Whirlpool | ACM 868/BA/IXL | Instruction for Use | Whirlpool ACM 868/BA/IXL Brukerhåndboken

Whirlpool ACM 868/BA/IXL Brukerhåndboken
Bedienungsanleitung
Instructions for use
Notice d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruções de utilização
Instrukcja obsługi
Kasutusjuhised
Naudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcija
Návod k obsluze
Návod na použitie
Istruzioni per l'uso
Οδηγίες χρήσης
Bruksanvisning
Brukerveiledning
Brugsanvisninger
Käyttöohje
Használati útmutató
Инструкция по эксплуатации
Инструкции за употреба
Instrucţiuni privind siguranţa
Інструкції з використання
Пайдалану нұсқаулығы
210 mm
145 mm
145 mm
210 mm
210 mm
145 mm
210 mm
280/180 mm
145 mm
210 mm
180 mm
145 mm
280/180 mm
210 mm
145 mm
SVENSKA
Montering
Bruksanvisning
Sidan
10
Side 17
Bruksanvisning
Side
19
Installation
Side 26
Brugervejledning
Side
28
Asennus
Sivu 35
Käyttöohjeet
Sivu
37
Instalacja
Strona 45
Instrukcja obsługi
Strona
46
Paigaldamine
Lehekülg 53
Kasutusjuhised
Lehekülg
54
Įrengimas
Puslapis 62
Naudojimo instrukcija
Puslapis
63
Uzstādīšana
Lappuse 71
Lietošanas instrukcija
Lappuse
72
NORSK
Installasjon
DANSK
SUOMI
POLSKI
EESTI
LIETUVIŲ KALBA
LATVIJAS
Sidan 8
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
580
650
700 mm
Min. 50 mm
0
490 +2 mm
510 mm
mm
52 mm
A
0
+1
0
583 +2 mm
30
483 mm
553 mm
R = 11,5 mm
0
490+2 mm
0
0
513 +2
560+2 mm
mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
B
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
750 +2 mm
Min. 50 mm
0
490 +2 mm
510 mm
+1
0
30 mm
52 mm
770 mm
483 mm
0
773 +2 mm
R = 11,5 mm
Min. 50 mm
742 mm
0
490+2 mm
0
750+2 mm
0
513 +2 mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
C
0
350 mm
750 +2 mm
+1
0
30 mm
52 mm
770 mm
325 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 50 mm
0
330 +2
mm
742 mm
4
Min. 10 cm
Min. 5 mm
Min. 5 mm
Min. 3 cm
Max. 6 cm
1
2
X4
3
5
NORSK
Installasjon
Side
2
Bruksanvisning
Side
Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettet: www.whirlpool.eu
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG
Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger, som alltid må leses og følges.
Dette er faresymbolet, som gjelder sikkerheten og som advarer om mulig risiko for brukeren og andre.
Alle sikkerhetsmeldingene er merket med faresymbolet og følgende ord:
FARE
Viser til en farlig situasjon som vil føre til alvorlige skader dersom den ikke
unngås.
ADVARSEL
Viser til en farlig situasjon som kan føre til alvorlige skader dersom den ikke
unngås.
Alle sikkerhetsmeldingene vil beskrive den mulige risikoen de henviser til og viser hvordan
man reduserer faren for personskader, materielle skader og elektrisk støt som følge av feil
bruk av apparatet. Følg disse instruksene nøye:
- Bruk beskyttende hansker for å foreta all utpakking og installasjon.
- Apparatet må alltid frakobles strømnettet før installasjon.
- Installasjon og vedlikehold skal utføres av en autorisert elektriker i samsvar med
produsentens instrukser og gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter. Forsøk aldri å reparere
eller skifte ut noen del av apparatet dersom det ikke uttrykkelig oppfordres til dette i
bruksanvisningen.
- Det er påbudt å jorde apparatet.
- Strømledningen må være lang nok til at det innebygde apparatet kan tilkobles
stikkontakten.
- For at installasjonen skal være i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter, må det
monteres en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.
- Unngå bruk av doble stikkontakter og skjøteledninger.
- Ikke dra i apparatets strømledning.
- De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige etter installasjonen.
- Apparatet er kun beregnet på mattilberedning i privat husholdning. Annen bruk er ikke
tillatt (f.eks. oppvarming av rom). Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for feil bruk
eller feil innstilling av bryterne.
- Apparatet og tilgjengelige deler kan bli svært varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke
berører varmeelementene. Meget små (0–3 år) og små barn (3–8) skal holdes på avstand
så sant de ikke er under konstant oppsyn.
- Barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet
under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår farene det
innebærer.
NO15
- Berør aldri varmeelementene på apparatet under eller rett etter bruk. Pass på at ikke
varme deler på apparatet kan komme i kontakt med tekstiler eller annet brennbart
materiale.
- Plasser aldri brennbart materiale på eller i nærheten av apparatet.
- Overopphetet fett og olje tar lett fyr. Vær alltid tilstede og pass på ved tilberedning av fetteller oljeholdig mat.
- På kokesonene må det aldri legges metallgjenstander som kjøkkenredskap (kniver, gafler,
skjeer osv.), lokk eller annet, da disse kan bli svært varme.
- Under apparatet skal det plasseres et skillepanel (følger ikke med).
- Dersom overflaten har sprekker, må du slå av apparatet for å unngå fare for elektrisk støt
(kun for apparater med glassoverflate).
- Apparatet er ikke beregnet på å settes igang ved hjelp av en ekstern timer eller et separat
fjernkontrollsystem.
- Steking med fett eller olje uten tilsyn på platetoppen kan være farlig og forårsake brann.
Du må ALDRI forsøke å slukke en brann med vann, men slå av apparatet og dekke
flammene med f.eks. et lokk eller et brannteppe. 
Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.
- Ikke bruk damprengjøringsapparater.
- Metallgjenstander som f.eks. kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke plasseres på
platetoppen da de kan bli svært varme.
- Etter bruk må du slå av kokesonen med bryteren og ikke stole på grytedetektoren (kun for
induksjonsapparater).
BESKYTTE MILJØET
Håndtering av emballasjen
Emballasjematerialet er fullstendig resirkulerbart og er merket med resirkuleringssymbolet (
gjeldende miljøforskrifter.
). Det er svært viktig at emballasjematerialet avhendes ifølge
Avfallsbehandling av apparatet
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EC om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).
Ved å sørge for at apparatet blir avfallsbehandlet på korrekt måte, bidrar du til å forebygge negative konsekvenser for mennesker og miljø.
Symbolet
på produktet, eller på de medfølgende dokumentene, indikerer at dette apparatet ikke skal behandles som usortert restavfall, men at det må bringes til
en mottaksstasjon for elektrisk og elektronisk avfall.
Tips for energisparing
Slik oppnår du best mulige resultater:
• Bruk gryter og panner som har en diameter som tilsvarer kokesonene.
• Bruk kun gryter og panner som er helt flate i bunnen.
• La om mulig alltid lokket ligge på ved koking.
• Hvis du bruker trykkoker, kan du spare enda mer tid og strøm.
• Pass på at du plasserer pannen eller gryten midt på kokesonen som er markert på platetoppen.
SAMSVARSERKLÆRING
-
-
Dette apparatet som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, er i samsvar med bestemmelsen ( ) nr.1935/2004 og er prosjektert, bygget og
markedsført i samsvar med sikkerhetskravene i lavspenningsdirektivet 2006/95/CE (som erstatter 73/23/CEE og følgende endringer), og beskyttelseskravene i
«EMC»-direktivet 2004/108/CE.
Dette husholdningsapparatet oppfyller kravene med hensyn til øko-designkrav i de Europeiske Reglene nr. 66/2014 i overensstemmelse med den Europeiske
standarden EN 60350-2.
NO16
FØR BRUK
VIKTIG: Dersom grytene ikke er av riktig størrelse, slår ikke kokesonene seg på. Bruk kun kokeredskap med symbolet «INDUKSJONSSYSTEM» (Figur
på siden). Før platetoppen slås på, skal kokeredskapet plasseres på riktig kokesone.
KOKEREDSKAP DU ALLEREDE EIER
OK
NEI
Bruk en magnet for å kontrollere om kokeredskapet er egnet til induksjonsplatetoppen: Grytene er ikke egnet dersom de ikke er magnetiske.
- Pass på at ikke grytene og pannene er ru i bunnen, da det ellers kan oppstå riper på platetoppen. Kontroller kokeredskapene.
- Plasser aldri varme gryter eller panner oppå betjeningspanelet på platetoppen. Det kan føre til skader.
ANBEFALT DIAMETER PÅ GRYTER OG PANNER
Ø
Ø
XL
28 cm
L
21 cm
17 cm min.
28 cm maks.
Ø
Ø
15 cm min.
21 cm maks.
S
Maks.
Flexi cook (fleksibel
tilberedning)
Ø
Ø
M
18 cm
12 cm min.
Ø
Ø
14,5 cm
18 cm maks.
10 cm min.
14,5 cm maks.
Min.
Ø
12 cm
23 cm
39 cm
INSTALLASJON
Etter at du har pakket ut apparatet, må du kontrollere at det ikke har lidd noen skade under transporten. I motsatt fall kontaktes forhandleren eller serviceavdelingen.
For innbyggingsmål og installasjonsinstruksjoner se bildene på side 2.
ADVARSEL
-
-
•
•
•
•
•
•
Det skal plasseres en skilleplate
under platetoppen.
Undersiden av apparatet må ikke
være tilgjengelig etter
installasjon.
Dersom det skal installeres en
ovn under platetoppen, skal det
ikke monteres en skilleplate.
min 5 mm
KLARGJØRING AV KJØKKENSEKSJONEN
min 20 mm
min 5 mm
Avstanden mellom undersiden av apparatet og skilleplaten skal være som vist i figuren.
For at apparatet skal fungere korrekt, er det viktig å sørge for fritt rom mellom kjøkkenbenken og den øvre overflaten på seksjonen (min 5 mm).
Dersom det installeres en ovn under, må man påse at ovnen er utstyrt med et avkjølingssystem.
Ikke installer platetoppen over oppvaskmaskinen eller vaskemaskinen for å unngå at de elektroniske kretsene kommer i kontakt med damp og fuktighet og blir skadet.
Ved installasjon i flukt med kjøkkenbenken, kontakt serviceavdelingen for montering av skruesettet 4801 211 00112.
Bruk et skrujern ( ikke vedlagt ) på fjærene under apparatet for å fjerne platetoppen.
NO17
ELEKTRISK TILKOBLING
-
Frakoble apparatet fra strømnettet.
Apparatet må installeres av en kvalifisert elektriker i overensstemmelse med gjeldende
sikkerhets- og installasjonsforskrifter.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som skyldes at angivelsene i dette kapittelet ikke følges.
Strømledningen må være lang nok til at platetoppen kan fjernes fra kjøkkenbenken.
Pass på at spenningen som er spesifisert på apparatets typeplate er den samme som i husets elektriske system.
ADVARSEL
-
Tilkobling til koblingsboksen
Til den elektriske tilkoblingen må du bruke en H05RR-F- eller H05V2V2-F-kabel som angitt i tabellen nedenfor.
4 x 1,5 mm2
380–415 V 3N ~ +
5 x 1,5 mm2
380–415 V 2N ~ +
4 x 1,5 mm2
B
C
380–415 V 2N ~
230 V
230 V
A
230 V
220–240 V 3 ~ +
220–240 V ~
(Australia og Storbritannia)
220–240 V 3 ~ (kun Belgia) 380–415 V 2N ~ (kun Nederland)
230 V
230 V
3 x 4 mm2
220–240 V ~
230 V
220–240 V ~
380–415 V 3N ~
230 V
230 V
Antall x størrelse
230 V
230 V
230 V
Ledere
Viktig:
- Behold eller fjern metallbroene mellom skruene på klemmebrettet L1-L2 og N1-N2 i samsvar med koblingsskjemaet (se figur).
- Dersom ledningen er vedlagt, se koblingsinstruksjonene som følger med ledningen.
- Påse at alle seks skruene på klemmebrettet er tilstrammet etter tilkobling av ledningene.
Eksempel med bro (venstre) eller uten (høyre). Se koblingsskjemaet for detaljer (broene kan være mellom L1-L2 og mellom N1-N2).
Koble den gule/grønne jordlederen til klemmen med symbolet
.
Den ovennevnte lederen skal være lengre enn de andre.
1. Fjern lokket på klemmebrettet (A) ved å løsne skruen og sett lokket i hengslet (B) på klemmebrettet.
2. Stikk deretter strømledningen inn i kabelklemmen og koble lederne til klemmene som vist på koblingsskjemaet ved klemmebrettet.
3. Fest strømledningen ved hjelp av kabelklemmen.
4. Lukk lokket (C) og skru det fast over klemmebrettet med skruen som ble fjernet tidligere.
Hver gang platetoppen kobles til strømnettet, utfører den en automatisk kontroll som varer i flere sekunder.
Hvis platetoppen leveres med ferdig montert strømledning, følg instruksjonene som er festet til ledningen. Utfør tilkobling til strømnettet med en flerpolet bryter med
en kontaktåpning på minst 3 mm.
NO18
BRUKSANVISNING
Beskrivelse av betjeningspanelet
Betjeningspanel
Effekthåndtering trinn 1
På/Av
Tidsur
Kontrollpanellås/Spesialfunksjon/
Effekthåndtering trinn 2 og 4
Effekthåndtering trinn 1
Kokesonekontroller og tilsvarende display
Effekthåndtering trinn 1
På/Av
Tidsur
Kontrollpanellås/Spesialfunksjon/
Effekthåndtering trinn 2 og 4
Effekthåndtering trinn 1
Kokesonekontroller og tilsvarende display
Slå komfyrtoppen PÅ/AV
For å slå på komfyrtoppen, trykker du på -knappen i ca. 2 sekunder til kokesonedisplayet tennes. For å slå av trykker du samme knapp til displayet slår seg av. Alle
kokesonene er deaktivert
Hvis komfyrtoppen har vært i bruk, fortsetter restvarmeindikatoren «H» å lyse til kokesonene har blitt kjølt ned.
Hvis ingen funksjon velges i løpet av 10 sekunder etter at komfyrtoppen slås på, slår den seg av automatisk.
Slå på og justere kokesoner
Strømindikatordisplay
Angivelse av valgt kokesone
Plassering av kokesone
Plasser kjelen på kokesonen, slå koketoppen på, aktiver den ønskede kokesonen ved å trykke på den tilsvarende «+»-knappen. «0» vises på displayet. Det
er mulig å velge det nødvendige effektnivået, fra min. 0 til maks. 9, eller booster-funksjonen «P» hvis tilgjengelig. Trykk på «+»-knappen for å øke effektnivået.
Trykk på «–»-knappen for å redusere effektnivået.
Deaktivering av kokesoner
Trykk på den tilsvarende «+»- og «–»-knappen i mer enn 3 sekunder for å slå av kokesonen.
Kokesonen slås av, og hvis den fortsatt er varm, vises bokstaven «H» på sonedisplayet.
Blokkering av betjeningspanelet
Denne funksjonen sperrer brytere, slik at platetoppen ikke kan slås på ved en feiltakelse. For å aktivere blokkeringen av betjeningspanelet, slår du på platetoppen og
trykker i 3 sekunder på tasten Kontrollpanellås: Et lydsignal og en indikatorlampe under hengelåssymbolet viser at funksjonen er aktivert. A er blokkert, bortsett fra
Av-funksjonen. For å deaktivere blokkeringen av betjeningspanelet, gjentar du framgangsmåten for aktivering. Det lysende punktet vil forsvinne og platetoppen kan
igjen brukes.
Vann, væsker som er kokt over eller hvilken som helst gjenstand på tasten under symbolet, kan forårsake utilsiktet aktivering eller deaktivering av blokkeringen av
betjeningspanelet.
NO19
Tidsinnstilling (Timer)
Timeren kan brukes til å stille inn en tilberedningstid på maks. 99 minutter (1 time og 39 minutter) for alle kokesonene.
Velg den kokesonen du vil bruke tidsur-funksjonen med, trykk på tidsurknappen og et lydsignal varsler om at funksjonen er aktivert (se figur). Displayet
viser «00» og indikatorlampen tennes. Man kan redusere eller øke tidsinnstillingen ved å holde inne tastene «+» og «-» på skyvetast-funksjonen. Når
innstilt tid er utløpt, høres det et lydsignal og kokesonen slår seg av automatisk. Trykk på tasten Timer i minst 3 sekunder for å deaktivere tidsuret.
Gjenta punktene over for å stille inn tidsuret på en annen kokesone. Tidsur-displayet viser alltid tidsinnstillingen for valgt sone eller den korteste tidsinnstillingen.
For å endre eller deaktivere tidsuret, trykker du på valgknappen for kokesonen der tidsuret er i bruk.
Kontrollpanelvarsler.
Spesialfunksjoner (hvis tilgjengelige)
Noen modeller har spesialfunksjoner:
Automatisk funksjon
Funksjonen angir automatisk et effektnivå som passer til småkoking. Aktiver denne funksjonen etter at kokepunktet er nådd ved å trykke på korresponderende sone
først og deretter knappen .
Trekking (hvis tilgjengelige)
Etter at kokepunktet er nådd, trykker du på tasten og komfyrtoppen stiller automatisk inn effektnivået for at kjelen skal fortsette å trekke. «A» kommer opp på displayet:
indikatoren tennes. Trykk ganske enkelt på -knappen for å deaktivere funksjonen.
Smelting (hvis tilgjengelige)
Denne funksjonen opprettholder en permanent lav temperatur i kokesonen. Etter at du har plassert kjelen/tilbehøret på den valgte kokesonen, slår du på komfyrtoppen og
velger kokesonen. Trykk på -tasten: «A» vises på displayet og indikatoren tennes. Trykk ganske enkelt på -knappen for å deaktivere funksjonen.
Holde varm (hvis tilgjengelige)
Denne funksjonen stiller automatisk inn et effektnivå som holder maten varm når den er ferdigkokt og varmer servise (kun for servise som tåler induksjon).
Trykk på
-tasten: "A" vises på displayet og indikatoren tennes. Trykk ganske enkelt på
-knappen for å deaktivere funksjonen.
RestvarmeiIndikator.
Platetoppen er utstyrt med en restvarmeindikator for hver av kokesonene. Denne indikatoren viser hvilken av kokesonene som fortsatt er svært varme.
Dersom displayet viser , er kokesonen fortsatt varm. I så fall er det for eksempel mulig å holde mat varm på den eller smelte smør
Når kokesonen er avkjølt, vil displayet slukke.
Indikator for feil eller ingen gryte.
Dersom ikke kokeredskapet passer til induksjonsplatetoppen din, er feil plassert eller ikke er av passende størrelse, vil indikasjonen «kokeredskap
fraværende» vises på displayet (se illustrasjonen ved siden av). Dersom det ikke registreres noe kokeredskap innen 60 sekunder, vil platetoppen koble
seg ut.
Hurtigkok-funksjon (Booster)
Med denne funksjonen som kun finnes på noen kokesoner kan man utnytte platetoppens effekt maksimalt (for eksempel for å koke opp vann hurtig). Trykk på tasten
«+» til displayet viser «P» for å aktivere funksjonen. Etter 10 minutters bruk med booster-funksjonen, stiller apparatet sonen automatisk inn på nivå 9.
«Effekthåndtering» (funksjon hvor den er tilgjengelig)
Takket være «Effekthåndteringsfunksjonen» kan brukeren stille inn maksimumsstrømmen som komfyrtoppen kan nå, etter behov.
Denne innstillingen er mulig når som helst og opprettholdes til neste endring.
Ved å stille inn nødvendig maksimaleffekt justerer automatisk komfyrtoppen fordeling i de ulike kokesonene, noe som gjør at denne grensen aldri overskrides. Dette
har den fordelen at den også kan forvalte alle sonene samtidig, men uten overbelastningsproblemer.
4 maksimaleffektnivåer er tilgjengelige og vises på displayet: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW anses som koketoppens makseffekt)
Ved kjøpstidspunktet er komfyrtoppen satt til maksimal effekt
Etter at du har satt apparatet inn i stikkontakten, er det i løpet av de første 60 sekundene mulig å stille inn ønsket effektnivå ved å kjøre følgende punkter:
Trinn
1
2
3
4
Kontrollpanel
Trykk begge effekthåndteringsknappene i
ca. 3 sekunder (trinn 1)
Trykk på effekthåndteringsknappen
(trinn 2) for å bekrefte forrige trinn
Display
Displayet viser
Trykk for å angi det valgte nivået blant de Lyset tennes sammen med i bruk-lysene for de
ulike tilgjengelige alternativene
individuelle kokesonene.
Trykk på effekthåndteringsknappen
(trinn 4) for å bekrefte forrige trinn
Displayet viser det angitte nivået, som blinker i ca.
2 sekunder. Etter det kommer koketoppen med et
lydsignal og slår seg deretter av. Den er nå klar til bruk.
NO20
I tilfelle feil når du stiller inn effekten, dukker symbolet
opp i midten og et lydsignal lyder i ca. 5 sekunder. I dette tilfellet gjentar du konfigurasjonsprosedyren
fra begynnelsen. Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
Hvis brukeren under normal bruk forsøker å øke det maksimalt tilgjengelige effektnivået når det er nådd, blinker nivået i sonen som er i bruk, to ganger, og et lydsignal
høres.
For å oppnå høyere effekt i den sonen, er det nødvendig å senke effektnivået manuelt i en eller flere allerede aktive kokesoner.
Aktivering/deaktivering av lydsignalet
Etter at du har slått koketoppen på, trykker du og holder «–» på den første kokesonen og den utvendige knappen til høyre samtidig i minst fem sekunder («som vist
nedenfor»). .
5 sek
Flexi cook (fleksibel tilberedning)
Med denne funksjonen (på noen versjoner) kan du bruke kokesonen som to separate soner eller som en enkel ekstra stor sone.
Denne passer utmerket for ovale, rektangulære og avlange kokeredskaper (med maksimum bunnstørrelse på 38 x 23 cm) eller flere enn én standard panne samtidig.
For å aktivere fleksibel tilberedning, slå på platetoppen og trykk på de to valgknappene på sonene som vist på bildet nedenfor: Displayene til de to kokesonene viser
nivå «0». Begge prikkene ved siden av nivånummeret lyser og viser at fleksibel tilberedning er aktivert.
Trykk på –/+-knappene for å endre effektnivået (fra 1 til maks. 9 eller P). For å deaktivere fleksibel tilberedning, trykker du på de 2 valgknappene til sonene samtidig.
For å slå av sonene umiddelbart, holder du på valgknappen for én av sonene i 3 sekunder.
i Meldingen «ingen gryte»
vil vises på displayet for sonen som ikke kan registrere en gryte (på grunn av manglende eller feilplassert gryte, eller fordi gryten
ikke passer til induksjonplatetopper). Denne meldingen vises i 60 sekunder: På denne tiden kan du tilføye en gryte eller flytte grytene innen området for fleksibel
tilberedning som du selv vil.
Hvis du ikke har satt en panne på sonen når det er gått 60 sekunder, stopper systemet «å lete etter» gryter på den sonen. Symbolet
for å minne deg på at sonen er utkoblet.
fortsetter å lyse på displayet
For å aktivere fleksikokk-funksjonen igjen trykkes en av de 2 respektive knappene
Funksjonen fleksibel tilberedning er også i stand til å registrere når en gryte flyttes fra en sone til en annen innen området for fleksibel tilberedning, og opprettholder
det samme effektnivået som gryten opprinnelig sto på (se eksemplet i figuren under: Dersom gryten flyttes fra varmesonen foran til varmesonen bak, vises effektnivået
på displayet som hører til sonen der gryten er plassert).
Det er også mulig å bruke området for fleksibel tilberedning som to uavhengige kokesoner, og bruke knappene som tilhører hver enkelt sone. Plasser gryten midt på
den enkelte sonen og reguler effektnivået med skyve-berøringsskjermen.
i Viktig: sørg for å plassere kokekarene midt på kokesonene slik at midten av den enkle kokesonen dekkes.
Ved bruk av store kokekare, ovale, rektangulære eller avlange kokeredskaper skal det påses at kokeredskapene plasseres sentralt på kokesonen.
Eksempler på god og dårlig plassering av kokekar:
NO21
RENGJØRING
ADVARSEL
-
-
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
Pass på at kokesonene er avslått, og at ingen av displayene viser restvarmeindikatoren («H»).
Dersom glasset ditt har iXeliumTM logoen, er det utført en iXeliumTM behandling. iXeliumTM er den eksklusive Whirlpool finpussen som garanterer en perfekt ren og langvarig
glans. Derfor, hvis du har en IXELIUM-komfyrtopp, anbefaler vi på det sterkeste at du respekterer anvisningene for renhold som følger nedenfor:
• Bruk en myk klut (mikrofiber er best) fuktet med vann eller med vanlig rengjøringsmiddel for glass.
• Hvis du ønsker å forbedre rengjøringsresultatet ytterligere, bare la glasset komme i kontakt med en våt klut i et par minutter.
VIKTIG: Ikke bruk skuresvamper, stålull eller andre redskaper med skureeffekt. Hvis slike brukes, kan de til slutt ødelegge glasset.
• Rengjør og fjern matrester fra komfyrtoppen når den er kald, etter hver bruk.
• Sukker, og matvarer med høyt sukkerinnhold, kan skade overflaten og må fjernes umiddelbart.
• Salt, sukker og sand kan lage riper i glassoverflaten.
• Bruk en myk klut, absorberende kjøkkenpapir eller et spesialrengjøringsmiddel for komfyrtopper (følg produsentens anbefalinger).
• Hvis det søles væske på kokesonene, kan dette få panner til å vibrere eller flytte på seg
• Tørk komfyrtoppen grundig etter rengjøring.
FEILSØKINGSLISTE
•
•
•
•
•
Les og følg instruksene i avsnittet «Bruksanvisning».
Forsikre deg om at det ikke er strømbrudd.
Tørk godt av overflaten på platetoppen etter rengjøring.
Hvis displayet viser en kode når du slår på platetoppen, må du sjekke i tabellen under.
Hvis du ikke er i stand til å slå av platetoppen etter bruk, må du øyeblikkelig avbryte strømtilførselen.
FEILKODE
BESKRIVELSE
MULIGE ÅRSAKER
LØSNING
C81, C82
Betjeningspanelet slår seg av pga.
for høy temperatur
Temperaturen inne i de elektroniske
delene er for høy
Vent til platetoppen er avkjølt før
du bruker den
F42 eller F43
Strømtilkoblingen til platetoppen
har ikke riktig spenning
Sensoren registrerer en spenning som Koble platetoppen fra strømnettet
er ulik den på strømtilkoblingen
og kontroller tilkoblingen
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60
Ring kundeservice og spesifiser feilkoden
STØY FRA PLATETOPPEN
Induksjonsplatetopper kan lage vislelyder eller knitring under normal bruk: Disse lydene kommer fra grytene på grunn av bunnens karakteristikker (for eksempel de
ulike lagene med materiale som den er laget av, eller en bunn som ikke er helt flat). Disse lydene varierer alt etter hva slags kokeredskap du bruker og matmengden
og viser ikke til en feil.
I tillegg er induksjonsplatetoppen utstyrt med et innvendig kjølesystem for å holde de elektroniske komponentene på en kontrollert temperatur: Det er derfor du kan
høre lyden av viften under bruk og også noen minutter etter at platetoppen er slått av. Dette er helt normalt og nødvendig for korrekt funksjon på apparatet.
NO22
SERVICE
Før du kontakter kundeservice
1. Forsikre deg om at du ikke kan løse feilen selv på bakgrunn av punktene under «Feilsøkingsliste».
2. Slå av og på igjen apparatet for å se om problemet har løst seg.
Hvis feilen fremdeles er der, kontakt nærmeste kundeservice.
Vennligst oppgi:
• en kort beskrivelse av feilen,
• typen platetopp og eksakt modellbetegnelse,
• servicenummeret (tallet etter ordet SERVICE på typeplaten) som er plassert på undersiden av platetoppen (på metallplaten),
• din fulle adresse,
• ditt telefonnummer.
Dersom det er nødvendig med reparasjon, henvend deg til et autorisert servicesenter (som garanti for bruk av originale reservedeler og for en korrekt reparasjon).
Reservedeler er tilgjengelige i 10 år.
EFFEKTTABELL
Effektnivå
Tilberedningstype
Bruk av nivåene
( en indikasjon som hjelp i tillegg til erfaring og tilberedningsvaner)
Boost
Hurtig oppvarming
Ideell for rask temperaturøkning i maten eller hurtig oppkoking av vann eller rask oppvarming av kraft
8–9
Frityrsteke - koke
7–8
Brune - brase - koke - grille
Ideell for brasering, fosskoking, steking og grilling (av kort varighet, 5–10 minutter)
6–7
Brune - koke - gryteretter brase - grille
Ideell for brasering, småkoking, steking og grilling (av middels varighet, 10–20 minutter), forvarming
av tilbehør
4–5
Koke - gryteretter - brase grille
Ideell for gryteretter, holde såvidt kokende, koke (over lengre tid). Blande saus og pasta
Maks. effekt
Høy effekt
Middels effekt
3–4
2–3
1–2
Lav effekt
1
AV
Null
effekt
Ideell til bruning, starte tilberedning, steking av frysevarer, hurtig oppkoking
Koke - trekke - tykne - holde
varm
Smelte - tine - holde varm tilsette smør
Støtteoverflate
Ideell for lange tilberedninger (ris, sauser, steker, fisk) i væske (eks. vann, vin, buljong, melk), blande
saus og pasta
Ideell for lange tilberedninger (ris, sauser, steker, fisk) i væske (eks. vann, vin, buljong, melk)
Ideell for mykgjøring av smør, smelting av sjokolade, tining av små frossenvarer og holde mat som
nettopp er tilberedt varm (eks. sauser, supper, grønnsaksupper)
Ideell for å holde mat som nettopp er tilberedt varm, tilsette smør til risotto og holde serveringsfat
varme (med tilbehør som egner seg for induksjon)
Platetopp i stand-by eller avslått (mulig gjenværende restvarme, indikert med H)
MERK:
Ved korte tilberedninger som trenger perfekt varmefordeling (eks. pannekaker) på den doble kokesonen på 28 cm (noen versjoner) anbefaler vi bruk av et
kokeredskap med en diameter som ikke er større enn 24 cm. For delikate tilberedninger (smelte sjokolade eller smør) anbefaler vi bruk av de enkle kokesonene med
minst diameter.
400011128509
SV
NO DK
FI
PL
NO23
ET
LT
LV
05/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising