Whirlpool | SMP 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL Uživatelská příručka

Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL Uživatelská příručka
Návod k použití
www.whirlpool.eu/register
NÁVOD K POUŽITÍ
DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL.
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register.
OBSAH
PŘÍRUČKA O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Popis produktu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jak používat tento spotřebič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Před prvním použitím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Každodenní používání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Speciální funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Indikátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tabulka pečení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Údržba a čištění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odstraňování závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zvuky během provozu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ověřené vaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Servisní středisko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRŮVODCE INSTALACÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví
CS
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
JE DŮLEŽITÉ SI POKYNY DŮKLADNĚ
PŘEČÍST A ŘÍDIT SE JIMI
Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto
bezpečnostní pokyny. Uschovejte si je po ruce pro
další použití.
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou
uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je
nutné si přečíst a řídit se jimi. Výrobce odmítá nést
jakoukoli zodpovědnost za nedodržení těchto
bezpečnostních pokynů, za nevhodné používání
spotřebiče nebo za nesprávné nastavení ovladačů.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Spotřebič a jeho
přístupné součásti se při použití zahřívají. Je třeba
dbát opatrnosti, abyste se nedotkli topných těles.
Děti mladší 8 let se nesmějí ke spotřebiči přibližovat,
pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud je povrch
varné desky popraskaný, zařízení nepoužívejte.
Riziko elektrického šoku!
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí požáru:
Neskladujte položky na varném povrchu.
UPOZORNĚNÍ: Proces vaření musí probíhat pod
kontrolou. Krátké vaření musí být neustále
monitorováno.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Vaření pokrmů
s obsahem tuku nebo oleje bez dozoru na varné
desce může být nebezpečné. Riziko požáru! NIKDY
se nepokoušejte požár uhasit vodou: Namísto toho
spotřebič vypněte a plamen přikryjte, např. poklicí
nebo žáruvzdornou dekou.
Varnou desku nepoužívejte jako pracovní plochu
nebo podstavec. Do blízkosti spotřebiče
nepokládejte oděvy nebo jiné hořlavé materiály,
dokud veškeré součásti zcela nevychladnou. Riziko
požáru!
Kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce
a poklice nepokládejte na povrch varné desky,
protože se mohou zahřát na vysokou teplotu.
Velmi malé děti (0–3 roky) by se neměly ke
spotřebiči přibližovat. Malé děti (3–8 let) by se
neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod
dozorem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým,
smyslovým či duševním postižením nebo bez
patřičných zkušeností a znalostí mohou tento
spotřebič používat pouze pod dohledem nebo
tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném
použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která
s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte dětem,
aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby
bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu
spotřebiče.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor nádoby.
POVOLENÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen k řízení
pomocí externího zařízení, jako je např. časovač,
nebo samostatného systému dálkového ovládání.
Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti
a podobných zařízeních jako: kuchyňské kouty pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných
pracovištích; farmy; klienty hotelů, motelů, penzionů
a jiných ubytovací zařízení.
Není přípustné používat jej jiným způsobem
(např. k vytápění místností).
Tento spotřebič není určen pro profesionální
použití. Nepoužívejte spotřebič venku.
INSTALACE
K přemisťování a instalaci spotřebiče jsou nutné
minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění. Při
rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice
– nebezpečí pořezání.
Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud
nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět
kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte
žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně
uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby
se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení
spotřebiče se přesvědčte, že nebyl při dopravě
poškozen. V případě problémů se obraťte se na
svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko.
Po instalaci musí být obalový materiál (plasty,
polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah dětí –
nebezpečí udušení. Před zahájením instalace je
nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě –
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během
instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí
kabel – nebezpečí požáru a úrazu elektrickým
proudem. Zařízení nezapínejte, dokud nebyla řádně
ukončena instalace.
Je-li nutné skříňku přiříznout, proveďte tyto práce
ještě před zasunutím spotřebiče na místo a pečlivě
odstraňte všechny dřevěné třísky a piliny.
Pokud není spotřebič nainstalován nad troubou,
do umístění pod spotřebičem je třeba nainstalovat
i oddělovací panel (není součástí).
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE
ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
V souladu s národními bezpečnostními normami
týkajícími se elektrických zařízení musí být možné
odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením
zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo,
v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím
vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou
a spotřebič musí být uzemněn.
3
Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví
Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené
zásuvky nebo adaptéry. Po provedení montáže
nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele
přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří
nebo bosí. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je
poškozený napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud
nefunguje správně nebo byl poškozen či došlo
k jeho pádu.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický
ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik
nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak
by mohlo dojít k úrazu – riziko elektrického šoku!
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Než zahájíte jakoukoli
údržbovou operaci, ujistěte se, že je spotřebič
vypnutý a odpojený od zdroje napájení; nikdy
nepoužívejte parní čistič – riziko elektrického šoku!
Nepoužívejte abrazivní ani agresivní produkty,
čisticí prostředky s obsahem chloru ani drátěnky.
LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním
znakem .
Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle
platných místních předpisů.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně
použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro
likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci
elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, v podniku pro sběr
domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
Symbol
na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento
výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, nýbrž
je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
RADY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Vytěžte maximum i ze zbytkového tepla, a to tak, že ploténku vypnete
několik minut před dokončením vaření.
Dno hrnce či pánve by mělo zakrývat celou plochu ploténky; při použití
nádoby, jejíž dno je menší než ploténka, dochází k plýtvání energií.
Během vaření přikrývejte hrnce a pánve dobře těsnicí pokličkou
a používejte co nejméně vody. Vařením bez pokličky se citelně zvýší
spotřeba energie.
Používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tento spotřebič splňuje požadavky na ekodesign podle evropského
nařízení č. 66/2014 v souladu s evropskou normou EN 60350-2.
4
CS
Návod k použití a údržbě
POPIS PRODUKTU
1. Varná plocha
2. Ovládací panel
1
2
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
6
1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Kontrolka – varná deska zapnutá
3. Tlačítko „6th Sense“ (speciální funkce)
3
7
4.
5.
6.
7.
8
Kontrolka – zámek tlačítek aktivní
Blokování Tlačítek
Displej volby varné zóny
Tlačítko vypnutí varné zóny
4
9
5
10
8. Dotykový posuvný ovladač
9. Tlačítko rychlého ohřevu
10. Displej „Správa funkcí“
5
Návod k použití a údržbě
PŘÍSLUŠENSTVÍ
HRNCE A PÁNVE
Používejte pouze hrnce a pánve vyrobené
OK
NE
z feromagnetického materiálu, které jsou vhodné
pro používání na indukčních varných deskách.
Abyste určili, zda je hrnec vhodný, hledejte symbol
(obvykle vyražený na dně). Magnet lze použít
ke kontrole, zda hrnce jsou magnetické.
Kvalita a konstrukce dna hrnce mohou mít vliv na výsledky vaření.
Některé údaje týkající se průměru dna neodpovídají aktuálnímu průměru
feromagnetického povrchu.
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRNCE/PÁNVE PRO RŮZNÉ VARNÉ OBLASTI
Abyste zajistili, že varná deska funguje správně, musí hrnec zakrývat
jeden nebo více referenčních bodů vyznačených na povrchu desky
a musí mít vhodný průměr.
120
PRÁZDNÉ HRNCE A PÁNVE S TENKÝM DNEM
Na varné desce nepoužívejte prázdné hrnce a pánve, když je zapnutá.
Varná deska je vybavena vnitřním bezpečnostním systémem, který
trvale sleduje teplotu, přičemž aktivuje funkci „automatického vypnutí“,
když jsou detekovány vysoké teploty. Při použití prázdných hrnců
a pánví s tenkým dnem může teplota vzrůst velmi rychle a funkce
„automatického vypnutí“ se může aktivovat s mírným zpožděním, takže
dojde k poškození pánve nebo hrnce. Pokud k tomu dojde, ničeho se
nedotýkejte a počkejte, až všechny součásti vychladnou.
Pokud se zobrazí chybové zprávy, volejte servisní centrum.
190
240
100
JAK POUŽÍVAT TENTO SPOTŘEBIČ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Nastavení varné desky lze kdykoli změnit. Chcete-li nastavení změnit,
klikněte na symbol , který se objeví na displeji pro správu funkcí.
•
•
obnovit výchozí nastavení varné desky,
zkontrolovat verzi nainstalovaného softwaru.
V nabídce nastavení můžete:
•
zvolit jazyk,
•
nastavit jas,
•
nastavit hlasitost zvukových upozornění,
•
nastavit tóny tlačítek,
•
nastavit výkon varné desky,
Dojde-li k výpadku napájení, nastavení zůstanou zachována.
NASTAVENÍ VÝKONU VARNÉ DESKY
Maximální úroveň výkonu lze nastavit v nabídce nastavení, ve shodě
s požadavky nebo na dobu trvání časovače.
K dispozici jsou následující úrovně výkonu: 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW – 11kW.
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VARNÉ DESKY
K zapnutí varné desky tiskněte asi 1 sekundu spouštěcí tlačítko, dokud
se nerozsvítí displej.
Nevyberete-li během 10 sekund jednu z funkcí, varná deska se po uplynutí
této doby deaktivuje.
Stisknutím tohoto tlačítka varnou desku také vypnete. V tomto případě
jej podržte, dokud displeje nezhasnou. Všechny varné zóny se deaktivují.
Varnou desku vypnete stiskem a podržením kteréhokoli tlačítka po
dobu 10 sekund.
Pokud byla varná deska v době vypnutí používána, dojde k deaktivaci
všech varných zón a zůstane rozsvícená kontrolka zbytkového tepla „H“,
dokud všechny varné zóny nezchladnou.
VÝBĚR VARNÉ ZÓNY
Požadovanou varnou zónu lze navolit stisknutím odpovídajícího políčka
na levém displeji. Vybrané zóny se zvýrazní.
VOLBA FLEXIBILNÍ OBLASTI
Flexibilní oblast představuje oblast, na které se překrývá několik varných
zón a kterou lze použít jako jednu varnou zónu.
6
Vytvoření flexibilní oblasti:
Vyberte více políček, popřípadě přejíždějte prstem a postupně spojujte
políčka dohromady.
Rozdělení flexibilní oblasti:
Stiskněte a 3 sekundy podržte políčko odpovídající zóně, kterou chcete
oddělit. Případně můžete stisknout tlačítko „rozdělit zónu“ , které se
objeví na displeji pro správu funkcí.
Pro každou z oddělených varných zón je nastavena stejná úroveň
výkonu.
V případě, že na aktivované varné zóny není do 30 sekund postavena
nádoba, na levém displeji se objeví husté šrafování. Danou zónu lze
opět aktivovat pomocí pravého displeje, a to příkazem „Přidat nádobu“.
CS
Návod k použití a údržbě
AKTIVACE/DEAKTIVACE VARNÝCH ZÓN A NASTAVENÍ VÝKONU
*
Aktivace varných zón:
1. Zapněte varnou desku. Varná deska automaticky rozpozná, je-li
na ní umístěna nádoba. Zvolte požadovanou oblast pro nastavení
výkonu
2. Na zvolenou varnou zónu postavte hrnec a ujistěte se, že zakrývá
jeden nebo více referenčních bodů na povrchu varné desky.
* Tato pozice vám umožní využití maximálního výkonu.
Upozornění: Displej ani dotykový posuvný ovladač nezakrývejte žádným
příslušenstvím. Pokud kuchyňské náčiní překrývá některý z displejů, varná
deska nemusí správně fungovat. Na pravém displeji se zobrazí zpráva
„ZKONTROLUJTE DOTYKOVOU ZÓNU, do jedné minuty odstraňte předmět“.
Odstraňte toto náčiní a vyčkejte, dokud zpráva nezmizí. Pokud problém
přetrvává, varnou desku odpojte a znovu připojte ke zdroji napájení.
Ve varných zónách, které jsou umístěné v blízkosti ovládacího panelu,
doporučujeme pokládat hrnce a pánve tak, aby se nacházely mezi značkami
(se zohledněním jak dna, tak horního okraje pánve, neboť ten bývá širší).
Tím se vyhnete nadměrnému přehřátí dotykové části. Při grilování nebo
smažení používejte, kdykoli to bude možné, zadní varné zóny.
3. Na levém displeji zvolte varnou zónu nebo flexibilní oblast.
4. Požadovanou úroveň výkonu nastavte stisknutím příslušného bodu
nebo posouváním prstu horizontálně po dotykovém posuvném
ovladači.
Nastavená úroveň výkonu se objeví v políčku zvolené varné zóny.
Každá varná zóna má různé stupně ohřevu, od „1“ (minimální výkon)
do „18“ (maximální výkon).
Pomocí dotykového posuvného ovladače můžete také zvolit funkci
rychlého ohřevu, která se zobrazí na displeji v podobě písmene „P“.
Upozornění: Políčko varné zóny se rozbliká, pokud není hrnec vhodný pro
indukční desky, není správně umístěn nebo nemá správnou velikost. Pokud
do 30 sekund od provedení volby není detekován žádný hrnec, varná zóna
se vypne.
PŘIDAT NÁDOBU
Používáte-li varnou oblast složenou z několika zón, můžete hrnec
postavit kamkoli v rámci aktivní zóny. Varná deska automaticky rozpozná
skutečnou polohu hrnce.
Chcete-li na aktivní varnou plochu přidat další hrnec, použijte příkaz
„Přidat nádobu“
, aby mohla deska nový hrnec rozpoznat.
ZÁMEK TLAČÍTEK
Chcete-li zabránit nechtěné aktivaci desky při čištění nebo neúmyslné
změně nastavení během vaření, stiskněte na dobu 3 sekund tlačítko
„Zámek tlačítek“
: aktivaci funkce potvrdí zvukový signál a rozsvícená
kontrolka.
Ovládací panel je zablokovaný s výjimkou tlačítka vypnout.
Chcete-li znovu aktivovat ovládací prvky, stiskněte znovu tlačítko
„Zámek tlačítek“
na dobu 3 sekund. Kontrolka zhasne a varná deska
je opět aktivní.
ČASOVAČ
Je-li varná deska vypnutá, můžete pravý displej použít jako časovač.
Aktivace časovače:
1. Zapněte varnou desku.
2. Stiskněte ikonu přesýpacích hodin , která se objeví na displeji pro
správu funkcí.
3. Pomocí tlačítek +/− nastavte čas.
4. Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.
Změna a deaktivace časovače:
1. Stiskněte ikonu přesýpacích hodin , která se objeví na displeji pro
správu funkcí.
2. Pomocí tlačítek + a − přenastavte požadovaný čas, příp. časovač
vypněte stisknutím tlačítka „STOP“.
NASTAVENÍ DOBY VAŘENÍ
Varné zóny lze naprogramovat tak, aby se automaticky vypnuly.
Nastavení doby vaření:
1. Zvolte varnou zónu a nastavte požadovanou úroveň výkonu.
2. Stiskněte ikonu stopek , která se objeví na displeji pro správu
funkcí.
3. Pomocí tlačítek +/− nastavte čas.
4. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a varná zóna se
automaticky vypne.
Změna a deaktivace časovače:
1. Zvolte aktivní varnou zónu
2. Stiskněte ikonu stopek , která se objeví na displeji pro správu
funkcí.
3. Pomocí tlačítek + a − přenastavte požadovaný čas nebo zrušte
nastavenou dobu vaření stisknutím tlačítka „STOP“.
Dobu vaření lze stejným způsobem nastavit pro každou zónu nebo
flexibilní oblast.
Deaktivace varných zón:
Na levém displeji zvolte varnou zónu a stiskněte tlačítko „OFF“ v horní
části dotykového posuvného ovladače. Pokud je varná zóna stále horká,
v příslušném políčku se objeví ukazatel zbytkového tepla „H“.
H
7
Návod k použití a údržbě
SPECIÁLNÍ FUNKCE
6 SENSE
Tlačítko „6th Sense“ uživateli umožňuje přístup k řadě speciálních funkcí:
•
Automatický asistent při vaření
•
Chef Control
•
Flexifull
Na pravém displeji pro správu funkcí můžete procházet speciálními
funkcemi a zvolit možnost, kterou si přejete.
Pomocí šipek
můžete procházet dostupné možnosti.
Pomocí tlačítka volbu potvrdíte a pomocí dvojité šipky
se vrátíte
do předchozí nabídky.
th
‌AUTOMATICKÝ ASISTENT PŘI VAŘENÍ
Tato funkce vám umožňuje zvolit jednu z přednastavených funkcí, které vám
pomáhají uvařit širokou škálu různých potravin tím nejlepším způsobem.
Varná deska uživateli poskytuje ideální podmínky pro ohřev hrnce
a „zahoření“ nové pánve. Uživatele také v jednotlivých fázích vaření
instruuje tak, aby bylo dosaženo optimálních výsledků.
Aktivace funkce Automatický asistent při vaření:
1. Stiskněte tlačítko „6th Sense“.
2. Zvolte „Automatický asistent při vaření“ z displeje pro správu funkcí
a potvrďte.
®
NAB¸IDKA MENU 6th SENSE
® asistent
Automaticky
®
ˇ i vareníi
pr
3. Zvolte druh potraviny, kterou se chystáte vařit a potvrďte.
®
ZVOLTE DRUH JI¸DLA
8. Na pravém displeji se objeví instrukce k dalšímu postupu (např.
„Přidejte olej“ nebo „Přidejte ingredienci“). Na konci každé fáze
musí uživatel provést potvrzení, aby mohl pokračovat s vařením.
9. V případě potřeby je možné upravit přednastavenou úroveň
výkonu pomocí tlačítek + a −.
10. Po dokončení vaření vypněte varnou zónu pomocí tlačítka „STOP“.
Byly-li v průběhu vaření použity různé zóny, musíte nejprve vybrat
varnou zónu, kterou si přejete vypnout.
ˇ stoviny
Te
Varˇ eníi®
Upozornění: Funkci „Automatický asistent při vaření“ lze aktivovat, i když je
již aktivována jedna nebo více varných zón.
Aktivace funkce Automatický asistent při vaření pro více než jednu
varnou zónu:
Poté, co aktivujete funkci „Automatický asistent při vaření“ pro první
varnou zónu, stiskněte znovu tlačítko „6. smysl“ a opakujte aktivační
proces pro novou varnou zónu. Zóny, které jsou již aktivovány, nelze
znovu vybrat.
Upozornění: Můžete použít až 6 zóny s funkcí „Automatický asistent při
vaření“, pokud to umožňuje zvolené nastavení úrovně výkonu.
Zóny nelze zkombinovat pro vytvoření větší plochy.
Klasické vaření s aktivní funkcí Automatický asistent při vaření:
S aktivní funkcí „Automatický asistent při vaření“ můžete na levém
displeji zvolit varnou zónu, kterou si přejete aktivovat, zadat pro
ni úroveň výkonu a poté pokračovat s jejím použitím standardním
způsobem.
Volitelné možnosti
KATEGORIE POTRAVIN
METODA TEPELNÉ ÚPRAVY
Zelenina
4. Zvolte způsob vaření a potvrďte.
ˇ
ZVOLTE REZ
IM
®
Maso
Grilování, smažení, vaření
Ryby
Grilování, smažení, vaření
Zelenina
Grilování, smažení, vaření
Omáčky, šťávy,
polévky
Omáčky (rajčatová omáčka, krémové polévky, bešamel)
Polévky (prudké vaření, bez předehřevu)
Dezerty
Pudinkový krém, svařená smetana (panna cotta),
rozpuštěná čokoláda, palačinky
Vejce
Sázená vejce, omeleta, vařená vejce (vejce na tvrdo,
na měkko), omeleta v italském stylu (frittata), míchaná vejce
Sýry
Grilování, smažení, fondue
Těstoviny a rýže
Vaření, smažení, rizoto, rýžový pudink
Nápoje
Vaření na mírném ohni (mléko), voda (vaření, vaření
na mírném ohni), moka káva
Jiné (uživatelské
nastavení)
Vaření, grilování, smažení, vaření na mírném ohni,
rozpouštění
®
Grilovánií
Smazˇ enií®
Varˇ eníi®
5. Zvolte podmínky vaření a potvrďte.
ZVOLTE TLOUSTKU
Silny
Tenky
6. Postavte hrnec na místo a ujistěte se, že zakrývá minimálně dva
referenční body na povrchu varné plochy.
Způsob vaření „Moka“ jako jediný povoluje zakrytí pouze jednoho
referenčního bodu.
Níže najdete příklad umístění několika nádob na vaření.
HLAVNÍ ZPŮSOBY VAŘENÍ
(Každý způsob může obsahovat další možnosti)
7. V levé části displeje si zvolte požadovanou varnou zónu. Ve zvolené
zóně se zobrazí písmeno „A“. Na displeji se objeví dostupné zóny,
které jsou doporučené pro umístění nádob.
8
ROZPOUŠTĚNÍ
Zahřívání potravin na ideální teplotu pro rozpouštění a uchování stavu
potravin bez nebezpečí spálení.
Tato metoda nepoškozuje choulostivé potraviny, jako je čokoláda,
a zabraňuje připálení k hrnci.
Rychlost vaření lze kdykoli upravit pomocí tlačítek + a − na pravém
displeji.
CS
Návod k použití a údržbě
VAŘENÍ NA MÍRNÉM OHNI
Pro pomalu vařené pokrmy a pomalé vypařování tekutin, uchování stavu
potravin bez nebezpečí spálení. Touto metodou nedojde k poškození
potravin ani k jejich přichycení k hrnci.
Kvalita a typ hrnce může ovlivnit průběh či dobu vaření.
Rychlost vaření lze kdykoli upravit pomocí tlačítek + a − na pravém
displeji.
VAŘENÍ*
Efektivní ohřev vody a upozornění uživatele na počátek varu pomocí
zvukového a vizuálního signálu.
Při čekání na potvrzení od uživatele systém udržuje vodu při mírném
varu, brání přetečení a plýtvání energií. Je-li tato funkce aktivní, zvukový
signál upozorní uživatele, když je hrnec prázdný (žádná voda) nebo se
všechna voda vyvařila.
Rychlost vaření lze kdykoli upravit pomocí tlačítek + a − na pravém
displeji.
Sůl přidávejte až po zvukovém signálu upozorňujícím na dosažení bodu
varu.
SMAŽENÍ*
Předehřev či příprava nového prázdného hrnce nebo „zahoření“ pánve
pomocí oleje. Zvukový a vizuální signál vás upozornění, že bylo dosaženo
ideální teploty na přidání potravin do hrnce nebo pánve. Při čekání na
potvrzení od uživatele systém udržuje nádobu při kontrolované teplotě
a brání dosažení nebezpečné škodlivé teploty a plýtvání energií.
Pro zajištění optimálních podmínek pro tuto funkci používejte hrnce
a přísady s pokojovou teplotou.
Rychlost vaření lze kdykoli upravit pomocí tlačítek + a − na pravém
displeji.
Pro tuto funkci musí být používáno speciální příslušenství.
Nepoužívejte víko - pro ochranu proti cákancům doporučujeme
ochrannou mřížku.
Doporučujeme při vaření s touto funkcí používat oleje, které jsou
vhodné na smažení, jako například slunečnicové oleje různých typů.
Pokud použijete jiný olej, buďte při prvním použití obzvlášť opatrní
a dohlížejte na vaření.
GRILOVÁNÍ*
Tato funkce umožňuje optimální grilování široké škály potravin podle
jejich tloušťky. Zvukový signál varné desky vás upozorní, že bylo
dosaženo ideální teploty na přidání potravin. Varná deska v průběhu
vaření stabilizuje teplotu a udržuje ji konstantní. Jakmile uživatel
potvrdí, že proběhlo přidání potravin, spustí se vaření.
Doporučujeme potraviny připravit v průběhu nahřívání a přidávat je
ihned po zaznění zvukového signálu.
Pro zajištění optimálních podmínek pro tuto funkci používejte hrnce
a přísady s pokojovou teplotou.
Rychlost vaření lze kdykoli upravit pomocí tlačítek + a − na pravém
displeji.
Pokud nepoužíváte mřížku určenou pro tento účel, dávejte při prvním
použití funkce grilu velký pozor, jelikož kvalita podkladu může ovlivnit
dobu ohřevu. Příslušenství s velmi tenkým dnem může dosáhnout velice
rychle vysoké teploty.
* Pro tyto funkce doporučujeme použít speciální příslušenství:
•
pro vaření: WMF SKU: 07.7524.6380
•
pro smažení: WMF SKU: 05.7528.4021
•
grilování: WMF SKU: 05.7650.4291
•
pro kávu Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
Upozornění: Pokuste se s hrncem či pánví během prvních několika minut
ohřevu nehýbat, aby bylo umožněno správné fungování varné desky.
CHEF CONTROL
Tato funkce rozděluje varnou desku do čtyř varných zón, které aktivuje
současně na přednastavenou úroveň výkonu. Umožňuje vám přesouvat
hrnec z jedné oblasti do jiné, takže můžete pokračovat ve vaření při
různých teplotách.
Aktivace funkce Chef Control:
1. Postavte hrnec na místo.
2. Stiskněte tlačítko “6th Sense”.
3. Zvolte „Chef Control“ z displeje pro správu funkcí a potvrďte.
®
NAB¸IDKA MENU 6th SENSE
Chef Control
4. Na levém displeji se zobrazí čtyři políčka varných zón společně
s příslušnými stupni výkonu (nízký, střední, vysoký).
5. Chcete-li přidat další hrnce, použijte příkaz „Přidat nádobu“
.
6. Chcete-li tuto funkci opustit, stiskněte „STOP“.
CHEF CONTROL
Polozˇ it hrnec
Změna výkonu varné zóny:
1. Zvolte varnou zónu.
2. Zvolte požadovanou úroveň výkonu přetažením prstu po
dotykovém posuvném ovladači, která zůstane viditelná po dobu
30 sekund.
3. Znovu se objeví slovo odpovídající nastavené úrovni výkonu (nízký,
střední, vysoký).
Upozornění: Změněné nastavení zůstane uložené, dokud jej nezměníte
nebo neobnovíte.
FLEXIFULL
Takto je možné zkombinovat všechny čtyři zóny jako jednu varnou
plochu.
Aktivace funkce Flexifull:
1. Postavte hrnec na místo.
2. Stiskněte tlačítko “6th Sense”.
3. Zvolte „Flexifull“ z displeje pro správu funkcí a potvrďte.
®
NAB¸IDKA MENU 6th SENSE
Flexifull
MOKA*
Tato funkce umožňuje automatický ohřev kávovarů na plotnu – konviček
moka. Ohřívací cyklus lze aktivovat volbou funkce v nabídce, a jakmile
bude káva hotová, ozve se zvukový signál. Funkce je naprogramována
tak, aby se automaticky vypnula, a zabránila tak přetečení. Při prvním
použití se ujistěte, že jsou splněny popsané podmínky. Pro zajištění
optimálních podmínek pro tuto funkci používejte kávovar a vodu
pokojové teploty.
4. Nastavte požadovanou úroveň výkonu na dotykovém posuvném
ovladači. Nastavená úroveň výkonu se objeví na levém displeji.
5. Chcete-li přidat další hrnce, použijte příkaz „Přidat nádobu“
.
6. Chcete-li tuto funkci opustit, stiskněte „STOP“.
FLEXIFULL
Polozˇ it hrnec
9
Návod k použití a údržbě
INDIKÁTORY
KONTROLKA ZBYTKOVÉHO TEPLA
Objeví-li se v jednom z políček displeje volby varné zóny písmeno „H“,
znamená to, že je příslušná varná zóna stále horká. Po zchladnutí varné
zóny písmeno „H“ zmizí.
TABULKA PEČENÍ
ÚROVEŇ VÝKONU
TYP TEPELNÉ ÚPRAVY
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Nastavení
max. ohřevu
Rychlé zahřátí
Ideální pro rychlé zvýšení teploty jídla na rychlé varování (pro vodu) nebo
pro rychlé ohřívání tekutin vaření.
Smažení, vaření
Ideální pro opékání dozlatova, zahájení vaření, smažení hluboce zmrazených
produktů, rychlé přivedení tekutin k varu.
Opékání dozlatova, restování,
vaření, grilování
Ideální k opečení, udržování živého varu, vaření a grilování.
P
14 - 18
10 - 14
5-9
Opékání dozlatova, tepelná úprava, Ideální k opečení, udržení lehkého varu, vaření a grilování, předehřátí
dušení, restování, grilování
příslušenství.
Tepelná úprava, dušení, restování,
grilování, vaření do krémové
konzistence
Tepelná úprava, vaření na mírném
ohni, zahušťování, rozpuštění másla
Vypnuté
Ideální pro dušení, udržování mírného varu, vaření a grilování
(po dlouhou dobu).
Ideální pro recepty vyžadující pomalou tepelnou úpravu (rýže, omáčky,
pečená masa, ryby) s tekutinami (např. voda, víno, vývar, mléko)
a rozpouštění másla na těstovinách.
Ideální pro recepty vyžadující pomalou tepelnou úpravu (množství do
1 litru: (rýže, omáčky, pečená masa, ryby) s tekutinami (např. voda, víno,
vývar, mléko).
Rozpouštění, rozmrazování
Ideální pro změknutí másla, jemné rozpouštění čokolády, rozmrazování
menších objemů.
Udržování jídla v teple,
rozpouštění másla na rizotu
Ideální k udržení malých, právě uvařených porcí jídel v teple, zahřátí
podávacích talířů nebo rozpuštění másla na rizotu
-
Varná deska v pohotovostním nebo vypnutém režimu (možné zbytkové
teplo na konci vaření, indikuje „H“).
1-4
Nulový
výkon
Indikující zkušenosti a zvyky při vaření
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
!
POZOR!
•
Nepoužívejte parní čistič.
•
Před čištěním vždy zkontrolujte, zda jsou všechny varné zóny vypnuté a zda nesvítí ukazatel zbytkového tepla („H“).
Upozornění:
•
K čištění nepoužívejte hrubé houbičky ani drátěnky, protože ty
mohou poškodit sklo.
•
Po každém použití varnou desku vyčistěte (po zchladnutí), aby se
odstranily usazeniny a skvrny od zbytků pokrmů.
•
Cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru mohou poškodit
varnou desku a je nutné je ihned odstranit.
•
Sůl, cukr a písek mohou poškrábat skleněný povrch desky.
•
K čistění desky používejte jemný hadřík, absorpční kuchyňské
utěrky nebo speciální čisticí pomůcky na varnou desku (respektujte
pokyny výrobce).
•
Rozlitá tekutina ve varných zónách může být příčinou pohybu nebo
vibrací hrnců.
•
Po vyčištění varnou desku důkladně vysušte.
10
Pokud se na skle objeví logo iXelium™, varná deska je ošetřena
technologií iXelium™, což je exkluzivní povrch Whirlpool, který zaručuje
dokonalé výsledky čištění, stejně jako zachovává lesklý povrch varné
desky po delší dobu.
Při čištění varných desek iXelium™ dodržujte tato doporučení:
•
Používejte měkký hadřík (nejlépe z mikrovlákna) navlhčený vodou
nebo běžným čisticím prostředkem na sklo.
•
Nejlepších výsledků dosáhnete, když necháte mokrý hadr na
skleněném povrchu varné desky po dobu několika minut.
CS
Návod k použití a údržbě
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
•
•
•
Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.
Pokud se po použití varné desky nepodaří desku vypnout, ihned ji
odpojte od elektrické sítě.
Jestliže se po zapnutí varné desky na displeji zobrazí alfanumerické
kódy, postupujte podle následující tabulky.
Chybový kód
Význam
Upozornění: Funkce uzamknutí ovládacího panelu se může náhodně
aktivovat či deaktivovat, pokud se na oblast tlačítek varné desky rozlije
voda či jiná tekutina z hrnců nebo pokud do této oblasti něco odložíte.
Možné příčiny
Řešení
C81, C82
Ovládací panel se vypnul z důvodu
příliš vysoké teploty.
Vnitřní teplota elektronických částí
je příliš vysoká.
Počkejte s dalším vařením,
než se varná deska ochladí.
F02, F04
Připojení varné desky nemá
správné napětí.
Čidlo zjistilo jiné napětí,
než je připojovací napětí.
Odpojte varnou desku od elektrické
sítě a zkontrolujte připojení.
F01, F06, F12, F13, F25,
F34, F35, F36, F37, F41,
F47, F58, F61, F76
Odpojte varnou desku od elektrické sítě. Počkejte několik sekund a poté opět připojte varnou desku do elektrické sítě.
Pokud problém přetrvává, volejte servisní centrum a uveďte chybový kód, který se zobrazí na displeji.
ZVUKY BĚHEM PROVOZU
Při normálním provozu mohou varné desky vydávat zvuky.
Během rozpoznávání hrnce vydá varná deska zvuk podobný kliknutí
a při vaření je možné zaslechnout syčení či praskání. Syčení a praskání
vychází z hrnce a je způsobené specifickými vlastnostmi dna použitého
hrnce (například je-li dno vyrobené z několika vrstev materiálu nebo
je nepravidelné). Tyto zvuky se v závislosti na použitém příslušenství
mohou lišit. Vliv má rovněž množství v nich obsažených potravin.
Nejsou příznakem žádné poruchy.
OVĚŘENÉ VAŘENÍ
Níže uvedená tabulka byla speciálně vytvořena, aby kontrolní orgány
mohly používat naše produkty.
Ověřené vaření
Ověřené varné polohy
Distribuce tepla, „palačinková“ zkouška podle
EN 60350-2 §7.3
Distribuce tepla, „hranolková“ zkouška podle
EN 60350-2 §7.4
Rozpouštění a udržování teploty jídla, „čokoláda“
Vaření na mírném ohni, „rýžový pudink“
EKODESIGN: Zkouška byla provedena v souladu s předpisy výběrem všech varných zón varné desky, aby tvořily jednu oblast,
nebo prostřednictvím funkce Flexifull.
11
Návod k použití a údržbě
SERVISNÍ STŘEDISKO
NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISNÍHO STŘEDISKA POPRODEJNÍCH
SLUŽEB:
1. Ověřte si, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí doporučení
popsaných v oddílu ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále
trvá.
•
servisní číslo (číslo za slovem „Service“ na typovém štítku). Servisní
číslo je uvedeno i v záruční knížce;
JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH
KROKŮ, ZAVOLEJTE DO NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA.
Pro asistenční služby volejte na číslo uvedené v záruční knížce nebo
postupujte podle pokynů na webových stránkách www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
•
•
svou úplnou adresu;
své telefonní číslo.
Pokud se obracíte na náš zákaznický poprodejní servis, vždy upřesněte:
•
stručný popis poruchy;
•
přesný typ a model spotřebiče;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
12
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizované servisní středisko,
abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a oprava
bude provedena správně).
V případě provádění instalace do zdi kontaktujte servisní středisko
poprodejních služeb za účelem vyžádání soupravy šroubů 4801 211
00112.
860 mm
4 mm
510 mm
A
53 mm
A
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
483 mm
832 mm
6mm
0
0
490 + 2 mm
863 + 2 mm
R = 11.5mm
R = 11.5 mm
0
840 + 2 mm
0
513 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
2 x kit 4801 211 00112
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
13
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
14
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390233
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising