Whirlpool | WIC 3C24 PE | Setup and user guide | Whirlpool WIC 3C24 PE Brukerhåndboken

Whirlpool WIC 3C24 PE Brukerhåndboken
NO
DAGLIG REFERANSE
LISTE
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL
PRODUKT. For å motta en mer fullstendig assistanse,
vennligst registrere apparatet ditt ved:
www.whirlpool.eu/register
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene og Bruk og
vedlikeholdsveiledningen, ved å besøke vårt nettsted
docs.whirlpool.eu og følge instruksene bakerst i dette
heftet.
Før du tar apparatet i bruk, bør du lese håndboken for helse og sikkerhet.
PRODUKT BESKRIVELSE
APPARAT
1
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
8
9
3
10
4
5
7
Service:
12
Øvre kurv
Klaffer som kan slås ned
Høydeinnstilling øvre kurv
Øvre dusjarm
Nedre kurv
Plassområde
Bestikkurv
Nedre dusjarm
Filterenhet
Saltbeholder
Dispenser for oppvaskmiddel og skyllemiddel
Typeplate
Betjeningspanel
11
0000 000 00000
13
BETJENINGSPANEL
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
22
33 44
55
66 77 88
På-Av/Reset knapp med indikatorlampe
Knapp for valg av program
Indikatorlampe for påfylling av salt
Indikatorlampe for påfylling skyllemiddel
Programnummer og indikator for utsatt tid
Indikatorlampe for utsatt start
Display
99
10
10
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11
11
12
12
13
13
Indikatorlampe Multizone
Knapp for utsatt start
Knapp for Multizone
Turbo knapp med indikatorlampe
Power Clean knapp med indikatorlampe
Knapp med indikatorlampe for oppvasktabletter (Tab)
1
FØRSTE GANGS BRUK
SALT, SKYLLEMIDDEL OG VASKEMIDDEL
RÅD MED HENSYN TIL FØRSTE GANGS BRUK
FYLLING AV DISPENSER MED SKYLLEMIDDEL
Etter installasjonen, fjern sperrene fra kurvene og de elastiske
festeelementene fra den øvre kurven.
Skyllemiddel gjør at serviset TØRKER lettere. Dispenseren for skyllemiddel
A bør etterfylles når indikatorlampen for ETTERFYLLING AV
på kontrollpanelet lyser.
SKYLLEMIDDEL
FYLLING AV SALTBEHOLDEREN
Salt benyttes for å hindre at det skal danne seg KALK på serviset og på
maskinens funksjonsdeler.
• Det er viktig at salt beholderen aldri blir værende tom.
• Det er svært viktig å stille inn vannets hardhet.
Saltbeholderen er plassert i den nedre delen av oppvaskmaskinen (se
PROGRAMBESKIVELSEN) og må fylles når indikatorlampen for
PÅFYLLING AV SALT
på kontrollpanelet lyser.
1.Fjern den nederste kurven og skru løs
beholderens lokk (mot urviserne).
2.Kun første gang du gjør dette: fyll
saltbeholderen med vann.
3.Plasser trakten (se figuren) og fyll på
saltbeholderen helt til saltet når opp til kanten
(omtrent 1 kg); det er ikke unormalt at det renner
over litt vann.
4. Fjern trakten og fjern saltet som eventuelt ligger igjen rundt åpningen.
Påse at lokket er skrudd godt til, slik at ikke vaskemiddel trenger ned i
beholderen mens vaskeprogrammet pågår (dette kan føre til ubotelig
skade på kalkfilteret).
Når det er nødvendig å fylle på salt, må prosedyren fullføres før en starter
vaskesyklusen.
INNSTILLING AV VANNETS HARDHET
For at kalkfilteret skal kunne arbeidet på riktig måte, er det viktig at
innstillingen av vannets hardhet er basert på den faktiske hardheten i
vannet til husholdningen. Denne informasjonen vil du få hos din lokale
vannleverandør.
I fabrikken stilles apparatet på (3) som er gjennomsnittlig hardhet.
• Slå på apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
• Slå av apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
• Hold nede knappen P i 5 sekund til du hører et pipe-signal.
• Slå på apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
• Både nummeret for valgt hardhetsnivå og indikatorlampen for salt
blinker.
• Trykk på knappen P for å velge ønsket nivå for hardhet (se TABELL
FOR VANNETS HARDHETSNIVÅ).
Tabell for Vannets hardhet
°fH
°dH
nivå
1
2
3
4
5
Bløtt
Middels hardt
Gjennomsnittlig
Hardt
Svært hardt
Tyske grader
Franske grader
0-6
7 - 11
12 - 17
18 - 34
35 - 50
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
• Slå av apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
Innstillingen er fullført!
Når du har gjort dette må du kjøre et program uten å laste
oppvaskmaskinen.
Bruk kun salt som er spesielt beregnet på oppvaskmaskiner.
Etter at du har tømt salt ned i maskinen slukkes indikatorlampen for
PÅFYLLING AV SALT.
Dersom det ikke er fylt salt i beholderen, kan kalkfilteret og
varmeelementet påføres skade.
2
35
25
MA X
B
A
1. Åpne dispenseren B ved å trykke og dra klaffen på dekselet oppover.
2. Hell forsiktig i skyllemiddelet helt til det når merket for maksimalt
nivå (110 ml) for etterfylling - ikke søl. Dersom du søler, må du
øyeblikkelig tørke med en tørr klut.
3. Trykk klaffen nedover til du hører et klikk for å lukke den.
Du må ALDRI tømme skyllemiddel direkte over i oppvaskmaskinen.
JUSTER DOSERINGEN AV SKYLLEMIDDEL
Dersom du ikke er helt fornøyd med tørkeresultatet, kan du justere
mengden med skyllemiddel som er brukt.
• Slå på oppvaskmaskinen ved å trykke på PÅ/AV knappen.
• Slå av ved å bruke PÅ/AV knappen.
• Trykk på knappen P tre ganger - du vil høre en pipelyd.
• Slå det på ved å bruke PÅ/AV knappen.
• Både nummeret for valgt nivå og indikatorlampen for skyllemiddel
blinker.
• Trykk på knappen P for å velge nivået for mengde skyllemiddel som
skal etterfylles.
• Slå av ved å bruke PÅ/AV knappen
Innstillingen er fullført!
Dersom nivået for skyllemiddel er stilt inn på NULL (ØKO), fylles det ikke
på skyllemiddel. Indikatorlampen for LAVT NIVÅ AV SKYLLEMIDDEL tennes ikke dersom det går tomt for skyllemiddel.
Det kan maksimalt stilles inn 5 nivå avhengig av oppvaskmaskinens modell. Fabrikkinnstillingen er spesifikk for modellen, vennligst følg instruksene ovenfor for å sjekke dette for maskinen din.
• Dersom du ser blåaktige streker på tallerkenene, må du stille inn på et
lavere nummer (1-2).
• Dersom det er vanndråper eller kalkmerker på tallerkenene, må du
stille inn et høyere nummer (3-4).
FYLLING AV DISPENSER FOR OPPVASKMIDDEL
For å åpne oppvaskmiddeldispenseren bruk innretningen for
åpning A. Hell oppvaskmiddel kun i
den tørre dispenseren B. Legg
B
mengden oppvaskmiddel for forvask
direkte inn i oppvaskmaskinen.
A
1.Når du måler oppvaskmiddelet, se
informasjonen som er nevnt over, for å
tilføre riktig mengde. Inne i beholder B
finnes det anvisninger som kan hjelpe deg
med å dosere oppvaskmiddelet.
2. Fjern rester etter oppvaskmiddel fra kantene på dispenseren og lukk
igjen dekselet helt til det klikker på plass.
3. Lukk dekselet til dispenseren med oppvaskmiddel ved å dra det opp
til anordningen for sperre er festet på plass.
Oppvaskmiddel dispenseren åpner seg automatisk til rett tid avhengig av
programmet. Dersom du bruker oppvaskmiddel av typen alt-i-ett, tilråder
vi deg å bruke TABLETT knappen, fordi den tilpasser programmet slik at
optimalt vaske- og tørkeresultat alltid oppnås.
NO
NaturalDry
PROGRAMTABELL
Oppvaskmiddelbeholder
Vaskeprogrammets
varighet
(h:min)**)
Forbruk av
vann
(liter/syklus)
Energiforbruk
(kWh/syklus)
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense
50-60°
01:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
3. Intensiv
65°
-
2:50
14,0
1,50
4. Daglig
50°
-
1:35
13,0
1,15
5. Stille
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
6. Hurtig 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,55
7. Krystall
45°
-
-
1:40
11,5
1,20
8. Forvask
-
-
-
0:12
4,5
0,01
1. Øko
Tørkefase
Program
Tilgjengelige funksjoner*)
-
-
-
Kar
B
-
ØKO program data er målt i henhold til betingelsene i et laboratorium i henhold til Europeisk Standard EN 50242.
Merknad for testlaboratoriene: Opplysninger om betingelsene for EN-sammenligningstesten kan fås ved å sende en forespørsel til e-postadresse:
dw_test_support@whirlpool.com
Forhåndsbehandling av tallerkenene er ikke nødvendig for noen av programmene.
*) Ikke alle opsjonene kan benyttes samtidig.
**) Programmets varighet slik det er vist på display eller i heftet er et anslag beregnet ut fra standardbetingelser. Den virkelige tiden kan variere avhengig
av forskjellige faktorer som temperatur og trykket i vanntilførselen, romtemperatur, mengden oppvaskmiddel, mengde og type last, lastens fordeling,
ekstra opsjoner som er valgt og sensors justering. Sensors justering kan forlenge programmets varighet med opp til 20 min.
Forbruk ved standby: Forbruk ved påslått modus: 6 W - Forbruk av avslått modus: 0.5 W
PROGRAMBESKRIVELSE
Instrukser for valg av vaskesyklus.
ØKO
HURTIG 30’
Normalt skittent servise. Standardprogram. Det mest effektive
programmet med hensyn til strøm- og vannforbruk.
Program som kan benyttes for mindre skitne tallerkener uten tørre
matrester.
6th SENSE ®
KRYSTALL
For normalt skitne tallerkener med tørre matrester. Registrerer hvor
skitten oppvasken er, og justerer programmet etter dette. Når sensoren
registrerer skittenhetsnivået, vises en animasjon på displayet og
syklusens varighet oppdateres.
INTENSIV
Program som anbefales for svært skittent servise, spesielt beregnet på
kokekar og suppekjeler (må ikke benyttes for ømfintlige gjenstander).
DAGLIG
Normalt skittent servise. Syklus som benyttes i hverdagen, som sikrer
optimal rengjøring på kortere tid.
STILLE
Syklus for ømfintlige gjenstander, som er følsomme for høye
temperaturer, for eksempel glass og kopper.
FORVASK
Servise som skal vaskes senere. Ingen oppvaskmiddel skal brukes med
dette programmet.
Anmerkninger:
Vær oppmerksom på at hurtigprogrammer som Hurtig er mest
effektive for mindre skitne tallerkener.
For å redusere forbruket ytterligere må du kun la oppvaskmaskinen
gå når den er full. oppvaskmaskinen gå når den er full.
Egnet når apparatet går om natten. Du er sikret et optimalt vaskeresultat.
3
OPSJONER OG FUNKSJONER
OPSJONER kan velges ved å trykke direkte på den tilhørende knappen (se KONTROLLPANEL).
Dersom en opsjon ikke er kompatibel med den valgte programmet se PROGRAMTABELLEN , vil tilhørende LED blinke hurtig 3 ganger og
du vil høre en pipe-lyd. Opsjonen vil ikke være tilgjengelig.
UTSETTELSE
TABLETT (Tab)
Tidspunktet for start av programmet kan utsettes i en
periode som varierer mellom 1 og 12 timer.
1.Trykk på knappen for UTSETTELSE: Det tilhørende
symbolet vises på displayet; hver gang du trykker på
knappen, vil tiden (1 h, 2 h, osv. opp til maks. 12 h) fra start
av den valgte vaskesyklusen øke.
2.Velg vaskeprogrammet og lukk døren: timer vil begynne
nedtellingen;
3.Når denne tiden er utløpt, slår indikatorlampen seg av
og vaskesyklusen begynner.
For å tilpasse tiden for utsatt start og velge en kortere
tidsperiode, trykk på knappen for Utsettelse. For å slette
opsjonen, trykk gjentatte ganger på knappen helt til
varsellampen for utsatt start slås av.
Vaskeprogrammet vil starte automatisk så snart døren er
lukket.
Du kan ikke stille inn funksjonen for utsatt start
dersom vaskesyklusen allerede er startet.
Med denne innstillingen lar kan du optimalisere ytelsen
til programmet avhengig av hvilken type vaskemiddel
som brukes.
Trykk på TABLETT knappen (indikatorlampen tennes)
dersom du bruker et kombinert oppvaskmiddel i tablettform (skyllemiddel, salt og oppvaskmiddel i 1 dose).
Hvis du bruker pulver eller flytende vaskemiddel, bør
denne tilleggsfunksjonen være slått av.
MULTIZONE
Dersom det ikke er så mange kopper som skal vaskes, kan
du benytte en syklus for halv vaskemengde, så sparer du
vann, elektrisitet og vaskemiddel.
Velg programmet og trykk deretter på MULTIZONEknappen: symbolet for valgt kurv kommer til syne på
display. Som default vasker apparatet tallerkener i alle
kurvene.
For å vaske kun i en spesiell kurv, trykk på denne knappen
gjentatte ganger:
vist på display (kun nedre kurv)
vist på display (kun øvre kurv)
vist på display (opsjonen er OFF og apparatet vil vaske
tallerkenene i alle kurvene).
Husk å stable kun i den øvre eller nedre kurven, og å
redusere mengden av vaskemiddel etter dette.
TURBO
Denne opsjonen kan benyttes for å redusere varigheten
til hovedprogrammene mens samme nivå for vaske- og
tørkeytelser opprettholdes.
Etter at du har valgt programmet, trykk på Turboknappen og varsellampen tennes. For å velge bort
opsjonen, trykk på den samme knappen igjen.
POWER CLEAN
De ekstra dysene gjør at dette tilvalget gir mer intensiv
og kraftig vask i den nedre kurven, i det bestemte
området. Denne opsjonen anbefales for vask av gryter og
panner. Trykk på denne knappen for å aktivere Power
Clean (indikatoren lyser).
4
DRIFTSINDIKATOR
En LED-lampe som lyser i bunnen indikerer at
oppvaskmaskinen er i drift. En av de følgende
driftsmodusene kan velges:
a) Deaktivert funksjon
b) Når syklusen starter tennes lyset i noen få sekund, det
slukkes mens syklusen er under utførelse og det
blinker når syklusen er avsluttet.
c) Lyset er tent mens syklusen utføres og det blinker når
syklusen er avsluttet (default modus).
Dersom Utsatt start ble valgt, tennes lyset enten i løpet av
de første sekundene eller så lenge nedtellingen pågår,
avhengig av om modus b) eller c) ble stilt inn.
Lyset slukker hver gang døren åpnes. For å velge
modusen du foretrekker, slå på maskinen, hold nede
knappen P helt til én av de tre bokstavene kommer til
syne på display, trykk på knappen P helt til du når ønsket
bokstav (eller modus), hold nede knappen P for å
bekrefte valget.
Merk: Dersom NaturalDry er aktiv og den åpner døren,
vil ikke Driftsindikatoren blinker ved avsluttet syklus.
NaturalDry
NaturalDry er et konveksjonstørksystem som automatisk åpner døren
under / etter tørkefasen for å sikre optimal tørkeytelse hver dag. Døren
åpnes ved en temperatur som ikke skader din kjøkkeninnredning, dermed
vil døren ikke åpnes når opsjonen POWER CLEAN eller TURBO er på.
Som ekstra beskyttelse mot damp, følger spesialdesignet
beskyttelsesfolie sammen med oppvaskmaskinen. Vennligst se
(INSTALLASJONSVEILEDNINGEN) for hvordan beskyttelsesfolie skal
monteres.
NaturalDry-funksjonen kan deaktiveres av brukeren på følgende måte:
1. Gå til oppvaskmaskinens programvaremeny og trykk og hold nede
knappen P (6 sek).
2. Du befinner deg når i menyen for lyskontroll (vennligst se
beskrivelsen DRIFTSINDIKATOR), trykk og hold nede knappen P (helt
til én av de to bokstavene kommer til syne på display) dersom du
ikke ønsker å endre noe.
3. Du skiftet til NaturalDry-kontrollmenyen, du kunne skifte status til
NaturalDry-funksjonen ved å trykke på knappen P:
E – aktivert d – deaktivert
For å bekrefte endringen og gå ut av Kontrollmenyen, vennligst trykk
og hold nede knappen P (3 sek).
NO
DAGLIG BRUK
1. KONTROLLER VANNTILKOPLINGEN
Kontroller at oppvaskmaskinen er tilkoblet vannforsyningen og at
kranen er åpen.
2. SLÅ PÅ OPPVASKMASKINEN
Åpne døren og trykk på PÅ/AV knappen .
3. FYLL KURVENE
(se FYLLING AV KURVENE)
4. FYLLING AV DISPENSER FOR OPPVASKMIDDEL
(se PROGRAMTABELL).
5. VELG PROGRAMMET OG TILPASS SYKLUSEN
Velg det best egnede programmet i henhold til type servise og hvor
skittent dette er (se PROGRAMBESKRIVELSE) ved å trykke på P
knappen.
Velg opsjonene du ønsker (se OPSJONER OG FUNKSJONER).
6. START
Start vaskesyklusen ved å ved å lukke døren. Når programmet
starter hører du en pipelyd.
7. AVSLUTTET VASKESYKLUS
En pipelyd og blinking av nummeret til vaskesyklusen på display
indikerer at vaskesyklusen er avsluttet. Åpne døren og slå av
apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
Vent noen få minutter før du fjerner serviset - for å unngå å brenne
deg. Ta ut av kurvene, begynn med den nederste.
ENDRING AV ET PROGRAM UNDER UTFØRING
Dersom du har valgt et feil program, er det mulig å endre det dersom
det nettopp er startet: åpne døren, trykk og hold nede PÅ/AV knappen,
maskinen vil slå seg av.
Slå maskinen på igjen ved å bruke PÅ/AV knappen og velg den nye
vaskesyklusen og de opsjonene du ønsker; start vaskesyklusen ved å
lukke døren.
EKSTRA SERVISE TILFØRES
Uten å slå av maskinen, åpne døren (vær oppmerksom på VARM
damp!) og plasser servise inn i oppvaskmaskinen. Lukk døren og
syklusen vil starte fra det punktet hvor den ble avbrutt.
TILFELDIGE AVBRUDD
Dersom døren åpnes mens vaskesyklusen pågår, eller dersom
strømmen går, vil syklusen stoppe. Den starter igjen fra det punkt hvor
den ble avbrutt med det samme døren lukkes eller strømmen kommer
tilbake igjen.
For nærmere informasjon om funksjonene kan du laste ned fra Internett en
håndbok for bruk og vedlikehold ved å følge framgangsmåten beskrevet
på siste side.
Maskinen vil slå seg av automatisk når den ikke har vært aktiv i en
viss tid, for å redusere energiforbruket.
Dersom kokekarene er lett skitne eller dersom en har skyllet av de
med vann før de er stablet inne i oppvaskmaskinen, reduser
mengden oppvaskmiddel tilsvarende.
RÅD OG TIPS
TIPS
IKKE EGNET SERVISE
Før du laster kurvene, må du fjerne rester av mat fra serviset og tømme
glassene. Du trenger ikke å skylle på forhånd under rennende
vann.
Ordne serviset, slik at den holdes på plass og ikke tipper over; og plasser
karene slik at åpningen vender nedover og den konkave/konvekse
delen plasseres skrått, slik at vannet kan nå enhver overflate og flyte
fritt.
Advarsel: lokk, håndtak, kurver og stekepanner må ikke hindre
spylerarmene i å rotere.
Plasser alle små gjenstander i bestikkurven.
Svært solide tallerkener og kar må plasseres i den nedre kurven, fordi
vannspruten er kraftigere og ytelsen er bedre i denne sektoren.
Etter at du har lastet apparatet, påse at spylerarmene roterer fritt.
•
•
HYGIENE
For å unngå lukt og avsetninger som kan samle seg i oppvaskmaskinen,
må du benytte et program med høy temperatur minst én gang i
måneden. Bruk en teskje med oppvaskmiddel og la den gå uten
tallerkener og servise for å gjøre apparatet rent.
Servise eller bestikk i tre.
Ømfintlige og dekorerte glass, artistiske håndverk og antikk
servise. Disse dekorasjonene er ikke motstandsdyktige.
• Deler i syntetisk material som ikke tåler høye temperaturer.
• Servise i kobber og tinn.
• Servise som er skittent med aske, voks, smøremiddel eller blekk.
Fargene til glassdekorasjonene og deler i aluminium/sølv kan endre
seg og falme i løpet av vaskeprosessen. Noen typer glass (f.eks.
krystallgjenstander) kan bli opake etter et visst antall vaskesykluser.
SKADE PÅ GLASS OG SERVISE
•
•
•
Bruk kun glass og porselen som produsenten garanterer for at kan
vaskes i oppvaskmaskin.
Bruk et skånsomt vaskemiddel som passer servise
Ta glass og bestikk ut av vaskemaskinen straks vaskesyklusen er
over.
5
LASTING AV KURVENE
ØVRE KURV
NEDRE KURV
Last ømfintlige og lette
tallerkener: glass, kopper,
tallerkener og lave salatboller.
For gryter, lokk, tallerkener, salatboller, bestikk etc . Store tallerkener og
lokk bør ideelt sett plasseres på sidene for å unngå at de kommer i
veien for spylerarmen.
Den nederste kurven har støtter som vendes oppover og som kan
anvendes i vertikal posisjon når tallerkener plasseres eller horisontal
posisjon (nedre) for å stable kjeler og salatboller på en enkel måte.
(eksempel på lasting av den øvre kurven)
REGULERING AV HØYDEN TIL DEN ØVRE KURVEN
Høyde til den øvre kurven kan reguleres: høy posisjon for å plassere
uregelmessig servise i den nedre kurven og lav posisjon for å gjøre
mest mulig ut av de sammenleggbare klaffene ved å skape mer plass i
høyden og å unngå kollisjon med gjenstander som er lastet i den nedre
kurven.
Den øvre kurven er utstyrt med en
Anordning for høyderegulering av øvre
kurv (se figur), uten å trykke på spakene, løft
den ganske enkelt opp ved å holde på
sidene til kurven, så snart kurven er stabil i
øvre posisjon.
For å gjenopprette den nedre posisjonen,
trykk på spakene A på sidene til kurven og
beveg kurven nedover.
Vi fraråder deg på det sterkeste å
regulere høyden til brettet når den er lastet.
Du må ALDRI heve eller senke kurven kun på én side.
SAMMENLEGGBARE KLAFFER MED REGULERBAR
POSISJON
De regulerbare sideklaffene kan plasseres på tre
forskjellige høyder for å optimere plasseringen
av servise inne i kurven.
Vinglass kan plasseres sikkert i de
sammenleggbare klaffene ved å sette stemmen
til hvert glass inne i de tilhørende åpningene.
For å oppnå optimalt tørkeresultat skråstill de
sammenleggbare flappene ytterligere.For å
endre helningen, trekk de sammenleggbare
oppover, skyv de lett og plasser de etter eget
ønske.
6
(eksempel på stabling av den nedre kurven)
POWER CLEAN I NEDRE KURV
Power Clean® bruker de spesielle
vanndysene bak i rommet for å vaske
høye, skitne gjenstander bedre. Ved å
plassere kjeler/gryter vendt mot Power
Clean® komponentene vennligst
aktivere POWER CLEAN på panelet.
Den nedre kurven har et Romområde, en spesiell utdragings- støtte
bakerst i kurven som kan benyttes til å støtte stekepanner eller
bakepanner i stående posisjon slik at de tar opp mindre plass.
Hvordan bruke Power Clean®:
1. Klargjør Power Clean®-området
(G) ved å folde ned de bakre
tallerkenholderne for å legge inn
gryter.
2. Legg inn gryter og kokeredskaper
på skrå i Power Clean®-området.
Gryter må plasseres på skrå mot
vannstrålene.
BESTIKKURV
Den modulære kurven er utstyrt med et
øvre gitter for å gjøre det enklere å
plassere bestikket. Bestikkurven må kun
plasseres framme på den nedre kurven.
Kniver og annet kjøkkenredskap med
skarpe kanter må plasseres i
bestikkurven med spissen vendt
nedover eller de må plasseres
horisontalt i vipperommene i den øvre
kurven.
NO
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
RENHOLD AV FILTERENHETEN
RENHOLD AV SPRAYARMENE
Gjør filterenheten ren med jevne mellomrom slik at filtrene ikke tettes
til og slik at avløpsvannet flyter vekk på riktig måte.
Filterenheten består av tre filtre som fjerner matrester fra vaskevannet
og som resirkulerer vannet:for å oppnå best mulig vaskeresultat, må
disse holdes rene.
Oppvaskmaskinen må ikke benyttes uten filter eller dersom
filteret er løst.
Etter at du har vasket flere ganger, må du kontrollere filterenheten og
gjøre den grundig ren under rennende vann dersom det er nødvendig,
bruk en børste som ikke er av metall og følg instruksene nedenfor:
1. Snu det sylindriske filteret A i retningen mot urviseren og dra det ut
(Fig 1).
2. Fjern koppfilteret B ved å utøve et lettere trykk på klaffene på siden
(Fig 2).
3. Dra ut filteret til platen i rustfritt stål C (Fig 3).
4. Inspiser fellen og fjern matrestene som måtte ha satt seg fast.
FJERN ALDRI vaskesyklusens pumpebeskyttelse (svart detalj) (Fig 4).
I noen tilfeller kan matrester sette seg fast på sprayarmer og blokkere
hullene som vannet sprutes igjennom. Derfor bør du fra tid til annen
kontrollere armene og gjøre de rene med en liten børste som ikke er av
metall.
1
For å fjerne den øvre sprayarmen, vri plastringen for sperre i retningen
mot urviserne. Den øvre spylerarmen bør skiftes ut slik at siden med
flere åpninger vender oppover.
2
B
A
A
Den nedre sprayarmen kan fjernes ved å trekke den oppover.
RENHOLD AV SLANGEN FOR VANNTILFØRSEL
C
3
4
Dersom vannslangen er ny eller dersom den ikke har vært i bruk på en
god stund, la vannet renne for å garantere at vannet er klart og fritt for
urenheter før du utfører tilkoplingene som er nødvendige. Dersom
disse forholdsreglene ikke tas, kan vanninntaket tette til og skade
oppvaskmaskinen.
Etter at du har gjort filtrene rene, sett filterenheten tilbake på plass og
juster den i riktig posisjon; dette er helt nødvendig for å oppnå effektiv
drift av oppvaskmaskinen.
7
FEILSØKINGS
Det er mulig at oppvaskmaskinen ikke fungerer på riktig måte.
Før du tar kontakt med service-senteret, kontroller om du kan løse problemet ved å gå igjennom listen nedenfor.
PROBLEM
MULIGE ÅRSAKER
LØSNINGER
Oppvaskmaskinen
Apparatet er ikke riktig koplet til strømnet- Sett støpselet riktig inn i kontakten.
starter ikke eller den tet.
svarer ikke på komStrømbrudd.
Oppvaskmaskinen starter automatisk når strømmen kommer tilbake.
mandoene.
Oppvaskmaskinen
drenerer ikke.
Oppvaskmaskinen
skaper for mye støy.
Tallerkenene er ikke
rene.
Døren til oppvaskmaskinen er ikke lukket
godt igjen.
Dytt døren kraftig igjen til du hører et “klikk”.
Den svarer ikke på kommandoene.
Slå apparatet av ved å trykke på PÅ/AV knappen, slå det på igjen etter
omtrent ett minutt og tilbakestill programmet.
Vaskesyklusen er ikke avsluttet ennå.
Vent til vaskesyklusen avsluttes.
Dreneringsslangen er bøyd.
Påse at dreneringsslangen ikke er bøyd (se INSTALLASJONSVEILEDNINGEN).
Vaskens avløp er tett.
Gjør ren avløpet til vasken.
Filteret er tettet til med matrester
Gjør rent filteret (se RENGJØRING AV FILTERENHETEN).
Tallerkenene berører hverandre.
Plasser servise på riktig måte (se FYLLING AV KURVENE).
Det har dannet seg for mye skum.
Det er ikke målt riktig mengde oppvaskmiddel eller oppvaskmiddelet er
ikke egnet for oppvaskmaskiner (se FYLLING AV DISPENSEREN MED OPPVASKMIDDEL).Reset oppvaskmaskinen ved å trykke på knappen for DRENERING
(se OPSJONER OG FUNKSJONER) og kjør et program uten oppvaskmiddel.
Serviset er ikke stablet på riktig måte.
Plasser servise på riktig måte (se FYLLING AV KURVENE).
Sprayarmene roterer ikke fritt, de hindres
av tallerkenene.
Plasser servise på riktig måte (se FYLLING AV KURVENE).
Vaskesyklusen er for skånsom.
Velg en egnet vaskesyklus (se PROGRAMTABELLEN).
Det har dannet seg for mye skum.
Det er ikke målt riktig mengde oppvaskmiddel eller oppvaskmiddelet er
ikke egnet for oppvaskmaskiner (se FYLLING AV DISPENSEREN MED OPPVASKMIDDEL).
Lokket på dispenseren for skyllemiddel er
ikke skikkelig lukket.
Påse at lokket til dispenseren for skyllemiddel er lukket.
Filteret er skittent eller tett.
Gjør ren filterenheten (se STELL OG VEDLIKEHOLD).
Det finnes ikke salt.
Fyll saltbeholderen (se FYLLING AV SALTBEHOLDER).
VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING
SERVICE-AVDELINGEN KONTAKTES
For nærmere informasjon, vedlikeholdsprosedyrer og feilsøking, se
Bruk og vedlikeholdsveiledning.
Bruk og vedlikeholdsveiledning kan du få hos:
• Kundeservice; se i garantiheftet for å finne telefonnummeret,
• last ned fra nettstedet: docs.whirlpool.eu
• bruk QR-koden:
Når du kontakter Kundeservicen må du
oppgi kodene som vises på typeskiltet
festet på venstre eller høyre side inne på
døren til oppvaskmaskinen.
Telefonnummeret er listet opp i
garantiheftet eller du finner det på sitt
nettsted: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEKNISK DATAARK
De tekniske dataene som inneholder informasjon om energiforbruket
kan lastes ned fra nettstedet: docs.whirlpool.eu
400011354102
03/2019 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising