Whirlpool | WFC 3C23 PF X | Setup and user guide | Whirlpool WFC 3C23 PF X Naudotojo gidas

Whirlpool WFC 3C23 PF X Naudotojo gidas
LT
KASDIENIO NAUDOJIMO
VADOVAS
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL GAMINĮ.
Saugos instrukcijas bei naudojimo ir priežiūros vadovą galite
atsisiųsti apsilankę mūsų svetainėje docs.whirlpool.eu ir
įvykdę šios brošiūros nugarėlėje pateikiamus nurodymus.
Kad galėtumėte pasinaudoti visapuse technine priežiūra ir
palaikymu, užregistruokite savo prietaisą svetainėje.
www.whirlpool.eu/register
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite sveikatos ir saugos vadovą.
GAMINIO APRAŠYMAS
PRIETAISAS
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
1.Viršutinė lentynėlė
2.Įrankių krepšelis
3.Užlenkiami skydeliai
4.Viršutinės lentynėlės aukščio reguliatorius
5.Viršutinė purkštuko alkūnė
6.Apatinė lentynėlė
7.Tarpinė zona
8.Apatinė purkštuko alkūnė
9.Filtrų blokas
10.Druskos talpykla
11.Ploviklio ir skalavimo skysčio dozatorius
12.Duomenų plokštelė
13.Valdymo skydelis
0000 000 00000
13
VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
4 5 6 7
1. Įjungimo / išjungimo / nustatymo iš naujo mygtukas su indikatoriaus
lempute
2. Programos pasirinkimo mygtukas su indikatoriaus lempute
3. „Multizone“ mygtukas su indikatoriaus lempute / mygtukų užraktas
4. Ekoprogramos indikatoriaus lemputė
5. Mygtukų užrakto indikatorius lemputė
6. Ekranas
7. Programos numerio ir likusio laiko indikatorius
8 9 1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Tabletės indikatoriaus lemputė
Uždaryto vandens čiaupo indikatoriaus lemputė
Skalavimo skysčio papildymo indikatoriaus lemputė
Druskos papildymo indikatoriaus lemputė
„Power Clean®“ mygtukas su indikatoriaus lempute / tabletė
Atidėjimo mygtukas su indikatoriaus lempute
Paleidimo / pristabdymo mygtukas su indikatoriaus lempute / vandens
išleidimas
1
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
DRUSKA, SKALAVIMO SKYSTIS IR PLOVIKLIS
PATARIMAI NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ
SKALAVIMO SKYSČIO DOZATORIAUS PILDYMAS
Sumontavę prietaisą išimkite stabdiklius iš lentynėlių ir elastingus
tvirtinamuosius elementus iš viršutinės lentynėlės.
Skalavimo skystis padeda lengviau išdžiovinti indus. Skalavimo skysčio dozatorių A
reikėtų pripildyti, kai valdymo skydelyje užsidega SKALAVIMO SKYSČIO
PAPILDYMO indikatoriaus lemputė .
DRUSKOS TALPYKLOS PAPILDYMAS
Naudojant druską ant indų ir prietaiso funkcinių dalių nesikaupia kalkių
nuosėdos.
• Svarbu užtikrinti, kad druskos talpykla nebūtų tuščia.
• Labai svarbu, kad nustatytumėte vandens kietumą.
Druskos talpykla yra apatinėje indaplovės dalyje (žr. PROGRAMŲ APRAŠYMAS) ir
ją reikia užpildyti, kai valdymo skydelyje šviečia druskos papildymo
indikatoriaus lemputė .
1.Išimkite apatinę lentynėlę ir atsukite talpyklos
dangtelį (sukite prieš laikrodžio rodyklę).
2.Įstatykite piltuvėlį (žr. paveikslėlį) ir pripildykite
druskos talpyklą iki pat jos kraštų (apie 1 kg); gali būti,
kad ištekės šiek tiek vandens.
3.Išimkite piltuvėlį ir nušluostykite druskos likučius
nuo angos.
Dangtelį būtinai gerai užsukite, kad veikiant plovimo programai į talpyklą
nepatektų ploviklis (tai gali nepataisomai sugadinti vandens minkštinimo
įtaisą).
Prireikus papildyti druskos rekomenduojame tai atlikti prieš paleidžiant
plovimo ciklą.
VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS
Kad vandens minkštinimo įtaisas veiktų tinkamai, labai svarbu, kad vandens
kietumas būtų nustatytas pagal tikrąjį vandens kietumą jūsų namuose. Šią
informaciją galite gauti iš vietinio vandens tiekėjo.
Gamykloje nustatomas vidutinis (3) vandens kietumas.
• Paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką prietaisą įjunkite.
• Paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką prietaisą išjunkite.
• Paspauskite ir 5 sek. palaikykite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką,
kol pasigirs signalas.
• Paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką prietaisą įjunkite.
• Pradės mirksėti šiuo metu pasirinkto lygio numeris ir druskos indikatoriaus
lemputė.
• Paspausdami mygtuką P pasirinkite reikiamą kietumo lygį (žr. „VANDENS
KIETUMO LENTELĖ“).
Vandens kietumo lentelė
Lygis
°dH
°fH
Vokiškieji laipsniai
Prancūziškieji laipsniai
0-6
0 - 10
1
Minkštas
2
Vidutinis
7 - 11
11 - 20
3
Vidurkis
12 - 17
21 - 30
4
Kietas
17–34
31–60
5
Labai kietas
35 - 50
61 - 90
• Paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką prietaisą išjunkite.
Nustatymas baigtas!
Atlikę šiuos veiksmus paleiskite programą palikdami prietaisą tuščią.
Naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą druską.
Kai visą druską supilsite į prietaisą, DRUSKOS PAPILDYMO indikatoriaus
lemputė užges.
Jei nebus pripildyta druskos talpykla, dėl to gali būti pažeistas vandens
minkštinimo ir kaitinimo elementas.
2
MAX
MA X
B
A
1. Paspausdami ir patraukdami aukštyn dangtelio fiksatorių atidarykite dozatorių
B.
2. Atsargiai įpilkite skalavimo skysčio iki maksimalaus lygio žymos (110 ml) –
nepripilkite per daug. Jei taip kartais nutiktų, iškart nuvalykite išsipylusį skystį
sausa šluoste.
3. Uždarydami paspauskite dangtelį, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Skalavimo skysčio NIEKADA nepilkite tiesiai į indaplovę.
SKALAVIMO SKYSČIO DOZAVIMO REGULIAVIMAS
Jei nesate visiškai patenkinti džiovimo rezultatais, galite pareguliuoti naudojamo
skalavimo skysčio kiekį.
• Spausdami įjungimo / išjungimo mygtuką indaplovę įjunkite.
• Spausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ją išjunkite.
• Triskart paspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką – pasigirs signalas.
• Spausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ją įjunkite.
• Pradės mirksėti šiuo metu pasirinkto lygio numeris ir skalavimo skysčio
indikatoriaus lemputė.
• Paspausdami mygtuką P pasirinkite skalavimo skysčio kiekį.
• Spausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ją išjunkite.
Nustatymas baigtas!
Jei skalavimo skysčio lygį nustatysite kaip 1 (EKO), skalavimo skystis nebus naudojamas. Pasibaigus skalavimo skysčiui ŽEMO SKALAVIMO SKYSČIO LYGIO indikatoriaus
lemputė neužsidegs.
Atsižvelgiant į naudojamos indaplovės modelį galima nustatyti iki 4 lygių. Gamykloje nustatomas vidutinis lygis.
• Jei ant indų matote melsvus dryžius, nustatykite žemesnį skaičių (2-3).
• Jei ant indų matote vandens lašelius arba kalkių nuosėdų žymes, nustatykite
didesnį skaičių (4-5).
PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS
Jei norite atidaryti ploviklio dozatorių,
naudokite atidarymo įtaisą A. Ploviklio
pilkite tik į sausą dozatorių B.
Parengiamojo plovimo ploviklio kiekį
B
įdėkite tiesiai į indaplovę.
1.Matuodami ploviklio kiekį vadovaukitės
A
(žr. PROGRAMŲ LENTELĘ), kad įdėtumėte
tinkamą jo kiekį. Skyriuje B yra lygis, rodantis
didžiausią ploviklio skysčio ar miltelių kiekį,
kurį galima įpilti kiekvieno ciklo metu.
2. Pašalinkite ploviklio likučius iš dozatoriaus kampų, tada uždarykite dangtelį
taip, kad jis spragtelėtų.
3. Traukdami aukštyn, kol uždarymo įtaisas užsifiksuos vietoje, uždarykite
ploviklio dozatoriaus dangtelį.
Ploviklio dozatorius automatiškai atsidarys reikiamu metu vykdant programą. Jei
naudojami universalūs plovikliai, rekomenduojame paspausti mygtuką TABLETĖ,
nes juo programa sureguliuojama taip, kad visada būtų pasiekti geriausi plovimo ir
džiovinimo rezultatai.
LT
Džiovinimo
etapas
PROGRAMŲ LENTELĖ
Programa
Galimos parinktys *)
Ploviklio
talpykla
Kubilas
B
Plovimo prograVandens
mos trukmė
sąnaudos (litrai
(h:min)**)
ciklui)
Energijos
sąnaudos (kWh
ciklui)
1. Ekonominė
50°
3:40
9,5
0,93
2. „6th Sense“
50–60°
1:25 - 3:00
7,0–14,0
0,9–1,40
3. Intensyvi
65°
-
2:50
16
1,60
4. Kasdienė
50°
-
1:30
13
1,15
5. Tylioji
50°
-
3:30
15
1,15
6. Sparčioji 30’
50°
-
0:30
9
0,55
7. Krištolas
45°
-
1:40
11,5
1,20
-
0:12
4,5
0,01
8. Parengiamasis
plovimas
-
-
-
Ekonominės programos duomenys yra apskaičiuoti laboratorijos sąlygomis vadovaujantis Europos standarto EN 50242 reikalavimais.
*) Vienu metu galima naudoti ne visas parinktis.
**) Ekrane arba lankstinuke nurodoma programos trukmė yra apytiksliai apskaičiuota esant standartinėms sąlygoms. Tikrasis laikas gali keistis dėl daugelio veiksnių, pvz.,
tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, patalpos temperatūros, ploviklio kiekio, įkrovos kiekio ir tipo, įkrovos paskirstymo, papildomai pasirinktų parinkčių ir jutiklio
kalibravimo. Dėl jutiklio kalibravimo programos trukmė gali pailgėti iki 20 min.
Sąnaudos budėjimo režimu: Sąnaudos palikus prietaisą įjungtą: 5 W – sąnaudos išjungus: 0,5 W
PROGRAMŲ APRAŠYMAS
Plovimo ciklo pasirinkimo nurodymai.
EKONOMINĖ 50 °
GREITA 30’ 50 °
Įprastai nešvarūs indai. Standartinė programa efektyviausiai veikia tada, kai
suvartojamas kombinuotas energijos ir vandens kiekis.
Programą rekomenduojama naudoti šiek tiek nešvariems indams, prie kurių
nėra pridžiuvusių maisto likučių. (Puikiai tiks 2 asmenų lėkščių komplektui).
6th SENSE®
KRIŠTOLAS 45°
Įprastai nešvariems indams, ant kurių yra pridžiuvusių maisto likučių.
Nustatomas indų nešvarumo lygis ir atitinkamai sureguliuojama programa. Kai
jutiklis nustato nešvarumo lygį, ekrane parodoma animacija ir ciklo trukmė
pakoreguojama.
Ciklas, skirtas jautriems indams, kurie jautriau reaguoja į aukštą temperatūrą,
pvz., stiklinės, taurės ir puodeliai.
INTENSYVI 65 °
Programą rekomenduojama naudoti labai nešvariems indams, ypač
keptuvėms ir prikaistuviams (nenaudoti jautriems indams).
KASDIENĖ 50°
Įprastai nešvarūs indai. Kasdienis ciklas, užtikrinantis optimalią švarą per
trumpesnį laiką.
PARENGIAMASIS PLOVIMAS
Indai bus plaunami vėliau. Šiai programai nenaudojama jokio ploviklio.
Pastabos.
Optimalių rezultatų naudojant programas „1 val.“ ir „Sparčioji“ galima pasiekti
laikantis didžiausių indų komplektų kiekių.
Jei norite dar labiau sumažinti sąnaudas, indaplovę paleiskite tik ją
visiškai pripildę.
TYLIOJI 50°
Tinka, kai prietaisą įjungiate nakčiai. Užtikrinamas optimalus veikimas.
3
PARINKTYS IR FUNKCIJOS
PARINKTIS galima pasirinkti tiesiogiai paspaudus atitinkamą mygtuką (žr.
VALDYMO SKYDELIS).
Jei parinktis negali būti naudojama su pasirinkta programa žr.
PROGRAMŲ LENTELĘ, greitai 3 kartus sumirksės atitinkama LED
lemputė ir pasigirs signalas. Parinktis nebus įjungta.
MULTIZONE
Jei neturite daug indų, kuriuos reikia išplauti, galite naudoti
pusinės įkrovos programą – taip sutaupysite vandens, elektros
ir ploviklio.
Pasirinkite programą, tada paspauskite mygtuką MULTIZONE:
virš mygtuko užsidegs indikatorius, o ekrane pasirodys
pasirinktos lentynėlės simbolis. Pagal numatytuosius
nustatymus prietaisas indus plauna visose lentynėlėse.
Jei norite indus plauti tik tam tikroje lentynėlėje, spaudinėkite šį
mygtuką:
rodoma ekrane (tik apatinė lentynėlė)
rodoma ekrane (tik viršutinė lentynėlė)
rodoma ekrane (tik įrankių lentynėlė)
rodoma ekrane (parinktis išjungta, o prietaisas plaus indus
visose lentynėlėse).
Kad atitinkamai sumažintumėte naudojamo ploviklio kiekį,
būtinai indus sudėkite į viršutinę arba apatinę lentynėlę.
POWER CLEAN
Dėl papildomų vandens purkštukų šioje srityje ši programa
intensyviau plauna apatinėje lentynėlėje konkrečioje vietoje
sudėtus indus. Šią parinktį rekomenduojama naudoti plaunant
puodus ir troškintuvus. Norėdami įjungti „Power Clean“,
paspauskite šį mygtuką (užsidegs indikatorius).
TABLETĖ
Šis nustatymas leidžia optimaliai sureguliuoti programą pagal
naudojamo ploviklio tipą.
Paspauskite POWER CLEAN mygtuką ir palaikykite 3 sek.(įsižiebs
atitinkamas simbolis), kai naudojate tabletę su kelių ploviklių
deriniu (skalavimo skystis, druska ir ploviklis 1 dozėje).
Jei naudojate miltelinį ar skystą ploviklį, šią parinktį reikia
išjungti.
4
ATIDĖJIMAS
Programos paleidimą galima atidėti pasirinktam laikui nuo 0:30
iki 24 val.
1.Pasirinkite programą ir pageidaujamas parinktis. Spauskite
ATIDĖJIMO mygtuką (spaudinėkite) ir pasirinkite programos
atidėjimo laiką. Galima nustatyti nuo 0:30 iki 24 val. Kaskart
spaudžiant mygtuką atidėjimas padidinamas 0:30, jei
pasirinktas laikas trumpesnis nei 4 valandos, 1:00, jei
pasirinktas laikas trumpesnis nei 12 valandų, 4 valandos, jei
pasirinktas laikas ilgesnis nei 12 valandų. Jei pasiekus 24 val.
nustatymą dar kartą paspausite mygtuką, atidėjimo laikas
panaikinamas.
2. Paspauskite PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką: laikmatyje
rodomas laikas bus pradėtas skaičiuoti atgaline eiga;
3. Šiam laikui pasibaigus indikatoriaus lemputė užgesta, o
programa paleidžiama automatiškai.
Jei skaičiuojant laiką atgaline eiga vėl paspaudžiamas
PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtukas, ATIDĖJIMO parinktis
atšaukiama, o pasirinkta programa paleidžiama automatiškai.
ATIDĖJIMO funkcijos negalima įjungti, kai programa
paleidžiama.
MYGTUKŲ UŽRAKTAS
Palaikykite nuspaustą (apie 3 sek.) „MULTIZONE“ mygtuką ir
suaktyvinkite mygtukų užrakto funkciją. MYGTUKŲ UŽRAKTO
funkcija užblokuoja visą valdymo skydelį, išskyrus įjungimo /
išjungimo mygtuką. Jei MYGTUKŲ UŽRAKTO funkciją norite
išjungti, paspauskite ir palaikykite dar kartą.
VANDENS ČIAUPAS UŽDARYTAS – įspėjimas
Mirksi, kai neįteka vanduo ar uždarytas vandens čiaupas.
VANDENS IŠLEIDIMAS
Jei norite sustabdyti ir atšaukti aktyvų ciklą, galite naudoti
vandens išleidimo funkciją.
Paspaudus ir palaikius PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtuką
bus suaktyvinta VANDENS IŠLEIDIMO funkcija. Aktyvi programa
bus sustabdyta, o vanduo iš indaplovės išleistas.
LT
KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. PATIKRINKITE PRIJUNGIMĄ PRIE VANDENTIEKIO
Patikrinkite, ar indaplovė prijungta prie vandentiekio sistemos ir atidarytas
čiaupas.
2. ĮJUNKITE INDAPLOVĘ
Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. SUDĖKITE INDUS Į LENTYNĖLES
(žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES)
4. PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS
(žr. PROGRAMŲ LENTELĘ).
5. PASIRINKITE PROGRAMĄ IR PRITAIKYKITE CIKLĄ
Pagal indų tipą ir jų nešvarumo lygį (žr. PROGRAMŲ APRAŠYMAS)
paspausdami mygtuką P pasirinkite tinkamą programą.
Pasirinkite reikiamas parinktis (žr. PARINKTYS IR FUNKCIJOS).
6. PALEISKITE
Paleiskite plovimo ciklą paspausdami mygtuką PALEIDIMAS /
PRISTABDYMAS. Programai prasidėjus pasigirs signalas.
7. PLOVIMO CIKLO PABAIGA
Apie pasibaigusį plovimo ciklą praneša pyptelėjimo signalas ir ekrane
rodomas užrašas „END“ (baigta). Atidarykite dureles ir išjunkite prietaisą
paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.
Prieš išimdami indus palaukite kelias minutes, kad nenusidegintumėte.
Išimkite indus iš lentynėlių pradėdami nuo apatinės.
išjungtumėte. Prietaisą vėl įjunkite paspausdami įjungimo / išjungimo
mygtuką ir pasirinkite naują plovimo ciklą ir reikiamas parinktis; paleiskite ciklą
paspausdami mygtuką PALEIDIMAS / PRISTABDYMAS.
PAPILDOMŲ INDŲ ĮDĖJIMAS
Neišjungę prietaiso atidarykite dureles (saugokitės KARŠTŲ garų!) ir įdėkite
indus į indaplovę. Uždarykite dureles ir paspauskite PALEIDIMO /
PRISTABDYMO mygtuką, ciklas bus tęsiamas nuo tos vietos, kurioje jis buvo
nutrauktas.
ATSITIKTINIAI CIKLO PERTRAUKIMAI
Jei plovimo ciklo metu atidarysite dureles arba nutrūks elektros tiekimas, ciklas
bus sustabdytas. Kai dureles uždarysite arba bus atnaujintas elektros tiekimas,
ciklui paleisti nuo pertraukimo vietos reikia paspausti PALEIDIMO /
PRISTABDYMO mygtuką.
Jei reikia daugiau informacijos apie funkcijas, galite paprašyti naudojimo ir
priežiūros vadovo arba jį atsisiųsti iš žiniatinklio vykdydami paskutiniame
puslapyje pateikiamus nurodymus.
Po tam tikro neaktyvumo laiko prietaisas išsijungs automatiškai, kad būtų
sumažintos elektros energijos sąnaudos.
Jei indai sutepti tik šiek tiek arba jei juos nuskalavote vandeniu prieš
dėdami į indaplovę, atitinkamai sumažinkite naudojamą ploviklio kiekį.
VEIKIANČIOS PROGRAMOS KOREGAVIMAS
Jei pasirinkote netinkamą programą, ją galima pakeisti, jei ji ką tik prasidėjo:
paspauskite ir palaikykite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, kad prietaisą
PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS
PATARIMAI
NETINKAMI INDAI
Prieš dėdami į krepšius nuo indų pašalinkite visus maisto likučius, o stiklines
išpilkite. Skalauti po tekančiu vandeniu nereikia.
Indus sudėkite taip, kad jie tvirtai laikytųsi vietoje ir neapvirstų; indus sudėkite
angomis žemyn, o įgaubtas / išgaubtas dalis – įstrižai, taip vanduo pasieks visus
paviršius ir galės laisvai tekėti.
Perspėjimas: dangteliai, rankenėlės, padėklai ir kepimo skardos netrukdo
mentėms su purkštukais suktis.
Visus smulkius daiktus sudėkite į įrankių krepšį.
Stipriai nešvarius indus ir keptuves dėkite į apatinį krepšį, nes šiame skyriuje
vandens srovė yra stipresnė, todėl plaunama intensyviau.
Sukrovę indus į prietaisą įsitikinkite, ar laisvai sukasi mentes su purkštukais.
•
•
Mediniai indai ir įrankiai.
Jautrios dekoruotos stiklinės, meno dirbiniai ir antikvariniais indai. Šių
indų papuošimai nėra atsparūs.
• Dalys iš sintetinių medžiagų nėra atsparios aukštai temperatūrai.
• Variniai ir alaviniai indai.
• Indai sutepti pelenais, vašku, tepalu ar rašalu.
Plaunant stiklinių indų spalvoti papuošimai ir aliumininės / sidabro detalės gali
pakeisti spalvą ir išblukti. Be to, po kelių plovimo ciklų tam tikrų tipų stiklo (pvz.,
krištolo) indai gali tapti matiniais.
STIKLO IR INDŲ PAŽEIDIMAI
•
HIGIENA
Kad išvengtumėte kvapų ir indaplovėje susikaupusių nešvarumų, bent kartą
per mėnesį paleiskite aukštos temperatūros programą. Įdėkite šaukštelį
ploviklio ir paleiskite programą be įkrovos, kad prietaisą išplautumėte.
•
•
Naudokite tik stiklinius ir porcelianinius indus, kurių gamintojas nurodo,
jog juos saugu plauti indaplovėje.
Naudokite švelnų ploviklį, kuris tinka indams.
Stiklines, taures ar indus iš indaplovės išimkite kuo greičiau pasibaigus
plovimo ciklui.
5
DĖJIMAS Į LENTYNĖLES
ĮRANKIŲ LENTYNĖLĖ
REGULIUOJAMOS PADĖTIES UŽLENKIAMI SKYDELIAI
Trečioji lentynėlė skirta specialiai
įrankiams sudėti.
Įrankius sudėkite taip, kaip
parodyta paveikslėlyje.
Įrankius sudėjus atskirame
skyriuje lengviau juos surinkti
baigus plauti, be to, pagerinami
plovimo ir džiovinimo rezultatai.
Peilius ir kitus aštrius įrankius
būtinai dėkite ašmenimis žemyn.
Lentynėlės geometrinė forma
leidžia jos viduryje sudėti tokius
nedidelius indus kaip kavos
puodeliai.
Šoninius užlenkiamus skydelius galima nustatyti
trijuose skirtinguose aukščiuose, kad būtų
patogiau sudėti indus lentynėlės viduje.
Vyno taures galima saugiai dėti į užlenkiamus
skydelius – tiesiog kiekvienos taurės kojelę
įstatykite į atitinkamą angą.
Kad džiovinama būtų efektyviai, užlenkiamus
skydelius labiau palenkite. Jei norite pakeisti
palenkimo kampą, pakelkite skydelį aukštyn,
stipriai pastumkite jį ir nustatykite reikiamą
padėtį.
APATINĖ LENTYNĖLĖ
Puodams, dangčiams, lėkštėms, salotinėms, įrankiams ir pan. Dideles lėkštes ir
dangčius geriausia dėti kraštuose, kad jie netrukdytų mentėms su purkštukais..
VIRŠUTINĖ LENTYNĖLĖ
Sudėkite jautrius ir lengvus indus:
stiklines, puodelius, lėkšteles,
žemas salotines.
(indų dėjimo apatinėje lentynėlėje pavyzdys)
Apatinėje lentynėlėje yra pakeliamas atramos, kurias galima naudoti
vertikalioje padėtyje, kai reikia sudėti lėkštes, arba horizontalioje padėtyje, kad
būtų galima sudėti keptuves ir salotines.
„POWER CLEAN“ APATINĖJE LENTYNĖLĖJE
(indų dėjimo viršutinėje lentynėlėje pavyzdys)
VIRŠUTINĖS LENTYNĖLĖS AUKŠČIO REGULIAVIMAS
Viršutinės lentynėlės aukštį galima reguliuoti: viršutinė padėtis yra skirta
dideliems indams apatiniame krepšyje sudėti, o apatinė – kad išnaudotumėte
visas atlenkiamas atramas ir sukurtumėte daugiau vietos viršuje, o apatinėje
lentynėlėje sudėti daiktai nesiliestų.
Viršutinėje lentynėlėje yra įrengtas aukščio
reguliatorius (žr. pav.), nespausdami svirčių
kelkite ją aukštyn tiesiog laikydami už
lentynėlės kraštų, kol ji stabiliai užsifiksuos
viršutinėje padėtyje.
Jei lentynėlę vėl norite nuleisti, paspauskite
svirtis A lentynėlės šonuose ir nuleiskite krepšį
žemyn.
Primygtinai rekomenduojame lentynėlės
aukščio nereguliuoti, kai ji pilna.
NIEKADA nebandykite lentynėlės nuleisti ar pakelti tik vienoje pusėje.
6
„Power Clean®“ funkcija pasitelkdama
specialias vandens sroves angos galinėje
dalyje intensyviau plauna stipriai nešvarius
indus.
Jei puodus / troškintuvus įdėsite nukreipę į
„Power Clean®“, skydelyje įjunkite funkciją
POWER CLEAN.
Apatinėje lentynėlėje yra tarpinė zona, speciali ištraukiama atrama lentynėlės
gale, kurią galima naudoti norint paremti keptuves ar kepimo skardas ir išlaikyti
jas stačias, kad jos užimtų mažiau vietos.
Kaip naudoti „Power Clean®“:
1. Sureguliuokite „Power Clean®“ sritį
(G) – nulenkite galinius lėkščių
laikiklius, kad galėtumėte sudėti
puodus.
2. Puodus ir troškintuvus „Power
Clean®“ srityje sudėkite vertikaliai
šiek tiek pakreipdami. Puodai turi
būti atsukti link vandens purkštukų.
LT
PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
FILTRŲ BLOKO VALYMAS
PURKŠTUKŲ ALKŪNIŲ VALYMAS
Reguliariai valykite filtrus, kad jie neužsikištų ir tinkamai ištekėtų panaudotas
vanduo.
Filtrų bloką sudaro trys filtrai, kurie iš plovimo vandens pašalina maisto likučius
ir recirkuliuoja vandenį: kad plaunama būtų tinkamai, turite pasirūpinti, kad
būtų švarūs.
Indaplovę draudžiama naudoti be filtrų arba netinkamai pritvirtinus
filtrus.
Po kelių plovimų patikrinkite filtrų bloką ir prireikus jį gerai išplaukite po
tekančiu vandeniu naudodami nemetalinį šepetėlį ir laikydamiesi toliau
pateikiamų nurodymų:
1. Pasukite cilindro formos filtrą A prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį (1
pav.).
2. Nuimkite filtro dangtelį B šiek tiek paspausdami šoninius fiksatorius (2
pav.).
3. Ištraukite nerūdijančiojo plieno plokštelės filtrą C (3 pav.).
4. Patikrinkite ir pašalinkite susikaupusius maisto likučius. NIEKADA
NENUIMKITE plovimo ciklo siurblio apsaugos (juodos detalės) (4 pav.).
Kartais maisto likučiai gali įstrigti purkštukų alkūnėse ir užkišti angas, per kurias
purškiamas vanduo. Todėl rekomenduojama kartkartėmis patikrinti alkūnes ir
nuvalyti jas nedideliu nemetaliniu šepetėliu.
1
Jei reikia nuimti viršutinę purkštukų alkūnę, pasukite plastikinį fiksavimo žiedą
prieš laikrodžio rodyklę. Viršutinę purkštukų alkūnę reikia įstatyti taip, kad pusė
su daugiau angų būtų nukreipta aukštyn.
2
B
A
A
Apatinę purkštukų alkūnę galima nuimti patraukiant aukštyn.
VANDENS ĮLEIDIMO ŽARNOS VALYMAS
Jei vandens žarnos yra naujos arba buvo ilgai nenaudojamos, prieš
prijungdami reikiamose vietose paleiskite vandenį ir patikrinkite, ar jis švarus ir
jame nėra nešvarumų. Jei nesiimsite šių atsargumo priemonių, vandens
įleidimo anga gali užsikišti, o indaplovė gali sugesti.
C
3
4
Išplovę filtrus vėl įstatykite filtrų bloką ir tinkamai užfiksuokite jį vietoje. Tai
labai svarbu norint užtikrinti tinkamą indaplovės veikimą.
7
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Indaplovė gali neveikti tinkamai.
Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, pabandykite problemą išspręsti naudojantis toliau pateikiamu sąrašu.
PROBLEMOS
GALIMOS PRIEŽASTYS
SPRENDIMAI
Indaplovė neįsijungia arba neatsako į
komandas.
Prietaisas yra netinkamai prijungtas prie
maitinimo.
Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
Nutrūko elektros energijos tiekimas.
Atnaujinus elektros energijos tiekimą, indaplovė bus paleista automatiškai.
Neuždarytos indaplovės durelės.
Stipriai pastumkite dureles, kad pasigirstų spragtelėjimas.
Prietaisas neatsako į komandas.
Prietaisą išjunkite paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, maždaug po minutės vėl jį įjunkite ir iš naujo nustatykite programą.
Dar nesibaigė plovimo ciklas.
Palaukite, kol baigsis plovimo ciklas.
Užlenkta išleidimo žarna.
Patikrinkite, ar neužlenkta išleidimo žarna (žr. MONTAVIMO INSTRUKCIJAS).
Užsikišo praustuvo išleidimo vamzdis.
Išvalykite praustuvo išleidimo vamzdį.
Dėl susikaupusių maisto likučių užsikišo
filtras
Išvalykite filtrą (žr. FILTRŲ BLOKO VALYMAS).
Indaplovė skleidžia didelį
triukšmą.
Vienas į kitą daužosi indai.
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
Susidarė didžiulis kiekis putų.
Netinkamai atmatavote ploviklio kiekį arba jis netinkamas indaplovėms
(žr. PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS). Iš naujo nustatykite indaplovę –
paspauskite IŠLEIDIMO mygtuką (žr. PARINKTYS IR FUNKCIJOS) ir paleiskite
naują programą be ploviklio.
Indai nešvarūs.
Indai buvo netinkamai sudėti.
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
Purkštukų alkūnės negali laisvai suktis,
joms trukdo indai.
Indus sudėkite tinkamai (žr. DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).
Plovimo ciklas per švelnus.
Pasirinkite tinkamą plovimo ciklą (žr. PROGRAMŲ LENTELĘ).
Susidarė didžiulis kiekis putų.
Netinkamai atmatavote ploviklio kiekį arba jis netinkamas indaplovėms
(žr. PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS).
Netinkamai uždarėte skalavimo skysčio
skyriaus dangtelį.
Patikrinkite, ar uždarytas skalavimo skysčio dozatoriaus dangtelis.
Filtras yra nešvarus arba užsikišęs.
Išplaukite filtrų bloką (žr. PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA).
Nebėra druskos.
Pripildykite druskos talpyklą (žr. DRUSKOS TALPYKLOS PAPILDYMAS).
Indaplovė neišleidžia vandens.
GAMINIO APRAŠYMAS
SUSISIEKIMAS SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRU
Gaminio duomenų lapą su šio prietaiso energijos sąnaudomis galite
atsisiųsti iš „Whirlpool“ svetainės adresu
docs.whirlpool.eu.
Visą kontaktinę informaciją rasite garantijos
sąlygų lankstinuke. Techninės priežiūros
centre būtina pateikti gaminio duomenų
plokštelėje nurodytus kodus.
WWW
KUR GAUTI NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS VADOVĄ
WWW Naudojimo ir priežiūros vadovą atsisiųskite iš mūsų
svetainės docs.whirlpool.eu (galite pasinaudoti šiuo QR kodu)
nurodę gaminio kodą.
> Taip pat galite kreiptis į techninės priežiūros centrą.
IEC 436
:
195144423.00
001
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising