Whirlpool | BCB 312 AVI/HA | Instruction for Use | Whirlpool BCB 312 AVI/HA instrukcja

Whirlpool BCB 312 AVI/HA instrukcja
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ Ñ ÌÎÐÎÇÈËÜÍÎÉ ÊÀÌÅÐÎÉ
Ñîäåðæàíèå
RU
Ðóññêèé, 1
PL
Polski, 9
P
Portuges, 17
RU
Óñòàíîâêà, 2
Ðàñïîëîæåíèå è ïîäñîåäèíåíèå
Îïèñàíèå èçäåëèÿ, 3
Îáùèé âèä
Âêëþ÷åíèå è ýêñïëóàòàöèÿ, 4-5
Âêëþ÷åíèå èçäåëèÿ
Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ
Îïòèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå õîëîäèëüíèêà
Îïòèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ìîðîçèëüíîé êàìåðû
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è óõîä, 6
BCB 312 AVI/HA
Îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ
×èñòêà èçäåëèÿ
Ïðåäîòâðàùåíèå ïîÿâëåíèÿ ïëåñåíè è íåïðèÿòíûõ
çàïàõîâ
Ðàçìîðîçêà èçäåëèÿ
Çàìåíà ëàìïî÷êè
Ïðåäîñòîðîæíîñòè è ðåêîìåíäàöèè, 7
Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
Óòèëèçàöèÿ
Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû
Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ, 8
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, 8
1
Óñòàíîâêà
RU
! Âàæíî ñîõðàíèòü äàííîå ðóêîâîäñòâî äëÿ åãî
ïîñëåäóþùèõ êîíñóëüòàöèé.  ñëó÷àå ïðîäàæè,
ïåðåäà÷è èçäåëèÿ èëè ïðè ïåðååçäå íà íîâóþ
êâàðòèðó íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, ÷òîáû ðóêîâîäñòâî
îñòàâàëîñü âìåñòå ñ èçäåëèåì, äëÿ òîãî ÷òîáû åãî
íîâûé âëàäåëåö ìîã îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè
ýêñïëóàòàöèè è ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
ïðåäóïðåæäåíèÿìè.
! Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèè: â íèõ
ñîäåðæàòñÿ âàæíûå ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâêå,
ýêñïëóàòàöèè è áåçîïàñíîñòè èçäåëèÿ.
Ðàñïîëîæåíèå è ïîäñîåäèíåíèå
Ðàñïîëîæåíèå
1. Óñòàíîâèòå èçäåëèå â ñóõîì ïîìåùåíèè ñ õîðîøåé
âåíòèëÿöèåé.
2. Íå çàêðûâàéòå çàäíèå âåíòèëÿöèîííûå ðåøåòêè
èçäåëèÿ: êîìïðåññîð è êîíäåíñàòîð âûðàáàòûâàþò
òåïëî, è äëÿ èõ èñïðàâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è
ýêîíîìèè ýëåêòðîýíåðãèè òðåáóåòñÿ õîðîøàÿ
âåíòèëÿöèÿ.
Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäñîåäèíåíèå
Ïîñëå äîñòàâêè èçäåëèÿ óñòàíîâèòå åãî â
âåðòèêàëüíîå ïîëîæåíèå è ïîäîæäèòå íå ìåíåå 3
÷àñîâ ïåðåä åãî ïîäñîåäèíåíèåì ê ñåòè
ýëåêòðîïèòàíèÿ. Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì âèëêè
èçäåëèÿ ê ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêå íåîáõîäèìî
ïðîâåðèòü ñëåäóþùåå:
• ýëåêòðè÷åñêàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ñîåäèíåíà ñ
çàçåìëåíèåì è ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàòèâàì;;
• ýëåêòðè÷åñêàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ðàñ÷èòàíà íà
ìàêñèìàëüíóþ ìîùíîñòü èçäåëèÿ, óêàçàííóþ íà
òàáëè÷êå ñ òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè,
ðàñïîëîæåííîé â ëåâîì íèæíåì óãëó âíóòðè
õîëîäèëüíîé êàìåðû (íàïðèìåð, 150 Âò);
• íàïðÿæåíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ äîëæíî áûòü â
ïðåäåëàõ, óêàçàííûõ íà òàáëè÷êå ñ òåõíè÷åñêèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè, ðàñïîëîæåííîé â ëåâîì íèæíåì
óãëó âíóòðè õîëîäèëüíîé êàìåðû (íàïðèìåð, 220240 Â);
• ýëåêòðè÷åñêàÿ ðîçåòêà äîëæíà áûòü ñîâìåñòèìà ñ
âèëêîé èçäåëèÿ.
 ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïîðó÷èòå çàìåíó âèëêè
èçäåëèÿ óïîëíîìî÷åííîìó òåõíèêó (ñì.
Îáñëóæèâàíèå); íå èñïîëüçóéòå óäëèíèòåëè è
òðîéíèêè.
! Èçäåëèå äîëæíî áûòü óñòàíîâëåíî òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä è ýëåêòðîðîçåòêà áûëè
ëåãêî äîñòóïíû.
! Ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä èçäåëèÿ íå äîëæåí áûòü
ñîãíóò èëè ñæàò.
2
! Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå ñîñòîÿíèå ïðîâîäà
ýëåêòðîïèòàíèÿ è ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîðó÷àéòå åãî
çàìåíó òîëüêî óïîëíîìî÷åííûì òåõíèêàì (ñì.
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå).
! Ôèðìà ñíèìàåò ñ ñåáÿ âñÿêóþ îòâåòñòâåííîñòü â
ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ âûøåîïèñàííûõ ïðàâèë.
Îïèñàíèå èçäåëèÿ
Îáùèé âèä
RU
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè îòíîñèòñÿ ê íåñêîëüêèì ìîäåëÿì, ïîýòîìó âîçìîæíî, ÷òî íà ðèñóíêå ïîêàçàíû
äåòàëè, îòëè÷íûå îò ïðèîáðåòåííîãî âàìè èçäåëèÿ. Îïèñàíèå íàèáîëåå ñëîæíûõ êîìïëåêòóþùèõ ïðèâåäåíî íà
ñëåäóþùèõ ñòðàíèöàõ.
Ëàìïà îñâåùåíèÿ (ñì.
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå)
Ñúåìíûé áàëêîí÷èê ñ
êðûøêîé ñ
ÏÎÄÑÒÀÂÊÎÉ ÄËß
ßÈÖ è ÌÀÑËÅÍÊÎÉ
*
ÏÎËÊÀ•
Êîðîáêà
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß
*
ßùèê ÄËß ÔÐÓÊÒÎÂ è
ÎÂÎÙÅÉ
Ñúåìíûé áàëêîí÷èê
ÄËß ÏÐÎÄÓÊÒΕ
Ãíåçäî äëÿ ÁÓÒÛËÊÈ
¨ÌÊÎÑÒÜÞ 2 ËÈÒÐÀ
Áàëêîí÷èê ÄËß
ÁÓÒÛËÎÊ
Ðóêîÿòêà ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ
Îòäåëåíèå äëÿ
ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÍÈß è
ÕÐÀÍÅÍÈß
Ôîðìà äëÿ ëüäà
*
Îòäåëåíèå äëÿ
ÕÐÀÍÅÍÈß
• Äåòàëè, êîòîðûå ìîãóò âàðüèðîâàòü ïî êîëè÷åñòâó è/èëè ïî ðàñïîëîæåíèþ.
* Èìååòñÿ òîëüêî â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ
3
Âêëþ÷åíèå è
ýêñïëóàòàöèÿ
RU
Âêëþ÷åíèå èçäåëèÿ
îáðàçóþòñÿ èíåé èëè êàïëè âîäû â çàâèñèìîñòè îò
ðåæèìà ðàáîòû êîìïðåññîðà – ðàáîòà èëè ïàóçà.
! Ïåðåä òåì êàê âêëþ÷èòü èçäåëèå ñëåäóéòå
èíñòðóêöèÿì ïî óñòàíîâêå (ñì. Óñòàíîâêà).
! Ïåðåä ïîäñîåäèíåíèåì èçäåëèÿ ê ñåòè
ýëåêòðîïèòàíèÿ òùàòåëüíî âûìîéòå êàìåðûè è
àêñåññóàðû òåïëûì ñîäîâûì ðàñòâîðîì.
1. Âñòàâüòå âèëêó â ýëåêòðîðîçåòêó è ïðîâåðüòå, ÷òîáû
â êàìåðå çàãîðåëàñü ëàìïî÷êà âíóòðåííåãî
îñâåùåíèÿ.
2. Óñòàíîâèòå ðóêîÿòêó ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ
íà ñðåäíåå çíà÷åíèå. Ïî ïðîøåñòâèè íåñêîëüêèõ
÷àñîâ âû ìîæåòå ïîìåñòèòü ïðîäóêòû â
õîëîäèëüíèê.
Ðåãóëÿöèÿ òåìïåðàòóðû
Ðåãóëÿöèÿ òåìïåðàòóðû âíóòðè õîëîäèëüíîé êàìåðû
îñóùåñòâëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â çàâèñèìîñòè îò
ïîëîæåíèÿ ðóêîÿòêè òåðìîñòàòà.
1 = áîëåå âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà
5 = áîëåå íèçêàÿ òåìïåðàòóðà
Ðåêîìåíäóåòñÿ â ëþáîì ñëó÷àå óñòàíîâèòü òåðìîñòàò
íà ñðåäíåå çíà÷åíèå.
Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïîëåçíîãî îáúåìà êàìåðû è
óëó÷øåíèÿ ýñòåòè÷åñêîãî âèäà îõëàæäàþùèé ýëåìåíò
äàííîãî èçäåëèÿ ðàñïîëîæåí âíóòðè çàäíåé ïàíåëè
õîëîäèëüíîé êàìåðû. Êîãäà èçäåëèå âêëþ÷åíî, íà
ýòîé ñòåíêå âèäåí íàëåò èíåÿ èëè êàïëè âîäû â
çàâèñèìîñòè îò ðåæèìà ðàáîòû êîìïðåññîðà: ðàáîòà
èëè ïàóçà. Ýòî íå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì íåèñïðàâíîñòè!
Õîëîäèëüíèê ðàáîòàåò èñïðàâíî.
Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ
A.I.R. SYSTEM (Ariston Integrated Refrigeration)
– Âñòðîåííàÿ ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ Ariston
Ýòà ñèñòåìà âûäåëÿåòñÿ íàëè÷èåì â âåðõíåé ÷àñòè
çàäíåé ïàíåëè âíóòðè õîëîäèëüíîé êàìåðû
ñïåöèàëüíîãî óñòðîéñòâà (ñì. ðèñóíîê ). Ñèñòåìà A.I.R.
ãàðàíòèðóåò îòëè÷íóþ ñîõðàííîñòü ïðîäóêòîâ áëàãîäàðÿ
áûñòðîìó âîññòàíîâëåíèþ çàäàííîé òåìïåðàòóðû ïîñëå
îòêðûâàíèÿ äâåðè è îáåñïå÷èâàåò îäíîðîäíóþ
òåìïåðàòóðó âî âñåé õîëîäèëüíîé êàìåðå: Íàãíåòàåìûé
âîçäóõ (À) îõëàæäàåòñÿ, ïîñòóïàÿ â êîíòàêò ñ õîëîäíîé
ñòåíêîé êàìåðû, â òî âðåìÿ êàê áîëåå òåïëûé âîçäóõ (Â)
âûñàñûâàåòñÿ èç êàìåðû (ñì. ðèñóíîê).
íà âíóòðåííåé çàäíåé ñòåíêå õîëîäèëüíîé êàìåðû
B
A
4
Åñëè âû óñòàíîâèòå ðóêîÿòêó ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ íà âûñîêèå çíà÷åíèÿ, ïîìåñòèòå â
õîëîäèëüíèê áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðîäóêòîâ, è
òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû áóäåò âûñîêîé,
õîëîäèëüíèê ìîæåò ðàáîòàòü â íåïðåðûâíîì ðåæèìå, ÷òî
ñïîñîáñòâóåò îáðàçîâàíèþ îáèëüíîãî èíåÿ è
ïîâûøåííîìó ðàñõîäó ýëåêòðîýíåðãèè: ýòîãî ìîæíî
èçáåæàòü, ïîâåðíóâ ðóêîÿòêó íà áîëåå íèçêèå çíà÷åíèÿ
(ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêîå óäàëåíèå èíåÿ).
ÏÎËÊÈ: ñïëîøíûå èëè
ðåøåòêè
1
Ïîëêè ìîãóò áûòü âûíóòû è
óñòàíîâëåíû íà ðàçëè÷íûõ
óðîâíÿõ íà ñïåöèàëüíûõ
2
íàïðàâëÿþùèõ (ñì. ðèñóíîê)
äëÿ ðàçìåùåíèÿ â
õîëîäèëüíèêå áîëüøèõ
¸ìêîñòåé. Äëÿ ðåãóëÿöèè âûñîòû ïîëîê èõ íå íóæíî
ïîëíîñòüþ âûíèìàòü èç õîëîäèëüíèêà.
Êîðîáêà ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß: ñëóæèò äëÿ äëèòåëüíîãî
õðàíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðîäóêòîâ (íàïðèìåð, êîëáàñ) è
ïðåïÿòñòâóåò ðàñïðîñòðàíåíèþ çàïàõîâ ïî âñåìó
õîëîäèëüíèêó.
Îïòèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå
õîëîäèëüíèêà
• Äëÿ ðåãóëÿöèè òåìïåðàòóðû èñïîëüçóéòå ðóêîÿòêó
ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÉ ÊÀÌÅÐÛ (ñì. Îïèñàíèå).
• Ïîìåùàéòå â õîëîäèëüíèê òîëüêî õîëîäíûå èëè
åäâà òåïëûå ïðîäóêòû, íî íå ãîðÿ÷èå (ñì.
Ïðåäîñòîðîæíîñòè è ðåêîìåíäàöèè).
• Ïîìíèòå, ÷òî ïðèãîòîâëåííûå ïðîäóêòû õðàíÿòñÿ íå
äîëüøå ñûðûõ.
• Íå ïîìåùàéòå â õîëîäèëüíèê æèäêîñòè â ¸ìêîñòÿõ
áåç êðûøêè: ýòî ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ âëàæíîñòè
â õîëîäèëüíîé êàìåðå ñ ïîñëåäóþùèì
îáðàçîâàíèåì êîíäåíñàòà.
Îïòèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå
ìîðîçèëüíîé êàìåðû
• Íå çàìîðàæèâàéòå ïîâòîðíî ïîëíîñòüþ èëè
÷àñòè÷íî ðàçìîðîæåííûå ïðîäóêòû, òàê êàê îíè
äîëæíû áûòü ïðèãîòîâëåíû è óïîòðåáëåíû â ïèùó â
òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ïîñëå èõ ðàçìîðîçêè.
• Íå ïîìåùàéòå ñâåæèå çàìîðàæèâàåìûå ïðîäóêòû
ðÿäîì ñ óæå çàìîðîæåííûìè. Ïîìåñòèòå ñâåæèå
ïðîäóêòû â âåðõíåå îòäåëåíèå ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÍÈÅ È
ÕÐÀÍÅÍÈÅ, â êîòîðîì òåìïåðàòóðà íèæå -18°C, ÷òî
ñïîñîáñòâóåò èõ áûñòðîìó çàìîðàæèâàíèþ.
• Íå ïîìåùàéòå â ìîðîçèëüíóþ êàìåðó ãåðìåòè÷íî
çàêðûòûå ñòåêëÿííûå áóòûëêè ñ æèäêîñòüþ, òàê êàê
îíè ìîãóò âçîðâàòüñÿ.
• Íà òàáëè÷êå ñ òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè,
ðàñïîëîæåííîé â ëåâîì íèæíåì óãëó õîëîäèëüíîé
êàìåðû, óêàçàí ìàêñèìàëüíûé îáúåì
çàìîðàæèâàåìûõ ïðîäóêòîâ â äåíü (íàïðèìåð: êã/24
÷ – 4).
• Åñëè â ìîðîçèëüíîé êàìåðå òðåáóåòñÿ áîëüøå
ìåñòà, Âû ìîæåòå âûíóòü ÿùèêè èç ãíåçä è
ðàçìåñòèòü ïðîäóêòû â îñâîáîäèâøåìñÿ
ïðîñòðàíñòâå.
Ôîðìà äëÿ ëüäà.
RU
Ðàñïîëîæåíèå ôîðìû â âåðõíåé ÷àñòè ÿùèêîâ
ìîðîçèëüíîé êàìåðû ãàðàíòèðóåò åå áîëüøóþ
ãèãèåíè÷íîñòü (ëåä íå ïîñòóïàåò â êîíòàêò ñ
ïðîäóêòàìè) è ýðãîíîìíîñòü (íå êàïàåò â ïðîöåññå
çàãðóçêè).
1. Ïðîâåðüòå, ÷òîáû ôîðìà áûëà ïîëíîñòüþ
ïîðîæíÿÿ, è çàëåéòå â íåå âîäó ÷åðåç ñïåöèàëüíîå
îòâåðñòèå.
2. Îáðàùàéòå âíèìàíèå, ÷òîáû íå ïðåâûñèòü
ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü (MAX WATER LEVEL).
Èçëèøåê âîäû ïðåïÿòñòâóåò âûõîäó êóáèêîâ ëüäà
(åñëè ýòî ïðîèçîéäåò, ïîäîæäèòå, ïîêà ëåä ðàñòàåò
è îïîðîæíèòå ôîðìó).
3. Ïîâåðíèòå ôîðìó íà 90°: âîäà çàïîëíÿåò
îòäåëåíèÿ ïî ïðèíöèïó ñîîáùàþùèõñÿ ñîñóäîâ
(ñì. ðèñóíîê).
4. Çàêðîéòå îòâåðñòèÿ ïðèëàãàþùåéñÿ ïðîáêîé è
âñòàâüòå ôîðìó â äâåðöó ñâåðõó â ñïåöèàëüíîå
ãíåçäî.
5. Ïîñëå îáðàçîâàíèÿ ëüäà (ìèíèìàëüíîå âðåìÿ
ïðèìåðíî 8 ÷àñîâ) ïîñòó÷èòå ôîðìîé ïî ëþáîé
òâåðäîé ïîâåðõíîñòè èëè ïîäñòàâüòå åå ïîä ñòðóþ
âîäû, ÷òîáû îáëåã÷èòü îòñîåäèíåíèå êóáèêîâ ëüäà,
çàòåì âûñûïüòå êóáèêè ÷åðåç îòâåðñòèå.
! Èçáåãàéòå îòêðûâàíèÿ äâåðè ìîðîçèëüíîé êàìåðû â
ïðîöåññå çàìîðàæèâàíèÿ.
!  ñëó÷àå âíåçàïíîãî îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ èëè
íåèñïðàâíîñòè íå îòêðûâàéòå äâåðü ìîðîçèëüíîé
êàìåðû: òàêèì îáðàçîì çàìîðîæåííûå ïðîäóêòû
ñîõðàíÿòñÿ áåç âðåäà ïðèìåðíî â òå÷åíèå 9-14 ÷àñîâ.
WATER LEVEL
WATER LEVEL
MAX
! Ïðè ïîñòîÿííîå òåìïåðàòóðå ïîìåùåíèÿ íèæå 14°C,
íåâîçìîæíî â ïîëíîé ìåðå äîñòèãíóòü òåìïåðàòóðû,
íåîáõîäèìîé äëÿ äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ â
ìîðîçèëüíîé êàìåðå, ñëåäîâàòåëüíî ñðîê õðàíåíèÿ
ïðîäóêòîâ ñîêðàùàåòñÿ.
MAX
5
Òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå è óõîä
RU
Îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ
Ïåðåä íà÷àëîì ÷èñòêè èëè òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ èçäåëèÿ íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü
èçäåëèå îò ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ:
Äëÿ îòñîåäèíåíèÿ èçäåëèÿ îò ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ íå
äîñòàòî÷íî ïîâåðíóòü ðóêîÿòêè ðåãóëÿòîðà
òåìïåðàòóðû â ïîëîæåíèå 0 (âûêëþ÷åíî).
âîçäåéñòâèåì òåïëà, âûðàáàòûâàåìîãî êîìïðåññîðîì.
Åäèíñòâåííàÿ îïåðàöèÿ, êîòîðóþ ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü
ðåãóëÿðíî - ýòî ÷èñòêà ñëèâíîãî îòâåðñòèÿ äëÿ
ñâîáîäíîãî ñëèâà âîäû.
Ïîðÿäîê ðàçìîðîçêè ìîðîçèëüíîé êàìåðû
Åñëè òîëùèíà èíåÿ ïðåâûøàåò 5 ìì, íåîáõîäèìî
ïðîèçâåñòè ðàçìîðîçêó âðó÷íóþ:
×èñòêà èçäåëèÿ
• Íàðóæíûå, âíóòðåííèå ýëåìåíòû è ðåçèíîâûå
óïëîòíèòåëè ìîæíî ïðîòèðàòü ãóáêîé, ñìî÷åííîé â
òåïëîì ñîäîâîì ðàñòâîðå èëè â ðàñòâîðå
íåéòðàëüíîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà. Íå èñïîëüçóéòå
ðàñòâîðèòåëè, àáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà,
îòáåëèâàòåëè èëè àììèàê.
• Ñúåìíûå äåòàëè ìîæíî ìûòü ïîä ãîðÿ÷åé âîäîé ñ
ìûëîì èëè ñî ñðåäñòâîì äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû.
Îïîëîñíèòå è òùàòåëüíî âûñóøèòå.
•  çàäíåé ÷àñòè èçäåëèÿ ñêàïëèâàåòñÿ ïûëü,
êîòîðóþ íåîáõîäèìî îñòîðîæíî óäàëÿòü, îòêëþ÷èâ
èçäåëèå îò ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ, âûíóâ âèëêó èç
ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêè, ïðè ïîìîùè ïûëåñîñà ñ
äëèííîé óçêîé íàñàäêîé íà ñðåäíåé ìîùíîñòè.
Ïðåäîòâðàùåíèå ïîÿâëåíèÿ ïëåñåíè
è íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ
• Èçäåëèå èçãîòîâëåíî èç ãèãèåíè÷íûõ ìàòåðèëîâ, íå
çàäåðæèâàþùèõ çàïàõè. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ ýòîé
õàðàêòåðèñòèêè âàæíî, ÷òîáû ïðîäóêòû áûëè âñåãäà
ïëîòíî çàêðûòû â ñâîèõ óïàêîâêàõ. Ýòî ïîìîãàåò
òàêæå èçáåæàòü îáðàçîâàíèÿ ïÿòåí.
• Åñëè òðåáóåòñÿ îòêëþ÷èòü èçäåëèå íà äëèòåëüíûé
ïåðèîä, âûìîéòå åãî èçíóòðè è îñòàâüòå äâåðöû
îòêðûòûìè.
1. Óñòàíîâèòå ðóêîÿòêó ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ
â ïîëîæåíèå 0.
2. Ïåðåëîæèòå ìîðîæåíûå ïðîäóêòû â äðóãóþ
ìîðîçèëêó èëè â õîëîäíîå ìåñòî.
3. Îñòàâüòå äâåðü ìîðîçèëüíîé êàìåðû îòêðûòîé äî
ïîëíîãî ðàçìîðàæèâàíèÿ íàëåòà. Âû ìîæåòå
óñêîðèòü ýòó îïåðàöèþ, ïîìåñòèâ â ìîðîçèëüíóþ
êàìåðó åìêîñòü ñ òåïëîé âîäîé.
4. Âûìîéòå è òùàòåëüíî âûñóøèòå ìîðîçèëüíóþ
êàìåðó ïåðåä âêëþ÷åíèåì èçäåëèÿ.
5. Íåêîòîðûå èçäåëèÿ
îñíàùåíû ñèñòåìîé
ñëèâà, ñëèâàþùåé âîäó
íàðóæó: âñòàâüòå
ïðèëàãàþùèéñÿ ñêðåáîê
â ñïåöèàëüíîå
îòâåðñòèå â îñíîâàíèè
èçäåëèÿ, ïî êîòîðîìó
âîäà áóäåò ñòåêàòü â
ëþáóþ ïîäõîäÿùóþ
åìêîñòü (ñì. ðèñóíîê).
6. Ïåðåä ïîìåùåíèåì ïðîäóêòîâ â ìîðîçèëüíóþ
êàìåðó ïîäîæäèòå ïðèìåðíî 2 ÷àñà äëÿ
âîññòàíîâëåíèÿ îïòèìàëüíîé òåìïåðàòóðû
õðàíåíèÿ.
Ðàçìîðîçêà èçäåëèÿ
Çàìåíà ëàìïî÷êè
! Ñòðîãî ñëåäóéòå îïèñàííûì íèæå èíñòðóêöèÿì.
Äëÿ ðàçìîðîçêè èçäåëèÿ íå èñïîëüçóéòå îñòðûå èëè
ðåæóùèå èíñòðóìåíòû, êîòîðûå ìîãóò íåïîïðàâèìî
ïîâðåäèòü îõëàäèòåëüíóþ öèðêóëÿöèþ.
Äëÿ çàìåíû ëàìïî÷êè îñâåùåíèÿ â õîëîäèëüíîé
êàìåðå, âûíüòå âèëêó èçäåëèÿ èç ýëåêòðè÷åñêîé
ðîçåòêè. Ñëåäóéòå èíñòðóêöèÿì, îïèñàííûì íèæå.
Ïîðÿäîê ðàçìîðîçêè õîëîäèëüíîé êàìåðû
Õîëîäèëüíàÿ êàìåðà
îñíàùåíà ñèñòåìîé
àâòîìàòè÷åñêîé
ðàçìîðîçêè: âîäà
ñëèâàåòñÿ â çàäíþþ
÷àñòü èçäåëèÿ ÷åðåç
ñïåöèàëüíîå ñëèâíîå
îòâåðñòèå (ñì. ðèñóíîê),
ïîñëå ÷åãî îíà
èñïàðÿåòñÿ ïîä
6
A
B
Îòâèíòèòå êðåïåæíûé
âèíò (Â),
ðàñïîëîæåííûé â
çàäíåé ÷àñòè ïëàôîíà,
îòêðîéòå ïëàôîí ñ
ëàìïî÷êîé (À), êàê
ïîêàçàíî íà ðèñóíêå (ñì.
ðèñóíîê). Çàìåíèòå
ëàìïî÷êó íà íîâóþ
òàêîãî æå òèïà
ìîùíîñòüþ íå áîëåå 15
Âò.
Ïðåäîñòîðîæíîñòè è
ðåêîìåíäàöèè
! Èçäåëèå ñïðîåêòèðîâàíî è èçãîòîâëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàòèâàìè áåçîïàñíîñòè. Íåîáõîäèìî
âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàòü íàñòîÿùèå ïðåäóïðåæäåíèÿ,
ñîñòàâëåííûå â öåëÿõ âàøåé áåçîïàñíîñòè.
Äàííîå èçäåëèå ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì
Äèðåêòèâàì Åâðîïåéñêîãî Ñîîáùåñòâà:
-73/23/CEE îò 19/02/73 (Íèçêîå íàïðÿæåíèå) ñ
ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿì;
- 89/336/CEE îò 03/05/89 (Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ
ñîâìåñòèìîñòü) ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè;
- 2002/96/CE.
Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
• Äàííîå èçäåëèå ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ
íåïðîôåññèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ.
• Èçäåëèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ õðàíåíèÿ è
çàìîðàæèâàíèÿ ïðîäóêòîâ, ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî
òîëüêî âçðîñëûìè ëþäüìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
èíñòðóêöèÿìè, ïðèâåäåííûìè â äàííîì òåõíè÷åñêîì
ðóêîâîäñòâå.
• Çàïðåùàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü èçäåëèå íà óëèöå, äàæå
ïîä íàâåñîì, òàê êàê âîçäåéñòâèå íà íåãî äîæäÿ è
ãðîçû ÿâëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî îïàñíûì.
• Íå ïðèêàñàéòåñü ê èçäåëèþ âëàæíûìè ðóêàìè, à òàêæå
íàõîäÿñü áîñèêîì èëè ñ ìîêðûìè íîãàìè.
• Íå ïðèêàñàéòåñü ê âíóòðåííèì êîìïëåêòóþùèì
öèðêóëÿöèè õëàäàãåíòà: ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü îæåãîâ
èëè ïîðåçîâ.
• Íå òÿíèòå çà ïðîâîä ýëåêòðîïèòàíèÿ äëÿ îòñîåäèíåíèÿ
âèëêè èçäåëèÿ èç ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêè, âîçüìèòåñü çà
âèëêó ðóêîé.
• Ïåðåä íà÷àëîì ÷èñòêè èëè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
èçäåëèÿ íåîáõîäèìî âûíóòü âèëêó èç ýëåêòðîðîçåòêè.
Äëÿ îòñîåäèíåíèÿ èçäåëèÿ îò ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ íå
äîñòàòî÷íî ïîâåðíóòü ðóêîÿòêè ðåãóëÿöèè òåìïåðàòóðû
â ïîëîæåíèå OFF (âûêëþ÷åíî).
•  ñëó÷àå íåèñïðàâíîñòè êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ
îòêðûâàòü âíóòðåííèå ìåõàíèçìû èçäåëèÿ ñ öåëüþ
ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðåìîíòà.
• Äëÿ ðàçìîðîçêè ìîðîçèëüíûõ êàìåð çàïðåùàåòñÿ
èñïîëüçîâàòü íåðåêîìåíäîâàííûå ïðîèçâîäèòåëåì
õîëîäèëüíèêà îñòðûå, ðåæóùèå èíñòðóìåíòû èëè
ýëåêòðîïðèáîðû.
• Íå êëàäèòå â ðîò êóáèêè ëüäà, òîëüêî ÷òî âûíóòûå èç
ìîðîçèëüíîé êàìåðû.
• Äàííîå èçäåëèå íåïðèãîäíî äëÿ ýêñïëóàòàöèè
ëèöàìè (âêëþ÷àÿ äåòåé) ñ îãðàíè÷åííûìè
ôèçè÷åñêèìè, ÷óâñòâèòåëüíûìè èëè óìñòâåííûìè
ñïîñîáíîñòÿìè èëè íå îáëàäàþùèìè îïûòîì è
çíàíèÿìè, åñëè ýòè ëèöà íå íàõîäÿòñÿïîä
êîíòðîëåì èëè îáó÷åíû ïîëüçîâàíèåì èçäåëèåì
ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà èõ áåçîïàñíîñòü. Íå
ðàçðåøàéòå äåòÿì èãðàòü ñ èçäåëèåì.
• Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì èãðàòü ñ óïàêîâî÷íûìè
ìàòåðèàëàìè.
Óòèëèçàöèÿ
RU
• Óíè÷òîæåíèå óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ: ñîáëþäàéòå
ìåñòíûå íîðìàòèâû ïî óòèëèçàöèè óïàêîâî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ.
• Åâðîïåéñêàÿ äèðåêòèâà 2002/96/EC îá óòèëèçàöèè
ýëåêòðè÷åñêîãî è ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ
(WEEE) óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà óòèëèçàöèè
âûøåäøèõ èç ñòðîÿ áûòîâûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ.
 öåëÿõ ìèíèìèçàöèè îòðèöàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ
óòèëèçîâàííûõ ïðèáîðîâ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó,
ñíèæåíèÿ ðèñêîâ äëÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, à òàêæå
îïòèìèçàöèè ïðîöåññà ïåðåðàáîòêè è ïîâòîðíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëîâ, ñáîð èçíîøåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ âíå ðàìîê
îáùåãîðîäñêèõ ñèñòåì ñáîðà è óòèëèçàöèè ìóñîðà.
Ñèìâîë «ïåðå÷åðêíóòîãî ìóñîðíîãî âåäðà»,
íàíåñåííûé íà ïðîäóêöèþ, íàïîìèíàåò îá
îáÿçàííîñòè ñîáëþäåíèÿ ñïåöèàëüíîé ïðîöåäóðû
óòèëèçàöèè áûòîâîé òåõíèêè.
Ïîòðåáèòåëü ìîæåò ñäàòü èçíîøåííîå
îáîðóäîâàíèå â ñïåöèàëüíûõ ïóíêòàõ ïðèåìà èëè,
åñëè ýòî ðàçðåøåíî íàöèîíàëüíûìè
çàêîíîäàòåëüñòâàìè, âîçâðàòèòü êîìïàíèè ïðè
ïîêóïêå íîâîãî, àíàëîãè÷íîãî ïðîäóêòà.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âñå âåäóùèå ïðîèçâîäèòåëè
áûòîâîé òåõíèêè àêòèâíî ðàáîòàþò íàä ñîçäàíèåì
ñèñòåì ñáîðà è óòèëèçàöèè èçíîøåííîé áûòîâîé
òåõíèêè.
Ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè è îõðàíà
îêðóæàþùåé ñðåäû
• Óñòàíîâèòå èçäåëèå â íåæàðêîì ïîìåùåíèè ñ
õîðîøåé âåíòèëÿöèåé, âäàëè îò ïðÿìîãî
âîçäåéñòâèÿ ñîëíå÷íîãî ñâåòà è èñòî÷íèêîâ òåïëà.
• Ïðè îòêðûâàíèè äâåðåé õîëîäèëüíêà ñòàðàéòåñü
äåðæàòü èõ îòêðûòûìè êàê ìîæíî ìåíüøå.
Ïðè êàæäîì îòêðûâàíèè äâåðåé ïðîèñõîäèò
çíà÷èòåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè.
• Íå ïîìåùàéòå â õîëîäèëüíèê ñëèøêîì ìíîãî
ïðîäóêòîâ. äëÿ íàäëåæàùåãî õðàíåíèÿ ïðîäóêòîâ
íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ñâîáîäíóþ öèðêóëÿöèþ
õîëîäà ìåæäó íèìè.  ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêîé
öèðêóëÿöèè êîìïðåññîð áóäåò ðàáîòàòü íåïðåðûâíî.
• Íå ïîìåùàéòå â õîëîäèëüíèê ãîðÿ÷èå ïðîäóêòû: ýòî
ïðèâåäåò ê ïîâûøåíèþ òåìïåðàòóðû âíóòðè
õîëîäèëüíèêà ñî çíà÷èòåëüíîé íàãðóçêîé íà
êîìïðåññîð è çíà÷èòåëüíûì ðàñõîäîì
ýëåêòðîýíåðãèè.
• Ñëåäèòå çà ñîñòîÿíèåì óïëîòíèòåëåé è ïðî÷èùàéòå
èõ ïðè íåîáõîäèìîñòè. Óïëîòíèòåëè äîëæíû õîðîøî
ïðèëåãàòü ê äâåðÿì, íå ïðîïóñêàÿ õîëîä (ñì.
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå).
7
Íåèñïðàâíîñòè è
ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ
RU
195062059.03
10/2009 - Xerox Fabriano
Åñëè âàø õîëîäèëüíèê íå ðàáîòàåò. Ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Öåíòð Òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ (ñì. Òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå), ïðîâåðüòå, ìîæíî ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü, èñïîëüçóÿ ðåêîìåíäàöèè, ïðèâåäåííûå â ñëåäóþùåì ïåðå÷íå.
Íåèñïðàâíîñòè:
Âîçìîæíûå ïðè÷èíû / Ìåòîäû óñòðàíåíèÿ:
Íå ãîðèò ëàìïî÷êà âíóòðåííåãî
îñâåùåíèÿ.
• Âèëêà íå ñîåäèíåíà ñ ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêîé èëè ñîåäèíåíà ïëîõî è
íå îáåñïå÷èâàåò êîíòàêòà, èëè îòêëþ÷èëîñü ýëåêòðîïèòàíèå.
Õîëîäèëüíàÿ è ìîðîçèëüíàÿ êàìåðà • Äâåðè ïëîõî çàêðûâàþòñÿ èëè ïîâðåæäåíû óïëîòíèòåëè.
• Äâåðè õîëîäèëüíèêà îòêðûâàþòñÿ ñëèøêîì ÷àñòî.
âûðàáàòûâàþò ìàëî õîëîäà.
• Ðóêîÿòêà ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ óñòàíîâëåíà â íåïðàâèëüíîì
ïîëîæåíèè.
• Õîëîäèëüíàÿ èëè ìîðîçèëüíàÿ êàìåðû ïåðåïîëíåíû ïðîäóêòàìè.
• Òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè, â êîòîðîì óñòàíîâëåí õîëîäèëüíèê, íèæå 14°C.
Ïðîäóêòû â õîëîäèëüíîé êàìåðå
çàìåðçàþò.
• Ðóêîÿòêà ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ óñòàíîâëåíà â íåïðàâèëüíîì
ïîëîæåíèè.
• Ïðîäóêòû êàñàþòñÿ çàäíåé ñòåíêè õîëîäèëüíèêà.
Âåíòèëÿòîð AIR íå ðàáîòàåò.
• Ñèñòåìà AIR âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, òîëüêî êîãäà òðåáóåòñÿ
âîññòàíîâèòü îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ õðàíåíèÿ â õîëîäèëüíîé êàìåðå.
Êîìïðåññîð ðàáîòàåò íåïðåðûâíî.
Õîëîäèëüíèê ðàáîòàåò ñëèøêîì
øóìíî.
Âîäà íà äíå õîëîäèëüíèêà.
• Äâåðü ïëîõî çàêðûòà èëè ÷àñòî îòêðûâàåòñÿ.
• Ñëèøêîì âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè.
• Òîëùèíà ñëîÿ èíåÿ ïðåâûøàåò 2-3 ìì (ñì. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå).
• Èçäåëèå óñòàíîâëåíî íåðîâíî (ñì. Óñòàíîâêà).
• Èçäåëèå óñòàíîâëåíî ìåæäó âèáðèðóþùèìè èëè øóìîèçäàþùèìè
êóõîííûìè ýëåìåíòàìè èëè ïðåäìåòàìè.
• Õëàäàãåíò â öèðêóëÿöèè ïðîèçâîäèò ëåãêèé øóì òàêæå ïðè îñòàíîâëåííîì
êîìïðåññîðå: ýòî íå ÿâëÿåòñÿ íåèñïðàâíîñòüþ, à íîðìàëüíûì ÿâëåíèåì.
• Çàñîðèëîñü ñëèâíîå îòâåðñòèå (ñì. Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå).
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Öåíòð Òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ:
• ïðîâåðüòå, ìîæíî ëè óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ).
• Åñëè íåèñïðàâíîñòü íå óñòðàíÿåòñÿ, ïîçâîíèòå ïî åäèíîìó íàöèîíàëüíîìó òåëåôîíó 199.199.199.
Ïðè îáðàùåíèè â Öåíòð Òåõíè÷åñêîãî Îáñëóæèâàíèÿ íåîáõîäèìî
ñîîáùèòü:
• òèï íåèñïðàâíîñòè
• ìîäåëü èçäåëèÿ (Ìîä.)
• íîìåð òåõ. ïàñïîðòà (ñåðèéíûé ¹)
Âñå ýòè äàííûå âû íàéäåòå íà òàáëè÷êå ñ òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè,
ðàñïîëîæåííîé â ëåâîì íèæíåì óãëó õîëîäèëüíîé êàìåðû.
ìîäåëü
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
TI
50 Hz
ñåðèéíûé
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Gross
Bruto
Brut
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
kg/24 h
4,0
Íèêîãäà íå ïðèáåãàéòå ê óñëóãàì íå óïîëíîìî÷åííûõ ìàñòåðîâ è íå ðàçðåøàéòå óñòàíàâëèâàòü
íà âàøó ìàøèíó íå îðèãèíàëüíûå çàï÷àñòè.
8
N
Classe
Instrukcja obs³ugi
LODÓWKO - ZAMRA¯ARKA
Spis treœci
RU
Ðóññêèé, 1
PL
Polski, 9
P
Portuges, 17
Instalowanie, 10
Ustawienie i pod³¹czenie
Opis urz¹dzenia, 11
Widok ogólny
Uruchomienie i u¿ytkowanie, 12-13
W³¹czenie urz¹dzenia
Regulacja temperatury
Najlepszy sposób u¿ytkowania lodówki
Najlepszy sposób u¿ytkowania zamra¿arki
Konserwacja i utrzymanie, 14
BCB 312 AVI/HA
Od³¹czenie pr¹du elektrycznego
Mycie urz¹dzenia
Unikanie pleœni i nieprzyjemnych zapachów
Usuwanie oblodzenia w lodówko-zamra¿arce
Wymiana ¿arówki
Zalecenia i œrodki ostro¿noœci, 15
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
Usuwanie odpadów
Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska
Anomalie i ich usuwanie, 16
Serwis, 16
PL
Instalacja
PL
! Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹¿eczkê instrukcji dla
przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda¿y,
odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzenia w inne
miejsce nale¿y upewniæ siê, by przekazane zosta³a ono
razem z instrukcj¹, aby nowy w³aœciciel zapoznaæ siê
móg³ z dzia³aniem urz¹dzenia i z odnoœnymi
informacjami.
! Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi gdy¿
zawiera ona wa¿ne informacje dotycz¹ce instalacji oraz
w³aœciwego i bezpiecznego u¿ytkowania urz¹dzenia.
Ustawienie i pod³¹czenie
Ustawienie
1. Ustawiæ lodówko-zamra¿arkê w pomieszczeniu
przewiewnym i nie wilgotnym.
2. Nie zas³aniaæ kratek wentylacyjnych: sprê¿arka i
skraplacz wytwarzaj¹ ciep³o i wymagaj¹ dobrego
przewiewu powietrza w celu w³aœciwego
funkcjonowania i oszczêdnoœci energii elektrycznej.
3. Lodówko-zamra¿arkê ustawiaæ daleko od Ÿróde³
ciep³a (promieni s³onecznych, kuchenki elektrycznej).
10
Pod³¹czenie do sieci elektrycznej
Po transporcie ustawiæ lodówko-zamra¿arkê w pozycji
pionowej, a pod³¹czyæ do sieci elektrycznej dopiero po 3
godzinach. Przed w³o¿eniem wtyczki do gniazdka
sprawdziæ, czy:
• gniazdko posiada odpowiednie uziemienie i zgadza
siê z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
• wtyczka jest w stanie wytrzymaæ maksymalne
obci¹¿enie mocy lodówko-zamra¿arki, jaka jest
wskazana na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê
po lewej stronie u do³u w komorze lodówki (na
przyk³ad 150W);
• napiêcie zasilania musi zawieraæ siê w wartoœciach
podanych na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê
u do³u, po lewej stronie (na przyk³ad 220-240V);
• gniazdko musi byæ kompatybilne z wtyczk¹
urz¹dzenia.
W przeciwnym wypadku za¿¹daæ od
autoryzowanego technika wymiany wtyczki (I> patrz
Serwis); nie u¿ywaæ przed³u¿aczy lub
rozga³êŸników.
! Tak ustawiæ lodówko-zamra¿arkê, aby przewód
elektryczny i gniazdko pr¹du by³y ³atwo dostêpne.
! Kabla nie wolno zginaæ i uwa¿aæ, aby nie zosta³
zgnieciony.
! Przewód elektryczny musi byæ okresowo sprawdzany
i wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników
(patrz Serwis).
! W przypadku braku przestrzegania powy¿szych
warunków producent zwolniony zostanie z
wszelkiej odpowiedzialnoœci.
Opis urz¹dzenia
Widok ogólny
PL
Instrukcje dotycz¹ce u¿ytkowania s¹ takie same dla ró¿nych modeli, dlatego te¿ rysunki mog¹ przedstawiaæ inne szczegó³y
ni¿ w zakupionym urz¹dzeniu. Opis bardziej skomplikowanych elementów znajduje siê na nastêpnych stronach.
¯arówka
(patrz Konserwacja)
Wyjmowana pó³eczka
z pokrywk¹, z
wk³adk¹ na JAJKA i
POJEMNIKIEM NA
MAS£O*
PÓLKI•
Wyjmowalna
pó³eczka NA RO¯NE
PRZEDMIOTY•
Pojemnik RÓ¯NEGO
U¯YTKOWANIA*
Schowek na butelkê
do dwóch litrów
Szfladka OWOCE i
WARZYWA
Specjalna pó³ka na
BUTELKI
Pokrêt³o do REGULACJI
TEMPERATURY
Komora
ZAMRAZANIE e
PRZECHOWYWANIE
Wanienka na lód •
Komora
PRZECHOWYWANIE
• Zmienna iloœæ i pozycja.
*
Znajduje siê tylko w niektórych modelach.
11
Uruchomienie i
u¿ytkowanie
PL
W³¹czenie lodówko-zamra¿arki
! Przed w³¹czeniem urz¹dzenia, nale¿y post¹piæ
zgodnie z instrukcj¹ instalowania (patrz Instalowanie).
! Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia do sieci dok³adnie
wyczyœciæ jego wnêki i akcesoria letni¹ wod¹ i sod¹
oczyszczon¹.
1. W³o¿yæ wtyczkê do gniazda i sprawdziæ, czy
zaœwieci siê lampka wewn¹trz lodówki.
2. Przekrêciæ i ustawiæ pokrêt³o REGULACJA
TEMPERATURY na poœredniej wartoœci. Dopiero po kilku
godzinach mo¿na w³o¿yæ artyku³y spo¿ywcze do lodówki.
Regulacja temperatury
Temperatura wewn¹trz lodówki reguluje siê automatycznie
w zale¿noœci od pozycji pokrêt³a termostatu.
1 = mniej zimno MAX =bardziej zimno
Zaleca siê, w ka¿dym razie, pozycjê œredni¹.
W celu zwiêkszenia miejsca do dyspozycji i ze
wzglêdu na lepsz¹ estetykê, lodówko-zamra¿arka ma
“system ch³odz¹cy” umieszczony wewn¹trz tylniej
œciany lodówki. Œciana ta, w trakcie funkcjonowania,
pokrywa siê szronem lub sp³ywaj¹ po niej krople wody
w zale¿noœci od tego, czy kompresor pracuje, czy te¿
znajduje siê w stanie spoczynku. Nie przejmujcie siê
tym! Lodówko-zamra¿arka pracuje normalnie.
Jeœli ustawi siê pokrêt³o DZIA£ANIE LODÓWKI na
wysokie wartoœci, przy du¿ych iloœciach artyku³ów
spo¿ywczych, oraz z wysok¹ temperatura otoczenia
urz¹dzenie to bêdzie pracowa³o bez przerwy, bêdzie
powodowa³o tworzenie siê szronu i nadmierne zu¿ycie
energii elektrycznej: nale¿y wtedy przestawiæ pokrêt³o
na ni¿sze wartoœci (wykonane zostanie automatyczne
usuwanie oblodzenia).
PÓ£KI: pe³ne lub kratki.
Mo¿na je wyci¹gn¹æ, a
prowadnice s³u¿¹ do
wyregulowania wysokoœci ich
2
umieszczenia (patrz rysunek)
tak, aby umo¿liwiæ ustawienie na
nich pojemników lub produktów
¿ywnoœciowych nawet o
znacznych wymiarach. Aby wyregulowaæ wysokoœæ nie
ma koniecznoœci ca³kowitego wyjêcia pó³ki.
1
Pojemnik RÓ¯NEGO U¯YTKOWANIA: do
d³ugotrwa³ego przechowywania ¿ywnoœci (na przyk³ad
kie³bas); zapobiega równie¿ przedostawaniu siê zapachu
na ca³¹ lodówkê.
Najlepszy sposób wykorzystania lodówki
System ch³odzenia
• ¯eby ustawiæ temperaturê nale¿y u¿yæ pokrêt³o
DZIA£ANIE LODÓWKI (patrz Opis).
A.I.R. SYSTEM (Ariston Integrated Refrigeration)
Mo¿na go rozpoznaæ poprzez obecnoœæ urz¹dzenia w
górnej czêœci komory lodówki (patrz rysunek). A.I.R. A.I.R.
System ten pozwala na bardzo dobre przechowywanie
artyku³ów spo¿ywczych ze wzglêdu na to, ¿e bardzo
szybko przywraca pierwotn¹ temperaturê w lodówce po
otwarciu drzwi i jednorodnie rozprowadza sch³odzone
powietrze: dmuchane powietrze (A) ch³odzi siê po
zetkniêciu z zimn¹ œciank¹, natomiast cieplejsze powietrze
(B) jest zasysane (patrz rysunek).
• Wk³adaæ artyku³y spo¿ywcze jedynie zimne lub
letnie, ale nie ciep³e (Zalecenia i œrodki ostro¿noœci).
B
A
12
• Pamiêtaæ nale¿y, ¿e ugotowane artyku³y spo¿ywcze
nie mog¹ byæ przechowywane d³u¿ej od surowych.
• Nie przechowywaæ p³ynów w otwartych pojemnikach:
zwiêksza³yby wilgotnoœæ z konsekwencj¹ formowania
siê skroplin.
Najlepszy sposób u¿ytkowania zamra¿arki
• Nie zamra¿aæ ponownie artyku³ów spo¿ywczych,
które s¹ ca³kowicie lub w czêœci rozmro¿one; takie
artyku³y nale¿y ugotowaæ lub zjeœæ (w przeci¹gu do
24 godzin).
• œwie¿e artyku³y, które maj¹ byæ zamro¿one, nie
mog¹ stykaæ siê z ju¿ zamro¿onymi artyku³ami;
nale¿y je u³o¿yæ na górnym poziomie przy œciankach
(bocznych lub tylnich), gdzie temperatura jest ni¿sza
od -18°C i zapewnia szybkie zamra¿anie.
• Nie wk³adaæ do zamra¿arki szklanych butelek z
p³ynami zamkniêtych hermetycznie lub korkiem
poniewa¿ mog¹ popêkaæ.
• Maksymalna iloœæ artyku³ów spo¿ywczych jakie mog¹
byæ zamro¿one w danym dniu wskazana jest na
tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê we wnêce
lodówki u do³u po lewej stronie (przyk³ad: kg/24godz 4).
• W celu lepszego wykorzystania zamra¿arki mo¿ecie
wyj¹æ szufladê i umieœciæ pokarmy na dowolnych
miejscach.
Wanienka na lód.
! Lód nie styka siê z artyku³ami spo¿ywczymi
! Nie skrapla siê podczas fazy zamra¿ania).
PL
1. Wyj¹æ wanienkê popychaj¹c j¹ do góry, a nastêpnie
w kierunku na zewn¹trz. Sprawdziæ, czy wanienka
zosta³a ca³kowicie opró¿niona, a nastêpnie nape³niæ
j¹ poprzez odpowiedni otwór.
2. Uwa¿aæ, aby nie przekroczyæ wskazanego poziomu
(MAX WATER LEVEL). Zbyt du¿o wody blokuje
wyjœcie kulek lodu (jeœli tak siê dzieje, odczekaæ a¿
lód siê rozpuœci i opró¿niæ pojemnik).
3. Obróciæ pojemnik o 90°: woda nape³ni przegrody
poniewa¿ d¹¿y do wyrównania poziomów (I>patrz
rysunek).
4. Zamkn¹æ otwór za pomoc¹ pokrywki jaka jest na
wyposa¿eniu i za³o¿yæ pojemnik: wsun¹æ górn¹
czêœæ do odpowiedniego gniazda i spuœciæ tak, aby
opad³.
5. Kiedy lód siê uformuje (czas minimalny to 8 godzin),
nale¿y uderzyæ wanienk¹ o tward¹ powierzchnie i
zwil¿yæ wnêtrze, aby kulki lodu odczepi³y siê;
nastêpnie wysypaæ je przez otwór.
! Podczas fazy zamra¿ania nie otwieraæ drzwi.
! W przypadku przerwy w dop³ywie pr¹du lub w
przypadku usterki, nie otwieraæ drzwi zamra¿arki: w
ten sposób w ci¹gu do 9-14 godzin artyku³y zamro¿one
i mro¿onki nie ulegn¹ zniszczeniu.
MAX
WATER LEVEL
! Jeœli przez d³u¿szy czas temperatura otoczenia jest
ni¿sza ni¿ 14°C, zamra¿arka mo¿e mieæ trudnoœci z
osi¹gniêciem i utrzymaniem temperatur niezbêdnych
do przechowywania w niej pokarmów przez d³u¿szy
czas. Z tego powodu okres przechowywania
pokarmów w zamra¿arce mo¿e byæ krótszy.
WATER LEVEL
MAX
13
Konserwacja i utrzymanie
PL
Od³¹czenie pr¹du elektrycznego
Podczas czyszczenia i konserwacji nale¿y od³¹czyæ
urz¹dzenie od sieci elektrycznej poprzez wyci¹gniêcie
wtyczki z gniazda:
Nie wystarczy ustawiæ pokrêt³o do regulacji
temperatury na pozycji “0” (urz¹dzenie wy³¹czone),
aby wyeliminowaæ ka¿dy kontakt z energi¹ elektryczn¹.
Mycie urz¹dzenia
• Czêœci zewnêtrzne, czêœci wewnêtrzne i gumowe
uszczelki myæ g¹bki zmoczon¹ letni¹ wod¹ i sod¹
oczyszczan¹ lub neutralnym myd³em. Nie u¿ywaæ
rozpuszczalników, œrodków ¿r¹cych, wybielaczy lub
amoniaku.
• Czêœci, które mo¿na wyj¹æ, mog¹ byæ myte w ciep³ej
wodzie z myd³em lub p³ynem do mycia talerzy. Ostro¿nie
wyp³ukaæ i dok³adnie wysuszyæ.
• Ty³ urz¹dzenia pokrywa siê kurzem, który mo¿e byæ
usuniêty delikatnie odkurzaczem ustawionym na œredni¹
moc, stosuj¹c do tego celu d³ugi przewód giêtki z
koñcówk¹ w formie dziobu i po od³¹czeniu lodówkozamra¿arki od pr¹du.
czynnoœci¹ jak¹ nale¿y wykonaæ co jakiœ czas, to
wyczyszczenie otworu odp³ywowego tak, aby woda mog³a
swobodnie wyciekaæ.
Usuwanie oblodzenia z zamra¿arki
Jeœli warstwa oblodzenia jest grubsza od 5 mm nale¿y
usun¹æ oblodzenie z zamra¿arki rêcznie:
1. Ustawiæ pokrêt³o REGULACJI TEMPERATURY na
pozycjê “0”.
2. Owin¹æ mro¿onki i zamro¿on¹ ¿ywnoœæ w papier i
od³o¿yæ w ch³odne miejsce.
3. Pozostawiæ otwarte drzwi a¿ do momentu, kiedy
oblodzenie rozpuœci siê ca³kowicie; mo¿na u³atwiæ
sobie pracê poprzez umieszczenie w zamra¿arce
pojemników z letni¹ wod¹.
4. Przed w³¹czeniem lodówko-zamra¿ki wyczyœciæ i
wysuszyæ dok³adnie komorê zamra¿arki.
5. Niektóre lodówko-zamra¿arki wyposa¿one s¹ w
SYSTEM DRAIN do
odprowadzenia wody na
zewn¹trz: aby woda
œciek³a do pojemnika.
(patrz rysunek).
Unikanie pleœni i nieprzyjemnych
zapachów
• Urz¹dzenie zosta³o zbudowane z higienicznych
surowców, które nie wytwarzaj¹ zapachów. Aby
utrzymaæ t¹ w³aœciwoœæ, potrawy musz¹ byæ zawsze
zabezpieczone i dobrze zamkniête. W ten sposób unika
siê tak¿e tworzenia plam.
• W przypadku, gdy urz¹dzenie zostanie wy³¹czone na
d³u¿szy czas nale¿y go umyæ, a drzwi pozostawiæ
otwarte.
6. Przed w³oœeniem produktu ¿ywnoœciowego do
zamra¿arki zaczekaæ co najmniej 2 godziny do
mpmentu przywrócenia optymalnych warunków
przechowywania.
Usuwanie oblodzenia w lodówko-zamra¿arce
Wymiana ¿arówki
! Dostosowaæ siê do poni¿szych instrukcji.
Do rozmra¿ania urz¹dzenia nie u¿ywaæ ostrych im
spiczastych przedmiotów, gdy¿ mog³yby one
bezpowrotnie uszkodziæ system ch³odniczy.
Aby wymieniæ ¿arówkê lodówki, nale¿y najpierw
wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka pr¹du. Postêpowaæ
zgodnie z instrukcjami podanymi poni¿ej.
Usuwanie oblodzenia z lodówki
Lodówka jest wyposa¿ona
w funkcjê automatycznego
usuwania oblodzenia:
woda odprowadzana jest
za lodówkê za pomoc¹
odpowiedniego otworu
(patrz rysunek), gdzie
ciep³o wytworzone przez
sprê¿arkê powoduje jej
odparowanie. Jedyn¹
14
A
B
Uzyskaæ dostêp do
¿arówki (A) wykrêcaj¹c
œrubê mocuj¹c¹ (B)
znajduj¹c¹ siê w czêœci
tylnej klosza lampki, tak
jak wskazano (patrz
rysunek). Wymieniæ
¿arówkê na tak¹ sam¹, o
mocy nie wiêkszej ni¿ 15
W.
Zalecenia i œrodki
ostro¿noœci
! Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z miêdzynarodowymi przepisami
bezpieczeñstwa. Maj¹c na wzglêdzie Wasze
bezpieczeñstwo podajemy Wam poni¿sze zalecenia,
które nale¿y uwa¿nie przeczytaæ.
Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyprodukowane
zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG:
-73/23/CEE z dn. 19/02/73 (o Niskim Napiêciu)
wraz z kolejnymi zmianami;
- 89/336/CEE z 03/05/89 (o Zgodnoœci
Elektromagnetycznej) wraz z kolejnymi zmianami;
- 2002/96/CE.
Ogólne zasady bezpieczeñstwa
• Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone jest do zastosowañ
domowych oraz nieprofesjonalnych.
• Urz¹dzenie jest przeznaczone do przechowywania i
zamra¿ania ¿ywnoœci, mo¿e byæ obs³ugiwane jedynie
przez osoby doros³e oraz wed³ug instrukcji podanych w
niniejszej ksi¹¿eczce.
• Nie nale¿y instalowaæ urz¹dzenia poza domem, nawet
jeœli miejsce to jest chronione daszkiem, gdy¿
wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i burz jest
bardzo niebezpieczne.
• Nie dotykaæ urz¹dzenia, stoj¹c przy nim boso lub maj¹c
rêce czy stopy mokre lub wilgotne.
• Nie dotykaæ wewnêtrznych czêœci ch³odz¹cych: istnieje
mo¿liwoœæ poparzenia lub zranienia.
• Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel, lecz
trzymaj¹c za wtyczkê.
• Przed przyst¹pieniem do operacji czyszczenia lub
konserwacji wyj¹æ wtyczkê z gniazdka. Nie wystarczy
ustawiæ pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY na
pozycjê “0” (urz¹dzenie wy³¹czone), aby wyeliminowaæ
ka¿dy kontakt z energi¹ elektryczn¹.
• W razie usterek nie nale¿y w ¿adnym wypadku próbowaæ
dostaæ siê do wewnêtrznych czêœci urz¹dzenia, próbuj¹c
samemu je naprawiaæ.
• Nie u¿ywaæ w sektorach lodówki/zamra¿arki
przeznaczonych do przechowywania zamro¿onej
¿ywnoœci, ostrych i spiczastych narzêdzi oraz urz¹dzeñ
elektrycznych, które nie s¹ dozwolone przez producenta.
• Nie wk³adaæ do jamy ustnej kubków lodowych dopiero co
wyjêtych z zamra¿arki.
• Urz¹dzenie to nie jest przystosowane do obs³ugi przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych mo¿liwoœciach
fizycznych, zmys³owych b¹dŸ umys³owych lub przez
osoby nie posiadaj¹ce odpowiedniego doœwiadczenia i
wiedzy, chyba, ¿e znajduj¹ siê one pod kontrol¹ osób
odpowiedzialnych za ich bezpieczeñstwo i zosta³y przez
te osoby przeszkolone w kwestiach dotycz¹cych obs³ugi
urz¹dzenia. Dzieci powinny znajdowaæ siê pod kontrol¹,
aby mo¿na by³o mieæ pewnoœæ, ¿e nie bawi¹ siê one
urz¹dzeniem.
• Czêœci opakowania nie nadaj¹ siê do zabawy dla dzieci!
Usuwanie odpadów
PL
• Pozbycie siê materia³ów opakowania: stosowaæ siê
do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie
bêdzie mog³o zostaæ ponownie wykorzystane.
• Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz¹ca
Zu¿ytych Elektrycznych i Elektronicznych Urz¹dzeñ
(WEEE) zak³ada zakaz pozbywania siê starych
urz¹dzeñ domowego u¿ytku jako nieposortowanych
œmieci komunalnych. Zu¿yte urz¹dzenia musz¹ byæ
osobno zbierane i sortowane w celu
zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego
przetworzenia pewnych komponentów i materia³ów.
Pozwala to ograniczyæ zanieczyszczenie œrodowiska
i pozytywnie wp³ywa na ludzkie zdrowie.
Przekreœlony symbol „kosza” umieszczony na
produkcie przypomina klientowi o obowi¹zku
specjalnego sortowania.
Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z w³adzami
lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu uzyskania
informacji dotycz¹cych postêpowania z ich zu¿ytymi
urz¹dzeniami gospodarstwa domowego.
Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska
• Zainstalowaæ urz¹dzenie w pomieszczeniu ch³odnym i
przewiewnym, zabezpieczyæ przed bezpoœrednim
wp³ywem promieni s³onecznych daleko od Ÿróde³ ciep³a.
• Podczas wk³adania lub wyjmowania produktów drzwi
otwieraæ na jak najkrótszy okres czasu. Ka¿de
otwarcie drzwi powoduje znaczn¹ stratê energii.
• Nie wk³adaæ do lodówko-zamra¿arki zbyt du¿o
¿ywnoœci: dla dobrej konserwacji zimne powietrze
musi kr¹¿yæ bez przeszkód. Jeœli cyrkulacja zostanie
utrudniona lub uniemo¿liwiona, to sprê¿arka bêdzie
pracowaæ w ci¹g³ym rytmie.
• Nie wk³adaæ ciep³ej ¿ywnoœci: podnios³aby siê
temperatura wewnêtrzna, zmuszaj¹c sprê¿arkê do
wysilonej pracy i z du¿¹ strat¹ energii elektrycznej.
• Usun¹æ oblodzenie z lodówki (patrz Konserwacja);
du¿a warstwa lodu utrudnia dojœcie zimna do
artyku³ów spo¿ywczych i zwiêksza zu¿ycie energii.
• Uszczelki maj¹ byæ zawsze czyste i w dobrym stanie i
takie, aby dok³adnie przylega³y do drzwi i aby
hamowa³y ucieczkê zimna (patrz Konserwacja).
15
Anomalie i œrodki
zaradcze
PL
195062059.03
10/2009 - Xerox Fabriano
W przypadku, gdy lodówko-zamra¿arka nie bêdzie funkcjonowa³a. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (I>patrz
Serwis) sprawdziæ, czy nie mo¿na rozwi¹zaæ problemu samemu i wed³ug poni¿szych wskazówek.
Nieprawid³owoœci w dzia³aniu:
Mo¿liwe przyczyny/Porady:
Lampka wewn¹trz urz¹dzenia nie
zapala siê.
• Wtyczka nie jest wsadzona do gniazdka z pr¹dem, albo jest w³o¿ona
niewystarczaj¹co, tak, ¿e niema styku, albo w sieci domowej nie ma pr¹du.
Lodówka i zamra¿arka s³abo ch³odz¹.
• Drzwi nie zamykaj¹ siê prawid³owo lub uszczelki s¹ zniszczone.
• Drzwi za czêsto s¹ otwierane.
• Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY nie jest ustawione na
prawid³owej pozycji;
• Lodówka lub zamra¿arka s¹ przepe³nione.
• Temperatura œrodowiskowa obróbki produktu jest ni¿sza od 14°C.
Potrawy w lodówce zamra¿aj¹ siê.
• Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY nie jest ustawione na
prawid³owej pozycji;
• ¯ywnoœæ styka siê z tyln¹ œciank¹.
Wntylator A.I.R. nie obraca siê.
• System A.I.R. w³¹cza siê automatycznie tylko, kiedy wymagane jest
przywrócenie optymalnych warunków wewn¹trz lodówki.
Silnik pracuje bez przerwy.
• Drzwi nie s¹ prawid³owo zamkniête lub s¹ ci¹gle otwierane.
• Zbyt wysoka temperatura pomieszczenia.
• Gruboœæ szronu przekracza 2-3 mm.(patrz Konserwacja).
Urz¹dzenie pracuje bardzo g³oœno.
• Urz¹dzenie nie zosta³o zainstalowane w poziomie (brak
wypoziomowania) (patrz Instalowanie).
• Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane pomiêdzy meblami lub
przedmiotami, które drgaj¹ i wytwarzaj¹ ha³as.
• Gaz ch³odz¹cy, znajduj¹cy siê wewn¹trz powoduje lekki ha³as równie¿,
kiedy sprê¿arka nie pracuje: to nie usterka lecz stan normalny.
Na dnie lodówki zbiera siê woda.
• Otwór do ujœcia wody jest zatkany (patrz Konserwacja).
Serwis Techniczny
Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego:
• Sprawdziæ, czy anomalia mo¿e byæ usuniêta samodzielnie (I> patrz Anomalie i ich usuwanie).
• Jeœli, pomimo wszystkich kontroli, urz¹dzenie nie dzia³a, a usterka nie zosta³a wykryta i dalej wystêpuje, wezwaæ
najbli¿szy serwis Techniczny.
model
numer seryjny
Nale¿y podaæ:
• rodzaj anomalii
• model urz¹dzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N);
Te dane znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej w lodówce,
po lewej stronie w dolnj jej czêœci.
Zwracajcie siê wy³¹cznie do upowa¿nionego Serwisu Technicznego i domagajcie siê zainstalowania tylko i
wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych:
16
Instruções para a utilização
COMBINADO FRIGORÍFICO/CONGELADOR
Índice
RU
Ðóññêèé, 1
PL
Polski, 9
P
Portuges, 17
Instalação, 18
Posicionamento e ligação
Descrição do aparelho, 19
Vista geral
Início e utilização, 20-21
Iniciar o aparelho
Regulação da temperatura
Utilize melhor o frigorífico
Utilize melhor o congelador
Manutenção e cuidados, 22
BCB 312 AVI/HA
Interromper a corrente eléctrica
Limpar o aparelho
Evite bolor e maus cheiros
Degelar o aparelho
Substituição da lâmpada
Precauções e conselhos, 23
Segurança geral
Eliminação
Economizar e respeitar o meio ambiente
Anomalias e soluções, 24
Assistência, 24
PT
Instalação
PT
! É importante guardar este folheto para poder consultá-lo a
qualquer momento. No caso de venda, cessão ou mudança,
assegure-se que o mesmo permaneça junto com o aparelho
para informar ao novo proprietário sobre o funcionamento e
as suas respectivas advertências.
! Leia com atenção as instruções: há informações
importantes sobre a instalação, a utilização e a segurança.
Posicionamento e ligação
Posicionamento
1. Posicione o aparelho num ambiente bem ventilado e não
húmido.
2. Não tape as grades traseiras de ventilação: o compressor
e o condensador emitem calor e necessitam de uma boa
ventilação para funcionarem bem e os consumos de
electricidade diminuírem.
4. Deixe o aparelho longe de fontes de calor (a luz do sol
directa, um fogão eléctrico).
Ligação eléctrica
Depois do transporte, posicione o aparelho na vertical e
aguarde pelo menos 3 horas antes de ligar o sistema
eléctrico. Antes de colocar a ficha na tomada eléctrica,
certifique-se que:
• a tomada tenha uma ligação à terra e seja em
conformidade com a legislação;
• a tomada tenha a capacidade de suportar o carga
máxima de potência da máquina, indicada na placa de
identificação situada no compartimento frigorífico em
baixo à esquerda (p. ex.: 150 W);
• a tensão de alimentação seja entre os valores indicados
na placa de identificação, situada embaixo à esquerda
(p. ex.: 220-240 V);
• a tomada seja compatível com a ficha do aparelho.
Em caso contrário peça a substituição da ficha a um
técnico autorizado (veja a Assistência); não utilize
extensões nem tomadas múltiplas.
! Com o aparelho instalado, deve ser fácil o acesso ao cabo
eléctrico e à tomada eléctrica.
! O cabo não deve ser dobrado nem sofrer pressões.
! O cabo deve ser verificado periodicamente e substituído
somente por técnicos autorizados (veja a Assistência).
! A empresa exime-se de qualquer responsabilidade se
estas regras não forem obedecidas.
18
Descrição do
aparelho
Visão geral
PT
Estas instruções sobre a utilização são válidas para vários modelos, portanto é possível que na figura haja
pormenores diferentes do aparelho que adquiriu. Há uma descrição dos assuntos mais complexos nas páginas
seguintes.
LÂMPADA
(veja a Manutenção)
PRATELEIRA •
Caixa
MULTI-USO*
Gaveta para FRUTAS e
HORTALIÇAS
Manípulo
REGULAÇÃO DA
TEMPERATURA
Prateleira extraível da
porta com tampa,
com PORTA OVOS e
CAIXA PARA
MANTEIGA*
Prateleira extraível da
porta VÃO PARA
GUARDAR
OBJECTOS•
Vão ara GARRAFA
de 2 LITROS
Prateleira para
GARRAFAS
Compartimento para
CONGELAÇÃO e
CONSERVAÇÃO
Recipiente para gelo
Ice Care*
Compartimento para
CONSERVAÇÃO
• Variáveis em número e/ou na posição.
*
Presente somente em alguns modelos.
19
Início e utilização
PT
Iniciar o aparelho
! Antes de iniciar o aparelho, obedeça
as instruções para a instalação (veja a Instalação).
! Antes de ligar o aparelho limpe bem os
compartimentos
e os acessórios com água morna e bicarbonato.
1. Ligue a ficha numa tomada eléctrica e assegure-se
que a lâmpada de iluminação interna.
2. Rode o selector para A REGULAÇÃO DA
TEMPERATURA num valor médio. Depois de algumas
horas será possível guardar alimentos no frigorífico.
Regulação da temperatura
A temperatura no interior do compartimento frigorífico
regula-se automaticamente em função da posição do
botão para a regulação da temperatura.
1 = menos frio MAX = mais frio.
É aconselhado em todo o caso uma posição média
Para aumentar o espaço a disposição e melhorar a
aparência do aparelho, o mesmo tem a “parte
refrigeradora” situada no interior do painel traseiro do
compartimento frigorífico. Este painel, durante o
funcionamento, estará coberto de gelo, ou de gotinhas
de água, dependendo se o compressor estiver a
funcionar ou em pausa. Não se preocupe com isto! O
frigorífico está a funcionar de modo normal.
Sistema de refrigeração
A.I.R. SYSTEM (Ariston Integrated Refrigeration)
Pode ser reconhecido pela presença do dispositivo na
parede superior do compartimento frigorífico (veja a
figura). O A.I.R. System consente uma óptima
conservação dos alimentos porque recupera-se
rapidamente a temperatura, depois de uma abertura
da porta e distribui homogeneamente a temperatura: o
ar soprado (A) arrefece em contacto com a parede
fria, enquanto que o ar mais quente (B) é aspirado
(veja a figura).
B
A
20
Se configurar–se o selector de FUNCIONAMENTO DO
FRIGORÍFICO em valores altos, com grandes
quantidades de alimentos e com uma temperatura
ambiente alta, o aparelho poderá funcionar
continuamente, e favorecer uma formação excessiva
de gelo e consumos de electricidade excessivos:
para evitar isto, coloque o selector em valores mais
baixos (o gelo será derretido automaticamente).
PRATELEIRAS: vidro ou de
grade. Podem ser extraídas e
têm altura regulável mediante
as guias para este fim (veja a
2
figura), para introduzir
recipientes ou alimentos de
tamanho grande. Para regular a
altura não é necessário retirar
inteiramente a prateleira.
1
Caixa MULTI-USO: para guardar muito tempo vários
alimentos (por exemplo chouriços); também evita a
emissão de odores no frigorífico.
Utilize melhor o frigorífico
• Para regular a temperatura utilize o selector de
FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO (veja a
Descrição).
• Coloque somente alimentos frios ou levemente
mornos, mas não quentes (veja Precauções e
conselhos).
• Lembre-se que os alimentos cozidos não se
mantêm mais tempo do que os crus.
• Não guarde líquidos em recipientes destampados:
poderão provocar aumento de humidade com
consequente formação de condensação.
Utilize melhor o congelador
• Não congele novamente alimentos que estiverem a
descongelar-se ou descongelados; estes alimentos
devem ser cozidos para ser consumados (dentro
de 24 horas).
• Os alimentos frescos a serem congelados não
devem ser colocados encostados nos já
congelados; devem ser guardados sobre a grade
do compartimento congelador, se possível
encostados nas paredes (laterais e traseiras) nas
quais a temperatura desce abaixo de - 18°C e
garante uma boa velocidade de congelação.
• Não coloque no congelador garrafas de vidro
contendo líquidos, tampadas ou fechadas
hermeticamente, porque poderão partir-se.
• A quantidade máxima diária de alimentos a ser
congelada é indicada na placa de identificação,
situada no compartimento frigorífico, embaixo à
esquerda (por exemplo: Kg/24h 4).
Recipiente para gelo Ice Care*
A posição na parte superior das gavetas no vão do
freezer assegura uma limpeza maior (o gelo não entra
mais em contacto com os alimentos) e ergonomia (não
goteja quando for carregado).
PT
1. Para retirar o recipiente empurre-o para
cima.Certifique-se que o recipiente esteja inteiramente
vazio e encha-o de água pelo furo para este fim.
2. Preste atenção para não ultrapassar o nível indicado
(MAX WATER LEVEL). Água demais dificulta a
extracção do gelo (se acontecer, aguarde o gelo
derreter-se e esvazie o recipiente).
3. Rode o recipiente 90°: a água enche as formas pelo
princípio dos vasos comunicantes (veja a figura).
4. Tape o furo com a tampa fornecida e guarde o
recipiente.
5. Quando se tiver formato gelo (tempo mínimo
aproximadamente 8 horas) bata o recipiente sobre
uma superfície dura e molhe-o por fora para o gelo
soltar-se; em seguida deixe-o sair pelo furo.
• Para obter mais espaço no compartimento
congelador, é possível tirar as gavetas das suas
posições e guardar os alimentos nos espaços
disponíveis.
MAX
WATER LEVEL
! Durante a congelação evite abrir a porta.
WATER LEVEL
!Se durante muito tempo, a temperatura ambiente
permanecer inferior a 14° C, não se chegará
plenamente às temperaturas necessárias para uma
longa conservação no compartimento congelador e,
portanto, o período de conservação será reduzido.
MAX
! Em caso de interrupção de corrente ou de avaria, não
abra a porta do congelador: desta maneira os
alimentos congelados em casa ou industriais não
sofrerão alterações durante aproximadamente 9 ~ 14
horas.
21
Manutenção e cuidados
PT
Interromper a corrente eléctrica
Durante as operações de limpeza e manutenção é
necessário isolar o aparelho da rede eléctrica:
Não é suficiente colocar os selectores de regulação
da temperatura na posição 0 (aparelho desligado)
para eliminar todos os contactos eléctricos.
Limpar o aparelho
• As partes externas, as partes internas e as
guarnições de borracha podem ser limpadas com
uma esponja molhada de água morna e bicarbonato
de sódio ou sabão neutro. Não empregue solventes,
abrasivos, água de javel nem amoníaco.
• Os acessórios removíveis podem ser colocados de
molho em água quente e sabão ou detergente para
pratos. Enxagúe-os e enxugue-os com cuidado.
• Na parte de trás do aparelho tende a acumular-se
poeira, que pode ser eliminada, depois de ter
desligado o aparelho e retirado a ficha da tomada
eléctrica, utilizando delicadamente o bocal comprido de
um aspirador de pó, regulado numa potência média.
Evite bolor e maus cheiros
• Este aparelho foi fabricado com materiais higiénicos
que não transmitem odores. Para manter esta
característica é necessário os alimentos serem
sempre protegidos e bem fechados. Isto também
evitará a formação de manchas.
• Se for deixar o aparelho muito tempo desligado,
limpe-o por dentro e deixe as portas abertas.
Descongelar o aparelho
! Obedeça as seguintes instruções.
Para descongelar el aparato no utilice objetos
cortantes o con punta porque podrían dañar
irremediablemente el circuito refrigerante.
Descongelar o compartimento frigorífico
Este frigorífico é equipado com degelo automático: a
água derretida é conduzida para a parte traseira através
de um furo de descarga
(veja a figura) desta
maneira o calor
produzido pelo
compressor evapora-se.
A única intervenção a ser
realizada periodicamente
consiste na limpeza do
furo de descarga para a
água poder defluir
desimpedida.
22
Descongelar o compartimento congelador
Se a camada de gelo for superior a 5 mm. será
necessário descongelar manualmente:
1. Coloque o selector para A REGULAÇÃO DA
TEMPERATURA na posição 0 .
2. Envolva os alimentos congelados industrialmente
ou em casa com folhas de papel e guarde-os num
sítio fresco.
3. Deixe a porta aberta até o gelo ter-se derretido
inteiramente; para facilitar a operação coloque
recipientes com água morna dentro do
compartimento congelador.
4. Limpe e enxugue o compartimento congelador com
cuidado antes ligar novamente o aparelho.
5. Alguns aparelhos são
equipados com um
SISTEMA DE DRAIN
para conduzir a água
para fora: enfie a
espátula fornecida na
respectiva fenda situada
embaixo e deixe a água
defluir para um
recipiente (veja a figura).
6. Antes de introduzir os alimentos no compartimento
do congelador, aguardar aproximadamente duas
horas para o restabelecimento das condições ideais
de conservação.
Substituição da lâmpada
Para substituir a lâmpada de iluminação do
compartimento frigorífico, desligue a ficha da tomada
de corrente. Obedeça as seguintes instruções.
Para chegar até a
A
lâmpada (A) desatarraxe
o parafuso de fixação
(B) situado na parte
traseira da capa da
lâmpada, da maneira
indicada (veja a figura).
Substitua-a por uma
análoga, de potência
B
não superior a 15 W.
Precauções e conselhos
! Este aparelho foi projectado e fabricado em
conformidade com as regras internacionais de
segurança. Estas advertências são fornecidas para
razões de segurança e devem ser lidas com atenção.
Esta aparelhagem é em conformidade com a
seguintes Directivas da Comunidade
Europeia:
- 73/23/CEE do 19/02/73 (Baixa Tensão) e
sucessivas modificações;
- 89/336/CEE do 03/05/89 (Compatibilidade
Electromagnética) e sucessivas modificações.
Segurança geral
• Este aparelho foi concebido para uma utilização de
tipo não profissional, no âmbito de uma morada.
• Este aparelho deve ser utilizado somente por pessoas
adultas, para conservar e congelar alimentos,
segundo as instruções apresentadas neste folheto.
• Este aparelho não deve ser instalado ao ar livre
mesmo se num sítio abrigado, porque é muito
perigoso deixá-lo exposto à chuva e temporais.
• Não toque neste aparelho com os pés descalços nem
com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
• Não toque nas partes de refrigeração internas:
há perigo de queimaduras e feridas.
• Não puxe o cabo eléctrico para desligar a ficha da
tomada, mas pegue pela ficha.
• É necessário desligar a ficha da tomada antes de
realizar operações de limpeza e manutenção. Não é
suficiente colocar os selectores de regulação da
temperatura na posição 0 (aparelho desligado) para
eliminar todos os contactos eléctricos.
• No caso de avaria, nunca mexa nos mecanismos
internos para tentar reparar.
• En el interior de los compartimientos donde se
conservan alimentos congelados, no utilice
utensilios cortantes o con punta ni aparatos
eléctricos, que no sean los recomendados por el
fabricante.
• Não coloque na boca cubos de gelo assim que os
retirar do congelador.
• Não é previsto que este aparelho seja utilizado por
pessoas (incluso crianças) com reduzidas
capacidades físicas, sensoriais ou mentais, por
pessoas inexperientes ou sem conhecimento, a
não ser que sejam vigiadas ou que tenham
recebido instruções preliminares sobre o uso do
aparelho por parte de uma pessoa responsável
pela sua segurança. As crianças deveriam ser
vigiadas para evitar que brinquem com o aparelho.
• Os embalagens não são brinquedos para as
crianças.
Eliminação
PT
• Eliminação do material de embalagem: obedeça as
regras locais, ou reutilize as embalagens.
• A directiva Europeia 2002/96/CE referente à gestão
de resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos
(RAEE), prevê que os electrodomésticos não
devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos
sólidos urbanos. Os aparelhos desactualizados
devem ser recolhidos separadamente para
optimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos
materiais que os compõem e impedir potenciais
danos para a saúde humana e para o ambiente. O
símbolo constituído por um contentor de lixo
barrado com uma cruz deve ser colocado em todos
os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade
de recolha separada.
Os consumidores devem contactar as autoridades
locais ou os pontos de venda para solicitar
informação referente ao local apropriado onde
devem depositar os electrodomésticos velhos.
Economizar e respeitar o meio
ambiente
• Instale este aparelho num ambiente fresco e bem
ventilado, proteja-o contra a exposição directa aos
raios do sol, não o coloque perto de fontes de
calor.
• Para colocar ou retirar alimentos, abra as portas
deste aparelho o mais rapidamente possível.
Cada vez que abrir as portas causa um notável
gasto de energia.
• Não encha este aparelho com alimentos demais:
para uma boa conservação, o frio deve poder
circular livremente. Se impedir-se a circulação, o
compressor funcionará continuamente.
• Não coloque dentro alimentos quentes: aumentarão
a temperatura interna forçando o compressor a
funcionar muito, com grande desperdício de
energia eléctrica.
• Descongele este aparelho quando se formar gelo
(veja a Manutenção); uma camada grossa de gelo
torna mais difícil a transmissão do frio aos
alimentos e aumenta o consumo de energia.
• Mantenha as guarnições eficientes e limpas, de
maneira que adiram bem nas portas e não deixem
o frio sair (veja a Manutenção).
23
Anomalias e
soluções
PT
195062059.03
10/2009 - Xerox Fabriano
Pode acontecer que este aparelho não funcione. Antes de telefonar à Assistência técnica (veja a Assistência),
verifique se não se trata de um problema fácil de resolver com a ajuda da seguinte lista.
Anomalias:
Possíveis cause / Solução:
A lâmpada de iluminação interna
não se acende.
• A ficha não está ligada na tomada eléctrica ou não está bem ligada
e portanto não há contacto, ou então não há corrente em casa.
O frigorífico e o congelador
refrigeram pouco.
• As portas não se fecham bem ou as guarnições estão estragadas.
• As portas são abertas com frequência excessiva.
• O selector para A REGULAÇÃO DA TEMPERATURA não está na
posição certa
• O frigorífico ou o congelador foram enchidos demais.
• A temperatura ambiente de trabalho do produto é inferior a 14ºC.
Os alimentos congelam-se no
frigorífico.
• O selector para A REGULAÇÃO DA TEMPERATURA não está na
posição certa.
• Os alimentos estão encostados na parede traseira.
A ventoinha A.I.R. não gira.
• O sistema A.I.R. activa-se automaticamente somente quando necessário
para restabelecer as condições ideais no interior do compartimento
frigorífico.
O motor está a funcionar
continuamente.
• A porta não está bem fechada ou é aberta continuamente.
• A temperatura do ambiente externo está muito alta.
• A espessura do gelo ultrapassa 2 ~ 3 mm. (veja a Manutenção).
O aparelho está a fazer ruído.
• O aparelho não foi instalado bem plano (veja a Instalação).
• O aparelho foi instalado entre móveis ou objectos que vibram e
emitem ruídos.
• O gás refrigerante interno produz um ruído leve mesmo quando o
compressor estiver parado: não é um defeito, é normal.
No fundo do frigorífico há água.
• O furo de descarga da água está entupido (veja a Manutenção).
Assistência
Antes de contactar a Assistência técnica:
• Verifique se pode resolver sozinho a anomalia (veja as Anomalias e Soluções).
• Se, apesar de todos os controlos, o aparelho não funcionar e o inconveniente detectado continuar, contactar o
Centro de Assistência mais próximo.
número de série
modelo
Comunique:
• o tipo de anomalia
• o modelo da máquina (Mod.)
• o número de série (S/N)
Estas informações encontram-se na placa de identificação
situada no compartimento frigorífico embaixo à esquerda.
Mod. RG 2330
220 - 240 V-
TI
50 Hz
Cod.
150 W
75
Total 340
Net
Gross
Gross
Util
Bruto
Bruto
Utile
Brut
Brut
Compr. R 134 a
Test Pressure
HIGH-235
Syst.
P.S-I. LOW 140
Kompr. kg 0,090
Made in Italy 13918
93139180000
W Fuse
S/N 704211801
A
Max 15 w
Capac
Class
Poder de Cong
Clase
Freez.
Gross
Bruto
Brut
kg/24 h
4,0
N
Classe
Nunca recorrer a técnicos não autorizados e negar sempre a instalação de peças sobresselentes não
originais para reposição.
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising