Whirlpool | ACM 932/BF | Instruction for Use | Whirlpool ACM 932/BF Uživatelská příručka

Whirlpool ACM 932/BF Uživatelská příručka
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CS
JE DŮLEŽITÉ SI POKYNY DŮKLADNĚ PŘEČÍST
A ŘÍDIT SE JIMI
Kompletní návod k obsluze si stáhněte na stránce
http://d
‌‌ ocs‌.w
‌ hirlpool‌.e
‌ u
nebo zavolejte na
telefonní číslo uvedené v záručním listě.
Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto
bezpečnostní pokyny. Uschovejte si je po ruce pro
další použití.
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou
uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je
nutné si přečíst a řídit se jimi. Výrobce odmítá nést
jakoukoli zodpovědnost za nedodržení těchto
bezpečnostních pokynů, za nevhodné používání
spotřebiče nebo za nesprávné nastavení ovladačů.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Spotřebič a jeho
přístupné součásti se při použití zahřívají. Je třeba
dbát opatrnosti, abyste se nedotkli topných těles.
Děti mladší 8 let se nesmějí ke spotřebiči přibližovat,
pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud je povrch
varné desky popraskaný, zařízení nepoužívejte.
Riziko elektrického šoku!
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí požáru:
Neskladujte položky na varném povrchu.
UPOZORNĚNÍ: Proces vaření musí probíhat pod
kontrolou. Krátké vaření musí být neustále
monitorováno.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Vaření pokrmů
s obsahem tuku nebo oleje bez dozoru na varné
desce může být nebezpečné. Riziko požáru! NIKDY
se nepokoušejte požár uhasit vodou: Namísto toho
spotřebič vypněte a plamen přikryjte, např. poklicí
nebo žáruvzdornou dekou.
Varnou desku nepoužívejte jako pracovní plochu
nebo podstavec. Do blízkosti spotřebiče
nepokládejte oděvy nebo jiné hořlavé materiály,
dokud veškeré součásti zcela nevychladnou. Riziko
požáru!
Kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce
a poklice nepokládejte na povrch varné desky,
protože se mohou zahřát na vysokou teplotu.
Velmi malé děti (0–3 roky) by se neměly ke
spotřebiči přibližovat. Malé děti (3–8 let) by se
neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod
dozorem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým,
smyslovým či duševním postižením nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí mohou tento
spotřebič používat pouze pod dohledem nebo
tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném
použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která
s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte
dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou
údržbu spotřebiče.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor nádoby.
POVOLENÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen k řízení
pomocí externího zařízení, jako je např. časovač,
nebo samostatného systému dálkového ovládání.
Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti
a podobných zařízeních jako: kuchyňské kouty pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných
pracovištích; farmy; klienty hotelů, motelů, penzionů
a jiných ubytovací zařízení.
Není přípustné používat jej jiným způsobem
(např. k vytápění místností).
Tento spotřebič není určen pro profesionální
použití. Nepoužívejte spotřebič venku.
INSTALACE
K přemisťování a instalaci spotřebiče jsou nutné
minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění. Při
rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice
– nebezpečí pořezání.
Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud
nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět
kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte
žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně
uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby
se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení
spotřebiče se přesvědčte, že nebyl při dopravě
poškozen. V případě problémů se obraťte se na
svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko.
Po instalaci musí být obalový materiál (plasty,
polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah dětí –
nebezpečí udušení. Před zahájením instalace je
nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě –
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během
instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí
kabel – nebezpečí požáru a úrazu elektrickým
proudem. Zařízení nezapínejte, dokud nebyla řádně
ukončena instalace.
Je-li nutné skříňku přiříznout, proveďte tyto práce
ještě před zasunutím spotřebiče na místo a pečlivě
odstraňte všechny dřevěné třísky a piliny.
Pokud není spotřebič nainstalován nad troubou,
do umístění pod spotřebičem je třeba nainstalovat
i oddělovací panel (není součástí).
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE
ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
V souladu s národními bezpečnostními normami
týkajícími se elektrických zařízení musí být možné
odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením
zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo,
v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím
vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou
a spotřebič musí být uzemněn.
Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené
zásuvky nebo adaptéry. Po provedení montáže
nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele
přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří
nebo bosí. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je
poškozený napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud
nefunguje správně nebo byl poškozen či došlo
k jeho pádu.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický
ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik
nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak
by mohlo dojít k úrazu – riziko elektrického šoku!
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Než zahájíte jakoukoli
údržbovou operaci, ujistěte se, že je spotřebič
vypnutý a odpojený od zdroje napájení; nikdy
nepoužívejte parní čistič – riziko elektrického šoku!
Nepoužívejte abrazivní ani agresivní produkty,
čisticí prostředky s obsahem chloru ani drátěnky.
LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním
znakem .
Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle
platných místních předpisů.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně
použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro
likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci
elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, v podniku pro sběr
domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
Symbol
na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento
výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, nýbrž
je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
RADY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Vytěžte maximum i ze zbytkového tepla, a to tak, že ploténku vypnete
několik minut před dokončením vaření.
Dno hrnce či pánve by mělo zakrývat celou plochu ploténky; při použití
nádoby, jejíž dno je menší než ploténka, dochází k plýtvání energií.
Během vaření přikrývejte hrnce a pánve dobře těsnicí pokličkou
a používejte co nejméně vody. Vařením bez pokličky se citelně zvýší
spotřeba energie.
Používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tento spotřebič splňuje požadavky na ekodesign podle evropského
nařízení č. 66/2014 v souladu s evropskou normou EN 60350-2.
CS
INSTALACE
Varná deska musí být usazena do pracovní desky v hloubce mezi 30 a 60 mm.
Pod varnou deskou instalujte oddělovací panel.
57
Dolní část spotřebiče musí být po provedené instalaci nepřístupná.
V případě instalace trouby pod varnou desku se oddělovací panel neinstaluje.
min. 20 mm
Vzdálenost mezi spodní stranou spotřebiče a oddělovacím panelem musí
75 80
odpovídat rozměrům uvedeným na obrázku.
6-7 cm
Ke správnému fungování spotřebiče nezakrývejte minimální volný prostor
mezi pracovní plochou a horní plochou skříňky (min. 5 mm).
V případě instalace trouby pod varnou desku se přesvědčte, že je vybavena chladicím systémem.
Informace o rozměrech pro vestavbu a instalaci naleznete na obrázku v tomto odstavci.
Je třeba dodržet minimální vzdálenost mezi varnou deskou a nad ní se nacházející digestoří. Více informací získáte v příručce pro uživatele digestoře.
Nikdy varnou desku neinstalujte do blízkosti myčky nádobí či pračky. Elektrické rozvody by v takovém případě mohly přijít do
kontaktu s párou nebo vlhkostí a mohlo by je to poškodit.
K odstranění varné desky uvolněte pomocí šroubováku (není součástí dodávky) obvodové pružiny na spodní části spotřebiče.
min. 5 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VESTAVBA VARNÉ DESKY
Po očištění povrchu varnou desku opatřete dodaným těsněním (pokud již nebylo nasazeno). Po zapojení elektrické instalace (viz kapitolu “Elektrická
instalace“) umístěte jednotlivé příponky na příslušné otvory po stranách varné desky, jak je znázorněno na obrázku. Poté varnou desku zasuňte do
výřezu a zkontrolujte, zda je sklo ploché a rovnoběžné s pracovní deskou. Tyto příponky jsou určeny pro všechny typy materiálů pracovních desek
(dřevo, mramor atd.).
1
2
3
4x
ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI, KTERÉ JE TŘEBA DODRŽET
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 5 cm
580 mm
650 mm
700 mm
510 mm
0
560 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 50 mm
553 mm
+1
0
483 mm
30 mm
52/54 mm
Min. 5 mm
0
490 +2 mm
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Připojení k elektrické síti musí být provedeno ještě před připojením spotřebiče ke zdroji elektřiny.
Instalaci musí provést kvalifikovaný pracovník obeznámený s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o elektrické instalaci. Instalace se musí
provádět výslovně podle předpisů lokálního dodavatele elektrické energie.
Zkontrolujte, zda údaj o napětí uvedený na typovém štítku na spodní straně spotřebiče odpovídá napětí v domácí síti.
Předpisy vyžadují, aby byl spotřebič uzemněn: použijte pouze vodiče (včetně zemnícího), které mají odpovídající délku.
PŘIPOJENÍ KE SVORKOVNICI
modrošedý
černohnědý
žlutozelená
POZOR: Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil vyjmutí varné desky z pracovní desky, a musí být umístěn tak, aby nemohlo dojít
k poškození nebo přehřátí způsobenému kontaktem se základnou.
POZNÁMKA: Žlutý/zelený zemnicí vodič musí být připojen k výstupu označenému symbolem
a musí být delší než ostatní vodiče.
• Sejměte kryt svorkovnice (A) vyšroubováním šroubu a zasuňte kryt do závěsu (B) svorkovnice.
• Pak napájecí kabel zasuňte do držáku kabelu a vodiče připojte ke svorkovnici, jak je uvedeno na schématu zapojení, umístěném v blízkosti této
svorkovnice.
• Napájecí kabel připevněte pomocí držáku kabelu.
•
Zavřete kryt (C) a přišroubujte ho opět ke svorkovnici pomocí předtím vyšroubovaného šroubu.
Při každém připojení k síti varná deska automaticky provede několik sekund trvající kontrolu.
380-415V 3N~
380-415V 2N~
220-240V ~
AU a VB
černá
hnědá
modrá
modrá (šedá)
černá
hnědá
}
žlutozelená
}
žlutozelená
modrá
modrá (šedá)
}
220-240V 3~
POUZE PRO BELGII
černá
černá
hnědá
hnědá
modrá
modrá (šedá)
žlutozelená
230V 2 fáze 2N~
POUZE PRO HOLANDSKO
}
žlutozelená
modrá
modrá (šedá)
POPIS PRODUKTU
210 mm
145 mm
180 mm
180 mm
CS
OVLÁDACÍ PANEL
Řízení výkonu
krok 1
Zapnutí / Vypnutí
Časovač
Zablokování ovládacího panelu / Speciální funkce /
Řízení výkonu krok 2 a 4
Řízení výkonu
krok 1
Ovladace nastavení varných zón a príslušný displej
PŘÍSLUŠENSTVÍ
HRNCE A PÁNVE
Používejte pouze hrnce a pánve vyrobené z
OK
NE
feromagnetického materiálu, které jsou vhodné pro
používání na indukčních varných deskách. Abyste určili,
zda je hrnec vhodný, hledejte symbol
(obvykle
vyražený na dně). Magnet lze použít ke kontrole, zda
hrnce jsou magnetické. Kvalita a konstrukce dna hrnce mohou mít vliv na
výsledky vaření.
DOPORUČENÉ PRŮMĚRY DNA NÁDOBY
Nejprve umístěte hrnec na požadovanou varnou zónu a až potom
zapněte varnou desku.
Aby bylo při vaření dosaženo dobrých výsledků, průměr dna použitého
nádobí by měl odpovídat velikosti plotny.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Jestliže hrnce nemají správné rozměry, varné
zóny se nezapnou.
Aby vaření probíhalo efektivně a čidla varných zón správně fungovala, je
třeba určit správnou velikost použitého nádobí. Změřte prosím průměr dna
hrnce či pánve a výslednou hodnotu porovnejte s hodnotami doporučených
šířek pro dna nádobí, které jsou uvedeny v tabulce. Každá varná zóna má
minimální velikostní limit pro detekci nádobí, který se mění i v závislosti
na materiálu, ze kterého je používané nádobí vyrobeno. Proto byste měli
použít tu varnou zónu, která nejlépe odpovídá průměru dna nádobí.
PRŮMĚR (cm)
MAX. (cm)
MIN. (cm)
14,5
18
21
24
26
28
30
CONNEXION ZONE
14,5
18
21
24
26
28
30
39-18
10
12
15
15
17
17
17
12
DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ HRNCŮ
Abyste dosáhli co nejlepších výsledků při použití dvou hrnců současně,
umístěte je na varnou desku podle následujících obrázků:
DŮLEŽITÉ: Aby nedošlo k trvalému poškození varné desky:
• nepoužívejte nádoby, které nemají ploché dno,
• nepoužívejte kovové hrnce se smaltovaným dnem,
• na ovládací panel nepokládejte horké hrnce/pánve.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
POWER MANAGEMENT (ŘÍZENÍ VÝKONU)
S funkcí “Power Management“ má uživatel možnost v případě potřeby
nastavit maximální dosažitelný výkon varné desky.
Toto nastavení lze provést kdykoli a trvá až do následující změny.
Po nastavení maximálního požadovaného výkonu varná deska automaticky
řídí rozdělení výkonu na různé varné zóny; tím se zajistí, že tento výkon není
nikdy překročen, a přitom se regulují všechny zóny současně bez problémů
s možným přetížením.
K dispozici jsou 4 úrovně nastavení maximálního výkonu, zobrazené na
displeji: 2,5 kW– 4,0 kW– 6,0 kW– 7,2 kW (hodnota 7,2 kW je maximální výkon
varné desky).
V době nákupu je varná deska nastavena na maximální výkon.
Nastavení výkonu varné desky:
Po připojení spotřebiče k elektrické zásuvce je možné během prvních 60
sekund nastavit požadovanou úroveň výkonu podle následujících pokynů:
• Stiskněte přibližně na 3sekundy obě tlačítka Řízení výkonu “−” (krok1).
Na displeji se zobrazí
.
•
•
•
Pro potvrzení předchozího kroku stiskněte tlačítko Řízení výkonu
(krok 2). Na displeji se zobrazí
.
Pro výběr požadovaného výkonu stiskněte tlačítka časovače “+” / “−”.
Na displeji se zobrazí dostupné úrovně výkonu.
Pro potvrzení předchozího kroku stiskněte tlačítko Řízení výkonu
(krok 4). Na displeji se zobrazí nastavená úroveň, která bliká asi 2 sekundy,
po jejichž uplynutí vydá varná deska zvukový signál a sama se vypne.
Nyní je připravena k použití.
Pokud při nastavování výkonu dojde k chybě, zobrazí se uprostřed
symbol
a na dobu 5 sekund se rozezní zvukový signál. V tomto
případě je potřeba celou konfiguraci provést od začátku. Pokud k chybě
dojde znovu, obraťte se na servisní linku.
Pokud se pokusíte při běžném použití varné desky zvýšit maximální
teplotní stupeň, používaná varná zóna při dosažení nastavené hodnoty
dvakrát zabliká a zazní zvukový signál.
K dosažení vyššího výkonu této varné zóny je nutné ručně snížit úroveň
výkonu některé z ostatních aktivních varných zón.
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VARNÉ DESKY
K zapnutí varné desky stiskněte na asi 2 vteřiny tlačítko
až se rozsvítí
displeje varných zón.
Desku vypnete stisknutím stejného tlačítka, až displej zhasne. Vypnou se
všechny varné zóny.
Jestliže jste již varnou desku použili, ukazatel zbytkového tepla “H“ bude
svítit tak dlouho, dokud se varné zóny neochladí.
Pokud do 10 vteřin po zapnutí varné desky nezvolíte žádnou funkci, deska
se automaticky vypne.
ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ VARNÉ ZÓNY
Postavte hrnec na varnou plochu,
zapněte varnou desku astisknutím
Ukazatel teplotního stupně
Označení zvolené varné zóny
příslušného tlačítka “+“ aktivujte
požadovanou varnou zónu. Na
displeji se rozsvítí “0“. Potřebný
teplotní stupeň můžete nastavovat
Nastavení varné zóny
od nejnižšího stupně 0 po nejvyšší
stupeň 9, nebo můžete použít
funkci rychlého varu Booster “P“. Pro zvýšení teplotního stupně stiskněte
tlačítko “+“. Pro snížení teplotního stupně stiskněte tlačítko “−” .
VYPNUTÍ VARNÉ ZÓNY
Pro vypnutí varné zóny podržte příslušná tlačítka “+“ a “−“ stisknutá alespoň
na dobu 3 sekund.
Varná zóna se vypne. Je-li stále horká, na příslušném displeji se rozsvítí
písmeno “H“.
ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU
Funkce úplně zablokuje ovládání varné desky, aby nemohlo dojít k
náhodnému zapnutí.
Ovládací panel zablokujte, když zapnete varnou desku a stisknete a
podržíte tlačítko Zablokování ovládacího panelu; zapnutí je signalizováno
zvukovým signálem a světelným ukazatelem u symbolu zámku. Ovládací
panel je zablokovaný s výjimkou funkce vypnutí.
Zablokování ovládacího panelu vypnete zopakováním postupu zapnutí.
Světelný puntík zhasne a varná deska je opět aktivní.
Voda, tekutiny vyteklé z hrnce nebo jakékoli předměty položené na tlačítku
pod symbolem mohou způsobit neúmyslné zapnutí nebo zablokování
ovládacího panelu.
ČASOVAČ
Časovač lze použít k nastavení doby vaření na maximální čas 99 minut
(1 hodina a 39 minut) u všech varných zón.
Zvolte varnou zónu, kterou chcete použít s časovačem, a stiskněte časovač;
zazní zvukový signál na potvrzení zapnutí funkce. Na displeji se zobrazí “00“
a rozsvítí se kontrolka LED. Hodnotu časovače můžete snižovat a zvyšovat
stisknutím a podržením tlačítek “+“ a “−“ .
Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a varná zóna se
automaticky vypne.
Chcete-li časovač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko časovače alespoň na
3 vteřiny.
Pro nastavení časovače u jiné zóny opakujte výše uvedený postup. Displej
časovače zobrazuje vždy časovač vybrané varné zóny, nebo ten s kratším
nastavením.
Chcete-li časovač změnit nebo vypnout, stiskněte tlačítko výběru pro
zónu časovače, o který se jedná.
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
Varná deska je vybavena ukazatelem zbytkového tepla pro každou varnou
zónu. Tento ukazatel signalizuje, které varné zóny dosud nevychladly na
bezpečnou teplotu.
Jestliže se na displeji zobrazí , je varná zóna ještě teplá. Na varné zóně s
tímto ukazatelem můžete například udržet jídlo teplé, nebo rozehřát máslo.
Po ochlazení varné zóny displej zhasne.
UKAZATEL NESPRÁVNÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ NÁDOBY
Pokud není nádoba pro indukční varnou desku vhodná, je špatně umístěná
nebo nemá odpovídající rozměry, zobrazí se na displeji ukazatel “chybí
nádoba“ (
). V těchto případech se doporučuje přesouvat nádobí po
varné desce jen do té doby, než je rozpoznáno. Jestliže varná deska do 60
vteřin nezjistí žádnou nádobu, sama se vypne.
FUNKCE RYCHLÉHO VARU (“BOOSTER”)
Tuto funkci mají jen některé varné zóny. Funkce umožňuje maximální
využití výkonu varné desky (např. k rychlému uvedení vody do varu). Pro
zapnutí této funkce stiskněte tlačítko “+“, až se na displeji zobrazí “P“. Po
5 minutách použití se funkce rychlého varu Booster vypne a varná deska
automaticky nastaví zónu na stupeň 9.
CONNEXION ZONE
Tato funkce se používá v případě velkých hrnců, u kterých nepostačuje
plocha jednotlivých varných zón, např. velké kastroly na ryby, maso.
Pro aktivaci funkce CONNEXION ZONE stiskněte prosím současně
tlačítka “+“ a “−“ tak, jak znázorňuje obrázek níže.
AKTIVACE / DEAKTIVACE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU
Po zapnutí varné desky podržte současně stisknuté tlačítko “–” první varné
zóny a externí tlačítko na pravé straně po dobu alespoň pěti sekund (jak
je uvedeno níže).
5 Sek.
CS
TABULKA VÝKONŮ
ZPŮSOB VAŘENÍ
POUŽITÍ VARNÉHO STUPNĚ
(použití závisí na zkušenostech a kuchařských návycích)
Rychlé zahřátí
Toto nastavení se hodí pro případy, kdy je třeba rychle zahřát jídlo či
tekuté suroviny nebo přivést vodu k varu.
Smažení – vaření
Toto nastavení se hodí k restování, smažení zmrazených potravin,
rychlé vaření i pro základní tepelnou úpravu.
Restování – pomalé smažení –
vaření – opékání
Toto nastavení se hodí k pomalému smažení, udržování varu při
vysoké teplotě, vaření a opékání (rychlé, 5-10 minut).
Restování – vaření – dušení – pomalé
smažení – opékání
Toto nastavení se hodí k pomalému smažení, udržování varu, vaření,
opékání (středně rychlé, 10-20 minut) a předehřívání.
Vaření – dušení – pomalé smažení –
opékání
Toto nastavení se hodí k dušení, udržování mírného varu, vaření a
opékání (pomalé).
STUPEŇ VÝKONU
Maximální
výkon
Boost
9–7
Vysoký výkon
7V5
Střední výkon
4–3
Vaření – pomalé vaření – zahušťování
– konečná úprava těstovin
Nízký výkon
2–1
Rozpouštění – rozmrazování –
udržování teploty jídla – konečná
úprava rizota
Nulový výkon
VYPNUTO
Odkladová plocha
Toto nastavení se hodí k pomalému vaření (rýže, omáčky, maso, ryby)
s tekutinami (např. vodou, vínem, vývarem, mlékem) či k závěrečné
úpravě těstovinových pokrmů.
Toto nastavení se hodí k pomalému vaření (objem nižší než litr: rýže,
omáčky, maso, ryby) s tekutinami (např. vodou, vínem, vývarem,
mlékem).
Toto nastavení se hodí k tavení másla, pomalému rozpouštění
čokolády, rozmrazování malých porcí a udržování teploty hotových
jídel (např. omáček, polévek).
Toto nastavení se hodí k udržování teploty hotových jídel, k závěrečné
úpravě rizota a udržování teploty servírovacích nádob (s příslušenstvím
pro indukční varné desky).
Varná deska v poloze klidového stavu nebo vypnuto (může být
zbytkové teplo z vaření signalizované ukazatelem “H”).
POZNÁMKA: Při krátkodobém vaření, které vyžaduje dokonalý rozptyl tepla (například palačinek) na dvojité varné zóně s průměrem 28 cm (je-li k
dispozici) doporučujeme používat nádobí s průměrem do 24 cm. Pro šetrné vaření, např. rozpouštění čokolády nebo másla) doporučujeme použít
samostatné zóny s menším průměrem.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte parní čistič.
K čištění nepoužívejte hrubé houbičky ani drátěnky, protože ty
mohou poškodit sklo.
Po každém použití varnou desku vyčistěte (po zchladnutí), aby se
odstranily usazeniny a skvrny od zbytků pokrmů.
Cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru mohou poškodit
varnou desku a je nutné je ihned odstranit.
Sůl, cukr a písek mohou poškrábat skleněný povrch desky.
K čistění desky používejte jemný hadřík, absorpční kuchyňské utěrky nebo
speciální čisticí pomůcky na varnou desku (respektujte pokyny výrobce).
Rozlitá tekutina ve varných zónách může být příčinou pohybu nebo
vibrací hrnců.
Po vyčištění varnou desku důkladně vysušte.
Pokud se na skle objeví logo iXelium™, varná deska je ošetřena
technologií iXelium™, což je exkluzivní povrch Whirlpool, který zaručuje
dokonalé výsledky čištění, stejně jako zachovává lesklý povrch varné
desky po delší dobu.
Při čištění varných desek iXelium™ dodržujte tato doporučení:
• Používejte měkký hadr (nejlépe z mikrovlákna) navlhčený vodou
nebo běžným prostředkem na čištění skla.
• Nejlepších výsledků dosáhnete, když necháte mokrý hadr na
skleněném povrchu varné desky po dobu několika minut.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pokud varná deska nepracuje správně, před kontaktováním servisního
střediska se pokuste určit příčinu problému podle následujících pokynů.
•
•
•
•
Přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v části “Každodenní používání“.
Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.
Po vyčištění varnou desku pečlivě osušte.
Jestliže se po zapnutí varné desky na displeji zobrazí alfanumerické
CHYBOVÝ KÓD
•
kódy, postupujte podle následující tabulky.
Pokud se po použití varné desky nepodaří desku vypnout, ihned ji
odpojte od elektrické sítě.
Jestliže problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků,
kontaktujte nejbližší servisní středisko.
POPIS
MOŽNÉ PŘÍČINY
ODSTRANĚNÍ CHYBY
C81, C82
Ovládací panel zhasnul z důvodu příliš
vysoké teploty.
Vnitřní teplota elektronických dílů je
příliš vysoká.
Počkejte s dalším vařením,
až se varná deska ochladí.
C83
Na ovládacím panelu se v důsledku
závady v elektronickém obvodu
zobrazí chybový kód indikující vypnutí
varné desky.
Varná deska byla napájena nadměrným
napětím.
Varnou desku lze i nadále
používat, zavolejte však do
servisu.
C85
Varná deska není schopna přenášet
energii do dna hrnce.
Hrnec není vhodný pro indukční varnou
desku.
Použijte jiný hrnec vhodný
pro indukční vaření.
F02 nebo F04 nebo C84
Připojení varné desky nemá správné
napětí nebo se objevil problém s
přívodem elektrického proudu.
Čidlo zjistilo jiné napětí, než je připojovací
napětí.
Odpojte varnou desku od
elektrické sítě a zkontrolujte
připojení.
F01, F05, F06, F07, F10, F12,
F25, F33, F34, F36, F37, F46,
F47, F48, F49, F58, F61, F62,
F63, F72, F74, F77
Odpojte varnou desku od elektrické sítě.
Počkejte několik sekund a znovu ji připojte.
Pokud problém přetrvává, zavolejte do servisu a sdělte zobrazený chybový kód.
ZVUKY BĚHEM PROVOZU
Za určitých okolností, závislých především na použitém materiálu
a způsobu přípravy jídla, mohou indukční varné desky vydávat při
normálním provozu zvuky nebo šířit vibrace.
Tento jev je zcela normální, ke správnému provozu indukční varné desky
patří a neznačí žádný druh poruchy.
SERVISNÍ STŘEDISKO
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na
www‌.‌whirlpool.eu/register.
NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISNÍHO STŘEDISKA POPRODEJNÍCH
SLUŽEB:
1. Ověřte si, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí doporučení
popsaných v oddílu ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále
trvá.
JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH
KROKŮ, ZAVOLEJTE DO NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA.
Pro asistenční služby volejte na číslo uvedené v záruční knížce nebo
postupujte podle pokynů na webových stránkách www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Pokud se obracíte na náš zákaznický poprodejní servis, vždy upřesněte:
• stručný popis poruchy;
• přesný typ a model spotřebiče;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011391197
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
servisní číslo (číslo za slovem “Service“ na typovém štítku). Servisní
číslo je uvedeno i v záruční knížce;
•
•
svou úplnou adresu;
své telefonní číslo.
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizované servisní středisko,
abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a oprava
bude provedena správně).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising