Whirlpool | FRR12451 | Setup and user guide | Whirlpool FRR12451 instrukcja

Whirlpool FRR12451 instrukcja
PL
PODRĘCZNIK INFORMACYJNY DO UŻYTKU NA CO DZIEŃ
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPIENIE PRODUKTU MARKI
WHIRLPOOL.
Jeszcze pełniejszą obsługę użytkownika zapewnia zarejestrowanie urządzenia na stronie www.whirlpool.eu/register
Przed użyciem tego urządzenia należy uważnie
przeczytać podręcznik bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz instalacji.
WWW
Przed użyciem urządzenia należy
zdemontować śruby transportowe.
OPIS PRODUKTU
Instrukcję obsługi należy pobrać z witryny
internetowej http://docs.whirlpool.eu
Należy wykonać procedurę opisaną na
ostatniej stronie.
Szczegółowe wskazówki dotyczące
demontażu śrub transportowych zawiera
podręcznik bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz instalacji.
URZĄDZENIE
1.
2.
1. Blat
2. Dozownik detergentu
3. Panel sterowania
4. Uchwyt drzwiczek
5. Drzwiczki
6. Filtr pompy
7. Regulowane nóżki (4)
3.
4.
5.
6.
7.
PANEL STEROWANIA
2
5
4:28
1:58
What to Wash
COLORS
Temperature
30°C
1
Soil Level
3
1. PRZYCISK ZASILANIA
Dotknięcie włącza pralkę.
2. PRZYCISK EKRANU GŁÓWNEGO
Po dotknięciu tego przycisku na ekranie LCD
wyświetlany jest ekran główny, na którym można wybrać żądany cykl,
ustawienia i opcje.
3. PRZYCISK ULUBIONE
Umożliwia zapisywanie ulubionych cyklów i uzyskiwanie do nich
dostępu.
4. EKRAN LCD
4
How to Wash
NORMAL
Spin Speed
1000 rpm
6
7
Na tym ekranie można wybrać cykl, ustawienia, opcje itd.
5. PRZYCISK ZDALNE STEROWANIE
Dotknięcie tego przycisku umożliwia ustawienie zdalnego sterowania.
6. PRZYCISK NARZĘDZIA
Po dotknięciu tego przycisku wyświetlany jest ekran narzędzi.
Więcej informacji zawiera punkt USTAWIENIA.
7. PRZYCISK ROZPOCZNIJ/PAUZA
Dotknięciem tego przycisku można uruchomić albo wstrzymać
cykl. Po uruchomieniu cyklu drzwi są zamykane, pralka wykrywa
rozmiar ładunku i zaczyna się cykl prania.
1
6th SENSE PRECISION DOSE
B
A
DOZOWANIE RĘCZNE:
Zamiast używać dozownika, można podać detergent bezpośrednio
do bębna.
1. Wyłącz funkcję AUTO DOSING (AUTOMATYCZNE DOZOWANIE)
zgodnie z opisem w części USTAWIENIA – 6th Sense Precision
Dose
2. Podaj detergent w proszku, żelu, tabletkach lub płynie
bezpośrednio do bębna.
3. Umieść detergent w pobliżu krawędzi bębna.
4. W razie dozowania ręcznego nie wybieraj opcji prania
wstępnego.
Aby wyjąć:
1. Podnieś pokrywkę dozownika na wierzchu pralki.
2. Podnieś uchwyt dozownika i pociągnij w górę, aby wyjąć
dozownik z pralki.
DOZOWANIE AUTOMATYCZNE:
WAŻNE: w tej pralce nie wolno używać wybielacza chlorowego, a w
dozowniku 6th Sense Precison Dose nie wolno stosować detergentu
w proszku.
A. Dozownik 1
• Uniwersalny detergent w płynie LUB
• Specjalny detergent w płynie (np. do tkanin kolorowych, do wełny,
do odzieży sportowej itd.)
Maksymalna objętość napełnienia: 1000 ml
WAŻNE: do zbiornika 1 nie wolno wlewać płynu do zmiękczania
tkanin.
B. Dozownik 2
• Płyn do zmiękczania tkanin LUB
• Detergent w płynie (detergent uniwersalny lub specjalny, np. do
tkanin kolorowych, wełny lub do odzieży sportowej)
Maksymalna objętość napełnienia: 500 ml
Wybierz preferowaną konfigurację spośród wymienionych w części
STOSOWANIE USTAWIEŃ URZĄDZENIA.
2
Aby włożyć z powrotem:
1. Włóż dozownik do zagłębienia na wierzchu pralki i upewnij się, że
został umieszczony prawidłowo.
2. Zamknij pokrywkę dozownika.
PL
UŻYWANIE URZĄDZENIA
PIERWSZE UŻYCIE
Informacje o wybieraniu i uruchamianiu programu zawiera
część CODZIENNE UŻYWANIE.
PIERWSZY CYKL
Po podłączeniu do prądu pralka włączy się automatycznie. Wyświetlony zostanie monit o wybranie żądanego języka wyświetlania.
Przewiń W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby wybrać żądany język, a następnie
potwierdź wybór przyciskiem OK. Określ, czy w zbiorniku 2
dozownika detergentu (6th Sense Precision Dose) używany będzie
płyn do zmiękczania tkanin czy detergent. Aby usunąć ewentualne
pozostałości z procesu produkcji:
• Wybierz program „Bawełniane + Odkażanie” w temperaturze
90°C.
• Dodaj małą ilość silnego detergentu do komory dozowania
ręcznego w dozowniku (maksymalnie 1/3 ilości zalecanej przez
producenta detergentu w przypadku niezbyt brudnego prania) i
naciśnij przyciski automatycznego dozowania – ich diody muszą
zgasnąć.
• Uruchom program bez żadnych rzeczy do prania.
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO DOZOWANIA
Dozownik detergentu pralki jest wyposażony w układ dwóch
zbiorników do automatycznego dozowania detergentu w płynie i
płynu do zmiękczania tkanin.
Przed użyciem tej funkcji należy wykonać zawarte w sekcji
USTAWIENIA instrukcje, aby:
Ustawić zawartość zbiornika 2. Zgodnie z ustawieniem
domyślnym zbiornik 1 zawiera detergent (główny), a zbiornik 2
zawiera płyn do zmiękczania tkanin. Jeśli płyn do zmiękczania tkanin
nie jest używany, zbiornik 2 należy ustawić również jako zbiornik
detergentu.
CODZIENNE UŻYTKOWANIE
UŻYWANIE PRALKI
1. ZAŁADUJ PRANIE
• Przygotuj rzeczy do prania zgodnie
z zaleceniami z części „WSKAZÓWKI I PORADY”.
• Upewnij się, że zamki błyskawiczne są zasunięte, a tasiemki związane.
• Otwórz drzwiczki i załaduj pranie. Przestrzegaj dozwolonych
maksymalnych ładowności podanych w tabeli programów.
2. ZAMKNIJ DRZWICZKI
• Upewnij się, że nic nie zostało przycięte
między szybą w drzwiczkach a gumową
uszczelką.
• Zamknij drzwiczki tak, aby było słychać odgłos zamknięcia.
Na ekranie głównym dotknij obszaru „Jak prać”, aby wybrać program
najbardziej pasujący do żądanej metody prania załadowanych rzeczy.
Przesuwając palcem w dół, można wyświetlić wszystkie dostępne programy.
Po dotknięciu żądanego programu wyświetlony zostanie ekran główny.
6. WYBIERZ TEMPERATURĘ, POZIOM ZABRUDZENIA I PRĘDKOŚĆ
WIROWANIA
4:28
1:58
3. ODKRĘĆ ZAWÓR WODY
• Upewnij się, że pralka jest podłączona
do sieci elektrycznej.
• Odkręć zawór wody.
What to Wash
COLORS
4. WŁĄCZ PRALKĘ
• Naciśnij przycisk wł./wył. Wyświetlona zostanie
animacja i rozlegnie się dźwięk. Wyświetlony zostanie
ostatnio użyty program. Pralka jest gotowa do użycia.
5. USTAW ŻĄDANY ŁADUNEK
4:28
1:58
What to Wash
COLORS
Temperature
30°C
Soil Level
How to Wash
NORMAL
Spin Speed
1000 rpm
Temperature
30°C
Soil Level
How to Wash
NORMAL
Spin Speed
1000 rpm
Na ekranie głównym dotknij obszaru „Temperatura”, aby wyświetlić
ustawienia temperatury dostępne do cyklu/programu wybranego w
punkcie 5. Dotknij żądanego ustawienia, a następnie przycisku OK, aby
potwierdzić wybór. Na ekranie dotknij obszaru „Prędkość wirowania”,
aby wyświetlić ustawienia prędkości wirowania dostępne do cyklu/
programu wybranego w punkcie 5. Dotknij żądanego ustawienia, a
następnie przycisku OK, aby potwierdzić wybór.
Na ekranie dotknij obszaru „Poziom zabrudzenia”, aby wyświetlić
ustawienia poziomu dostępne do cyklu/programu wybranego w
punkcie 5. Dotknij żądanego ustawienia, a następnie przycisku OK,
aby potwierdzić wybór.
7. WYBIERZ OPCJĘ
Na ekranie głównym dotknij obszaru „Co prać”, aby wybrać program
najbardziej odpowiedni do rzeczy, które będą prane. Przesuwając
palcem w dół, można wyświetlić wszystkie dostępne programy. Po
dotknięciu żądanego programu wyświetlony zostanie ekran główny.
3
Na ekranie głównym dotknij ikony Opcje (w prawym górnym rogu
ekranu), aby wyświetlić ekran Opcje z dostępnymi do wyboru
opcjami Pranie wstępne, Fresh Care, Mutirinse (Płukanie
wielokrotne) oraz Łatwe prasowanie. Na ekranie widnieć będą opcje
wcześniej wybrane w obszarach „Co prać” i „Jak prać”.
Aby zmienić ustawienia opcji, dotknij jej na ekranie. Nie wszystkie
opcje i ustawienia są dostępne we wszystkich programach/cyklach.
Dostępne opcje i ustawienia przedstawia „TABELA PROGRAMÓW”.
Dodatkowe informacje zawiera część OPCJE.
8. DODAJ DETERGENT
• Aby ręcznie dodać detergent, otwórz drzwiczki i podaj detergent
do bębna, jak wskazano w części 6th Sense Precision Dose.
• Aby pralka dozowała detergent automatycznie, wystarczy włączyć
funkcję automatycznego dozowania (patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI /
OPCJE, FUNKCJE I WSKAŹNIKI / Używanie dozownika 6th Sense
Precision Dose). Detergent jest dodawany przez układ
automatycznego dozowania po rozpoczęciu programu.
9. URUCHOM PROGRAM
• Naciśnij przycisk „Rozpocznij/Pauza”, aby uruchomić
program.
10. W RAZIE POTRZEBY ZMIEŃ WYKONYWANY PROGRAM
W trakcie wykonywania programu można nadal zmienić ustawienia.
Zmiany zostaną zastosowane, o ile nie została jeszcze zakończona
odpowiednia faza programu.
• Naciśnij odpowiedni przycisk (na przykład „Prędkość wirowania”,
aby zmienić prędkość wirowania). Wyświetlacz wskaże, czy można
ustawić wartość.
• Wybierz właściwą wartość, przesuwając wskaźnik w PRAWĄ lub w
LEWĄ stronę ekranu. Aby zmienić ustawienia wykonywanego
programu:
• Naciśnij przycisk „Rozpocznij/Pauza”, aby wstrzymać wykonywany
program.
• Zmień ustawienia.
• Naciśnij przycisk „Rozpocznij/Pauza”, aby kontynuować
wykonywanie programu.
11. W RAZIE POTRZEBY WSTRZYMAJ WYKONYWANY PROGRAM
I OTWÓRZ DRZWICZKI (DODAJ UBRANIA)
• W pierwszych minutach cyklu wyświetlany jest przycisk DODAJ
UBRANIA. Jego naciśnięcie wstrzymuje pracę pralki i odblokowuje
drzwiczki, co umożliwia dodanie rzeczy. Wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
12. W RAZIE POTRZEBY SKASUJ WYKONYWANY PROGRAM
• Aby anulować program, naciskaj ikonę obok nazwy
cyklu na ekranie, aż pralka wyświetli żądanie
potwierdzenia „Kontynuuj” lub „Cofnij”.
Pralka zostanie opróżniona z wody, program zostanie
zakończony, a drzwiczki zostaną odblokowane.
13. PO ZAKOŃCZENIU PROGRAMU WYŁĄCZ PRALKĘ
• Ekran wskaże, że cykl został zakończony i można wyjąć pranie.
• Naciśnij przycisk „wł./wył.”, aby wyłączyć pralkę. Jeżeli tego
nie zrobisz, pralka wyłączy się samoczynnie po około pięciu
minutach od zakończenia programu, aby oszczędzać
energię.
• Pozostaw drzwiczki uchylone, aby umożliwić wyschnięcie wnętrza
pralki.
USTAWIENIA
Przycisk Narzędzia zapewnia dostęp do wielu innych ustawień, cykli
użytkowych, preferencji oraz informacji. Dotknięcie przycisku
NARZĘDZIA zapewnia dostęp do ekranu Narzędzia, który zawiera
następujące elementy (przeciągając palcem w dół, można wyświetlić
wszystkie dostępne do wyboru opcje).
Dozownik 1 6th Sense Precision Dose
Naciśnij tę ikonę, aby uzyskać dostęp do:
stanu dozownika 1 6th Sense Precision Dose i wybrać opcję:
• Włączony
• Wyłączony (1 cykl)
• Wył. (na stałe)
Stężenia detergentu w dozowniku 1 i wybrać opcję:
• 10 ml
• 15 ml
• 20–35 ml
• 40–70 ml
• 70–170 ml
Dozownik 2 6th Sense Precision Dose
Naciśnij tę ikonę, aby uzyskać dostęp do:
stanu dozownika 2 6th Sense Precision Dose i wybrać opcję:
• Włączony
• Wyłączony (1 cykl)
• Wył. (na stałe)
Zawartości dozownika 2 6th Sense Precision Dose i wybrać opcję:
• Płyn do zmiękczania tkanin
• Detergent
Po wybraniu ustawienia Detergent:
Ustaw stężenie w dozowniku 2 i wybierz opcję:
• 10 ml
• 15 ml
• 20–35 ml
• 40–70 ml
• 70–170 ml
4
BLOKADA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH
Naciśnij tę ikonę, aby zablokować elementy sterujące. Przeciągnij w
górę, aby odblokować.
Wycisz
Naciśnij tę ikonę, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięki.
Cykle użytkowe
Naciśnij tę ikonę, aby uzyskać dostęp do następujących cykli
użytkowych: Wirowanie, Opróżnianie, Płukanie i Wirowanie. Dotknij
żądanego cyklu użytkowego i postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Preferencje
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji Godziny i daty, Głośność,
Ustawienia wyświetlania oraz Regionalne. Postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
WiFi
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji Połącz z siecią, Kod SAID, Adres
MAC oraz WiFi. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Info
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji Serwis i wsparcie techniczne,
Zapamiętaj tryb demonstracyjny, Przywróć ustawienia fabryczne,
Warunki korzystania z WiFi oraz Warunki korzystania z oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
OSTRZEŻENIE: nie włączaj opcji ZAPAMIĘTAJ TRYB
DEMONSTRACYJNY. W razie wyświetlenia ostrzeżenia dotyczącego
TRYBU DEMONSTRACYJNEGO przejdź do obszaru NARZĘDZIA, INFO i
WYŁĄCZ opcję ZAPAMIĘTAJ TRYB DEMONSTRACYJNY.
WSKAZÓWKI I PORADY
PL
POSORTUJ PRANIE WEDŁUG
• Typu tkaniny / metki (bawełna, mieszane włókna syntetyczne, wełna,
rzeczy do prania ręcznego)
• Koloru (należy rozdzielić rzeczy kolorowe i białe, nowe kolorowe
rzeczy prać oddzielnie)
• Rozmiaru (jednoczesne pranie rzeczy różnych rozmiarów poprawia
skuteczność prania i rozłożenie w bębnie)
• Delikatne (małe rzeczy, takie jak rajstopy nylonowe i rzeczy z
haftkami, np. biustonosz, należy prać w worku tekstylnym lub
poszewce na poduszkę z zamkiem błyskawicznym.
OPRÓŻNIJ WSZYSTKIE KIESZENIE
• Przedmioty takie jak monety lub agrafki mogą uszkodzić pranie
oraz bęben.
METKI ODZIEŻOWE
Temperatura w symbolu balii wskazuje maksymalną dopuszczalną
temperaturę prania danej rzeczy.
Normalne pranie w pralce
Pranie w pralce, program dla tkanin delikatnych
Pranie w pralce, program dla tkanin bardzo delikatnych
Tylko pranie ręczne
Nie prać
REGULARNE CZYSZCZENIE FILTRA POMPY
• Zapobiega zatkaniu i uniemożliwieniu wypompowania wody z
pralki. Patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI / CZYSZCZENIE I KONSERWACJA /
„Czyszczenie filtra pompy”.
OSZCZĘDNOŚCI I ŚRODOWISKO
• Osiągnij najlepsze wykorzystanie energii, wody, detergentu i czasu,
stosując maksymalne rozmiary wsadu zalecane dla poszczególnych
programów, wskazane w tabeli programów.
• Nie przekraczaj dawek detergentu wskazanych w instrukcjach
producenta detergentu. Używaj funkcji automatycznego dozowania.
• Używaj trybu zdalnego sterowania w celu programowania i
uruchamiania pralki w porach, gdy koszty energii są niższe.
5
TABELA PROGRAMÓW
Wybierane
bezpośrednio
Zimna/60°C
7,0
SYNTETYCZNE
N-R-G
Zimna/60°C
5,0
DELIKATNE
N-R-G
Zimna/40°C
3,0
-
WEŁNIANE
N
Zimna/40°C
2,0
-
KOSZULE / BUSINESS
N-R-G
Zimna/30°C
3,0
400
BIAŁE
N-I-G-S
Zimna/60°C
12,0
1400
KOLOROWE
N-R-G
Zimna/30°C
7,0
1000
JEANS
N-R-I-G
Zimna/60°C
6,0
-
1000
N-R
Zimna/60°C
4,0
-
1400
N-R-I-G
Zimna/60°C
6,0
1000
POŚCIEL
N-R-I-G-S
Zimna/90°C
3,5
1400
KOŁDRA
N-R-G
Zimna/40°C
3,5
-
600
DYWANIKI ŁAZIENKOWE/
KUCHENNE
N-R-G
Zimna/40°C
3,0
-
600
ZASŁONY
N-R-G
Zimna/40°C
3,0
-
600
N-R-I-G-S
Zimna/90°C
10,0
PRZEDMIOTY DLA
ZWIERZĄT DOMOWYCH
N-R-G
Zimna/40°C
3,0
UBRANIA DO OGRODU /
ZEWNĘTRZNE
N-R-I-G
Zimna/60°C
6,0
KOSTIUM KĄPIELOWY
N
Zimna/40°C
2,0
-
WIROWANIE
-
-
12,0
-
-
PŁUKANIE I WIROWANIE
-
-
12,0
-
-
ODPŁYW
-
-
12,0
-
R Szybkie
G Łagodne
I Intensywne
S Odkażanie
SPORTOWE
UBRANKA DZIECIĘCE
RĘCZNIKI/SZLAFROKI
N Normalne (domyślny)
Wartości zmierzono w warunkach normalnych zgodnie z normą IEC/
EN 60456. Powyższe wyniki testu dotyczą detergentu w proszku
dozowanego ręcznie w sposób wskazany w części 6th Sense
Precision Dose. Wartości wody, energii i pozostałej zawartości
wilgoci dotyczą ustawień domyślnych programów, bez opcji. Maks. =
maksymalna ładowność pralki. Wartości akustyczne na etykiecie
deklaracji dotyczą urządzenia po pełnej instalacji.
6
Czas opóźnienia
Automatyczne
dozowanie
-
Płyn do
zmiękczania tkanin
N-R
MIESZANE
2
Detergent i
dodatki
Detergent
12,0
-
Łatwe prasowanie
Zimna/90°C
Dodatkowe płukanie
N-R-I-G-S
BAWEŁNIANE
Poziom zabrudzenia
Pranie wstępne
-
Fresh Care
Maks. ładunek (kg)
12,0
Metki odzieżowe
(program domyślny)
Zimna/60°C
BAWEŁNIANE ECO
Jak prać
N
Program
Zakres temperatur w °C
1
Wirowanie
Maks. prędkość wirowania (obr./min)
Wybierane za pomocą opcji
1400
-
-
1400
-
1400
-
1400
1400
-
1400
1200
600
-
-
400
1400
-
600
1000
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
Wybierane/opcjonalne
- Niewybierane/niestosowane
-
Niezbędne
Opcjonalne
Bawełniane Eco to program standardowy do prania normalnie
zabrudzonych tkanin bawełnianych, najwydajniejszy pod względem
łącznego zużycia wody i energii. Ze względu na oszczędność energii
rzeczywista temperatura wody może różnić się od podanej
temperatury cyklu.
Zużycie energii w trybie wyłączenia wynosi 0,4 W, w trybie czuwania
3 W, w trybie gotowości sieciowej 1 W.
PL
PROGRAMY
Należy przestrzegać zaleceń podanych na metkach pranych rzeczy.
BAWEŁNIANE ECO
Normalnie zabrudzone rzeczy z bawełny.
Standardowy program prania bawełny w temperaturze 40°C i 60°C,
najkorzystniejszy pod względem łącznego zużycia wody i energii.
Wartości na etykiecie dotyczącej energii są oparte na tym programie.
BAWEŁNIANE
Rzeczy normalnie do silnie zabrudzonych z grubej bawełny i lnu,
takie jak ręczniki, bielizna, bielizna stołowa itd.
MIESZANE
Rzeczy lekko do normalnie zabrudzonych z grubej bawełny, lnu,
włókien sztucznych i ich mieszanek. Program 1-godzinny.
SYNTETYCZNE
Rzeczy normalnie zabrudzone z włókien sztucznych (takich jak poliester, poliakryl, wiskoza itd.) lub ich mieszanek z bawełną.
DELIKATNE
Cienkie rzeczy z delikatnych tkanin, wymagające delikatnego traktowania.
WEŁNIANE
Rzeczy z wełny, z oznaczeniem Woolmark i określone jako nadające
się do prania w pralce, jak również wyroby włókiennicze z jedwabiu,
lnu, wełny i wiskozy oznaczone jako wymagające prania ręcznego.
KOSZULE / BUSINESS
Koszule, bluzki i delikatna odzież biznesowa wykonana z bawełny,
włókien sztucznych lub ich mieszanek.
BIAŁE
Do prania normalnie do silnie zabrudzonych ręczników, bielizny,
pościeli i bielizny stołowej itd. z elastycznej bawełny i lnu.
Pranie wstępne jest wykonywane w cyklu przed fazą prania
głównego jedynie w razie wybrania temperatury 90°C. W takim
przypadku zalecane jest dodanie detergentu zarówno w fazie prania
wstępnego, jak i prania głównego.
KOLOROWE
Rzeczy lekko do normalnie zabrudzonych z bawełny, włókien
sztucznych i ich mieszanek, również delikatnych. Ułatwia zachowanie kolorów.
JEANS
Normalnie zabrudzone ubrania dżinsowe z grubego materiału, takie
jak spodnie i kurtki.
SPORTOWE
Normalnie zabrudzona i przepocona odzież sportowa z dzianiny
bawełnianej lub mikrofibry. Obejmuje cykl prania wstępnego –
można dodać detergent również do komory prania wstępnego. Nie
stosować płynu do zmiękczania tkanin.
UBRANKA DZIECIĘCE
Normalnie zabrudzone ubranka dziecięce z bawełny i/lub lnu.
Mydliny są wypłukiwane jeszcze dokładniej, aby chronić wrażliwą
skórę dzieci.
POŚCIEL
Biała lub kolorowa pościel z bawełny i włókien syntetycznych lub ich
mieszanek.
KOŁDRA
Duże rzeczy, takie jak śpiwory, koce, maty łazienkowe, poduszki i
kołdry napełnione pierzem lub materiałem syntetycznym.
DYWANIKI ŁAZIENKOWE/KUCHENNE
Cykl przeznaczony do prania dywaników, zapewniający doskonałe
usunięcie brudu.
ZASŁONY
Ten cykl służy do prania zasłon. Zalecamy stosowanie specjalnego
detergentu do prania delikatnych tkanin.
RĘCZNIKI/SZLAFROKI
Rzeczy normalnie do silnie zabrudzonych z grubej bawełny i lnu,
takie jak ręczniki i szlafroki.
PRZEDMIOTY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
Idealny do usuwania sierści z przedmiotów dla zwierząt domowych.
UBRANIA DO OGRODU / ZEWNĘTRZNE
Program opracowany w celu dokładnego prania szczególnie brudnej
odzieży (np. usuwania plam z gleby lub trawy).
KOSTIUM KĄPIELOWY
Kostiumy kąpielowe określone jako nadające się do prania w pralce
oznaczone jako nadające się do prania ręcznego.
WIROWANIE
Oddzielny program intensywnego wirowania. Do grubych tkanin.
PŁUKANIE I WIROWANIE
Oddzielny program płukania i intensywnego wirowania. Do grubych
tkanin.
ODPŁYW
Oddzielny program opróżniania pralki z wody, bez wirowania.
OPCJE
Tabela programów wskazuje, czy do wybranego programu
dostępne są opcje
OPCJE wybierane naciśnięciem przycisku Opcje
Pranie wstępne
Ułatwia czyszczenie silnie zabrudzonych rzeczy poprzez dodanie
fazy prania wstępnego do wybranego programu prania. Wydłuża
program o około 20 minut. W celu dodania detergentu do fazy
prania wstępnego
należy użyć dozownika 6th Sense Precision Dose.
Fresh Care
Ułatwia zachowanie świeżości prania, kiedy nie można go
wyładować z pralki zaraz po zakończeniu programu. Pralka wykonuje na koniec krótkie wirowanie z prędkością wybraną przez
użytkownika, a po zakończeniu programu co pewien czas obraca bęben z praniem. Obracanie prania trwa około 6 godzin od
zakończenia programu prania. Można je w każdej chwili zatrzymać,
naciskając przycisk na ekranie; drzwiczki zostaną odblokowane i
będzie można wyjąć pranie.
Poziom zabrudzenia
Ułatwia czyszczenie silnie zabrudzonych, poplamionych rzeczy,
optymalizując skuteczność dodatków odplamiających.
Dodatkowe płukanie
Ułatwia wypłukanie pozostałości detergentu z prania, wydłużając
fazę płukania. Szczególnie przydatny w przypadku prania ubranek
dziecięcych, dla osób cierpiących na alergie oraz w miejscach z
miękką wodą.
Łatwe prasowanie
Ogranicza tworzenie zmarszczeń. Modyfikuje pranie i cykle.
7
INSTRUKCJA KONSERWACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Wskazówki dotyczące procedur konserwacji i rozwiązywania
problemów zawiera Instrukcja obsługi.
UZYSKIWANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI
> Zadzwoń do działu obsługi posprzedażnej
> Użyj tego kodu QR
DANE TECHNICZNE
WWW
Dane techniczne zawierające informacje o zużyciu energii można
pobrać z witryny internetowej firmy Whirlpool http://docs.
whirlpool.eu
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI POSPRZEDAŻNEJ
W razie kontaktu z działem obsługi posprzedażnej należy podać
kody wskazane na naklejce na wewnętrznej stronie drzwiczek.
Numer telefonu podano w książeczce gwarancyjnej.
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
001
8
n
> Pobierz instrukcję z witryny internetowej firmy Whirlpool http://
docs.whirlpool.eu
W tym celu należy wprowadzić prawidłowy kod handlowy produktu,
wskazany na naklejce.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising