Whirlpool | ACM 823/NE | Instruction for Use | Whirlpool ACM 823/NE instrukcja

Whirlpool ACM 823/NE instrukcja
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Pobierz pełną instrukcję obsługi ze strony
http://d
‌‌ ocs‌.w
‌ hirlpool‌.e
‌ u lub zadzwoń na lokalny
number telefonu podany w książeczce gwarancyjnej.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu
korzystania w przyszłości.
W niniejszej instrukcji oraz na samym urządzeniu
znajdują się ważne ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa, które należy zawsze uwzględniać.
Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania
niniejszychinstrukcjibezpieczeństwa,nieprawidłowego
użytkowania urządzenia lub niewłaściwego ustawienia
elementów sterujących.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego łatwo dostępne
części mogą nagrzewać się podczas pracy. Należy
uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Dzieci do lat 8 nie mogą znajdować się w pobliżu
urządzenia bez stałego nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia płyty jest
pęknięta, nie wolno używać urządzenia – ryzyko
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Na
powierzchniach grzejnych nie należy przechowywać
żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi być
nadzorowany. Proces krótkiego gotowania musi być
nadzorowany przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem
oleju i tłuszczu może spowodować zagrożenie i
prowadzić do powstania pożaru. NIGDY nie należy
próbować gasić ognia wodą: zamiast tego należy
wyłączyć urządzenie i zakryć płomień np. pokrywką
lub kocem gaśniczym.
Nie używać płyty kuchennej jako powierzchni
roboczej. Ścierki kuchenne i inne łatwopalne
materiały powinny być przechowywane z dala od
urządzenia, dopóki wszystkie jego podzespoły
całkowicie nie ostygną – ryzyko pożaru.
Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce,
łyżki i pokrywki, nie powinny być umieszczane na
powierzchni płyty, ponieważ mogą się nagrzewać.
Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) ) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz
osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy
mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem
lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji
dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia
oraz pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia
PL
PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ
związane z obsługą urządzenia. Nie pozwalać, by dzieci
bawiły urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani
konserwować urządzenia bez nadzoru.
Po zakończeniu używania płyty należy wyłączyć
pole grzewcze za pomocą przycisku, zamiast polegać
na układzie wykrywania obecności naczynia.
DOZWOLONE ZASTOSOWANIE
OSTROŻNIE: urządzenie nie zostało przeznaczone
do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia,
np. timera, ani niezależnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych i do podobnych
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników w
sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientów w
hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych.
Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
pomieszczeń) są zabronione.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przemysłowego. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
INSTALACJA
Urządzenie muszą przytrzymywać i montować
co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. W celu
odpakowania i instalacji używać rękawic ochronnych
– ryzyko skaleczenia.
Instalacja, podłączenia do źródła wody i zasilania
oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez
wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to
wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy
pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po
rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie
zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku
problemów należy skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym. Po instalacji zbędne
opakowanie (elementy z plastiku, styropianu, itd.)
należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci –
ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie
należy odłączyć od zasilania elektrycznego – ryzyko
porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić się, że
urządzenie nie może uszkodzić przewodu zasilającego
– ryzyko porażenia prądem. Urządzenie można
uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
Przed włożeniem piekarnika mebel należy przyciąć
i dokładnie usunąć trociny i wióry.
Jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane nad
piekarnikiem, w szafce pod urządzeniem należy
zamontować panel oddzielający (brak w zestawie).
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego przełącznika
wielobiegunowego, zainstalowanego w przewodzie
do gniazda zasilania zgodnie z obowiązującymi
normami krajowymi; urządzenie musi także posiadać
uziemienie zgodnie z obowiązującymi normami
krajowymi.
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy i złączy
pośrednich. Po zakończeniu instalacji użytkownik
nie powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia
na boso lub będąc mokrym. Nie uruchamiać
urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są
uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało
uszkodzone bądź upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
wymianę na identyczny należy ze względów
bezpieczeństwa zlecić przedstawicielowi producenta,
serwisowi technicznemu lub innej wykwalifikowanej
osobie w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka –
ryzyko porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do
czynności konserwacyjnych należy sprawdzić, czy
urządzenie zostało wyłączone i odłączone od źródła
zasilania – ryzyko porażenia prądem; Nigdy nie
należy stosować urządzeń czyszczących parą –
ryzyko porażenia prądem.
Nie należy używać środków ściernych, żrących,
środków na bazie chloru ani środków do szorowania.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego wykonano opakowanie, w 100% nadaje się do recyklingu
i jest oznaczony symbolem .
Części opakowania nie należy wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z
przepisami określonymi przez lokalne władze.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub
do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej
informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD,
należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu
złomu AGD lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie
zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE)
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza,
że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy
je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Aby w pełni wykorzystać ciepło resztkowe płyty grzewczej, należy wyłączyć
ją kilka minut przed planowanym zakończeniem gotowania.
Podstawa garnka lub patelni powinna całkowicie pokrywać powierzchnię
płyty grzewczej; użycie naczynia o mniejszej powierzchni podstawy niż
płyta grzewcza spowoduje niepotrzebną utratę energii.
Podczas gotowania należy przykrywać garnki lub patelnie ściśle
dopasowanymi pokrywkami i używać możliwie jak najmniej wody.
Gotowanie bez pokrywki znacznie zwiększa zużycie energii.
Używać wyłącznie garnków i patelni z płaskim dnem.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu określone
Rozporządzeniem Komisji (UE) N. 66/2014 i jest zgodne z normą europejską
EN 60350-2.
PL
INSTALACJA
•
Płyta kuchenna musi być zamontowana w blacie na głębokości między 30 mm
a 60 mm.
57
Zainstalować panel oddzielający pod płytą kuchenną.
Po zainstalowaniu dolna część urządzenia nie powinna być już dostępna.
min. 20 mm
W razie instalacji piekarnika pod płytą nie instalować panelu oddzielającego.
75 80
Odległość między spodem urządzenia a panelem oddzielającym powinna być
6-7 cm
zgodna z wymiarami podanymi na rysunku.
Aby zagwarantować prawidłową pracę urządzenia, nie wolno blokować minimalnego otworu między blatem a górną częścią blatu mebla (min. 5 mm).
Jeśli pod płytą kuchenną jest instalowany piekarnik, sprawdzić, czy posiada on system chłodzenia.
Dla wbudowanych wymiarów i instalacji patrz rysunek w tym paragrafie.
Należy zachować minimalną odległość między płytą kuchenną a okapem znajdującym się nad płytą. Więcej informacji na ten temat znajduje
się w podręczniku użytkownika okapu.
Nie instalować płyty kuchennej nad zmywarką bądź pralką, aby zapobiec przedostawaniu się pary lub wilgoci do obwodów elektronicznych
– mogłyby one ulec uszkodzeniu.
W przypadku montażu płyty równo z blatem skontaktować się z serwisem w celu montażu zestawu śrub 4801 211 00112.
Aby zdjąć płytę, należy zwolnić śrubokrętem (nie jest dostarczony w komplecie) sprężyny znajdujące się w dolnej części urządzenia.
min. 5 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USYTUOWANIE PŁYTY GRZEJNEJ
Po wyczyszczeniu powierzchni płyty kuchennej nałożyć na nią załączoną uszczelkę (chyba że została już założona). Po wykonaniu podłączenia
elektrycznego (patrz rozdział „Podłączenie elektryczne”), umieścić każdy zacisk mocujący w odpowiednim otworze na bocznych stronach płyty grzejnej,
tak jak zostało to pokazane na rysunku. Następnie wepchnąć płytę grzejną do wnętrza wyciętego otworu i sprawdzić, czy płyta jest ułożona płasko i
równolegle do blatu. Zaciski mocujące są zaprojektowane dla każdego typu materiału, z którego robione są blaty kuchenne (drewno, marmur, etc).
1
2
3
4x
WYMIARY I ODLEGŁOŚCI KTÓRE NALEŻY ZACHOWAĆ
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 5 cm
Min. 5 mm
STANDARTOWA INSTALACJA
0
560 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 50 mm
510 mm
553 mm
+1
0
483 mm
MONTAŻ NA RÓWNI Z BLATEM
30 mm
52/54 mm
0
490 +2 mm
580 mm
650 mm
700 mm
0
Min. 50 mm
583 +2 mm
R = 11,5 mm
0
0
0
513 +2
mm
560+2 mm
490+2 mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
6 mm
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Przed podłączeniem płyty do źródła zasilania należy wykonać podłączenie elektryczne.
Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego pracownika znającego aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i instalacji. W
szczególności, instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi u lokalnego dostawcy prądu.
Upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej znajdującej się w dolnej części urządzenia jest zgodne z napięciem w instalacji domowej.
Obowiązujące przepisy wymagają, by urządzenie było uziemione: należy użyć jedynie przewodów (w tym przewodu uziemiającego) o odpowiednim
rozmiarze.
PODŁĄCZENIE DO BLOKU ZACISKÓW
niebieski/szary
czarny/brązowy
żółty/zielony
UWAGA: kabel zasilający musi być wystarczająco długi, tak aby można wyjąć płytę kuchenną z blatu i musi być tak usytuowany, aby zapobiec
uszkodzeniu lub przegrzaniu spowodowanemu kontaktem z podstawą płyty.
•
•
•
•
Zdjąć osłonę zacisków (A), odkręcając śrubę, a następnie wsunąć osłonę w zawias (B) zacisków.
Wsunąć przewód zasilający w uchwyt, a następnie podłączyć poszczególne przewody do bloku zacisków w sposób przedstawiony na schemacie
połączeń znajdującym się w pobliżu zacisku.
Zabezpieczyć przewód zasilający w uchwycie.
Zamknąć osłonę (C), a następnie przykręcić ją na zacisku przy użyciu wcześniej odkręconej śruby.
Po każdym podłączeniu płyty do sieci przeprowadzana jest automatyczna kontrola trwająca kilka sekund.
380-415V 3N~
380-415V 2N~
220-240V ~
AU i UK
czarny
brązowy
niebieski
niebieski (szary)
czarny
brązowy
}
żółty/zielony
}
żółty/zielony
niebieski
niebieski (szary)
}
220-240V 3~
TYLKO BELGIA
czarny
czarny
brązowy
brązowy
niebieski
niebieski (szary)
żółty/zielony
230V 2 fazy 2N~
TYLKO HOLANDIA
}
żółty/zielony
niebieski
niebieski (szary)
OPIS PRODUKTU
145 mm
210 mm
210 mm
145 mm
PL
PANEL STEROWANIA
Wskaźnik blokady
panelu sterowania
Suwak
Włączenie / Wyłączenie
Zarządzanie poziomem mocy /
Timer / Blokada panelu sterowania
Szybki dostęp
Przyciski regulacji pól grzejnych i odpowiadąjace im wyświetlacze
AKCESORIA
GARNKI I PATELNIE
Należy używać wyłącznie garnków i patelni wykonanych
OK
NIE
z materiałów ferromagnetycznych, odpowiednich
do płyt indukcyjnych. Aby określić, czy garnek jest
odpowiedni, należy sprawdzić, czy posiada on symbol
(zazwyczaj wybity na spodzie). Do sprawdzenia,
czy dany garnek jest ferromagnetyczny, można też użyć magnesu. Jakość i
struktura podstawy naczynia mogą mieć wpływ na wydajność gotowania.
ZALECANE ŚREDNICE DNA NACZYŃ
Przed włączeniem płyty umieścić naczynie na żądanej strefie grzewczej.
Aby uzyskać dobre efekty gotowania średnica dna garnka powinna być
równa średnicy pola grzewczego.
WAŻNE: Jeśli naczynia nie mają prawidłowych rozmiarów, pola grzejne
nie włączą się.
Aby określić rozmiar garnka, należy zmierzyć szerokość jego dna i sprawdzić
w tabeli zalecane średnice dna garnków gwarantujące najlepsze parametry
użytkowania i właściwe wykrywanie naczynia. Każda strefa grzewcza
posiada ograniczenie minimalnej wielkości wykrywanego naczynia,
które zmienia się w zależności od rodzaju materiału, z którego wykonane
zostało używane naczynie. W związku z tym należy wykorzystywać strefy
grzewcze najlepiej pasujące do średnicy naczynia.
DIAMETR (cm)
MAKS. (cm)
MIN. (cm)
14,5
18
21
14,5
18
21
10
12
15
ZALECANE POŁOŻENIE NACZYNIA
W celu zapewnienia najlepszej wydajności przy równoczesnym korzystaniu
z dwóch naczyń należy je położyć zgodnie z poniższymi ilustracjami:
WAŻNE: W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia płyty grzejnej:
• nie należy używać garnków z dnem, które nie jest płaskie;
• nie należy używać metalowych garnków z emaliowanym dnem;
• nie należy umieszczać gorących garnków/patelni na panelu sterowania.
PIERWSZE UŻYCIE
POWER MANAGEMENT (ZARZĄDZANIE POZIOMEM MOCY)
Dzięki funkcji “Power management” użytkownik może ustawić maksymalną
moc osiąganą przez dane pole grzejne według własnych potrzeb.
Regulację można przeprowadzić w dowolnym momencie a wprowadzone
ustawienia zostają zachowane do kolejnej modyfikacji.
Po ustawieniu żądanej mocy maksymalnej płyta automatycznie dokona
podziału mocy na poszczególne pola grzejne, gwarantując, że ustawiony
próg nigdy nie będzie przekraczany. Zaletą tej opcji jest również możliwość
jednoczesnego zarządzania wszystkimi polami grzejnymi, bez problemów
związanych z przeciążeniem.
Dostępne są 4 maksymalne poziomy mocy. Przedstawiane są w następujący
sposób na wyświetlaczu: 2,5 kW– 4,0 kW– 6,0 kW– 7,2 kW (7,2 kW stanowi
maksymalną moc płyty kuchennej).
W momencie zakupu płyta jest ustawiona na maksymalną wartość mocy.
Aby ustawić poziom mocy płyty:
W ciągu pierwszych 60 sekund od podłączenia płyty do gniazda zasilania
można ustawić wymagany poziom mocy, wykonując poniższe czynności:
• Nacisnąć przycisk suwaka „+” na około 3 sekundy. Na wyświetlaczu
pojawi się
.
•
Naciśnij przycisk Zarządzania poziomem mocy
poprzedni krok. Na wyświetlaczu pojawi się
.
aby potwierdzić
•
Nacisnąć przyciski „+” / „–” (Szybki dostęp) na suwaku, aby wybrać żądaną
moc. Wyświetlacz pokazuje dostępne poziomy mocy.
•
Naciśnij przycisk Zarządzania poziomem mocy
aby potwierdzić
poprzedni krok. Przez około 2 sekundy na wyświetlaczu miga ustawiony
poziom, a następnie płyta emituje sygnał dźwiękowy i wyłącza się. Od
tej pory jest gotowa do pracy.
W razie wystąpienia błędu podczas ustawiania mocy pojawia się symbol
na środku, towarzyszy mu ciągły sygnał dźwiękowy trwający około 5 sekund.
W takim przypadku należy powtórzyć procedurę konfiguracji od początku.
Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktować się z serwisem.
Podczas normalnej eksploatacji po osiągnięciu maksymalnego dostępnego
poziomu mocy, gdy użytkownik próbuje go zwiększyć, wskaźnik mocy
danego pola grzejnego miga dwukrotnie emitując sygnał dźwiękowy.
Jeśli niezbędna jest wyższa moc na tym polu grzejnym, trzeba ręcznie
zmniejszyć poziom mocy jednego lub kilku pozostałych włączonych pól.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE PŁYTY GRZEWCZEJ
Aby włączyć płytę, wcisnąć i przytrzymać przycisk
na ok. 2 sekundy,
dopóki nie zapalą się wyświetlacze pól grzewczych.
Aby wyłączyć płytę, dotknąć tego samego przycisku i przytrzymać do czasu
wyłączenia wyświetlaczy. Wszystkie pola grzejne zostaną wyłączone.
Gdy płyta już pracowała, wskaźnik ciepła resztkowego “H” świeci, dopóki
płyta kuchenna nie wystygnie.
Jeśli w ciągu 10 sekund od włączenia płyty kuchennej nie wybierze się żadnej
funkcji, płyta wyłączy się automatycznie.
Po upływie zaprogramowanego czasu, emitowany jest sygnał
dźwiękowy i pole grzewcze wyłącza się automatycznie.
W celu wyłączenia timera należy nacisnąć i przytrzymać przycisk timera
przez co najmniej 3 sekundy.
Aby ustawić timer dla innego pola, należy powtórzyć powyższe punkty.
Na wyświetlaczu timera widnieją zawsze informacje dotyczące timera
ustawionego dla wybranego pola lub timera z najkrótszym ustawionym
czasem.
W celu modyfikacji lub wyłączenia timera należy nacisnąć przycisk
wyboru pola grzejnego dla danego timera.
WŁĄCZENIE I REGULACJA PÓL GRZEJNYCH
Operowanie suwakiem
Wyświetlacz wskaźnika poziomu mocy
Wskaźnik wybranego pola grzewczego
+
Pozycja pola grzewczego
Zwiększenie poziomu
mocy
_
Zmniejszenie poziomu
mocy
Umieścić garnek na polu grzewczym, włączyć płytę i aktywować wybrane pole
grzewcze naciskając odpowiadający przycisk pozycji. Na wyświetlaczu pojawi
się “0”. Wybrać wymagany poziom mocy w zakresie od 0 do 9 lub funkcję
silnego podgrzewania “P”, jeśli jest dostępna. Aby zwiększyć poziom mocy,
przesunąć dłonią kursor kilka razy od lewej strony do prawej; aby zmniejszyć,
przesunąć w przeciwnym kierunku. Alternatywnie można użyć przycisków
Szybkiego dostępu “+” i “−”.
WYŁĄCZENIE POLA GRZEJNEGO
Aby wyłączyć pole grzewcze, należy nacisnąć odpowiadający przycisk
pozycji i przytrzymać przez ponad 3 sekundy.
Pole grzewcze zostanie wyłączone i jeśli nadal jest gorące, na
wyświetlaczu pojawi się litera „H”.
BLOKADA PANELU STEROWANIA
Funkcja blokuje przyciski, aby nie dopuścić do przypadkowego włączenia
płyty kuchennej.
Aby włączyć blokadę panelu sterującego, włączyć płytę grzejną i nacisnąć
przycisk Blokady panelu sterowania i przytrzymać go przez trzy sekundy.
Sygnał akustyczny i podświetlony wskaźnik obok symbolu kłódki świadczą
o włączeniu blokady. Panel sterowania jest zablokowany za wyjątkiem
funkcji wyłączania.
Aby wyłączyć blokadę, należy wykonać tę samą procedurę, co przy
włączaniu. Wyłączy się wskaźnik świetlny i płyta będzie ponownie aktywna.
Obecność wody, płynów wylanych z garnków lub jakichkolwiek
przedmiotów leżących na przyciskach mogą przypadkowo uruchomić lub
wyłączyć blokadę panelu sterowania.
TIMER
Timer może służyć do ustawiania czasu gotowania dla wszystkich pól
grzejnych do maksymalnie 99 minut (1 godzina i 39 minut).
Wybrać pole grzewcze, które będzie używane z funkcją timera,
nacisnąć przycisk Timera; sygnał akustyczny wskazuje, że funkcja
została aktywowana. Na wyświetlaczu pojawi się symbol “00” i włączy
się kontrolka LED. Wartości Timera można zmniejszać lub zwiększać
używając przycisków „+” lub „−” na suwaku.
WSKAŹNIKI CIEPŁA RESZTKOWEGO
Płyta jest wyposażona we wskaźnik ciepła resztkowego dla każdego pola
grzejnego. Wskaźnik taki sygnalizuje, które pola grzejne mają jeszcze
wysoką temperaturę.
Jeśli na wyświetlaczu pojawia się , pole grzejne jest nadal gorące. Jeśli
przy danym polu świeci się ten symbol, pole można jeszcze wykorzystać
aby, na przykład, roztopić masło lub utrzymać temperaturę potrawy.
Po wystygnięciu pola grzejnego wyświetlacz gaśnie.
WSKAŹNIK NIEPRAWIDŁOWEGO NACZYNIA LUB JEGO
BRAK
Jeśli naczynie nie jest przystosowane do pracy z płytą indukcyjną, jest
nieprawidłowo ustawione lub ma niewłaściwe wymiary, na wyświetlaczu
pojawia się komunikat „Brak naczynia” (
). W takich sytuacjach zaleca
się zmianę położenia garnka na powierzchni płyty, aż do znalezienia
pozycji umożliwiającej funkcjonowanie. Jeśli w ciągu 60 sekund nie
zostanie wykryte żadne naczynie, płyta kuchenna się wyłączy.
FUNKCJA SZYBKIEGO GOTOWANIA (BOOSTER)
Funkcja jest dostępna jedynie dla określonych pól grzejnych. Pozwala
ona na wykorzystanie maksymalnej mocy płyty (np. w celu szybkiego
doprowadzenia wody do wrzenia).
Aby włączyć tę funkcję, wybrać pole grzewcze naciskając odpowiadający
przycisk pozycji i naciskać przycisk “+” na suwaku aż do pojawienia się na
wyświetlaczu “P”. Po 5 minutach działania funkcji booster urządzenie
automatycznie ustawia dla danego pola poziom 9.
PL
TABELA MOCY
RODZAJ GOTOWANIA
UŻYCIE POZIOMU
(wskazanie należy skorygować wg własnego doświadczenia oraz
nawyków gotowania)
Szybkie podgrzewanie
Idealne do podniesienia temperatury potrawy w krótkim czasie, szybkiego
zagotowania wody lub podgrzania płynów.
Smażenie − gotowanie
Do przyrumieniania, rozpoczynania gotowania, smażenia mrożonych
produktów, szybkiego gotowania.
Przyrumienianie −
podsmażanie − gotowanie
− grillowanie
Idealne do podsmażania, gotowanie na wolnym ogniu, gotowanie lub
grillowanie (krótkie gotowanie, 5-10 minut).
POZIOM MOCY
Maksymalna
moc
grzewcza
Boost
9−7
Duża moc
grzewcza
7−5
Przyrumienianie − gotowanie
Idealne do podsmażania, gotowania na wolnym ogniu, gotowania lub
− duszenie − podsmażanie −
grillowania (średniej długości gotowania, 10-20 minut), podgrzewania.
grillowanie
Gotowanie − duszenie −
podsmażanie − grillowanie
Średnia moc
grzewcza
Idealne do duszenia, delikatnego gotowania na wolnym ogniu, gotowania
lub grillowania (długi czas gotowania).
4−3
Idealne do długiego gotowania (ryż, sosy, pieczenie, ryby) z dodatkiem
Gotowanie − utrzymywanie płynów (np. wody, wina, bulionu, mleka), gotowania makaronu al dente.
na ogniu − zagęszczanie −
gotowanie makaronu al dente Idealne do długiego gotowania (poniżej jednego litra objętości: ryż, sosy,
pieczenie, ryby) z dodatkiem płynów (np. wody, wina, bulionu, mleka).
Mała moc
grzewcza
2−1
Idealne do zmiękczania masła, delikatnego roztapiania czekolady,
rozmrażania małych artykułów spożywczych oraz utrzymywania w cieple
Roztapianie − rozmrażanie − świeżo ugotowanych potraw (np. sosy, zupy).
utrzymywanie w cieple −
Idealne do utrzymywania w cieple świeżo ugotowanych potraw, gotowania
przyrządzanie risotto
risotto oraz utrzymywania temperatury talerzy, na których będą podawane
dania (z wykorzystaniem specjalnych akcesoriów do płyt indukcyjnych).
Moc zero
WYŁĄCZENIE
Powierzchnia podparcia
Płyta kuchenna w położeniu czuwania lub wyłączona (możliwa obecność
ciepła resztkowego pozostałego po zakończeniu gotowania, sygnalizowana
przez symbol “H“).
UWAGA: W razie krótkiego gotowania, które wymaga jednakże idealnego rozłożenia ciepła (np. naleśniki) na podwójnym polu o średnicy 28 cm (w
zależności od modelu), zaleca się stosowanie naczyń, których średnica nie przekracza 24 cm. Do potraw wymagających delikatnej obróbki cieplnej (na
przykład topienie czekolady czy masła) zaleca się używanie pojedynczych pól grzewczych o mniejszej średnicy.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Odłączyć urządzenie od zasilania.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie wolno stosować urządzeń czyszczących parą.
Nie używać gąbek ściernych ani myjek, gdyż mogą one uszkodzić
szklaną powierzchnię.
Po każdym użyciu należy oczyścić płytę (gdy jest zimna), aby usunąć
osady i plamy powstałe od resztek żywności.
Cukier oraz potrawy o wysokiej zawartości cukru niszczą płytę i
należy je niezwłocznie usuwać z jej powierzchni.
Sól, cukier i piasek mogą rysować szklaną powierzchnię.
Należy używać miękkiej ściereczki, chłonnych ręczników kuchennych
lub specjalnego przyrządu do czyszczenia płyty (postępować zgodnie
z instrukcją producenta).
Płyny rozlane na pola grzewczych mogą powodować przesuwanie
się lub wibrowanie naczyń do gotowania.
Po wyczyszczeniu płyty należy ją dokładnie osuszyć.
Jeśli na szkle widnieje logo iXelium™, płyta posiada unikalne wykończenie
Whirlpool w technologii iXelium™, które zapewnia idealne efekty czyszczenia
oraz sprawia, że powierzchnia płyty pozostaje dłużej błyszcząca.
Przy czyszczeniu płyt z powłoką iXelium™ należy przestrzegać
poniższych wskazówek:
• Używać miękkiej ściereczki (najlepiej z mikrofibry) nawilżonej wodą
lub płynem do czyszczenia.
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy pozostawić mokrą ściereczkę
na powierzchni płyty na kilka minut.
USUWANIE USTEREK
Jeśli płyta grzejna nie będzie działała poprawnie, przed skontaktowaniem
się z serwisem technicznym należy zapoznać się z przewodnikiem
wykrywania i usuwania usterek, aby ustalić przyczynę usterki.
•
•
•
•
Przeczytać i zastosować się do instrukcji podanych w rozdziale
„Codzienna eksploatacja”.
Należy sprawdzić, czy zasilanie elektryczne nie zostało wyłączone.
Po wyczyszczeniu dokładnie osuszyć płytę.
Jeśli po włączeniu płyty na wyświetlaczu pojawiają się kody
alfanumeryczne, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi
w poniższej tabeli.
KOD BŁĘDU
•
Jeśli po zakończeniu pracy nie można wyłączyć płyty kuchennej,
należy ją odłączyć od zasilania elektrycznego.
Jeśli po przeprowadzeniu powyższych czynności urządzenie nadal nie
działa prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym serwisem
technicznym.
PRAWDOPODOBNE
PRZYCZYNY
OPIS
USUNIĘCIE KOD BŁĘDU
C81, C82
Panel sterowania wyłącza się z powodu
zbyt wysokiej temperatury.
C83
Na panelu sterowania jest wyświetlany
Płyta grzewcza może być nadal
kod błędu, a płyta wyłącza się w wyniku Napięcie zasilania płyty grzewczej
użytkowana, jednakże należy wezwać
problemu związanego z układem
jest zbyt wysokie.
lokalny autoryzowany Serwis Techniczny.
elektronicznym.
C85
Płyta nie może dostarczyć mocy do
naczynia.
F02 lub F04 lub C84
Podłączone napięcie jest nieprawidłowe Czujnik wykrywa napięcie inne Odłączyć płytę od sieci zasilającej i
lub wystąpiła awaria zasilania.
niż wymagane.
sprawdzić podłączenie.
F01, F05, F06, F07, F10, F12,
F25, F33, F34, F36, F37, F46,
F47, F48, F49, F58, F61, F62,
F63, F72, F74, F77
Temperatura wewnętrzna części Odczekać, aż płyta się ochłodzi, a
elektronicznych jest zbyt wysoka. następnie włączyć ją ponownie.
Naczynie nie jest przystosowane do
Użyć innego naczynia indukcyjnego.
gotowania na płycie indukcyjnej.
Odłączyć płytę od zasilania elektrycznego.
Odczekać kilka sekund, a następnie podłączyć ponownie.
Jeśli problem występuje nadal, skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem i podać kod błędu.
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Indukcyjne płyty grzejne mogą podczas normalnej pracy generować
dźwięk i wibracje, w zależności od materiału i sposobu obróbki produktów
spożywczych.
Jest to normalna cecha systemu indukcyjnego, takie zachowanie nie świadczy
o awarii czy uszkodzeniu.
SERWIS TECHNICZNY
W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie www‌.‌whirlpool.eu/register.
•
numer serwisowy (numer po słowie „Service” na tabliczce znamionowej).
Numer serwisowy znajduje się również w karcie gwarancyjnej;
•
•
dokładny adres;
numer telefonu
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM NALEŻY:
1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu, zgodnie
z zaleceniami opisanymi w paragrafie USUWANIE USTEREK.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy
usterka nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE
NADAL NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
NAJBLIŻSZYM AUTORYZOWANYM SERWISEM TECHNICZNYM.
Aby otrzymać pomoc, należy zadzwonić pod numer znajdujący się w karcie
gwarancyjnej lub postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na
stronie www‌.‌whirlpool.eu.
Kontaktując się z naszym serwisem posprzedażnym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• dokładny typ i model urządzenia;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego
serwisu technicznego (zapewni to gwarancję zastosowania oryginalnych
części zamiennych oraz właściwie przeprowadzonej naprawy).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising