Whirlpool | UI4 1 S.1 | Use and care guide | Whirlpool UI4 1 S.1 Brugervejledning

Whirlpool UI4 1 S.1 Brugervejledning
Brugervejledning
www.indesit.com/register
BRUGERVEJLEDNING
TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT PRODUKT.
Registrér venligst dit apparat på www.indesit.com/register,
for at modtage en mere komplet assistance
INDEKS
SUNDHEDS- & SIKKERHEDSVEJLEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sikkerhedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BRUGS- & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Produktbeskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Køleskabslys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hylder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ovnlåge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Brug af apparatet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ved førstegangsbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fryse - og fødevareopbevaringsafdeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Opbevaringstid for hjemmefrosne fødevarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sådan afrimes fryseafdelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Driftsrelaterede lyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Anbefaling når apparatet ikke er i brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rengøring og vedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fejlfinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
INSTALLATIONSVEJLEDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
DA
Sundheds- & Sikkerhedsvejledning
SIKKERHEDSREGLER
Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i
brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference.
Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med
vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal
overholdes. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for
manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, for
uhensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte
indstillinger.
Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af
apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand af
apparatet med mindre de er under konstant opsyn.
Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover, og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller med manglende erfaring og
viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i brugen
af apparatet på en sikker måde og, hvis de forstår de
involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres
af børn uden opsyn.
TILLADT BRUG
FORSIGTIG: Apparatet er ikke beregnet til at blive
startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem, som
f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent system.
Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug
samt til brug: i køkkenet på arbejdspladser, kontorer
og/eller forretninger På landbrugsejendomme; Af
kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre
beboelsesomgivelser.
Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug.
Apparatet må ikke anvendes udendørs.
Pæren i apparatet er specielt designet til apparater
beregnet til husholdningsbrug og er ikke egnet til
almindelig belysning i husholdningen (EF-forordning
244/2009).
Apparatet er beregnet til drift i omgivelser med
rumtemperaturer inden for følgende intervaller, der
svarer til den klimakategori, som er angivet på
typeskiltet. Apparatet kan ikke fungere korrekt, hvis
det står i en temperatur over eller under det angivne
interval i en længere periode.
Klimaklasse Omg. T. (° C)
SN: Fra 10 til 32 °C;
N: Fra 16 til 32 °C
ST: Fra 16 til 38 °C;
T: Fra 16 til 43 °C
Dette apparat indeholder ikke CFC. Kølekredsløbet
indeholder R600a (HC). Apparater, der indeholder
isobutan (R600a): Isobutan er en naturlig gasart, der
ikke påvirker miljøet, men den er brændbar. Det er
derfor nødvendigt at sikre sig, at der ikke er skader på
kølerørene, især når kølekredsløbet tømmes.
ADVARSEL: Beskadig ikke apparatets kølesystem.
ADVARSEL: Hold ventilationsåbningerne, i
apparatets indkapsling eller indbygningsstruktur, fri
VIGTIGT AT LÆSE OG OVERHOLDE
for tilstopning.
ADVARSEL: Brug aldrig andre mekaniske, elektriske
eller kemiske anordninger til at fremskynde
afrimningen end dem, der anbefales af producenten.
ADVARSEL: Brug eller anbring aldrig andet elektrisk
udstyr i apparatet end det, der er udtrykkeligt
autoriseret af producenten.
ADVARSEL: Is- og/eller vandmaskiner, der ikke er
sluttet direkte til vandforsyningen, må udelukkende
fyldes med drikkevand.
ADVARSEL: Automatiske is- og/eller vandmaskiner
skal tilsluttes en vandforsyning, der udelukkende
leverer drikkevand, med et hovedvandtryk på mellem
0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bar).
Opbevar aldrig produkter med eksplosive stoffer,
som f.eks. aerosolspray med brændbare drivmidler, i
dette apparat.
Den ugiftige væske i fryseelementerne må ikke
indtages (leveres afhængigt af model). Isterninger og
sodavandsis må ikke indtages umiddelbart efter, at de
er taget ud af fryseren, da de kan give frostskader.
På produkter, som er designet til at bruge et luftfilter
inde i en tilgængelig blæserdæksel, skal filteret altid
være isat, når køleskabet er i drift.
Glasflasker med væsker må ikke anbringes i
fryseafdelingen, da de kan gå i stykker.
Blokér
ikke
blæserens
(om
forudset)
indsugningsområde med madvarer. Kontrollér at især
fryserens låge er lukket korrekt, efter at have lagt
madvarer i.
Beskadigede pakninger skal udskiftes så hurtigt
som muligt.
Brug kun køleafdelingen til opbevaring af friske
madvarer og fryseafdelingen til opbevaring af
frostvarer, indfrysning af friske madvarer samt
fremstilling af isterninger.
Opbevar ikke uindpakkede madvarer i direkte
kontakt med køle- eller fryseafdelingens indvendige
overflader.
Apparaterne kan være forsynet med særlige afdelinger
(afdeling til friske fødevarer, afdelingen Nul grader,
etc.). Medmindre andet er angivet i produktets
specifikationshæfte, kan de fjernes, uden at det
forringer apparatets ydelse.
C-pentan anvendes som blæsemiddel i
isoleringsskummet, og det er en brændbar gas.
INSTALLATION
Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af
to eller flere personer - risiko for skader. Brug
beskyttelseshandsker under udpakning og installation
- snitfare.
Installation, inklusive vandforsyning (om forudset)
3
Sundheds- & Sikkerhedsvejledning
og elektriske tilslutninger, og reparation skal udføres
af en kvalificeret tekniker. Reparér eller udskift ingen af
apparatets dele, medmindre det kræves specifikt i
brugervejledningen.
Hold
børn
væk
fra
installationsområdet. Kontrollér, at apparatet ikke er
blevet beskadiget under transporten. Kontakt
forhandleren eller serviceafdelingen, hvis der er
problemer. Efter installation skal emballagen (plastik-,
flamingodele etc.) opbevares udenfor børns
rækkevidde - kvælningsrisiko. Tag stikket ud af
stikkontakten før, der udføres nogen form for
installationsindgreb - risiko for elektrisk stød. Kontrollér
at apparatet ikke beskadiger el-kablet under
installationen - brandfare eller risiko for elektrisk stød.
Aktiver kun apparatet, når installationen er fuldendt.
Vær forsigtig i forbindelse med flytninger, så gulvet
ikke bliver beskadiget (f.eks. parketgulv). Opstil
apparatet på et plant gulv eller en understøtning, som
kan modstå vægten, og på et passende
anvendelsessted. Kontrollér at apparatet ikke
anbringes i nærheden af en varmekilde og at alle fire
fødder står stabilt og sikkert på gulvet. Regulér dem
efter behov og sørg desuden for, at apparatet er i vater
ved hjælp af et vaterpas. Det anbefales at vente mindst
to timer efter opstilling med at starte apparatet,
således at kølesystemet fungerer perfekt.
For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der
efterlades mellemrum på begge sider og oven over
apparatet. Afstanden mellem apparatets bagside og
væggen bag apparatet skal være 50 mm, for at undgå
adgang til varme overflader. En reduktion af denne
afstand vil øge produktets energiforbrug.
ADVARSEL: For at undgå fare på grund af ustabilitet
skal placering eller montering af apparatet ske i
overensstemmelse med producentens anvisninger.
Det er forbudt at anbringe køleskabet så metalslangen
fra et gaskomfur, metalgas- eller vandslanger eller
elektriske kabler er i berøring med køleskabets
bagside (spiralkondensator).
ADVARSLER OM ELEKTRICITET
Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved
at tage stikket ud eller ved hjælp af en multi-polet
afbryder, der er anbragt før stikkontakten i henhold til
el-reglerne, og apparatet skal jordforbindes i
overensstemmelse
med
nationale
sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.
Der må ikke anvendes forlængerledninger eller
multistikdåser. Efter endt installation må der ikke være
direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig ved
apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder. Anvend
ikke dette apparat, hvis strømkablet eller stikket er
beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller
hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet.
4
Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages af
en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende kvalificeret
person, for at undgå fare for personskade - risiko for
elektrisk stød.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL: Kontrollér at apparatet er slukket og at
stikket er trukket ud af stikkontakten, før der udføres
nogen form for vedligeholdelsesindgreb; brug aldrig
damprensere - risiko for elektrisk stød.
Anvend
ikke
ridsende
eller
skrappe
rengøringsmidler, så som vinduesspray, skurremidler,
brandbare væsker, rengøringsvoks, koncentrerede
rengøringsmidler, blegemidler eller rengøringsmidler,
som indeholder petroleumsprodukter, til plastikdele,
interiør og lågens foringer eller pakninger. Brug ikke
papirhåndklæder, skurresvampe eller andre hårde
rengøringsgenstande.
BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN
Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet
.
Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i
overensstemmelse med lokale regler.
BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER
Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i
henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Kontakt
de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den forretning, hvor
apparatet er købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling,
genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater. Dette apparat
er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EF,
om affald af elektronisk og elektrisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette
produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre negative
konsekvenser for miljøet og folkesundheden.
på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver,
Symbolet
at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det
skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr.
ENERGISPARERÅD
Opstil apparatet et tørt sted med god udluftning, langt væk fra varmekilder
(f.eks. radiator, komfur, osv.) og ikke i direkte sollys. Anvend eventuelt en
isolerende plade.
Følg opstillingsanvisningerne for at sikre tilstrækkelig ventilation.
Utilstrækkelig ventilation på bagsiden af produktet øger energiforbruget og
mindsker køleeffektiviteten.
Ofte åbning af lågen kan medføre et forhøjet energiforbrug.
Apparatets interne temperatur og energiforbrug kan også blive påvirket af
omgivelsernes temperatur samt af hvor apparatet placeres. Disse faktorer
skal tages i betragtning ved indstillingen af temperaturen.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Frosne fødevarer optøs ved at placere dem i køleskabet. Den lave temperatur
i de frosne produkter køler maden i køleskabet. Lad varm mad og drikkevarer
afkøle, inden de anbringes i apparatet.
Hyldernes placering i køleskabet ikke har nogen indflydelse på effektiv
udnyttelse af energi. Maden skal placeres på en sådan måde, at der sikres
korrekt luftcirkulation (fødevarer bør ikke røre ved hinanden og der skal
være en vis afstand mellem mad og bagvæg).
Man kan forøge kapaciteten af frosne fødevarer ved at fjerne kurvene og
hylden Stop Frost, om forudset.
Vær ikke bekymret over den støj fra kompressoren, der beskrives som
værende normal i produktets Kvikguide.
DA
Brugs- & Vedligeholdelsesvejledning
PRODUKTBESKRIVELSE
1. Betjeningspanel
2. Indikatorlys for strømtilslutning
3. Alarmkontrollampe
4. Isterningbakke*
5. Rumopdeler*
6. Flaskehylde*
7. Glashylder
8. Typeplade med varenavn
9. Lågevendingssæt
10. Område til indfrysning af friske
madvarer eller til opbevaring af
frosne madvarer
11. Rum til opbevaring af frostvarer
12. Lågens pakning
3
2
10
1
4
5
6
7
11
8
9
12
BETJENINGSPANEL
1
2
1. Strømkontrollampe
2. Alarmkontrollampe
3. Temperaturindstillingsknap
3
INDFRYSNING AF FRISKE MADVARER
Placér de friske fødevarer, som skal nedfryses, på risten i
fryseafdelingen, og undgå direkte berøring med fødevarer,
som allerede er frosne.
Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer,
er angivet på typepladen.
Anbring fryseafdelingens rist i den øvre position, for at
nedfryse friske fødevarer.
TEMPERATUR I FRYSE- OG KØLEAFDELING
Dette køleskab/fryser startes ved hjælp af termostaten, der
er placeret i køleskabet.
Regulering af temperaturen i begge afdelinger sker ved at
dreje på termostatknappen.
Termostaten på : minimal køling
Termostaten på : middelkøling
Termostaten på : maksimal køling
Termostat på : ingen køling, slukket lys
Hvis termostatens drejeknap stilles på slukkes hele
apparatet.
•
•
* Findes kun på visse modeller
5
Brugs- & Vedligeholdelsesvejledning
KØLESKABSLYS
Lyssystemet i køleafdelingen bruger lysdioder, der giver en
bedre belysning end traditionelle lyspærer, og som har et
meget lavt forbrug af energi.
Kontakt servicecenter, hvis den skal udskiftes.
Vigtigt: Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes.
HYLDER
Alle skuffer, dørhylder og opbevaringshylder kan fjernes.
OVNLÅGE
LÅGEVENDING
Bemærk: Lågen kan vendes, så den åbner i modsatte side. Hvis
serviceafdelingen udfører vending af lågen, dækkes det ikke af
garantien.
Følg anvisningerne i Installationsvejledningen.
BRUG AF APPARATET
VED FØRSTEGANGSBRUG
Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes
til strømforsyningen.
Forbind apparatet til strømforsyningen og drej på
termostatens drejeknap, for at tænde for apparatet.
6
Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for
at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt
fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist
på dets emballage (hvis filteret findes).
DA
Brugs- & Vedligeholdelsesvejledning
FRYSE - OG FØDEVAREOPBEVARINGSAFDELING
I fryseafdelingen
kan der opbevares frosne madvarer
(i det tidsrum, der er angivet på emballagen) samt indfryses
friske madvarer.
Mængden af friske madvarer, der kan indfryses på 24 timer, er
angivet på typepladen.
Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i
indfrysningsrummet og sørg for fri luftcirkulation mellem
madvarerne. Det frarådes at fryse optøede eller delvist
optøede fødevarer igen. Det er vigtigt at indpakke
madvarerne, så der ikke kan trænge vand, fugt eller kondens
ind.
Fryseafdelingen kan også anvendes uden risten, så der bliver
mere plads. Efter at have placeret madvarerne på risten igen,
skal man kontrollere, at døren lukker korrekt.
ISTERNINGER
Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og anbring den i
fryseren. Brug under ingen omstændigheder spidse eller
skarpe ting til at løsne bakken med.
Forklaring
FRYSEOMRÅDE
Alle madvarer
OPBEVARINGSTID FOR HJEMMEFROSNE FØDEVARER
Produkt
Opbevaringsperiode
Smør eller margarine
Ost
Fisk
Skaldyr
Frugt (bortset fra citrusfrugter)
Is eller sorbet
Kød
Skinke - pølse
Steg (okse-svin-lam)
Steg eller koteletter (okse-lam-svin)
Frisk mælk
Fjerkræ (kylling-kalkun)
Grøntsager
6 måneder
3 måneder
2/3 måneder
1 måned
8-12 måneder
2/3 måneder
2 måneder
8/12 måneder
4 måneder
1-3 måneder
5- 7 måneder
8-12 måneder
SÅDAN AFRIMES FRYSEAFDELINGEN
1. Det anbefales at indstille en koldere temperatur,
eller tænde for funktionen Lynfrysning fire timer før
fødevarerne tages ud af fryseafdelingen, for at forlænge
deres konservering under optøningsfasen.
2. Ved afisning skal apparatet kobles fra strømforsyningen, og
alle skuffer skal tages ud. Opbevar de frosne madvarer på et
koldt sted. Lad døren stå åben, således at isen på væggene
kan smelte. For at forhindre vandet i at forsvinde under
afisningen, anbefales det, at placere en absorberende klud i
bunden af ​​fryseren og vride den regelmæssigt.
3. Rengør fryseafdelingen indvendigt, og tør omhyggeligt
efter.
4. Tænd atter for fryseren, og fyld madvarerne i.
7
Brugs- & Vedligeholdelsesvejledning
DRIFTSRELATEREDE LYDE
1. En brummetone fra kompressoren er normal når
produktet er i funktion.
2. Rislen og knirken skabes af kølegassens passage i
kørekredsløbet og er derfor normale lyde.
4. Kontrollér at hylderne i køleskabets låge og hylderne
og skufferne i køleafdelingen er anbragt korrekt, for at
undgå vibrationer.
5. Undlad at anbringe glasbeholdere (flasker, glaskrukker,
etc.) i direkte berøring med hinanden, for at undgå
vibrationer.
6. Denne anordning er udstyret med en kompressor,
der virker ved en optimal hastighed, for at reducere
energiforbruget. Det kan derfor ske, at kompressoren i
visse situationer (om sommeren, eller hvis der fyldes store
mængde fødevarer i apparatet) forøger hastigheden og
derfor udsender mere støj en normalt.
3. Der kan lyde en "knagen" når kompressoren er aktiv eller
inaktiv: Dette er en normal lyd fra produktets struktur.
ANBEFALING NÅR APPARATET IKKE ER I BRUG
I TILFÆLDE AF SLUKNING AF APPARATET
I TILFÆLDE AF STRØMAFBRYDELSE
Apparatet skal kobles fra strømforsyningen, tømmes, afrimes
(efter behov) og rengøres.
Lad dørene stå på klem, så luften kan cirkulere i rummene.
Dette vil forhindre dannelsen af mug og dårlig lugt.
Hold dørene lukket, da det holder madvarerne kolde
længst muligt. Frys aldrig optøede eller delvist optøede
fødevarer igen. "Blackout-alarmen" kan også blive aktiveret
ved en længerevarende strømafbrydelse (i produkter med
elektronik).
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten eller strømmen afbrydes
på hovedafbryderen.
Brug aldrig skurremidler. Rengør aldrig køle-/fryseskabsdele med brændbare væsker.
Anvend ikke damprensere.
Betjeningspanelets taster og display må ikke rengøres med produkter, der indeholder alkohol eller afledte
produkter, men kun med en tør klud.
Rengør apparatet regelmæssigt med en klud fugtet med en
opløsning af varmt vand og lidt neutralt rengøringsmiddel,
der er velegnet til indvendig rengøring af køleskabet.
8
For at sikre konstant og korrekt udløb af afrimningsvandet
skal afløbshullet på køleskabets
bagvæg nær frugt- og grønsagsskuffen,
rengøres regelmæssigt indvendigt med
det medfølgende værktøj.
DA
Brugs- & Vedligeholdelsesvejledning
FEJLFINDING
Fejlfindingsoversigt
Mulige årsager
Løsninger
Apparatet virker ikke.
Der kan være et problem med
strømforsyningen til apparatet.
Undersøg om:
• der er strømsvigt;
• stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den
dobbeltpolede afbryder (hvis den findes) er i den
korrekte position (tændt);
• husholdningens elektriske sikkerhedsanordninger
fungerer;
• el-kablet ikke er ødelagt;
• termostatknappen ikke er drejet over på “ ”.
Den indvendige
belysning virker ikke.
Det kan være nødvendigt at
udskifte pæren.
Slå apparatets strømforsyning fra og kontakt den tekniske
assistance, ved behov for udskiftning.
•
Den indre temperatur i
Der kan være forskellige årsager
afdelingerne er ikke kold (se spalten “Løsning”).
nok.
Kontrollér, om:
• at dørene er lukket korrekt;
• apparatet er opstillet tæt på en varmekilde;
• temperaturen er indstillet korrekt;
• luftcirkulationen gennem ventilationsristene forneden på
apparatet er blokeret.
Der er vand i bunden af
køleafdelingen.
Afløbskanalen for afrimningsvand
er blokeret.
Rens afrimningens afløb (se afsnittet “Rengøring og
vedligeholdelse").
Kraftig isdannelse i
fryseafdelingen.
Døren til fryseafdelingen er ikke
lukket korrekt.
•
Forkanten på apparatet
ved lågens pakning er
varm.
Dette er ikke en fejl. Det hindrer
dannelse af kondens.
Indgreb er ikke nødvendigt.
Temperaturen i
•
køleafdelingen er for lav.
•
Den indstillede temperatur er
for kold.
Der er anbragt store
mængder friske madvarer i
fryseafdelingen.
•
•
•
•
•
Kontroller, at der ikke er noget, der forhindrer, at døren
lukkes helt.
Afrim fryseafdelingen.
Kontrollér, at apparatet er installeret korrekt.
Prøv at vælge en mindre kold temperatur.
Hvis der er anbragt friske madvarer i fryseafdelingen, skal
du vente til de er helt frosne.
Sluk for blæseren (om forudset) som beskrevet i afsnittet
“BLÆSER”.
9
Brugs- & Vedligeholdelsesvejledning
SERVICE
FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES
1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at
følge anvisningerne i afsnittet FEJLFINDINGSOVERSIGT.
2. Sluk for ovnen, og tænd for den igen for at kontrollere,
om fejlen er afhjulpet.
KONTAKT DEN NÆRMESTE SERVICEAFDELING,
HVIS FEJLEN STADIG FOREKOMMER EFTER
DE OVENSTÅENDE KONTROLLER
Ring til det anførte nummer i garantibeviset, eller følg
anvisningerne på hjemmesiden www.indesit.com, for at få
assistance
Når serviceafdelingen kontaktes, skal man altid oplyse om:
• En kort beskrivelse af fejlen;
• Apparatets type og model;
•
Servicenummer (nummeret efter Service på typeskiltet).
Servicenummeret står også i garantibeviset;
• Dit fulde navn og adresse
• Telefonnummer.
Hvis det er nødvendigt at reparere apparatet, kontaktes et
autoriseret servicecenter (som garanti for brug af originale
reservedele og en korrekt reparation).
10
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
11
6a.
12
6b.
7.
8.
9.
10.
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
13
6a.
14
6b.
7.
8.
9.
10.
2
1
1
2
1
2
1
3
3
3
3
mm
~10
4
2
k!
clic
19515369800
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising