Whirlpool | RI 860 C | Instruction for Use | Whirlpool RI 860 C Упутство за употребу

Whirlpool RI 860 C Упутство за употребу
RI 860 C
SR
UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE PLOČE ZA KUVANJE
1
4
5
6
7
3
8
1.
Svetla zona za kuvanje Ø 145
2.
Svetla zona za kuvanje Ø 180
3.
Svetla zona za kuvanje Ø 145
4.
5.
Svetla zona za kuvanje Ø 180
Kontrolno dugme za zadnju desnu zonu za kuvanje
6.
Kontrolno dugme za zadnju levu zonu za kuvanje
7.
Kontrolno dugme za prednju levu zonu za kuvanje
8.
Kontrolno dugme za prednju desnu zonu za kuvanje
2
• Da biste koristili ploču za kuvanje, okrenite dugme(ad) u smeru kretanje kazaljke
na satu i postavite ga/ih na željenu jačinu.
• Za isključivanje ploče za kuvanje, vratite dugme u položaj „0“.
• Ploča za kuvanje ima indikatore zaostale toplote. Oni zasvetle kada zone za
kuvanje dostignu temperature koje mogu da izazovu opekotine. Ovi indikatori
ostaju uključeni i nakon isključivanja zona za kuvanje, a isključuju se samo kada
zone nisu više toliko vruće da bi predstavljale opasnost.
Važno:
Da biste izbegli trajno oštećenje poklopca od stakla i keramike, ne koristite:
-- Šerpe sa dnom koje nije savršeno ravno.
-- Metalne lonce sa emajliranim dnom.
Dimenzije površine za pripremanje hrane i radne površine (mm)
Uverite se da je napon naveden na natpisnoj pločici isti kao i napon napajanja.
Tehnički podaci su navedeni na natpisnoj pločici na ivici ploče za kuvanje,
kao i u nastavku:
PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE
Mrežni napon
za napajanje
Kablovi
(broj i veličina)
230V ~ +
3 x 2,5 mm2
230V 3 ~ +
4 x 1,5 mm2
400V 3N ~ +
5 x 1,5 mm2
400V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
Tip PLEVS 230 V~/400 V 3 N~ 50 Hz 5,8 kW
19515303500
Da biste iskoristili sve mogućnosti ploče za kuvanje, pažljivo pročitajte
ova uputstva i sačuvajte ih da biste i u budućnosti mogli da ih čitate.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Odlaganje ambalaže
• Ambalaža može u potpunosti da se reciklira, što potvrđuje simbol za reciklažu
.
• Različiti delovi pakovanja ne smeju da se bacaju u smeće, već treba da se
recikliraju u skladu sa lokalnim odredbama.
Odlaganje korišćenih kućnih uređaja
• Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj direktivi o odlaganju električne i
elektronske opreme 2012/19/EZ (Waste Electrical and Electronic Equipment
- WEEE). Propisnim odlaganjem ovog proizvoda na otpad, pomoći ćete da se
spreče potencijalno negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje
bi inače mogle da budu prouzrokovane nepropisnim rukovanjem i odlaganjem
ovog proizvoda na otpad. Simbol
na proizvodu ili dokumentima koji se
isporučuju uz proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme da se tretira kao
kućni otpad. Umesto toga, predajte ga na odgovarajućem mestu za prikupljanje
otpada za recikliranje električne i elektronske opreme. Uređaj treba odložiti u
skladu sa lokalnim ekološkim propisima za odlaganje otpada. Više detaljnih
informacija o tretmanu, ponovnom korišćenju i reciklaži ovog proizvoda možete
dobiti od nadležnog gradskog tela, službe za sakupljanje komunalnog otpada
ili prodavnice u kojoj ste kupili aparat.
Ušteda energije
• Koristite lonce i tiganje čija je širina dna jednaka ploči za kuvanje ili malo veća.
• Koristite samo šerpe i tiganje sa ravnim dnom.
• Ako je moguće, neka lonac bude pokriven tokom kuvanja.
• Kuvajte povrće, krompir itd sa malo vode kako biste smanjili vreme kuvanja.
• Koristite ekspres lonac kako biste još više uštedeli energiju i vreme.
OPREZ
• Ovaj uređaj ne bi trebalo da koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim
fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima ili osobe koje nemaju
iskustva ili znanja, osim u slučaju da su pod nadzorom ili da su dobili
odgovarajuća uputstva koja se odnose na korišćenje uređaja od strane
osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca moraju biti pod nadzorom
da bi se obezbedilo da se ne igraju sa uređajem.
• Uređaj nije predviđen za rad uz pomoć spoljnog tajmera ili odvojenog sistema
daljinskog upravljanja.
• U slučaju da ploča za kuvanje naprsne ili se polomi, ne koristite je i odmah
pozovite službu za korisnike.
• Ako ploča za kuvanje sadrži halogene elemente za kuvanje, nemojte dugo da
gledate u njih.
• Ploča za kuvanje napravljena je za korišćenje samo u kuvanje u domaćinstvu.
Drugi tip korišćenja nije dozvoljen. Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost
za neodgovarajuću upotrebu ili nepravilno podešavanje komandi.
• Nemojte izlagati ploču za kuvanje atmosferskim uticajima.
• Sve popravke ili prepravke mora da obavlja isključivo ovlašćeno tehničko lice.
• Ne dodirujte ploču za kuvanje mokrim rukama i ne koristite je kada ste bosi.
• Ne dozvolite deci da dodiruju:
-- ploču za kuvanje generalno, kako biste izbegli opekotine. Tokom i odmah
nakon korišćenja, ploča za kuvanje dostiže veoma visoke temperature;
-- ambalažu (kese, polistiren, metalne delove itd);
-- ploču za kuvanje koja je predviđena za odlaganje.
• Uverite se da električne žice drugih električnih uređaja blizu ploče za kuvanje
ne dolaze u kontakt sa vrelim delovima same ploče.
• Uvek nadgledajte tiganje kada kuvate uz korišćenje ulja i masnoće. Ulje i
masnoća mogu da se pregreju i da se zapale!
• Nemojte da koristite ploču za kuvanje kao potporu ili radnu površinu.
• Ne ostavljajte ringle ili šporete uključene kada su prazni.
• Nemojte da stavljate plastiku, aluminijumsku foliju, krpe, papir itd na ringle ili
šporete.
• Ploča za kuvanje može da se koristi sa ringlama ili šporetima različitih veličina.
Koristite tiganje čija je širina dna jednaka širini ploče za kuvanje/šporeta ili
malo veća.
PRE KORIŠĆENJA PLOČE ZA KUVANJE
Pre korišćenja, uklonite sledeće:
-- adhezive koji su se zalepili za ploču;
-- štitnike od kartona i zaštitni plastični sloj;
-- proverite da li je ploča za kuvanje oštećena tokom transporta. Ako niste sigurni,
obratite se službi za korisnike.
DODATNA OPREMA
Štitnik za decu AMH 122 Ovu dodatnu opremu
možete nabaviti u postprodajnom servisu pod
šifrom 4819 310 18436 ili od svog prodavca pod
referentnim brojem 017124.
Nega i održavanje
Važno: nikada ne čistite uređaj opremom za čišćenje koja sadrži vodu pod
pritiskom ili paru.
• Očistite ploču za kuvanje kada se ohladi, a nakon svake upotrebe. Ovim ćete
sprečiti nagomilavanje nečistoća i olakšati čišćenje.
• Koristite čistu krpu, upijajuće kuhinjske maramice sa odgovarajućim sredstvom
za pranje ili namensko sredstvo za čišćenje stakla i keramike.
• Uklonite zapečene ostatke hrane specijalnim strugačem (ukoliko je dostavljen)
i namenskim sredstvima za čišćenje.
• Sva prosuta hrana bi trebalo da se očisti pre nego što se osuši.
• Ne koristite abrazivne proizvode, sredstva za čišćenje na bazi hlora, sprej za
čišćenje rerne ili mrežice za čišćenje posuđa.
• Ploču za kuvanje bi trebalo periodično tretirati posebnim proizvodima dostupnim
u radnjama, prateći uputstva proizvođača.
Teleskopska dugmad (u zavisnosti od modela)
• Dugmad se može podići oko 1 cm radi čišćenja.
• Nakon čišćenja, dugme vratite na početni položaj.
VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA
Ploča za kuvanje ne radi:
-- Proverite da li je napajanje uključeno.
-- Ponovo uključite i isključite ploču za kuvanje, kako biste se uverili da je problem
rešen.
-- Proverite da li je dugme okrenuto na „0“. Okrenite višepolni prekidač na „Off“
na nekoliko minuta, a zatim ponovo na „On“.
Ploča za kuvanje se ne isključuje:
-- odmah isključite ploču za kuvanje sa napajanja.
POSTPRODAJNI SERVIS
Pre pozivanja službe za korisnike
• Proverite da li možete sami da rešite problem sledeći uputstva opisana u odeljku
„Vodič za rešavanje problema“.
Ako se problem i dalje javlja nakon goreopisanih provera, stupite u kontakt
sa najbližim postprodajnim servisom.
Molimo vas navedite:
• kratak opis kvara;
• tačan tip i model ploče za kuvanje;
• servisni broj (tj. broj koji se nalazi nakon reči SERVIS na natpisnoj pločici ispod
same ploče za kuvanje). Servisni broj je takođe naveden u garantnoj knjižici;
• svoju punu adresu;
• svoj broj telefona.
Ako su potrebne bilo kakve popravke, kontaktirajte ovlašćeni postprodajni servis
(kako biste bili sigurni da će se koristiti originalni rezervni delovi i da će popravke
biti ispravno obavljene). Nepridržavanje ovih uputstava može da ugrozi
bezbednost i kvalitet proizvoda.
Preporuke
UGRADNJA
Važno: Isključite ploču za kuvanje iz glavnog napajanja pre bilo kakve
montaže ili servisiranja.
• Sve električne veze moraju da se uspostave pre povezivanja uređaja sa
dovodom struje.
• Montažu mora da izvrši kvalifikovan serviser u skladu sa uputstvima proizvođača
i odgovarajućim lokalnim propisima.
• Izvadite ploču za kuvanje iz ambalaže, a zatim proverite da nije možda oštećena
tokom transporta. Ako niste sigurni, obratite se prodavcu ili najbližem servisnom
centru.
Priprema kućišta
• Isecite radnu površinu na odgovarajuću veličinu pre postavljanja uređaja.
Pažljivo uklonite sve otpatke od sečenja ili prašinu koji bi mogli da spreče
pravilan rad uređaja.
PAŽNJA: za montiranje ploče za kuvanje na druge površine osim drveta (mermer,
plastika, keramika, kamen itd.) ne zaboravite da pitate službu za korisnike za pločice
za pričvršćivanje (sl. 2) – šifra 4819 404 78697.
• Ploča za kuvanje mora da se postavi na radnu površinu minimalne debljine 20
mm, a maksimalne 50 mm.
• Umetnite pregradnu ploču na udaljenosti od najmanje 90 mm od donje ivice
ploče za kuvanje, tako da joj korisnici ne mogu prići.
• Ako postoji rerna ispod ploče za kuvanje, proverite da li je ona naš proizvod i
da li je opremljena sistemom za hlađenje.
• Između ploče za kuvanje i rerne ne sme ničega da bude (npr. kablova,
izolacionog materijala itd.).
• Susedni kuhinjski elementi moraju se montirati najmanje 100 mm od ivice
ploče za kuvanje.
• Isecite otvor na radnoj površini po datim dimenzijama.
• Preporučujemo da izolujete unutrašnje ivice radne površine lepkom za drvo
ili silikonom.
• Ako nije već namešten, postavite isporučeni zaptivak na ploču za kuvanje, nakon
temeljnog čišćenja lepljive površine.
Ploča za kuvanje od stakla-keramike
Važno: skinite svu zaštitnu foliju pre montiranja ploče za kuvanje.
Proverite da li je otvor na radnoj površini namenjen za ploču za kuvanje isečen
prema dimenzijama datim na crtežu, imajući na umu stepen tolerancije.
Ploča za kuvanje se ne sme na silu gurati u radnu površinu. Guranje površine od
stakla-keramike može da prouzrokuje pucanje (čak i u budućnosti)!
• Ako je radna površina drvena, koristite isporučene spojnice i vijke.
1. Pričvrstite spojnice (A) (sl. 1) isporučenim vijcima (B) (sl. 1) kao što je prikazano
na slici, vodeći računa o navedenim udaljenostima.
2. Umetnite ploču za kuvanje u radnu površinu.
• Ako je radna površina napravljena od mermera, plastike, keramike, kamena itd.,
ploča za kuvanje se mora pričvrstiti posebnim držačima (C) (sl. 2).
1. Umetnite ploču za kuvanje u radnu površinu (sl.1).
2. Postavite 4 držača (C) u zavisnosti od debljine radne površine, kako je prikazano
na slici 2.
3. Pričvrstite 4 vijka (D) na pozicije obeležene slovom (E) (sl. 2).
PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNO NAPAJANJE
• Propisi zahtevaju da aparat bude uzemljen.
• Povezivanje sa glavnim napajanjem mora da obavlja kvalifikovan tehničar
u skladu sa uputstvima proizvođača, kao i u skladu sa lokalnim odredbama.
• Montažer je odgovoran za ispravno povezivanje uređaja na električnu mrežu i
za poštovanje bezbednosnih propisa.
• Kabl za napajanje rerne mora biti dovoljno dug za povezivanje ugradnog uređaja
na glavno napajanje.
• Poštovanje bezbednosnih propisa zahteva korišćenje višepolnog prekidača sa
minimalnom veličinom kontaktnog razmaka od 3 mm pri instalaciji.
• Nemojte da koristite višestruke adaptere za utikače ili produžne kablove.
• Nakon montaže rerne, električne komponente moraju da budu nedostupne.
Povezivanje rerne na napajanje
Napomena: žuto-zelena žica za uzemljenje mora se povezati na vijak obeležen
simbolom
.
• Skinite približno 70 mm izolacije sa električnog kabla za napajanje (G).
• Skinite približno 10 mm izolacije sa provodnika. Umetnite kabl (G) kroz otvor
na poklopcu (F).
• Umetnite kabl u klemu kabla i spojite provodnike u kutiji sa terminalima, kako
je prikazano na dijagramu odštampanom na poklopcu.
• Pričvrstite kabl za napajanje (G) pomoću kleme kabla.
• Vratite zaštitni poklopac (F).
• Nakon spajanja električnih priključaka postavite ploču za kuvanje sa gornje
strane i zakačite je na opruge za pričvršćivanje, kao na slici.
Izjava o usaglašenosti
• Ova površina za pripremanje hrane je pogodna za kontakt sa hranom i u skladu
je sa Uredbom EEZ (CE) br. 1935/2004.
• Ova ploča (klasa Y) napravljena je da se koristi samo za kuvanje. Svaka druga
upotreba (na pr. za grejanje prostorije) smatra se neodgovarajućom i predstavlja
potencijalnu opasnost.
• Ova ploča za kuvanje je dizajnirana, konstruisana i stavlja se u promet u
skladu sa:
-- bezbednosnim ciljevima niskonaponske direktive 2006/95/EC (koja menja
73/23/EEC i naknadne izmene i dopune);
-- sigurnosnim zahtevima Direktive „EMC“ 2004/108/EC;
-- zahtevi EEC direktive 93/68.
Proizvođač zadržava pravo da promeni specifikacije proizvoda bez prethodnog
obaveštenja.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising