Whirlpool | WFC 3C23 PF X | Setup and user guide | Whirlpool WFC 3C23 PF X Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool WFC 3C23 PF X Lietotāja rokasgrāmata
LV
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
INSTRUKCIJA
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL
IZSTRĀDĀJUMU. Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību,
lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē:
www.whirlpool.eu/register
Lejuplādējiet Drošības instrukciju un Lietošanas un
apkopes pamācību, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni
docs.whirlpool.eu un sekojot norādēm šīs rokasgrāmatas aizmugurē.
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
IERĪCE
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Augšējais statīvs
Piederumu statīvs
Pielāgojamie atloki
Augšējā statīva augstuma regulators
Augšējā smidzināšanas svira
Apakšējais statīvs
Papildu atbalsts
Apakšējā smidzināšanas svira
Filtru komplekts
Sāls tvertne
Mazgāšanas un skalošanas līdzekļa dozators
Datu plāksnīte
Vadības panelis
0000 000 00000
13
VADĪBAS PANELIS
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
4 5 6 7
Ieslēgšanas-izslēgšanas/atiestatīšanas poga ar indikatora
gaismiņu
Programmas izvēles poga ar indikatora gaismiņu
Multizone poga ar indikatora gaismiņu / taustiņu bloķētājs
Eko programmas indikatora gaismiņa
Taustiņu bloķēšanas indikatora gaismiņa
Displejs ar vadības orgāniem
Programmas numura un atlikušā laika indikators
8 9 1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Tabletes (Tab) indikatora gaismiņa
Aizvērta ūdens krāna indikatora gaismiņa
Skalošanas līdzekļa uzpildes indikatora gaismiņa
Sāls uzpildes indikatora gaismiņa
Power Clean® poga ar indikatora gaismiņu / Tablete (Tab)
Aizkaves poga ar indikatora gaismiņu
Palaišanas / apturēšanas poga ar indikatora gaismiņu /
ūdens novadīšana
1
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
SĀLS, SKALOŠANAS LĪDZEKLIS UN MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS
IETEIKUMI PIRMAJAI LIETOŠANAS REIZEI
Pēc montāžas izņemiet statīvu bloķētājus un augšējā statīva elastīgos
elementus.
SĀLS TVERTNES UZPILDE
Sāls lietošana novērš KAĻĶAKMENS veidošanos uz traukiem un ierīces
funkcionālajām daļām.
• Ir svarīgi, lai sāls tvertne nekad nebūtu tukša.
• Ir svarīgi iestatīt ūdens cietību.
Sāls tvertne atrodas trauku mazgājamās mašīnas apakšējā daļā (skatiet
PROGRAMMU APRAKSTU) un tā jāuzpilda, ja vadības panelī iededzies
SĀLS UZPILDES indikators .
1. Izņemiet zemāko statīvu un atskrūvējiet tvertnes vāciņu (pretēji pulksteņa rādītāja virzienam).
2. Tikai pirmajā reizē rīkojieties šādi: sāls tvertni
uzpildiet ar ūdeni.
3. Novietojiet piltuvi (skatiet attēlu) un piepildiet
sāls tvertni līdz augšai (aptuveni 1 kg); no tā
nevajadzētu iztecēt ūdenim.
4. Izņemiet piltuvi un noslaukiet uz atveres palikušo sāli.
Pārliecinieties, ka vāciņš ir stingri pieskrūvēts, lai mazgāšanas programmas laikā tvertnē neiekļūtu mazgāšanas līdzeklis (tas var sabojāt ūdens
mīkstinātāju).
Ja nepieciešams pievienot sāli, obligātu jāveic nepieciešamās
darbības pirms mazgāšanas cikla ieslēgšanas.
ŪDENS CIETĪBAS IESTATĪŠANA
Lai ļautu ūdens mīkstinātājam darboties kā paredzēts, ir svarīgi norādīt
tādu ūdens cietību, kāda ir ūdenim jūsu mājās. Šādu informāciju varat
uzzināt pie vietējā ūdens piegādātāja.
Rūpnīcas iestatījumos norādīts vidējs (3) ūdens cietības līmenis.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Nospiediet PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu un turiet to 5 sekundes, līdz dzirdat skaņas signālu.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Mirgo šobrīd atlasītā līmeņa numurs un sāls indikatora gaismiņa.
• Lai atlasītu vēlamo cietības līmeni, nospiediet pogu P (skatiet ŪDENS
CIETĪBAS TABULU).
Ūdens cietības tabula
Līmenis
°dH
°fH
Vācu grādi
Franču grādi
1
Mīksts
0-6
0 - 10
2
Vidējs
7 - 11
11 - 20
3
Vidējs
12 - 17
21 - 30
4
Ciets
18 - 34
31 - 60
5
Ļoti ciets
35 - 50
61 - 90
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
Iestatīšana ir pabeigta!
Tiklīdz šī darbība ir pabeigta, palaidiet programmu, neievietojot mašīnā
traukus.
Izmantojiet tikai tādu sāli, kas paredzēta lietošanai trauku mazgājamās mašīnās.
Pēc tam, kad mašīnā iebērta sāls, SĀLS UZPILDES indikatora gaismiņa
izslēdzas.
Nepievienojot sāli, var tikt bojāts ūdens mīkstinātājs un sildelements.
2
UZPILDIET SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORU
Skalošanas līdzeklis ļauj vieglāk NOŽĀVĒT traukus. Kad vadības panelī ir
iedegta SKALOŠANAS LĪDZEKĻA UZPILDES indikatora gaismiņa ,
jāuzpilda skalošanas līdzekļa dozators A.
35
25
MA X
B
A
1. Atveriet dozatoru B, nospiežot un paceļot vāka cilni.
2. Rūpīgi ielejiet skalošanas līdzekli līdz maksimālajai uzpildes vietas
atzīmei (110 ml), neizšļakstiet neizlejiet to. Ja tā noticis, nekavējoties saslaukiet to ar sausu drānu.
3. Uzspiediet uz vāciņa, līdz dzirdat aizvēršanās klikšķi.
NEKAD nelejiet skalošanas līdzekli tieši cilindrā.
SKALOŠANAS LĪDZEKĻA DEVAS PIELĀGOŠANA
Ja jūs neapmierina žāvēšanas rezultāti, varat pielāgot izmantojamā
skalošanas līdzekļa daudzumu.
• Ieslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Trīs reizes nospiediet pogu PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS — būs dzirdams
pīkstiens.
• Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
• Mirgo pašreizējais atlasītā līmeņa numurs un sāls indikatora gaismiņa.
• Lai atlasītu vēlamo skalošanas līdzekļa daudzumu, nospiediet pogu P.
• Izslēdziet to, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
Lestatīšana ir pabeigta!
Ja skalošanas līdzekļa līmenis ir iestatīts uz 1 (EKO), nav nepieciešams
skalošanas līdzeklis. Ja skalošanas līdzeklis būs beidzies, zema skalošanas līdzekļa līmeņa indikators neiedegsies.
Atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas modeļa, iespējams iestatīt ne
vairāk kā 5 līmeņus. Trauku mazgājamās mašīnas rūpnīcas iestatījums
atšķiras atkarībā no modeļa; izpildiet iepriekš minētos norādījumus, lai
pārbaudītu šo iestatījumu ierīcē.
• Ja uz traukiem redzamas zilganas svītras, iestatiet mazāku vērtību (2-3).
• Ja uz traukiem redzami ūdens pilieni vai kaļķakmens nogulsnes,
iestatiet augstāku vērtību (4-5).
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE
Lai atvērtu mazgāšanas līdzekļa
dozatoru, izmantojiet atvēršanas
instrumentu A. Ielejiet mazgāšanas
līdzekli tikai sausajā dozatorā B.
B
Priekšmazgāšanai nepieciešamo
A
mazgāšanas līdzekļa daudzumu
ievietojiet tieši cilindrā.
1. Nosakot mazgāšanas līdzekļa daudzumu, skatiet iepriekš minēto informāciju, lai pievienotu pareizu
daudzumu līdzekļa. Dozatorā B ir
norādes, lai pareizi dozētu mazgāšanas līdzekli.
2. 2. Pirms vāka aizvēršanas (līdz dzirdams klikšķis) notīriet mazgāšanas
līdzekļa atlikumus no dozatora.
3. 3. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, ceļot to uz augšu, līdz slēdzene ir vietā.
Mazgāšanas līdzekļa dozators atveras automātiski, kad pienācis attiecīgais brīdis programmā.Izmantojot vairākfunkciju mazgāšanas līdzekļus, ieteicams lietot pogu TABLETES, jo tā pielāgo programmu tā,
lai vienmēr tiktu sasniegti labākie mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.
LV
PROGRAMMU TABULA
Enerģijas
patēriņš
(kWh/cikli)
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense ®
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,9 - 1,40
-
2:50
16,0
1,60
-
1:35
13,0
1,15
-
-
3:30
15,0
1,15
-
-
0:30
9,0
0,55
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:12
4,5
0,01
3. Intensīvs
65°
4. Ikdienas
50°
5. Kluss
50°
6. Ātrais 30’
50°
7. Kristāli
45°
8. Priekšmazgāšana
-
NaturalDry
Ūdens
patēriņš
(litri/cikli)
Žāvēšanas
posms
Mazgāšanas
programmas
darbības
laiks
(h:min)**)
Programma
1. Eko
Mazgāšanas
līdzekļa nodalījums
Pieejamās izvēlnes *)
Cilindrs
-
-
-
B
-
EKO programmas dati noteikti laboratoriskos apstākļos saskaņā ar Eiropas standartu EN 50242.
Piezīme testa laboratorijām: informāciju par salīdzinošiem EN testēšanas apstākļiem, lūdzu, sūtiet e-pastu uz šo adresi: dw_test_support@whirlpool.com
Trauku priekšmazgāšana nav nepieciešama nevienā programmā.
*) Ne visas iespējas var izmantot vienlaicīgi.
**) Displejā vai bukletā norādītās programmas darbības laiks aprēķināts normālos apstākļos. Reālais laiks var mainīties, ņemot vērā tādus faktorus
kā pievadītā ūdens temperatūra un spiediens, istabas temperatūra, mazgāšanas līdzekļa daudzums, trauku daudzums un veids, trauku izkārtojums,
papildu izvēlnes un sensoru kalibrēšana. Sensoru kalibrēšana var palielināt programmu darbības laiku par 20minūtēm.
Patēriņš gaidstāves režīmā: Patēriņš ieslēgtā režīmā: 6W - patēriņš izslēgtā režīmā: 0,5W
PROGRAMMU APRAKSTS
Norādījumi mazgāšanas cikla izvēlei.
EKO
ĀTRAIS 30’
Vidēji netīri trauki. Standarta programma, visefektīvākā gan strāvas,
gan ūdens patēriņa ziņā.
Programma paredzēta nedaudz netīriem traukiem bez piekaltušām
ēdienu paliekām.
6th SENSE®
KRISTĀLI
Izmantojiet vidēji netīriem traukiem ar piekaltušām ēdiena paliekām.
Nosaka trauku netīrības līmeni un atbilstoši pielāgo programmu. Kad
sensors nosaka netīrības līmeni, displejā tiek parādīta animācija un
atjaunināts cikla ilgums.
Cikls delikātu trauku, kas ir jutīgāki pret augstu temperatūru, mazgāšanai, piemēram, glāzēm un krūzēm.
PRIEKŠMAZGĀŠANA
INTENSĪVS
Trauki vēlākai mazgāšanai. Šajā programmā nav paredzēts izmantot
mazgāšanas līdzekli.
IKDIENAS
Piezīmes.
Ņemiet vērā, ka nedaudz netīriem traukiem visefektīvākie ir ātras darbības cikli.
Lai vēl vairāk samazinātu patēriņu, darbiniet trauku mazgājamo
mašīnu tikai tad, kad tā ir pilna.
Programma ieteicama ļoti netīriem traukiem, īpaši piemērota pannām
un kastroļiem (nav ieteicams trausliem priekšmetiem).
Vidēji netīri trauki. Ikdienas cikls, kas nodrošina optimālu mazgāšanu
īsākā laikā.
KLUSS
Paredzēts ierīces darbināšanai naktī. Ir nodrošināta optimāla veiktspēja.
3
IZVĒLNES UN FUNKCIJAS
Dažas izvēlnes iespējams atlasīt, tieši nospiežot attiecīgo pogu (skatiet VADĪBAS PANELI).
Ja izvēlni nav iespējams savietot ar atlasīto programmu skatiet PROGRAMMU TABULU, attiecīgā LED lampiņa mirgos
trīs sekundes un tiks atskaņots skaņas signāls. Izvēlne nebūs iespējota.
MULTIZONE
Ja mazgājamo trauku daudzums nav pietiekams, ūdens,
elektrības un mazgājamo līdzekļu taupības nolūkos iespējams
izmantot pusielādes funkciju.
Atlasiet programmu un tad nospiediet MULTIZONE pogu:
virs pogas iedegsies indikators un displejā parādīsies izvēlētā
statīva simbols. Pēc noklusējuma ierīce mazgā traukus visos
statīvos.
Lai mazgātu tikai konkrētu statīvu, nospiediet šo pogu
atkārtoti::
parādīts displejā (tikai apakšējais statīvs)
parādīts displejā (tikai augšējais statīvs)
parādīts displejā (tikai galda piederumu statīvs)
redzams displejā (izvēlne ir IZSLĒGTA un ierīce veiks
mazgāšanu visos statīvos).
Atcerieties ievietot traukus tikai augšējā vai tikai apakšējā
statīvā un attiecīgi samaziniet mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
AIZKAVE
Programmas palaišanu iespējams atlikt uz laiku no 30 minūtēm
līdz 24 stundām.
1. Atlasiet programmu un vēlamās izvēlnes. Lai atliktu
programmas palaišanu, nospiediet AIZKAVES pogu
(vairākkārt). Var noregulēt no 0:30 līdz 24 stundām. Ik reizi,
nospiežot pogu, sākšanas aizkave pieaug: 0:30, ja atlase ir
zem 4 stundām, 1:00, ja atlase ir zem 12 stundām, 4 stundas,
ja atlase ir virs 12 stundām. Ja sasniegtas 24 stundas un
tiek nospiesta poga, aizkavētā palaišana tiek deaktivizēta.
2. Nospiediet PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu: taimeris
sāks laika atskaiti;
3. Tiklīdz laiks būs beidzies, indikators izdzisīs un programma
sāks automātiski darboties.
Ja laika atskaites laikā vēlreiz tiek nospiesta PALAIŠANAS/
APTURĒŠANAS poga, AIZKAVĒTĀ PALAIŠANA tiek atcelta un
atlasītā programma automātiski sāk darbotie.
Aizkavētās palaišanas funkciju nav iespējams aktivizēt, ja
programma jau ir palaista.
AIZVĒRTS ŪDENS KRĀNS— trauksme
Mirgo, ja nav ieplūdes ūdens vai ūdens krāns ir aizvērts.
TAUSTIŅU BLOĶĒŠANA
Nospiežot un turot (vismaz 3 sekundes) MULTIZONE funkcijas pogu tiks aktivizēta TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS FUNKCIJA.
TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS funkcija bloķēs visu vadības paneli,
izņemot Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Nospiediet un turiet,
lai deaktivizētu TAUSTIŅU BLOĶĒŠANU.
POWER CLEAN®
Pateicoties spēcīgām papildu strūklām, šī izvēlne nodrošina
intensīvāku un spēcīgāku mazgāšanu apakšējā statīvā
(konkrētā zonā). Šī izvēlne ieteicama katlu un kastroļu
mazgāšanai. Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu POWER CLEAN®
(iedegas indikators).
TABLETE
Izmantojot šo iestatījumu, var optimizēt cikla veiktspēju
atbilstoši izmantotā mazgāšanas līdzekļa veidam.
Nospiediet pogu POWER CLEAN un turiet to 3 sekundes
(iedegas attiecīgais simbols), ja izmantojat kombinētos
mazgāšanas līdzekļus tabletēs (skalošanas līdzekli, sāli un
mazgāšanas līdzekli 1 devā).
Ja lietojat pulverveida vai šķidro mazgāšanas līdzekli, šai
izvēlnei jābūt izslēgtai.
4
ŪDENS NOVADĪŠANA
Lai apturētu un atceltu aktīvo ciklu, iespējams izmantot ūdens
novadīšanas funkciju.
Nospiežot PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu un turot to nospiestu, tiks aktivizēta ŪDENS NOVADĪŠANAS funkcija. Aktīvā
programma tiek apturēta un trauku mazgājamā mašīnā esošais
ūdens tiek novadīts.
NaturalDry
NaturalDry ir konvekcijas žāvēšanas sistēma, kas automātiski atver
ierīces durvis žāvēšanas laikā un pēc tās, nodrošinot labāko žāvēšanu
ik dienu. Ierīces durvis atveras, kad darbības temperatūra neietekmē
virtuves mēbeles. Durvis netiks atvērtas, kad ir ieslēgta iespēja POWER
CLEAN un TURBO.
Trauku mazgājamā mašīnā ir arī papildu aizsardzība pret tvaiku — īpaši
izstrādāta aizsardzības folija (atkarībā no modeļa tipa - var būt nepieciešams to iegādāties). Lai noskaidrotu, kā uzstādīt aizsardzības foliju,
lūdzu, skatiet UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBU.
NaturalDry funkciju var izslēgt šādi:
• Lai ATSPĒJOTU: Ieslēdziet un tad izslēdziet ierīci. 5 sekundes turiet
nospiestu pogu “P”; kad 5 sekundes pagājušas, trauku mazgājamā
mašīna ieslēgs īstermiņa skaņas signālu. Ieslēdziet ierīci; displejā
tiks parādīts “oOF”
• Lai IESPĒJOTU: Ieslēdziet un tad izslēdziet ierīci. 5 sekundes turiet
nospiestu pogu “P”; kad 5 sekundes pagājušas, trauku mazgājamā
mašīna ieslēgs īstermiņa skaņas signālu. Ieslēdziet ierīci; displejā
tiks parādīts “oOn”
LV
IKDIENAS LIETOŠANA
1. PĀRBAUDIET ŪDENS SAVIENOJUMU
Pārbaudiet, vai trauku mazgājamā mašīna ir pieslēgta ūdens apgādes avotam un ūdenskrāns ir atgriezts.
2.
IESLĒDZIET TRAUKU MAZGĀJAMO MAŠĪNU
Darbojas tikai IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga.
3.
PIEPILDIET STATĪVUS
(skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA)
4.
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE
(skatiet PROGRAMMU TABULU)
5.
ATLASIET PROGRAMMU UN PIELĀGOJIET CIKLU
Atlasiet piemērotāko programmu, ņemot vērā trauku veidu un
netīrību, (skatiet PROGRAMMU APRAKSTU) nospiežot pogu P.
Atlasiet nepieciešamās izvēlnes (skatiet IZVĒLNES UN FUNKCIJAS).
6.
PALAIŠANA
Palaidiet mazgāšanas ciklu, nospiežot PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu. Programmai uzsākot darbu tiks atskaņots skaņas signāls.
7.
MAZGĀŠANAS CIKLA BEIGAS
Mazgāšanas cikla beigās tiek atskaņots skaņas signāls, displejā
parādās uzraksts END. Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS pogu un atveriet durvis.
Lai izvairītos no apdedzinājumiem, pagaidiet pāris minūtes un tikai tad izņemiet traukus.
Izņemiet traukus no statīviem, sākot ar apakšējo.
AKTĪVAS PROGRAMMAS MODIFICĒŠANA
Ja atlasīta nepareizā programma un tā nesen sākusi darboties,
to ir iespējams nomainīt: nospiediet un pieturiet IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS pogu, līdz ierīce izslēdzas.
Ieslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, atlasiet
jauno mazgāšanas ciklu un vēlamās izvēlnes; palaidiet mazgāšanas
nospiežot PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu.
PAPILDU TRAUKU IEVIETOŠANA
Atveriet durvis (uzmanieties no KARSTĀ tvaika!), neizslēdzot ierīci
un ievietojiet traukus trauku mazgājamā mašīnā. Aizveriet durvis un
nospiediet PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu, lai atsāktu programmas
darbību no vietas, kur tā tika apturēta.
NEJAUŠA IEJAUKŠANĀS
Ja mazgāšanas cikla laikā tiek atvērtas durvis vai notiek elektropadeves
pārrāvums, cikls pārtrauc darboties. Tiklīdz durvis tiek aizvērtas vai tiek
atjaunota elektropadeve, palaidiet ciklu no tās vietas, kur tas tika apturēts,
nospiežot PALAIŠANAS/APTURĒŠANAS pogu.
Lai uzzinātu vairāk par funkcijām, pieejama detalizētāka rokasgrāmata,
ko varat pieprasīt vai lejuplādēt tīmekļa vietnē, sekojot norādījumiem
pēdējā lappusē.
Lai vēl vairāk samazinātu enerģijas patēriņu, ilgstoši neizmantojot ierīci tā automātiski izslēgsies.
Ja trauki ir tikai nedaudz netīri vai pirms ievietošanas trauku
mazgājamā mašīnā tie ir noskaloti, samaziniet mazgāšanas
līdzekļa daudzumu.
PADOMI UN IETEIKUMI
PADOMI
Pirms grozu piepildīšanas notīriet no traukiem ēdienu atlikumus un
izlejiet šķidrumus no glāzēm. Nav nepieciešams vispirms izskalot zem
tekoša ūdens.
Novietojiet traukus tā, lai tie stingri turētos vietā un nepārklātos; pārtikas
konteinerus novietojiet ar atverēm uz leju un ieliekumiem/ izliekumiem
vērstiem uz sānu, lai tādējādi ļautu ūdenim piekļūt ikvienai vietai un
brīvi plūst.
Brīdinājums: vāki, rokturi, tvertnes un pannas netraucē smidzināšanas
svirai griezties.
Mazākos priekšmetus ievietojiet galda piederumu grozā.
Ļoti netīri trauki un pannas jāievieto apakšējā grozā, jo tā ir vieta, kur ūdens
strūklas ir spēcīgākas un tādējādi nodrošina vēl labāku mazgāšanu. Pēc
ierīces piepildīšanas pārliecinieties, ka ierīces smidzināšanas sviras var
brīvi griezties.
HIGIĒNA
Lai ierīces iekšpusē neuzkrātos nepatīkamas smakas un nogulsnes, vismaz
reizi mēnesī ieteicams izpildīt programmu ar augstu temperatūru. Lai iztīrītu
ierīci, izmantojiet vienu tējkaroti mazgāšanas līdzekļa un darbiniet ierīci bez
tajā ievietotiem traukiem.
NEPIEMĒROTI TRAUKI
• Koka trauki un piederumi.
• Trauslas un dekorētas glāzes, mākslinieciski amatnieku darinājumi un
antīki trauki. Rotājumi nav izturīgi.
• Sintētisko materiālu daļas, kas nevar izturēt augstu temperatūru.
• Vara un alvas trauki.
• Trauki, kas nosmērēti ar pelniem, vasku, eļļu vai tinti.
Mazgāšanas laikā glāžu rotājumu un alumīnija/sudraba priekšmetu
krāsa var mainīties. Dažādi stikla priekšmeti (piemēram, kristāla trauki)
pēc vairākām mazgāšanas reizēm var kļūt nespodri.
GLĀŽU UN TRAUKU BOJĀJUMI
• Lietojiet tikai tādas glāzes un porcelāna traukus, kurus saskaņā ar ražotāja
norādēm atļauts mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
• Lietojiet traukiem piemērotu delikātu mazgāšanas līdzekli
• Tiklīdz mazgāšanas cikls ir beidzies, izņemiet glāzes uz galda piederumus
no trauku mazgājamās mašīnas.
5
STATĪVU PIEPILDĪŠANA
PIEDERUMU STATĪVS
TTrešais statīvs paredzēts galda
piederumu izvietošanai.
Izvietojiet gala piederumus kā
parādīts attēlā.
Izkārtojot galda piederumus
atsevišķi, pēc mazgāšanas tos būs
vieglāk savākt, kā arī tie tiks labāk
nomazgāti.
Nažus un citus priekšmetus ar asām malām jānovieto tā, lai
asmeņi būtu vērsti uz leju.
Statīva ģeometrija ļauj novietot
tādus nelielus priekšmetus kā kafijas tasītes vidējā zonā.
AUGŠĒJAIS STATĪVS
ATLOKĀMIE PLAUKTI AR PIELĀGOJAMU NOVIETOJUMU
Atlokāmos plauktus var novietot trīs dažādos
augstumos, lai optimizētu statīvā ievietoto trauku novietojumu.
Vīna glāzes var droši ievietot atlokāmajos
plauktos, glāžu kājiņas ievietojot attiecīgajās
atverēs.
Lai uzlabotu mazgāšanas rezultātus, salieciet lokāmos plauktus vēl vairāk. Lai mainītu slīpumu,
paceliet atlokāmo plauktu un viegli pastumiet
vēlamajā pozīcijā.
APAKŠĒJAIS STATĪVS
Katliem, vākiem, šķīvjiem, salātu bļodām, galda piederumiem utt. Lieli
šķīvji un vāki jānovieto sānos, lai tie netraucētu smidzināšanas svirai.
Apakšējais statīvs aprīkots ar īpašiem balstiem, ko iespējams izmantot
vertikālā pozīcijā, ja šķīvji tiek ievietoti horizontāli (apakšā), tādējādi
ļaujot vienkārši ievietot arī pannas un salātu bļodas.
Ievietojiet trauslus un vieglus traukus: glāzes, krūzes, apakštases, seklas salātu bļodas.
(piemērs apakšējā statīva piepildīšanai)
POWER CLEAN® FUNKCIJA APAKŠĒJĀ STATĪVĀ
(piemērs augšējā statīva piepildīšanai)
AUGŠĒJĀ STATĪVA AUGSTUMA PIELĀGOŠANA
Augšējā statīva augstumu iespējams pielāgot: augstākā pozīcijā,
lai apakšējā grozā ievietotu lielākus traukus, un zemākā pozīcijā,
lai optimāli izmantotu īpašos atbalstu, nodrošinātu vairāk vietas augšējā daļā un neļautu augšējā statīvā ievietotajiem traukiem sadurties ar apakšējā statīvā ievietotajiem.
Augšējais statīvs aprīkots ar augšējā statīva augstuma regulatoru (skatiet attēlu); paceliet to,
nespiežot uz svirām, bet vienkārši turot statīva
malas, līdz statīvs ir stabili novietots augšējā
pozīcijā.
Lai atgrieztu statīvu zemākajā pozīcijā, nospiediet statīva malās esošās sviras A un bīdiet grozu uz leju.
Ir stingri ieteicams nepielāgot statīvu augstumu, kad tajos ir ievietoti
trauki.
NEKAD nepaceliet vai nenolaidiet grozu tikai vienā pusē.
6
Power Clean® funkcija izmanto īpašas
ūdens strūklas iedobuma aizmugurē,
lai intensīvāk mazgātu ļoti netīrus
priekšmetus.
Ievietojot katlus un kastroļus un vēršot
tos Power Clean® virzienā, vadības
panelī aktivizējiet funkciju POWER CLEAN.
Apakšējais statīvs ir aprīkots ar īpašu paplašinājumu - tas ir uz āru izvelkams balsts statīva aizmugurē, ko iespējams izmantot, lai atbalstītu pannas vai cepešpannas, kad tās novietotas stāvus, tādējādi aizņemot mazāk
vietas.
Kā izmantot Power Clean® funkciju:
1. Pielāgojiet Power Clean® funkcijas
zonu (G), noliecot uz leju aizmugures plāksnes turētājus, lai ievietotu
katlus.
2. Vertikāli sasvērtus katlus un kastroļus ievietojiet Power Clean® funkcijas zonā. Katli ir jāsasver spēcīgo
ūdens strūklu virzienā.
LV
TĪRĪŠANA UN APKOPE
FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA
Regulāri iztīriet filtrus, lai tie neaizsērētu un notekūdens aizplūstu pareizi.
Filtru komplekts sastāv no trim filtriem, kas savāc mazgāšanas ūdenī
esošās ēdienu paliekas un veic ūdens cirkulāciju: lai nodrošinātu
labākos mazgāšanas rezultātus, tiem vienmēr jābūt tīriem.
Trauku mazgājamo mašīnu nevar izmantot bez filtriem, kā arī tad,
ja filtri ir vaļīgi.
Pēc vairākiem mazgāšanas cikliem iztīriet filtru komplektu ar birstīti (ne
metāla), ja nepieciešams, izskalojiet to zem tekoša ūdens un sekojiet
zemāk minētajiem norādījumiem:
SMIDZINĀŠANAS SVIRU TĪRĪŠANA
Dažkārt ēdienu paliekas var piekalst smidzināšanas svirām un bloķēt
atveres, pa kurām tiek smidzināts ūdens. Tādēļ ir ieteicams laiku pa laikam notīriet sviras ar nelielu birstīti (ne metāla).
1. Pagrieziet cilindrisko filtru A pretēji pulksteņa rādītāja virzienam un
izvelciet to (1. attēls).
2. Noņemiet kausveida filtru B, uzspiežot uz tā sānu atlokiem (2. attēls).
3. Izņemiet plakano nerūsējošā tērauda filtru C (3. attēls).
4. Pārbaudiet sietu un iztīriet ēdienu atliekas. NEKAD NENOŅEMIET
mazgāšanas cikla sūkņa drošības elementu (melnā detaļa) (4. attēls).
1
2
Lai noņemtu augšējo smidzināšanas sviru, pagrieziet plastmasas
bloķēšanas gredzenu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Augšējā
smidzināšanas svira jānovieto tā, lai puse, kurā ir lielākais skaits caurumu, būtu vērsta augšup.
B
A
A
Apakšējo smidzināšanas sviru iespējams noņemt, paceļot to uz augšu.
ŪDENS IEPLŪDES CAURULES TĪRĪŠANA
C
3
4
Ja ūdens caurules ir jaunas vai tās nav ilgāku laiku izmantotas, pirms
mazgāšanas programmu palaišanas pārliecinieties, vai ūdens ir tīrs un
tajā nav piemaisījumu. Neievērojot šo noteikumu, ūdens ieplūdes caurule var nosprostoties un tādējādi sabojāt trauku mazgājamo mašīnu.
Pēc filtru iztīrīšanas novietojiet tos atpakaļ vietā un rūpīgi nostipriniet;
tas ir svarīgi, lai saglabātu trauku mazgājamās mašīnas darbības efektivitāti.
7
PROBLĒMU RISINĀŠANA
Jūsu trauku mazgājamā mašīna nedarbojas pareizi. Pirms sazināšanās ar apkalpošanas centru pārbaudiet, vai problēmu var novērst, ievērojot šajā sarakstā minētās norādes.
PROBLĒMAS IESPĒJAMIE CĒLOŅI
Trauku mazgājamā mašīna
nedarbojas vai
nereaģē uz komandām.
No trauku mazgājamās mašīnas
neizplūst ūdens.
RISINĀJUMI
Ierīce nav pareizi pieslēgta elektropadevei.
Ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
Elektropadeves pārrāvums.
Atjaunojoties elektropadevei, trauku mazgājamā mašīna sāk darboties automātiski.
Trauku mazgājamās mašīnas durvis
nav aizvērtas.
Enerģiski spiediet durvis, līdz ir dzirdams „klikšķis”.
Tā nereaģē uz komandām.
Izslēdziet ierīci, nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu , vēlreiz ieslēdziet
to pēc aptuveni vienas minūtes un atiestatiet programmu.
Mazgāšanas cikls vēl nav beidzies.
Pagaidiet, līdz mazgāšanas cikls beidzas.
Novadcaurule ir satinusies.
Pārliecinieties, ka novadcaurule nav satinusies (skatiet MONTĀŽAS NORĀDĪJUMUS).
Izlietnes novadcaurule ir nosprostojusies. Iztīriet izlietnes novadcauruli.
Filtru ir aizsprostojušas ēdienu atliekas Iztīriet filtru (skatiet FILTRU KOMPLEKTA TĪRĪŠANA).
Trauku mazgājamā mašīna
rada skaļu troksni.
Trauki nav tīri.
Trauki dauzās viens pret otru.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Ir radies pārāk liels putu daudzums.
Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pareizi aprēķināts vai tas nav piemērots
izmantošanai trauku mazgājamās mašīnās (skatiet MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA
DOZATORA UZPILDE). Atiestatiet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot ŪDENS
NOVADĪŠANAS pogu (skatiet IZVĒLNES UN FUNKCIJAS)un palaidiet jaunu programmu, nepievienojot mazgāšanas līdzekli.
Trauki nav bijuši pareizi novietoti.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Izsmidzināšanas sviras nevar brīvi
griezties, jo tām traucē trauki.
Novietojiet traukus pareizi (skatiet STATĪVU PIEPILDĪŠANA).
Mazgāšanas cikls ir pārāk maigs.
Izvēlieties atbilstošu mazgāšanas ciklu (skatiet PROGRAMMU TABULU).
Ir radies pārāk liels putu daudzums.
Mazgāšanas līdzekļa daudzums nav pareizi aprēķināts vai tas nav piemērots izmantošanai trauku mazgājamās mašīnās (skatiet MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORA UZPILDE).
Skalošanas līdzekļa nodalījuma vāciņš
nav pareizi aizvērts.
Pārliecinieties, ka skalošanas līdzekļa dozatora vāciņš ir aizvērts.
Filtrs ir netīrs vai aizsērējis.
Iztīriet filtru komplektu (skatiet TĪRĪŠANA UN APKOPE).
Nav sāls.
Uzpildiet sāls tvertni (skatiet SĀLS TVERTNES UZPILDE).
APKOPES UN PROBLĒMU RISINĀŠANAS INSTRUKCIJA
Lai uzzinātu vairāk par apkopi un problēmu risināšanu, skatiet
Lietošanas un apkopes pamācību.
Lietošanas un apkopes instrukciju varat iegūt:
• Pēcpārdošanas servisā; tālruņa numuru skatiet garantijas grāmatiņā;
• lejuplādējot to tīmekļa vietnē: docs.whirlpool.eu
• izmantojot QR kodu:
SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES CENTRU
Sazinoties ar pēcpārdošanas servisu, nosauciet kodus, kas atrodami datu plāksnītē
ierīces iekšpusē, labajā vai kreisajā pusē.
Numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā un
tīmekļa vietnē: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEHNISKO DATU LAPA
Tehnisko informāciju ar enerģijas patēriņa datiem varat lejuplādēt tīmekļa vietnē: docs.whirlpool.eu
400011358787B
04/2019 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising