Whirlpool | IS 60 V (SK) | Instruction for Use | Whirlpool IS 60 V (SK) Brugervejledning

Whirlpool IS 60 V (SK) Brugervejledning
Bruksanvisning
TORKTUMLARE
SV
Svenska, 1
NO
SF
Suomi, 12
DK
Dansk, 23
Innehåll
SV
Installation, 2,3
Torktumlarens placering
Ventilation
Elanslutningar
Innan du startar torktumlaren
Norsk, 34
Beskrivning av torktumlaren, 4
Framsidan
Baksidan
Kontrollpanel
Start och program, 5
Val av program
Tvätt, 6-7
IS60V
Sortering av tvätt
Tvättsymboler
Specialartiklar
Torktider
Varningar och förslag, 8
Generella säkerhetsföreskrifter
Bortskaffning
Energisparande och miljöskydd
Underhåll och skötsel, 9
Bryta strömmen
Rengör filtret efter varje torkperiod
Kontrollera trumman efter varje torkperiod
Rengöra torktumlaren
Felsökning, 10
Service, 11
Reservdelar
1
Installation
SV
! Förvara den här bruksanvisningen på en lättåtkomlig
plats för framtida bruk. Ta med den när du flyttar.
Om du säljer eller ger tumlaren till någon annan, ska
du komma ihåg att även lämna över den här
bruksanvisningen så att den nye ägaren kan ta del av
varningar och information om hur torktumlaren fungerar.
! Läs noga igenom anvisningarna. Följande sidor
innehåller viktig information om installation och
torktumlarens funktioner.
Torktumlarens placering
●
●
●
Placera torktumlaren på behörigt avstånd från
gasspisar, -värmare eller -plattor. Flammorna kan
skada maskinen.
Om du avser att installera maskinen under ett
arbetsbord, ska du av ventilationsskäl lämna ett 10
mm långt avstånd mellan maskinens överdel och
andra objekt på eller över maskinen samt ett 15
mm långt avstånd mellan maskinens sidor och
eventuella sidoobjekt. Kontrollera att ventilerna på
maskinens baksida inte är blockerade.
Torktumlaren bör stå i en torr och välventilerad
miljö.
! Kontrollera att röränden inte riktas mot luftkanalen på
torktumlarens baksida.
! Ventilationsröret bör inte vara längre än 2,4 meter
och bör vara fri från ludd, fibrer och vatten. Skaka bort
eventuella sådana ansamlingar. Kontrollera regelbundet
att röret inte är skadat.
Permanent ventilation
Vi rekommenderar bruk av ventilationssats för
vägg/fönster i samband med ventilationsrör. En sådan
sats finns tillgänglig hos närmaste återförsäljare.
Väggmontering
1. Lämna en öppning i
väggen till vänster om
torktumlarens avsedda
placering.
2. Förhindra kondenserad
fukt från att återvända till
torktumlaren genom att
använda ett så kort och
rakt rör som möjligt.
3. Ventilationsröret ut från
väggen bör luta nedåt.
Ventilation
Tumlaren torkar tvätten genom att suga in kall, ren och
relativt torr luft som tränger in i den tumlande tvätten.
Optimal prestanda tillförsäkras genom att den fuktiga
luften blåses ut genom ett ventilationsrör på
torktumlarens baksida.
När torktumlaren inte används måste tillräcklig
ventilation föreligga för att undvika återbildning av
gaser i rummet från maskiner som bränner andra
typer av bränsle, till exempel öppen eld.
Fönstermontering
1. Hålet i fönstret bör
befinna sig högre upp än
torktumlaren om denna är
placerad på ett objekt.
2. Röret bör vara så kort
som möjligt.
Mobil ventilation
Ett ventilationsrör måste alltid vara installerat på
torktumlaren om denna används i samband med
mobil ventilation.
Röret måste installeras på ett säkert sätt på
torktumlarens baksida (se Beskrivning av
torktumlaren). Man bör i tillämpliga fall ansluta röret till
ett permanent utlopp nära torktumlaren. Om en sådan
permanent installation inte är möjlig, kan röret ledas
genom ett öppet fönster och torktumlaren användas
på vanligt sätt.
2
Det är mycket viktigt att område A och B kontrolleras
periodvis så att fibrer och partiklar kan avlägsnas.
Ventilationsrörets insats måste vara väl fastmonterad
så att fuktig luft inte kan återvända till rummet.
! Torktumlaren bör inte skjutas tillbaka så långt att
insatsens montering rubbas eller röret skadas eller
böjs.
! Röret bör ledas fritt från luftkanalen. Undvik uböjningar och att röret snor sig, eftersom detta kan
leda till rörblockeringar eller fickor med kondensering.
Ventilation med öppet fönster
SV
! Nätsladden får inte vara böjd eller skadad.
Installation
1. Röränden bör riktas
nedåt för att undvika att
varm och fuktig luft
kondenserar i rummet
eller torktumlaren.
! Använd inte förlängningssladd.
! Kontrollera nätsladden med jämna mellanrum. En
ny sladd måste vara avsedd för den här torktumlaren
och kan enbart installeras av auktoriserad tekniker
(se Service). Nya eller längre nätsladdar finns att
köpa hos auktoriserade återförsäljare.
Beskrivning
! Tillverkaren avsäger sig allt ansvar om dessa regler
inte följs.
Planinställning av torktumlaren
Torktumlaren måste planinställas för att kunna
fungera som avsett.
När du har installerat
torktumlaren på avsett
plats, ska du kontrollera
att den ligger plant
sidledes och därefter
djupledes.
Tvätt
Elanslutningar
! Konsultera en kvalificerad tekniker om det råder
tveksamhet om informationen ovan.
Start och
program
! Kontrollera att torktrummans ventilation är
tillfredsställande och att röränden inte är riktad mot
luftkanalen.
! Ventilationsröret måste alltid vara monterat för bästa
prestanda.
! Kontrollera att ventilationsröret och luftkanalerna
inte är blockerade.
! Torktumlaren får inte återvinna frånluft.
! Missbruk av en torktumlare kan medföra eldfara.
! Avled inte luften genom en kanal som även avleder
luft från gaseldade maskiner eller maskiner som
använder annat bränsle.
●
●
●
Uttaget måste vara jordat.
Uttaget måste minst motsvara maskinens
maximala spänning, som anges på märkplåten (se
Beskrivning av torktumlaren).
Spänningen måste ligga inom de värden som
anges på märkplåten (se Beskrivning av
torktumlaren).
Om torktumlaren inte
ligger plant ska du stötta
den med en träkloss
samtidigt som du justerar
de två frambenen upp
och ned tills torktumlaren
ligger plant.
Underhåll och
skötsel
●
Varningar och
förslag
Kontrollera följande innan du sätter in kontakten i
eluttaget.
Uttaget måste vara kompatibelt med torktumlarens
kontakt. Byt kontakt eller uttag om detta inte är fallet.
! En installerad torktumlares elsladd och kontakt
måste vara väl tillgänglig.
Felsökning
! Torktumlaren får inte installeras utomhus, även om
detta sker på skyddad plats. Regn eller storm kan
utgöra fara.
Innan du startar torktumlaren
Rengör trumman invändigt när du har installerat
torktumlaren och innan du börjar att använda den för
att avlägsna eventuellt damm som har ansamlats
under transporten.
Service
3
Beskrivning av torktumlaren
SV
Framsidan
Baksidan
Kontrollpanel
Trumma
Märkplåt
Modell- och
serienummer
Luftintagsventil
Ventilrör monteras här
Filter
Varning: Hett!
Kontrollpanel
STARTknapp
Torkguide
Tryck på START-knappen för att inleda torkning enligt
valt program (se Start och program).
Tryck på TEMPERATUR-knappen för att välja
torktemperatur (se Start och program).
IN: HÖG värme
UT: LÅG värme
Med TIMER-ratten ställer du in torktiden. Vrid ratten
medurs, aldrig moturs, tills önskad torktid markeras
(se Start och program).
4
TEMPERATURknapp
Indikator
TIMERratt
Torkguiden är en användarvänlig tabell med
information om olika tyger samt laddningskapacitet.
Bomull
Syntet
eller
Akryl eller annat ömtåligt material
Start och program
Val av program
1.
Anslut torktumlaren till elnätet.
3. Öppna luckan och kontrollera att filtret är rent
och på plats (se Underhåll).
8. Öppna luckan, plocka ut tvätten, rengör filtret
och byt ut det (se Underhåll).
9. Bryt strömmen till torktumlaren.
Start och
program
5. Välj torktiden för den tygsort du torkar med hjälp
av torkguiden (se Tvätt).
- Ställ in temperaturen med TEMPERATURknappen
- Välj torktid genom att vrida TIMER-ratten
medurs.
7. Den slutliga KALLTUMLAR-fasen inleds cirka 10
minuter innan programmet avslutas (tvätten kyls
ned). Denna fas bör alltid ges tid att avslutas.
Beskrivning
4. Ladda maskinen och se till att inget plagg täcker
luckans stängningsmekanism. Stäng luckan.
SV
Installation
2. Sortera tvätten efter tygsort (se Tvätt).
6. Tryck på START-knappen för att starta.
Under torkprogrammets gång kan du kontrollera
tvätten och plocka ut de plagg som eventuellt
redan har torkat. Tryck på START-knappen när du
stänger luckan för att fortsätta torkprogrammet.
Tvätt
Varningar och
förslag
Underhåll och
skötsel
Felsökning
Service
5
Tvätt
SV
Sortering av tvätt
●
●
●
●
●
Tvättsymboler
Kontrollera märkningen på kläderna för att fastställa
om dessa kan torktumlas
Sortera tvätten materialvis
Töm ur fickor och kontrollera knappar
Dra upp dragkedjor, spänn spännen och dra åt
lösa bälten och remmar
Vrid ur varje plagg individuellt för att avlägsna så
mycket vatten som möjligt
Kontrollera plaggens tvättsymboler, speciellt om du
torktumlar dem för första gången. Följande symboler
är mest vanliga:
Kan torktumlas
Torktumla ej
Torktumla på hög värme
! Placera inte dyblöta plagg i torktumlaren.
Torktumla på låg värme
Maximal laddningskapacitet
Ladda inte mer än angiven maximal kapacitet.
Följande angivelser gäller torrvikt:
Naturliga fibrer: max. 6 kg.
Syntetfibrer: max. 3 kg.
Olämpliga artiklar för torktumling
●
! Ladda INTE för mycket i maskinen. Du riskerar att
reducera torkningens effektivitet.
●
●
Typical load
Kläder
Blus
●
T-Shirt
150g
100g
500g
350g
700g
1000g
300g
200g
125g
Hushållsobjekt
Påslakan
Bomull
(dubbel)
Annat
Stor bordsduk
Liten bordsduk
Kökshandduk
Badhandduk
Handduk
Dubbelt lakan
Enkelt lakan
1500g
1000g
700g
250g
100g
700g
350g
500g
350g
Klänning
Jeans
10 blöjor
Skjorta
Bomull
Annat
Bomull
Annat
Bomull
Annat
Bomullsplagg kan fortfarande vara fuktiga i slutet på
torkperioden om du torkat bomull och syntet på
samma gång. I ett sådant fall ställer du helt enkelt in
ytterligare en kort torkperiod.
6
●
Artiklar som innehåller gummi, gummiliknande
material eller plastfilm (olika kuddar eller regnställ
av vinylkloridplast), andra brännbara artiklar eller
objekt som innehåller eldfarliga ämnen (handdukar
som är indränkta i hårspray)
Glasfibrer (vissa typer av draperier)
Kemtvättade objekt
Objekt märkta med ITCL-kod
(se
Specialartiklar). Dessa kan tvätta med speciella
rengöringsprodukter. Följ anvisningarna noga.
Stora, skrymmande artiklar (täcken, sovsäckar,
olika kuddar, sängöverkast, etc.). Dessa
expanderar när de torkas och kan hindra luftflödet
i torktumlaren.
Specialartiklar
Tiderna är ungefärliga och kan variera beroende på
följande:
Veckade eller skrynkliga plagg: läs tillverkarens
anvisningar på plaggen.
●
●
●
Mängd vatten i plagg efter centrifugering:
handdukar och fint material håller mycket vatten.
Tyg: plagg som är tillverkade av samma tyg men
är av olika vävnad och tjocklek kräver eventuellt
olika torktider.
Tvättmängd: enkla plagg eller mindre
tvättmängder kan ta längre tid att torka.
Beskrivning
Stärkta plagg: torka inte dessa tillsammans med
ostärkta plagg. Kontrollera att så mycket som möjligt
av stärkelsemedlet avlägsnas från laddningen innan
du placerar den i torktumlaren. Torka inte för mycket:
stärkelsen antar puderform och gör plagget kraftlöst,
vilket motverkar syftet med stärkelsen.
●
Installation
Filtar och sängöverkast: akrylartiklar (Acilan,
Courtelle, Orion, Dralon) måste torkas med speciell
varsamhet på LÅG värme. Undvik långvarig torkning.
SV
Torrhet: plagg som ska strykas kan plockas ut ur
tumlaren medan de fortfarande är något fuktiga.
Plagg som måste vara helt torra kan lämnas i
tumlaren.
●
I tabellen nedan anges UNGEFÄRLIGA torktider i
minuter. Viktangivelser avser torra plagg:
●
Halv maskin
1kg
20-30
2kg
35-45
3kg
45-60
Full maskin
4kg
60-70
5kg
70-80
6kg
80-100
Halv maskin
Storlek på de objekt som ska torkas: vissa större
objekt kan torktumlas med försiktighet. Du bör ofta
ta ut och skaka dessa objekt innan du fortsätter
torkningen.
! Torka inte plaggen för mycket.
Alla tygsorter innehåller en viss mängd fukt som
håller plaggen mjuka och duniga.
Full maskin
2kg
35-45
3kg
45-60
Underhåll och
skötsel
1kg
20-30
Rumstemperatur: Det tar längre tid att torka
plaggen om temperaturen är låg i det rum
torktumlaren arbetar.
Varningar och
förslag
Syntetfiber
Hög (max.) värme
Torktider vid reducerad centrifugering i tvättmaskin
Värmeinställning.
Tvätt
Bomull
Hög (max.) värme
Torktider 800-1000 varv/min. i tvättmaskin
●
Start och
program
Torktider
Akrylfiber
/
Låg (mild) värme
Torktider vid reducerad centrifugering i tvättmaskin
Full maskin
1kg
25-40
2kg
40-60
Felsökning
Halv maskin
Service
7
Varningar och förslag
SV
! Den här maskinen är utformad och byggd enligt
internationell säkerhetsstandard. Dessa varningar ges
av säkerhetsskäl och måste läsas noga.
Den här maskinen överensstämmer med
följande EEC-direktiv:
- 72/23/EEC och 93/68/EEC (lågspänningsutrustning)
- 89/336/EEC, 92/31/EEC och 93/68/EEC
(elektromagnetisk kompatibilitet)
●
●
●
●
●
●
●
Generella säkerhetsföreskrifter
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
8
Den här torktumlaren är avsedd för hemmabruk,
inte kommersiellt bruk.
Den här torktumlaren får bara användas av vuxna.
Följ noga instruktionerna i bruksanvisningen.
Vidrör inte maskinen om du är barfota eller med
blöta händer eller fötter.
Dra i kontakten (inte i sladden) när du bryter
strömmen till maskinen.
Barn bör hållas på behörigt avstånd från torktumlaren
när denna arbetar. Stäng av torktumlaren och bryt
strömmen till den så snart den inte används. Stäng
luckan så att barnen inte använder den som en leksak.
Installera maskinen på korrekt sätt och tillförsäkra
tillfredsställande ventilation. Luftintaget bakom
maskinen, utsuget och ventilationsröret får ej
blockeras (se Installation).
Rikta aldrig utsugsröret mot luftintaget bakom
maskinen.
Låt aldrig torktumlaren återanvända utsugsluft.
Placera aldrig torktumlaren på en matta som
blockerar luftflödet till torktumlarens bas.
Kontrollera att torktumlaren är tom innan du laddar den.
Torktumlarens baksida kan bli mycket varm.
Vidrör inte denna del när torktumlaren arbetar.
Använd torktumlaren enbart om filtret sitter säkert
på plats (se Underhåll).
Använd inte flytande mjukmedel i torktumlaren.
Tillsätt medlet inför den sista sköljningen av tvätten.
Överstig inte torktumlaren maxkapacitet (se Tvätt).
Placera inte dyblöta plagg o torktumlaren.
Torktumla endast plagg som har tvättats med
lösningsmedel och vatten, sköljts och centrifugerats.
Torkning av plagg som INTE har tvättats i vatten
utgör en eldfara.
Följ noga alla tvättanvisningar på plaggen (se Tvätt).
Torka inte plagg som har behandlats med kemiska
produkter.
Torka aldrig artiklar som utsatts för eldfarliga
ämnen (bensin, olja, målarfärg, hårspray, hudkräm
eller margarin/matolja.
Torktumla inte torrt gummi, skumgummi, plast,
skumplast, blöjor, polyten eller papper.
Torktumla inte alltför stora och skrymmande plagg.
Torktumla inte torr akrylfiber i hög temperatur.
Avsluta varje program med att kalltumla.
Stäng inte av en torktumlare som innehåller varma
plagg.
Rengör filtret efter varje användning (se Underhåll).
Låt inte ludd ansamlas runt torktumlaren.
Klättra aldrig upp på torktumlaren. Skaderisk
föreligger.
Följ alltid angivna elstandarder och -krav (se
Installation).
Köp alltid originalreservdelar och -tillbehör (se
Service).
Återanvändning och Bortskaffning
Som en del av vår kontinuerliga strävan att skydda
miljön, förbehåller vi oss rätten att använda
återanvända komponenter av hög kvalitet som
minskar kundkostnaderna och minimerar materialspill.
●
Bortskaffning av förpackningsmaterial: följa lokala
bestämmelser för återvinning.
●
Minska risken för barnskador genom att avlägsna
luckan och kontakten samt skära av nätkabeln just
intill maskinen. Kassera dessa delar separat så att
maskinen inte längre kan anslutas till en väggkontakt.
Hantering av förbrukad elektronisk utrustning
Det europeiska direktivet 2002/96/EC gällande Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE – hantering
av förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning),
kräver att gammal hushållselektronik INTE kasseras
tillsammans med det vanliga osorterade avfallet.
Förbrukad utrustning måste samlas ihop separat för
att optimera materialåtervinnandet samt att reducera
negativ inverkan på miljön och människors hälsa.
Symbolen av en överkryssad soptunna
påminner dig om din skyldighet att hantera den
förbrukade utrustningen separat.
Du kan kontakta din kommun eller lokala återförsäljare
för ytterligare information gällande hantering av
förbrukad elektronisk utrustning.
Energisparande och miljöskydd
●
●
●
Vrid ut så mycket vatten ut plaggen som möjligt
innan du torktumlar dem (välj en hög
centrifuginställning om du tvättar plaggen i
tvättmaskin före torkning). Du sparar både tid och
energi.
Ladda alltid maskinen full för att spara energi.
Enkla plagg eller mindre tvättmängder tar längre
tid att torka.
Rengör filtret efter varje användning för att spara
energi (se Underhåll).
Underhåll och skötsel
Bryt strömmen till torktumlaren när du inte använder
den samt vid rengöring och underhåll.
! Använd inte stålull, rengöringsprodukter med
slipmedel eller för rostfritt stål för att rengöra
trumman.
Rengör filtret efter varje torkperiod
En färgad beläggning kan uppstå på den rostfria
trumman, orsakad t.ex. av vattnet eller en
kombination av vatten och mjukmedel från tvätten
eller andra liknande medel. Beläggningen påverkar
inte torktumlarens effektivitet.
Filtret utgör en viktig del av torktumlaren. Den samlar
upp ludd och fibrer som bildas vid torkning. Även
vissa mindre föremål kan fastna i filtret. Rengör därför
filtret när du har slutat att använda torktumlaren
genom att skölja det under rinnande vatten eller
dammsuga det. Luftflödet i torktumlaren hämma
starkt om filtret blockeras: torktiden förlängs och
energiförbrukningen ökar. Även torktumlaren kan
komma att skadas.
Rengöra torktumlaren
●
●
●
Externa delar av metall, plast eller gummi kan
rengöras med en mjuk trasa.
Start och
program
Filtret sitter framför
torktumlarens inre
system (se diagram).
SV
Beskrivning
Rengöra trumman
Installation
Bryta strömmen
Kontrollera ventilationsröret och eventuella
permanenta rör regelbundet för att tillförsäkra dig
om att det inte förekommer ludd eller fibrer.
Avlägsna vid behov.
Avlägsna fiberansamlingar runt filtret och utloppet.
Tvätt
! Använd inte lösningsmedel eller slipmedel.
! Torktumlaren innehåller speciella lagerkomponenter
som inte kräver smörjning.
! Låt en auktoriserad tekniker regelbundet undersöka
att torktumlarens elsystem och mekaniska system är
säkert (se Service).
Varningar och
förslag
Så här avlägsnar man
filtret:
1. Dra upp filtrets
plasthandtag (se
diagram).
Underhåll och
skötsel
2. Rengör filtret och
installera på korrekt sätt.
Kontrollera att filtret sitter
rätt mot torktumlaren.
! Använd inte en torktumlare som saknar filter.
Felsökning
Kontrollera trumman efter varje
torkperiod
Vrid trumman för hand för att avlägsna eventuella
mindre föremål (exempelvis näsdukar).
Service
9
Felsökning
SV
Läs följande lösningsförslag innan du kontaktar servicepersonal (se Service) när det verkar vara något fel på
torktumlaren.
Problem:
Möjlig orsak / Lösning:
Torktumlaren startar inte.
●
●
●
●
●
●
●
Tvätten tar lång tid att torka.
●
●
●
●
●
●
●
●
10
Dålig eller ingen anslutning till elnätet.
Ett strömavbrott har inträffat.
En säkring har gått. Försök att ansluta en annan maskin till samma
kontakt.
Använder du förlängningssladd? Sätt i så fall in torktumlarens nätsladd
direkt i kontakten.
TIMER-ratten är inte korrekt inställd (se Start och program).
START-knappen är inte intryckt (se Start och program).
START-knappen har tryckts in när luckan var öppen. Kontrollera att luckan
är stängd innan du trycker på START-knappen (se Start och program).
! Torktumlaren startar inte om START-knappen trycks in när luckan är
öppen. Stäng luckan, vänta i några sekunder och tryck på START-knappen
igen (se Start och program).
Filtret har inte rengjorts (se Underhåll).
Inställd temperatur är inte lämplig för den tygsort som torkas (se Start
och program).
Inkorrekt program har valts för aktuell tvätt (se Start och program).
Det flexibla ventilröret är blockerat (se Installation).
Luftintagsventilen är blockerad (se Installation).
Den permanenta ventilationsklaffen på stormskyddet är blockerad (se
Installation).
Tvätten är för våt (se Tvätt).
Torktumlarens laddningskapacitet har överskridits (se Tvätt).
Service
Innan du kontaktar serviceavdelningen
●
Den här torktumlaren är en komplex maskin.
Reparation av dig eller någon annan ickeauktoriserad person kan leda till person- eller
maskinskador och resultera i att reservdelsgarantin
sätts ur spel.
Kontakta en auktoriserad tekniker om du erfar
problem vid bruk av den här maskinen.
Reservdelarna är uteslutande avsedda för den här
maskinen, inte något annat bruk.
Beskrivning
Serviceavdelningen vill veta följande:
namn, adress och postadress
●
telefonnummer
●
problemets art
●
inköpsdatum
●
maskinmodell (Mod.)
●
serienummer (S/N)
Denna information finns på märkplåten på luckans
insida.
●
SV
Installation
●
Ta hjälp av felsökningsguiden för att se om du kan
lösa problemet på egen hand (se Felsökning).
Om du inte kan lösa problemet, stänger du av
torktumlaren och kontaktar närmaste
serviceavdelning.
Reservdelar
Start och
program
Tvätt
Varningar och
förslag
Underhåll och
skötsel
Felsökning
Service
11
KÄYTTöOHJEET
KUIVAUSRUMPU
SF
SV
Svenska, 1
NO
SF
Suomi, 12
DK
Dansk, 23
Sisällysluettelo
Asennus, 13-14
Kuivaajan sijoitus
Ilmastointi
Sähköliitännät
Ennen kuin ryhdyt käyttämään kuivaajaa
Norsk, 34
Kuivaajan kuvaus, 15
Etupuoli
Takapuoli
Säätimet
Aloitus ja ohjelmat, 16
Ohjelman valinta
Pyykit, 17-18
IS60V
Pyykkien lajittelu
Hoito-ohjeet
Erityisvalmisteet
Kuivausajat
Varoituksia ja vinkkejä, 19
Yleisiä turvallisuusohjeita
Hävittäminen
Energian säästö ja ympäristön huomioiminen
Kunnossapito ja puhdistus, 20
Virran kytkeminen pois päältä
Puhdista suodatin jokaisen käyttökerran jälkeen
Tarkista rumpu jokaisen käyttökerran jälkeen
Kuivaajan puhdistus
Vianmääritys, 21
Huolto, 22
Varaosat
12
Asennus
! Lue nämä ohjeet huolella. Seuraavilla sivulla on
tärkeitä asennusta koskevia tietoja sekä kuivaajan
käyttöön liittyviä ehdotuksia.
●
Kiinteästi asennettava ilmastointiletku
Ilmastointiletkun kanssa on suositeltavaa käyttää
seinään/ikkunaan asennettavaa ilmastointivälinesarjaa,
jota on saatavana jälleenmyyjiltä tai lähimmästä
varaosaliikkeestä.
Seinään asennus
Jos asennat kuivaajan työtason alapuolelle,
varmista, että kuivaajan ja sen yläpuolella olevat
tason tms. väliin jää vähintään 10 mm tyhjää tilaa
ja että kuivaajan ja sen sivuilla olevan seinän tms.
väliin jää vähintään 15 mm tyhjää tilaa.
Näin tarvittava ilmankierto on riittävä. Varmista,
että takana olevat ilmanottoaukot eivät tukkiudu.
1. Jätä seinään aukko
kuivaajan asennuspaikan
vasemmalle puolelle.
2. Käytä mahdollisimman
lyhyttä ja suoraa letkua,
jottei tiivistynyt kosteus
palaa kuivaajaan.
Varmista, että kuivaajaa ei asenneta kosteaan
tilaan ja että ilmastointi on riittävä.
Pyykit
●
! Ilmastointiletku saa olla korkeintaan 2,4 m pitkä ja
sitä täytyy ravistella säännöllisesti, jottei pöly, nukka
ja vesi pääse kertymään sen sisälle. Varmista, että
letku ei joudu puristukseen.
Aloitus ja
ohjelmat
●
Älä aseta kuivaajaa lähelle kaasulla toimivaa kaa
suliettä, uunia, lämmitintä tai keittolevyä, koska
liekit saattavat vahingoittaa sitä.
SF
Kuivaajan
kuvaus
Kuivaajan sijoitus
! Varmista, että letkun pää ei osoita kuivaajan takana
olevaan ilmanottoaukkoon.
Asennus
! Pidä nämä käyttöohjeet lähettyvillä, jotta voit viitata
niihin tarvittaessa. Ota ne mukaan kun muutat, ja jos
myyt kuivaajan, anna nämä ohjeet uudelle omistajalle,
jotta hän voi lukea kuivaajaan liittyvät varoitukset ja
vinkit ja kuinka se toimii.
3. Seinästä ulos johtavan
putken tulisi myös osoittaa
viistosti alaspäin.
Ilmastointi
Varoituksia ja
vinkkejä
Ikkunaan asennus
1. Tornimallisessa
kuivausrummussa
ikkunassa olevan aukon
tulisi olla poistoaukon
alapuolella.
Kunnossapito ja
puhdistus
Kuivaaja kuivaa pyykit ottamalla sisään viileää,
puhdasta ja suhteellisen kuivaa ilmaa, jonka se
lämmittää ja puhaltaa pyykeille niiden pyöriessä
rummun sisällä. Tämän jälkeen kostea ilma poistuu
ulos kuivaajan takana olevasta ilmastointiputkesta.
Kuivaajaa käytettäessä on varmistettava, että tuuletus
on riittävä, jotta vältytään muita polttoaineita
käyttävien laitteiden (mukaan lukien avotulet)
poistoilman takaisinvirtaukselta huoneeseen.
2. Letkun tulisi olla
mahdollisimman lyhyt.
Ei kiinteästi asennettu ilmastointiletku
Riippuen siitä kuinka usein kuivaajaa käytetään on
tärkeää, että kohdat A ja B tarkistetaan ajoittain ja
nukka ja roskat poistetaan.
Ilmastointiletkun sovituskappale täytyy kiinnittää
tukevasti, jottei kostea ilma pääse vuotamaan
huoneeseen.
Vianmääritys
Ilmastointiletku täytyy aina kiinnittää kuivaajaan, jos
käytössä ei ole kiinteää poistoaukkoa.
Letku täytyy kiinnittää tukevasti kuivaajan takana
olevaan aukkoon (katso Kuivaajan kuvaus). Mikäli
mahdollista, ilmastointiletku tulisi asentaa lähellä
kuivaajaa olevaan poistoaukkoon kiinteästi. Jos
letkua ei voi asentaa kiinteästi, kuivaaja toimii yhtä
hyvin, kun letku asetetaan raollaan olevan ikkunan
väliin.
Huolto
! Kuivaajaa ei saa työntää niin taakse, että letkun
sovituskappale irtoaa, letku joutuu puristukseen tai
taipuu.
! Letku täytyy pitää poissa ilmanottoaukosta eikä se
saa joutua mutkalle tai taipua, koska se estää ilman
kulun tai kosteutta saattaa kertyä letkun sisälle.
13
Asennus
SF
Tuuletus avoimen ikkunan kautta
1. Letkun pään tulisi
osoittaa alaspäin, jottei
lämmin kostea ilma tiivisty
sisätilaan tai kuivaajaan.
! Älä käytä jatkojohtoja.
! Verkkojohtoa ei sa taittaa eikä se saa olla
puristuksissa.
! Verkkojohto tulisi tarkistaa ajoittain ja tilalle tulee
vaihtaa vain tätä kuivaajaa varten tarkoitettu johto,
jonka saa asentaa vain valtuutettu ammattihenkilö
(katso Huolto). Valtuutetut jälleenmyyjät myyvät uusia
tai pitempiä verkkojohtoja.
! Valmistaja ei ota mitään vastuuta, mikäli näitä ohjeita
ei noudateta.
! Varmista, että kuivaaja on ilmastoitu hyvin ja että
ilmastointiletkun pää ei osoita ilmantottoaukkoon.
! Ilmastointiletku täytyy asentaa, jotta kuivaaja toimisi
mahdollisimman hyvin.
! Varmista, että Ilmastointiletku ja ilmanottoaukot eivät
ole tukossa millään lailla.
! Kuivaajan ei saa antaa kierrättää poistoilmaa.
! Kuivaajan väärinkäyttö saattaa aiheuttaa
tulipalovaaran.
! Poistoilmaa ei saa johdattaa hormiin, johon
johdetaan sellaisten laitteiden poistoilma, jotka
toimivat kaasulla tai muilla polttoaineilla.
Sähköliitännät
Tarkista seuraavat ennen kuin kytket pistokkeen
pistorasiaan:
●
●
●
●
Kuivaajan asettaminen vaakasuoraan
Kuivaaja täytyy asettaa vaakasuoraan, jotta se toimisi
kunnolla.
Kun kuivaaja on asetettu
lopulliselle paikalleen,
tarkista ensin että se
on vaakasuorassa
sivusuunnassa ja
sen jälkeen
etu-takasuunnassa.
Pistorasian täytyy olla maadoitettu.
Pistorasian täytyy kestää kuivaajan suurin jännite,
joka löytyy arvokilvestä (katso Kuivaajan kuvaus).
Jännitteen täytyy olla arvokilvessä merkittyjen
arvojen mukainen (katso Kuivaajan kuvaus).
Pistorasian täytyy olla kuivaajan pistokkeeseen
sopiva. Jos se on erilainen, pistoke tai pistorasia
täytyy vaihtaa.
! Kuivaajaa ei saa asentaa ulos, vaikka se olisi
suojattu. On erittäin vaarallista jättää kuivaaja alttiiksi
sateelle tai myrskyilmalle.
! Kuivaaja täytyy asentaa niin, että verkkojohto ja
pistoke ovat kätten ulottuvilla.
14
! Jos olet epävarma edellä mainittujen seikkojen
suhteen, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.
Jos kuivaaja ei ole
vaakasuorassa, tue se
esim. puupalikalla siksi
aikaa kun säädät
etujalkoja ylös- tai
alaspäin, kunnes
kuivaaja on
vaakasuorassa.
Ennen kuin ryhdyt käyttämään kuivaajaa
Kun kuivaaja on asennettu ja ennen kuin ryhdyt
käyttämään sitä, puhdista rumpu mahdollisesta
pölystä, jota on saattanut kertyä kuljetuksen aikana.
Kuivaajan kuvaus
Etupuoli
Takapuoli
Säätimet
Rumpu
Arvokilpi
SF
Ilmanottoaukko
Asennus
Kuivaajan
kuvaus
Malli- &
valmistusnumerot
Tuuletusputki tähän
Aloitus ja
ohjelmat
Suodatin
Varoitus: Kuuma!
Säätimet
Pyykit
ALOITUS-painike
Osoitin
Varoituksia ja
vinkkejä
Valittu kuivausohjelma käynnistyy ALOITUSpainiketta painettaessa (Katso Aloitus ja ohjelmat).
AJASTIN-säädin
Kuivausohjeet ovat helposti ymmärrettävässä
taulukkomuodossa, jossa on ilmoitettu materiaalityypit
ja pyykkimäärät.
Puuvilla
Synteettiset kuidut
tai
akryylit ja muut arat kuidut
Vianmääritys
Kuivauslämpötila valitaan LÄMPÖTILA-painikkella
(Katso Aloitus ja ohjelmat).
ULKONA: ALHAINEN lämpötila
PAINETTUNA: KORKEA lämpötila
LÄMPÖTILA-painike
Kunnossapito ja
puhdistus
Kuivausohjeet
Huolto
Kuivausaika säädetään AJASTIN-säätimellä. Käännä
myötäpäivään, ei koskaan vastapäivään, kunnes
osoitin näyttää haluamaasi kuivausaikaa (Katso
Aloitus ja ohjelmat).
15
Aloitus ja ohjelmat
SF
Ohjelman valinta
1. Kiinnitä kuivaajan pistoke seinäpistorasiaan.
2. Lajittele pyykit materiaalityypin mukaan (katso
Pyykit).
3. Avaa ovi ja varmista, että suodatin on puhdas ja
paikallaan (katso Kunnossapito).
4. Laita pyykit koneeseen ja varmista, että oven
tiivisteen väliin ei jää pyykkiä. Sulje ovi.
5. Valitse pyykeille sopiva kuivausaika
kuivausohjeet-taulukosta (katso Pyykit).
- Säädä lämpötila LÄMPÖTILA-painikkeella.
- Valitse kuivausaika kääntämällä AJASTINsäädintä myötäpäivään.
16
6. Käynnistä kuivaaja painamalla ALOITUS-painiketta.
Voit tarkistaa pyykit kuivauksen aikana, ottaa pois
kuivat ja jättää loput kuivumaan. Kun suljet oven
uudelleen, paina ALOITUS-painiketta, jotta
ohjelma käynnistyy uudelleen.
7. Ohjelma siirtyy KYLMÄKUIVAUS-vaiheeseen
(pyykit jäähtyvät) noin 10 minuuttia ennen ohjelman
päättymistä - tämän vaiheen täytyy aina antaa
käydä loppuun.
8. Avaa ovi, ota pyykit ulos, puhdista suodatin ja
vaihda se (katso Kunnossapito).
9. Irrota pistoke seinästä.
Pyykit
Pesu- ja hoito-ohjeet
Pyykkien lajittelu
●
●
●
●
Lue pyykeissä olevat ohjeet etenkin ennen
ensimmäistä kuivauskertaa. Seuraavassa on
selostettu yleisimmät merkit:
Asennus
●
Tarkista pyykkien hoito-ohjeista, että ne voi laittaa
kuivausrumpuun.
Lajittele pyykit materiaalityypin mukaan.
Tyhjennä taskut ja tarkista napit.
Sulje vetoketjut ja soljet ja sido vyöt ja nauhat.
Purista ylimääräinen vesi pois pyykeistä.
SF
Voidaan kuivata kuivausrummussa
Ei saa kuivata kuivausrummussa
! Kuivausrumpuun ei saa laittaa vettä valuvia pyykkejä.
Kuivataan alhaisessa lämpötilassa
Suurin sallittu täyttömäärä
Älä ylitä suurinta sallittua täyttömäärää.
Seuraavat määrät viittaavat kuivapainoon:
Luonnonkuidut: 6 kg (maksimi)
Synteettiset kuidut: 3 kg (maksimi)
Seuraavia ei saa kuivata kuivausrummussa
●
●
Tyypillinen täyttömäärä
●
●
Kunnossapito ja
puhdistus
Vianmääritys
1500g
1000g
700g
250g
100g
700g
350g
500g
350g
Puuvillaa
Muu
Varoituksia ja
vinkkejä
Liinavaatteet
Pussilakana Puuvillaa
Puuvillaa
(Parivuoteen peite)
Muu
Suuri pöytäliina
Pieni pöytäliina
Astiapyyhe
Kylpypyyhe
Käsipyyhe
Parivuoteen aluslakana
Yhden hengen aluslakana
Farmarit
10 vaippaa
Paita
●
Pyykit
T-paita
50g
100g
500g
350g
700g
1000g
300g
200g
125g
Leninki
Puuvillaa
Muu
Puuvillaa
Muu
Kumi tai kumintapaiset materiaalit tai muovikalvoja
sisältävät valmisteet (tyynyt tai PVC-muovia
sisältävät sadevaatteet), kaikki muut tulenarat tai
tulenarkoja aineita sisältävät valmisteet (pyyhkeet,
joissa on hiuslakkaa).
Lasikuidut (tietyt verhot)
Kuivapesuaineella pestyt valmisteet
Valmisteet, joissa on ITCL-koodi
(katso
Erityisvalmisteet). Nämä voidaan pestä erityisellä
kotikuivapesuaineella. Noudata ohjeita huolella.
Suuret ja paksut valmisteet (täkit, makuupussit,
tyynyt, suuret päiväpeitteet, jne). Nämä laajenevat
kuivuessaan ja estävät ilmankierron kuivausrummun
sisällä.
Aloitus ja
ohjelmat
! ÄLÄ täytä kuivaajaa liian täyteen, sillä se saattaa
heikentää kuivaustulosta.
Vaatteet
Paita
Kuivaajan
kuvaus
Kuivataan korkeassa lämpötilassa
Huolto
Puuvillaiset pyykit saattavat jäädä kosteiksi
kuivausohjelman päätyttyä, jos puuvillaisia ja
synteettisiä kuituja laitetaan sekaisin.
Jos näin tapahtuu, kuivaa niitä vielä hetken aikaa.
17
Pyykit
SF
Erityisvalmisteet
Ajat ovat likimääräisiä ja voivat vaihdella seuraavista
riippuen:
Peitot ja päiväpeitteet: Akryylivalmisteet (Acilan,
Courtelle, Orion, Dralon) täytyy kuivata erittäin
varovasti ALHAISELLA lämpötila-asetuksella.
Vältettävä pitkään kestävää kuivausta.
●
●
Vekatut tai laskostetut vaatteet: Lue vaatteen
valmistajan kuivausohjeet.
Tärkätyt valmisteet: Älä kuivaa näitä yhdessä tärkkiä
sisältämättömien valmisteiden kanssa. Varmista että
tärkkiliuosta on jäljellä mahdollisimman vähän ennen
kuin laitat pyykit kuivaajaan. Älä kuivaa liikaa: tärkki
muuttuu jauhomaiseksi ja tekee valmisteesta velton,
jolloin tärkki ei toimi toivotulla tavalla.
●
●
●
Pyykeissä oleva vesimäärä linkouksen jälkeen:
Pyyhkeissä ja aroissa kuiduissa on paljon vettä.
Materiaalit: Valmisteet, jotka on tehty samasta
kankaasta, mutta erilaisesta kudoksesta ja eri pak
suisesta kankaasta saattavat kuivua eri ajassa.
Pyykin määrä: Yhden valmisteen tai pienten
määrien kuivuminen saattaa kestää pitempään.
Kuivuus: Jos aiot silittää osan pyykeistä, ne voidaan
ottaa ulos hieman kosteina. Loput voidaan jättää
kuivumaan pitempään, jos on tarvetta.
Lämpötila-asetus.
Kuivausajat
●
Alla olevassa taulukossa on annettu
KESKIMÄÄRÄISET kuivausajat minuuteissa. Painot
viittaavat kuivapainoon:
●
Puuvilla
Korkea (täys-) lämpö
Kuivausajat 800-1000 kierr/min pesukoneessa
Puoliksi
Täynnä
täynnä
1kg
20-30
2kg
35-45
3kg
45-60
4kg
60-70
5kg
70-80
6kg
80-100
Synteettiset
Korkea (täys-) lämpö
Kuivausajat, kun lyhennetty linkous pesukoneessa
1kg
20-30
Puoliksi täynnä
Täynnä
2kg
35-45
3kg
45-60
Akryylit
/
Alhainen (mieto) lämpö
Kuivausajat, kun lyhennetty linkous pesukoneessa
Puoliksi täynnä
1kg
25-40
18
Täynnä
2kg
40-60
Huoneen lämpötila: Jos huone, jossa kuivausrumpu
sijaitsee on kylmä, pyykkien kuivaaminen kestää
pitempään.
Paksuus: Jotkut paksut valmisteet voidaan kuivata
varovasti. Suosittelemme, että tällaiset valmisteet
otetaan ulos ja ravistellaan monta kertaa kuivauksen
aikana ja laitetaan takaisin kuivumaan.
! Älä kuivaa vaatteita liian kuivaksi.
Kaikissa kankaissa on luonnostaanvähän kosteutta,
mikä pitää ne pehmeinä ja ilmavina.
Varoituksia ja vinkkejä
●
●
●
●
●
●
Yleisiä turvallisuusohjeita
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Vanhan elektoroniikka-romun kierrätys
Euroopan Direktiivi 2002/96/EC Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE – elektroniikka romulle),
vaatii vanhojen sähkölaitteiden romun erottamisen
normaali jätteiden kierrosta. Vanhat sähkölaitteet
tulee kerätä erikseen, jotta näin voidaan optimoida
laitteiden kierrätys ja näin ollen vähentää vaaran
aiheutumista ihmisille ja luonnolle.
Merkkinä rasti jäteastian päällä muistuttaa
vastuustasi laitteiden hävittämisestä erikseen.
Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin
viranomaisiin tai jälleenmyyjiin saadakseen
tietoa vanhojen laitteiden oikeasta kierrättämisestä.
Energian säästö ja ympäristön
huomioiminen
●
●
●
Purista ylimääräinen vesi pois ennen kuivaamista
(jos käytät pyykinpesukonetta, valitse
suurnopeuksinen linkous). Tämä säästää aikaa ja
sähköä kuivauksen aikana.
Kuivaa aina täysmäärä – se säästää sähköä. Yksi
vaate tai pienet määrät kestävät pitempään kuivua.
Puhdista suodatin jokaisen käyttökerran jälkeen –
se säästää sähköä (katso Kunnossapito).
Huolto
●
Osana pyrkimystämme suojella ympäristöä
pidätämme oikeuden käyttää laadukkaita kierrätysosia,
jotka pienentävät kuluttajiin suuntautuvia kustannuksia
ja vähentävät materiaalihävikkiä.
●
Pakkausmateriaalien hävittäminen: Noudata
paikallisia määräyksiä, jotta pakkausmateriaalit
voidaan kierrätää.
●
Lasten turvallisuuden vuoksi irrota ovi ja pistoke ja
katkaise sen jälkeen verkkojohto aivan laitteen
pinnasta. Hävitä nämä osat erikseen varmistaaksesi,
että laitetta ei voi enää liittää sähköverkkoon.
Vianmääritys
●
Kierrätys ja hävittäminen
Kunnossapito ja
puhdistus
●
●
Varoituksia ja
vinkkejä
●
●
Pyykit
●
●
Aloitus ja
ohjelmat
●
Tämä kuivausrumpu on tarkoitettu vain kotikäyttöön ei ammattikäyttöön.
Tätä kuivaajaa saa käyttää ainoastaan aikuiset, ja
näissä käyttöohjeissa annettuja ohjeita täytyy
noudattaa tarkasti.
Älä koske laitteeseen ollessasi paljain jaloin, tai jos
kätesi tai jalkasi ovat märät.
Irrota pistoke seinästä vetämällä pistokkeesta ei
johdosta.
Lapsia ei saa päästää kuivaajan lähettyville sen
toimiessa. Sammuta kuivaaja käytön jälkeen ja irrota
pistoke seinästä. Pidä ovi suljettuna, estääksesi
lapsia leikkimästä sillä.
Kuivaaja täytyy asentaa ohjeiden mukaisesti ja
ilmastoinnin täytyy olla asianmukainen. Koneen
takana olevia ilmanotto-, -poistoaukkoja ja
ilmastointiletkuja ei saa tukkia millään tavalla
(katso Asennus).
Älä koskaan kohdista lmastointiletkua kohti koneen
takana olevaan ilmanottoaukkoon.
Älä koskaan anna kuivaajan kierrättää poistoilmaa.
Älä koskaan käytä kuivaajaa pitkänukkaisen maton
päällä, jossa nukka voin tunkeutua kuivaajan
sisälle alapuolelta.
Tarkista, että kuivaaja on tyhjä ennen kuin täytät
sen pyykeillä.
Kuivaajan takaosa saattaa lämmetä erittäin
kuumaksi. Älä koske takaosaan kuivaajan
toimiessa.
Älä käytä kuivaajaa, jos suodatin ei ole kunnolla
paikallaan (katso Kunnossapito).
Älä käytä nestemäistä pyykinpehmennysaineita
kuivaajassa, vaan lisää se viimeiseen huuhteluun
pesukoneessa.
Älä ylitä kuivaajan sallittua täyttömäärää (katso Pyykit).
Älä laita kuivaajaan vettä tippuvia pyykkejä.
Laita kuivaajaan vain sellaisia pyykkejä, jotka on
pesty vedellä ja pesuaineella, huuhdeltu ja lingottu.
Tulipalovaara on olemassa, jos pyykkejä EI OLE
pesty vedellä.
Tarkista huolella kaikki pyykeissä olevat hoito-ohjeet
(katso Pyykit).
Älä kuivaa valmisteita, jotka on käsitelty kemiallisilla
aineilla.
SF
Kuivaajan
kuvaus
●
Älä koskaan laita kuivaajaan pyykkejä, joissa on
helposti syttyviä aineita (bensiini, öljy, maali,
hiussuihkeet, rasvat, paistorasvat tai -öljyt).
Älä laita kuivaajaan kumia, vaahtokumia, muovia,
vaahtomuovia, vaippahousuja, polyteeniä tai paperia.
Älä laita kuivaajaan suuria, paksua valmisteita.
Älä kuivaa akryylikuituja korkeassa lämpötilassa.
Päätä jokainen ohjelma kylmäkuivaukseen.
Älä sammuta kuivaajaa, kun sen sisällä on
lämpimiä pyykkejä.
Puhdista suodatin jokaisen käyttökerran jälkeen
(katso Kunnossapito).
Älä päästää nukkaa kertymään kuivajaan ympärille.
Älä koskaan kiipeä kuivaajan päälle. Siitä saattaa
aiheutua vahinkoa.
Noudata aina sähkömääräyksiä (katso Asennus).
Osta aina alkuperäisvaraosia ja -tarvikkeita (katso
Huolto).
Asennus
! Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten
turvallisuusmääräysten mukaisesti.
Nämä varoitukset on annettu turvallisuussyistä ja ne
täytyy lukea huolella.
Tämä laite vastaa seuraavia vaatimuksia:
ETY-direktiivit:
- 72/23/ETY ja 93/68/ETY (pienjännitelaitteet)
- 89/336/ETY, 92/31/ETY ja 93/68/ETY
(sähkömagnettinen yhteensopivuus)
19
Kunnossapito ja puhdistus
SF
Virran kytkeminen pois päältä
Rummun puhdistus
Irrota pistoke pistorasiasta, kun kuivaaja ei ole
käytössä, kun sitä puhdistetaan ja
kunnossapitotoimenpiteiden ajaksi.
! Älä puhdista rumpua hankaavilla aineilla, teräsvillalla
tai ruostumattomalle teräkselle tarkoitetuilla
puhdistusaineilla.
Puhdista suodatin jokaisen käyttökerran
jälkeen
Teräsrumpuun saattaa alkaa muodostua värillinen
kalvo, joka voi johtua vedestä ja/tai puhdistusaineita,
kuten huuhteluaineesta. Tämä värikalvo ei vaikuta
rummun toimintaan.
Suodain on tärkeä osa kuivaajaa. Se kerää kuivauksen
aikana muodostuvaa nukkaa ja nöyhtää. Pienet pyykit
saattavat myös tarttua kiinni suodattimeen. Tästä
syystä on tärkeää puhdistaa suodatin käytön jälkeen
huuhtelemalla se juoksevalla vedellä tai se voidaan
puhdistaa myös pölynimurilla. Jos suodatin menee
tukkoon, se häiritsee kuivaajan sisäistä ilmankiertoa,
jolloin kuivausajat pitenevät ja sähköä kuluu
enemmän. Se saattaa myös vahingoittaa kuivaajaa.
Suodatin sijaitsee
kuivaajan etureunan
etupuolella (katso kuva).
Puhdistus
●
●
●
Metalliset tai muoviset ja kumiset ulko-osat voidaan
puhdistaa kostealla liinalla.
Tarkista ilmastointiletku ja kiinteät ilmastointirakenteet
ajoittain varmistaaksesi, ettei niihin ole kerääntynyt
nöyhtää tai nukkaa ja puhdista ne.
Poista suodattimen ja poistoaukkojen ympärille
kertynyt nukka.
! Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita.
! Kuivaajassa on erityislaakerit, joita ei tarvitse rasvata.
Suodattimen irrotus:
1. Vedä suodattimen
muovista kahvaa ylöspäin
(katso kuva).
2. Puhdista suodatin ja
laita se takaisin
paikalleen. Varmista, että
suodatin on kunnolla
paikallaan, samalla tasolla
kuivaajan reunan kanssa.
! Älä käytä kuivaajaa ilman suodatinta.
Tarkista rumpu jokaisen käyttökerran
jälkeen
Käännä rumpua käsillä, jotta mahdollisesti kiinni
jääneet pienet pyykit (nenäliinat) irtoavat.
20
! Pyydä valtuutettua mekaanikkoa tarkistamaan kuivaaja
säännöllisesti varmistaaksesi että siinä ei ole
sahkövikoja ja että se on mekaanisesti turvallinen käyttää
(katso Huolto).
Vianmääritys
Jos kuivaajaan tulee vikaa, käy läpi seuraavat vianmäärityksen vaiheet, ennen kuin soitat huoltoon (katso
Huolto):
Mahdollinen syy/ratkaisu:
Kuivausrumpu ei käynnisty.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Suodatinta ei ole puhdistettu] (katso Kunnossapito).
Lämpötila ei ole sopiva kuivattavalle materiaalille (katso Aloitus ja ohjelmat).
Pyykille on valittu väärä ohjelma (katso Aloitus ja ohjelmat).
Taipuisassa ilmastointiletkussa on tukos/se on mutkalla (katso Asennus).
Ilmanottoaukossa on tukos (katso Asennus).
Sääsuojassa oleva ilmastointiluukku on jumissa (katso Asennus).
Pyykit olivat liian märkiä (katso Pyykit).
Kuivaajassa on liikaa pyykkiä (katso Pyykit).
Pyykit
●
Aloitus ja
ohjelmat
Kuivaus kestää liian kauan.
Pistoke ei ole pistorasiassa tai se ei saa kontaktia.
Sähkökatkos.
Sulake on palanut. Testaa kytkemällä jokin toinen laite pistorasiaan.
Käytätkö jatkojohtoa? Yritä liittää kuivaajan oma verkkojohto suoraan
pistorasiaan.
AJASTIN-säädin ei ole kohdallaan (katso Aloitus ja ohjelmat).
ALOITUS-painiketta ei ole painettu (katso Aloitus ja ohjelmat).
ALOITUS-painiketta painettiin oven ollessa auki. Varmista, että ovi on
kiinni ennen kuin ALOITUS-painiketta painetaan (katso Aloitus ja ohjelmat).
! Jos ALOITUS-painiketta painetaan oven ollessa auki, kuivaaja ei
käynnisty. Sulje ovi, odota muutama sekunti ja paina sen jälkeen
ALOITUS-painiketta uudelleen (katso Aloitus ja ohjelmat).
Kuivaajan
kuvaus
●
Asennus
Ongelma:
SF
Varoituksia ja
vinkkejä
Kunnossapito ja
puhdistus
Vianmääritys
Huolto
21
Huolto
SF
Ennen kuin soitat huoltoon:
●
●
Yritä ratkaista ongelma itse käyttämällä
vianmääritystaulukkoa (katso Vianmääritys).
Jos se ei onnistu, katkaise kuivaajasta virta ja soita
lähimpään huoltoliikkeeseen.
Huoltoliikkeen tarvitsemat tiedot:
Nimi, osoite ja postinumero
●
Puhelinnumero
●
Ongelma
●
Ostopäiväys
●
Laitteen malli (Mod.).
●
Valmistusnumero (S/N).
Tämä löytyy koneen oven sisäpuolella olevasta
tarrasta.
Huolto
●
22
Varaosat
Tämä kuivaaja on monimutkainen laite. Jos yrität itse
korjata kuivaajaa tai annat epäpätevän henkilön
korjata sitä, siitä saattaa aiheutua henkilövahinkoja,
kone saattaa vahingoittua ja varaosatakuu saattaa
mitätöityä.
Soita valtuutetulle mekaanikolle, jos koneen käytössä
ilmenee ongelmia.
Varaosat on suunniteltu erityisesti tälle laitteelle eikä
muuhu tarkoitukseen.
Brugsanvisning
TØRRETUMBLER
SV
Svenska, 1
NO
SF
Suomi, 12
DK
Dansk, 23
Indhold
DK
Installation, 24-25
Placering af tørretumbleren
Ventilation
Tilslutning til lysnet
Før du tager tørretumbleren i brug
Norsk, 34
Beskrivelse af tørretumbler, 26
Forside
Bagside
Kontrolpanel
Start og programmer, 27
Valg af program
Vasketøj, 28-29
IS60V
Sortering af vasketøj
Vaskemærker
Specielt tøj
Tørretider
Advarsler og forslag, 30
Generel sikkerhed
Bortskafning
Energibesparelse og respekt for miljøet
Pasning og vedligeholdelse, 31
Frakobling af lysnet
Rengøring af filter efter hver tørring
Kontroller tromlen efter hver tørring
Rengøring
Fejlfinding, 32
Service, 33
Reservedele
23
Installation
DK
! Hold denne brugervejledning ved hånden i tilfælde
af, at det bliver nødvendigt med opslag. Tag den
med, når du flytter. Hvis du sælger eller videregiver
maskinen, skal du sikre, at denne bog følger med
tumbleren, så den nye ejer kan få oplysninger om
advarsler og tumblerens funktion.
! Læs denne vejledning omhyggeligt. De næste sider
indeholder vigtige oplysninger om installation og ideer
om, hvordan maskinen fungerer.
Placering af tørretumbleren
●
●
●
Placer tørretumbleren på lang afstand fra områder
med gas, komfurer, varmeelementer, eller
kogeplader, da åben ild kan beskadige maskinen.
! Sørg for, at slangens åbning ikke vender mod
luftindsugningen bag på tumbleren.
! Udluftningsslangen må ikke være længere end 2,4
meter og skal holdes fri for ansamlinger af nullermænd,
fnug og vand ved jævnligt at ryste den. Sørg altid for,
at slangen ikke er klemt.
Permanent luftafgang
Til afgangsslangen anbefaler vi at benytte en
gennemføring til vægge/vinduer, der kan fås hos
isenkræmmere/byggemarkeder o.l. eller hos den
nærmeste reservedelsforhandler.
Vægmontering
1. Lav et hul i væggen til
venstre for tumblerens
placering.
Hvis du installerer maskinen under et arbejdsbord,
skal du sørge for at give 10mm mellemrum mellem
toppen og andre genstande på eller over maskinen
og 15mm mellemrum til sider og vægge eller
møbler. Dette skal sikre tilstrækkelig luftcirkulation.
Sørg for, at den bageste luftafgang ikke blokeres.
2. Hold slangen så kort
og lige som muligt for at
forhindre, at kondenseret
fugt løber tilbage i
tørretumbleren.
Sørg for at anbringe tumbleren i omgivelser, der
ikke er fugtige, og at der helt igennem er en god
luftcirkulation.
3. Af samme grund skal
kanalen i væggen hælde
udad.
Ventilation
Vinduesmontering
Tumbleren tørrer vasketøjet ved at suge kold, ren og
relativt tør luft ind og blæse det igennem tøjet, mens
det tumbles skånsomt. Den bedste funktion opnås,
hvis luften optager fugten fra tøjet derefter blæses ud
gennem afgangsslangen på tørretumblerens bagside.
Når tørreren anvendes, skal der være tilstrækkelig
ventilation for at undgå indsugning af gasser og
dampe i rummet fra andre maskiner og apparater, der
bruger andre brændstoffer, samt åben ild.
1. Med en højt anbragt
tørretumbler skal hullet i
vinduet helst være under
afgangen.
2. Slangen skal være så
kort som muligt.
Flytbar luftafgang
En afgangsslange skal altid være monteret, når
tumbleren anvendes med en flytbar luftadgang.
Slangen skal monteres sikkert bag på tumbleren (se
Beskrivelse af tørretumbler). Hvis det er muligt, er det
altid bedst at forbinde slangen med en permanent
afgang tæt på tumbleren. Hvis en permanent
installation ikke er mulig, fungerer tørretumbleren
nøjagtigt lige så godt med slangen ført ud gennem et
halvåbent vindue.
24
Afhængigt af, hvor ofte tørretumbleren benyttes, er det
vigtigt, at områderne A og B kontrolleres jævnligt og
renses for fnug og snavs.
Flexslangens adapter skal monteres forsvarligt og
dermed forhindre, at fugtig luft sendes tilbage i
lokalet.
! Tørretumbleren må ikke skubbes så tæt på væggen,
at slangeadapteren trækkes ud, eller slangen
klemmes eller bøjes.
! Slangen skal holdes fri af luftindsugningen, og knæk
eller ‘U’-bøjninger skal undgås, da de vil blokere slangen
eller samle kondens.
Afgang gennem åbent vindue
DK
! Netledningen må ikke bøjes eller klemmes.
Installation
1. Slangens åbning skal
vende nedad for at
forhindre varm og/eller
fugtig luft i at kondensere i
lokalet eller tørretumbleren.
! Benyt ikke forlængerledninger.
! Netledningen skal kontrolleres jævnligt og om
nødvendigt udskiftes med en ledning, der er specielt
fremstillet til denne tørretumbler og må kun monteres
af en autoriseret reparatør (se Service). Nye eller
længere netledninger kan bestilles mod en merpris
hos den autoriserede forhandler.
Beskrivelse
! Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis
nogen af disse regler ikke overholdes.
Nivellering af tørretumbleren
Tørretumbleren skal installeres, så den står vandret,
for at kunne fungere korrekt.
Når tørretumbleren er
installeret på sit blivende
sted, kontrolleres, at den
er vandret, først
sidelæns og derefter
fremad og bagud.
Vasketøj
Tilslutning til lysnet
! Ved tvivl om noget af ovenstående kontaktes en
autoriseret elektriker.
Start og
programmer
! Sørg for, at tørretumbleren ventileres tilstrækkeligt,
og at slangens åbning ikke vender mod
luftindsugningen.
! Afgangsslangen skal altid monteres, så den fungerer
optimalt.
! Sørg for, at afgangsslangen og luftindsugningerne
ikke er stoppet eller blokeret.
! Tumbleren må ikke recirkulere afgangsluften.
! Forkert brug af en tørretumbler er brandfarligt.
! Led ikke afgangsluften ud i en skorsten, der
benyttes til udstødningsgasser eller andre anlæg, der
brænder gas eller andet brændstof.
●
●
●
Stikket skal have jordforbindelse.
Stikket skal kunne bære maskinens største effekt,
der er angivet på mærkepladen (se Beskrivelse af
tørretumbler).
Netspændingen skal være inden for det angivne
på mærkepladen (se Beskrivelse af tørretumbler).
Hvis tumbleren ikke er
vandret, anvendes en
træklods som støtte under
op- eller ned-justering af
de to forreste ben, til
tørretumbleren står
vandret.
Pasning og
vedligeholdelse
●
Advarsler og
forslag
Kontroller følgende, før maskinen sættes til
stikkontakten:
Kontakten skal passe til tørretumblerens stik. Hvis
det ikke er tilfældet, udskiftes kontakten eller
stikket.
Før du tager tørretumbleren i brug
! Efter installationen skal tørretumblerens netledning
og stik være inden for bekvem rækkevidde.
Når tørretumbleren er installeret, og før den tages i
brug, skal tromlen rengøres indvendigt for støv, der
kan have samlet sig under transporten.
Fejlfinding
! Tørreren må ikke installeres udendørs, heller ikke
selvom stedet er overdækket. Det kan være særdeles
farligt, hvis maskinen udsættes for regn eller uvejr.
Service
25
Beskrivelse af tørretumbler
DK
Forside
Bagside
Kontrolpanel
Tromle
Mærkeplade
Model og
serienumre
Filter
Åbning,
luftindtag
Afgangsslange
monteres her
Forsigtig: Varm!
Kontrolpanel
START-knap
Indikator
Tørrevejledning
VARME-knap
START-knappen begynder at tørre på det valgte
program (se Start og Programmer).
VARME-knappen vælger tørretemperatur (se Start og
Programmer).
IND: HØJ varme
UD: LAV varme
Med TIMER-drejeknappen indstilles tørretiden: Drej
det med uret, aldrig mod uret, til indikatoren peger
på den tørretiden, du vil vælge (se Start og
Programmer).
26
TIMER-drejeknappen
Tørrevejledningen hvor du kan slå op i en brugervenlig
oversigt over stoftyper og fyldningsmængde.
Bomuld
syntetiske stoffer
eller
acryl og kulørt
Start og programmer
Valg af program
1. Sæt tørretumbleren til stikkontakten.
3. Åbn lågen og kontroller, at filteret er rent og rigtig
på plads (se Vedligeholdelse).
5. Vælg tørretiden ved at se i Tørrevejledning om
den stoftype, der tørres (se Vasketøj).
- Stil temperaturen med VARME-knappen.
- Vælg tørretid ved at dreje TIMER-knappen med
uret.
7. Cirka 10 minutter før programmet er færdigt, går
det ind i den afsluttende AFKØLINGS-fasen
(tøjet køles ned). Dette skal altid køre færdigt.
Beskrivelse
4. Fyld maskinen, og kontroller, at der ikke sidder
ting i vejen i dørpakningen. Luk døren.
DK
Installation
2. Sorter vasketøjet efter stoftype (se Vasketøj).
6. Start ved at trykke på START-knappen.
Under afvikling af tørreprogrammet kan vasketøjet
kontrolleres, og dele, det er tørre kan tages
ud, mens resten kan fortsætte med tørringen. Når
døren lukkes igen, trykkes på START-knappen, så
tørringen kan fortsætte.
8. Åbn døren, tag vasketøjet ud, rengør filteret og
sæt det på plads igen (se Vedligeholdelse).
9. Tag tørretumbleren fra stikkontakten.
Start og
programmer
Vasketøj
Advarsler og
forslag
Pasning og
vedligeholdelse
Fejlfinding
Service
27
Vasketøj
DK
Sortering af vasketøj
●
●
●
●
●
Vaskemærker
Kontroller symbolerne på tøjets vaskemærker for
at sikre, at tøjet kan tumbles.
Sorter vasketøjet efter stoftype.
Tøm lommer og kontroller knapper.
Luk lynlåse og hægter, og spænd eller bind løse
bælter og snører.
Vrid hver enkelt stykke beklædning for at fjerne
mest muligt af det overskydende vand.
Se tøjets vaskemærker, når de tumbles første gang.
Følgende symboler er de mest almindelige:
Kan tørretumbles
Må ikke tørretumbles
Tumbles ved høj varme
! Fyld ikke dryppende vandfyldt tøj i tørreren.
Tumbles ved lav varme
Største fyldningsmængde
Tøj, der ikke er egnet til tørretumbling
Fyld ikke mere i maskinen end den angivne
maksimale kapacitet.
Nedenstående mængder er angivet i tør vægt:
Naturfibre: 6kg maks.
Syntetiske fibre: 3kg maks.
●
●
! Overfyld IKKE tørreren, da det kan resultere i nedsat
funktion.
●
●
Typisk fyldning
●
Tøj
Bluse
Cowboybukser
10 bleer
Skjorte
Bomuld
Andet
T-Shirt
150g
100g
500g
350g
700g
1000g
300g
200g
125g
Husholdningsgenstande
Dynevår
Bomuld
(Dobbelt)
Andet
Stor dug
Lille dug
Viskestykke
Badehåndklæde
Håndklæde
Dobbelt lagen
Enkelt lagen
1500g
1000g
700g
250g
100g
700g
350g
500g
350g
Dragt
Bomuld
Andet
Bomuld
Andet
Ved slutningen af en tørring kan bomuld stadig være
fugtigt, hvis bomuld og kunststof tørres sammen.
I dette tilfælde skal de blot have en kort ekstra
tørreperiode.
28
Tøj, der indeholder gummi eller gummilignende
materiale eller plastikfilm (puder, hynder eller regn
tøj i PVC), alle andre brandfarlige genstande, der
indeholder brændbare stoffer (f.eks. håndklæder,
der er tilsprøjtet med hårlak).
Glasfiberstoffer (visse typer forhæng og gardiner).
Varer, der har været til rensning
Beklædningsgenstande med ITCL-kode
(se
Specielt tøj). Disse kan renses med særlige rense
produkter til hjemmebrug. Følg instruktionerne
omhyggeligt.
Store fyldige genstande (quiltninger, dynejakker,
soveposer, puder, hynder, store sengetæpper
mm.). Disse udvider sig, når de tørrer, og kan
hindre luftgennemstrømningen i tørretumbleren.
Specielt tøj
Tiderne er omtrentlige og afhænger af:
●
●
Tøj med læg, folder og plisseringer: Læs
producentens tørrevejledning til tøjet.
●
●
●
●
Nedenstående tabel viser TILNÆRMEDE tørretider i
minutter. Vægten er angivet for tørt tøj:
Halvt fyldt
1kg
20-30
2kg
35-45
3kg
45-60
Helt fyldt
4kg
60-70
5kg
70-80
6kg
80-100
Tørhed: Hvis noget af tøjet skal stryges, kan det
tages ud, mens det stadig er lidt fugtigt. Andet
kan tørre længere, hvis det skal være helt tørt.
Varmeindstilling.
Rumtemperatur: Hvis rummet med tumbleren er
koldt, tager det længere tid at tørre tøjet.
Fyldighed: Visse fyldige genstande skal tørres
med omhu. Vi foreslår, at udtage disse ting, ryste
dem og lægge dem tilbage i tumbleren, til tørringen
er slut.
Vasketøj
Bomuld
Høj (fuld) varme
Tørretider 800-1000 o./min. i vaskemaskine
●
Vasketøjsmængde: Enkelte genstande eller små
fyldninger kan være længere om at tørre.
Start og
programmer
Tørretider
Stoffer: tøj af samme stof men i forskellig struktur
og tykkelse har måske forskellig tørretid.
Beskrivelse
Stivede genstande: Må ikke tørres med ikke-stivet
tøj. Kontroller, at så meget som muligt af
stivelsesopløsningen er fjernet, før tøjet anbringes i
tumbleren. Må ikke tørre for meget: Stivelsen bliver
pulveragtig og gør tøjet blødt, og modvirker dermed
hensigten med stivelsen.
Resterende vandmængde i tøjet efter centrifugering:
Håndklæder og kulørt indeholder meget vand.
Installation
Tæpper og sengetæpper: acrylstoffer (Acilan,
Courtelle, Orion, Dralon) skal tørres med ekstra
omhu på LAV varme. Undgå lange tørretider.
DK
! Tør ikke tøjet for meget:
Alle stoffer indeholder lidt naturlig fugt, som gør dem
bløde og lette.
Advarsler og
forslag
Syntetisk
Høj (fuld) varme
Tørretider ved reduceret centrifugering i vaskemaskine
Helt fyldt
2kg
35-45
3kg
45-60
Pasning og
vedligeholdelse
1kg
20-30
Halvt fyldt
Acryl
/
Lav (moderat) varme
Tørretider ved reduceret centrifugering i vaskemaskine
Helt fyldt
1kg
25-40
2kg
40-60
Fejlfinding
Halvt fyldt
Service
29
Advarsler og forslag
DK
! Maskinen er konstrueret og bygget til internationale
sikkerhedsstandarder.
Disse advarsler gives af sikkerhedsgrunde og skal
læses omhyggeligt.
Denne maskine er i overensstemmelse med
følgende EU-direktiver:
- 72/23/EØF og 93/68/EØF (Lavspændingsdirektivet) 89/336/EØF , 92/31/EØF og 93/68/EØF
(Elektromagnetisk kompatibilitet)
●
●
●
●
●
●
●
●
Generel sikkerhed
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
30
Denne tørretumbler er konstrueret til
husholdningsbrug og ikke til kommercielt brug.
Denne tørretumbler må kun benyttes af voksne, og
denne vejledning skal følges omhyggeligt.
Berør ikke maskinen uden fodtøj eller med våde
hænder eller fødder.
Træk maskinen ud af stikkontakten ved at trække i
stikket, ikke i ledningen.
Børn må ikke opholde sig i nærheden af
tørretumbleren, mens den benyttes. Når tørreren
ikke bruges skal den slukkes og tages ud af
stikkontakten. Hold døren lukket for at sikre, at børn
ikke bruger maskinen som legetøj.
Maskinen skal installeres korrekt og have korrekt
ventilation. Luftindtagshullerne bag på maskinen,
afgangshullet og afgangsslangen må aldrig blokeres
(se Installation).
Vend aldrig afgangsslangen mod luftindsugningen
bag på maskinen.
Lad aldrig tørretumbleren suge afgangsluften ind.
Brug aldrig tumbleren på tæpper, hvor
opstillingshøjden kan hindre luften i at komme ind i
tumbleren fra foden.
Kontroller, om tumbleren er tom, før du fylder den.
Tumblerens bagside kan blive meget varm.
Rør den aldrig, når den kører.
Brug ikke tørreren, medmindre filteret er sikkert på
plads (se Vedligeholdelse).
Brug ikke flydende skyllemiddel i tørretumbler,
tilsæt det i sidste skyl under vasken.
Overfyld ikke tumbleren (se Vasketøj).
Læg ikke beklædningsgenstande, der er så våde,
at de drypper, i tumbleren.
Tøj må kun tumbles, hvis det er vasket med sæbe
og vand, skyllet og centrifugeret. Det er forbundet
på grund af brandfare at tørre tøj, der IKKE er
vasket med vand.
Gennemse omhyggeligt alle anvisninger på tøjets
vaskemærker (se Vasketøj).
Tør ikke tøj, der er behandlet med kemiske
produkter.
Tør aldrig tøj, der er tilsnavset med brændbare
stoffer (benzin, olie, maling, hårlak, cremer,
stegefedt eller -olie).
Tørtrømle ikke tørt gummi, skum, plastik, plastskum,
blebukser eller -foer, polyethylen eller papir.
●
Tørtrømle ikke store, forede genstande.
Tørtrømle ikke acrylfibre ved høje temperaturer.
Kør hvert program helt færdig med den afsluttende
Afkølings-fasen.
Sluk ikke for tumbleren, hvis der stadig er varm tøj
i maskinen.
Rengør filteret efter hver tørring (se Vedligeholdelse).
Der må ikke samle sig fnug omkring tørreren.
Kravl aldrig op på tumbleren. Det kan forårsage skader.
Følg altid de elektriske standarder og krav (se
Installation).
Køb altid originale reservedele og tilbehør (se
Service).
Oplysninger og genbrug og
bortskafning
Som en del af vort stadige engagement i at beskytte
miljøet forbeholder vi os retten til at anvende
genbrugte komponenter i høj kvalitet for at holde
kundens udgifter nede og minimere materialespild.
●
Bortskafning af emballage: Følg de lokale
bestemmelser, så emballagen kan genbruges.
●
For at minimere risikoen for skader på børn skal
døren og proppen aftages, og netledningen
skæres af helt inde ved apparatet . Bortskaf disse
dele særskilt for at sikre, at apparatet ikke længere
kan sættes til en stikkontakt.
Affaldshåndtering af gamle elektronisk apperater
Det Europæiske Direktiv 2002/96/EC angående Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE –
Affaldshåndtering af Elektriske og Elektroniske udstyr),
kræver at når gamle elektronisk husholdningsudstyr skal
udskilles må dette ikke ske på en usorteret måde. Gamle
elektroniske apperater skal indsamles seperat for at
optimere genbrugligheden af de materialer apperaterne
besidder. Derved reduceres den skadelig påvirkning på
mennesker og miljø mest mulig.
Symbolet med krydset over skallespanden på
produktet, vil påminde dig om dit ansvar til at
indsamle disse produkter seperat.
Det opfordres stærkt, at man tager kontakt til sin lokale
kommune eller forhandler for yderligere information
angående affaldshåndteringen af gamle elektroniske
apperater.
Energibesparelse og respekt for miljøet
●
Vrid tøjet for at fjerne overskydende vand, før det
tumbles (Vælg centrifugering, hvis du først bruger
en vaskemaskine). Dermed spares energi og tid
ved tørringen.
●
Tør altid med maskinen fyldt til maksimum – det
sparer energi: Enkelte genstande eller små
fyldninger kan være længere om at tørre.
●
Rengør filteret efter hver tørring for at begrænse
energiomkostningerne (se Vedligeholdelse).
Pasning og
vedligeholdelse
Rengøring af tromlen
Tag tumbleren ud af stikket, når den ikke kører, ved
rengøring og ved alt vedligeholdelsesarbejde.
! Rengør ikke tromlen med skure- eller slibemidler,
ståluld eller rengøringsmidler til stål.
Rengør filteret efter hver tørring
Rengøring
●
●
●
Udvendige dele i metal eller plast og gummidele
kan rengøres med en fugtig klud.
Kontroller jævnligt afgangsslangen og eventuelt
permanent slangeophæng for at sikre, at der ikke
er opsamlet fnuller eller fnug, og fjern det.
Start og
programmer
Filteret findes foran på
tørren
(se diagram).
En farvet film kan dannes på tromlen af rustfrit stål,
som kan skyldes en kombination af vand og
regøringsmidler som skyllemidler fra vask. Denne
farvede film påvirker ikke vaske/tørreresultatet.
Beskrivelse
Filteret er en vigtig del i tørreren:
Det samler fnug og nullermænd, der dannes ved
tørring. Små beklædningsgenstande kan også blive
fanget i filteret. Så når tørringen er færdig, rengøres
filteret ved at skylle det under rindende vand eller
med støvsugeren. Hvis filteret bliver stoppet,
forringes luftgennemstrømningen i tumbleren
alvorligt: Tørretiden bliver længere, og
energiforbruget bliver større. Det kan også
beskadige tørreren.
DK
Installation
Frakobling af lysnet
Fjern det fnug, der samles omkring filteret og
afgangshullerne.
! Brug ikke opløsningsmidler eller skurepulver.
Vasketøj
! Tumbleren anvender specielle lejer, der er
smørefrie.
Advarsler og
forslag
! Få tumbleren kontrolleret regelmæssigt af
autoriserede teknikere for at bevare den elektriske og
mekaniske sikkerhed (se Service).
Aftagning af filter:
1. Træk opad i filterets
plastikgreb (se diagram).
Pasning og
vedligeholdelse
2. Rengør filteret og sæt
det korrekt på plads.
Kontroller, at filteret er
helt på plads i
tørretumblerens forkant.
! Kør ikke med tumbleren uden at sætte filteret på
plads.
Fejlfinding
Kontroller tromlen efter hver tørring
Drej tromlen manuelt for at få fjernet små genstande
(lommetørklæder), der kan være blevet efterladt.
Service
31
Fejlfinding
DK
På et tidspunkt virker tørretumbleren måske ikke til at fungere korrekt. Før du kontakter Service Centeret (se
Service), skal du gennemgå følgende fejlfindingsforslag:
Problem:
Mulige årsager / løsninger:
Tørretumbleren starter ikke.
●
●
●
●
●
●
●
Lang tørretid.
●
●
●
●
●
●
●
●
32
Stikket er ikke sat i kontakten eller har ikke forbindelse.
Strømsvigt.
Sikringen er slået. Prøv at sætte et andet apparat til stikkontakten.
Anvender du forlængerledning? Prøv at sætte tørretumblerens netledning
direkte i stikkontakten.
TIMER-drejeknappen er ikke indstillet korrekt (se Start og programmer).
START-knappen er ikke trykket ind (se Start og programmer).
START-knappen er blevet trykket med lugen åben. Kontroller, at lugen er
lukket, før du trykker på START-knappen (se Start og programmer).
! Hvis START-knappen trykkes ind med lugen åben, vil tørretumbleren
ikke starte. Luk lugen, vent nogen sekunder, og tryk derefter igen på
START-knappen (se Start og programmer).
Filteret er ikke rengjort (se Vedligeholdelse).
Temperaturindstillingen er ikke den ideelle til den stoftype, der tørres (se
Start og Programmer).
Der er ikke valgt korrekt program til den pågældende fyldning (se Start
og programmer)
Flexslangen er stoppet (se Installation).
Luftindtagshullet er stoppet (se Installation).
Den permanente ventilationsklap på stormdækslet er stoppet (se
Installation).
Tøjet var for vådt (se Vasketøj).
Tørretumbleren er overfyldt (se Vasketøj).
Service
Før du kontakter Service Centeret:
●
Denne tørretumbler er en kompliceret maskine.
Forsøg på at reparere den selv eller forsøg på
reparationer af ikke-autoriserede personer kan
forårsage personskader og skader på tumbleren, og
garantien på reservedelene kan bortfalde.
Kontakt en autoriseret tekniker, hvis du oplever
problemer med maskinen.
Reservedelene er konstrueret specielt til netop dette
apparat og ikke til andre formål.
Beskrivelse
Følgende skal oplyses til Service Centeret:
Navn, adresse og postnummer.
●
Telefonnummer.
●
Problemet
●
Købsdatoen.
●
Model (Mod.).
●
Serienummer (S/N).
Disse oplysninger findes på datamærket på lågens
inderside.
DK
Installation
●
Anvend fejlfindingsguiden til at se, om du selv kan
løse problemet (se Fejlfinding).
Hvis ikke, slukker du tumbleren og kontakter det
nærmeste Service Center.
Reservedele
●
Start og
programmer
Vasketøj
Advarsler og
forslag
Pasning og
vedligeholdelse
Fejlfinding
Service
33
Bruksanvisning
TØRKETROMMEL
NO
SV
Svenska, 1
NO
SF
Suomi, 12
DK
Dansk, 23
Innhold
Installering, 35-36
Plassering av tørketrommelen
Ventilasjon
Elektrisk tilkopling
Før bruk av tørketrommelen
Norsk, 34
Beskrivelse av tørketrommelen, 37
Forside
Bakside
Kontrollpanel
Start og programmer, 38
Velge et program
Vask, 39-40
IS60V
Sortere vasken
Vaskeanvisninger
Spesielle klær
Tørketider
Advarsler og forslag, 41
Generell sikkerhet
Bortskaffing
Spare energi og respektere miljøet
Vedlikehold og pleie, 42
Slå av elektrisiteten
Rengjøring av filteret etter hver syklus
Kontroll av trommelen etter hver syklus
Rengjøring av tørketrommelen
Feilsøking, 43
Service, 44
Reservedeler
34
Installering
! Ta vare på denne bruksanvisningen slik at du kan
bruke den senere ved behov. Ta den med deg når
du flytter, og hvis du skulle selge dette apparatet
eller gi den til noen andre, se til at de som overtar
maskinen får med seg bruksanvisningen, slik at den
nye eieren kan informeres om advarsler og forslag
om virkemåte.
! Se til at enden på røret ikke er rettet mot
luftinntaksåpningen på baksiden av tørketrommelen.
! Les nøye gjennom disse anvisningene, de følgende
sidene innholder viktig informasjon om installering og
forslag til hvordan apparatet virker.
Permanent lufting
1. La det være en åpning
i veggen til venstre for
tørketrommelens tenkte
plassering.
Hvis du skal installere apparatet under en
arbeidsbenk, se til å la det være igjen 10 mm
mellom toppen på apparatet og andre gjenstander
på eller ovenfor maskinen, samt 15 mm mellom
sidene og sideplater på innredning eller vegger.
Dette er for å sikre tilstrekkelig med luftsirkulasjon.
Se til at luftehullene på baksiden ikke er tildekket.
2. Hold røret så kort og
rett som mulig for å
unngå at kondensert
fuktighet kommer tilbake
inn i tørketrommelen..
Se til at du plasserer tørketrommelen i et miljø som
ikke er fuktig eller mangler tilstrekkelig luftsirkulasjon.
2. Røret skal holdes så
kort som mulig.
Avhengig av hvor ofte du bruker tørketrommelen din
er det avgjørende at områdene A og B kontrolleres
regelmessig for å fjerne lo og rester.
Lufterørsadapteren må monteres godt for å forhindre
at fuktig luft kommer tilbake til rommet.
! Tørketrommelen skal ikke skyves så langt tilbake at
røradapteren trekkes ut av stilling eller røret klemmes
eller bøyes.
! Røret skal holdes borte fra luftinntaksåpningen, og
knekker eller “U”-bøyninger skal unngås, da disse vil
tette igjen røret og fange kondensen.
Service
Et lufterør må alltid monteres når tørkemaskinen
brukes med mobil lufting. Røret må festes godt på
baksiden av tørketrommelen (se Beskrivelse av
tørketrommelen). Hvis det er mulig, er det alltid best
å feste røret til en permanent utgang i nærheten av
tørketrommelen. Men hvis en permanent installering
ikke er mulig, virker tørketrommelen også like godt
med røret lagt ut gjennom et delvis åpent vindu.
1. Hullet i vinduet bør
ideelt sett befinne seg
under lufteåpningen.
Feilsøking
Mobil lufting
Vindusmontering
Vedlikehold og
pleie
Tørketrommelen tørker vasken din ved å trekke inn
kjølig, ren og relativt fuktig luft, varme opp denne og
deretter fordele den i klærne samtidig som de
tromles. For optimal ytelse blåses den fuktige luften
ut igjen gjennom et lufterør på baksiden av
tørketrommelen.
Når tørketrommelen ikke er i bruk, må det være
tilstrekkelig med ventilasjon for å unngå at gasser
flyter inn i rommet fra apparater som benytter andre
drivstoff, inkludert åpne flammer
3. På samme måte,
åpningen i veggen skal
helle nedover mot utsiden.
Advarsler og
forslag
Ventilasjon
Vask
●
Veggmontering
Start og
programmer
●
Plasser tørketrommelen på avstand fra gassovner,
komfyrer, varmeovner eller kokeinnretninger, da
flammer kan ødelegge apparatet.
Sammen med lufterøret anbefaler vi også bruk av et
vegg-/vindusluftingssett som er tilgjengelig hos en
lokal forhandler eller nærmeste
reservedelsforhandler.
Beskrivelse
●
! Lufterøret skal ikke være lengre enn 2,4 meter i
lengde og skal holdes fritt for oppsamling av lo,
tråder og vann ved å riste det regelmessig. Se alltid
til at røret ikke klemmes.
Installering
Plassering av tørketrommelen
NO
35
Installering
NO
Lufting gjennom åpent vindu
1. Enden av røret skal
rettes nedover for å
forhindre at varm, fuktig
luft kondenserer i
rommet eller i
tørketrommelen.
! Ikke bruk skjøteledninger.
! Strømledningen må ikke bøyes eller klemmes.
! Strømledningen skal kontrolleres regelmessig og
skiftes ut med en ledning som er spesielt tilpasset
denne tørketrommelen og monteres kun av en autorisert
tekniker (se Service). Nye eller lengre strømledninger
leveres mot ekstra kostnad fra autoriserte forhandlere.
! Produsenten frasier seg ethvert ansvar hvis disse
reglene ikke følges.
! Se til at tørketrommelen får tilstrekkelig ventilasjon
og at enden av røret ikke rettes mot luftinntaksåpningen.
! Lufterøret skal alltid monteres for optimal ytelse.
! Se til at lufterøret og luftinntaksåpningene ikke er
forhindret eller blokkert.
! Tørketrommelen skal ikke resirkulere utslippsluften.
! Misbruk av tørketrommelen kan være brannfarlig.
! Ikke slipp luften inn i utganger som brukes til å
slippe ut damp fra andre apparater som brenner gass
eller annet drivstoff.
Elektriske tilkoplinger
Se til følgende før du setter i støpselet i det elektriske
uttaket:
●
●
●
●
! Hvis du er usikker på noen av punktene, ta kontakt
med en kvalifisert elektriker.
Installere tørketrommelen plant
Tørketrommelen må installeres plant for å kunne
fungere korrekt.
Når du har installert
tørketrommelen der den
skal stå, kontrollerer du at
den står plant, først fra
side til side, deretter fra
fremsiden til baksiden.
Kontakten må være jordet.
Kontakten må være i stand til å tåle maskinens
maksimale kraft, som er indikert på merkeplaten
(se Beskrivelse av tørketrommelen).
Spenningen må være innenfor verdiene som er
oppgitt på merkeplaten (se Beskrivelse av
tørketrommelen).
Dersom tørketrommelen
ikke står plant, bruker du
en treblokk som støtte,
mens du justerer de to
frembena opp eller ned,
til tørketrommelen står
plant.
Kontakten må være kompatibel med tørketrommelens
støpsel. Hvis dette ikke er tilfelle, skift ut støpsel
eller kontakt.
! Tørketrommelen må ikke installeres utendørs, selv
om plassen er beskyttet. Det kan være svært farlig
hvis den utsettes for regn eller storm.
Før bruk av tørketrommelen
! Når maskinen er installert, skal strømledningen og
støpselet være lett tilgjengelig.
Når du har installert tørketrommelen og før du tar den i
bruk, skal innsiden av trommelen rengjøres for å fjerne
eventuelt støv som kan ha samlet seg under
transporten.
36
Beskrivelse av
tørketrommelen
Forside
Bakside
Kontrollpanel
Trommel
Luftinntaksåpning
Installering
Merkeplate
NO
Beskrivelse
Modell- og
serienumre
Start og
programmer
Lufterør monteres her
Filter
Forsiktig: Varmt!
Kontrollpanel
Vask
STARTKNAPP
Indikator
Advarsler og
forslag
STARTKNAPPEN setter i gang tørkeprogrammet
som er valgt (se Start og programmer).
TIMERBRYTER
Tørkeguiden gjør at du kan rådføre deg med en
brukervennlig tabell med stofftyper og lastkapasiteter.
Bomull
Syntetiske stoffer
eller
Akryl eller andre delikate stoffer
Feilsøking
VARMEKNAPPEN velger tørketemperatur (se Start
og programmer).
INN: HØY varme
UT: LAV varme
VARMEKNAPP
Vedlikehold og
pleie
Tørkeguide
Service
TIMERBRYTEREN stiller inn tørketid: roter denne
mot høyre, aldri mot venstre, inntil indikatoren peker
på den ønskede tørketiden (se Start og programmer).
37
Start og programmer
NO
Velge et program
1. Sett i tørketrommelens støpsel i strømuttaket.
2. Sorter vasken etter stofftype (se Vask).
3. Åpne døren, og se til at filteret er rent og på
plass (se Vedlikehold).
4. Last maskinen, og se til at klærne ikke er i veien
for dørforseglingen. Lukk døren.
5. Velg tørketid ved å kontrollere
tørkeguiden for stofftypen du tørker (se Vask).
- Still inn temperaturen med VARMEKNAPPEN
- Velg tørketid ved å rotere TIMERBRYTEREN mot
høyre.
38
6. Trykk på STARTKNAPPEN for å sette i i gang
tørkingen.
I løpet av tørkeprogrammet kan du kontrollere
vasken og ta ut klær som er tørre, mens du
fortsetter tørkingen av andre. Når du lukker døren
igjen, må du trykke på STARTKNAPPEN for å
fortsette tørkingen.
7. Ca. 10 minutter før programmet er ferdig, går det
inn i en AVKJØLINGSFASE (der stoffene
avkjøles), og denne bør alltid fullføres.
8. Åpne døren, ta ut vasken, rengjør filteret og sett
det på plass igjen (se Vedlikehold).
9. Trekk ut støpselet.
Vask
Sortere vasken
●
●
●
●
Kontroller symboler på klærnes merker for å være
sikker på at plaggene kan tørkes i trommel.
Sorter vasken etter stofftype.
Tøm lommer, og kontroller knapper.
Lukk glidelåser og hemper, og knytt løse belter og
snorer.
Vri ut klærne for å få bort så mye overflødig vann
som mulig.
NO
Se på merkene som er på klærne, spesielt når du
skal putte dem i tørketrommel for første gang.
Følgende symboler er mest vanlige:
Installering
●
Vaskeanvisninger
Kan tørkes i tørketrommel
Kan IKKE tørkes i tørketrommel
Beskrivelse
Kan tørkes i tørketrommel på høy varme
! Ikke legg inn dryppende våte klær i
tørketrommelen.
Kan tørkes i tørketrommel på lav varme
Maks. last
Plagg som ikke egner seg for tørking i trommel
! IKKE overbelast tørketrommelen, da dette kan føre
til redusert tørkeytelse.
●
●
●
●
Klær
Bluse
●
Feilsøking
1500 g
1000 g
700 g
250 g
100 g
700 g
350 g
500 g
350 g
Bomull
Annet
Vedlikehold og
pleie
Husholdningsgjenstander
Dynetrekk
Bomull
(Dobbelt)
Annet
Stor duk
Liten duk
Lite håndkle
Badehåndkle
Håndkle
Dobbelt laken
Enkelt laken
Jeans
10 bleier
Skjorte
Advarsler og
forslag
T-skjorte
150 g
100 g
500 g
350 g
700 g
1000 g
300 g
200 g
125 g
Kjole
Bomull
Annet
Bomull
Annet
Plagg som inneholder gummi eller gummilignende
materialer eller plastfilm (puter eller PVC-regntøy),
andre antennelige produkter eller gjenstander som
inneholder antennelige stoffer (håndklær tilsmusset
med hårspray).
Glassfiber (bestemte typer gardiner)
Plagg som er renset
Plagg med koden
(se Spesielle klær). Disse
kan rengjøres med spesielle hjemmerensingsprodukter.
Følg instruksene nøye.
Større gjenstander (tepper, soveposer, puter, store
sengetepper osv.). Disse utvider seg under tørking
og ville forhindre luftstrømmen gjennom
tørketrommelen.
Vask
Typisk last
Start og
programmer
Ikke legg inn mer klær enn maks. kapasitet tillater.
Disse numrene refererer til tørr vekt:
Naturlige fibrer: 6 kg maks.
Syntetiske fibrer: 3 kg maks.
Service
På slutten av en tørkesyklus kan bomullsstoffer
fortsatt være fuktige hvis du puttet bomullsstoffer og
syntetiske stoffer sammen. Hvis dette skjer, sett
ganske enkelt på nok en liten runde med tørking.
39
Vask
NO
Spesielle klær
Tepper og sengetepper: akrylgjenstander (Acilan,
Courtelle, Orion, Dralon) må tørkes med spesiell
forsiktighet på LAV varmeinnstilling. Unngå å tørke
over for lang tid.
Tidene er omtrentlige og kan variere avhengig av :
●
●
Plagg med folder eller press: les produsentens
tørkeinstrukser for plagget.
●
Stivede artikler: ikke tørk disse sammen ikke-stivede
gjenstander. Se til at så mye som mulig av
stivningsløsningen fjernes før de plasseres i
tørketrommelen. Ikke tørk for mye: stivelsen vil bli
pudrete og gjøre klærne slappe, noe som gjør
stivelsen bortkastet.
●
●
Mengde vann som finnes i klærne etter sentrifugering:
håndklær og delikate gjenstander holder på mye
vann.
Stoffer: gjenstander som er av samme type stoff,
men med ulik tekstur og tykkelse kan ha ulik tørketid.
Mengde vask: enkeltgjenstander eller små laster
kan ta lengre tid å tørke.
Tørrhet: hvis du har tenkt å stryke noen av klærne
dine, kan de tas ut mens de fortsatt er litt fuktige.
Resten kan tørkes lenger hvis du ønsker at de blir
helt tørre.
Varmeinnstilling.
Tørketider
Tabellen nedenfor viser OMTRENTLIGE tørketider i
minutter. Vekt refererer til tørre plagg:
Bomull
Høy (full) varme
Tørketider 800-1000 o/min i vaskemaskinen
Halv last
Hel last
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
20-30
35-45 45-60
60-70
70-80 80-100
Syntetiske stoffer
Høy (full) varme
Tørketider ved redusert sentrifuge i vaskemaskin
Halv last
Hel last
1 kg
2 kg
3 kg
20-30
35-45
45-60
Akrylstoffer
Lav (skånsom) varme
Tørketider ved redusert sentrifuge i vaskemaskin
Halv last
Hel last
1 kg
2 kg
25-40
40-60
40
●
●
Romtemperatur: hvis rommet der tørketrommelen
står er kaldt, vil det ta lenger tid for tørketrommelen
å tørke klærne dine.
Størrelse: noen større gjenstander kan tørkes i
trommelen med forsiktighet. Vi foreslår at du tar ut
disse gjenstandene flere ganger for å riste dem og
deretter legger dem tilbake i tørketrommelen igjen
inntil de er ferdige.
! Ikke tørk klærne dine altfor mye.
Alle stoffer inneholder litt naturlig fuktighet som holder
dem myke og luftige.
Advarsler og forslag
●
●
●
●
●
●
Generell sikkerhet
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Spare energi og respektere miljøet
●
●
●
Vri ut plagg for å forhindre overflødig vann før de
tørkes i tørketrommelen (hvis du benytter
vaskemaskin først, velg en høy sentrifugering).
Dette vil spare tid og energi til tørking.
Tørk alltid fulle laster - du sparer energi:
enkeltgjenstander eller små laster tar lenger tid å
tørke.
Rengjør filteret etter hver bruk for å redusere
energiforbrukskostnader (se Vedlikehold).
Service
●
●
Bortskaffing av emballasjen: følg lokale forskrifter,
slik at innpakningen kan resirkuleres.
Bortskaffing av den gamle tørketrommelen din:
kutt av strømledningen og fjern døren før den
gamle tørketrommelen bortskaffes.
Feilsøking
●
●
Vedlikehold og
pleie
●
Bortskaffing
Advarsler og
forslag
●
●
Vask
●
●
Start og
programmer
●
Denne tørketrommelen er konstruert for hjemmebruk,
ikke profesjonell bruk.
Denne tørketrommelen må brukes av voksne, og
instruksene i denne håndboken skal følges nøye.
Ikke rør apparatet når du er barføtt eller våt på
hender eller føtter.
Frakople maskinen ved å trekke i støpselet, ikke i
ledningen.
Barn skal ikke oppholde seg i nærheten av
tørketrommelen når den er i bruk. Etter bruk av
maskinen, slå den av og trekk ut støpselet fra
kontakten. Hold døren lukket for å forhindre at
barn ikke bruker den som en leke.
Apparatet må installeres riktig og ha tilstrekkelig
ventilasjon. Luftinntaksåpningene bak på maskinen,
utslippsåpningene og lufterøret skal aldri stenges
(se Installering).
Rett aldri lufterøret mot luftinntaket på baksiden av
maskinen.
La aldri maskinen resirkulere luften.
Tørketrommelen skal ikke brukes på teppegulv
med høyde som ville forhindre luft til å komme inn i
tørketrommelen fra basen.
Kontroller for å se om tørketrommelen er tom før
den brukes.
Baksiden av tørketrommelen kan bli svært
varm. Berør den derfor ikke når maskinen er
i bruk.
Ikke bruk tørketrommelen med mindre filteret er
sikkert på plass (se Vedlikehold).
Ikke bruk tøymyknere eller tørkepapir inne i
tørketrommelen.
Ikke overlast tørketrommelen (se Vask) for maks.
last.
Ikke legg plagg som er dryppende våte inn i
maskinen.
Tørk kun klær som er vasket med såpemiddel og
vann, skylt og sentrifugert. Det er brannfarlig å
tørke gjenstander som IKKE er vasket med vann.
Kontroller alle anvisninger på klærnes merker (se
Vask).
Ikke tørk plagg som er behandlet med kjemiske
produkter.
NO
Beskrivelse
●
Tørk aldri artikler som er forurenset med
antennelige stoffer (bensin, olje, maling, hårspray,
kremer, matlagingsfett eller -oljer).
Ikke tørk gummi, skumgummi, plast, plastgummi,
bleiebukser eller innlegg, polyeten eller papir.
Ikke tørk større, svært voluminøse gjenstander.
Ikke tørk akryliske fibrer ved høy temperatur.
Fullfør hvert program med nedkjølingsfasen.
Ikke slå av tørketrommelen når det fortsatt befinner
seg varme gjenstander inne i den.
Rengjør filteret etter hver bruk (se Vedlikehold).
Ikke la det samle seg lo rundt tørketrommelen.
Klatre aldri opp på tørketrommelen. Det kan føre til
skade.
Følg alltid de elektriske standarder og krav (se
Installering).
Kjøp alltid originale reservedeler og tilbehør (se
Service).
Installering
! Apparatet er konstruert og bygget etter internasjonale
sikkerhetsstandarder. Disse advarslene gis av
sikkerhetsmessige årsaker og må leses nøye
gjennom.
CE Dette apparatet oppfyller følgende
EØF-direktiver:
72/23/EØF og 93/68/EØF (lavspenningsutstyr)
89/336/EØF, 92/31/EØF og 93/68/EØF
(elektromagnetisk kompatibilitet)
41
Vedlikehold og pleie
NO
Slå av elektrisiteten
Rengjøre trommelen
Trekk ut støpselet fra kontakten når maskinen ikke er i
bruk, ved rengjøring og under alt vedlikehold.
! Ikke bruk skuremidler, stålull eller rensemidler for
rustfritt stål til rengjøring av trommelen.
Rengjør filteret etter hver syklus
Det kan begynne å danne seg en fargefilm på
trommelen i rustrfritt stål. Dette kan være forårsaket
av en kombinasjon av vann og rengjøringsmidler,
slik som tøymyknere under tøyvask. Denne
fargefilmen vil ikke innvirke på tørketrommelens effekt.
Filteret er en viktig del av tørketrommelen din: det
samler opp tråder og lo som dannes under tørkingen.
Små gjenstander kan også feste seg i filteret. Når
tørkingen er ferdig, skal derfor filteret rengjøres ved å
skylle det under rennende vann eller med støvsugeren
din. Hvis filteret tilstoppes, vil luftstrømmen inne i
tørketrommelen forhindres betydelig: tørketiden
forlenges, og du vil forbruke mer energi. Det kan
dessuten skade tørketrommelen.
Rengjøring
●
●
Filteret finnes foran på
tørketrommelen (se figur).
●
Eksterne deler i metall eller plast og gummideler
kan rengjøres med en fuktig klut.
Kontroller lufterøret regelmessig og enhver permanent
lufteinnretning for å sikre at det ikke har samlet seg
lo eller tråder, og fjern evt. dette.
Fjern lo som samles opp rundt filteret og
utslippsåpningene.
! Ikke bruk løsemidler eller skuremidler.
! Tørketrommelen din bruker spesielle lagerkomponenter
som ikke trenger smøring.
Fjerning av filteret:
Trekk opp plasthåndtaket
på filteret (se figur).
Rengjør filteret, og sett
det tilbake på plass. Se til
at filteret sitter som det
skal.
! Ikke bruk tørketrommelen uten å sette på plass
filteret.
Kontroller trommelen etter hvert
program
Snurr trommelen manuelt for å fjerne små gjenstander
(lommetørklær) som kan ha blitt lagt igjen.
42
! Få tørketrommelen din kontrollert av en autorisert
tekniker regelmessig for å sikre elektrisk og mekanisk
sikkerhet (se Service).
Feilsøking
En dag kan det hende at det ser ut til at tørketrommelen din ikke virker. Før du ringer servicesenteret (se
Service), gjennom følgende feilsøkingsforslag:
Problem:
Mulig årsak/Løsning:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Filteret er ikke rengjort (se Vedlikehold).
Temperaturinnstillingen er ikke ideell for stofftypen som du tørker (se
Start og programmer).
Riktig program er ikke valgt for lasten (se Start og programmer).
Det fleksible åpningsrøret er tilstoppet (se Installering).
Luftinntaksåpningen er tilstoppet (se Installering).
Den permanente ventilasjonsklaffen på stormdekselet er forhindret (se
Installering).
Klærne var altfor våte (se Vask).
Tørketrommelen var overlastet (se Vask).
Vask
●
Start og
programmer
Tørkingen tar altfor lang tid.
Støpselet er ikke satt inn i kontakten eller har ingen kontakt.
Det har vært strømbrudd.
Sikringen har gått. Prøv å kople til et annet apparat i uttaket.
Bruker du skjøteledning? Prøv å sette støpselet fra tørketrommelen
direkte inn i uttaket.
TIMERBRYTEREN er kanskje ikke stilt riktig (se Start og programmer).
STARTKNAPPEN har ikke blitt trykket (se Start og programmer).
Du trykket på STARTKNAPPEN med døren åpen. Sørg for at døren er
lukket før du trykker på STARTKNAPPEN (se Start og programmer).
! Dersom du trykker på STARTKNAPPEN med døren åpen, vil ikke
tørketrommelen starte. Lukk døren, vent noen sekunder og trykk deretter
på STARTKNAPPEN igjen (se Start og programmer).
Beskrivelse
●
Installering
Tørketrommelen vil ikke
starte.
NO
Advarsler og
forslag
Vedlikehold og
pleie
Feilsøking
Service
43
Service
195042580.03 W
02/2006 - SIMLEX . Four Ashes, Wolverhampton
NO
Før du kontakter servicesenteret:
●
●
Bruk feilsøkingsguiden for å se om du kan løse
problemet selv (se Feilsøking).
Hvis ikke, slå av tørketrommelen, og ring
servicesenteret i nærheten av deg.
Dette må du fortelle til servicesenteret:
navn, adresse og postnummer.
●
telefonnummer.
●
problemtype.
●
kjøpsdato.
●
apparatmodell (Mod.).
●
serienummer (S/N).
Denne informasjonen finnes på merkeplaten på
innsiden av døren på maskinen.
Service
●
44
Reservedeler
Denne tørketrommelen er en kompleks maskin. Det å
reparere den selv eller få en ikke-autorisert person til å
prøve å reparere den kan forårsake skade på én eller
flere personer, maskinen og kan ugyldiggjøre
reservedelsgarantien.
Ring en autorisert tekniker hvis du opplever problemer
under bruk av maskinen.
Reservedelene er konstruert eksklusivt for dette
apparatet og ikke for annen bruk.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising