het essentieel dat de waterhardheid is ingesteld op de werkelijke
hardheid van uw water thuis, zodat de waterontharder perfect werkt.
Deze informatie kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke waterbedrijf.
De standaardinstelling is gemiddeld (3) waterhardheid.
1. Schakel het apparaat aan door te drukken op de ON/OFF-knop.
2. Schakel het apparaat uit door te drukken op de ON/OFF-knop.
3. Hou de knop P 5 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
4. Schakel het apparaat aan door te drukken op de ON/OFF-knop.
5. Het huidige selectieniveaunummer en de zoutindicator beginnen
allebei te knipperen.
6. Druk op de knop P om het gewenste niveau hardheid te selecteren
(zie TABEL VAN WATERHARDHEID).
Tabel van waterhardheid
Niveau
°dH
°fH
Duitse graden
Franse graden
1
Zacht
0-6
0 - 10
2
Medium
7 - 11
11 - 20
3
Gemiddeld
12 - 17
21 - 30
4
Hard
17 - 34
31 - 60
5
Zeer hard
35 - 50
61 - 90
7. Schakel het apparaat uit door te drukken op de ON/OFF-knop.
Het instellen is voltooid!
Voer een programma zonder lading uit als de procedure is voltooid.
Gebruik alleen speciaal zout voor vaatwassers.
Nadat het zout is bijgeladen, wordt het indicatielampje ZOUT
BIJVULLEN uitgeschakeld.
Als de zouttank niet is gevuld, kunnen de waterontharder en het
verwarmelement beschadigd raken.
2
DE VERDELER VOOR SPOELMIDDEL VULLEN
Spoelmiddel vergemakkelijkt het DROGEN van de vaat. De verdeler
voor spoelmiddel A dient te worden gevuld wanneer het
op het
indicatielampje voor BIJVULLEN SPOELMIDDEL
bedieningspaneel oplicht.
MAX
MA X
B
A
1. Open de verdeler C door te drukken op de lus op het deksel en deze
op te tillen.
2. Breng het spoelmiddel voorzichtig in tot de maximale (110 ml)
referentiegleuf van de vulruimte. Vermijd morsen. Bij morsen de
gemorste vloeistof onmiddellijk met een droge doek opdeppen.
3. Druk het deksel naar beneden totdat u een klikt hoort.
Het spoelmiddel NOOIT direct in de kuip gieten.
DE DOSERING SPOELMIDDEL AANPASSEN
Als u niet helemaal tevreden bent de resultaten van het drogen, kunt u
de hoeveelheid gebruikt spoelmiddel aanpassen
• Schakel de vaatwasser aan met de knop ON/OFF.
• Schakel uit met de knop ON/OFF.
• Druk drie maal op knop P - u zult een pieptoon horen.
• Schakel aan met de knop ON/OFF.
• Het huidige selectieniveaunummer en de indicatie voor
spoelmiddel zullen knipperen.
• Druk op knop P om de te leveren hoeveelheid spoelmiddel te
selecteren.
• Schakel uit met de knop ON/OFF
Het instellen is voltooid!
Als het spoelmiddelniveau wordt ingesteld op NUL (ECO), wordt er
geen spoelmiddel gebruikt. Het indicatielampje LAAG SPOELMIDDEL
zal niet oplichten als het spoelmiddel opraakt.
Afhankelijk van het model vaatwasser kunnen maximaal 4 niveaus worden ingesteld. De fabrieksinstelling is een gemiddeld niveau.
• Stel een laag nummer in (1-2) als u blauwe strepen op de vaat ziet.
• Stel een hoog nummer in (3-4) als u waterdruppels of kalkresten
op de vaat ziet.
VULLEN VAN DE AFWASMIDDELVERDELER
Gebruik opening A voor openen
van de afwasmiddelverdeler.
Doe het afwasmiddel alleen in
afwasmiddelverdeler B.
Doe de hoeveelheid
B
afwasmiddel voor voorwassen
A
direct in de kuip.
1.Raadpleeg de (zie TABEL VAN
PROGRAMMA'S) voor afmeten van
de juiste hoeveelheid. Vak B omvat
een niveau dat de maximale
hoeveelheid afwasmiddel in
vloeibare of poedervorm voor iedere cyclus aangeeft.
2. Verwijder resten afwasmiddel van de randen van de containers
voordat u het deksel met een klik sluit.
3. Sluit het deksel van de afwasmiddelverdeler door dit omhoog te
trekken, totdat de afsluiter op zijn plaats is vastgezet.
De afwasmiddelverdeler wordt overeenkomstig het programma
automatisch op het juiste moment geopend.
Als alles-in-één afwasmiddelen worden gebruikt, raden we het gebruik
aan van de TABLET-knop, omdat hiermee altijd de beste afwas- en
droogresultaten worden behaald.
NL
Drogen
fase
PROGRAMMATABEL
Programma
Beschikbare opties *)
Afwasmiddelcontainer
Kuip
B
Duur van
afwaprogramma
(u:min)**)
Waterverbruik
(liter/cyclus)
Energieverbruik
(kWh/cyclus)
1.
Eco
50°
03:10
11
1,04
2.
Intensief
65°
02:30
16,5
1,65
3.
Normaal
55°
-
02:00
16
1,35
4.
Express 30’
50°
-
-
00:30
8,5
0,50
5.
Voorspoelen
-
-
-
00:10
4
0,01
6.
Desinfecterende
01:20
11,5
1,30
65°
-
-
Gegevens voor ECO-programma zijn gemeten bij laboratoriumomstandigheden volgens de Europese norm EN 50242.
*) Niet alle opties kunnen tegelijk worden gebruikt.
**) De op het scherm of in de brochure weergegeven programmaduur is een schatting berekend voor standaardomstandigheden. De werkelijke tijd kan
verschillen, en is afhankelijk van veel factoren, zoals temperatuur en druk van het binnenkomende water, kamertemperatuur, hoeveelheid afwasmiddel,
hoeveelheid en aard van de lading, balancering van de lading, extra gekozen opties en sensorkalibratie. De sensorkalibratie kan de programmaduur tot
max. 20 min. doen toenemen.
Verbruik bij stand-by: Verbruik bij ingeschakeld laten: 5 W - : Verbruik bij stand 'Off': 0.5 W
OMSCHRIJVING VAN PROGRAMMA'S
Aanwijzingen voor selectie van afwascyclus.
ECO 50°
VOORSPOELEN
Normaal bevuild serviesgoed. Standaardprogramma, efficiëntste voor
gecombineerd energie- en waterverbruik.
Vaat die later moet worden afgewassen. Voor dit programma wordt
geen afwasmiddel gebruikt.
INTENSIEF 65°
DESINFECTERENDE 65°
Programma aanbevolen voor zeer vuile vaat, erg geschikt voor pannen
en braadpannen (niet voor kwetsbare items).
Normaal of zeer vuile vaat, met aanvullend anti-bacterieel afwassen.
NORMAAL 55°
Normaal vuile vaat. Alledaagse cyclus voor optimale
reinigingsprestaties in korte tijd.
EXPRESS 30’ 50°
Opmerkingen:
Let voor optimale prestatieniveaus bij de programma's 'Express' op het
maximale aantal aangegeven plekken.
Gebruik om het verbruik nog verder te verlagen de vaatwasser
alleen wanneer deze volledig gevuld is.
Programma voor licht bevuilde vaat zonder opgedroogde
voedselresten. (Ideaal voor 2 couverts).
3
OPTIES EN FUNCTIES
OPTIES kunnen direct worden geselecteerd door de overeenkomende
knop in te drukken (see Bedieningspaneel).
Als een optie niet overeenstemt met het geselecteerde programma see PROGRAMS TABLE, knippert de overeenstemmende
LED 3 maal snel en worden signalen afgespeeld. De optie wordt
niet ingeschakeld.
HALVE LADING
Als er niet veel vaat is om af te wassen, kan een halve
lading worden gebruikt om water, elektriciteit en
afwasmiddel te besparen. Selecteer het programma en
druk op de knop HALVE LADING: het indicatielampje gaat
branden. Druk op de knop HALVE LADING om deze optie
uit te schakelen.
Onthoud de halve hoeveelheid afwasmiddel te
gebruiken.
TABLET (lus)
Met deze instelling kunt u de prestaties van het
programma overeenkomstig het gebruikte afwasmiddel
optimaliseren.
Houd de TABLET -knop (het indicatielampje licht op) als u
gecombineerde afwasmiddelen in tabletvorm gebruikt
(spoelmiddel, zout en afwasmiddel in 1 dosering).
Deze optie dient te zijn uitgeschakeld als u
afwasmiddel in poeder- of vloeibare vorm gebruikt.
4
UITSTEL
De start van het programma kan voor een periode tussen
1 en 24 uur worden uitgesteld.
1.Druk op de knop UITSTEL het bijbehorende symbool
wordt op het scherm weergegeven; elke keer dat u op de
knop drukt, neemt de tijd (met 1 uur, 2 uur, enz., tot max.
12u) toe vanaf de start van de geselecteerde afwascyclus.
2.Selecteer het afwasprogramma en sluit de deur: de
timer begint met aftellen;
3.Zodra deze tijd is verstreken, wordt het lampje
uitgeschakeld en begint het programma automatisch.
Druk op de knop UITSTEL om de vertragingstijd aan te
passen en een kortere periode te selecteren. Om dit te
annuleren drukt u herhaaldelijk op de knop tot het
indicatielampje van de geselecteerde uitgestelde start
wordt uitgeschakeld.
Het afwasprogramma begint automatisch zodra de deur
wordt gesloten.
De functie DELAY kan niet worden ingesteld nadat
een programma is gestart.
NL
DAGELIJKS GEBRUIK
1. CONTROLEER WATERAANSLUITING
Controleer of de vaatwasser op de waterleiding is aangesloten en
dat de bovenkant open staat.
2. SCHAKEL DE VAATWASSER AAN
Open de deur en druk op de ON/OFF-knop.
3. LAAD DE REKKEN
(zie DE REKKEN LADEN)
4. VULLEN VAN DE AFWASMIDDELVERDELER
(see PROGRAMS TABLE).
5. KIES HET PROGRAMMA EN STEL DE CYCLUS IN
Selecteer het geschiktste programma volgens de soort vaat en het
niveau vervuiling (see OMSCHRIJVING VAN PROGRAMMA'S) door te
drukken op P-knop.
Selecteer de gewenste opties (zie OPTIES EN FUNCTIES).
6. START
Start de afwascyclus door te sluiten van de deur. Wanneer het
programma start, hoort u een geluidssignaal.
7. EINDE VAN AFWASCYCLUS
Het einde van het programma wordt aangegeven door
geluidssignalen. Het nummer van het programma knippert op het
display. Open de deur en schakel het apparaat uit door op de
ON/OFF-knop te drukken.
Wacht een paar minuten alvorens u de vaat uitneemt. Dit om
brandwonden te voorkomen.
Haal de vaat uit de rekken, en begin met het onderste rek.
EEN LOPEND PROGRAMMA WIJZIGEN
Als er een verkeerd programma is geselecteerd, kunt u dit corrigeren,
mits het prgramma pas is begonnen: open de deur (let op HETE
stoom!), druk dan op de ON/OFF-knop en houd deze ingedrukt. Het
apparaat wordt dan uitgeschakeld.
Schakel de machine weer aan met de ON/OFF-knop en selecteer de
nieuwe afwascyclus en alle gewenste opties; start de cyclus door
sluiten van de deur.
EXTRA VAAT PLAATSEN
Open de deur zonder de machine uit te schakelen (let op HETE
stoom!) en plaats de vaat in de vaatwasser. Sluit de deur en druk op De
cyclus zal dan beginnen op het punt waar deze werd onderbroken.
ACCIDENTELE ONDERBREKINGEN
Als de deur tijdens het afwassen wordt geopend, of als er een
stroomstoring is, wordt de cyclus gestopt. De cyclus begint opnieuw
vanaf het punt waar deze werd onderbroken nadat de deur is gesloten
of de stroomtoevoer is hersteld.
Voor meer informatie over de functies kunt u via de aanwijzingen op de
laatste pagina een Handleiding voor gebruik en onderhoud aanvragen of
via het web downloaden.
Om het elektriciteitsverbruik te minimaliseren, wordt het
apparaat tijdens bepaalde langere perioden van inactiviteit
automatisch uitgeschakeld.
Als de vaat slechts licht vuil is, of als deze met water is afgespoeld
alvorens deze in de vaatwasser is geplaatst, kunt u de hoeveelheid
gebruikt wasmiddel overeenkomstig verminderen.
ADVIES EN TIPS
TIPS
ONGESCHIKTE VAAT
Verwijder alle etensresten van de vaat en leeg de glazen alvorens deze
in de korven te laden. U hoeft voorafgaand niet met stromend water
af te spoelen.
Schik de vaat zodanig dat deze stevig vaststaat en niet omvalt. Plaats
de containers met de openingen naar beneden en holle/bolle delen in
schuine positie, zodat het water elk oppervlak kan bereiken en vrij kan
stromen.
Waarschuwing: deksels, handgrepen, schalen en pannen dienen niet
te kunnen voorkomen dat de sproeiarmen roteren.
Plaats alle kleine items in de bestekkorf.
Zeer vuile vaat en pannen moeten in de onderste korf worden
geplaatst, omdat in dit gedeelte de waterstralen sterker zijn en een
beter afwasresultaat wordt behaald.
Zorg dat de sproeiarmen vrij kunnen roteren nadat het apparaat is
geladen.
•
•
HYGIËNE
Voer het hoge temperatuurprogramma ten minste één per maand uit
om te voorkomen dat zich geuren en resten in de vaatwasser
opbouwen. Gebruik een theelepel afwasmiddel en voer het
programma voor reiniging van uw apparaat uit zonder het apparaat te
laden.
Houten serviesgoed en bestek.
Delicaat gedecoreerd glas, artistiek handwerk en antiek servies. De
decoraties hiervan zijn niet bestending.
• Onderdelen van kunststof die niet bestand zijn tegen hoge
temperaturen.
• Servies van koper en tin.
• Servies dat is bevuild met as, kaarsvet, smeerolie of inkt.
De kleuren van de decoraties van glas en aluminium/zilveren artikelen
kunnen tijdens het afwasproces veranderen en vervagen. Sommige
soorten glas (bijv. van kristal) kunnen na een aantal afwasbeurten ook
ondoorzichtig worden.
SCHADE AAN GLAS EN SERVIES
•
•
•
Gebruik alleen glas en porselein dat door de fabrikant als
vaatwasserbestendig is gegarandeerd.
Gebruik een delicaat afwasmiddel dat geschikt is voor serviesgoed
Haal glas en bestek uit de vaatwasser zodra de wascyclus voorbij is
.
5
NL
DE REKKEN LADEN
BOVENSTE REK
ONDERSTE REK
Vullen met delicate en lichte voorwerpen: glazen, kopjes, schotels, lage
slabakken..
Voor potten, deksels, borden, schalen en bestek, enz. Grote borden en
deksels moeten idealiter aan de zijkanten worden gezet om
interferentie met de sproeiarm te voorkomen.
(laadvoorbeeld voor het onderste rek)
(laadvoorbeeld voor het bovenste rek)
BESTEKKORF
DE HOOGTE VAN HET BOVENSTE REK AFSTELLEN
De hoogte van het bovenste rek kan worden aangepast: de hoge
positie voor plaatsen van groot serviesgoed in de onderste korf, en de
lage positie om het beste gebruik te maken van de dragers door meer
ruimte naar boven te creëren en om botsingen met de items in het
onderste rek te voorkomen.
Het bovenste rek is uitgerust met een
hoogte-instelling voor het bovenste
rek (zie figuur ) zonder druk uit te
oefenen op de hendels. Til deze
eenvoudig op door de zijkanten van
het rek vast te houden zodra het rek
zich stabiel in de bovenste positie
bevindt.
Voor terugzetten in de lagere positie
drukt u op de hendels A aan de
zijkanten van het rek en beweegt u de
korf naar beneden.
De modulaire korf is uitgerust met bovenroosters, zodat bestek beter
kan worden geplaatst. De bestekkorf mag alleen aan de voorkant van
het onderrek worden geplaatst.
Messen en ander keukengerei met scherpe randen moeten met de
punten naar beneden in de bestekkorf worden geplaatst, of
horizontaal in de bovenste delen op het bovenste rek gelegd.
We raden u ten zeerste aan de hoogte van het rek niet aan te
passen wanneer het rek is geladen.
De korf NOOIT aan slechts één zijde optillen of laten zakken.
VOUWBARE KLEPPEN MET AFSTELBARE POSITIE
Voor optimale plaatsing van de vaat in
het rek kunnen de vouwbare zijkleppen
op drie verschillende hoogtes worden
afgesteld.
Wijnglazen kunnen veilig in de vouwbare
kleppen worden gezet door de steel van
elk glas in de overkomende opening te
plaatsen.
Voor een optimaal droogresultaat kunt u
de vouwbare kleppen meer buigen. Om
de helling te wijzigen, kunt u de
vouwbare klep omhoog trekken, en deze
naar wens lichtjes verschuiven en positioneren.
6
NL
ZORG EN ONDERHOUD
REINIGEN VAN DE FILTERMONTAGE
REINIGEN VAN DE SPROEIARMEN
Maak de filtermontage regelmatig schoon, zodat de filters niet verstopt
raken en het water correct wordt afgevoerd.
De filtermontage bestaat uit drie filters die voedselresten uit het
afwaswater verwijderen en dan het water opnieuw circuleren. Voor de
beste resultaten dient u deze schoon te houden.
De vaatwasser mag niet zonder filters worden gebruikt, of als het
filter los zit.
Controleer na een aantal afwasbeurten de filtermontage en maak
indien nodig grondig schoon onder stromend water met een nietmetalen borstel. Volg hiervoor onderstaande aanwijzingen:
1. Draai het cylindrische filter A tegen de klok in en trek het filter eruit
(Fig 1).
2. Verwijder het kopfilter B door licht druk uit te oefenen op de
zijkleppen (Fig 2).
3. Schuif de roestvrijstalen plaatfilter C (Fig 3) naar buiten.
4. Controleer het luik en verwijder alle voedselresten.
NOOIT VERWIJDEREN: De pomp voor bescherming van afwascyclus
(met zwart aangegeven) (Fig 4)
In sommige gevallen kunnen voedselresten op de sproeiarmen
aankoeken en de gaten blokkeren die worden gebruikt voor spuiten
van het water. Daarom wordt aanbevolen de armen af en toe te
controleren en met een kleine, niet-metalen borstel te reinigen
1
Draai de plastic borgring tegen de klok in om de bovenste sproeiarm te
verwijderen. De bovenste sproeiarm moet zodanig worden geplaatst
dat de zijde met het grotere aantal gaten naar boven is gericht.
2
B
A
A
De onderste sproeiarm kan worden verwijderd door deze omhoog te
trekken.
DE WATERTOEVOERSLANG REINIGEN
Als de waterslangen nieuw zijn, of langere periodes niet zijn gebruikt,
laat het water dan stromen om te zorgen dat het helder en vrij van
verontreinigingen is vóórdat u de nodige aansluitingen maakt. Als u
deze voorzorgsmaatregel niet neemt, kan de watertoevoer verstopt
raken en schade veroorzaken aan de vaatwasser.
C
3
4
Na reinigen van de filters de filtermontage opnieuw en op de juiste
positie plaatsen; dit is essentieel voor goede werking van de
vaatwasser.
7
PROBLEEMOPLOSSING
Uw vaatwasser werkt niet correct.
Raadpleeg de volgende lijst op oplossingen voordat u contact met het servicecentrum opneemt.
PROBLEMEN
MOGELIJKE OORZAKEN
OPLOSSINGEN
De vaatwasser start
niet or reageert
niet op commando's.
De stekker van het apparaat is niet juist
geplaatst.
Doe de stekker in het stopcontact.
Stroomonderbreking.
De vaatwasser start automatisch wanneer de stroomvoorziening weer
werkt.
De deur van de vaatwasser is niet gesloten.
Druk de deur stevig aan tot waarneming van de 'klik'.
Reageert niet op commando's.
Schakel het apparaat uit door te drukken op de ON/OFF-knop, en schakel na
ongeveer één minuut weer aan om het programma opnieuw in te stellen.
De afwascyclus is nog niet voltooid.
Wacht tot de afwascyclus is voltooid.
De afvoerslang is gebogen.
Controleer of de afvoerslang niet is verbogen (raadpleeg AANWIJZINGEN
VOOR INSTALLATIE).
De afvoerleiding van de gootsteen is verstopt.
Reinig de afvoerleiding van de gootsteen.
Het filter zit verstopt met voedselresten.
Reinig het filter (zie DE FILTERMONTAGE REINIGEN).
De vaatwasser
maakt te veel
geluid.
De vaat maakt een rammelend geluid.
Plaats de vaat correct (zie DE REKKEN LADEN).
Er wordt overmatig schuim geproduceerd.
Het afwasmiddel is niet juist afgemeten of ongeschikt voor gebruik in
vaatwassers (see VULLEN VAN DE AFWASMIDDELVERDELER). Stel de vaatwasser opnieuw in door te drukken op de knop DRAIN (see OPTIONS AND
FUNCTIONS) en voer het nieuwe programma zonder afwasmiddel uit.
De vaat is niet
schoon.
De vaat is niet juist geplaatst.
Plaats de vaat correct (zie DE REKKEN LADEN).
De sproeiarmen kunnen niet vrij noteren
en worden door de vaat gehinderd.
Plaats de vaat correct (zie DE REKKEN LADEN).
De afwascyclus is te zacht.
Selecteer een geschikte afwascyclus (see PROGRAMS TABLE).
Er wordt overmatig schuim geproduceerd.
Het afwasmiddel is niet juist afgemeten of ongeschikt voor gebruik in
vaatwassers (see VULLEN VAN DE AFWASMIDDELVERDELER).
De dop op het spoelmiddeldeel is niet
juist dicht gedraaid.
Zorg dat de dop van de verdeler van het spoelmiddel dicht zit.
Het filter is vervuild of zit verstopt.
Reinig de filtermontage (zie ONDERHOUD).
Er is geen zout.
Vul de zouttank (see VULLEN VAN DE ZOUTTANK).
De vaatwasser lekt
niet uit.
HANDLEIDING VOOR ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING
Zie voor meer informatie, onderhoudsprocedures en
probleemoplossing de Handleiding voor gebruik en onderhoud.
U kunt de Handleiding voor gebruik en onderhoud verkrijgen via (de):
• After-sales-dienst; zie garantiebrochure voor telefoonnummer.
• downloaden via website: http://docs.whirlpool.eu
• gebruiken van QR-code:
TECHNISCH GEGEVENSBLAD
De technische gegevens met de gegevens over verbruik kunnen
worden gedownload via de website:
http://docs.whirlpool.eu
CONTACT MET DE AFTER-SALESDIENST
Als u contact opneemt met de Aftersalesdienst, dient u de codes door te
geven die op het typeplaatje staan. Het
plaatje bevindt zich links of rechts op de
binnenkant van de deur van de
vaatwasser. Het telefoonnummer staat in
de garantiebrochure of op de website:
http://www.whirlpool.eu
IEC 436
:
195142087.00
02/2016 as - Xerox Fabriano
001
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising