Whirlpool | LFT 116 A EX | Instruction for Use | Whirlpool LFT 116 A EX Užívateľská príručka

Whirlpool LFT 116 A EX Užívateľská príručka
Bruksanvisning
DISKMASKIN
SE
Svenska, 1
DA
Dansk, 13
Innehållsförteckning
5-
Installation, 2-3
Placering och nivellering
Anslutningar av vatten och el
Föreskrifter för den första diskningen
Tekniska data
Beskrivning av utrustningen, 4
Översiktsvy
Manöverpanel
Fyll korgarna, 5
Nedre korg
Bestickkorg
Övre korg
Start och användning, 6
LFT 116
Starta diskmaskinen
Påfyllning av diskmedel
Disktillval
Program, 7
Programtabell
Sköljmedel och härdningssalt, 8
Påfyllning av sköljmedel
Påfyllning av härdningssalt
Underhåll och skötsel, 9
Avstängning av vatten och el
Rengöring av diskmaskinen
Undvik dålig lukt
Rengöring av spolarmarna
Rengöring av vatteninsläppsfiltret
Rengöring av filtren
När du reser bort under längre perioder
Råd och föreskrifter, 10
Säkerhet i allmänhet
Kassering
Spara energi och respektera miljön
Fel och åtgärder, 11
Service, 12
1
Installation
5-
Det är viktigt att denna bruksanvisning
bevaras så att den kan konsulteras vid behov. I
händelse av försäljning, överlåtelse eller flytt, ska
du försäkra dig om att bruksanvisningen följer
med utrustningen.
Läs noggrant anvisningarna: Det finns viktig
information angående installation, användning
och säkerhet.
Vid flytt är det bäst om maskinen kan hållas i
vertikalt läge. Om det är nödvändigt kan maskinen
lutas ned på baksidan.
Placering och nivellering
1. Packa upp diskmaskinen och kontrollera att den
inte har skadats under transporten.
Om den skulle finnas skador ska du inte ansluta
den utan kontakta återförsäljaren.
2. Placera diskmaskinen så att dess sidor och
bakstycke står sida vid sida med intillstående
möbler eller väggen. Diskmaskinen kan även
byggas in under en hel arbetsbänk* (se
monteringsbladet).
3. Placera diskmaskinen på ett plant och styvt
plan. Utjämna ojämnheter genom att skruva på
justerfötterna tills maskinen är horisontell. En
ordentligt utförd nivellering ger stabilitet och
hindrar uppkomsten av vibrationer, buller samt att
maskinen flyttar sig.
4*. Justera höjden för den bakre stödfoten genom
att skruva på den sexkantiga röda bussningen
som sitter nedtill på framsidan i mitten av
diskmaskinen. Använd en 8 mm nyckel. Vrid
medurs för att höja och moturs för att sänka
stödfoten (se instruktionsbladet för inbyggnad
som följer med dokumentationen).
Anslutningar av vatten och el
Anpassning av elektriska system och
vattensystem vid installationen ska endast utföras
av kvalificerad personal.
Diskmaskinen ska inte stå på rör eller
nätkabeln.
Utrustningen ska anslutas till
vattenledningsnätet med nya rör.
Använd inte gamla rör.
Anslutning av vatteninloppsslangen
• Till ett kallvattenuttag: Skruva fast
vatteninloppsslangen med gasgänga 3/4. Innan
slangen skruvas fast ska vattnet rinna ut tills
det är klart, så att inga orenheter sätter igen
diskmaskinen.
• Till ett varmvattenuttag: Diskmaskinen kan
anslutas till varmvattenledningsvatten (om du
har ett centraliserat system med värmeelement)
som inte överskrider en temperatur på 60 °C.
Skruva fast slangen till kranen som beskrivs för
kallvattenuttaget.
Om längden på inloppsslangen inte är
tillräcklig ska du vända dig till fackhandeln eller
en auktoriserad tekniker (se Kundservice).
Vattentrycket ska ligga mellan de värden som
anges i tabellen över Tekniska Data (se här intill).
Se till att slangen inte har några veck eller är
hopklämd.
Översvämningsskydd
För att garantera att diskmaskinen inte svämmar
över:
- Diskmaskinen är försedd med ett system som
avbryter vattentillförseln vid fel eller läckage inuti
maskinen.
Vissa modeller är försedda med en extra
säkerhetsanordning New Acqua Stop*, som ger ett
översvämningsskydd även om anslutningsslangen
går av.
OBSERVERA! FARLIG SPÄNNING!
Vatteninloppsslangen får inte under några
förutsättningar skäras av, eftersom den innehåller
spänningssatta delar.
Vatteninloppsslangen (A) och avloppsslangen (B)
och nätkabeln kan riktas åt höger eller vänster för
att underlätta installationen (se figur).
*
2
Finns endast på vissa modeller.
Anslutning av vatteninloppsslangen
Anslut avloppsslangen (utan att böja den) till ett
avloppsrör med en minimidiameter på 4 cm. I
annat fall kan avloppsslangen läggas i ett handfat
eller ett badkar. Avloppsslangens fria slangände
får inte vara nedsänkt i vatten.
Den speciella rörböjen*
av plast underlättar en
korrekt placering: Fäst
rörböjen ordentligt på
väggen för att undvika att
slangen rör sig och
tömmer vattnet utanför
avloppet.
Den del av slangen som
är märkt med bokstaven
A måste befinna sig på en höjd mellan 40 och 100
cm från marken (se figuren).
A
Kondensskyddsremsa *
Efter att diskmaskinen har byggts in, öppna
luckan och klistra fast den självhäftande
genomskinliga remsan under hyllplan av trä för att
skydda det mot kondens.
Föreskrifter för den första diskningen
Efter installationen, direkt före den första
diskningen, fyll saltbehållaren fullständigt med
vatten och sedan cirka 1 kg salt (se Sköljmedel
och härdningssalt): Det är normalt att vattnet
rinner över. Välj vattnets hårhetsgrad (se avsnittet
Sköljmedel och härdningssalt ). - Efter att saltet
har fyllts på släcks kontrollampan * SALT
SAKNAS.
Om inte saltbehållaren fylls på kan
vattenmjukgöraren och värmeelementet skadas.
Det avrådes från att använda
förlängningsslangar.
Elektrisk anslutning
Tekniska data
Innan stickkontakten sätts i vägguttaget ska du
först kontrollera att:
• Vägguttaget är jordanslutet och i enlighet med
gällande standard.
• Uttaget tål maskinens maxeffekt, som anges på
märkplåten som sitter på dörrens insida (se
avsnittet Beskrivning av diskmaskinen).
• Spänningstillförseln ligger inom de värden som
anges på typskylten på dörrens insida.
• Vägguttaget är kompatibelt med apparatens
stickkontakt. I annat fall ska du låta en
auktoriserad tekniker byta ut stickkontakten (se
Kundservice). Använd inte förlängningssladdar
och grenuttag.
Mått
Bredd cm 59,5
Höjd cm 82
Djup cm 57
Kapacitet
12 standardkuvert
Vattentryck
0,05– 1 MPa (0,5 - 10 bar)
4,3 psi – 145 psi
Matningsspänning Se märkskylten.
Total absorberad
effekt
Se märkskylten.
Säkring
Se märkskylten.
Denna apparat
överensstämmer med
följande EU direktiv:
-73/23/EEC utfärdat den
19/02/73 (Lågspänning)
och efterföljande
modifieringar;
-89/336/EEC från 89-05-03
(Elektromagnetisk
kompatibilitet) och följande
ändringar.
-97/17/EC (Etikettering)
-2002/96/EC
Nätkabeln och nätuttaget ska vara
lättåtkomliga när utrustningen väl har installerats.
Kabeln ska inte böjas eller klämmas.
Om matningskabeln är skadad ska den bytas ut
av tillverkaren eller av dess auktoriserade verkstad,
för att undvika alla typer av risker. (Se Kundservice)
Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa
föreskrifter inte respekteras.
*
Finns endast på vissa modeller.
3
5-
Beskrivning av maskinen
5-
Översiktsvy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Övre korg
Övre spolarm
Klaffhyllor
Korg höjdjusterare
Nedre korg
Nedre spolarm
Bestickkorg
Diskfilter
Saltbehållare
Diskmedelsfack och sköljmedelsbehållare
Märkskylt
Manöverpanel***
Manöverpanel
Kontrollampa
ON/OFF
Knapp
ON-OFF/RESET
Kontrollampa för
Salt saknas*
Kontrollampor för
PROGRAM
Kontrollampa för
Sköljmedel saknas *
Knapp för
programval
***Endast på modeller för total inbyggnad.
* Finns endast på vissa modeller.
4
Fyll korgarna
Innan disken ställs i korgarna rekommenderas att ta bort
matrester och tömma glas och koppar på dess innehåll.
Kontrollera att spolarmarna roterar fritt efter att all disk
har ställts in.
Nedre korg
Den nedre korgen kan innehålla kastruller, lock, tallrikar,
salladsskålar, bestick o.s.v.enligt Lastningsexemplen.
Stora fat och lock ska placeras på korgens sidor på så sätt
att de inte hindrar den övre spolarmens rotation.
Vissa diskmaskinsmodeller har ställbara sektioner*. Dessa
kan användas i vertikalt läge för att placera tallrikar eller i
horisontellt läge för att placera kastruller och salladsskålar.
Bestickkorg
Bestickkorgen kan vara av olika typ beroende på
diskmaskinsmodell: ej isärtagbar, isärtagbar eller skjutbar. Den
ej isärtagbara bestickkorgen ska endast placeras i den nedre
korgens främre del.
Den isärtagbara bestickkorgen kan delas i två delar. Detta
rekommenderas vid diskning med halvlast (på modeller
försedda med detta tillval). Den kan dessutom placeras var
som helst i korgen genom att skjuta den mellan de fasta eller
vinklingsbara insatserna
- Båda delarna är försedda med skjutbara hyllor för en bättre
placering av besticken.
Knivar och andra köksgeråd med vassa spetsar ska
sättas i bestickkorgen med spetsarna vända nedåt eller
läggas horisontellt på den övre korgens uppfällbara hylla.
Exempel på placering av bestickkorgen
Övre korg
Lasta ömtålig och lätt disk i den övre korgen: Glas, tekoppar,
kaffekoppar, assietter, låga salladsskålar, stekpannor och
låga lättsmutsade kastruller Lastningsexempel.
• Glas och koppar: Placera dem på de uppfällbara
hyllorna**.
• Långa och vassa knivar, serveringsbestick: Placera dem
på de uppfällbara hyllorna**.
Reglera höjden för den övre korgen
För att underlätta placeringen av disken kan den övre korgen
placeras i högt eller lågt läge:
Det rekommenderas att justera den övre korgens höjd med
TOM KORG.
Korgen får inte lyftas upp eller sänkas ned på endast en
sida.
Öppna stoppen för den högra och
vänstra korgskenan och dra ut korgen.
Placera korgen i högt eller lågt läge,
skjut in den på skenorna så att även de
främre hjulen går in och stäng stoppen
(se figuren).
Om korgen är försedd med handtag av
typ Dual Space* (se figuren). Dra ut den
övre korgen så långt det går, ta tag i
handtagen på korgens sidor och flytta den
uppåt eller nedåt. Låt korgen ramla ned
utan att släppa greppet om den.
Lastningsexempel för övre korg
Lastningsexempel för nedre korg
Disk som inte är lämplig för diskning i diskmaskin
• Föremål av trä, med handtag av trä eller horn eller med
fastklistrade delar.
• Föremål av aluminium, koppar, mässing eller tenn.
• Köksgeråd av plast som inte är värmetåliga.
• Antikt eller handmålat porslin.
• Antikt silver. Silver som inte är antikt kan diskas med ett
skonsamt program och försäkra dig om att det inte kommer i
kontakt med annan metall.
Det rekommenderas att använda diskgods som är lämplig
för att diskas i diskmaskin.
* Finns endast på vissa modeller.
** Variabler för nummer och position.
5
5-
Start och användning
5-
Starta diskmaskinen
1. Öppna vattenkranen.
2. Öppna luckan och tryck på knappen ON-OFF: En
kort ljudsignal hörs, kontrollampan ON/OFF och
programlamporna tänds i några sekunder.
3. Dosera diskmedlet (se nedan).
4. Ställ in disken i korgarna (se kapitlet Fyll
korgarna).
5. Välj program beroende på typ av disk och
smutsgrad (se programtabell) med knappen P.
Kontrollampan för valt program tänds.
7. Starta genom att stänga luckan: En lång
ljudsignal meddelar efter några sekunder att
programmet startar.
8. När programmet är klart hörs två korta och en
lång ljudsignal och kontrollampan för respektive
program blinkar långsamt. Öppna luckan, stäng av
maskinen med ON/OFF-knappen, stäng
vattenkranen och dra ur kontakten ur eluttaget.
9. Vänta några minuter innan disken tas ut för att
undvika att du bränner dig. Börja med att ta ut
disken från den nedre korgen.
Programmens visningsordning uppdateras
beroende på hur ofta de används.
Ändra ett pågående program
Om ett felaktigt program väljs kan det ändras, även
om det precis har börjat: Öppna luckan och se upp
med ångan som kommer ut. Tryck ned knappen ON/
OFF en stund, maskinen stängs av och en ljudsignal
hörs. Sätt på maskinen igen med knappen ON/OFF
och välj ett nytt program med knappen P. Starta
maskinen genom att stänga luckan.
Påfyllning av diskmedel
Ett gott tvättresultat beror även på att tvättmedlet
doseras korrekt. En överdriven dosering innebär
inte att disken blir renare och miljön förorenas.
Använd endast diskmedel som är avsett för
maskindisk.
ANVÄND INTE diskmedel för handdisk.
Om för mycket diskmedel används kan
skumrester bli kvar i slutet av programmet.
Det rekommenderas att endast använda
tabletter på modeller som har tillvalet ALLT I
ETT-TABLETTER.
Bästa disk- och torkningstresultat erhålls
endast om pulverdiskmedel, flytande sköljmedel
och salt används.
Fack A: Diskmedel
Fack B: Diskmedel för fördisk
1. Öppna locket C genom att
trycka på knappen D.
2. Dosera diskmedlet, se
Programtabell:
• Pulver: Fack A och B.
• Tabletter: När programmet
kräver en tablett ska den
läggas i fack A och stäng
sedan locket. När programmet kräver två tabletter
ska den andra tabletten läggas på botten av facket.
3. Ta bort diskmedelsrester på fackets kanter och
stäng locket tills det knäpper till.
Ställa in mera disk
Öppna luckan utan att stänga av maskinen, se upp
med ångan som kommer ut och ställ sedan in
disken. Stäng luckan: Programmet återupptas.
Avbrott av misstag
Programmet avbryts vid ett strömavbrott eller om
luckan öppnas under diskningen. Programmet
återupptas vid den punkt där det avbrutits, när
strömmen återkommer eller när luckan stängs.
* Finns endast på vissa modeller.
6
Program
Programtabell
5-
Om disken är lätt smutsad eller har sköljts under vatten kan diskmedelsdosen minskas betydligt.
Antalet program och programtyper samt tillval varierar beroende på diskmaskinsmodell.
Anvisningar för
programval
Program
Mycket nedsmutsat
porslin och kastruller
(ska inte användas för
ömtåligt diskgods).
Intensiv
Normalt nedsmutsat
porslin och kastruller.
Dagligt standardprogram.
Normal
Fördisk i väntan på att
maskinen fylls efter nästa
måltid.
Upplösning
Ekologisk* diskning med
låg energiförbrukning,
lämpligt för kastruller och
diskgods.
Snabbt och ekonomiskt
diskprogram som ska
användas med lätt
smutsat diskgods genast
efter användningen. (2
tallrikar +2 glas +4 bestick
+1 kastrull + 1 liten
stekpanna)
Snabbt och ekonomiskt
program för ömtåligt
diskgods som är känsligt
för höga temperaturer,
direkt efter användningen.
(12 glas på fot +
ömtåliga tallrikar).
Tvättmedel
(A) = fack A
(B) = fack B
Eco
Program
med
torkning
Programm
ets längd
(tolerans
±10% )
tim min
Pulver
Flytande
Tabletter
30 g (A)
30 ml (A)
1 (A)
Ja
2:15’
25 g (A)
5 g (B)
25 ml (A)
5 ml (B)
1 (A)
Ja
1:45’
Nej
Nej
Nej
Nej
0:08’
25 g (A)
5 g (B)
25 ml (A)
5 ml (B)
1 (A)
Ja
2:20’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Nej
0:35’
30 g (A)
30 ml (A)
1 (A)
Ja
1:30’
Snabb
Kristall
OBS!
För att underlätta doseringen av diskmedel är det bra att veta att:
1 matsked = 15 gram pulverdiskmedel = cirka 15 ml flytande diskmedel
1 tesked = 5 gram pulverdiskmedel = cirka 5 ml flytande diskmedel
* Programmet Eco (överensstämmer med standard EN-50242) tar längre tid i förhållande till andra program, men är det
program som förbrukar minst energi och är därmed mest miljövänligt.
För bästa resultat för programmen "Snabb" ska antalet rekommenderade kuvert respekteras.
Notering för provlaboratorium: För detaljerad information om villkoren för jämförelseprovningen EN, skriv till epostadress: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com
7
Sköljmedel och
härdningssalt
5-
Använd endast produkter som är avsedda för
diskmaskiner.
Använd inte livsmedels- eller industrisalt eller
diskmedel för handdisk.
Följ anvisningarna som anges på förpackningen.
Om en flerfunktionsprodukt används är det inte
nödvändigt att fylla på sköljmedel. I stället
rekommenderas att tillsätta salt, i synnerhet om vattnet
är hårt eller mycket hårt. Följ anvisningarna som anges på
förpackningen.
Om inte salt eller sköljmedel fylls på, fortsätter
normalt kontrollamporna SALT SAKNAS* och
SKÖLJMEDEL SAKNAS* förblir tända.
Påfyllning av sköljmedel
Sköljmedlet underlättar torkningen av disken genom att
vattnet rinner av ytan. På så sätt bildas inga strimmor eller
fläckar.
Glansmedelsbehållaren ska fyllas på:
• När kontrollampan SKÖLJMEDEL SAKNAS* tänds på
kontrollpanelen;
1. Öppna behållaren genom att
vrida pluggen (G) moturs.
2. Häll upp sköljmedlet. Undvika
att spilla. Rengör med en torr
trasa om du spiller.
F
3. Skruva tillbaka pluggen.
G
Häll ALDRIG sköljmedel
direkt i diskutrymmet.
Reglera diskmedelsdoseringen
Om du inte är nöjd med torkresultatet går det att reglera
sköljmedelsdoseringen. Vrid på doseringsinställningen (F)
med en skruvmejsel. Du kan välja mellan 6 lägen
(diskmaskinen är standardinställd på 4):
• Om det förekommer strimmor på disken, vrid till ett lägre
värde (1-3).
• Om det förekommer vattendroppar eller kalkfläckar ska
du vrida till ett högre värde (4-6).
Ställa in vattnets hårdhet
Varje diskmaskin är försedd med en vattenmjukgörare som
använder specifikt härdningssalt för diskmaskiner, för att
förse maskinen med kalkfritt vatten för att tvätta disken.
Denna diskmaskin medger en reglering som minskar
förorening och optimerar diskresultatet i förhållande till vattnets
hårdhet. Information om vattnets hårdhet kan erhållas från
kommunen.
- Öppna luckan och starta maskinen med knappen ONOFF.
- Tryck ned knappen P i cirka 5 sekunder. Två korta
ljudsignaler hörs och kontrollampan för inställd hårdhet
blinkar långsamt (vattenavhärdaren är inställd på nr. 3).
- Tryck flera gånger på knappen P tills du kommer till
önskad hårdhet (1-2-3-4-5* Se tabellen över vattnets
hårdhet ).
Ex. hårdhet 1 (kontrollampa 1 blinkar)
hårdhet 2 (kontrollampa program 1 tänd, kontrollampa
program 2 blinkar)
hårdhet 3 (kontrollampa program 1 och 2 tänd, kontrollampa
program 3 blinkar o.s.v.)
- För att lämna funktionen, vänta i cirka 30 sekunder eller stäng av
maskinen med ON/OFF-knappen.
Om flerfunktionstabletter används, ska saltbehållaren ända fyllas
på.
Tabell över vattnets hårdhet
°dH
0
6
6 11
12 17
17 34
34 50
°fH
0
11
21
31
61
10
20
30
60
90
°mmol/l
0
1
1,1
2
2,1
3
3,1
6
6,1
9
1
2
3
4
5*
Från 0 °f till 10 °f rekommenderas att inte
använda salt.
* Med denna inställning kan cyklernas
tidslängd förlängas något.
(°dH = hårdhet i tyska grader - °fH = hårdhet i franska grader mmol/l = millimol/liter)
Påfyllning av härdningssalt
För bästa möjliga diskresultat är det nödvändigt att
kontrollera att saltbehållaren aldrig är tom. Härdningssaltet
tar bort kalket från vattnet så att det inte lägger sig på
disken.
Saltbehållaren sitter nedtill på diskmaskinen (se
Beskrivning) och ska fyllas på:
• När den gröna flottören* inte syns när du tittar på
saltpluggen.
• När kontrollampan SALT SAKNAS* tänds på
kontrollpanelen;
1. Dra ut den nedre korgen och
skruva ur behållarens plugg moturs.
2. Endast vid den första
användningen: Fyll vattenbehållaren
upp till kanten.
3. Sätt tratten* (se figuren) på plats
och fyll saltbehållaren upp till kanten
(cirka 1 kg). Det är normalt att lite
vatten rinner över.
4. Ta bort tratten* och ta bort saltrester från mynningen. Skölj
pluggen under rinnande vatten innan den skruvas fast.
Placera pluggen upp och ned och låt vattnet rinna ut genom
de fyra stjärnformade springorna på pluggens nedre del.
Det rekommenderas att utföra detta moment vid varje
saltpåfyllning.
Stäng pluggen ordentligt så att det inte kommer in diskmedel
under diskningen (vattenmjukgöraren kan skadas allvarligt).
Fyll på salt före ett diskprogram för att ta bort
saltlösning som har runnit över från saltbehållaren, om det
är nödvändigt.
* Finns endast på vissa modeller.
8
Nivå
Underhåll och skötsel
Avstängning av vatten och el
• Stäng av vattenkranen efter varje diskning för att
undvika läckage.
• Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent maskinen
och under underhållsingreppen.
Rengöring av diskmaskinen
• Utsidan och kontrollpanelen kan göras rent med en
trasa som inte repar indränkt med vatten. Använd inte
lösningsmedel eller slipmedel.
• Det inre karet kan rengöras från eventuella fläckar
med en trasa indränk med vatten och lite ättika.
Rengör regelbundet vatteninsläppsfiltret som sitter vid
5kranens utsläpp.
- Stäng vattenkranen.
- Skruva loss änden på vattenpåfyllnadsslangen, ta bort filtret
och rengör försiktigt under rinnande vatten.
- Sätt in filtret på nytt och skruva fast slangen.
Rengöring av filtren
Filterdelen består av tre filter som rengör diskvattnet från
matrester och återför vattnet i cirkulation: Det är nödvändigt att
rengöra filtren för bästa diskresultat.
Rengör filtren regelbundet.
Diskmaskinen får inte användas utan filter eller avhakat
filter.
Undvik dålig lukt
• Lämna alltid luckan på glänt så att fukten torkar.
• Rengör regelbundet tätningspackningarna runt
luckan och diskmedelsfacken med en fuktig svamp.
På så sätt försvinner matrester, en av de faktorer som
gör att dålig lukt bildas.
Rengöring av spolarmarna
Det kan hända att matrester fastnar på spolarmarna och
täpper till hålen där vattnet kommer ut: Kontrollera
spolarmarna regelbundet och rengör dem med en
borste (ej metall).
Båda spolarmarna kan nedmonteras.
• Kontrollera filterdelen efter några diskningar och rengör den
under rinnande vatten om det är nödvändigt. Använd en borste
(ej med metallborst) och följa anvisningarna som följer:
1. Vrid det cylindriska filtret C moturs och dra ut det (fig. 1).
2. Dra ut filterkoppen B genom att trycka lätt på sidotungorna
(Fig. 2).
3. Dra ut den rostfria filterplattan A (fig. 3).
4. Kontrollera brunnen och ta bort eventuella matrester. TA
ALDRIG BORT tvättpumpens skydd (svart komponent) (fig. 4).
För att montera ned den övre
spolarmen, vrid ringmuttern av
plast moturs. Den övre
spolarmen ska monteras med
hålen vända uppåt
+
Den nedre spolarmen
nedmonteras genom att trycka
på tungorna som sitter på
sidorna och dra spolarmen
uppåt.
)
!
Rengöring av vatteninsläppsfiltret*
Om vattenslangarna är nya eller inte har använts under
lång tid ska du före anslutningen låta vattnet rinna en
stund tills det är klart och utan orenheter. Utan denna
förebyggande åtgärd finns det risk för att vatteninloppet
täpps till och skadar diskmaskinen.
B
+
"
Montera ihop filterdelen och placera den korrekt i sitt säte efter
att filtren har rengjorts. Detta är viktigt för att diskmaskinen ska
fungera korrekt.
När du reser bort under längre perioder
• Dra ut alla elanslutningar och stäng vattenkranen.
• Lämna luckan på glänt.
• Kör ett program utan disk när du kommer hem igen.
* Finns endast på vissa modeller.
9
Föreskrifter och råd
5-
Apparaten är framtagen och konstruerad i enlighet med
internationella säkerhetsföreskrifter. Dessa
säkerhetsföreskrifter bifogas av säkerhetsskäl och ska läsas
noggrant.
Säkerhet i allmänhet
• Apparaten är avsedd för en ej yrkesmässig användning i
hemmet.
• Maskinen ska användas för att diska disk för
hushållsbruk. Maskinen ska endast användas av vuxna
personer och i enlighet med anvisningarna i denna
bruksanvisning.
• Maskinen får inte installeras utomhus (ej heller om
utrymmet är skyddat) eftersom det är mycket farligt att
låta den utsättas för väder och vind.
• Ta inte i maskinen om du är barfota.
• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i
elkabeln. Ta istället tag i stickkontakten.
• Det är nödvändigt att stänga vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget innan rengörings- och
underhållsmoment utförs.
• I händelse av fel ska du aldrig utföra ingrepp på inre
mekanismer för att utföra reparationer.
• Rör aldrig vid värmeelementet.
• Luta dig inte eller sätt dig på den öppna luckan:
Maskinen kan tippa.
• Luckan ska inte stå öppen. Du kan snava dig i luckan.
• Förvara diskmedel och sköljmedel utom räckhåll för barn.
• Emballagematerialet ska inte användas som leksaker för
barn.
Kassering
• Kassering av emballagematerial: Respektera gällande
lokala föreskrifter, på så sätt kan emballaget
återanvändas.
• EU-direktivet 2002/96/CE om avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska produkter (RAEE)
förutser att hushållsmaskinerna inte ska slängas med de
vanliga hushållssoporna. De kasserade apparaterna ska
samlas upp separat för att optimera återvinningen av
materialet som ingår i apparaten och förhindra potentiella
skador på hälsan och miljön. Den överkryssade
papperskorgen som sitter på alla produkter påminner
om att produkten ska sopsorteras.
Spara energi och värna om miljön
Spara vatten och energi
• Starta endast diskmaskinen med full last. I väntan på att
maskinen fylls upp kan du motverka dålig lukt med
Upplösningsprogrammet (se Program).
• Välj ett program beroende på vilken typ av disk som ska
diskas och hur smutsig den är, se Programtabellen:
För normalt smutsad disk, använd programmet Eco
som garanterar låg energi- och vattenförbrukning.
Välj tillvalet Halv* last om maskinen inte är full (se
Start och användning).
• Om ditt elabonnemang har särskilda
energiförbrukningstariffer, ska diskningarna göras under
de reducerade tiderna. Tillvalet Senarelagd start* (se
Start och användning) är till stor hjälp för att organisera
diskningarna i denna riktning.
Diskmedel utan fosfater, utan klor och som
innehåller enzymer
• Det rekommenderas att använda diskmedel utan fosfater
eller klor, vilka är de mest miljövänliga.
• Enzymerna utvecklar en särskilt effektiv verkan vid
temperaturer runt 50 °C. Vid användning av diskmedel
med enzymer kan därför diskningar göras med låga
temperaturer med samma diskresultat som vid diskningar
vid 65 °C.
• Genom att dosera diskmedlet rätt i förhållande
tillverkarens anvisningar, till vattnets hårdhet, diskens
smutsgrad och mängd, undviker du slöseri. Även om du
använder ett biodegraderbart diskmedel innehåller det
element som inverkar på jämvikten i naturen.
För ytterligare information angående korrekt kassering
av hushållsmaskiner kan du vända dig till din lokala
sopstation eller återförsäljare.
* Finns endast på vissa modeller.
10
Fel och åtgärder
Om det förekommer funktionsfel på maskinen, kontrollera följande punkter innan du vänder dig till
serviceverkstaden.
Fel:
5-
Möjliga orsaker/lösningar:
• Stickkontakten är inte ordentligt instucken i vägguttaget, i annat
fall kan det saknas ström i huset.
• Luckan för diskmaskinen är inte ordentligt stängd.
• En Senarelagd start har s tällts in (se Start oc h användning).
• Programmet har ännu inte avslutats.
Diskmaskinen tömmer inte ut
• Vattenutloppsslangen är böjd (se Installation).
vatten.
• Diskbänkens avlopp är igensatt.
• Filtret är igensatt med matres ter (se Underhåll och skötsel ).
Diskmaskinen för oväsen.
• Disken s lår mot varandra eller mot spolarmarna.
• För mycket skum bildas: Diskmedlet är inte korrekt doserat eller
inte lämpligt för maskindisk (se Start och användning).
• Härdningss alt saknas eller felak tig reglering i förhållande till
Det bildas en kalkbeläggning eller
vattnets hårdhet (se Sköljmedel och salt).
en vit hinna på disken och glas.
• Saltbehållarens plugg är inte ordentligt stängd.
• Sköljmedlet är slut eller otillräc klig dosering.
• Disken är av nonstick-material.
Det bildas blåaktiga strimmor
• För stor mängd sköljmedel doseras (se Sköljmedel och salt).
eller nyanser på disken och glas.
Diskmaskinen startar inte.
Disken är fuktig.
Disken blir inte ren.
Diskmaskinen tar inte in
vatten/Larm "Stängd vattenkran"
(korta ljudsignaler hörs).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sköljmedlet är slut eller otillräcklig dosering (se Sköljmedel och salt).
Felaktig reglering av sköljmedel.
Ett program utan torkning har valts.
Korgarna är alltför fulla (s e Fyll korgarna).
Disken är inte korrekt placerad.
Spolarmarna kan inte rotera fritt.
Välj ett starkare diskprogram (se Program).
För mycket skum bildas: Diskmedlet är inte k orrekt doserat eller
inte lämpligt för maskindisk (se Start och användning).
Sköljmedlets plugg har inte stängts korrekt.
Filtret är s mutsigt eller igensatt (se Underhåll och skötsel).
Härdningssalt saknas (se Sköljmedel och salt).
Det saknas vatten i vattennätet.
Vatteninloppsslangen är böjd (se Installation).
Öppna kranen och maskinen startar efter några minuter.
(den 2:a och 3: Normal - Upplösning • Maskinen är blockerad eftersom ingen ljudsignal* har hörts.
e programkontrollampan blinkar).
Stäng av m askinen med ON/OFF-knappen och öppna kranen.
Starta sedan maskinen igen efter 20 sekunder med samma
knapp. Programmera om maskinen och s tarta på nytt.
Larm för
• Tryck på O N/OFF-knappen för att stänga av mask inen. Stäng
vatteninloppsslangen/Igensatt
vattenkranen för att undvika översvämning och dra ur
vatteninsläppsfilter
stickkontak ten ur vägguttaget.
(den 1 - 2:a och 3: Intensiv - Normal
Kontrollera
att vatteninsläppsfiltret inte är igensatt med
- Upplösning
orenheter (se kapitlet "Skötsel och underhåll").
e programkontrollampan blinkar).
Larm för fel på magnetventilen
• Stäng av maskinen med ON/OFF-knappen oc h starta igen efter
för vattenpåfyllning
någon minut. Om larmet kvarstår, stäng vattenkranen för att
(den 2: Normal
hindra översvämning, dra ur stic kkontakten ur vägguttaget och
e programkontrollampan blinkar).
ring servic everkstaden.
11
Service
5-
Innan du kontaktar kundservice:
• Kontrollera om du kan åtgärda felet på egen hand (se Fel och åtgärder).
• Starta programmet igen för att kontrollera om problemet är löst.
• Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk assistans.
Anlita aldrig obehöriga tekniker.
Uppge:
• typ av fel,
• Maskinmodell (Mod.)
• Serienummer (S/N).
Denna informationen anges på märkskylten som sitter på maskinen (se Beskrivning av maskinen).
12
Brugsanvisning
OPVASKEMASKINE
DA
Dansk, 13
Oversigt
,)
Installation, 14-15
Placering og planstilling
Tilslutning af el og vand
Advarsler inden første opvask
Tekniske data
Beskrivelse af opvaskemaskinen, 16
Samlet oversigt
Betjeningspanel
Fyldning af kurve, 17
Nederste kurv
Kurv til bestik
Øverste kurv
LFT 116
Start og brug, 18
Start af opvaskemaskinen
Påfyldning af opvaskemiddel
Tilvalgsfunktioner
Programmer, 19
Programtabel
Afspændingsmiddel og salt, 20
Påfyldning af afspændingsmiddel
Påfyldning af salt
Vedligeholdelse, 21
Frakobling af vand og el
Rengøring af opvaskemaskinen
Undgå dårlig lugt
Rengør spulearmene
Rengøring af vandindtagningsfilteret
Rengør filtrene
Hvis man er ude at rejse i længere tid
Forskrifter og råd, 22
Generelt om sikkerheden
Bortskaffelse
Spar på energien og værn om miljøet
Fejl og afhjælpning, 23
Servicetjeneste, 24
13
Installation
,)
Det er vigtigt, at dette hæfte opbevares, så det
altid kan konsulteres. Ved salg eller flytning skal
man sørge for, at hæftet bliver sammen med
opvaskemaskinen.
Læs omhyggeligt alle anvisninger: De
indeholder vigtige oplysninger vedrørende
installation, brug
og sikkerhed.
Under transporten bør maskinen holdes lodret;
læn maskinen mod bagsiden ved behov.
Placering og planstilling
1. Pak opvaskemaskinen ud, og kontrollér, at den
ikke er blevet beskadiget under transporten.
Hvis den er beskadiget, skal man ikke tilslutte den,
men derimod kontakte forhandleren.
2. Anbring opvaskemaskinen, så siderne eller
bagsiden slutter op til de tilstødende
køkkenelementer eller væggen. Opvaskemaskinen
kan også placeres under en arbejdsflade/
køkkenbord* (se monteringsoversigten).
3. Anbring opvaskemaskinen på et jævnt og hårdt
underlag. Maskinen planstilles ved at løsne eller
stramme de forreste ben, så apparatet står vandret.
En korrekt planstilling giver stabilitet og gør, at man
undgår vibrationer, støj og at maskine flytter sig.
4*. For at justere højden på de bageste ben, skal
man dreje på den sekskantede, røde bøsning
nederst på opvaskemaskinens front midt på ved
hjælp af en 8 mm sekskantsnøgle. Drej højre om for
at øge højden, og drej venstre om for at mindske
højden. (se den medfølgende vejledning).
Tilslutning af el og vand
Tilslutning til el- og vandforsyning må
udelukkende udføres af kvalificerede fagfolk.
Opvaskemaskinen må ikke støtte oven på
slanger eller elektriske ledninger.
Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen ved
hjælp af nye rør og slanger.
Brug aldrig gamle rør og slanger.
Slangerne til indtag (A) og udtømning (B) af vand
samt det elektriske forsyningskabel kan føres højre
eller venstre om alt efter hvad der er behov for under
installationen (se figuren).
Tilslutning af vandtilførselsslangen
• Til en hane med koldt vand: Slut slangen til
vandtilførsel til en hane med mundstykke med 3/4
gas. Inden den skrues på skal man lade vandet
løbe, indtil det er klart, så evt. urenheder ikke
tilstopper maskinen.
• Til en hane med varmt vand: Hvis man har
centralvarmeanlæg med radiatorer, kan
opvaskemaskinen forsynes med varmt vand fra
forsyningsnettet, hvis temperaturen ikke
overstiger 60° C.
Slut slangen til hanen som beskrevet for tilslutning
til koldtvandshane.
Hvis slangen til vandtilførsel ikke er lang nok,
skal man henvende sig til en specialforretning eller
en autoriseret vvs’er (se Servicetjeneste).
Vandtrykket skal ligge inden for værdierne i
tabellen med Tekniske data (se her ved siden af).
Vær opmærksom på, at slangen ikke bøjer eller
trykkes sammen.
Overløbssikring
For at sikre med eventuelt overløb er
opvaskemaskinen udstyret med følgende
sikkerhedsanordninger:
- Et system til afbrydelse af vandindtagelse i
tilfælde af fejl eller utætheder inden i maskinen.
Nogle modeller er udstyret med en ekstra
overløbssikring New Acqua Stop*, som modvirker
overløb, også hvis vandforsyningsslangen
ødelægges.
PAS PÅ: FARLIG SPÆNDING!
Slangen til vandtilførsel indeholder elektriske dele og
må ikke skæres op.
*
14
Findes kun på nogle modeller.
Tilslutning af afløbsslangen
Tilslut afløbsslangen uden af den bøjes til et afløb
med en minimumdiameter på 4 cm. Eller lad den
hvile på kanten af en håndvask eller en anden
beholder. Enderne på afløbsslangen må ikke være
under vand.
Den særlige plastikholder*
A
gør, at slangen kan
placeres optimalt. Fastgør
holderen omhyggeligt til
væggen for at undgå, at
slangen flytter sig og der
spildes vand ved siden af
afløbet.
Den del af slangen, der er
mærket med bogstavet A,
skal placeres i en højde på mellem 40 og 100 cm
(se figuren).
Anti-kondens strimmel*
Hvis opvaskemaskinen er placeret under en
bordplade, skal man åbne lågen og påklæbe den
gennemsigtige strimmel under træoverfladen for at
beskytte den mod eventuel kondens.
Advarsler inden første opvask
Efter installation og umiddelbart inden første
opvask, skal man fylde beholderen til salt helt op
med vand og ca. 1 kg salt (se afsnittet om
Afspændingsmiddel og salt): Det er normalt, at
vandet løber over. Vælg vandets hårdhed ( se
afsnittet om Afspændingsmiddel og salt). - Efter
påfyldning af salt slukker kontrollampen for
SALTMANGEL *.
Hvis beholderen ikke fyldes med salt, kan det
beskadige blødgøringsanlægget og
varmeelementet.
Det frarådes at bruge forlængerstykker til
slangen.
Elektrisk tilslutning
Tekniske data
Inden stikket sættes i stikkontakten skal man sikre
sig følgende:
Mål
Bredde cm. 59,5
Højde cm. 82
Dybde cm. 57
Kapacitet
12 standard-kuverter
Vandforsyningstryk
0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar)
4,3 psi – 145 psi
Forsyningsspænding
Se skiltet med
specifikationer
• at stikkontakten har jordforbindelse og opfylder
alle lovkrav;
• at stikkontakten kan tåle den maksimale effekt fra
maskinen; dette står angivet på typeskiltet på
bagsiden af maskinen (se Beskrivelse af
opvaskemaskinen);
• at forsyningsspændingen er inden for værdierne,
som er angivet på typeskiltet på bagsiden;
• at stikkontakten passer til opvaskemaskinens
stik. I modsat fald skal man få en autoriseret
elektriker til at udskifte stikkontakten (se
Servicetjeneste). Brug aldrig forlængerledninger
eller flerdobbelte stikdåser.
Samlet optaget effekt
Sikring
Når maskinen er installeret, skal man nemt kunne
nå ind til det elektriske forsyningskabel og
stikkontakten.
Kablet må ikke bøjes eller trykkes sammen.
Hvis strømkablet er beskadiget, skal det
udskiftes af producenten eller dennes tekniske
servicetjeneste, så man undgår farlige situationer.
(Se Service).
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
såfremt disse normer ikke overholdes.
*
Se skiltet med
specifikationer
Se skiltet med
specifikationer
Dette apparat er i
overensstemmelse med
følgende EU-direktiver:
-73/23/EØF af 19/02/73
(Lavspænding) og senere
ændringer;
-89/336/EØF af 03/05/89
(Elektromagnetisk
kompatibilitet) og senere
ændringer.
-97/17/EF (Mærkning)
-2002/96/EF
Findes kun på nogle modeller.
15
,)
Beskrivelse af
opvaskemaskinen
,)
Samlet oversigt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Øverste kurv
Øverste spulearm
Klapper
Indstilling af kurven i højden
Nederste kurv
Nederste spulearm
Kurv til bestik
Filter
Beholder til salt
Rum til opvaskemiddel og rum til
afspændingsmiddel
Typeskilt
Betjeningspanel ***
Betjeningspanel
Kontrollampe for
ON-OFF
Kontrollampe
for Mangel på
salt*
Kontrollampe for PROGRAMMER
Tasten ON-OFFRESET
Kontrollampe for
Mangel på
afspændingsmiddel*
Tasten Valg af
program
*** Kun på indbygningsmaskiner.
* Findes kun på nogle modeller.
16
Fyldning af kurve
Inden kurvene fyldes, skal man fjerne madrester i
opvaskemaskinen og tømme glas og kopper.
Efter fyldning skal man kontrollere, om spulearmene kan
dreje frit.
Nederste kurv
Den nederste kurv kan fyldes med gryder, låge, tallerkener,
skåle, bestik osv.i henhold til eksemplerne.
Store tallerkener og grydelåg skal helst anbringes i siderne
af kurven uden at blokere øverste spulearm.
Nogle modeller har elementer, der kan foldes sammen*. De
kan bruges i lodret stilling til at anbringe tallerkener eller i
vandret stilling til at anbringe gryder og skåle.
Justering af højden på øverste kurv
For nemmere at kunne fylde opvasken i maskinen kan man flytte
den øverste kurv op eller ned:
Det anbefales at højden på den øverste kurv indstilles, mens
KURVEN ER TOM.
Man må ikke løfte eller sænke kun den ene side af kurven.
Åbn låsebeslagene på kurvens skinne i
højre og venstre side og træk kurven ud.
Anbring den i øverste eller nederste
position. Lad den glide på plads langs
skinnerne og ind under de forreste hjul,
og luk så låsebeslagene (se figuren).
Hvis kurven er udstyret med Dual Space*
dtag (se figuren), skal man trække den
øverste kurv helt ud, folde klapperne på
siderne af kurven op og flytte den op eller
ned. Lad kurven falde ned på plads igen.
Kurv til bestik
Kurven til bestikket kan have forskellig udformning alt efter
modeltypen på opvaskemaskinen: ikke opdelt, opdelt,
glidende. Den ikke opdelte bestikkurv kan kun anbringes
forrest i den nederste kurv.
Den opdelte kurv kan skilles ad i to dele, hvis man kun vasker
med en halvt fyldt maskine (på modeller med denne funktion),
eller den kan flyttes og anbringes et hvilket som helst sted i den
nederste kurv mellem faste eller flytbare elementer.
- Begge er udstyret med klapper, så bestikket er nemmere at
anbringe.
Eksempler på fyldning af øverste kurv
Knive og andre skarpe genstande skal placeres i
bestikkurven med den skarpe ende nedad eller i lodret
position i klappen i den øverste kurv.
Eksempler på fyldning af nederste kurv
Eksempler på fyldning af bestikkurven
Ikke egnet opvask
Øverste kurv
Sæt den ømtålelige og lette opvask i den øverste kurv: Glas,
te- og kaffekopper, små salatskåle, let snavsede små gryder
og pander, som vist i Fyldningseksemplet.
• Kopper: Anbring kopperne i klapperne**.
• Lange og spidse knive, serveringsbestik: Anbringes i
klapperne**.
• Genstande i træ, med træhåndtag eller med sammenlimede
dele.
• Genstande i aluminium, kobber, messing, tin eller tinlegering.
• Opvask i ikke-varmebestandig plastik.
• Antik eller håndmalet porcelæn.
• Antik sølvtøj. Ikke-antik sølvtøj kan godt tåle opvask på et
skåneprogram, hvis man sørger for, at det ikke kommer i
kontakt med andre metaller.
Det anbefales, at man køber køkkentøj, der tåler opvask i
maskine.
* Findes kun på nogle modeller.
** Fås i forskelligt antal og placering.
17
,)
Start og brug
,)
Start af opvaskemaskinen
Påfyldning af opvaskemiddel
1. Åbn vandhanen.
2. Åbn lågen, og tryk på tasten ON-OFF: der høres et
kort bip, kontrollampen ON/OFF, displayet og
programkontrollamperne tænderi nogle sekunder.
3. Hæld opvaskemiddel i (se herunder).
4. Fyld opvasken i kurvene (se Fyldning af kurve).
5. Vælg det ønskede program alt efter opvaskens type
og tilsmudsningsgrad (se programtabellen) ved at
trykke på tasten P. Programkontrollampen tænder.
7. Start opvaskemaskinen ved at lukke lågen. efter
nogle sekunder angiver et langt bip, at programmet
starter.
8. Efter endt opvask vil to korte bip og et langt angive,
at programmet er afsluttet, og programkontrollampen
blinker langsomt. Åbn lågen, sluk for maskinen ved at
trykke på ON/OFF-tasten, luk for vandhanen og træk
stikket ud af stikkontakten.
9. Vent nogle minutter, inden opvasken tages ud, så du
undgår at brænde dig. Tøm først den nederste kurv.
Et godt resultat afhænger også af en korrekt
dosering af opvaskemiddel. For meget
opvaskemiddel medfører ikke en mere effektiv
opvask, og det forurener miljøet.
Rækkefølgen for visning af programmer opdateres
i henhold til, hvor ofte de forskellige programmer
bruges.
Ændring af et program under udførelse
Hvis man har valgt et forkert program, er det muligt at
ændre det, hvis det lige er gået i gang. Åbn lågen, og
pas på den varme damp. Tryk og hold tasten ON/OFF
nede. Maskinen slukker med et langt bip. Tænd
maskinen igen på tasten ON/OFF, og vælg et nyt
program ved hjælp af tasten P. Start opvasken ved at
lukke lågen.
Tilføjelse af ekstra opvask
Man behøver ikke slukke opvaskemaskinen, men kan
blot åbne lågen, idet man passer på den varme damp,
og fylde opvasken i. Luk lågen. Cyklussen går i gang
igen.
Anvend udelukkende opvaskemiddel til
opvaskemaskiner.
ANVEND ALDRIG opvaskemiddel til opvask i
hånden.
Det anbefales kun at bruge tabletter i
modeller med tilvalgsfunktionen
MULTITABLETTER.
Overdreven brug af opvaskemiddel kan
medføre skumrester efter opvask.
Man opnår den bedste opvask og tørring ved
brug af opvaskemiddel i pulverform, flydende
afspændingsmiddel og salt.
Rum A: Opvaskemiddel
Rum B: Opvaskemiddel til foropvask
1. Åbn låget C ved at trykke på
knappen D.
2. Dosér opvaskemidlet i henhold
til Programtabellen:
• I pulverform: Rum A og B.
• I tabletform: når programmet
kræver 1, lægges den i rum A og
låget lukkes. Hvis der kræves 2.
lægges den anden i bunden af
opvaskemaskinen.
3. Tør overskydende opvaskemiddel af kanterne til
beholderen og luk låget, så det klikker på plads.
Utilsigtede afbrydelser
Hvis lågen åbnes under opvask eller hvis der sker en
strømafbrydelse, afbrydes programmet. Den starter igen,
hvor den blev afbrudt, når lågen lukkes igen eller når
strømmen vender tilbage.
* Findes kun på nogle modeller.
18
Programmer
Programtabel
,)
Hvis opvasken kun er lidt snavset eller er blevet skyllet under vand, skal man mindske mængden af
opvaskemiddel.
Programnummer og -type samt tilvalgsfunktioner varierer alt efter opvaskemaskinemodellen.
Angivelser for valg af
programmer
Meget snavsede gryder og
tallerkener (må ikke anvendes
til ømtålelige genstande).
Program
Normal
Indledende opvask mens der
ventes på fuld
opvaskemaskine ved næste
måltid.
Iblødsætning
Hurtigt spareprogram, der skal
anvendes til ikke særlig
snavset opvask lige efter brug.
(2 tallerkener +2 glas +4 x
bestik +1 gryde + 1 lille pande)
Hurtig sparecyklus til opvask,
der er mere ømtålelige over for
høje temperaturer, lige efter
brug. (12 vinglas + ømtålelige
tallerkener).
Programmer
med tørring
Programmets
varighed
(afvigelse
±10 % )
timer Min.
2:15’
Pulver
Flydende
Tabletter
30 g (A)
30 ml (A)
1 (A)
Ja
25 g (A)
5 g (B)
25 ml (A)
5 ml (B)
1 (A)
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
0:08’
25 g (A)
5 g (B)
25 ml (A)
5 ml (B)
1 (A)
Ja
2:20’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Nej
0:35'
30 g (A)
30 ml (A)
1 (A)
Ja
1:30’
Intensiv
Almindeligt snavsede gryder
og tallerkener. Dagligt
standardprogram.
Miljøvenlig opvask med lavt
energiforbrug, egnet til
tallerkener og gryder.
Opvaskemiddel
(A) = rum A
(B) = rum B
Eco*
1:45’
Hurtigvask
Krystalglas
For at gøre doseringen nemmere, er det godt at vide følgende:
1 skefuld = ca. 15 gram i pulverform = ca. 15 ml i flydende form
1 teskefuld = ca. 5 gram i pulverform = ca. 5 ml i flydende form
*
Eco-programmet overholder EN-50242 standarden og har en længere varighed i forhold til andre programmer;
alligevel bruger programmet mindre energi end de andre og er mere miljøvenligt.
Man opnår det bedste resultat med programmerne "Hurtig opvask" opnår man ved at overholde det angivne antal
kuverter.
Oplysning til testlaboratorierne: for yderligere oplysninger om betingelserne for den komparative EN-test, kan man rette
henvendelse til: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com
19
Afspændingsmiddel og
salt
,)
Brug kun opvaskemidler, salt mm., der er
beregnet til opvaskemaskiner.
Brug ikke mad- eller industrisalt eller
opvaskemidler til opvask i hånden.
Følg anvisningerne på emballagen.
Hvis der anvendes multitabletter, er det ikke nødvendigt
at påfylde afspændingsmiddel. Det anbefales dog at
tilføje salt, især hvis vandet er middel til meget hårdt.
Følg anvisningerne på emballagen.
Hvis der ikke påfyldes hverken salt eller
afspændingsmiddel, er det normalt, at
kontrollampen for SALTMANGEL* og MANGEL
PÅ AFSPÆNDINGSMIDDEL* bliver ved med at
lyse.
Påfyldning af afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel gør tørringen af opvasken nemmere,
idet vandet glider af overfladen uden at efterlade striber
eller mærker.
Beholderen til afspændingsmiddel skal fyldes:
• når kontrollampen for MANGEL PÅ
AFSPÆNDINGSMIDDEL* tænder.
1. Åbn beholderen ved at dreje
låget (G) venstre om.
2. Hæld afspændingsmidlet i,
og pas på ikke at spilde det.
Hvis det hældes ved siden af,
skal man straks tørre det op
F
med en tør klud.
G
3. Skru låget på igen.
Fyld ALDRIG
afspændingsmiddel direkte i bunden af
maskinen.
Dosering af afspændingsmiddel
Hvis resultatet af tørringen ikke er tilfredsstillende, kan man
regulere doseringen af afspændingsmiddel. Brug en
skruetrækker til at dreje på regulatoren (F), og vælg mellem
de 6 indstillingsmuligheder (maskinen er fra fabrikken
indstillet på 4).
• hvis der på opvasken efterlades striber, skal man
indstille til et lavere tal (1-3).
• Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på opvasken,
skal tallet være højere (4-6).
Indstilling af vandets hårdhed
Alle opvaskemaskiner er udstyret med et blødgøringsanlæg,
som ved hjælp af en særlig type salt til opvaskemaskiner
leverer vand uden kalk til opvask i opvaskemaskiner.
Denne opvaskemaskine kan man foretage indstillinger til
reducering af forurening og optimering af
vaskepræstationerne alt efter vandets hårdhed. Oplysninger
om vandets hårdhed fås hos det lokale vandværk.
- Åbn lågen, og tænd maskinen ved at trykke på tasten ON/
OFF.
- Tryk og hold tasten P nede i ca. 5 sekunder. Der høres to
20
korte bip, og på displayet blinker lampen, der svarer til den
indstillede hårdhed (Blødgøringsanlægget er indstillet til 3).
- Tryk herefter på tasten P, når den ønskede hårdhed er
indstillet (1-2-3-4-5* Se tabellen over vandets hårdhed).
F.eks. hrdhed 1 (Programkontrollampen 1 blinker)
hrdhed 2 (Programkontrollampen 1 tndt,
Programkontrollampen 2 blinker)
hrdhed 3 (Programkontrollampen 1 og 2 tndt,
Programkontrollampen 3 blinker osv.).
- For at afslutte funktionen skal man vente ca. 30 sekunder eller
slukke maskinen på tasten ON/OFF.
Hvis der bruges multitabletter, skal man alligevel fylde
saltbeholderen.
Tabel over vandets hårdhed
°dH
0
6
6 11
12 17
17 34
34 50
°fH
0
11
21
31
61
10
20
30
60
90
mmol/l
0
1
1,1
2
2,1
3
3,1
6
6,1
9
niveau
1
2
3
4
5*
Mellem 0°f og 10°f anbefales det ikke at bruge
salt.
* med denne indstilling kan opvaskens
varighed blive forlænget en smule.
(°dH = hårdhed i tyske grader - °fH = hårdhed i franske
grader - mmol/l = millimol/liter)
Påfyldning af salt
For at opnå et godt resultat skal man huske at kontrollere, at
saltbeholderen aldrig er tom. Salt fjerner kalk fra vandet, så
det ikke aflejres på opvasken.
Saltbeholderen sidder i bunden af opvaskemaskinen (se
Beskrivelse) og skal fyldes:
• når den grønne flydeanordning* ikke er synlig,
• når kontrollampen for SALTMANGEL* tænder.
1. Træk den nederste kurv ud og løsn
låget til beholderen ved at dreje det
venstre om.
2. Kun ved første brug: Fyld
beholderen med vand til kanten.
3. Brug den medfølgende tragt* (se
figuren), og fyld beholderen med salt
til kanten (ca. 1 kg). Det er normalt, at
lidt af vandet løber ved siden af.
4. Tag tragten* ud og fjern rester af salt ved at skylle dækslet
under løbende vand, inden det sættes på igen. Hold den med
hovedet nedad og lad vandet løbe igennem de fire revner på
den nederste del af dækslet.
Det anbefales at rengøre dækslet hver gang der påfyldes
salt.
Skru dækslet godt fast, så der ikke kommer opvaskemiddel
ind i beholderen under opvask (det kan beskadige
blødgøringsanlægget).
Fyld for så vidt muligt salt på, inden en opvask sættes i
gang, så eventuelt spildt salt fra saltbeholderen fjernes.
* Findes kun på nogle modeller.
Vedligeholdelse
Frakobling af vand og el
• Træk stikket ud af stikkontakten, når
opvaskemaskinen skal rengøres eller repareres.
Rengør jævnligt vandindtagningsfiltret ved hanens udløb.
,)
- Luk vandhanen.
- Skru vandtilførselsslangen af, tag filtret ud og rengør forsigtigt
filtret under rindende vand.
- Sæt filtret i igen, og skru slangen fast.
Rengøring af opvaskemaskinen
Rengør filtrene
• Luk for vandhanen efter hver opvask for at undgå
risiko for vandspild.
• Den udvendige overflade og betjeningspanelet kan
rengøres med en klud opblødt i blødt vand. Undgå
brug af opløsningsmidler eller slibende
rengøringsmidler.
• Det indvendige af maskinen kan rengøres for evt.
mærker med en klud opblødt i vand og en smule
eddike.
Undgå dårlig lugt
• Lad altid lågen stå på klem for at undgå fugtdannelse.
• Rengør jævnligt gummilisterne i siden af lågen og
beholderne til opvaskemidler med en fugtet svamp.
På denne måde får man fjernet evt. madrester, der er
årsag til dårlig lugt.
Rengør spulearmene
Det kan hænde, at madrester sætter sig fast på
spulearmene, og tilstopper de huller, hvor vandet
kommer ud. Kontrollér dem derfor regelmæssigt og
rengør dem med en ikke-metallisk børste.
De to spulearme kan begge tages ud.
Filterenheden består af tre filtre, der rengør vandet for
madrester og recirkulerer det. For at opnå et godt resultat skal
filtrene rengøres.
Rengør jævnligt filtrene.
Opvaskemaskinen må ikke bruges uden filtre eller løst filter.
• Efter et par vask skal man kontrollere filterenheden. Hvis
der er behov for det, skal man rense den under rindende
vand med en ikke-metallisk børste. Benyt følgende
fremgangsmåde:
1. Drej det cylinderformede filter C venstre om, og tag det ud
(fig. 1).
2. Tag filterskålen B ud, idet der presses let på sideklapperne
(fig. 2).
3. Tag filterpladen i rustfri stål A ud (fig. 3).
4. Kontrollér afløbet og fjern eventuelle madrester. FJERN
ALDRIG beskyttelsesanordningen fra pumpen (den sorte
enhed) (fig.4).
For at afmontere den øverste
spulearm skal man dreje
plastikringen venstre om.
Den øverste spulearm
monteres med hullerne opad.
+
Den nederste spulearm
afmonteres ved at trykke på de
to klapper i siden og hive dem
opad.
)
!
Rengøring af vandindtagningsfilteret*
Hvis vandslangerne er nye, eller ikke har været brugt i
lang tid, skal man lade vandet løbe, indtil det bliver helt
klart og uden urenheder, før tilslutningen udføres. I modsat tilfælde kan man risikere, at vandindgangen tilstoppes og maskinen beskadiges.
*
+
"
Efter rengøring af filtrene skal man genmontere filterenheden
og anbringe den korrekt i dens holder. Det er afgørende for
opvaskemaskinens funktion.
Hvis man er ude at rejse i længere tid
• Frakobl strømtilslutningerne, og luk for vandet.
• Efterlad lågen på klem.
• Når du kommer hjem igen, skal du lade opvaskemaskinen
kører i tom tilstand.
* Findes kun på nogle modeller.
21
Forholdsregler og råd
,)
Apparatet er konstrueret og bygget i
overensstemmelse med de internationale
sikkerhedsregler. Følgende oplysninger gives af
sikkerhedsmæssige årsager, og de skal læses
omhyggeligt.
Generelt om sikkerheden
• Apparatet er beregnet til brug i hjemmet.
• Apparatet er beregnet til opvask til husholdningsbrug
og må udelukkende betjenes af voksne og i
overensstemmelse med anvisningerne i dette hæfte.
• Apparatet må ikke installeres udenfor, heller ikke hvis
stedet er overdækket, idet det er farligt at efterlade det
i regnvejr og uvejr.
• Undgå at røre ved opvaskemaskinen, hvis du er
barfodet.
• Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i
ledningen, men tag fat om selve stikket.
• Vandhanen skal lukkes og stikket skal tages ud af
stikkontakten, hvis der skal udføres rengøring eller
vedligeholdelse af opvaskemaskinen.
• I tilfælde af fejlfunktion må man under ingen
omstændigheder åbne op til de indvendige
mekanismer og forsøge at reparere maskinen.
• Rør aldrig ved varmeelementet.
• Man må ikke støtte sig på eller sidde på den åbne
låge. Apparatet kan vælte.
• Lågen må ikke holdes åben, da man kan støde ind i
den.
• Opbevar opvaskemiddel og afspændingsmiddel uden
for børns rækkevidde.
• Emballagen må ikke bruges som legetøj til børn.
Bortskaffelse
• Bortskaffelse af emballagemateriale: Følg de lokale
regler, så emballagen kan genbruges.
• Det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) foreskriver, at
husholdningsapparater ikke må smides ud sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Kasserede
apparater skal indsamles separat, så man kan
genbruge og genudvinde flest mulige materialer og
begrænse eventuelle sundhedsmæssige og
miljømæssige skader. Symbolet med den
overstregede affaldsspand findes på alle produkter,
for at minde om, at de skal indsamles separat.
Spar på energien og værn om miljøet
Spar på vand og energi
• Start kun opvaskemaskinen, når den er helt fyldt.
Mens man venter på, at maskinen fyldes op, kan man
forebygge mod dårlig lugt med cyklussen Iblødsætning
(se Programmer).
• Vælg et egnet program til typen af opvask og
mængden af snavs i henhold til Programtabellen:
Ved normalt snavset opvask kan man bruge
programmet Eco, som sparer på el- og vandforbrug.
Hvis maskinen kun er halvt fuld, skal man vælge
Halv fyldning* (se Start og brug).
• Hvis der i dit område findes en
energibesparelsesordning med lavere takster for
strøm på bestemte tidspunkter, så udfør opvasken på
disse tidspunkter. Tilvalgsfunktionen Forsinket start*
(se Start og brug) er beregnet til at planlægge
opvasken netop for at spare på energien.
Opvaskemidler uden fosfater og klor og
indeholdelse enzymer
• Det anbefales at anvende opvaskemidler uden
fosfater og klor for at beskytte miljøet.
• Enzymerne udvikler en særlig grad af effektivitet ved
temperaturer i nærheden af 50° C, og derfor kan man
med enzymholdige opvaskemidler udføre opvasken
ved lavere temperaturer og opnå samme resultat som
ved opvask på 65° C.
• Foretag en korrekt dosering af opvaskemidlet i
henhold til anvisningerne fra producenten, vandets
hårdhedsgrad, tilsmudsningsgraden og mængden af
opvask for at undgå at spild af vand og el. Selvom
opvaskemidlet er biologisk nedbrydeligt, indeholder
det elementer, der ændrer naturens balance.
For yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af
husholdningsapparater kan man rette henvendelse til
den offentlige affaldsservice eller til forhandleren.
* Findes kun på nogle modeller.
22
Fejl og afhjælpning
Hvis opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal man altid først kontrollere følgende punkter, inden man
henvender til Servicecentret.
Fejl:
Opvaskemaskinen starter ikke.
Opvaskemaskinen tømmer ikke
vand ud.
Opvaskemaskinen støjer.
Der er kalkrester eller hvide
belægninger på opvask og glas.
Der er blålige streger eller
afmærkninger på opvask og glas.
Opvasken er ikke tør.
Opvasken bliver ikke ordentlig ren.
Opvaskemaskinen tager ikke vand
ind / Alarm for lukket hane.
(den ON/OFF kontrollampe, 2. Normal og
3. programlampe Iblødsætning blinker).
Alarm for fejl i elektroventil for
vandmængde
(den ON/OFF kontrollampe, 2. Normal
programlampe blinker).
Mulig årsag / Løsning:
• Stikket er ikke sat or dentli gt i stikk ontakten, eller der er
strømu dfal d.
• Lågen t il opvaskemaskinen er ikke ordentligt l uk ket.
• Der er i ndstillet til Forsinket start (se Star t og brug).
• Program met er ikke f ærdi gt .
• Afløbss langen er bøjet (se Installati on).
• Afløbet er tilstoppet.
• Filtret er tilstoppet af madr ester (se vedligehol delse)
• Opvask en støder mo d hi nanden og mod s pul ear mene.
• Der er f or meget skum: Opvaskemidl et er ikke dos eret korrekt eller
er ikke egnet til mask inopvask (se Start og brug).
• Der mangl er salt, ell er mængden af salt er ikke afstemt i henhol d
til vand ets hårdhed (se Afspændi ngs mi ddel og salt).
• Låget t il saltbehol der en er ikke luk ket or dentligt .
• Der mangl er afspændi ngs middel, eller dos eringe n er
utilstrækkelig.
• Opvask en kan ikke tål e opvask i maskine.
• Der er f yldt f or meget afs pændings middel i (se Afsp ændi ngs mi ddel
og s alt).
• Der mangl er afspændi ngs middel, eller dos eringe n er utilstræk kelig
(se Afs pændi ngs midd el og salt).
• Doseri ngen af afspændi ngs middel er forkert.
• Der er valgt et pr ogr am uden t ørrin g.
• Kur ven e er overfyl dt (se Fy ldni ng af kurve) .
• Opvask en er ikke plac eret ordentli gt.
• Spulearmene kan ikk e dreje frit.
• Opvask eprogr ammet er f or mildt (se Pr ogr ammer).
• Der er f or meget skum: Opvaskemidl et er ikke dos eret korrekt eller
er ikke egnet til mask inopvask (se Start og brug).
• Låget p å afs pændi ngsmi ddelbehol deren er ikke l ukket korrekt .
• Filter et er snavs et el l er tilstoppet (se Vedli geholdelse).
• Der mangl er salt (se Afsp ændings midd el og salt).
• Der mangl er vand i vandfor syni nge n.
• Slange n til vandtilførs el er bø jet (se Inst allati on).
• Åbn for hanen. Opvaskemaskinen start er eft er få mi nutter.
• Maskin en er bl oker et , fordi årsage n til bi ppet* ik ke bl ev udbedr et.
Sluk for maskinen på ON/OFF t ast en, åbn f or va ndhanen og tr yk
på s amme tast eft er 20 s ek under. Omprogrammér m as kinen og
genstar t.
• Sluk for maskinen på ON/OFF t ast en, og tænd i gen eft er et mi nut.
Hvis al armen bli ver ved, skal man l ukke for vandhane n for at
undgå s pil d, trække s tikket ud og r i nge til ser vic et jenesten.
• Sluk for maski nen på ON/OFF t asten. Luk for vandhanen f or at
undgå s pil d, og træk stikket ud.
va ndind ta gnings filte r .
Kontrol l er, at vandindt agni ngsfiltret ikke er tilstoppet af snavs . (se
(den ON/OFF kontrollampe, 1-2-3. Intensiv
afsnittet om "Vedli geholdel se")
Ala rm f or
va ndtilfør se lss la nge /Tils toppe t
– Normal - Iblødsætning programlampe
blinker).
23
,)
Servicetjeneste
,)
195070178.00
04/2008- Xerox Business Services
Inden der rettes henvendelse til Servicecentret, skal man gøre følgende:
• Undersøg, om fejlen selv kan afhjælpes (se Fejl og afhjælpning).
• Start programmet for at kontrollere, om fejlen er udbedret.
• Hvis ikke, se kontakt et Autoriseret Teknisk Servicecenter.
Kontakt aldrig ikke autoriserede teknikere.
Oplys om følgende:
• fejlens art,
• opvaskemaskinens modeltype (Mod.),
• serienummeret (S/N).
Disse oplysninger findes på typeskiltet på apparatet (se Beskrivelse af opvaskemaskinen).
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising