Whirlpool | UI4 1 S.1 | Use and care guide | Whirlpool UI4 1 S.1 Užívateľská príručka

Whirlpool UI4 1 S.1 Užívateľská príručka
Návod na používanie
www.indesit.com/register
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT.
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.indesit.com/register
REGISTER
PRÍRUČKA O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezpečnostné pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Opis výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Osvetlenie chladničky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Police. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dvierka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ako používať spotrebič. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Prvé použitie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Mraziaci priestor a uskladnenie potravín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Čas skladovania potravín pre doma zmrazené potraviny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ako rozmrazovať mraziaci priestor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prevádzkové zvuky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Odporúčanie v prípade nepoužívania spotrebiča. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Popredajný servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
SK
Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE
Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto bezpečnostné
pokyny. Uchovajte ich poruke pre budúce použitie.
V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú
uvedené dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti,
ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca odmieta
zodpovednosť v prípade nedodržania týchto
bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania
spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.
Veľmi malé deti (0–3 rokov) nepúšťajte k spotrebiču.
Malé deti (3–8 rokov) nepúšťajte k spotrebiču bez
dozoru. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať
tento spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo
dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča
bezpečným
spôsobom
a
chápu
hroziace
nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti
bez dozoru.
POVOLENÉ POUŽÍVANIE
UPOZORNENIE: Spotrebič nie je určený na ovládanie
prostredníctvom externého prepínacieho zariadenia,
ako je časovač, ani samostatným diaľkovým ovládačom.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti
alebo na podobné účely ako napr.: v oblastiach
kuchyniek pre personál v dielňach, kanceláriách a iných
pracovných prostrediach; na farmách; pre klientov
v hoteloch, modeloch, penziónoch a iných ubytovacích
zariadeniach.
Tento spotrebič nie je určený na profesionálne
používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.
Žiarovka používaná vo vnútri spotrebiča je špeciálne
určená pre domáce spotrebiče a nie je vhodná na bežné
osvetľovanie miestností v domácnosti (Nariadenie ES
244/2009).
Spotrebič je určený na používanie na miestach, kde
teplota dosahuje nasledujúce rozsahy, v súlade
s klimatickou triedou uvedenou na údajovom štítku.
Spotrebič nemusí fungovať správne, ak sa pridlho
ponechá pri teplote mimo špecifikovaného rozsahu.
Klimatická trieda Okolitá teplota (°C)
SN: Od 10 do 32 °C;
N: Od 16 do 32 °C;
ST: Od 16 do 38 °C;
T: Od 16 do 43 °C;
Tento spotrebič neobsahuje látky CFC. Chladiaci
okruh obsahuje R600a (HC). Spotrebiče s izobutánom
(R600a): izobután je prírodný plyn bez negatívnych
účinkov na životné prostredie; je však horľavý. Preto
dávajte pozor, aby sa potrubia chladiaceho okruhu
nepoškodili, najmä pri vyprázdňovaní chladiaceho
okruhu.
UPOZORNENIE: Nepoškodzujte rúrky chladiaceho
okruhu spotrebiča.
UPOZORNENIE: Vetracie otvory na telese spotrebiča
alebo na vstavanej konštrukcii nesmú byť upchaté.
UPOZORNENIE: Na zrýchlenie procesu odmrazovania
nepoužívajte mechanické, elektrické ani chemické
prostriedky nad rámec tých, ktoré odporúča výrobca.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte ani neumiestňujte
elektrické zariadenia do vnútra priečinkov spotrebiča,
pokiaľ nejde o typ, ktorý výslovne povolil výrobca.
UPOZORNENIE: pomôcky na tvorbu ľadu a výdajníky
vody, ktoré nie sú priamo pripojené k vodovodu, sa
musia plniť výlučne pitnou vodou.
UPOZORNENIE: Automatické výrobníky ľadu a/alebo
dávkovače vody musíte pripojiť výhradne k vodovodu
s pitnou vodou, s tlakom v potrubí medzi 0,17 a 0,81 MPa
(1,7 a 8,1 bar).
V blízkosti spotrebiča neskladujte výbušné látky, ako
sú aerosolové nádoby, a neukladajte ani nepoužívajte
benzín či iné horľavé látky.
Neprehltávajte obsah (netoxický) chladiacich vložiek
(dodávaných k niektorým modelom). Nekonzumujte
kocky ľadu ani ľadové lízanky bezprostredne po
vytiahnutí z mrazničky, pretože vám môžu spôsobiť
omrzliny.
V prípade produktov využívajúcich vzduchový filter
vo vnútri prístupného krytu ventilátora bude počas
prevádzky chladničky filter vždy nainštalovaný.
V priestore mrazničky neuchovávajte sklenené
nádoby s tekutinami, pretože môžu prasknúť.
Ventilátor (ak je súčasťou výbavy) neblokujte
potravinami. Po vložení potravín skontrolujte, či sa
dvierka priestorov správne zatvárajú. Platí to najmä
o dvierkach mrazničky.
Poškodené tesnenie je potrebné vymeniť čo najskôr.
Priečinok chladničky využívajte výlučne na
uchovávanie čerstvých potravín a priestor mrazničky
výlučne na uchovávanie mrazených potravín, mrazenie
čerstvých potravín a výrobu kociek ľadu.
Vyhýbajte sa uchovávaniu nezabalených potravín
v priamom kontakte s vnútornými povrchmi priečinka
chladničky alebo mrazničky.
Spotrebiče môžu byť vybavené špeciálnymi priečinkami
(priečinok na čerstvé potraviny, nula stupňová skrinka
atď.). Ak sa v špecifickej brožúre k produktu neuvádza
opak, tieto položky sa môžu vybrať bez ohrozenia
náležitej funkčnosti spotrebiča.
C-pentán sa používa ako nadúvadlo v izolačnej pene
a ide o horľavý plyn.
INŠTALÁCIA
So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho
minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri vybaľovaní
a inštalovaní používajte ochranné rukavice –
nebezpečenstvo porezania.
3
Príručka o ochrane zdravia a bezpečnosti
Inštalačné práce, vrátane prívodu vody (ak je)
a elektrického zapojenia a opráv musí vykonávať
kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevymieňajte
žiadnu časť spotrebiča, ak to výslovne nie je uvedené
v návode na používanie. Nepúšťajte deti na miesto
inštalácie. Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa počas
prepravy nepoškodil. V prípade problémov sa obráťte
na predajcu alebo popredajný servis. Po inštalovaní je
potrebné uložiť obalový materiál (plasty, polystyrénové
dielce a pod.) mimo dosahu detí – riziko zadusenia. Pred
vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič
odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte
pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel
– riziko vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým
prúdom. Spotrebič zapnite až po úplnom dokončení
inštalácie.
Pri premiestňovaní spotrebiča dávajte pozor, aby ste
nepoškodili podlahy (napr. parkety). Spotrebič inštalujte
na podlahu alebo podklad, ktorý je dostatočne pevný,
aby uniesol jeho hmotnosť, na mieste vhodnom
vzhľadom na veľkosť a použitie spotrebiča. Pri inštalovaní
spotrebiča dbajte, aby nebol v blízkosti zdroja tepla
a aby boli všetky štyri nožičky stabilné a pevne dosadali
na podlahu, v prípade potreby ich nastavte a pomocou
vodováhy skontrolujte, či je spotrebič v dokonale
vodorovnej polohe. Kým zapnete spotrebič, počkajte
aspoň dve hodiny, čím sa zaistí plná efektivita rozvodov
chladiva.
Aby ste zabezpečili dostatočné vetranie, na oboch
stranách spotrebiča a nad ním ponechajte voľné miesto.
Vzdialenosť medzi zadnou stenou spotrebiča a stenou
za ním by mala byť 50 mm, aby sa povrchy neprehriali.
Pri menšej vzdialenosti sa zvýši spotreba energie.
UPOZORNENIE: ak sa má zabrániť rizikám z dôvodu
nestability, umiestnenie alebo upevnenie spotrebiča sa
musí vykonať podľa pokynov výrobcu. Je zakázané
umiestňovať chladničku tak, aby sa kovová hadica
plynového sporáka, kovové plynové alebo vodovodné
potrubie alebo elektrické drôty dotýkali zadnej steny
chladničky (had kondenzátora).
VAROVANIA PRE POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO
ZARIADENIA
Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď
vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná, alebo
prostredníctvom prístupného viacpólového prepínača
nainštalovaného pred zásuvkou podľa predpisov pre
domovú elektroinštaláciu a spotrebič musí byť
uzemnený v súlade s národnými bezpečnostnými
normami pre elektrotechniku.
Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani
adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho
4
elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte
spotrebič, keď ste mokrí alebo naboso. Spotrebič
neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací kábel
alebo zástrčka, ak nepracuje správne, ak je poškodený
alebo ak spadol.
Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho výrobca,
servisný zástupca alebo podobná kvalifikovaná osoba
vymeniť za totožný, aby nemohlo vzniknúť riziko zásahu
elektrickým prúdom.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
UPOZORNENIE: Pred údržbou vždy dbajte, aby bol
spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete; nikdy
nepoužívajteparnéčistiacezariadenie–nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Nepoužívajte abrazívne alebo drsné čistiace
prostriedky, ako sú spreje na okná, čistiace prostriedky
obsahujúce žieraviny, horľavé kvapaliny, čistiace vosky,
koncentrované čistiace prostriedky, bielidlá ani čistiace
prostriedky obsahujúce ropné produkty na plastové
časti, interiér a tesnenia dvierok. Nepoužívajte papierové
utierky, drsné čistiace hubky ani nijaké drsné nástroje na
čistenie.
LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Všetky obalové materiály sa môžu recyklovať na 100 %, ako to potvrdzuje
.
symbol recyklácie
Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v plnom súlade s platnými miestnymi
predpismi o likvidácii odpadov.
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných
materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii domácich
spotrebičov dostanete na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo
v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič je označený v súlade
s Európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ). Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný
správnym spôsobom, pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Symbol na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že
s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale treba
ho odovzdať v zbernom stredisku pre elektrické a elektronické zariadenia.
RADY NA ÚSPORU ELEKTRICKEJ ENERGIE
Spotrebič namontujte do suchej a dobre vetranej miestnosti v dostatočnej
vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. radiátor, sporák a pod.) a na miesto,
ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému svetlu. V prípade potreby použite
izolačnú dosku.
Dodržiavajte inštalačné pokyny, aby ste zaistili náležité vetranie. Nedostatočné
vetranie za výrobkom zvyšuje spotrebu energie a znižuje účinnosť chladenia.
Časté otváranie dvier môže spôsobiť zvýšenú spotrebu energie.
Vnútorná teplota spotrebiča a spotreba energie môžu byť ovplyvnené aj
okolitou teplotou a miestom, kde sa spotrebič nachádza. Teplotu treba nastaviť
vzhľadom na tieto faktory.
Otváranie dverí obmedzte na minimum.
Pri rozmrazovaní vložte mrazené potraviny do chladničky. Nízka teplota
zmrazených potravín ochladí jedlo v chladničke. Pred vložením potravín do
spotrebiča ich nechajte vychladnúť.
Poloha políc v chladničke nemá vplyv na úsporu energie. Potraviny klaďte na
police tak, aby sa zabezpečila adekvátna cirkulácia vzduchu (potraviny by sa
nemali navzájom dotýkať a mal by byť priestor medzi nimi a zadnou stenou).
Skladovaciu kapacitu na mrazené potraviny môžete zväčšiť vybratím košov,
prípadne poličky Stop Frost, ak je vo výbave.
Neznepokojujte sa pre zvuky vychádzajúce z kompresora, ktoré sú v stručnom
návode k tomuto produktu opísané ako normálne zvuky.
SK
Návod na používanie a údržbu
OPIS VÝROBKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ovládací panel
Kontrolka zapnutia
Kontrolka Alarm
Miska na ľad*
Rozdeľovač zásuvky*
Polica na fľaše*
Sklenené police
Údajový štítok s obchodným
menom
9. Súprava na zmenu smeru otvárania
dverí
10. Oblasť na zmrazovanie čerstvých
potravín a na uskladnenie
mrazených potravín
11. Oblasť na uskladnenie mrazených
potravín
12. Tesnenie dvierok
3
2
10
1
4
5
6
7
11
8
9
12
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
MRAZENIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN
Čerstvé potraviny, ktoré sa majú zamraziť, položte na
mriežku v mraziacom priestore tak, aby sa nedotýkali
potravín, ktoré sú už zmrazené.
Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno za 24 hodín
zmraziť, je napísané na štítku.
Pri mrazení čerstvých potravín umiestnite mriežku
v mraziacom priestore do hornej polohy.
3
1. Kontrolka ZAPNUTIA
2. Kontrolka ALARM
3. Gombík OVLÁDANIA TEPLOTY
TEPLOTA CHLADNIČKY
A MRAZIACEHO PRIESTORU
Táto chladnička/mraznička sa zapína termostatom, ktorý sa
nachádza vnútri v chladiacom priestore.
Teplota obidvoch priestorov sa reguluje otáčaním gombíka
termostatu.
Termostat nastavený na : minimálne chladenie
Termostat nastavený na : stredné chladenie
Termostat nastavený na : maximálne chladenie
Termostat nastavený do polohy : žiadne chladenie, bez
osvetlenia
Nastavením gombíka termostatu na sa celý spotrebič
vypne.
•
•
* K dispozícii len pri niektorých modeloch
5
Návod na používanie a údržbu
OSVETLENIE CHLADNIČKY
Systém osvetlenia v priestore chladničky používa LED svetlo,
ktoré umožňuje lepšie osvetlenie než tradičné žiarovky, ako aj
veľmi nízku spotrebu energie.
Pre ich výmenu sa obráťte na Služby technickej pomoci.
Dôležité: Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne
po otvorení dvierok chladničky.
POLICE
Všetky zásuvky, poličky na dverách a poličky sa dajú vybrať.
DVIERKA
MOŽNOSŤ ZMENIŤ SMER OTVÁRANIA DVIEROK
Poznámka: Smer otvárania dverí sa dá zmeniť. Ak túto operáciu
vykoná popredajný servis, nie je krytá zárukou.
Postupujte podľa pokynov v Návode na inštaláciu.
AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ
PRVÉ POUŽITIE
Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte
spotrebič do elektrickej siete.
Po zapojení spotrebiča do siete otočte ovládačom
termostatu, aby ste zapli spotrebič.
6
Po zapnutí spotrebiča musíte počkať 4 až 6 hodín, než sa
dosiahne správna skladovacia teplota pre normálne naplnený
spotrebič. Antibakteriálny protizápachový filter umiestnite do
vetráka podľa ukážky pribalenej k filtru (ak je priložený).
SK
Návod na používanie a údržbu
MRAZIACI PRIESTOR A USKLADNENIE POTRAVÍN
Priehradka mrazničky
umožňuje skladovať mrazené
potraviny (po obdobie, ktoré je napísané na balení)
a mrazenie čerstvých potravín.
Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno za 24 hodín
zmraziť, je napísané na štítku.
Čerstvé potraviny vnútri mraziaceho priestoru usporiadajte
tak, aby ste okolo potravín nechali dostatok voľného miesta
pre prúdenie vzduchu. Odporúča sa, aby ste čiastočne
zmrazené potraviny znova nezamrazovali. Je dôležité
potraviny zabaliť spôsobom, ktorý zabráni vniknutiu vody,
vlhkosti alebo skvapalňovaniu.
Aby ste získali v mraziacom priestore viac miesta, možno
ho používať bez mriežky. Uistite sa, že sú dvierka po vrátení
potraviny na mriežku správne zatvorené.
KOCKY ĽADU
Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť
do mrazničky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na
odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.
Legenda
MRAZIACA ZÓNA
Všetky potraviny
ČAS SKLADOVANIA POTRAVÍN PRE DOMA ZMRAZENÉ POTRAVINY
Výrobok
Doba skladovania
Maslo alebo margarín
Syr
Ryby
Mäkkýše
Ovocie (okrem citrusov)
Zmrzlina alebo šerbet
Mäso
Šunka – saláma
Na pečenie ()
Rezne alebo kotlety ( hovädzie, bravčové, jahňacie)
Mlieko, čerstvé tekutiny
Hydina (kurča, morka)
Zelenina
6 mesiacov
3 mesiace
2 – 3 mesiace
1 mesiac
8 – 12 mesiacov
2 – 3 mesiace
2 mesiace
8 – 12 mesiacov
4 mesiace
1 – 3 mesiace
5 – 7 mesiacov
8 – 12 mesiacov
AKO ROZMRAZOVAŤ MRAZIACI PRIESTOR
1. Pred vybratím jedla z mraziaceho priestoru sa odporúča
nastaviť nižšiu teplotu alebo na štyri hodiny zapnúť
funkciu Rýchle mrazenie, aby sa predĺžilo uchovanie
potravín počas fázy rozmrazovania.
2. Ak chcete spotrebič rozmraziť, vypnite ho a vyberte
zásuvky. Mrazené potravy odložte na chladné miesto.
Dvere nechajte otvorené, aby sa námraza mohla roztopiť.
Aby ste počas rozmrazovania zabránili úniku vody,
odporúča sa na spodok mraziaceho priestoru položiť
absorpčnú handru a pravidelne ju žmýkať.
3. Vyčistite vnútrajšok mraziaceho priestoru a dosucha ho
vytrite.
4. Spotrebič znova zapnite a potraviny vráťte na miesto.
7
Návod na používanie a údržbu
PREVÁDZKOVÉ ZVUKY
1. Bzučanie kompresora je normálne, keď je spotrebič
zapnutý.
2. Klokotanie a pukotanie spôsobuje prechod chladiaceho
plynu chladiacim okruhom, preto sú to normálne zvuky.
4. Skontrolujte, či sú priehradky na vnútornej strane dvier
chladničky, police a zásuvky v chladiacom priestore
riadne nasadené a umiestnené, aby nedochádzalo
k vibráciám.
5. Sklené nádoby (fľašky, poháre a pod.) by sa nemali
navzájom dotýkať, aby nedochádzalo k vibráciám.
6. Spotrebič je vybavený kompresorom, ktorý pracuje
optimálnou rýchlosťou, aby sa minimalizovala spotreba
energie. V niektorých situáciách (v lete alebo po vložení
veľkého množstva potravín) sa môže stať, že kompresor
zvýši rýchlosť a je hlučnejší než zvyčajne.
3. Počuť vŕzganie, keď je kompresor aktívny, aj neaktívny: je
to normálny zvuk súvisiaci so stavbou výrobku.
ODPORÚČANIE V PRÍPADE NEPOUŽÍVANIA SPOTREBIČA
V PRÍPADE NEPOUŽÍVANIA SPOTREBIČA
Spotrebič odpojte od zdroja elektrického napájania,
vyprázdnite ho, a ak je to potrebné, rozmrazte a vyčistite ho.
Dvierka nechajte mierne pootvorené, aby do vnútra
mohol prúdiť vzduch. Týmto zabránite vzniku plesne
a nepríjemného zápachu.
V PRÍPADE PRERUŠENIA DODÁVKY ELEKTRICKEJ
ENERGIE
Dvierka nechajte zatvorené, aby ostali potraviny studené
najdlhšie, ako je to možné. Čiastočne rozmrazené jedlo opäť
nezamrazujte. V prípade dlhšieho výpadku prúdu môžete
tiež aktivovať alarm dlhého výpadku napájania elektrinou (pri
produktoch s elektronikou).
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred akýmkoľvek úkonom údržby alebo čistenia vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete alebo odpojte
prívod elektrickej energie.
Nikdy nepoužívajte abrazívne prostriedky. Časti chladničky nikdy nečistite horľavými kvapalinami.
Nepoužívajte parné čističe.
Tlačidlá a displej ovládacieho panela sa nesmú čistiť alkoholom ani látkami s obsahom alkoholu, ale len suchou
handričkou.
Spotrebič príležitostne čistite handrou, roztokom teplej vody
a neutrálnymi čistiacimi prostriedkami špeciálne určenými
pre čistenie vnútra chladničky.
8
Aby bol zaistený stály a správny odtok rozmrazenej vody,
pravidelne čistite pomocou dodaných
pomôcok vnútro odtokového kanálika,
ktorý sa nachádza na zadnej stene
chladničky blízko zásuvky na ovocie
a zeleninu.
SK
Návod na používanie a údržbu
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Čo robiť, ak...
Možné príčiny
Riešenia
Spotrebič nepracuje.
Mohol nastať problém s napájaním Uistite sa, že:
spotrebiča.
• nenastal výpadok prúdu;
• zástrčka je riadne zastrčená v zásuvke a dvojpólový
spínač (ak je pripojený) je v správnej polohe (zapnutý);
• zariadenia na ochranu elektrického systému
v domácnosti fungujú;
• nie je zlomený napájací kábel,
• gombík termostatu nie je otočený na „ “.
•
Vnútorné svetlo
nefunguje.
Pravdepodobne bude potrebné
vymeniť žiarovku.
Ak je potrebné ju vymeniť, odpojte spotrebič od elektrickej
siete a obráťte sa na službu technickej pomoci.
Vnútorná teplota
priestorov nie je
dostatočne nízka.
Dôvody môžu byť rôzne (pozri
stĺpec „Riešenie“).
Skontrolujte, či:
• sú dvierka riadne zavreté;
• spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného
zdroja;
• je správne nastavená teplota;
• nie je zablokovaná cirkulácia vzduchu cez ventilačné
mriežky v základni spotrebiča.
Na dne priečinka
chladničky je voda.
Odtok na rozmrazenú vodu je
blokovaný.
Vyčistite odtok na rozmrazenú vodu (pozri časť „Čistenie
a údržba“).
Nadmerné množstvo
ľadu v mraziacom
priestore.
Dvierka na mraziacom priestore sa
nedajú riadne uzavrieť.
•
•
•
Predný okraj spotrebiča
je horúci na mieste
tesnenia dverí.
To nie je problém. Zabraňuje
tvorbe kondenzácie.
Nie je potrebné to riešiť.
Teplota v chladiacom
priestore je príliš nízka.
•
•
•
•
Nastavená teplota je príliš
nízka.
Do mraziaceho priestoru
ste vložili veľké množstvo
čerstvých potravín.
•
Skontrolujte, či niečo nebráni v riadnom uzavretí dvierok.
Rozmrazte priestor mrazničky.
Uistite sa, či bol spotrebič riadne nainštalovaný.
Skúste nastaviť vyššiu teplotu.
k ste do mraziaceho priestoru vložili čerstvé potraviny,
A
počkajte, kým sa úplne zamrazia.
Vypnite ventilátor (ak je vo vybavení) opísaný v odseku
„VENTILÁTOR“.
9
Návod na používanie a údržbu
POPREDAJNÝ SERVIS
PREDTÝM, NEŽ ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS
1. Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami s pomocou
návrhov riešení uvedených v časti RIEŠENIE
PROBLÉMOV.
2. Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste skontrolovali, či
chyba pretrváva.
AK PO KONTROLÁCH UVEDENÝCH VYŠŠIE PORUCHA NAĎALEJ PRETRVÁVA, SPOJTE SA S NAJBLIŽŠÍM
AUTORIZOVANÝM SERVISNÝM STREDISKOM
Ak potrebujete pomoc, zavolajte na číslo uvedené v záručnej
knižke alebo postupujte podľa pokynov na webovej stránke
www.indesit.com
Pri kontaktovaní nášho klientskeho popredajného servisu
uveďte vždy:
• krátky opis poruchy;
• typ a presný model spotrebiča;
•
servisné číslo (číslo uvedené po slove Service na
výkonnostnom štítku); servisné číslo je uvedené aj na
záručnom liste;
• vašu úplnú adresu;
• vaše telefónne číslo.
Ak by bolo nevyhnutné spotrebič opraviť, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko (zaručí sa tým použitie
originálnych náhradných dielov a správny postup pri oprave).
10
SK
Návod na používanie a údržbu
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
11
6a.
12
6b.
7.
8.
9.
10.
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
13
6a.
14
6b.
7.
8.
9.
10.
2
1
1
2
1
2
1
3
3
3
3
mm
~10
4
2
k!
clic
19515369801
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising