Whirlpool | WFC 3C23 PF | Setup and user guide | Whirlpool WFC 3C23 PF Navodila

Whirlpool WFC 3C23 PF Navodila
SL
NAVODILA ZA
ODPRAVLJANJE TEŽAV
HVALA, KER STE KUPILI IZDELEK ZNAMKE
WHIRLPOOL. Za popolno podporo aparat registrirajte na
spletni strani: www.whirlpool.eu/register
Varnostna navodila in navodila za uporabo in
vzdrževanje lahko prenesete z naše spletne strani
docs.whirlpool.eu, za kar upoštevajte navodila na
zadnji strani te knjižice.
Pred uporabo aparata si natančno preberite Navodila za varovanje zdravja in varnosti.
OPIS IZDELKA
APARAT
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Zgornja košara
Košara za pribor
Zložljiva polička
Regulator višine zgornje košare
Zgornja pršilna roka
Spodnja košara
Opornik Space Zone
Spodnja pršilna roka
Filtrirni sklop
Posoda za sol
Prekat za pomivalno sredstvo in posoda za tekočino za
lesk
12. Napisna ploščica
13. Upravljalna plošča
0000 000 00000
13
UPRAVLJALNA PLOŠČA
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
22
33
44 55 66 77
Tipka za vklop/izklop/ponastavitev s signalno lučko
Tipka za izbiro programa s signalno lučko
Tipka Multizone za prilagodljivo območje s signalno lučko/zapora tipk
Signalna lučka programa Eco
Signalna lučka za zaporo tipk
Zaslon
Številka programa in indikator preostalega časa
88 99 1011
1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
12
13
13
14
14
Signalna lučka za tablete
Signalna lučka za zaprto vodovodno pipo
Signalna lučka za nizko raven tekočine za lesk
Signalna lučka za nizko raven soli
Tipka za Power Clean® s signalno lučko/tableta
Tipka za zamik vklopa s signalno lučko
Tipka za zagon/premor s signalno lučko/izčrpavanje
1
PRVA UPORABA
SOL, TEKOČINA ZA LESK IN POMIVALNO SREDSTVO
NASVETI ZA PRVO UPORABO
POLNJENJE POSODE ZA TEKOČINO ZA LESK
Po namestitvi iz košar odstranite varovala in pritrdilne elastike iz
zgornje košare.
Tekočina za lesk olajša SUŠENJE posode. Posodo za tekočino za lesk A je treba
napolniti, ko na upravljalni plošči zasveti signalna lučka za NIZKO RAVEN
TEKOČINE ZA LESK
POLNJENJE POSODE ZA SOL
Uporaba soli preprečuje nastajanje VODNEGA KAMNA na posodi in na
delujočih komponentah aparata.
• Posoda za sol ne sme biti prazna.
• Trdoto vode je treba obvezno nastaviti.
Posoda za sol je nameščena na spodnji strani pomivalnega stroja (glejte
OPIS PROGRAMOV) in jo morate napolniti, kadar je na armaturni plošči
prižgana opozorilna lučka za POLNJENJE SOLI.
1.Izvzemite spodnjo košaro in odvijte pokrovček
posode (v nasprotni smeri urnega kazalca).
2.Samo ob prvi uporabi: posodo za sol napolnite z
vodo.
3.Namestite lijak (glejte sliko) in posodo za sol
napolnite do roba (približno 1 kg); nič nenavadnega ni, če pri tem iz posode izteče nekaj vode.
4.Odstranite lijak in obrišite ostanke soli okrog
odprtine.
Pokrovček mora biti trdno privit, da pomivalno sredstvo med
pomivanjem ne more prodreti v posodo (to bi lahko sistem za
mehčanje vode nepopravljivo poškodovalo).
Vsakič, ko je treba dodati sol, je treba postopek obvezno zaključiti
pred začetkom pralnega cikla.
NASTAVITEV TRDOTE VODE
Za brezhibno delovanje sistema za mehčanje vode je ključnega
pomena, da nastavitev trdote vode ustreza dejanskim vrednostim
trdote vode v vašem domu. Te vrednosti so vam na voljo pri krajevnem
vodovodnem podjetju.
Tovarniško je nastavljena povprečna trdota vode (3).
• S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP vklopite aparat.
• S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP izklopite aparat.
• 5 sekund držite tipko za ZAGON/PREMOR , da zaslišite zvočni
signal.
• S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP vklopite aparat.
• Številka trenutno izbrane stopnje in signalna lučka za nizko raven
soli utripata.
• Pritisnite tipko P za izbiro želene ravni trdote (glejte
RAZPREDELNICO ZA TRDOTO VODE).
Tabela trdote vode
°dH
°fH
Stopnja
1
2
3
4
5
Mehka
Srednja
Povprečna
Trda
Zelo trda
Nemške stopinje
Francoske stopinje
0–6
7–11
12–17
18 - 34
35–50
0–10
11–20
21–30
31–60
61–90
• S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP izklopite aparat.
Nastavitev je končana!
Ko to storite, zaženite program brez posode.
Uporabite sol, ki je bila zasnovana posebej za pomivalne stroje.
Ko dodate sol, signalna lučka za NIZKO RAVEN SOLI ugasne.
Če posoda za sol ni napolnjena, lahko pride do poškodb sistema za
mehčanje vode in grelnika.
2
35
25
MA X
B
A
1. Posodo B odprete tako, da pritisnite na jeziček na pokrovčku in ga
povlečete.
2. Tekočino za lesk previdno nalijte do oznake za maksimum (110 ml), pri
čemer pazite, da tekočine ne polivate. Če se to vseeno zgodi, razlito
tekočino nemudoma pobrišite s suho krpo.
3. Pritisnite na pokrovček, da se slišno zaskoči.
Tekočine za lesk NE nalivajte neposredno v kad.
NASTAVITEV ODMERJANJA TEKOČINE ZA LESK
Če rezultati sušenja niso popolnoma zadovoljivi, lahko spremenite količino
uporabljene tekočine za lesk.
• Vklopite pomivalni stroj s tipko za VKLOP/IZKLOP.
• Aparat izklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.
• Trikrat pritisnite tipko ZAGON/PREMOR – zasliši se zvočni signal.
• Aparat vklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.
• Številka trenutno izbrane ravni in signalna lučka tekočine za lesk utripata.
• Pritisnite tipko P, da izberete količino dovajanja tekočine za lesk.
• Aparat izklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.
Nastavitev je končana!
Če je raven tekočine za lesk nastavljena na 1 (ECO), aparat ne bo dovajal tekočine za lesk. Signalna lučka za NIZKO RAVEN TEKOČINE ZA LESK ne bo zasvetila, če tekočine za lesk zmanjka.
Glede na model pomivalnega stroja je mogoče nastaviti največ 5 stopnje.
Tovarniška namestitev je odvisna od modela. Pri svojem aparatu jo preverite,
tako da sledite zgornjim navodilom.
• Če so na posodi modre črte, nastavite nižjo vrednost (2-3).
• Če so na posodi sledi vodnih kapljic ali vodnega kamna, nastavite višjo
vrednost (4-5).
POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO
Da odprete prekat za pomivalno
sredstvo, uporabite odpiralo A.
Pomivalno sredstvo dodajte samo
v suh prekat B.
B
Količino pomivalnega sredstva za
predpomivanje odmerite
A
neposredno v kad.
1.Pri odmerjanju pomivalnega
sredstva glejte prej omenjene
podatke, da boste odmerili ustrezno
količino. V prekatu B so označbe za
pomoč pri doziranju pomivalnega
sredstva.
2. Odstranite ostanke pomivalnega sredstva z robov prekata in zaprite
pokrovček tako, da se slišno zaskoči.
3. Zaprite pokrovček prekata za pomivalno sredstvo tako, da ga
potiskate navzgor, dokler zapiralo ni na svojem mestu.
Prekat za pomivalno sredstvo se ob pravem času glede na dani
program samodejno odpre. Če uporabljate detergente „vse v enem“,
priporočamo uporabo tipke za TABLETE, ki program nastavi tako, da so
zagotovljeni najboljši rezultati pomivanja in sušenja.
SL
NaturalDry
PROGRAMSKA TABELA
Prekat za
pomivalno
sredstvo
Poraba
vode
(litri/pranje)
Poraba
energije
(kWh/pranje)
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
3. Intenzivno
65°
-
2:50
16,0
1,60
4. Vsakodnevno
50°
-
1:35
13,0
1,15
5. Tiho
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
6. Hitro30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,55
7. Kristal
45°
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
Stopnja
sušenja
Trajanje
pomivanja
(h:min)**)
Program
1. Eco
8. Predpomivanje
-
Razpoložljive možnosti
*)
Kad
-
-
-
B
-
Meritve podatkov za program ECO so bile izvedene v laboratorijskih pogojih v skladu z evropskim standardom EN 50242. Opozorilo za preizkusne
laboratorije: za informacije o pogojih izvajanja primerjalnega preizkusa EN pišite na naslednji elektronski naslov: dw_test_support@whirlpool.com
Predhnodna obdelava posode ni potrebna pri nobenem programu.
*) Vseh možnosti ni mogoče uporabljati istočasno.
**) Trajanje programa, prikazano na zaslonu ali v knjižici, je le informativna vrednost, ki je bila določena na podlagi standardnih pogojev. Dejanski čas je
odvisen od številnih faktorjev, kot so temperatura in tlak dovodne vode, sobna temperatura, količina pomivalnega sredstva, količina in vrsta posode,
uravnotežena porazdelitev posode, dodatne izbrane možnosti in umerjanje senzorja. Umerjanje senzorja lahko program podaljša do 20 min.
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti: Poraba električne energije v vklopljenem stanju: 6 W – poraba električne energije v izklopljenem stanju: 0,5 W
OPISI PROGRAMOV
Navodila za izbiro programov pomivanja
ECO
TIHO
Običajno umazana posoda. Standardni program, najbolj učinkovit z
vidika porabe energije in vode.
Primeren za nočno delovanje aparata. Zagotovljeni najboljši rezultati.
th
HITRO 30’
6 SENSE®
Program za rahlo umazano posodo brez zasušenih ostankov hrane.
Za običajno umazano posodo z zasušenimi ostanki hrane. Senzor zazna
raven umazanije posode in ustrezno prilagodi program. Ko senzor
zaznava raven umazanije, se na zaslonu pojavi prikaz in trajanje cikla se
posodobi.
KRISTAL
INTENZIVNO
Za predpomivanje posode, ki jo boste pomili pozneje. Za ta program
pomivalno sredstvo ni potrebno.
Program priporočamo za pomivanje zelo umazane posode. Še posebej
primeren je za lonce in ponve (ne uporabljajte ga za občutljivo
posodo).
VSAKODNEVNO
Običajno umazana posoda. Vsakodnevno pomivanje, ki v krajšem času
zagotovi optimalne rezultate.
Program za posodo, ki je bolj občutljiva na visoke temperature (npr.
kozarci in skodelice).
PREDPOMIVANJE
Opombe:
Cikli, kot sta Rapid ali Hitro, so najbolj učinkoviti za rahlo umazano
posodo.
Da porabo še dodatno zmanjšate, pomivalni stroj vklopite le, ko je poln.
3
MOŽNOSTI IN FUNKCIJE
MOŽNOSTI je mogoče neposredno izbrati s pritiskom na ustrezno tipko (glejte NADZORNO PLOŠČO).
Če določena možnost ni združljiva z izbranim programom glejte PROGRAMSKO TABELO, pripadajoča LED-lučka trikrat utripne in zasliši
se zvočni signal. Možnost ne bo omogočena.
MULTIZONE
ZAMIK VKLOPA
Če vam ni treba pomiti veliko posode, lahko uporabite
polovično polnjenje, da tako varčujete z vodo, elektriko
in pomivalnim sredstvom.
Izberite program in pritisnite tipko za MULTIZONE:
signalna lučka nad tipko zasveti in simbol izbrane košare
se pojavi na zaslonu. Tovarniško je nastavljeno
pomivanje posode v vseh košarah.
Za pomivanje posode v določeni košari tipko pritisnite
večkrat:
na zaslonu (samo spodnja košara)
na zaslonu (možnost je IZKLOPLJENA, aparat pomiva
posodo v vseh košarah).
Napolnite le zgornjo ali spodnjo košaro in ustrezno
zmanjšajte količino pomivalnega sredstva.
Začetek programa lahko zamaknete za obdobje med 30
minutami in 24 urami.
1.IZberite program in želene možnosti. Za zakasnitev
zagona programa večkrat pritisnite tipko za ZAMIK
VKLOPA. Izbirate lahko med pol do 24-urnim zamikom
vklopa. Z vsakim pritiskom na tipko se začetek zamika
poveča za naslednje vrednosti: 0:30 – če izberete manj
kot 4 ure; 1:00 – če izberete manj kot 12 ur, 4 ure – če
izberete več kot 12 ur. Ko dosežete zamik 24 ur in še
enkrat pritisnete tipko, se zamik vklopa izklopi.
2. Pritisnite tipko za ZAGON/PREMOR: čas se začne
odštevati.
3. Ko čas poteče, signalna lučka ugasne, program pa se
samodejno zažene.
Če med odštevanjem pritisnete tipko za ZAGON/
PREMOR, prekličete možnost ZAMIK VKLOPA, izbrani
program pa se samodejno zažene.
Po zagonu programa funkcije ZAMIKA VKLOPA ni več
mogoče nastaviti.
ZAPORA TIPK
ZAPRTA VODOVODNA PIPA – opozorilo
Če tipko za MULTIZONE ali 3 sekunde držite, se vklopi
funkcija ZAPORE TIPK. Funkcija ZAPORE TIPK onemogoči
uporabo upravljalne plošče, uporabljate lahko le še tipko
za VKLOP/IZKLOP. Za izklop funkcije ZAPORE TIPK, znova
držite isto tipko.
Utripa, ko ni dovoda vode ali pa je pipa za vodo zaprta.
na zaslonu (samo zgornja košara)
na zaslonu (samo košara za pribor)
SISTEM POWER CLEAN
Zaradi dodatnih vodnih šob ta možnost zagotavlja
intenzivnejše in učinkovitejše pomivanje posode na
določenem območju spodnje košare. To možnost
priporočamo za pomivanje loncev in večjih posod za
pripravo hrane v pečici. Za vklop sistema POWER CLEAN
pritisnite to tipko (signalna lučka zasveti).
TABLETE
S to nastavitvijo lahko optimizirate delovanje programa
glede na vrsto uporabljenega pomivalnega sredstva.
Če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo v obliki
tablet (tekočina za lesk, sol in pomivalno sredstvo v eni
tableti), 3 sekunde držite tipko za POWER CLEAN (bo
zasvetil ustrezni simbol).
Možnost izklopite, če uporabljate tekoče pomivalno
sredstvo ali pomivalno sredstvo v prahu.
4
ZČRPAVANJE
Funkcijo „Izčrpavanje“ lahko uporabite za zaustavitev in
prekinitev pomivanja v teku.
Če držite tipko za ZAGON/PREMOR, vklopite funkcijo
IZČRPAVANJA. Program v teku se zaustavi, aparat pa
izčrpa vodo iz notranjosti.
NaturalDry
NaturalDry je konvekcijski sušilni sistem, ki samodejno odpre vrata med
sušenjem/po njem, da vedno poskrbi za najboljše rezultate sušenja.
Vrata se odprejo pri temperaturi, ki ne poškoduje kuhinjskega pohištva.
Vrata se ne odprejo, kadar je vklopljena možnost POWER CLEAN ali
TURBO.
Pomivalnemu stroju je dodana posebna folija za zaščito pred paro
(odvisno od modela, lahko je na voljo kot dodatna oprema).
Za informacije o namestitvi zaščitne folije glejte NAVODILA ZA
NAMESTITEV.
Delovanje NaturalDry lahko uporabnik izklopi na naslednji način:
• Za IZKLOP: Aparat vklopite in nato izklopite. Držite pritisnjen gumb
"P" za 5 sekund, po 5-ih sekundah pomivalni stroj predvaja kratek
pisk. Vklopite aparat, na zaslonu se prikaže "oOF"
• Za VKLOP: Aparat vklopite in nato izklopite. Držite pritisnjen gumb
"P" za 5 sekund, po 5-ih sekundah pomivalni stroj predvaja kratek
pisk. Vklopite aparat, na zaslonu se prikaže "oOn"
SL
VSAKODNEVNA UPORABA
1. PREVERJANJE PRIKLOPA VODE
Preverite, ali je pomivalni stroj priključen na dovod vode in ali je
vodovodna pipa odprta.
2. VKLOP POMIVALNEGA STROJA
Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.
3. NALAGANJE POSODE V KOŠARE
(glej NALAGANJE KOŠAR)
4. POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO
(glej PROGRAMSKA TABELA).
5. IZBIRA PROGRAMA IN NASTAVITEV MOŽNOSTI
Izberite najprimernejši program glede na vrsto posode in stopnjo
umazanosti (glejte OPIS PROGRAMOV) tako, da pritisnete tipko P.
Izberite želeno možnost (glejte MOŽNOSTI IN FUNKCIJE).
6. ZAGON
Pomivanje zaženite s pritiskom na tipko za ZAGON/PREMOR .
Ko se program zažene, zaslišite zvočni signal.
7. KONEC POMIVANJA
Ob koncu programa pomivanja se oglasi zvočni signal, na zaslonu
pa se prikaže End. Odprite vrata in s pritiskom na tipko za
VKLOP/IZKLOP izklopite aparat.
Preden izvzamete posodo počakajte nekaj minut, da se ne opečete.
Izpraznite košare, pri čemer začnite s spodnjo.
SPREMEMBA PROGRAMA V TEKU
Če ste izbrali napačen program, ga lahko spremenite pod pogojem, da
se je program pravkar zagnal: držite tipko za VKLOP/IZKLOP in tako
izklopite aparat.
Aparat ponovno vklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP in izberite nov
program pomivanja in želene možnosti; pomivanje zaženite tako, da
pritisnete tipko za ZAGON/PREMOR.
VSTAVLJANJE DODATNE POSODE
Odprite vrata, ne da bi izklopili aparat (pazite na VROČO paro!), in
naložite posodo v aparat. Zaprite vrata in pritisnite tipko za
ZAGON/PREMOR. Program se nadaljuje od tam, kjer je bil prekinjen.
NENAMERNE PREKINITVE
Če med pomivanjem odprete vrata ali če pride do izpada električne
energije, se program zaustavi. Ko zaprete vrata ali je električno
napajanje znova vzpostavljeno, pritisnite tipko za ZAGON/PREMOR,
da se program nadaljuje od tam, kjer je bil prekinjen.
Za več informacij o funkcijah lahko na spletu poiščete ali s spleta prenesete
navodila za uporabo in vzdrževanje tako, da sledite navodilom na zadnji
strani.
Aparat se med daljšimi obdobji neaktivnosti samodejno izklopi,
da tako varčuje z energijo.
Če je posoda le rahlo umazana ali če ste jo pred vstavljanjem v
aparat sprali z vodo, ustrezno zmanjšajte količino uporabljenega
pomivalnega sredstva.
NASVETI IN NAMIGI
NASVETI
NEUSTREZNA POSODA
Preden posodo naložite v košare, iz nje odstranite vse ostanke hrane,
kozarce pa izpraznite. Posode vam pred pomivanjem ni treba izprati
pod tekočo vodo.
Posodo naložite tako, da je trdno nameščena in se ne prevrne; posode
naložite z odprtim delom navzdol, konkavne/konveksne kose pa
poševno, da tako omogočite prost pretok vode za pomivanje vseh
površin.
Pozor: pokrovi, ročaji, pladnji in ponve ne smejo ovirati vrtenja pršilnih rok.
V košarico za pribor lahko naložite katere koli manjše kose.
Zelo umazane lonce in ponve položite v spodnjo košaro, saj so curki
vode v tem delu močnejši, kar izboljša rezultat pomivanja.
Ko v aparat zložite posodo, se prepričajte, da se pršilne roke neovirano
vrtijo.
•
•
HIGIENA
•
•
Da preprečite nastanek neprijetnih vonjav ali nabiranje oblog v
pomivalnem stroju, vsaj enkrat na mesec zaženite program z visoko
temperaturo. Uporabite eno žličko pomivalnega sredstva in program
zaženite brez posode, da tako očistite pomivalni stroj.
Lesena posoda in pribor.
Občutljivi okrašeni kozarci, umetniška ročna dela in starinski
pribor. Okras na teh predmetih ni dovolj obstojen.
• Predmeti iz sintetičnih materialov, ki niso odporni na visoke
temperature.
• Bakrena in pločevinasta posoda.
• Posoda, umazana od pepela, voska, maziv ali črnila.
Barva steklenih okraskov in aluminijastih/srebrnih predmetov se lahko
med pomivanjem spremeni in zbledi. Nekatere vrste stekla (npr.
predmeti iz kristala) lahko po nekaj pomivanjih postanejo motne.
POŠKODBE KOZARCEV IN POSODE
•
Pomivajte le kozarce in porcelan, za katere proizvajalec jamči, da
jih lahko pomivate v pomivalnem stroju.
Uporabite blago pomivalno sredstvo, ki je primerno za posodo.
Kozarce in posodo iz pomivalnega stroja vzemite takoj po koncu
programa.
5
NALAGANJE KOŠAR
KOŠARA ZA PRIBOR
ZLOŽLJIVA POLIČKA Z NASTAVLJIVIM POLOŽAJEM
Tretja košara je bila
zasnovana za pribor.
Pribor razporedite, kot
prikazuje slika.
Ustrezna razporeditev
pribora olajša pobiranje
pribora iz aparata po
končanem pomivanju in
izboljša rezultat pomivanja in
sušenja.
Nože in druge ostre pripomočke naložite z rezili navzdol.
Oblika košare omogoča
nalaganje manjših kosov
posode, kot so npr. kavne
skodelice, na sredinsko
območje.
Stransko zložljivo poličko je mogoče
namestiti na tri različne višine, da lahko tako
posodo kar najbolje razporedite po zgornji
košari.
Kozarce za vino lahko z zložljivo poličko
zavarujete tako, da njihove peclje vstavite v
ustrezne zareze.
Za boljši rezultat sušenja zložljivo poličko bolj
nagnite. Da spremenite naklon poličke, jo
povlecite navzgor in nekoliko zapeljite ter jo
namestite v želeni položaj.
SPODNJA KOŠARA
Za lonce, pokrovke, krožnike, solatne sklede, pribor itd. Najboljše je, da
večje krožnike in pokrovke naložite na strani, da tako ne ovirajo pršilne
roke. Spodnja košara ima postavljiva držala, ki jih lahko dvignete, ko
vanjo nalagate krožnike, oz. poležete, ko vstavljate ponve in solatne
sklede.
ZGORNJA KOŠARA
Vanjo naložite občutljivo in
lahko posodo: kozarce,
skodelice, krožnike in nizke
sklede za solato.
(primer zlaganja posode v spodnjo košaro)
SISTEM POWER CLEAN V SPODNJI KOŠARI
(primer nalaganja posode v zgornjo košaro)
NASTAVITEV VIŠINE ZGORNJE KOŠARE
Višino zgornje košare je mogoče nastaviti: zgornji položaj omogoča
zlaganje večje posode v spodnjo košaro, s spodnjim položajem pa
lahko bolje izkoristite postavljiva držala. S pomikom košare ustvarite
več prostora in preprečite trk s posodo, ki je naložena v spodnjo košaro.
Zgornja košara je opremljena z
regulatorjem višine (glejte sliko). Brez
pritiska na ročice jo dvignite tako, da jo
preprosto držite na obeh straneh in jo
dvigate, dokler ni stabilno nameščena v
zgornjem položaju.
Da košaro znižate v spodnji položaj pritisnite
na ročici A na straneh košare in jo pomaknite
navzdol.
Močno odsvetujemo nastavljanje višine
košare, ko je ta polna.
Košare NIKDAR ne dvigajte ali spuščajte samo na eni strani.
6
Sistem Power Clean® uporablja
posebne vodne šobe na zadnji
notranji stani, ki omogočajo
intenzivnejše čiščenje zelo umazane
posode.
Ko v aparat vstavite lonce/večje
posode za pripravo hrane v pečici v smeri sistema Power Clean®,
vklopite funkcijo POWER CLEAN na upravljalni plošči.
Spodnja košara je opremljena s Space Zone, ki je poseben izvlečni
opornik na zadnji strani košare. Uporabite ga lahko za podporo ponev
ali pekačev v pokončnem položaju, s čimer prihranite prostor.
Uporaba sistema Power Clean®:
1. Območje Power Clean® (G)
nastavite tako, da poklopite
zadnja držala za krožnike, s čimer
ustvarite več prostora za zlaganje
loncev.
2. V območju Power Clean® lonce in
večje posode za pripravo hrane v
pečici naložite v navpičnem in
poševnem položaju. Lonci
morajo biti nagnjeni v smeri vodnih šob.
SL
SERVIS IN VZDRŽEVANJE
ČIŠČENJE FILTRIRNEGA SKLOPA
ČIŠČENJE PRŠILNIH ROK
Filtrirni sklop redno čistite, da se filtri ne zamašijo in da odpadna voda
pravilno odteka.
Filtrirni sklop je sestavljen iz treh filtrov, ki iz pomivalne vode
odstranjujejo ostanke hrane in vodo ponovno usmerijo v aparat: za
dosego najboljših rezultatov pri pomivanju morajo biti filtri čisti.
Pomivalnega stroja ni dovoljeno uporabljati brez filtrov ali z
nepritrjenimi filtri.
Po več pomivanjih preverite filtrirni sklop in ga po potrebi v skladu s
spodnjimi navodili pod tekočo vodo očistite z nekovinsko krtačko:
1. Cilindrični filter A zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca in ga
izvlecite (Slika 1).
2. Odstranite mrežico filtra B tako, da nekoliko stisnete stranska jezička
(Slika 2).
3. Izvlecite ploščo iz nerjavnega jekla za filter C (Slika 3).
4. Preglejte mrežico in iz nje odstranite ostanke hrane. NIKOLI NE
ODSTRANITE zaščitne črpalke pri pomivanju (na sliki je počrnjena)
(Slika 4).
Občasno se lahko na pršilnih rokah naberejo ostanki hrane in zamašijo
luknjice, iz katerih brizga voda. Zato priporočamo, da roke od časa do
časa preverite in jih očistite z majhno nekovinsko krtačko.
1
Da odstranite zgornjo pršilno roko, zavrtite plastični pritrdilni obroč v
nasprotni smeri urnega kazalca. Zgornjo pršilno roko znova namestite
tako, da je stran z več luknjicami obrnjena navzgor.
2
B
A
A
Spodnjo pršilno roko odstranite tako, da jo potegnete navzgor.
ČIŠČENJE DOVODNE CEVI ZA VODO
Če so vodovodne cevi nove ali pa jih dalj časa niste uporabljali, naj pred
priključitvijo voda najprej nekaj časa teče. Tako se boste lahko
prepričali, da je čista in da v njej ni nečistoč. Če tega ne storite, se lahko
dovod vode zamaši, kar pripelje do poškodb pomivalnega stroja.
C
3
4
Ko ste očistili filtre, filtrirni sklop znova sestavite in ga pritrdite v
pravilen položaj. Ta postopek je ključnega pomena pri vzdrževanju
brezhibnega delovanja pomivalnega stroja.
7
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Lahko se zgodi, da se pri delovanju pomivalnega stroja pojavijo težave.
Preden stopite v stik s servisno službo, preverite, ali je težavo mogoče odpraviti s spodnjimi nasveti.
TEŽAVE
MOREBITNI VZROKI
REŠITVE
Pomivalni stroj se ne Aparat ni ustrezno priključen na električno Vtaknite vtič v vtičnico.
zažene oz. se ne
omrežje.
odziva na ukaze.
Izpad električne energije
Pomivalni stroj se samodejno zažene, ko je napajanje znova vzpostavljeno.
Voda ne odteka iz
pomivalnega stroja.
Vrata pomivalnega stroja niso zaprta.
Na vrata močneje pritisnite, da zaslišite „klik“.
Aparat se ne odziva na ukaze.
Aparat izklopite s pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP, ga po približno eni
minuti znova vklopite in ponastavite program.
Pomivanje se še ni zaključilo.
Počakajte, da se pomivanje zaključi.
Odtočna cev je upognjena.
Preverite, da odtočna cev ni upognjena (glejte NAVODILA ZA NASTAVITEV).
Odtočna cev v koritu je zamašena.
Očistite odtočno cev v koritu.
Ostanki hrane so zamašili filter.
Očistite filter (glejte ČIŠČENJE FILTRIRNEGA SKLOPA).
Iz pomivalnega
Posode se dotikajo ena druge in povzrostroja se slišijo glasni čajo zvoke.
zvoki.
Nastaja prekomerna količina pene.
Posoda ni čista.
Pravilno naložite posodo (glejte NALAGANJE KOŠAR).
Pomivalnega sredstva niste pravilno odmerili ali pa pomivalno sredstvo ni
primerno za strojno pomivanje posode (glejte POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO). Ponastavite pomivalni stroj s pritiskom na tipko za IZČRPAVANJE (glejte MOŽNOSTI IN FUNKCIJE) in zaženite nov program brez
pomivalnega sredstva.
Posode niste pravilno razporedili.
Pravilno naložite posodo (glejte NALAGANJE KOŠAR).
Pršilne roke se ne morejo prosto vrteti, saj
jih ovira posoda.
Pravilno naložite posodo (glejte NALAGANJE KOŠAR).
Program pomivanja ni dovolj močan.
Izberite primeren program pomivanja (glejte PROGRAMSKO TABELO).
Nastaja prekomerna količina pene.
Pomivalnega sredstva niste pravilno odmerili ali pa pomivalno sredstvo ni
primerno za strojno pomivanje posode (glejte POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO).
Pokrovček posode za tekočino za lesk ni
ustrezno zaprt.
Zaprite pokrovček posode za tekočino za lesk.
Umazan ali zamašen filter
Očistite filtrirni sklop (glejte NEGA IN VZDRŽEVANJE).
V aparatu ni soli.
Napolnite posodo s soljo (glejte POLNJENJE POSODE ZA SOL).
NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ODPRAVLJANJE
TEŽAV
Za več informacij, postopkov vzdrževanja in odpravljanja težav glejte
Navodila za uporabo in vzdrževanje.
Navodila za uporabo in vzdrževanje lahko dobite:
• pri servisni službi; telefonsko številko najdete v garancijski knjižici.
• na spletni strani: docs.whirlpool.eu
• z uporabo kode QR:
STIK S SERVISNO SLUŽBO
Ko se obrnete na servisno službo,
navedite številke, ki so zapisane na
napisni ploščici na levi ali desni strani
notranjosti vrat pomivalnega stroja.
Telefonska številka je navedena v
garancijski knjižici ali na spletni strani:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEHNIČNI PODATKI
Tehnične podatke, vključno s podatki o porabi energije, lahko
prenesete s spletne strani: docs.whirlpool.eu
400011358788B
04/2019 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising