Whirlpool | WIC 3C24 PE | Setup and user guide | Whirlpool WIC 3C24 PE Käyttöohjeet

Whirlpool WIC 3C24 PE Käyttöohjeet
FI
PÄIVITTÄISKÄYTÖN VIITEOPAS
KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.
Jotta voit saada parempaa palvelua, rekisteröi laitteesi
osoitteessa: www.whirlpool.eu/register
Voit ladata turvallisuusohjeet sekä käyttö- ja huoltooppaan sivustoltamme docs.whirlpool.eu ja
noudattamalla tämän vihkosen takakannen ohjeita.
Terveys- ja turvallisuusopas on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
TUOTTEEN KUVAUS
LAITE
1
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
8
9
3
10
4
5
7
Service:
12
Yläkori
Taivutettavat läpät
Yläkorin korkeuden säätäjä
Ylempi suihkuvarsi
Alakori
Space Zone
Ruokailuvälinekori
Alempi suihkuvarsi
Sihtiryhmä
Suolasäiliö
Pesuaine- ja huuhtelukirkastelokerot
Arvokilpi
Käyttöpaneeli
11
0000 000 00000
13
KÄYTTÖPANEELI
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
22
33 44
Virta/nollauspainike ja sen merkkivalo
Ohjelman valintapainike
Suolan täytön merkkivalo
Huuhtelukirkasteen täytön merkkivalo
Ohjelman numero ja viiveajan merkkivalo
Ajastuksen merkkivalo
Näyttö
55
66 77 88
99
10
10
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11
11
12
12
13
13
Multizone-merkkivalo
Ajastuspainike
Multizone-painike
Turbo-painike ja sen merkkivalo
Power Clean -painike ja sen merkkivalo (tehopesu)
Tablettipainike (Tab) ja sen merkkivalo
1
NSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
SUOLA, HUUHTELUKIRKASTE JA PESUAINE
ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA KOSKEVIANEUVOJA
Poista asennuksen jälkeen korien pysäyttimet sekä yläkoria
pidättelevät joustavat kappaleet .
HUUHTELUKIRKASTESÄILIÖN TÄYTTÄMINEN
Huuhtelukirkaste helpottaa astioiden KUIVAAMISTA.
Huuhtelukirkastesäiliö A on täytettävä kun HUUHTELUKIRKASTEEN
käyttöpaneelissa palaa.
TÄYTÖN merkkivalo
SUOLASÄILIÖN TÄYTTÄMINEN
Suolan käyttäminen estää KALKKEUTUMIEN syntymistä astioihin ja
koneen toiminnan kannalta oleellisiin osiin.
• On tärkeää, että suolasäiliö ei ole koskaan tyhjä.
• Veden kovuuden asettaminen on tärkeä seikka.
Suolasäiliö sijaitsee astianpesukoneen alaosassa (ks. OHJELMIEN
KUVAUS) ja se tulee täyttää kun SUOLASÄILIÖN TÄYTÖN merkkivalo
käyttöpaneelissa palaa.
1.Poista alakori ja kierrä auki säiliön korkki
(vastapäivään).
2.Tee näin vain ensimmäisellä kerralla: täytä
suolasäiliö vedellä.
3.Laita suppilo (ks. kuva) paikalleen ja täytä
suolasäiliö reunaan asti (noin 1 kg); vähäisen
vesimäärän valuminen ulos ei ole epätavallista.
4. Ota suppilo pois ja pyyhi aukolta kaikki suolajäänteet.
Varmista, että korkki on kierretty kiinni kunnolla, jotta säiliöön ei pääse
pesuainetta pesuohjelman aikana (tämä seikka saattaisi vahingoittaa
vedenpehmennintä korjaamattomalla tavalla).
Aina kun suolaa on tarpeen lisätä, toimenpide on vietävä loppuun
ennen pesujakson aloittamista.
VEDEN KOVUUDEN ASETTAMINEN
Jotta vedenpehmennin pystyy toimimaan asianmukaisesti, on
asetetun veden kovuuden vastattava asunnon veden todellista
kovuutta. Tämä asia selviää paikalliselta vesilaitokselta.
Tehdasasetus vastaa keskitasoista (3) veden kovuutta.
• Laita laite päälle painamalla VIRTA-painiketta.
• Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta.
• Pidä P -painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuuluu
äänimerkki.
• Laita laite päälle painamalla VIRTA-painiketta.
• Voimassa olevaa tasovalintaa kuvaava numero ja suolan
merkkivalo vilkkuvat.
• Valitse haluttu kovuustaso painamalla painiketta P (ks. VEDEN
KOVUUSTAULUKKO).
Veden kovuustaulukko
Taso
°dH
°fH
Saksalaiset asteet
Ranskalaiset asteet
0-6
0 - 10
1
Pehmeä
2
Keskikova
7 - 11
11 - 20
3
Puolikova
12 - 17
21 - 30
4
Kova
18 - 34
31 - 60
5
Hyvin kova
35 - 50
61 - 90
• Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta.
Asetus on suoritettu!
Käynnistä tämän prosessin loputtua ohjelma konetta täyttämättä.
Käytä ainoastaan erityisesti astianpesukoneille suunniteltua
suolaa.
Kun suola on kaadettu koneeseen, SUOLAN TÄYTÖN merkkivalo
sammuu.
Jos suolasäiliötä ei täytetä, vedenpehmennin ja
lämmityselementti saattavat vahingoittua.
2
35
25
MA X
B
A
1. Avaa säiliö B painamalla ja vetämällä kannen nupista.
2. Lisää huuhtelukirkastetta varovaisesti täyttötilan maksimimerkkiin
(110 ml) asti – älä läikytä ainetta. Jos näin käy, pyyhi vuotanut aine
välittömästi pois kuivalla liinalla.
3. Paina kantta alaspäin kunnes kuulet sulkemisesta ilmoittavan
napsahduksen.
ÄLÄ koskaan kaada huuhtelukirkastetta suoraan pesutilaan.
HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELUN SÄÄTÄMINEN
Jos et ole täysin tyytyväinen kuivaustulokseen, voit säätää käytetyn huuhtelukirkasteen määrää.
• Laita astianpesukone päälle VIRTA-painikkeesta.
• Laita se pois päältä VIRTA-painikkeesta.
• Paina P -painiketta kolme kertaa – kuuluu äänimerkki.
• Laita se päälle VIRTA-painikkeesta.
• Voimassa olevaa tasovalintaa kuvaava numero ja huuhtelukirkasteen
merkkivalo vilkkuvat.
• Valitse täytettävän huuhtelukirkastemäärän määrän taso painamalla
P-painiketta.
• Laita se pois päältä VIRTA-painikkeesta
Asetus on suoritettu!
Jos huuhtelukirkasteen tason arvoksi on asetettu NOLLA (SÄÄSTÖ), huuhtelukirkastetta ei annostella. ALHAISESTA HUUHTELUKIRKASTEMÄÄRÄSTÄ ilmoittava merkkivalo ei syty, jos huuhtelukirkaste loppuu.
Astianpesukoneen mallista riippuen käytettävissä on korkeintaan 5 eri
tasoa.Tehdasasetus koskee erityisesti tätä mallia; noudata yllä annettuja ohjeita tarkastaessasi tämän koneestasi.
• Jos astioissa näkyy sinertäviä raitoja, aseta arvoksi matala numero (1-2).
• Jos astioissa on vesipisaroita tai kalkkijäämiä aseta arvoksi korkea
numero (3-4).
PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN
Pesuainesäiliö avataan
avauslaitteesta A.
Laita pesuainetta ainoastaan
kuivaan säiliöön B.
B
Laita esipesuun tarkoitettu
pesuainemäärä suoraan pesutilan
A
sisään.
1.Kun mittaat pesuainetta, katso sen
oikea määrä aiemmin ilmoitetusta
kohdasta. Lokeron B sisällä on
pesuaineen annostelua helpottavat
merkinnät.
2. Poista pesuainejäämät säiliön reunasta ennen kannen sulkemista ja
sulje kansi; se napsahtaa kiinni.
3. Sulje pesuainesäiliön kansi vetämällä sitä ylöspäin, kunnes sulkulaite
asettuu paikalleen.
Pesuainelokero avautuu automaattisesti oikeaan aikaan ohjelman
mukaisesti. Jos käytetään all-in-one-pesuainetta, on suositeltavaa
käyttää TABLETTI-painiketta, sillä se säätää ohjelman siten, että saadaan
aina parhaat pesu- ja kuivaustulokset.
FI
Ohjelma
1. Säästö
NaturalDry
Kuivausvaihe
OHJELMATAULUKKO
Lisätoiminnot
*)
Pesuainelokero
Pesu
tila
B
50°
2. 6th Sense
50-60°
3. Tehopesu
65°
4. Päivittäispesu
50°
5. Hiljainen
50°
6. Pika 30’
50°
7. Kristalli
45°
8. Esipesu
-
Pesuohjelman kesto
(h:min)**)
3:10
Veden
Energiankulutus
kulutus
(kWh/jakso)
(litraa/jakso)
9,5
01:25 - 3:00 7,0 - 14,0
-
-
-
0,93
0,90 - 1,40
-
2:50
14,0
1,50
-
1:35
13,0
1,15
-
-
3:30
15,0
1,15
-
-
0:30
9,0
0,55
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
-
SÄÄSTÖ-ohjelman tiedot on mitattu eurooppalaisen EN 50242 -standardin mukaisissa laboratorio-olosuhteissa.
Huomautus testauslaitoksille: yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi vertailevan EN testin ehdoista, lähetä pyyntö sähköpostiosoitteeseen:
dw_test_support@whirlpool.com
Astioiden esikäsittelyä ei tarvita ennen mitään näistä ohjelmista.
*) Kaikkia lisävalintoja ei ole mahdollista käyttää samanaikaisesti.
**) Näytöllä tai oppaassa ilmoitettu ohjelman kesto on vakio-olosuhteiden mukaan laskettu arvio. Todellinen aika saattaa vaihdella eri tekijöiden
mukaisesti. Näitä ovat muun muassa veden lämpötila ja sen tulopaine, huoneen lämpötila, pesuaineen määrä, astioiden määrä ja niiden tyyppi,
kuorman tasapaino, valitut lisätoiminnot sekä anturin kalibrointi. Anturin kalibrointi saattaa lisätä ohjelman kestoa jopa 20 minuuttia.
Kulutus valmiustilassa: Kulutus kun virta on päällä: 6 W - kulutus kun virta ei päällä: 0,5 W
OHJELMIEN KUVAUS
Pesujakson valintaohjeet.
SÄÄSTÖ
PIKA 30’
Normaalilikaiset astiat. Normaaliohjelma on tehokkain ohjelma veden
ja sähkön yhdistetyn kulutuksen mukaan mitattuna.
Ohjelmaa käytetään hieman likaisille astioille, joissa ei ole kuivuneita
ruokatahroja.
6th SENSE ®
KRISTALLI
Normaalisti likaiset astiat, joissa on kuivuneita ruokatahroja. Tunnistaa
astioiden likaisuuden automaattisesti ja säätää ohjelmaa sen
mukaisesti. Kun anturi tunnistaa astioiden likaisuutta, näytössä näkyy
liikkuva kuva ja kone päivittää ohjelman keston.
Jakso on tarkoitettu aroille astioille, jotka ovat herkkiä korkeille
lämpötiloille, kuten esimerkiksi lasit ja kupit.
ESIPESU
Myöhemmin pestävät astiat. Tämän ohjelman kanssa ei käytetä pesuainetta.
TEHOPESU
Suositeltu ohjelma erittäin likaisille astioille, sopii erityisesti pannuille ja
kattiloille (ei saa käyttää aroille astioille).
PÄIVITTÄISPESU
Normaalilikaiset astiat. Jokapäiväiseen pesuun, takaa parhaat
mahdolliset tulokset lyhyemmässä ajassa.
Huomautuksia:
Huomaa, että Pika sopivat parhaiten vain vähän likaisille astioille.
Kulutusta saadaan vähennettyä edelleen pesemällä
astianpesukoneella ainoastaan täysiä koneellisia.
HILJAINEN
Soveltuu laitteen öiseen aikaan tapahtuvaan käyttöön. Takaa
optimaalisen tuloksen.
3
LISÄVALINNAT JA TOIMINNOT
LISÄVALINNAT voidaan valita suoraan painamalla vastaavaa painiketta (ks. KÄYTTÖPANEELI).
Jos jokin lisävalinta ei ole yhteensopiva valitun ohjelman kanssa ks. OHJELMATAULUKKO, vastaava LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti 3
kertaa ja kuuluu äänimerkki. Lisävalintaa ei voida käyttää.
AJASTUS
TABLETTI (Tab)
Ohjelman käynnistymisaika voidaan ajastaa alkamaan
myöhempänä ajankohtana, 1 – 12 tuntia myöhemmäksi.
1.Paina AJASTUS-painiketta: näyttöön ilmestyy vastaava
symboli; painikkeen jokaisella painalluksella valitun
pesujakson käynnistyshetki (1h, 2h, jne., kork. 12 h) siirtyy
myöhemmäksi.
2.Valitse pesuohjelma ja sulje luukku: ajastin alkaa
lähtölaskennan.
3.Kun tämä aika on kulunut loppuun, merkkivalo sammuu
ja pesujakso alkaa.
Ajastettua aikaa voidaan säätää ja lyhentää painamalla
AJASTUS-painiketta. Se peruutetaan painamalla
painiketta toistamiseen kunnes ajastetun käynnistyksen
valintaa tarkoittava merkkivalo sammuu.
Pesuohjelma käynnistyy automaattisesti heti kun luukku
on suljettu.
Ajastustoimintoa ei voida asettaa sen jälkeen kun
pesujakso on käynnistetty.
Tämä asetus optimoi ohjelman suorittamisen käytetyn
pesuainetyypin mukaisesti.
Paina TABLETTI -painiketta (merkkivalo syttyy ), jos käytät
tablettimuotoisia yhdistelmäpesuaineita
(huuhtelukirkaste, suola ja pesuaine yhdessä annoksessa).
Jos käytät jauhemaista tai nestemäistä pesuainetta,
kyseisen valinnan tulisi olla sammuneena.
MULTIZONE
Jos pestävinä ei ole paljon astioita, voidaan käyttää
puolitäyttöä, joka säästää vettä, sähköä ja pesuainetta.
Valitse ohjelma ja paina sitten MULTIZONE-painiketta:
valitun korin symboli tulee näkyviin näytölle.
Oletusasetuksen mukaan laite pesee kaikissa koreissa
olevat astiat.
Jos haluat pestä vain tietyn korillisen, paina tätä
painiketta toistuvasti:
näkyy näytöllä (vain alakori)
näkyy näytöllä (vain yläkori)
näkyy näytöllä (valinta ei ole käytössä ja laite pesee
kaikissa koreissa olevat astiat).
Muista täyttää ainoastaan ylä- tai alakori ja vähentää
pesuaineen määrää vastaavasti.
TURBO
Tämä lisävalintaa voidaan käyttää pääohjelmien keston
lyhentämiseen säilyttäen kuitenkin pesu- ja kuivaustehot
samalla tasolla.
Paina ohjelman valinnan jälkeen TURBO-painiketta ja sen
merkkivalo syttyy. Lisätoiminnon valinta perutaan
painamalla samaa painiketta uudelleen.
POWER CLEAN
Tämän toiminnon lisävesisuihkut parantavat pesutehoa
alakorin määrätyllä alueella. Toimintoa suositellaan
käytettäväksi pannujen ja kattiloiden pesuun. Aktivoi
POWER CLEAN -tehopesutoiminto painamalla tätä
painiketta (merkkivalo syttyy).
4
VALOPISTE
Voimassa olevaa tasovalintaa kuvaava numero ja suolan
merkkivalo vilkkuvat. Tältä osin voidaan valita jokin
seuraavista toimintatavoista:
a)Toiminto poissa käytöstä
b) Kun jakso käynnistyy, valo syttyy muutaman sekunnin
ajaksi, pysyy sammuneena jakson ajan ja vilkkuu sen
lopussa.
c) Valo palaa jakson ajan ja vilkkuu sen lopussa
(oletustoimintatapa).
Jos asetettuna oli ajastus, valo syttyy joko ensimmäisten
muutaman sekunnin ajaksi tai koko lähtölaskennan ajaksi
riippuen siitä onko valittu toimintatapa b) ja c).
Valo sammuu aina kun luukku avataan. Haluttu
toimintatapa valitaan käynnistämällä kone, pitämällä
painettuna painiketta P kunnes yksi kolmesta kirjaimesta
tulee näkyviin näytölle, painamalla painiketta P kunnes
saavutetaan haluttu kirjain (tai toimintatapa), pitämällä
painettuna painiketta P valinnan vahvistamiseksi.
Huomaa: Jos NaturalDry on aktiivisena ja se avaa
luukun, toiminnan ilmaisin ei vilku jakson lopussa.
NaturalDry
NaturalDry on konvektioon perustuva kuivausjärjestelmä, joka avaa
luukun automaattisesti kuivausvaiheen aikana/jälkeen; tämän
tarkoituksena on varmistaa erinomaiset kuivaustulokset päivästä
päivään. Luukku avautuu keittiökalusteille turvallisessa lämpötilassa.
Luukku ei siis avaudu silloin kun POWER CLEAN. tai TURBO ovat
käynnissä.
Astianpesukoneeseen on lisäsuojaksi höyryltä lisätty erityisesti tähän
suunniteltu suojakalvo. Suojakalvon asentamisesta on kerrottu
kohdassa (ASENNUSOPAS).
Käyttäjä voi deaktivoida NaturalDry-toiminnon seuraavalla tavalla:
1. Avaa astianpesukoneen ohjelmiston valikko painamalla P-painiketta
ja pitämällä sitä painettuna (6 sekuntia).
2. Olet nyt valon ohjausvalikossa (katso kuvaus VALOPISTE); jos et halua
muuttaa mitään, paina P-painiketta ja pidä sitä painettuna (kunnes yksi
kaksi kirjaimesta kaksinäkyviin näytölle).
3. Olet siirtynyt NaturalDry-ohjausvalikkoon; voit muuttaa NaturalDrytoiminnon tilaa painamalla P-painiketta:
E – käytössä d – ei käytössä
Muutos vahvistetaan ja ohjausvalikosta poistutaan painamalla
P-painiketta ja pitämällä sitä painettuna (3 sekuntia).
FI
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. TARKASTA VESILIITÄNTÄ
Varmista, että astianpesukone on liitetty vesijohtoverkkoon ja että
hana on auki.
2. KYTKE ASTIANPESUKONE PÄÄLLE
Avaa luukku ja paina VIRTA-painiketta.
3. TÄYTÄ KORIT
(ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN)
4. PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN
(ks. OHJELMATAULUKKO).
5. VALITSE OHJELMA JA TEE JAKSON LISÄVALINNAT
Valitse sopivin ohjelma astiatyypin ja sen likaisuusasteen mukaan
(ks. OHJELMIEN KUVAUS) painamalla painiketta P.
Tee halutut lisävalinnat (ks. LISÄVALINNAT JA TOIMINNOT).
6. KÄYNNISTÄ
Käynnistä pesujakso sulkemalla luukun. Kun ohjelma käynnistyy,
kuulet äänimerkin.
7. PESUJAKSON PÄÄTTYMINEN
Pesujakson päättymisestä ilmoittaa äänimerkki ja pesujakson
numeron vilkkuminen näytöllä. Avaa luukku ja sammuta laite
painamalla VIRTA-painiketta.
Odota muutama minuutti ennen kuin otat astiat pois; näin vältyt
palovammoilta.Tyhjennä korit; aloita alakorista.
KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN MUOKKAAMINEN
Jos on valittu väärä ohjelma, voidaan se vaihtaa siinä tapauksessa, että
se on juuri alkanut: avaa luukku, paina VIRTA-painiketta, kone sammuu.
Laita kone uudelleen päälle VIRTA -painikkeesta ja valitse uusi
pesujakso sekä mahdollisesti halutut lisätoiminnot; käynnistä jakso
sulkemalla luukku.
ASTIOIDEN LISÄÄMINEN
Avaa luukku konetta sammuttamatta (varo KUUMAA höyryä!) ja laita
astiat astianpesukoneeseen. Sulje luukku ja jakso alkaa uudelleen
kohdasta, johon se keskeytettiin.
VAHINGOSSA TAPAHTUVAT KESKEYTYKSET
Jos luukku avataan pesujakson aika, tai sähkö katkeaa, jakso pysähtyy.
Se käynnistyy uudestaan kohdasta, johon se keskeytyi, kun luukku
suljetaan tai sähköt palaavat.
Toimintoja koskevia lisätietoja saat tilaamalla tai lataamalla käyttö- ja
huolto-oppaan Internetin kautta viimeisen sivun ohjeita
noudattaen.
Kone sammuu automaattisesti, jos mikään toiminto ei ole aktiivisena
pitempään aikaan; tarkoituksena on säästää sähkön kulutusta.
Jos astiat ovat vain hieman likaisia tai ne on huuhdeltu vedellä
ennen astianpesukoneeseen laittamista, vähennä pesuaineen
määrää sopivassa suhteessa.
VINKKEJÄ JA NEUVOJA
NEUVOJA
SOPIMATTOMAT ASTIAT
Ennen korien täyttämistä poista astioista kaikki ruoantähteet ja
tyhjennä lasit. Huuhteleminen etukäteen juoksevalla vedellä ei ole
tarpeen.
Asettele astiat siten, että ne pysyvät tukevasti paikallaan eivätkä pääse
kaatumaan; aseta kaikki säiliöastiat ylösalaisin, aukinainen sivu
alaspäin, ja koverat/kuperat pinnat vinoon siten, että vesi pääsee
kaikille pinnoille sekä virtaamaan vapaasti.
Varoitus: kannet, kahvat, pellit ja paistinpannut eivät saa estää
suihkuvarsia pyörimästä.
Aseta kaikki pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
Erittäin likaiset astiat ja pannut olisi sijoitettava alakoriin, sillä alhaalla
vesisuihku tulee voimakkaampana ja parantaa siten pesutulosta.
Varmista laitteen täyttämisen jälkeen, että suihkuvarret pääsevät
pyörimään vapaasti.
•
•
Puiset astiat ja ruokailuvälineet.
Arat, koristellut lasit, taidelasi ja antiikkiastiat. Näiden koristelut
eivät kestä konepesua.
• Synteettisistä materiaaleista valmistetut osat, jotka eivät kestä
korkeita lämpötiloja.
• Kupari- ja tina-astiat.
• Tuhkaan, vahaan, voitelurasvaan tai musteeseen likaantuneet
astiat.
Lasiin tehtyjen koristelujen värit sekä alumiiniset/hopeiset esineet
saattavat haalistua tai muuttaa sävyjään pesuprosessin aikana. Eräät
lasityypit (esim. kristalliesineet) saattavat myöskin muuttua himmeiksi
useiden pesujaksojen seurauksena.
LASIEN JA ASTIOIDEN VAHINGOITTUMINEN
•
DESINFIOINTI
Hajujen ja astianpesukoneen pesutilan pohjalle laskeutuvien
kerääntymien estämiseksi on vähintään kerran kuussa käytettävä
kuuman lämpötilan ohjelmaa. Käytä laitteen puhdistamiseen tässä
yhteydessä teelusikallinen pesuainetta, ja anna sen käydä tyhjänä.
•
•
Pese koneessa ainoastaan lasi- ja posliiniesineitä, joiden valmistaja
takaa kestävän konepesua.
Käytä astioille sopivaa hellävaraista pesuainetta
Ota lasit ja ruokailuvälineet pois astianpesukoneesta heti kun
pesujakso on loppunut.
5
KORIEN TÄYTTÄMINEN
YLÄKORI
ALAKORI
Aseta koriin arat ja kevyet astiat:
lasit, kupit, teevadit, matalat
salaattikulhot.
Padoille, kansille, lautasille, salaattikulhoille, aterimille, veitsille ja
vastaaville. Suuret lautaset ja kannet on hyvä sijoittaa sivuille, jotta ne
eivät häiritse suihkuvarren toimintaa.
Alakorissa on pystyyn nostettavia tukia, joita voidaan pystyasennossa
käyttää lautasten järjestelyyn tai vaaka-asennossa (ala-asento)
pannujen ja salaattikulhojen sijoittelun helpottamiseen.
(yläkorin täyttöesimerkki)
YLÄKORIN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN
Yläkorin korkeutta voidaan säätää: korkea asento on tarpeen silloin,
kun alakoriin laitetaan kookkaita astioita, ja matala asento silloin, kun
halutaan lisätilaa ylös hyödyntämällä pystyyn nostettavia tukia, samalla
estäen törmäyksiä alakorissa olevien astioiden kanssa.
Yläkori on varustettu yläkorin
korkeussäätimellä (ks. kuva), nosta sitä
yksinkertaisesti ylöspäin korin sivuista pitäen
ja vipuja painamatta heti kun kori on
tukevasti yläasennossaan.
Ala-asento palautetaan painamalla korin
sivuissa olevia vipuja A ja siirtämällä sitten
itse koria alaspäin.
Korin korkeutta ei saa säätää sen ollessa
täytettynä.
Älä KOSKAAN nosta tai laske koria vain toiselta sivulta.
TAIVUTETTAVIEN LÄPPIEN SÄÄDETTÄVÄT ASENNOT
Taivutettavat sivuläpät voidaan asettaa
kolmelle eri korkeudelle koriin sijoitettavien
astioiden järjestelyn helpottamiseksi.
Viinilasit voidaan sijoittaa turvallisesti
taivutettaviin läppiin asettamalla kunkin lasin
varren niille tarkoitettuihin aukkoihin.
Parhaiden kuivaustulosten saamiseksi on
taivutettavia läppiä taivutettava lisää.
Kaltevuutta muutetaan vetämällä läpästä,
liu'uttamalla sitä hieman ja asettamalla se
sitten halutulla tavalla.
6
(alakorin täyttöesimerkki)
POWER CLEAN ALAKORISSA
Power Clean® pesee erittäin likaiset
astiat tehokkaasti laitteen takaosassa
olevien erikoissuihkujen avulla. Aseta
pannut/kattilat Power Clean® komponenttia kohden ja käynnistä
paneelista POWER CLEAN.
Alakorissa on nk. Space Zone, erityinen esiinvedettävä tuki korin
takaosassa, jota voidaan käyttää paistinpannujen ja leivinpeltien
tukemiseen pystyasennossa, jolloin ne tarvitsevat vähemmän tilaa.
Power Clean® käyttö:
1. Valmistele Power Clean® -alue (G)
taittamalla takana olevat
lautastelineet alas kattiloiden
sijoittamista varten.
2. Sijoita pannut ja kattilat Power
Clean® -alueelle pystyyn hieman
kallelleen. Pannujen täytyy olla
kallellaan vesisuihkuihin päin.
RUOKAILUVÄLINEKORI
Korin yläosassa on ritilät, jotka
helpottavat ruokailuvälineiden
sijoittamista paikalleen.
Ruokailuvälinekorin saa sijoittaa
ainoastaan alakorin etuosaan.
Veitset ja muut teräväreunaiset
keittiövälineet on sijoitettava
ruokailuvälinekoriin terät alaspäin tai
vaaka-asentoon yläkorin pystyyn
nostettaviin tukiosastoihin.
FI
PUHDISTUS JA HUOLTO
SIHTIRYHMÄN PUHDISTAMINEN
SUIHKUVARSIEN PUHDISTAMINEN
Puhdista sihtiryhmä säännöllisesti, jotta sihdit eivät tukkiudu ja jotta
jätevesi pääsee virtaamaan pois asianmukaisella tavalla.
Sihtiryhmään kuuluu kolme sihtiä, jotka poistavat pesuvedestä ruoan
jätteitä ja kierrättävät sitten vettä uudelleen: parhaiden pesutulosten
saamiseksi on ne pidettävä puhtaina.
Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman sihtejä tai jos sihti on
löysä.
Tarkasta sihtiryhmä useamman pesujakson jälkeen ja puhdista se
tarpeen vaatiessa huolellisesti juoksevalla vedellä, ei-metallista harjaa
käyttäen ja seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Käännä sylinterimäinen sihti A vastapäivään ja vedä se ulos (kuva 1).
2. Irrota kuppimainen sihti B painamalla hiukan sivuläpistä (kuva 2).
3. Liu'uta ruostumattomasta teräksestä valmistettu levysihti C ulos
(kuva 3).
4. Tarkasta lokero ja poista kaikki ruokajätteet. ÄLÄ KOSKAAN
POISTA pesujakson pumpun suojusta (musta osa) (kuva 4).
Toisinaan ruokajätteitä saattaa tarttua suihkuvarsiin tukkien reiät, joista
vettä suihkuaa. Tämän vuoksi on suositeltavaa tarkastaa varret ajoittain
ja puhdistaa ne pienellä ei-metallisella harjalla.
1
Ylempi suihkuvarsi poistetaan kiertämällä muovista lukitusrengasta
vastapäivään. Ylempi suihkuvarsi tulisi vaihtaa niin, että yläpuolelle
tulee se puoli, jossa on enemmän reikiä.
2
B
A
A
Alempi suihkuvarsi voidaan poistaa vetämällä sitä ylöspäin.
VEDENOTTOLETKUN PUHDISTAMINEN
Jos vesiletkut ovat uudet tai niitä ei ole käytetty pitkään aikaan,
varmista, että letku on puhdas antamalla veden virrata ennen
kytkentöjen suorittamista. Jos tätä varotointa ei suoriteta, vedenotto
saattaa estyä, mikä puolestaan vahingoittaa astianpesukonetta.
C
3
4
Sihtien puhdistamisen jälkeen aseta sihtiryhmä uudelleen paikalleen ja
kiinnitä se oikein; tämä on oleellisen tärkeää astianpesukoneen
toimintatehon säilyttämiseksi.
7
VIANETSINTÄ
Astianpesukoneesi ei ehkä toimi aina oikein.
Ennen kuin otat yhteyttä huoltopalveluun, tarkasta voitko ratkaista ongelman käymällä läpi seuraavan listan korjauskeinot.
ONGELMAT
MAHDOLLISET SYYT
RATKAISUT
Astianpesukone ei
käynnisty tai ei vastaa ohjaustoimiin.
Laitetta ei ole kytketty kunnolla virtaan.
Laita pistoke pistorasiaan.
Sähkökatko.
Astianpesukone käynnistyy automaattisesti kun virta palaa.
Astianpesukoneen luukku ei ole kiinni.
Työnnä luukkua päättäväisesti kunnes kuulet sen napsahtavan.
Se ei vastaa ohjaustoimiin.
Sammuta laite painamalla VIRTA-painiketta, laita se uudelleen päälle noin
minuutin kuluttua ja nollaa ohjelma.
Pesujakso ei ole vielä päättynyt.
Odota kunnes pesujakso päättyy.
Tyhjennysletku on mutkalla.
Varmista, että tyhjennysletku ei ole mutkalla (ks. ASENNUSOHJEET).
Tyhjennysputki viemäriin on tukossa.
Puhdista viemäriin johtava tyhjennysputki.
Sihti on tukossa ruoan jätteistä
Puhdista sihti (ks. SIHTIRYHMÄN PUHDISTAMINEN).
Astiat kolisevat toisiaan vasten.
Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN).
On syntynyt liikaa vaahtoa.
Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu käytettäväksi astianpesukoneissa (ks. PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN). Nollaa astianpesukone
painamalla TYHJENNYS-painiketta (ks. LISÄVALINNAT JA TOIMINNOT) ja
käynnistä uusi ohjelma ilman pesuainetta.
Astioita ei ole sijoitettu koneeseen oikein..
Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN).
Suihkuvarret eivät pääse pyörimään
vapaasti, sillä astiat estävät liikettä.
Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. KORIEN TÄYTTÄMINEN).
Pesujakso on liian hellävarainen.
Valitse sopiva pesujakso (ks. OHJELMATAULUKKO).
On syntynyt liikaa vaahtoa.
Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu käytettäväksi astianpesukoneissa (ks. PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN).
Huuhtelukirkastelokeron korkkia ei ole
suljettu kunnolla.
Varmista, että huuhtelukirkastesäiliön korkki on suljettu.
Sihti on likainen tai tukossa.
Puhdista sihtiryhmä (ks. PUHDISTUS JA HUOLTO).
Suolaa ei ole.
Täytä suolasäiliö (ks. SUOLASÄILIÖN TÄYTTÄMINEN).
Astianpesukone ei
tyhjennä vettä.
Astianpesukoneesta tulee liikaa
ääntä.
Astiat eivät ole puhtaita.
HUOLTO- JA VIANETSINTÄOPAS
YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN
Huoltotoimenpiteistä sekä vianetsinnästä on lisätietoja käyttö- ja
huolto-oppaassa.
Käyttö- ja huolto-oppaan saat haltuusi seuraavasti:
• Huoltopalvelu; puhelinnumero on ilmoitettu takuukirjasessa.
• lataamalla sivustolta:docs.whirlpool.eu
• käyttämällä QR-koodia:
Kun otetaan yhteyttä huoltopalveluun,
on tässä yhteydessä ilmoitettava
astianpesukoneen luukun sisäpuolelle
vasempaan tai oikeaan kiinnitetyssä
arvokilvessä olevat koodit.
Puhelinnumero on ilmoitettu
takuukirjasessa tai sivustolla:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot, mukaan lukien energian kulutusta koskevat tiedot,
voidaan ladata sivustolta: docs.whirlpool.eu
400011354102
03/2019 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising