Whirlpool | GMA 6422/IXL | Instruction for Use | Whirlpool GMA 6422/IXL Uživatelská příručka

Whirlpool GMA 6422/IXL Uživatelská příručka
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CS
JE DŮLEŽITÉ SI JE DŮKLADNĚ PŘEČÍST A ŘÍDIT SE
JIMI
Kompletní návod k obsluze si stáhněte na stránce
http://docs.whirlpool.eu nebo zavolejte na
telefonní číslo uvedené v záručním listě.
Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto
bezpečnostní pokyny. Mějte je při ruce pro účely
pozdějšího použití.
V těchto pokynech a na samotném spotřebiči jsou
uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která
je třeba za všech okolností dodržet. Výrobce
odmítá nést jakoukoli odpovědnost za poruchy,
které byly způsobeny nedodržením
bezpečnostních pokynů, nevhodným používáním
spotřebiče nebo nesprávným nastavením ovladačů.
Tyto pokyny platí v případě, pokud je na
spotřebiči uveden symbol země. Pokud takový
symbol na přístroji není, je třeba nahlédnout do
technických pokynů, kde naleznete potřebné
informace týkající se úpravy nastavení spotřebiče
na podmínky pro používání v dané zemi.
UPOZORNĚNÍ: Použití plynového sporáku vede
k produkci tepla, vlhkosti a produktů spalování
v místnosti, ve které je instalován. Ujistěte se, že je
kuchyň dobře větraná, zvláště je-li spotřebič
v provozu: ponechejte otevřené otvory pro
přirozenou ventilaci,nebo nainstalujte mechanické
ventilační zařízení (mechanickou odtahovou
digestoř). Dlouhé a intenzivní používání přístroje
může vyžadovat další způsob větrání, například
otevření okna, popřípadě efektivnější ventilaci
zvýšením úrovně mechanické ventilace tam, kde je
k dispozici.
VÝSTRAHA: Spotřebič a jeho přístupné součásti
se při použití zahřívají. Je třeba dbát opatrnosti,
abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší 8 let
se nesmějí ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou
pod dohledem dospělé osoby.
VÝSTRAHA: Pokud je varný povrch popraskaný,
zařízení nepoužívejte. Riziko elektrického šoku.
VÝSTRAHA: Nebezpečí požáru: Na varném
povrchu neskladujte žádné předměty.
UPOZORNĚNÍ: Proces vaření musí probíhat pod
kontrolou. Krátké vaření musí být neustále
monitorováno.
VÝSTRAHA: Vaření pokrmů s obsahem tuku
nebo oleje bez dozoru na varné desce může být
nebezpečné. Riziko požáru! NIKDY se nepokoušejte
hasit oheň vodou. Spotřebič vypněte a pak plamen
přikryjte pokličkou nebo hasicí dekou.
Varnou plochu nepoužívejte jako pracovní
plochu nebo oporu. Do blízkosti spotřebiče
nepokládejte oděvy nebo jiné hořlavé materiály,
dokud veškeré součásti zcela nevychladnou. Riziko
požáru!
V případě nedodržení pokynů v tomto návodu
může dojít k požáru nebo výbuchu s následným
poškozením majetku či zraněním osob.
Velmi malé děti (0−3 roky) je třeba držet
v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Malé děti
(3–8 let) by se neměly ke spotřebiči přibližovat,
pokud nejsou pod dozorem. Děti starší 8 let
a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním
postižením nebo bez patřičných zkušeností
a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze
pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely
informace o bezpečném použití spotřebiče
a rozumějí rizikům, která s jeho používáním
souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem
hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu
prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ: V případě, že praskne sklo
plotýnky: okamžitě vypněte všechny hořáky
a všechny elektrické topné články a odpojte
spotřebič od elektrické sítě, – nedotýkejte se
povrchu spotřebiče, – spotřebič nepoužívejte.
Skleněné víko se při zahřátí může rozlomit. Před
zavřením víka vypněte všechny hořáky a elektrické
ploténky. Víko nezavírejte, pokud hořák hoří.
POVOLENÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen
k řízení pomocí externího zařízení, jako je např.
časovač, nebo samostatného systému dálkového
ovládání.
Tento spotřebič je určen k použití
v domácnostech a zařízeních, jako jsou: kuchyňské
kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích
a na jiných pracovištích; statky; klienty hotelů,
motelů, zařízení typu „bed & breakfast“ a jiných
rezidenčních prostředích.
Není přípustné jej používat jiným způsobem
(např. k vytápění místností).
Tento spotřebič není určen k profesionálnímu
použití. Spotřebič nepoužívejte venku.
Používejte nádoby s průměrem dna stejným,
jako je průměr varné zóny hořáku, nebo jen
nepatrně větším (viz zvláštní tabulka). Dbejte na to,
aby nádoby na mřížce nepřesahovaly okraj varné
desky.
Nevhodné použití mřížek může plotnu poškodit:
Nepokládejte mřížky na varnou desku obráceně ani
je po desce neposouvejte.
Plamen hořáku nesmí přesahovat za okraj dna hrnce či pánve.
Nepoužívejte: litinové plotny, kameninové desky ani terakotové hrnce
a pánve; rozptylovače tepla, jako jsou kovové mřížky apod.; dva hořáky
současně na jednu nádobu (např. hrnec na ryby).
Pokud konkrétní místní podmínky dodávky plynu znesnadňují zapálení
hořáku, doporučujeme zopakovat postup s ovladačem nastaveným na
malý plamen.
V případě instalace digestoře nad horní panel sporáku naleznete údaje
o správné vzdálenosti digestoře od panelu sporáku v návodu k digestoři.
malé děti by se při hře s ochrannými gumovými nožičkami na mřížkách
mohly udusit.Po odstranění mřížek se prosím ujistěte, že všechny patky
jsou správně nasazeny.
INSTALACE
Stěhování a instalace spotřebiče vyžaduje
minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění. Při
rozbalování a instalaci používejte ochranné
rukavice – nebezpečí pořezání.
Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud
nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět
kvalifikovaný technik. Neopravujte ani
nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to
není výslovně uvedeno v návodu k použití.
Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k místu
instalace. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, že
nebyl při dopravě poškozen. V případě problémů
se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní
středisko. Po instalaci musí být obalový materiál
(plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo
dosah dětí – nebezpečí udušení. Před zahájením
instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické
sítě – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Během instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje
napájecí kabel – nebezpečí požáru a úrazu
elektrickým proudem. Zařízení nezapínejte, dokud
nebyla ukončena instalace.
Připojení elektřiny a plynu musí být v souladu
s místními předpisy.
VÝSTRAHA: Modifikace spotřebiče a způsob jeho
instalace mají za účelem bezpečného a správného
používání spotřebiče ve všech dalších zemích
zásadní důležitost.
Používejte regulátory tlaku vhodné pro tlak
plynu uvedený v pokynech.
Místnost musí být vybavena systémem odsávání
vzduchu, který vypudí veškeré spaliny.
Místnost musí také umožňovat správnou
cirkulaci vzduchu, protože ten je zapotřebí k tomu,
aby spalování probíhalo normálně. Průtok vzduchu
nesmí být nižší než 2 m3/h na kW instalovaného
výkonu.
Systém cirkulace vzduchu může odebírat vzduch
přímo zvenčí, a to pomocí trubky s vnitřním
průřezem alespoň 100 cm2; otvor nesmí být
náchylný k zablokování.
Systém může vzduch potřebný pro spalování
dodávat rovněž nepřímo, tj. z přilehlých místností
vybavených vzduchovými cirkulačními trubkami,
jak je popsáno výše. Nesmí se však jednat
o prostory, jako jsou společenské místnosti, ložnice
nebo místnosti, které představují nebezpečí
požáru.
Kapalný ropný plyn klesá k podlaze, neboť je
těžší než vzduch. Proto musí být místnosti, ve
kterých se nacházejí láhve s LPG, rovněž vybaveny
větracími otvory, které umožní odvětrání plynu
v případě jeho úniku. V důsledku toho nesmí být
láhve s LPG, ať již částečně či zcela naplněné,
instalovány nebo skladovány v místnostech nebo
skladovacích prostorách, které se nacházejí pod
úrovní země (ve sklepech apod.). Doporučujeme
vám ponechat v místnosti pouze láhev, kterou
právě používáte a která je umístěna tak, aby nebyla
vystavena působení tepla ze strany externích
zdrojů (trub, krbů, sporáků atd.), jejichž
prostřednictvím by mohlo dojít ke zvýšení teploty
láhve nad 50 °C.
Je-li nutné skříňku, do které bude zařízení
umístěno, přiříznout, proveďte tyto práce ještě
předtím, než jej do skříňky zasunete. Následně
odstraňte všechny dřevěné třísky a piliny.
Pokud není spotřebič nainstalován nad troubou,
pod spotřebič je třeba nainstalovat i oddělovací
panel (není součástí balení).
Pokud jdou ovladače hořáků otáčet jen ztuha, obraťte se prosím na náš
poprodejní servis; v případě shledání závady bude nutné ventil hořáku
vyměnit.
Otvory používané pro větrání a rozptylování tepla se nikdy nesmí
zakrývat.
PŘIPOJENÍ PLYNU
VÝSTRAHA: Před prováděním instalace se
ujistěte, že místní distribuční podmínky (druh plynu
a jeho tlak) a nastavení spotřebiče si odpovídají.
Zkontrolujte, zda přívodní tlak plynu odpovídá
hodnotám uvedeným v tabulce 1 („Specifikace
hořáku a trysek“).
VÝSTRAHA: Podmínky nastavení vztahující se
k tomuto zařízení jsou uvedeny na etiketě (nebo
výrobním štítku).
VÝSTRAHA: Tento spotřebič není připojen
k zařízení pro odvod produktů spalování. Je třeba
jej nainstalovat a připojit v souladu s aktuálními
předpisy pro instalaci. Zvláštní pozornost je třeba
věnovat příslušným požadavkům na odvětrávání.
Pokud jsou spotřebiče připojeny k zásobníku
kapalného plynu, je třeba co nejvíce utáhnout
regulační šroub.
DŮLEŽITÉ: V případě použití tlakové lahve musí
být tlaková láhev správě usazena (ve svislé poloze).
VÝSTRAHA: Tento úkon musí provést
kvalifikovaný technik
K připojení plynu použijte pouze ohebnou nebo
pevnou kovovou hadici.
Připojení k pevnému potrubí (měděnému nebo
ocelovému) Připojení k plynovému systému musí
být provedeno tak, aby bylo vyloučeno jakékoli
zatížení přístroje. Na plošině spotřebiče pro
zásobník plynu se nachází nastavitelná potrubní
armatura ve tvaru L opatřená těsněním chránícím
před úniky. Po otočení potrubní armatury je třeba
těsnění vždy vyměnit (těsnění se dodává společně
se spotřebičem). Potrubní armatura pro přívod
plynu je opatřena vnějším půlpalcovým závitem.
Připojení flexibilní trubky bez svarů
z nerezavějící oceli k závitovému nástavci Potrubní
armatura pro přívod plynu je opatřena vnějším
půlpalcovým závitem. Tyto trubky musejí být
instalovány tak, aby při svém plném roztažení nikdy
nepřesáhly délku 2 000 mm. Poté, co připojení
zrealizujete, ujistěte se, že se ohebná kovová trubka
nedotýká žádných pohyblivých součástí a nic na ni
netlačí. Používejte pouze takové trubky a těsnění,
která odpovídají aktuálním národním přepisům.
DŮLEŽITÉ : Pokud použijete hadici z nerezové
oceli, musí být instalována tak, aby se nedotýkala
žádné pohyblivé části nábytku (např. zásuvky).
Hadice musí procházet prostorem bez překážek
a tak, aby bylo možné ji kontrolovat po celé její
délce.
Spotřebič by měl být k hlavnímu přívodu plynu
nebo plynové láhvi připojen v souladu s platnými
národními předpisy. Před realizací připojení se
ujistěte, že je spotřebič kompatibilní s dodávkou
takového plynu, který hodláte použít. Pokud tomu
tak není, postupujte podle pokynů uvedených
v odstavci „Přizpůsobení pro jiné typy plynových
paliv“.
Po připojení k přívodu plynu zkontrolujte
případné netěsnosti pomocí mýdlové vody.
Vyzkoušejte stálost plamene tak, že hořáky zapálíte
a otočíte ovládací knoflíky z maximální polohy 1*
do minimální polohy 2*.
PŘIZPŮSOBENÍ PRO JINÉ TYPY PLYNOVÝCH PALIV
Za účelem přizpůsobení spotřebiče jinému typu
plynu, než je ten, pro který byl vyroben (je
vyznačeno na typovém štítku), postupujte podle
příslušných kroků uvedených v instalačních
výkresech.
UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
DŮLEŽITÉ: Údaje týkající se napětí a spotřeby
energie jsou uvedeny na typovém štítku.
Napájecí kabel musí být natolik dlouhý, aby
umožnil připojení spotřebiče zabudovaného do
skříňky k elektrické síti. Nikdy netahejte za napájecí
kabel.
V souladu s národními bezpečnostními normami
týkajícími se elektrických zařízení musí být možné
odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením
zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo,
v souladu s pravidly pro zapojování,
prostřednictvím vícepólového vypínače
umístěného před zásuvkou a spotřebič musí být
uzemněn.
Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené
zásuvky nebo adaptéry. Po provedení instalace
nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele
přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste
mokří nebo naboso. Tento spotřebič nezapínejte,
pokud je poškozen napájecí síťový kabel či zástrčka,
pokud správně nefunguje nebo byl poškozen či
spadl.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho
vyměnit (za identický díl) pouze výrobce, servisní
technik nebo osoba s obdobnou kvalifikací, jinak
by mohlo dojít k úrazu – riziko elektrického šoku!
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VÝSTRAHA: Než zahájíte jakoukoli údržbovou
operaci, ujistěte se, že je spotřebič vypnutý
a odpojený od zdroje napájení; nikdy nepoužívejte
parní čistič – riziko elektrického šoku.
Nepoužívejte abrazivní ani agresivní produkty,
čisticí prostředky s obsahem chloru ani drátěnky.
LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním
znakem .
Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle
platných místních předpisů upravujících nakládání s odpady.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně
použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro
likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci
elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, v podniku pro sběr
domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
Symbol na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento
výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, nýbrž
je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
RADY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Používejte hrnce a pánve, jejichž velikost odpovídá velikosti varné zóny.
Používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem.
Je-li to možné, nechte nádobí během vaření přikryté pokličkou.
Chcete-li ušetřit maximum času a elektrické energie, používejte tlakový
hrnec.
Hrnec postavte doprostřed varné zóny vyznačené na varné desce.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tento spotřebič splňuje požadavky na ekodesign podle evropského
nařízení č. 66/2014 v souladu s evropskou normou EN 30-2-1.
TABULKA VSTŘIKOVACÍCH TRYSEK
Používaný
typ plynu
Typ hořáku
Označení
injektoru
Jmenovitý
tepelný tok
Jmenovitá
spotřeba
KATEGORIE II2H3B/P
Snížená tepelná
kapacita
kW
Tlak plynu
mbar
kW
min.
jmen.
max.
ZEMNÍ PLYN
(Metan) G20
Střední
Doplňkový
2prstencový
95
78 A
H3 140
1,65
1,00
3,50
157 l/h
95 l/h
333 l/h
0,35
0,30
2,20
17
20
25
LPG
(Butan)
Střední
Doplňkový
2prstencový
67
50
94
1,65
1,00
3,50
120 g/h
73 g/h
254 g/h
0,35
0,30
1,90
20
30
35
Střední
Doplňkový
2prstencový
67
50
94
1,65
1,00
3,50
118 g/h
71 g/h
250 g/h
0,35
0,30
1,90
20
30
35
LPG
(Propan)
G30
G31
Používaný typ plynu
Konfigurace modelu
4 HOŘÁKY
Jmenovitý tepelný tok
(kW)
G20 20 mbar
2 SR - 1 AUX - 1DC
7,80
742 l/h
9,52
G30 30 mbar
2 SR - 1 AUX - 1DC
7,80
567 g/h
30,94
G31 30 mbar
2 SR - 1 AUX - 1DC
7,80
557 g/h
23,80
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 0,6W
Celková jmenovitá
spotřeba
Vzduch (m3) nutný ke
spálení 1m3 plynu
MONTÁŽ
TECHNICKÉ INFORMACE PRO MONTÉRA
• Při manipulaci s produktem, jeho přípravě a instalaci použijte ochranné rukavice.
• Tento produkt lze zapustit do pracovní desky o tloušťce 20÷60 mm.
• Pokud pod varnou deskou není umístěna trouba, vložte pod ni oddělovací panel minimální plochou odpovídající otvoru v pracovní desce. Tento
panel musí být umístěn maximální vzdálenosti 150 mm pod horní plochou pracovní desky, ale v žádném případě ne blíže než 20 mm ode dna
varné desky. V případě, že máte v úmyslu pod varnou desku umístit troubu, tato trouba musí být vybavena systémem chlazení.
ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI, KTERÉ JE TŘEBA DODRŽET
590 mm
510 mm
min. 38 mm
max. 42 mm
A
560 + 20 mm
750mm
Min. 70 mm
50mm
min. 480 mm
max. 492 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
B
100mm
POZNÁMKA: Pokud vzdálenost „A“ mezi stěnami linky činí 600mm až 730 mm, musí výška „B“ činit minimálně 530 mm. Je-li vzdálenost
„A“ mezi stěnami linky větší než šířka varné desky, musí výška „B“ činit minimálně 400 mm. V případě instalace digestoře nad varnou
desku vyhledejte vhodnou vzdálenost v pokynech k digestoři.
SESTAVENÍ
Po očistění okrajového povrchu na varnou desku připevněte dodané těsnění dle obrázku.
Umístěte varnou desku do otvoru v pracovní desce, který byl připraven s ohledem na rozměry uvedené
v návodu.
POZNÁMKA: Přívodní kabel musí být dostatečně dlouhý, aby bylo možné zvednutí spotřebiče.
K zajištění varné desky použijte dodané svorky (A). Vložte svorky do příslušných otvorů označených šipkou a upevněte je pomocí šroubů v závislosti
na tloušťce pracovní desky (viz následující obrázky).
20 mm
40 mm
20
30 mm
40
60 mm
30
PŘIPOJENÍ PLYNU
• Připojte dodávané koleno (A)* nebo (B)* k hlavní přívodní trubce varné desky a vložte dodanou podložku (C) v souladu
s normou EN 549.
* Ve Francii použijte koleno (A) a ve všech ostatních zemích koleno (B).
• Po připojení k přívodu plynu zkontrolujte případné netěsnosti pomocí mýdlové vody. Zapalte hořáky a otočením
ovladačů od maximální polohy
60
A
C
do minimální polohy zkontrolujte stálost plamene.
C
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před připojením sejměte přepravní zátku z otvoru na zapojení plynové hadice varné desky.
B
C
CS
POPIS PRODUKTU
1
4
3
1. Odnímatelné mřížky
Symboly
2. Doplňkový hořák
Plné kolečko
Přívod uzavřen
3. Střední hořák
Velký plamen
Maximální otevření/přívod
a elektrické zapalování
4. Střední hořák
Malý plamen
5. Hořák se dvěma prstenci
5
6. Ovladač doplňkového hořáku
snížený přívod
7. Ovladač středního hořáku
2
1
Minimální otevření nebo
8. Ovladač středního hořáku
9. Ovladač hořáku se dvěma prstenci
9
8
7
6
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
POUŽÍVÁNÍ VARNÉ DESKY
Plamen hořáku nesmí přesahovat za okraj dna hrnce či pánve.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: při používání varné desky může dojít ke
zvýšení teploty v jejím okolí.
• Pokud chcete zapálit některý z hořáků, otočte příslušný ovladač proti
směru hodinových ručiček na největší plamen.
• Přitlačením ovladače k ovládacímu panelu zapalte hořák.
• Po zapálení držte ovladač stisknutý po dobu asi 5–10 sekund, aby
hořák nezhasl.
• Tento bezpečnostní prvek hořáků zastaví přívod plynu k hořáku
v případě, že plamen nečekaně zhasne (kvůli náhlému průvanu,
přerušení dodávky plynu, přetečení vody z hrnce apod.).
• Ovladač by neměl být stisknutý více než 15 sekund. Pokud po uplynutí
této doby hořák nezůstane zapálený, počkejte před opakováním
pokusu o zapálení alespoň jednu minutu.
POZNÁMKA: Pokud konkrétní místní podmínky dodávky plynu
znesnadňují zapálení hořáku, doporučujeme zopakovat postup
s ovladačem nastaveným na malý plamen.
Po uvolnění ovladače může hořák zhasnout. To znamená, že
bezpečnostní prvek se dostatečně nezahřál. V takovém případě
opakujte výše uvedené postupy.
PRAKTICKÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ HOŘÁKŮ
Tato varná deska zahrnuje hořáky různých průměrů. Optimální funkci
hořáků zajistíte dodržováním následujících pravidel:
• používejte hrnce a pánve s průměrem stejným nebo mírně větším,
než je průměr hořáku (viz tabulka vpravo);
• používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem;
• používejte při vaření potravin vhodné množství vody a zakrývejte
hrnce pokličkou;
• hrnec či pánev po položení na mřížku nesmí přesahovat přes okraj
varné desky;
• Chcete-li použít pánev s vypouklým dnem (wok), použijte podpůrnou
mřížku (není součástí dodávky) a umístěte ji na hořák se dvěma
prstenci.
• Zabraňte nárazům hrnců,mřížek nebo jiného kuchyňského nářadí.
• Nenechávejte prázdné nádoby na steaky na zapnutém sporáku déle
než 5 minut.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nevhodné použití mřížek může poškodit
varnou desku. Nepokládejte mřížky na varnou desku obráceně ani
je po desce neposouvejte.
HOŘÁK
Ø PRŮMĚR HRNCE
2 prstencový
Od 24 do 26 cm
Střední
Od 16 do 22 cm
Doplňkový
Od 8 do 14 cm
Nepoužívejte:
• litinové plotny, kameninové desky ani terakotové hrnce a pánve;
• rozptylovače tepla, jako jsou kovové mřížky apod;
• dva hořáky současně na jednu nádobu (např. hrnec na ryby).
Rozlití tekutiny na horkou varnou desku může způsobit poškození skla.
PŘIZPŮSOBENÍ PRO JINÉ TYPY PLYNU
Tento úkon musí být proveden kvalifikovaným technikem.
Pokud má spotřebič používat jiný druh plynu než ty, které jsou vedeny
na typovém štítku a informačním štítku na horní straně varné desky,
vyměňte injektory. Odlepte informační štítek a uchovejte jej spolu s
příručkou.
Používejte regulátory tlaku vhodné pro tlak plynu uvedený v
pokynech:
•
•
•
plynový injektor smí vyměnit pouze servisní středisko nebo
kvalifikovaný technik;
injektor není dodáván spolu se spotřebičem a je nutné jej objednat
v servisním středisku;
upravte nastavení minimálních poloh ovladačů.
POZNÁMKA: V případě použití LPG (G30/G31) je nutné šroub pro
nastavení minimálního průtoku přitáhnout úplně.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud máte problém s otáčením
některého z ovladačů, kontaktujte servisní středisko, které vám v
případě zjištění závady poskytne nový kohout hořáku.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V případě použití tlakové lahve musí být
tlaková láhev správě usazena (ve svislé poloze).
VÝMĚNA INJEKTORŮ (viz tabulka injektorů v návodu)
• Sejměte mřížky (A).
• Vyjměte hořáky (B).
• Pomocí očkového klíče odpovídající velikosti odšroubujte injektor (C),
který chcete vyměnit.
• Nahraďte jej injektorem vhodným pro daný typ plynu.
• Znovu složte injektor (D).
• Pokud se jedná o hořák s více prstenci, použijte očkový klíč k
výměně injektoru (E).
Před instalací varné desky nezapomeňte připevnit kalibrační štítek
dodaný s injektory takovým způsobem, aby zakryl původní informace
týkající se kalibrace pro plyn.
ÚPRAVA NASTAVENÍ MINIMÁLNÍHO PRŮTOKU PLYNU
Abyste zajistili správné nastavení minimální polohy, sejměte ovladač a
pokračujte dle následujícího postupu:
• přitáhnutím šroubu zmenšete výšku plamene (-);
• uvolněním šroubu zvětšete výšku plamene (+).
Tuto úpravu je třeba provádět, když je kohout nastaven v poloze
minimálního průtoku plynu (malý plamen) :
• primární přívod vzduchu k hořákům není třeba nastavovat;
ADAPTÉR NA WOK A VÍKO PRODUKTU
(Toto příslušenství není součástí dodávky a lze je zakoupit v
servisním zákaznickém středisku.)
• nyní zapalte hořáky a otočením ovladačů od maximální polohy
do minimální polohy zkontrolujte stálost plamene.
Po dokončení nastavení proveďte utěsnění pomocí pečetního vosku
nebo obdobného materiálu.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
ČIŠTĚNÍ POVRCHU VARNÉ DESKY
• Veškeré smaltované a skleněné díly je třeba čistit teplou vodou a
neutrálním čisticím roztokem.
• Povrch dílů z nerezové oceli může být poskvrněn v případě delšího
kontaktu s tvrdou vodou nebo agresivními čisticími prostředky.
Případné ulpělé potraviny (voda, omáčka, káva apod.) je třeba otřít
dříve, než zaschnou.
• K čištění používejte teplou vodu s neutrálním čisticím prostředkem a
k osušení použijte měkkou tkaninu. Připečené nečistoty odstraňujte
čisticími prostředky speciálně určenými pro nerezovou ocel.
POZNÁMKA: Nerezovou ocel čistěte výhradně měkkým hadříkem
nebo houbičkou.
• Nepoužívejte abrazivní ani agresivní produkty, čisticí prostředky s
obsahem chloru ani drátěnky.
• Nepoužívejte parní čističe.
• Nepoužívejte hořlaviny.
• Nenechávejte na varné desce kyselé ani zásadité potraviny, jako je
například ocet, hořčice, cukr nebo citronová šťáva.
ČIŠTĚNÍ SOUČÁSTÍ VARNÉ DESKY
• Skleněné a smaltované díly čistěte pouze měkkým hadříkem či
houbičkou.
• Mřížky, krytky hořáků a hořáky samotné lze při čištění vyjmout.
• Čistěte je ručně pomocí teplé vody a neabrazivního čisticího
prostředku, odstraňte veškeré zbytky potravin a zajistěte, aby žádný z
průduchů hořáku nebyl ucpaný.
• Opláchněte a osušte.
• Vložte hořáky a krytky hořáků patřičným způsobem do odpovídajících
otvorů.
• Při pokládání mřížek zajistěte, aby byly oblasti podstavců zarovnány
s hořáky.
• Modely vybavené elektrickým zapalováním a bezpečnostním prvkem
vyžadují důkladné čištění koncovky zapalování, aby byl zajištěn
správný provoz. Tyto součásti pravidelně kontrolujte a v případě
potřeby je čistěte vlhkým hadříkem. Jakékoli připečené potraviny je
třeba odstranit párátkem nebo jehlou.
POZNÁMKA: Abyste zabránili poškození elektrického zapalovacího
zařízení, nepoužívejte jej, když se hořáky nenacházejí ve svých
otvorech.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pokud varná deska nepracuje správně, před kontaktováním servisního
střediska se pokuste určit příčinu problému podle následujících pokynů.
1. Hořák nelze zapálit nebo je plamen nerovnoměrný
Zkontrolujte, zda:
• dodávka plynu či elektrické energie není přerušena a obzvláště zda
není uzavřen kohout přívodu plynu;
• tlaková láhev (se zkapalněným plynem) není prázdná;
• průduchy hořáku nejsou ucpány;
• koncovka elektrické zástrčky není znečištěna;
• všechny součásti hořáku jsou ve správné poloze;
• v blízkosti varné desky není průvan.
2. Hořák nezůstane zapálený
Zkontrolujte, zda:
• byl při zapalování hořáku ovladač stisknut dostatečně dlouho, aby
došlo k aktivaci bezpečnostního prvku;
• průduchy hořáku nejsou v blízkosti termočlánku ucpány;
• zakončení bezpečnostního prvku není znečištěno;
• minimální průtok plynu je správně nastaven (viz odpovídající
odstavec).
3. Nádoby nelze správně umístit
Zkontrolujte, zda:
• dno nádoby je zcela ploché;
• nádoba je nad hořákem umístěna na střed;
• mřížky nebyly zaměněny nebo nesprávně umístěny.
Jestliže problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků,
kontaktujte nejbližší servisní středisko
CS
SERVISNÍ STŘEDISKO
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISNÍHO STŘEDISKA POPRODEJNÍCH SLUŽEB:
1. Ověřte si, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí doporučení
popsaných v oddílu ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále
trvá.
JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH
KROKŮ, ZAVOLEJTE DO NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA.
Pro asistenční služby volejte na číslo uvedené v záruční knížce nebo
postupujte podle pokynů na webových stránkách www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
• servisní číslo (číslo za slovem „Service“ na typovém štítku). Servisní
číslo je uvedeno i v záruční knížce;
• svou úplnou adresu;
• své telefonní číslo.
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizované servisní středisko,
abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a oprava
bude provedena správně).
Pokud se obracíte na náš zákaznický poprodejní servis, vždy upřesněte:
• stručný popis poruchy;
• přesný typ a model spotřebiče;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011376880
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising