Whirlpool | WFC 3C23 PF X | Setup and user guide | Whirlpool WFC 3C23 PF X пайдаланушы нұсқаулығы

Whirlpool WFC 3C23 PF X пайдаланушы нұсқаулығы
KZ
КҮНДЕЛІКТІ АНЫҚТАМАЛЫҚ
НҰСҚАУЛЫҚ
WHIRLPOOL ӨНІМІН САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗ
ҮШІН РАҚМЕТ.
Қауіпсіздік туралы нұсқауларды жəне Пайдалану мен
күтіп ұстау нұсқаулығын біздің docs.whirlpool.eu вебсайтымызға кіріп, осы кітапшаның артқы жағындағы
нұсқаулардың көмегімен жүктеп алуға болады.
Толығырақ көмек пен қолдау алу үшін құрылғыңызды
мына веб-сайтта тіркеңіз:
www.whirlpool.eu/register
Аспапты пайдалану алдында Денсаулық пен қауіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқыңыз.
ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ
ҚҰРЫЛҒЫ
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
1.Үстіңгі тор сөре
2. Ас құралдарына арналған тор сөре
3.Жиналмалы ысырмалар
4.Жоғарғы сөренің биіктігін реттегіш
5.Жоғарғы спрей тұтқасы
6.Астыңғы сөре
7.Бос аймақ
8.Төменгі спрей тұтқасы
9.Сүзгі жинағы
10.Тұз қоймасы
11.Тазалау құралы мен шаю құралы ыдысы
12.Зауыт тақтайшасы
13.Басқару панелі
0000 000 00000
13
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
Индикатор шамы бар қосу-өшіру/Ысыру түймесі
Индикатор шамы бар бағдарламаны таңдау түймесі
Индикатор шамы бар Мультизоун түймесі / перне құлпы
Эко бағдарламасының индикатор шамы
Перне құлпы индикатор шамы
Дисплей
Бағдарлама нөмірі мен қалған уақыт индикаторы
4 5 6 7
8 9 1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Таблетка (Таб) индикатор шамы
Су краны жабық индикатор шамы
Шаюға арналған көмекші құралды толтыру индикатор шамы
Тұзды толтыру индикатор шамы
Индикатор шамы бар Power Clean® түймесі / Таблетка (Таб)
Индикатор шамы бар кешіктіру түймесі
Индикатор шамы бар Бастау/тоқтату түймесі / Тазалау
1
БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ
ТҰЗ, ШАЙҒЫШ ҚҰРАЛ МЕН ЖУҒЫШ ҚҰРАЛ
АЛҒАШҚЫ РЕТ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАТЫСТЫ
КЕҢЕС
Орнатқаннан кейін тор сөрелерден тығырықтарды жəне үстіңгі тор
сөреден тығыздағыш серіппелі элементтерді алып тастаңыз.
ШАЮ ҚҰРАЛЫ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
Шаю құралдары ыдысты ҚҰРҒАТУДЫ оңайырақ етеді. Шайғыш құрал ыдысын A
жанып
басқару тақтасында ШАЙҒЫШ ҚҰРАЛДЫ ҚҰЮ индикатор шамы
тұрған кезде толтыру керек.
ТҰЗ БАГЫН ТОЛТЫРУ
Тұзды қолдану ыдыстарда жəне құрылғының функционалдық
компоненттерінде ҚАҚТЫҢ түзілуінің алдын алады.
• Тұз сауытын ешқашан бос қалдырмаудың маңызы зор.
• Су кермектігін орнатудың маңызы зор.
Тұз сауыты ыдыс жуғыш машинаның астыңғы жағында орналасқан
(БАҒДАРЛАМАЛАР СИПАТТАМАСЫ қараңыз)(БАҒДАРЛАМАЛАР
СИПАТТАМАСЫН ҚАРАҢЫЗ) жəне басқару панеліндегі ТҰЗ ТОЛТЫРУ
индикатор шамы
жанған кезде оны толтыру қажет.
1.Төменгі сөрені алып тастап, бак қақпағын бұрап
алыңыз (сағат тіліне қарсы бағытта).
2.Құйғышты салыңыз (суретті қараңыз) тұз бағын
шетіне дейін толтырыңыз (шамамен 1 кг); аздаған
судың төгілуі қалыпсыз.
3.Құйғышты алып, саңылаудан қалдық тұзды сүртіп
алыңыз.
Қақпақтың мықтап бұлғанын тексеріңіз, жуу бағдарламасы кезінде ешбір
тазалау құралы контейнерге кірмек керек (бұл жөндеуге болмайтын суды
жұмсарту құралына зақым келтіруі мүмкін).
Тұзды қосу қажет болғанда, жуу айналымы басталмас бұрын
процедураны орындауды ұсынамыз.
СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН ОРНАТУ
Суды жұмсарту құралының жақсы жұмыс істеуіне мүмкіндік беру үшін, су
қаттылығы параметрінің шлангідегі нақты су қаттылығына негізделуі
маңызды. Бұл мəліметтерді жергілікті су жабдығынан алуға болады.
Зауыт параметрі орташа (3) су қаттылығы үшін орындалады.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.
• Дыбыстық белгі естілгенше START/PAUSE (Бастау/Кідірту) түймесін 5
секунд басып ұстап тұрыңыз.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны іске қосыңыз.
• Ағымдағы таңдау деңгейі нөмірі мен тұзды индикатор шамы
жыпылықтайды.
• Қалаған кермектік деңгейін таңдау үшін P түймесін басыңыз (СУ
КЕРМЕКТІГІ КЕСТЕСІН қараңыз).
Су кермектігі кестесі
Деңгей
1
Жұмсақ
°dH
°fH
Германия деңгейлері
Франция деңгейлері
0-6
0 - 10
2
Орташа
7 - 11
11 - 20
3
Қалыпты
12 - 17
21 - 30
4
Қатты
17 - 34
31 - 60
5
Өте қатты
35 - 50
61 - 90
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.
Параметр аяқталды!
Осы процедура аяқталған соң, бағдарламаны жүктемей іске қосыңыз.
Тек қана ыдыс жуғыш машиналарға арналған тұзды қолданыңыз.
Тұз машинаға құйылған соң, ТҰЗДЫ ТОЛТЫРУ индикатор шамы өшеді.
Егер тұз сауыты толтырылмаса, нəтижесінде су жұмсартқыш пен
қыздыру элементіне нұқсан келуі мүмкін
2
MAX
MA X
B
A
1. Ыдысты B қақпақтағы тетікті басу жəне жоғары қарай тарту арқылы ашыңыз.
2. Шаю құралын мұқият толтыру орнынан мүмкіндігінше (110 мл) құю аузынан
терең етіп салыңыз. Төгіліп кеткен болса, дереу құрғақ матамен тазалап
алыңыз.
3. Оның сырт етіп жабылғанын естімейінше қақпақты басыңыз.
Шаю құралын ЕШҚАШАН тікелей түтікке құймаңыз.
ШАЮ ҚҰРАЛЫНЫҢ МӨЛШЕРІН РЕТТЕУ
Құрғату нəтижелерімен толығымен қанағаттанбасаңыз, қолданылған шаю
құралының мөлшерін реттеуге болады.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып ыдыс жуғыш машинаны іске қосыңыз.
• Оны ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып өшіріңіз.
• START/PAUSE (Бастау/Кідірту) түймесін үш рет басыңыз, дыбыстық белгі
естіледі.
• ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып оны қосыңыз.
• Ағымдағы таңдау деңгейі нөмірі мен шаю құралы индикатор шамы
жыпылықтайды.
• Берілетін шаю құралы деңгейінің мөлшерін таңдау үшін P түймесін басыңыз.
• Оны ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып өшіріңіз
Параметр аяқталды!
Егер шайғыш заттың деңгейі 1 (ЭКО) деңгейіне орнатылса, шайғыш зат берілмейді.
Шаю құралы таусылған болса, ТӨМЕН ШАЮ ҚҰРАЛЫ индикаторы жанбайды.
Ыдыс жуғыш машинаның үлгісіне байланысты ең көбі 4 деңгейді орнатуға болады.
Зауыт параметрі орташа деңгейге арналады.
• Ыдыстарда көкшіл айғыз іздерді байқасаңыз, төмен санды (2-3) орнатыңыз.
• Ыдыстарда судың тамшылары немесе қақ таңбалары болатын болса, жоғары
санды (4-5) орнатыңыз.
ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
Жуғыш құрал ыдысын ашу үшін A ашу
құрылғысын қолданыңыз. Жуғыш
құралды тек құрғақ B ыжысына құйыңыз.
Алдын ала жууға арналған тазалау
B
құралының мөлшерін тікелей түтікке
салыңыз.
A
1.Жуғыш құралды өлшеген кезде,
(БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз)
дұрыс мөлшерін қосыңыз. Бөлік B əрбір
айналымға қосылатын сұйықтықтың немесе
ұнтақ тазалау құралының ең жоғарғы мөлшерін көрсететін деңгейді
қысқартады.
2. Ол орнына сырт етіп түспейінше қақпақты жауып, тазалау құралының
қалдықтарын ыдыстың шеттерінен сүртіп тастаңыз.
3. Жабу құрылғысы орнына қауіпсіз етіп салынбайынша, тазалау құралының
қақпағын жабыңыз.
Тазалау құралының ыдысы бағдарламаға сəйкес дұрыс уақытта автоматты түрде
ашылады. Барлығы бірінде тазалау құралы қолданылатын болса, ТАБЛЕТКА
түймесін қолдануды ұсынамыз, себебі ол əрақашан ең жақсы жуу жəне құрғату
нəтижелеріне қол жеткізілмейінше бағдарламаны реттейді.
KZ
БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ
Қол жетімді параметрлер *)
Құрғату
кезеңі
Бағдарлама
Тазалау
ыдысының
Жуу
контейнері бағдарламасыны
ң ұзақтығы
(сағ:мин)**)
Бара
B
бан
Су тұтыну
Қуат тұтыну (кВт/
көлемі (литр/
айналым)
айналым)
1. ҮНЕМДІ
50°
3:40
9,5
0,93
2. 6ші сезім
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,9 - 1,40
3. Қарқынды
65°
-
2:50
16
1,60
4. Күнделікті
50°
-
1:30
13
1,15
5. Дыбыссыз
50°
-
3:30
15
1,15
6. Жылдам 30’
50°
—
0:30
9
0,55
7. Хрусталь
45°
—
1:40
11,5
1,20
8. Алдын ала жуу
—
—
0:12
4,5
0,01
—
—
ЭКО бағдарлама деректері EN 50242 Еуропалық стандартына сай зертханалық жағдайларға байланысты өлшенеді .
*) Барлық параметрлерді бір уақытта қолдануға болмайды.
**) Дисплейде немесе жинақта көрсетілетін бағдарлама ұзақтығы стандартты жағдайларға байланысты есептеледі. Нақты уақыт кіріс
судың температурасы мен қысымы, бөлме температурасы, тазалау құралының мөлшері, жүтелген ыдыстың көлеме мен түрі, жүктелген
ыдыстарды реттеу, қосымша таңдалған параметрлер мен датчикті калибрлеу сияқты көптеген факторларға байланысты əртүрлі
болуы мүмкін. Датчикті калибрлеу бағдарлама ұзақтығын 20 минутқа арттыруы мүмкін.
Күту шығыны: Қосулы қалған режимнің шығыны: 5 Вт Өшірулі режим шығыны: 0,5 Вт
БАҒДАРЛАМАЛАР СИПАТТАМАСЫ
Жуу айналымын таңдау бойынша нұсқаулар.
ЭКО 50°
ЖЫЛДАМ 30’ 50°
Қалыпты кірленген ыдыс-аяқ. Стандартты бағдарлама, біріктірілген
энергия мен судың тұтынылуына қатысты ең тиімдісі.
Қатып қалған тағам қалдықтары жоқ аздап ластанған ыдыстар үшін
қолданылатын бағдарлама. (2 адамның жинағы үшін тамаша).
6th SENSE ®
ХРУСТАЛЬ 45°
Қатып қалған тағам қалдықтары бар қалыпты ластанған ыдыстар
үшін. Кірлену деңгейін анықтап, бағдарламаны сəйкесінше реттейді.
Датчик кірлену деңгейін анықтағанда, дисплейде сурет пайда болады
жəне цикл ұзақтығы жаңартылады.
ҚАРҚЫНДЫ 65°
Қатты ластанған ыдыс, əсіресе таба мен кəстрөл үшін ұсынылатын
бағдарлама (нəзік элементтерге қолдануға арналмаған).
КҮНДЕЛІКТІ 50°
Қалыпты кірленген ыдыс-аяқ. Қысқа уақытта оптималды тазалау
өнімділігін қамтамасыз ететін күнделікті айналым.
ТЫНЫШ 50°
Жоғары температураларға сезімтал нəзік элементтерге арналған
айналым, мысалы, стакандар мен саптыаяқтар.
ЖІБІТІП ҚОЮ
Жуу үшін кейінге қалдырылған ыдыс-аяқ. Осы бағдарламамен
қолданылатын тазалау құралы жоқ.
Ескертпелер:
“1 сағат” жəне “жылдам” бағдарламаларын қолданып оңтайлы
өнімділік деңгейлеріне көрсетілген орын параметрлерінің ең жоғарғы
мөлшерлерін бақылау арқылы қол жеткізуге болады.
Шығынды одан əрі де азайту үшін, тек қана ыдыс жуғыш машина
толы болғанда іске қосыңыз.
Құрылғыны түнгі уақытта пайдалану үшін қолайлы. Оптималды
өнімділік қамтамасыз етіледі.
3
ОПЦИЯЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАР
ОПЦИЯЛАРДЫ тікелей сəйкес түймені басу арқылы таңдауға болады
(БАСҚАРУ ПАНЕЛІ қараңыз).
Егер опция таңдалған бағдарламаға сəйкес келмесе
БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСН қараңыз, тиісті ЖДШ 3 рет
тез жыпылықтайды да, дыбыстық белгі естіледі.
Опция қосылмайды.
МУЛЬТИЗОУН
Жуылатын ыдыстар көп болмаса, қолданылатын суды,
электр энергиясын жəне тазалау құралын үнемдеу үшін
жартылай жүктеуге болады.
Бағдарламаны таңдап, МУЛЬТИЗОУН түймесін
басыңыз: түйменің үстіндегі индикатор жанады жəне
таңдалған сөренің белгісі дисплейде көрсетіледі. Əдепкі
бойынша құрылғы барлық сөрелердегі ыдыстарды
жуады.
Тек қана белгілі сөрені жуу үшін, бұл түймені қайталап
басыңыз:
дисплейде көрсетіледі (тек төменгі сөре)
дисплейде көрсетіледі (тек жоғарғы сөре)
дисплейде көрсетіледі (тек ас ішетін саймандар сөресі)
дисплейде көрсетіледі (опция ӨШІРІЛЕДІ жəне құрылғы
барлық сөрелердегі ыдыстарды жуады).
Тек қана жоғарғы немесе төменгі сөрені жүктеуді
жəне сəйкесінше тазалау құралының мөлшерін
азайтуды есте сақтаңыз.
КЕШІКТІРУ
Бағдарламаның басы 0:30 жəне 24 сағат аралығындағы
мерзімге кешіктірілуі мүмкін.
1.Бағдарламаны жəне кез келген қалаған опцияны
таңдаңыз. Бағдарламаның басталуын кешіктіру үшін
КЕШІКТІРУ түймесін (қайталап) басыңыз. 0:30 - 24
сағат аралығына орнатыла алады. Түймешікті əр
басқан сайын кешіктіріп бастау келесідей
арттырылады: таңдау 4 сағаттан төмен болса - 0:30,
таңдау 12 сағаттан төмен болса - 1:00, таңдау 12
сағаттан жоғары болса - 4 сағат. 24 сағатқа қол
жеткізілген кезде, түйме басылады, кешіктіріп бастау
ажыратылады.
2. БАСТАУ/ТОҚТАТУ түймесін басыңыз: таймер кері
есепті бастайды;
3. Осы уақыт аяқталған кезде, индикатор шамы сөнеді
жəне бағдарлама автоматты түрде басталады.
БАСТАУ/ТОҚТАТУ түймесі кері есеп кезінде қайтадан
басылатын болса, КЕШІКТІРУ опциясынан бас
тартылып, таңдалған бағдарлама автоматты түрде
басталады.
КЕШІКТІРУ функциясын бағдарлама басталған соң
орнату мүмкін емес.
ПЕРНЕ ҚҰЛПЫ
КӨП АЙМАҚ түймесін ұзақ уақыт (3 секунд) басу ПЕРНЕ
ҚҰЛПЫ функциясын іске қосады. ПЕРНЕ ҚҰЛПЫ
функциясы ҚОСУ/ӨШІРУ түймесінен басқа басқару
тақтасын құлыптайды. ПЕРНЕ ҚҰЛПЫН өшіру үшін ұзақ
уақытта қайтадан басыңыз.
ПАУЕР КЛИН
Қосымша қуатты бүріккілеріне байланысты бұл опция
төменгі сөредегі арнайы жерлерде аса қарқынды жəне
қуатты жууды қамтамасыз етеді. Бұл опция табалар мен
кəстрөлдерді жуу үшін ұсынылады. POWER CLEAN
функциясын іске қосу үшін осы түймені басыңыз
(индикатор жанады).
СУ КРАНЫ ЖАБЫҚ — сигнал
Кіріс су болмаған кезде немесе су краны жабық
болмаған кезде жыпылықтайды.
АҒЫЗУ
ТАБЛЕТКА (Таб)
Бұл параметр қолданылған тазалау құралының түріне
байланысты бағдарламаның өнімділігін
оңтайландыруға мүмкіндік береді.
Таблетка түріндегі (1 дозадағы шайғыш құрал, тұз жəне
жуғыш азалау құралы) біріктірілген жуғыш құралдарды
қолданатын болсаңыз, SANI RINSE (ТАЗАЛАП ШАЮ)
түймесін 3 секунд басыңыз (сəйкес белгі жанады).
Ұнтақты немесе сұйық тазалау құралын қолданатын
болсаңыз, бұл опция өшіріледі.
4
Белсенді айналымды тоқтату жəне өшіру үшін, АҒЫЗУ
функциясын пайдалануға болады.
БАСТАУ/ТОҚТАТУ түймесін ұзақ уақытқа басу АҒЫЗУ
фунциясын іске қосады. Белсенді бағдарлама
тоқтатылады жəне ыдыс жуғыш машинадағы су
ағызылады.
KZ
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ
1. СУ БАЙЛАНЫСЫН ТЕКСЕРУ
Ыдыс жуғыш машинаның су кранына жалғанғанын жəне жоғарғы
жағы ашық болуын тексеріңіз.
2. ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ІСКЕ ҚОСУ
ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ түймесін басыңыз.
3. СӨРЕЛЕРДІ ЖҮКТЕУ
(ТОР СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫС САЛУ тарауын қараңыз)
4. ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ
(БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз).
5. БАҒДАРЛАМАНЫ ТАҢДАП, АЙНАЛЫМДЫ РЕТТЕУ
Ыдыстардың түрі мен оның ластану деңгейіне байланысты
(БАҒДАРЛАМАЛАР СИПАТТАМАСЫ қараңыз) P түймесін басу
арқылы сəйкес бағдарламаны таңдаңыз.
Қалаған опцияларды таңдаңыз (ОПЦИЯЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАР
тарауын қараңыз).
6. START (БАСТАУ)
Жуу циклын START/PAUSE (Бастау/Кідірту) түймесін басу
арқылы бастаңыз. Бағдарлама сигнал естілгенде басталады.
7. ЖУУ АЙНАЛЫМЫНЫҢ СОҢЫ
Жуу циклының соңы дыбыстық белгі арқылы көрсетіледі жəне
дисплейде END жазуы шығады. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу
арқылы есікті жауып, құрылғыны өшіріңіз.
Ас ішетін сайманды алмас бұрын күйіп қалмау үшін бірнеше минут
күтіңіз.
Төменгісінен бастап сөрелердің жүгін шығарып алыңыз.
қолданылған тазалау құралының мөлшерін азайтыңыз.
ІСКЕ ҚОСЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАНЫ ӨЗГЕРТУ
Дұрыс емес бағдарлама таңдалған болса, ол жаңа ғана басталған
болса, оны өзгертуге болады: ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып ұстап
тұрыңыз, құрылғы өшіріледі. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін қолданып
құрылғыны кері қосыңыз, жаңа жуу айналымын жəне қалаған
опцияларды таңдаңыз; циклды START/PAUSE (Бастау/Кідірту)
түймесін басу арқылы бастаңыз.
ҚОСАЛҚЫ АС ІШЕТІН САЙМАНДЫ ҚОСУ
Құрылғыны өшірместен есікті ашыңыз (ЫСТЫҚ будан сақ
болыңыз!) жəне ыдысты ыдыс жуғыштың ішіне салыңыз. Есікті
жабыңыз да, БАСТАУ/КІДІРТУ түймесін басыңыз, цикл үзілген
жерінен басталады.
КЕЗДЕЙСОҚ КЕДЕРГІЛЕР
Жуу айналымы кезінде есік ашылатын болса немесе ток өшетін
болса, айналым тоқтайды. Есік жабылған немесе электр тогы
қалпына келтірілген соң, айналым тоқтатылған жерінен қайтадан
бастау үшін, БАСТАУ/ТОҚТАТУ түймесін басыңыз.
Функциялар туралы толығырақ ақпаратты сұратуға немесе соңғы
беттегі нұсқауларға сүйене отырып Интернеттен Пайдалану
жəне күтіп ұстау нұсқаулығын жүктеп алуға болады.
Электр энергиясының тұтынылуын азайту үшін, енжарлықтың
арнайы ұзартылған мерзімі кезінде құрылғы автоматты түрде
өшіріледі.
Ас ішетін сайманы аздап ластанған болса немесе ыдыс жуғыш
машинаға салынбас бұрын сумен шайылған болса, сəйкесінше
АҚЫЛ-КЕҢЕС
КЕҢЕСТЕР
ҚОЛАЙЛЫ ЕМЕС ЫДЫСТАР
Жəшіктерді жүктемес бұрын, ыдыстардан барлық тағам қалдықтарын
алып тастап, стакандарды босатыңыз. Оларды алдын ала ағын
судың астында жуудың қажеті жоқ.
Ол орнына мықтап салынбайынша жəне сыртына шығарылмайынша
ыдыстарды реттеңіз; жəне ыдыстарды аузын төмен қаратып жəне
ойығы/шығыңқы бөліктерін еңкейтіп салыңыз, бұл судың əрбір
беткейге тиюіне жəне еркін ағуына мүмкіндік береді.
Ескерту: қақпақтары, тұтқалары, науалары жəне қуыру табалары
шашыратқыш тұтқаларды айналуға кедергі келтірмеу керек.
Кішкентай ыдыстарды ас ішетін саймандар жəшігіне салыңыз.
Қатты ластанған ыдыстар мен табаларды төменгі жəшікке қою керек,
себебі бұл бөлікте су шашыратқыштар қатты болады жəне қатты жуу
өнімділігіне мүмкіндік береді.
Құрылғыны жүктеген соң, шашыратқыш тұтқаларының оңай
айналуына мүмкіндік беріңіз.
•
•
ГИГИЕНА
Ыдыс жуғыш машинада жиналған иіс пен кірді кетіру үшін кемінде бір
ай ішінде жоғарғы температура бағдарламасын іске қосыңыз. Тазалау
құралының шай қасығын қолданып, құрылғыны тазалау үшін оны
жүктемей іске қосыңыз.
Ағаштан жасалған ыдыстар мен ас ішетін саймандар.
Нəзір пішімделген стакандар, əшекейлі қолдан жасалған жəне
антиквариаттық ыдыстар. Əшекейлері төзімді емес.
• Жоғары температураға төзім алмайтын синтетикалық
материалдың бөліктері.
• Мыс жəне жіңішке ыдыс.
• Күлмен, вакспен, майлайтын маймен немесе сиямен ластанған
ыдыстар.
Стакан əшекейлерінің түстері мен алюминий/күміс бөліктері жуу
кезінде өзгертілуі жəне түсінің өзгертілуі мүмкін. Стаканның кейбір
түрлері (мыс., хрусталь заттар) бірнеше жуу айналымының санынан
кейін бұлыңғыр бола бастайды.
СТАКАНҒА ЖƏНЕ АС ІШЕТІН ЫДЫСТАРҒА ЗАҚЫМ
КЕЛТІРУ
•
•
•
Өндіруші ыдыс жуғыш машинада жууға болады деп кепілдеме
берілген шыны жəне фарфор ыдыстарды ғана қолданыңыз.
Фарфор ыдысқа лайықты жұмсақ жуғыш құралды пайдаланыңыз
Жуу айналымы аяқталған соң стакандар мен ас ішетін
саймандарды ыдыс жуғыш машинадан бірден шығарып алыңыз.
5
СӨРЕЛЕРДІ ЖҮКТЕУ
АС ҚҰРАЛДАРЫНА АРНАЛҒАН ТОР СӨРЕ
Үшінші тор сөре ас
құралдарын салуға арналған.
Ас ішетін саймандарды
суретте көрсетілгендей
реттеңіз.
Ас ішетін сайманды бөлек
реттеу жуу жəне жақсылап жуу
жəне құрғату жұмыстарын
кейін ас ішетін саймандарды
жинауды оңайлатады.
Пышақтарды жəне өткір жүзі бар басқа асүй құралдарын жүзін төмен
қаратып салу керек.
Сөренің геометриясы кофе
саптыаяқтары сияқты
заттарды ортаңғы аймаққа
қоюды мүмкін етеді.
РЕТТЕЛЕТІН ҚАЛПЫ БАР ЖИНАЛМАЛЫ ЫСЫРМАЛАР
Ыдыс-аяқты тор сөреге ыңғайлы
орналастыру үшін бүйірдегі қайырмалы
құлақшаларды үш түрлі қалыпқа қоюға
болады.
Шыны стакандарды əрбір стаканның
тұтқасын сəйкес ұяға салу арқылы
жиналмалы ысырмаларға қауіпсіз етіп салуға
болады.
Ыдыс-аяқ жақсы кебуі үшін қайырмалы
құлақшаларды көбірек бүктеңіз. Еңкейтуді
өзгерту үшін жиналмалы ысырманы тартып
алыңыз да, аздап сырғытыңыз жəне қалаған
қалыпқа қойыңыз.
ТӨМЕНГІ СӨРЕ
Кəстрөл, қақпақ, тəрелке, салат шаралары, ас құралдарына арналған.
Үлкен тəрелкелер мен қақпақтарды бүріккішке кедергі жасамауы үшін бүйір
жақтарына орналастырған дұрыс.
ЖОҒАРҒЫ СӨРЕ
Нəзік жəне жеңіл ыдыстарды
жүктеңіз: стакандар,
саптыаяқтар, кішкентай
тарелкеалар, кішкентай салат
ыдыстары.
(астыңғы тор сөреге ыдысты салу мысалы)
Төменгі сөреде тарелкаларды реттеген кезде тігінен қоюға болатын жəне
табақтар мен салат ыдыстарын оңай жүктеу үшін көлденең қоюға болатын
жиналмалы ысырма бар.
(жоғарғы сөренің жүктеу мысалы)
ЖОҒАРҒЫ СӨРЕНІҢ БИІКТІГІН РЕТТЕУ
Жоғарғы сөренің биіктігін реттеуге болады: төменгі жəшікке көп ыдыс салу
үшін жоғарғы қалып жəне жоғары қатарда көбірек бос орынды жасау
арқылы алынбалы тіректердің көбін жасауға арналған төменгі қалып жəне
төменгі сөреге салынған заттармен қақытығысты туғызбау.
Жоғарғы сөре тетіктерді баспай, жоғарғы
сөре жоғарғы сөренің биіктігін
реттегішпен (суретті көреңіз)
жабдықталады, сөре жоғарғы қалыпқа
қойылған бойда, жай ғана сөренің
бүйірлерін ұстап оны көтеріңіз.
Төменгі қалыпты қалпына келтіру үшін,
сөренің бүйірлеріндегі A тетіктерді басып,
жəшікті төмен қарай басыңыз.
Ол салынған соң, сөренің биіктігін
реттемеуді ұсынамыз.
ЕШҚАШАН жəшіктің тек бір жағын жоғары көтермеңіз немесе төмен
түсірмеңіз.
6
ТӨМЕНГІ СӨРЕДЕГІ ПАУЕР КЛИН
Пауер клин® қатты лас заттарды
қарқындырақ жуу үшін саңылаудың
артқы жағында арнайы су ағындарымен
жабдықталған.
Пауер клин® бөлігіне бетін қаратып
табаларды/кəстрөлдерді салған кезде
тақтада ПАУЕР КЛИН түймесін қосыңыз.
Төменгі сөреде бос аймақ, қуыратын табаларға немесе пісіру табаларына
тік қалыпта қолдау көрсету үшін қолданылатын сөренің артқы жағындағы
арнайы тартып алу тірегі болады жəне оның орны азырақ.
Пауер клин® функциясын пайдалану
жолы:
1. Табаларды жүктеуге арналған
артқы тарелка ұстағыштарын
төмен бүктеу арқылы Пауер клин®
аймағын (G) реттеңіз.
2. Тігінен еңкейтілген табалар мен
кəстрөлдерді Пауер клин®
аймағына салыңыз. Қазандар
қуатты су бүріккілеріне қарай
еңкейтілуі тиіс.
KZ
КҮТІМ ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
СҮЗГІ ЖИНАҒЫН ТАЗАЛАУ
СПРЕЙ ТҰТҚАЛАРЫН ТАЗАЛАУ
Сүзгілерді бітеліп қалмауы жəне қалдық судың дұрыс ағуы үшін сүзгі
жинағын қалыпты түрде тексеріп тұрыңыз.
Сүзгілер жинағы үш сүзгіден тұрады, олар ыдыс жуған судағы тағам
қалдықтарын кетіріп, содан кейін суды қайта айналдырады: жуу
нəтижесі барынша жақсы болуы үшін оларды таза ұстау керек.
Ыдыс жуғыш машинаны сүзгілерді салмай немесе сүзгі бос
болса, қолдануға болмайды.
Бірнеше рет жуған соң, сүзгі жинағын тексеріңіз жəне қажет болса,
метал емес щетканы қолданып кранның астында мұқият жуыңыз
жəне төмендегі келесі нұсқауларды орындаңыз:
1. Цилиндрлік сүзгіні A сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз да,
тартып шығарыңыз (1-сурет).
2. Бүйір құлақшаларға аздап күш сала отырып, B тостақ сүзгіні алып
шығыңыз (2-сурет).
3. Тот баспайтын болаттан жасалған табақша сүзгіні сырғытып
шығарыңыз C (3-сурет).
4. Тұтқышты тексеріп, тағам қалдықтары болса, алып тастаңыз. Жуу
циклының сорғы қорғағышын (қара түсті бөлшек) ЕШҚАШАН ДА
АЛМАҢЫЗ (4-сурет).
Тағам қалдықтары спрей тұтқаларына жабысып қалған жəне суды
шашырату үшін қолданылатын тесіктерді бітейтін жағдайларда.
Уақыт өте тұтқаларды тексеріп, оларды кішкентай метал емес
щеткамен тазалап тұруға кеңес беріледі.
1
Жоғарғы спрей тұтқасын алып тастау үшін, пластикалық құлыптау
сақинасын сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз. Жоғары спрей
тұтқасын тесіктердің жоғарғы саны жоғары қарап тұратындай етіп
ауыстыру керек.
2
B
A
A
Астыңғы бүріккішті жоғары қарай тартып алып шығуға болады.
СУ ІРКУІШ ШЛАНГІНІ ТАЗАЛАУ
Су іркуіш шлангілер жаңа немесе ұзақ уақыт бойына қолданылмаған
болса, қажетті қосылымдарды орындамас бұрын қалдық заттардың
жоқтығын жəне оның тазалығын тексеру үшін су өткізіңіз. Осы сақтық
шаралары орындалмайтын болса, су кірісінің бітелуі жəне ыдыс
жуғыш машинаға зақым келтіруі мүмкін.
C
3
4
Сүзгілерді тазалған соң, сүзгі жинағын қайта салып, оны қалпына
реттеңіз; бұл ыдыс жуғыш машинаның тиімді жұмысын жасау үшін
маңызды.
7
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ШЕШУ
Ыдыс жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Қызмет орталығымен байланыспас бұрын,
ақаулықты келесі тізімге өту арқылы шешуге болатынын тексеріңіз.
АҚАУЛЫҚТАР
ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ
Ыдыс жуғыш машина Құрылғы дұрыс жалғанбаған.
басталмайды немесе
Токтың өшуі.
пəрмендерге жауап
бермейді.
Ыдыс жуғыш машина есігі жабық емес.
Ол пəрмендерге жауап бермейді.
Ыдыс жуғыш машина Жуу айналымы əлі аяқталмаған.
суы ақпайды.
Ағызу шлангісі бүгіліп қалған.
Ашаны розеткаға салыңыз.
Ыдыс жуғыш машина қуат қосылған кезде автоматты түрде іске қосылады.
“сырт” еткен дыбыс естілмекйінше, есікті қатты жабыңыз.
ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз де, шамамен бір
минут өткен соң оны қайтадан қосып, бағдарламаны қайта орнатыңыз.
Жуу айналымы аяқталғанша күтіңіз.
Ағызу шлангісінің бүгілмегенін тексеріңіз (ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫН көріңіз).
Ағызу жүйесінің құбыры бітелген.
Ағызу жүйесі құбырын тазалаңыз.
Сүзгі тағам қалдықтарымен бітелген
Сүзгіні тазалаңыз (СҮЗГІЛЕР ЖИНАҒЫН ТАЗАЛАУ тарауын қараңыз).
Ыдыс жуғыш машина Ыдыстар бір-біріне соқтығысып гүрсілдеуде.
артық шу шығарады.
Ыдыстар таза емес.
ШЕШІМДЕР
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫС-АЯҚТЫ
САЛУ тарауын қараңыз).
Көпіршіктің артық мөлшері шығарылған.
Тазалау құралы дұрыс өлшенбеген немесе ол ыдыс жуғыш машинамен
қолдануға арналмаған (ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ қараңыз).
АҒЫЗУ түймесін басу арқылы ыдыс жуғыш машинаның мəндерін бастапқы
қалпына келтіріп (ОПЦИЯЛАР МЕН ФУНКЦИЯЛАР тарауын қараңыз) , жаңа
бағдарламаны жуғыш құралсыз іске қосыңыз.
Ас ішетін ыдыс дұрыс реттелмеген.
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫС-АЯҚТЫ
САЛУ тарауын қараңыз).
Спрей тұтқалары ыдыстармен араласып
еркін қозғала алмайды.
Ыдыс-аяқты дұрыстап орналастырыңыз (ТОР СӨРЕЛЕРГЕ ЫДЫС-АЯҚТЫ
САЛУ тарауын қараңыз).
Жуу циклы тым жеңіл.
Дұрыс келетін жуу циклын таңдаңыз (БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз).
Көпіршіктің артық мөлшері шығарылған.
Тазалау құралы дұрыс өлшенбеген немесе ол ыдыс жуғыш машинамен
қолдануға арналмаған (ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛЫ ЫДЫСЫН ТОЛТЫРУ қараңыз).
Шаю құралы бөлігінің қақпағы дұрыс
жабылмаған.
Шаю құралы ыдысының қақпағы жабылғанын тексеріңіз.
Сүзгі ластанған немесе бітелген.
Сүзгілер жинағын тазалаңыз (КҮТІП ҰСТАУ ЖƏНЕ ЖӨНДЕУ тарауын
қараңыз).
Тұз жоқ.
Тұз багын толтырыңыз (ТҰЗ БАГЫН ТОЛТЫРУ қараңыз).
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАҚШАСЫ
Осы құрылғының қуат бойынша деректері жазылған
техникалық парақшасын мына веб-сайттан жүктеп алуға болады:
docs.whirlpool.eu.
WWW
ПАЙДАЛАНУ ЖƏНЕ КҮТІМ НҰСҚАУЛЫҒЫН ЖҮКТЕП
АЛУ
WWW > Құрылғының коммерциялық кодын көрсете
отырып, Пайдалану мен күтіп ұстау нұсқаулығын
docs.whirlpool.eu веб-сайтынан жүктеп алыңыз (осы QR
кодын пайдалануға болады).
> Немесе Кепілді қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАСУ
Біздің байланыс ақпаратымызды
кепілдік нұсқаулығынан табуға болады .
Кепілді қызмет көрсету орталығына
хабарласқан кезде, өнімнің техникалық
кестесінде көрсетілген кодтарды
айтыңыз.
IEC 436
:
195144423.00
001
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising