Whirlpool | WFC 3C23 PF X | Setup and user guide | Whirlpool WFC 3C23 PF X Kasutusjuhend

Whirlpool WFC 3C23 PF X Kasutusjuhend
ET
IGAPÄEVANE KASUTUS
JUHEND
TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.
Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige oma
seade aadressil: www.whirlpool.eu/register
Ohutusjuhised ja kasutus- ning hooldusjuhendi saate
hankida, laadides selle alla meie veebilehelt
docs.whirlpool.eu ja järgides voldiku lõpus
toodud juhiseid.
Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt Tervishoiu- ja ohutusjuhendit.
TOOTE KIRJELDUS
SEADE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
Ülemine rest
Söögiriistade rest
Kokkukäivad labad
Ülemise resti kõrguse regulaator
Ülemine pihustushoob
Alumine rest
Pesemisala
Alumine pihustushoob
Filtrikoost
Soolanõu
Pesu- ja loputusvahendi dosaatorid
Andmeplaat
Juhtpaneel
0000 000 00000
13
JUHTPANEEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
4 5 6 7
Sisse-/väljalülituse ja taaslähtestuse nupp koos indikaatortulega
Programminupp nupp koos indikaatortulega
Multizone nupp koos indikaatortulega / klahvilukk
Ökoprogrammi indikaatortuli
Klahviluku indikaatortuli
Ekraan
Programmi numbri ja pesutsükli lõpuni jäänud aja näidik
8 9 1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Tableti (Tab) indikaatortuli
Suletud veekraani indikaatortuli
Loputusvahendi lisamise vajaduse indikaatortuli
Soola lisamise vajaduse indikaatortuli
Power Clean® nupp koos indikaatortulega / Tablett (Tab)
Viitstardi nupp koos indikaatortulega
Stardi/pausi nupp koos indikaatortulega / Vee väljalase
1
ESMAKASUTUS
SOOL, LOPUTUSVAHEND JA PESUVAHEND
NÕUANDEID ESMAKASUTUSEKS
Seadme paigaldamise järel eemaldage restide stopperid ja ülemise
resti elastsed fiksaatorid.
SOOLANÕU TÄITMINE
Soola kasutamine aitab vältida KATLAKIVI kogunemist nõudele ja
masina funktsionaalsetele osadele.
• Soolanõu ei tohi kunagi olla tühi.
• Vee kareduse määramine on tähtis.
Soolanõu asub nõudepesumasina alaosas (vt jaotist PROGRAMMIDE
KIRJELDUS) ja seda tuleb täita, kui juhtpaneelil süttib SOOLA LISAMISE
märgutuli
.
1. Eemaldage alumine rest ja keerake soolanõu
kork lahti (vastupäeva).
2. Ainult esimene kord, kui seda teete: täitke
soolanõu veega.
3. Paigaldage lehter (vt joonis) ja täitke
soolanõu servani (umbes 1 kg); seejuures
võib nõust väljuda vett.
4. Eemaldage lehter ja pühkige avalt soolajäägid.
Keerake kork kõvasti kinni, nii et pesuprogrammide ajal ei pääseks
soolanõusse pesuvahendit (see võib veepehmendajat tõsiselt
kahjustada).
Kui on vaja soola lisada, tuleb seda teha enne pesutsükli alustamist.
VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE
Et veepehmendaja saaks ideaalselt töötada, peab vee karedus olema
määratud vastavalt vee reaalsele karedusele teie kodus. Seda teavet
saate oma vee-ettevõttelt.
Tehaseseadistus on tehtud vee keskmise (3) kareduse järgi.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
• Hoidke STARDI/PAUSI nuppu viie sekundi vältel all, kuni kuulete
signaali.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Valitud veekareduse number ja soola lisamise vajaduse indikaatortuli vilguvad.
• Vajutage nuppu P soovitud karedustaseme valimiseks (vt VEE KAREDUSE TABELIT).
Vee kareduse tabel
Tase
°dH
°fH
Saksa kraadid
Prantsuse kraadid
0-6
0 - 10
1
Pehme
2
Keskmine
7 - 11
11 - 20
3
Keskmine
12 - 17
21 - 30
4
Kare
18 - 34
31 - 60
5
Väga kare
35 - 50
61 - 90
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Vee karedus on määratud!
Kohe pärast seda protseduuri käivitage suvaline pesuprogramm ilma
nõusid masinasse panemata.
Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud
soola.
Kui olete soola masinasse valanud, kustub SOOLA LISAMISE vajaduse
indikaatortuli.
Kui soolaanumat ei täideta, võib selle tagajärjel kahjustuda
veepehmendaja ja kütteelement.
2
LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
Loputusvahend muudab nõude KUIVATAMISE lihtsamaks.
Loputusvahendi dosaator A vajab täitmist, kui juhtpaneelil põleb
.
LOPUTUSVAHENDI LISAMISE märgutuli
35
25
MA X
B
A
1. Dosaatori B avamiseks vajutage kaanel olevat sakki ja tõmmake seda
enda poole.
2. Valage dosaatorisse ettevaatlikult loputusvahendit, kuni selle tase
jõuab maksimumtaset (110 ml) näitava sälguni täiteaval - vältige
loputusvahendi mahavoolamist. Kui see juhtub, kuivatage maha
voolanud vahend kohe kuiva lapiga.
3. Vajutage kaant, kuni see klõpsuga sulgub.
ÄRGE valage loputusvahendit otse pesukambrisse.
LOPUTUSVAHENDI DOOSI REGULEERIMINE
Kui te ei ole kuivatamise tulemustega täielikult rahul, saate kasutatava
loputusvahendi kogust reguleerida.
• Lülitage nõudepesumasin SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
• Vajutage kolm korda nuppu STARDI/PAUSI - kostab helisignaal.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Valitud taseme number ja loputusvahendi lisamise indikaatortulivilguvad.
• Vajutage nuppu P, et valida loputusvahendi lisamise soovitud tase.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Vee karedus on määratud!
Kui loputusvahendi tasemeks on määratud 1 (ÖKO), siis loputusvahendit ei kasutata. Kui loputusvahend otsa saab, ei sütti LOPUTUSVAHENDI
LÕPPEMISE indikaatortuli. Olenevalt nõudepesumasina mudelist saab
valida kuni 5 taseme vahel. Tehasesäte on mudelispetsiifiline, järgige
ülalpool toodud juhiseid, et seda oma masinal kontrollida.
• Kui nõudel esineb sinakaid jälgi, määrake madalam tase (2-3).
• Kui nõudel on veepiiskade või katlakivi jälgi, määrake kõrgem tase
(4-5).
PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
Pesuvahendi dosaatori avamiseks
kasutage avamisseadet A. Pange
pesuvahend ainult kuiva
dosaatorisse B. Eelpesu jaoks
B
mõeldud pesuvahend pange otse
A
pesukambrisse.
1. Pesuvahendi doseerimisel kasutage
õige koguse määramiseks eelmainitud teavet. Dosaatori B sees on
näidud abiks puhastusvahendi doseerimisel.
2. Puhastage dosaatori servadelt pesuvahendi jäägid ja sulgege kaas
(kostab klõpsatus).
3. 3. Pesuvahendi dosaatori kaane sulgemiseks tõmmake seda ülespoole, kuni sulgemisseade on kindlalt oma kohal.
Pesuvahendi dosaator avaneb automaatselt, kui vastavas programmis
on selleks õige hetk käes.
Kõik-ühes-pesuvahendite kasutamisel soovitame kasutada nuppu
TABLETT, sest see muudab programmi selliselt, et oleks tagatud parimad pesemis- ja kuivatamistulemused.
ET
Pesuvahendi
anum
Pesu
programmi
kestus
(t:min)**)
Veekulu
(liitrit tsükli
kohta)
Elektrikulu
(kWh/tsükkel)
50°
3:10
9,5
0,93
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,9 - 1,40
-
2:50
16,0
1,60
-
1:35
13,0
1,15
-
-
3:30
15,0
1,15
-
-
0:30
9,0
0,55
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
Programm
1. Säästurežiim
(Öko)
2. 6th Sense®
NaturalDry
Kuivatamine
faas
PROGRAMMIDE TABEL
3. Intensiivrežiim
65°
4. Igapäevane
50°
5. Vaikne
50°
6. Kiirpesu 30’
50°
7. Kristall
45°
8. Eelpesu
-
Saadaolevad
valikud *)
-
-
-
Pesukam- B
ber
-
Säästuprogrammi andmed on mõõdetud laboratoorsetes tingimustes vastavalt Euroopa standardile EN 50242.
Märkus katselaboritele: teavet võrdlevate EN-katsetingimuste kohta saate meiliaadressil: dw_test_support@whirlpool.com
Nõude eeltöötlus ei ole ühegi programmi kasutamise eelselt vajalik.
*) Kõiki valikuid korraga kasutada ei saa.
**) Ekraanil kuvatav ja brošüüris toodud programmi kestus on hinnanguline ja välja arvutatud standardtingimuste juures. Tegelik aeg võib varieeruda
olenevalt paljudest teguritest, nagu näiteks sissevõetava vee temperatuur ja rõhk, toatemperatuur, pesuvahendi kogus, pestavate nõude hulk ja tüüp,
nõude paigutus, lisavalikud ja anduri kalibreering. Anduri kalibreering võib pikendada programmi kestust kuni 20 minuti võrra.
Elektrikulu ooterežiimis: Elektrikulu väljalülitamata režiimis: 6 W - Elektrikulu väljalülitatud režiimis: 0,5 W
PROGRAMMIDE KIRJELDUS
Juhised pesutsükli valimiseks.
SÄÄSTUREŽIIM (ÖKO)
KIIRPESU 30’
6th SENSE®
KRISTALL
Normaalselt määrdunud toidunõud. Standardprogramm, mis on energia- ja veekulu kombinatsiooni poolest kõige säästlikum.
Keskmiselt määrdunud nõud, millel on kuivanud toidujääke. Tuvastab
nõude määrdumisastme ning reguleerib programmi sellele vastavalt.
Ajaks, mil andur tuvastab nõude määrdumisastet, ilmub ekraanile animatsioon ja tsükli kestust muudetakse.
INTENSIIVREŽIIM
Soovitatav tugevasti määrdunud sööginõude pesemiseks. Eriti sobiv
pannide ja pottide pesemiseks (ärge kasutage õrnade nõude puhul).
IGAPÄEVANE
Normaalselt määrdunud toidunõud. Igapäevane pesutsükkel, mis
tagab parimad pesutulemused lühima ajaga.
Programm kergelt määrdunud nõude pesemiseks, millel ei ole kuivanud toidujääke.
Tsükkel õrnade nõude pesemiseks, mis on tundlikumad kõrgete
temperatuuride suhtes, nt klaasid ja tassid.
EELPESU
Hiljem pestavad sööginõud. Selle programmiga pesuvahendit ei kasutata
Märkused
Kergelt määrdunud nõude puhul on kõige tõhusamad kiirtsüklid.
Et veekulu veelgi vähendada, pange masin tööle alles siis, kui
see on pesemist vajavaid nõusid täis.
VAIKNE
Sobib masinaga pesemiseks öisel ajal. Parimad tulemused garanteeritud.
3
VALIKUD JA FUNKTSIOONID
VALIKUTE valimiseks tuleb vajutada vastavat nuppu (vt jaotist JUHTPANEEL).
Kui valik ei ole konkreetse programmi puhul saadaval (vt PROGRAMMIDE TABELIT), vilgub vastav LED-tuli kiiresti kolm korda
ja kostavad helisignaalid. Valikut ei käivitata.
MULTIZONE
Kui pesemist vajavaid nõusid ei ole palju, võib vee, elektri ja
pesuvahendi kokkuhoiuks kasutada poole koguse programmi.
Valige programm ja vajutage MULTIZONE nuppu: nupu kohal
olev indikaatortuli süttib ja valitud resti sümbol kuvatakse
ekraanile. Vaikimisi peseb seade nõusid mõlemal restil.
Ainult ühel restil pesemiseks vajutage korduvalt sellele nupule:
kuvatakse ekraanil (ainult alumine rest)
kuvatakse ekraanil (ainult ülemine rest)
kuvatakse ekraanil (ainult söögiriistade rest)
lkuvatakse ekraanil (valik on VÄLJA lülitatud ja seade peseb
nõusid kõigil restidel).
Ärge unustage paigutada nõusid ainult ülemisele või
alumisele restile ja vähendada vastavalt ka pesuvahendi
kogust.
KLAHVILUKK
Kui nuppe MULTIZONE pikalt (3 sekundit) all hoida, käivitub
KLAHVILUKU funktsioon. KLAHVILUKU funktsioon lülitab juhtpaneeli välja, jättes toimima ainult SISSE-/ VÄLJALÜLITUSE
nupu. KLAHVILUKU väljalülitamiseks vajutage uuesti pikalt
samu nuppe.
POWER CLEAN®
See valik tagab täiendavate veejugade abil alumisel restil
konkreetses alas intensiivsema pesemise. Seda valikut
soovitame kasutada pottide ja pannide pesemiseks. Vajutage
seda nuppu, et POWER CLEAN aktiveerida (indikaatortuli
süttib).
TABLETT
See säte võimaldab teil optimeerida tsükli tulemusi vastavalt
kasutatavale pesuvahendile.
Vajutage POWER CLEAN nuppu kolme sekundi vältel (süttib
vastav tuli), kui te kasutate kombineeritud pesuvahendeid
tableti kujul (loputusvahend, sool ja pesuvahend ühes doosis koos).
Kui kasutate pesuvahendit pulbri või vedeliku kujul, peab
see valik olema välja lülitatud.
VIITSTART
Programmi algusaega võib edasi lükata 30 min kuni 24 tundi.
1. Valige programm ja kõik soovitud lisavalikud.
Programmi käivituse edasilükkamiseks vajutage nupule
VIITSTART (korduvalt). Reguleeritav vahemikus 0:30 kuni 24
tundi. Iga nupuvajutusega viitaeg pikeneb: 0:30, kui valik
on väiksem kui 4 tundi, 1:00, kui valik on väiksem kui 12
tundi, 4 tundi, kui valik on suurem kui 12 tundi.
Kui jõuate 24 tunnini ja vajutate nuppu veel kord, lülitub
viitstart välja.
2. Vajutage STARDI/PAUSI nuppu: taimer hakkab aega
lugema.
3. Kui määratud aeg on möödunud, kustub indikaatortuli ja
programm algab automaatselt.
Kui aktiivse viitaja jooksul uuesti STARDI/PAUSI nuppu
vajutada, lülitub VIITSTARDI valik välja ja valitud programm
käivitub kohe.
Kui programm on käivitunud, ei saa VIITSTARDI valikut
aktiveerida.
VEEKRAAN ON SULETUD – alarme
Vilgub, kui vett ei tule sisse või kui veekraan on suletud.
VEE VÄLJALASEO
Aktiivse tsükli saab peatada ja tühistada funktsiooni Vee
väljalase abil.
VEE VÄLJALASKE funktsioon käivitub, kui pikalt all hoida STARDI/PAUSI nuppu. Aktiivne programm seiskub ja
nõudepesumasinas olev vesi lastakse välja.
NaturalDry
NaturalDry on konvektsioonkuivatussüsteem, mis avab ukse automaatselt, kuivatusfaasi ajal/järel, et tagada alati tõhus kuivatamine. Uks
avaneb temperatuuril, mis on köögimööbli jaoks ohutu, seega ei avata
ust, kui kasutusel on funktsioon POWER CLEAN või TURBO.
Lisakaitseks auru eest on nõudepesumasinale lisatud spetsiaalselt loodud kaitsefoolium (olenevalt mudeli tüübist võib olla vajalik selle ostmine). Kaitsefooliumi paigaldusjuhiseid vaadake PAIGALDUSJUHENDist.
Kasutaja saab NaturalDry-funktsiooni keelata järgmiselt toimides.
• INAKTIVEERIMISEKS: lülitage masin sisse ja seejärel välja. Hoidke
nuppu „P” 5 sekundit all, misjärel pärast mängib nõudepesumasin
lühikest piiksu. Lülitage masin sisse, ekraanil kuvatakse „oOF“.
• AKTIVEERIMISEKS: lülitage masin sisse ja seejärel välja. Hoidke
nuppu „P” 5 sekundit all, misjärel pärast mängib nõudepesumasin
lühikest piiksu. Lülitage masin sisse, ekraanil kuvatakse „oOn“.
4
ET
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1.
VEEÜHENDUSE KONTROLL
Veenduge, et nõudepesumasin on veevärgiga ühendatud ja kraan
on lahti.
2.
LÜLITAGE NÕUDEPESUMASIN SISSE
Vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu.
3.
PANGE NÕUD RESTIDELE (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
4.
PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
(vt PROGRAMMIDE TABELIT).
5.
VALIGE PROGRAMM JA SOBIV PESUTSÜKKEL
Et valida kõige sobivam programm vastavalt pesemist vajavate
nõude tüübile ja määrdumisastmele (vt jaotist PROGRAMMIDE KIRJELDUS), vajutage nuppu P.
Tehke soovitud valikud (vt jaotist VALIKUD JA FUNKTSIOONID).
6.
START
Pesutsükli käivitamiseks vajutage nuppu START/PAUS.
Kui programm algab, kuulete helisignaali.
7.
PESUTSÜKLI LÕPP
Pesutsükli lõpust annavad märku helisignaalid ja ekraanile
kuvatakse kiri END. Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja ja avage uks.
Põletuste vältimiseks oodake paar minutit enne nõude
väljavõtmist. Tühjendage restid, alustades alumisest.
TÖÖTAVA PROGRAMMI MUUTMINE
Kui valisite vale programmi, saab seda kohe programmi alguses veel muuta:
vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu ja hoidke seda all, masin lülitub välja.
Lülitage masin SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu vajutades taas sisse ja valige
uus pesutsükkel ning võimalikud lisavalikud; tsükli käivitamiseks vajutage
STARDI/PAUSI nuppu.
NÕUDE LISAMINE
Masinat välja lülitamata avage uks (ettevaatust, KUUM aur!) ja pange
masinasse nõusid juurde. Sulgege uks ja vajutage STARDI/PAUSI nuppu;
tsükkel jätkub poolelijäänud kohalt.
OOTAMATUD KATKESTUSED
Kui pesutsükli ajal masina uks avatakse või tekib voolukatkestus, siis tsükkel
seiskub. Kui uks taas suletakse või vool taastub, vajutage tsükli jätkamiseks
poolelijäänud kohalt STARDI/PAUSI nuppu.
Funktsioonide kohta saate pikemalt lugeda kasutus- ja hooldusjuhendist,
mille saab tellida või veebist alla laadida, järgides viimasel leheküljel antud juhiseid.
Pikemate jõudeperioodide ajal lülitub masin automaatselt välja,
et minimeerida elektrikulu. Kui nõud ei ole eriti määrdunud või
neid on enne masinasse paigutamist jooksva veel all loputatud,
vähendage vastavalt ka pesuvahendi kogust.
NÕUANDED JA NÄPUNÄITED
NÕUANDED
Enne nõude korvi ladumist pühkige neilt toidujäägid ja valage klaasid tühjaks. Nõusid eelnevalt jooksva vee all loputada ei ole vaja.
Paigutage nõud nii, et need on kindlalt paigas ega saa ümber kukkuda;
anumad seadke avaga allapoole ja kumerad/nõgusad pinnad kaldu, et vesi
pääseks igale pinnale ligi ja saaks vabalt voolata.
Hoiatus! Kaaned, käepidemed, kandikud ja pannid ei tohi takistada pihustihoobade pöörlemist.
Väikesed esemed paigutage söögiriistade korvi.
Tugevalt määrdunud nõud ja potid-pannid tuleks asetada alumisse korvi,
sest selles osas on veejoad tugevamad ja pesemine tõhusam.
Kui olete nõud masinasse pannud, kontrollige, et pihustihoovad saavad
vabalt pöörelda.
HÜGIEEN
Vältimaks ebameeldivaid lõhnu ja setteid, mis võivad masinasse koguneda, käivitage vähemalt kord kuus mõni kõrge temperatuuriga programm. Pange masinasse teelusikatäis pesuvahendit ja laske programmil lõpuni käia ilma nõusid masinasse panemata.
SOBIMATUD NÕUD
• Puidust nõud ja söögiriistad.
• Õrnad kaunistustega klaasid, kunstkäsitöö ja antiiknõud. Nende
kaunistused ei talu masinpesu.
• Sünteetilistest, suurt kuumust mittetaluvatest materjalidest esemed.
• Vasest ja tinast nõud.
• Tuha, vaha, määrdeainete või tindiga määrdunud nõud. Klaasimaalingute ja alumiiniumist/hõbedast nõude värvid võivad pesu käigus muutuda. Mõned klaasisordid (nt kristallesemed) võivad mitme pesutsükli
tagajärjel muutuda ka läbipaistmatuks.
KLAAS- JA PORTSELANNÕUDE KAHJUSTUSED
• Peske masinas ainult selliseid nõusid, mille kohta tootja on kinnitanud, et need sobivad masinpesuks.
• Kasutage nõudega sobivat õrnatoimelist pesuvahendit.
• Võtke klaasid ja söögiriistad kohe pärast pesutsükli lõppu masinast
välja.
5
RESTIDE TÄITMINE
SÖÖGIRIISTADE REST
REGULEERITAVA PAIGUTUSEGA KOKKUKÄIVAD LABAD
Noad ja muud teravad esemed tuleb paigutada teradega
allapoole.
Resti geomeetriline lahendus võimaldab selle keskossa paigutada
väikseid esemeid, nt kohvitasse.
ALUMINE REST
Kolmas rest on mõeldud söögiriistade jaoks.
Paigutage söögiriistad, nagu joonisel näidatud.
Söögiriistade eraldi paigutamine
teeb nende kokkukogumise pärast
pesu lihtsamaks ja parandab nende
pesemist ja kuivatamist.
Nõude optimaalseks paigutamiseks restil saab
kokkukäivaid labasid seada kolmele kõrgusele.
Veiniklaasid saab turvaliselt kokkukäivate labade vahele paigutada, seades klaasi jala vastavasse pilusse.
Et nõud saaksid kõige paremini kuivada, seadke
labad suurema nurga alla.
Kaldenurga muutmiseks tõmmake laba ülespoole, nihutage seda veidi ja paigutage siis soovitud asendisse.
Pottidele, pannidele, taldrikutele, salatikaussidele, söögiriistadele jne.
Ideaaljuhul tuleks taldrikud paigutada külgedele, et need ei puutuks
kokku pihustihoovaga.
Alumisel restil on olemas ülestõstetavad toed, millega saab toestada
taldrikuid, kui need on laotud püstises asendis üksteise kõrvale, või
hoida all, kui restile on laotud potid ja salatikausid.
ÜLEMINE REST
Siia paigutage õrnemad ja kergemad nõud: klaasid, tassid,
alustassid, madalad salatikausid.
(alumise resti laadimisnäidis)
(ülemise resti laadimisnäidis)
ÜLEMISE RESTI KÕRGUSE REGULEERIMINE
Ülemise resti kõrgust saab reguleerida: kui see
paigutada kõrgemale, mahuvad alumisele
restile suuremad nõud, kui see aga seada madalamale, saab paremini ära kasutada ülemise resti
tugesid, luues üles rohkem ruumi ja vältides
kokkupuudet alumisel restil asuvate nõudega.
Ülemisel restil on olemas ülemise resti kõrguse
regulaator (vt joonis), resti tõstmiseks pole
vaja hoobasid vajutada, vaid tõstke seda lihtsalt
äärtest hoides ülespoole, kuni see on stabiilselt
ülemises positsioonis paigal.
Tagasi alumisse positsiooni paigutamiseks vajutage hoobasid A resti
äärtel ja liigutage korvi allapoole.
On äärmiselt soovitatav mitte muuta resti kõrgust siis, kui see on
nõusid täis.
ÄRGE tõstke või langetage korvi ainult ühelt poolt.
6
POWER CLEAN® PUHASTUS ALUMISEL RESTIL
Võimas Power Clean® puhastus kasutab pesumasina tagaosas spetsiaalseid veejugasid, et pesta tugevalt
määrdunud esemeid suurema intensiivsusega.
Kui olete pannid ja potid Power Clean®-i konstruktsiooni ette paigutanud,
aktiveerige juhtpaneelilt POWER CLEAN puhastus.
Alumise resti tagaosas on olemas spetsiaalne tugikonstruktsioon pannide
või küpsetusvormide paigutamiseks vertikaalselt, et need vähem ruumi
võtaks.
Kuidas Power Clean®-i kasutada:
1. Reguleerige Power Clean®-i ala (G),
pöörates pottide mahutamiseks
tagumised taldrikuhoidjad alla.
2. Laduge potid ja kastrulid vertikaalselt Power Clean®-i alale. Potid peavad olema veejugade suunas kaldu.
ET
HOOLDUS
FILTRI PUHASTAMINE
Puhastage filtrikoostu regulaarselt, et filtrid ei ummistuks ja vesi saaks
vabalt masinast välja voolata.
Filtrikoost koosneb kolmest filtrist, mis koguvad pesuveest kokku toiduosakesed ja suunavad siis vee taasringlusse. Parima pesutulemuse
saamiseks tuleb need puhtana hoida.
Nõudepesumasinat ei tohi kasutada, kui filtrid puuduvad või on
kinnitamata.
Kontrollige mitme pesu järel filtrikoostu ja vajaduse korral puhastage
see põhjalikult jooksva vee all, kasutades mitte-metallist harja ja järgides alltoodud juhiseid:
PIHUSTIHOOBADE PUHASTAMINE
Vahel võivad toiduosakesed kleepuda pihustihoobade külge ja ummistada vee pihustusavad. Seepärast soovitame hoobasid aeg-ajalt kontrollida ja väikese mitte-metallist harjaga puhastada.
1. Keerake silindrilist filtrit A vastupäeva ja tõmmake see välja (joonis 1).
2. Eemaldage kuppelfilter B, avaldades selle küljetiibadele kerget
survet (joonis 2).
3. Libistage välja roostevabast terasest plaatfilter C (joonis 3).
4. Kontrollige filtrilõksu ja eemaldage sellest kõik toidujäägid. ÄRGE
KUNAGI EEMALDAGE pesutsükli pumba kaitset (must detail)
(joonis 4).
1
Ülemise pihustihoova eemaldamiseks keerake plastikust lukustusrõngast vastupäeva. Ülemise pihustihoova tagasipanekul tuleks jälgida, et
suurema aukude arvuga pool jääks ülespoole.
Alumise pihustihoova saab eemaldada, tõmmates seda üles.
2
B
A
A
VEE SISSEVÕTUVOOLIKU PUHASTAMINE
C
3
4
Kui veevoolikud on uued või olnud pikalt kasutamata, laske veel neist
läbi voolata, et oleks kindel, et need on takistustest vabad ja puhtad;
seejärel kontrollige üle ühenduskohad. Kui seda ettevaatusabinõu ei
järgita, võib voolik ummistuda ja pesumasinat kahjustada.
Pärast filtrite puhastamist pange filtrikoost tagasi ja kinnitage korralikult oma kohale; see on nõudepesumasina tõhusa töö tagamiseks
ülioluline.
7
VEAOTSING
Teie nõudepesumasina töös võib esineda tõrkeid.
Enne teeninduskeskusega kontakteerumist uurige, kas saate alltoodud loendi abil probleemi ise lahendada.
PROBLEEMID VÕIMALIKUD PÕHJUSED
Nõudepesumasin
ei käivitu või ei
reageeri
käskudele.
Vesi ei voola
nõudepesumasinat
välja.
Nõudepesumasin
teeb liiga tugevat
müra.
Nõud ei ole puhtad.
LAHENDUSED
Masin ei ole korralikult vooluvõrguga
ühendatud.
Ühendage pistik seinakontakti.
Voolukatkestus.
Nõudepesumasin käivitub automaatselt, kui vool taastub.
Nõudepesumasina uks ei ole suletud.
Lükake ust tugevalt, kuni kuulete klõpsu.
See ei reageeri käskudele.
Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja, lülitage see umbes ühe
minuti pärast uuesti sisse ja seadistage programm uuesti.
Pesutsükkel ei ole veel lõppenud.
Oodake pesutsükli lõppemiseni.
Tühjendusvoolik on kokku murtud.
Kontrollige, kas tühjendusvoolik pole kokku murtud (vt jaotist PAIGALDUSJUHISED).
Vee äravool on umbes.
Puhastage vee äravoolutoru.
Filter on toidujääkidega
ummistunud.
Puhastage filter (vt jaotist FILTRIKOOSTU PUHASTAMINE).
Nõud kolisevad üksteise vastu.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Tekib liiga palju vahtu.
Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas kasutamiseks (vt jaotist PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE). Pesumasina lähtestamiseks vajutage TÜHJENDUSE nuppu (vt jaotist VALIKUD JA FUNKTSIOONID) ja
käivitage uus programm ilma pesuvahendita.
Nõud ei ole korralikult paigutatud.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pihustihoovad ei saa vabalt liikuda,
sest nõud takistavad neid.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pesutsükkel oli liiga õrn.
Valige sobiv pesutsükkel (vt PROGRAMMIDE TABELIT).
Tekib liiga palju vahtu.
Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas kasutamiseks (vt jaotist PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE).
Loputusvahendi dosaatori kaas ei ole
korralikult kinni.
Veenduge, et loputusvahendi dosaatori kaas on suletud.
Filter on määrdunud või ummistunud. Puhastage filtrikoost (vt jaotist HOOLDUS).
Masinas ei ole soola.
Täitke soolaanum (vt jaotist SOOLAANUMA TÄITMINE).
HOOLDUSE JA RIKKEOTSINGU JUHEND
Lisateavet, hooldustoimingute kirjeldused ja rikkeotsingu leiate kasutus- ja hooldusjuhendist.
Kasutus- ja hooldusjuhendi saate hankida:
• teenindusest; telefoninumbri leiate garantiiraamatust.
• laadides selle alla veebisaidilt: docs.whirlpool.eu
• kasutades QR-koodi:
GARANTIIREMONDITEENINDUSEGA
KONTAKTEERUMINE
Garantiiremonditeenindusega kontakteerumisel tuleb teil nimetada nõudepesumasina
ukse sisekülje paremas või vasakus ääres
asuval andmeplaadil märgitud koodid.
Telefoninumbri leiate garantiiraamatust või
veebilehelt: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEHNILISTE ANDMETE LEHT
Tehnilised andmed, sh energiakulu andmed saab alla laadida veebisaidilt: docs.whirlpool.eu
400011358787B
04/2019 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising