Whirlpool | ACM 808/BA/WH | Instruction for Use | Whirlpool ACM 808/BA/WH Navodila

Whirlpool ACM 808/BA/WH Navodila
SLOVENŠČINA
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
VAŠA VARNOST IN VARNOST DRUGIH OSEB STA IZREDNO POMEMBNI
V navodilih za uporabo in na napravi so pomembna varnostna sporočila, ki jih mora uporabnik prebrati in vselej
upoštevati.
To je simbol za nevarnost, ki opozarja o potencialnih tveganjih za uporabnike in druge.
Pri vseh varnostnih sporočilih so simbol za nevarnost in naslednji izrazi:
NEVARNOST
Označuje nevarno situacijo, ki bo povzročila težko poškodbo, če se ji ne
izognete.
OPOZORILO
Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči težko poškodbo, če se ji ne
izognete.
Vsa sporočila, ki so povezana z varnostjo, podajajo potencialno tveganje, na katero se nanašajo, in kako
zmanjšati nevarnost poškodbe, gmotne škode ali električnega udara zaradi nepravilne uporabe naprave.
Pazite, da upoštevate naslednje:
- Uporabljajte zaščitne rokavice, ko pečico odstranjujete iz embalaže in jo vgrajujete.
- Pred izvajanjem namestitvenih del odklopite napravo iz omrežne napetosti.
- Namestitev in vzdrževalna dela mora izvesti specializiran tehnik skladno z navodili proizvajalca in
veljavnimi varnostnimi predpisi. Nobenega dela naprave ne popravljajte ali zamenjajte, razen če je to
posebej navedeno v navodilih za uporabo.
- Naprava mora biti ozemljena.
- Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da se naprava lahko priključi v omrežno napajanje, ko je
nameščena v omarico.
- Da bo namestitev skladna z veljavnimi varnostnimi predpisi, je potrebno omnipolarno stikalo z
najmanjšo razdaljo med kontakti 3 mm.
- Ne uporabljajte podaljška ali razdelilne vtičnice.
- Ne vlecite napajalnega kabla naprave.
- Električni deli ne smejo biti po namestitvi naprave dostopni za uporabnika.
- Naprava je zasnovana izključno za gospodinjsko uporabo, za kuhanje hrane. Druga uporaba ni
dovoljena (npr. segrevanje prostorov). Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru nepravilne
uporabe ali napačne nastavitve upravljalnih elementov.
- Med uporabo se naprava in njeni dostopni deli močno segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelnih
elementov. Zelo majhni (0–3 let) in majhni otroci (3–8) let ne smejo biti v bližini naprave, če niso pod
nadzorom.
- Otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi zmožnostmi ali
pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko to napravo uporabljajo samo če so pod nadzorom ali pa so
dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo povezana tveganja. Otroci naj se z napravo ne
igrajo. Otroci ne smejo brez nadzora izvajati čiščenja ali uporabniškega vzdrževanja.
- Ne dotikajte se grelnih elementov naprave med in po uporabi. Preprečite, da bi se naprava dotikala
oblačil ali drugih vnetljivih materialov, dokler se vsi deli ne ohladijo.
- V napravo ali v njeno bližino ne postavljajte vnetljivih materialov.
- Pregreta olja in maščobe se lahko hitro vnamejo. Pazite pri kuhanju izdelkov, ki vsebujejo veliko
maščobe in olja.
- V predelek pod napravo morate namestiti ločevalno ploščo, ki ni priložena.
SL94
- Če je površina razpokana, izklopite napravo, da preprečite možnost električnega udara (velja samo za
naprave s stekleno površino).
- Ta naprava ni namenjena delovanju z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljanjem.
- Nenadzorovano kuhanje na kuhalni plošči z mastjo ali oljem je lahko nevarno in lahko povzroči požar.
NIKOLI ne skušajte pogasiti ognja z vodo, ampak napravo izključite in nato pokrijte plamen npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
Nevarnost požara: ne hranite predmetov na kuhalni površini.
- Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
- Kovinski predmeti, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, ne spadajo na površino kuhalnika, ker se lahko
segrejejo.
- Po uporabi izklopite element kuhalnika s krmilnim elementom in se ne zanašajte na detektor posod
(samo za naprave z indukcijo).
SL95
VAROVANJE OKOLJA
Odstranjevanje embalaže
Embalažni material je možno stoodstotno reciklirati in je označen z ustreznim simbolom (
odstraniti skladno z lokalnimi predpisi.
). Različnih delov embalaže ne smete odvreči v okolje, temveč jih morate
Odstranjevanje
Aparat je označen skladno z evropsko Direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
S tem, da zagotovite pravilno odstranjevanje naprave, lahko preprečite potencialno negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Simbol
na napravi ali v priloženih dokumentih opozarja, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga je treba odpeljati
na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme.
Varčevanje z energijo
Za optimalne rezultate je priporočljivo:
• Uporabljajte posodo, ki ima dno enake širine kot kuhalno območje.
• Uporabljajte samo posode s ploskim dnom.
• Če je možno, naj bodo med kuhanjem na posodah pokrovke.
• Z ekonom loncem prihranite še več energije in časa.
• Postavite posodo na sredino kuhalnega območja, ki je označeno na kuhalniku.
IZJAVA O SKLADNOSTI
-
Ta naprava, ki je predvidena za stik z živili, ustreza zahtevam evropske uredbe ( ) 1935/2004 ter je načrtovana, izdelana in se trži skladno z varnostnimi
zahtevami nizkonapetostne direktive 2006/95/ES (ki zamenjuje 73/23/EGS v veljavni različici), z zahtevami za zaščito po direktivi za elektromagnetno združljivost
2004/108/ES.
PRED UPORABO
POMEMBNO: Kuhalna območja se ne bodo vklopila, če posode niso prave velikosti. Uporabljajte samo posode s simbolom »INDUKCIJSKI SISTEM«
(glejte sliko). Postavite posodo na želeno kuhalno območje, preden vklopite kuhalnik.
OBSTOJEČA POSODA
V
NE
Z magnetom preverite, ali je posoda primerna za indukcijski grelnik: nemagnetne posode niso primerne.
- Pazite, da imajo posode ravno dno, drugače lahko spraskajo kuhalnik. Preverite posode.
- Posod nikdar ne postavljajte na površino nadzorne plošče kuhalnika. To bi lahko povzročilo gmotno škodo.
PRIPOROČENE ŠIRINE DNA POSODE
Ø
Ø
XL
28 cm
L
21 cm
17 cm min.
28 cm maks.
Ø
Ø
15 cm min.
21 cm maks.
M
S
Maks.
Flexi cook
Ø
12 cm
39 cm
SL96
12 cm min.
18 cm maks.
Ø
Ø
14,5 cm
Min.
23 cm
Ø
Ø
18 cm
10 cm min.
14,5 cm maks.
NAMESTITEV
Ko izdelek odstranite iz embalaže, preverite, ali je med transportom prišlo do poškodb. Če imate težave, se obrnite na prodajalca ali servisno službo.
Za vgradne dimenzije in navodila za namestitev glejte slike na strani 2.
PRIPRAVA OMARICE ZA NAMEŠČANJE
-
Pod kuhalnik namestite ločevalno
ploščo.
Spodnji del izdelka po namestitvi
ne sme biti dostopen.
Ne namestite ločevalne plošče, če
pod kuhalnik namestite pečico.
min. 5 mm
-
OPOZORILO
min. 20 mm
6–7 cm
•
•
•
•
•
•
Razdalja med spodnjo stranjo naprave in ločevalno ploščo mora biti skladna z dimenzijami na sliki.
Da zagotovite pravilno delovanje izdelka, ne smete pregraditi minimalne razdalje med kuhalnikom in vrhom enote (min. 5 mm).
Če namestite pečico, pazite, da ima hladilni sistem.
Ne nameščajte kuhalnika nad pomivalni ali pralni stroj, da elektronska vezja ne pridejo v stik z vlago ali paro, ki bi jih lahko poškodovala.
Če kuhalnik vgrajujete v isti ravnini kot delovno površino, pokličite servisno službo in naročite komplet vijakov 4801 211 00112.
Če želite odstraniti kuhalnik, z izvijačem (ni priložen) odstranite obodne sponke na spodnji strani naprave.
PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE
-
Napravo izklopite iz napajanja.
Namestitev mora izvajati kvalificirano osebje, ki pozna trenutne predpise glede varnosti in
namestitve.
Proizvajalec zavrača vso odgovornost za poškodbo ljudi ali živali in za gmotno škodo, ki nastanejo zaradi neupoštevanja predpisov v tem
poglavju.
Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da lahko kuhalnik odstranite iz delovne površine.
Pazite, da je napetost, podana na tipski ploščici na dnu naprave, ista kot v vašem domu.
OPOZORILO
-
Priklop na terminalski blok
Za električni priklop uporabite kabel H05RR-F, kot je podano v spodnji preglednici.
3 x 4 mm2 (samo Avstralija)
220–240 V 3 ~ +
4 x 1.5 mm2
380–415 V 3N ~ +
5 x 1.5 mm2
380–415 V 2N ~ +
4 x 1.5 mm2
380–415 V 2N ~ 220–240 V 3 ~ (samo Belgija)
230 V
230 V
C
230–240 V ~ (samo Avstralija)
220–240 V ~ (samo VB)
230 V
230–240 V ~ +
B
220–240 V ~
230 V
3 x 4 mm
230 V
230 V
230 V
220–240 V ~ +
A
380–415 V 3N ~
2
380–415 V 2N ~
(samo Nizozemska)
Pomembno:
- Glede na shemo napeljave (glejte sliko) obdržite ali odstranite kovinske člene med vijaki L1-L2 in N1-N2 na terminalskem bloku.
- Če je priložen kabel, glejte navodila za priklop, ki so priložena kablu.
- Pazite, da je vseh šest vijakov na terminalskem bloku zategnjenih po priklopu kablov.
Primer nameščenega člena (levo) ali odstranjenega člena (desno). Glejte shemo napeljave za podrobnosti (členi so lahko med L1-L2 in med N1-N2).
SL97
230 V
230 V
Število x velikost
230 V
230 V
Žice
Priklopite rumeno/zeleno ozemljitveno žico na terminal s simbolom
.
Ta mora biti daljša od ostalih.
1. Odstranite pokrov terminalskega bloka (A) tako, da odstranite vijak in vstavite pokrov v tečaj terminalskega bloka (B).
2. Vstavite napajalni kabel in objemko za kable in priklopite žice na terminalski blok, kot je označeno na diagramu ožičenja v njegovi bližini.
3. Pritrdite napajalni kabel z objemko za kable.
4. Zaprite pokrov (C) in ga privijte na terminalski blok z vijakom, ki ste ga prej odstranili.
Vsakič, ko priklopite napajanje, kuhalnik nekaj sekund izvaja samodejno preverjanje.
Če ima kuhalnik že napajalni kabel, upoštevajte navodila na kablu. Priklopite napravo na napajanje z večppolnim stikalom z najmanjšim razmikom med kontakti 3 mm.
NAVODILA ZA UPORABO
Opis nadzorne plošče
Nadzorna plošča
Vklop/izklop
Časovnik
Zapora nadzorne plošče
A
Krmilni elementi kuhalnega območja in ustrezen prikazovalnik
Vklop/izklop
Časovnik
Zapora nadzorne plošče
»Modeli Flexi cook«
B
Samodejna funkcija/
funkcija Ecobooster
Krmilni elementi kuhalnega območja in ustrezen prikazovalnik
Vklop/izklop kuhalnika
Če želite vklopiti kuhalnik, približno 2 sekundi držite gumb , dokler se prikazovalnik kuhalnega območja ne prižge. Za izklop držite isti gumb, dokler se prikazovalniki
ne izklopijo. Vsa kuhalna območja so deaktivirana
Če je bila pečica v uporabi, indikator preostale toplote »H« ostane prižgan, dokler se kuhalna območja ne ohladijo.
Če 10 sekund po vklopu ne izberete funkcije, se kuhalnik samodejno izklopi.
Vklapljanje in prilagajanje kuhalnih območij
Prikazovalnik moči
Kazalnik izbranega kuhalnega območja
Ko je kuhalnik vklopljen in je posoda postavljena na določeno kuhalno območje, izberite
območje z ustreznim gumbom: prikazovalnik kaže raven 5.
Vsako kuhalno območje ima različne ravni moči, ki jih nastavite z gumbi +/-, in segajo od »1«:
najmanjša moč, do »9«: največja moč. Nekatera kuhalna območja imajo funkcijo hitrega
vretja (Booster), ki je na prikazovalniku prikazana s črko »P«.
Postavljanje kuhalnega območja
Deaktivacija kuhalnih območij
Izberite kuhalno območje, ki ga želite izklopiti. Pritisnite ustrezni gumb (na spodnji desni strani kazalnika moči se prižge pika).
Pritisnite tipko »-«, da nastavite raven »0«.
Za takojšnji izklop 3 sekunde držite gumb izbire območja. Kuhalno območje se izklopi, prižge pa se kazalnik preostale toplote »H«.
Zapora nadzorne plošče
Ta funkcija zaklene krmilne elemente, da prepreči nenamerni vklop kuhalnika. Če želite aktivirati funkcijo zapore nadzorne plošče, vklopite kuhalnik in tri sekunde
držite gumb (ali gumb samodejne funkcije/funkcije Eco Booster, če je prisotna). Zvočni signal in svetleča oznaka poleg ključavnice signalizirata aktivacijo. Nadzorna
plošča je razen funkcije deaktivacije zaklenjena. Če želite deaktivirati zaporo nadzorne plošče, ponovite postopek aktivacije. Svetleča pika se izklopi, kuhalnik pa je
znova aktiven.
Voda, tekočina iz posod ali predmeti na gumbih pod simbolom lahko nenamerno aktivirajo ali deaktivirajo funkcijo zapore nadzorne plošče.
SL98
Časovnik
Časovnik lahko uporabljate za nastavljanje kuhalnega časa na največ 99 minut (1 ura in 39 minut) za vsa kuhalna območja.
Izberite kuhalno območje, ki ga želite uporabljati s časovnikom (na spodnji desni strani kazalnika nastavitve vročine na prikazovalniku se pojavi
osvetljena pika), pritisnite gumb s simbolom ure, nato pa nastavite želeni čas kuhanja z gumboma »+« in »-« funkcije časovnika (glejte sliko).
Po nekaj sekundah časovnik začne odštevanje (poleg območja, za katero je bil aktiviran časovnik, zasveti pika). Ko nastavljeni čas poteče, se
oglasi zvočni signal, kuhalno območje pa se samodejno izklopi.
Če želite deaktivirati časovnik, pritiskajte gumb »-«, dokler prikazovalnik ne kaže »0:0« ali pa držite gumb s simbolom ure vsaj 3 sekunde.
Če želite nastaviti časovnik za drugo območje, ponovite zgornje korake. Prikaz časovnika vedno kaže časovnik za izbrano območje ali najkrajši časovnik.
Če želite spremeniti ali izklopiti časovnik, pritisnite gumb za izbiro območja za ta časovnik.
Opozorila nadzorne plošče.
Indikator preostale toplote.
Kuhalnik je opremljen z indikatorjem preostale toplote za vsako kuhalno območje. Ti indikatorji opozarjajo uporabnika, kadar so kuhalna območja še vedno
vroča.
Če prikazovalnik kaže , je kuhalno območje še vedno vroče. Če je indikator preostale toplote določenega kuhalnega območja prižgan, lahko območje na
primer uporabite za gretje hrane ali topljenje masla.
Ko se kuhalno območje ohladi, se prikazovalnik izklopi.
Kazalnik nepravilne posode ali manjkajoče posode.
Če uporabljate posodo, ki ni primerna, ni pravilno postavljena ali nima pravih dimenzij za indukcijski kuhalnik, se bo na prikazovalniku pojavilo sporočilo
»ni posode« (glejte sliko ob strani). Če v 60 sekundah ni zaznana posoda, se kuhalnik izklopi.
Posebne funkcije
Nekateri modeli imajo posebne funkcije:
Funkcija hitrega vretja (Booster, če je na voljo)
Ta funkcija, ki je prisotna samo na določenih kuhalnih območjih, omogoča izkoriščanje največje moči kuhalnika (na primer za zelo hitro vretje vode). Če želite aktivirati
to funkcijo, pritiskajte gumb »+«, dokler se na prikazovalniku ne prikaže »P«. Po 10 minutah uporabe funkcije Booster naprava samodejno nastavi raven območja na 9
(razen če uporabljate funkcijo Flexi cook).
EcoBooster
Ko je pečica vklopljena, izberite kuhalno območje s simbolom Eco Booster
.
Če želite omogočiti/onemogočiti funkcijo, pritisnite gumb
Funkcija EcoBooster omogoča, da voda zavre in še naprej vre, tako da se izognete razlivanju, hkrati pa se zmanjša poraba energije.
Če želite optimizirati to funkcijo in zagotoviti največji prihranek energije, priporočamo uporabo posode s širino, ki je podobna izbranemu območju kuhanja. Kakovost
uporabljene posode in uporaba pokrovke ali soli lahko vpliva na delovanje funkcije. Priporočamo 2 do 3 litre vode (po možnosti pri sobni temperaturi), pokrovke pa ni
priporočeno uporabljati.
Vsekakor pa je priporočljivo preverjati vretje in količino preostale vode.
Flexi cook
Ta funkcija vam omogoča, da uporabljate kuhalno območje kot dve ločeni kuhalni območji ali kot eno zelo veliko območje.
Je kot nalašč za ovalne, pravokotne ali podolgovate posode (z največjimi dimenzijami dna 38x23 cm) ali več kot eno standardno posodo naenkrat. Če želite aktivirati
funkcijo Flexi cook, vklopite pečico in hkrati pritisnite 2 gumba za izbiro območij, kot je prikazano na spodnji sliki: dve kuhalni območji prikazujeta raven »5«. Obe piki
ob številki ravni sta prižgani, kar kaže, da je funkcija Flexi cook aktivirana.
Če želite spremeniti raven moči, pritisnite gumbe -/+ (od 1 do največ 9 ali P). Če želite deaktivirati funkcijo Flexi cook, hkrati pritisnite 2 gumba za izbiro območji.
Za takojšnji izklop območij 3 sekunde držite en gumb izbire območja.
i Sporočilo »ni posode«
se bo pojavilo na prikazu območja, ki ne more zaznati posode (ker posode ni, je napačno nameščena ali pa ni primerna za indukcijsko
pečico). Sporočilo ostane aktivno 60 sekund: v tem času lahko na območje Flexi cook dodate ali potisnete posode.
SL99
Če po 60 sekundah na območje ne postavite posode, sistem neha »iskati« posode na tem območju, simbol
območje onemogočeno.
pa ostane viden na zaslonu, da vas opozarja, da je
Če želite aktivirati funkcijo Flexi cook, pritisnite enega od 2 gumbov
Funkcija Flexi cook poleg tega tudi zazna, kdaj se posoda premakne iz enega območja v drugega v področju Flexi cook, tako obdrži isto nastavitev moči območja, na
katerega ste prvotno postavili posodo (glejte primer v spodnji sliki: če je posoda premaknjena s sprednjega na zadnji grelnik, bo raven moči, prikazana na zaslonu,
ustrezala območju, v katerega je nameščena posoda).
Poleg tega lahko območje Flexi cook upravljate kot dve neodvisni kuhalni območji z ustreznim gumbom posameznega območja. Postavite posodo na sredino enega
območja in nastavite raven moči z zaslonom na dotik.
i Pomembno: pazite, da so posode na sredini kuhalnega območja tako, da pokrivajo logotip
, ki je postavljen na sredino posameznega kuhalnega območja.
Če uporabljate veliko posodo ali ovalno, pravokotno ali podolgovato posodo, postavite posode na sredino kuhalnega območja tako, da pokrijete oba logotipa
Primeri ustrezne in neustrezne postavitve posod:
Demonstracijski način
Kuhalnik je opremljen z demonstracijskim načinom, s katerim lahko interagirate z nadzorno ploščo, ne da bi aktivirali ustrezna kuhalna območja. Postopek aktivacije
in deaktivacije morate izvesti v 60 sekundah od takrat, ko napravo priklopite na napajanje v domu.
Če želite aktivirati demonstracijski način, hkrati vsaj 5 sekund držite dva zunanja gumba za izbiro kuhalnega območja: Na prikazovalniku se prikaže »dE«. Sedaj lahko
raziskujete funkcije nadzorne plošče. Funkcija zaklepanja in odklepanja je aktivna tudi v demonstracijskem načinu.
Če želite deaktivirati demonstracijski način, ponovite postopek, pri tem pa upoštevajte, da morate odklopiti kuhalnik z napajanja in ga znova vklopiti, postopek pa
morate izvesti v 60 sekundah po priklopu.
5s
Aktivacija/deaktivacija akustičnega signala
Po vklopu kuhalnika hkrati pritisnite in držite gumb »+« in skrajno zunanji gumb na desni strani vsaj pet sekund (»zapora nadzorne plošče«).
5s
SL100
.
ČIŠČENJE
OPOZORILO
-
Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
Pred čiščenjem pazite, da so kuhalna območja izklopljena in da kazalnik preostale toplote (»H«) ni
prikazan.
POMEMBNO: Ne uporabljajte abrazivnih ali žičnatih gobic. S tem lahko uničite steklo.
• Po vsaki uporabi očistite kuhalnik (ko je ohlajen), da odstranite ostanke hrane in madeže.
• Sladkor ali hrana z visoko vsebnostjo sladkorja poškodujeta kuhalnik, zato jih morate takoj odstraniti.
• Sol, sladkor in pesek lahko spraskajo stekleno površino.
• Čistite z mehko krpo, papirnatimi brisačami ali čistilnikom za kuhalnik (glejte navodila proizvajalca).
NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE NAPAK
•
•
•
•
•
Preberite in upoštevajte navodila v poglavju »Navodila za uporabo«.
Preverite, da dovod elektrike ni bil izklopljen.
Temeljito osušite kuhalnik, ko ga očistite.
Če se ob vklopu kuhalnika na zaslonu pojavijo alfanumerične kode, glejte naslednjo preglednico za navodila.
Če kuhalnika ne morete izklopiti po uporabi, ga odklopite z napajanja.
KODA NAPAKE
OPIS
MOREBITNI VZROKI
ODPRAVLJANJE NAPAKE
C81, C82
Nadzorna plošča se izklopi zaradi
previsokih temperatur
Notranja temperatura elektronskih
delov je previsoka
Počakajte, da se kuhalnik ohladi,
preden ga znova uporabite.
F42 ali F43
Priklopna napetost je napačna
Senzor zazna odstopanje med
napetostjo naprave in napajalno
napetostjo
Odklopite kuhalnik z napajanja in
preverite priklop na električno
omrežje
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60
Pokličite servisno službo in podajte kodo napake
ZVOKI, KI JIH DELA KUHALNIK
Indukcijski kuhalniki lahko med normalnim delovanjem spuščajo zvoke, kot je žvižganje in pokanjem. Ti zvoki dejansko prihajajo od posod in so posledica značilnosti
dna posode (npr. dno iz več plasti materiala ali neravna dna). Ti zvoki se razlikujejo glede na uporabljene posode in količino hrane v njih in ne kažejo na okvaro.
Poleg tega je indukcijski kuhalnik opremljen z notranjim hladilnim sistemom, ki nadzoruje temperaturo elektronskih delov, zato med delovanjem in nekaj minut po
izklopu pečice lahko slišite hladilni ventilator. To je povsem normalno in je ključnega pomena za pravilno delovanje naprave.
SERVISIRANJE
Pred klicanjem servisne službe:
1. Preverite, če lahko napako odpravite sami ob pomoči predlogov v poglavju »Navodila za odpravljanje težav«.
2. Z izklopom in ponovnim vklopom naprave preverite, če je napaka odpravljena.
Če težava ne izgine po teh preverjanjih, pokličite najbližjo servisno službo.
Vedno navedite:
• kratek opis napake;
• tip izdelka in model;
• servisno številko (številko za besedo Service na tipski ploščici) pod napravo (na kovinski ploščici).
• točen naslov;
• svojo telefonsko številko.
Če so potrebna popravila, se obrnite na pooblaščen servisni center (da zagotovite uporabo originalnih nadomestnih delov in pravilna popravila). Nadomestni deli
so na voljo 10 let.
SL101
PREGLEDNICA RAVNI MOČI
Raven moči
Vrsta kuhanja
Hitro gretje
8-9
Cvrtje – vrenje
7-8
Porjavitev, pečenje, vretje,
peka na žaru
6-7
Porjavitev, kuhanje, dušenje,
pečenje, peka na žaru
Kot nalašč, če želite popeči, vzdrževati rahlo vretje, kuhati ali peči na žaru (za krajše obdobje,
10–20 minut) in za predgretje dodatkov
4-5
Kuhanje, dušenje, pečenje,
peka na žaru
Kot nalašč za dušenje, rahlo vretje in kuhanje (za daljše obdobje). Kombiniranje testenin z omako
Visoka moč
3-4
2-3
1-2
Kuhanje, počasno vretje,
zgoščevanje, kombiniranje
testenin z omako
1
Taljenje, odmrzovanje,
pogrevanje, kombiniranje
testenin z omako
Brez moči
Nosilna površina
Nizka moč
IZKLOP
Kot nalašč za hitro segrevanje hrane do vretja, če uporabljate vodo ali tekočine za kuhanje, ki se hitro
grejejo
Boost
Največja moč
Srednja moč
Uporaba ravni
(kaže izkušnje in navade pri kuhanju)
Kot nalašč za porjavitev, začetek kuhanja, cvrtje zamrznjenih izdelkov, hitro vretje
Kot nalašč, če želite popeči, vzdrževati vretje, kuhati ali peči na žaru (za krajše obdobje, 5–10 minut)
Kot nalašč za recepte, ki se dolgo kuhajo (riž, omake, pečenke, ribe) s tekočinami (npr. voda, vino, juhe,
mleko), kombiniranje testenin z omako
Kot nalašč za recepte, ki se dolgo kuhajo (manj kot en liter: riž, omake, pečenke, riba) s tekočinami (npr.
voda, vino, juha, mleko)
Kot nalašč za mehčanje masla, nežno taljenje čokolade, odtajevanje majhnih izdelkov in segrevanje
ravnokar skuhane hrane (npr. omake, juhe, mineštre)
Kot nalašč za segrevanje ravnokar skuhane hrane, za rižote in pogrevanje hrane (z dodatki, ki so
primerni za indukcijo)
Kuhalnik v stanju pripravljenosti ali izklopljenem načinu (morda bo prisotna preostala toplota, ki jo
označuje »H«)
OPOMBA:
Pri pripravi hrane, ki se hitro kuha in zahteva odlično porazdelitev toplote (npr. palačinke) na dvojnem kuhalnem območju velikosti 28 cm (če je prisotno) ne
uporabljajte posod premera več kot 24 cm. Za občutljivo kuhanje (npr. taljenje čokolade ali masla) uporabljajte enojna območja z manjšim premerom.
SL102
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising