Whirlpool | ACM 836/BA | Instruction for Use | Whirlpool ACM 836/BA Užívateľská príručka

Whirlpool ACM 836/BA Užívateľská príručka
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
SK
DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE
Kompletný návod si môžete stiahnuť na POVOLENÉ POUŽÍVANIE
UPOZORNENIE: spotrebič nie je určený na
http://‌‌docs‌.‌whirlpool‌.‌eu alebo zavolajte na telefónne
ovládanie externým vypínačom, ako je časovač
číslo uvedené v záručnej knižke.
alebo samostatný systém diaľkového ovládania.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti
Pred použitím spotrebiča si starostlivo prečítajte
tieto bezpečnostné pokyny. Odložte si ich, aby boli alebo na podobné účely ako napr.: v oblastiach
kuchyniek pre personál v dielňach, kanceláriách
k dispozícii pre budúce použitie.
V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre
uvedené dôležité upozornenia týkajúce sa hostí v hoteloch, moteloch alebo iných ubytovacích
bezpečnosti, ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca zariadeniach.
Nie je povolené používať ho na iné účely (napr.
odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania týchto
vykurovanie
miestností).
bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania
Tento spotrebič nie je určený na profesionálne
spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.
Veľmi malé deti (0 – 3 roky) by sa nemali zdržiavať používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.
v okolí spotrebiča. Malé deti (3 – 8 roky) by sa nemali INŠTALÁCIA
So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho
zdržiavať v okolí spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym
dohľadom. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri vybaľovaní
fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami a inštalovaní používajte ochranné rukavice – riziko
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu porezania.
Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je)
používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod
dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania a elektrického zapojenia a taktiež opravy musí
spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte
nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je
Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať výslovne uvedené v návode na používanie.
Nepúšťajte deti k miestu inštalácie. Po vybalení
deti bez dozoru.
POZOR! Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil.
používania zahrievajú. Dávajte pozor, aby ste sa V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo
nedotkli ohrevných článkov. Nedovoľte, aby sa deti popredajný servis. Po inštalácii uložte odpad
mladšie ako 8 rokov priblížili k rúre, pokiaľ nie sú z balenia (plastové a polystyrénové časti a pod.)
mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenia. Pred
nepretržite pod dozorom.
POZOR! Ak je varný panel puknutý, spotrebič vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič
nepoužívajte – nebezpečenstvo zásahu elektrickým odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte
prúdom.
POZOR! Nebezpečenstvo požiaru: neskladujte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací
kábel – nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu
predmety na varných povrchoch.
UPOZORNENIE: Pri varení musí byť spotrebič pod elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po
dohľadom. Pri krátkodobom varení musí byť úplnom dokončení inštalácie.
Pred vsadením spotrebiča do skrinky urobte
spotrebič pod nepretržitým dohľadom.
POZOR! Varenie na tuku alebo oleji bez dozoru všetky potrebné výrezy a z otvoru odstráňte odrezky
môže predstavovať nebezpečenstvo a môže mať za a piliny.
Ak spotrebič nie je inštalovaný nad rúrou, je
následok vznik požiaru. NIKDY sa nepokúšajte uhasiť
oheň vodou! Namiesto toho spotrebič vypnite potrebné do priehradky pod spotrebičom nainštalovať
a potom plameň zakryte, napríklad pokrievkou oddeľovací panel (nie je priložený).
VAROVANIA PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÉHO
alebo požiarnym rúškom.
Nepoužívajte varnú dosku ako pracovnú alebo SPOTREBIČA
Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď
odkladaciu plochu. Oblečenie a iné horľavé materiály
vytiahnutím
zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná,
uchovávajte mimo spotrebiča, kým všetky komponenty
alebo
prostredníctvom
prístupného viacpólového
úplne nevychladnú – hrozí nebezpečenstvo vzniku
prepínača nainštalovaného pred zásuvkou
požiaru.
Neklaďte kovové predmety ako nože, vidličky, a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými
lyžičky a pokrievky na povrch varnej dosky, pretože bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.
Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani
by sa mohli zahriať na vysokú teplotu.
adaptéry.
Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho
Po použití vypnite varný panel ovládačom a
elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte
nespoliehajte sa na detektor prítomnosti riadu.
spotrebič, ak ste mokrí alebo bosí. Spotrebič LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných
nepoužívajte, ak má poškodený napájací kábel alebo Tento
materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii
zástrčku, ak nefunguje správne, či ak bol poškodený odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii
domácich spotrebičov dostanete na príslušnom miestnom úrade,
alebo spadol.
v zberných strediskách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou o likvidácii
ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo elektrických a elektronických zariadení 2012/19/ES (OEEZ).
správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo Zabezpečením
potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské
nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
zdravie.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Symbol
na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch
POZOR! Pred vykonávaním údržby dbajte, aby bol znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácim
ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické
spotrebič vypnutý alebo odpojený od elektrického odpadom,
a elektronické zariadenia.
napájania; nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie RADY NA ÚSPORU ELEKTRICKEJ ENERGIE
parou – nebezpečenstvo zásahu elektrickým Horúcu platňu vypnite zopár minút pred dokončením varenia, čím
maximálne využijete zvyškové teplo.
prúdom.
Dno hrnca alebo panvice by malo horúcu platňu celkom zakrývať; pri
Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne používaní nádoby menšej, než je horúca platňa, sa plytvá energiou.
prostriedky, čističe s obsahom chlóru alebo drôtenky Hrnce a panvice prikrývajte priliehajúcimi pokrievkami a používajte čo
najmenej vody. Varenie bez pokrievky značne zvýši spotrebu energie.
na panvice.
Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obalové materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené symbolom
recyklácie .
Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými
predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.
VYHLÁSENIE O ZHODE
Tento spotrebič spĺňa požiadavky na ekodizajn podľa Nariadenia komisie
(EÚ) č. 66/2014 v súlade s európskou normou EN 60350-2.
SK
INŠTALÁCIA
Varná doska musí byť vsadená do pracovného pultu v hĺbke 30 mm až 60 mm.
Pod varnú dosku nainštalujte oddeľovací panel.
57
Spodná časť spotrebiča nesmie byť po inštalácii prístupná.
V prípade, že pod varnou doskou bude nainštalovaná rúra, oddeľovací panel
min. 20 mm
neinštalujte.
75 80
Vzdialenosť medzi spodnou stranou spotrebiča a oddeľovacím panelom pod
6-7 cm
ním musí zodpovedať rozmerom uvedeným na obrázku.
Aby bola zaručená správna činnosť spotrebiča, nezakrývajte minimálnu medzeru medzi pracovnou plochou a hornou časťou dosky kuchynskej
linky (min. 5 mm).
Ak pod varnú dosku nainštalujete rúru, uistite sa, že je rúra vybavená chladiacim systémom.
Rozmery pre zabudovanie a inštaláciu nájdete na obrázku v tomto odseku.
Je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť medzi varnou doskou a digestorom nad ňou. Viac informácií nájdete v návode na používanie digestora.
Neinštalujte varnú dosku do blízkosti umývačky riadu alebo práčky, aby sa elektronické obvody nedostali do kontaktu s parou alebo
vlhkosťou, ktoré ich môžu poškodiť.
Pri vyberaní dosky použite skrutkovač (nedodáva sa), pričom pôsobte na obvodové pružiny v spodnej časti spotrebiča.
min. 5 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UMIESTNENIE VARNEJ DOSKY
Po vyčistení povrchu varnej dosky nasaďte priložené tesnenie (pokiaľ ešte nie je nasadené). Po elektrickom zapojení (pozrite kapitolu Zapojenie
do elektrickej siete). Umiestnite každú upevňovaciu svorku do príslušného otvoru na bočných stranách varnej dosky, ako je zobrazené na obrázku.
Potom zatlačte varnú dosku do výrezu a skontrolujte, či je sklo rovné a paralelné s pracovnou doskou. Upevňovacie svorky sú určené na každý typ
materiálu pracovnej dosky (drevo, mramor a pod.).
1
2
3
4x
ROZMERY A VZDIALENOSTI, KTORÉ TREBA DODRŽIAVAŤ
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 5 cm
580 mm
650 mm
700 mm
510 mm
0
560 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 50 mm
553 mm
+1
0
483 mm
30 mm
52/54 mm
Min. 5 mm
0
490 +2
mm
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
Elektrické pripojenie sa musí vyhotoviť už pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania.
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný personál, ktorý pozná aktuálne bezpečnostné a inštalačné predpisy. Inštaláciu treba vykonať v súlade
s predpismi miestneho dodávateľa elektriny.
Uistite sa, že je napätie špecifikované na údajovom štítku na spodnej strane zariadenia rovnaké ako napätie vo vašom dome.
Podľa platných predpisov je uzemnenie spotrebiča povinné. Použite iba vodiče príslušnej veľkosti (vrátane uzemňovacieho vodiča).
PRIPOJENIE K SVORKOVNICI
modrý/sivý
čierny/hnedý
žltý/zelený
UPOZORNENIE: napájací kábel musí byť dosť dlhý, aby sa dala varná doska vybrať z pracovnej dosky, a treba ho uložiť tak, aby nedošlo k poškodeniu
alebo prehriatiu spôsobenému dotykom so základňou.
• Odskrutkovaním skrutiek odoberte kryt terminálu (A) a vložte ho do závesu (B) terminálu.
• Pripojte napájací kábel do svorky a vodiče k radovej svorkovnici tak, ako je znázornené v schéme zapojenia nachádzajúcej sa v blízkosti terminálu.
• Napájací kábel zaistite pomocou káblovej svorky.
• Kryt (C) zatvorte a priskrutkujte ho k terminálu pomocou odobratej skrutky.
Pri každom pripojení k sieti sa varná doska automaticky niekoľko sekúnd kontroluje.
380-415V 3N~
380-415V 2N~
220-240V ~
AU a UK
čierny
hnedý
modrý
modrý (sivý)
čierny
hnedý
}
žltý/zelený
}
žltý/zelený
modrý
modrý (sivý)
}
220-240V 3~
LEN PRE BELGICKO
čierny
čierny
hnedý
hnedý
modrý
modrý (sivý)
žltý/zelený
230V 2 fázy 2N~
LEN PRE HOLANDSKO
}
žltý/zelený
modrý
modrý (sivý)
OPIS SPOTREBIČA
145 mm
210 mm
210 mm
145 mm
SK
OVLÁDACÍ PANEL
Indikátor zablokovania
ovládacieho panela
Posuvné ovládač
Zapnutie / Vypnutie
Správa výkonu / Časovač
Zablokovanie ovládacieho panela
Rýchly prístup
Ovládače varnej zóny a príslušný displej
PRÍSLUŠENSTVO
PANVICE A HRNCE
Používajte iba panvice a hrnce z feromagnetického
OK
NO
materiálu vhodné na používanie na indukčných varných
doskách. Ak chcete zistiť, či je hrniec vhodný, hľadajte
na ňom symbol
(zvyčajne vytlačený na spodku).
Pomocou magnetu môžete zistiť, či sú hrnce magnetické.
Kvalita a štruktúra dna hrnca môže zmeniť proces varenia.
ODPORÚČANÉ ROZMERY DNA HRNCA
Pred zapnutím varnej dosky položte hrniec na požadovanú varnú zónu.
Ak chcete pri varení dosiahnuť dobré výsledky, priemer hrnca by sa mal
zhodovať s veľkosťou platničky.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: ak hrnce nemajú správnu veľkosť, varné zóny
sa nezapnú.
Veľkosť hrnca zistíte odmeraním jeho dna a v tabuľke si pozrite odporúčanú
šírku dna, aby ste vybrali najvhodnejší hrniec pre najlepšie využitie
a správne rozpoznanie hrnca. Každá varná zóna má minimálny limit
rozpoznania hrncov, ktorý sa mení v závislosti od materiálu, z ktorého je
vyrobený použitý hrniec. Preto by ste mali používať varnú zónu, ktorá je
najvhodnejšia pre priemer vášho hrnca.
PRIEMER (cm)
MAX. (cm)
MIN. (cm)
14,5
18
21
14,5
18
21
10
12
15
ODPORÚČANÉ UMIESTNENIE HRNCA
Najlepší výkon dosiahnete so súčasným použitím dvoch hrncov pri
takomto umiestnení:
DÔLEŽITÉ: Aby nedošlo k trvalému poškodeniu varnej dosky:
• nepoužívajte nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché;
• nepoužívajte kovové nádoby s e-mailovým dnom;
• neklaďte horúce hrnce/panvice na ovládací panel.
PRVÉ POUŽITIE
POWER MANAGEMENT (SPRÁVA VÝKONU)
Vďaka funkcii „Power management“ môže používateľ podľa vlastných
potrieb nastaviť maximálny výkon, ktorý môže varná doska dosiahnuť.
Táto regulácia sa dá urobiť v ľubovoľnom čase, pričom sa udrží až do
nasledujúcej modifikácie.
Nastavením maximálneho želaného výkonu varná doska automaticky
nastaví rozloženie výkonu jednotlivých varných zón, čím sa dosiahne, že
tento prah sa nikdy neprekročí, výhodou čoho je, že sa dajú ovládať všetky
zóny súčasne bez problémov preťaženia.
K dispozícii je najviac 4 výkonových úrovní, ktoré sa zároveň zobrazujú na
displeji: 2,5 kW– 4,0 kW– 6,0 kW– 7,2 kW (7,2 kW sa považuje za maximálny
výkon varnej dosky).
Pri nákupe je varná doska nastavená na maximálny výkon.
Nastavenie výkonu varnej dosky:
Po pripojení spotrebiča k elektrickej zásuvke je počas prvých 60 sekúnd
možné nastaviť požadovanú úroveň výkonu podľa nasledujúcich pokynov:
• Stlačte tlačidlo posuvného ovládača “+” na približne 3 sekundy.
Zobrazenie na displeji
.
•
Stlačte tlačidlo Správy výkonu
čím potvrdíte predchádzajúci krok.
•
•
Zobrazenie na displeji
.
Pre výber požadovaného výkonu stlačte tlačidlá „+“ / „–“ (Rýchly
prístup) nachádzajúce sa na posuvnom ovládači. Na displeji sa
zobrazí dostupné úrovne výkonu.
Stlačte tlačidlo Správy výkonu
čím potvrdíte predchádzajúci krok.
Displej približne na 2 sekundy zobrazí blikajúcu nastavenú úroveň. Po
tomto čase sa z varnej dosky ozve zvukový signál a sama sa vypne.
Potom je pripravená na použitie.
V prípade, že by počas nastavovania výkonu došlo k chybe, zobrazí sa v
strede symbol
spolu s ním zaznie nepretržitý zvukový signál trvajúci
5 sekúnd. V takom prípade zopakujte od začiatku postup konfigurácie. V
prípade, že sa chyba zopakuje ešte raz, požiadajte o pomoc servisné stredisko.
Ak sa počas bežného používania dosiahne úroveň maximálneho dostupného
výkonu a používateľ sa snaží zvýšiť ho, úroveň používanej zóny dvakrát
zabliká a zaznie zvukový signál.
Ak budete na danej zóne potrebovať vyšší výkon, musí sa manuálne znížiť
úroveň výkonu na jednej alebo niekoľkých už zapnutých zónach.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
ZAPNUTIE/VYPNUTIE VARNEJ DOSKY
Aby ste varnú dosku zapli, stlačte na približne 2 sekundy tlačidlo
,
kým sa nerozsvieti displej varných zón.
Aby ste varnú dosku vypli, dotknite sa toho istého tlačidla, kým displej
nezhasne Všetky varné zóny sa vypnú.
Po použití varnej dosky indikátor zvyškového tepla „H“ ostane svietiť,
kým varná zóna nevychladne.
Ak do 10 sekúnd po zapnutí varnej dosky nezvolíte žiadnu funkciu,
varná doska sa automaticky vypne.
AKTIVÁCIA A REGULÁCIA VARNÝCH ZÓN
Funkcia posuvného ovládača
Displej zobrazenia výkonu
Indikácia zvolenej varnej zóny
+
Umiestnenie varnej zóny
Zvýšenie výkonovej
úrovne
_
Zníženie výkonovej
úrovne
Na požadovanú varnú zónu umiestnite nádobu. Zapnite varnú dosku. Potom
zvolenú varnú zónu zapnite stlačením príslušného tlačidla priradeného
k polohe danej varnej zóny. Na displeji sa zobrazí „0“. Je možné nastaviť
požadovanú úroveň ohrevu v rozmedzí od min. 0 do max. 9, prípadne
zosilnený režim označený symbolom „P“ (ak je dostupný). Ak chcete zvýšiť
výkon, niekoľkokrát posuňte ovládač ručne zľava doprava; ak chcete výkon
znížiť, posúvajte ho opačným smerom. Môžete tiež použiť tlačidlá rýchlej
voľby „+“ a „–“.
VYPNUTIE VARNÝCH ZÓN
Varnú zónu vypnete stlačením príslušného tlačidla priradeného k polohe
danej varnej zóny na viac ako 3 sekundy.
Varná zóna sa vypne a ak je oblasť stále teplá, na displeji zóny sa zobrazí
písmeno „H“.
ZABLOKOVANIE OVLÁDACIEHO PANELA
Funkcia blokuje ovládacie prvky, aby sa predišlo náhodnému zapnutiu
varnej dosky.
Aby ste ovládací panel zablokovali, zapnite varnú dosku a tri sekundy
podržte stlačené tlačidlo zablokovania ovládacieho panela; aktiváciu
signalizujú zvukový signál a svetelná kontrolka vedľa symbolu zámky.
Ovládací panel je zablokovaný, s výnimkou funkcie vypnutia.
Aby ste zablokovanie funkcií zrušili, zopakujte postup ako pri aktivácii.
Svetelná kontrolka zhasne a ovládací panel bude znovu aktívny.
Prítomnosť vody, vykypená kvapalina z hrncov alebo akýkoľvek predmet
položený na tlačidle pod symbolom môžu spôsobiť náhodnú aktiváciu
alebo vypnutie ovládačov zablokovania panela.
ČASOMER
Časomer sa dá použiť na nastavenie doby varenia na maximum 99 minút
(1 hodina a 39 minút) pre všetky varné zóny.
Vyberte varnú zónu, ktorú chcete použiť s časomerom, stlačte tlačidlo
časomeru, zaznie zvukový signál, ktorý oznámi jeho fungovanie. Na
displeji sa zobrazí „00“ a rozsvieti sa kontrolka LED. Časovú hodnotu
možno zvýšiť alebo znížiť stlačením tlačidiel „+“ a „–“ (Rýchly prístup) na
posuvnom ovládači.
Po uplynutí nastavenej doby zaznie zvukový signál a varná zóna sa
vypne automaticky.
Aby ste časomer zrušili, podržte stlačené tlačidlo Timer aspoň 3 sekundy.
Aby ste nastavili časomer pre inú zónu, zopakujte vyššie uvedené
body. Displej časomeru vždy zobrazuje časomer zvolenej zóny alebo
najkratšiu nastavenú dobu.
Aby ste mohli časomer modifikovať alebo zrušiť, stlačte tlačidlo výberu
varnej zóny pre príslušný časomer.
INDIKÁTOR ZVYŠKOVÉHO TEPLA
Varná doska je vybavená indikátorom zvyškového tepla pre každú varnú
zónu. Uvedený indikátor signalizuje, ktoré varné zóny sú ešte horúce.
Ak sa na displeji zobrazuje , varná zóna je ešte horúca. Na uvedenej
varnej zóne môžete, napríklad, nechať jedlo, aby ostalo teplé alebo
použiť ju na rozpustenie masla.
Po ochladení varnej zóny displej zhasne.
INDIKÁTOR NEVHODNEJ ALEBO CHÝBAJÚCEJ NÁDOBY
Ak by hrniec nebol vhodný pre indukčnú varnú plochu, ak by bol
nesprávne položený alebo by nemal vhodné rozmery, na displeji sa zobrazí
„neprítomnosť hrnca“ (
). V týchto prípadoch sa odporúča presúvať
riad po varnej doske len dovtedy, kým nie je rozpoznané. Ak varná zóna do
60 sekúnd neidentifikuje žiaden hrniec, varná doska sa vypne.
FUNKCIA RÝCHLEHO VARU (BOOSTER)
Funkcia je k dispozícii iba pre niektoré varné zóny a umožňuje
maximálne využiť výkon varnej dosky (napríklad na rýchle zovretie
vody).
Aby ste funkciu aktivovali, zvoľte varnú zónu stlačením príslušného
tlačidla priradeného k polohe danej varnej zóny a stlačte tlačidlo
posuvného ovládača „+“, až kým sa na displeji nezobrazí „P“. Po 5
minútach používania funkcie prídavného ohrevu booster spotrebič
automaticky nastaví úroveň varnej zóny na 9.
SK
TABUĽKA VÝKONOV
ÚROVEŇ VÝKONU
Maximálny
výkon
DRUH VARENIA
POUŽITÁ ÚROVEŇ
(indikácia je iba orientačná, pomôžu vám aj skúsenosti a zvyky
pri varení)
Rýchly ohrev
Ideálny na ohrev jedla v krátkej dobe až do varu a rýchle zovretie vody
alebo kvapalín.
Smaženie – varenie
Ideálne na osmaženie, uvedenie do varu na začiatku prípravy jedla,
smaženie mrazených jedál, rýchle zovretie vody.
Osmaženie – pomalé praženie –
varenie – grilovanie
Ideálne na pomalé praženie, udržiavanie silného varu, varenie a
grilovanie (krátka doba trvania, 5-10 minút).
Osmaženie – varenie – dusenie –
pomalé praženie – grilovanie
Ideálne na pomalé praženie, udržiavanie slabého varu, varenie a
grilovanie (stredná doba trvania, 10-20 minút), predhrievanie.
Varenie – dusenie – pomalé
praženie – grilovanie
Ideálne na dusenie, udržiavanie mierneho varu, varenie a grilovanie
(dlhé trvanie).
Boost
9–7
Vysoký výkon
7–5
Stredný výkon
4–3
Varenie – pomalý var – zahustenie
– dovarenie cestovín s omáčkou
Nízky výkon
2–1
Roztápanie – rozmrazovanie
– udržiavanie teploty pokrmu –
dováranie rizota
Nulový výkon
VYPNUTIE
Odkladacia plocha
Ideálne na dlhé varenie (ryža, omáčky, dusené mäso, ryby) v šťave (napr.
voda, víno, vývar, mlieko), dovarenie cestovín.
Ideálne na predĺžené varenie (objemy menej ako liter: ryža, omáčky,
dusené mäso, ryby) v šťave (napr. voda, víno, vývar, mlieko).
Ideálny na zmäkčenie masla, pomalé rozpustenie čokolády, rozmrazenie
malých kusov potravín a udržanie tepla práve uvarených jedál (napr.
omáčky, polievky, minestrone).
Ideálne na udržanie teploty práve uvarených pokrmov, dováranie rizota
a zachovávanie teploty podávaných jedál (s vhodným indukčným
príslušenstvom).
Varná doska v polohe stand-by alebo vypnutá (možná prítomnosť
zvyškového tepla na konci varenia, signalizované písmenom “H”).
POZNÁMKA: V prípade prípravy jedla, ktoré si vyžaduje krátke alebo dokonalé rozloženie tepla (napríklad lievance) na dvojitej varnej zóne
s priemerom 28 cm (ak je k dispozícii), sa odporúča používať nádoby s priemerom nepresahujúcim 24 cm. Pri šetrnom spôsobe prípravy jedla
(napríklad roztopenie čokolády alebo masla) sa odporúča použiť jednotlivé zóny s menším priemerom.
ÚDRŽBA A ČISTENIE
Odpojte rúru od elektrického napájania.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.
Nepoužívajte abrazívne čistiace špongie ani drôtenky, lebo by mohli
poškodiť sklo.
Po každom použití vyčistite varný panel (keď je vychladnutý), aby
ste odstránili všetky usadeniny a škvrny spôsobené zvyškami jedla.
Cukor alebo potraviny s vysokým obsahom cukru môžu varný panel
poškodiť, a preto ich treba ihneď odstrániť.
Soľ, cukor a piesok by mohli poškriabať sklenený povrch.
Používajte mäkkú utierku, absorpčné papierové kuchynské utierky
alebo špeciálne výrobky určené na čistenie varného panela
(dodržiavajte pokyny výrobcu).
Vyliate tekutiny môžu na varných zónach spôsobiť pohyby alebo
vibrovanie hrncov.
Po čistení povrch varného panela dôkladne osušte.
Ak je na skle logo iXelium™, varný panel bol upravený technológiou
iXelium™, exkluzívnou povrchovou úpravou Whirlpool, ktorá zabezpečuje
dokonalé výsledky čistenia a udržuje povrch varného panela dlhšie lesklý.
Pri čistení varných panelov s úpravou iXelium™ dodržujte tieto
odporúčania:
• Použite mäkkú utierku (najlepšie z mikrovlákien) navlhčenú vo vode
alebo v bežnom čistiacom prostriedku určenom na sklo.
• Najlepší výsledok dosiahnete, ak niekoľko minút necháte na povrchu
varnej dosky navlhčenú handričku.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak by varný panel nefungoval správne, predtým, ako zavoláte servis,
skúste problém vyriešiť pomocou príručky na odstraňovanie problémov.
•
•
•
Prečítajte si a dodržujte pokyny uvedené v časti „Každodenné
používanie“.
Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu dodávky elektriny.
Po čistení povrch varnej dosky dôkladne osušte.
KÓD CHYBY
•
•
Ak sa po zapnutí varnej dosky na displeji zobrazia alfanumerické
kódy, postupujte podľa pokynov v tabuľke.
Ak varnú dosku po použití nedokážete vypnúť, odpojte ju od
elektrickej siete.
Ak po horeuvedených kontrolách porucha pretrváva, zavolajte najbližšie
servisné stredisko.
POPIS
MOŽNÉ PRÍČINY
VYLÚČENIE CHYBY
C81, C82
Ovládací panel sa vypne následkom
príliš vysokej teploty.
Vnútorná teplota elektronických
častí je príliš vysoká.
Pred opätovným použitím
varnej dosky počkajte, kým
nevychladne.
C83
Na ovládacom paneli sa zobrazí kód
chyby „vypnutá varná doska“ z dôvodu
problému v elektronickom okruhu.
Varná doska bola napojená na príliš
vysoké napätie.
Varnú dosku možno stále
používať, ale zavolajte servisné
stredisko.
C85
Varná doska nezohrieva hrniec.
Hrniec nie je vhodný pre indukčnú
varnú dosku.
Použite iný indukčný hrniec.
F02 alebo F04 alebo C84
Napájacie napätie je nesprávne alebo je
problém v napájaní.
Snímač zistil napätie odlišné od
napätia na zapojenie.
Odpojte varnú dosku od
elektrickej siete a skontrolujte
zapojenie.
F01, F05, F06, F07, F10, F12,
F25, F33, F34, F36, F37, F46,
F47, F48, F49, F58, F61, F62,
F63, F72, F74, F77
Odpojte varnú dosku od elektrického napájania.
Počkajte niekoľko sekúnd a znovu ju zapojte.
Ak problém pretrváva, zavolajte servisné stredisko a oznámte kód poruchy.
ZVUKY VZNIKAJÚCE POČAS PREVÁDZKY
Za určitých okolností, závislých predovšetkým na použitom materiáli
a spôsobe prípravy jedla, môžu indukčné varné dosky vydávať pri
normálnej prevádzke zvuky alebo šíriť vibrácie.
Tento jav je úplne normálny, patrí ku správnej prevádzke indukčnej
varnej dosky a neznačí nijaký druh poruchy.
POPREDAJNÝ SERVIS
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj
spotrebič na www‌.‌whirlpool.eu/register.
•
servisné číslo (číslo uvedené po slove Service na výkonnostnom
štítku), servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste;
•
•
vašu úplnú adresu;
vaše telefónne číslo.
PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS:
1. Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami s pomocou návrhov riešení
uvedených v časti RIEŠENIE PROBLÉMOV.
2. Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či chyba
pretrváva.
AK PO KONTROLÁCH UVEDENÝCH VYŠŠIE PORUCHA NAĎALEJ
PRETRVÁVA, SPOJTE SA S NAJBLIŽŠÍM AUTORIZOVANÝM SERVISNÝM
STREDISKOM.
Ak potrebujete pomoc, volajte na číslo uvedené v záručnej knižke alebo
postupujte podľa pokynov na webovej stránke www‌.‌whirlpool.eu.
Pri kontaktovaní nášho zákazníckeho popredajného servisu vždy uveďte:
• stručný opis poruchy;
• presný typ a model spotrebiča;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011356628
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
Ak je nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a
správny postup pri oprave).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising