Whirlpool | WIC 3C23 PEF | Setup and user guide | Whirlpool WIC 3C23 PEF Užívateľská príručka

Whirlpool WIC 3C23 PEF Užívateľská príručka
SK
PRÍRUČKA
PROBLÉMOV
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL.
Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu,
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na:
www.whirlpool.eu/register
Bezpečnostné pokyny a Návod na používanie a
údržbu si môžete stiahnuť na našej webovej stránke
docs.whirlpool.eu a postupovať podľa pokynov
na zadnej strane tejto brožúrky.
Pred používaním spotrebiča si starostlivo prečítajte Príručku o ochrane zdravia a bezpečnosti.
OPIS VÝROBKU
SPOTREBIČ
1
3
4
7
5
6
8
9
11
10
13
FDW 614 D7P A++
117.0496.323
61530110100
MADE IN POLAND
220-240 V~50 Hz 0,05 ÷ 1 MPa
Max.1900W
1800 W
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2
12
61530110100 S/N xxxxxxxxx
IEC 436
4
TYPE: DWL-DEA701-B
Vrchný kôš
Kôš na príbor
Sklápacie klapky
Nastavovanie výšky vrchného koša
Horné umývacie rameno
Spodný kôš
Priestor
Košarica za pribor
Spodné umývacie rameno
Zostava filtra
Zásobník soli
Dávkovač umývacieho prostriedku a leštidla
Výrobný štítok
Ovládací panel
14
OVLÁDACÍ PANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3 4
5
6 7 8
Kontrolka vypínača Zap.–Vyp./ Resetovanie
Tlačidlo na voľbu programu
Kontrolka Doplniť soľ
Kontrolka Doplniť leštidlo
Číslo programu a ukazovateľ času odkladu
Kontrolka posunutia štartu
Displej
9
10
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11
12
13
Kontrolka Multizone
Tlačidlo posunutia štartu
Tlačidlo MultiZone
Tlačidlo Turbo s kontrolkou
Tlačidlo Power Clean® s kontrolkou
Tlačidlo Tableta (Tab) s kontrolkou
1
PRVÉ POUŽITIE
SOĽ, LEŠTIDLO A UMÝVACÍ PROSTRIEDOK
RADY PRI PRVOM POUŽITÍ
Po inštalovaní odstráňte zarážky na košoch a elastické oporné prvky
z horného koša.
PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI
PLNENIE DÁVKOVAČA LEŠTIDLA
Leštidlo uľahčuje SUŠENIE riadu. Dávkovač leštiaceho prostriedku A
treba naplniť, keď na ovládacom paneli svieti kontrolka DOPLNIŤ
LEŠTIDLO .
Používanie soli zabraňuje tvorbe vodného kameňa na riadoch a funkčných komponentoch umývačky.
• Je dôležité, aby zásobník soli nikdy nebol prázdny.
• Je dôležité nastaviť tvrdosť vody.
35
25
Zásobník soli sa nachádza v spodnej časti umývačky (pozri OPIS
PROGRAMOV) amal by sa naplniť, keď na ovládacom paneli svieti
kontrolka DOPLNIŤ SOĽ .
1. Vyberte spodný kôš a odskrutkujte uzáver
zásobníka (proti smeru hodinových ručičiek).
2. Vykonáva sa len prvýkrát: zásobník soli naplňte
vodou.
3. Nasaďte násypku (pozri obrázok) a naplňte
zásobník až po okraj (približne 1 kg); je bežné,
že trochu vody vytečie.
4. Vyberte násypku a zvyšky soli na otvore utrite.
MA X
B
A
1. Otvorte dávkovač B stlačením a zdvihnutím držiaka na veku.
2. Opatrne nalejte leštidlo až po značku maximum (110 ml) v plniacom
priestore – dbajte, aby ste ho nerozliali. Ak sa to stane, leštidlo ihneď
utrite suchou handričkou.
3. Zatlačte veko, až počujete cvaknutie.
NIKDY nelejte leštidlo priamo do vaničky umývačky.
NASTAVENIE DÁVKOVANIA LEŠTIDLA
Aby mohol zmäkčovač dokonale pracovať, je dôležité, aby bola tvrdosť vody
nastavená podľa skutočnej tvrdosti vody vo vašej domácnosti. Túto
informáciu môžete získať od miestneho dodávateľa vody.
Z výroby je nastavená priemerná tvrdosť vody (3).
• Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Na 5 sekúnd podržte tlačidlo P, kým sa neozve pípnutie.
• Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
• Bliká číslo aktuálnej zvolenej úrovne aj kontrolka soli.
• Stlačením tlačidla P zvoľte požadovanú tvrdosť vody (pozri TABUĽKA
TVRDOSTI VODY).
Ak nie ste celkom spokojní s výsledkom sušenia, môžete nastaviť množstvo použitého leštidla.
• Zapnite umývačku pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Vypnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Tri razy stlačte tlačidlo P – ozve sa pípnutie.
• Zapnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
• Bliká číslo zvolenej úrovne a kontrolka leštidla.
• Stlačením tlačidla P zvolíte úroveň množstva leštidla, ktoré sa má pridávať.
• Vypnite ju pomocou tlačidla ZAP./VYP.
Nastavenie je hotové!
Ak je úroveň leštidla nastavená na NULA (EKO), nepridáva sa nijaké
množstvo leštidla. Kontrolka MÁLO LEŠTIDLA sa nerozsvieti, ani keď sa
leštidlo minie. V závislosti od modelu umývačky možno nastaviť
maximálne 5 úrovne. Nastavenie z výroby je špecifické pre tento
model, dodržujte vyššie uvedené postupy a skontrolujte ho na vašej
umývačke.
• Ak vidíte na riade modrasté pásiky, nastavte nízku hodnotu (1 – 2).
• Ak sú na riade kvapky vody alebo stopy po vodnom kameni, nastavte
vysokú hodnotu (3 – 4).
Tabuľka tvrdosti vody
PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
Dbajte, aby bol uzáver pevne zatiahnutý, aby sa počas umývacieho programu nedostal do zásobníka umývací prostriedok (mohlo by to nenapraviteľne poškodiť zmäkčovač vody).
Vždy keď potrebujete pridať soľ, musíte dokončiť postup pred začiatkom umývacieho cyklu.
NASTAVENIE TVRDOSTI VODY
Úroveň
1
Mäkká
°dH
°fH
Nemecké stupne
Francúzske stupne
0-6
0 - 10
2
Stredná
7 - 11
11 - 20
3
Priemerná
12 - 17
21 - 30
4
Tvrdá
18 - 34
31 - 60
5
Veľmi tvrdá
35 - 50
61 - 90
• Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP.
Nastavenie je hotové!
Po skončení tohto postupu spustite program s prázdnou umývačkou.
Používajte iba soľ určenú špeciálne do umývačiek.
Keď do umývačky nasypete soľ, kontrolka DOPLNIŤ SOĽ zhasne.
Ak nádobu na soľ nenaplníte, zmäkčovač vody aohrievacie teleso
sa môžu poškodiť.
2
Dávkovač umývacieho prostriedku
otvorte pomocou otváracieho
zariadenia A.
Umývací prostriedok dávajte iba do
suchého dávkovača B.
B
Umývací prostriedok na predumývaA
nie dajte priamo do vaničky.
1. Pri odmeriavaní umývacieho prostriedku
sa riaďte uvedenými informáciami,
aby ste pridali správne množstvo. Vnútri
dávkovača B sa nachádzajú značky, ktoré
pomôžu pri dávkovaní umývacieho
prostriedku.
2. Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku z okrajov dávkovača a až
potom veko zatvorte, až sa ozve cvaknutie.
3. Zatvorte veko dávkovača umývacieho prostriedku jeho nadvihnutím,
až uzatváracie zariadenie zapadne na miesto.
Dávkovač umývacieho prostriedku sa automaticky otvorí v správnom
čase podľa programu. Ak používate umývací prostriedok typu „všetko v
jednom“, odporúčame použiť tlačidlo TABLETA, pretože upraví program
tak, aby sa vždy dosiahli najlepšie výsledky umývania a sušenia.
SK
Program
1. Eko
NaturalDry
Fáza
sušenia
TABUĽKA PROGRAMOV
Dostupné možnosti *)
Nádobka na
Trvanie
prostriedok
na umývanie umývacieho
programu
Vanička B
(h:min)**)
Spotreba
vody
(litre/cyklus)
Spotreba
energie
(kWh/cyklus)
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense®
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,9 - 1,40
3. Intenzívne
65°
-
2:50
16,0
1,60
4. Bežné
50°
-
1:35
13,0
1,15
5. Tiché
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
6. Rýchle 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,55
7. Krištáľ
45°
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
8. Predumývanie
-
-
-
-
-
Údaje zprogramu EKO sú namerané v laboratórnych podmienkach podľa európskej normy EN 50242.
Poznámka pre Skúšobné laboratóriá: O informácie o podmienkach vykonania komparatívnej skúšky EN môžete požiadať na adrese:
dw_test_support@whirlpool.com
Príprava riadu pred umývaním nie je potrebná pri nijakom program.
*) Nie všetky možnosti možno použiť súčasne s inými.
**) Trvanie programu zobrazené na displeji alebo vbrožúrke je odhad vypočítaný za štandardných podmienok. Skutočný čas sa môže líšiť v závislosti od
mnohých faktorov, ako sú teplota a tlak privádzanej vody, teplota vmiestnosti, množstvo umývacieho prostriedku, množstvo a typ vloženého riadu, jeho
rozloženie, ďalšie zvolené možnosti akalibrácia senzoru. Kalibrácia senzoru môže predĺžiť trvanie programu až o20 minút.
Spotreba za pohotovostného režimu: Spotreba v režime zapnutia: 6 W – Spotreba v režime vypnutia: 0,5 W
OPIS PROGRAMOV
Pokyny pre výber umývacieho cyklu.
EKO
Bežne zašpinený riad. Štandardný program, najefektívnejší, čo sa týka
kombinácie spotreby energie a vody.
6th SENSE®
Na normálne znečistený riad so zaschnutými zvyškami jedla. Sníma
úroveň znečistenia riadu a podľa toho nastavuje program. Počas snímania úrovne znečistenia senzorom sa na displeji zobrazí animácia a
aktualizuje sa dĺžka cyklu.
INTENZÍVNE
Tento program sa odporúča pri silne znečistenom riade, vhodný je najmä na umývanie panvíc a kastrólov (nepoužívajte ho na krehký riad).
BEŽNÉ
Bežne zašpinený riad. Každodenný cyklus, ktorý zabezpečuje optimálny výsledok umývania a sušenia v kratšom čase.
RÝCHLE 30’
Program možno použiť na mierne znečistený riad bez zaschnutých
zvyškov jedla.
KRIŠTÁĽ
Program na krehké kusy riadu, ktoré sú citlivejšie na vysoké teploty, napríklad poháre a šálky.
PREDUMÝVANIE
Na odmočenie riadu, ktorý sa bude umývať neskôr. Pri tomto programe sa nepoužíva umývací prostriedok.
Poznámky:
Cykly, ako je rýchly, sú najúčinnejšie na mierne znečistený riad.
Ak chcete ešte väčšmi znížiť spotrebu, púšťajte umývačku, iba keď
je plná.
TICHÉ
Vhodný na nočnú prevádzku spotrebiča. Zabezpečuje optimálne umývanie a sušenie s najnižšou hlučnosťou.
3
MOŽNOSTI A FUNKCIE
MOŽNOSTI si môžete zvoliť priamo stlačením príslušného tlačidla (pozri OVLÁDACÍ PANEL).
Ak možnosť nie je kompatibilná so zvoleným programom pozri TABUĽKU PROGRAMOV, 3 razy rýchlo zabliká príslušná LED
kontrolka a ozve sa pípanie. Možnosť sa neaktivuje.
POSUNUTIE ŠTARTU
Začiatok programu možno posunúť o 1 minútu až 12 hodín.
1. Stlačte tlačidlo POSUNUTIE ŠTARTU. Na displeji sa zobrazí
príslušný symbol; po každom stlačení tlačidla sa čas (1 h, 2
h atď. až po max. 12 h) začiatku zvoleného cyklu umývania
posunie.
2. Zvoľte umývací program a zatvorte dvierka: časomer začne
odpočítavanie;
3. Po uplynutí zvoleného času kontrolka zhasne a umývací
program sa spustí.
Ak chcete upraviť čas posunutia štartu a vybrať kratšiu dobu,
stlačte tlačidlo POSUNUTIE ŠTARTU. Ak ho chcete zrušiť,
opakovane stláčajte tlačidlo, kým kontrolka posunutého
štartu nezhasne.
Umývací program sa spustí automaticky, len čo sa zatvoria
dvierka.
Po spustení programu už funkciu posunutia štartu
nemožno nastaviť.
MULTIZONE
Ak je potrebné umyť menej riadu, možno použiť polovičnú
náplň, aby sa ušetrila voda, elektrina a umývací prostriedok.
Zvoľte program a potom stlačte tlačidlo MULTIZONE: na
displeji sa zobrazí symbol zvoleného koša.
V štandardnom nastavení umývačka umýva riad vo všetkých
košoch.
Ak chcete vybrať iba konkrétny kôš, opakovane stlačte toto
tlačidlo:
TABLETA
Toto nastavenie umožňuje optimalizovať výkonnosť
programu podľa použitého druhu umývacieho prostriedku.
Tlačidlo TABLETA stlačte (rozsvieti sa kontrolka rozsvieti sa),
ak používate kombinovaný umývací prostriedok vo forme
tablety (leštidlo, soľ a umývací prostriedok v 1 dávke).
Ak používate prášok alebo tekutý umývací prostriedok,
táto možnosť má byť vypnutá.
INDIKÁTOR PREVÁDZKY
Svetlo kontrolky LED premietané na dlážku signalizuje, že
umývačka pracuje. Možno zvoliť jeden z nasledujúcich pracovných
režimov:
a) Deaktivovaná funkcia.
b) Na začiatku cyklu sa svetielko na pár sekúnd rozsvieti,
počas cyklu je vypnuté a na konci cyklu bliká.
c) Svetielko zostane počas cyklu rozsvietené a na konci cyklu
bliká (predvolený režim).
Ak je nastavený odložený štart, svetielko svieti buď prvých pár
sekúnd alebo počas celého odpočítavania, podľa toho, či je nastavený režim b) alebo c).
Zakaždým, keď sa otvoria dvierka, svetielko zhasne. Pre voľbu
požadovaného režimu umývačku zapnite, podržte tlačidlo
P, kým sa na displeji neukáže jedno z troch písmen, stláčajte
tlačidlo P, kým nedosiahnete požadované písmeno (alebo
režim), podržaním tlačidla P výber potvrdíte.
Poznámka: Ak je NaturalDry a otvorí dvere, kontrolka
činnosti nebude na konci cyklu blikať.
na displeji (iba spodný kôš)
na displeji (iba vrchný kôš)
na displeji (iba koš na príbor)
na displeji (možnosť je vypnutá a umývačka bude umývať riad
vo všetkých košoch).
Nezabudnite, že treba naplniť iba vrchný alebo iba spodný
kôš a príslušne znížiť dávku umývacieho prostriedku.
TURBO
Túto možnosť možno použiť na skrátenie trvania hlavného
programu pri zachovaní rovnakého výsledku umývania
a sušenia.
Po zvolení programu stlačte tlačidlo TURBO a rozsvieti sa
kontrolka. Vybranú možnosť zrušíte opätovným stlačením
toho istého tlačidla.
POWER CLEAN®
Vďaka prídavným výkonným dýzam táto funkcia umožňuje
intenzívnejšie a účinnejšie umývanie v spodnom koši v
špecifickej oblasti. Táto možnosť sa používa na umývanie
hrncov a kastrólov. Stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu
Power Clean (rozsvieti sa kontrolka).
4
NaturalDry
NaturalDry je konvekčný systém sušenia, ktorý automaticky otvorí
dvierka počas/po fáze sušenia, aby každý deň zaručil výnimočný
výsledok sušenia. Dvierka sa otvoria pri teplote, ktorá je bezpečná pre
váš kuchynský nábytok, takže dvierka nebudú otvorené, keď je zapnutá
funkcia POWER CLEAN® alebo TURBO.
Ako doplnková ochrana pred parou bola k umývačke priložená špeciálne
navrhnutá ochranná fólia. Spôsob nainštalovania ochrannej fólie nájdete
v NÁVODE NA INŠTALÁCIU.
Funkciu NaturalDry môže používateľ vypnúť nasledovným spôsobom:
1. Otvorte ponuku softvéru umývačky stlačením a podržaním tlačidla
P (6 sekúnd).
2. Nachádzate sa v ponuke Ovládanie osvetlenia (pozrite si opis
INDIKÁTOR PREVÁDZKY). Ak nechcete nič zmeniť, stlačte a podržte
tlačidlo P (kým sa na displeji neukáže jedno z dvoch písmen)
3. Prepli ste na ponuku Ovládanie NaturalDry, stlačením tlačidla P
môžete zmeniť stav funkcie NaturalDry:
E – zapnuté
d – vypnuté
Potvrďte zmenu a zatvorte ponuku ovládania stlačením a podržaním
tlačidla P (3 sekundy).
SK
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1.
SKONTROLUJTE PRIPOJENIE K VODOVODU
Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k vodovodnej sieti a či je
otvorený vodovodný ventil.
2.
ZAPNITE UMÝVAČKU
Otvorte dvierka a stlačte tlačidlo ZAP./VYP.
Po dlhšej dobe nečinnosti sa spotrebič automaticky vypne, aby sa
minimalizovala spotreba elektrickej energie.
Ak je riad iba mierne znečistený, alebo bol pred vložením do
umývačky opláchnutý vodou, primerane znížte množstvo
umývacieho prostriedku.
3.
ULOŽTE RIAD DO KOŠOV
(pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV)
ÚPRAVA PREBIEHAJÚCEHO PROGRAMU
4.
PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU
(pozri TABUĽKU PROGRAMOV)
5.
ZVOĽTE PROGRAM A UPRAVTE SI CYKLUS PODĽA ŽELANIA
Vyberte najvhodnejší program podľa typu nádob a stupňa
zašpinenia (pozri OPIS PROGRAMOV) stlačením tlačidla P.
Vyberte želané možnosti (pozri MOŽNOSTI A FUNKCIE).
6.
ŠTART
Spustite umývací cyklus zatvorením dvierok. Keď sa program spustí, ozve sa pípnutie.
7.
UKONČENIE CYKLU UMÝVANIA
Na konci umývacieho cyklu sa ozvú pípania a na displeji bliká číslo
umývacieho cyklu. Otvorte dvierka a vypnite spotrebič stlačením
tlačidla ZAP./VYP.. Niekoľko minút počkajte, aby ste sa nepopálili,
a potom nádoby vyberte.
Vyložte riad z košov, začnite od spodného.
Ak ste zvolili nesprávny program, je možné ho zmeniť, za podmienky,
že sa iba začal: otvorte dvierka, stlačte a podržte tlačidlo ZAP./VYP. a
spotrebič sa vypne.
Znova spotrebič zapnite pomocou tlačidla ZAP./VYP. a zvoľte nový
umývací cyklus a požadovanú možnosť; spustite cyklus zatvorením
dvierok.
PRIDANIE ĎALŠÍCH NÁDOB
Bez vypnutia spotrebiča otvorte dvierka(pozor na HORÚCU paru!)
a vložte nádoby do umývačky. Zatvorte dvierka a bude pokračovať od
bodu, kde bol prerušený.
NÁHODNÉ PRERUŠENIA
Ak sa dvierka otvoria počas umývacieho cyklu alebo pri výpadku
elektriny, cyklus sa zastaví. Po zatvorení dvierok alebo obnovení
dodávky elektriny sa spustí znova od bodu, kde bol prerušený.
Ak potrebuje ďalšie informácie o funkciách, môžete si vyžiadať Návod na
používanie a údržbu, alebo si ho stiahnuť na webe podľa pokynov na poslednej strane.
RADY A TIPY
TIPY
Pred naložením riadu do košov odstráňte všetky zvyšky jedla z nádob
a vyprázdnite poháre. Riad nemusíte vopred oplachovať pod
tečúcou vodou.
Uložte nádoby tak, aby sedeli pevne na mieste a neprevrátili sa;
a uložte ich tak, aby boli otvormi nadol, a vypuklé časti, aby boli
naklonené a voda sa tak mohla voľne dostať ku všetkým povrchom.
Pozor: veká, rúčky, podnosy a panvice na vysmážanie nesmú brániť
otáčaniu ostrekovacích ramien.
Drobné veci ukladajte do košíka na príbor.
Veľmi špinavý riad a hrnce treba ukladať do spodného koša, lebo v tejto
časti sú prúdy vody silnejšie a zvyšujú umývací výkon.
Po naplnení spotrebiča sa presvedčte, či sa ostrekovacie ramená môžu
voľne otáčať.
HYGIENA
Aby ste sa vyhli zápachu a usadeninám, ktoré sa môžu nahromadiť
v umývačke, aspoň raz do mesiaca spustite program s vysokou
teplotou. Do prázdnej umývačky dajte čajovú lyžičku umývacieho
prostriedku a pustite ju naprázdno, aby sa vyčistila.
NEVHODNÉ PREDMETY
• Drevené nádoby a príbor.
• Krehké zdobené poháre, umelecký ručne maľovaný a starožitný porcelán. Ich zdobenie nie je odolné.
• Časti z plastu, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám.
• Medené a cínové nádoby.
• Riad zašpinený od popola, vosku, mazadiel alebo atramentu.
Farby ozdôb na skle a hliníkové/strieborné kusy sa môžu počas
umývania meniť a vyblednúť. Niektoré typy skla (napr. krištáľové
predmety) môžu po niekoľkých umytiach zmatnieť.
POŠKODENIE SKLA A PORCELÁNU
• Používajte iba sklo a porcelán, pri ktorých výrobca zaručuje, že ich možno bezpečne umývať v umývačke.
• Používajte jemný umývací prostriedok vhodný na porcelán
• Vytiahnite poháre a príbor z umývačky hneď po skončení umývacieho
cyklu.
5
UKLADANIE RIADU DO KOŠOV
KOŠÍK NA PRÍBOR
SPODNÝ KÔŠ
Na hrnce, pokrievky, taniere, šalátové misy, príbor a pod. Veľké taniere
a pokrievky by mali byť uložené po bokoch, aby na ne ostrekovacie
ramená nenarážali.
Spodný kôš má opory proti prevráteniu, ktoré možno použiť v zvislej
polohe pri ukladaní tanierov alebo v horizontálnej polohe (nižšie) pre
ľahké uloženie panvíc a šalátových mís.
Tretí košík je určený na ukladanie príboru. Príbor uložte, ako je uvedené
na obrázku. Vďaka oddelenému uloženiu sa príbor po umytí ľahšie
vyberá a dosiahne sa lepší výsledok umývania a sušenia.
Nože a ostatné kuchynské náčinie s ostrými okrajmi treba uložiť
čepeľami nadol.
Rozloženie koša umožňuje uložiť malé kusy riadu, ako sú kávové šálky,
do stredu.
VRCHNÝ KÔŠ
Ukladajte doň krehké a ľahké
nádoby: poháre, šálky, tanieriky, nízke šalátové misky.
(príklad naplnenia spodného koša)
KOŠARICA ZA PRIBOR
Je vybavený hornými mriežkami pre
lepšie usporiadanie príborov.
Možno ho umiestniť len do prednej časti
spodného koša.
Nože a ostatné kusy príboru s ostrými
hrotmi treba uložiť do košíka na príbor
hrotmi nadol, alebo musia byť uložené
vodorovne v naklonených priehradkách
na vrchom koši.
FUNKCIA POWER CLEAN V SPODNOM KOŠI
(príklad naplnenia vrchného koša)
NASTAVENIE VÝŠKY VRCHNÉHO KOŠA
Výška vrchného koša je nastaviteľná: vysoká poloha umožňuje uložiť do
spodného koša objemný riad a nízka poloha umožňuje čo najlepšie
využiť opory proti prevráteniu vytvorením väčšieho miesta smerom
nahor a vyhnúť sa tomu, aby riad narážal o veci v spodnom koši.
Vrchný kôš je vybavený nastavovačom
výšky vrchného koša (pozri obrázok), bez
stláčania páčok ho jednoducho nadvihnite
uchopením bočníc koša, len čo je kôš
A
v stabilnej hornej polohe.
Na vrátenie do spodnej polohy stlačte
páčky A na bokoch koša a posuňte kôš
nadol.
V žiadnom prípade neodporúčame
nastavovať výšku koša, keď je plný.
NIKDY nezdvíhajte ani nespúšťajte kôš iba
na jednej strane.
SKLÁPACIE KLAPKY S NASTAVITEĽNOU POLOHOU
Sklápacie držiaky možno umiestniť do troch
rôznych výšok, aby sa riad dal v koši optimálne
uložiť.
Vínové poháre možno bezpečne uložiť do
sklápacích klapiek vložením stopky pohára do
príslušnej štrbiny.
Pre optimálny výsledok sušenia nakloňte
sklápacie držiaky ešte väčšmi. Ak chcete zmeniť
sklon, sklápaciu klapku vytiahnite a umiestnite
ju do želanej polohy.
6
Funkcia Power Clean® využíva špeciálne
vodné dýzy v zadnej časti priestoru na
intenzívne umývanie veľmi špinavých
nádob. Spodný kôš má oddeľovaciu
zónu, špeciálnu vyťahovaciu oporu v
zadnej časti koša, ktorá môže slúžiť na
podopretie panvíc alebo plechov na
pečenie, aby boli v zvislej polohe a zabrali tak menej miesta.
Po umiestnení hrncov/kastrólov oproti komponentu Power Clean®
aktivujte na ovládacom paneli POWER CLEAN.
Ako používať Power Clean®:
1. Upravte priestor Power Clean®
(G) sklopením zadných držiakov tanierov, aby sa tam zmestili hrnce.
2. Vložte vertikálne naklonené
hrnce a kastróly do oblasti Power Clean®. Hrnce musia byť
naklonené smerom k vodným
dýzam.
SK
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA
Zostavu filtra pravidelne čistite, aby sa filtre neupchali a odpadová
voda mohla správne odtekať.
Zostava filtra pozostáva z troch filtrov, ktoré odstraňujú zvyšky jedla
z umývačky a potom vodu recirkulujú. Ak chcete dosiahnuť kvalitné
výsledky umývania, musíte ich udržiavať čisté.
Umývačku nesmiete používať bez filtrov, alebo ak je filter
uvoľnený.
Po niekoľkých umývaniach zostavu filtra skontrolujte a ak je potrebné,
dôkladne ju vyčistite pod tečúcou vodou nekovovou kefkou podľa
nižšie uvedených pokynov:
1. Otočte valcovým filtrom A proti smeru hodinových ručičiek
a vytiahnite ho (obr. 1).
2. Vytiahnite vrchný filter B jemným zatlačením na bočné klapky
(obr. 2).
3. Vyberte plechový filter z nehrdzavejúcej ocele C (obr. 3.
4. Skontrolujte sifón a odstráňte zvyšky jedla. NIKDY NEVYBERAJTE
ochranu čerpadla (čierny dielec) (obr. 4).
1
ČISTENIE OSTREKOVACÍCH RAMIEN
Občas sa zvyšky jedla môžu zasušiť aj na ostrekovacích ramenách
a zablokovať dierky, cez ktoré strieka vody. Preto sa odporúča občas
ramená kontrolovať a čistiť ich malou nekovovou kefkou.
Ak chcete horné ostrekovacie rameno vybrať, otáčajte plastovým
uzamykacím krúžkom proti smeru hodinových ručičiek. Vrchné rameno
treba vymeniť tak, aby strana s väčším počtom dierok smerovala nahor.
2
B
A
A
Spodné ostrekovacie rameno možno vybrať potiahnutím nahor.
ČISTENIE PRÍVODNEJ HADICE
C
3
4
Ak sú hadice nové alebo sa dlhší čas nepoužívali, nechajte cez ne
pretiecť vodu, aby ste sa ubezpečili, že sú priepustné a nenachádzajú sa
v nich nečistoty, až potom ich pripojte. Ak tento krok vynecháte, prívod
vody sa môže upchať a poškodiť umývačku.
Po vyčistení filtrov zostavu filtrov vložte na miesto a zafixujte v správnej
polohe; je to dôležité pre správnu činnosť umývačky.
7
URIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak vaša umývačka nefunguje, ako by mala.
Prv než sa obrátite na servis, preverte, či problém nemôžete vyriešiť pomocou tohto zoznamu.
PROBLÉMY
MOŽNÉ PRÍČINY
RIEŠENIA
Umývačka sa nespúšťa a nereaguje na príkazy.
Spotrebič nie je riadne pripojený do
elektrickej zásuvky.
Zastrčte zástrčku do zásuvky.
Výpadok prúdu.
Po obnovení dodávky elektriny sa umývačka automaticky spustí.
Dvierka umývačky nie sú zatvorené.
Energicky dvierka zatlačte tak, aby ste počuli “cvaknutie”.
Nereaguje na príkazy.
Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ZAP./VYP., asi po minúte ho znova zapnite a
resetujte program.
Z umývačky neod- Umývací cyklus sa ešte neskočil.
tiekla voda.
Odtoková hadica je ohnutá.
Umývačka vydáva
nadmerný hluk.
Riad nie je čistý.
Počkajte, kým sa umývací cyklus neskončí.
Skontrolujte, či odtoková hadica nie je ohnutá (pozri NÁVOD NA INŠTALÁCIU).
Odtokové potrubie drezu je upchaté.
Vyčistite odtokové potrubie drezu.
Filter je upchatý zvyškami jedla
Vyčistite filter (pozri ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA.
Nádoby o seba hrkocú.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek
riadu pozri PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU. Resetujte aktuálny
cyklus VYPNUTÍM umývačky, potom ju znova zapnite, vyberte nový program a
zatvorte dvierka. Nepridávajte prací prostriedok
Riad nebol správne uložený.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Ostrekovacie ramená sa nemôžu voľne točiť, bránia im v tom kusy riadu.
Uložte nádoby správne (pozri UKLADANIE RIADU DO KOŠOV).
Umývací cyklus je príliš jemný.
Vyberte príslušný umývací cyklus (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).
Tvorí sa nadmerné množstvo peny.
Umývací prostriedok nebol dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek
riadu pozri PLNENIE DÁVKOVAČA UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU.
Veko priehradky na leštidlo nebolo
správne uzavreté.
Presvedčte sa, či je veko dávkovača leštidla uzavreté.
Filter je špinavý alebo upchatý.
Vyčistite zostavu filtrov (pozri STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA).
Chýba soľ.
Naplňte zásobník soli (pozri PLNENIE ZÁSOBNÍKA SOLI).
ÚDRŽBA A NÁVOD NA RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ďalšie informácie, postupy pre údržbu a riešenie problémov nájdete v
Návode na používanie a údržbu.
Návod na používanie a údržbu môžete získať:
• Popredajný servis; telefónne číslo nájdete v záručnej knižke.
• stiahnite z webovej stránky: docs.whirlpool.eu
• použite QR kód:
KONTAKTOVANIE POPREDAJNÉHO SERVISU
Ak sa obrátite na popredajný servis, musíte
uviesť kódy vyznačené na výrobnom štítku
pripevnenom na ľavej alebo pravej strane
vo vnútri dvierok umývačky. Telefónne
číslo je uvedené v záručnej knižke alebo na
webovej stránke: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV
Technické údaje s údajmi o spotrebe energie si môžete stiahnuť
z webovej stránky: docs.whirlpool.eu
400011384720
07/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising