Whirlpool | BSNF 9152 W | Setup and user guide | Whirlpool BSNF 9152 W Naudotojo gidas

Whirlpool BSNF 9152 W Naudotojo gidas
LT
KASDIENIO NAUDOJIMO
VADOVAS
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ.
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba,
užregistruokite savo prietaisą svetainėje
www.whirlpool.eu/register
Prieš pradėdami naudotis prietaisu
atidžiai perskaitykite Sveikatos ir saugos
bei Naudojimo ir priežiūros vadovus.
GAMINIO APRAŠYMAS
PRIETAISAS
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
15
14
5
6
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Šaldytuvo skyrius
1. Ventiliatorius
2. Ventiliatoriaus dangtis ir antibakterinio
filtro vieta
3. Elektroninio valdymo skydelis / lempučių
blokas
4. Lentynos
5. Butelių lentynėlė
6. Sūrio dėžė su dangčiu
7. Daugiakrypčio šalto oro srauto zona
8. Jutiklio dangtelis
9. Vėsinimo skyrius (geriausiai tinka mėsai ir
žuviai)
10. Duomenų plokštelė su komerciniu
pavadinimu
11. Vaisių ir daržovių skyrius
12. Šaldytuvo stalčiaus skirtukas
13. Durelių atidarymo krypties keitimo
komplektas
14. Kiaušinių dėklas
15. Dėklai durelėse
16. Pusinė smulkių produktų lentynėlė
17. Butelių skirtukas
18. Butelių lentyna
19. Dangčio tarpiklis
Šaldiklio skyrius
19. Durelių sandarikliai
20. Viršutinis stalčius: šalčiausia zona
geriausiai tinka šviežiam maistui užšaldyti
21. Greitas šaldymas / atitirpdymas
22. Lentynos
23. Šaldiklio stalčiaus skirtukas
24. Šaldiklio stalčiai
VALDYMO SKYDELIS
1. LED indikatoriai
(rodo šiuo metu nustatytą temperatūrą
arba įjungtą „Fast Cooling“ funkciją)
2. Įjungimo / budėjimo režimo
mygtukas / temperatūros mygtukas
1
2
33
PRIEDAI
KIAUŠINIŲ DĖKLAS
SŪRIS DĖŽĖ
BUTELIŲ LENTYNĖLĖ
BUTELIŲ SKIRTUKAS
ŠALDIKLIO STALČIAUS SKIRTUKAS
ŠALDYTUVO STALČIAUS SKIRTUKAS
GREITO ŠALDYMO SKYRIUS
GREITO ATITIRPDYMO / ŠALDYMO
PADĖKLAI
NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
KAIP PRIETAISĄ PARENGTI NAUDOJIMUI
Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio jis pradeda veikti savaime.
Paleidę prietaisą, prieš dėdami į šaldytuvo ar šaldiklio skyrių maisto
produktus, palaukite bent 4–6 val.
34
Kai prietaisą prijungiate prie maitinimo šaltinio, pradeda šviesti
ekranas, kuriame maždaug 1 sek. pasirodo visos piktogramos.
Užsidega numatytosios (gamyklinės) šaldytuvo skyriaus nustatymų
reikšmės.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
LT
Daugiau informacijos apie funkcijas rasite naudojimo ir priežiūros
vadove / paskutiniame puslapyje pateikiama informacija, kaip gauti
naudojimo ir priežiūros vadovą
FUNKCIJOS
ĮJUNGIMO / BUDĖJIMO REŽIMO FUNKCIJA
Jei norite įjungti gaminio budėjimo režimą, paspauskite ir
3 sek. palaikykite įjungimo / budėjimo režimo
mygtuką. Išsijungs visi indikatoriai, išskyrus įjungimo /
budėjimo režimo indikatorių.
FAST COOLING FUNKCIJA
„Fast Cooling“ funkciją rekomenduojama naudoti norint
padidinti šaldymo galią šaldytuvo arba šaldiklio skyriuje, jei
įdedate daug maisto produktų.
Jei norite įjungti „Fast Cooling“ funkciją, valdymo skydelyje
spaudinėkite temperatūros mygtuką, kol visos 3 LED
lempute pradės mirksėti arba liks šviesti.
Jei prietaisą norite vėl įjungti, paspauskite mygtuką dar kartą.
TEMPERATŪROS NUSTATYMAS
Valdymo skydelyje paspauskite temperatūros mygtuką ir
sureguliuokite temperatūrą pasirinkdami nuo žemiausios iki
aukščiausios temperatūros. Spaudžiant temperatūros
mygtuką temperatūros nustatymai keisis eilės tvarka.
Pirmą kartą prijungus prietaisą temperatūros nustatymas
yra nustatytas į vidutinę padėtį (gamyklinis nustatymas).
Toliau esančioje lentelėje pateikiami temperatūros
nustatymai:
AUKŠTA TEMPERATŪRA
VIDUTINIŠKAI AUKŠTA TEMPERATŪRA
VIDUTINĖ TEMPERATŪRA
VIDUTINIŠKAI ŽEMA TEMPERATŪRA
ŽEMA TEMPERATŪRA
Ši funkcija bus automatiškai išjungta po 12 val., tada bus
grąžintas buvęs temperatūros nustatymas.
Šią funkciją patys galite išjungti valdymo skydelyje
paspausdami temperatūros mygtuką.
ŠALDYTUVO ŠVIESA
Apšvietimo sistemai šaldytuvo viduje naudojamos LED
lemputės, kuriomis užtikrinamas geresnis apšvietimas bei
labai mažos energijos sąnaudos.
Jei LED apšvietimo sistema neveikia, kreipkitės į techninės
priežiūros tarnybą, kad ją suremontuotų.
Svarbu. Šaldytuvo skyriaus apšvietimas įjungiamas, kai
atidaromos šaldytuvo durelės. Jei dureles atviras paliksite
ilgiau nei 4 min., apšvietimas savaime išsijungs.
„FAST COOLING“ FUNKCIJA
LED lemputė dega
LED lemputė nedega
Pastaba. Rodomi nustatymai atitinka vidutinę temperatūrą
visame šaldytuve.
6TH SENSE FRESH CONTROL
Ši funkcija veikia automatiškai ir užtikrina optimalias
sąlygas, reikalingas maisto produktams saugoti.
VENTILIATORIUS IR
ANTIBAKTERINIS FILTRAS
Ventiliatorius padeda palaikyti
vienodą temperatūrą visame
šaldytuvo skyriuje, kad jame
laikomi maisto produktai ilgiau
išliktų švieži.
Jei prietaise įrengtas
ventiliatorius, jame galima įstatyti
ir antibakterinį filtrą.
Išimkite jį iš dėžutės daržovių stalčiuje ir įstatykite į
ventiliatoriaus dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.
Keitimo nurodymai pateikiami filtro dėžutėje.
SIGNALŲ LENTELĖ
SIGNALO TIPAS SIGNALAS
PRIEŽASTIS
PRIEMONĖS
Atidarytų durų
signalas
Mirksi apšvietimo lemputė.
Durelės buvo paliktos atviros
ilgiau nei 3 minutes.
Uždarykite duris
Atidarytų durų
signalas
Neveikia šaldytuvo apšvietimas.
Durelės buvo paliktos atviros
ilgiau nei 4 minutes.
Uždarykite duris
Gedimas
Kuris nors iš temperatūros indikatorių
mirksi.
Gaminys veikia netinkamai.
Kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo
tarnybą
35
KAIP LAIKYTI MAISTO PRODUKTUS
IR GĖRIMUS
Legenda
VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA
Rekomenduojama tropiniams vaisiams,
skardinėms, gėrimams, kiaušiniams,
padažams, konservuotiems produktams,
sviestui ir uogienei laikyti.
VĖSI ZONA Rekomenduojama sūriui,
pienui, pieno produktams, delikatesams,
jogurtui laikyti.
VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA
Rekomenduojama mėsos gaminiams,
desertams laikyti.
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS
ŠALDYMO ZONOS STALČIUS
(ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA)
Rekomenduojama šviežiems / paruoštiems
maisto produktams šaldyti.
ĮPRASTINIAI ŠALDIKLIO STALČIAI
Pastaba. Pilka spalva legendoje nesutampa
su stalčių spalva
ŠALDYTUVO SKYRIUS
Maistui laikyti naudokite perdirbamo
plastiko, metalo, aliuminio ir stiklo indelius
bei maistinę plėvelę.
Skysčius ir maisto produktus, kurie gali
skleisti stiprius kvapus arba būti jais
paveikti, laikykite uždaruose indeliuose arba
uždenkite.
Jei šaldytuve ketinate laikyti nedidelį maisto
produktų kiekį, rekomenduojame naudoti
lentynas virš vaisių ir daržovių stalčiaus, nes
tai šalčiausia skyriaus vieta.
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
BEI PROBLEMŲ SPRENDIMAS
Informacijos apie priežiūrą ir valymą
bei problemų sprendimą ieškokite
naudojimo ir priežiūros vadove.
Naudojimo ir priežiūros vadovą galite gauti
šiais būdais:
> iš paslaugų po pardavimo centro; telefono
numeris nurodytas garantiniame lankstinuke;
> atsisiųskite iš „Whirlpool“ svetainės
http://docs.whirlpool.eu;
ŠALDIKLIO SKYRIUS
Maisto produktus, kurie išskiria daug etileno
dujų arba yra jautrūs šioms dujoms, pavyzdžiui,
vaisiai, daržovės ir salotos, visada reikia atskirti
arba suvynioti, kad juos išlaikytumėte kuo
ilgiau; pavyzdžiui, pomidorų nelaikykite kartu
su kiviais ar kopūstais.
Kad buteliai neišvirstų, galite pasinaudoti
butelių laikikliu (tik tam tikruose
modeliuose).
Šaldiklis yra puiki vieta šaldytiems
produktams laikyti, ledukams gaminti ir
šviežiems maisto produktams užšaldyti.
Didžiausias šviežių maisto produktų kiekis
kilogramais, kurį galima užšaldyti per 24
val., yra nurodytas duomenų plokštelėje
(…kg/24h).
Jei šaldiklyje ketinate laikyti nedidelį maisto
produktų kiekį, rekomenduojame naudoti
vidurinę lentyną.
Maisto produktų nelaikykite per arti vienų
kitų, kad tarp jų galėtų tinkamai cirkuliuoti
oras.
SUSISIEKIMAS SU PASLAUGŲ PO PARDAVIMO CENTRU
Kreipdamiesi į paslaugų po pardavimų centrą nurodykite abu
numerius, nurodytus ant techninės priežiūros etiketės.
http://www.whirlpool.eu
Techninė informacija pateikta prietaiso viduje esančioje
duomenų plokštelėje.
„Whirlpool®“ yra registruotasis prekių ženklas / TM yra „Whirlpool“ įmonių grupės prekių ženklas –
© Autorių teisės priklauso „Whirlpool Europe s.r.l.“, 2014. Visos teisės saugomos – http://www.whirlpool.eu
n
36
400010772707
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising