Whirlpool | WFE 2B19 X | Setup and user guide | Whirlpool WFE 2B19 X Užívateľská príručka

Whirlpool WFE 2B19 X Užívateľská príručka
SK
NÁVOD NA KAŽDODENNÉ
POUŽITIE
Bezpečnostné pokyny a návod na použitie môžete
stiahnuť na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu
a podľa pokynov na zadnej strane tejto brožúry.
ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE PRODUKTU ZNAČKY
WHIRLPOOL. Ak chcete získať komplexnejší servis,
zaregistrujte svoj spotrebič na:
www.whirlpool.eu/register
Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte Bezpečnostné upozornenia.
POPIS PRODUKTU
SPOTREBIČ
1
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
8
3
4
5
9
Horný kôš
Sklopné ramená
Regulátor výšky horného koša
Horné rameno s tryskami
Spodný kôš
Košík na nože
Spodné rameno s tryskami
Filtrační jednotka
Zásobník na soľ
Priehradky na čistiaci prostriedok a leštidlo
Doska s údajmi
Ovládací panel
6
Service:
11
10
0000 000 00000
12
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
Tlačidlo Zap.-Vyp./Reštart s kontrolkou
Tlačidlo voľby programu s kontrolkou
Tlačidlo polovičnej náplne s kontrolkou l
Kontrolka množstva soli
Kontrolka množstva leštidla
2
3
4 5
6
7
6.
7.
8.
9.
10.
8
9
10
Kontrolky programu
Kontrolka Odloženie štartu programu
Tlačidlo Odloženie štartu programu s kontrolkou
Tlačidlo Tableta (Tab) s kontrolkou
Tlačidlo Štart/Pauza s kontrolou / Vypúšťanie vody
1
PRVÉ POUŽITIE
SOĽ, LEŠTIDLO A UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
ODPORÚČANIE PRE PRVÉ POUŽITIE
DOPLNENIE LEŠTIDLA
Po inštalácii odstráňte z košov zarážky a z horného koša odstráňte
elastické prvky.
Leštidlo uľahčuje SUŠENIE. Zásobník leštidla A je potrebné doplniť
akonáhle sa na ovládacom paneli rozsvieti kontrolka DOPLNENIE
LEŠTIDLA
.
DOPLNENIE ZÁSOBNÍKA NA SOĽ
Aby ste predišli tvorbe vodného kameňa na riade a na funkčných
komponentoch spotrebiča, používajte soľ.
• Je dôležité, aby zásobník na soľ nebol nikdy prázdny .
• Nastavenie tvrdosti vody je dôležité.
Zásobník na soľ sa nachádza v spodnej časti umývačky riadu(pozrite
POPIS PROGRAMOV) a ak sa na ovládacom paneli rozsvieti kontrolka
, je treba ju doplniť.
DOPLNENIE SOLI
1.Vytiahnite spodný kôš a odskrutkujte viečko
zásobníka (proti smeru hodinových ručičiek).
2.Vykonáva sa len prvýkrát: zásobník soli naplňte
vodou.
3.Umiestnite násypník (pozrite obrázok) a zásobník na soľ doplňte až po jeho okraj (približne 1 kg);
môže dôjsť k vytečeniu malého množstva vody.
4. Násypník odstráňte a z okolia otvoru vyberte zvyšky soli.
Uistite sa, či je viečko pevne priskrutkované, aby sa počas programu
umývania nedostal do zásobníka umývací prostriedok (to by mohlo
poškodiť zmäkčovanie vody).
Vždy keď potrebujete pridať soľ, musíte dokončiť postup pred
začiatkom umývacieho cyklu.
NASTAVENIE TVRDOSTI VODY
Aby mohlo zmäkčovanie vody fungovať čo najlepšie, je nevyhnutné,
aby sa nastavenia tvrdosti vody zakladalo na skutočnej tvrdosti vody vo
vašej domácnosti. Tieto informácie môžete získať od vášho lokálneho
dodávateľa vody.
V továrenskom nastavení je nastavená priemerná tvrdosť vody (3).
• Spotrebič zapnite stlačením tlačidla ZAP./VYP..
• Spotrebič vypnite stlačením tlačidla ZAP./VYP..
• Na 5 sekúnd stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA kým nepočujete
pípnutie.
• Spotrebič zapnite stlačením tlačidla ZAP./VYP..
• Kontrolka aktuálne nastavené úrovne zhasne.
• Pre výber požadovanej tvrdosti vody stlačte tlačidlo P (pozrite
TABUĽKA TVRDOSTI VODY).
Tabuľka úrovne tvrdosti vody
Úroveň
°dH
°fH
Nemecké stupne
Francúzske stupne
1
Mäkká
0-6
0 - 10
2
Stredná
7 - 11
11 - 20
3
Priemerná
12 - 17
21 - 30
4
Tvrdá
18 - 34
31 - 60
5
Veľmi tvrdá
35 - 50
61 - 90
• Spotrebič vypnite stlačením tlačidla ZAP./VYP..
Nastavenie je dokončené!
Akonáhle sa tento proces dokončí, spustite program bez náplne.
Používajte iba soľ, ktorá bola navrhnutá špecificky pre umývačky riadu.
Po doplnení soli do umývačky kontrolka DOPLNENIE SOLI zhasne.
Ak nie je zásobník na soľ doplnený, môže dôjsť k poškodeniu
dekalcifikátora vody a vykurovacieho prvku.
2
35
25
MA X
B
A
1. Zásobník B otvoríte stlačením a stlačením zarážky na viečku.
2. Starostlivo nalejte leštidlo, až po značku maximálneho objemu (110
ml) - dajte pozor, aby ste leštidlo nepreliali. Ak k tomu dôjde,
okamžite rozliate leštidlo utrite suchou handričkou.
3. Viečko pritlačte tak, aby ste začuli cvaknutie.
Leštidlo NIKDY nelejte priamo do lievika.
NASTAVENIE DÁVKOVANIE LEŠTIDLA
V prípade, že s výsledkami sušenia nie ste úplne spokojní, môžete nastaviť množstvo použitého leštidla.
• Umývačku riadu zapnite stlačením tlačidla ZAP./VYP..
• Vypnite ju stlačením tlačidla ZAP./VYP. .
• Trikrát stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA a ozve sa pípnutie.
• Zapnite ju stlačením tlačidla ZAP./VYP. .
• Kontrolka aktuálne nastavené úrovne zhasne.
• Pre výber množstva dodaného leštidla stlačte tlačidlo P .
• Vypnite ju stlačením tlačidla ZAP./VYP. .
Nastavenie je dokončené!
Ak je úroveň množstvo leštidla nastavené na1(EKO), nebude sa používať žiadne leštidlo. Pokiaľ leštidlo dôjde, kontrolka MÁLO LEŠTIDLA sa
nerozsvieti.
V závislosti od modelu umývačky možno nastaviť maximálne 5
úrovne. Nastavenie z výroby je špecifické pre tento model, dodržujte
vyššie uvedené postupy a skontrolujte ho na vašej umývačke.
• Pokiaľ na riade vidíte modrastej šmuhy, nastavte nízke číslo (2-3).
• Ak sú na riade kvapky vody alebo vodného kameňa, nastavte
vysoké číslo (4-5).
PLNENIE PRIEHRADKY NA UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
Na otvorenie priehradky na
umývací prostriedok použite
zariadenia A. Umývací prostriedok
dajte len do časti označenej B.
B
Množstvo umývacieho prostriedku
na predumytie dajte priamo do
A
trubice.
1.Pri odmeriavaní umývacieho
prostriedku sa riaďte uvedenými
informáciami, aby ste pridali správne
množstvo. Vnútri dávkovača B sa
nachádzajú značky, ktoré pomôžu pri
dávkovaní umývacieho prostriedku.
2. Pred zatvorením krytu odstráňte z okrajov priehradky usadeniny
umývacieho prostriedku.
3. Viečko zásobníka na umývací prostriedok zatvorte zatlačením - tak,
aby všetko bolo na svojom mieste.
Zásobník na umývací prostriedok sa podľa nastaveného programu
automaticky otvorí v tú správnu dobu. V prípade použitia umývacích
prostriedkov "všetko v jednom" odporúčame použiť tlačidlo TABLETA,
pretože program sa nastaví tak, aby sa dosiahla čo najlepšie výsledky
umývania a sušenia.
SK
Fáza
sušenia
TABUĽKA PROGRAMOV
Program
Dostupné funkcie
*)
Umývací prostriedok
Zásobník
Trvanie
(h:min)**)
Spotreba vody
(litre/cyklus)
Spotreba
energie
(kWh/cyklus)
3:20
12,0
1,04
B
1. Eko
50°
2. Intenzívny
65°
-
2:30
15,0
1,50
3. Normálny
55°
-
2:00
15,0
1,35
4. Rýchly 30’
50°
-
-
0:30
8,5
0,50
-
-
-
0:10
4,5
0,01
5. Predumytie
-
Dáta programu EKO sú namerané v laboratórnych podmienkach, v súlade s európskou smernicou EN 50242.
O informácie o podmienkach vykonania komparatívnej skúšky EN môžete požiadať na adrese: dw_test_support@whirlpool.com
Príprava riadu pred umývaním nie je potrebná pri nijakom program.
*) Všetky možnosti nemôžu byť používané súčasne.
**) Trvanie zobrazená na displeji alebo v brožúre je odhad vypočítaný za štandardných podmienok. Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od mnohých
faktorov, napríklad teplote a tlaku privádzanej vody, množstvo čistiaceho prostriedku, kvalite a typu náplne, vyváženie náplne, vybraných doplnkových
možnostiach a kalibráciu senzora. Kalibrácia senzora môže zvýšiť dĺžku trvania programu až o 20 minút.
Spotreba v pohotovostnom stave: Spotreba v režime zapnutia: 6 W - Spotreba v režime vypnutia: 0,5 W
POPIS PROGRAMOV
Pokyny k výberu cyklu umývania.
EKO
PREDUMYTIE
Normálne znečistený riad. Štandardný program, najefektívnejší čo do
kombinovanej spotreby energie a vody.
Riad, ktorý má byť umytý neskôr. V tomto programe sa nepoužíva
žiadny umývací prostriedok.
INTENZÍVNY
Program odporúčaný pre silne znečistený riad, najmä vhodný na hrnce
a panvice (nedá ho používať na krehký riad).
NORMÁLNY
Na bežne znečistený riad so zaschnutými zvyškami jedla.
Poznámky:
Cykly, ako je rýchly, sú najúčinnejšie na mierne znečistený riad.
Aby ste ešte viac znížili spotrebu energie, umývačku riadu
spúšťajte iba ak je plná.
RÝCHLY 30’
Program na ľahko znečistený riad bez zaschnutých zvyškov jedla.
3
MOŽNOSTI A FUNKCIE
MOŽNOSTI možné vybrať priamo stlačením príslušného tlačidla (pozrite OVLÁDACÍ PANEL).
V prípade, že možnosť nie je kompatibilný s vybraným programom (pozrite TABUĽKA PROGRAMOV), zodpovedajúce LED rýchlo
3x zabliká a ozve sa pípnutie. Možnosť sa neaktivuje.
POLOVIČNÁ NÁPLŇ
TABLETA (Tab)
Ak nie je v umývačke veľa riadu, možnosť polovičnej
náplne možno použiť k úspore spotreby vody, elektriny a
umývacieho prostriedku. Vyberte program a stlačte
tlačidlo POLOVIČNÁ NÁPLŇ: rozsvieti sa zodpovedajúca
kontrolka. Pre zrušenie tejto možnosti tlačidlo
POLOVIČNÁ NÁPLŇ stlačte ešte raz.
Nezabudnite rozdeliť množstvo čistiaceho
prostriedku.
Toto nastavenie umožňuje optimalizovať výkon
programu podľa typu použitého umývacieho
prostriedku.
Pokiaľ použijete umývací prostriedok vo forme tablety
(leštidlo, soľ a umývací prostriedok v 1 dávke), na 3
sekundy stlačte tlačidlo TABLETA (rozsvieti sa kontrolka).
Pokiaľ používate práškový alebo tekutý umývací
prostriedok, táto možnosť musí byť vypnutá.
ODLOŽENÝ ŠTART
VYPÚŠŤANIE
Čas spustenia programu možno odložiť o 2, 4 alebo 8
hodín:
1.Po výbere požadovaného programu a ďalších možností
stlačte tlačidlo ŠTART. Rozsvieti sa kontrolka.
2.Opakovaným stláčaním tlačidla ODLOŽENÝ ŠTART
vyberte požadovanú dobu odloženého štartu. Postupne
sa rozsvietia kontrolky 2 hodiny, 4 hodiny a 8 hodín. Ak
stlačíte tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART znova, výber
možnosti sa zruší a kontrolka zhasne.
3.Po výbere procesu sa odpočet spustí akonáhle stlačíte
tlačidlo ŠTART / PAUZA. Kontrolka vybrané dĺžky
odloženého štartu sa rozsvieti a rovnako tak tlačidlo
Štart / Pauza (nastálo).
4.Akonáhle tento čas uplynie, kontrolka ODLOŽENÝ ŠTART
zhasne a program sa spustí automaticky.
Keď sa program spustí, funkciu ODLOŽENÝ ŠTART nie
je možné nastaviť.
4
K zastaveniu a zrušenie aktívny cyklu možno použiť
funkciu Vypúšťanie.
Funkcia VYPÚŠŤANIE sa aktivuje dlhým stlačením tlačidla
ŠTART / PAUZA. Aktívny program sa zastaví a voda v
umývačke sa vypustí.
SK
KAŽDODENNÉ POUŽITIE
1. SKONTROLUJTE PRÍVOD VODY
Skontrolujte, či je umývačka pripojená k vodovodnej sieti a či je
otvorený vodovodný ventil.
2. ZAPNUTIE UMÝVAČKY RIADU
Stlačte tlačidlo ZAP./VYP..
3. PLNENIE KOŠOV
(pozrite PLNENIE KOŠA)
4. PLNENIE PRIEHRADKY NA UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
(pozrite TABUĽKA PROGRAMOV).
5. VYBERTE PROGRAM A UPRAVTE CYKLUS
Vyberte najvhodnejší program podľa typu riadu a miery jeho
znečistenia (see POPIS PROGRAMOV) k tomu použite tlačidlo P.
Vyberte požadované možnosti (pozrite MOŽNOSTI A FUNKCIE).
6. ŠTART
Cyklus umývania spustite stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA . . Keď
sa program spustí, počujete pípnutie.
7. KONIEC CYKLU UMÝVANIA
Koniec cyklu umývania je oznámený pípnutím a rozsvieti sa
kontrolka vybraného programu.. Otvorte dvere a spotrebič vypnite
stlačením tlačidla ZAP./VYP..
Kým riad vyberiete, počkajte niekoľko minút - aby ste predišli
popáleniu.
Vyprázdnite koše, začnite spodným košom.
Spotrebič sa počas určitých dlhších období nečinnosti
automaticky vypne, aby sa tak minimalizovala spotreba elektriny.
Ak je riad len mierne znečistený, alebo ak bol pred vložením do
umývačky umytý vodou, znížte množstvo čistiaceho prostriedku.
ÚPRAVA SPUSTENÉHO PROGRAMU
Ak bol vybraný zlý program, je možné ho zmeniť, za predpokladu, že sa
práve spustil: stlačte a podržte tlačidlo ZAP./VYP., spotrebič sa vypne.
Spotrebič znovu zapnite pomocou tlačidla ZAP./VYP. a vyberte nový
cyklus umývania a ďalšie požadované možnosti, cyklus spustite Stlačte
tlačidlo ŠTART/PAUAZ .
PRIDANIE ĎALŠIEHO RIADU
Bez toho aby ste spotrebič vypínali, otvorte dvere (dajte si pozor na
HORÚCU paru) a riad vložte do umývačky. Zatvorte dvere a stlačte
tlačidlo ŠTART/PAUZA a cyklus sa spustí od okamihu, v ktorom bol
prerušený.
NÁHODNÉ PRERUŠENIE
Ak počas cyklu umývania dôjde k otvoreniu dverí, alebo ak dôjde k
odpojeniu napájania, cyklus sa zastaví. Akonáhle sa dvere zatvoria
alebo sa obnoví napájanie, aby sa cyklus spustil v mieste, v ktorom bol
prerušený, je potrebné, aby ste stlačili tlačidlo ŠTART/PAUZA.
Viac informácií o funkciách získate na vyžiadanie alebo si stiahnite návody
na použitie z webových stránok, postupujte podľa pokynov na poslednej
stránke.
RADY A TIPY
TIPY
NEVHODNÝ RIAD
Ako riad vložíte do košov, odstráňte z nich všetky zvyšky jedla a poháre
vylejte. Nemusíte vykonávať predumývanie pod tečúcou vodou.
Riad usporiadajte tak, aby na mieste držalo pevne a neprevrátilo sa; a
nádoby dajte tak, aby ich otvory smerovali nadol a konkávne /
konvexné časti umiestnite šikmo, vďaka čomu sa voda dostane na
každý povrch a bude môcť voľne stekať.
Varovanie: pokrievky, držadlá, pekáče a panvice nesmie brániť v
otáčaní ramien s tryskami.
Do košíka na riad môžete dať akékoľvek malé predmety.
Veľmi znečistený riad a panvice je potrebné vložiť do spodného košíka,
pretože v tejto časti sú vodné trysky silnejšie a poskytujú vyšší umývací
výkon.
Po naplnení spotrebiča sa uistite, či sa môžu ramená s tryskami voľne
otáčať.
•
•
HYGIENA
Drevený riad a príbory.
Jemne zdobené sklo, umelecké remeselné kúsky a starožitný riad.
Ich zdobenie nie je odolné.
• Časti zo syntetického materiálu, ktoré nevydržia vysoké teploty.
• Medený a cínový riad.
• Riad znečistený voskom, popolom, lubrikačným mazivom alebo
atramentom.
Farby sklenených ozdôb a hliníkových/strieborných častí sa môžu
počas procesu umývania zmeniť a zosivieť. Niektoré typy skla (napr.
krištáľ) môžu po niekoľkých cykloch umývania stratiť lesk.
POŠKODENIE SKLA A RIADU
•
•
•
Používajte poháre a hrnčeky, ktoré sú výrobcom označené ako
vhodné do umývačky riadu.
Používajte umývací prostriedok vhodný na riad.
Poháre a riad vyberte z umývačky čo najskôr od skončenia cyklu.
Aby ste predišli možnému hromadeniu zápachu a usadenín v
umývačke, najmenej raz za mesiac spustite program s vysokou
teplotou. Pred spustením spotrebiča bez riadu pridajte lyžičku
umývacieho prostriedku.
5
PLNENIE KOŠOV
HORNÝ KÔŠ
SPODNÝ KÔŠ
Krehký a ľahký riad: poháre, hrnčeky, misky, šalátové misky.
Na hrnce, police, taniere, šalátové misy, príbory, atď. Veľké taniere a
pokrievky je ideálne umiestniť po stranách a predísť tak kontaktu s
ramenom s tryskami.
(príklad naplnenia horného koša)
(príklad naplnenia spodného koša)
NASTAVENIE VÝŠKY HORNÉHO KOŠA
Výšku horného koša možno nastaviť: vo vysokej pozícii možno do
spodného koša vložiť veľké kusy riadu a v nízkej pozícii možno
prispôsobiť pomocou nastaviteľných držiakov a vytvoriť tak viac
priestoru na výšku a predísť kolízii s predmetmi vloženými do
spodného koša.
Horný kôš je vybavený Regulátorom výšky
horného koša (pozrite obrázok), stlačte
páky a kôš uchopte po stranách a zdvihnite
ho a akonáhle je v hornej pozícii, zaistite ho.
Pre obnovenie spodné pozície stlačte páky
A po stranách koša a kôš presuňte nadol.
Odporúčame, aby ste nastavenie výšky
koša nevykonávali v prípade, že je
naplnený.
NIKDY kôš nezdvíhajte ani neznižujte iba
po jednej strane.
DRŽIAKY S NASTAVITEĽNOU POZÍCIOU
Postranné držiaky možno umiestniť do troch
rôznych výšok a optimalizovať tak
usporiadanie riadu v koši.
Poháre na víno možno umiestniť do
skladacích držiakov zasunutie nožičky
každého pohára na zodpovedajúce miesto.
Aby ste dosiahli optimálne výsledky sušenia,
môžete držiaky nakloniť. Ak chcete
naklonenie zmeniť, skladacie držiak zľahka
nakloňte do požadovanej pozície.
6
KOŠÍK NA PRÍBORY
Košík je vybavený hornými mriežkami pre lepšie usporiadanie
príborov. Košík na príbory možno umiestniť len do prednej časti
spodného koša.
Nože a ďalšie kuchynské nástroje s ostrými hranami je potrebné
vložiť do košíka na príbory tak, aby hroty smerovali nadol alebo je
potrebné ich umiestniť do priestoru v hornom košíku na dlhé
náčinie.
SK
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
ČISTENIE FILTRAČNEJ JEDNOTKY
ČISTENIE RAMIEN S TRYSKAMI
Filtračnú jednotku čistite pravidelne, aby sa filtre neupchali a odpadová
voda mohla správne odtekať.
Filtračnú jednotku tvoria tri filtre, ktoré z vody odstraňujú zvyšky jedla
- voda sa následne použije znova; aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky,
musíte ich udržiavať čisté.
Umývačku nemožno používať bez filtra alebo ak je filter uvoľnený.
Filtračnú jednotku skontrolujte po niekoľkých umytiach a ak je treba,
dôkladne ju očistite pod tečúcou vodou, pomocou nekovového kefky
a pri dodržaní nižšie uvedených pokynov:
1. Kruhový filter A otočte proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite
ho (Obr. 1).
2. Na filter B vyviňte ľahký tlak po stranách a vytiahnite ho (Obr. 2).
3. Vytiahnite doskový filter z nerezovej ocele C (Obr. 3).
4. Skontrolujte sitko a odstráňte prípadné zvyšky jedla. NIKDY
NEVYBERAJTE ochranu čerpadla (čierny detail) (Obr. 4).
Na ramenách s tryskami môžu občas zostať zvyšky potravín a blokovať
tak otvory použitej na striekanie vody. Preto sa odporúča, aby ste
ramená čas od času skontrolovali a očistili je malým, nekovovým
kefkou.
1
2
Ak chcete vybrať horné rameno, otočte plastovým zaisťovacím
krúžkom proti smeru hodinových ručičiek. Horné rameno je potrebné
vrátiť na miesto tak, aby strana s väčším počtom otvorov smerovala
nahor.
B
A
A
Spodné rameno je možné vybrať vysunutím smerom nahor.
ČISTENIE HADICE PRE PRÍVOD VODY
C
3
4
Pred vykonaním zapojenia a v prípade, že hadica na prívod vody sú
nové alebo ak neboli použité dlhšiu dobu, nechajte nimi pretiecť vodu
a uistite, že sú čisté a bez nečistôt. Ak nie je toto bezpečnostné
opatrenie dodržané, môže dôjsť k zablokovaniu prívodu vody a
poškodeniu umývačky.
Po vyčistení filtrov vráťte filtračnú jednotku na miesto a správne ju
upevnite; to je nevyhnutné na zachovanie efektívnej prevádzky
umývačky.
7
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Vaša umývačka riadu nemusí fungovať správne. Než kontaktujete servisné centrum, prejdite si nasledujúci zoznam a
skontrolujte, či by nebolo možné problém vyriešiť.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PRÍČINY
RIEŠENIE
Umývačka sa
nespustí alebo
nereaguje na príkazy.
Spotrebič nie je správne zapojený.
Zapojte zástrčku do zásuvky.
Výpadok napájania.
Umývačka riadu sa automaticky spustí hneď ako dôjde k obnoveniu napájania.
Dvere umývačky sa nezatvárajú.
Dvere razantne zabuchne, tak, aby ste začuli “cvaknutie”.
Nereaguje na príkazy.
Spotrebič vypnite stlačením tlačidla ZAP./VYP. , po uplynutí zhruba jednej
minúty ho znova zapnite a program reštartujte.
Cyklus umývania doteraz neskončil.
Počkajte, kým cyklus umývania neskončí.
Odtoková hadica je ohnutá.
Skontrolujte, či nie je odtoková hadica ohnutá (pozrite POKYNY NA INŠTALÁCIU).
Odtokové potrubie je zablokované.
Vyčistte odtokové potrubie.
Filter je upchatý zvyškami jedla.
Vyčistte filter (pozrite ČISTENIE FILTRAČNÉ JEDNOTKY).
Umývačka nevypúšťa vodu.
Umývačka riadu
vydáva nadmerný
hluk.
Riad drnčí.
Riad správne usporiadajte (pozrite PLNENIE KOŠA).
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.
Umývací prostriedok nebol správne odmeraný alebo nie je na použitie v
umývačke riadu (pozrite PLNENIE PRIEHRADKY NA UMÝVACÍ PROSTRIEDOK).
Umývačku riadu reštartujte stlačením tlačidla VYPUSTENIE (pozrite
MOŽNOSTI A FUNKCIE) a spustite nový program bez použitia umývacieho
prostriedku.
Riad nie je čistý.
Riad nebol správne usporiadaný.
Riad správne usporiadajte (pozrite PLNENIE KOŠOV).
Ramená s tryskami sa nemohla otáčať
voľne, bránilo im v tom riadu.
Riad správne usporiadajte (pozrite PLNENIE KOŠOV).
Cyklus umývania je príliš jemný.
Vyberte vhodný cyklus umývania pozrite TABUĽKA PROGRAMOV).
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.
Umývací prostriedok nebol správne odmeraný alebo nie je na použitie v
umývačke riadu (pozrite PLNENIE PRIEHRADKY NA UMÝVACÍ PROSTRIEDOK).
Viečko zásobníka na leštidlo nebolo
správne zatvorené.
Uistite sa, či je viečko zásobníka na leštidlo zatvorené.
Filter je znečistený alebo upchatý.
Filter vyčistte (pozrite STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA).
V umývačke nie je žiadna soľ.
Doplňte zásobník na soľ (pozrite DOPLNENIE ZÁSOBNÍKA NA SOĽ).
ÚDRŽBA A POKYNY NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
KONTAKTOVANIE POPREDAJNÉHO SERVISU
Viac informácií, postupov údržby a pokyny na riešenie problémov
nájdete v Návode na použitie a starostlivosť.
Návod na použitie a starostlivosť možno získať na nasledujúcich
miestach:
• V popredajnom servise; telefónne číslo je uvedené v záručnom liste.
• Z webových stránok:docs.whirlpool.eu
• Pomocou kódu QR:
Keď budete kontaktovať popredajný
servis, musíte uviesť kódy na štítku, ktorý
sa nachádza v umývačke, v ľavej alebo
pravej časti. Telefónne číslo je uvedené v
záručnom liste alebo na webovej stránke:
www.whirlpool.eu
TECHNICKÝ LIST
Technické údaje o spotrebe energie možno stiahnuť z webovej stránky:
docs.whirlpool.eu
8
IEC 436
:
400011291921C
08/2019 ks - Xerox Fabriano
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising