Whirlpool | RI 860 C | Instruction for Use | Whirlpool RI 860 C Упутство за употребу

Whirlpool RI 860 C Упутство за употребу
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
Preuzmite kompletno korisničko uputstvo sa adrese
http:‌‌//d
‌‌ ocs.indesit.eu ili pozovite broj telefona koji
se nalazi u garantnoj knjižici.
Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva pre
upotrebe uređaja. Sačuvajte ih za buduću upotrebu.
Ovaj priručnik i sam uređaj pružaju važna
bezbednosna upozorenja koja morate pročitati i
kojih se morate uvek pridržavati. Proizvođač se
odriče svake odgovornosti u slučaju nepoštovanja
ovih bezbednosnih uputstava, nepravilnog
korišćenja uređaja ili nepravilno podešenih kontrola.
Malu decu (do 3 godine) treba držati dalje od
uređaja. Malu decu (3-8 godina) treba držati dalje od
uređaja, osim ukoliko imaju konstantan nadzor.
Deca starosti od 8 godina i više i osobe sa umanjenim
fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili
manjkom iskustva i znanja, mogu da koriste ovaj
uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su im data
uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ukoliko
razumeju moguće rizike. Deca se ne smeju igrati sa
uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca
bez nadzora.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni delovi
jako se zagrevaju u toku upotrebe. Pobrinite se da
ne dođe do kontakta sa grejačima. Decu mlađu od 8
godina treba uvek držati po strani, ukoliko nisu pod
stalnim nadzorom.
UPOZORENJE: Ukoliko je površina ploče za
kuvanje naprsla, nemojte koristiti uređaj - postoji
rizik od električnog udara.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: ne skladištite
stvari na površinama za kuvanje.
OPREZ: Proces kuvanja mora da se nadgleda.
Kraći proces kuvanja mora neprekidno da se
nadgleda.
UPOZORENJE: Kuvanje na ploči bez nadzora,
kada se koristi mast ili ulje, može da bude opasno postoji rizik od požara. NIKADA nemojte pokušavati
da ugasite požar vodom: umesto toga, isključite
uređaj, a zatim pokrijte plamen poklopcem, na
primer, ili vatrostalnim prekrivačem.
Nemojte da koristite ploču za kuvanje kao
potporu ili radnu površinu. Krpe i druge zapaljive
materijale držite dalje od uređaja dok se svi delovi
potpuno ne ohlade – postoji rizik od požara.
DOZVOLJENA UPOTREBA
OPREZ: Uređaj nije predviđen da se njime upravlja
spoljnim uređajem za uključivanje, kao što je tajmer,
ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u
domaćinstvu i takođe se može koristiti: u kuhinjama
za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim
radnim okruženjima; u seoskim gazdinstvima; od
strane gostiju hotela, motela, prenoćišta sa
doručkom i drugih objekata za smeštaj gostiju.
SR
VAŽNO JE DA SE PROČITAJU I POŠTUJU
Nijedna druga upotreba nije dozvoljena (npr.
zagrevanje prostorija).
Ovaj uređaj nije namenjen za profesionalnu
upotrebu. Ne koristite uređaj na otvorenom.
UGRADNJA
Ovim uređajem moraju rukovati i montirati ga
dve ili više osoba – postoji rizik od povrede. Prilikom
raspakivanja i ugradnje, koristite zaštitne rukavice rizik od posekotina.
Ugradnju, uključujući dovod vode (ako postoji),
električno povezivanje i popravke mora da obavi
kvalifikovani tehničar. Ne popravljajte delove uređaja
i ne menjajte ih ukoliko to nije izričito navedeno u
uputstvu za upotrebu. Držite decu podalje od mesta
ugradnje. Nakon otpakivanja uređaja, uverite se da
nije došlo do oštećenja prilikom transporta. U slučaju
da ima nekih problema, obratite se svom prodavcu
ili najbližoj Postprodajnoj službi. Nakon ugradnje,
otpadna ambalaža (plastični delovi, delovi od
stiropora itd.) se mora čuvati van domašaja dece rizik od gušenja. Pre ugradnje, uređaj se mora
isključiti sa strujnog napajanja – postoji rizik od
strujnog udara. Pazite da uređaj ne ošteti kabl za
napajanje tokom ugradnje – postoji rizik od požara
ili strujnog udara. Aktivirajte uređaj tek nakon što je
postupak ugradnje završen.
Sva sečenja na vitrini obavite pre postavljanja
uređaja u kućište i uklonite sve opiljke i strugotinu.
Ukoliko uređaj nije postavljen iznad rerne,
pregradna ploča (koja nije uključena) se mora
postaviti u odeljak ispod uređaja.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
Mora biti omogućeno isključivanje uređaja sa
napajanja izvlačenjem utikača iz utičnice, ukoliko joj
se može pristupiti, ili putem dostupnog višepolnog
prekidača postavljenog iznad utičnice u skladu sa
pravilima ožičenja, a uređaj mora biti uzemljen, u
skladu sa nacionalnim bezbednosnim standardima.
Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice
ili adaptere. Nakon ugradnje električni delovi ne
smeju da budu dostupni korisniku. Ne koristite
uređaj kada ste mokri ili bosi. Ne rukujte ovim
uređajem ako mu je oštećen kabl za napajanje ili
utikač, ako ne radi kako treba, ili ako je oštećen ili ste
ga ispustili.
Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je
da ga proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana
osoba zameni istim takvim kako bi se izbegla
opasnost – postoji rizik od električnog udara.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE: Pre obavljanja čišćenja ili
održavanja, vodite računa da uređaj bude isključen i
da ne bude priključen na strujno napajanje; nikada
ne koristite opremu za čišćenje parom – postoji rizik
od električnog udara.
Nemojte da koristite abrazivne ili korozivne
proizvode, sredstva za čišćenje na bazi hlora ili
mrežice za čišćenje posuđa.
ODLAGANJE AMBALAŽE
Materijal za pakovanje je moguće 100% reciklirati i označen je reciklažnim
simbolom .
Razni delovi pakovanja se moraju odgovorno odlagati u skladu i potpuno
sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.
ODLAGANJE KUĆNIH UREĐAJA
Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo
upotrebiti. Odložite ga u skladu s lokalnim propisima o odlaganju
otpada. Za više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćavanju i
reciklaži kućnih električnih uređaja obratite se nadležnom lokalnom
organu vlasti, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u
kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj Direktivi
o odlaganju električne i elektronske opreme 2012/19/EZ (Waste Electrical
and Electronic Equipment – WEEE).
Ako pravilno odložite proizvod na otpad, pomoći ćete u sprečavanju
potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
Simbol na proizvodu ili na dokumentima koji prate proizvod pokazuje
da se ovaj uređaj ne može tretirati kao otpad iz domaćinstva, već treba da
se dostavi odgovarajućem centru za sakupljanje i recikliranje električne i
elektronske opreme.
SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
Iskoristite maksimalno zaostalu toplotu koju proizvodi ringla, tako što
ćete isključiti uređaj par minuta pre završetka kuvanja.
Osnova tiganja ili šerpe treba u potpunosti da prekrije ringlu; posuda
koja je manje površine nego ringla će bespotrebno trošiti energiju.
Tiganje i šerpe prekrijte poklopcima prilikom kuvanja i koristite što manje
vode. Priprema hrane u posudi bez poklopca će dovesti do pojačane
potrošnje energije.
Koristite samo šerpe i tiganje sa ravnim dnom.
IZJAVA O USAGLAŠENOSTI
Ovaj uređaj ispunjava zahteve ekološkog dizajna evropske odredbe
br. 66/2014, u skladu sa evropskim standardom EN 60350-2.
SR
UGRADNJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Površina za kuvanje mora da se postavi u radnu ploču čija je dubina između 20 mm i 50 mm.
Između površine za kuvanje i rerne ne sme ništa da stoji (vođice, podupirači, itd.).
Razdaljina između donje strane staklo-keramičke ploče za kuvanje ili kuhinjskog elementa
ili razdvajajuće ploče mora da bude najmanje 20 mm.
Ukoliko se površina za kuvanje postavlja pored jedinice stuba, ostavite bar 100 mm prostora
min. 20 mm
od ivice površine za kuvanje do strane jedinice stuba.
Za ugradne dimenzije i ugradnju pogledajte sliku u ovom pasusu.
Minimalno rastojanje između ploče za kuvanje i aspiratora iznad nje se mora ispoštovati. Više
informacija potražite u korisničkom uputstvu za aspirator.
Dostavljenu zaptivku postavite na površinu za kuvanje (osim ako nije već postavljena), nakon što ste očistili površinu.
Površinu za kuvanje nemojte montirati pored mašine za pranje posuđa ili rublja da električna kola ne bi došla u kontakt sa parom ili
vlagom što bi moglo da ih ošteti.
Ukoliko je rerna smeštena ispod površine za kuvanje, vodite računa da poseduje rashladni sistem. Ukoliko temperatura električnih kola premaši
maksimalnu dozvoljenu temperaturu, površina za kuvanje će se odmah isključiti; u tom slučaju, sačekajte par minuta dok se unutrašnja
temperatura električnih kola ne spusti na podnošljiv nivo, kada ćete ujedno moći opet da uključite ploču za kuvanje.
PAŽNJA: za montiranje ploče za kuvanje na druge površine osim drveta (mermer, plastika, keramika, kamen itd.) ne zaboravite da
pitate službu za korisnike za pločice za pričvršćivanje (sl. 2) – šifra 4819 404 78697.
POSTAVLJANJE PLOČE ZA KUVANJE
Važno: skinite svu zaštitnu foliju pre montiranja ploče za kuvanje.
Proverite da li je otvor na radnoj površini namenjen za ploču za kuvanje isečen prema dimenzijama datim na crtežu, imajući na umu stepen
tolerancije. Ploča za kuvanje se ne sme na silu gurati u radnu površinu. Guranje površine od stakla-keramike može da prouzrokuje pucanje (čak i u
budućnosti)!
Ako je radna površina drvena, koristite isporučene spojnice i vijke. Pričvrstite spojnice (A) (sl. 1) isporučenim vijcima (B) (sl. 1) kao što je prikazano
na slici, vodeći računa o navedenim udaljenostima. Umetnite ploču za kuvanje u radnu površinu.
Ako je radna površina napravljena od mermera, plastike, keramike, kamena itd., ploča za kuvanje se mora pričvrstiti posebnim držačima (C)
(sl. 2). Umetnite ploču za kuvanje u radnu površinu (sl.1). Postavite 4 držača (C) u zavisnosti od debljine radne površine, kako je prikazano na slici 2.
Pričvrstite 4 vijka (D) na pozicije obeležene slovom (E) (sl. 2).
30 mm
C
145 ± 1mm
50 mm
A
40 mm
B
D
C
D
1
2
DIMENZIJE I RAZMACI
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
40 mm
580 X 510 mm
580 mm
0
560 +2 mm
510 mm
552 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 16 mm
Min. 50 mm
0
490 +2
482 mm
D
E
200 mm
Min. 5 cm
C
mm
min 20 mm
PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE
Povezivanje električnih priključaka se mora izvršiti pre priključenja uređaja na električnu mrežu.
Montiranje mora da obavi kvalifikovano osoblje koje je upoznato sa aktuelnim propisima u vezi sa bezbednošću i montiranjem. Naročito, montiranje
se mora izvršiti u skladu sa propisima lokalne kompanije za snabdevanje električnom energijom.
Uverite se da je napon koji je naveden na natpisnoj pločici na dnu aparata isti kao napon u kući.
Propisi nalažu da uređaj bude uzemljen: koristite isključivo provodnike (uključujući provodnik uzemljenja) odgovarajuće veličine.
POVEZIVANJE SA PRIKLJUČNIM BLOKOM
Za priključivanje na električnu mrežu koristite kabl H05RR-F, kao što je navedeno u tabeli koja sledi.
MREŽNI NAPON
ZA NAPAJANJE
PROVODNICI
KOLICINA x VELICINA
230V ~ +
3 x 2,5 mm2
230V 3~ +
4 x 1,5 mm2
400V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
400V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
F
G
Uređaj mora biti priključen na električnu mrežu putem prekidača za odvajanje svih polova sa minimalnim kontaktnim zazorom od 3 mm.
PAŽNJA: kabl za napajanje treba da bude dovoljno dugačak kako bi površina za kuvanje mogla da se izvadi iz radne ploče, i treba da se postavi kako
bi se izbeglo oštećenje ili pregrevanje do kog može da dođe prilikom kontakta sa osnovom.
NAPOMENA: žuti/zeleni provodnik uzemljenja mora da bude povezan sa kablovskom utičnicom sa simbolom
i mora da bude duži od ostalih žica.
• Uklonite otprilike 70 mm izolacionog omotača sa kabla napajanja (G).
• Skinite nekih 10 mm omotača sa žica. Umetnite kabl (G) kroz otvor na poklopcu (F).
• Umetnite kabl u klemu kabla i spojite provodnike u kutiji sa terminalima, kako je prikazano na dijagramu odštampanom na poklopcu.
• Pričvrstite kabl za napajanje (G) pomoću kleme kabla.
• Vratite zaštitni poklopac (F).
• Nakon povezivanja električnih priključaka, postavite ploču sa kuvanje sa gornje strane i zakačite je na potporne opruge, prateći uputstva na slici.
OPIS PROIZVODA
1. Svetla zona za kuvanje Ø 145
2. Svetla zona za kuvanje Ø 180
1
4
3. Svetla zona za kuvanje Ø 145
4. Svetla zona za kuvanje Ø 180
5. Kontrolno dugme za zadnju desnu zonu
kuvanje
6. Kontrolno dugme za zadnju levu zonu
kuvanje
7. Kontrolno dugme za prednju levu zonu
kuvanje
8. Kontrolno dugme za prednju desnu zonu
kuvanje
5
6
7
3
8
za
za
za
za
2
PRVA UPOTREBA
Pre korišćenja, uklonite sledeće:
• adhezive koji su se zalepili za ploču;
• štitnike od kartona i zaštitni plastični sloj;
•
proverite da li je ploča za kuvanje oštećena tokom transporta. Ako niste
sigurni, obratite se službi za korisnike.
SR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE PLOČE ZA KUVANJE
Da biste koristili ploču za kuvanje, okrenite dugme(ad) u smeru kretanje
kazaljke na satu i postavite ga/ih na željenu jačinu.
Za isključivanje ploče za kuvanje, vratite dugme u položaj „0“.
Ploča za kuvanje ima indikatore zaostale toplote. Oni zasvetle kada zone
za kuvanje dostignu temperature koje mogu da izazovu opekotine. Ovi
indikatori ostaju uključeni i nakon isključivanja zona za kuvanje, a isključuju
se samo kada zone nisu više toliko vruće da bi predstavljale opasnost.
DODATNA OPREMA
Štitnik za decu AMH 122 Ovu dodatnu
opremu možete nabaviti u postprodajnom
servisu pod šifrom 4819 310 18436 ili od svog
prodavca pod referentnim brojem 017124.
VAŽNO: Da izbegnete stalno oštećenje ploče za kuvanje:
• nemojte koristiti šerpe sa dnom koje nije ravno;
• nemojte koristiti metalne lonce sa emajliranim dnom;
• nemojte stavljati vrele šerpe/tiganje preko kontrolne table.
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
•
Isključite uređaj sa električne mreže.
•
•
•
Nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom.
Nemojte koristiti abrazivne sunđere ili strugače, jer bi mogli da
oštete staklo.
Nakon svake upotrebe, očistite ploču za kuvanje (kada je hladna) da
biste uklonili naslage i fleke od ostatka hrane.
•
•
•
•
Šećer ili hrana sa velikom količinom šećera mogu da oštete ploču za
kuvanje i moraju se odmah ukloniti.
So, šećer i pesak mogu da izgrebu staklenu površinu.
Koristite mekanu krpu, upijajući ubrus ili posebno sredstvo za
čišćenje ploče za kuvanje (pratite uputstva proizvođača).
Prosipanja tečnosti u zonama za kuvanje mogu da izazovu
pomeranje ili vibriranje šerpi.
Dobro osušite ploču za kuvanje nakon čišćenja.
OTKLANJANJE PROBLEMA
Ukoliko ploča za kuvanje ne radi kako bi trebalo, pogledajte vodič za
rešavanje problema pre nego što pozovete službu za korisnike.
•
•
•
Pročitajte i pridržavajte se uputstava datih u odeljku „Svakodnevna
upotreba“.
Proverite da li je prekinuto električno napajanje.
Ponovo uključite i isključite ploču za kuvanje, kako biste se uverili da
je problem rešen.
•
•
Proverite da li je dugme okrenuto na „0“. Okrenite višepolni prekidač
na „Off“ na nekoliko minuta, a zatim ponovo na „On“.
Ploča za kuvanje se ne isključuje: odmah isključite ploču za kuvanje
sa napajanja.
Ukoliko i posle navedenih provera kvar još uvek postoji, obratite se
najbližem postprodajnom servisu.
POSTPRODAJNI SERVIS
U cilju dobijanja sveobuhvatne pomoći i podrške, registrujte proizvod
na www‌.‌indesit.com/register.
•
servisni broj (broj iza reči Servis na pločici sa podacima). Servisni broj
je takođe naveden u garantnoj knjižici;
•
•
svoju punu adresu;
svoj broj telefona.
PRE NEGO ŠTO POZOVETE POSTPRODAJNI SERVIS:
1. Proverite da li možete da rešite problem sami uz pomoć saveta datih
u odeljku OTKLANJANJE PROBLEMA.
2. Uključite pa isključite uređaj i proverite da li je kvar i dalje prisutan.
UKOLIKO I NAKON GORENAVEDENIH PROVERA KVAR I DALJE
POSTOJI, OBRATITE SE NAJBLIŽEM POSTPRODAJNOM SERVISU.
Za dobijanje podrške, pozovite broj prikazan na garantnoj knjižici, ili
sledite instrukcije na veb stranici www‌.‌indesit‌.‌com.
Ukoliko su potrebne bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom
postprodajnom servisu (kako biste bili sigurni da će se koristiti originalni
rezervni delovi i da će popravke biti izvedene na pravi način).
Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa za kupce potrebno
je da navedete:
• kratak opis kvara;
• tip i tačan model uređaja;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011341529
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising