Indesit | DFP 58T94 Z | Setup and user guide | Indesit DFP 58T94 Z Brugervejledning

Indesit DFP 58T94 Z Brugervejledning
DA
DAGLIG
REFERENCEOVERSIGT
TAK FORDI DU HAR KØBT ET INDESIT-PRODUKT.
For at modtage en mere komplet assistance, bedes du
registrere dit apparat på www.indesit.com
Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne og
Brugsog vedligeholdelsesvejledningen ved at gå ind
på vores website docs.indesit.eu, og følge
anvisningerne på bagsiden af dette hæfte.
Læs omhyggeligt Sundheds- og sikkerhedsvejledning før brug af apparatet.
PRODUKTBESKRIVELSE
APPARAT
1
7
2
8
3
9
4
5
6
11
10
Service:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Øverste kurv
Vipbare hylder
Højdejustering af øverste kurv
Øverste spulearm
Nederste kurv
Bestikkurv
Nederste spulearm
Filterenhed
Saltbeholder
Doseringsrum til opvaskemiddel og afspændingsmiddel
11. Typeplade
12. Betjeningspanel
0000 000 00000
12
BETJENINGSPANEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tænd/sluk-/Nulstil-knap
Programvælger
Programnummer
Kontrollampe for påfyldning af salt
Kontrollampe for påfyldning af afspændingsmiddel
Kontrollampe for opvask
Kontrollampe for tørring
Kontrollampen Tablet (Tab)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Indikator for resterende tid
Kontrollampe for Forsinket start
Knappen Start/Pause med kontrollampe
Display
Kontrollampe for Halv Fyldning/ Extra Light
Tasten Halv Fyldning/ Extra Light
Tablet-knap (Tab)
Tasten Forsinket start
1
FØRSTEGANGSBRUG
SALT, AFSPÆNDINGSMIDDEL OG VASKEMIDDEL
GODE RÅD VEDRØRENDE FØRSTEGANGSBRUG
Når maskinen er installeret, fjernes stopanordningerne fra kurvene og
plastholderne fra den øverste kurv.
PÅFYLDNING AF SALT
Når der bruges salt, forhindres dannelse af KALK på servicet og maskinens komponenter.
• Det er vigtigt, at saltbeholderen aldrig er tom.
• Det er vigtigt, at vandets hårdhedsgrad indstilles.
Saltbeholderen sidder nederst i opvaskemaskinen (se Produktbeskrivelse)
og skal fyldes, når indikatorlampen PÅFYLD SALT
på betjeningspanelet lyser.
1. Tag den nederste kurv ud, og skru låget af
beholderen (mod uret).
2. Følgende skal kun gøres første gang: Fyld
saltbeholderen med vand.
3. Sæt tragten i (se billedet), og fyld saltbeholderen helt op til kanten (ca. 1 kg). Det er normalt, at der løber lidt vand ud.
4. Fjern tragten, og aftør eventuel salt omkring
åbningen.
Kontroller, at låget er skuet godt fast, så der ikke kan komme opvaskemiddel i beholderen under vaskeprogrammet (hvilket kan forårsage
uoprettelig skade på blødgøringsanlægget).
Hvis der er behov for at fylde salt på skal denne procedure foretages før vaskecyklussen begynder.
INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD
For at blødgøringsanlægget kan fungere perfekt, er det vigtigt, at
indstillingen af vandets hårdhedsgrad er baseret på den faktiske hårdhedsgrad for vandet i din bolig. Du kan få hårdhedsgraden oplyst hos
dit lokale vandværk.
Maskinen er fra fabrikken indstillet til en gennemsnitlig (3) vandhårdhedsgrad.
• Tænd for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.
• Sluk for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.
• Hold knappen START/PAUSE trykket i 5 sekunder, indtil der lyder et bip.
• Tænd for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.
• Displayet viser nummeret for aktuelt indstillet niveau og kontrollampen
for saltmangel.
• Tryk på knappen P for at vælge den ønskede hårdhedsgrad (se
TABEL OVER VANDHÅRDHEDSGRADER).
Tabel over vandhårdhedsgrader
Niveau
°dH
°fH
Tysk hårdhed
Fransk hårdhed
1
Blødt
0-6
0 - 10
2
Mellem
7 - 11
11 - 20
3
Gennemsnitligt
12 - 17
21 - 30
4
Hårdt
18 - 34
31 - 60
5
Meget hårdt
35 - 50
61 - 90
• Sluk for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen.
• Indstillingen er nu udført!
Kør umiddelbart herefter et program med tom maskine.
Der må kun anvendes salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.
Når der er fyldt salt på maskinen, slukkes indikatorlampen for påfyldning af salt.
Hvis der ikke fyldes salt på saltbeholderen, er der risiko for skader
på blødgøringsanlægget og varmeelementet.
2
PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL
Afspændingsmiddel fremmer TØRRINGEN af servicet. Afspændingsmidlets doseringsrum A skal fyldes op, når kontrollampen for PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL
på betjeningspanelet er tændt.
35
25
MA X
B
A
1. Åbn rummet B ved at trykke og trække dækslet opad.
2. Fyld forsigtigt afspændingsmidlet i til maksimumsreferencen (110 ml) i
påfyldningsområdet - og undgå at spilde. Hvis det sker, skal det spildte
afspændingsmiddel straks tørres op med en klud.
3. Tryk låget nedad til der lyder et klik, for at lukke det.
Der må ALDRIG hældes afspændingsmiddel direkte ind i maskinen.
INDSTILLING AF DOSERINGEN AF AFSPÆNDINGSMIDDEL
Hvis du ikke er helt tilfreds med tørreresultatet, kan du indstille mængden af afspændingsmiddel.
• Tænd for opvaskemaskinen med knappen TÆND/SLUK.
• Sluk den vha. knappen TÆND/SLUK.
• Tryk tre gange på knappen START/PAUSE - der vil lyde et bip.
• Tænd den vha. knappen TÆND/SLUK.
• Displayet viser det aktuelt indstillede niveau og kontrollampen for
afspændingsmiddel.
• Tryk på knappen P, for at vælge den mængde afspændingsmiddel,
der skal leveres.
• Sluk den vha. knappen TÆND/SLUK.
Indstillingen er nu udført!
Hvis afspændingsmiddelmængden er indstillet på NUL (ØKO), leveres der
intet afspændingsmiddel. Kontrollampen LAVT AFSPÆNDINGSMIDDELNIVEAU vil ikke tænde, hvis afspændingsmidlet opbruges.
Der kan maksimalt indstilles 4 niveauer i funktion af opvaskemaskinens model. Fabriksindstillingen er specifik for modellen. Følg venligst
de ovenstående anvisninger, for at tjekke dette for din maskine.
• Hvis der er blålige striber på servicet, skal du vælge et lavt tal (1-2).
• Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på servicet, skal du vælge et højt
tal (3-4).
PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL
Anvend åbningsanordningen A til at
åbne doseringsrummet til
opvaskemiddel. Fyld kun opvaskemidlet i det tomme doseringsrum B.
Fyld opvaskemidlet til forvasken
B
direkte i maskinen.
A
1. Se de tidligere nævnte informationer
om den korrekte mængde opvaskemiddel. Inde i doseringsrummet B er der
markeringer som hjælp til dosering af
opvaskemiddel.
2. Fjern eventuelle rester af opvaskemiddel fra doseringsrummets
kanter og luk dækslet, til det siger klik.
3. Luk låget på opvaskemidlets doseringsrum ved at trække det opad,
indtil lukkeanordningen er anbragt korrekt.
Opvaskemiddelrummet åbnes automatisk på det rigtige tidspunkt i
programmet.
Hvis de anvendes alt-i-ét-opvaskemiddel, anbefaler vi, at du bruger
knappen TABLET. Så justeres programmet, så du altid opnår det
bedste vaske- og tørreresultat.
DA
Program
CoolDry
Tørringsfase
PROGRAMTABEL
Mulige
indstillinger *)
Beholder til
opvaskemiddel
3:10
9,5
0,93
-
2:00 - 3:10
14,0 - 17,0
1,50 - 1,85
-
1:30 - 2:30
14,5 - 16,0
1,15 - 1,30
-
-
1:40
11,5
1,20
0:30
9,0
0,55
0:12
4,5
0,01
-
1:40
10,0
1,30
-
1:00
11,0
1,20
2. Auto Intensiv
65°
3. Auto Normal
55°
4. Skåne
45°
5. Hurtigvask 30’
50°
-
-
-
6. Iblødsætning
-
-
-
-
8. Extra
50°
-
-
Strømforbrug
(kWh/program)
50°
65°
Vandforbrug
(l/program)
Mask.
1. Øko
7. Babypleje
Vaskeprogrammets
varighed
-
B
-
(t:min)**)
Data for Øko-programmet er målt under laboratorieforhold iht. europæisk standard EN 50242.
Note til testlaboratorierne: For oplysninger om betingelserne for en EN-testsammenligning, rettes henvendelse til: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Ingen af de forskellige programmer kræver forbehandling af servicen.
*) Ikke alle indstillinger kan anvendes samtidigt.
**) Programvarigheden, som vises på displayet eller i hæftet, er beregnet ud fra standardforhold. Den faktiske tid kan variere afhængig af mange
faktorer, eksempelvis temperatur og tryk på vandtilførslen, rumtemperaturen, mængden af opvaskemiddel, mængden og typen af service, servicets
afbalancering, øvrige valgte indstillinger og sensorens kalibrering. Sensorens kalibrering kan forøge programmets varighed med op til 20 min.
Standbyforbrug: Forbrug ved tændt maskine: 6 W - Forbrug ved slukket maskine: 0,5 W
PROGRAMBESKRIVELSER
Instruktioner vedrørende programvalg.
ØKO
Normalt tilsmudset service. Standardprogrammet er den mest
effektive med hensyn til kombineret energi- og vandforbrug.
AUTO INTENSIV
Automatisk program til meget snavset service og pander (må ikke anvendes til sart service).
BABYPLEJE
Dette program kombineret med den specialdesignede Babypleje-kurv
sikrer den bedste vask og desinficering af babyudstyr (sutter, sutteflasker) sammen med normalt til meget tilsmudset service.
EXTRA
Program hvormed der kan vaskes meget store ting i den nederste kurv.
AUTO NORMAL
Automatisk program til normalt tilsmudsede pander og servicedele.
SKÅNE
Program til sart service, som er mere følsomt over for høje
temperaturer, f.eks. glas og kopper.
HURTIGVASK 30’
Program til let tilsmudset service uden indtørrede madrester.
Bemærk:
Bemærk, at programmer som Fast eller Hurtigvask er mest effektive til let
snavsede tallerkener.
Forbruget kan reduceres yderligere ved kun at starte opvaskemaskinen, når den er fuld.
IBLØDSÆTNING
Bruges til at opfriske service, der skal vaskes senere. Der skal ikke benyttes opvaskemiddel til dette program.
3
INDSTILLINGER OG FUNKTIONER
INDSTILLINGER kan vælges direkte ved at trykke på denpågældende knap (se BETJENINGSPANEL).
Hvis en indstilling ikke kan anvendes sammen med det valgte program (se PROGRAMTABELLEN), blinker den tilhørende indikator hurtigt 3 gange og bipper. Indstillingen aktiveres ikke.
UDSKUDT START
Det er muligt at starte programmet med 1 til 24 timers
forsinkelse:
1. Vælg det ønskede opvaskeprogram og evt.
tilvalgsfunktioner. Tryk på tasten for FORSINKET START.
Kontrollampen tænder. Vælg med den samme tast,
hvornår opvaskeprogrammet skal starte. (h01, h02, osv.)
2. Bekræft valget ved at trykke på tasten START/PAUSE.
Nedtællingen starter.
3. Når tiden løber ud, slukker kontrollampen for
FORSINKET START, og programmet starter.
For at annullere FORSINKET START skal man trykke på
tasten FORSINKET START, indtil meddelelsen OFF vises.
Funktionen UDSKUDT START kan ikke indstilles,
efter et program er blevet startet.
EXTRA
Med programmet EXTRA kan du intensivt vaske stort
service op til en maksimal højde på 53 cm: plader og riste
fra ovnen, bradepander, kogefladeriste, store gryder,
serveringsfade og pizzatallerkener, emhættefiltre i
rustfrit stål.
For at kunne fylde stort
service i, skal du tage den
øverste kurv ud.
Åbn de to låse til højre og
venstre og tag kurven ud.
Når den øverste kurv er
indsat, skal låsene altid
være lukkede.
TABLET
For at strålen kan nå
alt servicet, skal det
arrangeres, som vist
på billedet.
Programmet
kan
også bruges til stort,
sart service ved at
aktivere funktionen
EXTRA LIGHT (se
INDSTILLINGER
OG
FUNKTIONER).
Med denne indstilling kan du optimere programmets
ydeevne i forhold til det opvaskemiddel, der anvendes.
Tryk på knappen TABLET (det tilsvarende kontrollampen
tænder) hvis der anvendes en kombination af
opvaskemiddel i tabletform (afspændingsmiddel, salt
og opvaskemiddel i 1 dosis).
Hvis du bruger opvaskemiddel i pulver- eller
væskeform skal denne valgmulighed fravælges.
HALV FYLDNING/EXTRA LIGHT
Start ikke opvaskemaskinen uden den øverste kurv med
andet opvaskeprogram end EXTRA.
For udførelsen af programmet EXTRA og EXTRA med
tilvalgsfunktionen EXTRA LIGHT, skal opvaskemidlet lægges
DIREKTE I OPVASKEMASKINEN og ikke i dispenseren.
HALV FYLDNING
CoolDry
Knappen har en dobbelt funktion: HALV FYLDNING og
EXTRA LIGHT.
Vælg programmet, og tryk på tasten HALV FYLDNING/
EXTRA LIGHT: Kontrollampen tænder.
Hvis man trykker igen på tasten HALV FYLDNING/EXTRA
LIGHT, fravælges tilvalgsfunktionen.
Hvis man kun har en smule opvask, kan man fylde
maskinen halvt op og spare på både vand, energi og
opvaskemiddel.
Det er muligt kun at bruge den halve mængde
opvaskemiddel.
EXTRA LIGHT
Kun kompatibel med programmet EXTRA.
Denne tilvalgsfunktion gør programmet EXTRA velegnet
til stort, sart service og genstand. Tilvalgsfunktionen
udfører ikke tørrefasen.
Kontrollér, at genstande og service kan tåle opvask i
opvaskemaskinen.
4
CoolDry er et tørresystem med varmluft, som automatisk åbner lågen
under/efter tørrefasen, for at sikre en exceptionel tørring hver dag.
Lågen åbnes ved en temperatur, som ikke udretter skade på dine
køkkenelementer, så lågen vil derfor ikke blive åbnet, hvis funktionerne
SANI SKYLLE eller SHORT TIME er tændt.
Som en yderligere beskyttelse mod dampen er opvaskemaskinen
blevet udstyret med en specialdesignet beskyttelsesfolie (Det kan,
afhængigt af modeltype, være nødvendigt at erhverve den særskilt).
Oplysningerne om hvordan beskyttelsesfolien skal monteres findes i
INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN.
CoolDry funktionen kan inaktiveres af bruger som følger:
• INAKTIVERING: Tænd og sluk herefter maskinen igen. Hold knappen P
trykket i 5 sekunder, hvorefter opvaskemaskinen udsender et kort bip.
Tænd for maskinen, på displayet vises „oOF” og der lyder et langt bip.
• AKTIVERING: Tænd og sluk herefter maskinen igen. Hold knappen P
trykket i 5 sekunder, hvorefter opvaskemaskinen udsender et kort bip.
Tænd for maskinen, på displayet vises „oOn” og der lyder 3 korte bip.
DA
DAGLIG BRUG
1. KONTROLLER VANDTILSLUTNINGEN
Kontroller, at opvaskemaskinen er koblet til vandforsyningen, og at vandhane er åben.
2. TÆND FOR OPVASKEMASKINEN
Tryk på knappen TÆND/SLUK.
3. SÆT SERVICE I KURVENE (se FYLDNING AF KURVENE).
4. PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL
(se PROGRAMTABEL).).
5. CVÆLG PROGRAM, OG TILPAS PROGRAMMET
Vælg det bedst egnede program i funktion af indholdet og
dettes snavsethed (se PROGRAMBESKRIVELSEN) ved at trykke på knappen P.
Vælg de ønskede indstillinger (se INDSTILLINGER OG FUNKTIONER).
6. START
Start vaskecyklussen ved at trykke på knappen START/PAUSE.
Når programmet starter, lyder et bip.
7. AFSLUTTET OPVASKEPROGRAM
Når opvaskeprogrammet slutter, lyder en biplyd, og END
vises på displayet . Åbn lågen, og sluk for maskinen ved at
trykke på TÆND/SLUK-knappen .
Vent nogle minutter, før servicet tages ud - det er meget
varmt.
Tøm kurvene. Begynd med den nederste.
ÆNDRING AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM
Hvis der er valgt et forkert program, kan det ændres, forudsat at
det lige er startet: tryk og hold knappen TÆND/SLUK trykket, Maskinen vil slukke.
Tænd for maskinen igen med knappen TÆND/SLUK og vælg en ny
vaskecyklus og de ønskede indstillinger; start cyklussen ved at lukke trykke på knappen START/PAUSE.
ISÆTNING AF EKSTRA SERVICE
Tryk på tasten START/PAUSE, åbn lågen (pas på den VARME
damp!) og sæt servicet i opvaskemaskinen. Luk lågen og tryk på
knappen START/PAUSE, cyklussen starter igen fra det samme
sted den blev afbrudt på.
HÆNDELIG AFBRYDELSE
Hvis døren åbnes under et opvaskeprogram eller i tilfælde af en
strømafbrydelse, stopper programmet. Det starter igen, hvor
det blev afbrudt, når lågen lukkes igen, eller når strømmen
vender tilbage.
Flere oplysninger om funktionerne kan forespørges eller man kan
downloade en Brugs- & vedligeholdelsesvejledning via internet,
ved at følge anvisningerne på den sidste side.
Maskinen slukkes automatisk, når den har været inaktiv i en vis
periode, for at minimere strømforbruget.
Hvis servicet kun er let snavset eller er skyllet af, før det sættes i
opvaskemaskinen, skal mængden af opvaskemiddel reduceres.
GODE RÅD OG TIPS
RÅD
Før kurvene fyldes skal alle madrester fjernes fra servicet, og glassene skal tømmes. Det er ikke nødvendigt at skylle servicet af.
Placer servicet, så det står stabilt og ikke vælter, og stil beholdere
med åbningen nedad og buede/rundede flader placeret på skrå, så
vandet kan nå alle flader og flyde frit.
Advarsel! Låg, håndtag og stegepander må ikke stilles, så spulearmene ikke kan rotere.
Stil små genstande i bestikskuffen.
Meget snavset service og gryder skal placeres i den nederste kurv,
da servicet her spules kraftigere, hvilket sikrer et bedre vaskeresultat.
Når du har fyldt opvaskemaskinen, skal du kontrollere, at spulearmene kan rotere frit.
HYGIEJNE
For at undgå generende lugte og aflejringer i opvaskemaskinen bør
man køre et program ved høj temperatur mindst en gang om
måneden. Kør en cyklus med en teskefuld opvaskemiddel og uden
indhold, for at rengøre apparatet.
SERVICE, DER IKKE BØR MASKINOPVASKES
• Service og bestik af træ.
• Sarte dekorerede glas, kunsthåndværk og antikt porcelæn.
Dekorationerne tåler ikke maskinopvask.
• Dele i syntetisk materiale, som ikke tåler høje temperaturer.
• Service i kobber og tin.
• Service tilsmudset med aske, voks, smørefedt eller blæk.
Farverne på glasdekorationer og dele i aluminium/sølv kan forandre sig og falme. Nogle typer glas (f.eks. krystal) kan blive
uigennemsigtige efter et antal vask i opvaskemaskine.
SKADER PÅ GLAS OG PORCELÆN
• Anvend kun glas og porcelæn, som producenten garanterer
kan tåle opvaskemaskine.
• Anvend et skånsomt opvaskemiddel til servicet for at undgå
hvide striber på glas.
• Tag glas og bestik ud af opvaskemaskinen, straks når opvaskeprogrammet er slut.
5
FYLDNING AF KURVENE
ØVERSTE KURV
NEDERSTE KURV
Til sart og let service: glas, kopper, underkopper, lave salatskåle.
Til gryder, tallerkener, salatskåle, bestik osv. Store tallerkener og låg bør
placeres i siderne for at undgå, at spulearmen støder imod dem. Den
nederste kurv har holdere, der nemt kan vippes op og bruges i lodret
position til placering af tallerkener eller lægges ned for at give plads til
gryder og salatskåle.
(eksempel på placering af service i den øverste kurv)
(eksempel på placering af service i den nederste kurv)
INDSTILLING AF HØJDEN FOR DEN ØVERSTE KURV
Højden for den øverste kurv kan indstilles: Høj placering, der giver
plads til stort service i den nederste kurv, og lav placering, som gør det
muligt at udnytte de vipbare hylder og få bedre plads i højden og
undgå kollision med tingene i den øvre kurv.
Den øverste kurv har en
højdejusteringsanordning (se billedet),
der blot løftes op ved at holde i kurvens
sider, så snart kurven hænger stabilt i den
øverste position.
Tryk på grebene (A) på kurvens sider og
flyt kurven nedad for at flytte den tilbage
til den nederste position.
Vi anbefaler kraftigt, at du ikke ændrer
kurvens indstillinger, mens der står
service i den.
Kurven må ALDRIG kun løftes eller sænkes i den ene side.
VIPBARE HYLDER MED JUSTERBAR POSITION
De vipbare sidehylder kan placeres i tre
forskellige højder for at optimere
placeringen af servicet i kurven.
Vinglas kan stilles sikkert i de vipbare hylder
ved at sætte glassets stilk i fordybningerne.
Tørringsresultatet kan optimeres ved at
stille de vipbare hylder mere skråt.
Hældningen ændres ved at trække hylden
opad, skyde den og placere den, som du
ønsker.
6
BESTIKKURV
Modulkurven har et gitter i toppen, så bestikket kan placeres mere
optimalt. Bestikkurven skal altid anbringes ved forsiden af den nederste kurv.
A
Knive og andre skarpe genstande skal placeres med spidserne
nedad eller lægges vandret i holderne, der kan vippes op, i den
øverste kurv.
DA
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
RENGØRING AF FILTERENHEDEN
Rengør filterenheden jævnligt, så filtrene ikke stoppes til, og så vandet
ledes korrekt ud.
Filterenheden består af tre filtre, som fjerner madrester fra opvaskevandet og derefter recirkulerer vandet. De skal rengøres, for at opnå
det bedste resultat af hver opvask.
RENGØRING AF SPULEARMENE
Der kan sidde madrester fast på spulearmene, som kan blokere de huller, vandet kommer ud af. Det anbefales derfor jævnligt at efterse
spulearmene og rengøre dem med en lille ikke-metalholdig børste.
Opvaskemaskinen må ikke anvendes uden filtre eller med filtret
siddende løst.
Kontroller filterenheden efter et antal vaske, og rengør den om nødvendigt grundigt under rindende vand med en ikke-metalholdig børste
som beskrevet i vejledningen nedenfor:
1. Drej det cylinderformede filter A mod uret, og træk det ud (Figur 1).
2. Tag filterkoppen B ud ved at trykke let på sidefligene (Figur 2).
3. Træk det rustfri stålfilter ud C (Figur 3).
4. Kontroller opsamleren, og fjern eventuelle madrester. FJERN
ALDRIG beskyttelsesdelen til pumpen (vist med sort) (Figur 4).
1
Den øverste spulearm afmonteres ved at dreje plastlåseringen mod
uret. Den øverste spulearm monteres igen, så siden med flest huller
vender opad.
2
B
A
A
Den nederste spulearm kan afmonteres ved at trykke på sidefligene og
trække spulearmen opad.
RENGØRING AF VANDINDLØBSSLANGEN
Hvis vandslangerne er nye eller ikke har været i brug i længere tid, skal
du lade vandet løbe igennem for at sikre, at det er klart og fri for urenheder, før du foretager de nødvendige tilslutninger. I modsat fald kan
vandindløbet blive blokeret og beskadige opvaskemaskinen.
C
3
4
Når filtrene er rengjort, sættes filterenheden på plads og fastgøres
i den korrekte position. Dette er afgørende for, at opvaskemaskinen
kan fungere effektivt.
7
FEJLFINDING
Det kan forekomme, at opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt.
Før du kontakter servicecentret skal du kontrollere, om problemet kan løses ved hjælp af nedenstående skema.
PROBLEMER
MULIGE ÅRSAGER
Opvaskemaskinen Strømmen er ikke tilsluttet korrekt.
starter ikke eller
Strømafbrydelse.
reagerer ikke på
Lågen er ikke lukket.
kommandoer.
Maskinen reagerer ikke på kommandoer.
MULIGE ÅRSAGER
Sæt stikket i kontakten.
Opvaskemaskinen starter automatisk, når strømmen vender tilbage.
Tryk på lågen, til du hører et "klik".
Sluk for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK-knappen, tænd igen
efter ca. et minut, og nulstil programmet.
Opvaskeren tøm- Opvaskeprogrammet er ikke afsluttet. Vent, til programmet er afsluttet.
mes ikke for vand.
Kontroller, at afløbsslangen ikke er bøjet (jfr. INSTALLATIONSANVIAfløbsslangen er bøjet.
SNINGERNE).
Vaskens afløb er tilstoppet.
Rens afløbet.
Filteret er tilstoppet af madrester
Rens filteret (se RENGØRING AF FILTERENHEDEN).
Opvaskemaskinen Servicet slår mod hinanden.
støjer meget.
Der produceres for meget skum.
Servicet er ikke
rent.
Placer servicet korrekt (se FYLDNING AF KURVENE).
Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til brug i
opvaskemaskine (se PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL). Nulstil opvaskemaskinen ved at trykke på knappen TØM VAND (se INDSTILLINGER OG FUNKTIONER) og køre et nyt program uden opvaskemiddel.
Servicet har ikke været placeret
Placer servicet korrekt (se FYLDNING AF KURVENE).
korrekt.
Spulearmene kan ikke rotere frit, men Placer servicet korrekt (se FYLDNING AF KURVENE).
blokeres af servicet.
Vaskecyklussen er for skånsom.
Vælg en egnet vaskecyklus (se PROGRAMTABELLEN).
Der produceres for meget skum.
Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til brug i
opvaskemaskine (se PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL).
Dækslet på afspændingsmiddelrummet har ikke været lukket korrekt.
Kontroller, at dækslet på afspændingsmiddelrummet er lukket.
Filteret er snavset eller stoppet.
Rengør filterenheden (se PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE).
Maskinen mangler salt.
Påfyld salt (se PÅFYLDNING AF SALT).
VEDLIGEHOLDELSES- OG FEJLFINDINGSVEJLEDNING
Indhent yderligere oplysninger, også om vedligeholdelsesprocedurerne og fejlfinding, i Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen.
Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen kan rekvireres gennem:
• Serviceafdelingen; telefonnummeret findes i garantihæftet.
• Download fra website: docs.indesit.eu
• Brug QR kode:
KONTAKT TIL SERVICEAFDELINGEN
Når du kontakter serviceafdelingen skal du opgive de
koder, der står på typeskiltet i venstre eller højre side
indvendigt på opvaskemaskinens låge. Telefonnummeret
står i garantihæftet og på hjemmeside:
www.indesit.com
IEC 436
:
TEKNISKE DATA
De tekniske data med oplysninger om strømforbrug kan
downloades på hjemmeside docs.indesit.eu
400011361214
04/2019 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising