Whirlpool | SMO 604OF/NE | Use and care guide | Whirlpool SMO 654 OF/BT/IXL Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool SMO 654 OF/BT/IXL Lietotāja rokasgrāmata
Lietotāja rokasgrāmata
www.whirlpool.eu/register
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
RĀDĪTĀJS
VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Drošības norādījumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Izstrādājuma apraksts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vadības panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Piederumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kā lietot ierīci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pirmā lietošanas reize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ikdienas izmantošana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Īpašās funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Indikatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Gatavošanas tabula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Apkope un tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Problēmu risināšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Skaņas darbības laikā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Apstiprināta gatavošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pēcpārdošanas serviss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MONTĀŽAS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
LV
Veselības un drošības instrukcija
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības norādījumus.
Saglabājiet šos norādījumus turpmākām uzziņām.
Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus
drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr
jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par
bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas
vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ.
Ļoti maziem bērniem (0-3 gadi) jāatrodas drošā
attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3-8 gadi)
jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek
nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un
personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem
traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var
lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas
par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos
riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu
un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo
uzraudzības.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce un tās
atklātās daļas uzkarst. Nepieskarieties sildelementiem.
Bērniem līdz 8 gadu vecumam ir jāatrodas drošā
attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti
uzraudzīti.
BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet ierīci, ja plīts virsma
ir saplaisājusi – pastāv strāvas trieciena risks.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: neuzglabājiet
piederumus uz gatavošanas virsmas.
UZMANĪBU! Gatavošanas process ir jāuzrauga.
Neilgs gatavošanas process ir nepārtraukti jāuzrauga.
BRĪDINĀJUMS! Gatavošana uz plīts virsmas bez
uzraudzības, izmantojot taukvielas vai eļļu, var būt
bīstama – aizdegšanās risks. NEKAD nemēģiniet
dzēst ugunsgrēku ar ūdeni: tā vietā izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai uguns
slāpēšanas materiālu.
Neizmantojiet plīti kā darbvirsmu vai atbalstu.
Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai citiem
viegli uzliesmojošiem materiāliem, kamēr visas
detaļas nav pilnīgi atdzisušas – pastāv aizdegšanās
risks.
Metāliskus priekšmetus, piemēram, nažus,
dakšas, karotes un vākus, nedrīkst novietot uz plīts
virsmas, jo tie var uzkarst.
Pēc lietošanas ar pogu izslēdziet plīts virsmu un
nepaļaujieties uz pannas detektoru.
ATĻAUTĀ LIETOŠANA
UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju
slēdža ierīci, piemēram, taimeri vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un
tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonās
NOTEIKTI JĀIZLASA UN JĀIEVĒRO
veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku
saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos un
citās līdzīga tipa apmešanās vietās.
Neizmantojiet to citiem nolūkiem (piemēram,
telpu apsildei).
Šī ierīce nav paredzēta profesionālai lietošanai.
Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
MONTĀŽA
Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz
diviem cilvēkiem – pastāv savainojumu risks.
Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un
uzstādīšanas darbos – pastāv risks sagriezties.
Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja tāda ir) un
elektrosavienojumu uzstādīšanu, un remontu drīkst
veikt tikai kvalificēts tehniķis. Nelabojiet un
nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts
lietotāja rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem atrasties
ierīces montāžas vietas tuvumā. Pēc ierīces
izsaiņošanas pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā
tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar
izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkopes
centru. Pēc ierīces montāžas novietojiet iepakojuma
materiālus (plastmasas un polistirola daļas u.c.)
bērniem nepieejamā vietā – pastāv nosmakšanas
risks. Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai
no elektrotīkla – pastāv elektriskā trieciena risks.
Uzstādīšanas laikā sekojiet, lai ierīce nesabojātu
barošanas kabeli – pastāv aizdegšanās un strāvas
trieciena risks. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža
ir pabeigta.
Uzmanīgi veiciet skapja zāģēšanas darbus pirms
ierīces uzstādīšanas vietā un rūpīgi noslaukiet visas
koka skaidas un putekļus.
Ja ierīci neuzstāda virs krāsns, atdalošo paneli
(nav iekļauts) jāuzstāda nodalījumā zem ierīces.
ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI
Jānodrošina iespēja atvienot ierīci no strāvas
padeves, to vienkārši atslēdzot, ja pieejama
kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts
pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas
noteikumiem, un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši valsts
elektrības drošības standartiem.
Neizmantojiet pagarinātājus vai vairākspraudņu
kontaktligzdas vai adapterus. Pēc ierīces uzstādīšanas
tās elektriskās sistēmas detaļas nedrīkst būt
pieejamas. Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām vai
basām kājām. Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās strāvas
kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai
tā ir bojāta vai tikusi nomesta.
Ja padeves kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar
identisku, nomaiņa jāveic ražotājam, tā apkalpošanas
3
Veselības un drošības instrukcija
dienesta aģentam vai līdzīgas kvalifikācijas personai,
lai izvairītos no bīstamības – strāvas trieciena riska.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat iegūt vietējās varas iestādes,
pie atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci
iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES
par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).
Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, varat novērst iespējamo
negatīvo vides un cilvēka veselības apdraudējumu.
BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, ka pirms apkopes
darbību veikšanas ierīce ir izslēgta un atvienota no
simbols uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem
strāvas padeves – pastāv strāvas trieciena risks; nekad norāda,
ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod
nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu – pastāv strāvas pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.
trieciena risks.
IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI
Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus izstrādājumus, Izmantojiet savas plīts atlikušo karstumu, izslēdzot to dažas minūtes
beidzat gatavot.
tīrīšanas līdzekļus uz hlora bāzes vai pannu tīrīšanas pirms
Katla vai pannas pamatnei pilnībā jānosedz attiecīgais laukums uz plīts
virsmas; tvertne, kas ir mazāka par attiecīgo laukumu uz plīts virsmas,
līdzekļus.
IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un tiek apzīmēts ar
otrreizējās pārstrādes simbolu .
Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem
atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.
MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU UTILIZĀCIJA
Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem
materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas
noteikumiem. Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču
4
radīs enerģijas izšķērdēšanu.
Gatavojot nosedziet katlus un pannas ar cieši piegulošiem vākiem un
izmantojiet pēc iespējas mazāk ūdens. Gatavojot, kad noņemts vāks, tiek
patērēts daudz vairāk enerģijas.
Izmantojiet katlus un pannas tikai ar plakanām pamatnēm.
EKO DIZAINA PRASĪBAS
Šī ierīce atbilst Regulā (ES) Nr. 66/2014 izklāstītajām ekodizaina prasībām,
saskaņā ar Eiropas standartu EN 60350-2.
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1. Plīts virsma
2. Vadības panelis
1
OFF
Min
18
Max
Med
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
2
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
VADĪBAS PANELIS
2
3 45
6 4
7
8
4
9
10
9
4 11
OK
OFF
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
1 12
18
Max
Med
P
OFF
14 15
13
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
Med
18 P
Max
16
Gatavošanas zonas piemērs
OFF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gatavošanas zonas noteikšana
Gatavošanas zonas izslēgšanas poga
Gatavošanas līmenis atlasīts
Indikatora gaismiņa – funkcija aktīva
Taimera indikators
Ātrās karsēšanas režīma poga
Min
Med
7. Īpašo funkciju indikatori
8. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
9. Laika/funkciju indikators
10. 6th Sense poga (īpašās funkcijas)
11. OK/taustiņu bloķēšanas poga – 3 sek.
12. Slīdņa skārienekrāns
18 P
Max
13. Sākotnējo iestatījumu un pielāgošanas
pogas
14. Pauzes poga
15. Horizontālās pielāgojamās zonas poga
16. Taimeris
5
Lietošanas un apkopes instrukcija
PIEDERUMI
KATLI UN PANNAS
Izmantojiet tikai feromagnētiska materiāla katlus un
JĀ
NĒ
pannas, kas ir piemērotas izmantošanai ar indukcijas
plīts virsmām. Lai noteiktu, vai katls ir piemērots,
pārbaudiet
simbolu (parasti marķējums atrodas
apakšpusē). Lai noskaidrotu, vai katli ir magnētiski,
var izmantot magnētu. Katlu un pannu kvalitāte var ietekmēt veiktspēju
un gatavošanas rezultātus.
tukšiem katliem vai katliem ar plānu pamatni, temperatūra var ļoti
strauji pieaugt un funkcija “automatic off” (automātiska izslēgšanās) var
tikt aktivizēta ar nelielu nokavēšanos, sabojājot katlu vai pannu. Ja tas
notiek, nekam nepieskarieties un pagaidiet, kamēr komponenti atdziest.
Ja tiek parādīti kādi kļūdu ziņojumu, sazinieties ar servisu.
MINIMĀLAIS KATLA/PANNAS PAMATNES DIAMETRS DAŽĀDĀS
GATAVOŠANAS ZONĀS
TUKŠI KATLI VAI KATLI AR PLĀNU PAMATNI
Kad plīts virsma ir ieslēgta, neizmantojiet tukšus katlus vai pannas.
Plīts virsma ir aprīkota ar iekšējās drošības sistēmu, kas nepārtraukti
uzrauga temperatūru, aktivizējot funkciju “automatic off” (automātiska
izslēgšanās), kad tiek konstatēta augsta temperatūra. Izmantojot ar
OFF
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
Med
18 P
Max
OFF
Min
Med
1 punkts
centrā
nosegti
2 punkti
nosegti
3 punkti
nosegti 4 punkti
horizontāli
10 cm
19 cm
zivju panna/
grila panna
zivju panna/
grila panna
18 P
Max
KĀ LIETOT IERĪCI
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
JAUDAS VADĪBA
Ar funkciju “Power control” (Jaudas vadība) varat iestatīt plīts virsmas
maksimālo jaudas intensitātes līmeni atkarībā no jūsu vajadzībām vai
elektrotīkla jaudas.
Kad iestatīta maksimālā jauda, plīts virsma automātiski regulē uzlādes sadali
dažādās gatavošanas zonās, kā arī atskan signāls, kad sasniegta robežvērtība.
Šo iestatījumu var izmantot jebkurā laikā un tas paliks nemainīgs, kamēr
neveiksiet izmaiņas.
Pirkuma brīdī plīts virsmai tiek iestatīts maksimālais iespējamais jaudas
līmenis (nL). Maksimālais jaudas līmenis (nL) ir uzdrukāts uz datu plāksnītes
plīts virsmas apakšā.
Plīts virsmas jaudas intensitātes iestatīšana:
Kad ierīce ir pievienota elektrotīklam, jaudas intensitātes līmeni var
iestatīt 60 sekundēs.
•
Nospiediet un turiet nospiestu
adības pogu uz 3 sekundēm.
Ekrānā parādīs
.
•
Turiet nospiestu vadības pogu , kamēr tiek parādīts pēdējais
jaudas intensitātes iestatījums.
•
Izmantojiet
un
vadības pogas, lai atlasītu vēlamo jaudas
intensitāti.
Pieejami šādi jaudas intensitātes iestatījumi: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW
– 7,4 kW.
•
Nospiediet , lai apstiprinātu.
Atlasītais jaudas intensitātes iestatījums tiks saglabāts atmiņā pat tad, ja
notiks elektropadeves pārrāvums.
Lai mainītu jaudas intensitātes līmeņus, atvienojiet ierīci no elektrotīkla
vismaz uz 60 sekundēm, pēc tam atkal to pievienojiet tīklam un
atkārtojiet iepriekšminētās secīgās darbības.
Ja, veicot iestatīšanu, rodas kļūda, displejā būs redzams
simbols un
tiks atskaņots skaņas signāls. Ja tā notiek, darbība jāatkārto.
Ja kļūda netiek novērsta, sazinieties ar palīdzības dienestu.
SKAŅAS SIGNĀLS IESLĒGTS/IZSLĒGTS
Skaņas signāla ieslēgšana/izslēgšana
•
Ieslēdziet plīts virsmu.
•
Pirmajā slīdnī pa kreisi 3 sekundes turiet nospiestu P vadības pogu.
Jebkādas iestatītās trauksmes paliks aktīvas.
OFF
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
3”
IKDIENAS IZMANTOŠANA
PLĪTS VIRSMAS IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA
Lai ieslēgtu plīts virsmu, jaudas ieslēgšanas pogu turiet nospiestu apmēram
1 sekundi, kamēr gatavošanas zonas displejs ieslēdzas.
Lai izslēgtu plīts virsmu, vēlreiz nospiediet to pašu pogu un visas
gatavošanas zonas tiks deaktivizētas.
Ja netiek atlasīta neviena funkcija, plīts virsma automātiski izslēgsies pēc
10 sekundēm.
Ja plīts virsmu izmanto, to izslēdzot, tiks izslēgtas visas gatavošanas
zonas, kā arī būs redzams atlikušā karstuma indikators “H”, kamēr
gatavošanas zonas atdzisīs.
GATAVOŠANAS ZONU AKTIVIZĒŠANA/DEAKTIVIZĒŠANA UN
REGULĒŠANA JAUDAS INTENSITĀTES LĪMEŅI
OFF
NOVIETOJUMS
1. Nosakiet vēlamo gatavošanas zonu, izvēloties atbilstošos simbolus
katra slīdņa skārienekrāna apakšā.
2. Novietojiet pannu vēlamajā zonā, pārliecinoties, ka tā nosedz vienu
vai vairākas atsauces atzīmes uz plīts virsmas.
3. Neaizsedziet vadības paneļa simbolus ar gatavošanas trauku.
6
18 P
Gatavošanas zonas ieslēgšana:
1. Ieslēdziet plīts virsmu.
2. Iestatiet vēlamo jaudas intensitātes līmeni, velkot ar pirkstu pāri
izvēlētās gatavošanas zonas slīdņa vadības ierīcei (SLĪDNIS).
Jaudas intensitātes līmenis būs redzams virs slīdņa. Katrai gatavošanas
zonai ir atšķirīgi jaudas intensitātes līmeņi, sākot no “1” (min.) un beidzot
ar “18” (maks.). Izmantojot slīdņa vadības ierīces ir iespējams atlasīt ātrās
karsēšanas P funkciju, kas displejā atzīmēta kā “P”.
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
Gatavošanas zonu izslēgšana:
Izmantojiet “OFF” (IZSLĒGT) vadības pogu slīdņa vadības ierīces sākumā.
Ja gatavošanas zona joprojām ir karsta, displejā būs redzams atlikušā
karstuma indikators “H”.
VADĪBAS PANEĻA BLOĶĒŠANA
Lai novērstu plīts virsmas nejaušu ieslēgšanos, nospiediet un 3 sekundes
turiet nospiestu OK/vadības bloķēšanas pogu. Atskanēs skaņas signāls
un iedegsies gaisma virs simbola, lai norādītu, ka bloķēšana ir ieslēgta.
Tiek bloķēts viss vadības panelis, izņemot izslēgšanas funkciju.
Lai izslēgtu vadības paneļa bloķēšanu, atkārtojiet aktivizēšanas procesu.
Gaisma izslēgsies un plīts virsmas vadības pogas atkal būs aktīvas.
APTURĒŠANA
Apturēšanas funkcija pārtrauc plīts virsmas darbību uz apmēram
30 sekundēm. Šajā laikā iespējams notīrīt virsmu ap vadības pogām,
nemainot sākotnējos iestatījumus. Pēc šī laika plīts virsma darbosies kā
parasti.
TAIMERIS
Taimeri var izmantot, lai iestatītu gatavošanas laiku līdz maks. 99 minūtēm.
Taimera iestatīšanu var izmantot katrai gatavošanas zonai, veicot šo
pašu procedūru. Taimeris vienmēr parāda atlasītajai zonai iestatīto laiku
vai īsāko atlikušo laiku.
Taimera palaišana:
1. Ieslēdziet vajadzīgo gatavošanas zonu, nospiežot jebkuru slīdņa
daļu.
2. Nospiediet
vai
vadības pogu, lai iestatītu vajadzīgo laiku.
Ekrānā būs redzams “00”.
Kad iestatītais laiks būs pagājis, atskanēs signāls un gatavošanas zona
automātiski izslēgsies.
Taimera iestatījumu maiņa:
1. Nospiediet gatavošanas zonas slīdņa vadības pogu.
2. Nospiediet
vai
vadības pogu, lai mainītu vajadzīgo laiku.
Taimera izslēgšana:
Nospiediet
un
vadības pogas kopā, kamēr taimeris izslēdzas.
FUNKCIJAS
PIELĀGOJAMĀ ZONA
Atlasiet “Flexible Area” (Pielāgojamā zona) vadību, lai vienlaikus vadītu
divas gatavošanas zonas. Iespējams vienlaikus izmantot abas slīdņa
vadības ierīces, lai kontrolētu jaudas intensitāti.
Šīs funkcijas izmantošana ir ideāli piemērota gatavošanas zonas
palielināšanai, sniedzot priekšrocību novietot gatavošanas piederumus
atlasītajā zonā pēc nepieciešamības. Ideāli ovālu, četrstūra vai grilēšanas
pannu izmantošanai.
HORIZONTĀLĀ PIELĀGOJAMĀ ZONA
To var izmantot, lai vienlaikus vadītu gatavošanas zonas aizmugurē.
Abas vadības pogas var izmantot, lai vienlaikus vadītu jaudu.
Nosedzot visu aktivizēto zonu, tiks sasniegta maksimāli pieejamā jaudas
intensitāte.
Pielāgojamās zonas funkcijas ieslēgšana:
1. Ieslēdziet plīts virsmu.
2. Nospiediet horizontālās pielāgojamās zonas vadības pogu. Abas
zonas tiks savienotas un displejā būs redzams “0”.
3. Izmantojot slīdni, atlasiet vēlamo jaudas intensitātes līmeni.
Pielāgojamās zonas funkcijas izslēgšana
Nospiediet izmantotās pielāgojamās zonas vadības pogu: gatavošanas
zonas atkal darbosies atsevišķi.
Pielāgojamās zonas funkcija izslēgsies arī tad, kad gatavošanas beigās
izslēgsies plīts virsma.
Lai iegūtu labākus rezultātus, vienmēr nosedziet vismaz vienu vai
vairākus punktus, kas atzīmēti pielāgojamajā zonā.
ĪPAŠĀS FUNKCIJAS
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
6th SENSE
th
Ar 6 Sense pogu var aktivizēt īpašās funkcijas.
1. Novietojiet pannu, ieslēdziet plīts virsmu un atlasiet izvēlēto
gatavošanas zonu, pieskaroties slīdnim.
2. Nospiediet “6th Sense” vadības pogu. Gatavošanas zonas displejā
būs redzams “A” (automātiski).
3. Ieslēgsies gatavošanas zonai pieejamās pirmās īpašās funkcijas
indikators.
4. Atlasiet vēlamo īpašo funkciju, nospiežot “6th Sense” vadības pogu.
5. Lai atlasītu vēlamo funkciju, nospiediet vadības pogu .
OFF
Min
Med
18
Max
P
OFF
Min
Med
18
Max
P
Kad īpašā funkcija ir aktivizēta, to var izmantot, lai iestatītu optimālo
gatavošanas līmeni, atlasot sākotnējos iestatījumus un pielāgojumus
(MIN.-VID.-MAKS.).
18 P
OFF
Min
Med
Max
Šī funkcija automātiski pēc noklusējuma piedāvā vidēju līmeni.
Lietošanas laikā, ja nepieciešams, iespējams pāriet zemākā/augstākā
līmenī atbilstoši gatavošanas procesam, lai optimizētu laiku un stāvokli
(piemēram, ūdens vārīšanās līmeni).
7
Lietošanas un apkopes instrukcija
SVARĪGI! Novietojiet piederumus tā, kā redzams nākamajā attēlā, kurā
parādīts, kā jāiecentrē piederums saskaņā ar punktiem, kas atzīmēti uz
stikla virsmas (parādītā kombinācija ir tikai piemērs; piederumus var
izmantot citās gatavošanas zonās).
Kamēr šī funkcija darbojas, skaņas signāls informēs, ka panna ir tukša vai
ūdens ir izgarojis.
Ieteicams izmantot piemērotu aksesuāru plīts virsmas aizmugurējā daļā.
MOKA*
Ideālā funkcija, lai īsā laikā un bez šļakatām espresso kannā pagatavotu
kafiju. Sistēma vada visu procesu, saglabājot dzērienu siltu, kamēr funkcija
izslēgsies.
SAGLABĀT SILTU
Šī funkcija ļauj uzturēt ēdienu ideālā temperatūrā lēnai gatavošanai
un šķidrumu iztvaikošanai, kā arī šo apstākļu saglabāšanai bez ēdiena
piededzināšanas riska.
Tas ir ideāli, jo nebojā pārtiku, kā arī nodrošina to, ka tā nepielīp pannai.
Gatavošanas piederumu veids un kvalitāte var ietekmēt gatavošanas
ilgumu.
LĒNĀ GATAVOŠANA
Īpaša funkcija, lai uzturētu ēdienu ideālā temperatūrā lēnai gatavošanai
un šķidrumu iztvaikošanai, kā arī šo apstākļu saglabāšanai bez ēdiena
piededzināšanas riska.
Tas ir ideāli, jo nebojā pārtiku, kā arī nodrošina to, ka tā nepielīp pannai.
Gatavošanas piederumu veids un kvalitāte, kā arī novietojums var
ietekmēt gatavošanas ilgumu (vienmēr novietojiet pannu aktivizētās
gatavošanas zonas centrā).
VĀRĪŠANA*
Funkcija efektīvai ūdens uzkarsēšanai, kā arī, sākot vārīties, tiek parādīts
vizuāls un atskaņots skaņas signāls. Lai ieslēgtu vārīšanas funkciju,
pannā jābūt vismaz puslitram ūdens. Ja nepieciešams, pievienojiet sāli
tikai pēc tam, kad dzirdat skaņas signālu.
Sistēma uzturēs ūdens vārīšanos uz lēnas uguns, kas novērsīs jebkādas
šļakatas un nelietderīgu enerģijas patēriņu.
KAUSĒŠANA
Šī ir funkcija, lai panāktu, ka ēdiens ir ideālā temperatūrā kausēšanai, kā
arī šo apstākļu saglabāšanai bez ēdiena piededzināšanas riska.
Tas ir ideāli, jo nebojā tādus smalkus produktus kā šokolāde, kā arī
nodrošina to, ka tie nepielīp pannai.
GRILĒŠANA*
Ideāls vieglai cepšanai. Iespējams izvēlēties starp diviem
grilēšanas funkciju veidiem (1 vai 2 punkti) atbilstoši
vajadzīgajam gatavošanas līmenim.
Biezām pārtikas šķēlēm (>1 cm) iesakām izmantot zemākas
intensitātes grilēšanas iestatījumu (1 punkts), ar kuru gatavo ilgāk.
Plānām pārtikas šķēlēm vai augstākas intensitātes grilēšanai iesakām
izmantot 2 punktu iestatījumu.
Kad sasniegta ideālā temperatūra pārtikas pievienošanai ieslēgsies
vadība un būs dzirdams skaņas signāls. Plīts virsma stabilizē temperatūru
un uztur to nemainīgu.
Nospiežot
vadības pogu, tiks apstiprināts, ka ēdienu ievietos pannā
un īpašā funkcija pāriet gatavošanas posmā.
Iesakām sagatavot pārtiku uzkarsēšanas laikā un ievietot to pannā,
tiklīdz tas ir atļauts.
* Šīm funkcijām ieteicams izmantot tam paredzētus piederumus:
•
Vārīšanai: WMF SKU: 07.7524.6380
•
Grilēšanai: WMF SKU: 05.7650.4291
•
Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
INDIKATORI
ATLIKUŠAIS KARSTUMS
Ja displejā ir redzams “H”, tas nozīmē, ka gatavošanas zona joprojām ir
karsta.
Displejs izslēgsies, kad gatavošanas zona būs atdzisusi.
KATLS NOVIETOTS NEPAREIZI VAI TĀ NAV VISPĀR
Ja panna nav piemērota gatavošanai ar indukciju vai tā ir novietota
nepareizi, vai novietota uz nepareiza izmēra gatavošanas zonas,
8
displejā būs redzami šādi simboli
. Ja 30 sekundēs pēc atlases netiks
konstatēta panna, gatavošanas zona izslēgsies.
TAIMERA INDIKATORS
Šis indikators norāda, ka taimeris ir iestatīts gatavošanas zonai.
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
GATAVOŠANAS TABULA
JAUDAS INTENSITĀTES
LĪMENIS
Maks. karstuma
iestatījums
P
14 - 18
10 - 14
5-9
GATAVOŠANAS VEIDS
Izslēgts
Norāda gatavošanas pieredzi un paradumus
Ātra uzsildīšana
Ideāli straujai ēdiena temperatūras paaugstināšanai līdz straujai viršanai
(ūdenim) vai straujai gatavošanas šķidrumu uzkarsēšanai.
Cepšana, vārīšana
Ideāli apbrūnināšanai, gatavošanas sākumam, dziļi sasaldētu produktu cepšanai,
ātrai šķidrumu uzvārīšanai.
Apbrūnināšana, apcepšana,
vārīšana, grilēšana
Ideāli apcepšanai, straujas viršanas uzturēšanai, gatavošanai un grilēšanai.
Apbrūnināšana, gatavošana,
sautēšana, apcepšana, grilēšana
Ideāli apcepšanai, vidējas viršanas uzturēšanai, gatavošanai un grilēšanai,
kā arī piederumu priekšsildīšanai.
Gatavošana, sautēšana,
apcepšana, grilēšana,
gatavošana līdz krēmveida
konsistences iegūšanai
Ideāli sautēšanai, lēnas viršanas uzturēšanai,
gatavošanai un grilēšanai (ilgākiem laika posmiem).
Gatavošana, vārīšana uz lēnas
uguns, iebiezināšana,
“ievilkšanās”
Ideāli lēnākas gatavošanas receptēm (rīsi, mērces, cepetis, zivs) ar šķidrumiem
(piemēram, ūdens, vīns, virums, piens) un pastas “ievilkšanās”.
Ideāli lēnākas gatavošanas receptēm (daudzumam mazākam par 1 litru: rīsi,
mērce, cepeši, zivis) ar šķidrumiem (piemēram, ūdens, vīns, virums, piens).
Kausēšana, atkausēšana
Ideāli, lai padarītu sviestu mīkstu, lēnām izkausētu šokolādi,
atkausētu nelielas porcijas.
Ēdiena siltuma saglabāšana,
risoto “ievilkšanās”
Ideāli, lai uzturētu siltas nelielas porcijas tikko pagatavota ēdiena vai traukus
servēšanai, kā arī, lai “ievilktos” risoto.
1-4
Bez jaudas
IETEICAMĀ LIETOŠANA
-
Plīts virsma dīkstāvē vai izslēgtā režīmā (gatavošanas beigās iespējams
atlikušais karstums, norāda ar “H”).
APKOPE UN TĪRĪŠANA
!
BRĪDINĀJUMS!
•
Neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces.
•
Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka gatavošanas zonas ir izslēgtas un atlikušā karstuma indikators (“H”) nav iedegts.
Svarīgi!
•
Neizmantojiet abrazīvus un skrāpējošus sūkļus.
•
Pēc katras lietošanas reizes notīriet plīts virsmu (kad tā ir atdzisusi),
lai noņemtu visas nogulsnes un ēdiena traipus.
•
Cukurs un pārtikas produkti ar augstu cukura saturu var sabojāt
plīts virsmu, tāpēc tie jānotīra nekavējoties.
•
Sāls, cukurs un smiltis var saskrāpēt stikla virsmu.
•
Izmantojiet mīkstu drāniņu, virtuves dvieli vai speciālu plīts virsmu
tīrītāju (ievērojiet ražotāja norādījumus).
•
Izlijuši šķidrumi gatavošanas zonās var izraisīt katlu pārvietošanos
vai vibrāciju.
•
Pēc plīts virsmas tīrīšanas, rūpīgi nosusiniet.
Ja uz stikla redzams iXelium ™ logo, plīts virsma apstrādāta ar iXelium
™ tehnoloģiju, ekskluzīvu Whirlpool apdari, kas nodrošina perfektu
tīrīšanas rezultātu, kā arī ilgāk saglabā virsmas spīdumu.
Tīrot iXelium ™ plīts virsmas, ievērojiet turpmāk minētos
norādījumus.
•
Izmantojiet ar ūdeni vai ikdienas stikla tīrīšanas līdzekli samitrinātu
mīkstu drānu (vislabāk mikrošķiedru).
•
Lai rezultāti būtu labāki, uz dažām minūtēm atstājiet mitru drānu uz
plīts stikla virsmas.
9
Lietošanas un apkopes instrukcija
PROBLĒMU RISINĀŠANA
•
•
Pārbaudiet, vai nav pārtraukta elektropadeve.
Ja plīts virsmu pēc lietošanas nevar izslēgt, atvienojiet to no
elektrotīkla.
Ja, ieslēdzot plīti, displejā parādās burtu un ciparu kodi, izlasiet
norādījumus tālāk norādītajā tabulā.
•
Lūdzu, ņemiet vērā! Ūdens, izšļakstījies šķidrums no katliem un priekšmeti
uz plīts virsmas pogām var nejauši aktivizēt vai deaktivizēt vadības paneļa
bloķēšanas funkciju.
Kļūdas kods
Apraksts
Iespējamie cēloņi
Risinājums
C81, C82
Vadības panelis izslēdzas pārlieku
augstas temperatūras dēļ.
Elektronisko daļu iekšējā
temperatūra ir pārāk augsta.
Ļaujiet plīts virsmai atdzist,
pirms atsākat lietošanu.
F02, F04
Savienojuma spriegums nav pareizs.
Sensors konstatē neatbilstību starp
ierīces spriegumu un elektrotīkla
spriegumu.
Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla
un pārbaudiet elektrosavienojumu.
F01, F06, F12, F13, F25,
F34, F35, F36, F37, F41,
F47, F58, F61, F76
Atvienojiet plīts virsmu no elektrotīkla. Pievienojiet plīts virsmu elektrotīklam.
Ja problēma netiek atrisināta, sazinieties ar servisu un norādiet displejā redzamo kļūdas kodu.
SKAŅAS DARBĪBAS LAIKĀ
Indukcijas plīts virsmas normālas darbības laikā var radīt svilpjošas vai
krakšķošas skaņas. Šos trokšņus īstenībā rada gatavošanas piederumi
un tie saistīti ar pannu pamatņu īpašībām (piemēram, kad pamatnes ir
izgatavotas no dažādu materiālu kārtām vai arī tās ir deformētas).
Šie trokšņi var atšķirties atkarībā no izmantotajiem piederumiem un
tajos ievietotā pārtikas daudzuma un nav kādas kļūmes indikators.
APSTIPRINĀTA GATAVOŠANA
Nākamā tabula īpaši izstrādāta, lai pārbaudes iestādes varētu izmantot
mūsu izstrādājumus.
Apstiprināta gatavošana
Apstiprināti gatavošanas stāvokļi
Karstuma sadale, “Pankūkas” pārbaudīts sask.
ar EN 50304/EN 60350 7. punkta 3. apakšpunkts
Karstuma veiktspēja, "Smalki sagriezti kartupeļi" pārbaudīts sask.
ar EN 60350/50304 7. punkta 4. apakšpunktu
Kausēšana un siltuma saglabāšana, “šokolāde”
Vārīšana uz lēnas uguns, “rīsu pudiņš”
EKO DIZAINS: Pārbaude tika veikta saskaņā ar noteikumiem, atlasot gatavošanas zonas uz plīts virsmas, lai izveidotu vienotu zonu,
vai izmantojot Flexifull funkciju.
10
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
PĒCPĀRDOŠANAS SERVISS
PIRMS SAZINĀTIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTU:
1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, izmantojot šeit atrodamo
PROBLĒMU RISINĀŠANA.
2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai pārliecinātos, vai problēma ir
novērsta.
JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM PROBLĒMA NAV NOVĒRSTA,
SAZINIETIES AR TUVĀKO PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTU.
Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas grāmatiņā norādīto numuru
vai sekojiet norādījumiem tīmekļa vietnē www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Sazinoties ar klientu pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, vienmēr
norādiet:
•
īsu kļūmes aprakstu;
•
precīzu ierīces veidu un modeli;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
•
servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu plāksnītes pēc vārda
Serviss). Servisa numurs atrodams arī garantijas grāmatiņā;
•
•
savu pilno adresi;
savu tālruņa numuru.
Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu Pēcpārdošanas
apkopes centru (lai būtu garantija, ka tiek izmantotas tikai oriģinālās
rezerves daļas un remonts tiktu veikts pareizi).
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11
590 mm
4 mm
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
510 mm
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
0
Min. 480 mm
Max. 492 mm
593 + 2 mm
560
513
0
+2
0
+2
mm
mm
R = Min. 11.5 mm
Min. 50 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
650 mm
4 mm
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
510 mm
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
6mm
553 mm
553 mm
6mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
653 + 2 mm
560+ 20 mm
0
513 + 2 mm
R = Min. 11.5 mm
Min. 50 mm
0
560 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
770 mm
4 mm
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
510 mm
53 mm
476 mm
R = 11.5mm
743 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
0
773 + 2 mm
750+ 20 mm
0
513 + 2 mm
R = Min. 11.5 mm
Min. 50 mm
0
750 + 2 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
860 mm
4 mm
510 mm
53 mm
483 mm
832 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
0
490 + 2 mm
12
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
6mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
13
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
14
90°C
380-415 V 3 N ~
380-415 V 2 N ~
220-240V
220-240V
AU-UK-IRL
220-240V3
BE
230V 2 Phase 2N
NL
R
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черноцрн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
S
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maroкафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskeabrunt-brun-kahverengi-donn
T
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)mėlyna (pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)синьо (сиво)-плава (сива)-modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)modrý (šedá)-modrý (sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)mavi (gri)-gorm (liath)
=E
N
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/rohelinedzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verdeжълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленыйжовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreägul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьоплава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011046559
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising