Whirlpool | RI 260 C | Instruction for Use | Whirlpool RI 260 C Uživatelská příručka

Whirlpool RI 260 C Uživatelská příručka
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CS
JE DŮLEŽITÉ SI POKYNY DŮKLADNĚ PŘEČÍST
A ŘÍDIT SE JIMI
Kompletní návod k obsluze si stáhněte na stránce
Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti
http:‌‌//d
‌‌ ocs.‌‌indesit‌‌.e
‌‌ u nebo zavolejte na telefonní a podobných zařízeních jako: kuchyňské kouty pro
číslo uvedené v záručním listě.
zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných
pracovištích; farmy; klienty hotelů, motelů, penzionů
Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto a jiných ubytovací zařízení.
bezpečnostní pokyny. Uschovejte si je po ruce pro
Není přípustné používat jej jiným způsobem
další použití.
(např. k vytápění místností).
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou
Tento spotřebič není určen pro profesionální
uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je použití. Nepoužívejte spotřebič venku.
nutné si přečíst a řídit se jimi. Výrobce odmítá nést INSTALACE
jakoukoli zodpovědnost za nedodržení těchto
K přemisťování a instalaci spotřebiče jsou nutné
bezpečnostních pokynů, za nevhodné používání minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění. Při
spotřebiče nebo za nesprávné nastavení ovladačů. rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice
Velmi malé děti (0–3 roky) by se neměly ke – nebezpečí pořezání.
spotřebiči přibližovat. Malé děti (3–8 let) by se
Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud
neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět
dozorem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte
smyslovým či duševním postižením nebo bez žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně
patřičných zkušeností a znalostí mohou tento uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby
spotřebič používat pouze pod dohledem nebo se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení
tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném spotřebiče se přesvědčte, že nebyl při dopravě
použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která poškozen. V případě problémů se obraťte se na svého
s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Po
dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte instalaci musí být obalový materiál (plasty,
dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah dětí –
údržbu spotřebiče.
nebezpečí udušení. Před zahájením instalace je nutné
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Spotřebič a jeho spotřebič odpojit od elektrické sítě – nebezpečí úrazu
přístupné součásti se při použití zahřívají. Je třeba elektrickým proudem. Během instalace se ujistěte, že
dbát opatrnosti, abyste se nedotkli topných těles. zařízení nepoškozuje napájecí kabel – nebezpečí
Děti mladší 8 let se nesmějí ke spotřebiči přibližovat, požáru a úrazu elektrickým proudem. Zařízení
pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
nezapínejte, dokud nebyla řádně ukončena instalace.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud je povrch
Je-li nutné skříňku přiříznout, proveďte tyto práce
varné desky popraskaný, zařízení nepoužívejte. ještě před zasunutím spotřebiče na místo a pečlivě
Riziko elektrického šoku!
odstraňte všechny dřevěné třísky a piliny.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí požáru:
Pokud není spotřebič nainstalován nad troubou,
Neskladujte položky na varném povrchu.
do umístění pod spotřebičem je třeba nainstalovat
UPOZORNĚNÍ: Proces vaření musí probíhat pod i oddělovací panel (není součástí).
kontrolou. Krátké vaření musí být neustále DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE
ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
monitorováno.
V souladu s národními bezpečnostními normami
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Vaření pokrmů
s obsahem tuku nebo oleje bez dozoru na varné týkajícími se elektrických zařízení musí být možné
desce může být nebezpečné. Riziko požáru! NIKDY odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením
se nepokoušejte požár uhasit vodou: Namísto toho zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo,
spotřebič vypněte a plamen přikryjte, např. poklicí v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím
vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou
nebo žáruvzdornou dekou.
Varnou desku nepoužívejte jako pracovní plochu a spotřebič musí být uzemněn.
Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené
nebo podstavec. Do blízkosti spotřebiče
nepokládejte oděvy nebo jiné hořlavé materiály, zásuvky nebo adaptéry. Po provedení montáže
dokud veškeré součásti zcela nevychladnou. Riziko nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele
přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří
požáru!
nebo bosí. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je
POVOLENÉ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen k řízení poškozený napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud
pomocí externího zařízení, jako je např. časovač, nefunguje správně nebo byl poškozen či došlo
k jeho pádu.
nebo samostatného systému dálkového ovládání.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický
ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik
nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak
by mohlo dojít k úrazu – riziko elektrického šoku!
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, v podniku pro sběr
domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Než zahájíte jakoukoli Symbol
výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, nýbrž
údržbovou operaci, ujistěte se, že je spotřebič je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci
vypnutý a odpojený od zdroje napájení; nikdy elektrických a elektronických zařízení.
RADY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ ENERGIE
nepoužívejte parní čistič – riziko elektrického šoku! Vytěžte
maximum i ze zbytkového tepla, a to tak, že ploténku vypnete
Nepoužívejte abrazivní ani agresivní produkty, několik minut před dokončením vaření.
Dno hrnce či pánve by mělo zakrývat celou plochu ploténky; při použití
čisticí prostředky s obsahem chloru ani drátěnky.
LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním
znakem .
Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle
platných místních předpisů.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně
použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro
likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci
nádoby, jejíž dno je menší než ploténka, dochází k plýtvání energií.
Během vaření přikrývejte hrnce a pánve dobře těsnicí pokličkou
a používejte co nejméně vody. Vařením bez pokličky se citelně zvýší
spotřeba energie.
Používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tento spotřebič splňuje požadavky na ekodesign podle evropského
nařízení č. 66/2014 v souladu s evropskou normou EN 60350-2.
CS
INSTALACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varná deska musí být usazena do pracovní desky v hloubce mezi 20 a 50 mm.
Mezi varnou deskou a troubou se nesmí nacházet žádné jiné součásti (příčné lišty, svorky
atd.).
Vzdálenost mezi spodní plochou sklokeramické varné desky a skříňkou či dělicím panelem
musí být alespoň 20 mm.
min. 20 mm
Jestliže má být varná deska nainstalovaná do vysokého modulu kuchyňské sestavy, pak od
okraje varné desky k boku modulu ponechejte volný prostor alespoň 100 mm.
Informace o rozměrech pro vestavbu a instalaci naleznete na obrázku v tomto odstavci.
Je třeba dodržet minimální vzdálenost mezi varnou deskou a nad ní se nacházející digestoří. Více informací získáte v příručce pro uživatele
digestoře.
Po očištění povrchu varnou desku opatřete dodaným těsněním (pokud již nebylo nasazeno).
Nikdy varnou desku neinstalujte do blízkosti myčky nádobí či pračky. Elektrické rozvody by v takovém případě mohly přijít do
kontaktu s párou nebo vlhkostí a mohlo by je to poškodit.
Pokud je pod varnou deskou nainstalována trouba, ujistěte se, že je vybavena systémem chlazení. Pokud totiž teplota elektronických obvodů
překročí maximální přípustnou teplotu, varná deska se automaticky vypíná; v takovém případě vyčkejte několik minut, dokud vnitřní teplota
elektronických obvodů neklesne na přijatelnou úroveň a varnou desku bude možné opět zapnout.
VESTAVBA VARNÉ DESKY
Po zapojení elektrické instalace (viz kapitolu „Elektrická instalace“) umístěte jednotlivé příponky na příslušné otvory po stranách varné desky, jak je
znázorněno na obrázku. Poté varnou desku zasuňte do výřezu a zkontrolujte, zda je sklo ploché a rovnoběžné s pracovní deskou. Tyto příponky jsou
určeny pro všechny typy materiálů pracovních desek (dřevo, mramor atd.).
1
2
4x
ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI, KTERÉ JE TŘEBA DODRŽET
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 7 cm
KLASICKÝ ZPŮSOB INSTALACE
580 X 510 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
min 20 mm
Min. 70 mm
42/46 mm
0
490 +2 mm
580 mm
510 mm
482 mm
552 mm
INSTALACE DO ROVINY
S PRACOVNÍ PLOCHOU
0
583 +2 mm
Min. 70 mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
513 +2 mm
0
560+2
mm
490+2 mm
6 mm
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Připojení k elektrické síti musí být provedeno ještě před připojením spotřebiče ke zdroji elektřiny.
Instalaci musí provést kvalifikovaný pracovník obeznámený s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o elektrické instalaci. Instalace se musí
provádět výslovně podle předpisů lokálního dodavatele elektrické energie.
Zkontrolujte, zda údaj o napětí uvedený na typovém štítku na spodní straně spotřebiče odpovídá napětí v domácí síti.
Předpisy vyžadují, aby byl spotřebič uzemněn: použijte pouze vodiče (včetně zemnicího), které mají odpovídající délku.
PŘIPOJENÍ KE SVORKOVNICI
Pro připojení k elektrické síti použijte typ kabelu H05RR-F podle níže uvedené tabulky.
VODIČE
POČET x VELIKOST
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (pouze Austrálie)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
B
A
Spotřebič musí být ke zdroji el. napájení připojen pomocí všepólového odpojovacího zařízení s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
POZOR: Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil vyjmutí varné desky z pracovní desky, a musí být umístěn tak, aby nemohlo dojít
k poškození nebo přehřátí způsobenému kontaktem se základnou.
POZNÁMKA: Žlutý/zelený zemnicí vodič musí být připojen k výstupu označenému symbolem
a musí být delší než ostatní vodiče.
• Z napájecího kabelu (B) odstraňte asi 70 mm dlouhou část pláště.
• Z vodičů odstraňte plášť v délce přibližně 10 mm. Poté napájecí kabel zasuňte do kabelové svorky a vodiče připojte ke svorkovnici, jak je
vyznačeno ve schématu zapojení umístěném poblíž samotné svorkovnice.
• Napájecí kabel (B) zajistěte pomocí kabelové svorky.
• Uzavřete svorkovnici krytem (A) a zajistěte dodanými šrouby.
• Po připojení k elektrické síti varnou desku shora nasaďte a podle obrázku ji připevněte k upevňovacím pružinám.
POPIS PRODUKTU
120/210 mm
145 mm
145 mm
180 mm
CS
OVLÁDACÍ PANEL
C
D
F
B
A
Zapnutí/vypnutí
B
Varná zóna a výběr časovače
C-E
Zvýšení a snížení nastavení teploty
D
Zámek tlačítek
F
Aktivace / deaktivace vícenásobné zóny
A
E
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Po prvotní montáži provede ovládací panel test funkčnosti, který bude
trvat asi 1 sekundu. Následně bude automaticky aktivována funkce
„Zámek tlačítek“.
Chcete-li tuto funkci deaktivovat, podržte stisknuté tlačítko „D“. Ozve se
zvukový signál a zhasne příslušná kontrolka led.
POZNÁMKA: Pokud dojde k resetování spotřebiče, opakujte výše
popsaný postup.
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VARNÉ DESKY
Chcete-li zapnout varnou desku, podržte stisknuté tlačítko „A“ po
dobu přibližně 2 sekund. Na všech 4 displejích ve varné zóně se rozsvítí
hodnota „0“. Pokud do 20 sekund nedojde k aktivaci žádné z varných
zón, varná deska se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne.
ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ VARNÉ ZÓNY
Stiskněte tlačítko „B“ příslušné varné zóny, kterou chcete použít. Pomocí
tlačítek „E“ a „C“ zvolte požadované nastavení teploty. Při vaření můžete
zvolit nastavení od 1 do 9. Všechna nastavení můžete zrušit současným
stisknutím tlačítek +/−.
Stisknutím tlačítka „+“ při nastavené úrovni 9 dojde k aktivaci funkce rychlého
varu „Booster“. Na displeji se zobrazí písmeno „A“.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: tento ovládací prvek se deaktivuje 10 sekund po
nastavení teploty.
Chcete-li změnit nastavení teploty, stiskněte nejprve tlačítko volby „B“ a
následně změňte nastavení pomocí tlačítek „E“ a „C“.
VÍCENÁSOBNÁ ZÓNA
Po výběru požadované varné zóny a nastavení stupně výkonu (podle
popisu v předchozí části) stiskněte tlačítko „F“. Kontrolka nad tlačítkem
se rozsvítí a dojde k aktivaci další zóny.
Vícenásobnou zónu je možné použít, pouze pokud:
• varná zóna obsahuje vícenásobnou zónu;
• zvolený stupeň výkonu je větší než 0.
Chcete-li vícenásobnou zónu deaktivovat, stiskněte tlačítko „B“ příslušné
zóny a následně tlačítko „F“.
TIMER (ČASOVAČ)
Chcete-li nastavit funkci časovače, zvolte požadovanou varnou zónu a
stupeň výkonu a stiskněte znovu tlačítko varné zóny. Na displeji této
varné zóny řízené časovačem se rozsvítí tečka. Na obou displejích
bude blikat hodnota „00“. Požadovaný čas od 1 do 99 nastavte pomocí
tlačítek „C“ a „E“.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: po 10 sekundách se na displeji časovače zobrazí
nastavení stupně výkonu ostatních varných zón.
Chcete-li zobrazit zbývající čas vaření, stiskněte dvakrát tlačítko varné
zóny řízené časovačem.
ZÁMKU TLAČÍTEK
Funkci Zámku tlačítek zapnete tak, že podržíte stisknuté tlačítko „D“
tak dlouho, dokud se nad tlačítkem této funkce nerozsvítí tečka. Funkce
zámku tlačítek uzamkne všechny ostatní funkce varné desky kromě
tlačítka Zapnutí/vypnutí „A“. Funkce zůstává zapnutá dokonce i po
vypnutí a opětovném zapnutí varné desky. Deaktivovat ji můžete tak,
že opět podržíte tlačítko „D“ stisknuté tak dlouho, dokud tečka nad
tlačítkem funkce nezhasne.
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
Po vypnutí varné zóny zůstává ukazatel zbytkového tepla „H“ zapnutý
nebo bliká střídavě s hodnotou „0“, dokud teplota varné desky nepoklesne
na bezpečnou úroveň.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Mezi bezpečnostní prvky varné desky patří
také funkce automatického vypnutí. Delší vaření při stejném nastavení
teploty spouští automatické vypnutí varné zóny (varná zóna se například
vypne přibližně po 1 hodině vaření s maximálním nastavení teploty).
DŮLEŽITÉ: Aby nedošlo k trvalému poškození varné desky:
• nepoužívejte nádoby, které nemají ploché dno,
• nepoužívejte kovové hrnce se smaltovaným dnem,
• na ovládací panel nepokládejte horké hrnce/pánve.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
•
•
•
Nepoužívejte parní čistič.
K čištění nepoužívejte hrubé houbičky ani drátěnky, protože ty
mohou poškodit sklo.
Po každém použití varnou desku vyčistěte (po zchladnutí), aby se
odstranily usazeniny a skvrny od zbytků pokrmů.
•
•
•
•
Cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru mohou poškodit
varnou desku a je nutné je ihned odstranit.
Sůl, cukr a písek mohou poškrábat skleněný povrch desky.
K čistění desky používejte jemný hadřík, absorpční kuchyňské utěrky nebo
speciální čisticí pomůcky na varnou desku (respektujte pokyny výrobce).
Rozlitá tekutina ve varných zónách může být příčinou pohybu nebo
vibrací hrnců.
Po vyčištění varnou desku důkladně vysušte.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pokud varná deska nepracuje správně, před kontaktováním servisního
střediska se pokuste určit příčinu problému podle následujících pokynů.
•
•
•
•
Přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v části „Každodenní
používání“.
Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.
Po vyčištění varnou desku důkladně vysušte.
Pokud zvolíte plotýnku a na displeji se objeví „F“ nebo „ER“ a nějaké
číslo, obrat’te se na servisní středisko (při zobrazení hlášení „F03“
•
nebo „ER03“, které identifikuje nesprávné očištění ovládací zóny.
Pro vyřešení problému postupujte podle pokynů v části „Údržba a
Čištění odstavci).
Jestliže varná deska nefunguje po intenzivním používání, je vnitřní
teplota varné desky příliš vysoká. Počkejte několik minut, až varná
deska vychladne.
Jestliže problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků,
kontaktujte nejbližší servisní středisko.
SERVISNÍ STŘEDISKO
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na
www‌.‌indesit.com/register.
NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISNÍHO STŘEDISKA POPRODEJNÍCH SLUŽEB:
1. Ověřte si, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí doporučení
popsaných v oddílu ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.
2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále
trvá.
JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH
KROKŮ, ZAVOLEJTE DO NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA.
Pro asistenční služby volejte na číslo uvedené v záruční knížce nebo
postupujte podle pokynů na webových stránkách www‌.‌indesit.com.
•
servisní číslo (číslo za slovem „Service“ na typovém štítku). Servisní
číslo je uvedeno i v záruční knížce;
•
•
svou úplnou adresu;
své telefonní číslo.
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizované servisní středisko,
abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a oprava
bude provedena správně).
Pokud se obracíte na náš zákaznický poprodejní servis, vždy upřesněte:
• stručný popis poruchy;
• přesný typ a model spotřebiče;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011321969
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising