Indesit | DFP 58T94 Z | Setup and user guide | Indesit DFP 58T94 Z Brukerhåndboken

Indesit DFP 58T94 Z Brukerhåndboken
NO
DAGLIG REFERANSE
-VEILEDNING
MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET
INDESIT-PRODUKT.
For å motta assistanse som er mer fullstendig, må du
registrere apparatet ditt på www.indesit.com
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene og Bruk og
vedlikeholdsveiledningen, ved å besøke vårt nettsted
docs.indesit.eu og følge instruksene bakerst i dette
heftet.
Før du tar apparatet i bruk, bør du lese håndboken for helse og sikkerhet.
PRODUKTBESKRIVELSE
APPARAT
1
7
2
8
3
9
4
5
6
11
10
Service:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Øvre kurv
Nedfellbare klaffer
Høydeinnstilling øvre kurv
Øvre dusjarm
Nedre kurv
Bestikkurv
Nedre dusjarm
Filterenhet
Saltbeholder
Dispenser for oppvaskmiddel og
skyllemiddel
11. Typeplate
12. Betjeningspanel
0000 000 00000
12
BETJENINGSPANEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
På-Av/Reset knapp
Programvelger
Programnummer
Indikatorlampe for påfylling av salt
Indikatorlampe for påfylling skyllemiddel
Kontrollampe for vask
Kontrollampe for tørking
Oppvasktabletter (Tab) indikatorlampe
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Indikasjon for gjenstående tid
Kontrollampe for Utsatt start
Start/Pause knappe med indikatorlampe
Display
Kontrollampe for Halvfull Maskin/ Extra Light
Knapp for Halvfull Maskin/ Extra Light
Knapp for oppvasktabletter (Tab)
Utsatt start-knapp
1
FØRSTE GANGS BRUK
SALT, SKYLLEMIDDEL OG OPPVASKMIDDEL
RÅD MED HENSYN TIL FØRSTE GANGS BRUK
Etter installasjonen, må sperrene fra kurvene og strikkene som holder
elementene fra den øvre kurven fjernes.
FYLLING AV SALTBEHOLDEREN
Salt benyttes for å hindre at det skal danne seg KALK på serviset og på
maskinens funksjonsdeler.
• Det er viktig at salt beholderen aldri blir værende tom.
• Det er svært viktig å stille inn vannets hardhet.
Salt beholderen er plassert i den nedre delen av oppvaskmaskinen
(se PRODUKTBESKRIVELSEN) og må fylles når indikatorlampen for
PÅFYLLING AV SALT
på betjeningspanelet lyser.
1. Fjern den nederste kurven og skru løs beholderens lokk (mot urviserne).
2. Kun første gang du gjør dette: fyll saltbeholderen med vann.
3. Plasser trakten (se figuren) og fyll på saltbeholderen helt til saltet når opp til kanten
(omtrent 1 kg); det er ikke unormalt at det
renner over litt vann.
4. Fjern trakten og fjern saltet som eventuelt
ligger igjen rundt åpningen.
Påse at lokket er skrudd godt til, slik at ikke vaskemiddel trenger ned i
beholderen mens vaskeprogrammet pågår (dette kan føre til ubotelig
skade på kalkfilteret).
Når det er nødvendig å fylle på salt, må prosedyren fullføres før en
starter vaskesyklusen.
INNSTILLING AV VANNETS HARDHET
For at kalkfilteret skal kunne arbeidet på riktig måte, er det viktig at
innstillingen av vannets hardhet er basert på den faktiske hardheten i
vannet til husholdningen. Denne informasjonen vil du få hos din lokale vannleverandør.
I fabrikken stilles apparatet på (3) som er gjennomsnittlig hardhet.
• Slå på apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
• Slå av apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
• Hold nede knappen START/PAUSE i 5 sekund til du hører et pipe-signal.
• Slå på apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
• Displayet viser tallet for innstilt nivå og varsellampen for salt.
• Trykk på knappen P for å velge ønsket nivå for hardhet (se TABELL FOR
VANNETS HARDHETSNIVÅ).
Tabell for Vannets hardhet
Nivå
1
Bløtt
°dH
°fH
Tyske grader
Franske grader
0-6
0 - 10
2
Middels hardt
7 - 11
11 - 20
3
Gjennomsnittlig
12 - 17
21 - 30
4
Hardt
18 - 34
31 - 60
5
Svært hardt
35 - 50
61 - 90
• Slå av apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
Innstillingen er fullført!
Når du har gjort dette må du kjøre et program uten å laste oppvaskmaskinen.
Bruk kun salt som er spesielt beregnet på oppvaskmaskiner.
Etter at du har tømt salt ned i maskinen slukkes indikatorlampen for
PÅFYLLING AV SALT.
Dersom det ikke er fylt salt i beholderen, kan kalkfilteret og varmeelementet påføres skade.
2
FYLLING AV DISPENSER MED SKYLLEMIDDEL
Skyllemiddel gjør at serviset TØRKER lettere. Dispenseren for
skyllemiddel A bør etterfylles når indikatorlampen for ETTERFYLLING
AV SKYLLEMIDDEL
på kontrollpanelet lyser.
35
25
MA X
B
A
1. Åpne dispenseren B ved å trykke og dra klaffen på dekselet oppover.
2. Hell forsiktig i skyllemiddelet helt til det når merket for maksimalt nivå
(110 ml) for etterfylling - ikke søl. Dersom du søler, må du øyeblikkelig
tørke med en tørr klut.
3. Trykk klaffen nedover til du hører et klikk for å lukke den.
Du må ALDRI tømme skyllemiddel direkte over i oppvaskmaskinen.
JUSTER DOSERINGEN AV SKYLLEMIDDEL
Dersom du ikke er helt fornøyd med tørkeresultatet, kan du justere
mengden med skyllemiddel som er brukt.
• Slå på oppvaskmaskinen ved å trykke på PÅ/AV knappen.
• Slå av ved å bruke PÅ/AV knappen.
• Trykk på knappen START/PAUSE tre ganger - du vil høre en pipelyd.
• Slå det på ved å bruke PÅ/AV knappen.
• Displayet viser tallet for innstilt nivå og varsellampen for glansemiddel.
• Trykk på knappen P for å velge nivået for mengde skyllemiddel
som skal etterfylles.
• Slå av ved å bruke PÅ/AV knappen
Innstillingen er fullført!
Dersom nivået for skyllemiddel er stilt inn på 1 (ECO), fylles det ikke på
skyllemiddel. Indikatorlampen for LAVT NIVÅ AV SKYLLEMIDDEL tennes
ikke dersom det går tomt for skyllemiddel.
Det kan maksimalt stilles inn 5 nivå avhengig av oppvaskmaskinens modell.
Fabrikkinnstillingen er spesifikk for modellen, vennligst følg instruksene ovenfor for å sjekke dette for maskinen din.
• Dersom du ser blåaktige streker på tallerkenene, må du stille inn på
et lavere nummer (2-3).
• Dersom det er vanndråper eller kalkmerker på tallerkenene, må du
stille inn et høyere nummer (4-5).
FYLLING AV DISPENSER FOR OPPVASKMIDDEL
For å åpne oppvaskmiddeldispenseren
bruk innretningen for åpning A.
hell oppvaskmiddel kun i den tørre
dispenseren B.
Legg mengden oppvaskmiddel for foB
rvask direkte inn i oppvaskmaskinen.
A
1. Når du måler oppvaskmiddelet, se informasjonen som er nevnt over, for å tilføre
riktig mengde. Inne i beholder B finnes det
anvisninger som kan hjelpe deg med
å dosere oppvaskmiddelet.
2. Fjern rester etter oppvaskmiddel fra kantene på dispenseren og lukk
igjen dekselet helt til det klikker på plass.
3. Lukk dekselet til dispenseren med oppvaskmiddel ved å dra det opp
til anordningen for sperre er festet på plass.
Oppvaskmiddel dispenseren åpner seg automatisk til rett tid avhengig
av programmet.
Dersom du bruker oppvaskmiddel av typen alt-i-ett, tilråder vi deg å
bruke TABLETT knappen, fordi den tilpasser programmet slik at
optimalt vaske- og tørkeresultat alltid oppnås.
NO
Program
CoolDry
Tørkefase
PROGRAMTABELL
Oppvaskmiddel beholder
Energiforbruk
(kWh/syklus)
3:10
9,5
0,93
-
2:00 - 3:10
14,0 - 17,0
1,50 - 1,85
-
1:30 - 2:30
14,5 - 16,0
1,15 - 1,30
-
-
1:40
11,5
1,20
0:30
9,0
0,55
0:12
4,5
0,01
-
1:40
10,0
1,30
-
1:00
11,0
1,20
Kar
1. Eco
50°
2. Auto Intensiv
65°
3. Auto Normal
55°
4. Skånsom
45°
5. Hurtig 30’
50°
-
-
-
6. Bløtlegging
-
-
-
-
7. Baby-pleie
65°
8. Extra
50°
-
-
Vaskesyklusens
varighet
Vannforbruk
(l/syklus)
Tilgjengelige
opsjoner *)
-
B
-
(h:min)**)
ØKO program data er målt i henhold til betingelsene i et laboratorium i henhold til Europeisk Standard EN 50242. Merknad for testlaboratoriene: Opplysninger om betingelsene for EN-sammenligningstesten kan fås ved å sende en forespørsel til e-postadresse: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Forhåndsbehandling av tallerkenene er ikke nødvendig for noen av programmene.
*) Ikke alle opsjonene kan benyttes samtidig.
**) Programmets varighet slik det er vist på display eller i heftet er et anslag beregnet ut fra standardbetingelser. Den virkelige tiden kan variere avhengig av
forskjellige faktorer som temperatur og trykket i vanntilførselen, romtemperatur, mengden oppvaskmiddel, mengde og type last, lastens fordeling, ekstra
opsjoner som er valgt og sensors justering. Sensors justering kan forlenge programmets varighet med opp til 20 min.
Forbruk ved standby: Forbruk ved påslått modus: 6 W - Forbruk av avslått modus: 0.5 W
PROGRAMBESKRIVELSE
Instrukser for valg av program.
ØKO
Normalt skittent servise. Standardprogram. Det mest effektive programmet med hensyn til strøm- og vannforbruk.
AUTO INTENSIV
Automatisk program for svært skitne tallerkener og kjeler (må ikke benyttes for skånsomt servise).
AUTO NORMAL
Automatisk program for normalt skitne kjeler og tallerkener.
SKÅNSOM
Syklus for ømfintlige gjenstander, som er følsomme for høye
temperaturer, for eksempel glass og kopper.
HURTIG 30’
Program som kan benyttes for mindre skitne tallerkener uten tørre
matrester.
BLØTLEGGING
Servise som skal vaskes senere. Ingen oppvaskmiddel skal brukes med
dette programmet.
BABY-PLEIE
Program kombinert med den spesialutviklede Baby pleie-kurven og
gir best mulig rengjøring og desinfisering av babyprodukter (flaskesmokk, tåteflaske, smokker) samtidig som det vasker normalt eller
svært skittent servise.
EXTRA
Program som tillater å vaske svært store gjenstander lastet i den nedre
kurven.
Anmerkninger:
Vær oppmerksom på at hurtigprogrammer som Fast, Hurtig 30’ er mest
effektive for mindre skitne tallerkener.
For å redusere forbruket ytterligere må du kun la oppvaskmaskinen
gå når den er full.
3
OPSJONER OG FUNKSJONER
OPSJONER kan velges ved å trykke direkte på den tilhørende knappen (se KONTROLLPANEL).
Dersom en opsjon ikke er kompatibel med den valgte programmet see PROGRAMTABELLEN, vil tilhørende LED blinke hurtig
3 ganger og du vil høre en pipe-lyd. Opsjonen vil ikke være tilgjengelig.
UTSATT
Det er mulig å utsette programstarten med 1 til 24 timer:
1. Velg ønsket oppvaskprogram og eventuelle andre
funksjonsalternativer. Trykk på tasten UTSATT START:
kontrollampen tennes. Bruk den samme tasten for å
velge når du ønsker å starte oppvaskprogrammet. (h01,
h02, osv.)
2. Bekreft valget med START/PAUSE-tasten; nedtellingen
begynner.
3. Når tiden er utløpt, slukkes UTSATT START-symbolet
og programmet starter.
For å velge bort UTSATT START, trykker du på tasten
UTSATT START til du ser det står OFF.
Funksjonen for UTSETTELSE kan ikke stilles inn etter
at programmet har startet.
EXTRA
Med EXTRA-programmet kan man intensivvaske store
serviser med en høyde på maks. 53 cm: ovnsplater
og -rister, langpanner, stekerister, store gryter,
serveringsfat, pizzatallerkner og de rustfrie stålfiltrene
til avtrekksviften.
For å kunne sette store serviser inn i maskinen, må man
først trekke ut overkurven.
Åpne de to sperrene på
høyre og venstre side, og
trekk kurven ut.
Når overkurven er satt inn,
skal sperrene alltid være
lukket.
TABLETT
Plassere
serviset
som vist på figuren
slik at vannspruten
kommer til over alt.
Denne
syklusen
kan også brukes
for store, skjøre
gjenstander
ved å koble inn
funksjonsvalget
EXTRA LIGHT (se
OPSJONER
OG
FUNKSJONER).
Med denne innstillingen lar kan du optimalisere ytelsen
til programmet avhengig av hvilken type vaskemiddel
som brukes.
Trykk på TABLETT knappen (det tilhørende kontrollampen
tennes) dersom du bruker et kombinert oppvaskmiddel i tablett-form (skyllemiddel, salt og oppvaskmiddel i 1 dose).
Hvis du bruker pulver eller flytende vaskemiddel, bør
denne tilleggsfunksjonen være slått av.
HALVFULL MASKIN/ EXTRA LIGHT
Tasten har to funksjoner: HALVFULL MASKIN og EXTRA
LIGHT.
Velg programmet, trykk på tasten HALVFULL/EXTRA
LIGHT: kontrollampen tennes.
Trykk én gang til på tasten HALVFULL/EXTRA LIGHT for
å velge den bort.
HALVFULL MASKIN
Hvis det er lite oppvask, kan man vaske med halvfull
maskin, og spare vann, strøm og oppvaskmiddel.
Du kan bruke halv mengde vaskemiddel.
EXTRA LIGHT
Bare sammen med EXTRA-programmet.
Denne valgfunksjonen gjør at EXTRA-programmet kan
brukes til storte og skjøre serviser og gjenstander. Denne
funksjonen inkluderer ikke tørking.
Sjekk at gjenstandene og serviset kan vaskes i
oppvaskmaskin.
4
Sett aldri oppvaskmaskinen i gang uten overkurven med
andre vaskeprogrammer enn EXTRA.
Når du bruker EXTRA-programmet og EXTRA med EXTRA
LIGHT-funksjonen, skal du ha oppvaskmiddelet RETT I
MASKINEN og ikke legge det i vaskepulverbeholder.
CoolDry
CoolDry er et konveksjonstørksystem som automatisk åpner døren
under / etter tørkefasen for å sikre optimal tørkeytelse hver dag. Døren
åpnes ved en temperatur som ikke skader din kjøkkeninnredning,
dermed vil døren ikke åpnes når opsjonen SANI RINSE eller SHORT
TIME er på.
Som ekstra beskyttelse mot damp, følger spesialdesignet beskyttelsesfolie
sammen med oppvaskmaskinen (avhengig av modelltypen - det kan være
nødvendig å kjøpe den). Vennligst se (INSTALLASJONSVEILEDNINGEN)
for hvordan beskyttelsesfolie skal monteres.
CoolDry-funksjonen kan deaktiveres av brukeren på følgende måte:
• For å DEAKTIVERE: Slå På, slå deretter Av. Hold knappen P nedtrykt i
5 sek., etter 5 sek. gir oppvaskmaskinen i fra seg en lang pipelyd. Slå
På maskinen, display viser „oOF”.
• For å AKTIVERE: Slå På, slå deretter Av maskinen. Hold knappen P
nedtrykt i 5 sek., etter 5 sek. gir oppvaskmaskinen i fra seg en lang
pipelyd. Slå På maskinen, display viser „oOn”.
NO
DAGLIG BRUK
1. KONTROLLER VANNTILKOPLINGEN
Kontroller at oppvaskmaskinen er tilkoblet vannforsyningen og at vannkran er åpen.
2. SLÅ PÅ OPPVASKMASKINEN
Trykk på PÅ/AV knappen.
3. LAST KURVENE (se FYLLING AV KURVENE)
4. FYLLING AV DISPENSER FOR OPPVASKMIDDEL
(se PROGRAMTABELL)
5. VELG PROGRAMMET OG TILPASS SYKLUSEN
Velg det best egnede programmet i henhold til type servise
og hvor skittent dette er (se PROGRAMBESKRIVELSE) ved å
trykke på P knappen.
Velg opsjonene du ønsker (se OPSJONER OG FUNKSJONER).
6. START
Start vaskesyklusen ved å trykke på START/PAUSE.
Når programmet starter hører du en pipelyd.
7. EAVSLUTTET VASKESYKLUS
Ferdig vaskesyklus varsles av en pipelyd og av at display viser END blinker. Åpne døren og slå av apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
Vent noen få minutter før du fjerner serviset - for å unngå
å brenne deg.
Ta ut av kurvene, begynn med den nederste.
ENDRING AV ET PROGRAM UNDER UTFØRING
Dersom du har valgt et feil program, er det mulig å endre det
dersom det nettopp er startet, trykk og hold nede PÅ/AV-knappen,
maskinen vil slå seg av.
Slå maskinene på igjen med PÅ/AV-knappen og velg den nye
vaskesyklusen samt eventuelle tilleggsfunksjoner. Start syklusen ved å trykke på START/PAUSE-knappen.
EKSTRA SERVISE TILFØRES
Trykk på START/PAUSE-knappen, åpne døren og legg serviset
inn i oppvaskmaskinen (vær oppmerksom på VARM damp!).
Lukk døren og trykk på START/PAUSE-knappen. Syklusen starter igjen der den ble avbrutt.
TILFELDIGE AVBRUDD
Hvis døren åpnes under vask, eller strømmen går, avbrytes
programmet. Når døren lukkes igjen, eller strømmen kommer
tilbake, starter det igjen fra det punktet det ble avbrutt.
For nærmere informasjon om funksjonene kan du laste ned fra
Internett en håndbok for bruk og vedlikehold ved å følge
framgangsmåten beskrevet på siste side.
Maskinen vil slå seg av automatisk når den ikke har vært
aktiv i en viss tid , for å redusere energiforbruket.
Dersom kokekarene er lett skitne eller dersom en har skyllet av de med vann før de er stablet inne i oppvaskmaskinen,
reduser mengden oppvaskmiddel tilsvarende.
RÅD OG TIPS
TIPS
Før du laster kurvene, må du fjerne rester av mat fra servisetog tømme glassene. Du trenger ikke å skylle på forhånd under rennende vann.
Ordne serviset, slik at den holdes på plass og ikke tipper over; og
plasser karene slik at åpningen vender nedover og den konkave/
konvekse delen plasseres skrått, slik at vannet kan nå enhver overflate og flyte fritt.
Advarsel: lokk, håndtak, kurver og stekepanner må ikke hindre
spylerarmene i å rotere.
Plasser alle små gjenstander i bestikkurven.
Svært solide tallerkener og kar må plasseres i den nedre kurven, fordi vannspruten er kraftigere og ytelsen er bedre.
Etter at du har lastet apparatet, påse at spylerarmene roterer fritt.
HYGIENE
For å unngå lukt og avsetninger som kan samle seg i oppvaskmaskinen, må du benytte et program med høy temperatur minst én
gang i måneden. Bruk en teskje med oppvaskmiddel og la den gå
uten tallerkener og servise for å gjøre apparatet rent.
IKKE EGNET SERVISE
• Servise eller bestikk i tre.
• Ømfintlige og dekorerte glass, artistiske håndverk og antikk
servise. Disse dekorasjonene er ikke motstandsdyktige.
• Deler i syntetisk material som ikke tåler høye temperaturer.
• Servise i kobber og tinn.
• Servise som er skittent med aske, voks, smøremiddel eller
blekk.
Fargene til glassdekorasjonene og deler i aluminium/ sølv kan
endre seg og falme i løpet av vaskeprosessen.
Noen typer glass (f.eks. krystallgjenstander) kan bli opake etter
et visst antall vaskesykluser.
SKADE PÅ GLASS OG SERVISE
• Bruk kun glass og porselen som produsenten garanterer for
at kan vaskes i oppvaskmaskin.
• Bruk et skånsomt oppvaskmiddel for servise for å unngå hvite striper på glasset.
• Ta glass og servise ut av vaskemaskinen straks vaskesyklusen
er over.
5
LASTING AV KURVENE
ØVRE KURV
NEDRE KURV
Last ømfintlige og lette tallerkener: glass, kopper, tallerkener og lave
salatboller.
For gryter, lokk, tallerkener, salatboller, bestikk etc . Store tallerkener og
lokk bør ideelt sett plasseres på sidene for å unngå at de kommer i
veien for spylerarmen.
Den nederste kurven har støtter som vendes oppover og som kan
anvendes i vertikal posisjon når tallerkener plasseres eller horisontal
posisjon (nedre) for å stable kjeler og salatboller på en enkel måte.
(eksempel på lasting av den øvre kurven)
REGULERING AV HØYDEN TIL DEN ØVRE KURVEN
Høyde til den øvre kurven kan reguleres: høy posisjon for å plassere
uregelmessig servise i den nedre kurven og lav posisjon for å gjøre
mest mulig ut av de sammenleggbare klaffene ved å skape mer plass i
høyden og å unngå kollisjon med gjenstander som er lastet i den nedre
kurven.
Den øvre kurven er utstyrt med en
Anordning for høyderegulering av øvre
kurv (se figur), uten å trykke på spakene,
løft den ganske enkelt opp ved å holde på
A
sidene til kurven, så snart kurven er stabil i
øvre posisjon.
For å gjenopprette den nedre posisjonen,
trykk på spakene A på sidene til kurven og
beveg kurven nedover.
Vi fraråder deg på det sterkeste å
regulere høyden til brettet når den er
lastet. Du må ALDRI heve eller senke kurven kun på én side.
SAMMENLEGGBARE KLAFFER MED REGULERBAR POSISJON
De regulerbare sideklaffene kan plasseres
på tre forskjellige høyder for å optimere
plasseringen av servise inne i kurven.
Vinglass kan plasseres sikkert i de
sammenleggbare klaffene ved å sette
stemmen til hvert glass inne i de tilhørende
åpningene.
For å oppnå optimalt tørkeresultat skråstill
de sammenleggbare flappene
ytterligere.For å endre helningen, trekk de
sammenleggbare oppover, skyv de lett og
plasser de etter eget ønske.
6
(eksempel på stabling av den nedre kurven)
BESTIKKURV
Den modulære kurven er utstyrt med et øvre gitter for å gjøre det
enklere å plassere bestikket. Bestikkurven må kun plasseres framme
på den nedre kurven.
Kniver og annet kjøkkenredskap med skarpe kanter må plasseres
i bestikkurven med spissen vendt nedover eller de må plasseres
horisontalt i vipperommene i den øvre kurven.
NO
PLEIE OG VEDLIKEHOLD
RENHOLD AV SPYLERARMENE
RENHOLD AV FILTERENHETEN
RGjør filterenheten ren med jevne mellomrom slik at filtrene ikke tettes til og slik at avløpsvannet flyter vekk på riktig måte.
Filterenheten består av tre filtre som fjerner matrester fra vaskevannet
og som resirkulerer vannet. De må være rene dersom du ønsker best
mulig resultat ved hver vask.
I noen tilfeller kan matrester sette seg fast på sprayarmer og blokkere
hullene som vannet sprutes igjennom. Derfor bør du fra tid til annen
kontrollere armene og gjøre de rene med en liten børste som ikke er
av metall.
Oppvaskmaskinen må ikke benyttes uten filter eller dersom filteret er løst.
Etter at du har vasket flere ganger, må du kontrollere filterenheten og
gjøre den grundig ren under rennende vann dersom det er nødvendig,
bruk en børste som ikke er av metall og følg instruksene nedenfor:
1. Snu det sylindriske filteret A i retningen mot urviseren og dra det
ut. (Figur 1).
2. Fjern koppfilteret B ved å utøve et lettere trykk på klaffene på siden
(Figur 2).
3. Skyv ut filterplaten C i rustfritt stål (Figur 3).
4. Inspiser fellen og fjern matrestene som måtte ha satt seg fast. FJERN
ALDRI beskyttelsen til vaske-syklus pumpen (svart detalj) (Figur 4).
1
For å fjerne den øvre sprayarmen, vri plastringen for sperre i retningen
mot urviserne. Den øvre spylerarmen bør skiftes ut slik at siden med
flere åpninger vender oppover.
2
B
A
A
Den nedre sprayarmen kan fjernes ved å trykke på bladene på siden
og dra de oppover.
RENHOLD AV SLANGEN FOR VANNTILFØRSEL
Dersom vannslangen er ny eller dersom den ikke har vært i bruk på en
god stund, la vannet renne for å garantere at vannet er klart og fritt
for urenheter før du utfører tilkoplingene som er nødvendige. Dersom
disse forholdsreglene ikke tas, kan vanninntaket tette til og skade oppvaskmaskinen.
C
3
4
Etter at du har gjort filtrene rene, sett filterenheten tilbake på plass og
juster den i riktig posisjon; dette er helt nødvendig for å oppnå effektiv
drift av oppvaskmaskinen.
7
FEILSØKINGS
Det er mulig at oppvaskmaskinen ikke fungerer på riktig måte.
Før du tar kontakt med service-senteret, kontroller om du kan løse problemet ved å gå igjennom listen nedenfor.
PROBLEMS
MULIGE ÅRSAKER
LØSNINGER
Oppvaskmaskinen starter ikke
eller den svarer
ikke på kommandoene.
Apparatet er ikke riktig koplet til
strømnettet.
Strømbrudd.
Døren til oppvaskmaskinen er ikke
lukket godt igjen.
Sett støpselet riktig inn i kontakten.
Den svarer ikke på kommandoene.
Slå apparatet av ved å trykke på PÅ/AV knappen, slå det på igjen
etter omtrent ett minutt og tilbakestill programmet.
Vaskesyklusen er ikke avsluttet ennå.
Oppvaskmaskinen drenerer ikke.
Dreneringsslangen er bøyd.
Oppvaskmaskinen starter automatisk når strømmen kommer tilbake.
Dytt døren kraftig igjen til du hører et “klikk”.
Vaskens avløp er tett.
Vent til vaskesyklusen avsluttes.
Påse at dreneringsslangen ikke er bøyd (se INSTALLASJONSVEILEDNINGEN).
Gjør ren avløpet til vasken.
Filteret er tettet til med matrester
Gjør rent filteret (se RENGJØRING AV FILTERENHETEN).
Oppvaskmaskinen skaper for
mye støy.
Tallerkenene berører hverandre.
Plasser servise på riktig måte (se FYLLING AV KURVENE).
Det er ikke målt riktig mengde oppvaskmiddel eller oppvaskmiddelet er ikke egnet for oppvaskmaskiner (se FYLLING AV DISPENSEREN
MED OPPVASKMIDDEL).Reset oppvaskmaskinen ved å trykke på
knappen for DRENERING (se OPSJONER OG FUNKSJONER) og kjør et
program uten oppvaskmiddel.
Tallerkenene er
ikke rene.
Serviset er ikke stablet på riktig måte.
Plasser servise på riktig måte (se FYLLING AV KURVENE).
Sprayarmene roterer ikke fritt, de
hindres av tallerkenene.
Plasser servise på riktig måte (se FYLLING AV KURVENE).
Vaskesyklusen er for skånsom.
Velg en egnet vaskesyklus (se PROGRAMTABELLEN).
Det har dannet seg for mye skum.
Det er ikke målt riktig mengde oppvaskmiddel eller oppvaskmiddelet er ikke egnet for oppvaskmaskiner (se FYLLING AV DISPENSEREN MED OPPVASKMIDDEL).
Lokket på dispenseren for skyllemiddel er ikke skikkelig lukket.
Påse at lokket til dispenseren for skyllemiddel er lukket.
Filteret er skittent eller tett.
Gjør ren filterenheten (se STELL OG VEDLIKEHOLD).
Det finnes ikke salt.
Fyll saltbeholderen (se FYLLING AV SALTBEHOLDER).
Det har dannet seg for mye skum.
VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING
For nærmere informasjon, vedlikeholdsprosedyrer og feilsøk,
se Håndbok for bruk og vedlikehold.
Håndboken for bruk og vedlikehold kan du få gjennom:
• Kundeservice; se i garantiheftet for å finne telefonnummeret,
• Last ned fra nettside docs.indesit.eu
• Bruk av QR-kode
SERVICE-AVDELINGEN KONTAKTES
Når du kontakter Kundeservicen må du oppgi
kodene som vises på typeskiltet festet på venstre
eller høyre side inne på døren til oppvaskmaskinen.
Telefonnummeret er listet opp i garantiheftet eller
du finner det på
sitt nettsted:
www.indesit.com
IEC 436
:
TEKNISK DATAARK
De tekniske dataene som inneholder data vedrørende
energiforbruk kan lastes ned fra sitt nettsted docs.indesit.eu
400011361214
04/2019 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising