Whirlpool | WUC 3T123 PF | Setup and user guide | Whirlpool WUC 3T123 PF X Användarguide

Whirlpool WUC 3T123 PF X Användarguide
SV
DAGLIG
INFORMATIONSBOK
TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT
FRÅN WHIRLPOOL.
För att få fullständig assistans, registrera din maskin på
www.whirlpool.eu/register
Du kan ladda ned Säkerhetsinstruktioner och handboken Användning och skötsel genom att besöka
vår webbsida docs.whirlpool.eu och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.
Innan apparaten används, läs noga igenom Hälsa och Säkerhet.
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
MASKIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
0000 000 00000
Överkorg
Bestickkorg
Hopfällbara koppställ
Överkorgens höjdjustering
Övre spolarm
Underkorg
Mellanrum
Nedre spolarm
Filterenhet
Saltbehållare
Disk- och sköljmedelsdispensrar
Typskylt
Kontrollpanel
13
KONTROLLPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
Knapp På-Av/Återställ med kontrollampa
Programväljarknapp med kontrollampa
Knapp Multizone med kontrollampa / Knapplås
Kontrollampa för Eko-program
Kontrollampa för knapplås
Display
Programnummer och lampa för återstående tid
4 5 6 7
8 9 1011
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
12
13
14
Kontrollampa för tablett (Tab)
Kontrollampa för stängd vattenkran
Kontrollampa för sköljmedelsnivå
Kontrollampa för saltnivå
Knapp Power Clean® med kontrollampa / Tablett (Tab)
Fördröjningsknapp med kontrollampa
Knapp för Start/Paus med kontrollampa / Töm
1
FÖRSTA ANVÄNDNING
SALT, GLANSMEDEL OCH DISKMEDEL
RÅD FÖR FÖRSTA ANVÄNDNING
Efter installation, avlägsna stoppen från korgarna och de elastiska hållarna från överkorgen.
PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN
Användning av salt förhindrar KALKBELÄGGNING på disken och på
maskinens funktionella komponenter.
• Det är viktigt att salt behållaren aldrig är tom.
• Det är viktigt att ställa in vattenhårdheten.
Salt behållaren befinner sig i diskmaskinens nedre del (se PRODUKTBESKRIVNING) och den bör fyllas när SALTPÅFYLLNINGSINDIKATORN
på kontrollpanelen är tänd.
1. Avlägsna underkorgen och skruva loss behållarens lock (moturs).
2. Gör detta endast den första gången: fyll saltbehållaren med vatten.
3. Sätt tratten på plats (se bild) och fyll salt
behållaren ända upp till kanten (cirka 1 kg);
det är inte ovanligt att lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester från öppningen.
Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat, så att inget diskmedel
kan tränga in i behållaren under diskprogrammet (detta kan skada vattenavhärdaren så att den inte kan repareras).
Närhelst du behöver lägga till salt är det obligatoriskt att slutföra
proceduren före diskcykeln startar.
INSTÄLLNING AV VATTENHÅRDHET
För att vattenavhärdaren ska kunna fungera perfekt är det nödvändigt att vattenhårdhetsinställningen grundar sig på den verkliga
vattenhårdheten hemma hos dig. Denna information kan du få från
din lokala vattenleverantör.
Fabriksinställningen är för medelhårt vatten (3).
• Slå på maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Håll knappen START/PAUS intryckt i 5 sekunder, tills du hör ett
pipljud.
• Slå på maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
• Den aktuella nivåsiffran och saltlampan blinkar båda.
• Tryck på knappen P för att välja önskad hårdhetsnivå (se
VATTENHÅRDHETSTABELL).
Vattenhårdhetstabell
Nivå
°dH
°fH
Grader, tysk standard
Grader, fransk standard
1
Mjukt
0-6
0 - 10
2
Normal
7 - 11
11 - 20
3
Normalt
12 - 17
21 - 30
4
Hårt
18 - 34
31 - 60
5
Mycket hårt
35 - 50
61 - 90
• Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
Inställningen är klar!
Så fort detta moment utförts ska man köra ett program med tom maskin.
Använd endast salt som utvecklats speciellt för diskmaskiner.Efter
att saltet hällts i maskinen släcks SALTPÅFYLLNINGSINDIKATORN.
Om saltbehållaren inte är fylld, kan resultatet bli att vattenavhärdaren och värmeelementet skadas.
2
PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDELSBEHÅLLARE
Sköljmedel underlättar TORKNING av disken. Sköljmedelsbehållaren A
ska fyllas på när kontrollampan för SKÖLJMEDELSNIVÅ tänds på
kontrollpanelen.
35
25
MA X
B
A
1. Öppna behållaren B genom att trycka och dra upp fliken på locket.
2. Häll försiktigt i sköljmedel tills det når referensmärket max (110 ml) på
påfyllningsöppningen - undvik spill. Om detta skulle hända ska man
omedelbart torka upp spillet med en torr trasa.
3. Tryck locket nedåt tills du hör ett låsande klickljud.
Häll ALDRIG sköljmedel direkt i maskinbotten.
JUSTERING AV SKÖLJMEDELSDOSERINGEN
Om du inte är helt tillfreds med torkresultatet kan du justera den
använda sköljmedelsmängden.
• Sätt på diskmaskinen med knappen PÅ/AV.
• Stäng av den med knappen PÅ/AV.
• Tryck på knappen START/PAUS tre gånger - ett pipljud avges.
• Sätt på den med knappen PÅ/AV.
• Den aktuella nivåsiffran och sköljmedelslampan blinkar.
• Tryck på knappen P för att välja sköljmedelsmängden som ska tillföras.
• Stäng av den med knappen PÅ/AV.
Inställningen är klar!
Om sköljmedelsnivån är inställd på 1 (EKO) tillförs inget sköljmedel.
Kontrollampan för LÅG SKÖLJMEDELSNIVÅ kommer inte att tändas om
sköljmedlet tar slut. Högst 5 olika nivåer kan ställas in med denna
diskmaskinsmodell. Fabriksinställningarna är specifika för varje modell. Följ instruktionerna ovan för att se vilka som gäller för din diskmaskin.
• Om du ser blåaktiga streck på tallrikarna, ställ in ett lågt nummer (2-3).
• Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på disken, ställ in ett
högt nummer (4-5).
PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN
Använd öppningsdonet A för att
öppna diskmedelsbehållaren.
Häll diskmedlet i behållaren B, som
ska vara torr.
Häll fördiskens diskmedel direkt i
B
maskinbotten.
A
1. Se den ovanstående informationen
när det gäller rätt mängd vid dosering
av diskmedel. I diskmedelsfacket B finns
det markeringar som underlättar doseringen.
2. Avlägsna diskmedelsrester från behållarens kanter och stäng locket
med ett klick.
3. Stäng diskmedelsbehållarens lock genom att trycka på det tills
spärren är ordentligt låst.
Diskmedelsbehållaren öppnas automatiskt i rätt moment baserat på
programmet.
Om allt-i-ett diskmedel används, rekommenderar vi att man använder
knappen TABLETT, för den ställer in programmet så att man alltid
uppnår bästa disk- och torkresultat.
SV
Program
NaturalDry
Torkningsfas
PROGRAMTABELL
Diskmedelsbehållare
Tillgängliga
alternativ *)
Botten
B
Diskcykeltid
(tim:min)**)
Vattenförbrukning
(l/cykel)
Energiförbrukning
(kWh/cykel)
1. Eko
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense®
5060°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
3. Intensiv
65°
-
2:50
16,0
1,60
4. Daglig
50°
-
1:35
13,0
1,15
5. Tyst
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
6. Snabb 30’
50°
-
-
0:30
9,0
0,55
7. Kristall
45°
-
-
1:40
11,5
1,20
8. Fördisk
-
-
-
0:12
4,5
0,01
-
-
-
-
EKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 50242. Notering för provlaboratorium: För information om villkoren för
jämförelse provningen EN, skriv till e-postadress: dw_test_support@whirlpool.com
Disken behöver inte förbehandlas för något av programmen.
*) Inte alla alternativ kan användas samtidigt.
**) Programtiden som visas på displayen eller i häftet är en värdering baserad på standardförhållanden. Den verkliga tiden kan variera beroende på
många faktorer så som temperatur och tryck på inloppsvatten, rumstemperatur, diskmedelsmängd, mängd och typ av disk, diskens jämvikt, ytterligare
valda alternativ och sensorkalibrering. Sensorkalibreringen kan öka diskmaskinens programtid upp till 20 min.
Förbrukning i standby: Förbrukning i påslaget läge: 6 W / förbrukning i avstängt läge: 0,5 W
PROGRAMBESKRIVNING
Instruktioner för programval.
EKO
Normalt smutsig disk. Standardprogram och det mest effektiva i fråga om
vatten- och energiförbrukning.
6th SENSE®
TYST
Lämpar sig för användning av maskinen på natten. Optimal prestanda
garanteras.
SNABB 30’
Program för lätt smutsad disk utan torkade matrester.
För normalsmutsig disk med intorkade matrester. Funktionen känner
av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande
sätt. När sensorn känner av nedsmutsningsgraden visas en animation i
displayen och programtiden uppdateras.
KRISTALL
INTENSIV
Porslin som ska diskas vid senare tillfälle. Inget diskmedel ska användas med detta program.
Rekommenderat program för mycket smutsig disk, särskilt lämpligt för
stekpannor och kastruller (får ej användas för ömtåliga föremål).
DAGLIG
Normalt smutsig disk. Vardagsprogram som garanterar bra diskresultat
på kort tid.
Program för ömtåliga föremål som är känsligare för höga temperaturer,
t.ex. glas och koppar.
FÖRDISK
Anmärkningar:
Observera att snabbprogram är effektivast för lätt smutsad disk.
För att minska förbrukningen ytterligare ska man endast använda diskmaskinen när den är full.
3
ALTERNATIV OCH FUNKTIONER
ALTERNATIV kan väljas direkt genom att trycka på motsvarande knapp (se kontrollpanel).
Om ett alternativ inte är förenligt med det valda programmet (se programtabellen), blinkar den motsvarande LED-lampan
snabbt 3 gånger och pipsignaler hörs. Alternativet aktiveras inte.
FÖRDRÖJNING
Programmets start kan fördröjas i en tid från 0:30 till 24
timmar.
1. Välj programmet och eventuella tillval. Tryck på
fördröjningsknappen (flera gånger) för att senarelägga programstarten. Programstarten kan senareläggas med mellan 0:30 och 24 timmar. Varje
tryck på knappen fördröjer starten med: 0:30 om
fördröjningstiden är mindre än 4 timmar, 1:00
om fördröjningstiden är mindre än 12 timmar
och 4 timmar om fördröjningstiden är mer än 12
timmar. Om 24 timmar har uppnåtts och man fortsätter att trycka på knappen avaktiveras den fördröjda starten.
2. Tryck på START/PAUS-knappen: timern börjar
nedräkningen;
3. När tiden har gått släcks kontrollampan och programmet startar automatiskt.
Om knappen START/PAUS trycks in på nytt medan nedräkningen pågår raderas tillvalet FÖRDRÖJNING och
det valda programmet startar automatiskt.
Fördröjningsfunktionen kan inte ställas in när ett
program redan har startat.
KNAPPLÅS
Ett långvarigt tryck (i 3 sekunder) på knappen
MULTIZONE aktiverar funktionen KNAPPLÅS. Funktionen
KNAPPLÅS blockerar kontrollpanelen med undantag för
knappen PÅ/AV. För att avaktivera KNAPPLÅS, tryck
långvarigt igen.
MULTIZONE
Om det inte finns mycket disk som ska diskas kan man
köra en halvtomt program för att spara vatten, ström och
diskmedel.
Välj ett program och tryck sedan på knappen
MULTIZONE: Kontrollampan över knappen tänds och
symbolen för den valda korgen visas på displayen.
Maskinen är standardinställd på att diska i alla korgar.
Tryck på knappen flera gånger om du bara vill att
innehållet i ena korgen ska diskas:
visas på displayen (bara underkorgen)
visas på displayen (bara överkorgen)
visas på displayen (bara bestickkorgen)
visas på displayen (tillvalet är AV och apparaten diskar
innehållet i alla korgar).
Kom ihåg att bara använda antingen över- eller
underkorgen och att minska diskmedelsmängden i
proportion.
TÖM
För att stoppa och radera det pågående programmet kan
funktionen TÖM användas.
Om man trycker länge på knappen START/PAUS aktiveras
funktionen TÖM. Det aktiva programmet stoppas och
vattnet i diskmaskinen töms ut.
POWER CLEAN®
Vattenstrålar med extra högt tryck gör att diskningen blir
intensivare i ett särskilt område i underkorgen. Detta
tillval rekommenderas för disk av kastruller och grytor.
Tryck på denna knapp för att aktivera POWER CLEAN®
(kontrollampan tänds).
TABLETT (Tab)
Denna inställning gör att du kan optimera programmets
prestanda baserat på typen av diskmedel som används.
Tryck på knappen POWER CLEAN® i 3 sekunder (motsvarande symbol tänds) om du använder kombidiskmedel i
tablettform (sköljmedel, salt och diskmedel i 1 dos).
Vid användning av diskmedel i pulver eller flytande
form ska detta tillval stängas av.
VATTENKRAN STÄNGD - Larm
Blinkar när vatten inte tas in eller kranen är stängd.
4
NaturalDry
NaturalDry är ett fläkttorkningssystem där luckan öppnas automatiskt
efter/under torkning för att optimera torkningsprestandan. Luckan
öppnas vid lämplig temperatur så att köksinredningen inte skadas.
Luckan öppnas därmed inte under HYGIENSKÖLJNING, POWER CLEAN®
eller TURBO.
Ett specialutformat ångskydd i form av en skyddsfolie medföljer
diskmaskinen (beroende på modelltyp - kan det vara nödvändigt
att köpa den). Information om hur du monterar skyddsfolien finns i
INSTALLATIONSANVISNINGAR.
NaturalDry-funktionen kan inaktiveras på följande sätt:
• För att INAKTIVERA: Koppla på, stäng sedan av. Håll P -knappen
intryckt i 5 sek., när de 5 sek. är till ända kommer diskmaskinen att
avge ett kort pip. Koppla på maskinen, displayen visar „oOF”.
• För att AKTIVERA: Koppla på, stäng sedan av maskinen. Håll P -knappen
intryckt i 5 sek., när de 5 sek. är till ända kommer diskmaskinen att
avge ett kort pip. Koppla på maskinen, displayen visar „oOn”.
SV
DAGLIG ANVÄNDNING
1. KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL VATTENLEDNINGEN
Kontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattenledningen och att kranen är öppen.
2. SÄTT PÅ DISKMASKINEN
Tryck på knappen PÅ/AV.
3. STÄLL IN DISKGODSET (se STÄLLA IN DISKEN).
4. PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN
(se PROGRAMTABELL).
5. VÄLJ PROGRAM OCH STÄLL IN LÄMPLIG CYKEL
Välj det program som är mest lämpligt för typen av diskgods
och hur smutsigt det är (se PROGRAMBESKRIVNING) genom
att trycka på knappen P.
Välj önskade tillval (se TILLVAL OCH FUNKTIONER).
6. START
Starta diskprogrammet genom att trycka på knappen
START/PAUS. När programmet startas hörs ett pip.
7. PROGRAMSLUT
Diskprogrammets slut anges av ett pipljud, av att displayen
visar END. Öppna luckan och slå av maskinen genom att
trycka på knappen PÅ/AV.
Vänta några minuter innan disken tas ut - för att undvika
brännskador.
Töm korgarna och börja med underkorgen.
Maskinen slås automatiskt av när den har stått stilla under en
längre tid för att minimera elförbrukningen.
Om porslinet bara är något smutsigt, eller om det har
sköljts med vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan
mängden diskmedel minskas i proportion.
MODIFIERA ETT PÅGÅENDE PROGRAM
Om man valt fel program kan man ändra det, under förutsättning att det precis har börjat: Håll knappen PÅ/AV intryckt tills
maskinen stängs av.
Sätt på maskinen igen med hjälp av knappen PÅ/AV och välj nytt
diskprogram och eventuella önskade tillval. Starta programmet
genom att genom att trycka på knappen START/PAUS.
STÄLL IN EXTRA DISK
Utan att stänga av maskinen, öppna luckan (se upp för HET
ånga!) och sätt in disken i diskmaskinen. Stäng luckan och tryck
på knappen START/PAUS. Programmet fortsätter från punkten
som det avbröts på.
AVBROTT AV MISSTAG
Om luckan öppnas under diskprogrammet, eller om strömmen bryts,
så stoppar programmet. Efter att luckan har stängts eller efter att
strömförsörjningen har återställts startar man programmet igen
från där det avbröts genom att trycka på knappen START/PAUS.
För mer information om funktionerna kan du beställa häftet
Användning och Skötsel eller ladda ned den på webben genom att
följa instruktionerna på sista sidan.
RÅD OCH TIPS
TIPS
Innan korgarna fylles ska alla matrester avlägsnas från porslinet
och glasen ska tömmas. Du behöver inte skölja diskgodset
innan under rinnande vatten.
Placera porslinet så att det hålles ordentligt på plats och inte
välter; och placera behållare med öppningen nedåt och de
konkava/konvexa delarna snett, så att vattnet kan nå alla ytorna
och flöda fritt.
VARNING: lock, handtag, serveringsfat och stekjärn hindrar inte
spolarmarna från att rotera.
Placera eventuella mindre föremål i bestickkorgen.
Mycket smutsig disk och pannor ska placeras i underkorgen för i
denna avdelning spolas vattnet med större kraft och ger bättre diskprestanda.
När maskinen fyllts, kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.
HYGIENDISK
För att undvika lukt och avlagringar som kan samlas i diskmaskinen ska man köra ett högtemperaturprogram minst en gång i
månaden. Använd en tesked diskmedel och kör det utan disk för
att rengöra din apparat.
OLÄMPLIGT DISKGODS
• Diskgods och bestick i trä.
• Ömtåliga dekorerade glas, konsthantverk och antikt porslin.
Dekorationerna på dessa är inte beständiga.
• Delar i syntetmaterial som inte kan motstå höga temperaturer.
• Diskgods i koppar och tenn.
• Diskgods som har fläckar av aska, vax, smörjmedel eller bläck.
Färg på glasdekorationer och delar i aluminium/silver kan
förändras och blekas under diskning. Vissa typer av glas (t.ex.
kristallföremål) kan även bli ogenomskinliga efter ett antal diskcykler.
SKADOR PÅ GLAS OCH PORSLIN
• Använd endast glas och porslin som garanterats som
maskindisksäkert av tillverkaren.
• Använd ett milt diskmedel som lämpar sig för glas och
porslin för att undvika vita ränder på glasföremål.
• Avlägsna glas och porslin från diskmaskinen så snart
diskcykeln avslutats.
5
STÄLLA IN DISKGODSET
BESTICKKORG
FÄLLBARA KOPPSTÄLL MED JUSTERBART LÄGE
Den tredje korgen har utarbetats för bestick. Placera besticken som på
bilden. Genom att placera besticken på avstånd från varandra är
det lättare att plocka ur dem efteråt och ger bättre diskoch torkresultat.
De fällbara koppställen på sidorna kan
placeras på tre olika nivåer för att optimera
diskens placering i korgen.
Vinglas kan placeras säkert i de fällbara
koppställen genom att man för in glasens
fot i de motsvarande springorna.
För optimalt torkresultat ska man luta de
fällbara koppställen ytterligare. För att
ändra lutningen, dra upp det fällbara
koppstället, låt det glida något och placera
det enligt önskemål.
Knivar och andra redskap med vassa kanter ska placeras i bestickkorgen med spetsen vänd nedåt.
UNDERKORG
För grytor, lock, tallrikar, salladsskålar, bestick o.s.v. Stora tallrikar och
lock placeras bäst på sidorna för att undvika kontakt med spolarmen.
Underkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tallrikar eller i vågrätt läge (nedsänkta) för
att lättare ställa in grytor och salladsskålar.
Korgens geometri gör det möjligt att placera små föremål såsom
kaffekoppar i området i mitten.
ÖVERKORG
Placera ömtålig och lätt disk här: glas, koppar, tefat, låga salladsskålar.
(exempel på fyllning av underkorgen)
POWER CLEAN® I UNDERKORGEN
(exempel på fyllning av överkorgen)
JUSTERA HÖJDEN PÅ ÖVERKORGEN
Höjden på överkorgen kan justeras: i högt läge för att placera
skrymmande föremål i underkorgen och i lågt läge för att utnyttja de
fällbara koppställen och skapa större utrymme uppåt och undvika
kontakt med diskgodset som placerats i underkorgen.
Överkorgen är försedd med en
Justeringsmekanism för överkorgen
(se bild). Lyft korgen utan att trycka på
spakarna genom att ta tag i korgens sidor
och släpp när korgen är stabil i sitt övre läge.
För att sätta tillbaka den i det nedre läget,
tryck på spakarna (A) på korgens sidor och
flytta korgen nedåt.
Vi rekommenderar att du inte justerar
höjden på korgen när den är full.
Höj eller sänk ALDRIG korgen bara på ena sidan.
6
A
Power Clean® använder sig av
speciella vattenstrålar i den bakre
delen av diskrummet för att diska
smutsig disk mer intensivt.
När grytor/pannor placeras vända mot
Power Clean®-enheten ska man
aktivera POWER CLEAN på panelen.
Underkorgen har en Utrymmeszon, ett särskilt utdragbart stöd på
korgens baksida som kan användas för att hålla stekjärn eller bakplåtar
i upprätt läge så att de tar mindre plats.
Användning av Power Clean®:
1. Justera Power Clean®-området
(G) genom att fälla ned det bakre
tallriksstället för att få plats med
kastruller.
2. Placera kastruller och stekpannor
i Power Clean®-området med
vertikal lutning. Kastrullerna
måste lutas mot
spolmunstyckena
i Power Cleanområdet.
SV
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
RENGÖRING AV FILTERENHETEN
RENGÖRING AV SPOLARMARNA
Rengör filterenheten regelbundet så att filtren inte igensätts och
avloppsvattnet rinner ut som det ska.
Filterenheten består av tre filter som avlägsnar matrester från diskvattnet och sen låter vattnet återcirkulera. De måste rengöras om du vill
uppnå bästa resultat för varje diskning.
I vissa fall kan matrester fastna på spolarmarna och blockera hålen som
vattnet spolas ut genom. Det rekommenderas därför att man kontrollerar spolarmarna lite då och då och rengör dem med en liten icke-metallisk borste.
Diskmaskinen får inte användas utan filter eller om filtret sitter
löst.
Efter flera diskningar, kontrollera filterenheten och rengör den noga vid
behov under rinnande vatten med en icke-metallisk borste samt följ instruktionerna nedan:
1. Vrid det runda filtret A moturs och dra ut det (Figur 1).
2. Avlägsna det skålformade filtret B genom att trycka lätt på sidoflikarna (Figur 2).
3. Låt det rostfria platta filtret C glida ut (Figur 3).
4. Kontrollera fällan och ta bort eventuella matrester. TA ALDRIG
BORT diskcykelns pumpskydd (svart del) (Figur 4).
1
För att ta loss den övre spolarmen, vrid låsringen i plast moturs. Den
övre spolarmen ska sättas tillbaka så att sidan med flest hål är vänd
uppåt.
2
B
A
A
Den nedre spolarmen kan tas bort genom att man trycker på sidoflikarna och drar den uppåt.
RENGÖRING AV TILLOPPSSLANGEN
C
3
4
Om vattenslangarna är nya, eller om de använts under en längre tid,
låt vattnet rinna för att försäkra dig om att det är rent och fritt från
föroreningar innan nödvändiga kopplingar utförs. Om denna försiktighetsåtgärd inte vidtas, skulle vatteninloppet kunna blockeras och
diskmaskinen skadas.
Efter rengöring av filtren, montera tillbaka filterenheten på plats på
rätt sätt detta är nödvändigt för att man ska kunna bibehålla diskmaskinens effektivitet.
7
FELSÖKNING
Din diskmaskin fungerar inte som den ska.
Innan du kontaktar kundtjänst, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista.
PROBLEM
MÖJLIGA ORSAKER
ÅTGÄRDER
Diskmaskinen
startar inte eller
lyder inte
kommandon.
Maskinen har inte anslutits till elnätet
på rätt sätt.
För in kontakten i uttaget.
Strömavbrott.
Diskmaskinen startar automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
Diskmaskinsluckan är inte stängd.
Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klick".
Den svarar inte på knapptryck.
Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV, slå sedan på
den efter cirka en minut och ställ på nytt in programmet.
Diskprogrammet är ännu inte avslutat.
Vänta till diskprogrammet är klart.
Tömningsslangen är böjd.
Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd (se Installation).
Diskhons avloppsrör är blockerat.
Rengör diskhons avloppsrör.
Filtret är igensatt av matrester
Rengör filtret (se RENGÖRING AV FILTERENHET).
Diskmaskinen
töms inte.
Tallrikarna skramlar mot varandra.
Diskmaskinen
bullrar för mycket.
Disken blir inte
ren.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
En överdriven mängd skum har producerats.
Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för
användning i diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN). Återställ diskmaskinen genom att trycka på knappen
TÖM (se TILLVAL OCH FUNKTIONER) och kör ett nytt program utan
diskmedel.
Porslinet har inte placerats rätt.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
Spolarmarna kan inte rotera fritt, de
hindras av disken.
Placera porslinet rätt (se STÄLLA IN DISKEN).
Diskprogrammet är för milt.
Välj ett lämpligt diskprogram (se PROGRAMTABELL).
En överdriven mängd skum har producerats.
Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i diskmaskin (se PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN).
Sköljmedelsbehållarens lock är inte
ordentligt stängt.
Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är stängt.
Filtret är smutsigt eller igensatt.
Rengör filterenheten (se SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL).
Det finns inget salt.
Fyll saltbehållaren (se PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN).
UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
För mer information, underhållsåtgärderna och felsökning, se
häftet Användning och Skötsel.
Du kan skaffa en kopia av häftet Användning och Skötsel genom:
• Kundtjänst: för telefonnumret, se garantihäftet.
• Nedladdning från webbsida: docs.whirlpool.eu
• QR-koden
KONTAKTA KUNDTJÄNST
När di kontaktar kundtjänst ska du meddela de koder
som visas på märkplåten som sitter invändigt till vänster eller höger på diskmaskinens lucka. Telefonnummer finns i garantihäftet eller på hemsida:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEKNISKT DATABLAD
Tekniska data med information om energiförbrukning
kan laddas ner från hemsida docs.whirlpool.eu
400011360607B
07/2019 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising