Whirlpool | SMP 9010 C/NE/IXL | Use and care guide | Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL instrukcja

Whirlpool SMP 9010 C/NE/IXL instrukcja
Instrukcja obsługi
www.whirlpool.eu/register
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register.
SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Panel sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Akcesoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jak korzystać z urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pierwsze użycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Codzienna eksploatacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Funkcje specjalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wskaźniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tabela gotowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Konserwacja i czyszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Usuwanie usterek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odgłosy pracy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sprawdzone działanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Serwis techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
INSTRUKCJE INSTALACJI URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
PL
Instrukcja bezpieczeństwa
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu
korzystania w przyszłości.
W niniejszej instrukcji oraz na samym urządzeniu
znajdują się ważne ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa, które należy zawsze uwzględniać.
Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, nieprawidłowego
użytkowania urządzenia lub niewłaściwego ustawienia
elementów sterujących.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego łatwo dostępne
części mogą nagrzewać się podczas pracy. Należy
uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Dzieci do lat 8 nie mogą znajdować się w pobliżu
urządzenia bez stałego nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia płyty jest
pęknięta, nie wolno używać urządzenia – ryzyko
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE:
Zagrożenie
pożarem:
Na
powierzchniach grzejnych nie należy przechowywać
żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi być
nadzorowany. Proces krótkiego gotowania musi być
nadzorowany przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem
oleju i tłuszczu może spowodować zagrożenie i
prowadzić do powstania pożaru. NIGDY nie należy
próbować gasić ognia wodą: zamiast tego należy
wyłączyć urządzenie i zakryć płomień np. pokrywką
lub kocem gaśniczym.
Nie używać płyty kuchennej jako powierzchni
roboczej. Ścierki kuchenne i inne łatwopalne
materiały powinny być przechowywane z dala od
urządzenia, dopóki wszystkie jego podzespoły
całkowicie nie ostygną – ryzyko pożaru.
Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce,
łyżki i pokrywki, nie powinny być umieszczane na
powierzchni płyty, ponieważ mogą się nagrzewać.
Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) ) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz
osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy
mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem
lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji
dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia
oraz pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane
z obsługą urządzenia. Nie pozwalać, by dzieci bawiły
urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować
urządzenia bez nadzoru.
Po zakończeniu używania płyty należy wyłączyć
pole grzewcze za pomocą przycisku, zamiast polegać
na układzie wykrywania obecności naczynia.
DOZWOLONE ZASTOSOWANIE
OSTROŻNIE: urządzenie nie zostało przeznaczone
do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia,
np. timera, ani niezależnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych i do podobnych
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników w
sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientów w
hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych.
Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
pomieszczeń) są zabronione.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przemysłowego. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
INSTALACJA
Urządzenie muszą przytrzymywać i montować
co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. W celu
odpakowania i instalacji używać rękawic ochronnych
– ryzyko skaleczenia.
Instalacja, podłączenia do źródła wody i zasilania
oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez
wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to
wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy
pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po
rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie
zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku
problemów należy skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym. Po instalacji zbędne
opakowanie (elementy z plastiku, styropianu, itd.)
należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci –
ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie
należy odłączyć od zasilania elektrycznego – ryzyko
porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić się, że
urządzenie nie może uszkodzić przewodu zasilającego
– ryzyko porażenia prądem. Urządzenie można
uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
Przed włożeniem piekarnika mebel należy przyciąć
i dokładnie usunąć trociny i wióry.
3
Instrukcja bezpieczeństwa
Jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane nad WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
w pełni wykorzystać ciepło resztkowe płyty grzewczej, należy wyłączyć
piekarnikiem, w szafce pod urządzeniem należy Aby
ją kilka minut przed planowanym zakończeniem gotowania.
zamontować panel oddzielający (brak w zestawie). Podstawa garnka lub patelni powinna całkowicie pokrywać powierzchnię
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI
płyty grzewczej; użycie naczynia o mniejszej powierzchni podstawy niż
płyta grzewcza spowoduje niepotrzebną utratę energii.
Podczas gotowania należy przykrywać garnki lub patelnie ściśle
dopasowanymi pokrywkami i używać możliwie jak najmniej wody.
Gotowanie bez pokrywki znacznie zwiększa zużycie energii.
Używać wyłącznie garnków i patelni z płaskim dnem.
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego przełącznika
wielobiegunowego, zainstalowanego w przewodzie DEKLARACJA ZGODNOŚCI
do gniazda zasilania zgodnie z obowiązującymi To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu określone
Komisji (UE) N. 66/2014 i jest zgodne z normą europejską
normami krajowymi; urządzenie musi także posiadać Rozporządzeniem
EN 60350-2.
uziemienie zgodnie z obowiązującymi normami
krajowymi.
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy i złączy
pośrednich. Po zakończeniu instalacji użytkownik
nie powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia
na boso lub będąc mokrym. Nie uruchamiać
urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są
uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało
uszkodzone bądź upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
wymianę na identyczny należy ze względów
bezpieczeństwa zlecić przedstawicielowi producenta,
serwisowi technicznemu lub innej wykwalifikowanej
osobie w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka –
ryzyko porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do
czynności konserwacyjnych należy sprawdzić, czy
urządzenie zostało wyłączone i odłączone od źródła
zasilania – ryzyko porażenia prądem; Nigdy nie
należy stosować urządzeń czyszczących parą –
ryzyko porażenia prądem.
Nie należy używać środków ściernych, żrących,
środków na bazie chloru ani środków do szorowania.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego wykonano opakowanie, w 100% nadaje się do recyklingu
i jest oznaczony symbolem .
Części opakowania nie należy wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z
przepisami określonymi przez lokalne władze.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub
do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej
informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD,
należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu
złomu AGD lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie
zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE)
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza,
że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy
je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
4
PL
Instrukcja użytkowania i konserwacji
OPIS PRODUKTU
1. Obszar gotowania
2. Panel sterowania
1
2
PANEL STEROWANIA
1
6
1.
2.
3.
4.
Przycisk ON/OFF
Kontrolka sygnalizująca, że płyta jest włączona
Funkcja “6th Sense” (funkcje specjalne)
Kontrolka sygnalizująca, że blokada przycisków
jest aktywna
2
3
7
8
4
9
5. Blokada przycisków
6. Wyświetlacz wyboru pola grzejnego
7. Przycisk wyłączania danego pola grzejnego
5
10
8. Ekran dotykowy z suwakiem
9. Przycisk szybkiego rozgrzewania
10. Wyświetlacz „Wybór funkcji”
5
Instrukcja użytkowania i konserwacji
AKCESORIA
GARNKI I PATELNIE
Należy używać wyłącznie garnków i patelni
OK
NIE
wykonanych z materiałów ferromagnetycznych,
odpowiednich do płyt indukcyjnych. Aby określić, czy
garnek jest odpowiedni, należy sprawdzić, czy posiada
on symbol
(zazwyczaj wybity na spodzie). Do
sprawdzenia, czy dany garnek jest ferromagnetyczny, można też użyć
magnesu.
Jakość i struktura podstawy naczynia mogą mieć wpływ na wydajność
gotowania. Niektóre oznaczenia średnicy podstawy nie odpowiadają
rzeczywistej średnicy powierzchni ferromagnetycznej.
MINIMALNA ŚREDNICA PODSTAWY GARNKA/PATELNI DLA
RÓŻNYCH PÓL GRZEWCZYCH
Aby zapewnić prawidłowe działanie płyty, naczynie musi zakrywać
jeden lub więcej punktów referencyjnych wskazanych na powierzchni
płyty i musi posiadać odpowiednią średnicę podstawy.
120
PUSTE NACZYNIA LUB NACZYNIA O CIENKIM SPODZIE
Nie należy umieszczać pustych naczyń na płycie, kiedy płyta jest
włączona.
Płyta jest wyposażona w wewnętrzny system zabezpieczający, który
stale monitoruje temperaturę i aktywuje funkcję „automatyczne
wyłączanie”, kiedy temperatura jest zbyt wysoka.
W przypadku użycia pustych naczyń lub naczyń o cienkim spodzie,
temperatura może wzrosnąć bardzo szybko, a funkcja „automatyczne
wyłączanie” może się uruchomić z niewielkim opóźnieniem, co z kolei
może doprowadzić do uszkodzenia naczynia. Jeśli tak się stanie, nie
należy niczego dotykać, ale zaczekać, aż wszystkie elementy ostygną.
Jeśli pojawi się komunikat błędu, należy skontaktować się z serwisem.
190
240
100
JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA
PIERWSZE UŻYCIE
Ustawienia płyty mogą zostać zmienione w dowolnym momencie. Aby
zmienić ustawienia, należy nacisnąć na symbol , który pojawia się na
wyświetlaczu wyboru funkcji.
W menu ustawień można:
•
wybrać język;
•
dostosować jasność;
•
dostosować głośność alarmów dźwiękowych;
•
dostosować dźwięki przycisków;
•
dostosować moc płyty;
•
•
przywrócić ustawienia fabryczne płyty;
sprawdzić, która wersja oprogramowania jest zainstalowana.
W przypadku odcięcia zasilania ustawienia są zachowywane.
DOSTOSOWYWANIE MOCY PŁYTY
Maksymalny poziom mocy płyty można wybrać w menu ustawień,
według zapotrzebowania lub ustawionego czasu.
Dostępne są następujące poziomy mocy: 4.0kW – 6.0kW – 7.4kW – 11kW.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PŁYTY
Aby włączyć płytę, należy nacisnąć przycisk „ON” i przytrzymać przez
ok. 1 sekundę, aż do momentu aktywowania się wyświetlaczy.
Płyta wyłączy się automatycznie po 10 sekundach, jeśli w tym czasie nie
zostanie wybrana żadna funkcja.
Aby wyłączyć płytę, należy nacisnąć ten sam przycisk, aż wyświetlacz
zostanie wyłączony. Wszystkie pola grzejne zostaną wyłączone. Płyta
grzejna wyłączy się, jeśli dowolny przycisk pozostanie wciśnięty przez
ponad 10 sekund.
Jeśli płyta była użytkowana, po wyłączeniu, wszystkie pola grzejne będą
nieaktywne, a wskaźnik ciepła resztkowego „H” pozostanie włączony, aż
pola grzejne ostygną.
WYBÓR POLA GRZEJNEGO
Pole grzejne można wybrać na wyświetlaczu po lewej stronie, naciskając
na odpowiedni punkt. Wybrane strefy podświetlają się.
WYBÓR ELASTYCZNEJ STREFY GOTOWANIA
Elastyczna strefa gotowania to obszar, gdzie nakłada się kilka pól
grzejnych, a który może być używany jako jedno pole grzejne.
Aby utworzyć strefę elastyczną:
Należy wybrać kilka paneli lub przesunąć palcem po kolei łącząc razem
panele.
Aby podzielić strefę elastyczną:
Nacisnąć i przytrzymać punkt na wyświetlaczu odpowiadający polu
grzejnemu, które chcemy oddzielić, przez 3 sekundy. Można również
nacisnąć przycisk „podział strefy” , który pojawia się na wyświetlaczu
wyboru funkcji.
Kiedy strefa elastyczna zostanie podzielona, ten sam poziom mocy
zostaje utrzymany dla każdego pola grzejnego.
Jeśli w ciągu 30 sekund na wszystkich wybranych strefach grzewczych
nie zostaną umieszczone garnki, to po lewej stronie wyświetlacza
pojawi się gruby pasek. Można ponownie aktywować tę strefę za
6
PL
Instrukcja użytkowania i konserwacji
pomocą polecenia „Dodaj naczynie”, znajdującego się po prawej stronie
wyświetlacza.
Wyłączanie pól grzejnych:
Wybrać pole grzejne na wyświetlaczu po lewej stronie i nacisnąć
przycisk „OFF” na górze suwaka ekranu dotykowego. Jeśli pole grzejne
nadal będzie gorące, wskaźnik ciepła resztkowego „H” pojawi się w
odpowiednim punkcie wyświetlacza.
H
AKTYWACJA/WYŁĄCZANIE PÓL GRZEJNYCH I DOSTOSOWYWANIE
POZIOMU MOCY
*
Aktywacja pól grzejnych:
1. Włączyć płytę. Jeżeli naczynie zostało już umieszczone na miejscu,
płyta wykryje je automatycznie. Wybrać sugerowaną strefę, aby
móc wybrać moc.
2. Umieścić naczynie do gotowania na wybranym polu grzejnym,
upewniając się, że przykrywa ono jeden lub więcej punktów
referencyjnych na powierzchni płyty.
* Użycie tej pozycji umożliwi wykorzystanie maksymalnego poziomu mocy.
Uwaga: Nie należy stawiać naczyń na wyświetlaczu ani na suwaku ekranu
dotykowego. W przypadku, gdy jeden z wyświetlaczy zostanie zakryty
naczyniem lub innym obiektem, płyta grzejna może nie działać prawidłowo.
Na prawym wyświetlaczu pojawi się wtedy komunikat: „SPRAWDŹ OBSZAR
DOTYKOWY, usuń obiekt w ciągu minuty”. Należy usunąć obiekt i odczekać,
aż komunikat zniknie. Jeśli problem nie ustępuje, odłączyć płytę kuchenną
od zasilania i podłączyć ją ponownie.
W przypadku stref grzejnych znajdujących przy panelu sterowania, zaleca
się utrzymywanie garnków i patelni wewnątrz oznaczonej powierzchni
(biorąc pod uwagę zarówno spód naczynia, jak i jego górną krawędź, która
może być szersza).
W ten sposób zapobiega się nadmiernemu nagrzaniu panelu dotykowego.
Podczas grillowania lub smażenia, należy korzystać z tylnych stref grzejnych,
gdy tylko to możliwe.
DODAJ NACZYNIE
Jeśli wykorzystywana jest strefa grzejna złożona z kilu pól, garnek można
ustawić w dowolnym miejscu w obrębie tej strefy. Płyta automatycznie
rozpozna rzeczywistą pozycję naczynia.
Aby dodać kolejne naczynie do aktywnej strefy grzejnej, należy użyć
polecenia „Dodaj naczynie”
, aby płyta mogła je wykryć.
BLOKADA PRZYCISKÓW
Aby uniknąć przypadkowej aktywacji płyty podczas czyszczenia lub
przypadkowej zmiany ustawień w trakcie gotowania, należy nacisnąć
przycisk „Blokada przycisków”
i przytrzymać go przez 3 sekundy:
sygnał dźwiękowy i zapalenie się kontrolki ostrzegawczej wskazują, że
funkcja została aktywowana.
Panel sterowania jest zablokowany, z wyjątkiem przycisku WYŁĄCZ.
Aby aktywować przyciski, należy ponownie nacisnąć przycisk „Blokada
przycisków”
i przytrzymać go przez 3 sekundy. Kontrolka ostrzegawcza
gaśnie, a płyta jest znów aktywna.
ZEGAR STERUJĄCY (TIMER)
Kiedy płyta jest wyłączona, można użyć wyświetlacza po prawej stronie
do kontroli czasu gotowania.
Aktywowanie timera:
1. Włączyć płytę.
2. Nacisnąć na symbol klepsydry pojawiający się na wyświetlaczu.
3. Ustawić czas za pomocą przycisków +/ -.
4. Po upływie ustalonego czasu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Zmiana ustawień lub wyłączenie timera:
1. Nacisnąć na symbol klepsydry pojawiający się na wyświetlaczu.
2. Za pomocą przycisków + i - ustawić żądany czas lub nacisnąć
przycisk „STOP", aby wyłączyć timer.
3. Wybrać pole grzejne lub strefę elastyczną na ekranie po lewej stronie.
4. Ustawić żądany poziom mocy, naciskając lub przesuwając palec
poziomo po suwaku na ekranie dotykowym.
USTAWIANIE CZASU GOTOWANIA
Pola grzejne można zaprogramować tak, aby wyłączały się automatycznie.
Wybrany poziom mocy w yświetli się w punkcie w yświetlacza
odpowiadającym danemu polu grzejnemu.
Aby ustawić czas gotowania:
1. Wybrać pole grzejne i ustawić żądany poziom mocy.
2. Nacisnąć na symbol stopera pojawiający się na wyświetlaczu.
3. Ustawić żądany czas za pomocą przycisków +/ -.
4. Po upływie ustalonego czasu rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy i
pole grzejne automatycznie się wyłącza.
Zmiana ustawień lub wyłączenie timera:
1. Wybrać aktywne pole grzejne.
2. Nacisnąć na symbol stopera pojawiający się na wyświetlaczu.
3. Za pomocą przycisków +/ - ustawić żądany czas lub nacisnąć
przycisk „STOP”, aby skasować ustawiony czas gotowania.
Każde pole grzejne posiada kilka poziomów mocy, które można
regulować w zakresie od „1” (minimum) do „18” (maksimum).
Na ekranie dotykowym można również wybrać funkcję szybkiego
podgrzewania, oznaczoną literą „P”.
Czas gotowania ustawia się dla każdego pola i strefy elastycznej w ten
sam sposób.
Uwaga: Wyświetlacz strefy gotowania będzie migać, jeśli naczynie do
gotowania nie może być stosowane na płycie indukcyjnej, bądź nie zostało
umieszczone prawidłowo lub jest nieprawidłowej wielkości. Jeśli naczynie nie
zostanie wykryte w ciągu 30 sekund od wyboru, dane pole grzejne wyłączy się.
7
Instrukcja użytkowania i konserwacji
FUNKCJE SPECJALNE
6 SENSE
Przycisk “6th Sense” pozwala użytkownikom na korzystanie z funkcji specjalnych:
•
Tryb asystenta
•
Tryb Chef Control
•
Gotuj na całej powierzchni
Wyświetlacz, umieszczony po prawej stronie, umożliwia przeglądanie i
wybór żądanych funkcji specjalnych.
Za pomocą strzałek
można przeszukiwać dostępne opcje.
Wybór opcji zatwierdza się przyciskiem , a za pomocą podwójnej
strzałki
powraca się do poprzedniego menu.
th
TRYB ASYSTENTA
Funkcja ta pozwala na wybór jednej z opcji, ułatwiających gotowanie
różnych typów potraw w optymalny sposób.
Płyta pomaga użytkownikowi, zapewniając idealne warunki do podgrzewania
i pokrywania wnętrza naczynia tłuszczem. Dostarcza również wskazówek,
których należy przestrzegać na różnych etapach gotowania, aby osiągnąć
optymalne rezultaty.
Aktywowanie funkcji Tryb asystenta:
1. Nacisnąć przycisk “6th Sense”.
2. Wybrać funkcję „Tryb asystenta” na wyświetlaczu i potwierdzić.
8. Na wyświetlaczu po prawej stronie pojawią się instrukcje (np.
„Dodać olej” lub „Dodać jedzenie”). Na końcu każdego etapu
gotowania użytkownik musi nacisnąć przycisk zatwierdzania, aby
przejść dalej.
9. W razie konieczności, wcześniej ustalony poziom mocy można w
każdej chwili zmienić za pomocą przycisków + i -.
10. Kiedy gotowanie zostanie zakończone, należy nacisnąć przycisk
„STOP” wyłączający pole grzejne. Jeśli podczas gotowania
użytkowanych było kilka pól grzejnych, należy najpierw wybrać
pole, które chce się wyłączyć.
Makaron
Gotowanie
Uwaga: Funkcja „Tryb asystenta” może być aktywowana, nawet jeśli jedno
lub więcej pól grzejnych jest już aktywne.
Aktywacja trybu asystenta dla więcej niż jednego pola grzejnego:
Po aktywowaniu funkcji „Tryb asystenta” dla pierwszego pola grzejnego,
należy ponownie nacisnąć przycisk “6th Sense” i powtórzyć proces
aktywacji dla kolejnego pola grzejnego. Pola, które już są aktywne, nie
mogę zostać ponownie wybrane.
Uwaga: Można korzystać z opcji „Tryb asystenta” przy użyciu 6 pól grzejnych,
pod warunkiem, że ustawiony poziom mocy na to pozwala.
Pól nie można łączyć w większe obszary.
MENU 6TH SENSE
Tryb asystenta
3. Wybrać kategorię dania i potwierdzić.
,
WYBIERZ POTRAWE
Warzywa
4. Wybrać metodę gotowania i potwierdzić.
WYBIERZ TRYB
Standardowe gotowanie przy aktywnej funkcji „Tryb asystenta”:
Kiedy funkcja „Tryb asystenta” jest aktywna, można wybrać pole grzejne,
które chce się uruchomić, za pomocą wyświetlacza po lewej stronie i
ustawić jego poziom mocy, zanim zacznie się go używać normalnie.
Opcje do wyboru
KATEGORIA PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH
METODA GOTOWANIA
Mięso
Grillowanie, smażenie na patelni, gotowanie
Ryby
Grillowanie, smażenie na patelni, gotowanie
Warzywa
Grillowanie, smażenie na patelni, gotowanie
Sosy, gęste sosy,
zupy
Sosy (pomidorowy, zupy kremowe, beszamelowy)
Zupy (podsmażanie składników, bez podgrzewania)
Desery
Budyń, panna cotta, rozpuszczona czekolada,
naleśniki, rice pudding
Jajka
Smażone jajko, omlet, gotowanie (gotowane jajko,
jajko na miękko), frittata, jajecznica
Ser
Grillowanie, smażenie na patelni, fondue
Makaron i ryż
Grillowanie, smażenie na patelni, risotto
Napoje
Gotowanie na wolnym ogniu (mleko), woda
(gotowanie, gotowanie na wolnym ogniu), moka
Osobiste
Gotowanie, grillowanie, smażenie na patelni,
gotowanie na wolnym ogniu, roztapianie
Grillowanie
.
Smazenie na patelni
Gotowanie
5. Wybrać warunki gotowania i potwierdzić.
®®
WYBIERZ GRUBOSC
Wysoka
Cienki
6. Ustawić naczynie do gotowania na płycie, upewniając się, że przykrywa
przynajmniej dwa punkty referencyjne na powierzchni płyty.
Tryb gotowania „Moka” to jedyny tryb, w którym może być przykryty
tylko jeden punkt referencyjny.
Poniżej przedstawiony jest przykład ustawienia kilku naczyń.
GŁÓWNE METODY GOTOWANIA
(Każda metoda może zawierać dodatkowe opcje)
7. Należy wybrać żądane pole grzejne na wyświetlaczu po lewej stronie.
W punkcie odpowiadającym wybranemu polu grzejnemu pojawi się
symbol „A”. Strefy zalecane do umieszczenia naczynia pojawią się na
wyświetlaczu.
8
ROZTAPIANIE
Polega na wytwarzaniu temperatury idealnej do roztapiania i utrzymaniu
potrawy w odpowiedniej postaci, bez ryzyka przypalenia.
Ta metoda nie wpływa negatywnie na produkty o delikatnej strukturze,
takie jak czekolada i zapobiega ich przyleganiu do naczynia.
Tempo gotowania może zostać w każdej chwili dostosowane, przy
użyciu przycisków + i - na wyświetlaczu po prawej stronie.
PL
Instrukcja użytkowania i konserwacji
GOTOWANIE NA WOLNYM OGNIU
Do dań wymagających powolnego gotowania i wolno parujących
płynów. Utrzymuje potrawę w odpowiedniej postaci, bez ryzyka
przypalenia. Ta metoda nie niszczy struktury potraw i zapobiega ich
przywieraniu do naczynia.
Jakość i rodzaj naczynia mogą mieć wpływ na rezultaty lub czas
gotowania.
Tempo gotowania może zostać w każdej chwili dostosowane, przy
użyciu przycisków + i - na wyświetlaczu po prawej stronie.
GOTOWANIE*
Do wydajnego podgrzewania wody. Informuje użytkownika, kiedy
woda zaczyna wrzeć, poprzez sygnał dźwiękowy i wizualny.
Podczas oczekiwania na potwierdzenie przez użytkownika, system
utrzymuje kontrolowane, wolne gotowanie wody, co zapobiega jej
wylewaniu się i stratom energii. Kiedy funkcja jest aktywna, alarm
dźwiękowy ostrzega użytkownika, że naczynie jest puste (brak wody)
lub że woda się wygotowała.
Tempo gotowania może zostać w każdej chwili dostosowane, przy
użyciu przycisków + i - na wyświetlaczu po prawej stronie.
Sól należy dodawać po usłyszeniu sygnału informującego o wrzeniu.
* Przy korzystaniu z tych funkcji, zalecane jest użycie przeznaczonych
do tego naczyń:
•
do gotowania: WMF SKU: 07.7524.6380
•
do smażenia na patelni: WMF SKU: 05.7528.4021
•
do grilowania: WMF SKU: 05.7650.4291
•
do Moka, Bialetti: MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE
Uwaga: Nie należy poruszać patelnią lub garnkiem podczas pierwszej
minuty podgrzewania, aby umożliwić optymalne działanie płyty.
CHEF CONTROL
Funkcja ta dzieli płytę na cztery pola grzejne, aktywując je jednocześnie
na uprzednio ustalonym poziomie mocy. Pozwala to na przenoszenie
naczyń z jednego pola na inne i gotowanie w różnych temperaturach.
Aby włączyć Tryb Chef Control:
1. Ustawić naczynie do gotowania na płycie.
2. Nacisnąć przycisk “6th Sense”.
3. Wybrać funkcję „Tryb Chef Control” na wyświetlaczu i potwierdzić.
MENU 6TH SENSE
Chef Control
SMAŻENIE NA PATELNI*
Podgrzewanie lub rozprowadzanie tłuszczów do gotowania w pustym
naczyniu. Sygnał dźwiękowy i wizualny wskazuje, że osiągnięta została
idealna temperatura do włożenia produktów do naczynia. Podczas
oczekiwania na potwierdzenie przez użytkownika, system utrzymuje
naczynie w kontrolowanej temperaturze, co zapobiega uszkodzeniu
naczynia i stratom energii.
Optymalne warunki dla tej funkcji to używanie naczyń i tłuszczów w
temperaturze pokojowej.
Tempo gotowania może zostać w każdej chwili dostosowane, przy
użyciu przycisków + i - na wyświetlaczu po prawej stronie.
Funkcja ta wymaga użycia specjalnych naczyń.
Nie należy używać pokrywek. Do ochrony przed rozpryskiwaniem
zalecane jest używanie specjalnych osłon.
Podczas korzystania z tej funkcji, zaleca się używanie tłuszczów
odpowiednich do smażenia, takich jak różne rodzaje olejów z pestek.
Należy nadzorować pierwsze gotowanie na nowym rodzaju tłuszczu.
4. Punkty odpowiadające czterem polom grzejnym pojawią się na
wyświetlaczu po lewej stronie wraz ze wskazaniem odpowiedniego
poziomu mocy (niski, średni, wysoki).
5. Aby dodać kolejne naczynia, należy użyć polecenia „Dodaj naczynie”
.
6. Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk „STOP”.
GRILOWANIE*
Funkcja ta umożliwia optymalne grillowanie różnych rodzajów produktów,
w zależności od ich grubości. Kiedy zostanie osiągnięta idealna
temperatura do dodania produktu, płyta emituje sygnał dźwiękowy.
Następnie, płyta stabilizuje temperaturę podczas gotowania, utrzymując
ją na stałym poziomie. Kiedy użytkownik potwierdzi, że dodano produkt,
rozpoczyna się gotowanie.
Zaleca się odpowiednio przygotować produkty już podczas fazy
podgrzewania się płyty i dodawać je bezpośrednio po usłyszeniu sygnału.
Optymalne warunki dla tej funkcji to używanie naczyń i tłuszczów w
temperaturze pokojowej.
Tempo gotowania może zostać w każdej chwili dostosowane, przy
użyciu przycisków + i - na wyświetlaczu po prawej stronie.
Jeśli nie korzysta się ze specjalnej kratki, zaprojektowanej do tego
celu, należy szczególnie uważać podczas pierwszego grillowania przy
użyciu tej funkcji, gdyż jakość naczynia może mieć wpływ na długość
podgrzewania. Naczynia o bardzo cienkich podstawach mogą osiągać
bardzo wysokie temperatury w krótkim czasie.
Uwaga: Zmienione ustawienia są zapisywane, aż do momentu, kiedy
zostaną ponownie zmienione lub skasowane.
MOKA*
Funkcja ta umożliwia automatyczne podgrzewanie „Moka” (kawiarek).
Cykl grzania może być aktywowany poprzez wybór odpowiedniej
funkcji w menu, a sygnał dźwiękowy poinformuje, że kawa jest gotowa.
Funkcja ta jest zaprogramowana tak, aby wyłączać się automatycznie,
co zapobiega rozlewaniu kawy. Podczas pierwszego użycia należy
sprawdzić, czy opisane warunki są spełnione. Optymalne warunki dla
tej funkcji to używanie kawiarki i wody w temperaturze pokojowej.
TRYB CHEF CONTROL
Postaw garnek
Zmiana mocy pola grzejnego:
1. Wybrać pole grzejne.
2. Wybrać żądany poziom mocy, przeciągając palcem po suwaku
ekranu dotykowego, który pozostanie widoczny przez 30 sekund.
3. Ponownie pojawi się opis wybranego poziomu mocy (niski, średni
lub wysoki).
FLEXIFULL
Pozwala na połączenie wszystkich czterech stref gotowania w jeden obszar.
Włączanie funkcji Gotuj na całej powierzchni:
1. Ustawić naczynie do gotowania na płycie.
2. Nacisnąć przycisk “6th Sense”.
3. Wybrać funkcję Gotuj na całej powierzchni na wyświetlaczu i
potwierdzić.
MENU 6TH SENSE
Gotuj na ca '
lej powierzchni
4. Ustawić żądany poziom mocy za pomocą suwaka ekranu
dotykowego. Ustawiony poziom mocy pojawia się na wyświetlaczu
po lewej stronie.
5. Aby dodać kolejne naczynia, należy użyć polecenia „Dodaj naczynie”
.
6. Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk „STOP”.
GOTUJ NA CA L EJ POWIERZCHNI
Postaw garnek
9
Instrukcja użytkowania i konserwacji
WSKAŹNIKI
WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO
Jeśli na jednym z punktów wyświetlacza, odpowiadającym polom
grzejnym, wyświetla się litera „H”, oznacza to, że dane pole grzejne jest
wciąż gorące. Kiedy pole grzejne ostygnie, litera „H” zniknie.
TABELA GOTOWANIA
POZIOM MOCY
TYP GOTOWANIA
ZALECANE UŻYCIE
Maksymalna
moc
Szybkie podgrzewanie
Doskonały do szybkiego podgrzewania potraw lub gotowania
wody i innych płynów.
Smażenie, gotowanie
Doskonały do przyrumieniania, podgotowywania, smażenia produktów głęboko
zamrożonych, szybkiego doprowadzania płynów do wrzenia.
Przyrumienianie, smażenie
w małej ilości tłuszczu,
gotowanie, grillowanie
Doskonały do smażenia w małej ilości tłuszczu, podtrzymywania wrzenia,
gotowania i grillowania
Przyrumienianie, gotowanie,
duszenie, smażenie w małej
ilości tłuszczu, grillowanie
Doskonały do smażenia w małej ilości tłuszczu, podtrzymywania delikatnego
wrzenia, gotowania, grillowania i wstępnego podgrzewania naczyń.
P
14 - 18
10 - 14
5-9
1-4
Zerowy
poziom mocy
10
Wyłącz
Często przygotowywane lub zwyczajowe potrawy
Gotowanie, duszenie,
Doskonały do duszenia, podtrzymywania delikatnego wrzenia, gotowania
smażenie w małej ilości
i grillowania (przez dłuższy czas).
tłuszczu, grillowanie,
gotowanie kremowych potraw
Doskonały do przepisów wymagających długiego gotowania (ryż, sosy,
pieczenie, ryby) z płynnymi dodatkami (np. wodą, winem, bulionem, mlekiem)
i do zagęszczania potraw z makaronu.
Gotowanie i gotowanie na
wolnym ogniu, zagęszczanie,
gotowanie kremowych potraw Idealny do potraw wymagających długiego gotowania (ilość poniżej 1 litra: ryż,
sosy, pieczenie, ryby) z płynnymi dodatkami (np. wodą, winem, bulionem, mlekiem).
Roztapianie, rozmrażanie
Doskonały do zmiękczania masła, delikatnego roztapiania czekolady,
rozmrażania niewielkich porcji artykułów spożywczych.
Utrzymywanie potraw w
cieple, gotowanie
kremowego risotto
Doskonały do utrzymywania temperatury niewielkich porcji świeżo przygotowanego
jedzenia lub utrzymywania temperatury talerzy, na których będą podawane dania,
a także do gotowania kremowego risotto.
-
Płyta w trybie czuwania lub wyłączona (możliwa obecność ciepła resztkowego,
pozostałego po zakończeniu gotowania, o czym informuje symbol „H").
PL
Instrukcja użytkowania i konserwacji
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
!
OSTRZEŻENIE
•
Nie wolno stosować urządzeń czyszczących parą.
•
Przed czyszczeniem należy upewnić się, że pola grzewcze są wyłączone oraz że nie wyświetla się wskaźnik ciepła
resztkowego („H”).
Ważne:
•
Nie używać gąbek ściernych ani myjek, gdyż mogą one uszkodzić
szklaną powierzchnię.
•
Po każdym użyciu należy oczyścić płytę (gdy jest zimna), aby usunąć
osady i plamy powstałe od resztek żywności.
•
Cukier oraz potrawy o wysokiej zawartości cukru niszczą płytę i
należy je niezwłocznie usuwać z jej powierzchni.
•
Sól, cukier i piasek mogą rysować szklaną powierzchnię.
•
Należy używać miękkiej ściereczki, chłonnych ręczników kuchennych
lub specjalnego przyrządu do czyszczenia płyty (postępować
zgodnie z instrukcją producenta).
•
Płyny rozlane na pola grzewczych mogą powodować przesuwanie
się lub wibrowanie naczyń do gotowania.
•
Po wyczyszczeniu płyty należy ją dokładnie osuszyć.
Jeśli na szkle widnieje logo iXelium™, płyta posiada unikalne
wykończenie Whirlpool w technologii iXelium™, które zapewnia idealne
efekty czyszczenia oraz sprawia, że powierzchnia płyty pozostaje dłużej
błyszcząca.
Przy czyszczeniu płyt z powłoką iXelium™ należy przestrzegać
poniższych wskazówek:
•
Używać miękkiej ściereczki (najlepiej z mikrofibry) nawilżonej wodą
lub płynem do czyszczenia.
•
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy pozostawić mokrą ściereczkę
na powierzchni płyty na kilka minut.
USUWANIE USTEREK
•
•
•
Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne nie zostało wyłączone.
Jeżeli po użyciu płyty nie można jej wyłączyć, należy odłączyć ją od
zasilania elektrycznego.
Jeśli płyta grzewcza jest włączona a na wyświetlaczu pojawiają
się kody alfanumeryczne, sprawdzić poniższą tabelę, by uzyskać
instrukcje działania.
UWAGA: Występowanie wody, płynu kipiącego z garnków lub
przedmiotów jakiegokolwiek rodzaju na którymkolwiek z przycisków
płyty, może spowodować przypadkową aktywację lub dezaktywację
blokady panelu sterowania.
Kod błędu
Opis
Możliwe przyczyny
Rozwiązanie
C81, C82
Panel sterowania wyłącza się z
powodu zbyt wysokich
temperatur.
Temperatura wewnętrzna części
elektronicznych jest zbyt wysoka.
Poczekać, aż płyta ostygnie przed
ponownym użyciem.
F02, F04
Napięcie przyłącza jest
nieprawidłowe.
Czujnik wykrywa rozbieżność
pomiędzy napięciem urządzenia
oraz napięciem zasilania sieciowego.
Odłączyć płytę od zasilania
sieciowego i sprawdzić połączenie
elektryczne.
F01, F06, F12, F13, F25,
F34, F35, F36, F37, F41,
F47, F58, F61, F76
Odłączyć płytę od zasilania elektrycznego. Zaczekać kilka sekund, a następnie podłączyć płytę do zasilania elektrycznego.
Jeśli problem występuje nadal, skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem i podać kod błędu pojawiający
się na wyświetlaczu.
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
W trakcie normalnego działania płyty mogą być słyszalne różne odgłosy.
Na etapie rozpoznawania naczynia, płyta emituje odgłosy klikania, a
podczas gotowania może być słychać syk lub trzaskanie.
Dźwięki te są wywoływane przez używane naczynia i powstają za
sprawą poszczególnych cech ich podstawy (na przykład, kiedy jest ona
wykonana z kilku warstw materiału lub jest nieregularna). Dźwięki te
mogą się różnić, w zależności od używanych naczyń i ilości produktów
spożywczych, które zawierają. Nie oznaczają one żadnego defektu.
11
Instrukcja użytkowania i konserwacji
SPRAWDZONE DZIAŁANIE
Poniżej znajduje się tabela stworzona w celu ułatwienia korzystania z
naszych produktów.
Sprawdzone działanie
Sprawdzone pozycje działania
Dystrybucja ciepła, „Naleśniki"
test według EN 60350-2 §7.3
Moc nagrzewania, „Frytki"
test według EN 60350-2 §7.4
Roztapianie i podtrzymywanie ciepła, „Czekolada"
Gotowanie na wolnym ogniu, „Pudding ryżowy"
EKOLOGICZNE PROJEKTOWANIE: Test przeprowadzono zgodnie z regulacjami, łącząc wszystkie pola grzejne na płycie w jedno lub aktywując funkcję
GOTUJ NA CAŁEJ POWIERZCHNI.
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM NALEŻY:
1. Sprawdzić, czy nie można samodzielnie rozwiązać problemu,
zgodnie z zaleceniami opisanymi w paragrafie USUWANIE
USTEREK.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy usterka
nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE
NADAL NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
NAJBLIŻSZYM AUTORYZOWANYM SERWISEM TECHNICZNYM.
Aby otrzymać pomoc, należy zadzwonić pod numer znajdujący
się w karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z instrukcjami
zamieszczonymi na stronie www‌.‌whirlpool‌.‌eu.
Kontaktując się z naszym serwisem posprzedażnym, należy zawsze
podać:
•
krótki opis usterki;
•
dokładny typ i model urządzenia;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
12
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXX XXXXX
•
numer serwisowy (numer po słowie „Service" na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy znajduje się również w karcie
gwarancyjnej;
•
•
dokładny adres;
numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do autoryzowanego
serwisu technicznego (zapewni to gwarancję zastosowania oryginalnych
części zamiennych oraz właściwie przeprowadzonej naprawy).
W przypadku instalacji podtynkowej, należy skontaktować się z
serwisem w celu otrzymania zestawu śrub montażowych 4801 211
00112.
860 mm
4 mm
510 mm
A
53 mm
A
R = Min. 6.5mm
Max. 8mm
483 mm
832 mm
6mm
0
0
490 + 2 mm
863 + 2 mm
R = 11.5mm
R = 11.5 mm
0
840 + 2 mm
0
513 + 2 mm
Min. 50 mm
0
840 + 2 mm
2 x kit 4801 211 00112
0
R = Min. 6.5 mm
Max. 8 mm
490 + 2 mm
65mm
min. 45mm
min. 20mm
60mm
100mm
15mm
min. 5mm
min. 550mm
min. 20mm
60mm
min. 20mm
min. 5mm
min. 45mm
min. 550mm
min. 20mm
13
x4
1
2
x4
2mm
3
2
1
x4
14
90°C
220-240V~
220-240V~
380-415V 3 N~
380-415V 2 N~
AU-UK-IRL
220-240V3~
BE
230V 2 Phase 2N~
R
S
T
=E
N
NL
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru
черно-црн-črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort
siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin
maro-кафяв-браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna
brunt-ruskea-brunt-brun-kahverengi-donn
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)
mėlyna(pilkas)-niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)
синьо (сиво)-плава (сива)-modro(sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)
көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý(sivá)-kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)
blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline
dzeltens/zaļš-geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde
жълто/зелено-жуто/зелена-rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-gul/grønn
жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-sárga/zöld-keltainen/vihreä
gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо
плава-modro-plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
400011390233
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising