Whirlpool | PHN 962 TS/IX/HA | Instruction for Use | Whirlpool PHN 962 TS/IX/HA instrukcja

Whirlpool PHN 962 TS/IX/HA instrukcja
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Pobierz pełną instrukcję obsługi ze strony http://
docs.hotpoint.eu lub zadzwoń na lokalny number
telefonu podany w książeczce gwarancyjnej
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu
korzystania z nich w przyszłości.
W instrukcji oraz na samym urządzeniu znajdują się
ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa,
których należy zawsze przestrzegać. Producent
urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania
niniejszej
instrukcji
bezpieczeństwa,
nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub
niewłaściwego ustawienia elementów sterujących.
Niniejsze instrukcje obowiązują wyłącznie, jeśli
na urządzeniu występuje oznaczenie danego kraju.
Jeśli na urządzeniu brak tego oznaczenia, należy
odnieść się do instrukcji technicznych, w których
znajdują się niezbędne wskazówki w zakresie
dostosowania
urządzenia
do
warunków
użytkowania w danym kraju.
OSTROŻNIE: Użytkowanie urządzenia do
gotowania na gazie wiąże się z wytwarzaniem w
pomieszczeniu, w którym jest ono zainstalowane,
ciepła, wilgoci i pozostałych produktów spalania.
Należy dopilnować, aby kuchnia była dobrze
wentylowana, szczególnie w czasie użytkowania
urządzenia: zadbać o drożność naturalnych
otworów wentylacyjnych lub zamontować
urządzenie
do
wentylacji
mechanicznej
(mechaniczny wyciąg kuchenny). Długotrwałe,
intensywne użytkowanie urządzenia może
wymagać dodatkowej wentylacji, na przykład
otwarcia okna lub zwiększenia poziomu wydajności
wentylacji mechanicznej, jeśli występuje.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego łatwo dostępne
części mogą nagrzewać się podczas pracy. Należy
uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Dzieci do lat 8 nie mogą znajdować się w pobliżu
urządzenia bez stałego nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia płyty jest
pęknięta, nie wolno używać urządzenia – ryzyko
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Na
powierzchniach
grzejnych
nie
należy
przechowywać żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi być
nadzorowany. Proces krótkiego gotowania musi być
nadzorowany przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem
oleju i tłuszczu może spowodować zagrożenie i
prowadzić do powstania pożaru. Pożaru NIGDY nie
PL
PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ
wolno gasić wodą! Należy wyłączyć urządzenie i
przykryć ogień np. pokrywką lub kocem gaśniczym.
Nie używać płyty kuchennej jako powierzchni
roboczej. Ścierki kuchenne i inne łatwopalne
materiały powinny być przechowywane z dala od
urządzenia, dopóki wszystkie jego podzespoły
całkowicie nie ostygną – ryzyko pożaru.
W przypadku, gdy informacje zawarte w
niniejszej instrukcji nie będą dokładnie
przestrzegane, może dojść do pożaru lub wybuchu,
a w rezultacie do uszkodzenia mienia lub obrażeń
ciała.
Młodsze dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać
w pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego
nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z
urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po
otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących
bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz pod
warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z
obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą używać tego
urządzenia do zabawy. Dzieci nie mogą czyścić ani
konserwować urządzenia bez nadzoru.
OSTROŻNIE: W przypadku pęknięcia szklanej
powierzchni płyty grzejnej natychmiast wyłączyć
wszystkie palniki oraz elektryczne elementy
grzejne i odłączyć urządzenie od zasilania - nie
dotykać powierzchni urządzenia; -nie korzystać z
urządzenia.
Szklana pokrywa może pęknąć, jeśli zostanie
podgrzana. Należy wyłączyć wszystkie palniki oraz
płyty elektryczne przed zamknięciem pokrywy.
Nie zamykać pokrywy, jeśli palnik jest zapalony.
DOZWOLONE ZASTOSOWANIE
OSTROŻNIE: urządzenie nie zostało przeznaczone
do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia,
np. timera, ani niezależnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowań takich jak: kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych środowiskach
roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie
przez klientów w hotelach, motelach oraz innych
obiektach mieszkalnych.
Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
pomieszczeń) są zabronione.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przemysłowego. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
Garnki lub patelnie powinny mieć średnicę dna
równą lub nieco większą od palnika (patrz specjalna
tabela). Upewnić się, że garnki postawione na
ruszcie nie wystają poza krawędź płyty kuchennej.
Niewłaściwe użytkowanie rusztu może
skutkować uszkodzeniem płyty kuchennej. Nie
należy ustawiać rusztu do góry nogami lub
przesuwać go po płycie kuchennej.
Nie dopuszczać, aby płomień palnika wychodził poza krawędź dna
naczynia.
Nie wolno używać : Żeliwnych blach, kamiennych płyt typu ‚ollar stones’,
garnków i patelni z terakoty. Dyfuzorów ciepła takich jak siatki metalowe
lub innych. Dwa palniki jednocześnie dla jednego pojemnika (np.
brytfanna do ryb).
Jeśli zapalenie palnika będzie utrudnione z powodu szczególnych
lokalnych warunków dostarczania gazu, zaleca się powtórzenie czynności
przy pokrętle skręconym do uzyskania małego płomienia.
W przypadku montowania okapu nad płytą kuchenną należy odnieść się
do instrukcji montowania okapu, aby sprawdzić prawidłową odległość
między nim a płytą kuchenną.
Ochronne podkładki gumowe na rusztach mogą prowadzić do
zadławienia małych dzieci. Po zdjęciu rusztu należy upewnić się, że
wszystkie ochraniacze zostały prawidłowo założone.
INSTALACJA
Przemieszczanie i montaż urządzenia wymaga
udziału co najmniej dwóch osób – ryzyko obrażeń.
Podczas wypakowywania i instalacji stosować
rękawice ochronne - ryzyko skaleczenia.
Instalacje, np. wodne (jeżeli dotyczy), podłączenia
elektryczne i wszelkie naprawy powinny być
przeprowadzane przez wykwalifikowanego technika.
Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części
urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w
instrukcji obsługi. Nie należy pozwalać dzieciom
zbliżać się do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało ono
uszkodzone podczas transportu. W przypadku
problemów należy skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym. Po zakończeniu instalacji
niepotrzebne elementy opakowania (plastik,
elementy ze styropianu, itd.) należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci - ryzyko uduszenia. Przed
przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
montażowych urządzenie należy odłączyć od zasilania
elektrycznego – ryzyko porażenia prądem. Podczas
instalacji upewnić się, że urządzenie nie może
uszkodzić przewodu zasilającego – ryzyko pożaru lub
porażenia prądem. Urządzenie można uruchomić
dopiero po zakończeniu instalacji.
Połączenia elektryczne i gazowe muszą być
wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami.
OSTRZEŻENIE: Dla zapewnienia bezpiecznego i
prawidłowego użytkowania urządzenia we
wszystkich pozostałych krajach, niezbędne jest
przeprowadzenie modyfikacji urządzenia i sposobu
jego instalacji.
Używać regulatorów ciśnienia odpowiednich
do ciśnienia gazu wskazanego w Instrukcji.
Pomieszczenie musi być wyposażone w system
poboru powietrza, wydalający wszystkie możliwe
spaliny.
Pomieszczenie
musi
również
posiadać
odpowiednią wentylację, ponieważ dopływ
powietrza jest niezbędny do prawidłowego
przebiegu procesu spalania. Przepływ powietrza
nie może być mniejszy niż 2 m3/godz. na kW
zainstalowanej mocy.
System cyrkulacji powietrza może pobierać
powietrze bezpośrednio z zewnątrz, za pomocą
przewodu o przekroju wewnętrznym o średnicy co
najmniej 100 cm2; otwór nie może być podatny na
żadnego rodzaju blokady.
System może również dostarczać powietrze
potrzebne do spalania w sposób pośredni, np. z
przyległych pokojów wyposażonych w opisane wyżej
przewody cyrkulacji powietrza. Pokoje te nie mogą
być jednak pokojami wspólnymi, sypialniami lub
pokojami, w których występuje zagrożenie pożarowe.
Płynny gaz ziemny, jako cięższy od powietrza,
opada na podłogę. Dlatego też pomieszczenia, w
których znajdują się butle z gazem LPG, muszą być
wyposażone w wentylację, umożliwiającą migrację
gazu w przypadku wystąpienia nieszczelności.
Dlatego też, butle z gazem LPG, częściowo ani
całkowicie pełne, nie mogą być instalowane ani
przechowywane w pomieszczeniach ani obszarach
przechowywania znajdujących się pod poziomem
ziemi (w piwnicach itd.). Zaleca się przechowywanie
wyłącznie butli użytkowanych w danym
pomieszczeniu, umieszczonych w taki sposób, by
nie były narażone na kontakt z zewnętrznymi
źródłami ciepła (piekarnikiem, kominkiem, piecem
itp. ), co mogłyby doprowadzić do podniesienia
temperatury butli powyżej 50°C.
Przed wstawieniem urządzenia przyciąć szafkę
i usunąć trociny i wióry.
Jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane nad
piekarnikiem, w szafce pod urządzeniem należy
zamontować panel oddzielający (brak w zestawie).
W razie problemów z obracaniem pokręteł palników, należy
skontaktować się z serwisem w celu wymiany zaworów palnika, jeżeli
okażą się one wadliwe.
Nigdy nie zakrywać otworów używanych do wentylacji i dyspersji ciepła.
PODŁĄCZENIE GAZU
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do instalacji
należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji
(typ gazu i jego ciśnienie) i sposób dostosowania
urządzenia są kompatybilne.
Sprawdzić, czy ciśnienie zasilającego gazu jest
zgodne z wartościami podanymi w Tabeli 1
(„Specyfikacje palników i dysz”).
OSTRZEŻENIE: Warunki dostosowania tego
urządzenia określono w tabeli (lub na tabliczce
znamionowej).
OSTRZEŻENIE: Urządzenie to nie jest podłączone
do wyciągu produktów spalania. Należy je
zainstalować i podłączyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami regulującymi instalację takich urządzeń.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wymagania
dotyczące wentylacji.
Jeśli urządzenie jest podłączone do gazu
płynnego, śruba regulacyjna powinna zostać
dokręcona możliwie jak najmocniej.
WAŻNE: W przypadku korzystania z gazu w
butlach, należy zapewnić odpowiednie ustawienie
butli (w pozycji pionowej).
OSTRZEŻENIE: Ta operacja powinna być
przeprowadzona
przez
wykwalifikowanego
technika.
Do podłączenia gazowego należy używać wyłącznie
elastycznego lub sztywnego węża metalowego.
Połączenie
ze
sztywnym
przewodem
(miedzianym lub stalowym). Podłączenie do
instalacji gazowej należy przeprowadzić tak, aby w
żaden sposób nie obciążyć urządzenia. Na rampie
zasilającej urządzenie znajduje się nastawne złącze
przewodu w kształcie litery L a montuje się je razem
z uszczelką, aby zapobiec przeciekom. Po obróceniu
złącza przewodu, uszczelkę należy zawsze
wymieniać (uszczelka jest dostarczona wraz z
urządzeniem). Złącze przewodu zasilania gazem to
gwintowane, męskie przyłącze gazowe 1/2.
Podłączenie giętkiego bezszwowego stalowego
przewodu do gwintowanego przyłączenia. Złącze
przewodu zasilania gazem to gwintowane, męskie
przyłącze gazowe 1/2. Przewody te muszą zostać
zainstalowane w taki sposób, by przy pełnym
rozwinięciu nie przekraczały 2000 mm długości. Po
wykonaniu podłączeń należy upewnić się, że
elastyczny przewód metalowy nie dotyka żadnych
ruchomych części i nie jest poddawany naciskowi.
Należy używać wyłącznie przewodów i uszczelek,
które są zgodne z obowiązującymi przepisami
krajowymi.
WAŻNE: W przypadku użycia węża ze stali
nierdzewnej, należy go zainstalować w taki sposób,
aby nie dotykał żadnej ruchomej części umeblowania
(np. szafki). Musi on przechodzić przez obszar wolny
od jakichkolwiek przeszkód i umożliwiający kontrolę
na całej długości.
Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania
gazowego lub butli gazowej zgodnie z
obowiązującym przepisami krajowymi. Przed
wykonaniem podłączenia, upewnić się, że urządzenie
jest kompatybilne z zasilaniem gazu, jakie ma zostać
użyte. W przeciwnym razie, należy postępować
zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale
„Dostosowanie do różnych typów gazu”.
Po podłączeniu urządzenia do instalacji gazowej
należy sprawdzić podłączenie pod kątem wycieków
przy użyciu wody z mydłem. Zapalić palniki i
przekręcić pokrętła od pozycji maksymalnej 1* do
pozycji minimalnej 2*, aby sprawdzić stabilność
płomienia.
DOSTOSOWANIE DO RÓŻNYCH TYPÓW GAZU
W celu dostosowania urządzenia do rodzaju
gazu innego niż ten dla którego zostało
wyprodukowane (zaznaczono na tabliczce
znamionowej) należy postępować zgodnie ze
wskazówkami umieszczonymi pod rysunkami
dotyczącymi instalacji urządzenia.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI
WAŻNE: Dane dotyczące napięcia i poboru mocy
zostały podane na tabliczce znamionowej.
Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą
długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego
urządzenia do sieci. Nie ciągnąć za przewód
zasilający.
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego
przełącznika wielobiegunowego, zainstalowanego
w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie
musi także posiadać uziemienie zgodne
z obowiązującymi normami krajowymi dotyczącymi
sprzętu elektrycznego.
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani
adapterów. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie
powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia,
będąc mokrym lub bez obuwia. Nie uruchamiać
urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są
uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo
lub jeśli zostało ono uszkodzone bądź upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
wymiana
na
identyczny
powinna
być
przeprowadzona przez producenta, pracownika
serwisu lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę
w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – ryzyko
porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało
wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed
przystąpieniem do czynności konserwacyjnych;
Nigdy nie należy stosować urządzeń czyszczących
parą. Występuje ryzyko porażenia prądem.
Nie należy używać środków ściernych, żrących,
środków na bazie chloru ani środków do szorowania.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem .
Części opakowania nie należy wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z
przepisami określonymi przez lokalne władze.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu
lub do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z
miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby
uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urządzeń AGD należy skontaktować się z lokalnym urzędem,
punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji
oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu
domowego. Należy je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i
recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Używać naczyń i patelni, których szerokość spodu jest równa szerokości
strefy grzewczej.
Stosować tylko garnki i patelnie o płaskim dnie.
Jeśli to możliwe, podczas gotowania przykrywać naczynia pokrywkami.
Dzięki naczyniom ciśnieniowym można zmniejszyć zużycie energii i
skrócić czas gotowania.
Umieszczać naczynie pośrodku strefy grzewczej oznaczonej na płycie.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu określone
Rozporządzeniem Komisji (UE) n. 66/2014 i jest zgodne z normą
europejską EN 30-2-1.
TABELA DYSZ
Rodzaj stosowanego
gazu
Rodzaj palnika
Oznakowanie
dyszy
Znamionowa
wydajność
termiczna
Zużycie
znamionowe
KATEGORIA II2ELwLs3B/P
Znamionowa
moc cieplna
kW
GAZ ZIEMNY
(Metan)
GAZ ZIEMNY
GAZ LPG
(Butan)
GAZ LPG
(Propan)
G20
G2.350
G30
G31
Rodzaj
stosowanego gazu
Ciśnienie gazu
mbar
kW
min.
nom.
maks.
Szybki zredukowany
Średni
Pomocniczy
Potrójna korona
Owalny
110 (Y)
96 (Z)
71 (X)
133 (Z)
88
2,70
1,75
1,05
3,40
1,60
257 l/h
167 l/h
100 l/h
324 l/h
152 l/h
0,80
0,45
0,45
1,65
0,80
17
20
25
Szybki zredukowany
Średni
Pomocniczy
Potrójna korona
Owalny
183
135
106 (6)
197
139
2,90
1,75
1,05
3,40
1,60
384 l/h
231 l/h
139 l/h
450 l/h
212 l/h
0,80
0,45
0,45
1,65
0,80
10
13
16
Szybki zredukowany
Średni
Pomocniczy
Potrójna korona
Owalny
80
64
50
91
60
2,90
1,80
1,05
3,70
1,60
211 g/h
131 g/h
76 g/h
269 g/h
116 g/h
0,80
0,45
0,45
1,65
0,80
25
37
45
Szybki zredukowany
Średni
Pomocniczy
Potrójna korona
Owalny
80
64
50
91
60
2,90
1,80
1,05
3,70
1,60
207 g/h
129 g/h
75 g/h
264 g/h
114 g/h
0,80
0,45
0,45
1,65
0,80
25
37
45
Konfiguracja modelu
6 PALNIKI
Znamionowa wydajność
termiczna (kW)
Zużycie znamionowe
całkowite
Objętość powietrza (m3)
wymagana do spalenia 1m3 gazu
20 mbar
1R - 1SR - 1AUX - 1TC - 2SP
12,10
1152 l/h
9,52
G2.350 13 mbar
1R - 1SR - 1AUX - 1TC - 2SP
12,30
1627 l/h
6,85
G30
37 mbar
1R - 1SR - 1AUX - 1TC - 2SP
12,65
920 g/h
30,94
G31
37 mbar
1R - 1SR - 1AUX - 1TC - 2SP
12,65
903 g/h
23,80
G20
ZASILANIE ELEKTRYCZNE: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 0,6W
PL
INSTALACJA
INFORMACJE TECHNICZNE DLA INSTALATORA
• Podczas przenoszenia, przygotowania i instalowania urządzenia należy używać rękawic ochronnych.
• Niniejsze urządzenie można osadzać w blatach roboczych o grubości od 20 do 60 mm.
• Jeśli pod płytą kuchenną nie ma piekarnika, należy zainstalować płytę oddzielającą, której powierzchnia jest co najmniej równa otworowi w
blacie roboczym. Odległość pomiędzy ww. płytą oddzielającą, która musi całkowicie pokrywać wycięcie, aby zapobiec kontaktowi ze spodem
płyty kuchennej, a górną powierzchnią blatu roboczego nie może przekraczać 150 mm. W żadnym przypadku odległość pomiędzy płytą
oddzielającą a dolną częścią płyty kuchennej nie może być mniejsza od 20 mm. Jeżeli użytkownik zamierza zainstalować piekarnik pod płytą
kuchenną, powinno to być urządzenie wyprodukowane przez firmę Whirlpool i wyposażone w układ chłodzenia. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku zainstalowania pod płytą kuchenną piekarnika innej marki.
OBLIGATORYJNE WYMIARY I ODLEGŁOŚCI
870 mm
510 mm
33 mmm
min. 600 mm
Min. 55 mm
835 mm
min. 650 mm
min. 420 mm
475 mm
UWAGA: Jeśli odległość “A” pomiędzy szafkami ściennymi mieści się w przedziale od 600 mm do 730 mm, to wysokość “B” musi wynosić
minimum 530 mm. Jeśli odległość “A” pomiędzy szafkami ściennymi jest większa od szerokości płyty, to wysokość “B” musi wynosić co
najmniej 400 mm. W razie instalowania okapu nad płytą prawidłową odległość należy sprawdzić w instrukcji okapu.
MONTAŻ
Po oczyszczeniu powierzchni na obwodzie należy zamontować dostarczoną uszczelkę na płycie kuchennej.
Ustawić płytę kuchenną w otworze blatu roboczego przestrzegając wymiarów podanych w karcie opisowej
urządzenia.
Uwaga: Przewód zasilający musi być wystarczająco długi, aby umożliwić wyjęcie płyty do góry.
Aby zamocować płytę kuchenną, należy użyć dostarczonych w zestawie elementów mocujących (A). Przymocować
elementy do odpowiednich otworów wskazanych strzałką, a następnie przykręcić wkrętami w zależności od grubości blatu roboczego (patrz
poniższe rysunki).
20 mm
A
20
40 mm
40
30 mm
30
PODŁĄCZENIE GAZOWE
• Podłączyć kolanko (A)* lub (B)* dostarczone z główną rurą wlotową płyty, używając dołączonej podkładki (C), zgodnie
z EN 549.
* We Francji należy użyć kolanka (A), natomiast w innych krajach należy użyć kolanka (B).
• Po podłączeniu do sieci gazowniczej należy sprawdzić szczelność za pomocą wody z mydłem. Zapalić palniki i
przekręcić pokrętła od pozycji maksymalnej
A
C
do pozycji minimalnej aby sprawdzić stabilność płomienia.
C
WAŻNE: Przed podłączeniem urządzenia do instalacji lub butli gazowej, zdjąć zatyczkę z rury przyłączeniowej.
B
C
OPIS PRODUKTU
1
5
3
1
4
1. Zdejmowane kratki do stawiania naczyń
Symbole
2. Palnik Pomocniczy
Wypełnione kółko
Zawór zamknięty
3. Palnik średni
Duży płomień
Maksymalne otwarcie/podawanie
i elektryczny zapłon
Minimalne otwarcie lub obniżone
dostarczanie
4. Palnik Szybki zredukowany
Mały płomień
5. Palnik Potrójna korona
2
6. Palnik Owalny
7. Palnik Owalny
1
8. Pokrętło regulacji palnika średniego
6
7
9. Pokrętło regulacji palmika szybkiego zredukowanego
10. Pokrętło regulacji palnika Pomocniczego
1
11
8
13
12
10
9
11. Pokrętło regulacji palnika Potrójna korona
12. Pokrętło regulacji palnika owalnego
13. Pokrętło regulacji palnika owalnego
CODZIENNA EKSPLOATACJA
JAK KORZYSTAĆ Z PŁYTY
Nie dopuszczać, aby płomień palnika wychodził poza krawędź dna
naczynia.
WAŻNE: gdy płyta pracuje, cały jej obszar może być gorący.
• Aby zapalić jeden z palników, należy obrócić odpowiednie pokrętło
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w położenie maksymalnego
płomienia.
• Nacisnąć pokrętło w kierunku do pulpitu sterującego, aby dokonać
zapłonu palnika.
• Po zapłonie palnika trzymać pokrętło wciśnięte przez ok. 5-10 sekund,
aby umożliwić prawidłowe zadziałanie mechanizmu. Zabezpieczenie,
w które jest wyposażony palnik, zablokuje wypływ gazu w sytuacji
przypadkowego zgaśnięcia (podmuchy powietrza, chwilowy brak
gazu, wykipienie płynów itd.).
• Nie wciskać pokrętła na dłużej niż 15 s. Jeżeli po upływie
tego czasu palnik gaśnie, należy odczekać co najmniej jedną
minutę przed podjęciem następnej próby zapłonu. W razie
przypadkowego zgaszenia płomienia, wyłączyć pokrętło palnika
i odczekać co najmniej minutę przed ponownym włączeniem.
UWAGA: Jeżeli parametry gazu dostarczanego w danym
regionie powodują, że zapłon palnika jest utrudniony, zaleca się
wykonanie ponownego zapłonu, ale przy położeniu pokrętła na
symbolu małego płomienia.
Palnik może zgasnąć po zwolnieniu pokrętła. Oznacza to, że
mechanizm zabezpieczający nie rozgrzał się w wystarczającym stopniu.
W takim przypadku należy powtórzyć czynności opisane powyżej.
PORADY PRAKTYCZNE UŻYTKOWANIA PALNIKÓW
Płyta została wyposażona w palniki o różnych średnicach. W celu
zapewnienia optymalnej wydajności palników należy przestrzegać
następujących zasad:
• Korzystać z garnków i patelni o szerokości dna takiej samej lub nieco
większej od szerokości palników (patrz tabela po prawej stronie).
• Używać wyłącznie garnków i patelni z płaskim dnem.
• Do gotowania używać odpowiedniej ilości wody i przykrywać garnek
pokrywą.
• Upewnić się, że garnki stojące na kratkach nie wystają poza krawędź
płyty.
• W przypadku patelni z wypukłym dnem (woków) należy korzystać
z kratki podpierającej (brak w komplecie), którą należy umieszczać
wyłącznie na palniku 2-pierścieniowym.
• Unikać przypadkowych uderzeń garnkami, rusztami lub innymi
przyrządami kuchennymi
• Nie zostawiać pustej patelni grillowej na palniku na dłużej niż 5 minut.
WAŻNE: nieprawidłowe używanie kratek może powodować
uszkodzenie płyty: nie kłaść kratek spodem do góry ani nie
przesuwać ich po powierzchni płyty.
PALNIK
Ø ŚREDNICA GARNKA
Potrójna korona
Оd 24 dо 26 cm
Owalny
Оd 16 dо 22 cm
Szybki zredukowany
Оd 24 dо 26 cm
Średni
Оd 16 dо 22 cm
Pomocniczy
Оd 8 dо 14 cm
Nie należy używać:
• Żeliwnych form do pieczenia, kamiennych płyt, garnków i patelni z
terakoty.
• Rozpraszaczy ciepła takich jak siatki metalowe i inne.
• Jednocześnie dwóch palników do jednego naczynia (np. kocioł do
gotowania ryb).
Płyny rozlane na powierzchni gorącego palnika mogą spowodować
uszkodzenie szyby.
USTAWIANIE DO RÓŻNYCH RODZAJÓW GAZU
Ta czynność powinna być wykonana przez wykwalifikowanego
technika.
Jeżeli urządzenie ma pracować z wykorzystaniem gazu innego typu
niż podany na tabliczce znamionowej oraz naklejce informacyjnej
znajdującej się na górze płyty kuchennej, należy wymienić dysze.
Naklejkę informacyjną należy zdjąć i przechowywać łącznie z instrukcją
obsługi.
Należy zastosować reduktory gazu odpowiednie dla ciśnień
podanych w instrukcji:
• Dysze gazowe muszą być wymieniane w serwisie lub przez
wykwalifikowanego technika.
• Dysze, które nie zostały dostarczone wraz z urządzeniem, muszą być
zamówione w serwisie.
• Regulacja minimalnego ustawienia zaworów.
UWAGA: Jeżeli używany jest gaz LPG (G30/G31), śruba regulacji
minimalnego ustawienia gazu musi zostać wkręcona do oporu.
WAŻNE: W razie problemów z obracaniem pokręteł palników
należy skontaktować się z serwisem w celu wymiany zaworów
palnika, jeżeli okażą się one wadliwe.
WAŻNE: W przypadku korzystania z gazu w butlach należy
zapewnić odpowiednie ustawienie butli (w pozycji pionowej).
WYMIANA DYSZ (patrz tabela dysz w instrukcji)
• Zdjąć ruszt (A).
• Wyjąć palniki (B).
• Odpowiednim kluczem nasadowym odkręcić dyszę (C) do wymiany.
• Dokonać wymiany na dyszę odpowiednią dla nowego rodzaju gazu.
• Ponownie zamontować dyszę (D).
• Do odkręcenia dyszy w palniku z wieloma koronami należy użyć
specjalnego klucza (E).
PL
REGULACJA MINIMALNYCH USTAWIEŃ GAZU W ZAWORACH
Aby upewnić się, że ustawienie minimalne jest prawidłowo
wyregulowane, należy zdjąć pokrętło i wykonać następujące czynności:
• dokręcić (-), aby zredukować wysokość płomienia;
• poluzować (+), aby zwiększyć wysokość płomienia.
Regulacji należy dokonywać, gdy zawór jest ustawiony na pozycji
minimalnego gazu (mały płomień) :
• Powietrze pierwotne palników nie wymaga regulacji;
• Na tym etapie należy zapalić palniki i przekręcić pokrętła od pozycji
Przed zainstalowaniem płyty kuchennej pamiętać o przymocowaniu
płytki kalibracji gazu dostarczonej wraz z dyszami w taki sposób, aby
przykryła ona obecną informację dotyczącą kalibracji gazu.
maksymalne
do pozycji minimalnej aby sprawdzić stabilność
płomienia.
Po zakończeniu regulacji, należy dokonać ponownego uszczelnienia
używając kitu próżniowego lub równoważnego materiału.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Odłączyć urządzenie od zasilania.
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI PŁYTY KUCHENNEJ
• Wszystkie części emaliowane i szklane należy czyścić ciepłą wodą i
neutralnym roztworem.
• Powierzchnie ze stali nierdzewnej mogą ulec odbarwieniu w wyniku
zbyt długiego kontaktu z zakamienioną wodą lub agresywnymi
detergentami. Wszelkie rozlane resztki potraw (woda, sos, kawa, itp.)
należy wytrzeć zanim zaschną.
• Czyścić ciepłą wodą z neutralnym detergentem, a następnie osuszyć
miękką ściereczką lub irchą. Przypieczony brud należy usuwać przy
pomocy specjalnych czyścików do powierzchni ze stali nierdzewnej.
Uwaga: Stal nierdzewną czyścić jedynie miękką ściereczką lub
gąbką.
• Nie używać środków ściernych i żrących, czyścików na bazie chloru
ani druciaków do patelni.
• Nie korzystać z urządzeń czyszczących parą.
• Nie stosować produktów łatwopalnych.
• Nie pozostawiać na płycie rozlanych substancji kwaśnych lub
alkalicznych, jak np. octu, musztardy, soli, cukru lub soku cytrynowego.
CZYSZCZENIE ELEMENTÓW PŁYTY
• Ruszty, korony palników i palniki można zdemontować do czyszczenia.
• Należy je czyścić ręcznie ciepłą wodą z nieściernym detergentem.
Ostrożnie usuwać wszelkie pozostałości żywności. Sprawdzić, czy
żaden z otworów palników nie jest zatkany.
• Ostrożnie opłukać i wysuszyć
• Zainstalować palniki i grzybki palników w prawidłowy sposób,
umieszczając je w odpowiednich miejscach.
• Przy zakładaniu kratek należy upewnić się, czy miejsca na naczynia są
wyrównane z palnikami.
• Modele wyposażone w elektryczne świece zapłonowe oraz
urządzenie zabezpieczające wymagają dokładnego czyszczenia
końcówek świec, w celu zapewnienia ich prawidłowego działania.
Elementy te należy często kontrolować i czyścić wilgotną ściereczką
w miarę potrzeb. Przypieczoną żywność należy usuwać wykałaczką
lub igłą.
Uwaga: Aby nie uszkodzić elektrycznego urządzenia
zapłonowego, nie wolno go używać, gdy palniki nie są na swoich
miejscach.
USUWANIE USTEREK
Jeśli płyta nie pracuje prawidłowo, przed wezwaniem serwisu należy
zapoznać się z instrukcją wyszukiwania i usuwania usterek, aby ustalić
na czym polega problem.
1. Nie można zapalić palnika lub płomień jest nierównomierny
Sprawdzić, czy:
• zasilanie gazowe lub elektryczne nie są odcięte, zwłaszcza jeżeli
zawór na linii gazowej jest otwarty.
• butla gazowa (gaz LPG) nie jest pusta.
• otwory palników nie są zatkane.
• końcówka świecy nie jest brudna.
• wszystkie elementy palnika zostały prawidłowo ustawione.
• nie ma przeciągów w pobliżu kuchenki.
2. Palnik gaśnie
Sprawdzić, czy:
• podczas zapalania palnika pokrętło zostało przytrzymane
wystarczająco długo, aby uaktywnić zabezpieczenie.
• otwory palnika nie są zatkane w pobliżu termoelementu.
• końcówka urządzenia zabezpieczającego nie jest zanieczyszczona.
• ustawienie minimalne gazu jest prawidłowe (patrz stosowny
rozdział).
3. Pojemniki nie są stabilne
Sprawdzić, czy:
• dno pojemnika jest idealnie płaskie
• pojemnik jest ustawiony centralnie nad palnikiem.
• ruszty nie zostały zamienione lub ustawione nieprawidłowo.
Jeśli pomimo powyższych zabiegów usterka wciąż się powtarza, należy
skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym.
SERWIS TECHNICZNY
W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie www‌.‌hotpoint‌.‌eu/‌register.
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM NALEŻY:
1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu, zgodnie
z zaleceniami opisanymi w paragrafie USUWANIE USTEREK.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka
nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI
URZĄDZENIE NADAL NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM AUTORYZOWANYM
SERWISEM TECHNICZNYM.
Aby otrzymać pomoc, należy zadzwonić pod numer znajdujący
się w karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z instrukcjami
zamieszczonymi na stronie www‌.‌hotpoint‌.‌eu.
• numer serwisowy (numer po słowie „Service" na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy znajduje się również w karcie
gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego
serwisu technicznego (zapewni to gwarancję zastosowania oryginalnych
części zamiennych oraz właściwie przeprowadzonej naprawy).
Kontaktując się z naszym serwisem posprzedażnym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• dokładny typ i model urządzenia;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011355675
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising