Whirlpool | BWE 71253X WSSS EU | Instruction for Use | Whirlpool BWE 71253X WSSS EU Manualul utilizatorului

Whirlpool BWE 71253X WSSS EU Manualul utilizatorului
Návod k použití
PRAČKA
Obsah
CZ
Česky,1
RO
Română,43
SK
Slovensky,15
PT
Português,57
HR
Hrvatski,29
CZ
Instalace, 2-3
Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy
Připojení k elektrické a k vodovodní síti
První prací cyklus
Technické údaje
Údržba a péče, 4
Uzavření přívodu vody a vypnutí elektrického napájení
Čištění pračky
Čištění dávkovače pracích prostředků
Péče o dvířka a buben
Čištění čerpadla
Kontrola přítokové hadice na vodu
Opatření a rady, 5
Základní bezpečnostní pokyny
Likvidace
Manuální otevření dvířek
BWE 71253
Popis pračky, 6-7
Ovládací panel
Displej
Jak provést prací cyklus, 8
Programy a volitelné funkce, 9-10
Tabulka programů
Volitelné funkce praní
Push & Wash
Prací prostředky a prádlo, 11-12
Dávkovač pracích prostředků
Příprava prádla
Speciální programy
Systém automatického vyvážení náplně
Poruchy a způsob jejich odstranění, 13
Servisní služba, 14
1
Instalace
CZ
! Je důležité uschovat tento návod tak,
abyste jej mohli kdykoli konzultovat.
V případě prodeje, darování nebo
přestěhování pračky se ujistěte, že zůstane
uložen v blízkosti pračky, aby mohl posloužit
novému majiteli při seznámení s její činností
a s příslušnými upozorněními.
! Pozorně si přečtěte uvedené pokyny:
Obsahují důležité informace týkající se
instalace, použití a bezpečnosti při práci.
Rozbalení a vyrovnání do
vodorovné polohy
Rozbalení
1. Rozbalte pračku.
2. Zkontrolujte, zda během přepravy
nedošlo k jejímu poškození. V případě, že
je poškozena, ji nezapojujte a obraťte se na
prodejce.
3. Odstraňte 4
šrouby chránící
před poškozením
během přepravy a
gumovou podložku
s příslušnou
rozpěrkou, které se
nacházejí v zadní
části (viz obrázek).
4. Uzavřete otvory po šroubech plastovými
krytkami z příslušenství.
5. Uschovejte všechny díly: v případě
opětovné přepravy pračky je bude třeba
namontovat zpět.
! Obaly nejsou hračky pro děti!
Vyrovnání do vodorovné polohy
1. Pračku je třeba umístit na rovnou a
pevnou podlahu, aniž by se opírala o stěnu,
nábytek či něco jiného.
nesmí přesáhnout 2°.
2
2. V případě,
že podlaha
není dokonale
vodorovná, mohou
být případné rozdíly
vykompenzovány
šroubováním
předních nožek
(viz obrázek); Úhel
sklonu, naměřený
na pracovní ploše,
Dokonalé vyrovnání do vodorovné polohy
zabezpečí stabilitu zařízení a zamezí vzniku
vibrací a hluku během činnosti. V případě
instalace na podlahovou krytinu nebo na
koberec nastavte nožky tak, aby pod pračkou
zůstal dostatečný volný prostor pro ventilaci.
Připojení k elektrické a k vodovodní
síti
Připojení přítokové hadice vody
1. Připojte přívodní
hadici jejím
zašroubováním ke
kohoutku studené
vody s hrdlem se
závitem 3/4” (viz
obrázek).
Před připojením
hadice nechte vodu
odtékat, dokud
nebude čirá.
2. Připojte přítokovou
hadici k pračce
prostřednictvím
příslušné přípojky
na vodu, umístěné
vpravo nahoře (viz
obrázek).
3. Dbejte na to, aby hadice nebyla příliš
ohnutá ani stlačená.
! Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat
v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s
technickými údaji (viz vedlejší strana).
! V případě, že délka přítokové hadice
nebude dostatečná, se obraťte na
specializovanou prodejnu nebo na
autorizovaný technický personál.
! Nikdy nepoužívejte již použité hadice.
! Používejte hadice z příslušenství zařízení.
Připojení vypouštěcí hadice
65 - 100 cm
Připojte vypouštěcí
hadici k odpadovému
potrubí nebo
k odpadu ve stěně,
který se nachází od
65 do 100 cm nad
zemí; zamezte jejímu
ohybu
nebo ji uchyťte k
okraji umývadla či
vany a připevněte
ji ke kohoutu
prostřednictvím
držáku
z příslušenství (viz
obrázek). Volný
konec vypouštěcí
hadice nesmí zůstat
ponořený do vody.
! Použití prodlužovacích hadic se
nedoporučuje; je-li však nezbytné,
prodlužovací hadice musí mít stejný průměr
jako originální hadice a její délka nesmí
přesáhnout 150 cm.
Připojení k elektrické síti
Před zasunutím zástrčky do zásuvky se
ujistěte, že:
• Je zásuvka uzemněna a že vyhovuje
normám;
• je zásuvka schopna snést maximální zátěž
odpovídající jmenovitému příkonu zařízení,
uvedenému v tabulce s technickými údaji
(viz vedle);
• hodnota napájecího napětí odpovídá údajům
uvedeným v tabulce s technickými údaji (viz
vedle);
• je zásuvka kompatibilní se zástrčkou pračky.
V opačném případě je třeba vyměnit zásuvku
nebo zástrčku.
! Pračka nesmí být umístěna venku – pod
širým nebem, a to ani v případě, že by se
jednalo o místo chráněné před nepřízní
počasí, protože je velmi nebezpečné vystavit
ji působení deště a bouří.
! Po definitivní instalaci pračky musí zásuvka
zůstat snadno přístupná.
! Nepoužívejte prodlužovací kabely a
rozvodky.
! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.
!Výměna kabelu musí být svěřena výhradně
autorizovanému technickému personálu.
CZ
Upozornění! Výrobce neponese žádnou
odpovědnost za následky nerespektování
uvedených předpisů.
První prací cyklus
Po instalaci zařízení je třeba ještě předtím,
než je použijete na praní prádla, provést jeden
zkušební cyklus s pracím prostředkem a bez
náplně prádla nastavením pracího programu
„Samočištění“ (viz “Čištění pračky”).
Technické údaje
Model
BWE 71253
šíøka
59,5 cm
Rozmìry
výška
85 cm
hloubka 54 cm
Kapacita
od 1 do 7 kg
Viz štítek s technickými
Napájení
údaji, aplikovaný na zarízení.
maximální tlak
1 MPa (10 bar)
Pøipojení k
tlak
rozvodu vody minimální
0.05 MPa (0.5 bar)
kapacita bubnu 52 litrù
Rychlost
a¡z do 1200 otáèek za
odstøeïování minutu
Kontrolní proprogram 9;
gramy podle Eco bavlna 60°.
program 9;
předpisy
1061/2010 a Eco bavlna 40°.
1015/2010.
Toto zaøízení odpovídá
následujícím normám
Evropské unie:
- 2004/108/CE (Elektromagnetická kompatibilita)
- 2006/95/CE (Nízké
napìtí)
- 2012/19/EU (WEEE)
3
Údržba a péče
CZ
Uzavření přívodu vody a vypnutí
elektrického napájení
• Po každém praní uzavřete přívod vody.
Tímto způsobem dochází k omezení
opotřebení pračky a ke snížení nebezpečí
úniku vody.
• Před zahájením čištění pračky a během
operací údržby vytáhněte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
Čištění pračky
• Vnější části a části z gumy se mohou
čistit hadrem navlhčeným ve vlažné vodě a
saponátu. Nepoužívejte rozpouštědla ani
abrazivní látky.
• Pračka je vybavena programem „Samočištění“
vnitřních částí, který musí být proveden bez
jakéhokoli druhu náplně v bubnu.
Prací prostředek (množství rovnající se
10% množství doporučeného pro částečně
znečištěné prádlo) nebo specifické přídavné
prostředky pro čištění pračky budou moci být
použity jako pomocné prostředky v pracím
programu. Doporučuje se provést samočisticí
program každých 40 cyklů praní.
Pro aktivaci programu stiskněte současně
tlačítka A a B na dobu 5 sekund (viz
obrázek). Program bude zahájen automaticky
a bude trvat přibližně 70 minut. Cyklus je možné
ukončit stisknutím tlačítka START/PAUSE.
Čištění čerpadla
Součástí pračky je samočisticí čerpadlo,
které nevyžaduje údržbu. Může se však stát,
že se v jeho vstupní části, určené k jeho
ochraně a nacházející se v jeho spodní části,
zachytí drobné předměty (mince, knoflíky).
! Ujistěte se, že byl prací cyklus ukončen, a
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Přístup ke vstupní části čerpadla:
1
2
3
1. Sejměte krycí
panel na přední
straně zařízení
zatlačením na jeho
střed a následným
zatlačením směrem
dolů z obou stran
a poté jej vytáhněte
(viz obrázky).
2. Odšroubujte víko
jeho otáčením proti
směru hodinových
ručiček (viz obrázek):
vytečení malého
množství vody je
zcela běžným jevem;
A
3. dokonale vyčistěte vnitřek;
4. zašroubujte zpět víko;
5. namontujte zpět panel, přičemž se před
jeho přisunutím k zařízení ujistěte, že
došlo ke správnému zachycení háčků do
příslušných podélných otvorů.
B
Čištění dávkovače pracích prostředků
1
2
Za účelem vytažení
dávkovače stiskněte
páčku (1) a potáhněte
jej směrem ven (2) (viz
obrázek).
Umyjte jej pod
proudem vody; tento
druh vyčištění je třeba
provádět pravidelně.
Péče o dvířka a buben
• Dvířka ponechte pokaždé pootevřená, aby
se zabránilo tvorbě nepříjemných zápachů.
4
Kontrola přítokové hadice na vodu
Stav přítokové hadice je třeba zkontrolovat
alespoň jednou ročně. Jsou-li na ní viditelné
praskliny nebo trhliny, je třeba ji vyměnit:
silný tlak působící na hadici během pracího
cyklu by mohl způsobit její náhlé roztržení.
! Nikdy nepoužívejte již použité hadice.
Opatření a rady
! Pračka byla navržena a vyrobena v souladu s platnými
mezinárodními bezpečnostním předpisy. Tato upozornění
jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba si je
pozorně přečíst.
Základní bezpečnostní pokyny
• Toto zařízení bylo navrženo výhradně pro použití v
domácnosti.
•
Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a
osoby se sníženými fyzickými, senzorickými
nebo duševními schopnostmi nebo osoby s
nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi,
když se nacházejí pod náležitým dohledem
nebo když byly náležitě vyškoleny ohledně
bezpečného použití zařízení a uvědomují
si související nebezpečí. Děti si nesmí hrát
se zařízením. Děti nesmí provádět operace
údržby a čištění bez dohledu.
• Pračku mohou používat pouze dospělé osoby podle
pokynů uvedených v tomto návodu.
• Nedotýkejte se zařízení bosí nebo v případě, že máte
mokré nebo vlhké ruce či nohy.
• Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale
uchopením za zástrčku.
• Neotvírejte dávkovač pracích prostředků během
činnosti zařízení.
• Nedotýkejte se odčerpávané vody, protože může mít
velmi vysokou teplotu.
• Nepokoušejte se o násilné otevření dvířek: mohlo by dojít
k poškození bezpečnostního uzávěru, který zabraňuje
náhodnému otevření.
• Při výskytu poruchy se v žádném případě
nepokoušejte o opravu vnitřních částí zařízení.
zvlášť za účelem zvýšení počtu recyklovaných a
znovupoužitých materiálů, z nichž jsou složena, a
z důvodu zabránění možných ublížení na zdraví a
škod na životním prostředí.
Symbolem je přeškrtnutý koš, uvedený na všech
výrobcích s cílem připomenout povinnosti spojené se
separovaným sběrem.
Podrobnější informace týkající se správného způsobu
vyřazení elektrospotřebičů z provozu mohou jejich
držitelé získat tak, že se obrátí na navrženou veřejnou
instituci nebo na prodejce.
Manuální otevření dvířek
V případě, že není možné otevřít dvířka s průzorem
z důvodu výpadku elektrické energie a hodláte pověsit
prádlo, postupujte následovně:
1. vytáhněte zástrčku ze
zásuvky elektrické sítě.
2. Zkontrolujte, zda je
hladina vody uvnitř zařízení
nižší, než je úroveň otevření
dvířek; v opačném případě
vypusťte přebytečnou
vodu vypouštěcí hadicí a
zachyťte ji do vědra, jak je
znázorněno na obrázku.
20
3.Sejměte kdycí panel na
přední straně pračky (viz
obrázek).
1
2
3
• Vždy mějte pod kontrolou děti a zabraňte tomu, aby se
přibližovaly k zařízení během pracího cyklu.
• Během pracího cyklu mají dvířka tendenci ohřát se.
• V případě potřeby přemísťujte pračku ve dvou nebo
ve třech a věnujte celé operaci maximální pozornost.
Nikdy se nepokoušejte zařízení přemísťovat sami, je
totiž velmi těžké.
• Před zahájením vkládání prádla zkontrolujte, zda je
buben prázdný.
Likvidace
• Likvidace obalových materiálů:
při jejich odstranění postupujte v souladu s místním
předpisy a dbejte na možnou recyklaci.
• Evropská směrnice 2012/19/EU - WEEE o
odpadu tvořeném elektrickými a elektronickými
zařízeními nařizuje, že elektrospotřebiče nesmí být
likvidovány v rámci běžného pevného městského
odpadu. Vyřazená zařízení musí být shromážděna
4. s použitím jazýčku označeného na obrázku potáhněte
směrem ven z dorazu plastové táhlo až do jeho uvolnění;
následně jej potáhněte směrem dolů a současně
otevřete dvířka.
5. namontujte zpět panel, přičemž se před jeho
přisunutím k zařízení ujistěte, že došlo ke správnému
zachycení háčků do příslušných podélných otvorů.
5
CZ
Popis pračky
CZ
Ovládací panel
Tlačítko
ZABLOKOVÁNÍ
TLAČÍTEK
Tlačítko a kontrolka
START/PAUSE
Tlačítko
TEPLOTA
Tlačítko ON/OFF
DISPLEJ
Dávkovač pracích prostředků
Tlačítko
OTOČNÝ
OVLADAČ
PROGRAMŮ
PUSH & WASH
Tlačítko
Tlačítko
ODLOŽENÝ
START
ODSTŘEĎOVÁNÍ
Tlačítka
VOLITELNÝCH
FUNKCÍ
Dávkovač pracích prostředků: slouží k dávkování
pracích prostředků a přídavných prostředků (viz “Prací
prostředky a prádlo”).
40°
Tlačítko TEPLOTA
60° : Stiskněte za účelem snížení
nebo úplného vyloučení teploty; hodnota bude uvedena
na displeji.
Tlačítko ON/OFF : Zapněte nebo vypněte pračku
krátkým stisknutím tlačítka. Kontrolka START/PAUSE
pomalu blikající zeleným světlem poukazuje na to, že
je zařízené zapnuté. Za účelem vypnutí pračky během
praní je třeba držet tlačítko stisknuté déle, přibližně 3
sek.; krátké nebo náhodné stisknutí neumožní vypnutí
pračky. Vypnutí zařízení během praní způsobí zrušení
probíhajícího pracího programu.
Tlačítko ODSTŘEĎOVÁNÍ
: Stiskněte za účelem
snížení nebo úplného vyloučení odstřeďování - hodnota
bude uvedena na displeji.
Tlačítko PUSH & WASH: (viz “Programy a volitelné funkce”).
OTOČNÝ OVLADAČ PROGRAMŮ: Slouží k nastavení
požadovaného programu (viz “Tabulka programů“).
Tlačítko ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK: aktivace
zablokování ovládacího panelu se provádí tak, že
podržíte stisknuté tlačítko přibližně na 2 sekundy.
Rozsvícená kontrolka
poukazuje na to, že je
ovládací panel zablokován. Tímto způsobem se zamezí
náhodným změnám programů (s výjimkou tlačítko
ON/OFF), zejména když jsou v domácnosti děti. Zrušení
zablokování ovládacího panelu se provádí tak, že
podržíte stisknuté tlačítko přibližně na 2 sekundy.
Tlačítka VOLITELNÝCH FUNKCÍ: slouží k volbě
jednotlivých nabízených volitelných funkcí. Kontrolka
zvolené volitelné funkce zůstane rozsvícena.
6
Tlačítko ODLOŽENÝ START
: Jeho stisknutím
můžete nastavit odložený start zvoleného programu;
doba odložení bude zobrazena na displeji.
Tlačítko a kontrolka START/PAUSE
: Když zelená
kontrolka začne pomalu blikat, stiskněte toto tlačítko
pro zahájení praní. Po zahájení cyklu se kontrolka
rozsvítí stálým světlem. Přejete-li si přerušit praní, znovu
stiskněte tlačítko; kontrolka bude blikat jantarovým
světlem. Když symbol není rozsvícen, je možné otevřít
dvířka. Za účelem opětovného zahájení cyklu z místa, v
němž byl přerušen, opětovně stiskněte tlačítko.
Pohotovostní režim
Za účelem shody s novými předpisy souvisejícími s
energetickou úsporou je tato pračka vybavena systémem
automatického vypnutí (přechodu do pohotovostního
režimu – standby), který je aktivován po uplynutí
přibližně 30 minut, když se pračka nepoužívá. Krátce
stiskněte tlačítko ON/OFF a vyčkejte na obnovení
činnosti zařízení.
Displej
CZ
B
A
C
C (viz “Volitelné funkce
praní”).
Displej slouží k naprogramování zařízení a poskytuje četné informace.
V části A je zobrazována doba trvání různých programů, které jsou k dispozici, a po zahájení cyklu i zbývající doby
do jeho ukončení; v případě nastavení ODLOŽENÝ START bude zobrazena doba chybějící do zahájení zvoleného
programu.
Kromě toho budou při stisknutí příslušného tlačítka zobrazeny maximální hodnoty rychlosti odstřeďování a teploty,
kterých zařízení může dosáhnout v závislosti na nastaveném programu.
Přesýpací hodiny budou blikat ve fázi, kdy zařízení zpracovává údaje na základě zvoleného programu. Maximálně po
10 minutách od zahájení programu přestanou
blikat a dojde k zobrazení definitivní zbývající doby. Ikona přesýpacích
hodin přestane být zobrazována přibližně 1 minutu od zobrazení definitivní zbývající doby.
V části B jsou zobrazovány “fáze praní”, které jsou součástí zvoleného cyklu, a po zahájení programu také probíhající
“fáze praní”:
Praní
Máchání
Odstřeďování
Odčerpání vody
Rozsvícený symbol “odložení start”
informuje o tom, že na displeji je zobrazena nastavená hodnota “Odloženého startu”.
V části C se nacházejí tři úrovně týkající se možností praní.
Kontrolka Zablokovaná dvířka
Rozsvícený symbol poukazuje na zajištění dvířek. Aby se předešlo poškození, před otevřením dvířek je třeba vyčkat na
zhasnutí uvedeného symbolu.
Za účelem otevření dvířek v průběhu pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE; když bude symbol ZABLOKOVANÁ
DVÍŘKA zhasnutý, bude možné otevřít dvířka.
7
Jak provést prací cyklus
CZ
Rychlé nastavení programu
1. NAPLŇTE PRAČKU PRÁDLEM. Otevřete dvířka
s průzorem. Naplňte pračku prádlem a dbejte
přitom, aby nedošlo k překročení množství náplně,
uvedeného v tabulce programů na následující straně.
2. NADÁVKUJTE PRACÍ PROSTŘEDEK. Vytáhněte
dávkovač pracích prostředků a naplňte prací
prostředek do příslušných přihrádek způsobem
vysvětleným v části “Prací prostředky a prádlo”.
3. ZAVŘETE DVÍŘKA.
4. Zahajte prací program stisknutím tlačítka „Push &
Wash“.
Tradiční nastavení programu
1. ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ. Stiskněte tlačítko ; kontrolka
START/PAUSE bude pomalu blikat zeleným světlem.
2. NAPLŇTE PRAČKU PRÁDLEM. Otevřete dvířka
s průzorem. Naplňte pračku prádlem a dbejte
přitom, aby nedošlo k překročení množství náplně,
uvedeného v tabulce programů na následující straně.
3. NADÁVKUJTE PRACÍ PROSTŘEDEK. Vytáhněte
dávkovač pracích prostředků a naplňte prací
prostředek do příslušných přihrádek způsobem
vysvětleným v části “Prací prostředky a prádlo”.
4. ZAVŘETE DVÍŘKA.
5. ZVOLTE PRACÍ PROGRAM. Otočným ovladačem
PROGRAMŮ zvolte požadovaný program; teplotu
a rychlost odstřeďování, které jsou k programu přiřazeny,
je možné měnit. Na displeji se zobrazí doba trvání cyklu.
6. NASTAVTE PRACÍ PROGRAM DLE VAŠICH
POTŘEB. Použijte příslušná tlačítka:
40°
60°
Změňte teplotu a/nebo odstřeďování.
Zařízení automaticky zobrazuje maximální teplotu
a rychlost odstřeďování pro nastavený program
nebo poslední zvolené hodnoty, jsou-li kompatibilní
40°
se zvoleným programem. Stisknutím tlačítka
60°
je možné postupně snížit teplotu až po praní ve
studené vodě “OFF”. Stisknutím tlačítka
je možné
postupně snížit rychlost odstřeďování až po jeho
úplné vyloučení “OFF”. Další stisknutí tlačítek obnoví
nastavení maximálních přednastavených hodnot.
! Výjimka: při volbě programu 6 bude možné zvýšit
teplotu až na 60°C.
! Výjimka: při volbě programu 7 bude možné zvýšit
teplotu až na 60°C.
! Výjimka: při volbě programu 10 bude možné zvýšit
teplotu až na 90°C.
8
Nastavení odloženého startu.
Pro nastavení odloženého startu zvoleného
programu stiskněte příslušné tlačítko až do dosažení
požadované doby odložení. Když je tato volitelná
funkce aktivní, na displeji se rozsvítí symbol
. Pro
zrušení odloženého startu je třeba tisknout tlačítko,
dokud se na displeji nezobrazí nápis “OFF”.
Změňte vlastnosti cyklu.
• Stiskněte tlačítka aktivace volitelné funkce; dojde k
rozsvícení odpovídající kontrolky tlačítka.
• Opětovným stisknutím můžete zvolenou volitelnou
funkci zrušit; příslušná kontrola zhasne.
! V případě, že zvolená volitelná funkce není
kompatibilní s nastaveným pracím programem,
kontrolka začne blikat a volitelná funkce nebude
aktivována.
! Když zvolená možnost není kompatibilní s jinou
předtím nastavenou možností, tato nekompatibilita
bude signalizována blikáním kontrolky a akustickým
signálem (3 pípnutí) a bude aktivována pouze druhá
možnost; kontrolka aktivované možnosti se rozsvítí.
! Volitelné funkce mohou změnit doporučenou náplň a/
nebo dobu trvání cyklu.
7. SPUSŤTE PROGRAM. Stiskněte tlačítko START/
PAUSE. Příslušná kontrolka se rozsvítí stálým
zeleným světlem a dojde k zablokování dvířek
(rozsvícený symbol ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA ). Za
účelem změny programu během probíhajícího cyklu
přerušte činnost pračky stisknutím tlačítka START/
PAUSE (kontrolka START/PAUSE bude pomalu blikat
oranžovým světlem); zvolte požadovaný cyklus a
znovu stiskněte tlačítko START/PAUSE.
Za účelem otevření dvířek v průběhu pracího cyklu
stiskněte tlačítko START/PAUSE; když bude symbol
ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA zhasnutý, bude možné
otevřít dvířka. Opětovným stisknutím tlačítka START/
PAUSE znovu uveďte do činnosti prací program
z bodu, ve kterém byl přerušen.
8. UKONČENÍ PROGRAMU. Bude oznámeno
zobrazením nápisu “END” na displeji. Po zhasnutí
symbolu ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA bude možné
otevřít dvířka. Otevřete dvířka, vyložte prádlo a
vypněte zařízení.
! Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte déle
tlačítko . Cyklus bude přerušena a dojde k vypnutí
zařízení.
Programy a volitelné
funkce
8
9
9
10
11
11
11
12
13
14
Spotřeba energie
(kWh)
Celkové množství
vody (lt)
Doba
trvání cyklu
7
**
**
**
**
70 0,16
33
30’
7
53 0,97
75
220’
46 0,68
55
120’
Zbytková vlhkost
(%)
6
-
Max. náplň (kg)
5
Everyday 30° ECO
Denní bavlna
Denní syntetika
Barevné
Jemné Prádlo
Rychlé Praní 30’: K rychlému oživení mírně znečištěného prádla
(nedoporučuje se pro vlnu, hedvábí a prádlo určené pro ruční praní).
Traditionals
-
Aviváž
1
2
3
4
30°
30°
30°
30°
1200
1000
1000
0








3,5
3,5
3,5
1
-
30°
800


3,5
1200


Max.
teplota
(°C)
Popis programu
Prací
prostředky
a
přídavné
Max.
rychlost prostředky
(otáčky
za minutu)
Praní
Programy
Tabulka programů
40°
(Max.60°)
40°
Syntetické (4): Málo znečištěné barevné prádlo z odolných tkanin.
(Max.60°)
Smíšené
40°
60°
Eco Bavlna 60° (1): Silně znečištěné bílé a barevné prádlo z odolných tkanin.
40°
Eco Bavlna 40° (2): Málo znečištěné bílé a barevné choulostivé prádlo.
60°
Bavlna: Silně znečištěné bílé a barevné prádlo z odolných tkanin.
(Max.90°)
Specials
Rychlé praní
20°
Rychlé praní
40°
Rychlé praní
60°
Přikrývky: pro prádlo plněné husím peřím.
30°
Vlna: Pro vlnu, kašmír apod.
40°
Zabránění zápachu
40°
Máchání + Odstřeďování
Bavlna (3): Málo znečištěné bílé a barevné choulostivé prádlo.
1000


3,5
1200
1200
1200






7
7
7
1200


7
-
-
-
**
800
1200
1000
1000
800
1000
1200






-







1,5
3,5
7
2
1,5
3
7
-
-
-
20’
45’
60’
**
**
**
**
**
53 0,99 52,4 265’
53 0,97 75 220’
Odstřeďování + Odčerpání vody
-
1200
-
-
7
-
-
-
**
Samostatné odčerpání vody *
-
OFF
-
-
7
-
-
-
**
* V případě volby programu a vyloučení odstřeďování zařízení provede pouze odčerpání vody.
** Je možné kontrolovat dobu trvání pracích programù na displeji.
Doba trvání cyklu uvedená na displeji nebo v návodu představuje odhad vypočítaný na základě standardních podmínek. Skutečná doba se může měnit v závislosti na četných
faktorech, jako je např. teplota a tlak vody na vstupu, teplota prostředí, množství pracího prostředku, množství a druh náplně, vyvážení náplně a zvolené volitelné funkce.
1) Kontrolní program podle předpisy 1061/2010: nastavte program 9 s teplotou 60°C.
Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a jedná se o nejúčinnější cyklus z hlediska kombinované spotřeby energie a vody určený pro prádlo, které lze prát při teplotě do
60 °C. Skutečná teplota praní se může lišit od uvedené.
2) Kontrolní program podle předpisy 1061/2010: nastavte program 9 s teplotou 40°C.
Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a jedná se o nejúčinnější cyklus z hlediska kombinované spotřeby energie a vody určený pro prádlo, které lze prát při teplotě do
40 °C. Skutečná teplota praní se může lišit od uvedené.
Pro všechny Test Institutes:
3) Dlouhý program pro praní bavlny: nastavte program 6 s teplotou 40°C.
4) Dlouhý program pro syntetiku: nastavte program 7 s teplotou 40°C.
Volitelné funkce praní
! V případě, že zvolená volitelná funkce není kompatibilní
s nastaveným pracím programem, kontrolka začne blikat
a volitelná funkce nebude aktivována.
! Když zvolená možnost není kompatibilní s jinou
předtím nastavenou možností, tato nekompatibilita bude
signalizována blikáním kontrolky a akustickým signálem
(3 pípnutí) a bude aktivována pouze druhá možnost;
kontrolka aktivované možnosti se rozsvítí.
Rychlé praní
Při prvním stisknutí se rozsvítí ikona 45’, při druhém ikona
60’ a při třetím ikona 20’.
Odstranění skvrn
Tato možnost slouží k volbě druhu znečištění tak, aby došlo
k optimálnímu přizpůsobení cyklu za účelem odstranění
skvrn. K druhům znečištění patří:
Jídlo, které způsobuje např. skvrny z potravin a
nápojů.
Práce, při které vznikají např. skvrny z mazacího tuku
a inkoustu.
Činnost venku, při které vznikají např. skvrny od
bláta a trávy.
! Doba trvání pracího cyklu se mění v závislosti na druhu
zvoleného znečištění.
9
CZ
CZ
Push & Wash
Tato funkce umožňuje zahájit prací cyklus i při vypnutém zařízení, aniž by bylo třeba nejdříve stisknout tlačítko
ON/OFF nebo následně, při zapnutí zařízení, bez použití jakéhokoli dalšího tlačítka a/nebo otočného ovladače (v
opačném případě bude program Push & Wash zrušen). Za účelem zahájení cyklu Push & Wash držte stisknuté tlačítko
po dobu 2 sekund. Rozsvícená kontrolka poukazuje na to, že cyklus byl zahájen. Tento prací cyklus je ideální pro
bavlněné a syntetické prádlo s teplotou 30°C a maximální rychlostí odstřeďování 1000 otáček za minutu. Max. náplň
3,5 kg. (Doba trvání cyklu 45’).
Správný postup
1. Naložte do pračky prádlo (bavlněné a/nebo syntetické) a zavřete dvířka.
2. Nadávkujte prací prostředek a přídavné prostředky.
3. Zahajte program stisknutím tlačítka Push & Wash na dobu 2 sekund. Příslušná kontrolka se rozsvítí stálým zeleným
světlem a dojde k zablokování dvířek (symbol dvířek zůstane rozsvícený).
POZN.: Zahájení praní tlačítkem Push & Wash aktivuje automatický cyklus doporučený pro bavlněné a syntetické prádlo,
který nelze dále uživatelsky přizpůsobovat. Tento program neumožňuje nastavení dalších možností.
Za účelem otevření dvířek v průběhu automatického cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE; když je symbol
zablokovaných dvířek zhasnutý, bude možné otevřít dvířka. Opětovným stisknutím tlačítka START/PAUSE znovu uveďte
do činnosti prací program z bodu, ve kterém byl přerušen.
4. Po skončení pracího programu se rozsvítí kontrolka END.
10
Prací prostředky a prádlo
Dávkovač pracích prostředků
Dobrý výsledek praní závisí také na správném dávkování
pracího prostředku: použití jeho nadměrného množství
snižuje efektivitu praní a napomáhá tvorbě vodního
kamene na vnitřních částech pračky a zvyšuje znečištění
životního prostředí.
! Nepoužívejte prací prostředky určené pro ruční praní,
protože způsobují tvorbu nadměrného množství pěny.
! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60 °C používejte
práškové prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.
! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.
Při vytahování dávkovače
pracích prostředků a při
jeho plnění pracími nebo
přídavnými prostředky
postupujte následovně.
Přihrádka 1: Nevkládejte prací prostředek do střední
přihrádka 1.
Přihrádka 2: Prací prostředek (v prášku nebo tekutý)
V případě použití tekutého pracího prostředku se
doporučuje použít pro správné dávkování malou
přepážku A z příslušenství. Pro použití práškového
pracího prostředku vložte malou přepážku do
prohloubeniny B.
Přihrádka 3: Přídavné prostředky (aviváž atd.)
Aviváž nesmí překročit úroveň „max.“, vyznačenou na
stupnici.
Barevné: cyklus na 30 °C, který pomáhá chránit barvy a je
určen pro bavlněné a syntetické barevné prádlo. Umožňuje
snížení spotřeby energie při ohřívání vody a současně
zajištění dobrého výsledku praní. Tato možnost je vhodná
pro praní mírně znečištěného prádla.
Jemné Prádlo: pro praní velmi jemného prádla použijte
program 4. Doporučujeme obrátit prádlo před praním
naruby. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje
použít tekutý prací prostředek pro choulostivé prádlo.
Smíšené: cyklus na 40 °C pro praní smíšeného bavlněného
a syntetického prádla. Tato možnost je vhodná pro praní
mírně znečištěného spodního prádla.
Rychlé praní (program 11) umožňuje provádět správu
doby trvání ošetření oblečení v rozsahu od 20’ do 60’.
- 20’: program na osvěžení vašeho prádla během pouhých
20 minut.
- 45’: krátký cyklus určený pro praní smíšeného bavlněného
a syntetického prádla.
- 60’: Cyklus “60’” byl navržen pro praní při odolného,
středně znečištěného bavlněného prádla při teplotě 60°C
v průběhu jedné hodiny a při zaručení dobrých výsledků
praní. Pro syntetické nebo smíšené prádlo se doporučuje
snížit teplotu na 40°C.
Přikrývky: při praní prádla plněného husím peřím,
jako jsou například samostatné peřiny (nepřesahující
hmotnost 2 kg), polštáře, větrovky, používejte příslušný
program 12. Doporučujeme vkládat peřiny do bubnu
tak, že se jejich oba okraje složí směrem dovnitř (viz
obrázky), a nepřekročit přitom ¾ celkového objemu
samotného bubnu. Za účelem optimálního praní se
doporučuje použít tekutý prací prostředek a dávkovat jej
prostřednictvím dávkovače pracích prostředků.
Příprava prádla
• Roztřiďte prádlo podle:
- druhu tkaniny / symbolu na visačce.
- barvy: oddělte barevné prádlo od bílého.
• Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.
• Nepřekračujte povolenou náplň, vztahující se na
hmotnost suchého prádla: viz “Tabulka programů“.
Kolik váží prádlo?
1 prostěradlo 400-500 g
1 povlak na polštář 150-200 g
1 ubrus 400-500 g
1 župan 900-1.200 g
1 ručník 150-250 g
Speciální programy
Denní bavlna: cyklus na 30 °C pro bavlněné prádlo.
Umožňuje snížení spotřeby energie při ohřívání vody a
současně zajištění dobrého výsledku praní. Tato možnost
je vhodná pro praní mírně znečištěného prádla.
Denní syntetika: cyklus na 30 °C pro syntetické prádlo.
Umožňuje snížení spotřeby energie při ohřívání vody a
současně zajištění dobrého výsledku praní. Tato možnost
je vhodná pro praní mírně znečištěného prádla.
Vlna - Woolmark Apparel Care - Blue:
Prací cyklus „Vlna“ této pračky byl schválen společností
Woolmark Company pro praní prádla z vlny, které je
klasifikováno jako „prádlo určené pro ruční praní“, za
podmínky, že bude praní provedeno v souladu s pokyny
uvedenými na visačce oblečení a pokyny dodanými
výrobcem této pračky. (M1126)
Zabránění zápachu: program 14 (Syntetika) se používá
pro praní prádla, u kterého je třeba zajistit odstranění
nepříjemného zápachu (např. kouře, potu, smažených
jídel apod.). Tento program byl navržen pro odstranění
nepříjemného zápachu s ohledem na vlákna tkanin.
11
CZ
CZ
Systém automatického vyvážení náplně
Před každým odstřeďováním buben provede otáčení
rychlostí lehce převyšující rychlost praní, aby se
odstranily vibrace a aby se náplň rovnoměrně rozložila.
V případě, že po několikanásobných pokusech o
vyvážení prádlo ještě nebude správně vyváženo,
zařízení provede odstřeďování nižší rychlostí, než je
přednastavená rychlost. Při nadměrném nevyvážení
pračka provede namísto odstřeďování vyvážení. Pro
dosažení rovnoměrnějšího rozložení náplně a jejího
správného vyvážení se doporučuje míchat velké a malé
kusy prádla.
12
Poruchy a způsob jejich
odstranění
Může se stát, že pračka nebude fungovat. Dříve, než zatelefonujete na Servisní službu (viz “Servisní služba”),
zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.
Poruchy:
Možné příčiny / Způsob jejich odstranění:
Pračku nelze zapnout.
• Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke
spojení kontaktů.
• V celém domě je vypnutý proud.
Nedochází k zahájení pracího cyklu. •
•
•
•
•
Nejsou řádně zavřená dvířka.
Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF.
Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE.
Nebyl otevřen kohout přívodu vody.
Byla nastavena doba opoždění startu.
Nedochází k napouštění vody do
pračky (na displeji je zobrazen
nápis “H2O”).
Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutu.
Hadice je příliš ohnutá.
Nebyl otevřen kohout přívodu vody.
V celém domě je uzavřený přívod vody.
V rozvodu vody není dostatečný tlak.
Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE.
•
•
•
•
•
•
CZ
Dochází k nepřetržitému napouštění • Vypouštěcí hadice se nachází mimo určené rozmezí od 65 do 100 cm nad
a odčerpávání vody.
zemí (viz “Instalace”).
• Koncová část vypouštěcí hadice je ponořena ve vodě (viz “Instalace”).
• Odpad ve stěně není vybaven odvzdušňovacím otvorem.
Když ani po uvedených kontrolách nedojde k odstranění problému, uzavřete přívod
vody, vypněte pračku a přivolejte Servisní službu. V případě, že se byt nachází
na jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému efektu,
jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a odčerpává vodu. Pro odstranění
uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální protisifonové ventily.
Nedochází k vyčerpání vody nebo
k odstřeďování.
• Odčerpání vody netvoří součást nastaveného programu: u některých
programů je potřebné jejich manuální uvedené do činnosti.
• Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz “Instalace”).
• Odpadové potrubí je ucpané.
Během odstřeďování je možné
pozorovat silné vibrace pračky.
• Během instalace nebyl buben odjištěn předepsaným způsobem (viz “Instalace”).
• Pračka není dokonale vyrovnána do vodorovné polohy (viz “Instalace”).
• Pračka je stlačena mezi nábytkem a stěnou (viz “Instalace”).
Dochází k úniku vody z pračky.
• Přítoková hadice není správně zašroubována (viz “Instalace”).
• Dávkovač pracích prostředků je ucpán (způsob jeho vyčištění je uveden v
části “Údržba a péče”).
• Vypouštěcí hadice není upevněna předepsaným způsobem (viz “Instalace”).
Kontrolky “Volitelné funkce” a
kontrolka “START/PAUSE” blikají a
na disleji je zobrazen kód poruchy
(např.: F-01, F-..).
• Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu
a zařízení znovu zapněte.
Když porucha přetrvává, obraťte se na servisní službu.
Dochází k tvorbě nadměrného
množství pěny.
• Použitý prací prostředek není vhodný pro použití v automatické pračce (musí
obsahovat označení “pro praní v pračce“, “pro ruční praní nebo pro praní v
pračce“ nebo podobné označení).
• Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.
Nedochází k aktivaci cyklu Push &
Wash.
• Po zapnutí zařízení byl aktivován jiný ovládací příkaz než Push & Wash. Vypněte zařízení a stiskněte tlačítko Push & Wash.
13
Servisní služba
CZ
Před přivoláním Servisní služby:
• Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami (viz “Poruchy a způsob jejich odstranění”);
• Znovu uveďte do chodu prací program, abyste ověřili, zda byla porucha odstraněna;
• V záporném případě se obraťte na středisko servisní služby.
! Nikdy se neobracejte s žádostí o pomoc na techniky, kteří nejsou k výkonu této činnosti oprávněni.
Při hlášení poruchy uveďte:
• druh poruchy;
• model zařízení (Mod.);
• výrobní číslo (S/N).
Tyto informace jsou uvedeny na štítku aplikovaném na zadní částí pračky a v její přední části, dostupné po otevření dvířek.
14
Návod na použitie
PRÁČKA
Obsah
SK
Slovensky
SK
Inštalácia, 16-17
Rozbalenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy
Pripojenie k elektrickej a k vodovodnej sieti
Prvý prací cyklus
Technické údaje
Údržba a starostlivosť, 18
Uzavretie prívodu vody a vypnutie elektrického napájania
Čistenie práčky
Čistenie dávkovača pracích prostriedkov
Starostlivosť o dvierka a bubon
Čistenie čerpadla
Kontrola prítokovej hadice na vodu
Opatrenia a rady, 19
Základné bezpečnostné pokyny
Likvidácia
Manuálne otvorenie dvierok
BWE 71253
Popis práčky,20-21
Ovládací panel
Displej
Ako vykonať prací cyklus, 22
Programy a voliteľné funkcie, 23-24
Tabuľka pracích programov
Voliteľné funkcie prania
Push & Wash
Pracie prostriedky a prádlo, 25-26
Dávkovač pracích prostriedkov
Príprava prádla
Špeciálne programy
Systém automatického vyváženia náplne
Poruchy a spôsob ich odstránenia, 27
Servisná služba, 28
15
Inštalácia
SK
! Je veľmi dôležité uschovať tento návod
kvôli prípadnému ďalšiemu použitiu.
V prípade predaja, darovania alebo
presťahovania práčky sa uistite, že zostane
uložený v jej blízkosti, aby mohol poslúžiť
novému majiteľovi pri oboznámení sa
s činnosťou a s príslušnými upozorneniami.
! Pozorne si prečítajte uvedené pokyny:
obsahujú dôležité informácie, týkajúce sa
inštalácie, použitia a bezpečnosti pri práci.
Dokonalé vyrovnanie do vodorovnej polohy
zabezpečí stabilitu zariadenia a zamedzí
vzniku vibrácií a hluku počas činnosti.
V prípade inštalácie na podlahovú krytinu
alebo na koberec, nastavte nožičky tak, aby
pod práčkou zostal dostatočný voľný priestor
na ventiláciu.
Rozbalenie a vyrovnanie do
vodorovnej polohy
Pripojenie prítokovej hadice vody
Rozbalenie
1. Rozbaľte práčku.
2. Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k jej poškodeniu. V prípade, že je poškodená,
nezapájajte ju a obráťte sa na predajcu.
3. Odstráňte 4
skrutky slúžiace
na ochranu
počas prepravy
a gumovú podložku
s príslušným
dištančným členom,
ktoré sa nachádzajú
v zadnej časti (viď
obrázok).
4. Uzatvorte otvory po skrutkách plastovými
krytkami z príslušenstva.
5. Uschovajte všetky diely: v prípade
opätovnej prepravy práčky ich bude potrebné
opätovne namontovať.
! Obaly nie sú hračky pre deti!
Vyrovnanie do vodorovnej polohy
1. Práčku je potrebné umiestniť na rovnú
a pevnú podlahu tak, aby nebola opretá
o stenu, nábytok alebo o niečo iné.
2. V prípade,
že podlaha nie
je dokonale
vodorovná, môžu byť
prípadné rozdiely
vykompenzované
odskrutkovaním
alebo
zaskrutkovaním
predných nožičiek
(viď obrázok); Uhol
sklonu, nameraný na pracovnej ploche,
nesmie presiahnuť 2°.
16
Pripojenie k elektrickej
a k vodovodnej sieti
1. Pripojte
prívodnú hadicu jej
zaskrutkovaním ku
kohútiku so studenou
vodou, s hrdlom so
závitom 3/4” (viď
obrázok).
Pred pripojením
hadice nechajte
vodu odtiecť, až kým
nebude číra.
2. Pripojte prítokovú
hadicu k pračke, jej
zaskrutkovaním k
príslušnej prípojke na
vodu, umiestnenej
vpravo hore (viď
obrázok).
3. Zabezpečte, aby hadica nebola príliš
ohnutá alebo stlačená.
! Tlak v rozvode vody sa musí pohybovať
v rozmedzí hodnôt uvedených v tabuľke s
technickými údajmi (viď vedľajšia strana).
! V prípade, že dĺžka prítokovej hadice
nebude dostatočná, obráťte sa na
špecializovanú predajňu alebo na
autorizovaný technický personál.
! Nikdy nepoužívajte už použité hadice.
! Používajte hadice z príslušenstva
zariadenia.
Pripojenie vypúšťacej hadice
65 - 100 cm
Pripojte
vypúšťaciu hadicu
k odpadovému
potrubiu alebo
k odpadu v stene,
nachádzajúcom sa
od 65 do 100 cm nad
zemou; jednoznačne
zamedzte jej ohybu.
alebo ju uchyťte k
okraju umývadla či
vane, a pripevnite
vodiaci držiak
z príslušenstva
ku kohútu (viď
obrázok). Voľný
koniec vypúšťacej
hadice nesmie
zostať ponorený do
vody.
! Použitie predlžovacích hadíc sa
neodporúča; ak je však nevyhnutné,
predlžovacia hadica musí mať rovnaký
priemer ako originálna hadica a jej dĺžka
nesmie presiahnuť 150 cm.
Pripojenie k elektrickej sieti
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky sa
uistite, že:
• zásuvka je uzemnená a že vyhovuje
normám;
• zásuvka je schopná uniesť maximálnu
záťaž odpovedajúcu menovitému príkonu
zariadenia, uvedenému v tabuľke s
technickými údajmi (viď vedľa);
• hodnota napájacieho napätia odpovedá
údajom uvedeným v tabuľke s technickými
údajmi (viď vedľa);
• zásuvka je kompatibilná so zástrčkou
práčky. V opačnom prípade je potrebné
vymeniť zásuvku alebo zástrčku.
! Práčka nesmie byť umiestnená vonku – pod
holým nebom, a to ani v prípade, keby sa
jednalo o miesto chránené pred nepriazňou
počasia, pretože je veľmi nebezpečné
vystaviť ju dažďu a búrkam.
! Po ukončení inštalácie musí zásuvka zostať
ľahko prístupná.
! Nepoužívajte predlžovacie káble a
rozvodky.
! Kábel nesmie byť ohnutý alebo pritlačený.
! Výmena kábla musí byť zverená výhradne
autorizovanému technickému personálu.
Upozornenie! Výrobca neponesie žiadnu
zodpovednosť za následky spôsobené
nerešpektovaním týchto pokynov.
Prvý prací cyklus
Po inštalácii zariadenia je potrebné ešte
pred jeho použitím vykonať jeden skúšobný
cyklus s pracím prostriedkom a bez náplne
prádla, nastavením pracieho programu
„Samočistenie“ (viď “Čistenie práčky).
Technické údaje
Model
BWE 71253
šírka 59,5 cm
Rozmery
výška 85 cm
håbka 54 cm
Kapacita
od 1 do 7 kg
Vid štítok s technickými
Elektrické
údajmi, aplikovaný na zazapojeni
riadení.
maximálny tlak
MPa (10 bar)
Pripojenie k 1
maximálny
tlak
rozvodu vody 0,05 MPa (0.5
bar)
kapacita bubna 52 litrov
Rýchlosž od- až do 1200 otáèok za
streïovania minútu
Kontrolné proprogram 9;
gramy podľa Eco bavlna 60°C.
predpisy
program 9;
1061/2010 a Eco bavlna 40°C.
1015/2010
Toto zariadenie je v zhode
s nasledujúcimi smernicami Európskej únie:
- 2004/108/CE (Elektromagnetická kompatibilita)
- 2006/95/CE (Nízke
napätie)
- 2012/19/EU (WEEE)
17
SK
Údržba a starostlivosť
SK
Uzavretie prívodu vody a vypnutie
elektrického napájania
• Po každom praní uzatvorte prívod vody.
Týmto spôsobom sa znižuje opotrebenie
rozvodu vody zariadenia a znižuje sa
nebezpečenstvo úniku vody.
• Pred zahájením čistenia práčky a počas
údržby je potrebné vytiahnuť zástrčku
prívodného kábla zo zásuvky.
Čistenie práčky
• Vonkajšie časti a časti z gumy môžu byť
čistené utierkou navlhčenou vo vlažnej vode
a saponáte. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo
abrazívne prostriedky.
• Práčka je vybavená programom
„Samočistenie“ pre vyčistenie vnútorných
častí, ktorý musí byť vykonaný bez
akéhokoľvek druhu náplne v bubne.
Prací prostriedok (množstvo rovnajúce sa
10% množstva odporúčaného pre čiastočne
znečistené prádlo) alebo špecifické prídavné
prostriedky pre čistenie práčky budú môcť byť
použité ako pomocné prostriedky v pracom
programe. Odporúča sa vykonať samočistiaci
program každých 40 cyklov prania. Pre
aktiváciu programu stlačte súčasne tlačidlá A
a B na dobu 5 sekúnd (viď obrázok). Program
bude zahájený automaticky a bude trvať
približne 70 minút. Cyklus je možné ukončiť
stlačením tlačidla START/PAUSE.
A
Starostlivosť o dvierka a bubon
• Dvierka ponechajte zakaždým pootvorené,
aby sa zabránilo tvorbe nepríjemných
zápachov.
Čistenie čerpadla
Súčasťou práčky je samočistiace čerpadlo,
ktoré nevyžaduje údržbu. Môže sa však
stať, že sa v jeho vstupnej ochrannej časti,
nachádzajúcej na spodku, zachytia drobné
predmety (mince, gombíky).
! Uistite sa, že prací cyklus bol ukončený a
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Prístup k vstupnej časti čerpadla:
1
2
3
1. Odložte krycí
panel na prednej
strane zariadenia
zatlačením na jeho
stred a následným
zatlačením smerom
nadol z obidvoch
strán a potom ho
vytiahnite (viď
obrázky).
2. Odskrutkujte veko
otáčaním proti smeru
hodinových ručičiek
(viď obrázok):
vytečenie malého
množstva vody je
úplne bežným javom;
B
Čistenie dávkovača pracích
prostriedkov
1
2
18
Dávkovač vytiahnete
tak, že stlačíte páčku
(1) a potiahnete ho
smerom von (2) (viď
obrázok).
Dávkovač umyte pod
prúdom vody; toto
čistenie je potrebné
vykonávať pravidelne.
3. dokonale vyčistite vnútro;
4. nasaďte naspäť veko;
5. namontujte naspäť krycí panel, pričom
sa pred jeho prisunutím k práčke uistite, že
došlo k správnemu zachyteniu háčikov do
príslušných otvorov.
Skontrolujte prítokovú hadicu vodu
Stav prítokovej hadice je potrebné
skontrolovať aspoň raz ročne. Ak sú na nej
viditeľné praskliny alebo trhliny, je potrebné
ju vymeniť: silný tlak v hadici počas pracieho
cyklu by mohol spôsobiť jej náhle roztrhnutie.
! Nikdy nepoužívajte už použité hadice.
Opatrenia a rady
! Práčka bola navrhnutá a vyrobená v súlade s platnými
medzinárodnými bezpečnostnými predpismi. Tieto
upozornenia sú uvádzané z bezpečnostných dôvodov a
je potrebné si ich pozorne prečítať.
Základné bezpečnostné pokyny
• Toto zariadenie bolo navrhnuté výhradne na použitie
ako spotrebič.
•
Toto zariadenie smú používať deti od 8
rokov, osoby náležite vyškolené ohľadne
bezpečného použitia zariadenia, ktoré
si uvedomujú súvisiace nebezpečenstvo
a v prípade dozoru aj osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými alebo
duševnými schopnosťami alebo osoby
s nedostatočnými skúsenosťami a
znalosťami. Deti sa so zariadením nesmú
hrať. Operácie údržby a čistenia nesmú
vykonávať deti bez dohľadu.
• Práčku môžu používať len dospelé osoby, podľa
pokynov uvedených v tomto návode.
• Nedotýkajte sa zariadenia bosí, alebo v prípade, keď
máte mokré ruky alebo nohy.
• Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel,
ale uchopením za zástrčku.
• Neotvárajte dávkovač pracích prostriedkov počas
činnosti zariadenia.
• Nedotýkajte sa odčerpávanej vody, pretože môže mať
veľmi vysokú teplotu.
• V žiadnom prípade sa nepokúšajte o násilné otvorenie
dvierok: mohlo by dôjsť k poškodeniu bezpečnostného
uzáveru, ktorý zabraňuje náhodnému otvoreniu.
• Pri výskyte poruchy sa v žiadnom prípade nepokúšajte
o opravu vnútorných častí zariadenia.
• Vždy majte pod kontrolou deti a zabráňte tomu, aby sa
približovali k zariadeniu počas pracieho cyklu.
• Počas pracieho cyklu majú dvierka tendenciu
zohrievať sa.
• Ak je potrebné ju presunúť, je dobré poveriť dve alebo
tri osoby a vykonať to s maximálnou pozornosťou.
Nikdy sa nepokúšajte zariadenie premiestňovať sami,
pretože je veľmi ťažké.
• Pred zahájením vkladania prádla skontrolujte, či je
bubon prázdny.
a zabráneniu možných ublížení na zdraví a škôd na
životnom prostredí.
Symbolom je preškrtnutý kôš uvedený na všetkých
výrobkoch, s cieľom pripomenúť povinnosti spojené so
separovaným zberom.
Podrobnejšie informácie týkajúce sa správneho
spôsobu vyradenia elektrospotrebičov z prevádzky
môžu ich držitelia získať od poverenej verejnej
inštitúcie alebo na predajcu.
Manuálne otvorenie dvierok
V prípade, ak nie je možné otvoriť dvierka z dôvodu
výpadku elektrickej energie a chceli by ste vybrať prádlo,
postupujte nasledovne:
1. vytiahnite zástrčku zo
zásuvky elektrickej siete.
2. Skontrolujte, či je hladina
vody vo vnútri zariadenia
nižšia ako je úroveň
otvorenia dvierok; ak nie
je, vypusťte prebytočnú
vodu vypúšťacou hadicou a
zachyťte ju do vedra, ako je
znázornené na obrázku.
20
3. pomocou skrutkovača
odstráňte krycí panel
nachádzajúci sa v prednej
časti práčky (viď obrázok).
1
2
3
Likvidácia
• Likvidácia obalových materiálov:
pri ich odstránení postupujte v súlade s miestnymi
predpismi a dbajte na možnú recykláciu.
• Európska smernica 2012/19/EU - WEEE o odpade
tvorenom elektrickými a elektronickými zariadeniami
predpokladá, že elektrospotrebiče nesmú byť
likvidované v rámci bežného pevného komunálneho
odpadu. Vyradené zariadenia musia byť zozbierané
osobitne za účelom zvýšenia počtu recyklovaných
a znovu použitých materiálov, z ktorých sa skladajú
4. pomocou jazýčka, označeného na obrázku, potiahnite
plastové tiahlo smerom von z dorazu, až kým sa
neuvolní; následne ho potiahnite smerom dolu a súčasne
otvorte dvierka.
5. namontujte naspäť krycí panel, pričom sa pred jeho
prisunutím k práčke uistite, že došlo k správnemu
zachyteniu háčikov do príslušných otvorov.
19
SK
Popis práčky
SK
Ovládací panel
Tlačidlo
ZABLOKOVANIE
TLAČIDIEL
Tlačidlo a kontrolka
START/PAUSE
Tlačidlo TEPLOTA
Tlačidlo ON/OFF
DISPLEJ
Dávkovač pracích prostriedkov
OTOČNÝ
OVLÁDAČ
PROGRAMOV
Tlačidlo
PUSH & WASH
Tlačidlo
ONESKORENÝ
ŠTART
Tlačidlá VOLITEĽNÝCH
ODSTREĎOVANIE
FUNKCIÍ
Tlačidlo
Dávkovač pracích prostriedkov: slúži na dávkovanie
pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov (viď
“Pracie prostriedky a prádlo”).
Tlačidlo TEPLOTA
60° : Stlačte pre zníženie alebo
úplné vyradenie ohrevu; hodnota bude uvedená na
displeji.
Tlačidlo ON/OFF : krátke stlačenie tohto tlačidla slúži
na zapnutie alebo vypnutie práčky. Kontrolka START/
PAUSE, ktorá pomaly bliká zeleným farbou signalizuje,
že stroj je zapnutý. Ak chcete vypnúť práčku počas
prania, je potrebné držať tlačidlo stlačené dlhšie,
približne 3 sek.; krátkym alebo náhodným stlačením
práčku nevypnete. Vypnutie zariadenia počas prania
spôsobí zrušenie prebiehajúceho pracieho programu.
Tlačidlo ODSTREĎOVANIE
: Stlačte pre zníženie
alebo úplné vyradenie odstreďovania; hodnota bude
uvedená na displeji.
Tlačidlo PUSH & WASH: (viď “Programy a voliteľné
funkcie).
OTOČNÝ OVLÁDAČ PROGRAMOV: Slúži na
nastavenie požadovaného programu (viď “Tabuľka
programov”).
Tlačidlo ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL : slúži na aktiváciu
zablokovania ovládacieho panelu; aktivácia sa vykonáva
tak, že podržíte stlačené tlačidlo približne na 2 sekundy.
Rozsvietený symbol
signalizuje, že ovládací panel
je zablokovaný. Týmto spôsobom sa zamedzí náhodným
zmenám programov (s výnimkou tlačidlo ON/OFF),
obzvlášť, keď sú v domácnosti deti. Zrušenie zablokovania
ovládacieho panelu sa vykonáva tak, že podržíte stlačené
tlačidlo približne na 2 sekundy.
Tlačidlá VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ: Slúžia na voľbu
jednotlivých ponúknutých voliteľných funkcií. Kontrolka
zvolenej funkcie zostane rozsvietená.
20
40°
Tlačidlo ONESKORENÝ ŠTART
: Stlačte kvôli
nastaveniu oneskoreného štartu zvoleného programu;
nastavené oneskorenie bude zobrazené na displeji.
Tlačidlo a kontrolka START/PAUSE
: Keď zeleným
kontrolka začne pomaly blikať, stlačte toto tlačidlo,
aby ste spustili pranie. Po zahájení cyklu sa kontrolka
rozsvieti stálym svetlom. Ak chcete pranie prerušiť,
opätovne stlačte toto tlačidlo; kontrolka bude blikať
jantárovým svetlom. Ak symbol nie je rozsvietený,
bude možné otvoriť dvierka. Pre opätovné zahájenie
prania z bodu, v ktorom bolo prerušené, opätovne stlačte
toto tlačidlo.
Pohotovostný režim
Po skoncení cyklu alebo v case, ked nie je spustený žiaden
cyklus, po 30 minútach dôjde k vypnutiu zariadenia kvôli
energetickej úspore. Na obnovenie cinnosti zariadenia,
nachádzajúceho sa v pohotovostnom režime, stací stlacit
tlacidlo ON/OFF.
Displej
B
SK
A
C
C (viď “Voliteľné funkcie
prania”).
Displej slúži na programovanie zariadenia a na poskytovanie mnohých informácií.
V časti A je zobrazovaná doba trvania rôznych programov a po zahájení činnosti aj doby zostávajúcej do jeho ukončenia;
v prípade nastavenia ONESKORENÝ ŠTART bude zobrazená doba zostávajúca do zahájenia zvoleného programu.
Okrem toho, pri stlačení príslušného tlačidla budú zobrazené maximálne hodnoty rýchlosti odstreďovania a teploty, ktoré
zariadenie môže dosiahnuť, v závislosti od nastaveného programu.
Presýpacie hodiny budú blikať vo fáze, kedy zariadenie spracúva údaje na základe zvoleného programu. Maximálne
po 10 minútach od zahájenia programu prestanú
blikať a dôjde k zobrazeniu definitívneho zvyšného času. Ikona
presýpacích hodín prestane byť zobrazovaná približne po uplynutí 1 minúty od zobrazenia definitívneho zvyšného času.
V časti B sú zobrazované “fázy prania”, ktoré sú súčasťou zvoleného cyklu a po zahájení programu aj prebiehajúce “fázy
prania”:
Pranie
Plákanie
Odstreďovanie
Odčerpanie vody
Rozsvietený symbol “Oneskorený štart”
signalizuje , že na zariadení bola zvolená funkcia “Oneskoreného štartu”.
V časti C sa nachádzajú tri úrovne, týkajúce sa možností prania.
Kontrolka ZABLOKOVANÉ DVIERKA :
Rozsvietený symbol signalizuje, že dvierka sú zaistené. Aby sa dvierka nepoškodili, pred ich otvorením je potrebné
vyčkať, kým uvedený symbolu nezhasne.
Ak chcete otvoriť dvierka počas pracieho cyklu, stlačte tlačidlo START/PAUSE; keď bude kontrolka ZABLOKOVANÉ
DVIERKA zhasnutá, bude možné dvierka otvoriť.
21
Ako vykonať prací cyklus
SK
Rýchle nastavenie programu
1. NAPLŇTE PRÁČKU PRÁDLOM. Otvorte dvierka.
Naplňte práčku prádlom pričom dbajte, aby nedošlo
k prekročeniu množstva náplne, uvedeného v tabuľke
programov na nasledujúcej strane.
2. NAPLŇTE DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTRIEDKOV.
Vytiahnite dávkovač pracích prostriedkov a naplňte
prací prostriedok do príslušných priehradiek,
spôsobom vysvetleným v časti “Pracie prostriedky a
prádlo”.
3. ZATVORTE DVIERKA.
4. Zahájte prací program stlačením tlačidla „PUSH &
WASH“.
Tradičné nastavenie programu
1. ZAPNUTIE ZARIADENIA. Stlačte tlačidlo ; kontrolka
START/PAUSE bude pomaly blikať zeleným svetlom.
2. NAPLŇTE PRÁČKU PRÁDLOM. Otvorte dvierka.
Naplňte práčku prádlom pričom dbajte, aby nedošlo
k prekročeniu množstva náplne, uvedeného v tabuľke
programov na nasledujúcej strane.
3. NAPLŇTE DÁVKOVAČ PRACÍCH PROSTRIEDKOV.
Vytiahnite dávkovač pracích prostriedkov a naplňte
prací prostriedok do príslušných priehradiek,
spôsobom vysvetleným v časti “Pracie prostriedky a
prádlo”.
4. ZATVORTE DVIERKA.
5. ZVOĽTE PRACÍ PROGRAM. Otočným ovládačom
PROGRAMOV zvoľte požadovaný program; teplotu
a rýchlosť odstreďovania pre zvolený je možné meniť.
Na displeji sa zobrazí doba trvania cyklu.
6. NASTAVTE PRACÍ PROGRAM PODĽA VAŠICH
POTRIEB. Použite príslušné tlačidlá:
40°
60°
Zmeňte teplotu a/alebo rýchlosť
odstreďovania. Zariadenie automaticky zobrazuje
maximálnu teplotu a rýchlosť odstreďovania pre
nastavený program alebo posledné zvolené hodnoty,
ak sú vhodné pre zvolený program. Stlačením tlačidla
40°
60° je možné postupne znížiť teplotu prania až po
pranie v studenej vode “OFF”. Stlačením tlačidla
je
možné postupne znížiť rýchlosť odstreďovania až po
jeho úplné vylúčenie “OFF”. Ďalšie stlačenie tlačidiel
obnoví nastavenie maximálnych prednastavených
hodnôt.
! Výnimka: pri volbe programu 6 bude možné zvýšit
teplotu až na 60°C.
! Výnimka: pri volbe programu 7 bude možné zvýšit
teplotu až na 60°C.
! Výnimka: pri volbe programu 10 bude možné zvýšit
teplotu až na 90°C.
22
Nastavenie oneskoreného štartu.
Pre nastavenie oneskoreného štartu zvoleného
programu stláčajte príslušné tlačidlo, až kým
nenastavíte požadovanú dobu oneskorenia. Keď je
táto funkcia zvolená, na displeji sa rozsvieti symbol
. Na zrušenie oneskoreného štartu je potrebné stláčať
tlačidlo, až kým sa na displeji nezobrazí symbol “OFF”.
Zmena vlastností cyklu.
• Stlačte tlačidlo za účelom aktivácie voliteľnej
funkcie; rozsvieti sa príslušná kontrolka.
• Opätovným stlačením môžete zvolenú voliteľnú
funkciu zrušiť; príslušná kontrolka zhasne.
! V prípade, že zvolená voliteľná funkcia nie je
kompatibilná s nastaveným pracím programom,
kontrolka začne blikať a voliteľná funkcia nebude
aktivovaná.
! Ak zvolenú funkciu nie je možné použiť s inou,
už nastavenou funkciou, táto nekompatibilita bude
signalizovaná blikaním kontrolky a akustickým
signálom (3 pípnutia) a bude aktivovaná len druhá
možnosť; kontrolka aktivovanej možnosti sa rozsvieti.
! Voliteľné funkcie môžu zmeniť uvedenú náplň a/
alebo dobu trvania daného cyklu.
7. SPUSŤTE PROGRAM. Stlačte tlačidlo START/
PAUSE. Príslušná kontrolka sa rozsvieti stálym
zeleným svetlom a dôjde k zablokovaniu dvierok
(rozsvieti sa symbol ZABLOKOVANÉ DVIERKA ). Ak
chcete zmeniť program počas prebiehajúceho cyklu,
aktivujte prerušenie cyklu práčky stlačením tlačidla
START/PAUSE (kontrolka START/PAUSE bude
blikať jantárovým svetlom); potom zvoľte požadovaný
program a znovu stlačte tlačidlo START/PAUSE.
Ak chcete otvoriť dvierka počas pracieho cyklu,
stlačte tlačidlo START/PAUSE; keď bude kontrolka
ZABLOKOVANÉ DVIERKA zhasnutá, bude možné
otvoriť dvierka. Opätovným stlačením tlačidla START/
PAUSE opätovne uveďte do činnosti prací program
z bodu, v ktorom bol prerušený.
8. UKONČENIE PROGRAMU. Bude signalizované
zobrazením nápisu “END” na displeji a po zhasnutí
symbolu ZABLOKOVANÉ DVIERKA bude možné
otvoriť dvierka. Otvorte dvierka, vyložte prádlo a
vypnite zariadenie.
! Ak si želáte zrušiť už zahájený cyklus, stlačte dlhšie
tlačidlo . Cyklus bude prerušený a dôjde k vypnutiu
zariadenia.
Programy a voliteľné
funkcie
Zmiešané
9
Eco bavlna 60°C (1): Značne znečistené biele a farebné prádlo z
odolných tkanín.
Eco bavlna 40°C (2): Málo znečistené biele a farebné prádlo z chúlostivých tkanín.
9
33
30’
7
53 0,97
75
220’
3,5
46 0,68
55
120’
-
**
1200
1000
1000
0








3,5
3,5
3,5
1
-
30°
800


3,5
40°
(Max.60°)
40°
(Max.60°)
40°
1200


1000


1200


7
60°
1200


7
53 0,99 52,4 265’
53 0,97
-
40°
1200


7
60°
(Max.90°)
1200


7
-
20°
40°
60°
30°
40°
40°
-
800
1200
1000
1000
800
1000
1200






-







1,5
3,5
7
2
1,5
3
7
Odstreďovanie + Odčerpanie vody
-
1200
-
-
Samostatné odčerpanie vody *
-
OFF
-
-
10 Bavlna: Značne znečistené biele a farebné prádlo z odolných tkanín.
11
11
11
12
13
14
Doba trvania cyklu
Syntetické (4): Málo znečistené farebné prádlo z odolných tkanín.
8
Voda
celkom lt
7
Spotreba energie
kWh
Bavlna (3): Málo znečistené biele a farebné prádlo z chúlostivých tkanín.
70 0,16
Zvyšková vlhkosť
%
6
**
**
**
**
Max. náplň (kg)
5
-
30°
30°
30°
30°
Popis programu
Everyday 30° ECO
Denná bavlna
Denná syntetika
Farebné
Jemné
Rýchle Pranie 30’: K rýchlemu oživeniu ľahko znečisteného prádla
(nedoporučuje sa pre vlnu, hodváb a prádlo určené na pranie v rukách).
Traditionals
-
Max.
teplota
(°C)
Max.
rýchlosť
(otáčky
za
minútu)
Aviváž
1
2
3
4
Pracie
prostriedky
a prídavné
prostriedky
Pranie
Pracie
programy
Tabuľka pracích programov
Specials
Rýchle pranie
Rýchle pranie
Rýchle pranie
Prádlo plnené perím: Pre prádlo plnené husím perím.
Vlna: Pre vlnu, kašmír, atď.
Zabránenie zápachu
Plákanie + Odstreďovanie
-
75
220’
-
-
**
-
-
-
20’
45’
60’
**
**
**
**
7
-
-
-
**
7
-
-
-
**
* V prípade voľby programu a vylúčenia odstreďovania, zariadenie vykoná len odčerpanie vody.
** Je možné kontrolovať dobu trvania pracích programov na displeji.
Doba trvania cyklu, uvedená na displeji alebo v návode, je stanovená na základe štandardných podmienok. Skutočná doba sa môže meniť v závislosti na mnohých faktoroch, ako sú napr.
teplota a tlak vody na vstupe, teplota prostredia, množstvo pracieho prostriedku, množstvo a druh náplne, vyváženie náplne a zvolené funkcie.
1) Kontrolný program podľa predpisy 1061/2010: nastavte program 9 s teplotou 60°.
Tento cyklus je vhodný pre pranie bežne znečisteného bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnejší cyklus z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody, určený pre prádlo, ktoré je možné
prať pri teplote do 60°C. Skutočná teplota prania sa môže líšiť od uvedenej.
2) Kontrolný program podľa predpisy 1061/2010: nastavte program 9 s teplotou 40°.
Tento cyklus je vhodný pre pranie bežne znečisteného bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnejší cyklus z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody, určený pre prádlo, ktoré je možné
prať pri teplote do 40°C. Skutočná teplota prania sa môže líšiť od uvedenej.
Pre všetky Test Institutes:
3) Dlhý program na pranie bavlny: nastavte program 6 s teplotou 40°C.
4) Dlhý program pre syntetické prádlo: nastavte program 7 s teplotou 40°C.
Voliteľné funkcie prania
- V prípade, že zvolená voliteľná funkcia nie je kompatibilná
s nastaveným pracím programom, kontrolka začne blikať
a voliteľná funkcia nebude aktivovaná.
- Ak zvolenú funkciu nie je možné použiť s inou,
už nastavenou funkciou, táto nekompatibilita bude
signalizovaná blikaním kontrolky a akustickým signálom (3
pípnutia) a bude aktivovaná len druhá možnosť; kontrolka
aktivovanej možnosti sa rozsvieti.
Rýchle pranie
Pri prvom stlačení sa rozsvieti ikona 45’, pri druhom ikona
60’ a pri treťom ikona 20’.
Odstránenie škvŕn
Táto funkcia slúži na voľbu druhu znečistenia tak, aby došlo
k optimálnemu prispôsobeniu cyklu kvôli odstráneniu škvŕn.
K druhom znečistenia patria:
Jedlo, ktoré spôsobuje napr. škvrny z potravín a
nápojov.
Práca, pri ktorej vznikajú napr. škvrny z mazacieho
tuku a atramentu.
Činnosť vonku, pri ktorej vznikajú napr. škvrny od
blata a trávy.
! Doba trvania pracieho cyklu sa mení v závislosti na druhu
zvoleného znečistenia.
23
SK
SK
Push & Wash
Táto funkcia umožňuje zahájiť prací cyklus aj pri vypnutom zariadení bez toho, aby bolo potrebné najskôr stlačiť tlačidlo
ON/OFF alebo následne, pri zapnutí zariadenia, bez použitia akéhokoľvek ďalšieho tlačidla a/alebo otočného ovládača
(v opačnom prípade bude program Push & Wash zrušený). Kvôli zahájeniu cyklu Push & Wash držte stlačené tlačidlo po
dobu 2 sekúnd. Rozsvietená kontrolka signalizuje, že cyklus bol zahájený. Tento prací cyklus je ideálny pre bavlnenú a
syntetickú bielizeň, s teplotou 30 °C a maximálnou rýchlosťou odstreďovania 1000 otáčok za minútu. Max. náplň 3,5 kg.
(Doba trvania cyklu 45’).
Správny postup
1. Naložte do práčky bielizeň (bavlnenú a/alebo syntetickú) a zatvorte dvierka.
2. Nadávkujte prací prostriedok a prídavné prostriedky.
3. Zahájte program stlačením tlačidla Push & Wash na dobu 2 sekúnd. Príslušná kontrolka sa rozsvieti stálym zeleným
svetlom a dôjde k zablokovaniu dvierok (symbol dvierok zostane rozsvietený).
POZN.: Zahájenie prania tlačidlom Push & Wash aktivuje automatický cyklus odporúčaný pre bavlnenú a syntetickú
bielizeň, ktorý nie je možné ďalej užívateľsky prispôsobovať. Tento program neumožňuje nastavenie ďalších možností.
Pre otvorenie dvierok v priebehu automatického cyklu stlačte tlačidlo START/PAUSE; keď je symbol zablokovaných
dvierok zhasnutý, bude možné otvoriť dvierka. Opätovným stlačením tlačidla START/PAUSE opätovne uveďte do
činnosti prací program z bodu, v ktorom bol prerušený.
4. Po skončení pracieho programu sa rozsvieti kontrolka END.
24
Pracie prostriedky a prádlo
Dávkovač pracích prostriedkov
Dobrý výsledok prania závisí aj od správneho
dávkovania pracieho prostriedku: použitie nadmerného
množstva znižuje efektivitu prania a napomáha tvorbe
vodného kameňa na vnútorných častiach práčky a
zvyšuje znečistenie životného prostredia.
! Nepoužívajte pracie prostriedky určené na pranie v rukách,
pretože spôsobujú tvorbu nadmerného množstva peny.
! Používajte práškové pracie prostriedky pre biele
bavlnené prádlo a pre predpieranie a pre pranie pri
teplote vyššej ako 60 °C.
! Dodržujte pokyny uvedené na obale pracieho prostriedku.
Pri vyťahovaní dávkovača
pracích prostriedkov a pri
jeho plnení pracími alebo
prídavnými prostriedkami
postupujte nasledovne.
Priehradka 1: Nevkladajte
prací prostriedok do strednej priehradka 1.
Priehradka 2: Prací prostriedok na pranie (práškový
alebo tekutý)
V prípade použitia tekutého pracieho prostriedku sa
odporúča použiť pre správne dávkovanie malú prepážku
A z príslušenstva. Pre použitie práškového pracieho
prostriedku vložte malú prepážku do priehlbiny B.
Priehradka 3: Prídavné prostriedky (aviváž, atď.)
Aviváž nesmie prekročiť úroveň „max.“, vyznačenú na
stupnici.
Farebné: cyklus na 30 °C, ktorý pomáha chrániť farby
a je určený pre zmiešané bavlnené a syntetické prádlo.
Umožňuje znížiť spotrebu energie na ohrev vody a súčasne
zachovať dobrý výsledok prania. Táto možnosť je vhodná
na pranie mierne znečisteného prádla.
Jemné: na pranie veľmi jemnej bielizne použite program
4. Odporúča sa prevrátiť pred praním bielizeň naruby. Pre
dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča použiť tekutý
prací prostriedok na jemnú bielizeň.
Zmiešané: cyklus na 40 °C na pranie zmiešaného
bavlneného a syntetického prádla. Táto možnosť je vhodná
na pranie mierne znečistené spodnej bielizne.
Rýchle pranie (program 11) umožňuje zvoliť dobu trvania
ošetrenia oblečenia v rozsahu od 20’ do 60’.
- 20’: program, ktorý osvieži vaše prádlo za iba 20 minút.
- 45’: krátky cyklus určený na pranie zmiešaného
bavlneného a syntetického prádla.
- 60’: Cyklus “60’” bol navrhnutý na pranie odolnej, stredne
znečistenej bavlnenej bielizne pri teplote 60°C v priebehu
jednej hodiny a pri zaručení dobrých výsledkov prania.
Pre syntetickú alebo zmiešanú bielizeň sa odporúča znížiť
teplotu na 40°C.
Prádlo plnené perím: na pranie prádla plneného husacím
perím, ako napríklad samostatné periny (nepresahujúce
hmotnosť 2 kg), hlavnice, vetrovky, používajte príslušný
program 12. Odporúča sa vkladať periny do bubna tak, že
sa ich obidva okraje zložia smerom dovnútra (viď obrázky)
a nesmiete pritom prekročiť ¾ celkový objem samotného
bubna. Za účelom optimálneho prania sa odporúča použiť
tekutý prací prostriedok a dávkovať ho prostredníctvom
dávkovača pracích prostriedkov.
Príprava prádla
• Roztrieďte prádlo podľa:
- druhu tkaniny / symbolu na visačke.
- farby: oddeľte farebné prádlo od bieleho.
• Vyprázdnite vrecká a skontrolujte gombíky.
• Neprekračujte povolenú náplň, vzťahujúcu sa na
hmotnosť suchého prádla: viď “Tabuľka pracích
programov”.
Koľko váži prádlo?
1 plachta 400-500 g
1 obliečka 150-200 g
1 obrus 400-500 g
1 župan 900-1.200 g
1 uterák 150-250 g
Špeciálne programy
Denná bavlna: cyklus na 30 °C pre bavlnené prádlo.
Umožňuje znížiť spotrebu energie na ohrev vody a súčasne
zachovať dobrý výsledok prania. Táto možnosť je vhodná
na pranie mierne znečisteného prádla.
Denná syntetika: cyklus na 30 °C pre syntetické prádlo.
Umožňuje znížiť spotrebu energie na ohrev vody a súčasne
zachovať dobrý výsledok prania. Táto možnosť je vhodná
na pranie mierne znečisteného prádla.
Vlna - Woolmark Apparel Care - Blue:
prací cyklus „Vlna“ bol schválený spoločnosťou Woolmark
Company pre pranie prádla z vlny, klasifikovaného ako
prádlo pre ručné pranie, za podmienky, že pranie bude
vykonané v súlade s pokynmi uvedenými na visačke
oblečenia a v súlade s pokynmi dodanými výrobcom tejto
práčky. (M1126)
Zabránenie zápachu: program 14 (Syntetické) sa používa
na pranie bielizne, pri ktorej je potrebné zabezpečiť odstránenie nepríjemného zápachu (napr. dymu, potu,
vyprážaných jedál, atď.). Tento program bol navrhnutý pre
odstránenie nepríjemného zápachu s ohľadom na vlákna
tkanín.
25
SK
SK
Systém automatického vyváženia náplne
Pred každým odstreďovaním bubon vykoná otáčanie
rýchlosťou o málo prevyšujúcou rýchlosť prania, aby
sa tak odstránili vibrácie a aby sa náplň rovnomerne
rozložila. V prípade, že po niekoľko násobných pokusoch
o vyváženie prádlo ešte nebude správne vyvážené,
zariadenie vykoná odstreďovanie nižšou rýchlosťou,
ako je prednastavená rýchlosť. Ak je práčka nadmerne
nevyvážená, vykoná namiesto odstreďovania vyváženie.
Za účelom dosiahnutia rovnomernejšieho rozloženia
náplne a jej správneho vyváženia, odporúča sa pomiešať
veľké a malé kusy prádla.
26
Poruchy a spôsob ich
odstránenia
Môže sa stať, že práčka nebude fungovať. Skôr, ako zatelefonujete na Servisnú službu viď “Servisná služba”)
skontrolujte, či sa nejedná o problém ľahko odstrániteľný pomocou nasledujúceho zoznamu.
SK
Poruchy:
Možné príčiny / Spôsob ich odstránenia:
Pračku nie je možné zapnúť.
• Zástrčka nie je zasunutá v elektrickej zásuvke, alebo nie je zasunutá
dostatočne, aby došlo k spojeniu kontaktov.
• V celom dome je vypnutý prúd.
Nedochádza k zahájeniu pracieho
cyklu.
•
•
•
•
•
Nie sú riadne zatvorené dvierka.
Nebolo stlačené tlačidlo ON/OFF.
Nebolo stlačené tlačidlo START/PAUSE.
Nebol otvorený kohútik prívodu vody.
Bol nastavený oneskorený hodiny spustenia.
Do práčky nie je napúšťaná voda
(Na displeji je zobrazený nápis
“H2O”).
•
•
•
•
•
•
Prítoková hadica nie je pripojená k vodovodnému kohútiku.
Hadica je príliš ohnutá.
Nebol otvorený kohútik prívodu vody.
V celom dome je uzatvorený prívod vody.
V rozvode vody nie je dostatočný tlak.
Nebolo stlačené tlačidlo START/PAUSE.
Práčka nepretržite napúšťa
a odčerpáva vodu.
• Vypúšťacia hadica sa nachádza mimo určeného rozmedzia od 65 do 100 cm
nad zemou (viď “Inštalácia”).
• Koncová časť vypúšťacej hadice je ponorená vo vode (viď “Inštalácia”).
• Odpadové potrubie v stene nie je vybavené odvzdušňovacím otvorom.
Ak po týchto kontrolách nedôjde k odstráneniu problému, zatvorte vodovodný
kohútik, vypnite práčku a zavolajte Servisnú službu. V prípade, že sa byt nachádza
na jednom z najvyšších poschodí je možné, že dochádza k sifónovému efektu,
následkom ktorého práčka nepretržite napúšťa a odčerpáva vodu. Na odstránenie
uvedeného efektu sú v predaji bežne dostupné špeciálne “protisifónové” ventily.
Práčka neodčerpáva vodu alebo
neodstreďuje.
• Odčerpanie vody netvorí súčasť nastaveného programu: Pri niektorých
programoch je potrebné aktivovať ho manuálne.
• Vypúšťacia hadica je ohnutá (viď “Inštalácia”).
• Odpadové potrubie je upchaté.
Práčka vo fáze odstreďovania veľmi • Počas inštalácie nebol bubon odistený predpísaným spôsobom (viď “Inštalácia”).
vibruje.
• Práčka nie je dokonale vyrovnaná do vodorovnej polohy (viď “Inštalácia”).
• Práčka je stlačená medzi nábytkom a stenou (viď “Inštalácia”).
Z práčky uniká voda.
• Prítoková hadica nie je správne zaskrutkovaná (viď “Inštalácia”).
• Dávkovač pracích prostriedkov je upchatý (spôsob jeho vyčistenia je uvedený
v časti “Údržba a starostlivosť”).
• Vypúšťacia hadica nie je dobre pripevnená (viď “Inštalácia”).
Kontrolky “Voliteľné funkcie” a
kontrolka “START/PAUSE” blikajú
a na displeji je zobrazený kód
poruchy (napr.: F-01, F-..).
• Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, vyčkajte 1 minútu a
opätovne ho zapnite.
Ak porucha pretrváva, obráťte sa na Servisnú službu.
Dochádza k tvorbe nadmerného
množstva peny.
• Použitý prací prostriedok nie je vhodný na použitie v automatickej práčke
(musí obsahovať označenie “pre pranie v práčke”, “pre pranie v rukách alebo
v práčke” alebo podobné označenie).
• Bolo použité jeho nadmerné množstvo.
Nedochádza k aktivácii cyklu Push
& Wash.
• Po zapnutí zariadenia bol aktivovaný iný ovládací príkaz ako Push & Wash.
Vypnite zariadenie a stlačte tlačidlo Push & Wash.
27
Servisná služba
SK
Pred obrátením sa na Servisnú službu:
• Skontrolujte, či nie ste schopní poruchu odstrániť sami (viď “Poruchy a spôsob ich odstránenia”);
• Opätovne uveďte do chodu prací program, s cieľom overiť, či bola porucha odstránená;
• Ak to nie je možné, obráťte sa na Stredisko servisnej služby.
! Nikdy sa neobracajte so žiadosťou o pomoc na technikov, ktorí nie sú na vykonávanie tejto činnosti oprávnení.
Pri hlásení poruchy uveďte:
• druh poruchy;
• model zariadenia (Mod.);
• výrobné číslo (S/N).
Tieto informácie sú uvedené na štítku aplikovanom na zadnej časti práčky a v jej prednej časti, dostupnej po otvorení
dvierok.
28
Upute za uporabu
PERILICA RUBLJA
Pregled
HR
Hrvatski
HR
Postavljanje, 30-31
Raspakiranje i izravnavanje
Hidraulični i električni priključci
Prvi ciklus pranja
Tehnički podaci
Održavanje i očuvanje, 32
Zatvaranje vode i isključivanje električne struje
Čišćenje perilice
Čišćenje pretinca za deterdžent
Očuvanje vrata i bubnja
Čišćenje crpke
Provjera cijevi za dovod vode
Mjere predostrožnosti i savjeti, 33
Opća sigurnost
Rashodovanje
Ručno otvaranje vrata
BWE 71253
Opis perilice rublja, 34-35
Upravljačka ploča
Zaslon
Provođenje ciklusa pranja, 36
Ciklusi pranja i opcije, 37-38
Tablica ciklusa pranja
Opcije pranja
Push & Wash
Deterdžent i rublje, 39-40
Ladica za deterdžent
Priprema rublja
Posebni ciklusi pranja
Sustav uravnoteženja rublja
Nepravilnosti i rješenja, 41
Servisna služba, 42
29
Postavljanje
HR
! Važno je sačuvati ove upute kako bi ste ih
mogli proučiti u svakom trenutku. U slučaju
prodaje, ustupanja ili seljenja, provjeriti da se
nalaze zajedno s perilicom kako bi se novog
vlasnika obavijestilo o funkcioniranju stroja i
o upozorenjima koja se na njega odnose.
Pomno izravnavanje daje stroju stabilnost i
spriječava vibracije, buku i pomicanja tijekom
rada. U slučaju da perilicu postavljate na
tepison ili sag, podesite nožice tako da ispod
perilice ostane dovoljno prostora za protjecanje zraka.
! Pozorno pročitajte ove upute: one sadrže
važne obavijesti o postavljanju, uporabi i
sigurnosti.
Hidraulični i električni priključci
Raspakiranje i izravnavanje
Raspakiranje
1. Raspakujte perilicu.
2. Provjerite da perilica nije oštećena u prijevozu. Ako je oštećena, nemojte je priključivati
i obratite se preprodavaču.
3. Skinite vijka za
zaštitu u prijevozu i
gumicu s odstojnikom na stražnjoj strani (vidi sliku).
4. Zatvorite otvore dostavljenim plastičnim
čepovima.
5. Sačuvajte sve dijelove: ako je potrebno
prevoziti perilicu, treba ih ponovno namjestiti.
! Pakovanje nije igračka za djecu!
Izravnavanje
1. Postavite perilicu na čvrst i ravan pod i ne
naslanjajte je na zidove, namještaj ili drugo.
2. Ako pod nije potpuno vodoravan,
nadoknadite razliku
u visini odvijanjem ili
navijanjem prednjih
nožica (vidi sliku); kut
nagiba izmjeren na
gornjoj površini ne
smije prelaziti 2°.
30
Spajanje cijevi za dovod vode
1. Spojite dovodnu
cijev navijajući je na
slavinu s hladnom vodom nareznog otvora
3/4, kao za plinski
priključak (vidi sliku).
Prije spajanja pustite
vodu da teče dok ne
bude bistra.
2. Spojite dovodnu cijev na perilicu navijanjem na
odgovarajući otvor
za uzimanje vode na
stražžnjoj strani gore
desno (vidi sliku).
3. Pazite da na cijevi nema pregiba ni
suženja.
! Pritisak vode u slavini mora se nalaziti među vrijednostima navedenim u tablici
Tehnički podaci (vidi slijedeću stranicu).
! Ako dužina dovodne cijevi nije dostatna,
obratite se specijaliziranoj prodavaonici ili
ovlaštenom tehničaru.
! Nemojte upotrebljavati već korištene cijevi.
! Upotrijebite one dostavljene sa strojem.
Spajanje cijevi za odvod vode
65 - 100 cm
Bez savijanja spojite odvodnu cijev na
odvodni cjevovod
ili odljev u zidu, koji
moraju biti u visini
od 65 do 100 cm od
poda;
odnosno naslonite je
na rub umivaonica ili
kade i vežite dostavljenu vodilicu na
slavinu (vidi sliku).
Slobodni završetak
odvodne cijevi ne
smije ostati uronjen
u vodu.
! Ne preporučuje se uporaba produžne cijevi,
no ako je neophodna, mora imati isti promjer
kao i originalna cijev i ne smije biti duža od
150 cm.
Električni priključak
Prije umetanja utikača u utičnicu, provjerite da:
• utičnica ima uzemljenje i da je u skladu sa
zakonskim propisima;
• utičnica može podnijeti najveću snagu
stroja naznačenu u tablici Tehnički podaci
(vidi sa strane);
• se napon struje nalazi među vrijednostima
navedenim u tablici Tehnički podaci (vidi sa
strane);
• utičnica odgovara utikaču perilice. U protivnom, zamijenite utičnicu ili utikač.
! Perilicu se ne smije instalirati na otvorenom
pa ni ako se radi o zaštićenom prostoru, jer
je vrlo opasno izložiti je kiši i nevremenu.
! Ne smije se pregibati ili pritiskati kabel.
HR
! Električni kabel smiju promijeniti jedino
ovlašteni tehničari.
Pozor! Proizvođač otklanja bilo kakvu odgovornost u slučaju nepoštivanja ovih propisa.
Prvi ciklus pranja
Nakon postavljanja uređaja a prije njegove
uporabe prvi put, obavite ciklus pranja sa
samočišćenjem, s deterdžentom ali bez rublja (vidi “Čišćenje perilice”).
Tehnièki podaci
Model
BWE 71253
Dimenzije
širina 59,5 cm
visina 85 cm
dubina 54 cm
Kapacitet
od 1 do 7 kg
Elektrièno
prikljuèivanje
vidi ploèicu s tehnièkim
osobinama na stroju
maksimalan pritisak:
Hidraulièno 1 MPa (10 bar)
prikljuèiminimalan pritisak:
vanje
0,05 MPa (0,5 bar)
kapacitet bubnja: 52 l
Brzina
centrifugiranja
do 1200 okretaja u minuti
Programi
kontrole
po propisu
1061/2010 a
1015/2010
program 9;
Eko Pamuk 60°C.
program 9;
Eko Pamuk 40°C.
Ovaj je ureðaj u skladu sa
slijedeæim Uredbama EU:
- 2004/108/CE (Elektromagnetska kompatibilnost)
- 2012/19/EU (WEEE)
- 2006/95/CE (Nizak
pritisak)
! Utičnica mora biti lako dohvatljiva i nakon
postavljanja perilice.
! Zabranjeno je korištenje produžnih kabela i
višestrukih utičnica.
31
Održavanje i očuvanje
HR
Zatvaranje vode i isključivanje
električne struje
• Nakon svakog pranja zatvorite slavinu
s vodom. Tako se ograničava trošenje
hidrauličnih instalacija perilice i uklanja
opasnost gubitka.
• Isključite utikač iz struje dok čistite perilicu,
kao i prilikom izvođenja radova održavanja.
Čišćenje perilice
• Vanjski dio i gumene dijelove može se
čistiti krpom namočenom u mlakoj vodi i sapunu. Ne upotrebljavajte rastvorna sredstva
ili ona koja bi mogla ogrepsti površinu.
• Perilica rublja ima program “Samočišćenja”
unutarnjih dijelova, kojeg treba izvršiti bez
ičega u bubnju. Deterdžente (10% količine
koju se preporučuje za malo prljavo rublje) ili
specifične aditive za čišćenje perilice rublja
možete koristiti kao pomoćna sredstva u programu pranja. Savjetujemo vršenje programa
čišćenja svakih 40 ciklusa pranja.
Za aktiviranje programa, istovremeno pritisnite tipke A i B u trajanju od 5 s (vidi sliku).
Program se pokreće automatski i traje otprilike 70 minuta. Za zaustavljanje ciklusa, pritisnite tipku START/PAUSE.
Čišćenje crpke
Perilica posjeduje samočišćeću crpku koju
nije potrebno održavati. Može se, međutim,
dogoditi da sitni predmeti (sitan novac, dugma) padnu u pred-prostor koji zaštićuje
crpku, a nalazi se u njenom donjem dijelu.
! Provjerite da je ciklus pranja završio i
iskopčajte prekidač.
Da bi ste došli do pred-prostora:
1. pomoću odvijača
skinite ploču na
prednjem dijelu perilice (vidi sliku);
1
2
3
2. odvijte poklopac
okrećući ga obratno
od smjera kazaljke
na satu (vidi sliku) normalno je da izađe
malo vode;
A
B
Čišćenje pretinca za deterdžent
1
2
Da biste uklonili pretinac, pritisnite polugu
(1) i izvucite ga (2)
(vidi sliku).
Operite ga u tekućoj
vodi; ovo čišćenje treba često vršiti.
Očuvanje vrata i bubnja
• Ostavljajte uvijek pritvorena vrata kako bi
se izbjeglo stvaranje neugodnih mirisa.
32
3. brižljivo očistite unutrašnjost;
4. ponovno zavijte poklopac;
5. provjerite da su kukice ulegle u
odgovarajuća ležišta prije no što uglavite
ploču na mjesto.
Provjera cijevi za dovod vode
Provjerite cijev za dovod vode barem jednom
godišnje. Ako postoje napukline ili pukotine
potrebno ju je promijeniti: visoki pritisci bi
tijekom pranja mogli prouzročiti iznenadno
pucanje.
! Nemojte upotrebljavati već korištene cijevi.
Mjere predostrožnosti i
savjeti
! Perilica je osmišljena i ostvarena u skladu s
međunarodnim propisima o sigurnosti. Ova se upozorenja daju u svrhu zaštite i mora ih se pozorno pročitati.
Opća sigurnost
• Ovaj aparat je osmišljen za uporabu isključivo u
domaćinstvu.
• Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili umnim sposobnostima, odnosno s nedovoljno iskustva i znanja ako
ih se nadzire ili su primjereno upućeni u
sigurnu uporabu uređaja i razumiju povezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s
uređajem. Djeca ne smiju vršiti održavanje i
čišćenje bez nadzora.
Radi podrobnijih obavijesti o pravilnom rashodovanju
električnih kućanskih aparata, posjednici se mogu
obratiti nadležnoj javnoj službi ili preprodavačima.
Ručno otvaranje vrata
Ako želite prostrti rublje a zbog nestanka električne energije nije moguće otvoriti vrata, postupite na slijedeći
način:
1. izvucite utikač iz utičnice;
2. provjerite da je razina
vode u unutrašnjosti stroja
niža od otvora vrata; u suprotnom, pomoću odvodne
cijevi ispraznite višak vode
u kantu, kako je prikazano
na slici;
20
• Perilicu smiju koristiti jedino odrasle osobe i to po uputama iz ovog priručnika.
3. skinite ploču na prednjem dijelu perilice (vidi
sliku);
• Ne dodirujte stroj bosih nogu ni s vlažnim rukama ili
stopalima.
• Ne isključujte utikač iz utičnice potezanjem kabela, već
hvatajući utikač.
• Ne otvarajte pretinac za deterdžent dok stroj radi.
• Ne dirajte izbačenu vodu jer može dostići visoke temperature.
1
2
3
• Ni u kom slučaju nemojte nasilno rukovati vratima: mogao bi se oštetiti sigurnosni mehanizam koji spriječava
slučajno otvaranje.
• U slučaju kvara nemojte dirati ni pokušavati popravljati
unutarnje mehanizme.
• Provjeravajte uvijek da se djeca ne približavaju stroju
dok radi.
• Vrata se tijekom pranja obično zagrijavaju.
• Ako je potrebno premjestiti perilicu, neka to obave
dvije ili tri osobe uz najveću moguću pozornost. Ne
pokušavajte je sami premjestiti jer je vrlo teška.
• Prije unošenja rublja provjerite da li je bubanj prazan.
Rashodovanje
• Rashodovanje materijala od ambalaže: pridržavati se
lokalnih propisa, tako će se pakovanje moći ponovno
upotrijebiti.
• Europska direktiva 2012/19/EU o električnom i
elektronskom otpadu propisuje da se električne
kućanske aparate ne smije zbrinjavati zajedno s
običnim krutim komunalnim otpadom. Rashodovane
aparate treba sakupljati posebno, radi optimiziranja
stope spašavanja i recikliranja materijala od kojih su
izrađeni te radi spriječavanja moguće štete po zdravlje i po okoliš. Simbol prekrižene kante za smeće koji
se nalazi na svim proizvodima podsjeća na obavezu
odvojenog sakupljanja otpada.
4. povucite prema vani jezičak prikazan na slici, sve dok
ne otkočite plastični remen, kojeg zatim treba povući
prema dole otvarajući istovremeno vrata;
5. provjerite da su kukice ulegle u odgovarajuća ležišta
prije no što uglavite ploču na mjesto.
33
HR
Opis perilice rublja
HR
Upravljačka ploča
Tipka
SIGURNOSNA
BLOKADA ZA
DJECU
Tipka i kontrolno svjetlo
POKRETANJE/STANKA
Tipka
Tipka UKLJUČENO/
TEMPERATURA
ISKLJUČENO
ZASLON
Ladica za deterdžent
SELEKTOR
CIKLUSA
PRANJA
Tipka
PUSH & WASH
Ladica za deterdžent: služi za stavljanje deterdženata i
aditiva za pranje (vidi "Deterdženti i rublje").
Tipka UKLJUČENO/ISKLJUČENO : kratko je pritisnite
kako biste uključili ili isključili stroj. Sporo treptanje
kontrolnog svjetla POKRETANJE/STANKA zelenom bojom
pokazuje da je stroj uključen. Kako biste perilicu rublja
isključili za vrijeme ciklusa pranja, držite tipku pritisnutu
otprilike 3 sekunde; ako tipku pritisnete kratko ili nehotično,
stroj se neće isključiti.
Ako stroj isključite za vrijeme ciklusa pranja, taj ciklus pranja
će se poništiti.
Tipka PUSH & WASH: (vidi "Ciklusi pranja i opcije").
SELEKTOR CIKLUSA PRANJA: služi za postavljanje
željenog ciklusa pranja (vidi "Tablica ciklusa pranja").
Tipka i kontrolno svjetlo SIGURNOSNA BLOKADA ZA
DJECU: za aktiviranje zaključavanja upravljačke ploče,
držite tipku pritisnutu otprilike 2 sekunde. Dok je simbol
osvijetljen, upravljačka ploča je blokirana (osim tipke ON/
OFF). To znači da je moguće spriječiti nehotičnu izmjenu
ciklusa pranja, naročito ako u kući ima djece. Za deaktiviranje blokade upravljačke ploče, držite tipku pritisnutu
otprilike 2 sekunde.
Tipke OPCIJA: pritisnite za odabir raspoloživih opcija.
Kontrolno svjetlo koje odgovara odabranoj opciji ostat će
upaljeno.
34
Tipka
Tipka
CENTRIFUGA
ODGOĐENO
POKRETANJE
Tipke
OPCIJA
40°
Tipka TEMPERATURA
60° : pritisnite kako biste snizili
ili potpuno isključili temperaturu; vrijednost se pojavljuje
na zaslonu.
Tipka CENTRIFUGA
: pritisnite kako biste smanjili
ili potpuno isključili ciklus centrifugiranja; vrijednost se
pojavljuje na zaslonu.
Tipka ODGOĐENO POKRETANJE
: pritisnite kako biste
postavili odgođeno pokretanje za odabrani ciklus pranja;
razdoblje odgode pojavljuje se na zaslonu.
Tipka i kontrolno svjetlo POKRETANJE/STANKA
:
dok zeleno kontrolno svjetlo polako trepće, pritisnite tipku
kako biste pokrenuli ciklus pranja. Nakon početka ciklusa
kontrolno svjetlo stalno svijetli. Kako biste ciklus pranja
stavili u stanku, ponovno pritisnite tipku: kontrolno svjetlo
trepće narančastom bojom. Ako simbol nije osvijetljen,
možete otvoriti vrata. Za pokretanje ciklusa pranja od točke
u kojem ste ga prekinuli, ponovno pritisnite tipku.
Način "U pripravnosti"
U skladu s novim pravilima o uštedi energije, ova perilica
rublja ima automatski sustav stavljanja u pripravnost koji
se osposobljava nakon što protekne otprilike 30 minuta
bez ikakve aktivnosti. Kratko pritisnite tipku UKLJUČENO/
ISKLJUČENO i pričekajte da se stroj ponovno pokrene.
Zaslon
HR
B
A
C
C (vidi "Opcije
pranja").
Zaslon je koristan prilikom programiranja stroja i pruža mnogo informacija.
Trajanje dostupnih ciklusa pranja i preostalo vrijeme ciklusa u tijeku pojavljuju se u dijelu A; ako je postavljena opcija
ODGOĐENO POKRETANJE, pojavit će se odbrojavanje do početka odabranog ciklusa pranja.
Pritisak na odgovarajuću tipku omogućuje vam prikaz maksimalnih vrijednosti brzine centrifugiranja i temperature koje je
stroj postigao tijekom postavljenog ciklusa pranja ili zadnje odabrane vrijednosti, ako su one kompatibilne s postavljenim
ciklusom pranja.
Ikona pješčanog sata trepće dok stroj obrađuje podatke na temelju odabranog programa. Nakon najviše 10 minuta ikona
nastavlja stalno svijetliti i prikazuje se konačno preostalo vrijeme. Ikona pješčanog sata zatim će se isključiti približno
1 minutu nakon što se prikaže konačno preostalo vrijeme.
"Faze ciklusa pranja" koje odgovaraju odabranom ciklusu pranja te "faza ciklusa pranja" ciklusa pranja u tijeku pojavljuju
se u dijelu B:
Glavno pranje
Ispiranje
Centrifuga
Ispuštanje vode
Simbol odgode
, kada svijetli, označava da se postavljena vrijednost odgođenog pokretanja pojavila na zaslonu.
U dijelu C postoje tri razine povezane s opcijama pranja.
Kontrolno svjetlo ZAKLJUČANA VRATA :
osvijetljeni simbol pokazuje da su vrata zaključana. Kako biste spriječili bilo kakvo oštećenje, prije otvaranja vrata
pričekajte da se simbol isključi.
Kako biste otvorili vrata dok se ciklus odvija, pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA; ako se simbol ZAKLJUČANA
VRATA isključi, možete otvoriti vrata.
35
Provođenje ciklusa pranja
HR
Brzo programiranje
1. STAVITE RUBLJE U PERILICU. Otvorite vrata.
Stavite rublje pazeći da ne prijeđete maksimalnu
količinu koja se navodi u tablici programa i ciklusa
pranja na sljedećoj stranici.
2. DODAJTE DETERDŽENT. Izvucite ladicu za
deterdžent i uspite/ulijte deterdžent u odgovarajuće
odjeljke kao što se opisuje u "Deterdženti i rublje".
3. ZATVORITE VRATA.
4. Pritisnite tipku "PUSH & WASH" da biste pokrenuli
program pranja.
Tradicionalno programiranje
1. UKLJUČITE STROJ. Pritisnite tipku : kontrolno
svjetlo POKRETANJE/STANKA polako trepće zelenom
bojom.
2. STAVITE RUBLJE U PERILICU. Otvorite vrata.
Stavite rublje pazeći da ne prijeđete maksimalnu
količinu koja se navodi u tablici programa i ciklusa
pranja na sljedećoj stranici.
3. DODAJTE DETERDŽENT. Izvucite ladicu za
deterdžent i uspite/ulijte deterdžent u odgovarajuće
odjeljke kao što se opisuje u "Deterdženti i rublje".
4. ZATVORITE VRATA.
5. ODABERITE CIKLUS PRANJA. SELEKTOROM
CIKLUSA PRANJA odaberite željeni ciklus pranja.
Za svaki ciklus pranja postavljene su određena
temperatura i brzina centrifugiranja: te vrijednosti
možete prilagoditi. Na zaslonu se pojavljuje trajanje
ciklusa.
6. PRILAGODITE CIKLUS PRANJA. Služite se
odgovarajućim tipkama:
Izmjena temperature i/ili brzine
centrifugiranja. Stroj automatski prikazuje
maksimalne vrijednosti temperature i brzine
centrifugiranja postavljene za odabrani ciklus ili
postavke koje ste posljednje rabili – ako su one
kompatibilne s odabranim ciklusom. Temperaturu
40°
možete sniziti pritišćući tipku
60° sve do
dostizanja postavke "OFF", za hladno pranje. Brzinu
centrifugiranja možete postupno smanjiti pritišćući
tipku
sve do njenog potpunog isključivanja
(postavka "OFF"). Ako ponovno pritisnete ove tipke,
vratit će se maksimalne vrijednosti.
! Iznimka: ako ste odabrali 6. program, temperaturu
možete povisiti do vrijednosti od 60 °C.
! Iznimka: ako ste odabrali 7. program, temperaturu
možete povisiti do vrijednosti od 60 °C.
! Iznimka: ako ste odabrali 10. program, temperaturu
možete povisiti do vrijednosti od 90 °C.
40°
60°
36
Postavljanje odgođenog pokretanja.
Kako biste za odabrani ciklus postavili odgođeno
pokretanje pritisnite odgovarajuću tipku više puta
uzastopno, sve do dostizanja potrebnog razdoblja
odgode. Kada se ta opcija aktivira, simbol
zasvijetlit će na zaslonu. Za poništavanje postavke
odgođenog pokretanja pritišćite tipku sve dok se na
zaslonu ne pojavi natpis "OFF".
Izmjena postavki ciklusa.
• Pritisnite tipku kako biste osposobili opciju:
uključuje se kontrolno svjetlo koje odgovara toj tipki.
• Ponovno pritisnite tipku kako biste onesposobili
opciju: kontrolno svjetlo se isključuje.
! Ako odabrana opcija nije kompatibilna s postavljenim
ciklusom pranja, kontrolno svjetlo trepće i opcija se
neće aktivirati.
! Ako odabrana opcija nije kompatibilna s nekom
drugom prethodno odabranom opcijom, kontrolno
svjetlo će zatreptati i oglasit će se zvučni signal
(3 puta) te će se aktivirati samo zadnja odabrana
opcija; uključit će se kontrolno svjetlo koje odgovara
aktiviranoj opciji.
! Opcije mogu utjecati na preporučenu količinu
stavljenog rublja i/ili trajanje ciklusa.
7. POKRENITE CIKLUS PRANJA. Pritisnite tipku
POKRETANJE/STANKA. Odgovarajuće kontrolno
svjetlo postaje zeleno, nastavlja stalno svijetliti i
vrata se zaključavaju (simbol ZAKLJUČANA VRATA
je osvijetljen). Kako biste promijenili ciklus pranja
u tijeku, stavite perilicu rublja u stanku pomoću
tipke POKRETANJE/STANKA (kontrolno svjetlo
POKRETANJE/STANKA polako trepće narančastom
bojom); zatim odaberite željeni ciklus i ponovno
pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA.
Kako biste otvorili vrata dok se ciklus odvija, pritisnite
tipku POKRETANJE/STANKA; ako se simbol
ZAKLJUČANA VRATA isključi, možete otvoriti vrata.
Ponovno pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA kako
bi se ciklus pranja pokrenuo od točke u kojem ste ga
prekinuli.
8. KRAJ CIKLUSA PRANJA. Njega pokazuje natpis
"END" na zaslonu; kad se simbol ZAKLJUČANA
VRATA isključi, možete otvoriti vrata. Otvorite vrata,
izvadite rublje i isključite stroj.
! Ako želite poništiti ciklus koji se već počeo odvijati,
držite pritisnutu tipku . Ciklus će se zaustaviti i stroj će
se isključiti.
Ciklusi pranja i opcije
30°
30°
30°
30°
1200
1000
1000
0








3,5
3,5
3,5
1
30°
800


3,5
1200


1000

1200
1200
1200



1200
40°
(Max.60°)
40°
7 Sintetika (4): malo prljavo rublje otpornih boja.
(Max.60°)
8 Miješano
40°
9
60°
Eko pamuk 60 °C (1): vrlo prljavo bijelo rublje i rublje otpornih boja.
9
40°
Eko pamuk 40°C (2): malo prljavo bijelo rublje i rublje osjetljivih boja.
60°
10 Pamuk: vrlo prljavo bijelo rublje i rublje otpornih boja.
(Max.90°)
Specials
6
Pamuk (3): malo prljavo bijelo rublje i rublje osjetljivih boja.
-
**
**
**
**
70 0,16
33
30’
7
53 0,97
75
220’

3,5
46 0,68
55
120’



7
7
7


7
-
-
-
**
Preostala
vlažnost %
Potrošnja
energije kWh
Trajanje ciklusa
Maks.
brzina
(o/min)
Ukupna voda lt
Everyday 30° ECO
Dnevni za pamuk
Dnevni za sintetiku
Obojeno
Osjetljivo
Brzo pranje 30’: za brzo osvježavanje malo prljavih komada odjeće (nije
prikladno za vunu, svilu i komade koje treba ručno prati).
Traditionals
Maks.
temp.
(°C)
Maks. kol. rublja
(kg)
5
Opis ciklusa pranja
Omekšivač
1
2
3
4
Deterdženti
Pranje
Ciklusi pranja
Tablica ciklusa pranja
-
-
**
53 0,99 52,4 265’
53 0,97 75 220’
11 Brzo
20°
800


1,5
-
-
-
20’
11
11
12
13
14
40°
60°
30°
40°
40°
-
1200
1000
1000
800
1000
1200





-






3,5
7
2
1,5
3
7
-
-
-
45’
60’
**
**
**
**
Centrifuga + ispuštanje vode
-
1200
-
-
7
-
-
-
**
Samo ispuštanje vode *
-
OFF
-
-
7
-
-
-
**
Brzo
Brzo
Prekrivači: za prekrivače i odjevne predmete punjene perjem.
Vuna: za vunu, kašmir itd.
Protiv neugodnih mirisa
Ispiranje + Centrifuga
* Ako odaberete program i isključite ciklus centrifugiranja, stroj će obaviti samo sušenje.
** Trajanje ciklusa pranja možete provjeriti na zaslonu.
Vrijeme trajanja ciklusa koje se vidi na zaslonu ili se navodi u ovoj knjižici je samo procjena i izračunato je uzimajući u obzir standardne uvjete rada. Stvarno trajanje se može
razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su temperatura vode i tlak, količina deterdženta, količina i vrsta stavljenog rublja, uravnoteženost stavljenog rublja te odabrane opcije pranja.
1) Testiranje ciklusa pranja u skladu s direktivom 1061/2010: postaviti ciklus pranja 9 s temperaturom od 60 °C.
Ovaj je ciklus namijenjen pranju uobičajeno prljavog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u pogledu potrošnje struje i vode; treba ga upotrebljavati za rublje koje se
može prati na 60°C. Stvarna temperatura pranja može se razlikovati od označene vrijednosti.
2) Testiranje ciklusa pranja u skladu s direktivom 1061/2010: postaviti ciklus pranja 9 s temperaturom od 40 °C.
Ovaj je ciklus namijenjen pranju uobičajeno prljavog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u pogledu potrošnje struje i vode; treba ga upotrebljavati za rublje koje se
može prati na 40°C. Stvarna temperatura pranja može se razlikovati od označene vrijednosti.
Za sve ustanove za testiranje:
3) Dugi ciklus pranja za pamučno rublje: postaviti ciklus pranja 6 s temperaturom od 40 °C.
4) Program za sintetiku: postaviti ciklus pranja 7 s temperaturom od 40 °C.
Opcije pranja
! Ako odabrana opcija nije kompatibilna s postavljenim ciklusom
pranja, kontrolno svjetlo trepće i opcija se neće aktivirati.
! Ako odabrana opcija nije kompatibilna s nekom drugom
prethodno odabranom opcijom, kontrolno svjetlo će
zatreptati i oglasit će se zvučni signal (3 puta) te će se
aktivirati samo zadnja odabrana opcija; uključit će se
kontrolno svjetlo koje odgovara aktiviranoj opciji.
Brzo
Kada se ova tipka pritisne prvi put, zasvijetlit će ikona
45'; kada se pritisne drugi puta, zasvijetlit će ikona 60';
kada se pritisne treći puta, zasvijetlit će ikona 20'.
Uklanjanje mrlja
Ova opcija omogućuje odabir vrste zaprljanja kako bi se
ciklus optimalno prilagodio za uklanjanje mrlja. Moguće
je odabrati sljedeće vrste zaprljanja:
hrana: za mrlje od, primjerice, hrane i pića.
posao: za mrlje od, primjerice, masti i tinte.
priroda: za mrlje od, primjerice, blata i trave.
! Trajanje ciklusa pranja razlikuje se ovisno o odabranoj
vrsti zaprljanja.
37
HR
HR
Push & Wash
Ova funkcija omogućuje pokretanje ciklusa pranja čak i kada je stroj isključen bez potrebe za pritiskanjem tipke
UKLJUČENO/ISKLJUČENO, ili nakon uključivanja stroja, bez aktiviranja bilo koje tipke i/ili selektora (u suprotnom će
se funkcija PUSH & WASH deaktivirati). Za pokretanje ciklusa PUSH & WASH pritisnite i držite odgovarajuću tipku
2 sekunde. Kontrolno svjetlo koje svijetli označava da je ciklus započet. Ovaj ciklus pranja idealan je za pamučne ili
sintetičke tkanine budući da pere pri temperaturi od 30° i maksimalnoj brzini centrifugiranja od 1000 okretaja u minuti.
Maksimalna količina 3,5 kg. (Trajanje ciklusa 45’).
Kako fukcionira?
1. Stavite rublje u perilicu (pamučne i/ili sintetičke tkanine) i zatvorite vrata.
2. Ulijte deterdžent i aditive.
3. Pokrenite program tako da pritisnete i držite gumb PUSH & WASH 2 sekunde. Odgovarajuće kontrolno svjetlo postat
će zeleno i vrata će se zatvoriti (uključuje se simbol ZAKLJUČANA VRATA).
NAPOMENA: pokretanje ciklusa pranja pomoću tipke PUSH & WASH aktivira automatski fiksni ciklus koji se preporučuje
za pamučne i sintetičke tkanine. Taj program ne omogućuje postavljanje dodatnih opcija.
Kako biste otvorili vrata dok je automatski ciklus u tijeku, pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA; ako se simbol
ZAKLJUČANA VRATA isključi, možete otvoriti vrata. Ponovno pritisnite tipku POKRETANJE/STANKA kako bi se ciklus
pranja pokrenuo od točke u kojem ste ga prekinuli.
4. Kada program završi, pali se kontrolno svjetlo END.
38
Deterdženti i rublje
Ladica za deterdžent
Učinkovitost pranja ovisi i o odgovarajućoj dozi deterdženta:
višak deterdženta neće nužno rezultirati učinkovitijim
pranjem te može uzrokovati nakupljanje naslaga u
unutrašnjosti stroja te pridonijeti zagađenju okoliša.
! Nemojte upotrebljavati deterdžente za pranje ruku jer
stvaraju previše pjene.
! Upotrebljavajte deterdžent u prahu za bijelo pamučno rublje,
za pretpranje te za pranje na temperaturama iznad 60 °C.
! Slijedite upute na pakiranju deterdženta.
Otvorite ladicu za deterdžent
i uspite deterdžent ili aditiv
za pranje prema sljedećim
uputama.
Odjeljak 1: Nemojte stavljati
deterdžent u zdjelicu u sredini 1.
Odjeljak 2: deterdžent za
pranje (prašak ili tekući)
Ako upotrebljavate tekući
deterdžent, preporučujemo da za precizno doziranje
upotrijebite uklonjivi plastični odjeljak A (priložen). Ako
upotrebljavate prašak, postavite odjeljak u utor B.
Odjeljak 3: aditivi (omekšivači itd.)
Omekšivač ne smije premašiti maksimalnu razinu ("max")
označenu na središnjem klinu.
Osjetljivo: upotrebljavajte program 4 za pranje izrazito
osjetljivog rublja. Preporučuje se da prije pranja okrenete
rublje unutrašnjom stanom prema van. Za najučinkovitije
pranje osjetljivog rublja upotrijebite tekući deterdžent.
Miješano: ciklus na 40 °C za pranje pamučnih i sintetičkih
komada rublja zajedno. Prikladan za malo prljavo bijelo
rublje.
Brzo (program 11) omogućuje variranje trajanja pranja od
20’ do 60'.
- 20': program koji osvježava komade rublja u samo 20
minuta.
- 45': kratki ciklus proučavan za pranje komada rublja od
miješanih pamučnih i sintetičkih tkanina.
- 60': Ciklus od "60'" namijenjen je za učinkovito pranje
umjereno prljavog otpornog pamučnog rublja pri temperaturi
od 60° u trajanju od 1 sata. Za sintetičko i miješano rublje
preporučujemo snižavanje temperature na 40°.
Prekrivači: za pranje jednostrukih ili dvostrukih prekrivača
(čija težina ne smije premašiti 2 kg), jastuka ili odjeće punjene
perjem, primjerice jakne punjene perjem, upotrebljavajte posebni program pranja broj 12. Preporučujemo da prekrivače
stavite u bubanj s rubovima okrenutima prema unutra (pogledajte sliku) te da bubanj ne bude napunjen s više od ¾ ukupnog
obujma. Za najučinkovitije pranje preporučujemo upotrebu
tekućeg deterdženta koji ćete staviti u ladicu za deterdžent.
Priprema rublja
• Razdijelite rublje prema:
- vrsti tkanine / simbolu na etiketi
- boji: odvojite obojeno rublje od bijeloga.
• Ispraznite sve džepove i provjerite gumbe.
• Nemojte premašivati vrijednosti navedene u "Tablici
ciklusa pranja", koje se odnose na težinu suhoga rublja.
Koliko teži vaše rublje?
1 plahta 400 – 500 g
1 jastučnica 150 – 200 g
1 stolnjak 400 – 500 g
1 kupaonski ogrtač 900 – 1.200 g
1 ručnik 150 – 250 g
Vuna – Woolmark Apparel Care - Blue:
tvrtka The Woolmark Company odobrila je ciklus pranja
za vunu ove perilice za pranje vunenog rublja s oznakom
ručnog pranja pod uvjetom da se pere u skladu s
uputama na etiketi odjevnog predmeta i uputama
proizvođača ove perilice rublja. (M1126)
Posebni ciklusi pranja
Dnevni za pamuk: ciklus na 30 °C za pamučne komade
rublja. Omogućava smanjenje potrošnje energije za grijanje
vode uz održavanje dobrog rezultata pranja. Prikladan za
malo prljavo rublje.
Dnevni za sintetiku: ciklus na 30 °C za sintetičke komade
rublja. Omogućava smanjenje potrošnje energije za grijanje
vode uz održavanje dobrog rezultata pranja. Prikladan za
malo prljavo rublje.
Obojeno: ciklus na 30 °C koji pomaže u očuvanju boja,
prikladan za obojene komade pamučnog i sintetičkog rublja.
Omogućava smanjenje potrošnje energije za grijanje vode
uz održavanje dobrog rezultata pranja. Prikladan za malo
prljavo rublje.
Protiv neugodnih mirisa: upotrebljavajte program 14
(Sintetika) za pranje rublja s neugodnim mirisom (npr.
dim, znoj, pržena hrana). Taj je program osmišljen za
uklanjanje neugodnih mirisa uz očuvanje vlakna tkanine.
39
HR
HR
Sustav uravnoteženja rublja
Prije svakog ciklusa centrifugiranja, kako bi se izbjegle
pretjerane vibracije prije svake centrifuge te rublje što
ravnomjernije rasporedilo, bubanj se neprekidno okreće
pri brzini malo većoj od brzine okretanja pri pranju.
Ako se, nakon nekoliko pokušaja, rublje nije dobro
rasporedilo, bubanj se okreće pri smanjenoj brzini
centrifuge. Ako je rublje pretjerano neuravnoteženo,
perilica rublja umjesto centrifugiranja obavlja postupak
raspoređivanja rublja. Kako bi se rublje što bolje
rasporedilo i uravnotežilo, preporučujemo miješanje
velikih i malih komada rublja u bubnju.
40
Nepravilnosti i rješenja
Može se dogoditi da perilica ne radi. Prije no što telefonirate Servisnoj službi (vidi “Servisna služba”), provjerite da se ne
radi o problemu kojeg se može lako riješiti uz pomoć popisa koji slijedi.
Nepravilnosti
Mogući uzroci / Rješenje
Perilica se ne uključuje.
• Utikač nije u utičnici ili ne dovoljno da bi ostvario kontakt.
• Nestalo je struje u kući.
Ciklus pranja ne započinje.
•
•
•
•
•
Vrata nisu dobro zatvorena.
Niste pritisnuli tipku ON/OFF.
Niste pritisnuli tipku START/PAUSE.
Slavina za vodu je zatvorena.
Postavili ste vrijeme odgode pokretanja (vidi “Kako obaviti ciklus pranja”).
Perilica ne uzima vodu (display prikazuje natpis “H2O”).
•
•
•
•
•
•
Dovodna cijev za vodu nije spojena na slavinu.
Cijev je savijena.
Slavina za vodu je zatvorena.
Nestalo je vode u kući.
Pritisak nije dovoljan.
Niste pritisnuli tipku START/PAUSE.
Perilica neprekidno uzima i izbacuje
vodu.
• Cijev za izbacivanje vode nije postavljena na 65-100 cm od tla (vidi “Postavljanje”).
• Završetak cijevi za izbacivanje vode je uronjen u vodu (vidi “Postavljanje”).
• Odvod u zidu nema odušak za zrak.
Ako se ni nakon ovih provjera problem ne može rješiti, zatvorite slavinu s
vodom, isključite perilicu i pozovite Servisnu službu. Ako se stan nalazi na posljednjim katovima zgrade, moguća je pojava fenomena sifonaže, uslijed čega
perilica stalno uzima i izbacuje vodu. Ova se nepogodnost uklanja naročitim
ventilima protiv sifonaže koji se mogu naći u prodaji.
Perilica ne izbacuje vodu ili ne centrifugira.
• Program ne predviđa izbacivanje vode: kod nekih programa treba ga ručno
pokrenuti (vidi “Programi i funkcije”).
• Cijev za izbacivanje vode je savijena (vidi “Postavljanje”).
• Odvodni kanal je zapriječen.
Perilica jako vibrira tijekom centrifugiranja.
• Bubanj u trenutku postavljanja nije pravilno oslobođen (vidi “Postavljanje”).
Perilica nije u ravnini (vidi “Postavljanje”).
• Perilica je stisnuta između namještaja i zida (vidi “Postavljanje”).
Perilica gubi vodu.
• Dovodna cijev za vodu nije dobro navijena (vidi “Postavljanje”).
• Pretinac za deterdžent je začepljen (za čišćenje vidi “Održavanje i
očuvanje”).
• Cijev za izbacivanje vode nije dobro učvršćena (vidi “Postavljanje”).
Stroj je blokiran, display trepti i signalizira šifru nepravilnosti
(npr.: F-01, F-..).
• Isključite stroj i izvucite utikač iz utičnice, počekajte otprilike 1 minutu pa ga
ponovno uključite.
Ako je nepravilnost još uvijek prisutna, pozovite Servisnu službu.
Stvara se prevelika pjena.
• Deterdžent nije pogodan za pranje u perilici (mora imati natpis “za strojno
pranje rublja”, “za ručno i strojno pranje” ili sličan).
• Pretjerali ste s deterdžentom.
Push & Wash se ne aktivira.
• Aktivirali ste neku drugu naredbu nakon uključivanja stroja, a ne Push &
Wash. Isključite stroj i pritisnite dugme Push & Wash.
41
HR
Servisna služba
HR
Prije pozivanja Servisne službe:
• Provjerite da li sami možete otkloniti nepravilnost (vidi “Nepravilnosti i rješenja”);
• Ponovno pokrenite program da bi ste provjerili je li problem otklonjen;
• U negativnom slučaju, obratite se ovlaštenoj Tehničkoj službi na broj telefona naznačen na garantnom listu.
Nemojte se obraćati neovlaštenim tehničarima!
Priopćite:
• vrstu nepravilnosti;
• model stroja (Mod.);
• broj serije (S/N).
Ti se podaci nalaze na pločici postavljenoj na stražnjoj strani perilice rublja i u prednjem dijelu kad otvorite vrata.
42
Instrucţiuni de folosire
MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE
Sumar
RO
Română
RO
Instalare, 44-45
Despachetare şi punere la nivel
Racorduri hidraulice şi electrice
Primul ciclu de spălare
Date tehnice
Întreţinere şi curăţire, 46
Întreruperea alimentării cu apă şi curent electric
Curăţarea maşinii de spălat
Curăţarea sertarului pentru detergenţi
Îngrijirea uşii şi a tamburului
Curăţarea pompei
Controlarea furtunului de alimentare cu apă
Precauţii şi sfaturi, 47
BWE 71253
Siguranţa generală
Scoaterea aparatului din uz
Deschiderea manuală a uşii
Descrierea maşinii de spălat, 48-49
Panoul de control
Display
Cum se desfăşoară un ciclu de spălare, 50
Programe şi opţiuni, 51-52
Tabel de programe
Opţiuni de spălare
Push & Wash
Detergenţi şi rufe, 53-54
Sertarul detergenţilor
Pregătirea rufelor
Programe particulare
Sistemul de echilibrare a încărcăturii
Anomalii şi remedii, 55
Asistenţă, 56
43
Instalare
RO
! Este important să păstraţi acest manual
pentru a-l putea consulta în orice moment.
În caz de vânzare, de cesiune sau de
schimbare a locuinţei, acesta trebuie să
rămână împreună cu maşina de spălat
pentru a informa noul proprietar cu privire la
funcţionare şi la respectivele avertismente.
! Citiţi cu atenţie instrucţiunile: veţi găsi
informaţii importante cu privire la instalare, la
folosire şi la siguranţă.
Despachetare şi punere la nivel
Despachetare
1. Scoaterea din ambalaj a maşinii de spălat.
2. Controlaţi ca maşina de spălat să nu fi
fost deteriorată în timpul transportului. Dacă
este deteriorată, nu o conectaţi şi contactaţi
agentul de vânzare.
3. Scoateţi cele 4
şuruburi de protecţie
pentru transport
şi cauciucul cu
distanţierul respectiv,
situate în partea
posterioară (a se
vedea figura).
4. Închideţi orificiile cu dopurile din plastic
aflate în dotaţie.
5. Păstraţi toate piesele: pentru cazul în care
maşina de spălat va trebui să fie transportată,
piesele vor trebui montante din nou.
! Ambalajele nu sunt jucării pentru copii!
Punere la nivel
1. Instalaţi maşina de spălat pe un paviment
plan şi rigid, fără a o sprijini de ziduri, mobilă
sau altceva.
2. Dacă podeaua
nu este perfect
orizontală,
compensaţi
neregularităţile
deşurubând
sau înşurubând
picioruşele anterioare
(a se vedea figura);
unghiul de înclinare,
măsurat pe planul de
lucru, nu trebuie să depăşească 2°.
44
O nivelare precisă conferă stabilitate maşinii
şi evită vibraţii, zgomote şi deplasări pe
timpul funcţionării. În cazul mochetelor sau
a unui covor, reglaţi picioruşele astfel încât
să menţineţi sub maşina de spălat un spaţiu
suficient pentru ventilare.
Racorduri hidraulice şi electrice
Racordarea furtunului de alimentare cu
apă
1. Conectaţi furtunul
de alimentare,
înşurubându-l la un
robinet de apă rece
cu gura filetată de
ľ gaz (a se vedea
figura).
Înainte de conectare,
lăsaţi apa să curgă
până când nu a
devenit limpede.
2. Conectaţi tubul
de alimentare la
maşina de spălat,
înşurubândul la priza
de apă respectivă,
amplasată în partea
posterioară, sus în
dreapta (a se vedea
figura).
3. Fiţi atenţi ca furtunul să nu fie nici pliat,
nici îndoit.
! Presiunea apei de la robinet trebuie să
fie cuprinsă în valorile din tabelul cu Date
tehnice (a se vedea pagina alăturată).
! Dacă lungimea furtunului de alimentare
nu este suficientă, adresaţivă unui magazin
specializat sau unui instalator autorizat.
! Nu folosiţi niciodată tuburi folosite deja.
! Utilizaţi tuburile furnizate cu maşina.
Conectarea furtunului de golire
65 - 100 cm
Conectaţi furtunul
de evacuare, fără al
îndoi, la o conductă
sau la o gură de
evacuare în zid,
situate între 65 şi 100
cm de pământ;
sau sprijiniţil pe
marginea unei
chiuvete sau a
unei căzi, legând
elementul de
ghidare la robinet
(a se vedea figura).
Capătul liber al
furtunului de golire
nu trebuie să rămână
cufundat în apă.
! Nu se recomandă folosirea furtunurilor
prelungitoare; dacă este indispensabil,
acestea trebuie să aibă acelaşi diametru
ca şi furtunul original şi nu trebuie să
depăşească 150 cm lungime.
! Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit
doar de instalatorii autorizaţi.
Atenţie! Firma îşi declină orice
responsabilitate în cazul în care aceste
norme nu se respectă.
Primul ciclu de spălare
După instalare, înainte de folosire, efectuaţi
un ciclu de spălare cu detergent şi fără rufe,
selectând programul „AUTOCURĂŢARE” (a
se vedea “Curăţarea maşinii de spălat”).
Date tehnice
Model
Dimensiuni
Capacitate
Legãturi electrice
Legãturi
hidrice
Racordarea electrică
Înainte de a introduce ştecherul în priza de
curent, asiguraţi-vă că:
• priza să fie cu împământare şi conformă
prevederilor legale;
• priza să poată suporta sarcina maximă de
putere a maşinii, indicată în tabelul cu Date
tehnice (a se vedea alături);
• tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în
valorile indicate în tabelul cu Date tehnice
(a se vedea alături);
• priza să fie compatibilă cu ştecărul maşinii
de spălat. În caz contrar înlocuiţi priza sau
ştecărul.
! Maşina de spălat nu trebuie instalată
afară, nici chiar în cazul în care spaţiul este
adăpostit, deoarece este foarte periculoasă
expunerea maşinii la ploi şi furtuni.
! După instalarea maşinii de spălat, priza de
curent trebuie să fie uşor accesibilă.
! Nu folosiţi prelungitoare şi prize multiple.
! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau
comprimat.
RO
Viteza de centrifugare
Programe de
control conform
reglementările
1061/2010 şi
1015/2010
BWE 71253
lãrgime 59,5 cm
înãlþime 85 cm
profunzime 54 cm
de la 1 la 7 kg
Vezi placuta cu caracteristicile tehnice, aplicata pe masina.
presiune maximã
1 MPa (10 bari)
presiune minimã
0,05 MPa (0,5 bari)
capacitatea cuvei 52
litri
pânã la 1200 de rotaþii
pe minut
programul 9; Eco Bumbac 60°C.
programul 9; Eco Bumbac 40°C.
Acest aparat este conform cu urmãtoarele
Directive Comunitare:
- 2004/108/CE (Compatibilitate Electromagneticã)
- 2006/95/CE (Tensiuni
Joase)
- 2012/19/EU - WEEE
45
Întreţinere şi curăţire
RO
Întreruperea alimentării cu apă şi
curent electric
• Închideţi robinetul de apă după fiecare
spălare. Se limitează astfel uzura instalaţiei
hidraulice a maşinii de spălat şi se elimină
pericolul scurgerilor.
• Scoateţi ştecărul din priza de curent atunci
când curăţaţi maşina de spălat şi când se
efectuează lucrări de întreţinere.
Curăţarea maşinii de spălat
• Partea externă şi părţile din cauciuc pot fi
curăţate cu o lavetă înmuiată în apă călduţă
şi săpun. Nu folosiţi solvenţi sau substanţe
abrazive.
• Maşina de spălat este prevăzută cu un
program de „AUTOCURĂŢARE” a pieselor
interne care trebuie realizat fără niciun fel
de încărcătură în cuvă.
Detergentul (în cantitate de 10% din cea
recomandată pentru rufe puţin murdare) sau
aditivii specifici pentru curăţarea maşinii de
spălat pot fi folosite ca mijloace auxiliare
în programul de spălare. Se recomandă
efectuarea programului de curăţare la fiecare
40 de cicluri de spălare.
Pentru a activa programul, apăsaţi butoanele
A şi B în acelaşi timp pentru 5 secunde (a se
vedea figura).
Programul porneşte automat şi durează
aproximativ 70 de minute. Pentru a termina
ciclul, apăsaţi butonul START/PAUSE.
Îngrijirea uşii şi a tamburului
• Lăsaţi mereu uşa întredeschisă pentru a
evita formarea de mirosuri neplăcute.
Curăţarea pompei
Maşina de spălat este dotată cu o pompă
de autocurăţare care nu are nevoie de
întreţinere. Se poate întâmpla însă ca unele
obiecte mici (monede, nasturi) să cadă în
anticamera care protejează pompa, situată în
partea inferioară a acesteia.
! Verificaţi ca ciclul de spălare să fie încheiat
şi scoateţi ştecărul din priză.
Pentru a avea acces la anticameră:
1
2
3
1. îndepărtaţi panoul
de acoperire de pe
latura anterioară a
maşinii, apăsând
spre centru, apoi
împingeţi în jos de
pe ambele laturi
şi scoateţi-l (a se
vedea figurile).
2. deşurubaţi
capacul rotindu-l
în sens antiorar (a
se vedea figura).
este normal să iasă
puţină apă;
A
3. curăţaţi cu grijă interiorul;
4. înşurubaţi la loc capacul;
5. montaţi din nou panoul verificând, înainte
de a-l împinge spre maşină, de a fi introdus
cârligele în orificiile respective.
B
Curăţarea sertarului pentru
detergenţi
1
2
46
Pentru a scoate
sertarul, apăsaţi pe
levierul (1) şi trageţi-l
spre exterior (2) (a se
vedea figura).
Spălaţi-l sub un jet de
apă; această operaţie
trebuie efectuată cât
mai des posibil.
Controlarea furtunului de alimentare
cu apă
Controlaţi tubul de alimentare cel puţin o
dată pe an. Dacă prezintă crăpături sau
fisuri trebuie înlocuit: pe parcursul spălărilor,
presiunea puternică ar putea provoca
crăpături neaşteptate.
! Nu folosiţi niciodată tuburi folosite deja.
Precauţii şi sfaturi
! Maşina de spălat a fost proiectată şi construită conform
normelor internaţionale de protecţie. Aceste avertizări
sunt furnizate din motive de siguranţă şi trebuie să fie
citite cu atenţie.
Siguranţa generală
• Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru utilizarea
în locuinţe.
•
Aparatul nu trebuie utilizat de către persoane
(inclusiv Aparat aparat poate fi folosit de copii
începând cu vârsta de 8 ani şi de persoane
cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau cu experienţă şi cunoştinţe
insuficiente dacă sunt supravegheate sau
dacă au primit o pregătire adecvată privind
folosirea aparatului în mod sigur şi înţelegând
pericolele respective. Copiii nu trebuie să se
joace cu aparatul. Întreţinerea şi curăţarea
nu trebuie să fie efectuate de copii fără
supraveghere.
• Maşina de spălat trebuie să fie folosită doar de persoane
adulte care respectă instrucţiunile din acest manual.
• Nu atingeţi maşina când sunteţi desculţi sau cu mâinile
sau picioarele ude sau umede.
• Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu, ci
apucând ştecherul.
• Nu deschideţi sertarul detergenţilor în timp ce maşina
se află în funcţiune.
• Nu atingeţi apa de evacuare: poate avea o temperatură
ridicată.
• Nu forţaţi în nici un caz uşa: s-ar putea deteriora
mecanismul de siguranţă care evită deschiderea
accidentală.
• În caz de defecţiune, nu umblaţi în niciun caz la
mecanismele din interior şi nu încercaţi să o reparaţi
singuri.
• Controlaţi mereu ca în apropierea maşinii aflate în
funcţiune, să nu se afle copii.
• Pe durata spălării uşa se poate încălzi.
• Dacă trebuie să deplasaţi maşina, cereţi ajutor unei
alte (sau 2) persoane şi fiţi foarte atenţi. Niciodată nu
deplasaţi maşina singuri deoarece aceasta este foarte
grea.
• Înainte de a introduce rufele, controlaţi ca şi cuva să fie
goală.
Scoaterea din uz
• Eliminarea ambalajelor:
respectaţi reglementările locale, în acest fel ambalajele
vor putea fi refolosite.
• Directiva Europeană 2012/19/EU - WEEE cu privire
la deşeurile care provin de la aparatura electrică sau
electronică prevede ca aparatele electrocasnice să nu fie
colectate împreună cu deşeurile urbane solide, obişnuite.
Aparatele scoase din uz trebuie să fie colectate
separat atât pentru a optimiza rata de recuperare şi
de reciclare a materialelor componente cât şi pentru
a evita pericolele care pot afecta sănătatea omului
sau polua mediul înconjurător. Simbolul tomberonului
tăiat care apare pe toate produsele vă aminteşte
tocmai obligaţia de a le colecta separat. Pentru
informaţii suplimentare cu privire la scoaterea sin uz
a electrocasnicelor, deţinătorii acestora pot apela la
centrele de colectare a deşeurilor sau la vânzătorii de
la care au achiziţionat produsele respective.
Deschiderea manuală a uşii
Dacă nu este posibil să deschideţi uşa din cauza întreruperii
curentului electric şi doriţi totuşi să întindeţi rufele, procedaţi
după cum urmează:
1. scoateţi stecherul din priză.
2. verificaţi ca nivelul de
apă din maşină să fie sub
marginea uşii; în caz contrar,
scoateţi apa în exces cu
ajutorul furtunului de golire,
punând-o într-un vas, după
indicaţiile din figura.
20
3. scoateţi panoul de
acoperire din partea din faţă a
maşinii de spăla (a se vedea
figura).
1
2
3
4. utilizând dispozitivul indicat în figură,
trageţi spre dumneavoastră până când eliberaţi tirantul
de plastic din opritor; trageţi apoi în jos şi, în acelaşi timp,
deschideţi uşa.
5. montaţi din nou panoul verificând, înainte de a-l împinge
spre maşină, de a fi introdus cârligele în orificiile respective.
47
RO
Descrierea maşinii de spălat
RO
Panoul de control
Buton şi indicator
START/PAUSE
Buton
BLOCARE
TASTE
Buton
Butonul ON/OFF
TEMPERATURĂ
DISPLAY
Sertarul detergenţilor
SELECTOR
PROGRAME
Buton
PUSH & WASH
Sertarul detergenţilor: pentru a introduce detergenţii sau
aditivele (a se vedea “Detergenţi şi rufe”).
Buton ON/OFF : apăsaţi scurt butonul pentru a porni sau
opri maşina de spălat. Indicatorul START/PAUSE emite un
semnal intermitent de culoare verde, ceea ce vă confirmă
pornirea maşinii. Pentru a opri funcţionarea maşinii de
spălat în timpul spălării, este necesar să ţineţi apăsată
butonul circa 3 secunde; o apăsare de scurtă durată sau
accidentală nu va opri maşina.
Oprirea maşinii de spălat în timpul executării unui ciclu va
anula programul în curs de desfăşurare.
Buton PUSH & WASH: (a se vedea “Programe şi opţiuni”).
SELECTOR PROGRAME: pentru a alege programul dorit
(a se vedea “Tabel programe”).
Buton BLOCARE TASTE: pentru a bloca panoul de
comandă, ţineţi apăsată tasta timp de 2 secunde. Dacă
ledul
corespunzător este aprins, atunci panoul de
comenzi este blocat. În acest fel, se evită modificarea
accidentală a unui program (cu excepţia buton ON/OFF),
în special de către copii. Pentru a debloca panoul de
comandă, ţineţi apăsată tasta timp de 2 secunde.
Butoane OPŢIUNE: pentru a selecta opţiunile disponibile.
Indicatorul privind opţiunea selectată va rămîne aprins.
48
Buton
Buton
PORNIRE
ÎNTÂRZIATĂ
Butoane OPŢIUNI
CENTRIFUGĂ
40°
60° : apăsaţi butonul pentru a
Buton TEMPERATURA
diminua sau exclude temperatura; valoarea acesteia va fi
afişată pe display.
Buton CENTRIFUGA : apăsaţi butonul pentru a reduce
numărul de rotaţii sau a bloca storcătorul; numărul de turaţii
se poate vedea pe display.
Buton PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ
: apăsaţi pentru a seta
sau pornire întârziată a programului preselectat; întârzierea
este indicată pe display.
Buton şi indicator START/PAUSE
: când ledul verde
emite un semnal intermitent, apăsaţi butonul pentru a porni
ciclul de spălare. După activarea ciclului, ledul rămâne
aprins. Pentru a introduce o pauză în timpul spălării, apăsaţi
din nou butonul ledul va lumina intermitent, de culoare aurie.
După stingerea indicatorului luminosl , puteţi deschide
uşa. Pentru a continua spălarea, de unde a fost întreruptă,
apăsaţi din nou butonul.
Modalitatea de stand by
Această maşină de spălat rufe, conform noilor norme legate
de economia de curent electric, este dotată cu un sistem
de oprire automat (stand-by) care intră în funcţiune după
30 minute de neutilizare. Apăsaţi scurt tasta ON/OFF şi
aşteptaţi repunerea în funcţiune a maşinii.
Display
RO
B
A
C
C
(a se vedea “Opţiuni
de spălare”)
Ecranul este util pentru a programa maşina şi a furniza numeroase informaţii.
În secţiunea A este afişată durata diferitelor programe la dispoziţie şi a celui rămas, în cazul unui ciclu de spălare deja în
desfăşurare; dacă a fost programat un interval de PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ, este afişat intervalul rămas până la pornirea
programului selectat.
De asemenea, apăsând butonul corespunzător, se vizualizează valorile maxime ale vitezei centrifugii şi ale temperaturii
pe care maşina le poate efectua în baza programului setat sau ultimele valori selectate dacă sunt compatibile cu
programul ales.
Clepsidra se va aprinde intermitent în momentul în care maşina elaborează datele în funcţie de programul selectat.
După max. 10 minute de la pornire pictograma
luminează continuu şi se afişează timpul rămas definitiv. Pictograma
clepsidră se va stinge apoi după circa 1 minut de la afişarea timpului rămas definitiv.
În secţiunea B sunt afişate „fazele de spălare” prevăzute pentru ciclul selecţionat şi cele în curs de desfăşurare, în cazul
unui program deja pornit:
Spălare
Clătire
Centrifugă
Golire
Simbolul “Pornire întîrziată”
iluminat indică faptul că pe display este afişată valoarea “Pornirii întîrziate” setate.
În secţiunea C sunt prezente cele trei nivele referitoare la opţiunile de spălare.
Indicator UŞĂ BLOCATĂl
Iluminarea simbolului indică blocarea hubloului. Pentru a evita daune este necesar să se aştepte ca simbolul să se stingă
înainte de a deschide uşa. Pentru a deschide uşa în timpul executării unui ciclu, apăsaţi butonul START/PAUSE; când
simbolul UŞĂ BLOCATĂl se stinge, puteţi deschide uşa.
49
Cum se desfăşoară un ciclu de
spălare
RO
Programarea rapidă
1. INTRODUCEREA RUFELOR Deschideţi uşa.
Introduceţi rufele în maşină, fiind atenţi să nu depăşiţi
cantitatea indicată în tabelul de programe - a se vedea
pagina următoare.
2. DOZAREA DETERGENTULUIExtrageţi sertarul şi
turnaţi detergent în compartimentele respective, după
indicaţiile din capitolul “Detergenţi şi rufe”.
3. ÎNCHIDEŢI UŞA.
4. Apăsaţi tasta “PUSH & WASH” pentru a activa
programul de spălare ales.
Programarea tradiţională
1. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A MAŞINII Apăsaţi
butonul ; indicatorul START/PAUSE va lumina
intermitent lent cu culoarea verde.
2. INTRODUCEREA RUFELOR Deschideţi uşa.
Introduceţi rufele în maşină, fiind atenţi să nu depăşiţi
cantitatea indicată în tabelul de programe - a se vedea
pagina următoare.
3. DOZAREA DETERGENTULUIExtrageţi sertarul şi
turnaţi detergent în compartimentele respective, după
indicaţiile din capitolul “Detergenţi şi rufe”.
4. ÎNCHIDEŢI UŞA.
5. ALEGEREA PROGRAMULUI Selectaţi cu butonul
PROGRAME programul dorit; acestuia îi sunt asociate
o temperatură şi o viteză de centrifugă care pot fi
modificate. Pe ecran va apărea şi durata ciclului.
6. PERSONALIZAREA CICLULUI DE SPĂLARE.
Apăsaţi butoanele: respective.
40°
60°
Modificarea temperaturii şi/sau a
centrifugei. Maşina afişează automat temperatura
şi centrifuga maxime prevăzute pentru programul
ales, sau ultimele selectate, dacă sunt compatibile cu
40°
programul. Apăsând butonul
60° se reduce progresiv
temperatura pînă spălarea rece “OFF”. Apăsând
butonu
se reduce progresiv centrifuga pînă la
excluderea sa “OFF”. Din acest moment, apăsarea
ulterioară a butonelor va aduce valorile la cele maxime
prevăzute.
! Excepţie: dacă selectaţi programul 6 temperatura
poate fi crescută până la 60°.
! Excepţie: dacă selectaţi programul 7 temperatura
poate fi crescută până la 60°.
! Excepţie: dacă selectaţi programul 10 temperatura
poate fi crescută până la 90°.
50
Setaţi pornirea întârziată..
Pentru a programa pornirea întârziată a maşinii,
apăsaţi butonul respectiv pentru a alege timpul de
întârziere dorit. Când această opţiune este activată,
pe display se aprinde simbolul
. Pentru a şterge
pornirea întârziată, apăsaţi butonul până când pe
ecran vedeţi inscripţia “OFF”.
Modificarea caracteristicilor ciclului.
• Apăsaţi butonul pentru a activa opţiunea; indicatorul
corespunzător butonului se va aprinde.
• Apăsaţi din nou butonul pentru a dezactiva această
opţiune; indicatorul luminos respectiv se va stinge.
! Dacă opţiunea selectată nu este compatibilă cu
programul ales, ledul corespunzător va semnaliza iar
funcţia nu se va activa.
! Dacă opţiunea selectată nu este compatibilă cu alta
setată anterior, incompatibilitatea va fi semnalată
prin aprinderea intermitentă a ledului şi printr-un
semnal acustic (3 bip) şi va fi activată numai a doua,
indicatorul opţiunii activate se va aprinde.
! Cantitatea de rufe admisă precum şi durata ciclului
pot varia în funcţie de funcţia aleasă.
7. ACTIVAREA UNUI PROGRAM. Apăsaţi butonul
START/PAUSE. Indicatorul luminos se va aprinde
- culoare verde şi uşa se va bloca (simbolul UŞĂ
BLOCATĂl se va aprinde). Pentru a modifica
un program în timpul executării unui ciclu, apăsaţi
butonul START/PAUSE pentru a întrerupe momentan
ciclul); indicatorul corespunzător butonul START/
PAUSE se va aprinde intermitent culoarea aurie)
şi alegeţi noul ciclul dorit şi apăsaţi din nou butonul
START/PAUSE.
Pentru a deschide uşa în timpul executării unui
ciclu, apăsaţi butonul START/PAUSE; când simbolul
UŞĂ BLOCATĂl se stinge, puteţi deschide uşa.
Apăsaţi din nou butonul START/PAUSE pentru a relua
programul de unde era oprit.
8. TERMINAREA PROGRAMULUI La încheierea
ciclului, pe ecran va apărea mesajul “END” ; când
simbolul UŞĂ BLOCATĂl se stinge, puteţi deschide
uşa. Deschideţi uşa, scoateţi rufele şi opriţi maşina de
spălat.
! Dacă doriţi să anulaţi un ciclu deja activat, apăsaţi
îndelung butonul
va opri.
. Ciclul se va întrerupe iar maşina se
Programe şi opţiuni
Durata ciclului
Umiditate
reziduală %
Consum energie
kWh
Sarcina Max. (Kg)
-
**
**
**
**
70 0,16
33
30’
7
53 0,97
75
220’

3,5
46 0,68
55
120’



7
7
7


7
-
-
-
**






-







1,5
3,5
7
2
1,5
3
7
-
-
-
20’
45’
60’
**
**
**
**
Temp.
max. (°C)
Viteza
max.
(rotaţii
pe
minut)
30°
30°
30°
30°
1200
1000
1000
0








3,5
3,5
3,5
1
30°
800


3,5
40°
(Max.60°)
40°
(Max.60°)
40°
60°
40°
60°
(Max.90°)
1200


1000

1200
1200
1200



1200
20°
40°
60°
30°
40°
40°
-
800
1200
1000
1000
800
1000
1200
Centrifugă + Golire
-
1200
-
-
7
-
-
-
**
Numai golire *
-
OFF
-
-
7
-
-
-
**
Descrierea Programului
Everyday 30° ECO
Daily Bumbac
Daily Sintetice
Colorate
Delicate
Rapide 30’: pentru a împrospăta rapid articolele puţin murdare (nu este
indicat pentru lână, mătase şi articole de spălat cu mâna).
Traditionals
6
Bumbac (3): albe puţin murdare şi colorate delicate.
7
Sintetice (4): colorate rezistente foarte murdare.
8
9
9
Mixte
Eco Bumbac 60°C (1): albe şi colorate rezistente foarte murdare.
Eco Bumbac 40°C (2): albe puţin murdare şi colorate delicate.
10 Bumbac: albe şi colorate rezistente foarte murdare.
11
11
11
12
13
14
Apă totală lt
5
RO
Balsam
rufe
1
2
3
4
Detergenţi şi
aditivi
Spălare
Programe
Tabel de programe
Specials
Rapide
Rapide
Rapide
Pilote: pentru articole căptuşite cu puf de gâscă.
Lână: pentru lână, caşmir, etc.
Antimiros
Clătire + Centrifugă
* Dacă selectaţi programul
-
-
**
53 0,99 52,4 265’
53 0,97 75 220’
şi excludeţi centrifugarea, maşina va face doar evacuarea.
** Puteþi vizualiza durata programelor de spãlare pe display.
Durata ciclului indicată pe display sau în carte este calculată în baza unor condiţii standard. Timpul efectiv poate varia în baza a numeroşi factori, precum temperatura şi presiunea apei la
intrare, temperatura mediului, cantitatea de detergent, cantitatea şi tipul încărcăturii, echilibrarea încărcăturii, opţiunile suplimentare selectate.
1) Programul de control conform reglementările 1061/2010: setaţi programul 9 cu o temperatură de 60°C.
Acest ciclu este potrivit pentru curăţarea unei încărcături de bumbac cu grad de murdărie normal şi este cel mai eficient din punct de vedere al consumului combinat de energie şi apă; se
foloseşte pentru articole de îmbrăcăminte care pot fi spălate la 60°C. Temperatura efectivă de spălare poate diferi de cea indicată.
2) Programul de control conform reglementările 1061/2010: setaţi programul 9 cu o temperatură de 40°C.
Acest ciclu este potrivit pentru curăţarea unei încărcături de bumbac cu grad de murdărie normal şi este cel mai eficient din punct de vedere al consumului combinat de energie şi apă; se
foloseşte pentru articole de îmbrăcăminte care pot fi spălate la 40°C. Temperatura efectivă de spălare poate diferi de cea indicată.
Pentru toate Instituţiile de Testare:
3) Program pentru bumbac, prelungit: setaţi programul 6 cu o temperatură de 40°C.
4) Program sintetic lung: setaţi programul 7 cu o temperatură de 40°C.
Opţiuni de spălare
- Dacă opţiunea selectată nu este compatibilă cu
programul ales, ledul corespunzător va semnaliza iar
funcţia nu se va activa.
- Dacă opţiunea selectată nu este compatibilă cu alta
setată anterior, incompatibilitatea va fi semnalată prin
aprinderea intermitentă a ledului şi printr-un semnal
acustic (3 bip) şi va fi activată numai a doua, indicatorul
opţiunii activate se va aprinde.
Rapide
La prima apăsare se aprinde simbolul 45’, la a doua,
simbolul 60’ şi la a treia, simbolul 20’.
Antipată
Această opţiune permite selectarea tipului de murdărie
astfel încât să se adapteze ciclul în mod optim pentru
îndepărtarea petelor. Tipurile de murdărie sunt:
Mâncare, de exemplu, pentru petele de alimente şi
băuturi.
Muncă, de exemplu, pentru petele de unsoare şi
cerneală.
Outdoor, de exemplu, pentru petele de noroi şi iarbă.
! Durata ciclului de spălare variază în funcţie de tipul
murdăriei selectate.
51
RO
Push & Wash
Această funcţie permite pornirea unui ciclu de spălare şi cu maşina oprită fără a trebui să apăsaţi în prealabil tasta ON/
OFF sau, după pornirea maşinii, fără să fi acţionat nicio altă tastă şi/sau buton (în caz contrar, programul Push & Wash
va fi dezactivat). Pentru a porni ciclul Push & Wash ţineţi apăsat butonul pentru 2 secunde. Indicatorul aprins arată că
ciclul este pornit. Ciclul de spălare este ideal pentru articolele de bumbac şi sintetice, funcţionând la o temperatură de
spălare de 30° şi o viteză maximă de centrifugare de 1000 turaţii pe minut. Sarcină max. 3,5 kg. (Durata ciclului 45’).
Cum funcţionează?
1. Introduceţi rufele (articole de bumbac şi/sau sintetice) şi închideţi uşa.
2. Turnaţi detergentul şi aditivii.
3. Porniţi programul ţinând apăsată pentru 2 secunde tasta Push & Wash.
Indicatorul se va aprinde de culoare verde şi uşa se va bloca (simbolul uşă blocată aprins).
N.B.: Pornirea spălării de la tasta Push & Wash activează un ciclu automat recomandat pentru bumbac şi sintetice
nepersonalizabil. Acest program nu permite posibilitatea de a seta alte opţiuni.
Pentru a deschide uşa în timpul executării unui ciclu automat, apăsaţi tasta START/PAUSE; când simbolul uşă blocată se
stinge, puteţi deschide uşa. Apăsaţi din nou tasta START/PAUSE pentru a relua programul de unde era oprit.
4. La încheierea programului, indicatorul luminos END se va aprinde.
52
Detergenţi şi rufe
Sertarul detergenţilor
Un rezultat bun la spălare depinde şi de dozarea corectă
a detergentului: excesul de detergent nu garantează o
spălare mai eficientă, ci contribuie la încrustarea părţilor
interne ale maşinii de spălat şi la poluarea mediului
înconjurător.
! Nu introduceţi în maşină detergenţii pentru spălarea
manuală deoarece formează prea multă spumă.
! Utilizaţi detergenţi praf pentru rufele albe de bumbac,
pentru prespălare şi pentru spălarea la temperaturi mai
mari de 60°C.
! Respectaţi indicaţiile de pe ambalajul detergentului.
Extrageţi sertarul pentru
detergenţi şi introduceţi
detergentul sau aditivul după
cum urmează:
Compartimentul 1: Nu puneţi detergent în centrală
compartiment 1.
Compartimentul 2: Detergent pentru spălare (sub formă
de praf sau lichid)
Când utilizaţi detergent lichid este recomandat să folosiţi
peretele despărţitor A prevăzut pentru dozarea corectă.
Pentru utilizarea de detergent praf puneţi peretele
despărţitor în cavitatea B.
Compartimentul 3: Aditivi (soluţie de înmuiat, etc.)
Balsamul nu trebuie să depăşească nivelul „max” indicat
pe pivotul central.
Colorate: ciclu la 30°C care ajută la protejarea culorilor,
indicat pentru rufe colorate din Bumbac şi Sintetice. Permite
reducerea consumului de energie pentru încălzirea apei
menţinând un rezultat bun la spălare. Indicat pentru rufe
puţin murdare.
Delicate: folosiţi programul 4 pentru spălarea rufelor foarte
delicate. Se recomadă să întoarceţi pe dos rufele înainte de
spălare. Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm
utilizarea unui detergent lichid pentru rufe delicate.
Mixte: ciclu la 40°C pentru a spăla împreună rufe din
Bumbac şi Sintetice. Indicat pentru lenjeria puţin murdară.
Rapide (programul 11) permite gestionarea duratei
tratamentului rufelor între 20’ şi 60’.
- 20’: programul care împrospătează rufele doar 20 de
minute.
- 45’: ciclu scurt conceput pentru a spăla rufe mixte din
bumbac şi sintetice.
- 60’: Ciclul “60’” este conceput pentru a spăla la 60° într-o
oră rufe de bumbac rezistent cu un grad de murdărie mediu,
garantând o bună performanţă la spălare. Pentru rufe din
material sintetic sau mixte, se recomandă să reduceţi
temperatura la 40°.
Pilote: pentru a spăla articolele cu căptuşeală din puf de
gâscă, ca de exemplu, pilotele singură persoană (care
nu depăşesc 2 kg greutate), pernele, pardesiele, folosiţi
programul special 12. Vă recomandăm să introduceţi
pilotele în cuva maşinii îndoind marginile spre interior (vezi
figura) şi să nu depăşiţi ¾ din volumul cuvei. Pentru o
spălare optimală, vă recomandăm să folosiţi un detergent
lichid, de dozat în sertarul pentru detergenţi.
Pregătirea rufelor
• Subdivizaţi rufele în funcţie de:
- tipul de ţesătură / simbolul de pe etichetă.
- culori: separaţi rufele colorate de cele albe.
• Goliţi buzunarele şi controlaţi nasturii.
• Nu depăşiţi valorile indicate, referite la greutatea
rufelor uscate: a se vedea “Tabel de programe”.
Cât cântăresc rufele?
1 cearceaf 400-500 g.
1 faţă de pernă 150-200 g.
1 faţă de masă 400-500 g.
1 halat de baie 900-1.200 g.
1 prosop 150-250 g.
Lână: ciclul de spălare “Lână” al acestei maşini de spălat
a fost testat şi aprobat de Woolmark Company pentru
spălarea articolelor de lână clasificate ca fiind lavabile de
mână, cu condiţia ca spălarea să se efectueze în
conformitate cu instrucţiunile specificate pe eticheta
articolului şi cu indicaţiile furnizate de producătorul acestei
maşini de spălat. (M1126)
Programe particulare
Daily Bumbac: ciclu la 30°C pentru rufe din bumbac.
Permite reducerea consumului de energie pentru încălzirea
apei menţinând un rezultat bun la spălare. Indicat pentru
rufe puţin murdare.
Daily Sintetice: ciclu la 30°C pentru rufe sintetice. Permite
reducerea consumului de energie pentru încălzirea apei
menţinând un rezultat bun la spălare. Indicat pentru rufe
puţin murdare.
Antimiros: folosiţi programul 14 (Sintetice) pentru spălarea
rufelor pentru a elimina mirosurile neplăcute (de ex. fum,
transpiraţie, prăjeală). Programul este conceput pentru a
elimina mirosurile neplăcute, protejând fibrele ţesăturilor.
53
RO
RO
Sistemul de echilibrare a sarcinii
Pentru a evita trepidaţiile excesive, înainte de stoarcere,
cuva maşinii va distribui cantitatea de rufe în mod
uniform, centrifuga efectuând câteva rotaţii la o
viteză mai mare decât viteza de spălare. Dacă, după
numeroase încercări, maşina nu reuşeşte să echilibreze
greutatea, stoarcerea rufelor se va face la o viteză mai
mică decât cea prevăzută în program. Dacă instabilitatea
este prea mare, maşina va distribui greutatea în locul
centrifugei. Pentru a favoriza o mai bună repartizare a
rufelor şi echilibrarea corectă a maşinii, se recomandă să
introduceţi în maşină atât articole mari cât şi mici.
54
Anomalii şi remedii
Se poate întâmpla ca maşina de spălat să nu funcţioneze. Înainte de a apela serviciul de Asistenţă (a se vedea
Asistenţa), verificaţi dacă nu este vorba de o problemă uşor de rezolvat:
Anomalii:
Cauze posibile / Rezolvare:
Maşina de spălat nu porneşte.
• Ştecărul nu este introdus în priza de curent, sau nu face contact.
• Aveţi o pană de curent la domiciliu.
Ciclul de spălare nu porneşte.
•
•
•
•
•
RO
Uşa nu este bine închisă.
Butonul ON/OFF nu a fost apăsată.
Butonul START/PAUSE nu a fost apăsat.
Robinetul de apă nu este deschis.
A fost setată o întârziere faţă de ora pornirii.
Maşina de spălat nu încarcă apă (Pe • Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat la robinet.
display este vizualizat scris “H2O”). • Furtunul este îndoit.
• Robinetul de apă nu este deschis.
• Apa la domiciliul dvs. este oprită.
• Apa nu are presiune suficientă.
• Butonul START/PAUSE nu a fost apăsat.
Maşina de spălat încarcă şi
descarcă apă încontinuu.
• Furtunul de golire nu a fost instalat la o înălţime cuprinsă între 65 şi 100 cm
de pământ (a se vedea “Instalare”).
• Capătul furtunului de evacuare este cufundat în apă (a se vedea “Instalare”).
• Evacuarea din perete nu are răsuflare pentru aer.
Dacă după aceste verificări problema nu se rezolvă, închideţi robinetul de apă,
stingeţi maşina de spălat şi chemaţi Asistenţa. Dacă locuinţa se află la ultimele
etaje ale unui edificiu, este posibil să aibă loc fenomene de sifonare, motiv
pentru care maşina de spălat încarcă şi descarcă apă încontinuu. Pentru a
elimina acest inconvenient, se găsesc în comerţ supape anti-sifonare.
Maşina de spălat nu se goleşte sau
nu stoarce.
• Programul nu prevede golirea apei: cu unele programe trebuie pornit manual.
• Furtunul de golire este îndoit (a se vedea “Instalare”).
• Conducta de descărcare este înfundată.
Maşina de spălat vibrează foarte
mult în timpul stoarcerii.
• Cuva, în momentul instalării, nu a fost deblocată în mod corespunzător (a se
vedea “Instalare”).
• Maşina de spălat este în pantă (a se vedea “Instalare”).
• Maşina de spălat este prea aproape de pereţi şi mobilier (a se vedea “Instalare”).
Maşina de spălat pierde apă.
• Furtunul de alimentare cu apă nu este bine înşurubat (a se vedea “Instalare”).
• Sertarul detergenţilor este înfundat (pentru a-l curăţa a se vedea “Întreţinere şi
curăţare”).
• Furtunul de golire nu este bine fixat (a se vedea “Instalare”).
Indicatoarele Opţiunilor şi ale START/ • Opriţi maşina şi scoateţi ştecărul din priză; aşteptaţi aprox. 1 minut înainte de
PAUSE luminează intermitent repede şi
a o reaprinde.
display-ul afişează un cod de anomalie
Dacă nu obţineţi nici un rezultat, apelaţi Centrul de Service pentru asistenţă.
(ex.: F-01, F-..).
Se formează prea multă spumă.
• Detergentul nu este compatibil cu maşina de spălat (trebuie să fie scris “pentru
maşina de spălat”, “de mână şi în maşina de spălat”, sau ceva asemănător).
• Dozajul a fost excesiv.
Nu se activează Push & Wash.
• După pornirea maşinii s-a acţionat altă comandă decât Push & Wash. Stingeţi
maşina şi apăsaţi butonul Push & Wash.
55
Asistenţă
RO
Înainte de a lua legătura cu Asistenţa:
• Verificaţi dacă puteţi rezolva singuri problema (a se vedea “Anomalii şi remedii”);
• Porniţi din nou programul pentru a controla dacă inconvenientul a fost eliminat;
• În caz negativ, contactaţi un Centru de Asistenţă Tehnică.
! Nu apelaţi niciodată la persoane neautorizate.
Comunicaţi:
• tipul de anomalie;
• modelul maşinii (Mod.);
• numărul de serie (S/N).
Aceste informaţii sunt specificate pe plăcuţa cu date tehnice, lipită în partea din spate a maşinii de spălat precum şi în partea
anterioară, după ce deschideţi uşa.
Atenţionãri în conformitate cu legislaţia în vigoare
• Conform prevederilor legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, este interzisã eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) alãturi de deşeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare,
societãţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţioneazã echipamente noi de acelaşi tip).
• Autoritãţile locale trebuie sã asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivã a deşeurilor precum şi funcţionalitatea
acestora. Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primãriei pentru informaţii detaliate.
• Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi distribuitorilor, la achiziţionarea de echipamente noi de
acelaşi tip (schimb 1 la 1).
• Predarea, de cãtre utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la punctele de colectare municipale,
societãţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţioneazã echipamente noi de acelaşi
tip) faciliteazã refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.
• Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe periculoase care pot avea un impact
negativ asupra mediului şi sãnãtãţii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv şi gestionate conform
prevederilor legale.
• Simbolul alãturat (o pubela cu roţi, barata cu douã linii în forma de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnificã faptul cã acesta face obiectul unei colectãri separate şi nu poate fi eliminat împreunã cu deşeurile municipale nesortate.
56
Instruções para a utilização
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
Sumário
PT
Português
PT
Instalação, 58-59
Desembalar e nivelar
Ligações hidráulicas e eléctricas
Primeiro ciclo de lavagem
Dados técnicos
Manutenção e cuidados, 60
Interromper a alimentação de água e de corrente eléctrica
Limpar a máquina de lavar roupa
Limpar a gaveta dos detergentes
Cuidados com a porta de vidro e o tambor
Limpar a bomba
Verificar o tubo de alimentação de água
Precauções e conselhos, 61
BWE 71253
Segurança geral
Eliminação
Abertura manual da porta de vidro
Descrição da máquina
de lavar roupa, 62-63
Painel de comandos
Visor
Como efectuar um ciclo de lavagem, 64
Programas e opções, 65-66
Tabela dos programas
Opções de Lavagem
Push & Wash
Detergentes e roupa, 67-68
Gaveta dos detergentes
Preparar a roupa
Programas especiais
Sistema de balanceamento da carga
Anomalias e soluções, 69
Assistência, 70
57
Instalação
PT
! É importante guardar este livrete para
poder consultá-lo a qualquer momento. Se a
máquina for vendida, cedida ou transferida,
certifique-se que este livrete permaneça com
a máquina para informar o novo proprietário
acerca do seu funcionamento e das
respectivas advertências.
! Leia com atenção estas instruções: há
importantes informações acerca da instalação,
da utilização e da segurança.
Um cuidadoso nivelamento dá estabilidade
à máquina e evita vibrações, ruídos e
deslocamentos durante o funcionamento.
Se houver tapete ou alcatifa, regule os pés
De modo a que debaixo da máquina de
lavar roupa haja um espaço suficiente para
ventilação.
Desembalar e nivelar
Ligação do tubo de alimentação da
água
Desembalar
1. Tire a máquina de lavar roupa da
embalagem.
2. Verifique se a máquina de lavar roupa
sofreu danos no transporte. Se estiver
danificada não efectue a sua ligação e
contacte o revendedor.
3. Tire os 4 parafusos
de protecção para
o transporte e a
borrachinha com
o respectivo calço,
situados na parte
traseira (veja a figura).
4. Tape os furos com as tampas em plástico
fornecidas.
5. Guarde todas as peças: se for necessário
transportar a máquina de lavar roupa, terão de
ser montadas outra vez.
! Embalagens não são brinquedos para as
crianças!
Nivelamento
1. Instale a máquina de lavar roupa sobre um
pavimento plano e rígido, sem encostá-la em
paredes, móveis nem outro.
não deve ultrapassar 2°.
58
2. Se o pavimento
não for perfeitamente
horizontal, para
compensar qualquer
irregularidade,
desatarraxe ou
atarraxe os pés
dianteiros (veja a
figura); ; o ângulo de
inclinação, medido
no plano de trabalho,
Ligações hidráulicas e eléctricas
1. Realize a ligação do
tubo de alimentação
parafusando-o a uma
torneira de água fria
com bocal de rosca
de 3/4 gás(veja a
figura).
Antes de realizar esta
ligação, haja a água
escorrer até estar
límpida.
2. Ligue o tubo de
alimentação na
máquina de lavar
roupa atarraxando-o
no apropriado
fornecimento da
água, na parte
traseira, em cima à
direita (veja a figura).
3. Tome cuidado para o tubo não ser dobrado
nem esmagado.
! A pressão hídrica da torneira deve ser entre
os valores da tabela dos Dados técnicos (veja
a página ao lado).
! Se o comprimento do tubo de alimentação
não for suficiente, contacte uma oficina
especializada ou um técnico autorizado.
! Nunca utilize tubos já usados.
! Utilize aqueles fornecidos com a máquina.
Ligação do tubo de descarga
65 - 100 cm
Ligue o tubo de
descarga, sem dobrálo, a uma conduta de
descarga ou a uma
descarga na parede
situada entre 65 e 100
cm de altura do chão;
ou coloque na beira
de um lavabo ou
de uma banheira,
prenda na torneira a
guia fornecida (veja a
figura). A ponta solta
do tubo de descarga
não deve permanecer
emergida na água.
! É desaconselhado empregar tubos de
extensão; mas se for indispensável, a extensão
deve ter o mesmo diâmetro do tubo original e
não medir mais de 150 cm de comprimento.
Ligação eléctrica
Antes de ligar a ficha na tomada eléctrica,
certifique-se que:
• a tomada tenha uma ligação à terra e seja nos
termos da legislação;
• a tomada tenha a capacidade para suportar
a carga máxima de potência da máquina,
indicada na tabela dos Dados técnicos (veja
ao lado);
• a tensão de alimentação seja entre os valores
indicados na tabela dos Dados técnicos (veja
ao lado);
• a tomada seja compatível com a ficha da
máquina de lavar roupa. Se não for, substitua
a tomada ou a ficha.
! Esta máquina de lavar roupa não deve ser
instalada ao aberto, nem mesmo abrigada,
porque é muito perigoso deixá-la exposta à
chuva e às tempestades.
! Depois de ter instalado a máquina de lavar
roupa, o acesso à tomada eléctrica deve ser
fácil.
! Não empregue extensões nem fichas múltiplas.
! O cabo não deve ser dobrado nem apertado.
! O cabo de alimentação deve ser substituído
somente por técnicos autorizados.
Atenção! O fabricante declina toda a
responsabilidade se estas regras não forem
respeitadas.
Primeiro ciclo de lavagem
Depois da instalação, antes de usar, efectue
um ciclo de lavagem com detergente mas sem
roupa, defina o programa “Auto Limpeza” (veja
“Limpar a máquina de lavar roupa”).
Dados técnicos
Modelo
BWE 71253
Medidas
largura 59,5 cm
altura 85 cm
profundidade 54 cm
Capacidade
de 1 a 7 kg
Ligações
eléctricas
Ligações
hídricas
Velocidade
da centrifugação
Programas
de
controlo
conforme
as regulamentos
1061/2010 e
1015/2010
veja a placa das características técnicas colocada na
máquina
pressão máxima
1 MPa (10 bars)
pressão mínima
0,05 MPa (0,5 bar)
capacidade do tambor 52 litros
até 1200 rotações por minuto
programa 9; Eco algodón
60°C.
programa 9; Eco algodón
40°C.
Esta aparelhagem é em
conformidade com as
seguintes Directivas Comunitárias:
- 2004/108/CE (Compatibilidade Electromagnética)
- 2012/19/EU - WEEE
- 2006/95/CE (Baixa Tensão)
59
PT
Manutenção e cuidados
PT
Interromper a alimentação de
água e de corrente eléctrica
• Feche a torneira da água depois de cada
lavagem. Desta maneira diminuiu-se o
desgaste do sistema hidráulico da máquina
de lavar roupa e elimina-se o risco de
inundação.
• Tire a ficha da tomada eléctrica quando for
limpar a máquina de lavar roupa e durante
os trabalhos de manutenção.
Limpar a máquina de lavar roupa
• A parte externa e as peças em borracha
podem ser limpas com um pano molhado
com água morna e sabão. Não empregue
solventes nem abrasivos.
• A máquina de lavar roupa dispõe de um
programa de “Auto Limpeza” das suas partes
internas que deve ser efectuado sem carga
alguma dentro do tambor.
O detergente (na quantidade equivalente ao
10% daquela recomendada para peças pouco
sujas) ou aditivos específicos para a limpeza
da máquina de lavar roupa, poderão ser
utilizados como coadjuvantes no programa de
lavagem. Recomenda-se efectuar o programa
de limpeza a cada 40 ciclos de lavagem.
Para activar o programa, pressione
contemporaneamente as teclas A e B por
5 segundos (ver figura). O programa iniciará
automaticamente e terá uma duração de
aproximadamente 70 minutos. Para terminar o
ciclo, carregar no botão START/PAUSE button.
Cuidados com a porta de vidro e o
tambor
• Deixe a porta sempre entreaberta para evitar
que se formem odores desagradáveis.
Limpar a bomba
Esta máquina de lavar roupa é equipada com
uma bomba com limpeza automática que
não precisa de operações de manutenção.
Entretanto pode acontecer que pequenos
objectos (moedinhas, botões) caiam na précâmara que protege a bomba, situada na
parte inferior da mesma.
! Certifique-se que o ciclo de lavagem tenha
terminado e tire a ficha da tomada.
Para obter acesso à pré-câmara:
1
2
3
1. remova o painel
de cobertura no lado
anterior da máquina
empurrando para o
centro, em seguida
empurre para baixo
de ambos os lados
e remova-o (veja as
figuras).
2. desenrosque a
tampa girando-a no
sentido anti-horário
(veja a figura). é
normal que perca um
pouco de água;
A
B
Limpar a gaveta dos detergentes
1
2
60
Para extrair a gaveta,
pressione a lingueta
(1) e puxe para fora (2)
(veja a figura).
Lave-a com água
corrente; esta limpeza
deve ser efectuada
frequentemente.
3. limpe o interior com cuidado;
4. enrosque outra vez a tampa;
5. monte outra vez o painel, certifique-se,
antes de empurrá-la na máquina, que os
ganchos foram colocados nas respectivas
ranhuras.
Verificar o tubo de alimentação
de água
Verifique o tubo de alimentação pelo menos
uma vez por ano. Se houver rachaduras ou
fendas, será necessário substitui-lo: durante
as lavagens as fortes pressões podem
provocar repentinas quebras.
! Nunca utilize tubos já usados.
Precauções e conselhos
! Esta máquina de lavar roupa foi projectada e fabricada
em conformidade com os regulamentos internacionais de
segurança. Estas advertências são fornecidas por razões
de segurança e devem ser lidas com atenção.
Segurança geral
• Este aparelho foi projectado exclusivamente para um
uso doméstico.
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças
com mais de 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com experiência e conhecimentos
insuficientes, caso sejam supervisionadas ou
caso tenham recebido instruções adequadas
em relação ao uso do aparelho de forma segura,
compreendendo os perigos associados. As
crianças não devem brincar com o aparelho.
A manutenção e limpeza não devem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.
meio ambiente. O símbolo do contentor de lixo barrado
com uma cruz está presente em todos os produtos
para lembrar o dever de recolha selectiva.
Para mais informações sobre o correcto
desmantelamento dos electrodomésticos, contacte o
serviço público especializado ou os revendedores.
Abertura manual da porta de vidro
Caso não seja possível abrir a porta de vidro por falta
de energia eléctrica e quiser pendurar a roupa lavada,
proceda da seguinte maneira:
1. tire a ficha da tomada de
corrente.
2. verifique que o nível de
água no interior da máquina
seja inferior respeito à
abertura da porta de vidro;
caso contrário, tirar a água
em excesso através do tubo
de descarga recolhendo-a
num balde como indicado na
figura.
20
• Não toque na máquina com os pés descalços nem
com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
• Não puxe o cabo eléctrico para tirar a ficha da tomada,
pegue a ficha mesmo.
• Não abra a gaveta dos detergentes enquanto a
máquina estiver a funcionar.
• Não toque a água de descarga, que poderá chegar a
temperaturas altas.
• Em nenhum caso force a porta para abri-la: poderá
danificar o mecanismo de segurança que a protege
contra aberturas acidentais.
3. remova o painel de
cobertura no lado anterior
da máquina de lavar roupa
(veja a figura).
1
2
3
• Se houver avarias, em nenhum caso mexa nos
mecanismos internos para tentar reparar.
• Verifique sempre que criança não se aproximem da
máquina a funcionar.
• Durante a lavagem a porta de vidro tende a aquecer-se.
• Se for preciso deslocá-la, são precisas pelo menos
duas ou três pessoas, com a máxima atenção. Nunca
sozinho porque a máquina é muito pesada.
• Antes de colocar a roupa controle que o tambor esteja
vazio.
Eliminação
• Eliminação do material de embalagem:
obedeça os regulamentos locais, de maneira que as
embalagens possam ser reutilizadas.
• A directiva Europeia 2012/19/EU - WEEE relativa aos
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos
prevê que os electrodomésticos não devem ser
eliminados no normal fluxo dos resíduos sólidos
urbanos. Os aparelhos que deixaram de ser utilizados
devem ser recolhidos separadamente para optimizar
a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que
os compõem e impedir potenciais danos à saúde e ao
4. utilizando a lingueta indicada na figura, puxe para o
exterior até liberar o tirante de plástico do fecho; puxá-lo
sucessivamente para baixo e contemporaneamente abrir
a porta.
5. monte outra vez o painel, certifique-se, antes de
empurrá-la na máquina, que os ganchos foram colocados
nas respectivas ranhuras.
61
PT
Descrição da máquina
de lavar roupa
PT
Painel de comandos
Tecla e indicador luminoso
START/PAUSE
Tecla da
TEMPERATURA
Tecla ON/OFF
Tecla da BLOQUEIO
DAS TECLAS
Visor
Gaveta dos detergentes
Selector de
PROGRAMAS
Tecla
PUSH & WASH
Tecla INÍCIO
POSTERIOR
Teclas OPÇÃO
Tecla
CENTRIFUGAÇÃO
Gaveta dos detergentes: para colocar detergentes e
aditivos (veja “Detergentes e roupa”).
Tecla TEMPERATURA
60° : pressionar para reduzir ou
excluir a temperatura; o valor é indicado no visor.
Tecla ON/OFF : carregue brevemente no botão para
ligar ou desligar a máquina. O indicador luminoso START/
PAUSE que pisca lentamente com a cor verde, indica
que a máquina está ligada. Para desligar a máquina de
lavar roupa durante a lavagem, é necessário manter
pressionado o botão por mais tempo, aproximadamente 3
segundos; uma pressão breve ou acidental não permitirá
o desligamento da máquina. O desligamento da máquina
durante uma lavagem em curso anula a própria lavagem.
Tecla CENTRIFUGAÇÃO
: pressionar para reduzir ou
excluir completamente a centrifugação; o valor é indicado
no visor.
Tecla PUSH & WASH: (veja “Programas e opções”).
Selector de PROGRAMAS: para seleccionar o programa
desejado (veja a “Tabela dos programas”).
Tecla da BLOQUEIO DAS TECLAS: para activar o
bloqueio do painel de comandos, manter pressionada a
tecla durante aproximadamente 2 segundos. O símbolo
aceso indica que o painel de comandos está
bloqueado. Deste modo, impedem-se modificações
acidentais dos programas (à excepção da tecla ON/OFF),
sobretudo se houver crianças em casa. Para desactivar o
bloqueio do painel de comandos, mantenha pressionada a
tecla durante aproximadamente 2 segundos.
Teclas OPÇÃO: para seleccionar as opções disponíveis. O
indicador luminoso correspondente à opção seleccionada
permanecerá aceso.
62
40°
Tecla INÍCIO POSTERIOR
: pressionar para
programar um início atrasado do programa escolhido; o
atraso é indicado no visor.
Tecla e indicador luminoso START/PAUSE
: quando o
indicador luminoso verde acende com intermitência lenta,
carregar na tecla para iniciar uma lavagem. Quando o ciclo
iniciar, o indicador permanecerá aceso fixo. Para colocar em
pausa a lavagem, carregar novamente no botão; o indicador
ficará intermitente na cor laranja. Se o símbolo não estiver
iluminado, será possível abrir a porta de vidro. Para fazer
iniciar a lavagem do ponto em que foi interrompida, carregar
novamente no botão.
Modalidade de Stand by
Esta máquina de lavar roupa, em conformidade com as
novas normas sobre a economia energética, dispõe de
um sistema de desligação automática (stand by) que entra
em função aproximadamente 30 minutos depois, no caso
de inutilização. Carregue brevemente no botão ON/OFF e
aguarde até a reactivação da máquina.
Visor
PT
B
A
C
C
(veja “Opções de
Lavagem”)
O visor é útil para programar a máquina e fornece muitas informações.
Na secção A é visualizada a duração dos vários programas à disposição e com o ciclo iniciado o tempo restante para o
fim do mesmo; no caso em que tenha sido programado um INÍCIO POSTERIOR, será visualizado o tempo Restante para o
início do programa seleccionado.
Além disto, ao carregar na respectiva tecla, serão visualizados os valores máximos da velocidade de centrifugação e
de temperatura que a máquina pode efectuar conforme o programa seleccionado ou os últimos valores seleccionados
compatíveis com o programa escolhido.
O ícone da clepsidra fica intermitente na fase em que a máquina está a recolher os dados de carga conforme o programa
selecionado. Depois de no máx. 10 minutos do início, o ícone
da ampulheta acende-se fixo e é indicado o tempo
restante definitivo. O ícone da ampulheta irá desligar-se após aproximadamente 1 minuto da visualização do tempo resíduo
definitivo.
Na secção B são visualizadas as “fases de lavagem” previstas para o ciclo seleccionado e com o programa iniciado a “fase
de lavagem” em curso.
Lavagem
Enxaguamento
Centrifugação
Descarga
O símbolo “INÍCIO POSTERIOR”
iluminado indica que no visor é visualizado o valor do “Início posterior” configurado.
Na secção C estão presentes os três níveis relativos às opções de lavagem.
Indicador luminoso Porta bloqueada
O símbolo aceso indica que a porta está bloqueada. Para evitar danos é necessário aguardar que o símbolo apaga antes de
abrir a porta de vidro.
Para abrir a porta durante a realização de um ciclo, carregar na tecla START/PAUSE; se o símbolo PORTA DE VIDRO
BLOQUEADA estiver apagado será possível abrir a porta.
63
Como efectuar um ciclo de
lavagem
PT
Programação rápida
1. COLOCAR A ROUPA Abrir a porta de vidro. Coloque
a roupa dentro da máquina prestando atenção para
não superar a carga máxima indicada na tabela dos
programas na página seguinte.
2. DOSAGEM DO DETERGENTE.Extrair a gaveta e
deitar o detergente nos específicos recipientes como
explicado no parágrafo “Detergentes e roupa”.
3. FECHAR A PORTA DE VIDRO.
4. Pressionar a tecla “PUSH & WASH” para iniciar o
programa de lavagem.
Programação tradicional
1. LIGAR A MÁQUINA. Carregue na tecla ; o
indicador luminoso START/PAUSE piscará lentamente
na cor verde.
2. COLOCAR A ROUPA Abrir a porta de vidro. Coloque
a roupa dentro da máquina prestando atenção para
não superar a carga máxima indicada na tabela dos
programas na página seguinte.
3. DOSAGEM DO DETERGENTE.Extrair a gaveta e
deitar o detergente nos específicos recipientes como
explicado no parágrafo “Detergentes e roupa”.
4. FECHAR A PORTA DE VIDRO.
5. Escolha do programa. Seleccione com o selector
dos PROGRAMAS o programa desejado; ao mesmo
é associada uma temperatura e uma velocidade de
centrifugação que podem ser modificadas. No visor
aparecerá a duração do ciclo.
6. PERSONALIZAR O ciclo de lavagem. Utilizar as
específicas teclas:
40°
60°
Modificar a temperatura e/ou a
centrifugação. A máquina visualiza automaticamente
a temperatura e a centrifugação máximas para o
programa seleccionado ou as últimas seleccionadas
se compatíveis com o programa escolhido.
40°
Carregando no botão
60° pode-se reduzir a
temperatura progressivamente até a lavagem a frio
“OFF”. Carregando no botão
pode-se reduzir a
centrifugação progressivamente até a sua exclusão
“OFF”. Uma posterior pressão dos botões colocará os
valores novamente aos máximos previstos.
! Excepção: seleccionando o programa 6 a temperatura
pode ser aumentada até a 60º.
! Excepção: seleccionando o programa 7 a temperatura
pode ser aumentada até a 60º.
! Excepção: seleccionando o programa 10 a
temperatura pode ser aumentada até a 90º.
64
Programar um início posterior.
Para programar o início atrasado do programa
escolhido, carregue no botão relativo até alcançar o
tempo de atraso desejado. Quando a opção estiver
activa, no visor ilumina-se o símbolo
Para cancelar a
opção de início posterior, carregue novamente na tecla
até que no visor apareça a escrita “OFF”.
Modificar as características do ciclo.
• Pressionar o botão para activar a opção; o indicador
luminoso correspondente ao botão irá acender-se.
• Carregar novamente no botão para desactivar a opção;
o respectivo indicador luminoso irá apagar-se.
! Se a opção seleccionada não for compatível com o
programa definido, o indicador luminoso acender-se-á
intermitente e a opção não ficará activa.
! Se a opção selecionada não for compatível com a
opção configurada anteriormente, a incompatibilidade
será indicada com a intermitência do indicador
luminoso junto com um sinal sonoro (3 bips) e será
ativada apenas a segunda opção; o indicador luminoso
da opção ativada ilumina-se.
! As opções podem variar a carga recomendada e/ou a
duração do ciclo.
7. INICIAR O PROGRAMA. Carregar no botão START/
PAUSE. O respectivo indicador luminoso ficará verde
fixo e a porta de vidro irá bloquear-se (símbolo PORTA
BLOQUEADA aceso). Para modificar um programa
durante a realização de um ciclo, colocar a máquina
de lavar roupa em pausa carregando na tecla START/
PAUSE (o indicador luminoso START/PAUSE irá piscar
lentamente na cor laranja); seleccionar então o ciclo
desejado e carregar novamente no botão START/PAUSE.
Para abrir a porta durante a realização de um ciclo,
carregar no botão START/PAUSE; se o símbolo PORTA
BLOQUEADA estiver apagado será possível abrir a
porta. Carregar novamente no botão START/PAUSE
para fazer iniciar o programa do ponto em que foi
interrompido.
8. FIM DO PROGRAMA. É indicado pela escrita “END”
no visor, quando o símbolo PORTA BLOQUEADA
irá apagar-se será possível abrir a porta. Abrir a porta,
retirar a roupa e desligar a máquina.
! Se desejar anular um ciclo já iniciado, carregue por
alguns segundos na tecla
máquina irá desligar-se.
. O ciclo será interrompido e a
Programas e opções








3,5
3,5
3,5
1
-
30°
800


3,5
40°
(Max.60°)
40°
(Max.60°)
40°
60°
40°
60°
(Max.90°)
1200


1000

1200
1200
1200



1200
20°
40°
60°
30°
40°
40°
-
800
1200
1000
1000
800
1000
1200
Centrifugação + Descarga
-
1200
-
-
7
-
-
-
**
Apenas descarga *
-
OFF
-
-
7
-
-
-
**
Everyday 30° ECO
Daily Algodão
Daily Sintéticos
Coloridos
Delicados
Rápidos 30’: para refrescar rapidamente roupas sujas (não é indicado para lã,
seda e roupas que deve ser lavadas à mão).
Traditionals
6
Algodão (3): brancos e coloridos delicados pouco sujos.
7
Sintéticos (4): Coloridos resistentes pouco sujos.
8
9
9
Mistos
Eco algodón 60°C (1): brancos e coloridos resistentes muito sujos.
Eco algodón 40°C (2): brancos e coloridos delicados pouco sujos.
10 Algodão: brancos e coloridos resistentes muito sujos.
11
11
11
12
13
14
Specials
Rápidos
Rápidos
Rápidos
Edredões: para peças com anchimento em plumas de ganso.
Lã: Para lã, cashmere, etc.
Anti-odor
Enxaguamento + Centrifugação
* Ao seleccionar o programa
Duração ciclo
1200
1000
1000
0
Descrição do Programa
Água total lt
Humidade residual %
30°
30°
30°
30°
Velocità
max.
Temp.
(romax. (°C) tações
por
minuto)
Consumo de
energia kWh
Carga max. (Kg)
5
Amaciador
1
2
3
4
Detergentes e
aditivos
Lavagem
Programas
Tabela dos programas
-
-
**
**
**
**
70 0,16
33
30’
7
53 0,97
75
220’

3,5
46 0,68
55
120’



7
7
7


7
-
-
-
**






-







1,5
3,5
7
2
1,5
3
7
-
-
-
20’
45’
60’
**
**
**
**
**
53 0,99 52,4 265’
53 0,97 75 220’
e excluindo a centrifugação, a máquina efectuará apenas a descarga.
** É possível visualizar a duração do programa de lavagem no visor.
A duração do ciclo indicada no visor ou no manual é uma estima calculada com base nas condições padrão. O tempo efectivo poderá variar a depender de vários factores, tais como a temperatura
e a pressão da água em entrada, a temperatura ambiental, a quantidade de detergente, a quantidade e o tipo de carga, o balanceamento da carga e as opções adicionais seleccionadas.
Para todos Test Institutes:
1) Programa de controlo segundo a regulamentos 1061/2010: configurar o programa 9 com uma temperatura de 60ºC.
Este ciclo é adapto para lavar uma carga de algodão normalmente suja e é o mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e de água, para lavar a 60ºC.
A temperatura efectiva de lavagem pode ser diferente daquela indicada.
2) Programa de controlo segundo a regulamentos 1061/2010: configurar o programa 9 com uma temperatura de 40ºC.
Este ciclo é adapto para lavar uma carga de algodão normalmente suja e é o mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e de água, para lavar a 40°C.
A temperatura efectiva de lavagem pode ser diferente daquela indicada.
Para todos Test Institutes:
3) Programa longo para algodão: configurar o programa 6 com uma temperatura de 40ºC.
4) Programa longo para sintético: configurar o programa 7 com uma temperatura de 40ºC.
Opções de Lavagem
! Se a opção seleccionada não for compatível com o
programa definido, o indicador luminoso acender-se-á
intermitente e a opção não ficará activa.
! Se a opção selecionada não for compatível com a opção
configurada anteriormente, a incompatibilidade será indicada
com a intermitência do indicador luminoso junto com um sinal
sonoro (3 bips) e será ativada apenas a segunda opção; o
indicador luminoso da opção ativada ilumina-se.
Rápidos
Depois de pressionar pela primeira vez, ilumina-se o ícone
45’, à segunda o ícone 60’ e à terceira o ícone 20’.
Anti-manchas
Esta opção permite selecionar o tipo de sujidade de modo a
adaptar o ciclo de forma ideal para a remoção das manchas.
Os tipos de sujidade são:
Alimentos, para manchas de alimentos e bebidas,
por exemplo.
Trabalho, para manchas de óleo e tinta, por exemplo.
Exterior, para manchas de lama e erva, por exemplo.
! A duração do ciclo de lavagem varia em função do tipo
de sujidade selecionado.
65
PT
PT
Push & Wash
Esta função permite iniciar um ciclo de lavagem mesmo com a máquina desligada, sem ter de pressionar a tecla ON/OFF
ou, depois de ligar a máquina, sem ter de acionar nenhuma outra tecla e/ou botão (caso contrário, o programa Push & Wash
será desativado). Para iniciar o ciclo Push & Wash manter pressionado o botão durante 2 segundos. O indicador luminoso
aceso indica que o ciclo foi ativado. O ciclo de lavagem é ideal para peças em algodão e sintéticos, funcionando com uma
temperatura de lavagem de 30° e uma velocidade máxima de centrifugação de 1000 rotações por minuto. Carga máx. 3,5 kg.
(Duração ciclo 45’).
Como funciona?
1. Carregue a roupa (peças em algodão e/ou sintéticos) e feche a porta.
2. Coloque o detergente e os aditivos.
3. Inicie o programa mantendo pressionada a tecla Push & Wash durante 2 segundos. O respetivo indicador luminoso ficará
verde e a porta irá bloquear-se (símbolo porta bloqueada aceso).
Obs.: No início da lavagem, a tecla Push & Wash ativa um ciclo automático para algodão e sintéticos não personalizável.
Este programa não permite a possibilidade de configurar opções adicionais.
Para abrir a porta durante a realização de um ciclo automático, pressione o botão START/PAUSE; se o símbolo porta
bloqueada estiver apagado, será possível abrir a porta. Pressione novamente o botão START/PAUSE para reiniciar o
programa a partir do ponto em que foi interrompido.
4. No final do programa, irá acender-se o indicador END.
66
Detergentes e roupa
Gaveta dos detergentes
O bom resultado da lavagem depende também do emprego
da dose certa de detergente: com excessos não se lava de
maneira mais eficaz, mas contribui-se para formar crostas
nas peças internas da máquina de lavar roupa e poluir o
meio ambiente.
! Não use detergentes para lavagem à mão, porque formam
espuma demais.
! Usar detergentes em pó para roupas de algodão brancas
e para a pré-lavagem e para lavagens com temperatura
superior aos 60ºC.
! Seguir as indicações fornecidas pelo produtor na
embalagem do detergente.
Tire a gaveta dos detergentes
e deite o detergente ou o
aditivo da seguinte maneira:
Gaveta 1: Não deite o detergente na gaveta média 1.
Gaveta 2: Detergente para lavagem (em pó ou líquido)
No caso do uso de detergente líquido, aconselha-se usar
o recipiente A fornecido com o aparelho para uma correcta
dosagem. Para o uso do detergente em pó, coloque o
recipiente na cavidade B.
Gaveta 3: Aditivos (para amaciar etc.)
O amaciador não deve ultrapassar o nível “máx” indicado
no perno central.
Coloridos: ciclo a 30 °C que ajuda a preservar as cores;
indicado para peças de cor em algodão e sintéticas. Permite
reduzir o consumo de energia para o aquecimento da água,
mantendo um bom resultado de lavagem. Indicado para
peças de roupa pouco sujas.
Delicados: utilize o programa 4 para a lavagem de peças
muito delicadas. É aconselhável colocar as peças do
avesso antes da lavagem. Para obter melhores resultados,
recomenda-se o uso de detergente líquido para peças
delicadas.
Mistos: Ciclo a 40 °C para lavar peças em algodão e
sintéticas em conjunto. Indicado para peças pouco sujas.
Rápidos (programa 11) permite gerir a duração do
tratamento das pelas de 20’ a 60’.
- 20’: o programa que refresca as suas peças de roupa em
apenas 20 minutos.
- 45’: ciclo breve estudado para lavar peças de tecido misto
de algodão e sintéticas.
- 60’: O ciclo “60’” foi estudado para lavar a 60° numa hora
peças em algodão resistente com um grau de sujidade
médio, garantindo bons resultados de lavagem. Para peças
sintéticas ou mistas, é aconselhável baixar a temperatura
para 40°.
Edredões: para lavar peças com enchimento de plumas
de ganso de solteiro (com peso inferior a 2 kg), travesseiros,
jaquetas, utilizar o programa específico 12. Recomenda-se
colocar as peças no tambor dobrando as suas pontas para
dentro (veja as figuras) e de não superar os ¾ do volume do
próprio tambor. Para obter óptimos resultados de lavagem
recomenda-se utilizar o detergente líquido dosado na gaveta
dos detergentes.
Preparar a roupa
• Divida a roupa em função:
- do tipo de tecido / do símbolo na etiqueta.
- as cores: separe as peças coloridas das brancas.
• Esvazie as algibeiras e verifique se há botões soltos.
• Não ultrapasse os valores indicados que se referem ao
peso da roupa enxuta: veja a “Tabela dos programas”.
Quanto pesa a roupa?
1 lençol 400 - 500 g.
1 fronha 150 - 200 g.
1 toalha de mesa 400 - 500 g.
1 roupão 900 - 1.200 g.
1 toalha de rosto 150 - 250 g.
Lã: o ciclo de lavagem “Lã” desta máquina de lavar roupa
foi aprovado pela Woolmark Company para a lavagem de
vestuário em lã classificado como “lavável à mão”, desde
que a lavagem seja executada de acordo com as instruções
indicadas na etiqueta da peça e com as indicações fornecidas
pelo fabricante da máquina de lavar roupa. (M1126)
Programas especiais
Daily Algodão: ciclo a 30 °C para peças em algodão. Permite
reduzir o consumo de energia para o aquecimento da água,
mantendo um bom resultado de lavagem. Indicado para
peças de roupa pouco sujas.
Daily Sintéticos: ciclo a 30 °C para peças sintéticas. Permite
reduzir o consumo de energia para o aquecimento da água,
mantendo um bom resultado de lavagem. Indicado para
peças de roupa pouco sujas.
Anti-odor: utilize o programa 14 (Sintéticos) para remover
maus cheiros da roupa (por exemplo, fumo, suor, fritos).
O programa foi estudado para remover os maus cheiros,
preservando a fibras dos tecidos.
67
PT
PT
Sistema de balanceamento da carga
Antes de cada centrifugação, para evitar vibrações
excessivas e para distribuir a carga em modo uniforme,
o tambor efectua algumas rotações a uma velocidade
levemente superior àquela de lavagem. Se no fim
de repetidas tentativas a carga ainda não estiver
correctamente balanceada, a máquina efectuará a
centrifugação com uma velocidade inferior àquela
prevista. No caso de um excessivo desequilíbrio, a
máquina de lavar roupa efectuará a distribuição ao invés
da centrifugação. Para favorecer uma melhor distribuição
da carga e o seu correcto balanceamento, aconselha-se
misturar peças grandes com peças pequenas.
68
Anomalias e soluções
Pode acontecer que a máquina de lavar roupa não funcione. Antes de telefonar para a Assistência Técnica (veja
“Assistência”), verifique se não se trata de um problema fácil de resolver com ajuda da seguinte lista.
Anomalias:
PT
Possíveis causas / Solução:
A máquina de lavar roupa não liga. • A ficha não está colocada na tomada eléctrica, ou não o suficiente para haver
contacto.
• Em casa não há corrente.
O ciclo de lavagem não inicia.
•
•
•
•
•
A porta de vidro não está bem fechada.
O botão ON/OFF não foi pressionado.
O botão START/PAUSE não foi pressionado.
A torneira da água não está aberta.
Foi programado um atraso de uma hora no início.
A máquina de lavar roupa
não carrega água (no visor é
visualizada a palavra “H2O”
intermitente).
•
•
•
•
•
•
O tubo de alimentação de água não está ligado na torneira.
O tubo está dobrado.
A torneira da água não está aberta.
Está a faltar água em casa.
Não há suficiente pressão.
O botão START/PAUSE não foi pressionado.
A máquina de lavar roupa
carrega e descarrega água
continuamente.
• O tubo de descarga não está instalado entre 65 e 100 cm de altura do chão
(veja “Instalação”).
• A ponta do tubo de descarga está imersa na água (veja “Instalação”).
• Da descarga na parede não foi sangrado o ar.
Se depois destas verificações o problema não for resolvido, feche a torneira
da água, desligue a máquina de lavar roupa e chame a assistência técnica.
Se a morada encontrar-se nos últimos andares de um edifício, é possível que
aconteçam fenómenos de sifão por causa dos quais a máquina de lavar roupa
carrega e descarrega água continuamente. Para eliminar este inconveniente, há a
disposição no comércio apropriadas válvulas contra o efeito sifão.
A máquina de lavar roupa não
descarrega ou nem realiza
centrifugação.
• No programa não há descarga: com alguns programas será necessário iniciar a
descarga manualmente.
• O tubo de descarga está dobrado (veja “Instalação”).
• A conduta de descarga está entupida.
A máquina de lavar roupa vibra
muito durante a centrifugação.
• O tambor, no momento da instalação, não foi liberado correctamente (veja “Instalação”).
• A máquina não está nivelada (veja “Instalação”).
• A máquina está apertada entre móveis e parede (veja “Instalação”).
Da máquina de lavar roupa está a
vazar água.
• O tubo de alimentação da água não está bem enroscado (veja “Instalação”).
• O gaveta dos detergentes está entupida (para limpá-la veja “Manutenção e cuidados”).
• O tubo de descarga não está fixado correctamente (veja “Instalação”).
Irão piscar os indicadores luminosos • Desligue a máquina e tire a ficha da tomada, aguarde aproximadamente 1
das “Opções” e o indicador de START/
minuto e volte a ligá-la.
PAUSE e o visor irá indicar um código
Se a anomalia persistir, contacte a Assistência Técnica.
de anomalia (por ex.: F-01, F-..).
Está a formar-se demasiada
espuma.
O Push & Wash não é ativado.
• O detergente não é específico para máquina de lavar roupa (deve haver a
escrita “para máquina de lavar”, “à mão e para máquina de lavar” ou similares).
• A dose foi excessiva.
• Depois da ligação da máquina, foi accionado um comando diferente de Push &
Wash. Desligue a máquina e pressione o botão Push & Wash.
69
Assistência
PT
Antes de contactar a Assistência Técnica:
• Verifique se consegue resolver a anomalia sozinho (veja “Anomalias e soluções”);
• Reinicie o programa para verificar se o inconveniente foi resolvido;
• Em caso negativo, contacte um Centro de Assistência Técnica.
! Nunca recorra a técnicos não autorizados.
Comunique:
• o tipo de anomalia;
• o modelo da máquina (Mod.);
• o número de série (S/N)
Estas informações encontram-se na placa colocada na parte traseira da máquina de lavar roupa e na parte anterior abrindo
a porta de vidro.
70
PT
71
195146421.02
10/2016
PT
Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)
Italy
www.indesit.com
72
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising