Whirlpool | SIM562B | Instruction for Use | Whirlpool SIM562B Brukerhåndboken

Whirlpool SIM562B Brukerhåndboken
400010733750.book Page 1 Wednesday, September 10, 2014 10:14 PM
400010733750.book Page 2 Wednesday, September 10, 2014 10:14 PM
400010733750.book Page 3 Wednesday, September 10, 2014 10:14 PM
ENGLISH
Installation
Page 8
DEUTSCH
Installation
Seite 16
FRANÇAIS
Installation
Page 24
Installatie
Pagina 33
Instalación
Página 42
Instrucciones de uso
Página
43
Instalação
Página 50
Instruções de utilização
Página
51
ITALIANO
Installazione
Pagina 58
Istruzioni per l’uso
Pagina
60
SVENSKA
Montering
Sidan 66
Bruksanvisning
Sidan
68
Installation
Side 74
Brugervejledning
Side
76
NEDERLANDS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
DANSK
Instructions for use
Page
9
Bedienungsanleitung
Seite
17
Mode d’emploi
Page
26
Gebruiksaanwijzing
Pagina
35
SUOMI
Asennus
Sivu 82
Käyttöohje
Sivu
83
NORSK
Montering
Side 90
Brukerveiledning
Side
92
РУССКИЙ
Установка
Страница 99
Руководство по эксплуатации
Страница
101
Instrukcja obsługi
Strona
110
ΔΣϔλϟ΍
117
POLSKI
ΔϳΑέόϟ΍
Instalacja
Strona 108
ΏϳϛέΗ
ΔΣϔλϟ΍ 119
ΕΎϣϳϠόΗϝΎϣόΗγϻ΍
3
400010733750.book Page 4 Wednesday, September 10, 2014 10:14 PM
0
560 +2 mm
580
650
700 mm
mm
553 mm
+1
0
mm
510 mm
483 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 50 mm
0
490 +2
30
52 mm
A
4
400010733750.book Page 5 Wednesday, September 10, 2014 10:14 PM
Min. 10 cm
Min. 5 mm
Min. 5 mm
Min. 3 cm
Max. 6 cm
1
2
X4
3
5
NORSK
Montering
Side
4
Brukerveiledning
Side
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG
Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og
følges.
Dette er faresymbolet, som gjelder sikkerhet, og advarer om mulig risiko for brukeren og andre.
Alle sikkerhetsadvarsler er merket med faresymbolet og følgende ord:
FARE
Viser til en farlig situasjon som resulterer i alvorlige skader dersom den
ikke unngås.
ADVARSEL
Viser til en farlig situasjon som kan forårsake alvorlige skader dersom den
ikke unngås.
Alle sikkerhetsrelaterte meldinger angir den potensielle risikoen som de refererer til, og viser til hvordan du
reduserer risikoen for personskade, utstyrsskade og elektrisk støt på grunn av uriktig bruk av apparatet.
Sørg for at du retter deg etter det følgende:
- Bruk beskyttende hansker for å foreta all utpakking og installasjon.
- Apparatet må alltid frakobles strømnettet før installasjon.
- Forsikre deg om at installasjonen og den elektriske tilkoblingen utføres av en spesialisert elektriker som
følger produsentens anvisninger og i samsvar med gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter. Forsøk aldri å
reparere eller skifte ut noen som helst del av apparatet dersom det ikke uttrykkelig oppfordres til dette
i bruksanvisningen.
- Apparatet må være jordet.
- Strømledningen må være lang nok til at det innebygde apparatet kan tilkobles strømforsyningen.
- For at installasjonen skal oppfylle gjeldende sikkerhetsforskrifter, er en allpolet bryter med minimum
kontaktåpning på 3 mm påkrevd.
- Unngå bruk av forgreningskontakter og skjøteledninger.
- Ikke dra i apparatets strømledning.
- De elektriske delene må ikke være tilgjengelige etter installasjonen.
- Apparatet er utelukkende beregnet for tilberedning av mat i private hjem. Ingen annen bruk er tillatt
(f.eks. oppvarming av rom). Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar ved ukorrekt bruk eller feil
innstilling av bryterne.
- Apparatet og dets tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Vær forsiktig så ingen kommer borti
varmeelementene. Meget små (0–3 år) og små barn (3–8) skal holdes på avstand så sant de ikke er
under konstant oppsyn.
- Barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne,
eller manglende erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet under tilsyn eller hvis de har fått
opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må ikke leke med apparatet.
Barn må ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være under tilsyn.
- Ikke berør apparatets varmeelementer under og etter bruk. Pass på at ikke varme deler på apparatet
kan komme i kontakt med tekstiler eller annet brennbart materiale før alle komponentene er helt
avkjølt.
- Plasser aldri brennbart materiale i eller i nærheten av apparatet.
- Overopphetet fett og olje tar lett fyr. Vær oppmerksom når du tilbereder mat som inneholder mye fett
og olje.
- Et skillepanel (medfølger ikke) må monteres i rommet under apparatet.
NO88
- Hvis overflaten har sprukket, må du slå av apparatet for å unngå muligheten for elektrisk støt (gjelder
kun apparater med glassoverflate).
- Apparatet er ikke ment til å betjenes ved hjelp av et eksternt tidsur eller separat fjernkontrollsystem.
- La ikke fett eller olje koke uten tilsyn da dette kan føre til brann. Bruk ALDRI vann for å slokke en brann,
men slå av apparatet og dekk flammene med f. eks. et lokk eller et brannteppe.
Brannfare: oppbevar ikke gjenstander på kokeoverflatene.
- Ikke bruk damprengjørere.
- Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk bør ikke plasseres på komfyrtoppen da de kan bli
varme.
- Etter bruk må du slå av kokeplaten med bryteren og ikke stole på kokekardetektoren (kun for
induksjonsapparater).
MILJØINFORMASJON
Avhending av emballasje
Emballasjen består av 100 % resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet (
avfallsbehandles i overensstemmelse med lokale forskrifter for avfallsbehandling.
). De forskjellige elementene i emballasjen skal ikke kastes, men
Avfallsbehandling
Dette apparatet er merket i overensstemmelse med EU-direktivet 2002/96/EF om kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE).
Ved å sørge for at apparatet avfallsbehandles på korrekt vis, bidrar brukeren til å forebygge negative konsekvenser for miljø og helse.
Symbolet
på apparatet eller på dokumentene som følger med, viser at produktet ikke skal avfallsbehandles som usortert, vanlig avfall, men at det må innleveres
til forhandler i henhold til WEEE-direktivet.
Energisparingstips
For å oppnå best mulig resultat, anbefaler vi at du:
• bruker kjeler og panner med en bunndiameter som tilsvarer kokesonene.
• bruker kun flatbunnede kjeler og panner.
• har lokkene på så mye som mulig under matlagingen.
• bruker en trykkoker for å spare enda mer energi og tid.
• plasserer kjelen midt på den markerte kokesonen.
SAMSVARSERKLÆRING
-
Dette apparatet har blitt utformet, produsert og markedsført i samsvar med sikkerhetskravene i «Lavspenningsdirektivet» 2006/95/EF
(erstatter 73/23/EØF som endret) og beskyttelseskravene i «EMC»-direktivet 2004/108/EF.
Dette apparatet tilfredsstiller kravene som stilles til miljøvennlig utforming i EU-forordning nr. 66/2014, i samsvar med europeisk standard EN 60350-2.
FØR BRUK
VIKTIG: Kokesonene aktiveres ikke hvis kjeler og panner ikke har riktig størrelse. Bruk kun panner med induksjonssymbol (se bildet ved siden av).
Sett pannen på ønsket kokesone før du slår på komfyrtoppen.
GAMLE PANNER
OK
Nei
Bruk en magnet for å finne ut om kjelen kan brukes på induksjonstoppen: kjeler og panner skal ikke brukes hvis de ikke er magnetiske.
- Bruk kun panner med jevn bunn, slik at de ikke lager riper i komfyrtoppen. Kontroller alle kjeler og panner.
- Sett aldri varme kjeler eller panner på komfyrtoppens kontrollpanel. Dette kan skade panelet.
NO89
ANBEFALTE BUNNDIAMETRER
Ø
Ø
XL
28 cm
L
21 cm
17 cm min.
28 cm maks.
Ø
Ø
15 cm min.
21 cm maks.
S
Maks.
Multizone
Ø
Ø
M
18 cm
12 cm min.
Ø
Ø
14,5 cm
18 cm maks.
10 cm min.
14,5 cm maks.
Min.
Ø
12 cm
23 cm
39 cm
MONTERING
Etter at produktet er pakket ut, kontrollerer du at det ikke har oppstått noen skader under transport. Dersom du oppdager noen problemer, må du kontakte
forhandleren eller serviceavdelingen.
Se bildene på side 2 for mer informasjon om innbyggingsmål og montering.
ADVARSEL
-
-
•
•
•
•
•
Monter et skillepanel under
komfyrtoppen.
Undersiden av apparatet må ikke
være tilgjengelig etter
installasjon.
Skillepanelet skal ikke monteres
hvis det er en ovn under
komfyrtoppen.
min. 5 mm
FORBEREDELSE AV SEKSJONEN
min. 20 mm
min. 5 mm
Avstanden mellom undersiden av komfyrtoppen og skillepanelet under må overholde dimensjonene vist i illustrasjonen.
For at produktet skal fungere korrekt, er det viktig å sørge for at det er et fritt område på min. 5 mm mellom enheten og komfyrtoppen.
Hvis det er en ovn under komfyrtoppen, må du forsikre deg om at den er utstyrt med et kjølesystem.
Komfyrtoppen må ikke monteres over en oppvask- eller vaskemaskin, for å unngå skade som følge av at elektronikken kommer i kontakt med damp eller
fuktighet.
Bruk et skrujern (følger ikke med) for å fjerne komfyrtoppen fra benkeplaten ved å frigjøre kantklipsene på undersiden av produktet.
NO90
ELEKTRISK TILKOBLING
Koble skapet fra strømnettet.
Installasjon må foretas av kvalifisert personale som kjenner de gjeldende sikkerhets- og
installasjonsforskriftene.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skade på personer eller dyr og for skade på eiendom som følge av at forskriftene i dette
kapitlet ikke har blitt fulgt.
Strømkabelen må være lang nok til at komfyrtoppen kan fjernes fra benkeplaten.
Pass på at spenningen som er angitt på typeplaten, som befinner seg på bunnen av apparatet, er den samme som spenningen i hjemmet.
ADVARSEL
-
-
Koble til rekkeklemme
For den elektriske tilkoblingen finnes det en strømledning (5x2,5 mm) i forsyningen. Følg instruksjonen nedenfor for å koble til rekkeklemmen:
L1=R SORT
N1=N BLÅ
Fjern shunter fra rekkeklemmen
Før strømledningen kobles til, fjerner du de to shuntene som på bildet
•
•
•
L2=S BRUN
=E GUL-GRØNN
N2=N GRÅ med blå film
Tilkobling til rekkeklemmen
Sikre strømkabelen med kabelklemmen.
Fjern tilkoblingspunktdekselet (A) ved å skru ut skruen og sette dekselet innn i tilkoblingspunktets hengsel (B).
Lukk dekselet (C) og skru på terminalen med skruen som ble fjernet.
Tilkobling til veggsiden
For 220–240 V 1N bruker du den medfølgende
parede ledningen.
For 380–415 V 3N eller 380–415 V 2N, skiller du ledningene med saksen som vist i bildet nedenfor, og kobler
dem sammen
NO91
BRUKERVEILEDNING
Beskrivelse av kontrollpanelet
Kontrollpanel
Multizone
Multizone
På/Av
Hurtigtilgang
Kontrollpanellås
Gliderbryter
Knapp for effekthåndtering/
tidsur/låsefunksjon
Kokesonekontroller og tilsvarende display
Slå komfyrtoppen PÅ/AV
For å slå på komfyrtoppen, trykker du på -knappen i ca. 2 sekunder til kokesonedisplayet tennes. For å slå av trykker du samme knapp til displayet slår seg av. Alle
kokesonene er deaktivert
Hvis komfyrtoppen har vært i bruk, fortsetter restvarmeindikatoren «H» å lyse til kokesonene har blitt kjølt ned.
Hvis ingen funksjon velges i løpet av 10 sekunder etter at komfyrtoppen slås på, slår den seg av automatisk.
Slå på og justere kokesoner
Betjening av glidebryter
Strømindikatordisplay
Økning av strømnivå
Angivelse av valgt kokesone
Plassering av kokesone
Minske strømnivå
Slå komfyrtoppen på, og aktiver deretter den ønskede kokesonen ved å trykke på den tilsvarende runde knappen og plassere kjelen på sonen. Du velger det nødvendige
effektnivået med glidebryteren, fra min. 0 til maks. 9, eller booster-funksjonen «P» hvis den er tilgjengelig.
Dra fingeren fra venstre til høyre på glidebryteren flere ganger for å øke effektnivået. Dra fingeren i motsatt retning for å redusere nivået. Du kan også bruke knappene
merket med «+» og «-».
Deaktivering av kokesoner
Trykk på den tilsvarende knappen i mer enn 3 sekunder for å slå av kokesonen.
Kokesonen slås av, og hvis den fortsatt er varm, vises bokstaven «H» på sonedisplayet.
Kontrollpanellås
Denne funksjonen låser kontrollene for å forhindre at komfyrtoppen aktiveres ved et uhell. Slå på komfyrtoppen og trykk på tidsurknappen i tre sekunder for å aktivere
kontrollpanellåsen. Du hører et lydsignal, og en indikatorlampe tennes nær hengelåssymbolet for å bekrefte at låsen er aktivert. Kontrollpanelet låses med unntak av
avfunksjonen. Du deaktiverer kontrollpanellåsen ved å gjenta aktiveringsprosedyren. Indikatoren slukkes og komfyrtoppen er aktiv igjen.
Hvis det søles vann eller væske, eller det legges gjenstander eller redskaper på tasten under symbolet, kan dette føre til utilsiktet aktivering eller deaktivering av
kontrollpanelets låsefunksjon.
NO92
Tidsur
Det er mulig å stille inn koketiden med tidsuret for maksimalt 99 minutter (1 time og 39 minutter) for alle kokesonene.
Velg kokesonen som skal brukes med tidsuret og trykk på tidsurknappen. Du hører et lydsignal som bekrefter at funksjonen er aktiv (se illustrasjonen).
Displayet viser «00» og indikatordioden tennes. Du kan øke og redusere tidsurverdiene ved å trykke vedvarende på knappene merket med «+» og «-»
på glidebryteren. Når tiden er ute, lyder et lydsignal og kokesonen slår seg av automatisk. Trykk på tidsurknappen i minst 3 sekunder for å deaktivere
tidsuret.
Gjenta trinnene over for å stille inn tidsuret for en annen kokesone. Tidsurdisplayet viser alltid tidsuret for valgt sone, eller tidsuret med kortest innstilt
tid.
Trykk på valgknappen for det aktuelle tidsuret for å endre eller deaktivere tidsuret for den sonen.
Kontrollpanelvarsler.
Restvarmeindikator.
Komfyrtoppen er utstyrt med en restvarmeindikator for hver kokesone. Disse indikatorene varsler brukeren når kokesonene fortsatt er varme.
Hvis displayet viser , er kokesonen fortsatt varm. Hvis restvarmeindikatoren er på for en av kokesonene, kan denne sonen for eksempel brukes til å holde en
kjele varm, eller til å smelte smør.
Når kokesonen kjøles ned, slås displayet av.
Indikator for feil eller manglende kjele.
Hvis du bruker en kjele som er uegnet, som ikke er riktig plassert, eller som ikke har riktige dimensjoner for induksjonstoppen, vises symbolet for
manglende kjele i displayet (se figur til venstre). Hvis det ikke registreres noen kjele i løpet av 60 sekunder, slår komfyrtoppen seg av.
Hurtigkok-funksjon (booster)
Denne funksjonen finnes kun på noen kokesoner og muliggjør maksimal utnyttelse av varmeeffekten til platetoppen (for eksempel til hurtig oppkoking av vann). For
å aktivere funksjonen trykkes «+» knappen inntil «P» fremkommer på displayet. Etter 10 minutters bruk av booster-funksjonen vil komfyrtoppen automatisk gå over
til effektnivå 9.
«Effekthåndtering» (funksjon hvor den er tilgjengelig)
Takket være «Effekthåndteringsfunksjonen» kan brukeren stille inn maksimumsstrømmen som komfyrtoppen kan nå, etter behov.
Denne innstillingen er mulig når som helst og opprettholdes til neste endring.
Ved å stille inn nødvendig maksimaleffekt justerer automatisk komfyrtoppen fordeling i de ulike kokesonene, noe som gjør at denne grensen aldri overskrides. Dette
har den fordelen at den også kan forvalte alle sonene samtidig, men uten overbelastningsproblemer.
4 maksimaleffektnivåer er tilgjengelige og vises på displayet: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW anses som komfyrtoppens makseffekt).
Ved kjøpstidspunktet er komfyrtoppen satt til maksimal effekt.
Etter at du har satt apparatet inn i stikkontakten, er det i løpet av de første 60 sekundene mulig å stille inn ønsket effektnivå ved å kjøre følgende punkter:
Trinn
1
Kontrollpanel
Trykk i ca. 3 sekunder
2
3
4
/
Trykk på Power
Management-knappen for
å bekrefte forrige trinn
Trykk for å angi det valgte
nivået blant de ulike
tilgjengelige alternativene
Trykk på Power
Management-knappen for
å bekrefte forrige trinn
Display
Displayet viser
Lyset tennes sammen med i bruk-lysene for
de individuelle kokesonene.
Displayet viser det angitte nivået, som blinker
i ca. 2 sekunder. Etter det kommer
koketoppen med et lydsignal og slår seg
deretter av. Den er nå klar til bruk.
I tilfelle feil når du stiller inn effekten, dukker symbolet
opp i midten og et lydsignal lyder i ca. 5 sekunder. I dette tilfellet gjentar du konfigurasjonsprosedyren
fra begynnelsen. Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
Hvis brukeren under normal bruk forsøker å øke det maksimalt tilgjengelige effektnivået når det er nådd, blinker nivået i sonen som er i bruk, to ganger, og et lydsignal
høres.
For å oppnå høyere effekt i den sonen, er det nødvendig å senke effektnivået manuelt i en eller flere allerede aktive kokesoner.
N93
Multizone
Dersom tilgjengelig muliggjør denne funksjonen at kokesonen kan benyttes som to separate soner, eller som en ekstra stor sone.
Ideell for bruk av ovale, rektangulære eller avlange kokeredskaper (med bunndimensjoner på maks. 38x23 cm) eller mer enn et standard kokeredskap samtidig. For å
aktivere Multizone-funksjonen slår du på komfyrtoppen mens du trykker på begge de 2 valgknappene på sonene samtidig, som vist på bildet nedenfor: Begge
sonedisplayene viser nivå «0», og begge indikatorene ved siden av nivånummeret lyser for å vise at Multizone er aktivert.
For å endre energinivå (fra 1 til maks 9 eller P) trykkes -/+ knappene, eller skyv fingeren din horisontalt på skyvedelen. For å deaktivere Multizone-funksjonen, trykker
du på de 2 valgknappene for sonene samtidig igjen. For å slå av sonene umiddelbart trykkes valgknappen for sonen i 3 sekunder.
i Meldingen «intet kokekar»
vil fremkomme på displayet til sonen som ikke er i stand til å oppdage noe kokekar (på grunn av manglende kokekar, feil
plassering eller manglende egnethet for induksjonsplate). Denne meldingen er aktiv i 60 sekunder: i løpet av denne tiden kan du sette eller skyve kjeler inne i
Multizone-området som du vil.
Etter 60 sekunder vil systemet stanse «søket» etter kokekar i den sonen dersom ingen kokekar plasseres i sonen, symbolet
om at sonen er deaktivert.
For å aktivere Multizone-funksjonen igjen, trykker du på en av de 2 knappene, enten
forblir synlig på displayet for å minne
eller
Multizone-funksjonen er også i stand til å registrere når en kjele flyttes fra en sone til en annen innenfor Multizone-området, og velger samme effektnivå i den nye
sonen som det som var valgt i den opprinnelig sonen (se eksempelet i figuren nedenfor: hvis kjelen flyttes fra fremre plate til bakre plate, vises energinivået på displayet
som tilsvarer sonen hvor kjelen står).
Det er også mulig å benytte Multizone-området som to uavhengige kokesoner med hjelp av den tilsvarende knappen for den enkle sonen. Plasser kokekaret midt på
den enkle sonen og juster energinivået ved å skyve på touch-skjermen.
i Viktig: sørg for å plassere kokekarene midt på kokesonen slik at logoen
i midten av hver enkelt kokesone dekkes.
Ved bruk av store ovale, rektangulære eller avlange kokekar er det viktig å passe på at kokekarene plasseres sentralt på kokesonen slik at de dekker begge
Eksempler på god og dårlig plassering av kokekar:
NO94
-logoene.
RENGJØRING
ADVARSEL
-
Ikke bruk damprengjørere.
Pass på at kokesonene er avslått, og at ingen av displayene viser restvarmeindikatoren («H»).
VIKTIG: Ikke bruk skuresvamper, stålull eller andre redskaper med skureeffekt. Hvis slike brukes, kan de til slutt ødelegge glasset.
• Rengjør og fjern matrester fra komfyrtoppen når den er kald, etter hver bruk.
• Sukker, og matvarer med høyt sukkerinnhold, kan skade overflaten og må fjernes umiddelbart.
• Salt, sukker og sand kan lage riper i glassoverflaten.
• Bruk en myk klut, absorberende kjøkkenpapir eller et spesialrengjøringsmiddel for komfyrtopper (følg produsentens anbefalinger).
FEILSØKINGSLISTE
•
•
•
•
•
Les og følg instruksjonene i avsnittet «Brukerveiledning».
Kontroller at strømmen ikke er avslått.
Tørk komfyrtoppen grundig etter rengjøring.
Hvis det kommer opp alfanumeriske koder på displayet når du slår på komfyrtoppen, finner du mer informasjon i tabellen under.
Hvis du ikke kan slå av komfyrtoppen etter bruk, kobler du fra strømmen.
FEILKODE
BESKRIVELSE
MULIGE ÅRSAKER
FEILOPPRETTING
C81, C82
Kontrollpanelet slår seg av pga.
svært høye temperaturer
Den interne temperaturen i de
elektroniske delene er for høy
Vent til komfyrtoppen er avkjølt
før du bruker den igjen.
F42 eller F43
Komfyrtoppen er tilkoblet feil
spenning
Sensoren registrerer et avvik mellom
apparatets spenning og spenningen i
strømnettet
Koble komfyrtoppen fra
strømnettet og kontroller den
elektriske tilkoblingen
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47,
F56, F58, F60
Kontakt kundeservice og oppgi feilkode
LYDER FRA KOMFYRTOPPEN
Induksjonstopper kan lage plystre- eller knitrelyder i løpet av normal drift. Disse lydene kommer faktisk fra kjelene og pannene som brukes, og er er resultat av bunnens
egenskaper (f.eks. hvis pannebunnen er laget av flere lag med materialer, eller er ujevn). Lydene varierer avhengig av hva slags kjele eller panne som brukes, og hvor
mye de inneholder. Lydene er ikke en indikasjon på feil av noe slag.
Induksjonstoppen er også utstyrt med et internt kjølesystem som kontrollerer temperaturen på de elektroniske delene. Det er derfor mulig å høre lyden av kjøleviften
når komfyrtoppen er i bruk, og i flere minutter etter at den har blitt slått av. Dette er helt normalt og nødvendig for at komfyrtoppen skal fungere riktig.
NO95
STRØMNIVÅTABELL
Effektnivå
Type tilberedning
Boost
Rask oppvarming
Spesielt godt egnet for rask temperaturøkning for å koke opp vann, eller for rask oppvarming av
kokevæsker.
8–9
Steking-koking
Egner seg best for bruning, starten av kokeprosessen, steking av dypfryste produkter, rask koking
7–8
Bruning, sautering, koking,
grilling
6–7
Bruning, koking, stuing,
sautering, grilling
Egner seg best for sautering, lett koking over tid, steking og grilling (i middels lange perioder på
10–20 minutter). Egner seg også til forvarming av kokekar.
4–5
Koking, stuing, sautering,
grilling
Egner seg best for stuing, lett koking over tid, og småkoking (over lengre tid). Tykning av pastasauser
Maks. effekt
Høy effekt
Middels effekt
3–4
2–3
1–2
Lavt strømnivå
1
AV
Anbefalt bruksområde
(avhengig av erfaring og kokevaner)
Ingen
strøm
Koking, småkoking, jevning,
tykning av sauser
Smelting, tining, holde mat
varm, tykning av sauser
Oppbevaring
Egner seg best for sautering, rask koking over tid, steking og grilling (i korte perioder på 5–10 minutter)
Egner seg best for retter som skal koke lenge (ris, sauser, steker, fisk) med væsker (f.eks. vann, vin, kraft,
melk), samt tykning av pastasauser
Egner seg best for retter som skal koke lenge (under 1 liter: ris, sauser, steker, fisk) med væsker
(f.eks. vann, vin, kraft, melk)
Egner seg best til å mykne smør, smelte sjokolade, tine små matvarer og til å holde maten varm når den
er ferdigkokt (f.eks. sauser, supper, minestrone)
Egner seg best til å holde maten varm når den er ferdigkokt, til å tykne risottoer og til å varme servise
(kun for servise som tåler induksjon)
Komfyrtoppen står i klarstilling eller er slått av (ev. restvarme etter koking vises med en «H»)
MERK:
Ved tilberedning av hurtigstekte matvarer som krever perfekt varmedistribusjon (f.eks. pannekaker) på den 28 cm store doble kokesonen (hvis tilgjengelig), anbefaler
vi at du ikke bruker panner over 24 cm i diameter. Når delikate matvarer skal tilberedes, for eksempel smelting av sjokolade eller smør, anbefaler vi bruk av enkel sone
med liten diameter.
400011169419
GB
DE
FR
NL
ES
PT
IT
SE
DK
RU
PL
AR
NO96
07/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising