Whirlpool | WFC 3C26 | Setup and user guide | Whirlpool WFC 3C26 Naudotojo gidas

Whirlpool WFC 3C26 Naudotojo gidas
LT
KASDIENIO NAUDOJIMO
VADOVAS
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ.
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba,
užregistruokite savo prietaisą svetainėje:
www.whirlpool.eu/register
Saugos instrukcijas bei naudojimo ir priežiūros
vadovą galite atsisiųsti apsilankę mūsų svetainėje
docs.whirlpool.eu ir įvykdę šios brošiūros nugarėlėje
pateikiamus nurodymus.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite sveikatos ir saugos vadovą.
GAMINIO APRAŠYMAS
PRIETAISAS
1
7
2
8
3
4
5
9
6
11
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Viršutinė lentynėlė
Užlenkiami skydeliai
Viršutinės lentynėlės aukščio reguliatorius
Viršutinė purkštuko alkūnė
Apatinė lentynėlė
Įrankių krepšys
Apatinė purkštuko alkūnė
Filtrų blokas
Druskos talpykla
Ploviklio ir skalavimo skysčio dozatorius
Duomenų plokštelė
Valdymo skydelis
Service:
0000 000 00000
12
VALDYMO SKYDELIS
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
4 5 6 7
Įjungimo / išjungimo / nustatymo iš naujo mygtukas su
indikatoriaus lempute
Programos pasirinkimo mygtukas su indikatoriaus lempute
„Multizone“ mygtukas su indikatoriaus lempute / mygtukų
užraktas
Ekoprogramos indikatoriaus lemputė
Mygtukų užrakto indikatorius lemputė
Ekranas
Programos numerio ir likusio laiko indikatorius
8 9 1011
12
13
14
8.
9.
10.
11.
12.
Tabletės indikatoriaus lemputė
Uždaryto vandens čiaupo indikatoriaus lemputė
Druskos papildymo indikatoriaus lemputė
Skalavimo skysčio papildymo indikatoriaus lemputė
Sanitarinio skalavimo mygtukas su indikatoriaus lempute /
tabletės
13. Atidėjimas mygtukas su indikatoriaus lempute
14. Paleidimo / pristabdymo mygtukas su indikatoriaus lempute / vandens išleidimas
1
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
DRUSKA, SKALAVIMO SKYSTIS IR PLOVIKLIS
PATARIMAI NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ
Sumontavę prietaisą išimkite stabdiklius iš lentynėlių ir elastingus
tvirtinamuosius elementus iš viršutinės lentynėlės.
DRUSKOS TALPYKLOS PAPILDYMAS
Naudojant druską ant indų ir prietaiso funkcinių dalių nesikaupia kalkių nuosėdos.
• Svarbu pasirūpinti, kad druskos talpykla niekada nebūtų tuščia.
• Labai svarbu, kad nustatytumėte vandens kietumą.
Druskos talpykla yra apatinėje indaplovės dalyje (žr. PROGRAMŲ
APRAŠYMĄ) ir ją reikia užpildyti, kai valdymo skydelyje užsidega DRUSKOS PAPILDYMO indikatoriaus lemputė .
1. Išimkite apatinę lentynėlę ir atsukite talpyklos
dangtelį (sukite prieš laikrodžio rodyklę).
2. Tik atliekant pirmą kartą: pripildykite druskos
talpyklą su vandeniu.
3. Įstatykite piltuvėlį (žr. paveikslėlį) ir pripildykite
druskos talpyklą iki pat jos kraštų (apie 1 kg);
gali būti, kad ištekės šiek tiek vandens.
4. Išimkite piltuvėlį ir nušluostykite druskos
likučius nuo angos.
Dangtelį būtinai gerai užsukite, kad veikiant plovimo programai į talpyklą nepatektų ploviklis (tai gali nepataisomai sugadinti vandens
minkštinimo įtaisą).
Kiekvieną kartą, kai reikia pridėti druskos, procedūrą būtina atlikti prieš pradedant plovimo ciklą.
VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS
Kad vandens minkštinimo įtaisas veiktų tinkamai, labai svarbu, kad vandens kietumas būtų nustatytas pagal tikrąjį vandens kietumą jūsų namuose. Šią informaciją galite gauti iš vietinio vandens tiekėjo.
Gamykloje nustatomas vidutinis (3) vandens kietumas.
• Paspausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką prietaisą įjunkite.
• Paspausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką prietaisą išjunkite.
• Paspauskite ir 5 sek. palaikykite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką, kol pasigirs signalas.
• Paspausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką prietaisą įjunkite.
• Pradės mirksėti šiuo metu pasirinkto lygio numeris ir druskos indikatoriaus lemputė
• Paspausdami mygtuką P pasirinkite reikiamą kietumo lygį (žr. VANDENS KIETUMO LENTELĘ).
Vandens kietumo lentelė
Lygis
°dH
°fH
Vokiškieji laipsniai
Prancūziškieji laipsniai
1
Minkštas
0-6
0 - 10
2
Vidutinis
7 - 11
11 - 20
3
Vidurkis
12 - 17
21 - 30
4
Kietas
18 - 34
31 - 60
5
Labai kietas
35 - 50
61 - 90
• Paspausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką prietaisą išjunkite.
Nustatymas baigtas!
Atlikę šiuos veiksmus paleiskite programą palikdami prietaisą tuščią.
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą druską.
Kai visą druską supilsite į prietaisą, DRUSKOS PAPILDYMO indikatoriaus
lemputė užges.
Jei druskos indo nepripildysite, galite sugadinti vandens minkštinimo įtaisą ir kaitinimo elementą.
2
SKALAVIMO SKYSČIO DOZATORIAUS PILDYMAS
Skalavimo skystis padeda lengviau išdžiovinti indus. Skalavimo skysčio
dozatorių A reikėtų pripildyti, kai valdymo skydelyje užsidega
SKALAVIMO SKYSČIO PAPILDYMO indikatoriaus lemputė .
35
25
MA X
B
A
1. Paspausdami ir patraukdami aukštyn dangtelio fiksatorių atidarykite
dozatorių B.
2. Atsargiai įpilkite skalavimo skysčio iki maksimalaus lygio žymos (110 ml)
– nepripilkite per daug. Jei taip kartais nutiktų, iškart nuvalykite išsipylusį skystį sausa šluoste.
3. Uždarydami paspauskite dangtelį, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Skalavimo skysčio NIEKADA nepilkite tiesiai į indaplovę.
SKALAVIMO SKYSČIO DOZAVIMO REGULIAVIMAS
Jei nesate visiškai patenkinti džiovimo rezultatais, galite pareguliuoti
naudojamo skalavimo skysčio kiekį.
• Spausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką indaplovę įjunkite.
• Spausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką ją išjunkite.
• Triskart paspauskite mygtuką PALEIDIMO / PRISTABDYMO – pasigirs signalas.
• Spausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką ją įjunkite.
• Pradės mirksėti šiuo metu pasirinkto lygio numeris ir skalavimo
skysčio indikatoriaus lemputė.
• Paspausdami mygtuką P pasirinkite skalavimo skysčio kiekį.
• Spausdami Įjungimo / Išjungimo mygtuką ją išjunkite.
Nustatymas baigtas!
Jei skalavimo skysčio lygį nustatysite kaip 1 (Eco), skalavimo skystis
nebus naudojamas. Pasibaigus skalavimo skysčiui ŽEMO SKALAVIMO
SKYSČIO LYGIO indikatoriaus lemputė neužsidegs.
Atsižvelgiant į naudojamos indaplovės modelį galima nustatyti iki 5 lygių.
Gamyklinis nustatymas yra pritaikytas kiekvienam modeliui, vykdydami
aukščiau pateiktus nurodymus, patikrinkite ar jis skirtas jūsų mašinai.
• Jei ant indų matote melsvus dryžius, nustatykite žemesnį skaičių (2-3).
• Jei ant indų matote vandens lašelius arba kalkių nuosėdų žymes, nustatykite didesnį skaičių (4-5).
PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS
Jei norite atidaryti ploviklio dozatorių, naudokite atidarymo įtaisą A.
Ploviklio pilkite tik į sausą dozatorių B.
Parengiamojo plovimo ploviklio
B
kiekį įdėkite tiesiai į indaplovę.
A
1. Matuodami ploviklio kiekį vadovaukitės anksčiau pateikta informacija,
kad įdėtumėte tinkamą jo kiekį. Dozatoriaus B viduje yra žymos, kurios
padės pasirinkti tinkamą ploviklio kiekį.
2. Pašalinkite ploviklio likučius iš dozatoriaus kampų, tada uždarykite
dangtelį taip, kad jis spragtelėtų.
3. Traukdami aukštyn, kol uždarymo įtaisas užsifiksuos vietoje, uždarykite ploviklio dozatoriaus dangtelį.
Ploviklio dozatorius automatiškai atsidarys reikiamu metu vykdant
programą. Jei naudojami universalūs plovikliai, rekomenduojame
paspausti mygtuką TABLETĖ, nes juo programa sureguliuojama taip,
kad visada būtų pasiekti geriausi plovimo ir džiovinimo rezultatai.
LT
Programa
NaturalDry
Džiovinimo
etapas
PROGRAMŲ LENTELĖ
Ploviklio
talpykla
Galimos parinktys *)
Indapl
ovės
vidus
B
Plovimo
programos
trukmė
(h:min)**)
Vandens
sąnaudos
(litrai ciklui)
Energijos
sąnaudos
(kWh/ ciklui)
1. Ekonominė
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense ®
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,9 - 1,40
-
2:50
14,0
1,50
-
1:35
13,0
1,15
-
-
3:30
15,0
1,15
-
-
0:30
9,0
0,55
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
3. Intensyvi
65°
4. Kasdienė
50°
5. Tylioji
50°
6. Sparčioji 30’
50°
7. Krištolas
45°
8. Parengiamasis
plovimas
-
-
-
-
-
Ekonominės programos duomenys yra apskaičiuoti laboratorijos sąlygomis vadovaujantis Europos standarto EN 50242 reikalavimais.
Pastaba bandymų laboratorijoms: dėl informacijos apie lyginamuosius Europos standartus rašykite adresu: dw_test_support@whirlpool.com
Pirminis lėkščių apdorojimas nereikalingas prieš visas programas.
*) Vienu metu galima naudoti ne visas parinktis.
**) Ekrane arba lankstinuke nurodoma programos trukmė yra apytiksliai apskaičiuota esant standartinėms sąlygoms. Tikrasis laikas gali keistis dėl
daugelio veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, patalpos temperatūros, ploviklio kiekio, įkrovos kiekio ir tipo, įkrovos paskirstymo,
papildomai pasirinktų parinkčių ir jutiklio kalibravimo. Dėl jutiklio kalibravimo programos trukmė gali pailgėti iki 20 min.
Sąnaudos budėjimo režimu: Sąnaudos palikus prietaisą įjungtą: 6 W – sąnaudos išjungus: 0,5 W
PROGRAMŲ APRAŠYMAS
Plovimo ciklo pasirinkimo nurodymai.
EKONOMINĖ
TYLIOJI
Tinka, kai prietaisą įjungiate nakčiai. Užtikrinamas optimalus veikimas.
Įprastai nešvarūs indai. Standartinė programa efektyviausiai veikia
tada, kai suvartojamas kombinuotas energijos ir vandens kiekis.
SPARČIOJI 30’
Įprastai nešvariems indams, ant kurių yra pridžiuvusių maisto likučių.
Nustatomas indų nešvarumo lygis ir atitinkamai sureguliuojama
programa. Kai jutiklis nustato nešvarumo lygį, ekrane parodoma
animacija ir ciklo trukmė pakoreguojama.
KRIŠTOLAS
6th SENSE®
INTENSYVI
Programą rekomenduojama naudoti labai nešvariems indams, ypač
keptuvėms ir prikaistuviams (nenaudoti jautriems indams).
KASDIENĖ
Įprastai nešvarūs indai. Kasdienis ciklas, užtikrinantis optimalią švarą
per trumpesnį laiką.
Programą rekomenduojama naudoti šiek tiek nešvariems indams, prie
kurių nėra pridžiuvusių maisto likučių.
Ciklas, skirtas jautriems indams, kurie jautriau reaguoja į aukštą
temperatūrą, pvz., stiklinės, taurės ir puodeliai.
PARENGIAMASIS PLOVIMAS
Indai bus plaunami vėliau. Šiai programai nenaudojama jokio ploviklio.
Pastabos.
Atkreipkite dėmesį, kad ciklai „Sparčioji“ arba „Įprastinė“ tinka tik šiek tiek
nešvariems indams.
Jei norite dar labiau sumažinti sąnaudas, indaplovę paleiskite tik
ją visiškai pripildę.
3
PARINKTYS IR FUNKCIJOS
PARINKTIS galima pasirinkti tiesiogiai paspaudus atitinkamą mygtuką (žr. PRIETAISŲ SKYDELĮ).
Jei parinktis negali būti naudojama su pasirinkta programa žr. PROGRAMŲ LENTELĘ, greitai 3 kartus sumirksės atitinkama
LED lemputė ir pasigirs signalas. Parinktis nebus įjungta.
MULTIZONE
Jei neturite daug indų, kuriuos reikia išplauti, galite naudoti
pusinės įkrovos programą – taip sutaupysite vandens, elektros
ir ploviklio. Pasirinkite programą, tada paspauskite mygtuką
MULTIZONE: virš mygtuko užsidegs indikatorius, o ekrane
pasirodys pasirinktos lentynėlės simbolis. Pagal numatytuosius
nustatymus prietaisas indus plauna visose lentynėlėse.
Jei norite indus plauti tik tam tikroje lentynėlėje, spaudinėkite
šį mygtuką:
rodoma ekrane (tik apatinė lentynėlė)
rodoma ekrane (tik viršutinė lentynėlė)
rodoma ekrane (parinktis išjungta, o prietaisas plaus indus
visose lentynėlėse).
Kad atitinkamai sumažintumėte naudojamo ploviklio
kiekį, būtinai indus sudėkite į viršutinę arba apatinę
lentynėlę.
MYGTUKŲ UŽRAKTAS
Paspaudus ir palaikius (3 sek.) mygtuką MULTIZONE bus suaktyvinta MYGTUKŲ UŽRAKTO funkcija. MYGTUKŲ UŽRAKTO
funkcija užblokuoja visą valdymo skydelį, išskyrus įjungimo
/ išjungimo mygtuką. Jei MYGTUKŲ UŽRAKTO funkciją norite
išjungti, paspauskite ir palaikykite dar kartą.
SANITARINIS SKALAVIMAS
Ši parinktis gali būti naudojama išplautiems indams
dezinfekuoti. Ją pasirinkus galutinio skalavimo metu
padidinama temperatūra, o prie pasirinktos programos
pridedamas antibakterinis plovimas.
Pasirinkite plovimo programą, tada paspauskite SANITARINIO
SKALAVIMO mygtuką; užsidegs indikatoriaus lemputė. Jei norite
panaikinti šios parinkties pasirinkimą, paspauskite mygtuką
dar kartą. Puikiai tinka indams ir maitinimo buteliukams plauti.
Indaplovės durelės turi būti uždarytos per visą programos
vykdymo laiką, taip bus užtikrintas bakterijų sunaikinimas. Jeigu
durelės atidarytos, indikatoriaus lemputė pradeda blyksėti.
Programos paleidimą galima atidėti pasirinktam laikui nuo
0:30 iki 24 val.
1. Pasirinkite programą ir pageidaujamas parinktis. Spauskite
ATIDĖJIMO mygtuką (spaudinėkite) ir pasirinkite programos
atidėjimo laiką. Galima nustatyti nuo 0:30 iki 24 val.
Kaskart spaudžiant mygtuką atidėjimas padidinamas 0:30,
jei pasirinktas laikas trumpesnis nei 4 valandos, 1:00, jei
pasirinktas laikas trumpesnis nei 12 valandų, 4 valandos,
jei pasirinktas laikas ilgesnis nei 12 valandų. Jei pasiekus
24 val. nustatymą dar kartą paspausite mygtuką, atidėjimo
laikas panaikinamas.
2. Paspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką:
laikmatyje rodomas laikas bus pradėtas skaičiuoti atgaline
eiga;
3. Šiam laikui pasibaigus indikatoriaus lemputė užgesta, o
programa paleidžiama automatiškai.
Jei skaičiuojant laiką atgaline eiga vėl paspaudžiamas
PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtukas, ATIDĖJIMO parinktis
atšaukiama, o pasirinkta programa paleidžiama automatiškai.
Atidėjimo funkcijos negalima įjungti, kai plovimo ciklas
paleidžiamas.
VANDENS ČIAUPAS UŽDARYTAS – įspėjimas
Mirksi, kai neįteka vanduo ar uždarytas vandens čiaupas.
VANDENS IŠLEIDIMAS
Jei norite sustabdyti ir atšaukti aktyvų ciklą, galite naudoti
vandens išleidimo funkciją. Paspaudus ir palaikius
PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką bus suaktyvinta
VANDENS IŠLEIDIMO funkcija. Aktyvi programa bus sustabdyta, o vanduo iš indaplovės išleistas.
NaturalDry
PERSPĖJIMAS. Pasibaigus ciklui indai ir lėkštės gali būti
labai karšti.
NaturalDry yra patogi džiovinimo sistema, kuri automatiškai atidaro dureles
džiovinimo fazės metu ar po jos, kad visada būtų užtikrinami puikūs džiovinimo rezultatai. Durelės atsidaro, kai temperatūra yra saugi jūsų virtuvės
baldams, todėl durelės nebus atidaromos, jei naudojama SANITARINIO SKALAVIMO arba TURBO parinktis.
TABLETĖ
Kaip papildoma apsauga nuo garų kartu su indaplove pridedama speciali
apsauginė plėvelė. Kaip sumontuoti apsauginę plėvelę, žiūrėkite ĮRENGIMO
VADOVĄ.
Šis nustatymas leidžia optimaliai sureguliuoti programą
pagal naudojamo ploviklio tipą.
Jei naudojate universalius ploviklius tabletėmis (kurių 1
dozėje skalavimo skystis, druska ir ploviklis), paspauskite
ir 3 sek. palaikykite SANITARINIO SKALAVIMO mygtuką
(užsidegs atitinkamas simbolis).
Jei naudojate miltelinį ar skystą ploviklį, šią parinktį reikia
išjungti.
4
ATIDĖJIMA
NaturalDry funkciją naudotojas gali išjungti tokiu būdu:
• Norėdami IŠJUNGTI: įjunkite, tada išjunkite įrenginį. Laikykite paspaudę
mygtuką„P” 5 sekundes, praėjus 5 sekundėms pasigirs ilgas pyptelėjimas.
Įjunkite įrenginį, ekrane matysite„oOF“
• Norėdami ĮJUNGTI: įjunkite, tada išjunkite įrenginį. Laikykite paspaudę
mygtuką„P” 5 sekundes, praėjus 5 sekundėms pasigirs ilgas pyptelėjimas.
Įjunkite įrenginį, ekrane matysite„oOn“
LT
KASDIENIS NAUDOJIMAS
1.
PATIKRINKITE PRIJUNGIMĄ PRIE VANDENTIEKIO
Patikrinkite, ar indaplovė prijungta prie vandentiekio sistemos ir
atidarytas čiaupas.
VEIKIANČIOS PROGRAMOS KOREGAVIMAS
2.
ĮJUNKITE INDAPLOVĘ
Paspauskite Įjungimo / Išjungimo mygtuką.
3.
SUDĖKITE INDUS Į LENTYNĖLES
(žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES)
Jei pasirinkote netinkamą programą, ją galima pakeisti, jei ji ką tik
prasidėjo: paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad
prietaisą išjungtumėte.
Prietaisą vėl įjunkite paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir
pasirinkite naują plovimo ciklą ir reikiamas parinktis; paleiskite ciklą
Paspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką.
4.
PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS
(žr. PROGRAMŲ LENTELĘ).
PAPILDOMŲ INDŲ ĮDĖJIMAS
5.
PASIRINKITE PROGRAMĄ IR PRITAIKYKITE CIKLĄ
Pagal indų tipą ir jų nešvarumo lygį (žr. PROGRAMŲ LENTELĘ)
paspausdami mygtuką P pasirinkite tinkamą programą.
Pasirinkite reikiamas parinktis (žr. PARINKTYS IR FUNKCIJOS).
6.
PALEISKITE
Paspausdami PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką ir.
Programai prasidėjus pasigirs signalas.
7.
PLOVIMO CIKLO PABAIGA
Plovimo ciklo pabaigą nurodo signalai, ekrane parodoma END.
Išjunkite prietaisą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir
atidarykite dureles.
Prieš išimdami indus palaukite kelias minutes, kad
nenusidegintumėte. Išimkite indus iš lentynėlių pradėdami nuo
apatinės.
Neišjungę prietaiso atidarykite dureles (saugokitės KARŠTŲ garų!) ir
įdėkite indus į indaplovę. Uždarykite dureles ir paspauskite
PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką, ciklas bus tęsiamas nuo tos vietos,
kurioje jis buvo nutrauktas.
ATSITIKTINIAI CIKLO PERTRAUKIMAI
Jei plovimo ciklo metu atidarysite dureles arba nutrūks elektros tiekimas,
ciklas bus sustabdytas. Kai dureles uždarysite arba bus atnaujintas
elektros tiekimas, ciklui paleisti nuo pertraukimo vietos reikia paspausti
PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtukąs.
Jei reikia daugiau informacijos apie funkcijas, galite paprašyti naudojimo
ir priežiūros vadovo arba jį atsisiųsti iš žiniatinklio vykdydami paskutiniame puslapyje pateikiamus nurodymus.
Po tam tikro neaktyvumo laiko prietaisas išsijungs automatiškai,
kad būtų sumažintos elektros energijos sąnaudos. Jei indai sutepti tik šiek tiek arba jei juos nuskalavote vandeniu prieš dėdami į
indaplovę, atitinkamai sumažinkite naudojamą ploviklio kiekį.
PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS
PATARIMAI
Prieš dėdami į krepšius nuo indų pašalinkite visus maisto likučius, o
stiklines išpilkite. Skalauti po tekančiu vandeniu nereikia.
Indus sudėkite taip, kad jie tvirtai laikytųsi vietoje ir neapvirstų; indus
sudėkite angomis žemyn, o įgaubtas / išgaubtas dalis – įstrižai, taip vanduo
pasieks visus paviršius ir galės laisvai tekėti.
Perspėjimas: dangteliai, rankenėlės, padėklai ir kepimo skardos netrukdo
mentėms su purkštukais suktis.
Visus smulkius daiktus sudėkite į įrankių krepšį.
Stipriai nešvarius indus ir keptuves dėkite į apatinį krepšį, nes šiame
skyriuje vandens srovė yra stipresnė, todėl plaunama intensyviau.
Sukrovę indus į prietaisą įsitikinkite, ar laisvai sukasi mentes su purkštukais.
HIGIENA
Kad išvengtumėte kvapų ir indaplovėje susikaupusių nešvarumų, bent kartą
per mėnesį paleiskite aukštos temperatūros programą. Įdėkite šaukštelį
ploviklio ir paleiskite programą be įkrovos, kad prietaisą išplautumėte.
NETINKAMI INDAI
• Mediniai indai ir įrankiai.
• Jautrios dekoruotos stiklinės, meno dirbiniai ir antikvariniais indai.
Šių indų papuošimai nėra atsparūs.
• Dalys iš sintetinių medžiagų nėra atsparios aukštai temperatūrai.
• Variniai ir alaviniai indai.
• Indai sutepti pelenais, vašku, tepalu ar rašalu.
Plaunant stiklinių indų spalvoti papuošimai ir aliumininės / sidabro
detalės gali pakeisti spalvą ir išblukti. Be to, po kelių plovimo ciklų tam
tikrų tipų stiklo (pvz., krištolo) indai gali tapti matiniais.
STIKLO IR INDŲ PAŽEIDIMAI
• Naudokite tik stiklinius ir porcelianinius indus, kurių gamintojas nurodo,
jog juos saugu plauti indaplovėje.
• Naudokite švelnų ploviklį, kuris tinka indams.
• Stiklines, taures ar indus iš indaplovės išimkite kuo greičiau pasibaigus
plovimo ciklui.
5
DĖJIMAS Į LENTYNĖLES
VIRŠUTINĖ LENTYNĖLĖ
Sudėkite jautrius ir lengvus indus:
stiklines, puodelius, lėkšteles, žemas salotines.
APATINĖ LENTYNĖLĖ
Puodams, dangčiams, lėkštėms, salotinėms, įrankiams ir pan. Dideles
lėkštes ir dangčius geriausia dėti kraštuose, kad jie netrukdytų mentėms su purkštukais.
Apatinėje lentynėlėje yra pakeliamas atramos, kurias galima naudoti vertikalioje padėtyje, kai reikia sudėti lėkštes, arba horizontalioje
padėtyje, kad būtų galima sudėti keptuves ir salotines.
(indų dėjimo viršutinėje lentynėlėje pavyzdys)
VIRŠUTINĖS LENTYNĖLĖS AUKŠČIO REGULIAVIMAS
Viršutinės lentynėlės aukštį galima reguliuoti: viršutinė padėtis yra
skirta dideliems indams apatiniame krepšyje sudėti, o apatinė – kad
išnaudotumėte visas atlenkiamas atramas ir sukurtumėte daugiau vietos viršuje, o apatinėje lentynėlėje sudėti daiktai nesiliestų.
Viršutinėje lentynėlėje yra įrengtas aukščio
reguliatorius (žr. pav.), nespausdami svirčių
kelkite ją aukštyn tiesiog laikydami už lentynėlės kraštų, kol ji stabiliai užsifiksuos viršutinėje padėtyje.
Jei lentynėlę vėl norite nuleisti, paspauskite
svirtis A lentynėlės šonuose ir nuleiskite krepšį
žemyn.
Primygtinai rekomenduojame lentynėlės
aukščio nereguliuoti, kai ji pilna.
NIEKADA nebandykite lentynėlės nuleisti ar
pakelti tik vienoje pusėje.
REGULIUOJAMOS PADĖTIES UŽLENKIAMI SKYDELIAI
Šoninius užlenkiamus skydelius galima nustatyti trijuose skirtinguose aukščiuose, kad būtų
patogiau sudėti indus lentynėlės viduje.
Vyno taures galima saugiai dėti į užlenkiamus
skydelius – tiesiog kiekvienos taurės kojelę įstatykite į atitinkamą angą.
Kad džiovinama būtų efektyviai, užlenkiamus
skydelius labiau palenkite. Jei norite pakeisti
palenkimo kampą, pakelkite skydelį aukštyn,
stipriai pastumkite jį ir nustatykite reikiamą
padėtį.
6
(indų dėjimo apatinėje lentynėlėje pavyzdys)
ĮRANKIŲ KREPŠYS
Kad įrankius būtų patogiau sudėti,
modulinio krepšelio viršuje yra tinklelis.
Įrankių krepšelį būtinai statykite tik
apatinės lentynėlės priekyje.
Peilius ir kitus aštrius įrankius reikia
dėti į įrankių krepšį smaigaliu žemyn
arba dėti horizontaliai atlenkiamame
skyriuje viršutinėje lentynėlėje.
LT
PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
FILTRŲ BLOKO VALYMAS
Reguliariai valykite filtrus, kad jie neužsikištų ir tinkamai ištekėtų
panaudotas vanduo.
Filtrų bloką sudaro trys filtrai, kurie iš plovimo vandens pašalina maisto
likučius ir recirkuliuoja vandenį: kad plaunama būtų tinkamai, turite
pasirūpinti, kad būtų švarūs.
Indaplovę draudžiama naudoti be filtrų arba netinkamai
pritvirtinus filtrus.
Po kelių plovimų patikrinkite filtrų bloką ir prireikus jį gerai išplaukite
po tekančiu vandeniu naudodami nemetalinį šepetėlį ir laikydamiesi
toliau pateikiamų nurodymų:
PURKŠTUKŲ ALKŪNIŲ VALYMAS
Kartais maisto likučiai gali įstrigti purkštukų alkūnėse ir užkišti angas,
per kurias purškiamas vanduo. Todėl rekomenduojama kartkartėmis
patikrinti alkūnes ir nuvalyti jas nedideliu nemetaliniu šepetėliu.
1. Pasukite cilindro formos filtrą A prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį
(1 pav.).
2. Nuimkite filtro dangtelį B šiek tiek paspausdami šoninius fiksatorius
(2 pav.).
3. Ištraukite nerūdijančiojo plieno plokštelės filtrą C (3 pav.).
Jei reikia nuimti viršutinę purkštukų alkūnę, pasukite plastikinį
fiksavimo žiedą prieš laikrodžio rodyklę. Viršutinę purkštukų alkūnę
reikia įstatyti taip, kad pusė su daugiau angų būtų nukreipta aukštyn.
4. Patikrinkite ir pašalinkite susikaupusius maisto likučius. NIEKADA NENUIMKITE plovimo ciklo siurblio apsaugos (juodos detalės)
(4 pav.).
1
2
B
A
A
Apatinę purkštukų alkūnę galima nuimti patraukiant aukštyn.
VANDENS ĮLEIDIMO ŽARNOS VALYMAS
Jei vandens žarnos yra naujos arba buvo ilgai nenaudojamos, prieš
prijungdami reikiamose vietose paleiskite vandenį ir patikrinkite,
ar jis švarus ir jame nėra nešvarumų. Jei nesiimsite šių atsargumo
priemonių, vandens įleidimo anga gali užsikišti, o indaplovė gali sugesti.
C
3
4
Išplovę filtrus vėl įstatykite filtrų bloką ir tinkamai užfiksuokite jį vietoje. Tai labai svarbu norint užtikrinti tinkamą indaplovės veikimą.
7
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Indaplovė gali neveikti tinkamai.
Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, pabandykite problemą išspręsti naudojantis toliau pateikiamu sąrašu.
PROBLEMOS GALIMOS PRIEŽASTYS
Indaplovė neįsijungia arba neatsako į komandas.
Indaplovė
neišleidžia
vandens.
Indaplovė
skleidžia didelį
triukšmą.
Indai nešvarūs.
SPRENDIMAI
Prietaisas yra netinkamai prijungtas
prie maitinimo.
Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
Nutrūko elektros energijos tiekimas.
Atnaujinus elektros energijos tiekimą, indaplovė bus paleista automatiškai.
Neuždarytos indaplovės durelės.
Stipriai pastumkite dureles, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Prietaisas neatsako į komandas.
Prietaisą išjunkite paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką, maždaug po
minutės vėl jį įjunkite ir iš naujo nustatykite programą.
Dar nesibaigė plovimo ciklas.
Palaukite, kol baigsis plovimo ciklas.
Užlenkta išleidimo žarna.
Patikrinkite, ar neužlenkta išleidimo žarna (žr. MONTAVIMO INSTRUKCIJAS).
Užsikišo praustuvo išleidimo vamzdis.
Išvalykite praustuvo išleidimo vamzdį.
Dėl susikaupusių maisto likučių užsikišo filtras
Išvalykite filtrą (žr. FILTRŲ BLOKO VALYMAS).
Vienas į kitą daužosi indai.
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
Susidarė didžiulis kiekis putų.
Netinkamai pamatavote ploviklio kiekį arba jis netinkamas indaplovėms (žr.
PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS). Iš naujo nustatykite indaplovę – paspauskite IŠLEIDIMO mygtuką (žr. PARINKTYS IR FUNKCIJOS) ir paleiskite naują programą
be ploviklio.
Indai buvo netinkamai sudėti.
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
Purkštukų alkūnės negali laisvai suktis,
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
joms trukdo indai.
Plovimo ciklas per švelnus.
Pasirinkite tinkamą plovimo ciklą (žr. PROGRAMŲ LENTELĘ).
Susidarė didžiulis kiekis putų.
Netinkamai pamatavote ploviklio kiekį arba jis netinkamas indaplovėms (žr. PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS).
Netinkamai uždarėte skalavimo
skysčio skyriaus dangtelį.
Patikrinkite, ar uždarytas skalavimo skysčio dozatoriaus dangtelis.
Filtras yra nešvarus arba užsikišęs.
Išplaukite filtrų bloką (žr. PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA).
Nebėra druskos.
Pripildykite druskos talpyklą (žr. DRUSKOS TALPYKLOS PAPILDYMAS).
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR SUTRIKIMŲ ŠALINIMO NURODYMAI
Jei reikia daugiau informacijos, norite peržiūrėti techninės priežiūros
procedūras ir sutrikimų šalinimo nurodymus, žr. Naudojimo ir priežiūros
vadovą.
Naudojimo ir priežiūros vadovą galite gauti šiais būdais:
• iš paslaugų po pardavimo centro; telefono numeris nurodytas garantiniame lankstinuke;
• atsisiųsdami iš svetainės: docs.whirlpool.eu
• naudodami QR kodą:
SUSISIEKIMAS SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRU
Kreipdamiesi į paslaugų po pardavimo
tarnybą turite pateikti kodus, nurodytus
duomenų lentelėje, esančioje kairėje ar
dešinėje vidinės indaplovės durelių dalies
pusėje. Telefono numeris yra nurodytas garantijos sąlygų lankstinuke arba svetainėje:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
Techninius duomenis su energijos sąnaudų informacija galima atsisiųsti iš svetainės: docs.whirlpool.eu
400011317982
11/2018 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising