Whirlpool | FSCR90422 | Use and care guide | Whirlpool FSCR90422 instrukcja

Whirlpool FSCR90422 instrukcja
Instrukcja bezpieczeństwa, obsługi i montażu
www.whirlpool.eu/register
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
str .3
PL
POLSKI
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA,
OBSŁUGI I MONTAŻU
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register
Indeks
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DEKLARACJA ZGODNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Instrukcja obsługi i konserwacji
OPIS PRODUKTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
URZĄDZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DOZOWNIK DETERGENTU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PANEL STEROWANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PARAMETRY TECHNICZNE PRZYŁĄCZA WODY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DRZWICZKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
OŚWIETLENIE BĘBNA (zależnie od modelu pralki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
AKCESORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
OBSŁUGA URZĄDZENIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PIERWSZE UŻYCIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
CODZIENNA EKSPLOATACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3
SORTOWANIE PRANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
OBSŁUGA PRALKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PROGRAMY I OPCJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
FUNKCJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
WSKAŹNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ILOŚĆ DETERGENTU / PIERWSZE UŻYCIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ILOŚĆ DETERGENTU / CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
PORADY SPRZYJAJĄCE OSZCZĘDNEJ EKSPLOATACJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI PRALKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SPRAWDZENIE WĘŻA DOPROWADZANIA WODY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
CZYSZCZENIE FILTRA SIATKOWEGO W WĘŻU DOPROWADZANIA WODY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
CZYSZCZENIE DOZOWNIKA DETERGENTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
CZYSZCZENIE FILTRA WODY / SPUSZCZANIE POZOSTAŁEJ WODY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
DRZWICZKI – JAK OTWORZYĆ W PRZYPADKU USTERKI, ABY WYJĄĆ PRANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ZAKŁAD SERWISOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4
PL
Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ZALECENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZEŃSTWO
UŻYTKOWNIKA I INNYCH
OSÓB JEST BARDZO WAŻNE.
Niniejsza instrukcja zawiera
ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi
należy się zapoznać i których
należy ściśle przestrzegać.
To znak ostrzegawczy.
Ten znak ostrzega przed
potencjalnym zagrożeniem, które
może spowodować obrażenia
ciała lub śmierć użytkownika lub
osób postronnych.
Wszystkie informacje dotyczące
bezpieczeństwa są poprzedzane
znakiem ostrzegawczym i
komunikatem
NIEBEZPIECZEŃSTWO lub
OSTRZEŻENIE. Taki znak i
komunikat:
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Oznacza niebezpieczną
sytuację, której ewentualne
zaistnienie prowadzi do
poważnych obrażeń.
OSTRZEŻENIE
Oznacza niebezpieczną sytuację,
której ewentualne zaistnienie
mogłoby prowadzić do
poważnych obrażeń.
Wszystkie komunikaty dotyczące
bezpieczeństwa określają rodzaj
potencjalnego zagrożenia
oraz informują, w jaki sposób
zmniejszyć ryzyko urazów,
szkód oraz porażenia prądem
wskutek nieprawidłowej
obsługi urządzenia. Należy
ściśle przestrzegać poniższych
instrukcji.
Nieprzestrzeganie tych
instrukcji może prowadzić do
powstania zagrożenia.
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za
obrażenia osób lub zwierząt,
ani za straty materialne
powstałe wskutek
nieprzestrzegania powyższych
zaleceń i środków ostrożności.
Instrukcję należy
przechowywać w dostępnym
miejscu, w celu ewentualnego
użycia w przyszłości.
W pobliżu urządzenia nie
wolno przechowywać
materiałów wybuchowych,
takich jak puszki aerozolowe
i nie umieszczać, ani nie
używać benzyny lub innych
materiałów łatwopalnych:
w razie przypadkowego
uruchomienia urządzenia
mogłoby dojść do pożaru.
Podczas utylizacji urządzenia
należy uniemożliwić jego dalsze
użytkowanie poprzez odcięcie
przewodu zasilającego oraz
zdemontowanie drzwiczek
i półek (jeśli występują), co
zapobiegnie dostępowi dzieci i
ich ewentualnemu uwięzieniu
we wnętrzu urządzenia. Nie
pozostawiać urządzenia
bez nadzoru nawet na kilka
dni, ponieważ stanowi ono
potencjalne źródło zagrożenia
dla dzieci.
Odkręcić śruby blokujące
Pralka jest wyposażona w
śruby blokujące zapobiegające
ewentualnemu uszkodzeniu
jej wnętrza w czasie transportu.
Przed rozpoczęciem
użytkowania pralki, należy
usunąć śruby blokujące.
Po ich wyjęciu należy zaślepić
otwory 4 dołączonymi w
komplecie plastikowymi
zaślepkami.
Nigdy nie otwierać drzwi
urządzenia na siłę ani nie
stawać na nich.
PRZEZNACZENIE PRODUKTU
Niniejsze urządzenie
przeznaczone jest wyłącznie
do użytku domowego.
Wykorzystywanie tego
urządzenia w celach
komercyjnych jest zabronione.
Producent nie będzie ponosił
żadnej odpowiedzialności
za nieprawidłowe lub
niewłaściwe ustawienie
elementów sterujących.
Urządzenie nie jest
przeznaczone do użytkowania
z wykorzystaniem
zewnętrznego programatora
czasowego lub odrębnego
systemu zdalnego sterowania.
5
Nie należy korzystać z urządzenia Podczas instalacji upewnić się,
na zewnątrz budynku.
że urządzenie stoi stabilnie
na podłodze, na wszystkich
Pralka została zaprojektowana czterech nóżkach i sprawdzić
wyłącznie do prania tkanin
za pomocą poziomicy, czy jest
nadających się do prania w
dokładnie wypoziomowane.
pralkach automatycznych, w
ilościach odpowiadających
Zdjąć dolne zabezpieczenie,
potrzebom gospodarstwa
przechylając i obracając pralkę
domowego.
na jednym z jej tylnych dolnych
narożników. Upewnić się, że
INSTALACJA
plastikowa część dolnego
Instalacja i naprawy powinny
zabezpieczenia (zależnie od
być wykonywane przez
modelu pralki) pozostała w
wykwalifikowany personel
opakowaniu, a nie na dolnej
zgodnie z instrukcjami
części maszyny. Jest to ważne,
producenta oraz obowiązującymi ponieważ w przeciwnym razie
miejscowymi przepisami
część ta może spowodować
dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie uszkodzenie pralki podczas pracy.
należy naprawiać, ani wymieniać
żadnej części urządzenia, jeśli nie Jeśli urządzenie przed
jest to wyraźnie dozwolone w
dostawą było narażone na
instrukcji obsługi.
działanie niskiej temperatury,
przed jego uruchomieniem
Podczas rozpakowywania i
należy je przez kilka godzin
instalacji należy używać rękawic
pozostawić w pomieszczeniu
ochronnych.
o temperaturze pokojowej.
Nie instalować urządzenia w
Przed przystąpieniem do
miejscu, w którym mogłoby
jakiejkolwiek czynności
być poddane działaniu
związanej z instalacją urządzenia, ekstremalnych warunków,
należy je odłączyć od zasilania
np.: w pomieszczeniu z
elektrycznego.
niewystarczającą wentylacją,
o temperaturze poniżej 5°C
Urządzenie można włączyć
lub powyżej 35°C.
dopiero po zakończeniu
W przypadku montażu
procedury instalacji.
na tzw. „pływającej
posadzce” (np. niektóre
Po rozpakowaniu urządzenia
typy parkietu lub podłogi
należy upewnić się, że nie uległo
z paneli laminowanych)
uszkodzeniu podczas transportu. urządzenie należy postawić
W razie problemów należy
na zamocowanej do podłogi
skontaktować się z najbliższym
płycie ze sklejki o wymiarach
Zakładem serwisowym.
60 x 60 cm (szerokość x
głębokość) i grubości co
Podczas instalacji sprawdzić,
najmniej 3 cm.
czy urządzenie nie powoduje
uszkodzeń kabla zasilania.
W celu doprowadzenia wody
Przenoszenie i instalacja
do urządzenia, należy używać
urządzenia powinny być
tylko nowych węży. Nie należy
wykonywane przez co najmniej
wykorzystywać do tego celu
dwie osoby.
starych węży.
6
Przesunąć urządzenie, nie
podnosząc go za wierzch.
Podłączyć wąż dopływowy
(węże dopływowe) wody do
doprowadzenia wody, zgodnie
z lokalnymi przepisami.
W przypadku modeli
napełnianych tylko zimną
wodą: nie przyłączać do
doprowadzenia ciepłej wody.
W przypadku modeli
napełnianych ciepłą wodą:
temperatura ciepłej wody na
wlocie do urządzenia nie może
przekraczać 60°C.
Należy się upewnić, że otwory
wentylacyjne w podstawie
pralki (zależnie od modelu
pralki) nie są zasłonięte przez
dywan lub inne materiały.
Ciśnienie wody dopływowej
musi wynosić od 0,1 do 1 MPa.
Jeśli na pralce ma być
postawiona suszarka, należy
skontaktować się z naszym
Zakładem serwisowym
lub z wykwalifikowanym
sprzedawcą, aby sprawdzić,
czy jest to możliwe. Na
pralce można zamontować
suszarkę tylko pod warunkiem
zastosowania odpowiedniego
zestawu montażowego,
do nabycia w naszym
Zakładzie serwisowym lub
specjalistycznym
punkcie sprzedaży.
ZASADY BEZPIECZNEGO
PODŁĄCZENIA
ELEKTRYCZNEGO
Upewnić się, że napięcie
podane na tabliczce
znamionowej jest zgodne
z napięciem zasilającym
gospodarstwo domowe
użytkownika.
PL
Zakresy zasilania są podane na
tabliczce znamionowej.
Zgodnie z przepisami,
urządzenie musi być uziemione.
urządzenia wilgotnymi
częściami ciała i nie wolno
obsługiwać go boso.
Nie należy uruchamiać
urządzenia, jeśli kabel
zasilający lub wtyczka
Aby instalacja była zgodna z
są uszkodzone, jeśli nie
wymaganiami odpowiednich
działa ono prawidłowo lub,
przepisów BHP, należy użyć
rozłącznika wielobiegunowego o gdy zostało uszkodzone,
minimalnym odstępie pomiędzy bądź spadło. Nie zanurzać
przewodu zasilającego ani
stykami wynoszącym 3 mm.
wtyczki w wodzie. Przewód
Jeżeli przewód zasilający
zasilający należy utrzymywać z
zostanie uszkodzony, należy
dala od gorących powierzchni.
go wymienić na identyczny.
W przypadku zastosowania
Wymianę przewodu
wyłącznika różnicowozasilającego może wykonać
prądowego (RCCB) należy
tylko wykwalifikowany
używać wyłącznie modeli z
personel, zgodnie z
oznaczeniem
instrukcjami producenta i
obowiązującymi przepisami
lokalnymi. Należy zwrócić się
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
do autoryzowanego serwisu.
- DOTYCZY WYŁĄCZNIE
Po zakończeniu instalacji
WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII
użytkownik nie powinien mieć
dostępu do elektrycznych
części urządzenia.
Przewód zasilający powinien
mieć wystarczającą długość,
aby umożliwić podłączenie
zabudowanego urządzenia
do sieci.
Nie należy używać przedłużaczy.
Nie należy ciągnąć za przewód
zasilania.
Jeśli urządzenie jest
wyposażone we wtyczkę, nie
należy używać rozgałęziaczy.
W przypadku urządzeń
wyposażonych we wtyczkę,
która nie pasuje do danego
gniazdka, skontaktować
się z wykwalifikowanym
pracownikiem serwisu.
Należy unikać dotykania
Wymiana bezpiecznika
Jeśli przewód zasilający
niniejszego urządzenia jest
zaopatrzony we wtyczkę z
bezpiecznikiem BS 1363A 13 A,
w razie potrzeby bezpiecznik
wymienić na nowy zatwierdzony
przez ASTA dla wtyczek BS 1362.
W tym celu należy:
1. Wyciągnąć klapkę (A) i
bezpiecznik (B).
2. Włożyć nowy bezpiecznik 13
A do obsady bezpiecznika.
3. Zamontować ponownie
we wtyczce.
Ważne:
Po wymianie bezpiecznika
klapkę należy ponownie założyć
na miejsce. Jeśli klapka zostanie
zgubiona, nie wolno używać
wtyczki do momentu założenia
właściwej części zamiennej.
Prawidłowy element zamienny
można zidentyfikować na
podstawie wkładki kolorowej lub
koloru liter na korpusie wtyczki.
Zamienne klapki do
bezpieczników można nabyć w
sklepie elektrycznym.
Dotyczy tylko Republiki
Irlandii
Obowiązuje większość
informacji podanych dla
użytkowników w Wielkiej
Brytanii, lecz stosowany
jest także trzeci typ wtyczek
i gniazdek – z 2 bolcami
stykowymi i bocznymi
stykami uziemienia.
Gniazdo sieciowe/wtyczka
(dotyczy obu krajów)
Jeśli zamontowana wtyczka
nie pasuje do gniazda
sieciowego w miejscu
użytkowania suszarki,
należy skontaktować się z
serwisem technicznym w celu
uzyskania dalszych instrukcji.
Prosimy nie podejmować
prób samodzielnej wymiany
wtyczki. Procedura ta musi
zostać wykonana przez
wykwalifikowanego technika
firmy według instrukcji
producenta i zgodnie
z lokalnymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa.
PRAWIDŁOWA
EKSPLOATACJA
Należy używać jedynie
takich środków piorących
i dodatków, które są
przeznaczone do użytku
domowego w pralkach
7
automatycznych i/lub
suszarkach do ubrań.
Nie przekraczać maksymalnej
dopuszczalnej wagi prania. W
tabeli programów sprawdzić
maksymalne dozwolone
załadowanie pralki.
Zakręcić zawór wody, gdy
urządzenie nie jest używane.
Nie należy używać żadnych
rozpuszczalników (np.
terpentyny, benzyny),
detergentów zawierających
rozpuszczalniki, proszków
do szorowania, środków
do mycia szkła lub środków
do czyszczenia ogólnego
zastosowania, ani płynów
łatwopalnych; nie prać
tkanin, które zostały poddane
działaniu rozpuszczalników i
płynów łatwopalnych.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
Niemowlęta (w wieku 0-3 lat)
i małe dzieci (w wieku 3-8 lat)
nie powinny zbliżać się do
urządzenia bez nadzoru
osób dorosłych.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze,
osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej
oraz osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy
mogą korzystać z urządzenia
8
wyłącznie pod nadzorem
lub przy odpowiednich
instrukcjach dotyczących
bezpiecznego użytkowania
urządzenia i pod warunkiem,
że rozumieją zagrożenia
związane z obsługą urządzenia.
Dzieciom nie wolno bawić
się urządzeniem. Dzieci nie
mogą bez nadzoru czyścić ani
konserwować urządzenia.
Materiały z opakowania,
które stanowią potencjalne
zagrożenie (worki plastikowe,
styropian, itp.), należy
przechowywać w miejscach
niedostępnych dla dzieci.
CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do
jakiejkolwiek czynności związanej
z czyszczeniem lub konserwacją
urządzenia, należy odłączyć je od
zasilania elektrycznego.
Nigdy nie należy stosować
urządzeń czyszczących parą.
PL
OCHRONA
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Materiał opakowania w 100%
nadaje się do recyklingu i jest
oznaczony odpowiednim
symbolem:
Urządzenie zostało wykonane
z materiałów nadających się do
recyklingu. Urządzenie należy
utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi
gospodarki odpadami.
Należy w odpowiedzialny sposób
utylizować części opakowania,
przestrzegając miejscowych
przepisów dotyczących utylizacji
odpadów.
Aby uzyskać więcej informacji
na temat utylizacji, odzyskiwania
oraz recyklingu urządzeń
AGD, należy skontaktować
się z odpowiednim lokalnym
urzędem, punktem skupu
złomu lub sklepem, w którym
zakupiono urządzenie.
To urządzenie zostało oznaczone
jako zgodne z Dyrektywą
Europejską 2012/19/WE (WEEE) o
zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie
pomagają wyeliminować
niekorzystny wpływ
złomowanych produktów na
środowisko naturalne oraz
zdrowie człowieka.
Symbol na urządzeniu lub
w dokumentacji do niego
dołączonej oznacza, że
urządzenia nie wolno
traktować jak zwykłego odpadu
domowego. Należy oddać je do
punktu zajmującego się utylizacją
i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
9
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
Niniejsze urządzenie zostało
zaprojektowane, wyprodukowane
i jest sprzedawane zgodnie z
następującymi przepisami:
› zasady bezpieczeństwa zawarte
w Dyrektywie niskonapięciowej
2006/95/WE (która zastępuje
Dyrektywę 73/23/EWG z
późniejszymi zmianami);
› wymagania bezpieczeństwa
zawarte w Dyrektywie w
sprawie kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)
2004/108/WE.
Urządzenie jest
bezpieczne jedynie wtedy, gdy
zostało poprawnie podłączone do
uziemienia zgodnego z normami.
10
PL
Instrukcja obsługi i konserwacji
OPIS
PRODUKTU
URZĄDZENIE
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Blat
Dozownik detergentu
Panel sterowania
Uchwyt drzwiczek
Drzwiczki
Filtr wody / Awaryjny wąż odpływowy
(jeśli jest dostępny) - za cokołem 7. Cokół (wyjmowalny)
8. Regulowane nóżki (4)
6.
7.
8.
DOZOWNIK DETERGENTU
1. Komora prania zasadniczego
• Detergent do prania zasadniczego
• Odplamiacz
• Środek zmiękczający wodę
2. Komora Prania wstępnego
• Proszek do prania wstępnego
3. Komora na płyn zmiękczający tkaniny
• Płyn zmiękczający tkaniny
• Krochmal w płynie
Płyn zmiękczający tkaniny lub roztwór krochmalu
należy wlewać tylko do wysokości oznaczenia "MAX”.
4. Przycisk zwalniający
(nacisnąć, aby wyjąć dozownik detergentu
w celu oczyszczenia)
11
Zalecenia dotyczące detergentów do różnych rodzajów prania
Wytrzymałe pranie białe (od wody zimnej do -95 °C) Silne detergenty
Łagodne detergenty zawierające wybielacze i/
Delikatne pranie białe
(od wody zimnej do 40 °C)
lub rozjaśniacze optyczne
Detergenty zawierające wybielacze i/lub
Lekkie/pastelowe kolory (od wody zimnej do 60 °C)
rozjaśniacze optyczne
Detergenty do tkanin kolorowych bez
Intensywne kolory
(od wody zimnej do 60 °C)
wybielaczy/rozjaśniaczy optycznych
Czarne/ciemne kolory
(od wody zimnej do 60 °C) Specjalne detergenty do czarnych/ciemnych tkanin
PANEL STEROWANIA
13.
12.
MAX
30’
60°
40°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Przycisk Włączania/Wyłączania (Reset/
Odpompowanie przy dłuższym przytrzymaniu)
2. Przycisk programu
3. Przycisk Kolorowe 15°
4. Przycisk Utrzymania świeżości prania
5. Przycisk Ilości detergentu (przytrzymany
pozwala na ustawienie ilości detergentu)
6. Pokrętło (wybór poprzez obracanie /
potwierdzenie poprzez naciśnięcie)
7. Przycisk Opóźnienia rozpoczęcia programu
8. Przycisk Temperatury
9. Przycisk Prędkości wirowania
10. Przycisk Opcji (Klawisze zablokowane przy
dłuższym przytrzymaniu)
11. Przycisk Start/Pauza
12. Wyświetlacz
13. Pole programów
12
PARAMETRY TECHNICZNE
PRZYŁĄCZA WODY
PL
PRZYŁĄCZE WODY
DOPROWADZENIE WODY
Zimna
ZAWÓR WODY
Gwintowane złącze węża 3/4”
MINIMALNE CIŚNIENIE ZASILANIA WODĄ
100 kPa (1 bar)
MAKSYMALNE CIŚNIENIE ZASILANIA WODĄ
1000 kPa (10 bar)
13
DRZWICZKI
Aby otworzyć drzwiczki, pociągnąć za uchwyt.
Aby zamknąć drzwiczki, popchnąć uchwyt tak, by
usłyszeć odgłos zatrzaśnięcia.
OŚWIETLENIE BĘBNA (zależnie od modelu pralki)
• Podczas wybierania programu: światło zapala się,
aby można było włożyć pranie
• Po rozpoczęciu wykonywania programu światło
powoli gaśnie i wyłącza się, gdy zostanie wykryty
ciężar prania.
• Po zakończeniu wykonywania programu i
otwarciu drzwiczek światło zapala się na chwilę,
aby można było wyjąć pranie. Następnie gaśnie,
aby oszczędzać energię; można je włączyć
ponownie, dotykając jakiegokolwiek przycisku.
AKCESORIA
Skontaktować się z naszym Zakładem serwisowym,
aby sprawdzić, czy podane poniżej akcesoria nadają
się do Państwa modelu pralki (i suszarki)
COKÓŁ
Można go zainstalować pod pralką, aby ją podnieść
i ułatwić wkładanie i wyjmowanie prania.
14
SZUFLADA ZESTAWU MONTAŻOWEGO
umożliwia zainstalowanie suszarki na górze pralki,
co pozwala lepiej wykorzystać wolne miejsce
oraz ułatwia włożenie i wyjęcie rzeczy z wyżej
umieszczonej suszarki.
PL
OBSŁUGA
URZĄDZENIA
PIERWSZE UŻYCIE
Po podłączeniu do zasilania pralka włącza
się automatycznie.
Aby usunąć resztki zabrudzeń poprodukcyjnych.
1. Wybrać program "Bawełniane” z temperaturą
95 °C. Postępować zgodnie z instrukcjami w części
"CODZIENNA EKSPLOATACJA".
2. Dodać małą ilość detergentu do komory
prania zasadniczego w dozowniku detergentu
(maksymalnie 1/3 ilości zalecanej przez producenta
detergentu do prania lekko zabrudzonych tkanin).
3. Rozpocząć program nie wkładając prania. W
części CODZIENNA EKSPLOATACJA można znaleźć
informacje o tym jak wybrać i rozpocząć program.
15
CODZIENNA EKSPLOATACJA
SORTOWANIE PRANIA
1. DOKŁADNIE OPRÓŻNIĆ KIESZENIE
• Monety, szpilki itp. mogą zniszczyć
pranie i części pralki.
• Przedmioty takie jak chusteczki
papierowe mogą ulec porwaniu na drobne
strzępki, które potem trzeba będzie
ręcznie usuwać.
2. ZAPIĄĆ ZAMKI BŁYSKAWICZNE,
GUZIKI I HAFTKI. ZWIĄZAĆ LUŹNE
WSTĄŻKI LUB TASIEMKI.
• Rzeczy drobne (np. rajstopy
nylonowe, paski itp.) i posiadające haftki (np.
biustonosze) należy prać w woreczku lub
zamykanej na suwak poszewce na poduszkę.
Z firanek należy zdjąć kółka lub prać je ze
związanymi kółkami, w woreczku z bawełny.
16
3. TYPU TKANINY/SYMBOLACH NA METKACH
Bawełna, włókna mieszane, easy care/syntetyczne,
wełniane, rzeczy przeznaczone do prania ręcznego.
• Kolory
Oddzielić rzeczy kolorowe od białych. Nowe
rzeczy kolorowe prać osobno.
• Rozmiary
Aby poprawić skuteczność prania i zapewnić
bardziej równomierne rozłożenie wewnątrz bębna,
należy prać razem rzeczy o różnych rozmiarach.
• Delikatność tkanin
Rzeczy z tkanin delikatnych należy prać
oddzielnie; wymagają specjalnego traktowania.
PL
OBSŁUGA PRALKI
1. WKŁADANIE PRANIA
• Otworzyć drzwiczki i włożyć pranie. Nie
przekraczać maksymalnej wagi prania
podanej w tabeli programów.
2. ZAMKNIĘCIE DRZWICZEK
• Upewnić się, że pomiędzy
oszklonymi drzwiczkami a
gumową uszczelką nie ma zakleszczonych
sztuk odzieży.
• Zamknąć drzwiczki tak, by dał się słyszeć
dźwięk zatrzaśnięcia.
3. ODKRĘCANIE ZAWORU WODY
• Upewnić się, że pralka jest podłączona
do instalacji wodnej.
• Otworzyć zawór wody.
4. WŁĄCZANIE PRALKI
• Naciskać przycisk Włączania/Wyłączania,
dopóki nie zaświeci się przycisk żądanego
programu. Pojawi się animacja i sygnał
dźwiękowy. Po wykonaniu tych czynności pralka
jest gotowa do użytku.
• Na panelu sterowania pojawi się ostatnio
używane ustawienie programu.
5. USTAWIENIE ŻĄDANEGO PROGRAMU
TRYB PODPOWIEDZI
kontrolka przycisku kieruje programowaniem
ustawień zapalając się w następującej kolejności:
wybór programu / temperatury / prędkości
wirowania / opcji. Po potwierdzeniu wyboru
naciśnięciem pokrętła, kontrolka przycisku
przeskakuje do kolejnego parametru.
Więcej informacji na temat każdego programu
można znaleźć w tabeli programów.
Zmiana temperatury - w razie potrzeby
Aby zmienić temperaturę wskazaną na
wyświetlaczu, należy upewnić się, że świeci
się przycisk temperatury «.
Obrócić pokrętło w celu wyboru żądanej
temperatury, a następnie nacisnąć pokrętło w
celu potwierdzenia.
Zmiana prędkości wirowania - w razie potrzeby
Aby zmienić prędkość wirowania wskazaną
na wyświetlaczu, należy sprawdzić czy
świeci się przycisk Wirowanie .
Obrócić pokrętło w celu wyboru żądanej prędkości
wirowania lub Zatrzymania płukania, a następnie
nacisnąć pokrętło w celu potwierdzenia.
W przypadku wyboru prędkości wirowania „0”,
program kończy się odpompowaniem wody z płukania.
Nie jest wykonywany końcowy cykl wirowania.
Jeśli wybrane zostanie “Zatrzymanie płukania”, program
zatrzymuje się po cyklu płukania. Pranie pozostaje
zanurzone w wodzie z ostatniego płukania. Więcej
informacji można znaleźć w części PROGRAMY,
OPCJE I FUNKCJE / Zatrzymanie płukania.
Wybór programu
Upewnić się, że kontrolka przycisku programu świeci
się. Wybrać żądany program obracając pokrętło.
Wskaźnik obok wybranego programu zaświeci się.
Potwierdzić żądany program naciskając pokrętło.
17
Wybór opcji - w razie potrzeby
Aby wybrać dodatkowe opcje, należy się
upewnić, że świeci się przycisk opcji. Opcje,
które można wybrać dla danego programu są
oznaczone świecącymi strzałkami.
Wybrać żądane opcje obracając pokrętło.
Symbol wybranej opcji zacznie migać. Aby
potwierdzić wybór, należy nacisnąć pokrętło.
Niektóre opcje / funkcje można wybrać poprzez
bezpośrednie naciśnięcie przycisku:
Więcej informacji można znaleźć w części
PROGRAMY, OPCJE I FUNKCJE.
TRYB INDYWIDUALNY
Po włączeniu pralki nie ma konieczności
posługiwania się TRYBEM PODPOWIEDZI.
Wybór trybu wprowadzania ustawień programu
należy do użytkownika. Aby wprowadzić
ustawienia, należy w pierwszej kolejności nacisnąć
odpowiedni przycisk, następnie obrócić pokrętło
wyboru, po czym nacisnąć je w celu potwierdzenia.
Zakres temperatur i prędkości wirowania oraz
opcje zależą od wybranego programu.
Z tego powodu, zaleca się rozpocząć
wprowadzanie ustawień od wyboru programu.
6. DODAJ DETERGENT
• Jeśli funkcja Ilość detergentu nie jest
wykorzystywana, należy wyciągnąć
dozownik detergentu i dodać detergentu (oraz
dodatków/zmiękczacza), jak opisano w części
DOZOWNIK DETERGENTU.
Postępować zgodnie ze wskazówkami
dotyczącymi dozowania podanymi na
opakowaniu detergentu. Jeśli zostało
wybrane PRANIE WSTĘPNE lub OPÓŹNIENIE
ROZPOCZĘCIA PROGRAMU, postępować
zgodnie z zaleceniami zawartymi w części
PROGRAMY, OPCJE I FUNKCJE. Następnie
ostrożnie zamknąć dozownik detergentu.
• Jeśli jest wykorzystywana funkcja „Ilość
detergentu”, należy dodać detergentu później,
po rozpoczęciu programu. Patrz w części ILOŚĆ
DETERGENTU/CODZIENNA EKSPLOATACJA.
18
Prawidłowe dozowanie detergentu / dodatków jest
bardzo ważne ponieważ
• optymalizuje wynik czyszczenia
• zapobiega pozostaniu na upranych rzeczach
drażniących resztek detergentu
• przynosi oszczędności, zapobiegając
nadmiernemu zużyciu detergentu
• zabezpiecza pralkę zapobiegając tworzeniu się
kamienia na podzespołach
• chroni środowisko naturalne zapobiegając jego
niepotrzebnemu zanieczyszczeniu
7. ROZPOCZĘCIE PROGRAMU
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Pauza,
dopóki nie zacznie świecić w sposób ciągły;
program zostaje rozpoczęty.
• Jeśli została wybrana funkcja "Ilość detergentu”,
po rozpoczęciu programu pralka pokazuje
ilość detergentu zalecaną dla danej wagi
prania. – Dodać detergentu do komory prania
zasadniczego w dozowniku detergentu, zamknąć
dozownik i nacisnąć “Start/Pauza”, aby rozpocząć
wykonywanie programu
• Jeśli wybrano "Ilość detergentu" i "Pranie wstępne",
dodać wskazaną ilość detergentu do komory prania
zasadniczego, a także połowę wskazanej ilości
detergentu do komory prania wstępnego.
• Zamknąć dozownik detergentu i nacisnąć przycisk
"Start/Pauza”, aby rozpocząć wykonywanie
programu. Nie otwierać już dozownika detergentu,
aby uniknąć wylania płynów.
• Pozostały czas trwania programu, pokazywany
na wyświetlaczu, może być różny. Czynniki takie
jak nierównomierne załadowanie prania lub
tworzenie się piany, mogą mieć wpływ na czas
trwania programu.
Za każdym razem, gdy pozostały czas programu
jest obliczany na nowo, na wyświetlaczu pojawia
się animacja.
PL
8. ZMIANA USTAWIEŃ TRWAJĄCEGO
PROGRAMU - W RAZIE POTRZEBY
Możliwa jest zmiana ustawień programu podczas jego
trwania. Zmiany są wprowadzane, o ile cykl programu,
którego dotyczą, nie został jeszcze zakończony.
• Nacisnąć odpowiedni przycisk (na przykład
przycisk „Prędkość wirowania” w celu zmiany
prędkości wirowania). Wybrana wartość miga
przez kilka sekund.
• W tym czasie możliwa jest zmiana ustawienia poprzez
obroty pokrętła. Jeśli wartość przestała migać, a nie
zostały jeszcze wykonane żądane zmiany, należy
ponownie nacisnąć odpowiedni przycisk.
9. WSTRZYMYWANIE TRWAJĄCEGO
PROGRAMU I OTWIERANIE DRZWICZEK
- W RAZIE POTRZEBY
Nacisnąć “Start/Pauza”, aby przerwać
wykonywany program
• O ile poziom wody lub temperatura
nie są zbyt wysokie, świeci się
kontrolka "otwarte drzwiczki". Można
otworzyć drzwiczki, na przykład po to, by dołożyć
więcej prania, lub wyjąć rzeczy umieszczone w
pralce niepotrzebnie.
• Nacisnąć przycisk "Start/Pauza”, aby
wznowić program
10. ANULOWANIE TRWAJĄCEGO
• Nacisnąć pokrętło, aby zatwierdzić zmiany. W
przypadku braku zatwierdzenia, zmiana jest
zatwierdzana automatycznie - zmieniona wartość
przestanie migać.
PROGRAMU - W RAZIE POTRZEBY
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk Włączania/
Wyłączania, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi
się „rES”. Woda jest odpompowywana, a program
zakończony. Drzwiczki zostają odblokowane.
11. WYŁĄCZANIE PRALKI PO ZAKOŃCZENIU
Program jest kontynuowany automatycznie po
zmianie ustawienia. Aby zapobiec przypadkowej
zmianie ustawień trwającego programu (np.
przez dzieci), należy skorzystać z funkcji "Klawisze
zablokowane" (patrz w części PROGRAMY,
OPCJE I FUNKCJE).
Aby zmienić ustawienia trwającego programu,
można również
• Nacisnąć przycisk „Start/Pauza”, aby
wstrzymać trwający program
• Zmienić swoje ustawienia
• Ponownie nacisnąć przycisk „Start/Pauza”,
aby wznowić program.
PROGRAMU
• Na wyświetlaczu pojawia się "End“ i świeci się
wskaźnik otwarcia drzwiczek – można wyjąć pranie
• Nacisnąć przycisk „Włączania/Wyłączania”, aby
wyłączyć pralkę. Jeśli pralka nie została wyłączona
przyciskiem, w celu zaoszczędzenia energii
wyłączy się automatycznie po upływie około
kwadransa od zakończenia programu.
• Pozostawić drzwiczki lekko otwarte, aby
umożliwić wyschnięcie wnętrza pralki.
Jeśli program został zmieniony, nie dodawać
detergentu dla nowego programu.
19
PROGRAMY
I OPCJE
Wybierając właściwy program, należy zawsze przestrzegać
zaleceń podanych na metkach pranej odzieży.
PROGRAM
Rodzaj prania
i zalecenia
Bawełniane Eco
Normalnie zabrudzona odzież
bawełniana.
Standardowy program do prania
bawełny w 40 °C i 60 °C zapewniający
najmniejsze zużycie wody i energii.
Wartości podane na etykiecie
energetycznej bazują na tym programie.
BAWEŁNIANE
Normalnie lub mocno zabrudzone
pranie z wytrzymałej bawełny i lnu,
np. ręczniki, bielizna, obrusy, itp.
MIESZANE
Lekko lub normalnie zabrudzone
pranie z wytrzymałej bawełny, lnu,
włókien syntetycznych i ich mieszanek.
Efektywny, jednogodzinny program.
Razem można prać tylko rzeczy w
podobnych kolorach.
SYNTETYCZNE
Normalnie zabrudzone pranie z
włókien syntetycznych (np. poliestru,
poliakrylu, wiskozy, itp.) lub ich
mieszanek z bawełną.
DELIKATNE
Pranie delikatnych tkanin,
wymagających łagodnego traktowania.
Symbole na
metkach
Ustawienia
maks. wsad
maks.
od niskiej
zakres temperatur
do 60°C
maks. prędkość wirowania maks.
opcje do wyboru
Intensywne płukanie,
Szybkie, Kolorowe
15°,Odświeżanie
maks. wsad maks.
zakres temperatur od niskiej
do 95°C
maks. prędkość wirowania maks.
opcje do wyboru Pranie
wstępne, Hot finish,
Bio plamy 15°, Silnie
zabrudzone, Intensywne
płukanie, Szybkie,
Kolorowe 15°, Odświeżanie
maks. wsad 6,0 kg
zakres temperatur od niskiej
do 60°C
maks. prędkość wirowania maks.
opcje do wyboru Ciepłe
płukanie 40°, Bio plamy
15, Intensywne płukanie,
Kolorowe 15°
maks. wsad 3,5 kg
zakres temperatur od niskiej
do 60°C
maks. prędkość wirowania maks.
opcje do wyboru Pranie
wstępne, Bio plamy
15, Silnie zabrudzone,
Intensywne płukanie,
Szybkie, Kolorowe 15°
maks. wsad 2,5 kg
zakres temperatur od niskiej
do 40°C
maks. prędkość wirowania 1000
opcje do wyboru Pranie
wstępne, Szybkie,
Kolorowe 15°
20
PL
PROGRAM
Rodzaj prania
i zalecenia
WEŁNA
Wyroby wełniane, oznaczone
znakiem Woolmark i nadające się
do prania w pralce, a także tekstylia
z jedwabiu, lnu, wełny i wiskozy
przeznaczone do prania ręcznego.
Przestrzegać zaleceń producenta
podanych na metkach odzieży.
maks. wsad
Lekko zabrudzone pranie bez
plam, bawełniane, z tkanin
syntetycznych i ich mieszanek.
Program odświeżający.
maks. wsad 3,0 kg
SZYBKIE 30
30’
KOLOROWE
WIROWANIE
PŁUKANIE I
WIROWANIE
Lekko lub normalnie zabrudzone
pranie z bawełny, tkanin
syntetycznych i ich mieszanek;
również pranie delikatne.
Pomaga zachować kolory tkanin.
Stosować detergent odpowiedni
do koloru prania.
Osobny program intensywnego
wirowania. Odpowiedni do
wytrzymałych tkanin.
Osobny program płukania
i intensywnego wirowania.
Odpowiedni do wytrzymałych tkanin.
Do cyklu płukania można dodać
płyn zmiękczający do tkanin.
Symbole na
metkach
Ustawienia
2,0 kg
zakres temperatur od niskiej
do 40°C
maks. prędkość wirowania 1000
opcje do wyboru Szybkie,
Kolorowe 15°
zakres temperatur od niskiej
do 30°C
maks. prędkość wirowania maks.
opcje do wyboru Kolorowe 15°
maks. wsad 6,0 kg
zakres temperatur od niskiej
do 60°C
maks. prędkość wirowania 1000
opcje do wyboru Pranie
wstępne, Bio plamy
15, Silnie zabrudzone,
Szybkie, Intensywne
płukanie, Kolorowe 15°
maks. wsad
maks.
zakres temperatur "—"
maks. prędkość wirowania maks.
opcje do wyboru "—"
maks. wsad
maks.
zakres temperatur "—"
maks. prędkość wirowania maks.
opcje do wyboru
"Intensywne płukanie"
21
OPCJE WYBIERANE ZA POMOCĄ
PRZYCISKU OPCJI
Tabela programów zawiera
przegląd możliwych kombinacji
programów i opcji. Nie wszystkie
kombinacje programów i opcji
PRANIE WSTĘPNE
można wybrać. Co więcej, niektóre
opcje nie mogą być łączone. W
takim przypadku wskaźnik opcji,
której nie można połączyć, miga i
Pomaga oczyścić tkaniny silnie
zabrudzone poprzez dodanie cyklu
prania wstępnego do wybranego
programu prania. Stosuje się do
prania tkanin silnie zabrudzonych np.
piaskiem lub grudkami ziemi.
Przed włożeniem prania do pralki
dokładnie je wytrzepać.
Przedłuża czas programu o ok. 20 minut.
Dodać detergentu również
do komory prania wstępnego
HOT FINISH
Program kończy się cyklem płukania
gorącą wodą. Powoduje to rozluźnienie
włókien tkanin.
Przy wyjmowaniu tuż po zakończeniu
programu pranie jest przyjemnie ciepłe.
BIO PLAMY 15
Cykl ten pomaga w usuwaniu
wszystkich rodzajów plam, z
wyjątkiem plam z tłuszczu/oleju.
Program rozpoczyna się od cyklu
prania w zimnej wodzie.
22
wyłącza się ponownie, pojawia się
również sygnał dźwiękowy.
w dozowniku detergentu lub
bezpośrednio do bębna pralki.
– Wybierając "Pranie wstępne",
do prania zasadniczego należy
zastosować detergent w proszku,
aby pozostał w dozowniku
zanim rozpocznie się cykl prania
zasadniczego. Przestrzegać zaleceń
producenta detergentu dotyczących
dozowania lub skorzystać z opcji
„Ilość detergentu”.
Czas trwania jest wydłużony o około
10 minut.
W przypadku plam uporczywych
zalecane jest wcześniejsze odplamianie.
Brak możliwości wyboru dla
programu Bawełniane 95°C.
PL
SILNIE ZABRUDZONE
Pomaga oczyścić bardzo zabrudzone
i zaplamione tkaniny zwiększając
efektywność dodatków do
usuwania plam.
Odpowiednią ilość dodatku
do usuwania plam (w proszku)
należy dodać do komory prania
zasadniczego, razem z detergentem.
W przypadku tej opcji należy
stosować wyłącznie proszek.
Przestrzegać instrukcji producenta
dotyczących dozowania.
Może przedłużyć czas trwania
programu o maks. 15 minut.
Ważne: Tę dodatkową funkcję należy
stosować w przypadku używania
odplamiaczy i wybielaczy na bazie
aktywnego tlenu. Nie wolno
używać wybielaczy na bazie chloru
lub nadboranu!
INTENSYWNE
PŁUKANIE
Poprzez wydłużenie cyklu płukania
zapobiega pozostaniu resztek
detergentu na tkaninie.
Szczególnie przydatne do prania
bielizny dla niemowląt i alergików,
a także w regionach występowania
miękkiej wody.
SZYBKIE
Opcja umożliwiająca szybsze
wykonanie prania. Skraca czas
trwania programu, przy zachowaniu
dobrych rezultatów prania.
Opcja ta jest zalecana tylko do lekko
zabrudzonego prania.
Brak możliwości wyboru dla
programu Bawełniane 95°C.
23
OPCJE DOSTĘPNE DO BEZPOŚREDNIEGO WYBORU POPRZEZ
NACIŚNIĘCIE ODPOWIEDNIEGO PRZYCISKU
KOLOROWE 15°
Pomaga zachować kolory tkanin,
dzięki praniu w zimnej wodzie
(15°C). Oszczędza energię używaną
do podgrzania wody, a przy tym
zapewnia dobry rezultat prania.
Opcja zalecana do lekko
zabrudzonego prania bez plam.
Należy sprawdzić, czy detergent jest
odpowiedni do niskiej temperatury
prania (15 lub 20 °C).
Brak możliwości wyboru dla
programu Bawełniane 95°C.
ODŚWIEŻANIE
Opcja ta ułatwia utrzymanie świeżości
prania, jeśli wyjęcie go natychmiast
po zakończeniu programu nie
jest możliwe.
Wkrótce po zakończeniu programu,
pralka rozpoczyna powtarzające się
co pewien czas wstrząsanie prania.
TEMPERATURA
24
Po włączeniu pralki, na panelu
sterowania pojawiają się ostatnio
używane ustawienia programu
i temperatury.
W przypadku zmiany programu, na
wyświetlaczu pojawia się domyślna
temperatura wybranego programu.
Czynność ta będzie wykonywana
przez około 6 godzin po zakończeniu
programu prania. Wstrząsanie można
w każdej chwili zatrzymać naciskając
dowolny przycisk; drzwiczki zostają
odblokowane i można wyjąć pranie.
Jeśli chcemy zmienić temperaturę,
należy nacisnąć przycisk temperatury,
obrócić pokrętło, aby wybrać żądaną
temperaturę i zatwierdzić
naciskając pokrętło.
PL
WIROWANIE
Po włączeniu pralki, na panelu
sterowania pojawiają się ostatnio
używane ustawienia programu i
prędkości wirowania.
W przypadku zmiany programu,
na wyświetlaczu pojawia się
domyślna prędkość wirowania
wybranego programu.
ZATRZYMANIE
PŁUKANIA
Jeśli chcemy zmienić prędkość
wirowania, należy nacisnąć przycisk
Wirowania, obrócić pokrętło, aby
wybrać żądaną prędkość wirowania i
zatwierdzić naciskając pokrętło.
Jeśli wybrano prędkość wirowania “0”,
na koniec programu woda z płukania
zostanie wypompowana i ostatni cykl
wirowania nie odbędzie się.
Zapobiega automatycznemu
odwirowaniu prania na koniec
programu. Pranie pozostaje w wodzie
z ostatniego płukania, program nie
jest wznawiany.
Odpowiednie do delikatnych
tkanin, których nie powinno się
odwirowywać lub które można
odwirować z niską prędkością.
Nie nadaje się do jedwabiu.
Aby zakończyć program "Zatrzymanie
płukania”, należy wybrać jedną z opcji:
• odpompowanie wody bez wirowania:
obrócić pokrętło w celu wyboru
prędkości wirowania "0”, a następnie
nacisnąć przycisk "Start/Pauza”:
woda zostaje odpompowana i
program się kończy
• wirowanie prania:
domyślna prędkość wirowania
miga - rozpocząć cykl wirowania
naciskając przycisk "Start/Pauza”. Lub
wybrać inną prędkość wirowania
obracając pokrętło, nacisnąć je w
celu potwierdzenia, a następnie
nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby
rozpocząć cykl wirowania
25
FUNKCJE
WŁĄCZENIE/
WYŁĄCZENIE
Włączanie pralki naciskać przycisk,
dopóki nie zaświeci się przycisk
Start/Pauza.
Anulowanie wykonywanego
programu: nacisnąć i przytrzymać
przycisk, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się „rES”; pralka wykonuje
cykl wypompowania wody, aby
zakończyć program.
Wyłączanie pralki po zakończeniu
programu
naciskać przycisk dopóki kontrolki
nie zgasną.
POKRĘTŁO (1 - 6)
• Do wyboru i zatwierdzania
programów i opcji
• Obrócić, aby wybrać
• Nacisnąć, aby zatwierdzić
START/PAUZA
• Do rozpoczęcia wykonywania
programu po zakończeniu ustawień
• Do zatrzymania wykonywania
programu
• Do wznowienia zatrzymanego
programu
BLOKADA
Ta funkcja pozwala na zablokowanie
przycisków i pokrętła na panelu
sterowania i zabezpieczenie przed
przypadkowym uruchomieniem np.
przez małe dziecko.
Pokrętło i klawisze są teraz
zablokowane. Jedyna działająca funkcja
to "Włączanie/Wyłączanie” pralki.
Blokada przycisków pozostaje aktywna
również wtedy, gdy pralka zostaje
wyłączona i ponownie włączona.
Pralka musi być włączona.
Nacisnąć i przytrzymać
przycisk opcji,
dopóki nie zaświeci się symbol
klucza na panelu sterowania.
26
Aby odblokować przyciski/
pokrętło, nacisnąć i
przytrzymać przycisk opcji
dopóki nie zgaśnie symbol klucza.
PL
ILOŚĆ DETERGENTU
Pomaga w dostosowaniu
odpowiedniej ilości detergentu do
wagi załadowanego prania.
Przed użyciem tej opcji:
OPÓŹNIENIE
ROZPOCZĘCIA
PROGRAMU
twardości wody (woda miękka)
odpowiada poziomowi twardości
wody w sieci lokalnej - w razie
potrzeby zmienić (patrz “ILOŚĆ
DETERGENTU / PIERWSZE UŻYCIE”).
Stężenia detergentów dostępnych na
rynku znacznie się od siebie różnią.
Dlatego też należy zmienić ustawienia
pralki odpowiednio do stosowanych
ilości detergentu.
Ponadto, trzeba sprawdzić, czy
wstępnie ustawiony poziom
Patrz w części Ilość detergentu – Pierwsze
użycie / Codzienna eksploatacja
Funkcja ta pozwala przesunąć start
programu na później. Umożliwia ona
korzystanie z energii po obniżonych
stawkach (np. w nocy) lub wykonanie
prania na określoną porę.
Nacisnąć przycisk
Start/Pauza - na wyświetlaczu
rozpoczyna się odliczanie
czasu pozostającego do
rozpoczęcia programu. Świeci się
przycisk Start/Pauza. Na wyświetlaczu
miga dwukropek pomiędzy
wartościami godzin i minut. Drzwiczki
zostają zablokowane.
• Jeśli wybrano funkcję Ilość
dozowania, po naciśnięciu przycisku
Start/Pauza pralka oblicza zalecaną
ilość detergentu. Dodać wskazaną
na wyświetlaczu ilość detergentu do
dozownika detergentu; Zastosować
detergent w proszku, aby pozostał
w dozowniku zanim rozpocznie się
wykonywanie programu. Zamknąć
dozownik i nacisnąć ponownie
Start/Pauza, aby rozpocząć
odliczanie czasu opóźnienia.
• Po upłynięciu czasu opóźnienia,
pralka uruchamia się automatycznie.
Na wyświetlaczu pojawia się
pozostały czas trwania programu.
Aby anulować opóźnienie:
• nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby
wyłączyć opóźnienie rozpoczęcia
programu (i ponownie nacisnąć
przycisk Start/Pauza, aby
natychmiast rozpocząć wybrany
program, jeśli trzeba)
• lub nacisnąć i przytrzymać przycisk
Włączenia/Wyłączenia, aby
anulować ustawienie programu.
Opóźnienie rozpoczęcia programu
można wybrać w zakresie do 23
godzin. Korzystając z tej funkcji
nie używać płynnego detergentu,
aby mieć pewność, że detergent
pozostanie w dozowniku dopóki nie
rozpocznie się program.
• Wybrać program, temperaturę i
funkcje dodatkowe.
• Nacisnąć przycisk "Opóźnienie
rozpoczęcia programu”
– na wyświetlaczu miga
symbol opóźnienia
rozpoczęcia programu.
• Obrócić pokrętło w celu wyboru
czasu opóźnienia w zakresie do 23
godzin; wybrany czas pojawi się na
wyświetlaczu. Potwierdzić żądane
opóźnienie rozpoczęcia programu
naciskając pokrętło. Symbol
opóźnienia rozpoczęcia programu
na wyświetlaczu zacznie świecić w
sposób ciągły.
27
WSKAŹNIKI
MOŻNA OTWORZYĆ
DRZWICZKI
Ten wskaźnik świeci się
• przed rozpoczęciem wykonywania programu
• kiedy wstrzymano program i poziom wody nie jest zbyt wysoki lub
pranie nie jest zbyt gorące w tym cyklu programu
• kiedy wykonywanie programu zostało zakończone i można wyjąć pranie
USTERKA: SERWIS
USTERKA: ZAPCHANY
FILTR WODY
USTERKA: ZAMKNIĘTY
ZAWÓR WODY
28
Więcej informacji znaleźć można w części ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
PL
ILOŚĆ DETERGENTU / PIERWSZE UŻYCIE
Aby włączyć tę funkcję i możliwie jak najdokładniej
obliczyć ilość detergentu, należy dostosować pralkę do
wartości dozowania używanych detergentów, a także
do twardości wody w lokalnej sieci wodociągowej.
ZAPISYWANIE ILOŚCI DOZOWANIA
UŻYWANEGO DETERGENTU
Programy:
Do tkanin kolorowych
Do tkanin delikatnych
Uniwersalny
Kolorowe
Wełna, delikatne
Wszystkie pozostałe
programy
Sprawdzić na opakowaniach używanych
detergentów ilość dozowania dla średniego
stopnia zabrudzenia i średniego poziomu
twardości wody
twardość wody
stopień zabrudzenia
Rodzaje detergentu
miękka
średnia
twarda
lekko
średnio
ml
mocno
29
Zapisywanie tych wartości w pamięci pralki:
1. Wybrać program dla którego
ma być zapisana ilość detergentu.
3. Obracając pokrętło ustawić wartość
dozowania równą wartości odczytanej uprzednio
na opakowaniu detergentu. Następnie zatwierdzić
wciskając pokrętło.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Ilość
dozowania, dopóki nie zaświeci się symbol
pojemnika na wyświetlaczu. Świecą się wskaźniki
wszystkich programów z danej grupy detergentu.
%
4. Należy wykonać tę samą procedurę dla
wszystkich trzech grup programów. Wystarczy
zapisać wartość dozowania dla jednego programu z
każdej grupy - jest ona automatycznie zapisywana dla
pozostałych programów należących do tej grupy.
Powrót do ustawień fabrycznych: wybrać i
zatwierdzić “rES” tak, jak opisano w kroku 3.
DOSTOSOWANIE PRALKI DO TWARDOŚCI
WODY Z LOKALNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
Pralka jest ustawiona fabrycznie na poziom
twardości miękkiej wody.
1. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski
Programu i Ilości dozowania.
Na wyświetlaczu pojawia się “1”, co oznacza
wodę "miękką".
2. Obrócić pokrętło, aby ustawić poziom
twardości wody.
2
=
Średnio twarda
3
=
Twarda
i nacisnąć pokrętło, aby zatwierdzić wybór. Zaraz
po zatwierdzeniu ustawienia twardości wody
następuje automatyczne wyjście z trybu ustawień
twardości wody.
30
Należy sprawdzić, jaki jest poziom twardości wody w
lokalnej sieci wodociągowej, zasięgając informacji się u
dostawcy wody lub w internecie. – Jeżeli dostarczana
woda nie jest "miękka", należy dostosować swoją pralkę
wykonując następujące czynności:
Dostosowanie twardości wody:
ILOŚĆ DETERGENTU / CODZIENNA
EKSPLOATACJA
1. Po wyborze programu i opcji, należy
nacisnąć przycisk „Ilość detergentu”; na
wyświetlaczu pojawia się symbol Ilość detergentu.
2. Następnie rozpocząć program naciskając
przycisk „Start/Pauza”. – Bęben obraca się, aby
wykryć wagę prania, a na wyświetlaczu pojawia się
animacja. Następnie na wyświetlaczu pojawia się
zalecana ilość detergentu (w mililitrach).
3. Wyciągnąć dozownik detergentu i
wlać detergent w ilości wskazanej na
wyświetlaczu do komory prania
zasadniczego w dozowniku detergentu.
Jeśli wybrano opcję "Pranie wstępne” i potrzebne
jest zastosowanie detergentu również do prania
wstępnego, należy dolać połowę wskazanej
ilości detergentu do komory prania wstępnego,
dodatkowo do całej wskazanej ilości detergentu,
PL
już wlanej do komory prania zasadniczego.
Zamiast wlewać detergent do dozownika
detergentu, można włożyć pojemniczek z
detergentem bezpośrednio do bębna pralki.
W przypadku programów z praniem wstępnym:
detergent do prania wstępnego można dodać
do bębna pralki, natomiast detergent do prania
zasadniczego należy dodawać do komory prania
zasadniczego w dozowniku detergentu. W
tym przypadku, do prania zasadniczego należy
zastosować detergent w proszku, aby pozostał
w dozowniku zanim rozpocznie się cykl prania
zasadniczego.
Po dodaniu detergentu, zamknąć jego dozownik
(lub drzwiczki).
4. W celu kontynuowania programu należy
zamknąć dozownik detergentu (lub drzwiczki) i
nacisnąć przycisk "Start/Pauza”.
31
PORADY SPRZYJAJĄCE OSZCZĘDNEJ
EKSPLOATACJI
Najlepsze rezultaty w oszczędzaniu energii, wody,
detergentów i czasu można osiągnąć stosując
zalecane maksymalne wielkości wagi prania dla
danego programu, zgodnie z tabelą programów.
Nie przekraczać ilości detergentu zalecanej przez
producenta detergentu. Należy korzystać z funkcji Ilość
detergentu; wykonując ustawienia zgodnie z opisem w
punkcie “ILOŚĆ DETERGENTU / PIERWSZE UŻYCIE”.
Program "Pranie wstępne” należy stosować
wyłącznie do silnie zabrudzonej odzieży.
Aby uniknąć prania w wysokiej temperaturze, plamy
należy wstępnie zwilżyć środkiem odplamiającym, a
zaschnięte plamy dobrze namoczyć.
32
W celu zmniejszenia zużycia energii, należy
korzystać z programu prania w temp. 60 °C zamiast
95 °C lub z programu prania w temp. 40 °C zamiast
60 °C. Do prania bawełny zalecany jest program
Bawełniane Eco
i temperatura 40 °C lub 60 °C.
Energię i czas można oszczędzić wybierając dużą
prędkość wirowania, aby przed włożeniem rzeczy
do suszarki zmniejszyć ilość zawartej w nich wody.
Do lekko zabrudzonego prania należy użyć
programu Kolorowe 15°, który oszczędza energię
potrzebną do podgrzania wody.
CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
Przystępując do czyszczenia i konserwacji pralki,
za każdym razem należy ją wyłączać i
PL
wyjmować wtyczkę z gniazdka zasilania.
Do czyszczenia pralki nie wolno używać
płynów łatwopalnych.
CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNYCH
POWIERZCHNI PRALKI
Zewnętrzne części pralki należy czyścić za pomocą
miękkiej, wilgotnej ściereczki.
Nie należy używać żadnych środków do mycia
szkła lub środków do czyszczenia ogólnego
zastosowania, proszków do szorowania itp. - te
substancje mogą zniszczyć napisy na pralce.
33
SPRAWDZENIE WĘŻA
DOPROWADZANIA WODY
Należy okresowo sprawdzać, czy wąż nie ma
wybrzuszeń i pęknięć. Jeżeli jest uszkodzony,
trzeba zastąpić go nowym wężem, który
można zakupić w Zakładzie serwisowym lub u
wyspecjalizowanego sprzedawcy.
Zależnie od rodzaju węża:
Jeśli wąż dopływowy ma przezroczystą powłokę,
okresowo sprawdzać, czy w niektórych miejscach
kolor węża nie stał się bardziej intensywny. Jeśli tak,
wąż może być nieszczelny i powinno się go wymienić.
34
Jeśli wąż jest wyposażony w system zatrzymujący
wodę: sprawdzić okienko zaworu bezpieczeństwa
(patrz strzałka). Jeśli jest czerwone, funkcja
zatrzymywania wody jest aktywna i wąż musi
zostać wymieniony na nowy.
Aby taki wąż odkręcić, należy podczas odkręcania
nacisnąć przycisk zwalniający (zależnie od
modelu pralki).
PL
CZYSZCZENIE FILTRA SIATKOWEGO
W WĘŻU DOPROWADZANIA WODY
1. Zamknąć zawór wody i odkręcić wąż dopływowy.
1
2
2. Za pomocą miękkiej szczoteczki ostrożnie
oczyścić filtr siatkowy na końcu węża.
4. Z powrotem umieścić filtr. Z powrotem
podłączyć wąż dopływowy do zaworu wody i
pralki. Nie używać narzędzi do podłączenia węża
dopływowego. Odkręcić zawór wody i sprawdzić,
czy przyłącze jest szczelne.
3. Następnie ręcznie odkręcić wąż dopływowy z
tyłu pralki.
Posługując się szczypcami wyjąć filtr siatkowy z zaworu
znajdującego się z tyłu pralki i dokładnie go oczyścić.
2
1
35
CZYSZCZENIE
DOZOWNIKA DETERGENTU
1. Wciskając przycisk zwalniający jednocześnie
wyciągnąć dozownik detergentu.
4. Wytrzeć części miękką szmatką.
1
2
2. Z dozownika detergentu wyjąć wkładkę, a
następnie wyjąć z niej również przegródkę na płyn
zmiękczający do tkanin.
3. Oczyścić wszystkie części pod bieżącą wodą,
starannie usuwając pozostałości detergentu i
płynu zmiękczającego.
36
5. Złożyć dozownik detergentu i wepchnąć
z powrotem do komory.
CZYSZCZENIE FILTRA WODY / SPUSZCZANIE
POZOSTAŁEJ WODY
OSTRZEŻENIE
Przed oczyszczeniem filtra wody lub spuszczeniem
pozostałej wody, należy wyłączyć pralkę i wyjąć
wtyczkę z gniazdka zasilania. Jeśli używany był
program prania w gorącej wodzie należy poczekać,
aż woda ostygnie.
1. Zdejmowanie cokołu: Nacisnąć klapki po lewej
i prawej stronie, aby zwolnić i wyjąć cokół.
PL
Jeśli woda nie może spłynąć, zapala się
wskaźnik usterki "Zapchany filtr wody".
Filtr wody należy czyścić regularnie, aby nie
dopuścić do jego zapchania, ponieważ w takim
przypadku woda nie będzie mogła spłynąć.
Jeżeli pralka nie posiada awaryjnego
węża odpływowego:
Podstawić szeroki płaski pojemnik pod filtrem
wody, aby zbierać spuszczaną wodę.
2. Pojemnik na spuszczaną wodę:
Jeśli pralka jest wyposażona w awaryjny
wąż odpływowy:
Należy podstawić płaski pojemnik na spuszczaną
wodę. Wyjąć koniec awaryjnego węża
odpływowego z podstawy pralki
3. Spuszczanie wody:
Jeśli pralka jest wyposażona w awaryjny
wąż odpływowy:
Zdjąć zaślepkę na końcu węża i pozwolić, aby
woda spłynęła do pojemnika. Gdy pojemnik jest
pełny, założyć zaślepkę na wąż i opróżnić pojemnik.
Powtarzać te czynności, aż cała woda wypłynie na
zewnątrz. Po zakończeniu szczelnie zatkać zaślepką
awaryjny wąż odpływowy i włożyć jego koniec do
podstawy pralki.
37
Jeżeli pralka nie posiada awaryjnego
węża odpływowego:
Powoli odkręcać filtr w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aż woda zacznie
wypływać. Pozwolić, aby woda wypływała bez
wyjmowania filtra.
Gdy pojemnik jest pełny, zakręcić filtr zgodnie z
ruchem wskazówek zegara. Opróżnić pojemnik.
Powtarzać te czynności do czasu, aż cała woda
zostanie spuszczona.
5. Czyszczenie filtra wody: usunąć zanieczyszczenia
z filtra i umyć go pod bieżącą wodą.
6. Włożenie filtra wody i założenie cokołu:
4. Wyjmowanie filtra: Pod filtrem wody położyć
bawełnianą ścierkę, która będzie mogła wchłonąć
niewielkie ilości pozostałej wody. Następnie wyjąć
filtr, odkręcając go w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
38
Włożyć filtr wody na miejsce i dokręcić go zgodnie
z ruchem wskazówek zegara. Sprawdzić, czy filtr
został dokręcony do końca; uchwyt filtra musi
być ustawiony pionowo. Aby sprawdzić, czy filtr
wody jest szczelny, można nalać ok. 1 litra wody do
dozownika detergentu.
Następnie założyć z powrotem cokół.
2
1
TRANSPORT
I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA
PL
Odłączyć pralkę od zasilania i zakręcić zawór wody.
1. Sprawdzić, czy drzwiczki urządzenia i
dozownik detergentu są prawidłowo zamknięte.
2. Odłączyć wąż dopływowy od zaworu
wody i wyjąć wąż odpływowy z miejsca spustu.
Usunąć całą pozostałą w wężach wodę, a węże
przymocować tak, aby nie uległy zniszczeniu
podczas transportu.
3. Założyć śruby transportowe. Postępować zgodnie
z instrukcjami zdejmowania śrub transportowych
podanymi w Instrukcjach instalacji urządzenia,
wykonując czynności w odwrotnej kolejności.
Ważne: Nie wolno transportować pralki bez
założonych śrub transportowych.
39
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje
bezpieczeństwa. Umożliwiają one odpowiednio
szybkie wykrywanie usterek oraz prawidłową
reakcję systemu bezpieczeństwa.
Problemy te są często tak nieznaczne, że można je
usunąć w ciągu kilku minut.
PROBLEM
MOŻLIWA PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Pralka nie uruchamia
się, nie świecą się
żadne wskaźniki
Nie podłączono do zasilania
Uszkodzone gniazdko lub bezpiecznik
Włożyć wtyczkę do gniazdka
Sprawdzić działanie przy pomocy lampy,
naprawić uszkodzone części
Gdy zasilanie zostaje przywrócone, pralka
automatycznie wznawia pracę,
Zamknąć drzwiczki tak, by usłyszeć
odgłos zatrzaśnięcia.
Nacisnąć przycisk z symbolem klucza i
przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy,
aby wyłączyć blokadę
Zakończyć Zatrzymanie płukania,
wypompowując wodę lub odwirowując
pranie (patrz “Zatrzymanie płukania” –
FUNKCJE I OPCJE).
Sprawdzić, czy drzwiczki są zamknięte
Nacisnąć przycisk "Start/Pauza”, aby
wznowić program
Przerwa zasilania
Pralka nie uruchamia Drzwiczki nie zostały prawidłowo
się, mimo naciśnięcia zamknięte
przycisku "Start/Pauza” Aktywna blokada przycisków
Pralka zatrzymuje się
w trakcie programu i
miga "Start/Pauza”
Zatrzymanie płukania (= położenie
przycisku Wirowania) jest aktywne
Wykonywanie programu zostało
przerwane, prawdopodobnie zostały
otwarte drzwiczki
Został włączony system bezpieczeństwa:
świeci się wskaźnik usterki i/lub
wyświetlacz wskazuje usterkę (F…);
zawór wody jet prawdopodobnie
zamknięty
W dozowniku
Zbyt niskie ciśnienie wody dopływowej;
detergentu po
prawdopodobnie zatkany filtr siatkowy
zakończeniu programu lub wąż doprowadzania wody
pozostały resztki
detergentu
Drgania pralki podczas Nie zdjęto śrub transportowych (!)
wirowania
Na panelu sterowania
miga Prędkość
wirowania “0” i/lub
pranie jest ciągle
bardzo mokre
40
Patrz w punkcie “Wskaźniki usterki”.
Sprawdzić, czy zawór wody jest
odkręcony, a wąż dopływowy nie
ma załamań.
Sprawdzić, czy zawór wody został
odpowiednio odkręcony. Sprawdzić
filtry siatkowe węża dopływowego,
patrz CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
/ Czyszczenie filtrów siatkowych węża
dopływowego
Zdjąć śruby transportowe, zgodnie z
zaleceniami w INSTRUKCJACH INSTALACJI
URZĄDZENIA
Pralka nie stoi poziomo na wszystkich
czterech nóżkach
Wyregulować wysokość nóżek (INSTRUKCJE
INSTALACJI URZĄDZENIA). Upewnić się, że
pralka stoi na równym i twardym podłożu.
Nierównomiernie rozłożone pranie
wewnątrz pralki uniemożliwia
wirowanie; włączona funkcja
zabezpieczenia pralki
Aby odwirować mokre pranie, należy dodać
do niego więcej sztuk odzieży różnych
rozmiarów, a następnie wybrać i uruchomić
program "Płukanie i wirowanie”.
Unikać prania niewielu nasiąkliwych rzeczy
znacznych rozmiarów / prać razem rzeczy o
różnych rozmiarach
PL
PROBLEM
MOŻLIWA PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Niezadowalający
rezultat odwirowania
Przyciskiem Wirowania ustawiono niską
prędkość wirowania.
Wybrać i uruchomić program "Wirowanie"
z wyższą prędkością wirowania (jeśli jest
to możliwe).
Patrz wyżej.
Nierównomierne rozłożenie prania
podczas wirowania uniemożliwia
końcowy cykl wirowania.
Nadmierne tworzenie się piany
uniemożliwia wirowanie.
Pozostałości
detergentu na
wypranych tkaninach
Pralka zatrzymuje się
w trakcie programu /
wydaje się, że program
nie jest kontynuowany
/ w czasie przestoju
na wyświetlaczu może
pojawić się animacja
Czas trwania programu
jest dłuższy lub krótszy
od wskazanego na
wyświetlaczu / w tabeli
programów.
Drzwiczki są
zablokowane, z
sygnalizacji o usterce
lub bez niej, a program
nie działa.
Nie działa oświetlenie
bębna (zależnie od
modelu pralki).
Uruchomić program "Płukanie i
wirowanie". Unikać dodawania zbyt dużej
ilości detergentu.
Dostosować i korzystać z funkcji
Ilość detergentu.
Użyto zbyt dużej ilości detergentu w
Unikać przedawkowania detergentu
proszku / niska jakość detergentu.
Oczyścić tkaninę szczotką.
Skorzystać z opcji “Intensywne płukanie”
(jeśli jest to możliwe).
Użyć detergentu w płynie / użyć
specjalnego detergentu do tkanin
czarnych lub w ciemnych kolorach.
Cykle programu podczas których bęben Cykle przestoju pralki, trwające dłużej
się nie porusza.
niż 2 minuty, dla niektórych programów
prania są normalne.
Nadmierne tworzenie się piany
Program jest wznawiany automatycznie,
(prawdopodobne przedawkowanie
kiedy tylko ilość piany zostanie
detergentu) przerwało wykonywanie
odpowiednio zmniejszona.
programu. Może powtarzać się kilka razy, Jeśli na wyświetlaczu pojawia się Fod
aż ilość piany wystarczająco się zmniejszy. (=usterka z powodu przedawkowania),
sprawdzić w tabeli WSKAŹNIKI I
KOMUNIKATY USTERKI.
Wykryty prawdopodobny spadek lub
Program zostanie wznowiony
nadmierny wzrost napięcia zasilania.
automatycznie, jak tylko napięcie zasilania
powróci do normalnych wartości.
Pralka dostosowuje czas wykonywania
Unikać prania niewielu, nasiąkliwych
programu uwzględniając czynniki
i dużych rzeczy / prać razem rzeczy o
takie jak wielkość prania, nadmierne
różnych rozmiarach.
tworzenie się piany, nierównomierne
Unikać przedawkowania detergentu
ułożenie prania, przedłużony czas grzania - przestrzegać zaleceń dotyczących
wody spowodowany niską temperaturą dozowania podanych przez producenta
wody dopływowej itp. Gdy czas trwania detergentu. Wyregulować i skorzystać z
programu jest obliczany ponownie, na
funkcji Ilość detergentu.
wyświetlaczu pojawia się animacja.
Drzwiczki są zablokowane w przypadku Program jest wznawiany automatycznie,
awarii zasilania.
kiedy tylko przywrócone zostaje
odpowiednie zasilanie.
Pralka przerwała pracę (jak opisano w
Program zostaje wznowiony
punkcie "Pralka zatrzymuje się w trakcie automatycznie, gdy tylko zniknie
programu...").
przyczyna przestoju.
Usterka podzespołów elektrycznych
Patrz instrukcje postępowania w
albo zbyt wysoki poziom wody/zbyt
przypadku usterki, “Serwis”: usterka
wysoka temperatura.
blokady drzwiczek” / FdL / F29 w części
Wskaźniki usterki.
Trzeba wymienić żarówkę.
Wezwać Zakład serwisowy do
wymiany żarówki.
41
WSKAŹNIKI I KOMUNIKATY USTERKI
Poniżej znajduje się zestawienie możliwych przyczyn
usterki i propozycje rozwiązania problemu.
Jeśli po usunięciu przyczyny usterki problem nadal
występuje, nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej
trzy sekundy przycisk Włączenia/Wyłączenia. Jeśli
po wykonaniu tych czynności problem nadal się
utrzymuje, należy zamknąć zawór wody, wyłączyć
pralkę i odłączyć ją od zasilania, a następnie
skontaktować się z naszym Zakładem serwisowym.
Wskaźnik usterki
ZAMKNIĘTY
ZAWÓR WODY
Prawdopodobna przyczyna
Brak lub niedostateczna ilość
doprowadzanej wody
• Zamknięty zawór wody
• Zagięty wąż dopływowy
• Zbyt niskie ciśnienie wody
• Zatkane filtry w wężu
dopływowym
• Zamarznięty wąż dopływowy
WYCZYŚCIĆ FILTR
Pralka nie wypompowuje wody
• Zagięty wąż odpływowy
• Zablokowany lub zamarznięty
wąż odpływowy
• Zatkany filtr
• Zablokowana pompa
Wskazanie na wyświetlaczu
MIGA WSKAŹNIK
"OTWARTE DRZWI”
Prawdopodobna przyczyna
Możliwe rozwiązanie
Nie można zablokować drzwiczek Aby dokładnie zamknąć drzwiczki,
należy je mocno docisnąć w
miejscu blokady. Następnie
nacisnąć przycisk Start/Pauza.
Jeśli problem nadal występuje,
nacisnąć i przytrzymać przez
co najmniej 3 sekundy przycisk
Włączenia/Wyłączenia.
42
Rozwiązanie
Odkręcić zawór wody
Sprawdzić, czy wąż dopływowy
nie jest zagięty.
Sprawdzić, czy ciśnienie wody
jest wystarczające.
Oczyścić filtry siatkowe w wężu
dopływowym
(CZYSZCZENIE I KONSERWACJA)
Instalować pralkę w temperaturze
otoczenia co najmniej 5°C.
Po rozwiązaniu problemu nacisnąć
"Start/Pauza". Jeśli problem nadal
występuje, nacisnąć i przytrzymać
przez co najmniej 3 sekundy
przycisk Włączenia/Wyłączenia.
Sprawdzić, czy wąż odpływowy
nie jest zagięty
Instalować pralkę w temperaturze
otoczenia co najmniej 5°C.
Oczyścić filtr wody, jak opisano w
części CZYSZCZENIE FILTRA.
Po rozwiązaniu problemu
nacisnąć przycisk "Start/Pauza".
Jeśli problem nadal występuje,
nacisnąć i przytrzymać przez
co najmniej 3 sekundy przycisk
Włączenia/Wyłączenia.
PL
Wyświetlany komunikat
FdL
(lub F29)
Fod
Prawdopodobna przyczyna
Nie można odblokować
drzwiczek.
Nadmierne tworzenie się
piany (prawdopodobne
przedawkowanie detergentu)
przerwało wykonywanie
programu. Może to powtórzyć
się kilka razy, aż ilość piany
wystarczająco się zmniejszy.
Możliwe rozwiązanie
Mocno docisnąć drzwiczki w
miejscu blokady, a następnie
nacisnąć i przytrzymać przez
co najmniej 3 sekundy przycisk
Włączenia/Wyłączenia.
Jeśli wybrano program prania w
wysokiej temperaturze, poczekać
aż pralka ostygnie, a następnie
nacisnąć i przytrzymać przez
co najmniej 3 sekundy przycisk
Włączenia/Wyłączenia.
Włączyć pralkę. Jeśli komunikat
nadal się pojawia, sprawdzić i
ewentualnie usunąć możliwe
przyczyny, jak opisano w punkcie
"Wyczyścić filtr". Ponownie włączyć
pralkę. Jeśli drzwiczki nadal są
zablokowane, nacisnąć i przytrzymać
przez co najmniej 3 sekundy przycisk
Włączenia/Wyłączenia.
Jeśli drzwiczki nadal są
zablokowane, sprawdzić w części
“DRZWICZKI – JAK OTWORZYĆ
W PRZYPADKU USTERKI". Przed
spuszczeniem wody / otwarciem
drzwiczek, poczekać aż woda
ostygnie (w przypadku prania w
wysokiej temperaturze).
Uruchomić program “Płukanie i
wirowanie” z opcją
Intensywnego płukania.
Przestrzegać zaleceń dozowania
podanych przez producenta
detergentu.
Wyregulować i skorzystać z
funkcji Ilość detergentu.
Sprawdzić, czy filtr wody jest czysty.
43
Wskaźnik
usterki
Wyświetlany
komunikat
Prawdopodobna przyczyna Możliwe rozwiązanie
F20 lub
F60
Usterka podzespołu
elektronicznego
F24
Zbyt dużo prania dla
danego programu
(przekroczony
maksymalny wsad)
Zbyt dużo wody
dopływowej
SERWIS
F02
Usterka zatrzymywania
dopływu wody - wykryty
wyciek na dolnej półce.
Wszystkie inne
Usterka podzespołu
usterki oznaczone F elektrycznego
44
Wyłączyć pralkę i wyjąć wtyczkę
z gniazdka zasilania; zamknąć
zawór wody.
Skontaktować się z
Zakładem serwisowym
Wybrać i uruchomić program
"Płukanie i Wirowanie”, aby
zakończyć przerwany
program prania.
Urządzenia nie należy
przeładowywać. Przestrzegać
zaleceń maksymalnej wagi prania
dla danego programu, zgodnie z
tabelą programów.
Zakręcić zawór wody. Nacisnąć
i przytrzymać przez co najmniej
3 sekundy przycisk Włączania/
Wyłączania, aby wypompować
wodę; poczekać aż skończy się
cykl wypompowywania (na
wyświetlaczu pojawi się End).
Ponownie odkręcić zawór
wody. – Jeśli woda zacznie
natychmiast napływać do pralki
(bez rozpoczęcia wykonywania
programu), jeden z podzespołów
elektrycznych jest uszkodzony.
Zamknąć zawór wody, wyłączyć
pralkę i odłączyć ją od zasilania.
Skontaktować się z naszym
Zakładem serwisowym.
Nacisnąć i przytrzymać przez
co najmniej 3 sekundy przycisk
Włączania/Wyłączania. Jeśli
problem nadal występuje,
skontaktować się z
Zakładem serwisowym.
Nacisnąć i przytrzymać przez
co najmniej 3 sekundy przycisk
Włączania/Wyłączania, aby
zresetować usterkę. Jeśli problem
się utrzymuje, wyłączyć pralkę i
odłączyć ją od zasilania. Zamknąć
zawór wody. Skontaktować się z
Zakładem serwisowym.
DRZWICZKI – JAK OTWORZYĆ W PRZYPADKU
USTERKI, ABY WYJĄĆ PRANIE
PL
Wyłączyć pralkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka
zasilania;. Zamknąć zawór wody.
Poczekać, aż bęben przestanie się obracać.
Nigdy nie otwierać drzwiczek, gdy bęben
jest w ruchu.
Jeśli używany był program prania w gorącej
wodzie, należy poczekać, aż woda i pranie ostygną.
Przed otwarciem drzwiczek, zawsze
wypompować wodę naciskając i przytrzymując
przycisk Włączania/Wyłączania aż pojawi się
"rES", albo spuścić wodę ręcznie, jak opisano w
części SPUSZCZANIE POZOSTAŁEJ WODY.
Przed otwarciem drzwiczek, jak opisano w części
poniżej, zapoznać się z opisem usterki "Drzwiczki
są zablokowane, z sygnalizacją o usterce lub
bez niej, a program nie działa”. Drzwiczki mogą
odblokować się samoistnie, jeśli zniknie przyczyna
zablokowania, np. przywrócone zostanie zasilanie.
Jeśli trzeba natychmiast wyjąć pranie, należy
najpierw spróbować otworzyć drzwi tak,jak opisano w
części WSKAŹNIKI I KOMUNIKATY USTERKI (Fdl lub F29).
Poniższe czynności można wykonać tylko wtedy,
gdy nie udało się otworzyć drzwiczek w sposób
opisany w części wspomnianej powyżej.
W przypadku awarii zasilania, kiedy tylko zostanie
ono wznowione pralka będzie kontynuować pranie
od etapu na którym wystąpiła przerwa w zasilaniu.
Jeśli wystąpi usterka pralki, gdy drzwiczki są
zablokowane, a trzeba wyjąć pranie:
1. Najpierw spuścić pozostałości wody, jak
4. Po wyjęciu prania zamocować pasek
opisano w części "Spuszczanie pozostałej wody”
2. Za pomocą śrubokręta odkręcić śrubę.
3. Następnie pociągnąć w dół pasek z
ponownie, mocno dokręcając śrubę za pomocą
śrubokręta.
5. Zamontować cokół
oznaczeniem "Otwarte drzwiczki". Można teraz
otworzyć drzwiczki i wyjąć pranie.
45
ZAKŁAD
SERWISOWY
PRZED SKONTAKTOWANIEM
SIĘ Z SERWISEM
1. Sprawdzić, czy nie ma możliwości
samodzielnego usunięcia usterki
INSTRUKCJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć pralkę,
aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
JEŚLI MIMO WSZYSTKO PROBLEM NADAL
WYSTĘPUJE, SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
ZAKŁADEM SERWISOWYM
Zadzwonić pod numer telefonu zamieszczony w
karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z
instrukcjami podanymi na stronie internetowej
website www.whirlpool.eu/register
Zawsze podać
• Krótki opis usterki
• Model pralki (patrz tabliczka znamionowa po
wewnętrznej stronie drzwiczek)
• Numer serwisowy (na naklejce serwisowej po
wewnętrznej stronie drzwiczek; numer po
słowie “Service”)
• Swój dokładny adres i numer telefonu.
Jeśli konieczna jest naprawa, należy zwrócić się do
naszego autoryzowanego Zakładu serwisowego.
Zapewni to gwarancję zastosowania oryginalnych
części zamiennych oraz właściwie
przeprowadzonej naprawy.
Producent:
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
46
17 mm - 0,67 inch
12 mm - 0,47 inch
2.
xx
xx
xx
x xx
xx
x
1.
47
3.
4.
2 cm - 0,7 inch
48
xxxxxxx xxxxx
5.
6.
7.
49
8.
9.
max 2,5 cm
max 0,9 inch
1
10.
50
2
11.
12.
13.
51
14.
max 125 cm
49 inch
min 60 cm
24 inch
max 125 cm
49 inch
min 60 cm
24 inch
max 125 cm
49 inch
min 60 cm
24 inch
52
15.
IPX4
..............
xxxx xxxx xxxx
xx A
xxx V ~ xx Hz
W
D
V
E
Type D xxx
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale G.Borghi 27
21025 Comerio - Italy
16.
53
PL
400010777402
Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem towarowym/TM jest znakiem towarowym grupy Whirlpool © Copyright Whirlpool Europe s.r.l.2014. Wszelkie prawa zastrzeżone - http://www.whirlpool.eu/register
54
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising