Whirlpool | SI4 1 W.1 | Use and care guide | Whirlpool SI4 1 W.1 Manualul utilizatorului

Whirlpool SI4 1 W.1 Manualul utilizatorului
Manual de utilizare
www.indesit.com/register
MANUAL DE UTILIZARE
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS INDESIT.
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă,
vă rugăm să vă înregistraţi aparatul pe www.indesit.com/register
CUPRINS
GHID PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SIGURANŢA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instrucţiuni de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
GHID DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Descrierea produsului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Panoul de comandă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Becul din interiorul frigiderului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rafturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Uşa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cum se utilizează aparatul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prima utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Compartimentul frigider şi depozitarea alimentelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Modul de amplasare al alimentelor proaspete şi al băuturilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sunete emise la funcţionare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Recomandări în cazul neutilizării aparatului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Curăţarea şi întreţinerea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Depanarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
serviciul de asistenţă tehnică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
GHID DE INSTALARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
Ghid privind sănătatea şi siguranţa
RO
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE
Înainte de a utiliza aparatul, citiţi aceste instrucţiuni
privind siguranţa. Păstraţi-le la îndemână pentru a
le putea consulta şi pe viitor.
Aceste instrucţiuni şi aparatul în sine furnizează
avertismente importante privind siguranţa, care
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu
îşi asumă nicio răspundere pentru nerespectarea
acestor instrucţiuni de siguranţă, pentru utilizarea
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea
incorectă a butoanelor de comandă.
Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor foarte
mici (0-3 ani). Nu lăsaţi aparatul la îndemâna
copiilor mici (3-8 ani) decât dacă sunt supravegheaţi
în permanenţă. Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi
persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mintale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe
pot folosi acest aparat doar dacă sunt
supravegheate sau au fost instruite cu privire la
utilizarea în siguranţă şi înţeleg riscurile implicate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curăţarea
şi întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de către
copii fără a fi supravegheaţi.
UTILIZAREA PERMISĂ
ATENŢIE: Aparatul nu trebuie să fie pus în
funcţiune prin intermediul unui întrerupător
extern, cum ar fi un temporizator, sau al unui
sistem de comandă la distanţă separat.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
locuinţe, precum şi în alte spaţii, cum ar fi: bucătării
destinate personalului din magazine, birouri şi alte
spaţii de lucru; ferme; de către clienţii din hoteluri,
moteluri, unităţi de cazare de tip „bed and
breakfast” şi alte spaţii rezidenţiale.
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
profesional. Nu utilizaţi aparatul în aer liber.
Becul din interiorul aparatului este proiectat
special pentru aparate de uz casnic şi nu este
destinat iluminatului unei încăperi dintr-o locuinţă
(Regulamentul CE nr. 244/2009).
Aparatul este proiectat pentru a funcţiona în
încăperi în care temperatura ambientală este
cuprinsă în următoarele limite, în funcţie de clasa
climatică indicată pe plăcuţa cu date tehnice. Este
posibil ca aparatul să nu funcţioneze corespunzător
dacă este lăsat un timp îndelungat la o temperatură
situată în afara intervalului specificat.
Temperatură ambiantă clasă climatică. (°C)
SN: Între 10 şi 32 °C,
N: Între 16 şi 32 °C
ST: Între 16 şi 38 °C,
T: Între 16 şi 43 °C
Acest aparat nu conţine clorofluorocarburi
(CFC). Circuitul de răcire conţine agent frigorific
R600a (HC). Aparatele cu izobutan (R600a):
izobutanul este un gaz natural fără efecte nocive
asupra mediului înconjurător, dar este inflamabil.
De aceea, trebuie să vă asiguraţi că tuburile
circuitului de răcire nu sunt deteriorate, în special
la golirea circuitului de răcire.
AVERTISMENT: Nu deterioraţi tuburile circuitului
de răcire al aparatului.
AVERTISMENT: Nu astupaţi orificiile de ventilare
ale mobilei în care este încastrat aparatul.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi alte mijloace
mecanice, electrice sau chimice pentru a accelera
procesul de decongelare, în afară de cele
recomandate de producător.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi şi nu introduceţi
dispozitive electrice în interiorul compartimentelor
aparatului, dacă acestea nu sunt de tipul autorizat
în mod expres de producător.
AVERTISMENT: dispozitivele de produs gheaţă
şi/sau dozatoarele de apă care nu sunt racordate
direct la reţeaua de alimentare cu apă trebuie să
fie umplute doar cu apă potabilă.
AVERTISMENT: Dispozitivele de produs gheaţă
şi/sau dozatoarele de apă automate trebuie să fie
conectate la o sursă de alimentare exclusiv cu apă
potabilă, având o presiune cuprinsă între 0,17 şi
0,81 MPa (între 1,7 şi 8,1 bari).
Nu depozitaţi substanţe explozive, precum
doze de aerosoli cu propulsor inflamabil, în aparat.
Nu înghiţiţi conţinutul (netoxic) al acumulatorilor
frigorifici (din dotarea anumitor modele). Nu
mâncaţi cuburi de gheaţă sau îngheţată imediat
după scoaterea acestora din congelator, deoarece
pot cauza degerături.
La produsele proiectate să utilizeze un filtru de
aer instalat în capacul ventilatorului, filtrul trebuie
să fie întotdeauna montat când frigiderul este în
funcţiune.
Nu depozitaţi în congelator recipiente din sticlă
umplute cu lichide, deoarece se pot sparge.
Nu blocaţi ventilatorul (dacă intră în dotare) cu
produse
alimentare.
După
introducerea
alimentelor, verificaţi dacă uşile compartimentelor
se închid corespunzător, în special uşa
congelatorului.
Garniturile deteriorate trebuie să fie înlocuite
cât mai curând posibil.
Folosiţi compartimentul frigider doar pentru
păstrarea
alimentelor
proaspete,
iar
compartimentul congelator doar pentru păstrarea
alimentelor congelate, congelarea alimentelor
proaspete şi producerea cuburilor de gheaţă.
Evitaţi depozitarea alimentelor neambalate în
contact direct cu suprafeţele interioare ale
compartimentelor frigider sau congelator.
Aparatele pot fi prevăzute cu compartimente
speciale (compartimentul pentru alimente
3
Ghid privind sănătatea şi siguranţa
proaspete, compartimentul „Zero grade” etc.).
Dacă nu există menţiuni speciale în broşura cu
instrucţiuni a produsului, aceste compartimente
pot fi scoase, menţinându-se rezultate echivalente.
C-pentanul este utilizat ca agent de expandare
la fabricarea spumei izolatoare şi este un gaz
inflamabil.
INSTALAREA
Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să
fie efectuate de două sau mai multe persoane risc de rănire. Folosiţi mănuşi de protecţie la
despachetare şi instalare - risc de tăiere.
Instalarea, inclusiv racordarea la reţeaua de
alimentare cu apă (dacă este necesară) şi la reţeaua
de alimentare cu energie electrică, precum şi
reparaţiile trebuie efectuate de un tehnician
calificat. Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio piesă a
aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în mod
expres în manualul de utilizare. Nu lăsaţi copiii în
apropierea zonei de instalare. După despachetarea
aparatului, asiguraţi-vă că acesta nu a fost
deteriorat în timpul transportului. Dacă apar
probleme, contactaţi distribuitorul sau cel mai
apropiat serviciu de asistenţă tehnică postvânzare. Odată instalat aparatul, deşeurile de
ambalaje (bucăţi de plastic, polistiren etc.) nu
trebuie lăsate la îndemâna copiilor - risc de
asfixiere. Înainte de orice operaţie de instalare,
aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua de
alimentare cu energie electrică - risc de
electrocutare. În timpul instalării, aveţi grijă ca
aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare risc de incendiu sau de electrocutare. Activaţi
aparatul numai atunci când instalarea a fost
finalizată.
În timpul mutării aparatului, aveţi grijă să nu
deterioraţi podeaua (de exemplu, parchetul).
Instalaţi aparatul pe o podea sau un suport care îi
poate susţine greutatea şi într-un spaţiu adecvat
pentru dimensiunile şi utilizarea sa. Asiguraţi-vă că
aparatul nu este amplasat lângă o sursă de căldură
şi că cele patru picioruşe sunt stabile şi se sprijină
pe podea, reglându-le după cum este necesar, şi
asiguraţi-vă că aparatul este perfect orizontal,
folosind o nivelă cu bulă de aer. Aşteptaţi cel puţin
două ore înainte de a pune în funcţiune aparatul,
pentru vă asigura că circuitul de răcire atinge
nivelul maxim de eficienţă.
Pentru a asigura o ventilare adecvată, lăsaţi un
spaţiu liber atât în părţile laterale ale aparatului,
cât şi deasupra acestuia. Amplasaţi aparatul la o
distanţă de 50 mm de perete, pentru a evita
contactul cu suprafeţe fierbinţi. O distanţă mai
mică va determina creşterea consumului de
energie al produsului.
4
AVERTISMENT: Pentru a evita riscurile datorate
instabilităţii, aparatul trebuie poziţionat sau fixat
în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
Este interzis să aşezaţi frigiderul astfel încât
furtunul metalic al aragazului, conductele metalice
de alimentare cu gaz sau apă sau cablurile electrice
să intre în contact cu peretele din spate al
frigiderului (bobina condensatorului).
AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU
ENERGIE ELECTRICĂ
Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la
reţeaua electrică fie prin scoaterea ştecherului din
priză (dacă ştecherul este accesibil), fie prin
intermediul unui întrerupător multipolar situat în
amonte de priză, în conformitate cu normele
privind cablurile electrice, şi trebuie să fie
împământat în conformitate cu standardele
naţionale privind siguranţa electrică.
Nu utilizaţi prelungitoare, prize multiple sau
adaptoare.
După
finalizarea
instalării,
componentele electrice nu trebuie să mai fie
accesibile pentru utilizator. Nu utilizaţi aparatul
dacă aveţi părţi ale corpului umede sau când
sunteţi desculţi. Nu puneţi în funcţiune acest
aparat dacă are cablul de alimentare sau ştecherul
deteriorat, dacă nu funcţionează corespunzător
sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul
identic de către producător, agentul său de service
sau alte persoane calificate, pentru a evita orice
pericol sau risc de electrocutare.
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este
oprit şi deconectat de la sursa de alimentare
înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere;
nu folosiţi niciodată aparate de curăţare cu aburi risc de electrocutare.
Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi sau duri,
cum ar fi sprayuri pentru geamuri, substanţe
abrazive de curăţare, lichide inflamabile, ceară
pentru curăţare, detergenţi concentraţi, înălbitori
sau agenţi de curăţare care conţin petrol pe piesele
din plastic, în interiorul aparatului sau pe garniturile
uşii. Nu folosiţi prosoape de hârtie, bureţi abrazivi
sau alte dispozitive de curăţare dure.
ELIMINAREA AMBALAJULUI
Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi este marcat cu
simbolul reciclării .
Prin urmare, diferitele părţi ale ambalajului trebuie eliminate în mod
corespunzător şi în conformitate cu normele stabilite de autorităţile
locale privind eliminarea deşeurilor.
ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE
Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile.
Eliminaţi-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea
deşeurilor. Pentru informaţii suplimentare referitoare la tratarea,
valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice, contactaţi
autorităţile locale competente, serviciul de colectare a deşeurilor
Ghid privind sănătatea şi siguranţa
menajere sau magazinul de unde aţi achiziţionat aparatul. Acest aparat
este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Asigurânduvă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiţi la prevenirea
consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
persoanelor.
Simbolul de pe produs sau de pe documentele care îl însoţesc indică
faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie
predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
RECOMANDĂRI PENTRU ECONOMISIREA
ENERGIEI
Instalaţi aparatul într-o încăpere uscată şi bine aerisită, departe de orice
sursă de căldură (de ex. radiator, aragaz etc.), într-o zonă ferită de razele
directe ale soarelui. Dacă este necesar, folosiţi o placă izolatoare.
Pentru a asigura o ventilare adecvată, urmaţi instrucţiunile de instalare.
O ventilare insuficientă în spatele aparatului creşte consumul de energie
şi scade eficienţa de răcire.
RO
Deschiderea frecventă a uşii poate cauza o creştere a consumului de
energie.
Temperatura interioară a aparatului şi consumul de energie pot fi
afectate şi de temperatura ambientală, precum şi de amplasarea
aparatului. La setarea temperaturii, trebuie să se ţină cont de aceşti
factori.
Reduceţi cât mai mult posibil deschiderea uşii.
Pentru a dezgheţa alimentele congelate, introduceţi-le în frigider.
Temperatura scăzută a produselor congelate va contribui la răcirea
celorlalte alimente din frigider. Permiteţi răcirea alimentelor şi a
băuturilor înainte de a le introduce în frigider.
Poziţia rafturilor din frigider nu afectează consumul de energie.
Alimentele trebuie amplasate pe rafturi astfel încât să se asigure
circularea corespunzătoare a aerului (alimentele nu ar trebui să intre în
contact unele cu celelalte şi nici cu peretele din spate al frigiderului).
Puteţi mări capacitatea de depozitare a alimentelor congelate prin
scoaterea coşurilor şi a raftului StopFrost, dacă există în dotare.
Nu vă faceţi griji cu privire la zgomotele provenind de la compresor,
care sunt descrise ca fiind zgomote normale în Ghidul de referinţă
rapidă al produsului.
5
Ghid de utilizare şi întreţinere
DESCRIEREA PRODUSULUI
1.
2.
3.
4.
5.
1
2
9
3
4
X
X
Ventilator*
Panoul de comandă / Unitate bec
Grătar pentru sticle*
Zona pentru rafturi
Plăcuţa cu date tehnice, cu numele
comercial
6. Sertar pentru fructe şi legume*
7. Kit de reversibilitate pentru uşă
8. Opritor pentru sticle*
9. Rafturi pe uşă
10. Garnitura uşii
8
5
6
7
10
PANOUL DE COMANDĂ
1.
2.
3.
TEMPERATURA
DIN COMPARTIMENTUL FRIGIDER
Acest frigider este pus în funcţiune acţionând asupra
grupului termostat situat în interiorul compartimentului
frigider.
Temperatura din ambele compartimente se reglează prin
rotirea butonului termostatului.
Termostatul pe 1/2 : refrigerare puţin intensă
Termostatul pe 3-5 : răcire medie
Termostatul pe 6/7 : răcire foarte intensă
Termostatul pe : răcirea şi lumina sunt închise
Prin rotirea butonului termostatului în poziţia se opreşte
întregul aparat.
•
* Disponibil numai la anumite modele
6
•
1. Reper indicator pentru poziţia
termostatului
2. Temperatura compartimentului
congelator şi a compartimentului
frigider
3. Bec cu LED
Ghid de utilizare şi întreţinere
BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI
Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider
utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai
bună decât becurile tradiţionale, precum şi un consum de
energie foarte redus.
RO
Contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică dacă aveţi nevoie de
un bec de schimb.
Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde
când se deschide uşa frigiderului.
RAFTURI
Toate sertarele, rafturile de pe uşi şi rafturile pot fi scoase.
UŞA
REVERSIBILITATE PENTRU UŞĂ
Notă: Direcţia de deschidere a uşii poate fi modificată. Dacă
operaţia este efectuată de reprezentanţii serviciului de asistenţă
tehnică post-vânzare, aceasta nu este acoperită de garanţie.
Respectaţi instrucţiunile din Ghidul de instalare.
7
Ghid de utilizare şi întreţinere
CUM SE UTILIZEAZĂ APARATUL
PRIMA UTILIZARE
După instalare, aşteptaţi cel puţin două ore înainte de a
conecta aparatul la reţeaua electrică.
Conectaţi aparatul la reţeaua electrică şi rotiţi butonul
termostatului pentru a porni aparatul.
După ce puneţi aparatul în funcţiune, trebuie să aşteptaţi 4-6
ore până când se atinge temperatura adecvată de păstrare a
alimentelor pentru un aparat încărcat normal. Dacă aparatul
este prevăzut cu filtru antibacterian şi anti-miros, amplasaţi-l
în ventilator, aşa cum se indică pe ambalajul filtrului.
COMPARTIMENTUL FRIGIDER ŞI DEPOZITAREA ALIMENTELOR
Compartimentul frigider permite păstrarea alimentelor
proaspete şi a băuturilor. Compartimentul frigider
se dezgheaţă complet automat. Prezenţa ocazională
a picăturilor de apă pe peretele interior posterior al
compartimentului indică faza de dezgheţare automată.
Apa rezultată din dezgheţare este condusă într-un canal de
scurgere, apoi este colectată într-un recipient, din care se
evaporă.
Notă: temperatura ambiantă, frecvenţa cu care se deschid uşile şi
poziţia aparatului pot influenţa temperaturile interne în cele două
compartimente. Setaţi temperaturile în funcţie de aceşti factori.
Într-un mediu cu umiditate foarte ridicată, în compartimentul
frigider se poate produce condens, mai ales pe rafturile de sticlă.
În acest caz, se recomandă să acoperiţi recipientele care conţin
lichide (de ex. o oală cu supă), să ambalaţi alimentele cu conţinut
ridicat de apă (de ex. legumele) şi să porniţi ventilatorul (dacă
există).
Toate sertarele, rafturile de pe uşi şi rafturile pot fi scoase.
CIRCULAŢIA AERULUI
Circulaţia naturală a aerului în compartimentul frigiderului îl
împarte în mai multe zone cu temperaturi diferite. Zona cu
cea mai scăzută temperatură se află chiar deasupra sertarului
cu fructe şi legume şi în apropierea peretelui posterior. Zona
cu cea mai ridicată temperatura se află în partea frontală de
sus a compartimentului.
O ventilare insuficientă duce la creşterea consumului de
energie şi la reducerea performanţelor de răcire.
MODUL DE AMPLASARE AL ALIMENTELOR PROASPETE ŞI AL BĂUTURILOR
Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic
(mere, caise, pere, piersici, avocado, smochine, prune,
afine, pepeni, fasole) şi cele care sunt sensibile la acest gaz,
precum fructele, legumele şi salata, trebuie să fie separate
întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de
depozitare; de exemplu, nu depozitaţi roşii împreună cu kiwi
sau varză.
Nu apropiaţi alimentele prea mult unele de celelalte, pentru
a permite circularea corespunzătoare a aerului. Folosiţi
recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu şi sticlă,
precum şi folie transparentă pentru a ambala alimentele.
Dacă aveţi o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider,
vă recomandăm să folosiţi rafturile de deasupra sertarului
pentru fructe şi legume, având în vedere că aceasta este zona
cea mai rece din compartiment. Pentru lichidele şi alimentele
care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiţi
doar recipiente cu capac sau acoperiţi-le. Pentru a evita
răsturnarea sticlelor, folosiţi suportul pentru sticle (disponibil
doar la anumite modele).
Legendă
ZONĂ CONGELATOR
X
X
ZONA TEMPERATĂ
Recomandată pentru depozitarea fructelor
tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor,
sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor
ZONA RECE
Recomandată pentru depozitarea brânzei,
laptelui, alimentelor de consum zilnic,
delicateselor, iaurtului
ZONA CEA MAI RECE
Recomandată pentru depozitarea mezelurilor,
deserturilor, peştelui şi cărnii
SERTAR PENTRU FRUCTE ŞI LEGUME
8
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
SUNETE EMISE LA FUNCŢIONARE
1. În timpul funcţionării produsului, un sunet generat de
compresor este normal.
2. Sunetele precum gâlgâitul şi trosnitul sunt generate de
trecerea agentului frigorific în interiorul circuitului de
răcire, prin urmare, sunt zgomote normale.
4. Verificaţi dacă rafturile de pe uşa frigiderului, rafturile
şi sertarele din compartimentul frigider sunt fixate şi
aşezate în mod corespunzător pentru a evita eventuale
vibraţii.
5. Nu aşezaţi recipiente din sticlă (sticle, borcane etc.) în
contact direct unele cu altele, pentru a evita vibraţiile.
6. Acest aparat este echipat cu un compresor, care
funcţionează la o viteză optimă pentru a reduce la
minimum consumul de energie. În anumite situaţii (în
timpul verii sau dacă sunt introduse cantităţi mari de
alimente), se poate întâmpla ca viteza compresorului să
crească şi, prin urmare, acesta să fie mai zgomotos decât
de obicei.
3. Este posibil să „auziţi” scârţâituri la activarea sau
dezactivarea compresorului: este un sunet normal
generat de structura produsului.
RECOMANDĂRI ÎN CAZUL NEUTILIZĂRII APARATULUI
ÎN CAZUL NEUTILIZĂRII APARATULUI
Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică, goliţi-l,
dezgheţaţi-l (dacă este necesar) şi curăţaţi-l.
Lăsaţi uşile întredeschise pentru a permite aerului să circule
în interiorul compartimentelor. Astfel evitaţi formarea
mucegaiului şi apariţia mirosurilor neplăcute.
ÎN CAZUL ÎNTRERUPERII ALIMENTĂRII CU ENERGIE
ELECTRICĂ
Ţineţi închise uşile pentru ca alimentele să rămână reci cât
mai mult timp posibil. Nu congelaţi din nou alimentele care
s-au dezgheţat parţial. Dacă pana de curent se prelungeşte,
este posibil să se activeze şi alarma de întrerupere a
curentului (la produsele cu componente electronice).
CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA
Înainte de a efectua orice operaţie de curăţare sau de întreţinere, scoateţi aparatul din priză sau deconectaţi
alimentarea cu energie electrică.
Nu folosiţi niciodată substanţe abrazive. Nu curăţaţi niciodată cu lichide inflamabile componentele frigiderului.
Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi.
Butoanele şi afişajul panoului de comandă nu trebuie să fie curăţate cu substanţe alcoolice sau derivate, ci cu o
lavetă uscată.
Curăţaţi aparatul din când în când cu o lavetă şi o soluţie de
apă caldă şi agenţi de curăţare neutri speciali pentru
curăţarea interiorului frigiderului.
Pentru a asigura scurgerea constantă şi
corectă a apei rezultate din dezgheţare,
curăţaţi periodic interiorul canalului de
scurgere, situat pe peretele posterior
al compartimentului frigider, lângă
sertarul pentru fructe şi legume,
folosind ustensila din dotare.
9
Ghid de utilizare şi întreţinere
DEPANAREA
Ce trebuie să faceţi
dacă...
Motive posibile
Soluţii
Aparatul nu
funcţionează.
Este posibil să existe o problemă la Verificaţi dacă:
sursa de alimentare a aparatului.
• s-a întrerupt curentul;
• ştecherul este introdus corect în priza de curent, iar
întrerupătorul bipolar (dacă intră în dotare) este în poziţia
corectă (pornit);
• dispozitivele de protecţie a sistemelor electrocasnice
funcţionează;
• cablul de alimentare nu este defect;
• butonul termostatului nu este pe poziţia „ ”.
Becul din interior nu
funcţionează.
Este posibil să fie necesară
înlocuirea becului.
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare şi contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică dacă aveţi nevoie de un bec de
schimb.
Temperatura internă a
Motivele pot fi variate (a se vedea
compartimentelor nu
coloana „Soluţie”).
este suficient de scăzută.
Efectuaţi următoarele verificări:
• uşile sunt închise corect;
• aparatul nu este instalat în apropierea unei surse de
căldură;
• temperatura este setată corect;
• circulaţia aerului prin grilajele de aerisire de la baza
aparatului nu este obstrucţionată.
Există apă în
partea inferioară a
compartimentului
frigider.
Scurgerea apei de dezgheţare este
blocată.
Curăţaţi orificiul de scurgere a apei rezultate din dezgheţare
(consultaţi capitolul „Întreţinerea şi curăţarea aparatului”).
Marginea din faţă a
aparatului, pe care se
lipeşte garnitura uşii,
este fierbinte.
Aceasta nu este o problemă.
Acest lucru împiedică formarea
condensului.
Nu este necesară o soluţie.
Temperatura
compartimentului
frigider este prea
scăzută.
•
•
•
10
•
Temperatura setată este prea
scăzută.
O cantitate mare de alimente
proaspete a fost aşezată în
compartimentul congelator.
•
Încercaţi să setaţi o temperatură mai puţin scăzută.
Dacă au fost introduse alimente proaspete în
compartimentul congelator, aşteptaţi până când
congelarea se încheie.
Opriţi ventilatorul (dacă intră în dotare) conform
descrierii de la paragraful „VENTILATOR”.
RO
Ghid de utilizare şi întreţinere
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
1. Încercaţi să rezolvaţi singuri problema, cu ajutorul
recomandărilor din GHIDUL DE REMEDIERE A
DEFECŢIUNILOR.
2. Opriţi şi puneţi din nou în funcţiune aparatul pentru a
vedea dacă problema persistă.
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ŞI DUPĂ CONTROALELE MENŢIONATE,
CONTACTAŢI CEL MAI APROPIAT SERVICIU
DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Pentru asistenţă, sunaţi la numărul de telefon specificat pe
certificatul de garanţie sau urmaţi instrucţiunile de pe site-ul
web www‌.‌indesit‌.‌com
Atunci când contactaţi serviciul de asistenţă tehnică postvânzare, specificaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul şi modelul exact al aparatului;
•
numărul de service (numărul care se găseşte după
cuvântul „Service” de pe plăcuţa cu date tehnice).
Numărul de service este indicat, de asemenea, în
certificatul de garanţie;
• adresa dvs. completă;
• numărul dvs. de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă rugăm să
contactaţi un serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare
autorizat (pentru a avea garanţia că se folosesc piese de
schimb originale şi că reparaţiile vor fi executate corect).
11
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
12
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
19515373000
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising