Whirlpool | AKT 315/IX | Instruction for Use | Whirlpool AKT 315/IX Užívateľská príručka

Whirlpool AKT 315/IX Užívateľská príručka
POKYNY NA OBSLUHU VARNEJ DOSKY
SK
6
2
6
1
1.
Sálavá varná zóna Ø 145
2.
Sálavá varná zóna Ø 180
3.
kontrolka vypínača ON/OFF
4.
Ovládací gombík zadnej
varnej zóny
5.
Ovládací gombík prednej
varnej zóny
6.
Indikátory zvyškového tepla
3
4
•
•
•
5
Aby ste varnú plochu zapli, otočte ovládacie
gombíky v smere otáčania hodinových ručičiek do
polohy požadovaného výkonu
Aby ste varnú plochu vypli, vrát’te ovládací gombík
(gombíky) do polohy “0”.
Ovládacia doska je vybavená 2 kontrolkami, ktoré
indikujú, že sú varné zóny horúce.
Tieto kontrolky sa zapnú ihneď, keď varné zóny
dosiahnu vysokú teplotu.
Tieto kontrolky ostanú zapnuté aj po vypnutí
príslušnej varnej zóny a vypnú sa až keď teplota
varnej zóny klesne pod nebezpečnú hodnotu.
Dôležité upozornenie:
Aby ste predišli trvalému poškodeniu
sklokeramickej varnej dosky, nepoužívajte:
- Nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché,
- kovové nádoby s emailovým dnom.
ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY
Napätie
elektrickej siete
220-240 V ~ +
Počet vodičov x prierez
H05 RR-F 3 x 1,5 mm2
ROZMERY VARNEJ DOSKY A PRACOVNEJ PLOCHY (mm)
Ovládač
(1 - 6)
1-2
2
3
3-4
4
4-5
6
Tabuľka na použitie
Ovládač
varných zón
(1 - 12)
Roztápanie masla, čokolády
1-2
a pod.
Prihrievanie potravín a ohrev
2-3-4
malých množstiev kvapaliny
Ohrev veľkých množstiev,
4-5-6
prípravu pudingov a omáčok
Mierny var, napríklad: varená
6-7
zelenina, špagety, polievky,
dusené mäso, guláš
Všetky smažené jedlá,
7-8
kotlety, steaky, varenie bez
pokrievky, napríklad: rizoto
Pečenie mäsa so
8-9-10
zhnednutou kôrkou, pečené
zemiaky, smažené ryby a
varenie veľkých množstiev
vody
Prudké osmaženie, opečenie
11-12
mäsa na panvici a pod.
Typ PLAVD 220-240 V~50/60 Hz 3,2 kW
400010793845
FR
IT
ES
PT
GR
SE DK NO
FI
PL CZ
SK HU RU BU RO UA AR
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VAŠA BEZPEČNOSŤ AJ BEZPEČNOSŤ
INÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ
•
V tomto návode a na samotnom spotrebiči sú
uvedené dôležité bezpečnostné upozornenia,
ktoré si musíte prečítať a vždy dodržiavať.
UPOZORNENIE:
Všetky bezpečnostné upozornenia špecifikujú
možné nebezpečenstvo, ktorého sa týkajú
a uvádzajú ako znížiť riziko poranení, škody
a úrazov elektrickým prúdom v dôsledku
nesprávneho používania spotrebiča. Dodržiavajte
nasledujúce pokyny:
• Pri rozbaľovaní a inštalačných prácach
používajte ochranné rukavice.
• Pred vykonávaním inštalačných prác musíte
spotrebič odpojiť od elektrického napájania.
• Inštaláciu a údržbu smie vykonávať iba
špecializovaný technik v súlade s pokynmi
výrobcu a platnými bezpečnostnými
predpismi. Nikdy neopravujte ani
nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie
je uvedené v návode na používanie.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne
dlhý, aby sa spotrebič zabudovaný do
kuchynskej linky dal zapojiť do elektrickej siete.
• Pri inštalácii v súlade s bezpečnostnými
predpismi namontujte pri inštalácii na
dostupné miesto dvojpólový spínač so
vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.
• Nepoužívajte rozdvojky ani predlžovacie káble.
• Za prívodný elektrický kábel neťahajte.
• Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho
elektrické časti prístupné používateľom.
• Tento spotrebič je navrhnutý výhradne na
prípravu jedla v domácnosti. Nie je povolené
používať ho na iné účely (napr. vykurovanie
miestností). Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť v prípade nevhodného použitia
alebo nesprávneho nastavenia ovládacích
prvkov.
• Spotrebič a jeho jednotlivé časti sa počas
používania zahrievajú. Buďte opatrní, aby
•
•
•
•
•
•
•
•
nedošlo ku kontaktu s ohrevnými článkami.
Spotrebič a jeho jednotlivé časti sa počas
používania zahrievajú. Dávajte pozor, aby ste
sa nedotkli ohrevného článku. Veľmi malé (0 – 3
roky) a malé deti (3 – 8 rokov) by sa nemali
zdržiavať v okolí spotrebiča, ak nebudú pod
neustálym dohľadom.
Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
senzorickými a mentálnymi schopnosťami
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí
môžu používať tento spotrebič len v prípade,
ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny
týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným
spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie
a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti
bez dozoru.
Nedotýkajte sa vykurovacích článkov
spotrebiča počas a po jeho používaní.
Nedovoľte, aby sa spotrebič dostal do kontaktu
s tkaninami alebo iným horľavým materiálom,
kým sa komponenty dostatočne neochladia.
Na spotrebič ani do jeho blízkosti
neumiestňujte horľavé materiály.
Prehriate tuky a oleje sa môžu ľahko vznietiť.
Buďte opatrní pri príprave jedla bohatého na
tuky a oleje.
Ak je povrch poškodený, spotrebič vypnite, aby
ste predišli zásahu elektrickým prúdom (platí
len pre spotrebiče so skleným povrchom).
Spotrebič sa nesmie ovládať prostredníctvom
externého časovača ani samostatným
diaľkovým ovládačom.
Varenie na tuku alebo oleji bez dozoru môže
predstavovať nebezpečenstvo a môže mať za
následok vznik požiaru. NIKDY sa nepokúšajte
uhasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič
a potom prikryte plameň pokrievkou alebo
hasiacim rúškom.
Nebezpečenstvo požiaru: neskladujte
predmety na varných povrchoch.
Nepoužívajte parné čistiace zariadenia.
Aby ste boli s varnou doskou spokojní, preèítajte si, prosím, pozorne tento návod na použitie a odložte ho pre budúce
použitie.
PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA VARNEJ DOSKY
POPREDAJNÝ SERVIS
Pripojenie varnej dosky k napájaciemu zdroju
Pred použitím odstráňte:
- prvky prilepené na varnej doske,
- lepenkové ochranné prvky a ochranný plastový film,
- skontrolujte, či sa varná doska pri preprave nepoškodila.
V prípade pochybností sa obráťte na oddelenie
popredajných služieb.
Skôr ako sa obrátite na popredajný servis:
•
Overte si, či problém nedokážete vyriešiť svojpomocne
podľa pokynov uvedených v kapitole „Sprievodca riešením
problémov“.
Ak po predchádzajúcej kontrole porucha pretrváva, spojte sa
s najbližším popredajným servisom.
Prosím, uveďte:
•
stručný opis poruchy;
•
presný typ a model varnej dosky;
•
servisné číslo (t.j. číslo uvedené po slove „Service“ na
typovom štítku umiestnenom vpravo pod varnou doskou).
Servisné číslo sa uvádza aj na záručnom liste;
•
vašu úplnú adresu;
•
vaše telefónne číslo a smerový kód.
V prípade nevyhnutných opráv sa obráťte na autorizovaný
Popredajný servis (zaručí sa tým použitie originálnych
náhradných dielov a správny postup pri oprave).
Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť
a kvalitu produktu.
Vyhlásenie o zhode
Poznámka: Žlto/zelený vodič uzemnenia sa musí pripojiť
k skrutke s označením
.
•
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
Dôležité upozornenie: nikdy nečistite spotrebič
vysokotlakovými vodnými alebo parnými čistiacimi zariadeniami.
•
Varnú dosku čistite v chladnom stave po každom použití.
Zabránite tým usadzovaniu nečistôt a zjednodušíte čistenie.
•
Používajte čistú tkaninu, absorpčné kuchynské utierky
a roztok na umývanie riadu alebo prostriedok na čistenie
sklokeramických povrchov.
•
Pripálené nečistoty odstráňte pomocou špeciálnej škrabky
(ak je vo výbave) a špecifických čistiacich produktov.
•
Zvyšky jedál odstráňte – nedovoľte, aby sa pripálili na
sklokeramický povrch.
•
Nepoužívajte abrazívne produkty, čistiace prípravky
s obsahom chlóru, spreje na čistenie rúr ani drôtenky.
PRÍSLUŠENSTVO
•
Varnú dosku treba pravidelne ošetrovať výrobkami, ktoré
Sklenený kryt si možno objednať prostredníctvom popredajných
bežne dostať v obchode, v súlade s pokynmi na ich použitie. služieb. Jeho kód je: AMC 966 NB (Nová čierna) AMC 966 MR
SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV
(Zrkadlo).
Ak napájací kábel nie je ešte pripojený:
•
Odizolujte približne 70 mm vonkajšej izolácie kábla.
•
Potom odizolujte približne 10 mm vnútornej izolácie kábla.
•
Otvorte svorkovnicu zatlačením bočných úchytiek
s pomocou nástroja.
•
Zasuňte kábel do príchytky (obr. 3) a pripojte žily kábla
k svorkovnici.
•
Zatvorte kryt svorkovnice.
•
Po dokončení elektrického zapojenia namontujte varnú
dosku zhora a zaveste ju na upevňovacie pružiny, ako je
znázornené na obr. 1.
•
•
Táto varná doska môže prichádzať do kontaktu
s potravinami a dosahuje súlad s Nariadením EHS (ES) č.
1935/2004.
Táto varná doska bola navrhnutá iba na varenie. Každé iné
použitie (ako kúrenie v miestnosti) je nevhodné
a nebezpečné.
Táto varná doska bola navrhnutá, vyrobená a predávaná
v súlade s:
- bezpečnostnými ustanoveniami smernice o „Nízkom
napätí“ 2006/95/ES (ktorá nahrádza smernicu 73/23/EHS
v znení nasledujúcich úprav),
- požiadavkami na ochranu vyhlášky „EMC“ 108/2004/EHS,
- požiadavkami smernice EHS 93/68.
Varná doska nefunguje:
- Skontrolujte, či je pripojené elektrické napájacie napätie.
- Vypnite a znovu zapnite varnú dosku, skontrolujte, či sa
problém neodstránil.
- Skontrolujte, či gombík nie je otočený do polohy „0“.
Multipólový spínač na niekoľko minút prepnite do polohy
„Off“ (Vyp.) a potom späť do polohy „On“ (Zap.).
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Likvidácia obalového materiálu
•
•
INŠTALÁCIA
Odporúčania
Sklokeramická varná doska
Dôležité: Pred realizáciou inštalačných prác alebo servisných
úkonov odpojte varnú dosku od elektrickej siete.
•
Všetky elektrické pripojenia sa musia vykonať pred
pripojením spotrebiča k zdroju napájania.
•
Inštaláciu musí vykonať zaškolený technik, v súlade
s pokynmi výrobcu a v súlade s platnými normami STN.
•
Odbaľte varnú dosku a skontrolujte, či sa spotrebič počas
prepravy nepoškodil. Ak si nie ste istý, obráťte sa na
predajcu alebo najbližšie servisné stredisko.
Dôležité: Pred inštaláciou varnej dosky odstráňte ochranný
film.
Skontrolujte, či je otvor na inštaláciu v pracovnej doske vyrezaný
v súlade s rozmermi podľa obrázku, vrátane tolerancií.
Varná doska by sa do pracovného podkladu nemala vsádzať silou.
Násilné vsádzanie môže spôsobiť, že sklokeramický povrch
praskne (dokonca aj po určitom čase)!
•
Ak je pracovná doska vyrobená z dreva, použite
priložené pružinové svorky a skrutky.
1. Pripevnite pružinové svorky (A) (obr. 1) priloženými skrutkami
a dodržujte pritom určené vzdialenosti.
2. Varnú dosku zasuňte do pracovného podkladu.
Príprava jednotky zapuzdrenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred montážou spotrebiča zrežte pracovný podklad na
náležitú veľkosť. Starostlivo odstráňte všetky odrezky
a piliny, ktoré by mohli brániť v náležitej prevádzke
spotrebiča.
Varná doska sa musí montovať na pracovný podklad
s minimálnou hrúbkou 30 mm a maximálnou hrúbkou 50
mm.
Oddeľovací panel vložte vo vzdialenosti minimálne 20 mm
od spodnej časti varnej dosky, aby k nemu používateľ nemal
prístup.
Ak sa pod varnou doskou nachádza rúra, uistite sa, že ju
vyrobil Whirlpool a je vybavená chladiacim systémom.
Medzi varnou doskou a rúrou nesmie byť nič
(napr. káble, izolačný materiál a pod.).
Vedľa stojaca stĺpová jednotka sa musí inštalovať vo
vzdialenosti minimálne 100 mm od okraja varnej dosky.
Vyrežte otvor do pracovného podkladu s uvedenými
rozmermi.
Odporúčame vám utesniť vnútorné okraje pracovného
podkladu lepidlom na drevo alebo silikónom.
Ak ešte nie je na svojom mieste, na varnú dosku nasaďte
dodávané tesnenie po dôkladnom vyčistení priľnavého
povrchu.
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou
smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických
a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením likvidácie
výrobku správnym spôsobom pomôžete predísť
potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by sa v inom prípade mohli vyskytnúť
pri nevhodnom zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku.
Symbol
na výrobku alebo na dokumentoch,
dodávaných spolu s výrobkom, indikuje, že tento spotrebič
sa nemôže považovať za komunálny odpad. Výrobok treba
odovzdat' v zbernom stredisku na recykláciu elektrických
alebo elektronických zariadení. Likvidácia sa musí realizovať
v súlade s miestnymi nariadeniami o ochrane životného
prostredia pre likvidáciu odpadu.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, zbere a recyklácii
tohto spotrebiča dostanete na miestnom úrade, v zberných
surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili.
Zapojenie do elektrickej siete
Uzemnenie spotrebiča je podľa zákona povinné.
Elektrické zapojenie spotrebiča musí vykonať zaškolený
technik, v súlade s pokynmi výrobcu a podľa platných
noriem STN.
Inštalatér nesie zodpovednosť za správne pripojenie
spotrebičov k elektrickej sieti a dodržiavanie
bezpečnostných predpisov.
Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby
bolo možné zapojiť vstavaný spotrebič do elektrickej siete.
Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy, musí byť pri
inštalácii použitý viacpólový vypínač so vzdialenosťou
kontaktov aspoň 3 mm.
Nepoužívajte rozdvojky ani predlžovacie káble.
Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti
prístupné.
Obr. 1
Likvidácia použitých domácich spotrebičov
MONTÁŽ
Po vyčistení povrchu obvodu namontujte dodávané
tesnenie, ako je zobrazené na obrázku.
•
•
Obalový materiál je možné v plnej miere recyklovať, čo je
potvrdené recyklačným symbolom .
Rôzne časti obalu nevyhadzujte do odpadu, ale do
príslušných nádob na recykláciu alebo ich odovzdajte
v zberných strediskách druhotných surovín, v súlade
s miestnymi predpismi.
Rady na úsporu energie
•
•
•
•
•
Obr. 2
Používajte hrnce a panvice s dolným priemerom rovným
alebo o niečo väčším, ako je priemer varných zón.
Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
Ak je to možné, prikryte hrnce počas varenia pokrievkami.
Zeleninu, zemiaky atď. varte s malým množstvom vody, aby
ste skrátili čas varenia.
Tlakový hrniec vám umožní ušetriť ešte viac času a energie.
Obr. 3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising